You are on page 1of 4

Dziennik Ustaw Nr 61 — 4017 — Poz.

548 i 549

3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6,35 mm podstawie przepisów o ochronie osób i mie-


do 9,65 mm, nia.
4) strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiaro- 3. Broƒ, o której mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje si´
wym 12, wy∏àcznie do ochrony obiektów i magazynów
wojskowych, w których przechowuje si´ broƒ,
5) karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm. amunicj´, materia∏y wybuchowe, uzbrojenie,
urzàdzenia i sprz´t wojskowy, wykonywanej
2. Broƒ, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosu- przez specjalistyczne uzbrojone formacje
je si´ wy∏àcznie do ochrony obiektów i maga- ochronne na podstawie przepisów o ochronie
zynów wojskowych, w których przechowuje osób i mienia.”.
si´ broƒ, amunicj´, materia∏y wybuchowe,
uzbrojenie, urzàdzenia i sprz´t wojskowy, § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
oraz konwojowania wartoÊci pieni´˝nych 14 dni od dnia og∏oszenia.
i innych przedmiotów wartoÊciowych lub
niebezpiecznych, wykonywanej przez specja- Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
listyczne uzbrojone formacje ochronne na K. Janik

549
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni´cia, jakim powinny
odpowiadaç poszczególne typy sk∏adowisk odpadów

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet- 2) na obszarach otulin parków narodowych i rezerwa-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. tów przyrody;
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
3) na obszarach lasów ochronnych;
§ 1. Wymagania dotyczàce lokalizacji, budowy, eks- 4) w dolinach rzek, w pobli˝u zbiorników wód Êródlà-
ploatacji i zamkni´cia sk∏adowiska odpadów zapewnia- dowych, na terenach êródliskowych, bagiennych
jà bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla Êrodowiska sk∏a- i podmok∏ych, w obszarach mis jeziornych i ich
dowanie odpadów, a w szczególnoÊci zapobiegajà za- strefach kraw´dziowych, na obszarach bezpoÊred-
nieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, niego bàdê potencjalnego zagro˝enia powodzià
gleby i ziemi oraz powietrza. w rozumieniu przepisów prawa wodnego;

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do wa- 5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym po-
wsta∏ych w wyniku zjawisk krasowych, oraz zagro-
runków technicznych budowy i eksploatacji sk∏adowisk
˝onych lawinami;
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych, których budow´ i eksploatacj´ regu- 6) na terenach o nachyleniu powy˝ej 10°;
lujà przepisy prawa geologicznego i górniczego.
7) na terenach zaanga˝owanych glacitektonicznie lub
§ 3. 1. Sk∏adowiska odpadów niebezpiecznych oraz tektonicznie, poprzecinanych uskokami, sp´ka-
sk∏adowiska odpadów innych ni˝ niebezpieczne i obo- nych lub uszczelinowaconych;
j´tne nie mogà byç lokalizowane: 8) na terenach wychodni ska∏ zwi´z∏ych porowatych,
skrasowia∏ych i skawernowanych;
1) w strefach zasilania g∏ównych i u˝ytkowych zbior-
ników wód podziemnych (GZWP, UZWP); 9) na glebach klas bonitacji I—II;
——————— 10) na terenach, na których mogà wystàpiç deforma-
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo- cje ich powierzchni na skutek szkód górniczych;
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej;
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766). 12) na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
leczniczych;
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78. 13) na obszarach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.
Dziennik Ustaw Nr 61 — 4018 — Poz. 549

