You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 208 — 14591 — Poz.

2126

2126
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego
oraz niektórych jego w∏aÊciwoÊci2)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 marca w∏àcznie, bez kory, dokonuje si´ jednokrotnego po-
2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobione- miaru Êrednicy.
go (Dz. U. Nr 93, poz. 886) zarzàdza si´, co nast´puje:
2. W przypadku drewna surowego nieobrobione-
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób go niezale˝nie od d∏ugoÊci o Êrednicy co najmniej
dokonywania pomiarów: 20 cm, bez kory, dokonuje si´ dwóch prostopad∏ych
pomiarów w miejscu najwi´kszej i najmniejszej Êred-
1) Êrednicy drewna surowego nieobrobionego nieza- nicy, a nast´pnie z uzyskanych wyników wyciàga si´
le˝nie od d∏ugoÊci; Êrednià.
2) d∏ugoÊci i Êrednicy górnej drewna d∏ugiego; § 7. Je˝eli miejsce pomiaru Êrednicy drewna suro-
3) Êrednicy drewna d∏ugiego w postaci ˝erdzi i s∏u- wego nieobrobionego niezale˝nie od d∏ugoÊci wypa-
pów; da w okó∏ku ga∏´zi lub na innych zniekszta∏ceniach po-
wierzchni drewna, dokonuje si´ dwóch pomiarów po
4) Êrednicy drewna w stosach; obydwu stronach zniekszta∏cenia w jednakowej odle-
g∏oÊci od niego, a nast´pnie z uzyskanych wyników
5) w∏aÊciwoÊci drewna surowego nieobrobionego: wyciàga si´ Êrednià.
a) krzywizny,
§ 8. 1. Drewno d∏ugie mierzy si´ pojedynczo.
b) skr´tu w∏ókien,
2. Drewno d∏ugie o nieregularnym kszta∏cie mierzy
c) zbie˝ystoÊci, si´ w odcinkach o podobnych wymiarach i jakoÊci.
d) s´ków otwartych: zdrowych (jasnych) oraz ze-
psutych (czarnych). § 9. Pomiaru d∏ugoÊci drewna d∏ugiego dokonuje
si´, wyznaczajàc najkrótszà odleg∏oÊç mi´dzy jego
§ 2. Ârednic´ drewna surowego nieobrobionego górnym i dolnym koƒcem.
niezale˝nie od d∏ugoÊci mierzy si´ w po∏owie d∏ugoÊci
drewna bez kory. § 10. 1. Wynik pomiaru d∏ugoÊci drewna d∏ugiego
zaokràgla si´ do jednej dziesiàtej metra w dó∏.
§ 3. Ârednic´ drewna surowego nieobrobionego
niezale˝nie od d∏ugoÊci mierzy si´ za pomocà Êredni- 2. W przypadku drewna d∏ugiego o Êrednicy w po-
comierza na le˝àcym pniu. ∏owie d∏ugoÊci pnia do 20 cm w∏àcznie, bez kory, wy-
nik pomiaru d∏ugoÊci mo˝e byç zaokràglony do pe∏ne-
§ 4. W przypadku pomiaru Êrednicy drewna suro- go metra w dó∏.
wego nieobrobionego niezale˝nie od d∏ugoÊci z korà,
wynik pomiaru zmniejsza si´ o gruboÊç kory; dokona- § 11. Przy dokonywaniu pomiaru Êrednicy drewna
ne zmniejszenie odnotowuje si´. d∏ugiego przepisy § 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. Wynik pomiaru Êrednicy drewna surowego § 12. Ârednic´ drewna d∏ugiego w postaci ˝erdzi
nieobrobionego niezale˝nie od d∏ugoÊci zaokràgla si´ i s∏upów mierzy si´ z korà, w odleg∏oÊci jednego me-
do pe∏nego centymetra w dó∏. tra od dolnego koƒca.

§ 6. 1. W przypadku drewna surowego nieobrobio- § 13. Przy dokonywaniu pomiaru Êrednicy drewna
nego niezale˝nie od d∏ugoÊci o Êrednicy do 19 cm d∏ugiego w postaci ˝erdzi i s∏upów przepisy § 3—8 sto-
suje si´ odpowiednio.
———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo- § 14. 1. Drewno w stosach mierzy si´, dokonujàc
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà- pomiaru Êrednicy na koƒcu wa∏ka lub k∏ody.
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro- 2. Ârednice wa∏ka lub k∏ody, o których mowa
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano- w ust. 1, mierzy si´ z korà, a w przypadku pomiaru bez
wienia dyrektywy 68/89/EWG z dnia 23 stycznia 1968 r. kory uzyskany wynik zwi´ksza si´ o jeden centymetr.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkow-
skich dotyczàcych klasyfikacji drewna nieobrobionego § 15. 1. Pomiaru krzywizny dokonuje si´, dzielàc
(Dz. Urz. WE L 32 z 6.02.1968). wysokoÊç ca∏kowità strza∏ki wygi´cia wyra˝onà w cen-
Dziennik Ustaw Nr 208 — 14592 — Poz. 2126 i 2127

tymetrach, z dok∏adnoÊcià do jednego centymetra, miaru Êrednic, wyra˝onà w metrach, z dok∏adnoÊcià
przez odleg∏oÊç pomi´dzy kraƒcami krzywizny wyra- do jednej dziesiàtej metra.
˝onà w metrach, z dok∏adnoÊcià do jednej dziesiàtej
metra. 2. Zbie˝ystoÊç wyra˝a si´ w centymetrach na metr,
w zaokràgleniu do pe∏nego centymetra w dó∏.
2. Krzywizn´ wyra˝a si´ w centymetrach na metr.
§ 18. 1. Pomiaru s´ków otwartych, zdrowych (ja-
§ 16. 1. Pomiaru skr´tu w∏ókien dokonuje si´, okre- snych) oraz zepsutych (czarnych) dokonuje si´, okre-
Êlajàc odleg∏oÊç mi´dzy kierunkiem w∏ókien i linià Êlajàc najmniejszà Êrednic´ s´ka.
równoleg∏à do osi drewna.
2. Ârednic´, o której mowa w ust. 1, wyra˝a si´
2. Skr´t w∏ókien wyra˝a si´ w centymetrach na w milimetrach.
metr, z dok∏adnoÊcià do jednego centymetra.
§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
§ 17. 1. Pomiaru zbie˝ystoÊci dokonuje si´, dzielàc 14 dni od dnia og∏oszenia.
ró˝nic´ mi´dzy Êrednicami drewna d∏ugiego, mierzo-
nymi w odleg∏oÊci jednego metra od górnego i dolne-
go koƒca, przez odleg∏oÊç pomi´dzy miejscami po- Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ

2127
ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców telekomunikacyjnych w zakresie
dostarczania systemów dost´pu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach
oraz multipleksowania sygna∏ów cyfrowych

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — dostarczania systemów dost´pu warunkowego,
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) — elektronicznych przewodników po programach,
zarzàdza si´, co nast´puje:
— multipleksowania sygna∏ów cyfrowych,
stanowiàcy za∏àcznik do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 1. Ustala si´ wzór wniosku o wpis do rejestru
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej b´dàcej regulowanà § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
dzia∏alnoÊcià gospodarczà w zakresie: szenia.

Przewodniczàca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
D. Waniek