You are on page 1of 25

วารสารคนทางาน ธันวาคม 2562

วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 1]

เผยผลสารวจ 12 กลุ่ม 2 องค์กรสือ่ ระบุปี ปี 2009-2017 หุ่นยนต์ เกาหลีใต้จะใช้ 'อัตราความ


อาชีพ-กิจการ เสี่ยง 2562 คนทางานสื่อทั่ว เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปลอดภัย' แล้ว หลัง
ต่อการว่างงานสูงปี โลกถูกสังหารลดลง สหรัฐฯ เพิ่มกว่าเท่าตัว สหภาพแรงงานคนขับ
2563 [หน้า 12] แต่ถูกจาคุกมากขึ้น [หน้า 20] รถบรรทุกรณรงค์มา 18 ปี
[หน้า 18] [หน้า 22]
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 2]

รอบโลกแรงงาน
3 แรงงานไทยตกทะเลเสียชีวติ ขณะปฏิบตั ิ 54 ปี มาจากอุดรธานี นายวรศักดิ์ ดัดคิด อายุ
หน้าที่ สาหัส 2 ที่ไต้หวัน 41 ปี มาจากสุโขทัย และนายชโย หงษาวงษ์
อายุ 54 ปี จากจังหวัดนครพนม สิน้ ลมหายใจ
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2019 ที่ไซต์งานบริษัท Pan Asia
แล้ว แรงงานไทย 2 รายอาการสาหัส แรงงาน
Corporation ณ ท่าเรือไทเป เขตปาหลี่ นครนิว
ไทยอีก 1 รายและแรงงานชาวไต้หวันได้รบั
ไทเป ซึง่ ว่าจ้างแรงงานไทย 168 คน ทางานหล่อ
บาดเจ็บเล็กน้อย ทัง้ หมดถูกแยกย้ายส่งไปรักษา
ลูกปูนหรือแท่นปูนฐานรากแบบกล่อง จานวน
ที่โรงพยาบาลแมคเคย์ เมมโมเรียล สาขาตัน้ สุย่
300 ลูก เพื่อนาไปถมกันคลืน่ ทะเล สาหรับ
และโรงพยาบาลฉางเกิง สาขาหลินโข่ว น่าเสียใจ
โครงการก่อสร้างสถานีรบั และจ่ายแก๊สแห่งที่ 3
ที่แพทย์ไม่สามารถกูช้ ีวิตแรงงานไทยที่สนิ ้ ลม
ของบริษัทการปิ โตรเลียมไต้หวันหรือ CPC ที่จะ
หายใจทัง้ 3 รายกลับคืนมาได้ ส่วนแรงงานไทยที่
ก่อสร้างในอีก 2 ปี ขา้ งหน้า
ได้รบั บาดเจ็บสาหัสทัง้ 2 ราย หลังรับการรักษา
ขณะที่เรือกาลังลากลูกปูนทีก่ าลังสร้างเสร็จเป็ น อาการดีขนึ ้ ออกจากโรงพยาบาลกลับไปยังแคมป์
ลูกที่ 11 ไปวางยังจุดเก็บนอกชายฝั่ง สันนิษฐาน พักแล้ว
ว่ากับตันเรือไม่คนุ้ กับร่องนา้ และลากแท่นปูน
ด้านสานักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ด้วยลวดสลิงเส้นเดียว ทาให้เกิดการเอียงและ
กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า ได้ส่งั การให้
พลิกคว่า แรงงาน 7 คน ประกอบด้วยแรงงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุของอุบตั เิ หตุ
ไทย 6 คนและแรงงานชาวไต้หวัน 1 คน ซึง่ อยูใ่ น
ครัง้ นีโ้ ดยละเอียดแล้ว รวมถึงระบบความ
แท่นปูนเพื่อคอยเปิ ดวาล์วให้นา้ เข้าให้แท่นปูนจม
ปลอดภัยที่นายจ้างจะต้องจัดหาให้ เช่นมีการ
ลงเมื่อไปถึงจุดวาง ร่วงตกลงในนา้ แม้แรงงาน
สวมเสือ้ ชูชีพที่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็ นต้น
ทุกคนจะสวมเชือ้ ชูชีพ แต่แรงดูดของนา้ ทะเล ทา
ให้จมลงในนา้ ทัง้ หมด ด้านสานักงานแรงงานไทย ไทเป ได้ช่วยทายาท
แรงงานไทยทีเ่ สียชีวิตทัง้ 3 รายเจรจาค่าชดใช้
กับตันเรือรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
และสิทธิประโยชน์กบั นายจ้าง ขณะเดียวกัน
หน่วยกูภ้ ยั จากกองดับเพลิงนครนิวไทเปรุดไปที่
กาชับนายจ้างจะต้องแก้ปัญหา รับรองความ
เกิดเหตุ ช่วยเหลือแรงงานทัง้ 7 ขึน้ ฝั่ง ปรากฏว่า
ปลอดภัย และได้รบั อนุญาตจากสานักงาน
3 แรงงานไทย ได้แก่นายพิพฒ ั น์ แสนโคตร อายุ
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 3]

ตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานแล้ว จึง สาหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่


จะรือ้ ฟื ้ นการทางานได้ ข้าราชการ พนักงานรัฐ และพนักงานบริษัททั่วไป
มีกาหนดชั่วโมงทางาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ที่มา: Radio Taiwan International, 1/12/2019
ตอนนีม้ ีหลายประเทศพยายามปรับลดเวลา
เวียดนามเรียกร้องลดเวลาทางานเหลือ 40
ทางานลงกว่านัน้ อย่างชิลแี ละออสเตรเลีย ปรับ
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ลดเวลาทางานลง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทัง้ มี
เวียดนามเตรียมผลักดันการลดเวลาทางาน บริษัท อาทิ ไมโครซอฟต์ ทดลองปรับเวลา
เหลือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากเดิมที่ชาว ทางาน จากเดิม 5 วันให้เหลือเพียง 4 วัน ซึง่
เวียดนามต้องทางาน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วันต่อ พบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพและผลิตภาพใน
สัปดาห์ ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกาลัง การทางานมากขึน้ และฝรั่งเศสสั่งห้ามใช้อเี มลที่
ผลักดันให้ช่วั โมงการทางานลดลงต่ากว่านัน้ ทางานนอกเวลางานสาหรับพนักงานบางกลุม่

เหวียน เตียน นาน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ที่มา: VOA, 5/12/2019


เวียดนามแห่งนครโฮจิมินห์ หนึง่ ในผูท้ ี่สนับสนุน
ผู้ฝ่าฝื นกฎหมายการจราจรว่าด้วย
การปรับลดเวลาทางานให้เหลือ 40 ชั่วโมงต่อ
รถจักรยานไฟฟ้ าในไต้หวันที่ไม่สวมหมวก
สัปดาห์ โดยให้ความเห็นว่าชั่วโมงการทางานที่ กันน็อค 58% เป็ นแรงงานต่างชาติ
ยาวนานไม่ได้ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน
เพิ่มขึน้ และเพิ่มปั ญหาและความเครียดใน นับตัง้ แต่ประกาศใช้กฎหมายการจราจรว่าด้วย
ครอบครัว รถจักรยานไฟฟ้า เมื่อ 1 ต.ค. 2019 ที่ผา่ นมา
ตารวจปฏิบตั ิการตรวจเข้มทั่วไต้หวันอย่าง
ขณะที่ เหวียน ถิ ซวน สมาชิกสภาแห่งชาติ ต่อเนื่อง แต่ยงั พบผูฝ้ ่ าฝื นกฎระเบียบด้วยการไม่
เวียดนาม แสดงความกังวลว่ามีหลายบริษัทใน สวมหมวกกันน็อคหรือปรับแต่งความเร็วรถโดย
เวียดนามทีใ่ ห้พนักงานทางานล่วงเวลามาก พลการจานวนมาก ในจานวนนีก้ ว่าครึง่ เป็ น
เกินไป และทางการจาเป็ นต้องปกป้องมาตรฐาน แรงงานต่างชาติ และแรงงานต่างชาติเหล่านี ้
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของแรงงานใน มักจะบ่นขณะโดนปรับว่า ขี่รถจักรยานไฟฟ้า
ประเทศด้วย เวียดนามมีช่วั โมงทางานตาม ทาไมต้องสวมหมวกกันน็อค ด้านตารวจกังวลว่า
กฎหมายที่ 48 ชั่วโมง หรือ 6 วันต่อสัปดาห์
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 4]

