CAP. IV.

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PLATA SI DECONTARE CLASICE SI MODERNE

Banca primeste in vederea remiterii spre incasare si dupa caz , acceptarii si decontarii, instrumente de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) format nou si format vechi (doar in limita exceptiilor stipulate de cadrul legal). Responsabilitatea privind asigurarea corectei completari a instrumentelor de plata si documentele aferente acestora (borderouri, documente justificative) revine clientului. Banca nu accepta spre procesare instrumente de plata care nu indeplinesc conditiile mentionate de prevederile legale in vigoare. Clientul trebuie sa prezinte documentele spre incasare tinand cont de termenele si circuitele in vigoare, asigurandu-se ca nu se expune pierderii dreptului de regres. Pentru instrumentele de plata emise, clientul trebuie sa asigure disponibilul incepand cu data emiterii pentru cecuri si incepand cu data scadentei pentru biletele la ordin si cambia efectuand in mod corespunzator managementul lichiditatilor. Clientul este singurul raspunzator pentru consecintele nedecontarii instrumentelor de plata ca urmare a unor date inscrise eronat sau a lipsei disponibilului, banca urmand sa declare, conform reglementarilor in vigoare incidentele de plata la Centrala Incidentelor de Plati (CIP). Titularul de cont se obliga sa solicite bancii inregistarea la CIP a declaratiei saleprivind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea unor instrumente de plata de debit, imediat dupa producerea evenimentuluicare a generat aceasta declarative. Banca nu-si asuma nicio responsabilitate pentru manevrarea/ remiterea/ pierderea in cadrul circuitului postal a cambiilor/ cecurilor/ biletelor la ordin. In absenta altor instructiuni, banca poate prezenta cambiile, biletele la ordin ajunse la maturitate, depuse cu titlu de garantie si poate sa le protesteze in caz de neplata.

Modificari aduse instrumentelor de debit In urma noilor modificari in lege prin OUG nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea legii nr. 59/1934 asupra cecului, precum si asupra cambiei si biletului la ordin sa decis schimbarea formatului si a modului de completare si decontare a instrumentelor de debit. Incepnad cu 10 octombrie 2008, prin sistemul de compensare electronic SENT (Casa de compensare automata a TRANSFOND), se vor procesa numai instrumente in format electronic, obtinute pe baza instrumentelor de debit format nou. Acestea pot contine campuri cu informatii pretiparite de catre banca, personalizate pentru fiecare client in parte. Dupa data de 10 octombrie 2008, instrumentele de debit in format vechi vor puatea fi decontate prin prezentare la banca, aplicandu-se vechile circuite bancare si termenele de decontare stabilite de acestea. Se recomanda folosirea noilor formulare in vederea incasarii rapide a instrumentelor de debit. Instrumentele de debit format nou vor putea fi emise intr-o moneda straina cu mentiunea ca tragatorul sau emitentul va inscrie la sfarsitul sumei in litere sintagma in RON. Plata acestor instrumente se va face in RON la cursul calculat de BNR, valabil la data prezentarii la plata. Stampila firmei nu se mai poate aplica pe instrumental de debit. Codul IBAN al posesorului trebuie inscris clar numai de catre beneficiarul de drept al sumei (ultimul posesor atunci cand documentul circula prin girare). Informatiile care la vechile instrumente erau inscrise pe spatele documentului sunt acum inscrise pe fata

documentului (girurile). Clientii emitenti vor putea procura tipizate (cecuri, bilete la ordin, cambia) numai de la banca unde au deschis cont curent. Data prezentarii la plata se calculeaza in functie de tipul instrumentului: - pentru instrumentele de debit interbancare, data prezentarii la plata este data la care instrumental este transmis la sistemul de plati; - pentru instrumentele de debit intrabancare, data prezentarii la plata este data primirii la ghiseu in vederea incasarii (pentru cecurile intrabancare), respective data scadentei (pentru biletele la ordin intrabancare). Cecul nu mai poate fi prezentat la plata pentru incasare ininte de data emiterii. Cecurile emise si platibile in Romania trebuie sa fie prezentate la plata in termen de maxim 15 zile de la data emiterii, termen calculate din data emiterii inscrisa pe instrument. De aceea se recomanda beneficiarilor de instrumente de debit sa le prezinte la banca pentru incasare cat mai repede posibil dupaemitere.

