Druk nr 526

Warszawa, 31 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

-

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Andrzeja Adamczyka. (-) Andrzej Adamczyk; (-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartu$; (-) Dariusz B#k; (-) Andrzej B%tkowski; (-) Antoni B!#dek; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej Miko!aj Dera; (-) Szymon Stanis!aw Gi"y&ski; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Przemys!aw Gosiewski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Grzegorz Janik; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Dariusz Kaczanowski; (-) Beata Kempa; (-) Maks Kraczkowski; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Marzena Macha!ek; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jacek Osuch; (-) Stanis!aw O"óg; (-) Boles!aw Grzegorz Piecha; (-) Jerzy R%bek; (-) Józef Rojek; (-) Anna Sikora; (-) Krzysztof So&ta; (-) Piotr Stanke; (-) Stanis!aw Szwed; (-) Beata Szyd!o; (-) Teresa Wargocka; (-) Waldemar Wi#zowski; (-) Jadwiga Wi$niewska; (-) Micha! Wojtkiewicz; (-) Tadeusz Wo'niak; (-) Anna Zalewska; (-) Jaros!aw Zieli&ski; (-) Wojciech (ukowski.

Projekt

USTAWA z dnia……………….

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo!ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó"n. zm.2)) wprowadza si# nast#puj$ce zmiany: 1) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. W sprawach, o których mowa w przepisach dzia%u III, z wy%$czeniem art. 97a ust. 1 pkt 1, art. 122 i art. 126, wykonanie decyzji nast#puje po up%ywie 14 dni od dnia, w którym up%yn$% bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzj# do s$du administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do s$du administracyjnego w tych sprawach organ, który wyda% decyzj#, wstrzymuje z urz#du jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przys%uguje za&alenie.”; 2) w art. 93 uchyla si# ust. 4 i 5; 3) art. 94 otrzymuje brzmienie: „Art. 94. 1. W przypadku braku planu miejscowego, je&eli nieruchomo!' jest po%o&ona na obszarze nieobj#tym obowi$zkiem sporz$dzenia tego

planu, podzia%u nieruchomo!ci mo&na dokona', je&eli nie jest sprzeczny z przepisami odr#bnymi, a je&eli dla nieruchomo!ci decyzj# o podlegaj$cej warunkach podzia%owi wydano

zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzja ta obowi$zuje w dniu z%o&enia wniosku, o którym mowa w art. 96 ust. 1, je&eli jest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu okre!lonymi w tej decyzji. 2. Je&eli nie zosta% uchwalony plan miejscowy dla obszarów obj#tych, na mocy przepisów odr#bnych, obowi$zkiem sporz$dzenia takiego planu, podzia% nieruchomo!ci mo&e nast$pi' po wej!ciu w &ycie tego planu.”; 4) art. 96 otrzymuje brzmienie: „Art. 96. 1. Podzia%u nieruchomo!ci dokonuje si# na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale&y do%$czy': 1) dokument stwierdzaj$cy tytu% prawny do nieruchomo!ci; 2) wypis z katastru nieruchomo!ci oraz kopi# mapy katastralnej; 3) protokó% z przyj#cia granic nieruchomo!ci; 4) map# z projektem podzia%u. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do%$cza si# ponadto: 1) pozwolenie zabytków wojewódzkiego na podzia% konserwatora w

nieruchomo!ci,

2

przypadku

nieruchomo!ci

wpisanej

do

rejestru zabytków; 2) decyzj# o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1; 3) wykaz zmian gruntowych; 4) wykaz synchronizacyjny, je&eli oznaczenie dzia%ek gruntu w katastrze nieruchomo!ci jest inne ni& w ksi#dze wieczystej. 4. Przed z%o&eniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 podlegaj$ przyj#ciu do pa(stwowego kartograficznego. 5. Je&eli nieruchomo!' lub podzia%u jest mo&na przedmiotem dokona' art. na 199 zasobu geodezyjnego i

wspó%w%asno!ci wieczystego, &ytkowników

wspó%u&ytkowania

wniosek wszystkich wspó%w%a!cicieli albo wspó%uwieczystych. Przepis Kodeksu cywilnego stosuje si# odpowiednio. Nie dotyczy to podzia%u, o którym orzeka s$d.”; 5) art. 97 otrzymuje brzmienie: „Art. 97. 1. Podzia%u nieruchomo!ci dokonuje si# na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzaj$cej podzia%, wydanej nie pó"niej ni& w terminie 30 dni, licz$c od dnia z%o&enia wniosku, o którym mowa w art. 96 ust. 1. 2. Je&eli w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie wydana decyzja w sprawie podzia%u