การกวดขันจับกุมอย่างเข้มงวดดังกล่าวจะฝ่ าฝื น การประท้วงหยุดงานทาให้การคมนาคมขนส่ง


หลักการลงโทษที่ได้สว่ นกับความผิดหรือไม่ ต่าง ๆ เป็ นอัมพาต โรงเรียนปิ ดทั่วประเทศ
โรงพยาบาลไม่มคี นทางานเพียงพอ และบริการ
หลังจากประกาศใช้กฎหมายการจราจรว่าด้วย
พืน้ ฐานต่าง ๆ ของรัฐบาลต่างหยุดชะงัก ขณะที่
รถจักรยานไฟฟ้า เฉพาะในเดือนตุลาคมที่ผา่ น
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วสาคัญในกรุงปารีส รวมทัง้ หอ
มา ตารวจนครนิวไทเปจับและปรับผูฝ้ ่ าฝื น
ไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลฟู ว์ร ต่างปิ ดบริการบางส่วน
กฎระเบียบใหม่การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าได้
หรือทัง้ หมด
2,067 ราย ในจานวนนี ้ ร้อยละ 99 หรือ 2,047
รายถูกปรับเพราะไม่สวมหมวกกันน็อค อีก 20 การประท้วงส่วนใหญ่เป็ นไปอย่างสงบ รวมทัง้ ใน
รายถูกปรับข้อหาปรับแต่งความเร็วรถจักรยาน กรุงปารีส และในเมืองอื่น ๆ มากกว่า 20 เมือง
ไฟฟ้า และในจานวนผูถ้ กู ลงโทษร้อยละ 58 เป็ น แต่มีบางจุดที่เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
แรงงานต่างชาติ ตัวเลขนีพ้ อๆ กับเมืองอื่นๆ เช่น เช่น ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ที่ซงึ่ ผู้
นครไทจงและไถหนานก็เช่นเดียวกัน ประท้วงจุดไฟเผารถเทรลเลอร์ และตารวจตอบ
โต้ดว้ ยแก๊สนา้ ตา รวมทัง้ ที่เมืองน็องต์ส และเมือง
ที่มา: Radio Taiwan International, 6/12/2019
ลียง
ชาวฝรั่งเศสประท้วงหยุดงานทั่วประเทศ
สานักงานตารวจกรุงปารีสระบุวา่ ได้เพิ่มกาลัง
ต้านปฏิรูประบบบานาญ
เจ้าหน้าที่อีก 6,000 นายเพื่อรับมือการประท้วง
ชาวฝรั่งเศสหลายหมื่นคนร่วมประท้วงหยุดงาน ใหญ่ครัง้ นีแ้ ล้ว ด้านบรรดาผูน้ าสหภาพแรงงาน
ทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค. 2019 เพื่อต่อต้าน ประกาศว่าการประท้วงจะดาเนินต่อไปจนกว่า
มาตรการปฏิรูประบบเงินบานาญของ ประธานาธิบดีมาคร็อง จะยอมยกเลิกแผนปฏิรูป
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคร็อง ซึง่ การ ดังกล่าว
ปฏิรูปดังกล่าวหมายความว่า คนทางานส่วน
ที่มา: VOA, 6/12/2019
ใหญ่ในฝรั่งเศสจะต้องยืดเวลาการเกษี ยณอายุ
การทางานออกไป หรือได้รบั สวัสดิการเงิน UBER เผยผู้โดยสารร้องเรียนเหตุล่วงละเมิด
บานาญน้อยลง ทางเพศกว่า 3,000 ราย เมื่อปี 2018
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 5]

บริษัทแอพพลิเคชั่นให้เรียกรถโดยสารไม่ประจา อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงอยูท่ ่ี 3.5%


ทาง UBER เปิ ดเผยว่ามีผโู้ ดยสารร้องเรียนการ ต่าสุดใน 50 ปี
ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกว่า 3,000 รายใน
การจ้างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 266,000 ตาแหน่ง
สหรัฐฯ เมื่อปี 2018 โดย UBER เปิ ดเผยรายงาน
เมื่อเดือนพฤศจิกายน อยูท่ ี่ระดับสูงสุดตัง้ แต่
ด้านความปลอดภัยความยาว 84 หน้าเมื่อต้น
เดือนมกราคม ขณะที่อตั ราการว่างงานลดลง
เดือน ธ.ค. 2019 ซึง่ ทางผูบ้ ริหาร UBER โทนี
จากระดับ 3.6% เมื่อเดือนตุลาคม เป็ น 3.5% ซึง่
เวสต์ บอกว่าการเปิ ดเผยเรือ่ งการล่วงละเมิดทาง
ถือเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 50 ปี ตามรายงาน
เพศที่เกิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการแอพพลิเคชั่นจะเป็ น
ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
ความเสีย่ งต่อภาพลักษณ์องค์กร แต่เป็ นสิง่ ที่ทกุ
บริษัทควรใส่ใจ และยืนยันว่าผูโ้ ดยสาร 99.9% ตัวเลขของกระทรวงแรงงานยังชีด้ ว้ ยว่า อัตรา
จากยอดการใช้บริการในหลักหลายพันล้านครัง้ ค่าแรงในอเมริกาเพิ่มขึน้ 3.1% ในเดือน พ.ย.
ของ UBER ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี ้ 2019 เทียบกับปี ที่แล้ว ซึง่ ตัวเลขเศรษฐกิจ
เหล่านี ้ ทาให้ดชั นีดาวน์โจนส์เพิม่ ขึน้ กว่า 300
ในรายงานด้านความปลอดภัยเน้นไปที่ผโู้ ดยสาร
จุดในการซือ้ ขายในที่ 6 ธ.ค. 2019 ตัวเลขการ
ในสหรัฐอเมริกา แต่ทางบริษัทมองว่าปั ญหาการ
จ้างงานทีเ่ พิ่มขึน้ นีถ้ ือว่าผิดความคาดหมาย
คุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการข่มขืน
เล็กน้อย เนื่องจากนักวิเคราะห์มองว่านายจ้างใน
ที่เกิดขึน้ กับการใช้บริการแอพพลิเคชั่น UBER
สหรัฐฯ อาจจะยังไม่ตอ้ งการจ้างงานเพิม่ ในช่วงนี ้
ยังคงเป็ นประเด็นที่นา่ กังวลทั่วโลกเช่นกัน ซึง่
สืบเนื่องจากสงครามการค้าที่ยืดเยือ้ ระหว่างจีน
ในตอนนี ้ UBER ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้
กับสหรัฐฯ
กฎหมาย องค์กรด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการป้องกันการใช้ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในปัจจุบนั ถือเป็ นข่าวดี
ความรุนแรงทางเพศ เพื่อหาวิธีในการยกระดับ สาหรับผูบ้ ริโภคที่รูส้ กึ ว่าเศรษฐกิจมีความมั่นคง
ความปลอดภัยกับการเดินทางรูปแบบนี ้ เช่น การ และพร้อมที่จะใช้เงินจับจ่ายซือ้ สินค้ามากขึน้ ซึง่
เพิ่มระบบการส่งข้อความไปหาตารวจระหว่าง ถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
การเดินทางไปกับรถโดยสารของ UBER อเมริกนั คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่คอ่ นข้างสดใส
นีจ้ ะทาให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังไม่ใช้
ที่มา: VOA, 7/12/2019
นโยบายลดอัตราดอกเบีย้ ในการประชุมใน
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 6]

สัปดาห์หน้า หลังจากที่ลดดอกเบีย้ มาแล้วสาม และนายจ้าง มีคดีมากมายยืนยันได้วา่ บริษัท