CECUL Definitie. Cecul este un instrument de plata care pune in legatura, in procesul crearii sale, 3 persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Instrumentul este creat de tragator care, in baza unui disponibil constituit in prealabil la o banca, da un ordin neconditionat acesteia, care se aflain pozitie de tras, sa plateasca la prezentare o suma determinate unei terte persoane sau insusi tragatorului emitent, aflat in pozitie de beneficiar. Cecul cuprinde: 1. Denumirea de cec trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu. 2. Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani. 3. Numele celui care trebuie sa plateasca (tras). 4. Aratarea locului unde plata trebuie facuta. 5. Aratarea datei si a locului emiterii. 6. Semnatura celui care emite cecul (tragatorul). Titlul caruia ii lipseste una din conditiunile aratate in articolul precedent nu va fi socotit cec, afara de cazurile aratate in alineatele ce urmeaza: In lipsa unei aratari speciale, locul aratat linga numele trasului este socotit loc de plata. Daca mai multe locuri sint aratate linga numele trasului, cecul este platibil la primul loc aratat. In lipsa acestora, sau a oricaror alte aratari, cecul este platibil la locul unde trasul are principalul sau stabiliment. Cecul care nu arata unde a fost emis se socoteste semnat la locul aratat linga numele tragatorului. Orice semnatura a unui cec trebuie sa cuprinda: a) in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga; b) semnatura olografa a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a imputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori a reprezentantilor sau a imputernicitilor altor categorii de entitati care utilizeaza astfel de instrumente. Cecul stipulat platibil unei anumite persoane, cu sau fara clauza expresa "la ordin", este transmisibil prin gir. Cecul stipulat platibil unei anumite persoane, cu clauza "nu la ordin" sau o expresiune echivalenta, este transmisibil numai in forma si cu efectele unei cesiuni ordinare.

Girul poate fi facut chiar in folosul tragatorului sau a oricarui alt obligat. Acestia pot sa gireze din nou cecul. Girul trebuie scris pe cec; el trebuie sa fie semnat de girant. Girul este valabil chiar daca beneficiarul nu este mentionat sau girantul a pus numai semnatura (gir in alb). In acest din urma caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie sa fie scris pe cec. Daca girul este in alb, posesorul poate: 1. Sa-l completeze cu propriul sau nume sau cu numele unei alte persoane. 2. Sa gireze cecul din nou in alb sau unei anumite persoane. 3. Sa predea cecul unui tertiu fara sa-l gireze si fara sa completeze girul in alb. Girantul, daca nu exista clauza contrarie, raspunde de plata. El poate interzice un nou gir; in acest caz el nu raspunde catre persoanele carora cecul a fost ulterior girat. Plata unui cec poate fi garantata printr-un aval pentru intreaga sau numai pentru parte din suma. Aceasta garantie poate fi data de un tertiu, altul decit trasul sau chiar de un semnatar al cecului. Avalul se da pe cec. El se exprima prin cuvintele: pentru aval sau orice forma echivalenta; el este semnat de avalist. Avalul trebuie sa arate pentru cine este dat. In lipsa acestei aratari el se socoteste dat pentru tragator. Prezentarea unui cec la plata se poate face in original sau prin trunchiere. In sensul prezentei legi, prin trunchiere se intelege procedeul informatic care consta in urmatoarele operatiuni succesive: a) transpunerea in format electronic a informatiilor relevante de pe cecul original; b) reproducerea imaginii cecului original in format electronic; c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevazute la lit. a) si b) catre institutia de credit platitoare. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul va putea instiinta despre aceasta pe tras si sa solicite anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judecatoriei de la locul de plata a cecului. Cererea va trebui sa arate mentiunile esentiale ale cecului. Presedintele judecatoriei, dupa examinarea cererii si a elementelor produse, ca si a dreptului posesorului, va pronunta in cel mai scurt timp posibil o ordonanta prin care, specificind datele cecului, il va declara nul in miinile oricui s-ar gasi si va autoriza a se face plata cecului dupa 15 zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, daca intre timp detinatorul cecului nu a facut opozitie. Ordonanta trebuie sa fie notificata atit tragatorului, cit si trasului si publi cata in Monitorul Oficial al Romaniei, la cererea si pe cheltuiala petitionarului. Cu toata instiintarea, plata cecului facuta detinatorului mai inainte de notificarea ordonantei libereaza pe tras de obligatia de plata. In caz de pierderea, sustragerea sau distrugerea unui cec, avind clauza "netransmisibil", nu se poate cere anularea lui; primitorul va putea cere insa trasului si tragatorului inlocuirea cecului printr-un duplicat.

