You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 43 — 2861 — Poz.

418 i 419

cy w innej formie, w zale˝noÊci od jej sytuacji i po- 3. Osoba przyjmujàca informuje osob´ skierowanà o:
trzeb.
1) okresie pobytu w domu, który koƒczy si´ z dniem
8. Osoba pozostaje w domu pomimo mo˝liwoÊci wskazanym w decyzji lub z dniem ustania przy-
zapewnienia jej przez oÊrodek innej formy pomocy, je- czyn uzasadniajàcych skierowanie do domu, nie
˝eli opuszczenie domu stanowi∏oby zagro˝enie dla ˝y- d∏u˝ej jednak ni˝ jeden rok;
cia i zdrowia jej lub jej dziecka, do czasu ustania tych
2) mo˝liwoÊci przed∏u˝enia okresu pobytu w domu,
zagro˝eƒ.
w przypadku kontynuowania nauki, zdobywania
kwalifikacji zawodowych, zdarzeƒ losowych lub
§ 5. 1. Osob´ posiadajàcà skierowanie do domu z innych uzasadnionych powodów.
lub osob´, o której mowa w § 4 ust. 6, niezw∏ocznie
przyjmuje do domu kierownik domu lub osoba go za-
st´pujàca bàdê pe∏niàca dy˝ur, zwana dalej „osobà 4. Ma∏oletnia matka lub ojciec, którzy nie majà
przyjmujàcà”. mo˝liwoÊci powrotu do rodziny lub rozpocz´cia samo-
dzielnego ˝ycia, mogà mieç przed∏u˝ony pobyt do mo-
mentu mo˝liwoÊci realizacji procesu usamodzielnie-
2. Osoba przyjmujàca przeprowadza rozmow´,
w której ustala aktualnà sytuacj´ osoby skierowanej, nia. Decyzj´ w tej sprawie podejmuje starosta na
odnotowuje zmiany zaistnia∏e w jej sytuacji od mo- wniosek mieszkaƒca, w uzgodnieniu z kierownikiem
mentu z∏o˝enia wniosku i ustala wst´pne warunki po- domu.
bytu wynikajàce ze standardu Êwiadczonych us∏ug,
w tym: § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
1) zakres us∏ug Êwiadczonych przez dom na rzecz
osoby ubiegajàcej si´;

2) prawa i obowiàzki osoby skierowanej. Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. C. Mi˝ejewski

419
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadajàcy zezwolenie
na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu i stosowania
jest obowiàzany do przedstawienia wyników badaƒ, informacji, danych, ocen
oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i Êrodka ochrony roÊlin2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grud- w których podmiot posiadajàcy zezwolenie na dopusz-
nia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, czenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu i stosowania
poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, jest obowiàzany do przedstawienia wyników badaƒ,
poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje: informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki
substancji aktywnej i Êrodka ochrony roÊlin (Dz. U.
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo- Nr 200, poz. 2060 i Nr 264, poz. 2639) w za∏àczniku
ju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie terminów, wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia:
1) dyrektywy Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 91/414/EWG w celu w∏àczenia
Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (Dz. Urz. UE L 20 z 22.01.2005,
str. 15);
2) dyrektywy Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 91/414/EWG w celu w∏àczenia
imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (Dz. Urz. UE L 20
z 22.01.2005, str. 19).
Dziennik Ustaw Nr 43 — 2862 — Poz. 419

1) po lp. 6 dodaje si´ lp. 6a w brzmieniu:

„6a Ampelomyces quisqualis 31 marca 2005 r. 31 maja 2005 r.”

2) lp. 14 otrzymuje brzmienie:

„14 chlorprofam 31 stycznia 2005 r. 30 wrzeÊnia 2007 r.”

3) po lp. 42 dodaje si´ lp. 42a w brzmieniu:

„42a Gliocladium catenulatum 31 marca 2005 r. 31 maja 2005 r.”

4) po lp. 45 dodaje si´ lp. 45a w brzmieniu:

„45a imazosulfuron 31 marca 2005 r. 31 maja 2005 r.”

5) po lp. 55 dodaje si´ lp. 55a w brzmieniu:

„55a laminarin 31 marca 2005 r. 31 maja 2005 r.”

6) po lp. 60 dodaje si´ lp. 60a w brzmieniu:

„60a metoksyfenozyd 31 marca 2005 r. 31 maja 2005 r.”

7) po lp. 83 dodaje si´ lp. 83a w brzmieniu:

„83a s-metolachlor 31 marca 2005 r. 31 maja 2005 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Related Interests