You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 104 — 6970 — Poz.

980 i 981

980
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie wysokoÊci zrycza∏towanej równowartoÊci wydatków w sprawach z oskar˝enia prywatnego

Na podstawie art. 621 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca § 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, woÊci z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokoÊci
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: zrycza∏towanej równowartoÊci wydatków w sprawach
z oskar˝enia prywatnego (Dz. U. Nr 111, poz. 710).
§ 1. WysokoÊç zrycza∏towanej równowartoÊci wy-
datków w sprawach z oskar˝enia prywatnego ustala § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
si´ na kwot´ 300 z∏. ca 2003 r.
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 17, poz. 155. Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

981
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

Na podstawie art. 173 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca § 4. 1. Dokonuje si´ tylu okazaƒ osób, ich wizerun-
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, ków lub rzeczy, ile jest osób przes∏uchiwanych.
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
2. Organ dokonujàcy okazania powinien zapewniç
§ 1. 1. Okazanie odbywa si´ w siedzibie organu, warunki, aby osoba przes∏uchiwana, która bra∏a udzia∏
który dokonuje tej czynnoÊci procesowej, w przystoso- w okazaniu, nie kontaktowa∏a si´ z osobami przes∏uchi-
wanym do tego celu pomieszczeniu. wanymi, które nie bra∏y jeszcze udzia∏u w tej czynno-
Êci.
2. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no spe∏niaç warunki umo˝liwiajàce osobie przes∏uchi- § 5. 1. Osoby przybrane do osoby okazywanej po-
wanej dok∏adne przyjrzenie si´ osobie okazywanej, jej winny byç w zbli˝onym wieku oraz mieç podobny do
wizerunkowi lub rzeczy, w szczególnoÊci posiadaç w∏a- niej wzrost, tusz´, ubiór i inne cechy charakterystycz-
Êciwe oÊwietlenie. ne.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 2. WÊród osób przybranych, o których mowa
mo˝na dokonaç okazania poza siedzibà, o której mowa w ust. 1, nie mogà znajdowaç si´ funkcjonariusze or-
w § 1 ust. 1, lub przy u˝yciu urzàdzeƒ technicznych ganu dokonujàcego okazania ani osoby znane osobie
umo˝liwiajàcych przeprowadzenie tej czynnoÊci na od- przes∏uchiwanej.
leg∏oÊç.
§ 6. 1. Organ dokonujàcy okazania powinien za-
§ 3. Organ dokonujàcy okazania powinien zapew- pewniç, aby wyglàd osoby okazywanej nie ró˝ni∏ si´
niç takie warunki, aby osoba przes∏uchiwana nie mo- podczas okazania od jej wyglàdu podczas zdarzenia
g∏a zobaczyç przed okazaniem osoby okazywanej jej stanowiàcego przedmiot post´powania.
wizerunku lub rzeczy w sytuacji wskazujàcej na ich ro-
l´ lub znaczenie procesowe. 2. Je˝eli wyglàd osoby okazywanej podczas okaza-
——————— nia ró˝ni si´ od jej wyglàdu podczas zdarzenia stano-
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. wiàcego przedmiot post´powania, zamieszcza si´
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, o tym stosownà wzmiank´ w protokole czynnoÊci.
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz § 7. Dokonuje si´ tylu okazaƒ osoby, ile jest osób
z 2003 r. Nr 17, poz. 155. okazywanych.