You are on page 1of 18

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2009.09.30
19:51:25 +02'00'

Dziennik Ustaw Nr 161 — 12411 — Poz. 1285

1285
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 wrzeÊnia 2009 r.

l
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania, wyp∏aty i zwracania pomocy finansowej

v.p
na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 3 — Ârodki s∏u˝àce wspólnemu interesowi,
zawartà w programie operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów
rybackich 2007—2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia tych organizacji lub ich restrukturyzacj´, a tak˝e opra-
2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sekto- cowanie lub realizacj´ planów poprawy jakoÊci, o któ-
ra rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu rych mowa w art. 12 rozporzàdzenia Rady (WE)
Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie
zarzàdza si´, co nast´puje: wspólnej organizacji rynków produktów rybo∏ówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22;
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4,
i tryb przyznawania, wyp∏aty oraz zwracania pomocy str. 198).

zawartà w programie operacyjnym „Zrównowa˝ony

operacyjnym”, obejmujàcà nast´pujàce Êrodki:

1) dzia∏ania wspólne;

2) ochrona i rozwój fauny i flory wodnej;


.go
finansowej na realizacj´ Êrodków obj´tych osià prio-
rytetowà 3 — Ârodki s∏u˝àce wspólnemu interesowi,

rozwój sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów


rybackich 2007—2013”, zwanym dalej „programem

3) inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏a-


§ 4. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka dzia∏ania wspólne w zakresie dzia∏aƒ zmierzajàcych
do poprawy jakoÊci produktów rybnych obejmuje
w szczególnoÊci opracowanie lub wdro˝enie syste-
mów s∏u˝àcych ustalaniu i Êledzeniu pochodzenia
produktów rybnych.

§ 5. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-


ka dzia∏ania wspólne w zakresie rozwoju wspó∏pracy
mi´dzy przedstawicielami nauki i organizacjami sek-
dunku i przystaniach; tora rybackiego oraz mi´dzy tymi organizacjami obej-
rcl
4) rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne; muje w szczególnoÊci:

5) projekty pilota˝owe; 1) organizacj´ szkoleƒ, seminariów, tworzenie sieci


kontaktów i programów wymiany doÊwiadczeƒ
6) modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków oraz organizowanie konferencji dotyczàcych
rybackich. w szczególnoÊci zagadnieƒ zwiàzanych z higienà,
kontrolà jakoÊci oraz mo˝liwoÊcià Êledzenia po-
§ 2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod- chodzenia produktów rybnych;
ka dzia∏ania wspólne przyznaje si´ na:
2) opracowanie programów szkoleƒ i pomoc eks-
w.

1) dzia∏alnoÊç uznanych organizacji producentów perckà w zakresie rybo∏ówstwa morskiego, chowu


w rozumieniu przepisów o organizacji rynku ryb- i hodowli oraz przetwórstwa ryb i innych organi-
nego, zwanych dalej „organizacjami producen- zmów wodnych;
tów”;
3) propagowanie wspó∏pracy z paƒstwami trzecimi
2) dzia∏ania zmierzajàce do poprawy jakoÊci produk- w sektorze rybactwa;
tów rybnych;
4) organizacj´ kampanii informacyjnych na rzecz re-
3) rozwój wspó∏pracy mi´dzy przedstawicielami na- alizacji operacji w ramach Êrodka dzia∏ania wspól-
uki i organizacjami sektora rybackiego oraz mi´-
ww

ne.
dzy tymi organizacjami;

4) dzia∏ania przyczyniajàce si´ do eksploatowania § 6. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-


ekosystemów wodnych w sposób przyjazny Êro- ka dzia∏ania wspólne w zakresie dzia∏aƒ przyczyniajà-
dowisku. cych si´ do eksploatowania ekosystemów wodnych
w sposób przyjazny Êrodowisku obejmuje w szczegól-
§ 3. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod- noÊci:
ka dzia∏ania wspólne w zakresie dzia∏alnoÊci uzna- 1) rozwój lub restrukturyzacj´ obszarów, na których
nych organizacji producentów obejmuje tworzenie jest prowadzony chów lub hodowla ryb lub in-
——————— nych organizmów wodnych;
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-
stracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
2) inwestycje w sprz´t i infrastruktur´ zwiàzane
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu z produkcjà, przetwórstwem lub obrotem produk-
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, tami rybo∏ówstwa, lub unieszkodliwieniem odpa-
poz. 1599). dów i Êcieków;
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12412 — Poz. 1285

3) popraw´ zarzàdzania i kontroli warunków dost´pu nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
do obszarów po∏owowych, w tym: z póên. zm.2)) oraz innym organizacjom spo∏ecz-
nym i zawodowym realizujàcym statutowe zada-
a) opracowanie i wdro˝enie lokalnych planów za-
nia w zakresie rybo∏ówstwa morskiego lub rybac-
rzàdzania,
twa Êródlàdowego;

l
b) badania naukowe s∏u˝àce poprawie zarzàdza-
nia i kontroli warunków dost´pu do obszarów 3) w∏aÊcicielom lub armatorom statków rybackich;

v.p
po∏owowych;
4) uprawnionym do rybactwa w rozumieniu ustawy
4) prowadzenie badaƒ naukowych nad nowymi na- z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdo-
rz´dziami po∏owowymi; wym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z póên.
zm.3));
5) promocj´ selektywnych metod po∏owów i sprz´tu
po∏owowego s∏u˝àcego ograniczeniu przy∏owów; 5) podmiotom zajmujàcym si´ obrotem i przetwór-
stwem produktów rybnych;
6) usuwanie z dna morskiego utraconego sprz´tu
po∏owowego; 6) podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç oko∏ory-
backà;
7) przeprowadzanie audytów energetycznych, o któ-
rych mowa w rozporzàdzeniu Rady (WE) 7) jednostkom badawczo-rozwojowym realizujàcym

.go
nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiajàcym
tymczasowe szczególne dzia∏anie majàce na celu
wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspól-
noty Europejskiej dotkni´tych kryzysem gospo-
darczym (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 1),
zwanym dalej „rozporzàdzeniem nr 744/2008”;

8) sporzàdzanie ekspertyz dotyczàcych planów re-


strukturyzacji i modernizacji floty, o których mowa
w rozporzàdzeniu nr 744/2008;

9) opracowanie lub wdro˝enie kodeksów dobrej


statutowe zadania w zakresie rybo∏ówstwa mor-
skiego lub rybactwa Êródlàdowego;

8) szko∏om wy˝szym kszta∏càcym w zakresie rybo-


∏ówstwa morskiego lub rybactwa Êródlàdowego;

9) szko∏om ponadgimnazjalnym prowadzàcym


kszta∏cenie zawodowe w zakresie rybo∏ówstwa
morskiego lub rybactwa Êródlàdowego;

10) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowa-


dzàcym badania w zakresie rybo∏ówstwa morskie-
praktyki rybackiej; go lub rybactwa Êródlàdowego;
rcl
10) podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zwià- 11) jednostkom samorzàdu terytorialnego, paƒstwo-
zanych z sektorem rybactwa, w tym rozwój no- wym lub samorzàdowym osobom prawnym oraz
wych metod i narz´dzi szkoleniowych; paƒstwowym lub samorzàdowym jednostkom or-
ganizacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci
11) szkolenia osób zwiàzanych z sektorem rybactwa prawnej.
w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
§ 9. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
§ 7. 1. Pomoc, o której mowa w § 3, przyznaje si´ ka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej przyznaje si´
w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowal- na:
w.

nych, zgodnie z art. 37 rozporzàdzenia Rady (WE)


nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Euro- 1) budow´ lub instalacj´ urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochro-
pejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 nie i rozwojowi fauny i flory wodnej;
z 15.08.2006, str. 1), w wysokoÊci wynoszàcej:
2) rekultywacj´ wód Êródlàdowych;
1) do 100 % tych kosztów — w pierwszym roku liczo-
nym od dnia uznania organizacji producentów; 3) ochron´ i zachowanie stanu Êrodowiska natural-
nego.
2) do 80 % tych kosztów — w drugim roku liczonym
od dnia uznania organizacji producentów; § 10. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ww

ka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie


3) do 60 % tych kosztów — w trzecim roku liczo- budowy lub instalacji urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochronie
nym od dnia uznania organizacji producentów. i rozwojowi fauny i flory wodnej obejmuje w szczegól-
noÊci:
2. Pomoc, o której mowa w § 4—6, przyznaje si´ ———————
2)
w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowal- Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
nych w wysokoÊci do 100 % tych kosztów. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
§ 8. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod- poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,
ka dzia∏ania wspólne przyznaje si´: poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
1) organizacjom producentów i ich zwiàzkom; og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
2) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom po- z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
˝ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r.
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz- Nr 92, poz. 753.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12413 — Poz. 1285

1) budow´ albo odbudow´, przebudow´ lub monta˝ 1) ochron´ i popraw´ stanu Êrodowiska w ramach
urzàdzenia lub zespo∏u urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych sieci obszarów Natura 2000 w rozumieniu ustawy
w´drówk´ ryb migrujàcych; z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157,
2) adaptacj´, remont, wymian´, napraw´ lub tech- poz. 1241), w przypadkach gdy wià˝e si´ to z dzia-

l
niczne wyposa˝enie urzàdzenia lub zespo∏u urzà- ∏alnoÊcià po∏owowà, przez:
dzeƒ umo˝liwiajàcych w´drówk´ ryb migrujà-

v.p
a) finansowanie kosztów dostosowania dzia∏alno-
cych, dokonanà w celu poprawy efektywnoÊci ich
Êci po∏owowej do wymogów ochrony obszaru
dzia∏ania lub poprawy bezpieczeƒstwa w´drówki
Natura 2000, na zasadach okreÊlonych w usta-
tych ryb;
wie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
3) budow´ sztucznej rafy w polskich obszarach mor- rody, w tym sporzàdzanie i zmian´ operatów ry-
skich, w tym: backich, o których mowa w ustawie z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym,
a) zakup lub budow´ cz´Êci sk∏adowych rafy, w celu dostosowania prowadzonej gospodarki
rybackiej do wymogów ochrony obszaru Natu-
b) czyszczenie statków, które majà byç zatopione
ra 2000,
jako cz´Êç sztucznej rafy,
b) opracowanie planów zadaƒ ochronnych oraz
c) transport cz´Êci sk∏adowych rafy lub materia- planów ochrony dla obszarów Natura 2000,