CAMBIA Definitie Cambia este un titlu de credit, sub semnatura private , care pune in legatura in procesul crearii sale trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Titlul este creat de tragator in calitate de creditor care da ordin debitorului sau, numit tras sa platasca o suma fixata la o data determinate in timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urma. Cambia cuprinde: 1. denumirea de cambie trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu; 2. ordinul neconditionat de a plati o suma determinata; 3. numele acordat aceluia care trebuie sa plateasca (tras); 4. aratarea scadentei; 5. aratarea locului unde plata trebuie facuta; 6. numele acelui caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta; 7. aratarea datei si locului emiterii; 8. semnatura celui care emite cambia (tragator). Denumirea de cambie trebuie sa figureze in textul ordinului de a plati, dat prin intermediul cambiei, utilizand formula consacrata "platiti in schimbul acestei cambii.Lipsa denumirii de cambie atrage nulitatea titlului. Cambiile vor purta mentiuni clare privind ziua, luna si anul emiterii pentru a permite: a) calculul datei scadentei (in cazul scadentei la o anumita perioada de la data emiterii), b) constatarea capacitatii legale a semnatarilor in momentul aplicarii semnaturii pe titlu; c) determinarea drepturilor semnatarilor privind actiunea cambiala impotriva obligatiilor cambiale (protest, regres etc.) Data emiterii trebuie sa fie unica, posibila si certa, chiar daca pe cambie figureaza mai multi tragatori. Data inscrisa pe titlu este prezumata, certa si opozabila tuturor pana la proba contrarie. Locul emiterii trebuie sa figureze alaturi de data emiterii titlului. Cambia fara aratarea scadentei este socotita platibila la vedere. In lipsa unei aratari speciale, locul aratat langa numele trasului este socotit loc de plata si, in acelasi timp, loc al domiciliului trasului. Cambia care nu arata locul unde a fost emisa se socoteste semnata in locul aratat langa numele tragatorului. Daca in cambie sunt aratate mai multe locuri de plata, posesorul cambiei o va putea prezenta pentru acceptare sau plata la oricare din aceste locuri. In situatia in care o cambie este trasa la ordinul tragatorului insusi, acesta se afla si in pozitia de beneficiara al cambiei. Cambia, chiar daca nu a fost expres trasa la ordin, este transmisibila prin gir. Daca tragatorul a inscris in cambie cuvintele: "nu la ordin" sau a expresiune echivalenta, titlul este transmisibil numai in forma si cu efectele unei cesiuni ordinare. Girul poate fi facut chiar in folosul trasului, indiferent daca a acceptat sau nu, al tragatorului sau al oricarui alt obligat. Girul este un act prin care posesorul titlului, numit girant, transfera altei persoane, numita giratar, printr-o declaratie scrisa si subscrisa pe titlu odata cu predarea acestuia, toate drepturile decurgand din titlul astfel redactat si completat. Ca si girul, cesiunea de creanta este un mijloc specific de transmitere a obligatiilor constand in acordul de vointa (contractual) prin care creditorul (numit cedent)transmite in mod voluntar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul sau de creanta unei alte persoane (numita cesionar), care va deveni astfel creditor in locul sau si care va putea incasa de la debitor creanta cedata.

Acceptarea este actul prin care trasul, catre care s-a adresat tragatorului pentru plata prin emiterea titlului, se obliga sa plateasca, la scadenta, suma aratata in cambie, posesorului legitim al titlului. Prezentarea cambiei la acceptare facultativa, daca nu exista o indicatie expresa in sens contrar in text. Prezentarea la acceptare va putea fi facuta oricand, daca trag atorul nu a fixat un termen pentru prezentare, dar nu mai tarziu de data scadentei. Prezentarea la acceptare va putea fi facuta ata de posesorul cambiei, cat si de un simplu detinator al ei. De aceea, prin neprezentarea cambiei la acceptare nu rezulta nici un fel de raspundere pentru posesor. Prezentarea cambiei la acceptare va putea fi facuta si in ziua scadentei. Avalul este o garantie personala prin care o persoana, denumita avalist, adica acela care da avalul, garanteaza obligatia unuia dintre obligatii cambiali, directi sau pe cale de regres, numit avalizat, pentru toata suma mentionata pe titlu sa pentru o parte din ea. Validitatea avalului presupune ca suport existenta macar formala a obligatiei, al carui accesoriu este. Aceeasi persoana poate beneficia de mai multe avaluri. Intre avalistii care garanteaza pentru aceeasi persoana nu exista nici un fel de raporturi cambiale, ci numai raporturi de drept comun. Avalul va putea fi dat, fie de catre un tert, fie chiar de catre un semnatar al cambiei. avalul nu va putea fi dat de catre tragator sau acceptant, deoarece acestia s obligat deja -au cambial fata de persoanele fata de care s-ar mai putea obliga inca o data prin aval.