2. Sk∏adowiska odpadów oboj´tnych nie mogà byç na iloÊç rdzeniowanych otworów badawczych po-
lokalizowane na obszarach, o których mowa w ust. 1 winna wynosiç 1 otwór na 1 ha badanego terenu;
pkt 1—6 i 13.
2) pobranie próbek oraz wykonanie analizy uziarnie-
3. Minimalna odleg∏oÊç sk∏adowiska odpadów nia oraz laboratoryjnego oznaczenia wspó∏czynni-
niebezpiecznych lub sk∏adowiska odpadów innych ka filtracji k z ka˝dej warstwy stanowiàcej wydzie-
ni˝ niebezpieczne i oboj´tne od budynków mieszkal- lenie litologiczne;
nych, budynków zamieszkania zbiorowego i budyn-
ków u˝ytecznoÊci publicznej w rozumieniu przepisów 3) przeprowadzenie obserwacji hydrogeologicznych
prawa budowlanego, mierzona od kraw´dzi kwatery oraz wykonanie polowych pomiarów wspó∏czynni-
sk∏adowiska odpadów, ustalana jest zgodnie z rapor- ka filtracji k w ka˝dym otworze badawczym;
tem o oddzia∏ywaniu sk∏adowiska odpadów na Êro- 4) zbadanie przestrzennej budowy górotworu w ob-
dowisko. szarze planowanego sk∏adowiska odpadów i jego
otoczenia za pomocà metod geofizycznych,
§ 4. 1. Na obszarze planowanego sk∏adowiska od- w szczególnoÊci metodà elektrooporowà lub me-
padów i jego otoczenia przeprowadza si´ badania hy- todà sejsmicznà;
drologiczne i geologiczne. Wyniki badaƒ hydrologicz-
nych oraz wyniki badaƒ geologicznych, wykonanych 5) ustalenie pojemnoÊci sorpcyjnej gruntu.
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w przepisach do-
tyczàcych projektu prac geologicznych, oraz opraco- 4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do sk∏adowisk
wanà dokumentacj´ geologiczno-in˝ynierskà i hydro- odpadów oboj´tnych.
geologicznà, zgodnà z wymaganiami okreÊlonymi
w przepisach dotyczàcych dokumentacji geologiczno- § 5. 1. Sk∏adowisko odpadów lokalizuje si´ tak, aby
-in˝ynierskiej i hydrogeologicznej, do∏àcza si´ do wnio- mia∏o naturalnà barier´ geologicznà, uszczelniajàcà
sku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zago- pod∏o˝e i Êciany boczne.
spodarowania terenu dla sk∏adowiska odpadów.
2. Minimalna mià˝szoÊç i wartoÊç wspó∏czynnika
2. Zakres badaƒ hydrologicznych powinien filtracji k naturalnej bariery geologicznej wynosi:
uwzgl´dniaç:
1) dla sk∏adowiska odpadów niebezpiecznych —
1) inwentaryzacj´ wszystkich cieków powierzchnio- mià˝szoÊç nie mniejsza ni˝ 5 m, wspó∏czynnik fil-
wych i wód penetrujàcych obszar planowanego tracji k ≤ 1,0 x 10–9 m/s;
sk∏adowiska odpadów i jego otoczenia i naniesie-
nie ich na map´ w skali 1:5 000; prace te nale˝y wy- 2) dla sk∏adowiska odpadów innych ni˝ niebezpieczne
konaç w najmniej korzystnych warunkach hydrolo- i oboj´tne — mià˝szoÊç nie mniejsza ni˝ 1 m,
gicznych, tj. w okresie wysokich stanów wód; wspó∏czynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10–9 m/s.

2) wykonanie bilansu hydrologicznego iloÊci wód 3. Bariera geologiczna powinna mieç rozciàg∏oÊç
wchodzàcych i wychodzàcych ze sk∏adowiska od- poziomà przekraczajàcà obszar projektowanego sk∏a-
padów w trakcie jego eksploatacji, obejmujàcego dowiska odpadów.
nast´pujàce elementy:
4. Przewidywany najwy˝szy piezometryczny po-
a) Êrednià rocznà wieloletnià wielkoÊç opadów na ziom wód podziemnych powinien byç co najmniej
podstawie danych z najbli˝ej po∏o˝onej stacji 1 m poni˝ej poziomu projektowanego wykopu dna
opadowej, sk∏adowiska.

b) rocznà wielkoÊç najwy˝szego opadu z okresu 5. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologicz-
ostatnich 30 lat, na podstawie danych z najbli˝ej na nie spe∏nia warunków okreÊlonych w ust. 2—4, sto-
po∏o˝onej stacji opadowej, suje si´ sztucznie wykonanà barier´ geologicznà o mi-
nimalnej mià˝szoÊci 0,5 m, zapewniajàcà przepuszczal-
c) przypuszczalnà iloÊç wody zawartej w przewi- noÊç nie wi´kszà ni˝ okreÊlona w ust. 2, którà wykonu-
dzianych do sk∏adowania odpadach, je si´ w taki sposób, by procesy osiadania na sk∏adowi-
d) przypuszczalnà iloÊç wody, jaka mo˝e byç sku odpadów nie mog∏y spowodowaç jej zniszczenia.
wch∏oni´ta przez deponowane odpady,
6. Pomiary wspó∏czynnika filtracji k naturalnej lub
e) parowanie terenowe. sztucznej bariery geologicznej wykonuje si´ co naj-
mniej dwiema metodami, w tym minimum jednà polo-
3. Zakres badaƒ geologicznych powinien uwzgl´d- wà, zale˝nie od warunków geologiczno-in˝ynierskich.
niaç:
7. Uzupe∏nieniem naturalnej lub sztucznej bariery
1) rozpoznanie budowy geologicznej terenu planowa- geologicznej jest izolacja syntetyczna, zaprojektowana
nego sk∏adowiska odpadów i jego otoczenia na w sposób uwzgl´dniajàcy sk∏ad chemiczny odpadów
podstawie co najmniej 5 otworów badawczych i warunki geotechniczne sk∏adowania; izolacja synte-
o g∏´bokoÊci wystarczajàcej do zbadania warstwy tyczna nie mo˝e stanowiç elementu stabilizacji zboczy
wodonoÊnej i warstwy izolujàcej, z tym ˝e minimal- sk∏adowiska.
Dziennik Ustaw Nr 61 — 4019 — Poz. 549

