You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 102 — 7220 — Poz.

1065

1065
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie informacji wyprzedzajàcej dla ludnoÊci na wypadek zdarzenia radiacyjnego1)

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 29 listo- lonego paliwa jàdrowego oraz budowa i eksplo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, atacja przechowalników wypalonego paliwa jà-
poz. 18, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: drowego;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 3) przechowywanie paliwa jàdrowego i odpadów


promieniotwórczych;
1) grupy ludnoÊci, którym jest przekazywana infor-
macja wyprzedzajàca; 4) wytwarzanie, stosowanie, przechowywanie, sk∏a-
dowanie substancji promieniotwórczych na po-
2) podmioty w∏aÊciwe w sprawie opracowywania trzeby rolnictwa, przemys∏u, ochrony zdrowia i ba-
i przekazywania informacji wyprzedzajàcej; daƒ naukowych;
3) zakres informacji wyprzedzajàcej oraz sposób 5) transport paliwa jàdrowego i odpadów promienio-
i cz´stotliwoÊç jej przekazywania; twórczych;
4) rodzaje dzia∏alnoÊci, które w przypadku zdarzenia 6) transport substancji promieniotwórczych na po-
radiacyjnego mogà prowadziç do nara˝enia lud- trzeby rolnictwa, przemys∏u, ochrony zdrowia i ba-
noÊci na dawk´ promieniowania jonizujàcego daƒ naukowych;
przekraczajàcà dawk´ granicznà.
7) wykorzystywanie substancji promieniotwórczych
§ 2. Informacja wyprzedzajàca jest opracowywana do wytwarzania energii w pojazdach kosmicznych.
i przekazywana na wypadek zdarzenia radiacyjnego
mogàcego wystàpiç w zwiàzku z wykonywaniem dzia- § 4. Informacja wyprzedzajàca przekazywana jest
∏alnoÊci okreÊlonych w § 3, albo innego zdarzenia ra- grupom ludnoÊci przebywajàcej na:
diacyjnego, w wyniku których mo˝e dojÊç do:
1) terenach wokó∏ jednostek organizacyjnych prowa-
1) znaczàcych uwolnieƒ substancji promieniotwór- dzàcych dzia∏alnoÊci wymienione w § 3 pkt 1 — 4;
czych do Êrodowiska lub
2) terenach, które mogà byç dotkni´te skutkami zda-
2) wystàpienia w Êrodowisku znaczàco podwy˝szo- rzeƒ radiacyjnych zwiàzanych z wypadkami pod-
nych poziomów mocy dawki promieniowania jo- czas transportu, o którym mowa w § 3 pkt 5 i 6;
nizujàcego
3) terenach, które mogà byç dotkni´te skutkami zda-
— które mogà prowadziç do nara˝enia ludnoÊci na rzeƒ radiacyjnych powsta∏ych poza terytorium
dawki promieniowania jonizujàcego przekraczajàce Rzeczypospolitej Polskiej, a zwiàzanych z dzia∏al-
dawki graniczne. noÊciami, o których mowa w § 3;

§ 3. Do dzia∏alnoÊci, które w przypadku zdarzenia 4) terenach, na których mogà wystàpiç inne zdarze-
radiacyjnego mogà prowadziç do nara˝enia ludnoÊci nia radiacyjne, w wyniku których mo˝e dojÊç do
na dawki promieniowania jonizujàcego przekraczajàce znaczàcych uwolnieƒ substancji promieniotwór-
dawki graniczne nale˝à: czych do Êrodowiska lub wystàpienia w Êrodowi-
sku znaczàco podwy˝szonych poziomów mocy
1) eksploatacja i likwidacja obiektów jàdrowych, dawki promieniowania jonizujàcego.
w tym reaktorów jàdrowych;
§ 5. 1. Opracowanie informacji wyprzedzajàcej, po
2) eksploatacja, zamkni´cie i likwidacja sk∏adowisk okreÊleniu granic terenów, o których mowa w § 4
odpadów promieniotwórczych i sk∏adowisk wypa- pkt 1, nale˝y do kierowników jednostek organizacyj-
——————— nych prowadzàcych dzia∏alnoÊci wymienione w § 3
1) Rozporzàdzenie dokonuje transpozycji dyrektywy pkt 1—4.
89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie in-
formowania ogó∏u spo∏eczeƒstwa o Êrodkach ochrony 2. Opracowanie informacji wyprzedzajàcej, po okre-
zdrowia, które b´dà stosowane, oraz dzia∏aniach, jakie na- Êleniu granic terenów, o których mowa w § 4 pkt 2, na-
le˝y podjàç w przypadku zagro˝enia radiologicznego le˝y do kierowników jednostek organizacyjnych, które
(Dz. Urz. WE L 357 z 7.12.1989).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. wykonujà transport, o którym mowa w § 3 pkt 5 i 6.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 3. Opracowanie informacji wyprzedzajàcej, po
i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, okreÊleniu granic terenów, o których mowa w § 4 pkt 3
poz.959. i 4, nale˝y do Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki.
Dziennik Ustaw Nr 102 — 7221 — Poz. 1065 i 1066

4. Podstawà okreÊlenia granic terenów, o których przewidzianych w zak∏adowym i wojewódzkim


mowa w § 4, jest analiza skutków potencjalnych zda- planie post´powania awaryjnego na wypadek wy-
rzeƒ radiacyjnych. stàpienia takiej sytuacji.

