You are on page 1of 6

1-5-2020

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Gwiazda na niebie, Mędrcy,
Herod, pokłon i złożenie darów, KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
próba zabicia narodzonego Jezu- ks. Andrzej Maślejak
sa i interwencja Boga poprzez proboszcz
aniołów - oto sceneria dzisiejszej Ks. Robert Wojsław
uroczystości. Pan Bóg kierujący wikariusz
historią świata i człowieka zaw- Ks. Siarhei Anhur
sze ma ostatni głos. To On za- wikariusz
pragnął, aby poprzez pokłon
Trzech Mędrców wszystkie naro-
SIOSTRY MISJONARKI
dy zrozumiały, że narodził się
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Zbawiciel całego świata i należy
POLONII ZAGRANICZNEJ
Mu się cześć.
s. Aleksandra Antonik
Gdy patrzymy na postawę przełożona
króla Heroda, to zauważamy, że s. Małgorzata Polańska
świat od wieków jest w mocy
władania złych władców. Wielu ich było w historii świata i przynieśli oni niezli- NIEDZIELNE MSZE ŚW.
czoną ilość nieszczęść i tragedii. A jak jest dzisiaj? Czy współczesny świat jest we sobota - 4:00pm
władaniu złych władców? Jeśli Bóg będzie eliminowany z naszego życia rodzinne- Saturday - 5:30pm
go i społecznego, jeśli będą wprowadzane prawa niszczące ludzkie życie, niszczą- in English
ce rodzinę, niszczące moralność człowieka, to jest to niedobry znak. niedziela - 8:00, 9:30,
Kościół Katolicki z Ewangelią Jezusa Chrystusa stoi na przeszkodzie złych 11:15 (z udziałem dzieci),
władców, złych ideologii, które chcą wprowadzić nowy porządek świata, świata 1:00, 7:00
bez Boga. Czemu sprzeciwia się Kościół - praniu mózgów i zawsze pokazuje czło- (z udziałem młodzieży)
wiekowi gdzie jest prawda i kto jest prawdą. Jeśli jesteś daleko od Kościoła i jego
nauki, powróć do domu Ojca, oddaj Panu pokłon, tak jak to uczynili Trzej Królo- Codzienne Msze Św.
wie. od poniedziałku do soboty
o 9:00am;
Dzisiaj spotykamy wielu ludzi, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Ta
od poniedziałku do piątku
przewrotność umysłu człowieka jest szczególnym znakiem naszych czasów. Jezus
o 7:00pm
narodził się, aby nas uratować od przewrotności szatana. Jeśli nasze życie nie bę-
dzie budowane na fundamencie wiary, nie zobaczymy gwiazdy, nie zobaczymy
Biuro Parafialne czynne:
światła, nie będziemy wiedzieli dokąd iść w życiu.
od poniedziałku do piątku
Oddajmy pokłon narodzonemu w Betlejem Jezusowi. Uwierzmy, że w życiu 10:00am -12:00pm
zwycięża się przewrotność szatana i drugiego człowieka tylko przez Chrystusa, z 1:00pm - 5:00pm
Chrystusem i w Chrystusie. w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Kasia Mrukowicz (1 rocz. śmierci)


