You are on page 1of 72

Dziennik Ustaw Nr 112 — 7278 — Poz.

1063

1063
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz Êwiƒ, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiàg rejestracji

Na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 1 lit. a—d, pkt 3 Agencj´ przy wydawaniu ksi´gi rejestracji stada Êwiƒ,
i 3a ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu cho- z tym ˝e w prawej ma∏˝owinie usznej tatuuje si´
rób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´- 6 pierwszych cyfr tego numeru, a w lewej ma∏˝owinie
sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, usznej pozosta∏e cyfry tego numeru.
poz. 752, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
3. Numer identyfikacyjny stada, o którym mowa
§ 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà szczegó∏owe w ust. 2, powinien byç wytatuowany w sposób czytel-
zasady: ny i trwa∏y oraz sk∏adaç si´ z 12 cyfr o wysokoÊci od
5 mm do 20 mm.
1) oznakowania owiec, kóz oraz Êwiƒ, w tym wzory
znaków identyfikacyjnych dla tych zwierzàt; § 4. Kolczyk sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci — cz´Êci za-
k∏adanej z przodu ucha, zwanej dalej „cz´Êcià ˝eƒskà”,
2) prowadzenia rejestru oznakowanych owiec, kóz
i cz´Êci zak∏adanej z ty∏u ucha, zwanej dalej „cz´Êcià
oraz Êwiƒ, zwanego dalej „rejestrem”, w tym tryb
m´skà”.
zg∏aszania tych zwierzàt do rejestru;
3) prowadzenia ksi´gi rejestracji owiec, kóz oraz Êwiƒ, § 5. 1. Cz´Êç ˝eƒska ma:
w tym wzór ksi´gi rejestracji tych zwierzàt, zwanej 1) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm wysoko-
dalej „ksi´gà rejestracji”; Êci oraz nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm
4) wydawania i zwracania paszportów koni, w tym szerokoÊci — w przypadku kolczyka owiec oraz kóz;
wzór paszportu, zwanego dalej „paszportem”; 2) nie mniej ni˝ 30 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm Êredni-
5) prowadzenia rejestru koni zaopatrzonych w pasz- cy — w przypadku kolczyka Êwiƒ.
porty, zwanego dalej „rejestrem koni”, w tym tryb
zg∏aszania koni do tego rejestru. 2. Cz´Êç m´ska ma:
1) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm wyso-
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
koÊci oraz nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝
1) siedzibie stada — rozumie si´ przez to wyodr´bnio- 46 mm szerokoÊci — w przypadku kolczyka owiec
nà cz´Êç gospodarstwa, w której przebywa dane oraz kóz;
stado zwierzàt;
2) nie mniej ni˝ 30 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm Êredni-
2) Agencji — rozumie si´ przez to Agencj´ Restruktu- cy — w przypadku kolczyka Êwiƒ.
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3. Na kolczyku owiec oraz kóz znajduje si´ umiesz-
§ 3. 1. Oznakowania ka˝dej sztuki owiec, kóz oraz czony w sposób czytelny i trwa∏y:
Êwiƒ, zwanych dalej „zwierz´tami znakowanymi”, do-
1) numer identyfikacyjny zwierz´cia sk∏adajàcy si´
konuje si´ poprzez za∏o˝enie kolczyka na lewym uchu
z 14 znaków o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm,
zwierz´cia.
z których:
2. Oznakowania Êwiƒ, o którym mowa w art. 7 a) dwa pierwsze to litery „PL”,
ust. 3a ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych b) dwa nast´pne to cyfry oznaczajàce numer serii
i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej kolczyka,
„ustawà”, dokonuje si´ poprzez wytatuowanie w obu c) dziewi´ç nast´pnych to cyfry oznaczajàce numer
ma∏˝owinach usznych zwierz´cia albo na jego grzbie- zwierz´cia,
cie numeru identyfikacyjnego stada ustalonego przez
d) ostatni znak to cyfra kontrolna;
———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini- 2) znak graficzny Agencji.
stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 4. Na kolczyku Êwiƒ znajduje si´ umieszczony
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- w sposób czytelny i trwa∏y:
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
1) numer identyfikacyjny stada, sk∏adajàcy si´ z 14 zna-
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, ków o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm, z których:
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 450. a) dwa pierwsze to litery „PL”,
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7279 — Poz. 1063