ครัง้ ในปี นเี ้ พื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ จัดหางาน ซึง่ เก็บค่าใช้จ่ายและควรบริการดูแล
แรงงานต่างชาติ แต่กลับกลายเป็ นผูก้ ดขี่สทิ ธิ
ที่มา: VOA, 7/12/2019
ประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ขณะที่รฐั บาล
กลุ่ม NGO ไต้หวันและแรงงานต่างชาติ ไม่ได้ให้การคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของแรงงาน
ชุมนุมเรียกร้องเลิกระบบจัดส่งโดยบริษัท ต่างชาติเท่าที่ควร
จัดหางาน
ที่มา: Radio Taiwan International, 8/12/2019
เมื่อที่ 8 ธ.ค. 2019 ที่ผา่ นมา เครือข่ายสนับสนุน
อัตราการว่างงานไตรมาส 3/2019 ของ
และเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่นในไต้หวัน (MENT)
สิงคโปร์เพิ่มเป็ น 2.3% สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี
ซึง่ เป็ นแนวร่วมกลุม่ NGO พร้อมด้วยแรงงาน
2009
ต่างชาติประมาณ 500 คน ได้เดินขบวนในกรุง
ไทเปประท้วงบริษัทจัดหางานขูดรีดแรงงาน ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์เผยว่า อัตรา
เรียกร้องพรรคการเมืองใหญ่ทงั้ 2 พรรคแสดง การว่างงานในไตรมาสสามของสิงคโปร์เพิ่ม
จุดยืนก่อนการเลือกตัง้ เลิกระบบการส่งโดย สูงขึน้ แตะที่ระดับ 2.3% เพิ่มขึน้ จากไตรมาส
บริษัทจัดหางาน หันไปใช้ระบบการจัดส่งโดยรัฐ เดียวกันในปี ก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 2.2% ส่งผลให้เป็ น
ต่อรัฐหรือ G2G ขณะที่ขอร้องให้กระทรวง อัตราการว่างงานสูงที่สดุ นับตัง้ แต่ปี 2009
แรงงานให้ความสาคัญและตรวจสอบอย่าง
กระทรวงแรงงานสิงคโปร์เผยว่า อัตราว่างงานที่
จริงจังต่อปั ญหาการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในการต่อ
เพิ่มขึน้ นีเ้ ป็ นผลสืบเนื่องจากความกังวล
สัญญาใหม่จากแรงงานต่างชาติของบริษัทจัดหา
ท่ามกลางความไม่นอนทางเศรษฐกิจ โดยพบว่า
งาน
ผูว้ า่ งงานส่วนใหญ่มีทกั ษะไม่เหมาะสมกับ
เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่น ตลาดแรงงานและตาแหน่งที่ยงั ว่างอยู่ โดย
ในไต้หวันกล่าวว่า แรงงานต่างชาติเดินทางมา อุตสาหกรรมในภาคบริการเป็ นสัดส่วนที่ยงั กาลัง
ทางานช่วยไต้หวันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมา ต้องการแรงงานมากที่สดุ ซึง่ รวมไปถึงตาแหน่ง
เป็ นเวลานานถึง 30 ปี แล้ว แต่ตลอด 30 ปี ที่ผา่ น งานในระดับผูบ้ ริหารและช่างเทคนิคในธุรกิจ
มา บริษัทจัดหางานอาศัยการผูกขาดด้านข้อมูล ภาคบริการด้วยเช่นกัน
การทางาน หาผลประโยชน์จากแรงงานต่างชาติ
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 7]

ที่มา: Microsoft News, 12/12/2019 ที่มา: Yahoo Finance, 12/12/2019

การเลิกจ้างผิดกฎหมายในสหรัฐฯ เกือบ Dentsu เอเจนซียกั ษ์ใหญ่ เตรียมปลด


20% เป็ นการเลิกจ้างคนทากิจกรรมสหภาพ พนักงาน 1,400 คน ใน 7 ประเทศ
แรงงาน
Dentsu บริษัทเอเจนซียกั ษ์ใหญ่สญั ชาติญี่ปนุ่
นายจ้างพยายามกีดกันพนักงานไม่ให้จดั ตัง้ ประกาศจะเลิกจ้างพนักงานประมาณ 1,400 คน
สหภาพแรงงานในที่ทางาน จากรายงานสารวจ ในตลาดต่างประเทศ 7 แห่ง เพื่อปรับโครงสร้าง
ของสถาบันนโยบายเศรษฐกิจ (Economic บิรษัท คาดว่าการปลดดังกล่าวจะมีคา่ ใช้จ่าย
Policy Institute-EPI) ซึง่ เป็ นสถาบันนักคิดฝ่ าย ราว 2.48 หมื่นล้านเยน โดยจะมุง่ ไปที่กลุม่ ครีเอ
ซ้าย ในรายงานยังพบว่า นายจ้างกระทาผิด ทีฟ CRM และสือ่
กฎหมายสหพันธรัฐหลายข้อ โดยเฉพาะเลิกจ้าง
พนักงานที่ทากิจกรรมสหภาพแรงงาน เป็ น ที่มา: Nikkei, 17/12/2019
สัดส่วนถึง 20% ของผูท้ ี่ถกู เลิกจ้าง ซึง่ ตัวเลขผล บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในสหรัฐฯ
สารวจนีม้ าจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ แจกโบนัสพนักงานเฉลี่ยคนละ 50,000
แห่งชาติ (NLRB) ดอลลาร์สหรัฐฯ

รองผูอ้ านวยการของสหพันธ์แรงงานและสภาค บริษัท St. John Properties บริษัท


องเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา (American อสังหาริมทรัพย์ในรัฐแมรีแลนด์ ใกล้กบั กรุง
Federation of Labor and Congress of วอชิงตัน เซอร์ไพรส์พนักงาน 198 ชีวติ ด้วยการ
Industrial Organizations หรือ AFL-CIO) ระบุ แจกโบนัสเฉลีย่ คนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ว่าในความเป็ นจริงตัวเลขการสารวจการละเมิด ในงานปาร์ตชี ้ ่วงต้นเดือน ธ.ค. 2019 หลังจากที่
กฎหมายของนายจ้างเหล่านีย้ งั ดูต่าไป สหพันธ์ บริษัททายอดขายทะลุเป้าในการพัฒนาโครงการ
แรงงาน AFL-CIO เป็ นองค์กรแรงงานทีใ่ หญ่ อสังหาริมทรัพย์ เพิม่ ขึน้ เป็ นเท่าตัวในช่วง 14 ปี ที่
ที่สดุ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกกว่า 50 ผ่านมา
สหภาพแรงงานและเป็ นตัวแทนของแรงงานทั่ว
ประเทศกว่า 12.5 ล้านคนซึง่ มีอาชีพตัง้ แต่นกั บิน ทีมงานได้สง่ ตั๋วเครือ่ งบินพร้อมจ่ายค่าที่พกั ให้
จนถึงครู พนักงานทีเ่ ดินทางมาจาก 8 สาขาทั่วอเมริกา
พร้อมกับแจกซองให้กบั พนักงานแต่ละคน โดย
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 8]