§ 6. 1. Sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych oraz i ruchu drogowego, oddzia∏ywania zwierzàt, tworzenia


sk∏adowisko odpadów innych ni˝ niebezpieczne i obo- si´ aerozoli oraz po˝arów.
j´tne wyposa˝a si´ w system drena˝u wód odcieko-
wych, zaprojektowany w sposób zapewniajàcy jego 2. Minimalna szerokoÊç pasa zieleni wynosi 10 m.
niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji
sk∏adowiska oraz przez co najmniej 30 lat po jego za- 3. Dla sk∏adowisk odpadów, na których sk∏adowa-
mkni´ciu. ne sà wy∏àcznie odpady inne ni˝ komunalne, koniecz-
noÊç wykonania pasa zieleni, jego szerokoÊç i usytu-
2. System drena˝u odcieków ze sk∏adowiska odpa- owanie uzale˝nia si´ od ucià˝liwoÊci i lokalizacji sk∏a-
dów umo˝liwiajàcy konserwacj´ i kontrol´ jego stanu dowiska.
wykonuje si´ powy˝ej izolacji syntetycznej, o której
mowa w § 5 ust. 7. System ten sk∏ada si´ z warstwy § 12. Sk∏adowisko odpadów, na którym przewiduje
drena˝owej wykonanej z materia∏u ˝wirowo-piaszczy- si´ sk∏adowanie odpadów ulegajàcych biodegradacji,
stego lub innych materia∏ów o podobnych w∏aÊciwo- wyposa˝a si´ w urzàdzenia do mycia i dezynfekcji kó∏
Êciach o wartoÊci wspó∏czynnika filtracji k wi´kszej ni˝ pojazdów opuszczajàcych obiekt.
1 x 10–4 m/s i mià˝szoÊci rzeczywistej nie mniejszej ni˝
0,5 m; w warstwie drena˝owej umieszcza si´ system § 13. Sk∏adowisko odpadów wyposa˝a si´ w sys-
drena˝u g∏ównego odprowadzajàcego odcieki do tem umo˝liwiajàcy pomiar masy odpadów przyjmo-
g∏ównego kolektora. wanych na sk∏adowisko, w szczególnoÊci sk∏adowisko
odpadów, na które odpady dostarczane sà transpor-
3. Zbocza sk∏adowiska odpadów wyposa˝a si´ tem ko∏owym, wyposa˝a si´ w wag´ samochodowà.
w system drena˝u umo˝liwiajàcy sp∏yw odcieków do
g∏ównego systemu drena˝u. § 14. Eksploatacja sk∏adowiska odpadów powinna
zapewniaç:
§ 7. 1. W przypadku wydzielenia na sk∏adowisku
odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne cz´Êci 1) ograniczenie powierzchni sk∏adowanych odpadów
przeznaczonej do sk∏adowania odpadów niebez- eksponowanych na oddzia∏ywanie warunków at-
piecznych, cz´Êç t´ wyposa˝a si´ w odr´bny system mosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograni-
drena˝u. czania zanieczyszczenia powietrza, w tym rozwie-
wania odpadów;
2. Cz´Êç przeznaczonà do sk∏adowania odpadów
2) przeciwdzia∏anie rozwiewaniu odpadów;
niebezpiecznych na sk∏adowisku odpadów innych ni˝
niebezpieczne i oboj´tne wykonuje si´ w sposób unie- 3) gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczysz-
mo˝liwiajàcy kontakt odpadów niebezpiecznych z in- czaniu w stopniu umo˝liwiajàcym ich przyj´cie na
nymi odpadami. oczyszczalni´ Êcieków lub odprowadzenie do wód
lub do ziemi;
§ 8. 1. Wokó∏ sk∏adowiska odpadów niebezpiecz-
nych i odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne 4) statecznoÊç geotechnicznà sk∏adowanych odpa-
umieszcza si´ zewn´trzny system rowów drena˝owych dów.
uniemo˝liwiajàcy dop∏yw wód powierzchniowych
i podziemnych do sk∏adowiska odpadów. § 15. 1. Odcieki ze sk∏adowisk odpadów niebezpiecz-
nych oraz ze sk∏adowisk odpadów innych ni˝ niebez-
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli z przeprowa- pieczne i oboj´tne gromadzi si´ w specjalnych zbiorni-
dzonych badaƒ, o których mowa w § 4, wynika, ˝e ze- kach lub bezpoÊrednio odprowadza do kanalizacji.
wn´trzny system rowów drena˝owych nie jest ko-
nieczny. 2. PojemnoÊç zbiorników do gromadzenia odcie-
ków oblicza si´ na podstawie bilansu hydrologicznego,
§ 9. 1. Sk∏adowisko odpadów, na którym przewidu- o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
je si´ sk∏adowanie odpadów ulegajàcych biodegrada-
cji, wyposa˝a si´ w instalacj´ do odprowadzania gazu 3. Na sk∏adowiskach, na których sk∏adowane sà od-
sk∏adowiskowego. pady ulegajàce biodegradacji, dopuszcza si´ wykorzy-
stywanie odcieków do celów technologicznych.
2. Gaz sk∏adowiskowy oczyszcza si´ i wykorzystuje
do celów energetycznych, a je˝eli jest to niemo˝liwe — § 16. 1. Na sk∏adowisku odpadów wydziela si´ kwa-
spala w pochodni. tery o obj´toÊci okreÊlonej w projekcie budowlanym
sk∏adowiska odpadów.
§ 10. Sk∏adowisko odpadów wykonuje si´ w spo-
sób uniemo˝liwiajàcy dost´p osób nieuprawnionych 2. Powierzchnia kwater przeznaczonych do sk∏ado-
oraz nielegalne sk∏adowanie odpadów. wania odpadów niebezpiecznych nie powinna przekra-
czaç 2500 m2.
§ 11. 1. Sk∏adowisko odpadów otacza si´ pasem
zieleni z∏o˝onym z drzew i krzewów, w celu ogranicze- 3. W przypadku sk∏adowania odpadów ulegajàcych
nia do minimum niedogodnoÊci i zagro˝eƒ powstajà- biodegradacji eksploatacj´ nast´pnej kwatery mo˝na
cych na sk∏adowisku odpadów w wyniku emisji odo- rozpoczàç po uzyskaniu zgody na zamkni´cie wydzie-
rów i py∏ów, roznoszenia odpadów przez wiatr, ha∏asu lonej cz´Êci sk∏adowiska odpadów.
Dziennik Ustaw Nr 61 — 4020 — Poz. 549