b) dziewi´ç nast´pnych to cyfry oznaczajàce nu- go nadany w tym kraju oraz cyfra rzymska oznaczajàca
mer gospodarstwa, w którym zwierz´ si´ urodzi- kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczypospoli-
∏o, w tym ostatnia cyfra kontrolna, tej Polskiej, umieszczona nad symbolem kraju, w któ-
rym zwierz´ zosta∏o oznakowane.
c) ostatnie trzy cyfry to cyfry oznaczajàce numer
stada, w którym zwierz´ si´ urodzi∏o; 5. Duplikaty kolczyków, o których mowa w ust. 3 i 4,
2) znak graficzny Agencji. sporzàdza si´ wed∏ug wzoru, który jest okreÊlony w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
5. Kolczyk zwierzàt znakowanych jest wykonany
z gi´tkiego tworzywa i skonstruowany w sposób nie- § 8. 1. Posiadacz zwierzàt znakowanych sk∏ada
powodujàcy uszkodzeƒ cia∏a zwierz´cia. wniosek o wydanie ksi´gi rejestracji w miejscu sk∏ada-
nia wniosków na formularzu udost´pnionym przez
6. Kolczyk zwierzàt znakowanych zak∏ada si´ w spo- Agencj´, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4
sób: do rozporzàdzenia.

1) pozwalajàcy na ∏atwe odczytanie numeru identyfi- 2. Agencja wydaje ksi´g´ rejestracji w formie ksià˝-
kacyjnego zwierz´cia; kowej w terminie 21 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, na-
dajàc wnioskodawcy numer gospodarstwa lub numer
2) wykluczajàcy ponowne u˝ycie w przypadku jego siedziby stada, je˝eli nie zosta∏y one uprzednio nadane.
usuni´cia.
3. Ksi´g´ rejestracji prowadzi si´ odr´bnie dla da-
7. Wzory kolczyków zwierzàt znakowanych sà okre- nego stada poszczególnych gatunków zwierzàt znako-
Êlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia. wanych w formie ksià˝kowej lub przy zastosowaniu
systemów informatycznych, opartych o programy
§ 6. 1. Agencja na wniosek posiadacza zwierzàt zna- komputerowe.
kowanych wydaje kolczyki w miejscu wyznaczonym
przez Agencj´ i podanym do wiadomoÊci posiadaczy 4. Je˝eli ksi´ga rejestracji jest prowadzona przy za-
zwierzàt w sposób zwyczajowo przyj´ty w danym po- stosowaniu systemów informatycznych, o których mo-
wiecie, zwanym dalej „miejscem sk∏adania wnio- wa w ust. 3, prowadzàcy ksi´g´ rejestracji:
sków”.
1) zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych
2. Wniosek o wydanie kolczyków dla zwierzàt zna- przed ich utratà;
kowanych sk∏ada si´ w miejscu sk∏adania wniosków na
formularzu udost´pnionym przez Agencj´, którego 2) sporzàdza wydruki danych z ksi´gi rejestracji co
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdze- 6 miesi´cy.
nia.
5. Dane zwierz´cia zawarte w ksi´dze rejestracji lub
§ 7. 1. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczy- wydrukach, o których mowa w ust. 4 pkt 2, przechowu-
ka w sposób uniemo˝liwiajàcy odczytanie umieszczo- je si´ przez okres co najmniej 5 lat od dnia ubycia tego
nych na nim znaków, posiadacz zwierzàt znakowanych zwierz´cia ze stada.
niezw∏ocznie sk∏ada wniosek o wydanie duplikatu kol-
czyka. § 9. 1. W ksi´dze rejestracji owiec oraz kóz, oprócz
danych, o których mowa w art. 7 ust. 11 ustawy, wpi-
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ suje si´:
w miejscu sk∏adania wniosków na formularzu udost´p- 1) oznaczenie p∏ci zwierz´cia;
nionym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia. 2) oznaczenie rasy zwierz´cia;

3. Na duplikacie kolczyka znajdujà si´ dane, które 3) numer identyfikacyjny zwierz´cia;


by∏y umieszczone na utraconym lub uszkodzonym kol-
czyku, z tym ˝e: 4) dat´ urodzenia zwierz´cia;

