You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 275 — 19376 — Poz.

2731

2731
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawnoÊci


oraz wysokoÊci udzia∏u w∏asnego Êwiadczeniobiorcy w kosztach przejazdu Êrodkami transportu sanitarnego

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp- § 3. Przy okreÊlaniu stopnia niesprawnoÊci dla
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso- Êwiadczeniobiorców, o których mowa w § 1, uwzgl´d-
wanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, nia si´:
poz. 2135) zarzàdza si´, co nast´puje:
1) mo˝liwoÊç samodzielnego poruszania si´ oraz ko-
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla grupy jednostek choro- niecznoÊç pomocy drugiej osoby przy korzystaniu
bowych, stopnie niesprawnoÊci oraz wysokoÊç udzia∏u ze Êrodków transportu publicznego;
w∏asnego Êwiadczeniobiorcy w kosztach przejazdu 2) ogólny stan zdrowia.
Êrodkami transportu sanitarnego w odniesieniu do
Êwiadczeniobiorców, którym lekarz ubezpieczenia zdro- § 4. W zale˝noÊci od wskazaƒ medycznych ustalo-
wotnego bàdê felczer ubezpieczenia zdrowotnego zleci∏ nych przy uwzgl´dnieniu grup, o których mowa w § 2,
przejazd Êrodkami transportu sanitarnego, a którzy: oraz czynników, o których mowa w § 3, okreÊla si´
1) nie wymagajà podj´cia natychmiastowego leczenia dwa stopnie niesprawnoÊci:
w zak∏adzie opieki zdrowotnej lub nie zachodzi wo- 1) niesprawnoÊç I stopnia — do której zalicza si´ oso-
bec nich potrzeba zachowania ciàg∏oÊci leczenia; b´ zdolnà do poruszania si´ przy wykorzystaniu
2) nie posiadajà dysfunkcji narzàdu ruchu uniemo˝li- Êrodków pomocniczych i przedmiotów ortopedycz-
wiajàcej korzystanie ze Êrodków transportu pu- nych bez sta∏ej pomocy innej osoby i zdolnà do ko-
blicznego w celu odbycia leczenia w najbli˝szym rzystania ze Êrodków transportu publicznego;
zak∏adzie opieki zdrowotnej udzielajàcego Êwiad-
czeƒ we w∏aÊciwym zakresie. 2) niesprawnoÊç II stopnia — do której zalicza si´
osob´ zdolnà do samodzielnego poruszania si´
§ 2. OkreÊla si´ wykaz grup jednostek chorobo- bez sta∏ej pomocy innej osoby, ale wymagajàcà
wych, ze wzgl´du na które lekarz ubezpieczenia zdro- przy korzystaniu ze Êrodków transportu publiczne-
wotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego usta- go pomocy innej osoby lub Êrodka transportu pu-
la stopieƒ niesprawnoÊci, w celu ustalenia udzia∏u blicznego dostosowanego do potrzeb osób nie-
w∏asnego Êwiadczeniobiorcy w kosztach przejazdu pe∏nosprawnych.
Êrodkami transportu sanitarnego:
§ 5. Stopieƒ niesprawnoÊci Êwiadczeniobiorcy
1) choroby krwi i narzàdów krwiotwórczych;
okreÊla lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer
2) choroby nowotworowe; ubezpieczenia zdrowotnego, dokonujàc wpisu w do-
3) choroby oczu; kumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzo-
nej na potrzeby podmiotów zobowiàzanych do finan-
4) choroby przemiany materii; sowania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej ze Êrodków pu-
5) choroby psychiczne i zaburzenia zachowania; blicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz.

6) choroby skóry i tkanki podskórnej; § 6. W przypadku Êwiadczeniobiorców chorujàcych


na choroby wymienione w § 2, wobec których ustalono:
7) choroby uk∏adu krà˝enia;
1) niesprawnoÊç I stopnia — udzia∏ w∏asny Êwiadcze-
8) choroby uk∏adu moczowo-p∏ciowego; niobiorcy w kosztach przewozu Êrodkiem trans-
9) choroby uk∏adu nerwowego; portu sanitarnego wynosi 100 %;
10) choroby uk∏adu oddechowego; 2) niesprawnoÊç II stopnia — udzia∏ w∏asny Êwiad-
czeniobiorcy w kosztach przewozu Êrodkiem
11) choroby uk∏adu ruchu; transportu sanitarnego wynosi 60 %.
12) choroby uk∏adu trawiennego; § 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
13) choroby uk∏adu wydzielania wewn´trznego; 1 stycznia 2005 r.2)
14) choroby zakaêne i paso˝ytnicze; Minister Zdrowia: M. Balicki
15) urazy i zatrucia; ————————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
16) wady rozwojowe wrodzone, zniekszta∏cenia i aber-
racje chromosomowe. niem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie
okreÊlenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni
———————— niesprawnoÊci oraz wysokoÊci udzia∏u w∏asnego ubezpie-
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej czonego w kosztach przejazdu Êrodkami transportu sani-
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze- tarnego (Dz. U. Nr 88, poz. 815), które traci moc z dniem
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
Nr 134, poz. 1439). nansowanych ze Êrodków publicznych.