You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 6 — 361 — Poz.

70

70
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
przez organy celne

Na podstawie art. 27722 § 5 ustawy z dnia 9 stycz- § 4. CzynnoÊci wykonuje si´ w sposób jawny albo
nia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, w sposób zapewniajàcy niejawnoÊç czynnoÊci,
poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: w szczególnoÊci z wykorzystaniem lokali specjalnych
oraz dokumentów specjalnych.
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
§ 5. 1. CzynnoÊci sà wykonywane zgodnie z zatwier-
1) formy, metody, tryb i warunki wykonywania czyn- dzonymi przez bezpoÊredniego prze∏o˝onego funkcjo-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych przez organy nariusza planami, zawierajàcymi cele proponowanych
celne, zwanych dalej „czynnoÊciami”; dzia∏aƒ, terminy ich wykonania, wskazanie osób odpo-
2) sposób pokrywania z funduszu operacyjnego kosz- wiedzialnych za ich realizacj´ oraz analiz´ i ocen´ po-
tów czynnoÊci, w tym wynagrodzeƒ dla osób nie- siadanych materia∏ów.
zatrudnionych w administracji celnej, udzielajà-
2. Przed podj´ciem czynnoÊci nale˝y dokonywaç
cych pomocy funkcjonariuszom celnym, zwanym
ustaleƒ we w∏aÊciwych zbiorach ewidencyjnych orga-
dalej „funkcjonariuszami”.
nów celnych lub w innych zbiorach informacji, do ko-
§ 2. CzynnoÊci wykonuje si´ w nast´pujàcych for- rzystania z których organy celne sà uprawnione na
mach: podstawie odr´bnych przepisów.
1) rozpoznanie osobowe; § 6. 1. Wszcz´cie, przekazanie w celu wykonywania
2) rozpoznanie problemowe; czynnoÊci i zakoƒczenie rozpoznania osobowego lub
problemowego albo rozpracowania nast´puje na
3) rozpracowanie. wniosek funkcjonariusza, podlegajàcy akceptacji bez-
poÊredniego prze∏o˝onego funkcjonariusza albo na po-
§ 3. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci stosuje si´ na- lecenie prze∏o˝onego.
st´pujàce metody:
1) wywiad; 2. Wszcz´cie rozpracowania nast´puje z inicjatywy
funkcjonariusza albo na polecenie jego bezpoÊrednie-
2) obserwacj´; go prze∏o˝onego, w oparciu o materia∏y uzyskane
3) analiz´; w formie rozpoznania osobowego lub problemowego.
4) kombinacj´; § 7. Przy pokrywaniu kosztów wykonywania czyn-
5) niejawne nadzorowanie przemieszczania, przecho- noÊci ze Êrodków funduszu operacyjnego uwzgl´dnia
wywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa; si´ w szczególnoÊci wydatki poniesione z tytu∏u zapew-
nienia:
6) korzystanie z pomocy osób niezatrudnionych w ad-
ministracji celnej. 1) niejawnoÊci dzia∏aƒ zwiàzanych z przygotowywa-
niem lub wykonywaniem czynnoÊci, je˝eli od tego
2. Sposób przeprowadzania i dokumentowania zale˝y ich skutecznoÊç;
czynnoÊci z zastosowaniem metody, o której mowa 2) warunków korzystania z pomocy osób niezatrud-
w ust. 1 pkt 5, okreÊla rozporzàdzenie Ministra Finan- nionych w administracji celnej.
sów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania i dokumentowania przez organy celne § 8. 1. Kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów
czynnoÊci niejawnego nadzorowania przemieszczania, wykonania czynnoÊci, w tym na wynagrodzenia osób
przechowywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa niezatrudnionych w administracji celnej, z których po-
oraz sposobu dokumentowania czynnoÊci operacyjno- mocy korzystali funkcjonariusze, wyp∏aca si´ na pod-
-rozpoznawczych (Dz. U. Nr 6, poz. 72). stawie pisemnych wniosków funkcjonariusza wyzna-
czonego do wykonywania czynnoÊci, z którymi zwiàza-
———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej ne sà wyp∏aty.
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegajà za-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi- twierdzeniu przez w∏aÊciwego dyrektora izby celnej za
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poÊrednictwem bezpoÊredniego prze∏o˝onego funk-
poz. 834). cjonariusza.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, 3. Do wniosków o wyp∏at´ kwot przeznaczonych na
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz pokrycie kosztów czynnoÊci za∏àcza si´ dokumentacj´
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, zawierajàcà opis rodzaju i zakresu tych czynnoÊci oraz
Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572. dane dotyczàce ich wyceny.
Dziennik Ustaw Nr 6 — 362 — Poz. 70 i 71

