Druk nr 584

Warszawa, 6 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Sejm podjęte przez Senat na 13. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. uchwały:

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych,

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie pragnę powiadomić Pana Marszałka, że Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. po rozpatrzeniu:
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego,
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, − ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską

a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.,

− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia

wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, przyjął te ustawy bez poprawek. Z poważaniem (-)Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;"; 2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 7 w lit. e kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu: "f) wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), g) wobec których wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego.";

-2-

3) 4)

w art. 1 skreśla się pkt 2; dodaje się art. 1a w brzmieniu: "Art. 1a. 1. Opłaty abonamentowe uiszczone z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc przez osoby, które nabyły prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie niniejszej ustawy, podlegają zwrotowi za miesiące, za które opłaty są nienależne. 2. Za usługę zwrotu opłat operator publiczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, otrzymuje wynagrodzenie umowne. 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, sposób zwrotu opłat abonamentowych za rok 2008 osobom, które uiściły opłaty za miesiące, za które opłata jest nienależna, uwzględniając zniżki za uiszczanie opłaty abonamentowej za okres dłuższy niż jeden miesiąc.";

5)

dodaje się art. 1b w brzmieniu: "Art. 1b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali na rok 2008 i 2009 nowy sposób podziału wpływów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniający zwolnienia z opłat abonamentowych określone w niniejszej ustawie.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

-3-

Uzasadnienie Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, postanowił wprowadzić do jej tekstu pięć poprawek. Przyjmując poprawkę nr 1, Senat stanął na stanowisku, iż przyjęte przez Sejm rozwiązanie zwolnienia z opłat abonamentowych jedynie pewnej grupy emerytów budzi wątpliwości ze względu na konstytucyjną zasadę równości. Ponieważ rozszerzenie uprawnienia na wszystkich emerytów wiązałoby się z objęciem również tych, którzy prawa emerytalne mogą uzyskać na korzystniejszych warunkach, dużo wcześniej od innych grup społecznych, co stałoby w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości, Senat postanowił dodać kryterium wieku (60 lat) oraz, aby zwolnienie dotyczyło emerytów dla których zwolnienie będzie rzeczywistą ulgą – kryterium dochodowe, tzn. otrzymywana emerytura nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych za rok poprzedzający. Poprawka nr 2 powoduje objęcie zwolnieniem od opłat abonamentowych osób, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, oraz wobec których wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego. Zdaniem Senatu konieczność tej poprawki wynika z konstytucyjnego obowiązku otaczania szczególną opieką weteranów. Poprawką nr 3 Senat postanowił utrzymać w mocy przepis zabezpieczający przed nadużyciami rozszerzania zwolnień od opłat abonamentowych na gospodarstwa domowe, dla których opłaty te nie są uciążliwe. Ponieważ ustawa wchodzi w życie w trakcie roku 2008, Senat uznał za konieczne dodanie przepisów regulujących zasady proporcjonalnego zwrotu opłat osobom, które dzięki ustawie zyskały zwolnienie z opłat, a uiściły opłaty za kilka miesięcy z góry (poprawka nr 4). Również z powodu wejścia ustawy w trakcie roku 2008, Senat uznał za konieczne wprowadzenie poprawki pozwalającej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji aktualizować sposób podziału wpływów z abonamentu, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniając nowe zwolnienia z opłat abonamentowych. Ponieważ KRRiT ustala ten podział do 30 czerwca roku poprzedzającego, dodana regulacja musi dotyczyć roku 2008 i 2009.