You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 206 — 14243 — Poz.

1995 i 1996

1 2
do 22 grudnia 2003 r. — sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków o przydzia∏
nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicz-
nego radia
do 23 grudnia 2003 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych
do 23 grudnia 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od 27 grudnia 2003 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w progra-
mach telewizji publicznej i publicznego radia
do 29 grudnia 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia
miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na
którym umieszczone sà, w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona,
wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg∏aszajàcego kan-
dydata oraz nazwa partii politycznej, do której nale˝y kandydat
do 29 grudnia 2003 r. — sporzàdzenie spisu wyborców
2 stycznia 2004 r. — zakoƒczenie kampanii wyborczej
o godz. 2400
3 stycznia 2004 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spisów wybor-
ców
4 stycznia 2004 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600—2000

1996
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie odraczania p∏atnoÊci nale˝noÊci celnych

Na podstawie art. 233 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia § 2. 1. Wnioskodawca, ubiegajàc si´ o odroczenie
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci, sk∏ada wniosek do dy-
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: rektora izby celnej w∏aÊciwej miejscowo dla naczelni-
ka urz´du celnego, w którym zosta∏y zarejestrowane
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla: nale˝noÊci.
1) wzór wniosku o odroczenie p∏atnoÊci, dokumenty, 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
które nale˝y do niego do∏àczyç, oraz termin, w któ- ∏àczyç:
rym wniosek mo˝e zostaç z∏o˝ony;
1) orygina∏ lub uwierzytelnionà kopi´ dokumentu po-
2) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania przy od- twierdzajàcego prowadzenie przez wnioskodawc´
raczaniu p∏atnoÊci nale˝noÊci. dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „wniosko- 2) orygina∏ lub uwierzytelnionà kopi´ decyzji o nada-
dawcy”, rozumie si´ przez to osob´ ubiegajàcà si´ niu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
o odroczenie terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci celnych,
zwanych dalej „nale˝noÊciami”. 3) orygina∏ lub uwierzytelnionà kopi´ zaÊwiadczenia
——————— o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej identyfikacyjnego REGON;
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. 4) aktualne zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi- dla wnioskodawcy:
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834). a) urzàd skarbowy — o niezaleganiu przez wnio-
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y skodawc´ z podatkami stanowiàcymi dochód
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, bud˝etu paƒstwa,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, b) oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych —
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz o niezaleganiu przez wnioskodawc´ ze sk∏adka-
z 2003 r. Nr 120, poz.1122. mi na ubezpieczenia spo∏eczne;
Dziennik Ustaw Nr 206 — 14244 — Poz. 1996

5) orygina∏ lub uwierzytelnionà kopi´ potwierdzenia § 3. Wniosek o odroczenie p∏atnoÊci nale˝noÊci
zg∏oszenia rejestracyjnego podatnika podatku od oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, powin-
towarów i us∏ug; ny byç z∏o˝one w terminie 10 dni od dnia, w którym
d∏u˝nik zosta∏ powiadomiony o wysokoÊci nale˝noÊci.
6) oÊwiadczenie wnioskodawcy, ˝e nie jest w stosun-
ku do niego prowadzone post´powanie egzeku- § 4. W decyzji o odroczeniu p∏atnoÊci nale˝noÊci
cyjne lub upad∏oÊciowe, sporzàdzone wed∏ug dyrektor izby celnej okreÊla w szczególnoÊci:
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia; 1) kwot´ nale˝noÊci, której p∏atnoÊç odroczono;
7) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego, ˝e oso- 2) poczàtek i koniec terminu odroczenia p∏atnoÊci,
by kierujàce dzia∏alnoÊcià wnioskodawcy nie zo- obliczonego zgodnie z art. 236 Kodeksu celnego;
sta∏y skazane prawomocnym wyrokiem za prze-
st´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów, 3) kwot´ op∏aty prolongacyjnej od odroczonej nale˝-
mieniu, obrotowi pieni´dzmi i papierami warto- noÊci, nale˝nà do zap∏aty wraz z odroczonà nale˝-
Êciowymi, przest´pstwo gospodarcze lub za prze- noÊcià, wyliczonà za ca∏y okres odroczenia p∏atno-
st´pstwo skarbowe; Êci oraz za ka˝dy dzieƒ tego okresu.