.go
∏ów niezb´dnych do jej budowy,
c) wdra˝anie dzia∏aƒ okreÊlonych w planach,
d) monta˝, ustalanie po∏o˝enia oraz zatapianie o których mowa w lit. b, zwiàzanych z utrzyma-
sztucznej rafy, niem siedlisk gatunków po∏awianych ryb, wy-
korzystywanych w gospodarce rybackiej,
e) urzàdzenia sygnalizujàce i ochronne, w tym dla
morskich obszarów chronionych; d) opracowanie i wdra˝anie planów zarzàdzania
dla gatunków po∏awianych ryb, wykorzystywa-
4) badania naukowe w zakresie, o którym mowa nych w gospodarce rybackiej,
w pkt 1—3, poprzedzajàce realizacj´ operacji. e) badania naukowe w zakresie monitorowania
i obserwacji gatunków i siedlisk ryb usytuowa-
§ 11. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod- nych na obszarze Natura 2000,
ka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie re-
kultywacji wód Êródlàdowych obejmuje w szczegól- f) opracowanie i wdro˝enie systemów s∏u˝àcych
rcl
noÊci: ostrzeganiu przed zjawiskami przyrodniczymi
o negatywnych skutkach dla rybactwa;
1) renaturyzacj´ i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras
migracyjnych gatunków w´drownych ryb przez: 2) sporzàdzanie, opiniowanie oraz zmian´ operatów
rybackich, o których mowa w ustawie z dnia
a) rozbiórk´ jazów i usuwanie innych budowli lub 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym,
urzàdzeƒ stanowiàcych przeszkod´ w w´drów- w celu dostosowania zasad prowadzenia gospo-
ce ryb migrujàcych, darki rybackiej do za∏o˝eƒ strategii, polityki, pla-
nów lub programów w dziedzinie rybactwa Êród-
b) usuwanie betonowych lub kamiennych umoc- làdowego, w tym programu ochrony i odbudowy
nieƒ brzegowych,
w.

zasobów ryb, opracowanych przez organy admini-


c) zmniejszenie kàta nachylenia stromych brze- stracji publicznej.
gów,
§ 13. 1. Urzàdzenie lub zespó∏ urzàdzeƒ umo˝liwia-
d) tworzenie lub wspomaganie naturalnego po- jàcych w´drówk´ ryb migrujàcych, o którym mowa
wstawania meandrów, w § 10 pkt 1 i 2, s∏u˝y poprawie efektywnoÊci i bezpie-
e) przy∏àczanie odci´tych starorzeczy; czeƒstwa w´drówki tych ryb, je˝eli jego usytuowanie,
konstrukcja, wyposa˝enie i sposób dzia∏ania oraz
2) opracowanie i wdro˝enie systemów monitoringu iloÊç i jakoÊç wody je zasilajàcej zapewniajà ∏atwe
przejÊcie ryb, a tak˝e nie nara˝ajà tych ryb na zranie-
ww

s∏u˝àcych Êledzeniu migracji ryb;


nia, okaleczenia lub inne cierpienia i stres oraz unie-
3) zarybianie, w tym: mo˝liwiajà dokonanie po∏owu tych ryb przez osoby
do tego nieuprawnione.
a) nabycie organizmów wodnych lub ich produk-
cj´,
2. Sztuczna rafa, o której mowa w § 10 pkt 3, za-
b) transport organizmów wodnych do miejsca, pewnia ochron´ stadiów m∏odocianych zasobów ryb
w którym zostanà wypuszczone; z gatunków wyst´pujàcych w Morzu Ba∏tyckim, je˝eli
jej usytuowanie, konstrukcja, wyposa˝enie i sposób
4) badania naukowe w zakresie, o którym mowa dzia∏ania oraz iloÊç i jakoÊç wody jà pokrywajàcej
w pkt 1—3, poprzedzajàce realizacj´ operacji. umo˝liwiajà prawid∏owy rozwój stadiów m∏odocia-
nych ryb.
§ 12. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie § 14. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
ochrony i zachowania stanu Êrodowiska obejmuje Êrodka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, w zakre-
w szczególnoÊci: sie, o którym mowa w:
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12414 — Poz. 1285

1) § 10 pkt 1 i 2, przyznaje si´: § 15. 1. Pomoc w ramach Êrodka ochrona i rozwo-


ju fauny i flory wodnej przyznaje si´, je˝eli realizacja
a) posiadaczowi urzàdzenia wodnego lub jego
operacji:
cz´Êci, uniemo˝liwiajàcych albo wp∏ywajàcych
niekorzystnie na efektywnoÊç lub bezpieczeƒ- 1) ma na celu wspólny interes u˝ytkowników wód;

l
stwo w´drówki ryb migrujàcych w publicznych
Êródlàdowych wodach powierzchniowych p∏y- 2) przewiduje przeprowadzenie naukowego monito-

v.p
nàcych, ringu stanu zasobów ryb w wodach zwiàzanych
b) jednostkom samorzàdu terytorialnego, paƒ- z realizacjà operacji oraz publikacj´ wyników tego
stwowym lub samorzàdowym osobom praw- monitoringu wraz z wnioskami, po przystàpieniu
nym oraz paƒstwowym lub samorzàdowym do u˝ywania urzàdzenia lub zespo∏u urzàdzeƒ,
jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym o których mowa w § 10 pkt 1 i 2, albo sztucznej ra-
osobowoÊci prawnej — je˝eli operacja dotyczy fy, o której mowa w § 10 pkt 3;
urzàdzenia lub zespo∏u urzàdzeƒ umo˝liwiajà-
cych w´drówk´ ryb migrujàcych, 3) zapewni ochron´ stadiów m∏odocianych zasobów
ryb z gatunków wyst´pujàcych w Morzu Ba∏tyckim
c) uprawnionym do rybactwa w rozumieniu usta- albo
wy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êród-
làdowym; 4) umo˝liwi efektywnà i bezpiecznà w´drówk´ ryb

.go
migrujàcych, a koniecznoÊç podj´cia dzia∏aƒ w za-
2) § 10 pkt 3, przyznaje si´ jednostkom badawczo- kresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych zosta-
-rozwojowym, Polskiej Akademii Nauk lub jej pla-
∏a przewidziana w wojewódzkim programie ochro-
cówkom, szko∏om wy˝szym, urz´dom morskim,
ny i rozwoju zasobów wodnych, który zawiera
organizacjom producentów zrzeszajàcym armato-
rów statków rybackich albo organizacjom mi´dzy- w szczególnoÊci wskazanie:
bran˝owym, o których mowa w przepisach o orga- a) Êródlàdowych wód powierzchniowych, w któ-
nizacji rynku rybnego, stowarzyszeniom, funda- rych w´drówka ryb migrujàcych jest niemo˝li-
cjom, organizacjom po˝ytku publicznego w rozu- wa albo jej efektywnoÊç lub bezpieczeƒstwo
mieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏al- wymaga poprawy,
noÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie oraz
innym organizacjom spo∏ecznym i zawodowym; b) miejsc, w których — ze wzgl´du na wartoÊci
Êrodowiska przyrodniczego i potrzeb´ racjonal-
3) § 10 pkt 4 i § 11 pkt 4, przyznaje si´ jednostkom
rcl
nego korzystania z zasobów przyrody — jest ce-
badawczo-rozwojowym, Polskiej Akademii Nauk lowa budowa, odbudowa, rozbudowa, przebu-
lub jej placówkom i szko∏om wy˝szym;
dowa, adaptacja, remont, wymiana, naprawa
4) § 11 pkt 1 i 2 oraz § 12 pkt 1, przyznaje si´ upraw- lub dodatkowe wyposa˝enie w urzàdzenia lub
nionym do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia zespo∏y urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych w´drówk´
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym, ryb migrujàcych,
szko∏om wy˝szym, Polskiej Akademii Nauk lub jej
c) gatunków, rodzajów i odpowiednich iloÊci ma-
placówkom, jednostkom badawczo-rozwojowym,
teria∏u zarybieniowego ryb migrujàcych, je˝eli
jednostkom samorzàdu terytorialnego, regional-
nym zarzàdom gospodarki wodnej, stowarzysze- koniecznoÊç ich wprowadzenia do wskazanych
w.

niom, fundacjom, organizacjom po˝ytku publicz- wód wynika z potrzeby ochrony ich zasobów,
nego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia d) priorytetów w zakresie umo˝liwienia albo po-
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wo- prawy efektywnoÊci lub bezpieczeƒstwa w´-
lontariacie oraz innym organizacjom spo∏ecznym drówki ryb migrujàcych na obszarze wojewódz-
i zawodowym; twa.
5) § 11 pkt 3, przyznaje si´ podmiotom prowadzà-
cym zarybianie w polskich obszarach morskich 2. W przypadku pomocy w ramach Êrodka ochro-
zgodnie z przepisami o rybo∏ówstwie; na i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie okreÊlo-
ww

nym w § 12 pkt 2, pomoc na realizacj´ jednej operacji


6) § 12 pkt 2, przyznaje si´ uprawnionym do rybactwa mo˝e byç przyznana wy∏àcznie jednemu z podmio-
w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. tów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 6.
o rybactwie Êródlàdowym oraz jednostkom upraw-
nionym do opiniowania operatów rybackich, wska- § 16. 1. Wspólny interes u˝ytkowników wód, o któ-
zanym w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Roz- rym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, stwierdza minister w∏a-
woju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie opera-
Êciwy do spraw rybo∏ówstwa, w opinii, wydawanej na
tu rybackiego (Dz. U. Nr 44, poz. 414).
podstawie wyniku oceny potencjalnych i faktycznych
2. W przypadku podmiotów, o których mowa mo˝liwoÊci ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz sto-
w ust. 1, b´dàcych osobà prawnà lub jednostkà orga- sunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych
nizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, po- korzyÊci dla Êrodowiska wodnego i rozwoju rybactwa.
moc mo˝e byç równie˝ przyznana podmiotowi orga-
nizacyjnie wyodr´bnionemu w strukturze tego pod- 2. Oceny okreÊlonej w ust. 1 dokonuje si´ w odnie-
miotu, na podstawie jego dokumentów statutowych sieniu do danego rodzaju operacji, z uwzgl´dnieniem
lub za∏o˝ycielskich. informacji:
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12415 — Poz. 1285

