You are on page 1of 1

28 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 404

Ευχές για το 2020


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* ρους πρασίνου, ασφάλεια
και προστασία. Δεν αρ-
κούν οι καλές προθέσεις
Αντί για γράμμα στον και τα χαμόγελα. Χρειάζεται
Άγιο Βασίλη μερικές δουλειά για να αποκατα-
ευχές για πράγματα σταθούν οι ζημιές από τις
που είναι στο χέρι πρόσφατες καταστροφές.
Όπως χρειάζονται σχε-
μας να πετύχουμε …
διασμός και προγραμματι-
σμός για να αντιμετωπιστεί

Ξ
εκίνησα να γράφω η κλιματική κρίση που ήδη
ένα γράμμα στον μας επηρεάζει. Και για ενι-
Άγιο Βασίλη, αλλά σχυθεί η ανθεκτικότητα
μετά σκέφτηκα ότι τα πε- των τοπικών κοινωνιών
ρισσότερα από αυτά που θα μας …
του ζητούσα ήταν στο χέρι Στους συμπολίτες μας,
μας να τα κάνουμε πραγ- εύχομαι να κατανοήσουν
ματικότητα. Έτσι αποφά- ότι δεν μπορούν να τα πε-
σισα να τα γράψω ως ευχές ριμένουν όλα από το δή-
για το 2020, ελπίζοντας μαρχο, τον περιφερειάρχη
ότι θα υλοποιηθούν χάρις και τον πρωθυπουργό. Ας
στο φιλότιμο και την κοινή βάλουμε όλοι μας τα σκου-
λογική των συμπολιτών φους, στις εγκύους και τους πίδια μας μέσα στον κάδο,
και όχι εξαιτίας μιας εξ φίλους τους. Τους εύχο- ας τηλεφωνήσουμε στην
άνωθεν θεϊκής παρέμβα- μαι να κατανοήσουν πως υπηρεσία καθαριότητας
σης … δεν χρειάζονται το νόμο για του δήμου πριν αφήσουμε
Στους οδηγούς, εύχο- να δείξουν σεβασμό στην κάποια ογκώδη αντικείμε-
μαι να κατανοήσουν τη υγεία των άλλων … να στη μέση του δρόμου.
σημασία που έχει για τη Στους πιστολάδες, εύ- Ας φροντίσουμε να κά-
δική τους ζωή και τη ζωή χομαι να καταλάβουν ότι οι νουμε σωστή διαλογή των
των συνανθρώπων τους η σφαίρες από το όπλο τους σκουπιδιών που ανακυ-
προσεκτική οδήγηση. Χω- μπορεί να σκοτώσουν φί- κλώνονται, αξιοποιώντας
ρίς υπερβάσεις των ορίων λους, συγγενείς και αθώους τους μπλε, κίτρινους, κόκ-
ταχύτητας ούτε προσπε- ανθρώπους. Γιατί η σφαί- κινους και άλλους κάδους.
ράσματα σε σημεία χωρίς ρα, ακόμη κι αν πυροβο- Ας μην χρησιμοποιούμε
ορατότητα. Κυρίως, χωρίς λήσει κάποιος στον αέρα, πια πλαστικές σακούλες,
αλκοόλ στο τιμόνι, αλλά επιστρέφει στη γη με την πλαστικά ποτηράκια και
ούτε και χρήση του κινητού ίδια ταχύτητα που βγήκε καλαμάκια. Και οι καπνι-
κατά την οδήγηση. από την κάνη του όπλου. στές ας μην πετούν απο-
Πάντα με τη χρήση κρά- Σφαίρα, η οποία αφού εξο- τσίγαρα στο δρόμο, στα
νους και ζώνης, με ιδιαί- στρακιστεί πάνω σε τοί- πάρκα, στις παιδικές χαρές,
τερη προσοχή στο σωστό χους, κολώνες, οχήματα, στις παραλίες κι όπου αλ-
δέσιμο των παιδιών. Μέχρι μπορεί πάντα να σκοτώσει λού τους … καπνίσει …
προχτές στην Κρήτη είχα- ή να τραυματίσει. Τους εύ- Όπως και τα τσιγάρα έτσι
με θρηνήσει 60 νεκρούς χομαι να αφήνουν τα όπλα και τα αποτσίγαρα περιέ-
από τροχαία. Ένα τραγικό στο σπίτι όταν πηγαίνουν χουν χιλιάδες τοξικές ου-
νούμερο που μας καθιστά στο γλέντι και να δείχνουν σίες που σκοτώνουν ψάρια,
πρωταθλητές Ευρώπης στα την αντρειοσύνη τους μόνο πουλιά, ζώα ακόμη και βρέ-
τροχαία! Στο χέρι μας είναι στο χορό και το τραγούδι … φη ή νήπια …
τα μειώσουμε στο ελάχιστο Στους γονείς, εύχομαι Εύχομαι σε όλες και
ή ακόμη και να τα μηδενί- να καταλάβουν ότι κερνώ- όλους ένα Καλό και Ευ-
σουμε … ντας κούπες και ρακές στα τυχισμένο 2020, με Υγεία
Στους καπνιστές, εύχο- ανήλικα παιδιά τους, τους (η οποία εξαρτάται εν πολ-
μαι να καταλάβουν ότι η οδηγούν από νωρίς στο λοίς από τις δικές μας συ-
εξάρτησή τους από τη νι- δρόμο του αλκοολισμού νήθειες) και Όμορφα Αι-
κοτίνη τους οδηγεί σε μελ- και ενδεχομένως στο θά- σθήματα (που και αυτά
λοντικές περιπέτειες υγεί- νατο. Ιδίως όταν μεγαλώ- εξαρτώνται από τη δική
ας. Στις οποίες κυριαρχούν νοντας αρχίσουν να οδη- μας εσωτερική διάθεση,
η Χρόνια Αποφρακτική γούν. Τους εύχομαι να κα- για την οποία επίσης την
Πνευμονοπάθεια, τα τανοήσουν ότι έχουν ευ- ευθύνη έχουμε κατά το με-
άσθμα, οι καρκίνοι κάθε θύνη να επιτηρούν τα παι- γαλύτερο μέρος εμείς οι
μορφής, οι καρδιοπάθειες δικά και εφηβικά πάρτι και ίδιοι) …
και τα εγκεφαλικά. Ακόμη τις νυχτερινές εξόδους των
κι αν έχουν επιλέξει όλα παιδιών τους ώστε να * Φυσικός, τέως στέλεχος
αυτά για τους ίδιους, δεν εμποδίζουν την κατανά- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
έχουν κανένα δικαίωμα να λωση οινοπνευματωδών http://alevantis.blogspot.com
τα επιβάλουν με το ζόρι αλλά και άλλων επικίνδυ- δράματα και κατεστραμ- κούς, εύχομαι να κατα- δημότες όσα προεκλογικά
στους γύρω τους, στα παι- νων εξαρτησιογόνων ου- μένες ζωές στη συνέχεια … νοήσουν ότι έχουν ευθύνη υποσχέθηκαν. Για καθα-
διά τους, στους συντρό- σιών. Για να μην ζήσουν Στους αυτοδιοικητι- να εξασφαλίσουν στους ριότητα, κυκλοφοριακό, χώ-