You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 11 — 560 — Poz.

67 i 68

2) sprz´t lub urzàdzenia do za∏adunku i wy∏adunku § 5. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie


zwierzàt gospodarskich kopytnych, w tym sta∏e lub organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkur-
przenoÊne rampy o kàcie nachylenia nieprzekra- sów zwierzàt zapewnia:
czajàcym 20°, z bokami trwale zabezpieczajàcymi
te zwierz´ta przed upadkiem i pod∏ogà o nieÊliskiej 1) niezw∏oczne usuwanie:
nawierzchni. a) nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów
o nawozach i nawo˝eniu i odchodów zwierzàt
2. Targi zwierzàt gospodarskich mogà odbywaç si´ innych ni˝ zwierz´ta gospodarskie,
wy∏àcznie w miejscach oddalonych co najmniej
o 50 m od innych miejsc przebywania tych zwierzàt, b) zw∏ok zwierz´cych;
rzeêni, obiektów budowlanych przetwórstwa rolno- 2) dost´p do bie˝àcej wody przeznaczonej do spo˝y-
-spo˝ywczego, zak∏adów zatwierdzonych do prowa- cia przez ludzi w iloÊci wystarczajàcej do napoje-
dzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transporto- nia gromadzonych zwierzàt.
wania, przechowywania, operowania, przetwarzania
oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych pro- § 6. Osoby zatrudnione przez podmioty prowadzà-
duktów pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych ce dzia∏alnoÊç w zakresie organizowania targów zwie-
do spo˝ycia przez ludzi lub zak∏adów wytwarzajàcych rzàt gospodarskich do obs∏ugi tych zwierzàt powinny
pasze. byç przeszkolone w zakresie post´powania z tymi
zwierz´tami.
§ 3. W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 2,
powinny znajdowaç si´ w szczególnoÊci wydzielone § 7. Po zakoƒczeniu targów, wystaw, pokazów lub
miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a—d. konkursów zwierzàt miejsca, w których by∏y przetrzy-
mywane zwierz´ta, oczyszcza si´ i odka˝a.
§ 4. 1. Wy∏adunek i za∏adunek zwierzàt przeprowa-
dza si´ w sposób zabezpieczajàcy je przed upadkiem § 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i urazami, bez nara˝ania na zb´dny stres, ból i cierpie- i Rozwoju Wsi z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie
nie. szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaga-
nych przy organizowaniu lub urzàdzaniu targów, sp´-
2. Zwierz´ta gospodarskie kopytne, z wy∏àczeniem dów i wystaw zwierzàt (Dz. U. Nr 192, poz. 1609).
prosiàt i warchlaków, po przywiezieniu na miejsce tar-
gu wy∏adowuje si´ ze Êrodków transportu. § 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
3. Zwierz´ta agresywne lub wykazujàce objawy
chorobowe izoluje si´. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

68
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 stycznia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zarzàdzenia Êrodków zwiàzanych z wystàpieniem grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 mar- § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu ju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarzàdzenia
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, Êrodków zwiàzanych z wystàpieniem grypy ptaków
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: (Dz. U. Nr 225, poz. 1665) po § 1 dodaje si´ § 1a—1d
w brzmieniu:
———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini- „§ 1a. 1. Kaczki i g´si inne ni˝ wymienione w ust. 2,
stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 kury, indyki, przepiórki, perlice, go∏´bie, ba-
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada ˝anty i kuropatwy mogà byç utrzymywane
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania na otwartej przestrzeni jedynie w miejscu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). ogrodzonym i zabezpieczonym przed dost´-
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
pem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17,
poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz 2. Kaczki i g´si w zak∏adzie hodowli zarodowej
z 2007 r. Nr 133, poz. 920. lub zak∏adzie reprodukcyjnym oraz strusie
Dziennik Ustaw Nr 11 — 561 — Poz. 68

