You are on page 1of 4

Dziennik Ustaw Nr 87 — 5625 — Poz.

815

815
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 grud- niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, w syste-
nia 2003 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów mie gromadzi si´ informacje zawarte odpowiednio
(Dz. U. Nr 229, poz. 2275) zarzàdza si´, co nast´puje: w rejestrze produktów niebezpiecznych lub rejestrze
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
krajowego systemu informacji o produktach niebez- 2. W przypadku produktów, które nie spe∏niajà
piecznych, zwanego dalej „systemem”. szczegó∏owych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, i innych
produktów, w systemie gromadzi si´ nast´pujàce da-
§ 2. W ramach prowadzenia systemu Prezes Urz´- ne:
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej
„Prezesem UOKiK”: 1) dat´ wprowadzenia informacji do systemu,

1) wprowadza informacje do systemu; 2) numer identyfikacyjny wpisu,

2) usuwa informacje z systemu. 3) nazw´ produktu,

§ 3. System jest prowadzony z zastosowaniem 4) podstaw´ wpisu,
technik elektronicznego przetwarzania danych, w spo- 5) kod wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug
sób zapewniajàcy niezw∏oczne odczytanie i wydruko- (PKWiU),
wanie ca∏oÊci albo cz´Êci zapisanych danych.
6) kod wed∏ug klasyfikacji stosowanej przez taryf´
§ 4. 1. Informacje o produktach, które nie spe∏nia- celnà,
jà ogólnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, Prezes UOKiK
wprowadza do systemu niezw∏ocznie po dokonaniu 7) opis produktu pozwalajàcy na jego identyfikacj´,
wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych.
8) rodzaj i zakres zagro˝eƒ stwarzanych przez pro-
2. Informacje o produktach, które nie spe∏niajà dukt,
szczegó∏owych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, Prezes
UOKiK wprowadza do systemu niezw∏ocznie po otrzy- 9) informacje o kategorii konsumentów nara˝onych
maniu wniosku od organu wymienionego w art. 16 na niebezpieczeƒstwo wynikajàce z u˝ywania pro-
ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bez- duktu,
pieczeƒstwie produktów, zwanej dalej „ustawà”. 10) nazw´ kraju wytworzenia produktu, je˝eli jest to
niezb´dne dla identyfikacji produktu,
3. Informacje o wyrobach niezgodnych z zasadni-
czymi wymaganiami Prezes UOKiK wprowadza do 11) dane producenta, w tym okreÊlenie, czy jest to wy-
systemu niezw∏ocznie po dokonaniu wpisu do rejestru twórca z Unii Europejskiej, wytwórca spoza Unii
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami. Europejskiej, przedsi´biorca wyst´pujàcy jako wy-
twórca, osoba naprawiajàca lub regenerujàca pro-
4. Informacje o produktach, o których mowa dukt, przedstawiciel wytwórcy, importer produktu,
w art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy, zwanych dalej „innymi inny przedsi´biorca majàcy wp∏yw na bezpieczeƒ-
produktami”, Prezes UOKiK wprowadza do systemu stwo produktu, je˝eli jest to niezb´dne dla identy-
na zasadach okreÊlonych w przepisach szczególnych. fikacji produktu,
§ 5. 1. Wniosek w sprawie wprowadzenia do sys- 12) wskazanie wymagaƒ, których produkt nie spe∏nia,
temu produktów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4, spo-
rzàdzony zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku 13) informacje o zagro˝eniach stwarzanych przez pro-
do rozporzàdzenia, zawiera w szczególnoÊci dane dukt,
umo˝liwiajàce identyfikacj´ produktu, informacje o za-
gro˝eniach stwarzanych przez produkt i o Êrodkach, 14) okreÊlenie Êrodków, jakie przedsi´biorca lub organ
jakie zastosowano w odniesieniu do produktu. kontroli zastosowa∏ w odniesieniu do produktu
— chyba ˝e przepisy szczególne stanowià inaczej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ decyzj´ stanowiàcà podstaw´ wprowadzenia infor- 3. Do systemu mo˝e zostaç wprowadzone zdj´cie
macji do systemu. lub rysunek produktu.

§ 6. 1. W przypadku produktów, które nie spe∏nia- § 7. 1. Prezes UOKiK niezw∏ocznie usuwa z syste-
jà ogólnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, i wyrobów mu informacje dotyczàce produktów, które nie spe∏-
Dziennik Ustaw Nr 87 — 5626 — Poz. 815

niajà ogólnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, i wyrobów szczegó∏owych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, i doty-
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami w przy- czàce innych produktów;
padku odpowiednio usuni´cia lub anulowania wpi-
sów w rejestrze produktów niebezpiecznych albo usu- 3) wnioski organów w sprawie usuni´cia informacji
ni´cia wpisu w rejestrze wyrobów niezgodnych z za- zawartych w systemie;
sadniczymi wymaganiami.
4) kopie decyzji stanowiàcych podstaw´ wniosków,
2. Prezes UOKiK niezw∏ocznie usuwa z systemu in- o których mowa w pkt 3;
formacje dotyczàce produktów, które nie spe∏niajà
5) informacje o usuni´ciu lub anulowaniu wpisów
szczegó∏owych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, i innych
w rejestrze produktów niebezpiecznych;
produktów, w przypadku je˝eli organ, na którego
wniosek produkt zosta∏ wprowadzony do systemu, 6) informacje o usuni´ciu lub anulowaniu wpisów
wystàpi z wnioskiem o usuni´cie informacji dotyczà- w rejestrze wyrobów niezgodnych z zasadniczymi
cych tego produktu. wymaganiami.
§ 8. Prezes UOKiK gromadzi nast´pujàce doku- § 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
menty zwiàzane z prowadzeniem systemu: skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
1) wnioski organów w sprawie wprowadzenia infor- w Unii Europejskiej.
macji do systemu;
2) kopie decyzji stanowiàcych podstaw´ wprowadze-
nia do systemu produktów, które nie spe∏niajà Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Dziennik Ustaw Nr 87 — 5627 — Poz. 815

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 815)

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE WPROWADZENIA INFORMACJI DO SYSTEMU
Dziennik Ustaw Nr 87 — 5628 — Poz. 815