1:00 +Eugeniusz Piwiński (11 rocz. śmierci)
NIEDZIELA - 5 STYCZNIA 1:00 +Anna Zysek
8:00 +Władysława Kreska 1:00 +Andrzej Słomiński (19 rocz. śmierci)
9:30 +Wanda Maleszyk (1) 7:00 +Bronisław Wronikowski (8 rocz. śmierci)
11:15 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Danuty i Antoniego
Popławskich z ok. 40-lecia małżeństwa
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywego ODWIEDZINY
Różańca DUSZPASTERSKIE
1:00 - O Boże bł. dla dr Purzyckiego - od Alicji i Haliny KOLĘDA
1:00 - O łaskę zdrowia dla Karola i Elżbiety Urbański
Od Nowego Roku rozpoczną się
1:00 +Józef Cepiński odwiedziny duszpasterskie, zwane
1:00 +Mirosława, Zygmunt Mendrek kolędą. Pragniemy odwiedzić na-
1:00 +Jan Krupiński - od rodziny szych Parafian, aby zanieść do ich
1:00 +Anastazja Bazdyga - od rodziny domów i rodzin Boże błogosła-
1:00 +Józef Grys (17 rocz. śmierci) wieństwo. Kolęda ma służyć lep-
1:00 +Tadeusz Zalewski - od Sophie Linowski szemu wzajemnemu poznaniu się. Niech to będzie oka-
1:00 +Stanisława, Antoni Kuzia zja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych
7:00 +Paweł Kuraś - Teresa, Leszek Kusak rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty
parafialnej. Rodziny, które chcą zaprosić kapłana
PONIEDZIAŁEK - 6 STYCZNIA z wizytą duszpasterską proszone są o wypełnienie for-
mularza, który wyłożony jest na stoliku w kościele i
9:00 +Zofia Sarka
zwrócenie do biura lub zakrystii.
9:00 +Katarzyna Chryczyk (w rocznicę śmierci)
Można kolędę zamówić telefonicznie: tel. 586-977-7267
7:00 +Wanda Maleszyk (2)
WTOREK 7 STYCZNIA
POSŁUGA W KOŚCIELE
9:00 - O Boże bł. dla Andrzeja Myzia z ok. urodzin LEKTORZY
9:00 +Jerzy Gos Sobota/Niedziela 1 - 12
7:00 +Wanda Maleszyk (3) 4:00 - O. Ośko
ŚRODA 8 STYCZNIA 5:30 - J. Lewczuk
8:00 - A. Jachulski, R. Lisiak
9:00 +Kazimierz Wasilewski 9:30 - B. Dulemba, A. Karlic, B.
9:00 +Jan Berent - od Elżbiety Tomaszewskiej Kawałek
7:00 +Wanda Maleszyk (4) 11:15 - Kl. 7
1:00 - Z. Duniec-Dmuchowski, J. Hołowińska, K. Szym-
CZWARTEK - 9 STYCZNIA czakowska
9:00 - O Boże bł. dla Kasi 7:00 - P. Skwarek
9:00 +Adam Skóra KOLEKTORZY
7:00 +Wanda Maleszyk (5)
Sobota/Niedziela 1 - 12
PIĄTEK - 10 STYCZNIA 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - K. Koplejewski, Z. Ziarnowski
9:00 +Wanda Maleszyk (6)
9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dut-
9:00 +Kazimierz Pizoń
ka, M. Wach
7:00 +Marian Wywrocki
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z. Wolan, K.
7:00 +Paweł Kuraś - od Teresy i Leszka Kuraś
Zadrozny
7:00 +Tadeusz Zalewski - od Marianny Czartoryski
1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 +Ralph Clontz (6 rocz. śmierci)
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
SOBOTA - 11 STYCZNIA
9:00 +Franciszek, Apolonia Furman, Józef, Jadwiga Mi-
dura Serdeczne Bóg zapłać
4:00 +Tadeusz Sznitka - od żony z za troskę o Kościół
5:30 +Wanda Maleszyk (7)
NIEDZIELA - 12 STYCZNIA
8:00 +Piotr i Maria Byra - od rodziny SKŁADKA CSA - 29 GRUDNIA 2019
9:30 +Wanda Maleszyk (8)
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
11:15 +Stefan Szefer (1 rocz. śmierci)
CSA $51,224.00 40,047.00 11,177.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA STYCZEŃ 20’