8) dowód z∏o˝enia zabezpieczenia, o którym mowa § 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
w art. 233 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — 14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Kodeks celny, zwanej dalej „Kodeksem celnym”.
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
3. Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3
i 5—6, nie do∏àcza si´ do wniosku, je˝eli zosta∏y one ———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci
wczeÊniej z∏o˝one organowi celnemu, do którego sk∏a-
dany jest wniosek, a dane w nich zawarte sà nadal ak- moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 13 paêdzier-
nika 1997 r. w sprawie odraczania p∏atnoÊci nale˝noÊci cel-
tualne. W takim wypadku wnioskodawca jest obowià- nych oraz udzielania innych u∏atwieƒ p∏atniczych (Dz. U.
zany do wskazania sprawy, przy której z∏o˝ono te do- Nr 128, poz. 835, z 2001 r. Nr 17, poz. 196 oraz z 2002 r.
kumenty. Nr 43, poz. 389), zachowane w mocy na podstawie art. 4
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy — Ko-
4. Wzór wniosku o odroczenie p∏atnoÊci nale˝noÊci deks celny oraz o zmianie ustawy o S∏u˝bie Celnej (Dz. U.
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. Nr 120, poz. 1122).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 1996)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

...........................................................
(imi´ i nazwisko osoby
sk∏adajàcej oÊwiadczenie)

...........................................................

...........................................................

...........................................................
(adres osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie)

OÊwiadczenie

Niniejszym oÊwiadczam, ˝e w stosunku do osoby, która ubiega si´ o odroczenie terminu p∏atnoÊci
nale˝noÊci celnych, nie jest prowadzone post´powanie egzekucyjne lub upad∏oÊciowe.

................................................................ .....................................................................
(miejsce i data z∏o˝enia oÊwiadczenia) (podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie)
Dziennik Ustaw Nr 206 — 14245 — Poz. 1996

Za∏àcznik nr 2

WZÓR

..................................................................... ....................................................................
(piecz´ç i data wp∏ywu) (miejscowoÊç i data)

Wniosek o odroczenie p∏atnoÊci nale˝noÊci celnych

Dyrektor
Izby Celnej w .........................................

Nazwa i adres wnioskodawcy: Numer REGON:

Numer NIP: Nr rachunku bankowego:

Wnosz´ o odroczenie p∏atnoÊci nale˝noÊci celnych w wysokoÊci ...................... z∏ (s∏ownie) ...............................
....................................................................................................................................................., w procedurze celnej
................................................. w trybie art. 235 pkt 1*/art. 235 pkt 2*/art. 235 pkt 3* Kodeksu celnego, na ca∏y
okres okreÊlony ustawowo zgodnie z przepisami art. 236*/na okres krótszy ni˝ okreÊlony ustawowo, tj. od dnia
.......................... do dnia ....................................*
Nale˝noÊci zosta∏y okreÊlone w .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Nale˝noÊci zosta∏y zarejestrowane
i o ich wysokoÊci zosta∏em powiadomiony w dniu ............................... .
w dniu ................................................
* Niepotrzebne skreÊliç. wype∏nia organ celny

Uzasadnienie wniosku:

Za∏àczniki:

Âwiadomy odpowiedzialnoÊci karnej za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ, wynikajàcej z art. 233 Kodeksu karnego,
niniejszym oÊwiadczam, ˝e wed∏ug stanu na dzieƒ sporzàdzenia wniosku dane zawarte we wniosku oraz dane
i informacje wynikajàce z za∏àczonych do wniosku dokumentów sà prawdziwe i aktualne.

............................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wnioskodawcy)