§ 6. Zakres informacji wyprzedzajàcej obejmuje: § 7. Informacja wyprzedzajàca jest przekazywana


przez kierowników jednostek organizacyjnych prowa-
1) podstawowe dane o promieniowaniu jonizujàcym dzàcych dzia∏alnoÊci wymienione w § 3 pkt 1—6 na pi-
oraz o skutkach jego oddzia∏ywania na cz∏owieka Êmie w formie zapewniajàcej jej trwa∏oÊç oraz ∏atwoÊç
i Êrodowisko; przeczytania i zrozumienia w warunkach stresu, gru-
pom ludnoÊci przebywajàcej na terenach, o których
2) w przypadku dzia∏alnoÊci, o których mowa w § 3 mowa w:
pkt 1—4 — rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariu-
sze ich rozwoju, brane pod uwag´ przy projekto- 1) § 4 pkt 1:
waniu dzia∏alnoÊci, mogàce prowadziç do wystà-
a) w odst´pach rocznych — do dnia 20 stycznia
pienia zdarzeƒ radiacyjnych powodujàcych zagro-
ka˝dego roku,
˝enie, o którym mowa w § 2, poza terenem jed-
nostki organizacyjnej, z okreÊleniem rodzaju i za- b) niezw∏ocznie po wprowadzeniu w niej zmian;
si´gu ich potencjalnych skutków dla ludnoÊci
i Êrodowiska; 2) § 4 pkt 2 — w terminie 14 dni przed rozpocz´ciem
transportu.
3) w przypadku dzia∏alnoÊci, o których mowa w § 3
pkt 5—7, rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze § 8. 1. Informacja wyprzedzajàca jest przekazywa-
ich rozwoju, mogàce wystàpiç podczas transportu na przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki wo-
lub awaryjnego powrotu pojazdu kosmicznego na jewodom województw, na terenach których mogà wy-
Ziemi´, mogàce prowadziç do wystàpienia zda- stàpiç skutki zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa
rzeƒ radiacyjnych powodujàcych zagro˝enia, w § 4 pkt 3 lub 4, niezw∏ocznie po uzyskaniu informa-
o których mowa w § 2, z okreÊleniem prawdopo- cji o mo˝liwoÊci wystàpienia zdarzenia radiacyjnego.
dobieƒstwa ich wystàpienia oraz rodzaju i zasi´gu
ich potencjalnych skutków dla ludnoÊci i Êrodowi- 2. Informacj´, o której mowa w ust. 1, wojewodo-
ska; wie przekazujà grupom ludnoÊci okreÊlonym w § 4
pkt 3 lub 4, w drodze aktu prawa miejscowego, nie-
4) okreÊlenie sposobu alarmowania ludnoÊci o wy- zw∏ocznie po jej uzyskaniu od Prezesa Paƒstwowej
stàpieniu i informowania o rozwoju zdarzenia ra- Agencji Atomistyki.
diacyjnego;
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
5) wskazanie sposobów post´powania i zachowania skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
si´ ludnoÊci w celu ochrony przed skutkami zda- w Unii Europejskiej.
rzenia radiacyjnego i uzyskania niezb´dnej pomo-
cy, w tym wskazanie Êrodków ochrony ludnoÊci Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1066
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego

Na podstawie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lip- w razie konfliktu zbrojnego, podpisanà w Hadze dnia
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwa-
(Dz. U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) nà dalej „Konwencjà Haskà”.
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 2. Zakres dzia∏ania Komitetu obejmuje w szcze-
§ 1. 1. Powo∏uje si´ Polski Komitet Doradczy, zwa- gólnoÊci:
ny dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy Rady
Ministrów. 1) przedstawianie Radzie Ministrów opinii i wnio-
sków dotyczàcych dzia∏aƒ legislacyjnych, tech-
2. Polski Komitet Doradczy jest organem kolegial- nicznych lub wojskowych, jakie nale˝y podjàç
nym, w∏aÊciwym w sprawach koordynacji dzia∏aƒ do- w czasie pokoju i w razie konfliktu zbrojnego,
tyczàcych ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojne- a tak˝e w przypadku udzia∏u Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
go, zgodnie z Konwencjà o ochronie dóbr kulturalnych pospolitej Polskiej w misjach pokojowych i stabili-