You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 194 — 13074 — Poz.

1894

1894
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 5 listopada 2003 r.

w sprawie rodzajów wyró˝nieƒ i wysokoÊci nagród za osiàgni´cie wysokich wyników sportowych we
wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodowym lub krajowym oraz szczegó∏owych zasad i trybu ich przyznawania
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycz- 5) do 5-krotnoÊci podstawy za zaj´cie trzeciego miej-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, sca w mistrzostwach Europy.
poz. 889, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
2. Zawodnikom wyst´pujàcym w dyscyplinach
§ 1. 1. Wyró˝nieniami dla zawodników przyznawa- i konkurencjach sportowych nieobj´tych programem
nymi za osiàgni´cie wysokich wyników sportowych igrzysk olimpijskich oraz zawodnikom niepe∏nospraw-
we wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodowym lub krajo- nym wyst´pujàcym w dyscyplinach i konkurencjach
wym, zwanymi dalej „wyró˝nieniami”, sà plakietki, sportowych obj´tych programem igrzysk paraolimpij-
puchary i dyplomy. skich i igrzysk olimpijskich g∏uchych mo˝e byç przy-
znana nagroda, raz w roku, w wysokoÊci:
2. Wyró˝nienia mogà byç przyznane zawodnikom
w kategorii seniorów i juniorów. 1) do 8-krotnoÊci podstawy za zaj´cie pierwszego
miejsca w mistrzostwach Êwiata lub na igrzyskach
§ 2. 1. Nagrody za osiàgni´cie wysokich wyników paraolimpijskich i igrzyskach olimpijskich g∏u-
sportowych we wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodo- chych;
wym, zwane dalej „nagrodami”, mogà byç przyznane
zawodnikom w kategorii seniorów. 2) do 6-krotnoÊci podstawy za:
a) zaj´cie drugiego miejsca w mistrzostwach Êwia-
2. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci nagrody, zwanà ta lub na igrzyskach paraolimpijskich i igrzy-
dalej „podstawà”, stanowi 130 % kwoty bazowej, skach olimpijskich g∏uchych,
ustalonej w ustawie bud˝etowej dla cz∏onków korpusu b) zaj´cie pierwszego miejsca w mistrzostwach
s∏u˝by cywilnej. Europy;
§ 3. 1. Nagroda dla zawodnika za osiàgni´cie wy- 3) do 4-krotnoÊci podstawy za zaj´cie drugiego miej-
sokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konku- sca w mistrzostwach Europy;
rencjach sportowych obj´tych programem igrzysk
olimpijskich mo˝e byç przyznana w wysokoÊci: 4) do 3-krotnoÊci podstawy za zaj´cie trzeciego miej-
sca w mistrzostwach Êwiata lub na igrzyskach pa-
1) do 14-krotnoÊci podstawy za: raolimpijskich i igrzyskach olimpijskich g∏uchych;
a) ustanowienie rekordu Êwiata,
b) zaj´cie pierwszego miejsca na igrzyskach olim- 5) do 2-krotnoÊci podstawy za zaj´cie trzeciego miej-
pijskich lub w mistrzostwach Êwiata; sca w mistrzostwach Europy.

2) do 11-krotnoÊci podstawy za: 3. Zawodnikowi, za osiàgni´cie wysokiego wyniku
a) ustanowienie rekordu Europy, sportowego o niewymiernym charakterze, w tym sa-
b) zaj´cie pierwszego miejsca w mistrzostwach motny rejs ˝eglarski dooko∏a Êwiata lub zdobycie trud-
Europy, nego szczytu górskiego, mo˝e byç przyznana nagroda
w wysokoÊci do 8-krotnoÊci podstawy.
c) zaj´cie drugiego miejsca na igrzyskach olimpij-
skich lub w mistrzostwach Êwiata; § 4. Nagroda dla zawodnika za osiàgni´cie wyso-
3) do 8-krotnoÊci podstawy za zaj´cie drugiego miej- kiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkuren-
sca w mistrzostwach Europy; cjach sportowych obj´tych programem akademickich
mistrzostw Êwiata albo uniwersjad letnich lub zimo-
4) do 6-krotnoÊci podstawy za zaj´cie trzeciego miej- wych mo˝e byç przyznana w wysokoÊci:
sca na igrzyskach olimpijskich lub w mistrzo-
stwach Êwiata; 1) do 8-krotnoÊci podstawy za zaj´cie pierwszego
miejsca;
———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad- 2) do 6-krotnoÊci podstawy za zaj´cie drugiego miej-
ministracji rzàdowej — kultura fizyczna i sport, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
sca;
strów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
3) do 3-krotnoÊci podstawy za zaj´cie trzeciego miej-
kresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 97, poz. 866). sca.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115 oraz § 5. W przypadku osiàgni´cia przez zawodnika
z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, w czasie tych samych zawodów dwóch lub wi´cej wy-
Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz.1112 i Nr 207, poz. 1752. sokich wyników sportowych, o których mowa w § 3
Dziennik Ustaw Nr 194 — 13075 — Poz. 1894