i inne bezgrzebieniowce mogà byç utrzymy- 2) 1 ptaka w stadzie liczàcym do 10 sztuk,


wane na otwartej przestrzeni, je˝eli: 10 % ptaków w stadzie liczàcym od 11 do
50 sztuk albo 20 % ptaków w stadzie liczà-
1) zosta∏y trwale oznakowane w sposób cym powy˝ej 50 sztuk — w przypadku stru-
umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´; si oraz innych bezgrzebieniowców
2) b´dà przebywa∏y na otwartej przestrzeni — w krajowym laboratorium referencyjnym,
nie d∏u˝ej ni˝ 6 godzin dziennie; w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej,
3) ich karmienie i pojenie b´dzie odbywa∏o prowadzàcym badania w tym kierunku.
si´ w sposób zabezpieczajàcy pasz´ i wo-
d´ przed dost´pem dzikich ptaków oraz ich 5. Go∏´bie mogà byç wypuszczane jedynie na lo-
odchodami; ty treningowe lub na loty konkursowe, je˝eli:

4) podmiot prowadzàcy zak∏ad zapewni: 1) sà utrzymywane oddzielnie od innych pta-


ków;
a) sta∏y dozór uniemo˝liwiajàcy kontakt
kaczek, g´si, strusi oraz innych bezgrze- 2) ich karmienie i pojenie odbywa si´ w spo-
bieniowców z dzikimi ptakami, sób zabezpieczajàcy pasz´ i wod´ przed
b) ˝e kaczki, g´si, strusie oraz inne bez- dost´pem dzikich ptaków oraz ich odcho-
grzebieniowce przebywajàce na otwar- dami.
tej przestrzeni nie b´dà mia∏y dost´pu
do otwartych zbiorników wodnych, § 1b. Podmiot prowadzàcy zak∏ad hodowli zarodowej
lub zak∏ad reprodukcyjny niezw∏ocznie informu-
c) ˝e b´dà stosowane urzàdzenia do od- je powiatowego lekarza weterynarii o:
straszania dzikich ptaków,
d) ˝e lekarz weterynarii b´dzie przeprowa- 1) zmniejszeniu:
dza∏ badanie kliniczne ptaków w stadzie a) spo˝ycia o ponad 20 % przez drób utrzy-
raz w miesiàcu, przy czym pierwsze ba- mywany w tych zak∏adach pasz lub wody,
danie zostanie przeprowadzone przed
rozpocz´ciem utrzymywania ptaków na b) produkcji jaj o ponad 5 % co najmniej
otwartej przestrzeni, przez 2 kolejne dni,
e) ˝e b´dzie przeprowadzane badanie la- c) procentowego wskaênika prze˝ywalnoÊci
boratoryjne w kierunku grypy ptaków o ponad 3 % tygodniowo;
wywo∏anej wirusem grypy typu A pod-
typ H5 lub H7 co najmniej raz na 2 mie- 2) wystàpieniu u drobiu utrzymywanego w tych
siàce, przy czym pierwsze badanie zo- zak∏adach objawów klinicznych, takich jak:
stanie przeprowadzone przed rozpocz´- dusznoÊç, sinica, wybroczyny lub przekrwie-
ciem utrzymywania ptaków na otwartej nie b∏on Êluzowych, wskazujàcych na podej-
przestrzeni. rzenie wystàpienia grypy ptaków.

3. Podmiot prowadzàcy zak∏ad hodowli zarodo- § 1c. 1. Dopuszcza si´, po uzyskaniu zgody powia-
wej lub zak∏ad reprodukcyjny oraz podmiot towego lekarza weterynarii, zorganizowanie
utrzymujàcy strusie lub inne bezgrzebie- targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udzia-
niowce: ∏em ˝ywych ptaków.
1) zamierzajàcy utrzymywaç ptaki w sposób
2. Powiatowy lekarz weterynarii wyra˝a zgod´,
okreÊlony w ust. 2, informuje o tym powia-
o której mowa w ust. 1, je˝eli:
towego lekarza weterynarii przed rozpocz´-
ciem takiego utrzymywania, podajàc miej- 1) podmiot zamierzajàcy zorganizowaç targ,
sce oraz liczb´ utrzymywanych ptaków; wystaw´, pokaz lub konkurs z udzia∏em ˝y-
2) przekazuje informacj´ o wynikach badaƒ, wych ptaków przedstawi wykaz powiatów,
o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i e, z których b´dà pochodziç ptaki, z których
powiatowemu lekarzowi weterynarii nie- udzia∏em zostanà zorganizowane targ, wy-
zw∏ocznie po ich otrzymaniu. stawa, pokaz lub konkurs;

4. Badanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. e, 2) przeprowadzona przez niego analiza ryzy-
przeprowadza si´ na próbkach pobranych ka wyka˝e, ˝e zorganizowanie targu, wy-
przez lekarza weterynarii co najmniej od: stawy, pokazu lub konkursu z udzia∏em ˝y-
wych ptaków nie spowoduje zwi´kszenia
1) 15 ptaków z ka˝dego stada — w przypadku w znacznym stopniu zagro˝enia wystàpie-
kaczek i g´si, nia grypy ptaków.
Dziennik Ustaw Nr 11 — 562 — Poz. 68 i 69

3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza rych udzia∏em majà byç zorganizowane targ,
analiz´ ryzyka, bioràc pod uwag´ status epi- wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwa-
zootyczny miejsca, w którym majà byç zorga- g´ informacje o statusie epizootycznym tych
nizowane targ, wystawa, pokaz lub konkurs miejsc, przekazane mu przez w∏aÊciwych
z udzia∏em ˝ywych ptaków, oraz miejsc po- miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.
chodzenia tych ptaków, w szczególnoÊci:
§ 1d. Przepisów § 1a—1c nie stosuje si´ do obsza-
1) czy miejsca te znajdujà si´ na szlaku mi- rów, na których na podstawie art. 45 ust. 1
gracyjnym ptaków; i art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
2) jaka jest odleg∏oÊç tych miejsc od miejsc, chorób zakaênych zwierzàt wprowadzono zaka-
w których mogà gromadziç si´ ptaki wod- zy lub nakaz, o których mowa w § 1, lub obsza-
ne; rów A i B okreÊlonych na terytorium Rzeczypos-
politej Polskiej w decyzji Komisji 2006/415/WE
3) gdzie sà zlokalizowane zak∏ady drobiu lub
z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczàcej niektórych
fermy drobiu;
Êrodków ochronnych w odniesieniu do wy-
4) jaka jest cz´stotliwoÊç przemieszczania soce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1
drobiu lub innych ptaków utrzymywanych u drobiu we Wspólnocie i uchylajàcej decyzj´
przez cz∏owieka oraz jaka jest cz´stotli- 2006/135/WE (Dz. Urz. UE L 164 z 16.06.2006,
woÊç przemieszczania si´ osób i pojazdów str. 51, z póên. zm.).”.
mi´dzy zak∏adami drobiu lub fermami dro-
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
biu.
szenia.
4. Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowa-
dzajàc analiz´ ryzyka w zakresie dotyczàcym
miejsc pochodzenia ˝ywych ptaków, z któ- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

69
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej


sàdów powszechnych

Na podstawie art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca Rozdzia∏ 1


2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co Przepisy ogólne
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 1) zasady dysponowania Êrodkami bud˝etu sàdow-
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
nictwa, ustanawiania dysponentów Êrodków oraz
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, okreÊlenie ich zadaƒ i kompetencji;
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, 2) zasady i tryb opracowywania planów finansowych
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, sàdów;
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, 3) zasady i tryb dokonywania zmian w planach finan-
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, sowych sàdów;
Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482
i Nr 230, poz. 1698. 4) uruchamianie Êrodków bud˝etowych;