1) zawartych w katastrze wodnym, planach zarybia- § 17. Pomocy w ramach Êrodka ochrona i rozwój
nia polskich obszarów morskich oraz planach, fauny i flory wodnej nie przyznaje si´ na budow´ albo
programach, polityce i strategiach w dziedzinie ry- odbudow´, przebudow´ lub monta˝ urzàdzenia lub
bactwa Êródlàdowego albo rybo∏ówstwa morskie- zespo∏u urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych w´drówk´ ryb
go, sporzàdzonych przez organy administracji migrujàcych przez przeszkody, w przypadku gdy mia-

l
publicznej na podstawie odr´bnych przepisów; ∏yby one zostaç wybudowane lub zamontowane na
budowlach lub urzàdzeniach wodnych, które zosta∏y

v.p
2) o priorytetach w zakresie umo˝liwienia w´drówki wybudowane po dniu 1 stycznia 2007 r.
ryb migrujàcych albo poprawy jej efektywnoÊci
lub bezpieczeƒstwa na terenie województwa; § 18. Naukowy monitoring stanu zasobów ryb
obejmuje badania dotyczàce:
3) o za∏o˝eniach gospodarki rybackiej w publicznych
Êródlàdowych wodach powierzchniowych p∏ynà- 1) efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa w´drówki ryb
cych, okreÊlonych w operatach rybackich, podanej migrujàcych w miejscu, w którym by∏a realizowa-
przez dyrektora regionalnego zarzàdu gospodarki na operacja;
wodnej;
2) wyst´powania ryb migrujàcych w Êródlàdowych
4) o stosowanych dost´pnych technikach i znanych wodach powierzchniowych;
najlepszych technikach w zakresie ochrony i roz-
woju zasobów wodnych. 3) wp∏ywu zrealizowanej operacji na zmian´ stanu
zasobów ryb migrujàcych w wodach, na których

wiera:

.go
3. Opinia okreÊlona w ust. 1 jest wydawana na
wniosek ubiegajàcego si´ o dofinansowanie, który za-

1) wskazanie wód i miejsca, w których planuje si´


umo˝liwiç w´drówk´ ryb migrujàcych lub popra-
wiç jej efektywnoÊç i bezpieczeƒstwo, albo miej-
sca, w którym planuje si´ wybudowaç sztucznà ra-
f´, o której mowa w § 10 pkt 3;
2) szczegó∏owy opis planowanego sposobu:
a) umo˝liwienia w´drówki ryb migrujàcych lub
by∏a realizowana operacja;
4) stanu zasobów ryb z gatunków wyst´pujàcych
w Morzu Ba∏tyckim i rozwoju ich stadiów m∏odo-
cianych w ekosystemie sztucznej rafy, o której mo-
wa w § 10 pkt 3.
§ 19. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej:
1) przys∏uguje, je˝eli wartoÊç netto operacji jest wy˝-
sza ni˝ 10 000 z∏;
2) przyznaje si´ w formie zwrotu poniesionych kosz-
poprawy jej efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa,
rcl
tów kwalifikowalnych w wysokoÊci do 100 % tych
w tym okreÊlenie rodzaju urzàdzenia lub zespo-
kosztów.
∏u urzàdzeƒ, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2,
wraz ze szkicami proponowanych urzàdzeƒ § 20. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
oraz zdj´ciami miejsca, w którym jest planowa- ka inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏a-
na realizacja operacji, albo dunku i przystaniach przyznaje si´ na:
b) ochrony zasobów ryb z gatunków wyst´pujà- 1) popraw´ bezpieczeƒstwa, warunków postoju lub
cych w Morzu Ba∏tyckim i rozwoju ich stadiów obs∏ugi statków rybackich;
m∏odocianych, w tym okreÊlenie typu sztucznej
rafy, o której mowa w § 10 pkt 3, wraz z jej szki- 2) popraw´ warunków bezpieczeƒstwa i higieny pra-
w.

cami; cy w portach rybackich, miejscach wy∏adunku


i przystaniach;
3) informacj´ o zakresie planowanych prac i po-
wierzchni gruntów niezb´dnych i dost´pnych do 3) popraw´ jakoÊci lub atrakcyjnoÊci produktów ryb-
realizacji operacji, a tak˝e o dost´pnej iloÊci i jako- nych pochodzàcych z po∏owów w wodach mor-
Êci wody s∏u˝àcej do zasilania urzàdzenia lub ze- skich;
spo∏u urzàdzeƒ, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2; 4) ograniczenie zanieczyszczania Êrodowiska mor-
4) specyfikacj´ przewidywanych kosztów realizacji skiego;
operacji i przeprowadzenia naukowego monito- 5) opracowanie i wdro˝enie systemów informatycz-
ww

ringu stanu zasobów ryb; nych do zarzàdzania dzia∏alnoÊcià po∏owowà.


5) uzasadnienie przyczyn, ze wzgl´du na które reali- § 21. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
zacja planowanej operacji umo˝liwi spe∏nienie ka inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏a-
warunków okreÊlonych w pkt 2. dunku i przystaniach w zakresie poprawy bezpieczeƒ-
4. Opinia jest wydawana w terminie 2 miesi´cy od stwa, warunków postoju lub obs∏ugi statków rybac-
dnia z∏o˝enia przez ubiegajàcego si´ o dofinansowa- kich w portach rybackich, miejscach wy∏adunku
nie wniosku, o którym mowa w ust. 3. i przystaniach obejmuje w szczególnoÊci:
1) zakup, budow´, przebudow´ lub remont budynków
5. W przypadku stwierdzenia, ˝e operacja nie ma
lub budowli lub napraw´ urzàdzeƒ s∏u˝àcych do:
na celu wspólnego interesu u˝ytkowników wód, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa w opinii, o któ- a) wy∏adunku, sortowania, sk∏adowania, sprzeda-
rej mowa w ust. 1, mo˝e wskazaç okolicznoÊci, po za- ˝y, zamra˝ania i przechowywania produktów
istnieniu których, lub warunki, po spe∏nieniu których rybnych pochodzàcych z po∏owów w wodach
b´dzie mo˝liwe wykazanie wspólnego interesu u˝yt- morskich, w tym przechowywania w warun-
kowników wód. kach ch∏odniczych i zamra˝alniczych,
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12416 — Poz. 1285

b) konserwacji lub naprawy statków rybackich d) zakup Êrodków transportu przeznaczonych do


i ich wyposa˝enia, u˝ywania w transporcie wewn´trznym w porcie
rybackim lub na przystani rybackiej;
c) dostarczania paliwa, wody i lodu;
2) zmian´ warunków technicznych, technologicz-

l
2) zakup, budow´, przebudow´ lub remont:
nych, sanitarnych, wymagaƒ weterynaryjnych lub
a) magazynów sprz´tu rybackiego, warunków organizacyjnych wst´pnego przetwa-

v.p
rzania, przechowywania lub przewo˝enia produk-
b) zaplecza socjalnego dla rybaków; tów rybnych pochodzàcych z po∏owów w wodach
3) budow´, przebudow´ lub remont: morskich, majàcà na celu:

a) ma∏ych przystani rybackich, a) popraw´ jakoÊci zdrowotnej produktów ryb-


nych pochodzàcych z po∏owów w wodach mor-
b) nabrze˝a lub miejsca postoju statków rybac- skich,
kich,
b) wdro˝enie dobrej praktyki higienicznej (GHP)
c) falochronów,
— o których mowa w przepisach o bezpieczeƒ-
d) dróg oraz innej infrastruktury technicznej na stwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.
obszarze znajdujàcym si´ w granicach portów
rybackich, miejsc wy∏adunku lub przystani oraz

.go
§ 24. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
niezb´dnych do ich po∏àczeƒ z drogami lokal- ka inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏a-
nymi. dunku i przystaniach w zakresie ograniczenia zanie-
czyszczania Êrodowiska morskiego obejmuje w szcze-
§ 22. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod- gólnoÊci:
ka inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏a-
dunku i przystaniach w zakresie poprawy warunków 1) budow´ budynków lub budowli s∏u˝àcych do prze-
bezpieczeƒstwa i higieny pracy w portach rybackich, chowywania i oczyszczania Êcieków oraz unieszko-
miejscach wy∏adunku i przystaniach obejmuje dliwiania odpadów;
w szczególnoÊci:
2) dzia∏ania majàce na celu zmniejszenie iloÊci orga-
1) wyposa˝enie portów rybackich, miejsc wy∏adunku nizmów morskich wyrzucanych za burt´ statku ry-
i przystani w urzàdzenia niezb´dne do zapewnie- backiego (odrzuty);
nia w∏aÊciwych warunków bezpieczeƒstwa i higie-
rcl
ny pracy; 3) wprowadzenie technik lub technologii zapewniajà-
cych odbiór odpadów ze statków rybackich przez
2) wprowadzenie systemów zarzàdzania bezpieczeƒ- urzàdzenia znajdujàce si´ w porcie oraz przekazy-
stwem i higienà pracy. wanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodli-
wienia;
§ 23. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏a- 4) dzia∏ania majàce na celu usuni´cie i unieszkodli-
dunku i przystaniach w zakresie poprawy jakoÊci lub wienie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
atrakcyjnoÊci produktów rybnych pochodzàcych z po- art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
∏owów w wodach morskich obejmuje w szczególnoÊci: padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póên.
zm.4)).
w.

1) popraw´ warunków wst´pnego przetwarzania,


wy∏adunku, utrwalania, przewo˝enia, pakowania § 25. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
lub przechowywania produktów rybnych pocho- Êrodka inwestycje w portach rybackich, miejscach wy-
dzàcych z po∏owów w wodach morskich, w tym:
∏adunku i przystaniach przyznaje si´:
a) zakup, budow´, przebudow´, adaptacj´ lub re-
mont: 1) b´dàcym posiadaczami gruntów lub zwiàzanej
z nimi infrastruktury portowej, znajdujàcych si´
— budynków lub budowli s∏u˝àcych do wst´p- w granicach portu lub przystani lub zarzàdzajàcym
nego przetwarzania produktów rybnych po- portem lub przystanià:
chodzàcych z po∏owów w wodach morskich,
ww

— urzàdzeƒ zamra˝alniczych s∏u˝àcych do prze- a) jednostkom samorzàdu terytorialnego, paƒ-


chowywania produktów rybnych, stwowym lub samorzàdowym osobom praw-
nym oraz paƒstwowym lub samorzàdowym
— magazynów lub ch∏odni s∏u˝àcych wy∏àcznie jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym
do przechowywania produktów rybnych po- osobowoÊci prawnej,
chodzàcych z po∏owów w wodach morskich;
b) budow´, przebudow´ lub remont: b) organizacjom producentów i ich zwiàzkom,

— wytwórni lodu oraz ich wyposa˝enie w nie- c) innym ni˝ wymienione w pkt 2 zarejestrowa-
zb´dne urzàdzenia techniczne, nym organizacjom reprezentujàcym producen-
tów produktów rybnych;
— budynków lub budowli s∏u˝àcych do mycia
skrzyƒ i innych pojemników; ———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
c) zakup i instalacj´ urzàdzeƒ s∏u˝àcych do sorto- og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
wania produktów rybnych pochodzàcych z po- Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz
∏owów w wodach morskich, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12417 — Poz. 1285

