You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 181 — 11397 — Poz.

1511

1511
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nabywania uprawnieƒ do wykonywania niektórych czynnoÊci


zwiàzanych z ocenà jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz dokumentowania tych czynnoÊci

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 6) wyników ustalenia klas jakoÊci i masy
2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw- tusz, w tym:
czych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên. zm.2)) za- a) kategori´ tuszy,
rzàdza si´, co nast´puje: b) klas´ uformowania,
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo- c) klas´ ot∏uszczenia,
ju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania d) mas´ tuszy ciep∏ej,
uprawnieƒ do wykonywania niektórych czynnoÊci e) mas´ tuszy ciep∏ej skorygowanej, ozna-
zwiàzanych z ocenà jakoÊci handlowej artyku∏ów czajàcej mas´ tuszy po dokonaniu ko-
rolno-spo˝ywczych oraz dokumentowania tych czyn- rekty masy wskaênikami korekcyjnymi
noÊci (Dz. U. Nr 35, poz. 300 oraz z 2004 r. Nr 128, okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komi-
poz. 1345) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: sji nr 563/82/EWG z dnia 10 marca
1982 r. ustanawiajàcym szczegó∏owe
1) w § 8: zasady stosowania rozporzàdzenia Ra-
dy nr 1208/81/EWG ustanawiajàcego
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
rynkowe ceny doros∏ego byd∏a na pod-
„2. Protokó∏ z ustalenia klas jakoÊci tusz wo∏o- stawie wspólnotowej skali klasyfikacji
wych zawiera informacje dotyczàce: tusz wo∏owych (Dz. Urz. WE L 067
z 11.03.1982), je˝eli zak∏ad stosuje innà
1) miejsca ustalenia klas jakoÊci;
prezentacj´ tuszy ni˝ prezentacja wzor-
2) daty ustalenia klas jakoÊci; cowa Unii Europejskiej lub prezentacja
wzorcowa zak∏adu
3) dostawcy ˝ywca (w przypadku uboju do-
— z podaniem numeru ubojowego i nu-
konywanego na podstawie umowy z w∏a-
meru identyfikacyjnego zwierz´cia;
Êcicielem);
7) prezentacji tuszy podczas wa˝enia wraz
4) rzeczoznawcy; z okreÊleniem sumarycznego wskaênika
5) metody ustalenia klas jakoÊci; korekty.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini- „2a. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 byç sporzàdzony w formie wydruku kom-
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia puterowego.”;
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, 2) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia wzór nr 1
poz. 1433). otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do ni-
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. niejszego rozporzàdzenia.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 14 dni od dnia og∏oszenia.
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115, Nr 100,
poz. 834 i Nr 163, poz. 1362. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa


i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzeÊnia 2005 r. (poz. 1511)

WZÓR
PROTOKÓ¸ NR ................/.........
(kolejny nr/rok)
Z USTALENIA KLAS JAKOÂCI TUSZ WO¸OWYCH
Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên. zm.).
1. Miejsce ustalenia klas jakoÊci: .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zak∏adu)
Dziennik Ustaw Nr 181 — 11398 — Poz. 1511

2. Data ustalenia klas jakoÊci: .......................................................................................................................................


3. Dostawca ˝ywca1): .....................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

4. Rzeczoznawca: ...........................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych w .............................................. pod numerem ................................................................................
5. Metoda ustalenia klas jakoÊci: wzrokowa/aparaturowa*
6. Wyniki ustalenia klas jakoÊci i masy tusz:

Numer
Numer Kategoria Klasa Klasa Masa tuszy Masa tuszy ciep∏ej
identyfikacyj-
ubojowy tuszy uformowania ot∏uszczenia ciep∏ej (kg) skorygowana2) (kg)
ny zwierz´cia

7. OkreÊlenie prezentacji tusz podczas wa˝enia:


1)  wzorzec Unii Europejskiej**, zgodnie z art. 2 rozporzàdzenia Rady nr 1208/81/EWG
2)  wzorzec zak∏adu**, ró˝niàcy si´ od wzorca Unii Europejskiej nast´pujàcymi elementami: .................
................................................................................................................................................................................
— sumaryczny wskaênik korekty wynosi: ..........................................................................................................
3)  prezentacja wed∏ug zamówieƒ**,
— tusze o numerach ubojowych od ........ do ........ ró˝nià si´ od wzorca Unii Europejskiej nast´pujàcymi
elementami: .....................................................................................................................................................
— sumaryczny wskaênik korekty wynosi: ..........................................................................................................
8. Do protoko∏u wniesiono nast´pujàce uwagi / nie wniesiono uwag*
....................................................................................................................................................................................

Piecz´ç imienna i podpis rzeczoznawcy:

...................................................................

Potwierdzenie odbioru protoko∏u:

.........................................................
(data, imi´ i nazwisko, podpis)

..................................................................
(miejsce i data wystawienia protoko∏u)

———————
1)Wymagane w przypadku uboju dokonywanego na podstawie umowy z w∏aÊcicielem.
2)Masa tuszy ciep∏ej po dokonaniu korekty masy wskaênikami korekcyjnymi, okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komisji
nr 563/82/EWG z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady
nr 1208/81/EWG ustanawiajàcego rynkowe ceny doros∏ego byd∏a na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz
wo∏owych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982), je˝eli zak∏ad stosuje innà prezentacj´ tuszy ni˝ prezentacja wzorcowa Unii
Europejskiej lub prezentacja wzorcowa zak∏adu.
** Niepotrzebne skreÊliç.
** W∏aÊciwe zaznaczyç.