ระบุตวั เลขโบนัสเอาไว้ให้แล้ว ซึง่ ผูท้ ี่โบนัสสูงสุด วาร์ด ฟิ ลปิ เป้ เริม่ การเจรจากับผูน้ าสหภาพ
คือ 270,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนคนที่ได้โบนัส แรงงานตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเอ็มมานู
น้อยที่สดุ อยูท่ ี่ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ เอล มาคร็อง แต่ภายหลังการเจรจา ผูน้ าสภาพ
แรงงาน CGT กล่าวว่ายังคงมีความเห็นที่
ที่มา: CNBC, 18/12/2019
แตกต่างกันอย่างมากระหว่างทัง้ สองฝ่ าย
รัฐบาลเม็กซิโกตกลงขึน้ ค่าจ้างขั้นต่าต่อวัน
ด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดผูน้ าฝรั่งเศส ระบุวา่ หาก
อีก 20%
สามารถจัดทาข้อตกลงระหว่างรับบาลกับสภาพ
รัฐบาลเม็กซิโกตกลงขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต่าต่อวันอีก แรงงานบางแห่งได้ การประท้วงครัง้ นีน้ า่ จะอ่อน
20% ซึง่ ถือเป็ นการปรับขึน้ ครัง้ ที่ 2 โดยค่าจ้าง กาลังลง ขณะเดียวกัน ชาวฝรั่งเศสกว่า 6 แสน
ขัน้ ต่าต่อวันใหม่ ซึง่ จะเริม่ ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. คนเดินขบวนทั่วประเทศเป็ นวันที่ 14 เพื่อต่อต้าน
2019 เป็ นต้นไป จะอยูท่ ี่วนั ละ 123.22 เปโซ แผนปฏิรูประบบบานาญของฝรั่งเศสที่จะเพิม่
ประธานาธิบดี Lopez Obrador ซึง่ เข้ารับ ระดับอายุผเู้ กษียณจาก 62 ปี เป็ น 64 ปี และ
ตาแหน่งเมื่อเดือน ธ.ค. 2018 ได้ประกาศไว้วา่ จะ ปรับเปลีย่ นอัตราเงินบานาญไปขึน้ กับจานวนปี
ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในเม็กซิโก ที่ การทางาน จากเดิมที่ขนึ ้ อยูก่ บั อัตรารายได้สงู สุด
ซึง่ ประชาชนเกือบครึง่ ประเทศอยูใ่ นภาวะยากจน
การประท้วงหยุดงานทาให้การคมนาคมขนส่ง
เพราะแรงงานเกือบ 11 ล้านคน ได้คา่ จ้างแค่
ต่าง ๆ ในกรุงปารีสส่วนใหญ่ตอ้ งปิ ดบริการไป
ค่าจ้างขัน้ ต่า
ด้วย รวมถึงรถไฟใต้ดิน รถไฟระหว่างเมือง และ
ที่มา: Los Angeles Times, 18/12/2019 สายการบินจานวนมากถูกยกเลิกสานักงานการ
รถไฟฝรั่งเศสเตือนว่าหากการประท้วงยืดเยือ้
รัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มเจรจาสหภาพแรงงาน
ต่อไปอาจทาให้รถไฟต้องปิ ดบริการในช่วง
หาทางยุติการประท้วงหยุดงาน
เทศกาลคริสต์มาสปลายปี นีด้ ว้ ย
รัฐบาลฝรั่งเศสและตัวแทนสหภาพแรงงานเริม่
ที่มา: VOA, 19/12/2019
การเจรจาในวันที่ 18 ธ.ค. 2019 เพื่อหาทางออก
เรือ่ งแผนปฏิรูประบบเงินบานาญที่เป็ นชนวนให้ คนงานสิ่งทอในพม่าหยุดงานประท้วง
เกิดการประท้วงและหยุดงานทั่วประเทศในช่วง นายจ้างจีน หลังได้ข้อตกลงไม่ครบ
สองสัปดาห์ที่ผา่ นมา นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เอด
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 9]

คนงานสิง่ ทอโรงงานของจีนในพม่าประท้วง หลัง อนุบาลร้อยละ 40 ได้รบั การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม


ยื่นข้อเรียกร้อง 57 ข้อ แต่ยงั เหลือเจรจา 8 ข้อ หรือใช้ความรุนแรงจากนายจ้าง ส่วนผูอ้ นุบาลที่
ทางการท้องถิ่นพยายามติดต่อนายจ้างจีนเจรจา ดูแลผูป้ ่ วยหรือผูส้ งู อายุโดยลาพัง ร้อยละ 30 ไม่
อีกครัง้ เพราะคนงานออกมาประท้วงเรือ่ ยๆ เคยได้หยุดพักผ่อนเลยในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา
คนงานสิง่ ทอโรงงานฮั่วเม้ง (Hua Meng) จาก เห็นได้ชดั ว่า ความพึงพอใจในการทางานและ
ชุมชน Kan-Gyi-Htaunt ประท้วงเป็ นเวลา 10 วัน การได้รบั ความเป็ นธรรมหรือไม่ของผูอ้ นุบาล
มาแล้วและยังปั กหลักต่อสูต่ อ่ แม้รฐั บาลเขต ต่างชาติในครัวเรือน ขึน้ อยูก่ บั การทางานดูแล
ปกครองอิรวดีเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานมา ผูป้ ่ วยโดยลาพังแต่เพียงผูเ้ ดียวหรือไม่ จึง
เจรจากับลูกจ้างแล้วก็ตาม ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 7 ต.ค. เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานและกระทรวง
2019 คนงานยื่นข้อเรียกร้อง 57 ข้อ หลังจากมี สาธารณสุขและสวัสดิการ ขยายมาตรการช่วย
การปรับปรุงไปแล้วบางข้อ ยังคงเหลือเจรจา 8 ดูแลผูป้ ่ วยชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้
ข้อทว่าจากนัน้ คนงานไปฟ้องศาล แต่ไม่พอใจคา อนุบาล
ตัดสินของศาล พวกเขาจึงเริม่ นัดหยุดงานเมื่อ
มูลนิธิลซี่ ินกล่าวว่าการสารวจครัง้ นี ้ ได้สารวจผู้
วันที่ 9 ธ.ค. 2019
อนุบาลในครัวเรือนสัญชาติฟิลปิ ปิ นส์ 400 ราย
ที่มา: Eleven Myanmar, 19/12/2019 อินโดนีเซีย 104 ราย และเวียดนาม 6 ราย
สาเหตุที่การสารวจของแต่ละชาติแตกต่างกัน
สารวจพบผู้อนุบาลในไต้หวัน 84% ไม่มี
เป็ นเพราะการสารวจประสบอุปสรรคมากมาย
โอกาสได้หยุดพักผ่อนในวันหยุด ร่วม 30%
โดยผูอ้ นุบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ยินดีให้ความร่วมมือตอบ
เงินเดือนยังอยูท่ ี่ 15,840 เหรียญไต้หวัน
ปั ญหามากที่สดุ ขณะที่ผอู้ นุบาลเวียดนามติดต่อ
ปั จจุบนั ในไต้หวันมีผอู้ นุบาลในครัวเรือ 257,000 ยากที่สดุ ทัง้ นีจ้ ากการสารวจพบว่า กฎหมายมี
คน แต่จากการเผยแพร่ผลสารวจของมูลนิธิลซี่ ิน การกาหนดห้ามนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานยึด
(The Garden of Hope Foundation) ซึง่ เป็ น เอกสารสาคัญของแรงงานต่างชาติ แต่ยงั พบว่า
องค์กรการกุศลที่หว่ งใยสิทธิประโยชน์ของ ผูอ้ นุบาลร้อยละ 20 ถูกยึดเอกสารสาคัญส่วนตัว
ผูด้ อ้ ยโอกาสพบว่า ผลการสารวจผูอ้ นุบาล 510 อย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ หมด อาทิ หนังสือ
คน มีรอ้ ยละ 21 ถูกยึดเอกสารสาคัญ อาทิ เดินทาง ใบถิ่นที่อยูห่ รือบัตรประกันสุขภาพ มีผู้
หนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยูเ่ ป็ นต้น ร้อยละ 84 อนุบาลร้อยละ 84 ต้องดูแลผูป้ ่ วยหรือผูส้ งู อายุ
ไม่มีโอกาสพักผ่อนในวันหยุด นอกจากนี ้ ยังพบผู้ แต่โดยลาพัง แม้นายจ้างส่วนใหญ่กล่าวว่า ได้ให้
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 10]

ผูอ้ นุบาลได้พกั ผ่อนในวันหยุด แต่ผอู้ นุบาลกล่าว ขอรับบริจาคสามารถเป็ นเครือ่ งมือประเมินระดับ