2) podmiotom zarzàdzajàcym portem lub przystanià § 27. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. ka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. w zakresie opracowania i przeprowadzenia kampanii
Nr 110, poz. 967, z póên. zm.5)). promocyjnych produktów rybnych oraz organizowa-
nia targów lub wystaw tematycznych zwiàzanych z ry-

l
2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka bo∏ówstwem morskim lub rybactwem Êródlàdowym
inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏adun- oraz uczestnictwem w tych targach lub wystawach

v.p
ku i przystaniach przyznaje si´ w formie zwrotu ponie- obejmuje w szczególnoÊci:
sionych kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci do:
1) us∏ugi agencji reklamowych lub innych podmio-
1) 80 % tych kosztów albo tów w zakresie zwiàzanym z przygotowaniem
i prowadzeniem kampanii promocyjnych;
2) 100 % tych kosztów — je˝eli realizacja operacji
przyczyni si´ do: 2) zakup lub najem powierzchni reklamowych oraz
tworzenie hase∏ reklamowych lub materia∏ów re-
a) powstania trwa∏ych korzyÊci dla sektora rybac- klamowych na okres trwania kampanii promocyj-
kiego w zakresie obiektów, urzàdzeƒ lub instala- nych;
cji wchodzàcych w sk∏ad infrastruktury porto-
wej lub infrastruktury zapewniajàcej dost´p do 3) publikacje niezb´dne do osiàgni´cia celu operacji;
portów lub przystani morskich, o których mowa
4) najem budynków, lokali lub Êrodków transportu,

.go
w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
niezb´dnych do przeprowadzenia kampanii pro-
i przystaniach morskich, lub
mocyjnej, zorganizowania targów lub wystaw.
b) poprawy jakoÊci produktów rybnych pochodzà-
cych z po∏owów w wodach morskich, lub § 28. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
c) zmniejszenia negatywnego lub zwi´kszenia pozy- w zakresie opracowania i przeprowadzenia badaƒ
tywnego wp∏ywu rybo∏ówstwa na Êrodowisko. rynku rybnego obejmuje w szczególnoÊci operacje
dotyczàce badania lub oceny:
§ 26. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 1) preferencji konsumenckich w zakresie spo˝ycia
przyznaje si´ na: produktów rybnych;

1) opracowanie i przeprowadzenie kampanii promo- 2) wp∏ywu dost´pnoÊci produktów rybnych na ich


cyjnych produktów rybnych, w tym produktów popyt;
rcl
uznanych zgodnie z warunkami rozporzàdzenia 3) sezonowoÊci popytu na produkty rybne;
Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie ochrony oznaczeƒ geograficznych 4) wp∏ywu dochodów konsumentów i cen produk-
i nazw pochodzenia produktów rolnych i Êrodków tów rybnych na popyt tych produktów.
spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006,
str. 12, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdze- § 29. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
niem nr 510/2006”; ka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
w zakresie prowadzenia doradztwa w zakresie sprze-
2) organizowanie targów lub wystaw tematycznych da˝y i marketingu produktów rybnych obejmuje
zwiàzanych z rybo∏ówstwem morskim lub rybac-
w.

w szczególnoÊci:
twem Êródlàdowym oraz uczestnictwo w tych tar-
gach lub wystawach; 1) organizowanie szkoleƒ z zakresu nowoczesnych
technik prezentacji produktów rybnych w sprzeda-
3) wspieranie wzrostu popytu na gatunki nie w pe∏ni ˝y hurtowej lub detalicznej;
eksploatowane;
2) organizowanie szkoleƒ z zakresu technik lub me-
4) opracowanie i przeprowadzenie badaƒ rynku ryb- tod sprzeda˝y produktów rybnych wprowadza-
nego; nych na rynek;
5) prowadzenie doradztwa w zakresie sprzeda˝y 3) wdra˝anie:
ww

i marketingu produktów rybnych;


a) technologii handlu elektronicznego,
6) dzia∏ania zwiàzane z:
b) innych technologii informatycznych majàcych
a) certyfikacjà produktów rybnych, na celu upowszechnianie informacji technicz-
b) znakowaniem produktów rybnych, nych lub handlowych dotyczàcych produktów
rybnych.
c) pakowaniem produktów rybnych lub opakowa-
niami dla tych produktów, § 30. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
d) racjonalizacjà lub standaryzacjà nazw produk- przyznaje si´:
tów rybnych.
——————— 1) jednostkom samorzàdu terytorialnego, paƒstwo-
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y wym lub samorzàdowym osobom prawnym oraz
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, paƒstwowym lub samorzàdowym jednostkom or-
poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281, ganizacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci praw-
poz. 2782. nej;
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12418 — Poz. 1285

2) urz´dowi obs∏ugujàcemu ministra w∏aÊciwego do 4) redukcj´ emisji gazów cieplarnianych i przyczynia-


spraw rybo∏ówstwa; nie si´ do walki ze zmianami klimatycznymi, zgod-
nie z art. 10 rozporzàdzenia nr 744/2008;
3) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom po-
˝ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5) wprowadzenie nowych, energooszcz´dnych roz-

l
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz- wiàzaƒ technologicznych;
nego i o wolontariacie oraz innym organizacjom

v.p
spo∏ecznym i zawodowym realizujàcym statutowe 6) ograniczenie przy∏owów i odrzutów przez zastoso-
zadania w zakresie rybo∏ówstwa morskiego lub ry- wanie selektywnych technik, technologii oraz na-
bactwa Êródlàdowego; rz´dzi po∏owowych;

4) jednostkom badawczo-rozwojowym realizujàcym 7) dzia∏ania s∏u˝àce ochronie brzegów morskich.


statutowe zadania w zakresie rybo∏ówstwa mor-
skiego lub rybactwa Êródlàdowego; 2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka
projekty pilota˝owe w zakresie poprawy oraz opraco-
5) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowa- wanie alternatywnych metod zarzàdzania rybo∏ów-
dzàcym badania w zakresie rybo∏ówstwa morskie- stwem obejmuje w szczególnoÊci:
go lub rybactwa Êródlàdowego;
1) ustanowienie stref zakazu po∏owów, w celu doko-
6) szko∏om wy˝szym kszta∏càcym w zakresie rybo- nania oceny skutków biologicznych i ekonomicz-

.go
∏ówstwa morskiego lub rybactwa Êródlàdowego; nych, które powsta∏y w wyniku ograniczenia po∏o-
wów;
7) podmiotom wykonujàcym dzia∏alnoÊç w zakresie
2) eksperymentalne zarybianie.
chowu, hodowli, po∏owu, wprowadzaniu na ry-
nek, obrotu i przetwarzania produktów rybnych
§ 34. 1. W przypadku operacji w ramach Êrodka
oraz podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç oko∏o-
projekty pilota˝owe sporzàdza si´ analiz´ naukowà
rybackà;
zawierajàcà w szczególnoÊci:
8) organizacjom producentów i ich zwiàzkom. 1) imi´ i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo
nazw´ i adres siedziby wnioskodawcy;
§ 31. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka rozwój nowych rynków i kampanii promocyjnych 2) okreÊlenie przedmiotu projektu pilota˝owego;
przyznaje si´ w formie zwrotu poniesionych kosztów 3) cele i za∏o˝enia projektu pilota˝owego;
rcl
kwalifikowalnych w wysokoÊci do 100 % tych kosz-
tów, z wy∏àczeniem podmiotów, o których mowa 4) wykazanie innowacyjnego charakteru proponowa-
w § 30 pkt 7, którym pomoc przyznaje si´ w wysoko- nych rozwiàzaƒ;
Êci do 60 % tych kosztów.
5) sentencj´ koƒcowà;
§ 32. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod- 6) dat´ sporzàdzenia.
ka projekty pilota˝owe przyznaje si´ na opracowanie,
testowanie i wdro˝enie nowych rozwiàzaƒ technicz- 2. O analizie naukowej instytut naukowo-badaw-
nych i technologicznych majàcych na celu: czy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie rybo∏ówstwa
morskiego lub rybactwa Êródlàdowego lub przetwór-
w.

1) zmniejszenie negatywnego wp∏ywu rybactwa


stwa produktów rybnych wydaje opini´.
Êródlàdowego i rybo∏ówstwa morskiego na Êro-
dowisko; 3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest sporzàdza-
2) popraw´ oraz opracowanie alternatywnych me- na na piÊmie, zgodnie z warunkami okreÊlonymi
tod zarzàdzania rybo∏ówstwem; w umowie zawartej przez wnioskodawc´ z instytutem
naukowo-badawczym.
3) doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz ba-
daƒ w zakresie rybactwa Êródlàdowego; 4. Sporzàdzajàc opini´, o której mowa w ust. 2, in-
4) popraw´ stosowanych technologii w zakresie stytut naukowo-badawczy bierze pod uwag´:
ww

przetwórstwa ryb, w tym systemów zarzàdzania 1) zgodnoÊç planowanej operacji z zasadami wspól-
jakoÊcià i bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci. nej polityki rybackiej;

§ 33. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach 2) przyj´tà metodologi´ projektu pilota˝owego;


Êrodka projekty pilota˝owe w zakresie zmniejszenia 3) planowany zakres wykorzystania rezultatów pro-
negatywnego wp∏ywu rybactwa Êródlàdowego i rybo- jektu pilota˝owego oraz przewidywany okres u˝yt-
∏ówstwa morskiego na Êrodowisko obejmuje w szcze- kowania wypracowanych rozwiàzaƒ;
gólnoÊci:
4) czy planowane efekty realizacji projektu pilota˝o-
1) popraw´ technik, technologii oraz narz´dzi po∏o- wego zosta∏y okreÊlone za pomocà obiektywnie
wowych; weryfikowalnych wskaêników produktu i rezultatu,
dostosowanych do zakresu i celów tego projektu;
2) redukcj´ zu˝ycia energii przez statki rybackie;
5) czy projekt pilota˝owy wprowadza innowacyjne
3) ulepszenie silników oraz wyposa˝enia na statkach rozwiàzania i jakie sà mo˝liwoÊci zastosowania lub
rybackich; wdro˝enia rezultatów tego projektu w praktyce;
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12419 — Poz. 1285

6) czy zaplanowano badanie efektywnoÊci rozwiàzaƒ § 37. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
obj´tych danym projektem pilota˝owym; Êrodka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia stat-
ków rybackich przyznaje si´ na modyfikacj´ statku ry-
7) czy sà zapewnione odpowiednie warunki technicz-
backiego w celu zmiany jego przeznaczenia na cele in-
no-organizacyjne oraz odpowiednio wykwalifiko-
ne ni˝ wykonywanie rybo∏ówstwa morskiego, nie-

l
wana kadra do realizacji projektu pilota˝owego;
przynoszàce zysków.

