You are on page 1of 14

Dziennik Ustaw Nr 194 — 12114 — Poz.

1623 i 1624

2) oblicza si´ sum´ wydatków, o których mowa w pkt 1, 1) oblicza si´ dla danego województwa ró˝nic´ mi´-
wszystkich województw; dzy dochodami bazowymi a dochodami szacowa-
nymi;
3) dla danego województwa oblicza si´ wspó∏czynnik
udzia∏u jako iloraz wydatków bie˝àcych na regio- 2) oblicza si´, z dok∏adnoÊcià do dziesiàtego miejsca
nalne kolejowe przewozy pasa˝erskie wojewódz- po przecinku, wspó∏czynnik udzia∏u dodatniej ró˝-
twa i sumy wydatków, o której mowa w pkt 2. nicy dla danego województwa w ∏àcznej kwocie
dodatnich ró˝nic dla wszystkich województw;
§ 4. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 2, rozdziela
si´ mi´dzy województwa, w których dochody szaco- 3) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okre-
wane sà ni˝sze od dochodów bazowych. Êlony w pkt 2, mno˝y si´ przez kwot´ cz´Êci regio-
nalnej subwencji ogólnej dla województw, o której
2. Przez dochody bazowe województwa rozumie mowa w § 2 pkt 2;
si´ ∏àczne dochody na 2005 r., o których województwo
zosta∏o poinformowane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 4) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
ustawy, z tytu∏u: jest wy˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazo-
wymi a dochodami szacowanymi województwa —
1) cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla woje- wysokoÊç nale˝nej województwu kwoty jest rów-
wództw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, na ró˝nicy obliczonej dla województwa w sposób
2) cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej dla woje- okreÊlony w pkt 1, a nadwy˝k´ Êrodków dzieli si´
wództw, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pomi´dzy wszystkie województwa w sposób okre-
Êlony w § 3;
— pomniejszone o ustalonà na 2005 r. wp∏at´, o któ-
rej mowa w art. 31 ustawy. 5) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony
w pkt 3 jest ni˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami
3. Przez dochody szacowane województwa rozu- bazowymi a dochodami szacowanymi wojewódz-
mie si´ ustalone na 2006 r. ∏àczne dochody z tytu∏u: twa — wysokoÊç nale˝nej województwu kwoty
jest równa kwocie obliczonej w sposób okreÊlony
1) cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla woje- w pkt 3.
wództw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
2) kwot wchodzàcych w sk∏ad cz´Êci regionalnej sub- § 5. Kwota dla danego województwa na 2006 r.
wencji ogólnej dla województw, o których mowa z tytu∏u cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej, o której
w art. 25 ust. 2, 4 i 6 ustawy oraz w § 2 pkt 1 mowa w art. 25 ust. 8 ustawy, stanowi sum´ kwot ob-
liczonych zgodnie z § 3 i 4.
— pomniejszone o ustalonà na 2006 r. wp∏at´, o któ-
rej mowa w art. 31 ustawy. § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
4. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty, o któ-
rej mowa w § 2 pkt 2, ustala si´ w nast´pujàcy sposób: Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1624
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych


oraz sta˝u s∏u˝by, jakim powinien odpowiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej
na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdzier- Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
nika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. st´puje:
———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19,
poz. 164).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800,
Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12115 — Poz. 1624

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz- 2) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:


nych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie
warunków w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji za- „§ 3a. Warunek posiadania wykszta∏cenia wy˝sze-
wodowych oraz sta˝u s∏u˝by, jakim powinien odpo- go z tytu∏em magistra na okreÊlonym sta-
wiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej na okreÊlo- nowisku s∏u˝bowym nie dotyczy funkcjona-
nym stanowisku s∏u˝bowym (Dz. U. Nr 109, poz. 965 riusza, który pe∏niàc zawodowà s∏u˝b´ woj-
skowà, uzyska∏ tytu∏ oficera dyplomowane-
oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 530) wprowadza si´ nast´pu-
go.”;
jàce zmiany:
3) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
1) w § 3 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
„3a. W przypadku osoby przyjmowanej do s∏u˝by dzenia.
w Stra˝y Granicznej i posiadajàcej stopieƒ
wojskowy, o której mowa w art. 61 ust. 1a § 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y 24 sierpnia 2005 r.
Granicznej, przepis ust. 3 stosuje si´, je˝eli
osoba ta wykazuje si´ kwalifikacjami i umie- § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
j´tnoÊciami szczególnie przydatnymi do pe∏- szenia.
nienia s∏u˝by w Stra˝y Granicznej i z tego ty-
tu∏u zostanie mianowana na stopieƒ obowià-
zujàcy w Stra˝y Granicznej równorz´dny z po- Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
siadanym stopniem wojskowym.”; R. Kalisz
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12116 — Poz. 1624

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych


i Administracji z dnia 27 wrzeÊnia 2005 r. (poz. 1624)

WARUNKI W ZAKRESIE WYKSZTA¸CENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ STA˚U S¸U˚BY,


JAKIM POWINIEN ODPOWIADAå FUNKCJONARIUSZ STRA˚Y GRANICZNEJ
NA OKREÂLONYM STANOWISKU S¸U˚BOWYM
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12117 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12118 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12119 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12120 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12121 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12122 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12123 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12124 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12125 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12126 — Poz. 1624
Dziennik Ustaw Nr 194 — 12127 — Poz. 1624 i 1625

1625
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujàcego dla wszystkich


rodzajów ekspozycji medycznej2)

Na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy z dnia 29 listo- Rozdzia∏ 1


pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r.
Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Przepisy ogólne
Nr 163, poz. 1362) zarzàdza si´, co nast´puje:
——————— § 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki bezpiecz-
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej nego stosowania promieniowania jonizujàcego dla
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze- wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, o których
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. 2000 r. — Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawà”,
Nr 134, poz. 1439). w tym:
2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji cz´Êciowego wdro˝enia dyrektywy Rady 97/43/Eu-
ratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie indywidualnej 1) zasady i metody dobrej praktyki medycznej, zmie-
ochrony zdrowia przed zagro˝eniami p∏ynàcymi z promie- rzajàcej do ograniczenia dawek dla pacjentów
niowania jonizujàcego w zwiàzku z nara˝eniem medycz- w rentgenodiagnostyce, diagnostyce radioizoto-
nym (Dz. Urz. WE L 180 z 9.07.1997). powej i radiologii zabiegowej, w∏àczajàc w to po-