You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 87 — 5595 — Poz.

811

811
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 5) kod wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. (PKWiU);
Nr 166, poz. 1360, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
6) kod wed∏ug klasyfikacji stosowanej przez taryf´
puje: celnà;
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób 7) opis wyrobu pozwalajàcy na jego identyfikacj´;
prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z zasad- 8) informacj´ o grupie konsumentów, dla których
niczymi wymaganiami, zwanego dalej „rejestrem”. wyrób jest przeznaczony;
§ 2. 1. Rejestr jest prowadzony w formie kart i z za- 9) nazw´ kraju wytworzenia wyrobu, je˝eli jest to
stosowaniem technik elektronicznego przetwarzania niezb´dne dla identyfikacji wyrobu;
danych. 10) dane przedsi´biorcy, który wprowadzi∏ wyrób do
obrotu, w tym okreÊlenie, czy dzia∏a∏ on jako pro-
2. Ka˝da karta rejestru dotyczy jednego wyrobu ducent, upowa˝niony przedstawiciel producenta
niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami. czy importer, je˝eli jest to niezb´dne dla identyfi-
kacji wyrobu;
§ 3. Rejestr udost´pniany na stronie internetowej
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowa- 11) dane producenta, je˝eli przedsi´biorca, który
dzony z zastosowaniem technik elektronicznego prze- wprowadzi∏ wyrób do obrotu, nie jest producen-
twarzania danych, powinien umo˝liwiaç niezw∏oczne tem wyrobu, je˝eli jest to niezb´dne dla identyfi-
odczytanie i wydrukowanie ca∏oÊci albo cz´Êci zapisa- kacji wyrobu;
nych danych. 12) opis rodzaju i zakresu niezgodnoÊci wyrobu z za-
sadniczymi wymaganiami;
§ 4. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów dokonuje wpisu do rejestru niezw∏ocznie po 13) okreÊlenie zagro˝eƒ, jakie mo˝e spowodowaç wy-
otrzymaniu od organu wyspecjalizowanego kopii de- rób;
cyzji o zakoƒczeniu post´powania w zakresie wprowa- 14) okreÊlenie Êrodków, jakie przedsi´biorca lub organ
dzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadni- wyspecjalizowany zastosowa∏ w odniesieniu do
czymi wymaganiami wraz z powiadomieniem okreÊlo- wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymagania-
nym w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie mi;
art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci. 15) inne informacje, je˝eli jest to niezb´dne dla identy-
fikacji wyrobu.
§ 5. 1. W rejestrze umieszcza si´ nast´pujàce dane:
2. W rejestrze mo˝e byç umieszczone zdj´cie wyro-
1) dat´ wpisu do rejestru; bu.
2) numer identyfikacyjny wpisu; 3. Wzór karty rejestru okreÊla za∏àcznik do rozpo-
3) oznaczenie decyzji, o której mowa w § 4; rzàdzenia.
4) nazw´ wyrobu; § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
——————— skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. w Unii Europejskiej.
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631. Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Dziennik Ustaw Nr 87 — 5596 — Poz. 811

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 811)