You are on page 1of 1

DIVENDRES, 3 DE GENER DEL 2020

el 3 de vuit 23

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Els Reis de la il·lusió El tapís d’avui, dia L’any d’ERC


Durant aquests dies de fes-
tes, amb Nadal, Any Nou i
3 de gener Ja no ens Segons que vaticinen totes
les enquestes, aquest 2020
Reis, sempre hem sentit a
alimenten
El canvi de dècada obre, per que tot just encetem, serà
parlar si aquest període és a molts, un petit espai de
Cues de pansa l’any en què ERC veurà defi-
patrimoni de la família i la
solidaritat o de les compres i
reflexió de com hem passat
els anys. Altres, en canvi, ja
nitivament acomplida la seva
estratègia d’assalt al poder. És molles
la diversió. Se’ns planteja un
dilema que cada vegada ho El Penedès tenen posada la mirada en
el més enllà. Esperances i
clar que ja sabem que les en-
questes les carrega el diable
és menys amb un guanyador
claríssim. La societat actual també records en dies de ressaca
d’unes festes nadalenques i
i no seria la primera vegada
que ERC ha d’entomar una
està majoritàriament instal·
lada en uns valors que prio- existeix... d’emoció per l’arribada dels
reis. Les festes de Nadal, o
derrota inesperada, però tots
els indicis els donen la raó.
ritzen el consum individual d’Hivern, si és així com les Ernest Maragall ho ha dit
per sobre de tots els altres anomenes, són sinònim sempre d’una manera diàfa-
aspectes de la vida, com la de celebració. Però, exac- na: la independència només
germanor o l’amistat, sem- tament què és celebrar? En pot arribar si ERC és hegemò- Jaume Claramunt
pre necessàries. El “Ets el origen, celeber del llatí reco- Maria Vendrell nica. I a això s’han dedicat, a www.molles.cat
que compres” s’introdueix llia el significat de freqüen- fer-la hegemònica encara
als nostres cervells des de tat i abundant, per tant, ce-
Morist que per fer-ho hagin hagut
ben petits, fins al punt de lebrare és l’acte d’aplegar-se Sant Pau d’Ordal d’aparcar sine die la que ens
fer-nos confondre la madu- Daniel Garcia en gran tropell, com estar semblava la part substancial: Maragall en seria l’exemple
resa dels joves amb l’elecció junts, atapeïts i calentons en la independència. més clar, com d’altres provi-
d’una o d’altra marca per un
Peris els àpats d’aquestes dies. La El triomf políticosocial dels nents del món convergent
producte sovint innecessari. www.danielgarciaperis.cat tendència a celebrar aquests Celebrare republicans (aquest ja va ser com en Miquel Puig. Això
Tot i així la tendència també ultimíssims i primeríssims el seu primer triomf, com si sí que és eixamplar la base,
evoluciona amb el temps i es dies acompanyats dels més les altres formacions inde- però la seva, no la de l’inde-
va decantant al gaudi d’ex- propers té lloc a tot el món. pendentistes no fossin repu- pendentisme. Fer polítiques
periències, una opció que si Una monarquia Quines imatges de felicitat gairebé els 20 graus. Malgrat blicanes) s’ha basat en la con- convergents i passar per ser
més no pot ser una sortida i prosperitat dibuixen les estar en boca de tothom, juminació dels dos elements d’esquerra, treure partit del
per evitar l’egoisme i impli-
benvinguda per festes de cap d’any! Al Japó, ja hi fem prou? Tal dia com definitoris d’aquesta societat martirologi de l’Oriol Junque-
car-nos socialment. Ara bé, tothom l’últim dia de l’any la gent es avui, el 3 de gener del 2003, des del franquisme. D’una ras, dir-se independentistes
hi ha una d’aquestes vivèn- reuneix, i impacient, espera va néixer Greta Thunberg, banda el puta-i-ramonisme però sense posar-hi data. Tot
cies que mai no tindrà preu que sonin les cent vuit cam- una activista sueca pel canvi tradicional de què hem blas- plegat és d’un enginy polític
per als infants. panades, símbol dels cent climàtic que ha fet ressonar mat tant el món convergent sense fissures. Chapeau!
La Cavalcada de Reis és un vuit desitjos que anhelen la seva veu en tots els paï- però que respon a la pulsió A hores d’ara, a falta d’un in-
esdeveniment massiu però veure acomplerts. A Rússia, sos del món. El compliment farisea del nostre poble i que esperat canvi de guió, que-
al mateix temps singular. en canvi, els desitjos els es- dels acords per aturar l’escal- Pujol va saber copsar amb da clar que ERC investirà
Pràcticament a la mateixa criuen en papers que després fament global o l’aplicació murrieria. De l’altra, el sim- Sánchez de franc. Els presos
hora, durant la tarda de la vi- cremen i de les cendres, els de mesures regulatòries per plisme dreta-esquerra que fa seguiran a la presó i qui dies
gília de la festivitat dels Reis generada en la canalla per la més atrevits, se les beuen a la sostenibilitat són, entre que en aquest país tothom passa tripartit empeny. No-
d’Orient, se celebra a tots els proximitat dels Reis, sens amb el xampany. Les ciu- altres, les mesures que de- es defineixi d’esquerra tot més falta saber quan se senti-
municipis. Des de les pobla- dubte prioritzaria aquesta tats de Nova York i a Dubai mana tant ella com els cente- i defensar posicionaments ran amb prou força demoscò-
cions més importants fins possibilitat que generen les competeixen per exhibir els nars i milers de joves d’arreu que no ho són. ERC doncs pica per tombar Quim Torra i
als nuclis més petits. N’hi celebracions de petit for- més grandiosos castells de del món. La Greta il·lustra ha sabut fer el que va provar forçar eleccions.
ha alguns que fins i tot te- mat amb les emocions dels focs que il·luminen les ca- la tancada i l’arribada de dè- Mas i, encara més, Puigde- ERC només té un problema,
nen més d’un seguici reial nens, i dels seus pares tam- res de fred de petits i grans. cada, i les ganes d’organit- mont: fer una Convergència una pedra a la sabata: Carles
pels seus carrers per arribar bé, recollint els regals di- Ep, atura’t un moment, has zar-nos i celebrare, de voler d’esquerra. Puigdemont. El president a
a tot arreu. Si hagués de va- rectament de Ses Majestats dit fred? Aquest any gens ni no pas la tranquil·litat sinó Amb aquesta intencionali- l’exili ha intentat aquest gir
lorar què és més important els Reis d’Orient. Aquesta sí mica. Hem viscut un dels Na- la transformació: és reflexió i tat els moviments de capta- socialdemòcrata a JxCat i és
d’aquest acte, si la vistositat que és una monarquia ben- dals més atípicament caloro- desig, com esperem que sigui ció han incorporat tant gent l’únic que pot esguerrar els
de les carrosses o la il·lusió vinguda per tothom. sos amb màximes rondant aquest 2020. Bon any! provinent del PSC, el propi plans d’ERC.

TONI GUASP