v.p
8) czy planowane wydatki sà uzasadnione, racjonal-
ne i adekwatne do zakresu i celów projektu pilota- 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje si´
˝owego; w przypadku, gdy statek rybacki zosta∏ wykreÊlony
z rejestru statków rybackich.
9) czy harmonogram realizacji projektu pilota˝owe-
go jest zrozumia∏y, konkretny i szczegó∏owy oraz § 38. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
czy planowany projekt pilota˝owy mo˝e zostaç ka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków
zrealizowany w terminach za∏o˝onych w tym har- rybackich przyznaje si´:
monogramie.
1) szko∏om wy˝szym;
5. Do wnioskodawcy, który jest instytutem nauko-
2) szko∏om ponadgimnazjalnym;
wo-badawczym, o którym mowa w ust. 2, przepisów
ust. 2—4 nie stosuje si´. 3) jednostkom badawczo-rozwojowym;

1) szko∏om wy˝szym:

go lub rybactwa Êródlàdowego lub .go


§ 35. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka projekty pilota˝owe przyznaje si´:

a) kszta∏càcym w zakresie rybo∏ówstwa morskie-

b) prowadzàcym badania z dziedziny rybo∏ów-


stwa morskiego lub rybactwa Êródlàdowego
oraz w zakresie ochrony i rozwoju zasobów
wodnych;
4) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom;
5) organizacjom producentów i ich zwiàzkom;
6) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom po-
˝ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie oraz innym organizacjom
spo∏ecznym i zawodowym;
7) urz´dom obs∏ugujàcym
publicznej;
organy administracji

2) szko∏om ponadgimnazjalnym prowadzàcym kszta∏- 8) muzeom.


rcl
cenie zawodowe w zakresie rybo∏ówstwa morskie-
go lub rybactwa Êródlàdowego; § 39. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków
3) jednostkom badawczo-rozwojowym realizujàcym rybackich przyznaje si´ w formie zwrotu poniesionych
statutowe zadania w zakresie rybo∏ówstwa mor- kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci do 100 %
skiego lub rybactwa Êródlàdowego; tych kosztów.
4) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowa-
dzàcym badania w zakresie rybo∏ówstwa morskie- § 40. Pomoc w zakresie Êrodków, o których mowa
go lub rybactwa Êródlàdowego; w § 1, w przypadku realizacji operacji o charakterze in-
westycyjnym jest przyznawana, je˝eli operacja:
w.

5) organizacjom producentów i ich zwiàzkom;


1) przyczyni si´ do powstania trwa∏ych korzyÊci gos-
6) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom po- podarczych;
˝ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz- 2) b´dzie zrealizowana z zapewnieniem nale˝ytych
nego i o wolontariacie oraz innym organizacjom gwarancji technicznych;
spo∏ecznym i zawodowym realizujàcym statutowe 3) ma zapewnionà gospodarczà trwa∏oÊç;
zadania w zakresie rybo∏ówstwa morskiego lub ry-
bactwa Êródlàdowego; 4) nie wp∏ynie negatywnie na Êrodowisko oraz
ochron´ ˝ywych zasobów wód.
ww

7) podmiotom wykonujàcym dzia∏alnoÊç w zakresie


po∏owu ryb w wodach morskich i Êródlàdowych § 41. 1. Powstanie trwa∏ych korzyÊci gospodar-
wodach powierzchniowych, chowu, hodowli, czych stwierdza si´ na podstawie informacji zawar-
wprowadzania na rynek, obrotu, przetwarzania tych w szczegó∏owym opisie operacji zawartym we
produktów rybnych oraz produkcji lub naprawy wniosku o dofinansowanie.
narz´dzi po∏owowych;
8) podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç oko∏ory- 2. Trwa∏e korzyÊci gospodarcze powstanà, gdy
backà. proponowany przez wnioskodawc´ sposób finanso-
wania i realizacji operacji nie spowoduje utraty p∏yn-
§ 36. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod- noÊci finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat,
ka projekty pilota˝owe przyznaje si´ w formie zwrotu liczàc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie
poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci zosta∏ zaakceptowany, oraz przyczyni si´ do wzrostu
do 100 % tych kosztów, z wy∏àczeniem podmiotów, dochodów beneficjenta lub wzrostu op∏acalnoÊci pro-
o których mowa w § 35 pkt 7 i 8, którym pomoc przy- wadzenia dzia∏alnoÊci, której planowana operacja do-
znaje si´ w wysokoÊci do 60 % tych kosztów. tyczy.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12420 — Poz. 1285

§ 42. Zapewnienie nale˝ytych gwarancji technicz- 2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do
nych operacji stwierdza si´ na podstawie: dysponowania nimi, je˝eli:
1) pozwolenia budowlanego albo zg∏oszenia, o któ- a) ich nabycie nie mia∏o bezpoÊredniego zwiàzku
rych mowa w przepisach prawa budowlanego; z realizacjà operacji,

l
2) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzy- b) ich wartoÊç przewy˝sza wartoÊç rynkowà lub
stanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa odtworzeniowà ustalonà w drodze wyceny nie-

v.p
wodnego, je˝eli takie pozwolenie jest wymagane ruchomoÊci w operacie szacunkowym, sporzà-
w zwiàzku z realizacjà operacji. dzonym zgodnie z przepisami o gospodarce
nieruchomoÊciami,
§ 43. Realizacja operacji ma zapewnionà gospo- c) podmiot zbywajàcy nieruchomoÊç w okresie
darczà trwa∏oÊç, je˝eli za∏o˝ono przynajmniej: 5 lat poprzedzajàcych jej zbycie beneficjentowi
1) 25-letni okres prawid∏owego dzia∏ania urzàdzenia otrzyma∏ pomoc na jej zakup ze Êrodków
lub zespo∏u urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych w´drówk´ publicznych,
ryb migrujàcych oraz 10-letni okres prawid∏owego d) nabycie nieruchomoÊci gruntowej nastàpi∏o za
dzia∏ania sztucznej rafy — w przypadku operacji kwot´ przewy˝szajàcà 10 % wszystkich kwalifi-
w zakresie Êrodka ochrona i rozwój fauny i flory kujàcych si´ wydatków na danà operacj´;
wodnej;
3) nak∏adów rzeczowych niemajàcych bezpoÊrednie-

.go
2) 25-letni okres dzia∏ania falochronów i u˝ytkowania go zwiàzku z realizacjà operacji;
nabrze˝y, 10-letni okres u˝ytkowania budynków
lub budowli bezpoÊrednio zwiàzanych z inwesty- 4) amortyzacji Êrodków trwa∏ych, je˝eli beneficjent
cjami w portach rybackich, miejscach wy∏adunku nie przedstawi∏ pisemnego oÊwiadczenia, ˝e do-
i przystaniach oraz 5-letni okres prawid∏owego kona∏ odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa-
dzia∏ania urzàdzeƒ lub innego wyposa˝enia tech- ∏ych;
nicznego — w przypadku operacji w zakresie Êrod-
5) pracy w∏asnej wykonywanej przez beneficjenta
ka inwestycje w portach rybackich, miejscach wy-
b´dàcego osobà fizycznà i pracy wolontariuszy;
∏adunku i przystaniach.
6) kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosz-
§ 44. Wp∏yw operacji na Êrodowisko ustala si´
tów po∏àczeƒ telefonicznych, op∏at za zu˝ytà wo-
w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na
d´, energi´ elektrycznà i noÊniki energii, sk∏adek
Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç, je˝eli obo-
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne benefi-
wiàzek taki wynika z przepisów o ochronie Êrodowiska.
rcl
cjenta i osób przez niego zatrudnionych:
§ 45. W przypadku braku pozwoleƒ albo zg∏osze- a) powy˝ej 10 % wartoÊci netto operacji,
nia, o których mowa w § 42, stwierdzenia spe∏nienia
warunków okreÊlonych w § 40 dokonuje si´ na pod- b) które nie mia∏y bezpoÊredniego zwiàzku z reali-
stawie z∏o˝onego wraz z wnioskiem o dofinansowanie zacjà operacji,
studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji, c) które zosta∏y naliczone i wykazane niezgodnie
przy czym warunkiem wyp∏aty pomocy jest z∏o˝enie ze sposobem okreÊlonym w umowie o dofinan-
przez beneficjenta tych pozwoleƒ albo zg∏oszenia naj- sowanie;
póêniej w dniu z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç.
7) zakupu infrastruktury wykorzystywanej w proce-
§ 46. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji za- sie kszta∏cenia, w tym budynków, sprz´tu p∏ywajà-
w.

licza si´ koszty faktycznie poniesione przez benefi- cego lub gospodarstwa rolnego przeznaczonego
cjenta z tytu∏u realizacji tej operacji, w tym tak˝e po- do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów
datek od towarów i us∏ug (VAT) na zasadach okreÊlo- wodnych, w wysokoÊci powy˝ej 10 % kosztów
nych w art. 55 ust. 5 rozporzàdzenia nr 1198/2006, od kwalifikowalnych danej operacji.
dnia przyznania pomocy.
§ 48. 1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´
2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów tylko te nak∏ady rzeczowe faktycznie wniesione przez
kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty kwalifiko- beneficjenta, które mia∏y bezpoÊredni zwiàzek z reali-
walne poniesione przed dniem przyznania pomocy, zacjà operacji w ramach Êrodków, o których mowa
lecz nie wczeÊniej ni˝ w dniu, w którym zosta∏ z∏o˝ony
ww

w § 1.
wniosek o dofinansowanie.
§ 47. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie za- 2. WartoÊç nak∏adów rzeczowych zaliczanych do
licza si´ kosztów: kosztów kwalifikowalnych ustala si´:

1) zakupu u˝ywanych maszyn, urzàdzeƒ lub innego 1) w drodze wyceny nieruchomoÊci, dokonanej nie
sprz´tu, je˝eli: wczeÊniej ni˝ w okresie 3 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunko-
a) zosta∏y zakupione z udzia∏em Êrodków publicz- wym sporzàdzonym zgodnie z przepisami o gos-
nych w okresie 5 lat poprzedzajàcych rok ich na- podarce nieruchomoÊciami — w przypadku nak∏a-
bycia, dów rzeczowych wniesionych w formie gruntu,
b) ich wartoÊç rynkowa przewy˝sza wartoÊç no- budynku lub budowli lub prawa do dysponowania
wych maszyn, urzàdzeƒ lub innego sprz´tu te- nimi;
go samego typu, 2) w kosztorysie powykonawczym — w przypadku
c) nie spe∏niajà wymagaƒ technicznych dla tych nak∏adów rzeczowych wniesionych w formie ro-
maszyn, urzàdzeƒ lub sprz´tu; bót budowlanych i prac konstrukcyjnych.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12421 — Poz. 1285

3. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac 4. Je˝eli wniosek o dofinansowanie zosta∏ z∏o˝ony
konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przesy∏kà rejestrowanà, dniem z∏o˝enia wniosku jest
inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w pro- data stempla pocztowego.
tokole odbioru.
5. Je˝eli wniosek o dofinansowanie zosta∏ dostar-

l
§ 49. 1. WysokoÊç poniesionych kosztów kwalifi- czony przesy∏kà kurierskà, dniem z∏o˝enia wniosku
kowalnych, innych ni˝ nak∏ady rzeczowe, ustala si´ na jest dzieƒ dostarczenia tej przesy∏ki do Agencji.

v.p
podstawie umowy, faktury lub innego równowa˝nego
dokumentu. § 52. 1. Je˝eli we wniosku o dofinansowanie nie
wskazano adresu wnioskodawcy i nie mo˝na ustaliç
2. Do umowy, faktury lub innego równowa˝nego tego adresu na podstawie posiadanych danych, wnio-
dokumentu, o których mowa w ust. 1, do∏àcza si´ do- sek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.
kument potwierdzajàcy sposób, miejsce i termin:
2. Je˝eli wniosek o dofinansowanie nie zosta∏ wy-
1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez
pe∏niony we wszystkich wymaganych pozycjach lub
obydwie strony umowy lub sprzedawc´ i nabyw-
nie do∏àczono do niego co najmniej jednego z doku-
c´ — w przypadku faktury lub rachunku;
mentów, o których mowa w § 50 ust. 3, wnioskodaw-
2) dokonania zap∏aty przez beneficjenta. ca jest wzywany do usuni´cia braków lub z∏o˝enia wy-
jaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwa-
§ 50. 1. Przyznanie pomocy w ramach Êrodków, nia.