BILETUL LA ORDIN

Definitie Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnatura private, care pune in legatura in procesul crearii sale doua persoane: subscriitorul sau emitentul si beneficiarul. Titlul este creat de subscriitor in calitate de debitor care se oblige sa plateasca o suma de bani fixate, la un anumit termen sau la prezentare unei alte persoane, denumita beneficiar care are calitatea de creditor. Biletul la ordin cuprinde: 1) denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu; 2) promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata; 3) aratarea scadentei; 4) aratarea locului unde plata trebuie facuta; 5) numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta; 6) aratarea datei si a locului emiterii; 7) semnatura emitentului. Creatorul biletului la ordin (emitentul sau subscriitorul) trebuie sa introduca in textul titlului denumirea de "bilet la ordin". In ceea ce priveste denumirea de bilet la ordin, ca element obligatoriu al acestui titlu, Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare vor aplica pentru biletul la ordin dispozitiile pct. 11-14 din prezentele norme-cadru. In cazul emiterii unui bilet la ordin, emitentul (subscriitorul) debitor se obliga in mod neconditionat sa plateasca o suma de bani. Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare nu vor accepta in cadrul operatiunilor lor biletele la ordin carora le lipsesc una sau mai multe din mentiunile obligatorii stipulate de lege ca trebuind sa fie cuprinse intr-un astfel de titlu. Aceasta reglementare a activitatii va fi in general valabila cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) in situatia in care indicarea scadentei nu se face in mod expres pe titlu, se va considera biletul la ordin ca fiind platibil la vedere; b) in situatia in care indicarea locului de plata nu se face in mod expres pe titlu, se va considera, ca loc de plata al biletului la ordin, locul emiterii titlului, care este in acelasi timp si loc al domiciliului emitentului. Pentru interpretarea notiunii de domiciliu vor fi avute in vedere reglementarile prezentelor norme-cadru referitoare la art. 4 si art. 98 din Legea asupra cambiei si biletului la ordin; c) in situatia in care in biletul la ordin nu se arata locul unde a fost emis, se considera ca loc al emiterii locul indicat langa numele emitentului.

ORDINUL DE PLATA Definitie Ordinul de plat este o instruc iune necondi ionat , dat în orice form de emitent institu iei receptoare, în mod direct sau prin intermediul unui sistem de pl i, în scopul punerii la dispozi ia unui beneficiar a sumei de plat indicate în ordinul de plat , prin creditarea unui cont al acestuia deschis la institu ia destinatar sau, dup caz, prin eliberarea sumei respective în numerar, în condi iile în care: a) institu ia receptoare dispune de fondurile corespunz toare sumei de bani prev zute în ordinul de plat fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea în numerar a sumei respective de la emitent; b) instruc iunea nu prevede c plata trebuie s fie efectuat la cererea beneficiarului; 2. transfer-credit - o serie de opera iuni care începe prin emiterea de c tre pl titor a unui ordin de plat dat unei institu ii de a pune la dispozi ia unui beneficiar o anumit sum de bani i care se finalizeaz prin acceptarea respectivului ordin de plat de c tre institu ia destinatar ; 3. emitent - persoana care emite un ordin de plat pe cont propriu; poate fi pl titorul sau orice institu ie emitent , inclusiv institu ia ini iatoare; 4. pl titor - prima persoan care emite, în nume i pe cont propriu, ordinul de plat în cadrul unui transfer-credit; pl titorul poate fi un client al institu iei ini iatoare sau institu ia ini iatoare; 5. beneficiar - persoana desemnat prin ordinul de plat de c tre pl titor s primeasc o anumit sum de bani; beneficiarul poate fi un client al institu iei destinatare sau institu ia destinatar ; 6. institu ie ini iatoare - prima institu ie care emite un ordin de plat pe cont propriu în cadrul unui transfer-credit; 7. institu ie destinatar - institu ia care recep ioneaz i accept un ordin de plat fie în nume propriu, fie pentru a pune la dispozi ia beneficiarului o anumit sum de bani, prin creditarea contului beneficiarului sau prin eliberarea sumei respective în numerar, în cadrul unui transfer-credit; 8. institu ie emitent - orice institu ie, cu excep ia institu iei destinatare, care emite un ordin de plat , inclusiv institu ia ini iatoare; 9. institu ie receptoare - institu ia care recep ioneaz un ordin de plat în vederea execut rii acestuia, inclusiv institu iile ini iatoare i destinatar ; 10. institu ie intermediar - orice institu ie emitent sau receptoare, alta decât cea a emitentului sau a beneficiarului, care particip la executarea unui transfer-credit; 11. institu ie - oricare dintre urm toarele entit i: a) o institu ie de credit, în accep iunea legisla iei bancare în vigoare; b) Trezoreria Statului;