1) w przypadku duplikatu kolczyka dla owiec i kóz nad 5) dat´ przybycia zwierz´cia do siedziby stada;
literami „PL” znajduje si´ cyfra rzymska oznaczajà- 6) numer identyfikacyjny matki zwierz´cia, a w przy-
ca kolejny numer duplikatu; padku zwierzàt sprowadzanych z kraju nieb´dàce-
2) w przypadku duplikatu kolczyka dla Êwiƒ przed lite- go cz∏onkiem Unii Europejskiej — numer identyfi-
rami „PL” znajduje si´ cyfra rzymska oznaczajàca kacyjny zwierz´cia nadany w tym kraju;
kolejny numer duplikatu. 7) dat´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada;
4. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka, 8) przyczyn´ ubycia zwierz´cia z siedziby stada przez
którym oznakowane by∏o zwierz´ znakowane sprowa- podanie kodu zdarzenia;
dzane z kraju b´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej,
Agencja wydaje duplikat tego kolczyka, na którym znaj- 9) miejsce przeznaczenia z podaniem numeru siedzi-
duje si´ numer identyfikacyjny zwierz´cia znakowane- by stada;
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7280 — Poz. 1063

10) adnotacje o przeprowadzonych kontrolach; sków, faktu oznakowania zwierz´cia lub wwozu zwie-
rz´cia sprowadzonego z zagranicy, na formularzu udo-
11) imi´ i nazwisko poprzedniego posiadacza zwierz´- st´pnionym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlo-
cia. ny w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia.
2. Wpisu do ksi´gi rejestracji, o którym mowa 3. W zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, kraj
w ust. 1 pkt 2, dokonuje si´ przy u˝yciu kodów cyfro- pochodzenia zwierz´cia oznacza si´ przy u˝yciu kodów
wych, których wykaz jest okreÊlony w za∏àczniku nr 5 krajów, których wykaz udost´pnia Agencja w miejscu
do rozporzàdzenia. sk∏adania wniosków.
3. W ksi´dze rejestracji Êwiƒ, oprócz danych, o któ- 4. Agencja w terminie 14 dni od dnia otrzymania
rych mowa w art. 7 ust. 11 ustawy, wpisuje si´: zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje wpi-
1) stan poczàtkowy stada; su zwierz´cia do rejestru.

2) zmiany stanu stada, z podaniem w szczególnoÊci: § 11. 1. Agencja prowadzi rejestr na podstawie da-
nych zawartych w:
a) daty przybycia zwierz´cia do stada lub ubycia
zwierz´cia ze stada, 1) zg∏oszeniu, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2;
b) przyczyny przybycia zwierz´cia do stada lub 2) zg∏oszeniu przemieszczenia owiec oraz kóz sk∏ada-
ubycia zwierz´cia ze stada, przez podanie kodu nym przez ich posiadacza na formularzu, którego
zdarzenia, wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 10 do rozporzà-
c) adres i numer siedziby stada, z którego zwierz´- dzenia;
ta przyby∏y,
3) zg∏oszeniu padni´cia albo uboju w gospodarstwie
d) adres i numer siedziby stada, do którego zwie- owiec oraz kóz sk∏adanym przez ich posiadacza na
rz´ta zosta∏y przemieszczone, formularzu, którego wzór jest okreÊlony w za∏àcz-
niku nr 11 do rozporzàdzenia;
e) numer zawarty w oznakowaniu zwierzàt, które
przyby∏y do siedziby stada i uby∏y z siedziby sta- 4) zg∏oszeniu uboju owiec oraz kóz w rzeêni sk∏ada-
da; nym przez ich posiadacza na formularzu, którego
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 12 do rozporzà-
3) adnotacje o przeprowadzonych kontrolach. dzenia;
4. Wpisu do ksi´gi rejestracji, o której mowa w ust. 1 5) zg∏oszeniu zmiany stanu stada Êwiƒ sk∏adanym
i 3, dokonuje si´ w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przez ich posiadacza na formularzu, którego wzór
zdarzenia powodujàcego obowiàzek tego wpisu. jest okreÊlony w za∏àczniku nr 13 do rozporzàdze-
nia;
5. Wpisy w ksi´dze rejestracji, o której mowa
w ust. 1 i 3, sà dokonywane w j´zyku polskim, w spo- 6) zg∏oszeniu padni´cia lub uboju w gospodarstwie
sób czytelny i trwa∏y. Êwiƒ sk∏adanym przez ich posiadacza na formula-
rzu, o którym mowa w pkt 5;
6. Wszelkich zmian wpisów w ksi´dze rejestracji,
o której mowa w ust. 1 i 3, dokonuje si´ w sposób 7) zg∏oszeniu uboju Êwiƒ w rzeêni sk∏adanym przez
umo˝liwiajàcy odczytanie wpisu zmienianego. ich posiadacza na formularzu, którego wzór jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 14 do rozporzàdzenia;
7. Wzory ksiàg rejestracji zwierzàt znakowanych sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia. 8) informacji o stanie stada owiec, kóz, Êwiƒ na dzieƒ
wskazany przez Agencj´, sk∏adanej przez posiada-
8. W przypadku zapisania wszystkich stron kartek cza owiec, kóz i Êwiƒ, na formularzu otrzymanym
wsadowych ksi´gi rejestracji prowadzonej w formie od Agencji, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczni-
ksià˝kowej, posiadacz zwierzàt znakowanych sk∏ada ku nr 15 do rozporzàdzenia.
wniosek o wydanie dodatkowych kartek wsadowych,
w miejscu sk∏adania wniosków, na formularzu udo- 2. Zg∏oszenia i informacje, o których mowa w ust. 1
st´pnionym przez Agencj´, którego wzór jest okreÊlo- pkt 2—7, sk∏ada si´ w miejscu sk∏adania wniosków; for-
ny w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia. mularze, o których mowa w ust. 1 pkt 2—7, udost´pnia-
ne sà przez Agencj´.
§ 10. 1. Posiadacz owiec oraz kóz zg∏asza zwierz´ do
rejestru poprzez zg∏oszenie Agencji, w miejscu sk∏ada- 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 8, jest
nia wniosków, faktu oznakowania zwierz´cia lub wwo- sk∏adana przez posiadacza owiec, kóz, Êwiƒ w terminie
zu zwierz´cia sprowadzonego z zagranicy, na formula- 21 dni od otrzymania formularza przes∏anego przez
rzu udost´pnionym przez Agencj´, którego wzór jest Agencj´.
okreÊlony w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.
4. Dopuszcza si´ przesy∏anie zg∏oszeƒ i informacji,
2. Posiadacz Êwiƒ zg∏asza zwierz´ do rejestru po- o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu systemów
przez zg∏oszenie Agencji, w miejscu sk∏adania wnio- informatycznych, opartych o programy komputerowe,
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7281 — Poz. 1063

pod warunkiem, ˝e b´dà one zgodne z odpowiednim nionym przez podmiot rejestrujàcy, którego wzór jest
wzorem formularza oraz opatrzone bezpiecznym pod- okreÊlony w za∏àczniku nr 16 do rozporzàdzenia.
pisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów o pod-
pisie elektronicznym. 2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
si´ w miejscu wyznaczonym przez podmiot rejestrujà-
5. Rejestr oprócz danych, o których mowa w art. 7 cy i podanym do wiadomoÊci posiadaczy koni w spo-
ust. 10 ustawy, zawiera: sób zwyczajowo przyj´ty w danym województwie,
zwanym dalej „miejscem dokonywania zg∏oszeƒ”.
1) numer zawarty w oznakowaniu zwierz´cia;
3. Po otrzymaniu zg∏oszenia, o którym mowa
2) kolejne numery gospodarstw i numery siedzib
w ust. 1, podmiot rejestrujàcy:
stad, w których zwierz´ przebywa∏o i aktualnie
przebywa; 1) dokonuje opisu s∏ownego i graficznego konia
w miejscu i terminie uzgodnionym z posiadaczem
3) numer identyfikacyjny matki zwierz´cia, a w przy-
konia;
padku urodzenia zwierz´cia w wyniku przenosze-
nia zarodka — numer identyfikacyjny dawczyni za- 2) nadaje koniowi numer identyfikacyjny sk∏adajàcy
rodka albo dawczyni komórki jajowej; si´ z 15 znaków.
4) numer identyfikacyjny ojca zwierz´cia, a w przy- 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy tych koni sprowadzo-
padku sztucznego unasiennienia — numer identy- nych z zagranicy, które nie podlegajà obowiàzkowi za-
fikacyjny dawcy nasienia; opatrzenia w paszporty.
5) oznaczenie typu u˝ytkowego zwierz´cia (mi´sny,
mleczny, kombinowany); § 13. 1. Paszport oprócz danych, o których mowa
w art. 7 ust. 7a ustawy, zawiera:
6) oznaczenie kraju pochodzenia przy u˝yciu kodu;
1) nazw´ i znak graficzny podmiotu wystawiajàcego
7) nast´pujàce informacje w przypadku przemieszcza- paszport;
nia zwierz´cia:
2) podpis posiadacza zwierz´cia, a w przypadku gdy
a) przyczyn´ przemieszczenia zwierz´cia, jest on osobà fizycznà równie˝ jego obywatelstwo;
b) oznaczenie kraju, do którego przemieszczane 3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
jest zwierz´, przy u˝yciu kodu, o którym mowa nazw´, adres i siedzib´ posiadacza klaczy, która
w § 10 ust. 3, urodzi∏a konia (hodowcy), je˝eli informacje te sà
c) dat´ przemieszczenia zwierz´cia z siedziby stada znane;
lub do siedziby stada;
4) nazw´ (imi´) konia, p∏eç, maÊç, ras´;
8) dat´ padni´cia albo nast´pujàce informacje doty-
5) miejsce, dat´ sporzàdzenia i podpis oraz piecz´ç
czàce uboju zwierz´cia w rzeêni:
osoby dokonujàcej opisu s∏ownego i graficznego
a) dat´ uboju zwierz´cia, konia;
b) dat´ przyj´cia zwierz´cia do rzeêni, 6) adnotacje o przeprowadzonych kontrolach to˝sa-
c) numer partii uboju, moÊci konia;

