You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 153 — 9442 — Poz.

1273

1273
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie kwalifikacji osób nadzorujàcych doÊwiadczenie na zwierz´tach, przeprowadzajàcych
doÊwiadczenie i uczestniczàcych w doÊwiadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego
dla osób przeprowadzajàcych doÊwiadczenia

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 21 stycz- 4) metody alternatywne w zakresie przeprowadzania
nia 2005 r. o doÊwiadczeniach na zwierz´tach (Dz. U. doÊwiadczeƒ na zwierz´tach;
Nr 33, poz. 289) zarzàdza si´, co nast´puje:
5) metody zabezpieczania przed zagro˝eniami ze
§ 1. 1. Osoba nadzorujàca doÊwiadczenia na zwie- strony zwierzàt doÊwiadczalnych.
rz´tach przeprowadzane w jednostkach doÊwiadczal-
nych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia § 2. Osoba przeprowadzajàca doÊwiadczenie na
21 stycznia 2005 r. o doÊwiadczeniach na zwierz´tach, zwierz´tach powinna posiadaç kwalifikacje okreÊlone
zwanej dalej „ustawà”, powinna posiadaç nast´pujà- w § 1 albo nast´pujàce kwalifikacje:
ce kwalifikacje: 1) dyplom ukoƒczenia szko∏y wy˝szej na kierunku
1) stopieƒ naukowy doktora w dziedzinie nauk biolo- studiów z dziedziny nauk biologicznych, farma-
gicznych, farmaceutycznych, medycznych, wete- ceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub
rynaryjnych lub rolniczych oraz rolniczych i co najmniej przez rok uczestniczyç
w doÊwiadczeniach na zwierz´tach oraz uzyskaç
2) co najmniej czteroletni sta˝ pracy umo˝liwiajàcy praktyczne umiej´tnoÊci w tym zakresie, albo
uzyskanie praktycznych umiej´tnoÊci w zakresie
przeprowadzania doÊwiadczeƒ na zwierz´tach. 2) dyplom ukoƒczenia szko∏y wy˝szej na kierunku
studiów innym ni˝ wymieniony w pkt 1 i dyplom
2. DoÊwiadczenia na zwierz´tach przeprowadzane ukoƒczenia studiów podyplomowych lub doku-
w jednostkach doÊwiadczalnych, o których mowa ment potwierdzajàcy ukoƒczenie szkolenia z zakre-
w art. 16 ust. 1 pkt 4—6 ustawy, mo˝e nadzorowaç su przeprowadzania doÊwiadczeƒ na zwierz´tach,
równie˝ osoba posiadajàca: o którym mowa w § 1 ust. 3, i co najmniej przez
dwa lata uczestniczyç w doÊwiadczeniach na zwie-
1) stopieƒ naukowy doktora w dziedzinie nauki innej rz´tach oraz uzyskaç praktyczne umiej´tnoÊci
ni˝ wymieniona w ust. 1 pkt 1 albo tytu∏ zawodo- w tym zakresie.
wy magistra lub równorz´dny w dziedzinie nauk
biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, § 3. W doÊwiadczeniach na zwierz´tach mo˝e
weterynaryjnych lub rolniczych oraz udokumento- uczestniczyç osoba, która zosta∏a przeszkolona w jed-
wane ukoƒczenie studiów podyplomowych lub nostce doÊwiadczalnej w zakresie post´powania ze
szkolenia z zakresu przeprowadzania doÊwiadczeƒ zwierz´tami doÊwiadczalnymi:
na zwierz´tach oraz 1) posiadajàca wykszta∏cenie Êrednie i przygotowa-
2) co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy umo˝liwiajàcy nie zawodowe zgodne z przedmiotem lub rodza-
uzyskanie praktycznych umiej´tnoÊci w zakresie jem przeprowadzanych doÊwiadczeƒ na zwierz´-
przeprowadzania doÊwiadczeƒ na zwierz´tach. tach lub
2) b´dàca studentem szko∏y wy˝szej, lub
3. Za szkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
uznaje si´ szkolenie lub kursy prowadzone przez jed- 3) b´dàca pracownikiem jednostki doÊwiadczalnej,
nostk´ doÊwiadczalnà wymienionà w art. 16 ust. 1 przeszkolonym w zakresie czynnoÊci technicznych
pkt 1—3 ustawy, obejmujàce programem: w post´powaniu ze zwierz´tami w czasie przepro-
wadzania doÊwiadczeƒ.
1) utrzymywanie zwierzàt laboratoryjnych;
§ 4. Ustala si´ wzór zezwolenia indywidualnego
2) planowanie i przeprowadzanie doÊwiadczeƒ na
dla osób przeprowadzajàcych doÊwiadczenia na zwie-
zwierz´tach, z uwzgl´dnieniem zasad etycznego
rz´tach, który jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzà-
post´powania ze zwierz´tami;
dzenia.
3) metody usypiania i znieczulania zwierzàt;
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
———————
1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje dzia∏em admini-
14 dni od dnia og∏oszenia.
stracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerw-
ca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431). Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber
Dziennik Ustaw Nr 153 — 9443 — Poz. 1273

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1273)

WZÓR

Piecz´ç jednostki
doÊwiadczalnej

ZEZWOLENIE Nr ........................

NA PRZEPROWADZANIE DOÂWIADCZE¡ NA ZWIERZ¢TACH

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doÊwiadczeniach na zwierz´tach (Dz. U.
Nr 33, poz. 289)

ZEZWALAM

Pani/u ..............................................................................................................................................................................
Tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy ...........................................................................................................................
Stanowisko .....................................................................................................................................................................
Tytu∏ zawodowy .............................................................................................................................................................
na przeprowadzanie doÊwiadczeƒ na nast´pujàcych zwierz´tach:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
Zezwolenie dotyczy wy∏àcznie doÊwiadczeƒ na zwierz´tach przeprowadzanych w ramach dzia∏alnoÊci
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki doÊwiadczalnej)

Zezwolenie jest wa˝ne do dnia .......................................................

———————————— ———————————————
(data) (podpis kierownika jednostki
doÊwiadczalnej)

UWAGA
DoÊwiadczenia na zwierz´tach mogà byç przeprowadzane wy∏àcznie po uzyskaniu zgody lokalnej komisji
etycznej do spraw doÊwiadczeƒ na zwierz´tach lub Krajowej Komisji Etycznej do Spraw DoÊwiadczeƒ na
Zwierz´tach oraz zezwolenia kierownika jednostki doÊwiadczalnej.