.go
o których mowa w § 1, nast´puje na podstawie umo-
wy o dofinansowanie zawartej z Agencjà Restruktury- 3. Je˝eli wnioskodawca pomimo wezwania, o któ-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agen- rym mowa w ust. 2, nie usunà∏ braków lub nie z∏o˝y∏
cjà”. wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie, Agencja ponow-
nie wzywa wnioskodawc´ do usuni´cia braków lub
2. Wniosek o dofinansowanie w przypadku Êrod-
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´-
ków, o których mowa w § 1, zawiera w szczególnoÊci:
czenia wezwania.
1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy; 4. Je˝eli wnioskodawca pomimo ponownego we-
zwania, o którym mowa w ust. 3, do usuni´cia braków
2) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ nie dokona∏ ich w terminie,
osoby upowa˝nionej do reprezentowania wniosko- Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4
dawcy — je˝eli pe∏nomocnictwo zosta∏o udzielone; i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrów-
nowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em
rcl
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wniosko- Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej
dawcy; „ustawà”, stosuje si´ odpowiednio.
4) informacj´ o formie prawnej wnioskodawcy;
5. W przypadku wystàpienia we wniosku o do-
5) charakterystyk´ prowadzonej dzia∏alnoÊci; finansowanie oczywistych omy∏ek pisarskich lub ra-
chunkowych, Agencja mo˝e dokonaç ich poprawy, in-
6) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie miej- formujàc jednoczeÊnie wnioskodawc´ o wprowadzo-
sca realizacji, celów, zakresu i kosztów; nych zmianach.
7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
§ 53. 1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje si´
w.

8) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.


zwiàzane z pomocà;
2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w termi-
9) informacj´ o za∏àcznikach do∏àczonych do wniosku. nie, o którym mowa w ust. 1, Agencja zawiadamia
wnioskodawc´ o przyczynach zw∏oki, okreÊlajàc nowy
3. Do wniosku o dofinansowanie do∏àcza si´ doku- termin rozpatrzenia wniosku.
menty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie, które sà okreÊlone w za∏àczniku 3. Wezwanie przez Agencj´ wnioskodawcy do wy-
nr 1 do rozporzàdzenia. konania okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powania
4. Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg termi-
ww

o zmianach w zakresie danych obj´tych wnioskiem nu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do cza-


o dofinansowanie niezw∏ocznie po ich zaistnieniu. su wykonania przez wnioskodawc´ tych czynnoÊci.

§ 51. 1. Wniosek o dofinansowanie sk∏ada si´ do 4. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o do-
oddzia∏u regionalnego Agencji w∏aÊciwego ze wzgl´du finansowanie jest niezb´dne uzyskanie dodatkowych
na miejsce zamieszkania albo siedzib´ wnioskodawcy. wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà nowe
okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci
2. Wniosek o dofinansowanie jest sk∏adany osobi- przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku
Êcie lub przez upowa˝nionà osob´ albo przesy∏kà re- o dofinansowanie wyd∏u˝a si´ o czas niezb´dny do
jestrowanà nadanà w polskiej placówce pocztowej uzyskania wyjaÊnieƒ lub opinii, o czym Agencja infor-
operatora publicznego lub przesy∏kà kurierskà. muje wnioskodawc´ na piÊmie.
3. Z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie osobiÊcie § 54. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
albo przez upowa˝nionà osob´ jest potwierdzane na wniosku o dofinansowanie, Agencja niezw∏ocznie wy-
piÊmie. Potwierdzenie, które zawiera dat´ i godzin´ znacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin za-
jego wp∏ywu, jest opatrzone piecz´cià Agencji oraz warcia umowy o dofinansowanie nie d∏u˝szy ni˝
podpisane przez osob´ przyjmujàcà wniosek. 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12422 — Poz. 1285

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´ 2) oÊwiadczenie o dobrowolnym poddaniu si´ egze-
w wyznaczonym przez Agencj´ terminie w celu za- kucji — w przypadku operacji o wartoÊci powy˝ej
warcia umowy o dofinansowanie albo odmówi∏ jej 500 000 z∏ kwoty dofinansowania.
podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba ˝e
wnioskodawca stawi∏ si´ w celu podpisania umowy 2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà, o którym

l
i jà podpisa∏ w innym terminie: mowa w ust. 1 pkt 1, sà:
1) podpisywane przez beneficjenta w obecnoÊci upo-

v.p
1) uzgodnionym z Agencjà przed up∏ywem terminu
wyznaczonego w zawiadomieniu, nie d∏u˝szym wa˝nionego pracownika Agencji;
ni˝ miesiàc albo 2) sk∏adane we w∏aÊciwym oddziale regionalnym
Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.
2) wyznaczonym przez Agencj´, nie d∏u˝szym ni˝
21 dni od dnia, na który zosta∏ wyznaczony po- 3. Beneficjent b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza do
przedni termin zawarcia umowy. umowy o dofinansowanie:
3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podsta- 1) oÊwiadczenie ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na za-
wie ust. 2, przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´ warcie umowy albo o ustanowionej rozdzielnoÊci
odpowiednio. majàtkowej, albo oÊwiadczenie o niepozostawa-
niu w zwiàzku ma∏˝eƒskim;
§ 55. 1. Pomoc w ramach Êrodka, o którym mowa
w § 1 pkt 4, mo˝e byç równie˝ przyznana bez koniecz- 2) oÊwiadczenie wspó∏w∏aÊciciela albo wspó∏w∏aÊci-

w art. 11 ustawy.

.go
noÊci sk∏adania wniosku o dofinansowanie podmioto-
wi wy∏onionemu w konkursie ofert, o którym mowa

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, instytu-


cja zarzàdzajàca zawiera z podmiotem wy∏onionym
w konkursie ofert umow´ o dofinansowanie spe∏nia-
jàcà wymagania okreÊlone w § 56, niezw∏ocznie po
rozstrzygni´ciu tego konkursu, jednak nie póêniej ni˝
w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygni´cia.
§ 56. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postano-
cieli przedsi´biorstwa oraz ich ma∏˝onków o wyra-
˝eniu zgody na zawarcie umowy albo o ustano-
wionej rozdzielnoÊci majàtkowej, albo oÊwiadcze-
nie o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim
— w przypadku gdy operacja dotyczy wy∏àcznie
przedsi´biorstwa stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç
osób fizycznych.
§ 58. 1. Wyp∏aty pomocy w ramach Êrodków,
o których mowa w § 1, dokonuje Agencja na podsta-
wie wniosku o p∏atnoÊç.

wieniami okreÊlonymi w art. 15 ustawy, zawiera wska- 2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ na formularzu
rcl
zanie terminu i warunków sk∏adania wniosku o p∏at- opracowanym i udost´pnionym przez Agencj´ osobi-
noÊç oraz mo˝e zawieraç zobowiàzania beneficjenta Êcie albo przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊrednio
dotyczàce: w oddziale regionalnym Agencji w∏aÊciwym ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ wniosko-
1) osiàgni´cia celu operacji i zachowania tego celu dawcy.
przez 5 lat;
3. Wniosek o p∏atnoÊç mo˝e dotyczyç p∏atnoÊci
2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em in-
poÊredniej. Wniosek sk∏ada si´ po zrealizowaniu da-
nych Êrodków publicznych;
nego etapu operacji, okreÊlonego w umowie o do-
3) ograniczeƒ lub warunków obowiàzujàcych przez finansowanie.
w.

5 lat w zakresie:
4. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty
a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
nabytych w ramach realizacji operacji lub spo-
sobu ich wykorzystania, 5. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci w terminie okreÊlonym w umowie o dofinansowanie,
zwiàzanej z przyznanà pomocà; Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do
z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç, w terminie nie krótszym
4) umo˝liwienia przeprowadzenia kontroli zwiàza- ni˝ 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.
nych z przyznanà pomocà przez 5 lat;
6. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
ww

5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przy- w terminie, o którym mowa w ust. 5, Agencja nie wy-
znanà pomocà przez 5 lat; p∏aca pomocy.
6) informowania Agencji o okolicznoÊciach mogà- 7. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ prawid∏owo
cych mieç wp∏yw na wykonanie umowy przez 5 lat. wype∏niony lub nie do∏àczono do niego co najmniej
2. Pi´cioletni okres, którego dotyczà zobowiàzania jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 4,
wymienione w ust. 1 pkt 1 i 3—6, liczy si´ od dnia do- Agencja wzywa beneficjenta do usuni´cia braków lub
konania przez Agencj´ p∏atnoÊci koƒcowej. z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia wezwania.
§ 57. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umo- 8. Je˝eli beneficjent, pomimo wezwania, o którym
wie o dofinansowanie jest: mowa w ust. 7, nie usunà∏ braków lub nie z∏o˝y∏ wyjaÊ-
nieƒ w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie
1) weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà wzywa beneficjenta do usuni´cia braków lub z∏o˝enia
wekslowà sporzàdzonà na formularzu udost´p- wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia we-
nionym przez Agencj´; zwania.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12423 — Poz. 1285

