You are on page 1of 5

Dziennik Ustaw Nr 1 — 30 — Poz.

9

9
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku Êrodkami publicznego transportu zbiorowego oraz wyp∏aty
zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego w razie niewykorzystania przys∏ugujàcego przejazdu
funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej i cz∏onkom ich rodzin

Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwiet- uprawnionà równowa˝nik w kwocie odpowiadajàcej
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, cenie biletów na przejazd w drugiej klasie pociàgu po-
poz. 1761) zarzàdza si´, co nast´puje: Êpiesznego na odleg∏oÊç 500 km i z powrotem,
z uwzgl´dnieniem posiadanych uprawnieƒ do przejaz-
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: dów ulgowych.
1) szczegó∏owy tryb oraz warunki zwrotu kosztów 2. WysokoÊç równowa˝nika ustala si´ wed∏ug ceny
przejazdu raz w roku Êrodkami publicznego trans- biletu obowiàzujàcej w dniu wyp∏aty równowa˝nika,
portu zbiorowego, zwanego dalej „zwrotem kosz- nie póêniej jednak ni˝ w ostatnim dniu roku kalenda-
tów przejazdu”, funkcjonariuszowi S∏u˝by Wi´- rzowego, za który przys∏uguje przejazd.
ziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”,
i cz∏onkom jego rodziny; 3. Wyp∏aty równowa˝nika dokonuje si´ na wniosek
funkcjonariusza, sporzàdzony wed∏ug wzoru stanowià-
2) warunki wyp∏aty zrycza∏towanego równowa˝nika cego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
pieni´˝nego, zwanego dalej „równowa˝nikiem”,
w razie niewykorzystania przys∏ugujàcego przejaz- § 5. W razie zbiegu uprawnieƒ z tytu∏u s∏u˝by oboj-
du funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego rodziny. ga ma∏˝onków b´dàcych funkcjonariuszami do zwrotu
kosztów przejazdu lub wyp∏aty równowa˝nika, osoby
§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje przejazd uprawnione nieb´dàce funkcjonariuszami mogà sko-
do obranej przez siebie miejscowoÊci w kraju i z po- rzystaç z tego prawa tylko z tytu∏u s∏u˝by jednego ma∏-
wrotem, trasà o bezpoÊrednim po∏àczeniu, a w przy- ˝onka.
padku braku takiego po∏àczenia — najkrótszà trasà.
§ 6. Zwrotu kosztów przejazdu lub wyp∏aty równo-
2. Ârodkami publicznego transportu zbiorowego wa˝nika dokonuje jednostka organizacyjna S∏u˝by
w∏aÊciwymi do odbycia przejazdu w przypadkach, Wi´ziennej, w∏aÊciwa dla miejsca sta∏ego pe∏nienia
o których mowa w ust. 1, sà Êrodki publicznego trans- s∏u˝by funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia z∏o-
portu kolejowego lub Êrodki publicznego transportu ˝enia przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie
autobusowego. Êwiadczenia.
§ 3. 1. Zwrot kosztów przejazdu w wysokoÊci udo- § 7. Wyp∏ata kosztów przejazdu lub równowa˝nika
kumentowanej biletami nast´puje na pisemny wnio- za rok 2002 nast´puje na zasadach dotychczasowych.
sek funkcjonariusza, sporzàdzony wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, z zastrze- § 8. Uchyla si´ zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
˝eniem ust. 2. Êci z dnia 10 lipca 1997 r. w sprawie szczegó∏owych za-
sad i warunków zwrotu kosztów przejazdu paƒstwowy-
2. Zwrot kosztów przejazdu Êrodkami publicznego mi Êrodkami komunikacji funkcjonariuszom S∏u˝by
transportu kolejowego przys∏uguje do wysokoÊci cen Wi´ziennej i cz∏onkom ich rodzin na koszt S∏u˝by Wi´-
biletów na przejazd w drugiej klasie pociàgu poÊpiesz- ziennej oraz wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego w ra-
nego lub w pierwszej klasie pociàgu osobowego, zie niewykorzystania przejazdu (Dz. Urz. Min. Spraw.
z uwzgl´dnieniem posiadanych uprawnieƒ do przejaz- Nr 3, poz. 21).
dów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca
rezerwowane oraz cen biletów na miejsca sypialne lub § 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
na miejsca do le˝enia. 14 dni od dnia og∏oszenia.
§ 4. 1. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego
przejazdu funkcjonariusz otrzymuje na ka˝dà osob´ Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
Dziennik Ustaw Nr 1 — 31 — Poz. 9

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 16 grudnia 2002 r. (poz. 9)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU
Dziennik Ustaw Nr 1 — 32 — Poz. 9
Dziennik Ustaw Nr 1 — 33 — Poz. 9

Za∏àcznik nr 2

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE WYP¸ATY RÓWNOWA˚NIKA
Dziennik Ustaw Nr 1 — 34 — Poz. 9 i 10

10
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie kosztów wy˝ywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej
w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiàzku zwrotu tych kosztów

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet- oficerskà S∏u˝by Wi´ziennej, jest organem uprawnio-
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, nym do ustalania kosztów wy˝ywienia i umundurowa-
poz. 1761) zarzàdza si´, co nast´puje: nia otrzymanych w czasie nauki i ich egzekwowania
oraz zwalniania od obowiàzku zwrotu tych kosztów
§ 1. 1. Koszty wy˝ywienia i umundurowania otrzy- w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
manych przez funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej, zwa-
nego dalej „funkcjonariuszem”, w czasie nauki pod- § 3. 1. Komendant ustala koszty wy˝ywienia
czas szkolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i umundurowania otrzymane w czasie nauki na podsta-
z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej, zwanej wie pisemnego wniosku prze∏o˝onego w∏aÊciwego
dalej „ustawà”, ustala si´ jako sum´: w sprawach osobowych funkcjonariusza.
1) dziennych stawek bud˝etowych na wy˝ywienie
funkcjonariusza w czasie nauki; 2. Komendant mo˝e zwolniç z obowiàzku zwrotu
kosztów wy˝ywienia i umundurowania otrzymanych
2) wartoÊci przedmiotów umundurowania wydanych w czasie nauki w ca∏oÊci lub w cz´Êci na pisemny wnio-
funkcjonariuszowi w czasie nauki, zgodnie z prze- sek funkcjonariusza, uzasadniony jego sytuacjà ˝ycio-
pisami o normach i zasadach przydzielania umun- wà, rodzinnà lub materialnà.
durowania i wyposa˝enia specjalnego funkcjona-
riuszom, wyliczonej na podstawie liczby dni u˝yt- 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymaga opi-
kowania tych przedmiotów i kosztu jednorazowe- nii prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych
go ich czyszczenia. funkcjonariusza.
2. WysokoÊç kwoty stanowiàcej równowartoÊç § 4. 1. Komendant wydaje decyzj´ o:
kosztów wy˝ywienia i umundurowania ustala si´ we-
d∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu zwolnienia funk- 1) zwrocie przez funkcjonariusza w ca∏oÊci lub w cz´-
cjonariusza ze s∏u˝by. Êci równowartoÊci kosztów wy˝ywienia i umundu-
rowania otrzymanych w czasie nauki;
§ 2. Komendant oÊrodka szkolenia S∏u˝by Wi´zien-
nej, zwany dalej „komendantem”, w którym funkcjo- 2) zwolnieniu funkcjonariusza od obowiàzku zwrotu
nariusz ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà, chorà˝ych lub tych kosztów.

Related Interests