You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 227 — 15907 — Poz.

2249

2249
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach


cech identyfikacyjnych

Na podstawie art. 66a ust. 5 ustawy z dnia e) prawomocne orzeczenie sàdu ustalajàce prawo
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym w∏asnoÊci pojazdu potwierdzajàce spe∏nienie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza przes∏anki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 5
si´, co nast´puje: ustawy;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb nadawa- 2) opini´ rzeczoznawcy samochodowego, je˝eli jest
nia cech identyfikacyjnych oraz umieszczania ich wymagana;
w pojazdach, o których mowa w art. 66a ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, 3) dowód rejestracyjny, je˝eli pojazd jest zarejestro-
zwanej dalej „ustawà”. wany;

§ 2. Cechy identyfikacyjne umieszcza si´ na nad- 4) kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana.
woziu, podwoziu, ramie, silniku oraz tabliczkach zna-
§ 4. 1. Cech´ identyfikacyjnà pojazdu nadaje staro-
mionowych zast´pczych. sta w∏aÊciwy w sprawach rejestracji pojazdu.
§ 3. Starosta w∏aÊciwy w sprawach rejestracji po- 2. Starosta w∏aÊciwy w sprawach rejestracji pojaz-
jazdu na wniosek w∏aÊciciela pojazdu wydaje decyzj´ du, nadajàc cech´ identyfikacyjnà, stosuje wzory cech
o nadaniu cechy identyfikacyjnej. Do wniosku w∏aÊci- identyfikacyjnych okreÊlone w przepisach o rejestracji
ciel do∏àcza: i oznaczaniu pojazdów.
1) dokumenty potwierdzajàce, ˝e pojazd, któremu § 5. 1. Cech´ identyfikacyjnà umieszcza stacja,
ma byç nadana cecha identyfikacyjna, jest pojaz- o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy, upowa˝niona
dem, któremu zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy mo- do umieszczania cech identyfikacyjnych, zwana dalej
˝e byç nadana ta cecha: „stacjà”, wskazana w decyzji starosty w∏aÊciwego
a) oÊwiadczenie z∏o˝one pod odpowiedzialnoÊcià w sprawach rejestracji pojazdu.
karnà za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ, ˝e pojazd 2. Stacja umieszcza cech´ identyfikacyjnà zgodnie
jest pojazdem, którego mark´ okreÊla si´ jako z decyzjà, o której mowa w § 3.
„SAM”, potwierdzajàce spe∏nienie przes∏anki,
o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy, 3. Stacja wystawia zaÊwiadczenie potwierdzajàce
umieszczenie cech identyfikacyjnych, które jest pod-
b) dowód w∏asnoÊci ramy, podwozia lub silnika stawà do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym
jako potwierdzenie spe∏nienia przes∏anki, o któ- pojazdu i karcie pojazdu, je˝eli by∏a wydana, lub wy-
rej mowa w art. 66a ust. 2 pkt 2 ustawy, stawia zaÊwiadczenie potwierdzajàce brak mo˝liwoÊci
umieszczenia cech identyfikacyjnych.
c) dokumenty stwierdzajàce odzyskanie pojazdu
po kradzie˝y jako potwierdzenie spe∏nienia 4. Stacja wystawia zaÊwiadczenie, o którym mowa
przes∏anki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 3 w ust. 3, i prowadzi rejestr badaƒ technicznych pojaz-
ustawy, dów i innych czynnoÊci zgodnie z wzorem i zasadami
okreÊlonymi w przepisach rozporzàdzenia w sprawie
d) dokumenty stwierdzajàce nabycie pojazdu na li- zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicz-
cytacji publicznej lub od podmiotu wykonujàce- nych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowa-
go orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skar- nych przy tych badaniach.
bu Paƒstwa potwierdzajàce spe∏nienie przes∏an-
ki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 4 ustawy, § 6. 1. W przypadku braku, utraty lub zniszczenia ta-
bliczki znamionowej stacja wykonuje i umieszcza tablicz-
k´ znamionowà zast´pczà zgodnie z decyzjà, o której
————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà- mowa w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.
dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
2. Sposób umieszczania cechy identyfikacyjnej na
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In- tabliczce znamionowej zast´pczej oraz na nalepce lub
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, tabliczce numeru silnika okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359). dzenia.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-
szone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, § 7. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpo-
Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, wiednio do pojazdów, o których mowa w art. 73
Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036. ust. 3 i 4 ustawy.
Dziennik Ustaw Nr 227 — 15908 — Poz. 2249

§ 8. Cechy identyfikacyjne oraz tabliczki znamiono- § 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem


we zast´pcze nadane i umieszczone w pojazdach zgod- 1 stycznia 2004 r.3)
nie z dotychczasowymi przepisami zachowujà wa˝-
noÊç. Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

————————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrze-
Ênia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy
tym stosowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 917), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów
dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250).
Dziennik Ustaw Nr 227 — 15909 — Poz. 2249

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury


z dnia 16 grudnia 2003 r. (poz. 2249)

SPOSÓB UMIESZCZANIA CECHY IDENTYFIKACYJNEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ ZAST¢PCZEJ


ORAZ NA NALEPCE LUB TABLICZCE NUMERU SILNIKA

§ 1. Stacja, umieszczajàc cech´ identyfikacyjnà, 2. Tabliczka znamionowa zast´pcza powinna byç


stosuje sposób okreÊlony w przepisach o rejestracji wykonana tak, aby zapewniç trwa∏oÊç zamieszczonych
i oznaczaniu pojazdów. na niej informacji. Przyk∏adowy sposób umieszczania
cechy identyfikacyjnej na tabliczce znamionowej za-
§ 2. W przypadku zatarcia lub sfa∏szowania dotych- st´pczej okreÊla rys. 1.
czasowej cechy identyfikacyjnej przekreÊla si´ jà po-
przez wybicie linii ciàg∏ej. 3. Tabliczka, o której mowa w ust. 1, powinna byç
trwale umieszczona w przedniej cz´Êci nadwozia, po
§ 3. 1. Numery nadwozia, podwozia, ramy prawej stronie w komorze silnika (baga˝nika) albo na
umieszcza si´ tak˝e na tabliczce znamionowej za- prawym Êrodkowym s∏upku nadwozia w miejscu ∏a-
st´pczej. two dost´pnym i widocznym od przodu pojazdu.

Rys. 1. PRZYK¸ADOWY SPOSÓB UMIESZCZANIA CECHY IDENTYFIKACYJNEJ


NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ ZAST¢PCZEJ

————————
*) Numer zezwolenia stacji.

§ 4. W przypadku braku mo˝liwoÊci umieszczenia wanej lub przyklejonej do kad∏uba silnika. Nalepka z fo-
cechy identyfikacyjnej w sposób okreÊlony w przepi- lii samoprzylepnej powinna byç wykonana w taki spo-
sach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów dopuszcza si´ sób, aby przy próbie ingerencji umieszczone na niej in-
umieszczenie numeru silnika za pomocà nalepki z folii formacje nie uleg∏y zniszczeniu. Przyk∏adowy sposób
samoprzylepnej naklejonej na kad∏ubie silnika lub za umieszczania cechy identyfikacyjnej na nalepce lub ta-
pomocà metalowej tabliczki numeru silnika przynito- bliczce numeru silnika okreÊla rys. 2.

Rys. 2. PRZYK¸ADOWY SPOSÓB UMIESZCZANIA CECHY IDENTYFIKACYJNEJ NA NALEPCE


LUB TABLICZCE NUMERU SILNIKA

————————
*) Numer zezwolenia stacji.