9. Je˝eli beneficjent, pomimo ponownego wezwa- 3. Do wniosku nast´pca prawny beneficjenta do∏à-
nia, o którym mowa w ust. 8, nie usunà∏ braków lub cza dokument potwierdzajàcy fakt zaistnienia nast´p-
nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie, Agen- stwa prawnego, a w przypadku nast´pstwa prawnego
cja: b´dàcego wynikiem Êmierci beneficjenta — kopi´ pra-
womocnego postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-

l
1) rozpatruje wniosek o p∏atnoÊç w zakresie, w jakim bycia spadku albo kopi´ zarejestrowanego aktu po-
zosta∏ prawid∏owo wype∏niony i udokumentowa- Êwiadczenia dziedziczenia sporzàdzonego przez nota-

v.p
ny, albo riusza.
2) nie wyp∏aca pomocy, je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie
mo˝e zostaç rozpatrzony w zakresie poniesionych 4. W przypadku nast´pstwa prawnego b´dàcego
kosztów. wynikiem Êmierci beneficjenta, je˝eli nie zosta∏o za-
koƒczone post´powanie sàdowe o stwierdzenie na-
10. Do rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç przepis bycia spadku, spadkobierca do∏àcza do wniosku na-
§ 50 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio. st´pcy prawnego beneficjenta zaÊwiadczenie sàdu
o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia
§ 59. Pomoc w ramach Êrodków, o których mowa spadku albo kopi´ wniosku o stwierdzenie nabycia
w § 1, jest przyznawana do wyczerpania Êrodków spadku:
finansowych, zgodnie z kolejnoÊcià z∏o˝enia prawid∏o-
wo wype∏nionego i udokumentowanego wniosku 1) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez sàd
o dofinansowanie.

neficjent:

ust. 1 pkt 1 lub 4;


2) zaprzesta∏ realizacji operacji;
.go
§ 60. Pomoc podlega zwrotowi w ca∏oÊci, je˝eli be-

1) nie wype∏ni∏ zobowiàzaƒ, o których mowa w § 56

3) naruszy∏ przepisy o zamówieniach publicznych


w sposób majàcy wp∏yw na wynik post´powania,
przy czym zwrotowi nie podlega pomoc w cz´Êci
albo

2) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez no-


tariusza albo upowa˝nionego pracownika Agencji,
wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku
w polskiej placówce pocztowej operatora publicz-
nego albo kopià tego potwierdzenia poÊwiadczo-
nà za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza albo
upowa˝nionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadko-


bierca przekazuje Agencji prawomocne postanowie-
dotyczàcej post´powania o udzielenie zamówie- nie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie
rcl
nia publicznego, które beneficjent przeprowadzi∏ 14 dni od dnia uprawomocnienia si´ tego postano-
bez naruszenia przepisów o zamówieniach wienia.
publicznych, je˝eli zosta∏ osiàgni´ty cel operacji.
6. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-
§ 61. 1. W przypadku operacji realizowanych w ra- bycia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia
mach Êrodków, o których mowa w § 1, nast´pca praw- spadku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadko-
ny wnioskodawcy albo nabywca przedsi´biorstwa lub bierca, który z∏o˝y∏ wniosek o dofinansowanie, do∏à-
jego cz´Êci albo gospodarstwa rolnego przeznaczone- cza do tego wniosku oÊwiadczenia pozosta∏ych spad-
go do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów kobierców, ˝e wyra˝ajà zgod´ na przyznanie pomocy
wodnych lub jego cz´Êci nie mo˝e wstàpiç do toczàce- temu spadkobiercy.
w.

go si´ post´powania na miejsce wnioskodawcy.


7. W przypadku z∏o˝enia przez spadkobierc´ wnios-
2. Wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, o którym ku o dofinansowanie po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; prze-
z dniem uprawdopodobnienia zdarzenia okreÊlonego pisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´ odpowiednio.
w ust. 1.
8. Wniosek spadkobiercy o dofinansowanie rozpa-
§ 62. 1. W razie Êmierci, rozwiàzania, przekszta∏ce- truje si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.
nia albo po∏àczenia beneficjenta z innym podmiotem,
ww

w zakresie Êrodków, o których mowa w § 1, nast´pcy 9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku spadko-


prawnemu beneficjenta mo˝e byç przyznana pomoc biercy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa
na operacj´, którà realizowa∏ beneficjent, je˝eli: w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawc´ o przy-
1) sà spe∏nione warunki okreÊlone w art. 18 ust. 2 czynach zw∏oki, wskazujàc nowy termin rozpatrzenia
ustawy; wniosku, nie d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.

2) na nast´pc´ prawnego beneficjenta przesz∏y pra- 10. Do wniosku spadkobiercy o dofinansowanie


wa i obowiàzki nabyte w ramach realizacji tej ope- i trybu jego rozpatrywania nie stosuje si´ przepisów
racji oraz inne prawa i obowiàzki beneficjenta nie- § 50—53.
zb´dne do jej zrealizowania.
11. W przypadku operacji w ramach Êrodków,
2. Wniosek o dofinansowanie nast´pcy prawnego o których mowa w § 1, nabywcy przedsi´biorstwa lub
beneficjenta sk∏ada si´ w oddziale regionalnym Agen- jego cz´Êci albo gospodarstwa rolnego przeznaczone-
cji, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o dofinansowa- go do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów
nie przez beneficjenta, w terminie 2 miesi´cy od dnia wodnych lub jego cz´Êci nie mo˝e byç przyznana po-
zaistnienia zdarzenia okreÊlonego w ust. 1. moc na operacj´, którà realizowa∏ beneficjent.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12424 — Poz. 1285

§ 63. 1. W ramach Êrodków, o których mowa w § 1, b) niefinansowaniu realizacji operacji z udzia∏em


pomoc mo˝e zostaç przyznana równie˝ na operacje, innych Êrodków publicznych i zobowiàzanie do
które zosta∏y zrealizowane w ca∏oÊci przed dniem wej- nieubiegania si´ o takie finansowanie
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia lub których realizacja roz-
pocz´∏a si´ przed tym dniem, nie wczeÊniej jednak ni˝ — przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´

l
w dniu 1 stycznia 2007 r., zgodnie z warunkami i w try- p∏atnoÊci koƒcowej.
bie okreÊlonym w rozporzàdzeniu, z tym ˝e:

v.p
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski
1) do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza si´ o dofinansowanie sk∏ada si´ do dnia 30 czerwca 2010 r.
równie˝ koszty poniesione przed dniem z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie, nie wczeÊniej jednak
§ 64. Wnioski o dofinansowanie w ramach Êrodka,
ni˝ od dnia 1 stycznia 2007 r.;
o którym mowa w § 1 pkt 4, mo˝na sk∏adaç z dniem
2) wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególno- podania do publicznej wiadomoÊci na stronie interne-
Êci opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej towej administrowanej przez instytucj´ zarzàdzajàcà
cz´Êci operacji i opis planowanej cz´Êci operacji, informacji w tym zakresie.
w tym okreÊlenie miejsca realizacji celów, zakresu
i kosztów tej operacji lub jej cz´Êci; § 65. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
3) umowa o dofinansowanie zawiera oÊwiadczenia og∏oszenia.
beneficjenta o:

wania tego celu,

.go
a) osiàgni´ciu celu operacji lub zobowiàzanie do
jego osiàgni´cia oraz zobowiàzanie do zacho-
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa


i Rozwoju Wsi z dnia 25 wrzeÊnia 2009 r. (poz. 1285)

Za∏àcznik nr 1
rcl
ZA¸ÑCZNIKI, KTÓRE DO¸ÑCZA SI¢ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku Êrodka — dzia∏ania wspólne: 8) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o któ-


1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego rych mowa w przepisach prawa budowlanego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi- — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiega- operacji;
jàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takie- 9) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
go wpisu; stanie z wód, o którym mowa w przepisach pra-
wa wodnego — w przypadku gdy wymaga tego
w.

2) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku


gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest oso- specyfika operacji;
bà fizycznà; 10) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubie-
3) szczegó∏owy opis operacji, z podaniem specyfi- gajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów
kacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem êró- kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;
de∏ jej finansowania — w przypadku gdy wyma-
11) operat szacunkowy, sporzàdzony zgodnie
ga tego specyfika operacji;
z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami
4) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o — w przypadku gdy ubiegajàcy si´ o dofinan-
udzielone; sowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych
ww

5) umowa spó∏ki lub inny akt za∏o˝ycielski i statut; wniesione nak∏ady rzeczowe w formie nieru-
chomoÊci;
6) kopia decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw ry-
bo∏ówstwa o uznaniu organizacji producentów 12) studium wykonalnoÊci projektu dla danej ope-
albo o stwierdzeniu spe∏nienia przez zwiàzek racji — w przypadku braku pozwolenia budow-
organizacji producentów rybnych warunków lanego albo zg∏oszenia, o których mowa
okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej do- w przepisach prawa budowlanego lub pozwo-
tyczàcych organizacji wspólnego rynku produk- lenia wodnoprawnego, o którym mowa w prze-
tów rybnych i pochodzàcych z akwakultury — pisach prawa wodnego — w przypadku gdy
w przypadku gdy wymaga tego specyfika ope- wymaga tego specyfika operacji;
racji; 13) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
7) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo do operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzy-
dysponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany mane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
z realizacjà operacji — w przypadku gdy wyma- oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przy-
ga tego specyfika operacji; padku gdy wymaga tego specyfika operacji.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12425 — Poz. 1285

2. W przypadku Êrodka ochrona i rozwój fauny i flory 14) studium wykonalnoÊci projektu dla danej ope-
wodnej: racji — w przypadku braku pozwolenia budow-
lanego albo zg∏oszenia, o których mowa
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego w przepisach prawa budowlanego lub pozwo-
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi- lenia wodnoprawnego, o którym mowa w prze-

l
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiega- pisach prawa wodnego.
jàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takie-

v.p
go wpisu; 3. W przypadku Êrodka inwestycje w portach rybac-
2) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku kich, miejscach wy∏adunku i przystaniach:
gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest oso- 1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
bà fizycznà; albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi-
3) szczegó∏owy opis operacji, z podaniem specyfi- dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiega-
kacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem êró- jàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takie-
de∏ jej finansowania; go wpisu;

4) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o 2) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku


udzielone; gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest oso-
bà fizycznà;
5) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo do

.go
dysponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany 3) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
z realizacjà operacji — w przypadku gdy wyma- udzielone;
ga tego specyfika operacji; 4) umowa spó∏ki lub inny akt za∏o˝ycielski i statut
6) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o któ- — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
rych mowa w przepisach prawa budowlanego operacji;
— w przypadku gdy wymaga tego specyfika 5) kopia decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw ry-
operacji; bo∏ówstwa o uznaniu organizacji producentów
7) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy- albo o stwierdzeniu spe∏nienia przez zwiàzek or-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach pra- ganizacji producentów rybnych warunków
wa wodnego — w przypadku gdy wymaga tego okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej do-
specyfika operacji; tyczàcych organizacji wspólnego rynku produk-
tów rybnych i pochodzàcych z akwakultury —
rcl
8) opinia, o której mowa w § 16 ust. 1; w przypadku gdy wymaga tego specyfika ope-
racji;
9) decyzja powiatowego lekarza weterynarii,
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo do
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt dysponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany
oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt z realizacjà operacji — w przypadku gdy wyma-
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), albo decy- ga tego specyfika operacji;
zja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy,
albo zaÊwiadczenie powiatowego lekarza wete- 7) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
rynarii, ˝e ubiegajàcy si´ o dofinansowanie do- operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzy-
mane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
w.