4. Odpady inne ni˝ niebezpieczne i oboj´tne po- wniosku o zmian´ decyzji o zgodzie na zamkni´cie
wsta∏e z procesów unieszkodliwiania odpadów, wymie- sk∏adowiska, wynika, ˝e prowadzenie na sk∏adowisku
nione w katalogu odpadów stanowiàcym za∏àcznik do odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne prac,
rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia o których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagro˝enia dla
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, ˝ycia, zdrowia ludzi lub dla Êrodowiska.
poz. 1206), zwanym dalej „katalogiem odpadów”,
w podgrupach 19 01, 19 02, 19 03, 19 04 i 19 10 sk∏a- 3. Ekspertyza sanitarna, o której mowa w ust. 2, po-
duje si´ w wydzielonej kwaterze. winna byç pozytywnie zaopiniowana przez paƒstwo-
wego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
§ 17. 1. W procesie zamkni´cia sk∏adowiska odpa-
dów lub jego cz´Êci wykonuje si´ prace rekultywacyj- § 19. 1. Wymagania, o których mowa w § 4, 5, 6, § 7
ne w sposób zabezpieczajàcy sk∏adowisko odpadów ust. 1, § 8, § 15, § 17 ust. 2, nie dotyczà sk∏adowania na-
przed jego szkodliwym oddzia∏ywaniem na wody po- st´pujàcych rodzajów odpadów niebezpiecznych po-
wierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujàcy chodzàcych z budowy, remontu i demonta˝u obiektów
obszar sk∏adowiska odpadów z otaczajàcym Êrodowi- budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienio-
skiem oraz umo˝liwiajàcy obserwacj´ wp∏ywu sk∏ado- nych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17
wiska odpadów na Êrodowisko. 06 01* Materia∏y izolacyjne zawierajàce azbest i 17 06
05* Materia∏y konstrukcyjne zawierajàce azbest.
2. Po zakoƒczeniu eksploatacji sk∏adowiska odpa-
dów niebezpiecznych lub jego cz´Êci zabezpiecza si´ je 2. Sk∏adowiska odpadów lub wydzielone kwatery
przed infiltracjà wód opadowych poprzez uszczelnienie na terenie innych sk∏adowisk odpadów przeznaczone
jego powierzchni. do wy∏àcznego sk∏adowania odpadów, o których mo-
wa w ust. 1, w postaci nieprzekszta∏conej, buduje si´
3. Uszczelnienie, o którym mowa w ust. 2, wykonu- w specjalnie wykonanych zag∏´bieniach terenu ze Êcia-
je si´ z nast´pujàcych warstw, poczynajàc od najni˝- nami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem
szej: si´.