Intencja za ewangelizację: Módlmy się, aby chrześcija-
Myśli z książki - nie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej
David Horowitz - Dark Agenda - woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.
The War to destroy Christian America -
Ciemna Agenda - Wojna niszcząca chrześcijańską
Amerykę.
Gubernator Mike Huckabee - napisał o tej książce - Druga różnica pomiędzy wierzącymi, a niewierzącymi:
Most compelling defense of Christianity. ateiści mają chorą pogardę dla wierzących. Collins odpo-
Od Rewolucji Francuskiej toczy się wojna z religią, a wiedział: uważanie wierzących za nienormalnych i twier-
szczególnie z chrześcijaństwem. Zobaczmy ile ludzi wy- dzenie, ze wierzyć może tylko idiota, nie pomaga we
mordowano w czasie rewolucji, dlatego, że byli katolika- wspólnym dialogu.
mi. Dlaczego Dawkins i jego naśladowcy, nowi ateiści de-
Zobaczmy co się działo w Rosji. Spalono i zniszczono monstrują taka niechęć i nienawiść do ludzi wierzących?
100 tys. kościołów. Pomiędzy rokiem 1917 a 1935 areszto- Bo mają swoją wiarę. Oni widzą siebie jako oswobodzicie-
wano 130 tysięcy popów z czego 95 tysięcy zostało zabi- li, pionierów nowej rasy ludzkiej. Oni chcą świata bez Bo-
tych. ga, gdzie człowiek wreszcie będzie uwolniony od mitów i
Co jest w Ameryce - Są w niej ludzie, którzy głoszą, że przesadów, od łańcuchów przeszłości. Oto fantazja, w któ-
religia musi umrzeć, aby rodzaj ludzki mógł żyć. Co robią rej człowiek aspiruje do takiego działania jak Bóg i stwo-
przeciwnicy wiary: wyśmiewają ludzi wierzących, ale o rzenia nowego świata. Oto wiara marksistów i komuni-
tym, że w historii dokonali masowych mordów chrześci- stów. Oto istota grzechu pierworodnego. Szatan mówi:
jan, to o tym nie chcą mówić. Czy wiecie, że komuniści oczy się wam otworzą i będziecie jak bogowie. Oto przy-
zamordowali 100 milionów ludzi w Rosji, Chinach i Indo- czyna katastrof XX wieku kierowana przez socjalistów w
chinach. Nawet radykalni dzihadyści nie wymordowali Niemczech i komunistów w Rosji.
takiej ilości ludzi i na taką skalę. A wszystkie te morder- Czego uczymy się z argumentów pomiędzy wierzącymi
stwa komuniści popełnili w imię sprawiedliwości. i ateistami - niewiele. Bo kwestia czy Bóg istnieje czy nie
Nowy ateizm zaczął się po 11 września po 9/11. Twórcą opiera się na wierze. Jedni wierzą, ze istnieje, a drudzy, że
tego ateizmu jest Richard Dawkins. On przedstawia ludzi nie istnieje.
wierzących, że są głupi. Jak mu trzeba odpowiedzieć - Co jest ciekawe, człowiek szukający prawdy widzi jak
oczywiście są niektórzy ludzie wierzący głupi ale także jest ograniczony umysł ludzki i jego wiedza. Co jeszcze?
głupi są ludzie niewierzący. A przecież nie można uogól- Ludzie mówią tak: podziwiam wielkość ludzkiego umysłu,
niać, bo uczeni Galileusz, Newton i wielu innych byli ludź- ale także szanuję aspekty religijne wiary, które niosą
mi głęboko wierzącymi. Czy możemy o nich powiedzieć że współczucie i pocieszenie. Heroizm wiary nie może być
byli głupi bo wierzyli w Boga? Czym oni byli zafascynowa- tak po prostu odrzucony. Wiele ludzi nie może żyć bez
ni: porządkiem jaki panuje we wszechświecie i uwierzyli, pocieszenia i wiary.
że ten porządek, to dzieło Bożego Stwórcy. W co wierzą wierzący - że wszystkie pytania zostaną
Dialog pomiędzy nauką a wiarą: odpowiedziane, gdy zobaczą Boga twarzą w twarz. Z tego
Dr Francis Collins, współczesny naukowiec napisał: by wynikało mówią agnostycy, że nasza wiedza na tym
Odkryłem, że jest wspaniała harmonia w dopełnieniu świecie jest niekompletna. My podziwiamy spektakularne
prawd nauki i wiary. Bóg Biblii jest także Bogiem ludzkich osiągnięcia nauki, ale do dzisiejszego dnia nauka nie wie
genów. Pana Boga można znaleźć w katedrach, ale także w jak powstał świat, jak został stworzony, jak zaczęło się
laboratoriach naukowych. życie. Księga Przysłów 16,18 mówi: Przed porażką wynio-
słość, duch pyszny poprzedza upadek.
Co jest ciekawe, dr. Collins jest nie tylko człowiekiem Co jest przyczyną niesprawiedliwości
wierzącym, ale jako ateista nawrócił się przyjmując chrze-
ścijaństwo. Napisał książkę - Język Boga - dowód nau- Na czym polega herezja Pelagiusza. Pelagiusz
kowca na wiarę - The Language of God. A Scientiest`s twierdził, że możemy osiągnąć raj na tym świecie
Evidence for Belief. bez Bożej pomocy.
Dawkins, ateista napisał książkę i Collins, wierzący na- A co uczy nas nasza wiara, że grzech jest integralną
pisał książkę. Zorganizowano wiec między nimi debatę. częścią naszej natury. Wniosek - nie może być raju na zie-
Collins w debacie powiedział: jeśli ateiści twierdzą, że Bóg mi bez Bożej interwencji. Jaka jest więc przyczyna nie-
jest poza naturą, to znaczy, że Bóg jest także poza zasię- sprawiedliwości społecznej: nie wywołują jej nasi politycz-
giem nauki, a zwłaszcza poza zasięgiem pytania, czy On ni przeciwnicy, czy opresyjna rasa ludzka, ale nasz ludzki
wogóle istnieje. egoizm, podstęp, złośliwość, zazdrość, chciwość i pożądli-
wość. A co robią polityczni zbawcy: najpierw szukają poli-
W debacie Dawkins i Collins zgodzili się, że nauka jest tycznej władzy, nie rozumiejąc jaka jest przyczyna zła. I
tylko drogą wyjaśniania procesów zachodzących w świe-
popatrzmy co zrobił komunizm, gdy doszedł do władzy,
cie, praw i fenomenów naturalnego świata. Jaka jest róż-
jak wprowadził społeczną sprawiedliwość - przez wymor-
nica pomiędzy mną, a niewierzącym Dawkinsem? Moje
dowanie milionów.
założenie na istnienie Boga nie jest zerowe, a niewierzą-
cych jest zerowe.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WYMIANA TAJEMNIC MODLITWOM POLECAMY


RÓŻAŃCOWYCH CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Wymianę tajemnic różańcowych odbę- Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
dzie się dzisiaj - 5 stycznia Anna Celińska, Maria Rożek, Eleonora,
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm. Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
KOPERTY PARAFIALNE Łukasz Siedlaczek, Stanisława Mandziuk, Morgan Czer-
W holu kościoła są wyłożone koperty wiński, Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczy-
na roczne składki. Prosimy o ich odbiór. sław Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Mu-
szyńska, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sła-
SPOTKANIE MŁODZIEŻY womir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław
Radzik, Janina Pienkowska, Siery, Bronisława Macek,
Zapraszamy młodzież w wieku od 14 Marian B., Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew
do 18 lat na spotkania formacyjne. Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izy-
Spotkania odbywają się w każdy drugi dor Szklarski, Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i Urszula
i trzeci piątek miesiąca o godz. 7:00 Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska.
p.m. w salce pod plebanią. Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
CHÓR FILARETÓW
W przyszłą niedzielę podczas Mszy o godz. 1:00 pm
GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH
oraz podczas naszego parafialnego Opłatka wystąpi chór
Filaretów. Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem na-
szych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status spo-
BILETY NA OPŁATEK łeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci osoba
pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem jest nam
dostępne po każdej Mszy Św. w niedzielę lub w biurze łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy silniejsi i
parafialnym. Bilety dla dzieci: $12.00 wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb życia. Je-
steśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni się na lep-
sze. Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią.
Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się na
aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Siostrze Zdzisławie za


ufundowanie naczyń liturgicznych do rozdawania Komu-
nii świetej ku pamięci zmarłej Barbary Grudka.

OPŁATEK HARCERZY
Harcerze serdecznie zapraszają
na Opłatek, który odbędzie się w
niedzielę, 19 stycznia. Spotkanie
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE rozpocznie się Mszą św. o godz.
Parafianie, którzy używają kopertki i potrzebują za- 1:00, a po niej spotkanie w sali
świadczenie w celach podatkowych za ofiary złożone w Jana Pawła II. Wstęp wolny. Młodzież harcerska, rodziny
ubiegłym roku na kościół i cele charytatywne, proszeni i sympatycy harcerstwa są mile widziani. Wszystkie dona-
są o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie do cje są przeznaczone na rozwój Harcerstwa i można odpi-
biura parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia będą sać od podatków.
do odebrania w zakrystii. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zaświadczenie OPŁATEK RODZINY „RADIA MARYJA”


za ofiary złożone w roku 2019 Zapraszamy członków Rodzi-
Imię i nazwisko_____________________________ ny „Radia Maryja” w niedzielę
26 stycznia na Mszę św. godz.
Adres_____________________________ 1:00pm i o godz. 2:30pm na
Opłatek do sali Jana Pawła II.
__________________________ Informacje: Elżbieta Bieciuk
Nr koperty ____________ tel: 586-677-9385
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka
Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA: Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119 Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Zastępca: Marek Bieciuk
Sekretarz: Katarzyna Berry
GRUPY NIE PARAFIALNE
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Joanna Przybylska, Lech Olszak Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Maria Szaflarska, Mateusz Wasiołek Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -
0706
Zbigniew Ziarnowski, Daniel Myzia Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
RADA FINANSOWA: stanu Michigen.
Przewodnicząca: Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Margaret Parker (248) 980 - 2797
Zastępca: Jola Lewczuk (586) 484-2657 ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Jerzy Ryzner
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Kontakt: Kordynator czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Sala Jana Pawła II Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Rezerwacje - biuro parafialne Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.