kona∏ zg∏oszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1


pkt 2 tej ustawy — w przypadku gdy wymaga oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przy-
padku gdy wymaga tego specyfika operacji;
tego specyfika operacji;
8) szczegó∏owy opis operacji, z podaniem specyfi-
10) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubie-
kacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem êró-
gajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów
de∏ jej finansowania;
kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;
9) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o któ-
11) operat szacunkowy, sporzàdzony zgodnie
rych mowa w przepisach prawa budowlanego
z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami
— w przypadku gdy wymaga tego specyfika
— w przypadku gdy wnioskodawca zalicza do
ww

operacji;
kosztów kwalifikowalnych wniesione nak∏ady
rzeczowe w formie nieruchomoÊci; 10) pozwolenie wodnoprawne na szczególne ko-
rzystanie z wód, o którym mowa w przepisach
12) pozwolenie w∏aÊciwego organu administracji
prawa wodnego — w przypadku gdy wymaga
morskiej na wzniesienie i wykorzystywanie
tego specyfika operacji;
sztucznej rafy w polskich obszarach morskich
— w przypadku gdy operacja dotyczy budo- 11) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubie-
wy sztucznej rafy w polskich obszarach mor- gajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów
skich; kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;
13) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty 12) operat szacunkowy, sporzàdzony zgodnie
operacji, w tym kosztorys inwestorski albo z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami
otrzymane przez ubiegajàcego si´ o dofinanso- — w przypadku gdy ubiegajàcy si´ o dofina-
wanie oferty zwiàzane z realizacjà operacji — nansowanie zalicza do kosztów kwalifikowal-
w przypadku gdy wymaga tego specyfika ope- nych wniesione nak∏ady rzeczowe w formie nie-
racji; ruchomoÊci;
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12426 — Poz. 1285

13) opinia dyrektora urz´du morskiego o prawid∏o- 3) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
woÊci planowanych rozwiàzaƒ — w przypadku udzielone;
gdy wymaga tego specyfika operacji;
4) umowa spó∏ki lub inny akt za∏o˝ycielski i statut
14) studium wykonalnoÊci projektu dla danej ope- — w przypadku gdy wymaga tego specyfika

l
racji — w przypadku braku pozwolenia budow- operacji;
lanego albo zg∏oszenia, o których mowa
5) dokument potwierdzajàcy, ˝e wnioskodawca

v.p
w przepisach prawa budowlanego lub pozwo-
lenia wodnoprawnego, o którym mowa w prze- prowadzi dzia∏alnoÊç badawczà lub edukacyjnà
pisach prawa wodnego. w zakresie rybo∏ówstwa morskiego lub rybac-
twa Êródlàdowego — w przypadku gdy wyma-
4. W przypadku Êrodka rozwój nowych rynków i kam- ga tego specyfika operacji;
panie promocyjne: 6) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o któ-
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego rych mowa w przepisach prawa budowlanego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi- — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiega- operacji;
jàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takie-
7) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo do
go wpisu;
dysponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany
2) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku z realizacjà operacji — w przypadku gdy wyma-

bà fizycznà;

.go
gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest oso-

3) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o


udzielone;
4) umowa spó∏ki lub inny akt za∏o˝ycielski i statut
— w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;
5) kopia decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw ry-
bo∏ówstwa o uznaniu organizacji producentów
albo o stwierdzeniu spe∏nienia przez zwiàzek or-
ga tego specyfika operacji;
8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach pra-
wa wodnego — w przypadku gdy wymaga tego
specyfika operacji;
9) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubie-
gajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów
kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;
10) operat szacunkowy, sporzàdzony zgodnie
z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami
ganizacji producentów rybnych warunków
okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej do- — w przypadku gdy ubiegajàcy si´ o dofinanso-
rcl
tyczàcych organizacji wspólnego rynku produk- wanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych
tów rybnych i pochodzàcych z akwakultury — wniesione nak∏ady rzeczowe w formie nieru-
w przypadku gdy wymaga tego specyfika ope- chomoÊci;
racji; 11) analiza naukowa projektu pilota˝owego z poda-
6) dokument potwierdzajàcy, ˝e ubiegajàcy si´ niem specyfikacji kosztów realizacji projektu
o dofinansowanie prowadzi dzia∏alnoÊç eduka- pilota˝owego oraz wskazaniem êróde∏ jego
cyjnà w zakresie rybo∏ówstwa morskiego lub finansowania wraz z opinià instytutu naukowo-
rybactwa Êródlàdowego — w przypadku gdy -badawczego, o której mowa w § 34 ust. 2.
wymaga tego specyfika operacji;
w.

6. W przypadku Êrodka modyfikacja w celu zmiany


7) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, przeznaczenia statków rybackich:
wystaw, badaƒ, wdra˝anych systemów lub
szkoleƒ, na które wnioskodawca ubiega si´ 1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi-
realizacji oraz êróde∏ ich finansowania; dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiega-
jàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takie-
8) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubie-
go wpisu;
gajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów
kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe; 2) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo w∏as-
noÊci statku rybackiego;
ww

9) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty


operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzy- 3) szczegó∏owy opis projektu operacji, z podaniem
mane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskaza-
oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przy- niem êróde∏ jej finansowania;
padku gdy wymaga tego specyfika operacji.
4) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
5. W przypadku Êrodka projekty pilota˝owe: udzielone;
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego 5) oÊwiadczenie wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli stat-
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi- ku rybackiego, z podpisami notarialnie po-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiega- Êwiadczonymi, wyznaczajàce jednego ze wspó∏-
jàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takie- w∏aÊcicieli do wyst´powania w ich imieniu —
go wpisu; w przypadku gdy statek rybacki jest przedmio-
tem wspó∏w∏asnoÊci;
2) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku
gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest oso- 6) kopia decyzji o wykreÊleniu statku rybackiego
bà fizycznà; z rejestru statków rybackich.
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12427 — Poz. 1285

Za∏àcznik nr 2

ZA¸ÑCZNIKI, KTÓRE DO¸ÑCZA SI¢ DO WNIOSKU O P¸ATNOÂå

l
1. Dla Êrodka — dzia∏ania wspólne: 2) dokument potwierdzajàcy podniesienie kwalifi-
kacji zawodowych, w tym zaÊwiadczenie
1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez o ukoƒczeniu kursu, szko∏y, szkolenia lub otrzy-

v.p
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu- manych certyfikatach — w przypadku gdy wy-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub maga tego specyfika operacji;
dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej war-
toÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, 3) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwier- beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowal-
dzajàcych poniesione wydatki; nych wniesione nak∏ady rzeczowe;
4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o za-
2) dokument potwierdzajàcy podniesienie kwalifi-
twierdzeniu projektu technologicznego zak∏adu
kacji zawodowych, w tym zaÊwiadczenie
albo decyzja o nadaniu weterynaryjnego nume-
o ukoƒczeniu kursu, szko∏y, szkolenia lub otrzy-
ru identyfikacyjnego zak∏adowi lub decyzja
manych certyfikatach — w przypadku gdy wy-
paƒstwowego powiatowego inspektora sani-
maga tego specyfika operacji;
tarnego zatwierdzajàca zak∏ad — w przypadku

.go
3) lista osób uczestniczàcych w kursach lub szko- gdy wymaga tego specyfika operacji;
leniach — w przypadku gdy wymaga tego spe- 5) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em upo-
cyfika operacji; wa˝nionego pracownika Agencji Restrukturyza-
4) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy cji i Modernizacji Rolnictwa kopie dokumentów
beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowal- potwierdzajàcych odbiór lub wykonanie prac;
nych wniesione nak∏ady rzeczowe; 6) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych.
5) dokumentacja fotograficzna — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji; 4. Dla Êrodka — rozwój nowych rynków i kampanie
6) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez promocyjne:
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu- 1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie doku- upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub
rcl
mentów potwierdzajàcych odbiór lub wykona-
nie prac; dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej war-
toÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty,
7) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏ zgodnie z zestawieniem dokumentów potwier-
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych. dzajàcych poniesione wydatki;
2. Dla Êrodka — ochrona i rozwój fauny i flory wodnej: 2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy
zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wnie-
1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez sione nak∏ady rzeczowe;
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu-
3) kopie certyfikatów lub innych dokumentów po-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub
Êwiadczajàcych szczególnà jakoÊç, standaryza-
w.

dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej war-


cj´ lub pochodzenie produktów rybnych —
toÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty,
w przypadku gdy wymaga tego specyfika ope-
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwier-
racji;
dzajàcych poniesione wydatki;
4) dokumentacja fotograficzna — w przypadku
2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy gdy wymaga tego specyfika operacji;
beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowal-
nych wniesione nak∏ady rzeczowe; 5) wzory materia∏ów promocyjnych — w przypad-
ku gdy wymaga tego specyfika operacji;
3) kopia umowy o naukowy monitoring stanu za-
6) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
ww

sobów organizmów wodnych w wodach zwià-


odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych;
zanych z realizacjà operacji — w przypadku gdy
wymaga tego specyfika operacji; 7) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu-
4) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏ ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie doku-
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych. mentów potwierdzajàcych odbiór lub wykona-
nie prac.
3. Dla Êrodka — inwestycje w portach rybackich,
miejscach wy∏adunku i przystaniach: 5. Dla Êrodka — projekty pilota˝owe:
1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez 1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu- upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub
dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej war- dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej war-
toÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, toÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty,
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwier- zgodnie z zestawieniem dokumentów potwier-
dzajàcych poniesione wydatki; dzajàcych poniesione wydatki;
Dziennik Ustaw Nr 161 — 12428 — Poz. 1285

2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub
beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowal- dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej war-
nych wniesione nak∏ady rzeczowe; toÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty,
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwier-
3) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏ dzajàcych poniesione wydatki;

l
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych;
2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy
4) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez

v.p
beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowal-
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu- nych wniesione nak∏ady rzeczowe;
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie doku-
mentów potwierdzajàcych odbiór lub wykona- 3) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
nie prac. upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie doku-
6. Dla Êrodka — modyfikacja w celu zmiany przezna- mentów potwierdzajàcych odbiór lub wykona-
czenia statków rybackich: nie prac;
1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez 4) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktu- odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych.

.go
rcl
w.
ww

Related Interests