1) warstwa ekranujàca z∏o˝ona z warstwy mineralnej 3. Ka˝dorazowo po z∏o˝eniu odpadów, o których


o wartoÊci wspó∏czynnika filtracji k nie wi´kszej ni˝ mowa w ust. 1, ich powierzchni´ zabezpiecza si´ przed
1 x 10–9 m/s oraz izolacji syntetycznej; mià˝szoÊç emisjà py∏ów przez przykrycie izolacjà syntetycznà lub
warstwy ekranujàcej wynosi co najmniej 0,5 m; warstwà gruntu.

2) warstwa drena˝owa, ˝wirowo-piaszczysta o warto- 4. Sk∏adowanie odpadów, o których mowa w ust. 1,


Êci wspó∏czynnika filtracji k wi´kszej ni˝ 1 x 10–4 m/s, nale˝y zakoƒczyç na poziomie 2 m poni˝ej poziomu te-
z systemem drenów, o mià˝szoÊci nie mniejszej renu otoczenia; nast´pnie sk∏adowisko odpadów wy-
ni˝ 0,5 m; pe∏nia si´ gruntem do poziomu terenu.
3) wierzchnia warstwa ziemna o mià˝szoÊci nie § 20. Wymagaƒ okreÊlonych w § 3 nie stosuje si´
mniejszej ni˝ 1,0 m, z ˝yznà warstwà gleby pozwa- do sk∏adowisk odpadów, dla których warunki zabudo-
lajàcà na wegetacj´ roÊlin rekultywacyjnych. wy i zagospodarowania terenu ustalono przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
4. Po zakoƒczeniu eksploatacji sk∏adowiska odpa-
dów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne lub sk∏adowi- § 21. Wymagaƒ okreÊlonych w § 5 nie stosuje si´
ska odpadów oboj´tnych lub ich cz´Êci, skarpy oraz po- do sk∏adowiska odpadów, dla którego pozwolenie na
wierzchni´ korony sk∏adowiska porzàdkuje si´ i zabez- budow´ wydano przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
piecza przed erozjà wodnà i wietrznà przez wykonanie szego rozporzàdzenia, o ile zarzàdzajàcy sk∏adowi-
odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstruk- skiem odpadów, prowadzàc jego monitoring przez
cja uzale˝niona jest od w∏aÊciwoÊci odpadów. okres nie krótszy ni˝ dwa lata, wyka˝e brak negatywne-
go oddzia∏ywania sk∏adowiska na wody powierzchnio-
5. Minimalna mià˝szoÊç okrywy rekultywacyjnej we i podziemne.
dla sk∏adowiska odpadów innych ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne powinna umo˝liwiç powstanie i utrzymanie § 22. Wymagaƒ w zakresie minimalnej mià˝szoÊci
trwa∏ej pokrywy roÊlinnej. oraz wodoprzepuszczalnoÊci warstwy drena˝owej,
okreÊlonych w § 6 ust. 2, nie stosuje si´ do sk∏adowisk
§ 18. 1. Na koronie sk∏adowisk odpadów niebez- odpadów, dla których pozwolenie na budow´ wydano
piecznych oraz sk∏adowisk odpadów innych ni˝ niebez- przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
pieczne i oboj´tne nie mogà byç wykonywane przez nia.
okres 50 lat od dnia zamkni´cia sk∏adowiska budynki,
wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wy∏àcze- § 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
niem instalacji zwiàzanych z funkcjonowaniem sk∏ado- 14 dni od dnia og∏oszenia.
wiska.

2. Okres 50 lat od dnia zamkni´cia sk∏adowiska od-


padów mo˝e byç skrócony, je˝eli z ekspertyzy geotech-
nicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, do∏àczonej do Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak