You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 224 — 15904 — Poz.

2284

2284
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów2)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grud- 1) w przypadku lekarza, który wyst´puje
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty o rozpocz´cie specjalizacji w podsta-
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z póên. zm.3)) zarzàdza wowej dziedzinie medycyny:
si´, co nast´puje: a) je˝eli nie posiada specjalizacji I lub
II stopnia bàdê tytu∏u specjalisty al-
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia bo je˝eli ubiega si´ o rozpocz´cie
6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i leka- specjalizacji w ramach rezydentury
rzy dentystów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 i Nr 148, — rozmow´ kwalifikacyjnà oraz
poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 85, poz. 784 i Nr 205, wynik Lekarskiego Egzaminu Paƒ-
poz. 1992) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: stwowego lub, w przypadku leka-
1) w § 11: rza dentysty, Lekarsko-Dentystycz-
nego Egzaminu Paƒstwowego,
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: b) w innym trybie ni˝ rezydentura, je-
„2. W celu przystàpienia do post´powania kwa- ˝eli posiada I lub II stopieƒ specja-
lifikacyjnego lekarz, lekarz dentysta sk∏ada lizacji lub tytu∏ specjalisty — roz-
wniosek o rozpocz´cie specjalizacji w danej mow´ kwalifikacyjnà oraz wynik
dziedzinie medycyny do dzia∏ajàcej na pod- egzaminu w zakresie odpowied-
stawie odr´bnych przepisów jednostki or- niej specjalizacji I, II stopnia lub
ganizacyjnej podleg∏ej wojewodzie — woje- paƒstwowego egzaminu specjali-
wódzkiego centrum zdrowia publicznego, zacyjnego;
zwanego dalej „wojewódzkim oÊrodkiem”,
na którego obszarze zamierza odbywaç spe- 2) w przypadku lekarza, który wyst´puje
cjalizacj´, w terminie do dnia 31 maja lub o rozpocz´cie specjalizacji w szczegó-
dnia 31 grudnia ka˝dego roku.”, ∏owej dziedzinie medycyny — rozmo-
w´ kwalifikacyjnà, udokumentowanie
b) uchyla si´ ust. 8; osiàgni´ç zawodowych lekarza oraz
liczb´ punktów w ewidencji doskona-
2) § 12 otrzymuje brzmienie: lenia zawodowego.
„§ 12. 1. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowa- 4. Wynik post´powania kwalifikacyjnego
dza wojewódzki oÊrodek dwa razy do ro- jest sumà:
ku w terminach: od dnia 1 czerwca do
1) w post´powaniu kwalifikacyjnym do-
dnia 15 lipca oraz od dnia 1 stycznia do
tyczàcym specjalizacji podstawowej
dnia 15 lutego.
— liczby punktów uzyskanych z roz-
2. Post´powanie kwalifikacyjne obejmuje mowy kwalifikacyjnej i Lekarskiego
ocen´ formalnà wniosku o rozpocz´cie Egzaminu Paƒstwowego lub Lekar-
specjalizacji oraz post´powanie konkur- sko-Dentystycznego Egzaminu Paƒ-
sowe. stwowego albo egzaminu specjaliza-
cyjnego;
3. Post´powanie konkursowe obejmuje
i uwzgl´dnia: 2) w post´powaniu kwalifikacyjnym do-
tyczàcym specjalizacji szczegó∏owej
——————— — liczby punktów uzyskanych z roz-
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
mowy kwalifikacyjnej, liczby punktów
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie z oceny osiàgni´ç zawodowych leka-
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. rza oraz liczby punktów w ewidencji
Nr 134, poz.1439). doskonalenia zawodowego.
2) Tytu∏ rozporzàdzenia zosta∏ zmieniony w zwiàzku z art. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o za- 5. Maksymalna liczba punktów z rozmowy
wodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie kwalifikacyjnej wynosi 30, a z oceny osià-
lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 90, gni´ç zawodowych lekarza wynosi 10.
poz. 845).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 6. Do odbywania specjalizacji zostajà za-
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, kwalifikowani lekarze, lekarze dentyÊci,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz których liczba odpowiada liczbie wol-
z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, nych miejsc w danej dziedzinie medycy-
poz. 2135. ny w danym województwie, w kolejnoÊci
Dziennik Ustaw Nr 224 — 15905 — Poz. 2284