3

nieruchomo!ci, podzia% nieruchomo!ci nast#puje z mocy prawa z up%ywem tego terminu. 3. Podzia% nieruchomo!ci z mocy prawa, o którym mowa w ust. 2, nie nast#puje je&eli jest sprzeczny z przepisami ustawy lub przepisami odr#bnymi. 4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni, licz$c od dnia, w którym up%yn$% termin, o którym mowa w ust. 1, wydaje decyzj# w sprawie podzia%u nieruchomo!ci z mocy prawa albo w przypadku okre!lonym w ust. 3 decyzj# stwierdzaj$c$, &e podzia% nieruchomo!ci nie nast$pi% z mocy prawa. 5. W przypadku gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wyda decyzji, o których mowa w ust. 4, w terminie 37 dni od dnia z%o&enia wniosku, o którym mowa w art. 96 ust. 1, organ wy&szego stopnia wymierza wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w drodze postanowienia, na które przys%uguje za&alenie, kar# w wysoko!ci 500 z% za ka&dy dzie( zw%oki. Wp%ywy z kar stanowi$ dochód bud&etu pa(stwa. 6. Kar# uiszcza si# w terminie 14 dni od dnia dor#czenia postanowienia, o którym mowa w ust. 5. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 5, podlega ona !ci$gni#ciu w trybie przepisów o post#powaniu egzekucyjnym w administracji. 7. W przypadku gdy o podziale nieruchomo!ci orzeka s$d, nie wydaje si# decyzji, o których mowa w ust. 1 i 4. Je&eli podzia% nieruchomo!ci jest uzale&niony od ustale( planu miejscowego, a w razie braku planu – od warunków

4

okre!lonych w art. 94 ust. 1, s$d zasi#ga opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a w odniesieniu konserwatora do nieruchomo!ci zabytków. wpisanej do rejestru zabytków tak&e opinii wojewódzkiego Wydanie opinii nast#puje nie pó"niej ni& w terminie miesi$ca, licz$c od dnia wyst$pienia s$du. 8. W przypadku wydzielenia nieruchomo!ci, której w%asno!' lub u&ytkowanie wieczyste zosta%y nabyte z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia cz#!ci nieruchomo!ci w celu zwrotu wyw%aszczonej nieruchomo!ci nie wydaje si# decyzji, o której mowa w ust. 1 i 4. Ostateczna decyzja o nabyciu w%asno!ci lub u&ytkowania wieczystego albo ostateczna decyzja o zwrocie wyw%aszczonej podzia%. 9. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 4, lub orzeczenie s$du, o którym mowa w ust. 7, stanowi$ w podstaw# do dokonania oraz w wpisów katastrze ksi#dze wieczystej nieruchomo!ci zatwierdza

nieruchomo!ci.”; 6) art. 97a otrzymuje brzmienie: „Art. 97a. 1. Podzia%u nieruchomo!ci mo&na dokona'

z urz#du, je&eli: 1) jest on niezb#dny do realizacji celów publicznych; 2) nieruchomo!' stanowi w%asno!' gminy i nie zosta%a oddana w u&ytkowanie wieczyste. 2. W przypadkach, o których mowa w art. 95 pkt 3-5, podzia%u nieruchomo!ci mo&na

5

dokona' z urz#du albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonuj$cego zadanie z zakresu administracji rz$dowej, zarz$du powiatu lub zarz$du województwa. 3. Podzia%u nieruchomo!ci stanowi$cej w%asno!' Skarbu Pa(stwa, powiatu lub województwa mo&na dokona' z urz#du, po zasi#gni#ciu opinii odpowiednio starosty, wykonuj$cego zadanie z zakresu administracji rz$dowej, zarz$du powiatu lub zarz$du województwa. 4. Je&eli nieruchomo!' jest wpisana do rejestru zabytków, podzia%u nieruchomo!ci mo&na dokona' z urz#du po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora

zabytków, o którym mowa w ust. 4, wydaje si# na wniosek odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty, wykonuj$cego zadanie z zakresu administracji rz$dowej, zarz$du powiatu lub zarz$du województwa. 6. Podzia%u nieruchomo!ci, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si# na podstawie decyzji wójta, burmistrza zatwierdzaj$cej albo prezydenta Decyzja miasta stanowi podzia%.

podstaw# do dokonania wpisu w ksi#dze wieczystej oraz w katastrze nieruchomo!ci. 7. Podzia%u nieruchomo!ci, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mo&na równie& dokona' na koszt osoby lub jednostki organizacyjnej, która b#dzie realizowa%a cel publiczny.”; 7) po art. 97a dodaje si# art. 97b w brzmieniu:

6

„Art. 97b. W przypadku dokonywania z urz#du podzia%u nieruchomo!ci o nieuregulowanym stanie prawnym, z zastrze&eniem art. 114 ust. 3 i 4, stosuje si# nast#puj$ce zasady: 1) informacj# o zamiarze dokonania podzia%u wójt, burmistrz albo prezydent miasta podaje do oraz publicznej na wiadomo!ci w sposób urz#du zwyczajowo przyj#ty w danej miejscowo!ci stronach internetowych gminy, a tak&e przez og%oszenie w prasie o zasi#gu ogólnopolskim; 2) je&eli w terminie 2 miesi#cy od dnia do

og%oszenia nie zg%osz$ si# osoby, którym przys%uguj$ nieruchomo!ci, post#powanie nieruchomo!ci; 3) po bezskutecznym up%ywie terminu, o którym mowa w pkt 2, wójt, burmistrz albo prezydent miasta mo&e wyda' decyzj# zatwierdzaj$c$ podzia% nieruchomo!ci; 4) decyzja podlega og%oszeniu w sposób w prawa rzeczowe mo&na sprawie wszcz$' podzia%u

okre!lony w art. 49 Kodeksu post#powania administracyjnego.”; 8) w art. 98a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si# do podzia%ów nieruchomo!ci, które nast$pi%y z mocy prawa, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 2a lub art. 95.”,

