Druk nr 585

Warszawa, 6 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Sejm podjęte przez Senat na 13. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. uchwały:
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, −

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie pragnę powiadomić Pana Marszałka, że Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. po rozpatrzeniu:
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego,
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, − ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
− ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską

a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.,

− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia

wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, przyjął te ustawy bez poprawek. Z poważaniem (-)Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

w art. 1 w pkt 4, w art. 345 w § 8 wyrazy "§ 2, 3, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "§ 2, 3, 5 - 7".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

-2UZASADNIENIE Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i uchwalił do niej jedną poprawkę. Art. 345 w nowym brzmieniu w § 6 stanowi, że podstawą uchwały walnego zgromadzenia spółki w sprawie finansowania nabycia lub objęcia emitowanych przez spółkę akcji jest pisemne sprawozdanie zarządu (musi ono spełniać wymagania określone w tym przepisie). Na podstawie § 7 sprawozdanie to zarząd spółki będzie zobowiązany złożyć do sądu rejestrowego i ogłosić. Natomiast § 8 wyłącza stosowanie wskazanych w nim paragrafów art. 345 do świadczeń spełnianych w ramach zwykłej działalności instytucji finansowych, jak również do świadczeń spełnianych na rzecz pracowników spółki lub spółki z nią powiązanej, których celem jest ułatwienie nabycia lub objęcia emitowanych przez spółkę akcji. W sformułowanym w § 8 katalogu wymieniono m.in. przytoczony wyżej § 6, a pominięto § 7. Zdaniem Senatu, skoro ustawodawca przyjął, że w przypadkach określonych w § 8, przepis o sprawozdaniu zarządu nie będzie stosowany, należy wyłączyć w tych przypadkach również stosowanie § 7, który odnosi się bezpośrednio do sprawozdania. Przyjęte brzmienie § 8 uniemożliwia bowiem stosowanie § 7. Senacka poprawka zmierza zatem do zapewnienia konsekwencji, a tym samym spójności w ramach przepisów zawartych w art. 345.