d) numer siedziby stada, z którego zwierz´ przyj´- 7) informacje o kolejnych posiadaczach konia:
to do rzeêni, a) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
e) mas´ cia∏a zwierz´cia ustalonà niezw∏ocznie po albo nazw´, adres i siedzib´ posiadacza konia,
przybyciu do rzeêni, a w przypadku gdy jest on osobà fizycznà rów-
nie˝ jego obywatelstwo;
f) mas´ tuszy,
b) podpis posiadacza konia;
g) kategori´ zwierz´cia (jagni´ albo koêl´, macior-
ka albo koza, tryk albo cap); 8) informacje dotyczàce przeprowadzonych badaƒ la-
boratoryjnych, szczepieƒ i kontroli medycznych.
9) informacje o wydaniu duplikatu kolczyka, je˝eli zo-
sta∏ wydany. 2. W przypadku gdy koƒ jest przedmiotem wspó∏-
posiadania, w paszporcie podaje si´ dane jednego ze
6. Przepisy ust. 5 pkt 3—5, pkt 7 lit. b oraz pkt 8 wspó∏posiadaczy okreÊlonego w zg∏oszeniu konia do
lit. e—g nie dotyczà rejestru Êwiƒ. rejestru.
§ 12. 1. Posiadacz konia zg∏asza zwierz´ do rejestru 3. Wzór paszportu:
koni, poprzez zg∏oszenie podmiotowi, o którym mowa
w art. 7 ust. 5 ustawy, zwanemu dalej „podmiotem re- 1) dla koni ras: pe∏nej krwi angielskiej i czystej
jestrujàcym”, faktu urodzenia lub wwozu zwierz´cia krwi arabskiej jest okreÊlony w za∏àczniku nr 17 do
sprowadzonego z zagranicy na formularzu udost´p- rozporzàdzenia;
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7282 — Poz. 1063

2) dla koni ras niewymienionych w pkt 1 jest okreÊlo- na formularzu, którego wzór jest okreÊlony w za-
ny w za∏àczniku nr 18 do rozporzàdzenia. ∏àczniku nr 20 do rozporzàdzenia;

§ 14. 1. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszpor- 3) zg∏oszeniu uboju konia w rzeêni, sk∏adanym przez
tu w sposób uniemo˝liwiajàcy jego odczytanie, posia- jego posiadacza na formularzu, którego wzór
dacz konia sk∏ada niezw∏ocznie, w miejscu dokonywania jest okreÊlony w za∏àczniku nr 21 do rozporzàdze-
zg∏oszeƒ, wniosek o wydanie duplikatu paszportu. nia;

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´ 4) zg∏oszeniu padni´cia konia, sk∏adanym przez jego
oÊwiadczenie o utracie paszportu albo uszkodzony posiadacza na formularzu, którego wzór jest okre-
paszport. Êlony w za∏àczniku nr 22 do rozporzàdzenia.