4. Do wniosków o wyp∏at´ wynagrodzeƒ za∏àcza si´ 4) dane identyfikacyjne funkcjonariuszy podejmujà-
dokumentacj´ zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i za- cych decyzje o wyp∏atach lub przyznaniu wynagro-
kresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. dzenia, dokonujàcych wyp∏at oraz wykonujàcych
zwiàzane z wyp∏atami czynnoÊci.
5. Je˝eli wycena, o której mowa w ust. 3, nast´pu-
je przed wykonaniem czynnoÊci, po ich wykonaniu na- § 11. 1. OkreÊlonà w przepisach o rachunkowoÊci
le˝y do∏àczyç do wniosku informacj´ o zakresie i przy- dokumentacj´ i dowody ksi´gowe, zwiàzane z dokony-
czynach ewentualnej zmiany wyceny oraz dokumenty wanymi z funduszu operacyjnego wyp∏atami wynagro-
potwierdzajàce faktycznà wysokoÊç poniesionych dzeƒ i kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów wyko-
kosztów. nywania czynnoÊci, sporzàdza si´ z zachowaniem za-
sad wynikajàcych z przepisów o ochronie informacji
§ 9. Funkcjonariusz dokonujàcy wyp∏at wynagro- niejawnych.
dzeƒ jest obowiàzany niezw∏ocznie przedk∏adaç po-
twierdzenia odbioru wynagrodzeƒ w∏aÊciwemu dyrek- 2. Ewidencje, o których mowa w § 10 ust. 1, wnio-
torowi izby celnej za poÊrednictwem bezpoÊredniego ski, o których mowa w § 8 ust. 1, a tak˝e pozosta∏a do-
prze∏o˝onego funkcjonariusza. kumentacja zwiàzana z przyznawaniem i wyp∏acaniem
wynagrodzeƒ oraz pokrywaniem kosztów wykonywa-
§ 10. 1. CzynnoÊci zwiàzane z dokonywaniem wy- nia czynnoÊci, mogà byç udost´pnione wy∏àcznie funk-
datków z funduszu operacyjnego sà dokumentowane cjonariuszom wykonujàcym czynnoÊci obj´te ewiden-
w prowadzonych jednolicie oddzielnych ewidencjach: cjonowaniem i ich prze∏o˝onym oraz osobom upraw-
1) wyp∏at na pokrycie kosztów wykonywania czynno- nionym do rozliczeƒ lub kontroli w tym zakresie.
Êci przez funkcjonariusza;
§ 12. Szef S∏u˝by Celnej, w terminie do dnia
2) wyp∏at wynagrodzeƒ osobom niezatrudnionym 31 stycznia ka˝dego roku, przedstawia ministrowi w∏a-
w administracji celnej, które udzieli∏y pomocy Êciwemu do spraw finansów publicznych roczne spra-
funkcjonariuszom. wozdania za rok miniony, dotyczàce pokrytych z fundu-
szu operacyjnego kosztów wykonywania czynnoÊci,
2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, powinny w tym wyp∏at wynagrodzeƒ.
w szczególnoÊci zawieraç nast´pujàce dane:
1) daty dokonania wyp∏at oraz wysokoÊç pokrytych § 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
kosztów; 14 dni od dnia og∏oszenia.
2) oznaczenia spraw, w ramach których dokonano wy-
p∏aty, oraz okreÊlenie rodzaju wykonanych czynno-
Êci;
3) wskazanie osób, na których rzecz dokonano wyp∏a-
ty lub otrzymujàcych wynagrodzenie; Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

71
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie wyodr´bnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni
wykonujà czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze

Na podstawie art. 27723 § 2 ustawy z dnia 9 stycz- § 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
nia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75,
1) wykaz wyodr´bnionych komórek organizacyjnych
poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: administracji celnej, zwanych dalej „komórkami
——————— dokumentacji celnej”, w których funkcjonariusze
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej celni wykonujà czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
cze;
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
2) tryb naboru do s∏u˝by w komórkach dokumentacji
poz. 834). celnej;
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, 3) sposób i zakres szkoleƒ osób oraz funkcjonariuszy
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz celnych zg∏aszajàcych si´ do s∏u˝by w komórkach
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, dokumentacji celnej, zwanych dalej „kandydata-
Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572. mi”.