od najwy˝szej uzyskanej ∏àcznej liczby 2. Wojewódzki oÊrodek przekazuje CEM li-


punktów. st´ lekarzy lub lekarzy dentystów, zawie-
rajàcà dane, o których mowa w ust. 1,
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub
najpóêniej na 25 dni przed egzaminem.
wi´cej lekarzy jednakowej liczby punk-
tów kwalifikujàcych ich do odbywania 3. Dyrektor CEM zawiadamia zdajàcego
specjalizacji, post´powanie obejmuje o terminie i miejscu egzaminu nie póêniej
dodatkowà rozmow´ kwalifikacyjnà. ni˝ 14 dni przed jego rozpocz´ciem.”;
8. W zale˝noÊci od liczby wnioskodawców 4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
post´powanie kwalifikacyjne przeprowa-
dza komisja albo komisje powo∏ywane „1. Liczb´ wolnych miejsc szkoleniowych dla le-
i odwo∏ywane przez w∏aÊciwego woje- karzy, którzy mogà rozpoczàç specjalizacj´
wod´. w poszczególnych dziedzinach medycyny na
obszarze województwa w danym post´powa-
9. Wojewódzki oÊrodek kieruje lekarza niu kwalifikacyjnym, w tym liczb´ rezydentur,
ubiegajàcego si´ o rozpocz´cie specjali- minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏asza
zacji do odpowiedniej komisji, o której przed rozpocz´ciem post´powania kwalifika-
mowa w ust. 8, na podstawie losowania cyjnego, w oparciu o informacj´ dotyczàcà
przeprowadzonego w obecnoÊci przed- liczby wolnych miejsc szkoleniowych przeka-
stawiciela w∏aÊciwej okr´gowej rady le- zanà przez wojewódzkie oÊrodki, a tak˝e liczb´
karskiej. miejsc szkoleniowych ustalonych przez Mini-
10. W sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 8, stra Obrony Narodowej i ministra w∏aÊciwego
wchodzà lekarze specjaliÊci w dziedzinie do spraw wewn´trznych, z zastrze˝eniem
medycyny obj´tej post´powaniem kwali- § 42.”.
fikacyjnym lub, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, z pokrewnych dzie- § 2. Post´powanie kwalifikacyjne dla lekarzy den-
dzin medycyny, a w szczególnoÊci: tystów od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 stycznia
2005 r. jest przeprowadzane zgodnie z obowiàzujàcy-
— w∏aÊciwy konsultant wojewódzki lub mi dotychczas przepisami.
jego przedstawiciel, jako przewodni-
czàcy komisji, § 3. W przypadku lekarza, który wyst´puje o rozpo-
— przedstawiciel w∏aÊciwej okr´gowej cz´cie specjalizacji w szczegó∏owej dziedzinie medy-
rady lekarskiej, cyny w post´powaniu kwalifikacyjnym do czasu za-
koƒczenia pierwszego okresu rozliczeniowego, o któ-
— przedstawiciel w∏aÊciwego towarzy- rym mowa w przepisach wydanych na podstawie
stwa naukowego.”; art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, post´powanie kwalifi-
3) po § 12a dodaje si´ § 12b w brzmieniu:
kacyjne obejmuje rozmow´ kwalifikacyjnà, udoku-
„12b. 1. Lekarz, lekarz dentysta posiadajàcy prawo mentowanie osiàgni´ç zawodowych lekarza oraz wy-
wykonywania zawodu lekarza, lekarza den- nik egzaminu specjalizacyjnego w odpowiedniej pod-
tysty, który zamierza przystàpiç do egzami- stawowej dziedzinie medycyny.
nu, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1
lit. a), sk∏ada w wojewódzkim oÊrodku, naj- § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
póêniej na 30 dni przed egzaminem, wnio- 3 dni od dnia og∏oszenia.
sek o przystàpienie do egzaminu, zawiera-
jàcy imi´ i nazwisko, adres, numer PESEL
albo dat´ i miejsce urodzenia w odniesie-
niu do lekarza cudzoziemca oraz numer
prawa wykonywania zawodu. Minister Zdrowia: M. Balicki
— 15906 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1868/W/C/2004 ISSN 0867-3411 Cena 5,70 z∏ (w tym 7% VAT)