3. Podmiot rejestrujàcy wydaje duplikat paszportu 2. Rejestr koni oprócz danych, o których mowa
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wyda- w art. 7 ust. 10 ustawy, zawiera:
nie duplikatu paszportu, po wczeÊniejszym potwier-
1) daty zmian posiadacza konia, z podaniem typu zda-
dzeniu to˝samoÊci konia, na którego ma byç wydany
rzenia;
duplikat.
2) dat´ padni´cia konia albo nast´pujàce informacje
4. Duplikat paszportu zawiera wyraz „duplikat”. w przypadku uboju konia w rzeêni:
5. W przypadku zapisania wszystkich stron pasz- a) dat´ uboju,
portu (duplikatu paszportu), przeznaczonych na doko-
nywanie poszczególnych rodzajów wpisów, posiadacz b) dat´ przyj´cia do rzeêni,
konia sk∏ada wniosek o wydanie dodatkowych kartek, c) numer partii uboju;
w miejscu dokonywania zg∏oszeƒ, na formularzu udo-
st´pnianym przez podmiot rejestrujàcy. 3) informacje o wydaniu duplikatu paszportu, je˝eli
zosta∏ on wydany.
6. Wzór formularza wniosku o wydanie duplikatu
paszportu lub dodatkowych kartek paszportu jest okre- § 16. 1. Oznakowanie zwierzàt dokonane przed wej-
Êlony w za∏àczniku nr 19 do rozporzàdzenia. Êciem w ˝ycie rozporzàdzenia, zgodnie z rozporzàdze-
niem, o którym mowa w § 17, zachowuje wa˝noÊç.
7. Zwrotu paszportu do podmiotu rejestrujàcego,
w przypadku padni´cia lub uboju konia, dokonuje si´: 2. Paszporty koni wydane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, zgodnie z rozporzàdzeniem,
1) w miejscu dokonywania zg∏oszeƒ, za pokwitowa- o którym mowa w § 17, zachowujà wa˝noÊç.
niem wydanym przez podmiot rejestrujàcy, albo
§ 17. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
2) poprzez wys∏anie listem poleconym na adres miej-
i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
sca dokonywania zg∏oszeƒ, wraz ze zg∏oszeniem
oznakowania owiec, kóz, Êwiƒ oraz jeleni i danieli
padni´cia lub uboju konia.
utrzymywanych w warunkach fermowych, paszportów
koni, prowadzenia rejestru i ksiàg rejestracji
§ 15. 1. Podmiot rejestrujàcy prowadzi rejestr koni
(Dz. U. Nr 225, poz. 1883).
na podstawie danych zawartych w:
1) zg∏oszeniu, o którym mowa w § 12 ust. 1; § 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r.
2) zg∏oszeniu zmiany posiadacza konia, obejmujàcym
tak˝e zbycie konia poza granice kraju, sk∏adanym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Taƒski
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7283 — Poz. 1063

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Roz-


woju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz. 1063)

Za∏àcznik nr 1

WZORY KOLCZYKÓW ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH

I. Wzór kolczyka dla owiec i kóz

Cz´Êç m´ska

Cz´Êç ˝eƒska
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7284 — Poz. 1063

II. Wzór kolczyka dla Êwiƒ

Cz´Êç ˝eƒska

Cz´Êç m´ska
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7285 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 2

WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O WYDANIE KOLCZYKÓW DLA ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH

I. Wzór formularza wniosku o wydanie kolczyków dla owiec i kóz


STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7286 — Poz. 1063

II. Wzór formularza wniosku o wydanie kolczyków dla Êwiƒ

STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7287 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 3

WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O WYDANIE DUPLIKATU KOLCZYKA DLA ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH


I. Wzór formularza wniosku o wydanie duplikatu kolczyka dla owiec i kóz
STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7288 — Poz. 1063

II. Wzór formularza wniosku o wydanie duplikatu kolczyka dla Êwiƒ

STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7289 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KSI¢GI REJESTRACJI DLA ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH

Strona 1
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7290 — Poz. 1063

Strona 2
Za∏àcznik nr 5

WYKAZ KODÓW CYFROWYCH DO OZNACZANIA RASY OWIEC I KÓZ


Dziennik Ustaw Nr 112
— 7291 —
Poz. 1063
Za∏àcznik nr 6

WZORY KSIÑG REJESTRACJI ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH


ok∏adka - strona 1
Dziennik Ustaw Nr 112
— 7292 —
Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7293 — Poz. 1063
ok∏adka - strona 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7294 — Poz. 1063
ok∏adka - strona 3
WYKAZ KODÓW CYFROWYCH DO OZNACZANIA RASY OWIEC I KÓZ
ok∏adka - strona 4
I. Wykaz kodów ras owiec:
Dziennik Ustaw Nr 112
— 7295 —
Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7296 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7297 — Poz. 1063
II. Wzór ksi´gi rejestracji Êwiƒ
ok∏adka - strona 1 Dziennik Ustaw Nr 112
— 7298 —
Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7299 — Poz. 1063
ok∏adka - strona 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7300 — Poz. 1063
ok∏adka - strona 3
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7301 — Poz. 1063
kartka wsadowa
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7302 — Poz. 1063
kartka wsadowa
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7303 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 7

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DODATKOWYCH KARTEK WSADOWYCH


DO KSI¢GI REJESTRACJI
STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7304 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 8

WZORY FORMULARZY ZG¸OSZE¡ OWIEC I KÓZ DO REJESTRU

I. Wzór formularza zg∏oszenia owcy i kozy do rejestru w przypadku zg∏aszania jednej sztuki zwierz´cia
STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7305 — Poz. 1063

II. Wzór formularza zg∏oszenia owcy i kozy do rejestru w przypadku zg∏aszania wi´kszej liczby zwierzàt
STRONA 1
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7306 — Poz. 1063

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7307 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 9

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA ÂWI¡ DO REJESTRU

STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7308 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 10

WZORY FORMULARZY ZG¸OSZE¡ PRZEMIESZCZENIA OWIEC I KÓZ

I. Wzór formularza zg∏oszenia przemieszczenia owiec i kóz w przypadku zg∏aszania do pi´ciu sztuk zwierzàt

STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7309 — Poz. 1063

II. Wzór formularza zg∏oszenia przemieszczenia owiec i kóz w przypadku zg∏aszania wi´kszej liczby zwierzàt

STRONA 1
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7310 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 11

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA PADNI¢CIA LUB UBOJU OWIEC I KÓZ

STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7311 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 12

WZORY FORMULARZY UBOJU W RZEèNI OWIEC I KÓZ


I. Wzór formularza zg∏oszenia uboju w rzeêni owiec i kóz w przypadku zg∏aszania jednego zwierz´cia
STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7312 — Poz. 1063

II. Wzór formularza zg∏oszenia uboju w rzeêni owiec i kóz w przypadku zg∏aszania wi´kszej liczby zwierzàt

STRONA 1
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7313 — Poz. 1063

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7314 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 13

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA ZMIANY STANU STADA ÂWI¡

STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7315 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 14

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIA UBOJU W RZEèNI ÂWI¡

STRONA 1

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7316 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 15

WZORY FORMULARZY INFORMACYJNYCH O STANIE ZWIERZÑT ZNAKOWANYCH

I. Wzór informacji o stanie stada owiec albo kóz

STRONA 1
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7317 — Poz. 1063

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7318 — Poz. 1063

II. Wzór informacji o stanie stada Êwiƒ


STRONA 1
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7319 — Poz. 1063

STRONA 2
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7320 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 16

WZÓR ZG¸OSZENIA KONIA DO REJESTRU


Dziennik Ustaw Nr 112 — 7321 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 17

WZÓR PASZPORTU DLA KONI RAS: PE¸NEJ KRWI ANGIELSKIEJ I CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7322 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7323 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7324 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7325 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7326 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7327 — Poz. 1063

13
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7328 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7329 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7330 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7331 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7332 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7333 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 18

WZÓR PASZPORTU DLA KONI INNYCH NI˚ KONIE PE¸NEJ KRWI ANGIELSKIEJ
I CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7334 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7335 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7336 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7337 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7338 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7339 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7340 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7341 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7342 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7343 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7344 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7345 — Poz. 1063
Dziennik Ustaw Nr 112 — 7346 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 19

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DUPLIKATU PASZPORTU LUB DODATKOWYCH KARTEK PASZPORTU


Dziennik Ustaw Nr 112 — 7347 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 20

WZÓR ZG¸OSZENIA ZMIANY POSIADACZA KONIA


Dziennik Ustaw Nr 112 — 7348 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 21

WZÓR ZG¸OSZENIA UBOJU KONIA W RZEèNI


Dziennik Ustaw Nr 112 — 7349 — Poz. 1063

Za∏àcznik nr 22

WZÓR ZG¸OSZENIA PADNI¢CIA KONIA