You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 70 — 4543 — Poz.

639

639
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie warunków i sposobu post´powania przy u˝yciu broni palnej przez funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja a tak˝e w innych przypadkach, gdy z zachowania oso-
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz by posiadajàcej broƒ lub niebezpieczne narz´dzie wy-
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, nika, ˝e wszelka zw∏oka grozi∏aby bezpoÊrednim nie-
co nast´puje: bezpieczeƒstwem dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 4. U˝ycie broni palnej w sytuacji, o której mowa
w ust. 3, musi byç poprzedzone okrzykiem „Agencja
1) dostosowane do sytuacji warunki i sposób post´-
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”.
powania przy u˝yciu broni palnej,
2) ograniczenia w zakresie u˝ycia broni palnej, § 4. Broni palnej nie u˝ywa si´ w przypadkach okre-
Êlonych w art. 26 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 ustawy w stosunku
3) sposób dokumentowania przypadków u˝ycia bro- do kobiet o widocznej cià˝y, osób, których wyglàd
ni palnej wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób o wi-
docznym kalectwie.
— przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
§ 5. W razie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych
§ 2. 1. Przez u˝ycie broni palnej, w przypadkach, przez dwóch lub wi´cej funkcjonariuszy, decyzj´ o u˝y-
o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja ciu broni palnej podejmuje funkcjonariusz, któremu
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz polecono dowodzenie lub kierowanie danà czynno-
Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawà”, rozumie si´ Êcià. W razie gdy nie ma on mo˝liwoÊci wydania rozka-
oddanie strza∏u w kierunku osoby w celu jej obezw∏ad- zu, decyzj´ o u˝yciu broni palnej podejmuje funkcjona-
nienia, po wyczerpaniu trybu post´powania okreÊlone- riusz wykonujàcy danà czynnoÊç.
go w § 3.
§ 6. 1. Je˝eli wskutek u˝ycia broni palnej nastàpi∏o
2. Przy podejmowaniu decyzji o u˝yciu broni palnej zranienie osoby, funkcjonariusz jest obowiàzany, z za-
funkcjonariusz jest obowiàzany post´powaç ze szcze- chowaniem bezpieczeƒstwa w∏asnego i innych osób
gólnà rozwagà, traktujàc broƒ palnà jako szczególny oraz bez zb´dnej zw∏oki, udzieliç tej osobie pierwszej
i ostateczny Êrodek przymusu bezpoÊredniego. pomocy przedmedycznej, a nast´pnie spowodowaç
zapewnienie pomocy lekarskiej.
§ 3. 1. Funkcjonariusz przed u˝yciem broni palnej
jest obowiàzany: 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy
w wyniku u˝ycia broni palnej nastàpi∏a Êmierç cz∏owie-
1) po uprzednim okrzyku „Agencja Bezpieczeƒstwa
ka albo szkoda w mieniu, funkcjonariusz jest obowià-
Wewn´trznego” wezwaç osob´ do zachowania
zany ponadto do:
zgodnego z prawem, a w szczególnoÊci do na-
tychmiastowego porzucenia broni lub niebez- 1) zabezpieczenia Êladów na miejscu zdarzenia i nie-
piecznego narz´dzia, zaniechania ucieczki, odstà- dopuszczenia na to miejsce osób postronnych;
pienia od bezprawnych dzia∏aƒ lub u˝ycia prze-
mocy; 2) w miar´ mo˝liwoÊci, ustalenia Êwiadków zdarzenia.
2) w razie niepodporzàdkowania si´ wezwaniom 3. Funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od obowiàzku,
okreÊlonym w pkt 1, zagroziç u˝yciem broni palnej, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zostanie za-
wzywajàc „Stój — bo strzelam”;
pewnione udzielenie pomocy przez inne w∏aÊciwe
3) oddaç strza∏ ostrzegawczy w bezpiecznym kierun- podmioty, które sà obowiàzane udzielaç pomocy zra-
ku, je˝eli wezwania okreÊlone w pkt 1 i 2 oka˝à si´ nionej osobie.
bezskuteczne.
§ 7. 1. O ka˝dym przypadku u˝ycia broni palnej lub
2. W przypadku konwojowania, funkcjonariusz oddania strza∏u ostrzegawczego funkcjonariusz jest
przed rozpocz´ciem konwoju jest obowiàzany uprze- obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç w∏aÊciwego ze
dziç osob´ konwojowanà, ˝e w razie podj´cia próby wzgl´du na miejsce zdarzenia dy˝urnego Agencji Bez-
ucieczki zostanie u˝yta broƒ palna. pieczeƒstwa Wewn´trznego lub dy˝urnego delegatury,
zwanych dalej „dy˝urnym”, oraz swojego prze∏o˝one-
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przypadkach, go, jak równie˝ sporzàdziç w tej sprawie pisemny ra-
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 8 ustawy, port.
Dziennik Ustaw Nr 70 — 4544 — Poz. 639 i 640

2. Dy˝urny, po uzyskaniu informacji o u˝yciu broni 9) wskazanie innych faktów koniecznych — wed∏ug
palnej, jest obowiàzany niezw∏ocznie spowodowaç za- funkcjonariusza — do zobrazowania zdarzenia;
bezpieczenie wszelkich Êladów i dowodów zwiàzanych
z u˝yciem broni palnej oraz udzieliç funkcjonariuszowi 10) dane dotyczàce ewentualnych Êwiadków zdarze-
pomocy w niezb´dnym zakresie. nia;

3. Je˝eli w wyniku u˝ycia broni palnej nastàpi∏a 11) podpis funkcjonariusza.
Êmierç lub zranienie cz∏owieka, dy˝urny jest obowiàza-
ny równie˝ powiadomiç niezw∏ocznie w∏aÊciwego § 9. Do obowiàzków prze∏o˝onego, o którym mowa
miejscowo prokuratora. w § 7 ust. 1, nale˝y:
1) zbadanie, czy u˝ycie broni palnej nastàpi∏o zgodnie
§ 8. Raport, o którym mowa w § 7 ust. 1, powinien z obowiàzujàcymi przepisami;
zawieraç w szczególnoÊci:
2) niezw∏oczne zawiadomienie o ka˝dym przypadku
1) wskazanie stopnia, imienia i nazwiska funkcjona-
u˝ycia broni palnej wy˝szego prze∏o˝onego.
riusza;
2) wskazanie typu i numeru seryjnego u˝ytej broni; § 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)
3) okreÊlenie czasu i miejsca u˝ycia broni;
4) dane osoby, wobec której u˝yto broni;
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
5) szczegó∏owe powody u˝ycia broni;
——————
6) opis dzia∏aƒ funkcjonariusza poprzedzajàcych u˝y- 1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
cie broni; niem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie wa-
runków i sposobów post´powania przy u˝yciu broni palnej
7) okreÊlenie skutków u˝ycia broni; przez funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U.
Nr 56, poz. 327), zachowanym w mocy na podstawie
8) opis sposobu udzielenia pierwszej pomocy przed- art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
medycznej przez funkcjonariusza i fachowej pomo- czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
cy medycznej; Nr 74, poz. 676).

640
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu pokrywania nale˝noÊci
i op∏at mieszkaniowych osobom spe∏niajàcym powszechny obowiàzek obrony Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cz∏onkom ich rodzin

Na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 132 „2. Nale˝noÊci mieszkaniowe pokrywa si´ za okres
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po- od dnia powo∏ania do zasadniczej s∏u˝by woj-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol- skowej.”.
skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.1)) za-
rzàdza si´, co nast´puje: § 2. Przepis § 3 ust. 2 rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym w tym przepisie sto-
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia suje si´ odpowiednio do ˝o∏nierzy i poborowych po-
18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wo∏anych do s∏u˝by w 2002 r. przed wejÊciem w ˝ycie
i trybu pokrywania nale˝noÊci i op∏at mieszkaniowych niniejszego rozporzàdzenia, którym nie zosta∏y pokry-
osobom spe∏niajàcym powszechny obowiàzek obrony te nale˝noÊci mieszkaniowe za okres poprzedzajàcy
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz∏onkom ich rodzin (Dz. z∏o˝enie wniosku o pokrywanie nale˝noÊci mieszkanio-
U. Nr 116, poz. 1238) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: wych, je˝eli spe∏nili pozosta∏e warunki do ich pokry-
wania.
———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, 14 dni od dnia og∏oszenia.
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz 2003 r.
Nr 45, poz. 391. Prezes Rady Ministrów: L. Miller