c) Banca Na ional a României; 12. recep ie - procedura prin care o institu ie recunoa te c a primit un ordin de plat în vederea verific rii autenticit ii acestuia printr-o procedur de securitate, a accept rii i execut rii ordinului de plat ; 13. acceptare - procedura prin care o institu ie recunoa te ca valabil un ordin de plat recep ionat, în vederea execut rii, obligându-se s execute serviciul de a transfera fondurile corespunz toare sumei prev zute în ordinul de plat , la termenele i în condi iile dispuse de emitent prin ordinul de plat respectiv; 14. procedur de securitate - o procedur stabilit prin conven ie între emitent i institu ia receptoare, în scopul: a) de a determina dac un ordin de plat , o modificare sau o revocare a unui ordin de plat provine de la persoana indicat ca fiind emitent; b) de a detecta erorile în transmiterea sau în con inutul ordinului de plat ori a comunic rii de modificare sau revocare a acestuia; 15. executare - procedura de emitere a unui ordin de plat de c tre o institu ie emitent cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plat acceptat anterior sau, în cazul institu iei destinatare, punerea la dispozi ia beneficiarului a sumei indicate în ordinul de plat ; 16. perioad de executare - o perioad de o zi sau dou zile bancare consecutive în care un ordin de plat poate fi executat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care începe cu ziua bancar în care ordinul de plat a fost acceptat; 17. zi bancar - acea parte a unei zile pe parcursul c reia o institu ie recep ioneaz , accept sau refuz executarea ordinelor de plat , a modific rilor i revoc rilor acestora; 18. procesare direct (în engl. straight-through-processing sau STP) - procesare automat a ordinelor de plat de c tre institu ii, inclusiv în ceea ce prive te acceptarea i executarea acestora, f r nici o interven ie uman ; 19. revocarea unui ordin de plat - anularea unui ordin de plat dat de un emitent unei institu ii receptoare, la solicitarea emitentului, pân cel mai târziu în momentul accept rii acestuia de c tre institu ia receptoare. F r a restric iona institu ia ini iatoare i pl titorul s convin i includerea altor men iuni sau utilizarea unui anumit format, ordinul de plat trebuie s includ urm toarele elemente obligatorii: a) identificarea ca ordin de plat ; b) identificarea pl titorului, prin nume/denumire i cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la institu ia ini iatoare, codul IBAN atribuit centralei ori unit ii teritoriale a institu iei ini iatoare sau, dup caz, codul BIC) ori doar prin nume/denumire, în cazul în care pl titorul nu are cont deschis la institu ia ini iatoare; c) identificarea beneficiarului, prin nume/denumire i cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la institu ia destinatar , codul IBAN atribuit centralei ori unit ii teritoriale a institu iei destinatare sau, dup caz, codul BIC) ori prin nume/denumire i adres , în cazul în care beneficiarul nu are cont deschis la institu ia destinatar ; d) identificarea institu iei ini iatoare, prin denumirea centralei sau, dup caz, a unit ii teritoriale i/sau codul BIC, în cazul în care pl titorul difer de institu ia ini iatoare; e) identificarea institu iei receptoare, prin denumirea centralei sau, dup caz, a unit ii teritoriale i/sau codul BIC, în cazul în care beneficiarul difer de institu ia receptoare; f) suma i denominarea sumei; g) data emiterii ordinului de plat , care trebuie s fie unic , posibil i cert ; h) elementul sau elementele care s permit verificarea autenticit ii ordinului de plat de c tre institu ia ini iatoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful