You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 70 — 4544 — Poz.

639 i 640

2. Dy˝urny, po uzyskaniu informacji o u˝yciu broni 9) wskazanie innych faktów koniecznych — wed∏ug
palnej, jest obowiàzany niezw∏ocznie spowodowaç za- funkcjonariusza — do zobrazowania zdarzenia;
bezpieczenie wszelkich Êladów i dowodów zwiàzanych
z u˝yciem broni palnej oraz udzieliç funkcjonariuszowi 10) dane dotyczàce ewentualnych Êwiadków zdarze-
pomocy w niezb´dnym zakresie. nia;

3. Je˝eli w wyniku u˝ycia broni palnej nastàpi∏a 11) podpis funkcjonariusza.
Êmierç lub zranienie cz∏owieka, dy˝urny jest obowiàza-
ny równie˝ powiadomiç niezw∏ocznie w∏aÊciwego § 9. Do obowiàzków prze∏o˝onego, o którym mowa
miejscowo prokuratora. w § 7 ust. 1, nale˝y:
1) zbadanie, czy u˝ycie broni palnej nastàpi∏o zgodnie
§ 8. Raport, o którym mowa w § 7 ust. 1, powinien z obowiàzujàcymi przepisami;
zawieraç w szczególnoÊci:
2) niezw∏oczne zawiadomienie o ka˝dym przypadku
1) wskazanie stopnia, imienia i nazwiska funkcjona-
u˝ycia broni palnej wy˝szego prze∏o˝onego.
riusza;
2) wskazanie typu i numeru seryjnego u˝ytej broni; § 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)
3) okreÊlenie czasu i miejsca u˝ycia broni;
4) dane osoby, wobec której u˝yto broni;
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
5) szczegó∏owe powody u˝ycia broni;
——————
6) opis dzia∏aƒ funkcjonariusza poprzedzajàcych u˝y- 1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
cie broni; niem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie wa-
runków i sposobów post´powania przy u˝yciu broni palnej
7) okreÊlenie skutków u˝ycia broni; przez funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U.
Nr 56, poz. 327), zachowanym w mocy na podstawie
8) opis sposobu udzielenia pierwszej pomocy przed- art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
medycznej przez funkcjonariusza i fachowej pomo- czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
cy medycznej; Nr 74, poz. 676).

640
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu pokrywania nale˝noÊci
i op∏at mieszkaniowych osobom spe∏niajàcym powszechny obowiàzek obrony Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cz∏onkom ich rodzin

Na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 132 „2. Nale˝noÊci mieszkaniowe pokrywa si´ za okres
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po- od dnia powo∏ania do zasadniczej s∏u˝by woj-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol- skowej.”.
skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.1)) za-
rzàdza si´, co nast´puje: § 2. Przepis § 3 ust. 2 rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym w tym przepisie sto-
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia suje si´ odpowiednio do ˝o∏nierzy i poborowych po-
18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wo∏anych do s∏u˝by w 2002 r. przed wejÊciem w ˝ycie
i trybu pokrywania nale˝noÊci i op∏at mieszkaniowych niniejszego rozporzàdzenia, którym nie zosta∏y pokry-
osobom spe∏niajàcym powszechny obowiàzek obrony te nale˝noÊci mieszkaniowe za okres poprzedzajàcy
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz∏onkom ich rodzin (Dz. z∏o˝enie wniosku o pokrywanie nale˝noÊci mieszkanio-
U. Nr 116, poz. 1238) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: wych, je˝eli spe∏nili pozosta∏e warunki do ich pokry-
wania.
———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, 14 dni od dnia og∏oszenia.
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz 2003 r.
Nr 45, poz. 391. Prezes Rady Ministrów: L. Miller