You are on page 1of 5

Druk nr 584

Warszawa, 6 czerwca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Marszałek Senatu

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt


przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Sejm podjęte przez Senat na
13. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. uchwały:

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach


abonamentowych,
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie pragnę powiadomić Pana Marszałka, że Senat na tym samym


posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. po rozpatrzeniu:
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym
z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego,
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny,

− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach


wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek
samorządu terytorialnego,
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego
w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.,
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
przyjął te ustawy bez poprawek.

Z poważaniem

(-)Bogdan Borusewicz
UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r.


ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 6 otrzymuje brzmienie:


"6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której
wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;";

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 7 w lit. e kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem
i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:
"f) wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, na podstawie ustawy z dnia
23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
(Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.),
g) wobec których wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu
13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego.";
-2-

3) w art. 1 skreśla się pkt 2;

4) dodaje się art. 1a w brzmieniu:


"Art. 1a. 1. Opłaty abonamentowe uiszczone z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc
przez osoby, które nabyły prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych
na podstawie niniejszej ustawy, podlegają zwrotowi za miesiące, za które
opłaty są nienależne.
2. Za usługę zwrotu opłat operator publiczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1, otrzymuje wynagrodzenie umowne.
3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia,
sposób zwrotu opłat abonamentowych za rok 2008 osobom, które uiściły
opłaty za miesiące, za które opłata jest nienależna, uwzględniając zniżki za
uiszczanie opłaty abonamentowej za okres dłuższy niż jeden miesiąc.";

5) dodaje się art. 1b w brzmieniu:


"Art. 1b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali na rok 2008 i 2009 nowy sposób
podziału wpływów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniający
zwolnienia z opłat abonamentowych określone w niniejszej ustawie.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
-3-

Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych,


postanowił wprowadzić do jej tekstu pięć poprawek.
Przyjmując poprawkę nr 1, Senat stanął na stanowisku, iż przyjęte przez Sejm
rozwiązanie zwolnienia z opłat abonamentowych jedynie pewnej grupy emerytów budzi
wątpliwości ze względu na konstytucyjną zasadę równości. Ponieważ rozszerzenie
uprawnienia na wszystkich emerytów wiązałoby się z objęciem również tych, którzy prawa
emerytalne mogą uzyskać na korzystniejszych warunkach, dużo wcześniej od innych grup
społecznych, co stałoby w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości, Senat postanowił dodać
kryterium wieku (60 lat) oraz, aby zwolnienie dotyczyło emerytów dla których zwolnienie
będzie rzeczywistą ulgą – kryterium dochodowe, tzn. otrzymywana emerytura nie może
przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych za rok
poprzedzający.
Poprawka nr 2 powoduje objęcie zwolnieniem od opłat abonamentowych osób,
wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, na podstawie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego, oraz wobec których wydano decyzję o internowaniu
w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego. Zdaniem
Senatu konieczność tej poprawki wynika z konstytucyjnego obowiązku otaczania szczególną
opieką weteranów.
Poprawką nr 3 Senat postanowił utrzymać w mocy przepis zabezpieczający przed
nadużyciami rozszerzania zwolnień od opłat abonamentowych na gospodarstwa domowe, dla
których opłaty te nie są uciążliwe.
Ponieważ ustawa wchodzi w życie w trakcie roku 2008, Senat uznał za konieczne
dodanie przepisów regulujących zasady proporcjonalnego zwrotu opłat osobom, które dzięki
ustawie zyskały zwolnienie z opłat, a uiściły opłaty za kilka miesięcy z góry (poprawka nr 4).
Również z powodu wejścia ustawy w trakcie roku 2008, Senat uznał za konieczne
wprowadzenie poprawki pozwalającej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji aktualizować
sposób podziału wpływów z abonamentu, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
uwzględniając nowe zwolnienia z opłat abonamentowych. Ponieważ KRRiT ustala ten
podział do 30 czerwca roku poprzedzającego, dodana regulacja musi dotyczyć roku 2008 i
2009.