ust. 1 i 2 oraz § 4, przyznaje si´ jednà nagrod´, której lub zwiàzku sportowego o zasi´gu ogólnokrajo-
wysokoÊç nie mo˝e przekroczyç 75 % sumy nagród za wym;
poszczególne osiàgni´cia.
2) zawodnikom niepe∏nosprawnym — na wniosek
§ 6. Zawodnikom sportowych gier zespo∏owych stowarzyszenia kultury fizycznej lub zwiàzku spor-
przyznaje si´ nagrod´ zbiorowà dla zespo∏u w wyso- towego o zasi´gu ogólnokrajowym, dzia∏ajàcego
koÊci do 75 % przys∏ugujàcej nagrody indywidualnej, w dyscyplinach i konkurencjach sportowych obj´-
pomno˝onej przez liczb´ zawodników dru˝yny okre- tych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk
Êlonà przepisami mi´dzynarodowymi, z tym ˝e nagro- olimpijskich g∏uchych.
da dla jednego zawodnika nie mo˝e przekroczyç wy-
sokoÊci nagród okreÊlonych w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4. 2. Wniosek o przyznanie wyró˝nienia sk∏ada si´
w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik spor-
§ 7. Wyró˝nienia mogà byç przyznane zawodni- towy zosta∏ uzyskany przez zawodnika.
kom, którzy:
§ 11. Wyró˝nienia wr´cza minister w∏aÊciwy do
1) ustanowili rekord Êwiata, Europy lub Polski; spraw kultury fizycznej i sportu lub upowa˝niona
przez niego osoba.
2) zaj´li pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzy-
skach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich § 12. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
lub igrzyskach olimpijskich g∏uchych, w mistrzo- nej i sportu przyznaje nagrody:
stwach Êwiata lub Europy, w akademickich mi-
strzostwach Êwiata, na uniwersjadach letnich lub 1) zawodnikom — na wniosek polskiego zwiàzku
zimowych; sportowego albo stowarzyszenia kultury fizycznej
lub zwiàzku sportowego o zasi´gu ogólnokrajo-
3) osiàgn´li wysoki wynik sportowy o niewymiernym wym, udokumentowany protoko∏em z wynikami
charakterze. zawodów;

§ 8. 1. Nagroda za zaj´cie pierwszego, drugiego 2) zawodnikom niepe∏nosprawnym — na wniosek
lub trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich, stowarzyszenia kultury fizycznej lub zwiàzku spor-
w mistrzostwach Êwiata lub Europy, w akademickich towego o zasi´gu ogólnokrajowym, dzia∏ajàcego
mistrzostwach Êwiata, na uniwersjadach letnich lub zi- w dyscyplinach i konkurencjach sportowych obj´-
mowych mo˝e byç przyznana, je˝eli w zawodach bra- tych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk
∏o udzia∏ co najmniej: olimpijskich g∏uchych, udokumentowany protoko-
∏em z wynikami zawodów.
1) 12 zawodników w dyscyplinach indywidualnych;
2. Do wniosku o przyznanie nagrody przepis § 10
2) 8 dru˝yn, osad lub za∏óg w sportach zespo∏owych. ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli regula- 3. Za osiàgni´cie wysokiego wyniku sportowego
min zawodów przewiduje udzia∏ mniejszej liczby za- o niewymiernym charakterze, w tym samotny rejs ˝e-
wodników, dru˝yn, osad lub za∏óg w danej konkurencji glarski dooko∏a Êwiata lub zdobycie trudnego szczytu
sportowej lub wystàpi∏a naturalnie ni˝sza frekwencja górskiego, nagrod´ przyznaje minister w∏aÊciwy do
w najl˝ejszych i najci´˝szych kategoriach wagowych. spraw kultury fizycznej i sportu z w∏asnej inicjatywy.
§ 9. 1. Nagroda dla zawodnika niepe∏nosprawnego 4. Nagrody za ustanowienie rekordu Êwiata lub Eu-
za zaj´cie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca ropy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych ob-
na igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpij- j´tych programem igrzysk olimpijskich mogà byç
skich g∏uchych, w mistrzostwach Êwiata lub Europy przyznane, je˝eli wyniki te zosta∏y zatwierdzone przez
mo˝e byç przyznana, je˝eli w zawodach bra∏o udzia∏ odpowiednie mi´dzynarodowe organizacje sportowe.
co najmniej:
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1) 8 zawodników w dyscyplinach indywidualnych;
og∏oszenia.3)
2) 6 dru˝yn, osad lub za∏óg w sportach zespo∏owych.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli regula- Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
min zawodów przewiduje udzia∏ mniejszej liczby za- ———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
wodników, dru˝yn, osad lub za∏óg w danej konkurencji
niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r.
sportowej lub wystàpi∏a naturalnie ni˝sza frekwencja w sprawie rodzajów wyró˝nieƒ i wysokoÊci nagród za
w najl˝ejszych i najci´˝szych kategoriach wagowych. osiàgni´cie wysokich wyników sportowych we wspó∏za-
wodnictwie mi´dzynarodowym lub krajowym oraz szcze-
§ 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz- gó∏owych zasad i trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 26,
nej i sportu przyznaje wyró˝nienia: poz. 282), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze
1) zawodnikom — na wniosek polskiego zwiàzku fizycznej oraz ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej
sportowego albo stowarzyszenia kultury fizycznej (Dz. U. Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 93, poz. 820).

Related Interests