ว่า ในวันหยุดต้องทางานหนักกว่าวันปกติ เพราะ การสนับสนุนการนัดหยุดงานจากสาธารณชนได้
ในวันหยุด นายจ้างอยูบ่ า้ นและมักจะมีญาติพี่
สมาพันธ์แรงงาน CGT ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสหภาพ
น้องมาเยี่ยมเยือน จะต้องหุงข้าวทาอาหารเพื่อ
แรงงานทีเ่ ข้มแข็งและเป็ นตัวแทนของคนขับ
เลีย้ งสมาชิกครอบครัวของนายจ้าง นอกจากนี ้
รถไฟ ประกาศว่า ยอดบริจาคสูงถึง 1 ล้านยูโร
ค่าจ้างผูอ้ นุบาลต่างชาติ ซึง่ ได้รบั การปรับขึน้ เป็ น
นับตัง้ แต่วนั แรกของการหยุดงานประท้วงเมื่อ
17,000 เหรียญไต้หวันตัง้ แต่เมื่อเดือนกันยายน
วันที่ 5 ธ.ค. 2019 ที่ผา่ นมา โดยก่อนการนัดหยุด
2558 แต่ยงั คงมีนายจ้างบางรายไม่ยอมปรับขึน้
งานจะเริม่ ประชาชนประมาณ 60% กล่าวว่า
ค่าจ้าง ยังคงจ่ายค่าจ้าง 15,840 เหรียญ ส่งผล
พวกเขาสนับสนุนการนัดหยุดงาน และเมื่อสอง
ให้ผอู้ นุบาลในครัวเรือนร้อยละ 30 ได้รบั ค่าจ้าง
สัปดาห์ผา่ นไป มีประชาชนไม่มาก ประมาณ
ไม่ถึง 17,000 เหรียญไต้หวัน
54% ให้การสนับสนุน นอกจากนีก้ ารรับบริจาค
ที่มา: Radio Taiwan International, ยังมาจากสหภาพแรงงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
20/12/2019
ที่มา: thelocal.fr, 27/12/2019
เงินบริจาคให้แรงงานนัดหยุดงานในฝรั่งเศส
ทะลุ 1 ล้านยูโร แรงงานต่างชาติภาคเกษตรชุดแรกเดินทาง
มาถึงไต้หวันปลายเดือน ธ.ค. 2019
เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 2019 สมาพันธ์แรงงาน
เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงาน ไต้หวันได้เปิ ด
ฝรั่งเศส (CGT) ประกาศว่า เงินบริจาคให้แก่
ให้นาเข้าแรงงานต่างชาติภาคการเกษตร 2
พนักงานขนส่งมวลชนในฝรั่งเศสที่กาลังนัดหยุด
ประเภท ได้แก่ธุรกิจฟาร์มโคนม และจ้างเหมา
งานรวบรวมได้ถงึ 1 ล้านยูโรแล้ว เนื่องจาก
บริการภาคการเกษตร ประเภทละ 400 คน
คนงานทีก่ าลังนัดหยุดงานประท้วงในฝรั่งเศสจะ
ตัง้ แต่เดือน เม.ย. 2019 ที่ผา่ นมา แต่เนื่องจาก
ไม่ได้คา่ จ้างและเงินกองทุนจากสหภาพแรงงาน
เป็ นการนาเข้าครัง้ แรก ประเทศผูส้ ง่ ออกยังไม่มี
จึงจัดให้มีการตัง้ กล่องบริจาคแทน เพื่อสนับสนุน
ความมั่นใจหรือยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ จึงทา
คนงานดังกล่าว เงินบริจาครวบรวมมาจาก
ให้การนาเข้าแรงงานต่างชาติเกิดความล่าช้า
ประชาชนทั่วไปและจะมอบให้คนงานทุกคน การ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีแรงงานไทยเดินทางเข้า
มาแล้วเป็ นชาติแรก จานวน 6 คน ในจานวนนี ้ มี
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 11]

1 คนเดินทางมาทางานที่ Ma Ming Farm ฟาร์ม นายจ้าง ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานกาหนด


โคนมที่ตาบลซิว่ สุย่ เมืองจางฮั่วในวันที่ 24 ธ.ค. แล้วจัดส่งไปทางานในไร่ สวนหรือฟาร์มเกษตรที่
2019 นี ้ แรงงานไทยอีก 5 คน มีกาหนดเดินทาง ลงทะเบียนแสดงความต้องการ
มาทางานจ้างเหมาบริการภาคการเกษตรปลูก
และเพื่อป้องกันเกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
มันเทศหวานที่เมืองจางฮั่วในวันที่ 30 ธ.ค. 2019
ต่างชาติ ในขัน้ ตอนการจัดส่งและระหว่างการ
นี ้
ดูแลแรงงานต่างชาติขณะทางานอยูใ่ นไต้หวัน
ทัง้ นีก้ ารจ้างเหมาบริการภาคการเกษตร เป็ น กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการการเกษตร
โครงการทดลองระยะเวลา 1 ปี จะมีการประเมิน ไต้หวัน ได้ให้สหพันธ์การเกษตรแห่งชาติไต้หวัน
และทบทวนประมาณกลางปี 2020 ว่าโครงการนี ้ องค์กรนิติบคุ คลที่ไม่แสวงหาผลกาไร
จะมีการขยายและเปิ ดให้นาเข้าได้เป็ นประจา ระดับประเทศซึง่ อยูภ่ ายใต้การกากับของ
ต่อไปหรือไม่ โดยจะเปิ ดให้องค์การนิติบคุ คลที่ไม่ คณะกรรมการการเกษตร และมีหน่วยงานสาขา
แสวงหาผลกาไร อาทิ สหกรณ์การเกษตรเป็ นต้น ได้แก่สหกรณ์การเกษตรท้องทีต่ า่ งๆ ทั่วไต้หวัน
เป็ นผูย้ ื่นขอนาเข้าแรงงานต่างชาติ แล้วจัดส่งไป 301 สหกรณ์ จัดตัง้ บริษัทจัดหางาน เพื่อจัดส่ง
ทางานตามฤดูกาลและความต้องการของ แรงงานต่างชาติในระบบจ้างเหมาบริการให้แก่
เกษตรกร ผูน้ าเข้าหรือสหกรณ์การเกษตรท้องที่ นายจ้างได้แก่สหกรณ์การเกษตรท้องที่
เป็ นรับผิดชอบบริหารดูแล จัดหาที่พกั อาหาร
ที่มา: Radio Taiwan International,
รวมถึงจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทางาน เบีย้
27/12/2019
ประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพในฐานะ

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 12]

เรื่องจากปก

เผยผลสารวจ 12 กลุ่มอาชีพ-กิจการ
เสี่ยงต่อการว่างงานสูงปี 2563
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 13]

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฎิรูป ม.รังสิต เผยผลการสารวจ 12


กลุ่มอาชีพและกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการว่างงานสูงและการขยายตัวของ
จ้างงานต่า และ 10 กลุ่มอาชีพและกิจการที่มีโอกาสในการขยายตัวของการ
จ้างงานสูงขึ้นในปี 2563 พร้อมข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือผู้ถือเลิกจ้างและ
การปฏิรูประบบบานาญชราภาพ มีความไม่สมดุลในตลาดแรงงาน
22 ธ.ค. 2562 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ Business) จะขยายตัวในอัตราเร่ง ธุรกิจที่ถกู
ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อ Disrupt ต้องปรับตัว ลดขนาด ลดการจ้าง
การปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ งาน บางส่วนจะต้องล้มละลายและปิ ดกิจการ
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิ ดเผยว่าการสารวจ 12 ไป นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
กลุม่ อาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการว่างงานสูง ประชากร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
และการขยายตัวของจ้างงานต่า และ 10 และภาคการผลิต ตลอดจนภาวการณ์
กลุม่ อาชีพที่มีโอกาสในการขยายตัวของการ ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจต่างๆซึง่ มีทงั้
จ้างงานสูงขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 พร้อม ขยายตัวสูง ปานกลาง จนถึงต่าและหดตัว
ข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือผูถ้ ือเลิกจ้างและ ภายใต้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดย
การปฏิรูประบบบานาญชราภาพ ว่า ทุก ภาพรวมยังคงต่าต่อเนื่อง ปั จจัยต่างๆเหล่านี ้
อาชีพต้องเตรียมปรับตัวและรับมือกับ ล้วนส่งผลต่อกลุม่ อาชีพต่างๆทัง้ ความเสี่ยง
เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทลั ที่อาจ ในการถูกเลิกจ้างและโอกาสในการจ้างงาน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ใน เพิ่มขึน้
ตลาดแรงงาน มีดิสรัปชันเพิ่มขึน้ อีกในปี พ.ศ.
ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า 12 กลุม่ อาชีพหรือ
2563 การเกิดขึน้ ของเทคโนโลยี 5G จะพลิก
กลุม่ ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการว่างงานสูง
โฉมธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ เปลี่ยนเกมการ
และการขยายตัวของจ้างงานต่า กลุม่ ที่ 1 คือ
แข่งขันทางธุรกิจ ทาให้หลายธุรกิจหลาย
กลุม่ อาชีพ กิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็ก
กิจการถูกเบียดขับออกจากตลาดพร้อมทัง้
แรกเกิดและประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
สร้างโอกาสให้เกิดกิจการธุรกิจใหม่
เนื่องจากประชากรในกลุม่ นี ้ (เด็กแรกเกิด
โดยเฉพาะธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 14]

จนถึงประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี ) ในประเทศ เลีย้ งเด็ก จะปิ ดกิจการเพิ่มขึน้ ตามลาดับ


ลดลงตามลาดับ โดยในปี 2563 จะอยู่ท่ี กระทบต่อการจ้างงานในอาชีพครู หรือ
12.7-12.8 ล้านคน ในช่วงปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ระดับประถมและมัธยมต้น กิจการพี่
จานวนประชากรไทยเพิ่มขึน้ เพียง 0.18% เลีย้ งเด็ก เกิดโรงเรียนขนาดเล็กมากมายและ
น้อยที่สดุ ในอาเซียน โดยคาดการณ์วา่ ด้อยคุณภาพเพราะต้องลดต้นทุน กระทบ
ประชากรวัยเด็กไทยจะลดลงเรื่อยๆ โดย ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กแรกเกิดและ
ประชากรไทยจะไปแตะระดับสูงสุดที่ 70 ล้าน ประชากรวัยเด็กจะขยายต่าต่อเนื่องในปี พ.ศ.
คน (69,685,486 คน) ในปี พ.ศ. 2568 ก่อนที่ 2563 เป็ นต้น
จะมีแนวโน้มลดลงเหลือ 65,372,345 คน ใน
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ อาชีพการงานหรืองานทางด้าน
ปี พ.ศ. 2593 ขณะที่ประชากรเด็กจะลดลง
เคาเตอร์เซอร์วิส เพราะการทาธุรกรรมทาผ่าน
เหลือเพียง 10.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2570
ดิจิทลั และออนไลน์มากขึน้ ตามลาดับ
จังหวัดที่มีสดั ส่วนประชากรในวัยเด็กต่ามาก
จนกิจการหรือธุรกิจและการจ้างงานเกี่ยวกับ กลุม่ ที่ 3 กลุม่ อาชีพหรือธุรกิจนายหน้า
ไม่ขยายตัวมากนัก ได้แก่ ลาพูน สมุทรสาคร ทางด้านการขายตรงต่างๆ
ปทุมธานี เป็ นต้น ส่วนจังหวัดที่มีสดั ส่วน
ประชากรในวัยเด็กสูง ได้แก่ ยะลา ปั ตตานี กลุม่ ที่ 4 กลุม่ อาชีพการงานหรือธุรกิจ
นราธิวาส สตูล มีสดั ส่วนประชากรในวัยเด็ก เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจโฆษณา เคเบิลทีวี
อยู่ท่ี 23-24% เทียบกับประชากรในจังหวัด ทีวีดาวเทียม
แต่จงั หวัดเหล่านีเ้ ศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร กลุม่ ที่ 5 กลุม่ อาชีพการงานหรือธุรกิจที่ผลิต
เนื่องจากมีปัญหาความไม่สงบและความ สินค้าที่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลก
รุ นแรงในพืน้ ที่ จานวนประชากรไทยขณะนีอ้ ยู่ ร้อนเกี่ยวกับถุงพลาสติกและโฟม สารเคมี
ที่ 69,310,827 คน ซึง่ คิดเป็ น 0.9% ของ เป็ นต้น
จานวนประชากรโลก
กลุม่ ที่ 6 กลุม่ อาชีพหรือธุรกิจทางด้าน
กลุม่ ที่ 1 นี ้ จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือกิจการ อสังหาริมทรัพย์ราคาสูงและที่อยู่อาศัยราคา
ดังนี ้ โรงเรียนอนุบาลและประถมวัย สถานรับ ต่า เนื่องจากตลาดบนราคาสูงมีปัญหา
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 15]

ทางด้านอุปทานส่วนเกินและตลาดล่างราคา กลุม่ ที่ 1 อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับการ


ต่าขาดอุปสงค์และกาลังซือ้ ดูแลผูส้ งู วัย ผูป้ ่ วยฟื ้ นฟูสขุ ภาพและผูป้ ่ วยติด
เตียง
กลุม่ ที่ 7 กลุม่ อาชีพตัวแทนนายหน้าหรือคน
กลางในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ กลุม่ ที่ 2 อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับ
แฟลตฟอร์มธุรกิจ ตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์
กลุม่ ที่ 8 กลุม่ สถาบันการเงินหรือธนาคาร
แบบดัง้ เดิม กลุม่ ที่ 3 อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับ
ขนส่งโลจิสติกส์และการบริหารคลังสินค้า
กลุม่ ที่ 9 กลุม่ อาชีพการงานและกิจการ
เกี่ยวกับการให้เช่าสานักงานระยะยาว กลุม่ ที่ 4 อาชีพกิจการและธุรกิจเกี่ยวกันการ
ท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง
กลุม่ ที่ 10 กลุม่ ธุรกิจแท็กซี่และพนักงานขับรถ
แท็กซี่ ได้รบั กระทบ GrabCar GrabTaxi กลุม่ ที่ 5 อาชีพบริการทางการแพทย์และ
กิจการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ อาหาร
กลุม่ ที่ 11 กลุม่ อาชีพการงานและธุรกิจ
สุขภาพ
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์และชิน้ ส่วน
อิเลคทรอนิกส์ท่ใี ช้กบั รถยนต์และผลิตภัณฑ์ กลุม่ ที่ 6 อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับ
ทางด้านไอทีท่ีเป็ นเทคโนโลยีเก่า วิศวกรรมก่อสร้าง การก่อสร้างโครงสร้าง
ระบบรางและระบบคมนาคมต่างๆ
กลุม่ ที่ 12 กลุม่ อาชีพทางด้าน Back office ที่
ระบบปฏิบตั ิการอัตโนมัติ และ AI สามารถ กลุม่ ที่ 7 อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทางานแทนมนุษย์ได้ พนักงานงานธุรการ พัฒนาแอปพลิเคชัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย แผนก
กลุม่ ที่ 8 นักวิเคราะห์ขอ้ สถิติชนั้ สูง นัก
กฎหมาย แผนกบัญชี เป็ นต้น
เศรษฐศาสตร์ประกันภัย นักคณิตศาสตร์นกั
10 กลุม่ อาชีพที่มีโอกาสในการขยายตัวของ สถิติประกันภัยและที่ปรึกษาทางด้านการ
การจ้างงานสูงขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ลงทุน
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 16]

กลุม่ ที่ 9 กลุม่ อาชีพใหม่ๆที่เกิดจากการ ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวเสนอแนะในฐานะ


ขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทลั เศรษฐกิจ อนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ปรับปรุ งเงิน
แบ่งปั น ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจแพลตฟอร์ม สมทบและพัฒนาสิทธิประโยชน์ สานักงาน
ต่างๆ เช่น ผูจ้ ดั การด้านการดูแลความพึง ประกันสังคม ว่า เนื่องจากขณะนีม้ ีปัญหา
พอใจในการใช้ระบบ (User Experience การเลิกจ้างและการว่างงานเพิ่มขึน้ และ
Manager) ผูจ้ ดั การทางด้านเนือ้ หาและสื่อ อาจจะยังคงเพิ่มขึน้ ในปี หน้า และสังคมไทย
สังคมออนไลน์ (Content and Social Media เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยแล้วและในปี หน้าเราจะเข้า
Manager) ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีความ สูส่ งั คมผูส้ งู วัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีประชากร
จริงเสมือน (Virtual Reality Consultant) เป็ น วัย 60 ปี ขนึ ้ ไปในสัดส่วน 20% จึงขอ
ต้น เสนอแนะในการช่วยเหลือผูถ้ กู เลิกจ้างและ
การปฏิรูประบบบานาญชราภาพไปพร้อมกัน
กลุม่ ที่ 10 อาชีพ กิจการเกี่ยวกับการให้
ซึง่ ทางอนุกรรมการฯได้หารือและนาเสนอ
การศึกษาผ่านทางออนไลน์ เช่น Online
คณะกรรมการประกันสังคมให้ปรับสิทธิ
Educator ซึง่ จะมีการพัฒนาแทนที่การศึกษา
ประโยชน์ประกันการว่างงานเพิ่มขึน้ กรณีถกู
แบบดัง้ เดิมมากขึน้ ตามลาดับ มีการทา
เลิกจ้าง ซึง่ กรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกัน
หลักสูตรออนไลน์คณ ุ ภาพสูงที่สามารถ
การว่างงานสามารถดาเนินได้ภายในปี นีด้ ว้ ย
ทดแทนการเรียนในชัน้ เรียนจริงได้ ฉะนัน้
การออกประกาศของสานักงานประกันสังคม
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้เงินใน
ได้ ส่วนข้อเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การลงทุนสร้างอาคารและชัน้ เรียนเกินความ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119
ต้องการจะประสบปั ญหาการแบกภาระ
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างซึง่
ต้นทุนจากการลงทุนส่วนเกินเหล่านีจ้ านวน
เลิกจ้างในกรณีตา่ งๆ แก้ไขกฎหมายเพื่อ
มาก และ จาเป็ นต้องไปตัดลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ป้องกันการกลั่นแกล้งกัน หรือ นายจ้าง
ทาให้ การเรียนการสอนและการวิจยั ด้อยลง
ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานด้วยการ
เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการ
อาจหาเหตุตา่ งๆ เพื่อเลิกจ้างลูกจ้างอย่างไม่
ลงทุนสิ่งที่เป็ นพันธกิจหลักของการศึกษา
เป็ นธรรม อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมาย
ต้องใช้เวลาและพิจารณาดาเนินการด้วย
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 17]

ความรอบคอบ เพื่อให้เกิดระบบแรงงาน ประเทศไทยและไม่มีความตัง้ ใจในการตัง้ ถิ่น


สัมพันธ์ท่ีดีและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย ฐานใหม่ในประเทศไทย เกิดภาวการณ์ขาด
แคลนแรงงานในบางตาแหน่งได้ อุปสงค์
ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวอีกว่าคาดว่าจะมีความ
แรงงานสูงในบางตาแหน่งงานอาจหา
ไม่สมดุลในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึน้ ในปี
คนทางานไม่ได้ ขณะที่ อุปทานแรงงานมาก
พ.ศ. 2563 ขณะที่การว่างงานโดยรวมสูงขึน้
ในบางตาแหน่งงานแต่ความต้องการในการ
แต่จะมีการขาดแคลนแรงงานทักษะต่า โดย
จ้างและอุปสงค์ตอ่ แรงงานต่ามาก การจ้าง
เฉพาะงานหนัก งานสกปรก งานเสี่ยงภัยต่อ
งานในภาคเกษตรกรรมเกิดภาวะความไม่
สุขภาพสูงจะหาคนมาทายากขึน้ เนื่องจาก
สมดุลและเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึน้ ในปี
แรงงานต่างด้าวที่ยอมทางานเหล่านีจ้ าก
หน้า พืน้ ที่ซง่ึ ประสบภัยแล้งรุ นแรง แรงงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านทะยอยกลับประเทศมาก
พืน้ ที่ดงั กล่าวจะว่างงานและหันไปประกอบ
ขึน้ จากความต้องการแรงงานและค่าจ้าง
อาชีพรับจ้างทั่วไป และ อาจเคลื่อนย้ายไป
แรงงานที่เพิ่มสูงขึน้ แรงงานอพยพกลับส่วน
รับจ้างทาการเกษตรในพืน้ ที่ขาดแคลน
ใหญ่เป็ นแรงงานโสดที่ไม่มีครอบครัวใน
แรงงานมากขึน้

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 18]

ทุกข์คนทางาน
2 องค์กรสื่อระบุปี 2562 คนทางานสื่อทั่ว
โลกถูกสังหารลดลง แต่ถูกจาคุกมากขึ้น

แม้ตัวเลขจะไม่ตรงกันแต่ข้อค้นพบของ RSF และ CPJ ระบุแนวโน้มไปทางเดียวกัน


ว่าปี 2562 นี้มีบุคลากรด้านสื่อมวลชนในพื้นที่สงครามและความขัดแย้งทั่วโลกถูก
สังหารลดลง แต่ต้องโทษจาคุกมากขึ้น | ที่มาภาพประกอบ: RSF

18 ธ.ค. 2562 องค์กรสื่อไร้พรมแดน (RSF) และคณะกรรมการคุม้ ครองผูส้ ่ือข่าว (CPJ) เปิ ดเผย
รายงานประจาปี 2562 ระบุวา่ ปี นีม้ ีผสู้ ่ือข่าวทั่วโลกถูกสังหารน้อยที่สดุ ในรอบกว่า 10 ปี โดยทาง
CPJ ระบุวา่ มีบคุ ลากรด้านสื่อถูกสังหารระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่อย่างน้อย 25 คนในปี นี ้ ซึง่ เป็ นตัว
เลขที่ต่าสุดนับตัง้ แต่ 2545

ส่วนตัวเลขจาก RSF ระบุวา่ มีผสู้ ่ือข่าวเสียชีวิตอย่างน้อย 49 คน ซึง่ เป็ นตัวเลขที่ต่าสุดนับตัง้ แต่


2546 และถูกจับเป็ นตัวประกันอีก 57 คน แต่ท่ีน่าสนใจคือ ปี 2562 นีม้ ีส่อื มวลชนถูกจาคุก 389
คน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่วนใหญ่ถกู จาคุกในอียิปต์ ซาอุดีอารเบีย
จีน และตุรกี
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 19]

แม้รายงานประจาปี ทงั้ 2 องค์กรมีวิธีวิจยั ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของข้อมูล แต่ทงั้


2 องค์กรยังยืนยันตรงกันว่าสื่อมวลชนยังคงเป็ นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย โดยซีเรียและเม็กซิโก เป็ น
พืน้ ที่เสี่ยงของผูส้ ่ือข่าวมากที่สดุ ในปี นี ้ และว่าสื่อมวลชนตกเป็ นเป้าสังหารในประเทศที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย และกลุม่ ประเทศที่มีประชาธิปไตย ซึง่ ถือเป็ นความท้าทายใหม่ของสื่อมวลชนยุคนี ้

ทีม่ าเรียบเรียงจาก
Journalist Killings Fall Sharply but Dangers Remain, Say Leading Press Watchdogs (Pete
Cobus, VOA, 17 Dec 2019)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 20]

รายงานพิเศษ
ปี 2009-2017 หุ่นยนต์เข้าสู่ตลาดแรงงาน
สหรัฐฯ เพิ่มกว่าเท่าตัว

หุ่นยนต์และจักรกลเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานอเมริกันเพิ่มมากขึ้นกว่า
เท่าตัว ในช่วงปี ค.ศ. 2009-2017 (พ.ศ. 2552-2560) โดยภาคการผลิต
อเมริกันได้รับผลกระทบหนักช่วงทศวรรษที่ผ่านมา | ที่มาภาพประกอบ
Kitmondo Marketplace (CC BY 2.0)
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 21]

15 ธ.ค. 2562 จากรายงาน How Robots Are Beginning to Affect Workers and Their Wages ระบุวา่
หุน่ ยนต์และจักรกลเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานอเมริกนั เพิ่มมากขึน้ กว่าเท่าตัว ในช่วงปี ค.ศ. 2009-
2017 (พ.ศ. 2552-2560) โดยภาคการผลิตอเมริกนั ได้รบั ผลกระทบหนักช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา

วิลเลียม รอดเจอร์สที่ 3 นักเศรษฐศาสตร์และอาจารย์จากศูนย์พฒ ั นาแรงงาน Rutgers University


ผูจ้ ดั ทารายงานฉบับนีร้ ะบุวา่ เศรษฐกิจในยุคนีพ้ งึ่ พาเทคโนโลยีและหุน่ ยนต์มากขึน้ เพื่อแทนทีก่ าลัง
แรงงานทีเ่ ป็ นมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าสูย่ คุ Robotization ที่หนุ่ ยนต์มีบทบาทในตลาดแรงงานมาก
ขึน้ ยังไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อตลาดแรงงานอเมริกาทัง้ หมด

ในรายงานพบว่ารัฐในตอนกลางด้านเหนือของประเทศ หรือ มิดเวสต์ อาทิ มิชิแกน โอไฮโอ อินเดียนา


อิลลินอยส์ และวิสคอนซิน ที่มีอตั ราการใช้หนุ่ ยนต์อย่างเข้มข้น ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ในภาคการผลิตที่มแี นวโน้ม
ที่จะทางานซา้ ๆ เช่น การประกอบและบรรจุภณ ั ฑ์ การปิ ดผนึก การเชื่อม และการทาสี

ขณะที่กลุม่ แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบมากสุด คือ คนอายุนอ้ ย ระดับการศึกษาต่า นอกจากนีย้ งั พบว่า ชาย


ผิวสีและผูห้ ญิงจะถูกหุน่ ยนต์แย่งงานมากที่สดุ แต่คนกลุม่ ดังกล่าวจะเลือกหางานในภาคส่วนอื่นๆ ที่ได้รบั
ค่าจ้างน้อยกว่าแทน อย่างภาคบริการ

รอดเจอร์สแนะนาว่าทางทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์ไม่ถกู หุน่ ยนต์แย่งงานได้ คือ การพัฒนาการศึกษาและ


ฝึ กอบรมแรงงานที่จะได้รบั ผลกระทบให้สามารถปรับเปลีย่ นเส้นทางอาชีพที่สร้างรายได้มากขึน้ ให้พวกเขา
และตอนนีท้ ี่เศรษฐกิจอเมริกนั กาลังเฟื่ องฟู ถือเป็ นจังหวะที่ดีที่สดุ ในการลงทุนพัฒนาแรงงานมนุษย์ เพื่อ
สร้างเกราะป้องกันจากการคืบคลานเข้ามาของยุค Robotization

ที่มาเรียบเรียงจาก
Here are the States Where Robots Rule (VOA, 11 Dec 2019)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 22]

รายงานพิเศษ
เกาหลีใต้จะใช้ 'อัตราความปลอดภัย' แล้ว
หลังสหภาพแรงงานคนขับรถบรรทุก
รณรงค์มา 18 ปี

สหพันธ์แรงงานการขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เผยในที่สุดคนขับรถบรรทุก


ชาวเกาหลีใต้ก็มีการรับประกันค่าตอบแทน 'อัตราความปลอดภัย' ตามที่
รัฐบาลสัญญาไว้แล้ว หลังสหภาพแรงงานรณรงค์มาเป็นระยะเวลายาวนาน
18 ปี | ที่มาภาพ: ITF
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 23]

21 ธ.ค. 2562 เว็บไซต์สหพันธ์แรงงานการขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) รายงานว่าสหพันธ์แรงงาน


การขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เผยในที่สดุ คนขับรถบรรทุกชาวเกาหลีก็มีการรับประกัน 'อัตรา
ความปลอดภัย' ตามที่รฐั บาลสัญญาไว้แล้ว หลังสหภาพแรงงานรณรงค์มาเป็ นระยะเวลายาวนาน

ITF ระบุวา่ นี่เป็ นชัยชนะที่สาคัญสาหรับคนทางานในอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้า และสหภาพ


แรงงานคนขับรถบรรทุกเกาหลี (KPTU-TruckSol) ซึง่ ได้รณรงค์อย่างหนักมาเป็ นเวลากว่า 18 ปี
เพื่อให้มีระบบค่าแรงขัน้ ต่าสาหรับตลาดแรงงานการขนส่งทางถนน เพื่อให้คา่ แรงในอุตสาหกรรมมี
ความยุติธรรมสาหรับแรงงาน และเพื่อความปลอดภัยทางถนนสาหรับทุกคน

ชัยชนะมาถึงเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าระวางความปลอดภัย


ทางถนนของเกาหลี เห็นชอบอนุมตั ิให้มีคา่ ตอบแทน 'อัตราความปลอดภัย' สาหรับคนงานขนส่ง
สินค้าทางถนนหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาตามกฎหมายของวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา หมายความว่าผู้
ขับขี่ยานพาหนะเฉพาะที่มีตสู้ นิ ค้าส่งออก-นาเข้า และขนส่งปูนซีเมนต์จานวนมากจะได้รบั อัตรา
ค่าตอบแทนตามกฎหมายตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563

ปั จจุบนั การเอาท์ซอร์สได้สร้าง 'การแข่งขันไปสูจ่ ดุ ต่าสุด' ในอุตสาหกรรมขนส่ง โดยค่าแรงที่ต่าได้


บีบบังคับให้คนขับรถบรรทุก บรรทุกเกินพิกดั และขับขี่ทาความเร็วที่ได้สร้างอันตรายบนท้องถนน
ทัง้ วันทัง้ กลางวันและกลางคืน

โนเอล คอร์ด เลขาธิการฝ่ ายการขนส่งทางบกของ ITF ได้แสดงความยินดีโดยระบุวา่ “เราขอชมเชย


ความแข็งแกร่งและอดทนของ KPTU-TruckSol เพื่อให้ได้อตั ราความปลอดภัยนีใ้ นเกาหลีใต้ ITF
และสหภาพแรงงานทัง้ หมดที่ทางานบนท้องถนนกาลังเรียกร้องให้อตั ราความปลอดภัยเป็ น
มาตรฐานระดับโลก”

สาหรับ KPTU-TruckSol ชัยชนะนีเ้ ริ่มต้นเพียงการต่อสูค้ รัง้ ต่อไปเท่านัน้ โดยยังมีขอ้ เรียกร้องต่อใน


ระดับต่อไปคือการเรียกร้องอัตราความปลอดภัยทั่วทัง้ อุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน สาหรับผูข้ บั
ขี่ยานพาหนะทุกประเภทและการขนส่งทุกประเภท รวมทัง้ อัตราความปลอดภัยสาหรับ
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 24]

อุตสาหกรรมการขนส่งทัง้ หมด เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการจ้างงานที่ขดู รีดในอุตสาหกรรมการ


จัดส่งสินค้าและอาหาร (delivery) รวมทัง้ คนขับแท็กซี่

เลขาธิการฝ่ ายการขนส่งทางบกของ ITF สรุ ปว่า "หากรัฐบาลและบริษัทข้ามชาติจริงจังกับความ


ปลอดภัยบนท้องถนน พวกเขาจะต้องเข้าร่วมกับเราในซิดนียอ์ อสเตรเลีย 19-20 มี.ค. 2563 นี ้ ที่
สหภาพแรงงานจากทั่วโลกจะเข้าร่วมโดยผูน้ าอุตสาหกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับอัตราความปลอดภัย
ให้สามารถดาเนินการต่อไป”

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน ธันวาคม [หน้า 25]

ที่มาภาพปก: Nick Youngson (CC BY-SA 3.0)

วารสารออนไลน์คนทางานมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน ไม่สงวน
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทาซ้า รับข่าวสาร-ข้อมูล
หรือส่งข่าวด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่:
workazine@gmail.com

ติดตามวารสารคนทางานย้อนหลังได้ที่:
http://prachatai.com/labour/newsletter
http://ebooks.in.th/workazine
facebook.com/workazine