7

b) po ust. 3 dodaje si# ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. W rozliczeniu op%aty adiacenckiej lub zaleg%o!ci z tego tytu%u, osoba zobowi$zana do jej wniesienia mo&e przenie!' na rzecz gminy prawa do dzia%ki gruntu wydzielonej w wyniku podzia%u. Przeniesienie praw do dzia%ki gruntu wydzielonej w wyniku podzia%u, na rzecz gminy, wymaga zgody wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Przepis art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó"n. zm.3)) stosuje si# odpowiednio. Ró&nice mi#dzy warto!ci$ dzia%ki gruntu wydzielonej dop%at. 5. Ustalenie op%aty adiacenckiej mo&e nast$pi', je&eli w dniu, w którym nast$pi% podzia% nieruchomo!ci albo orzeczenie o podziale sta%o si# prawomocne, obowi$zywa%a uchwa%a rady gminy, o której mowa w ust. 1. Do ustalenia op%aty adiacenckiej przyjmuje si# stawk# procentow$ obowi$zuj$c$ w dniu, w którym nast$pi% podzia% nieruchomo!ci albo orzeczenie o podziale sta%o si# prawomocne. Ustalenie op%aty adiacenckiej rzeczoznawcy nast#puje po uzyskaniu okre!laj$cej opinii wzrost maj$tkowego, w wyniku podzia%u a nale&no!ci$ wynikaj$c$ z op%aty adiacenckiej pokrywa si# w formie

warto!ci nieruchomo!ci.”; 9) art. 98b otrzymuje brzmienie: „Art. 98b. 1. W%a!ciciele albo u&ytkownicy w ich wieczy!ci sposób racjonalne

nieruchomo!ci uniemo&liwiaj$cy

ukszta%towanych

zagospodarowanie mog$ z%o&y' zgodny wniosek o podzia% tych nieruchomo!ci na dzia%ki gruntu, w celu dokonania zamiany praw do wydzielonych

8

dzia%ek gruntu, umo&liwiaj$cej ich racjonalne zagospodarowanie. Podzia% nast#puje na wniosek osób, którym przys%uguj$ jednorodne prawa do tych nieruchomo!ci. Do wniosku nale&y do%$czy', z%o&one w formie aktu notarialnego, zobowi$zanie do dokonania zamiany, o której mowa w ust. 3. 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje si# odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97, art. 98, art. 98a oraz art. 99. 3. Podzia%u nieruchomo!ci, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si# pod warunkiem, &e w%a!ciciele albo u&ytkownicy wieczy!ci dokonaj$, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do cz#!ci ich nieruchomo!ci, które wesz%y w sk%ad nowo wydzielonych dzia%ek gruntu. W razie nierównej warto!ci zamienianych cz#!ci nieruchomo!ci mo&e mie' zastosowanie art. 15.”; 10) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Je&eli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydanie decyzji dzaj$cej o wyw%aszczeniu podzia% mo&e wymaga%oby by' uprzedniego rygor dokonania podzia%u nieruchomo!ci, decyzji zatwiernadany natychmiastowej wykonalno!ci.”; 11) w art. 145 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydanie decyzji o ustaleniu op%aty adiacenckiej mo&e nast$pi' w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do pod%$czenia nieruchomo!ci do poszczególnych urz$dze( infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, je&eli w dniu stworzenia tych warunków

9

obowi$zywa%a uchwa%a rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2. Do ustalenia op%aty przyjmuje si# stawk# procentow$ okre!lon$ w uchwale rady gminy obowi$zuj$c$ w dniu, w którym stworzono warunki do pod%$czenia nieruchomo!ci do poszczególnych urz$dze( infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 pa"dziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzaj$ce ustawy reformuj$ce administracj# publiczn$ (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z pó"n. zm.4)) w art. 73 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Je&eli Pa(stwa istnieje lub konieczno!' w%asno!' okre!lenia granic

nieruchomo!ci, które przesz%y na w%asno!' Skarbu jednostek samorz$du terytorialnego, wydaj$c decyzj#, o której mowa w ust. 3, nie wydaje si# decyzji o podziale nieruchomo!ci. Decyzj$ t$ zatwierdza si# podzia% nieruchomo!ci.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó%dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z pó"n. zm.5)) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podzia% nieruchomo!ci mo&e nast$pi' niezale&nie od istnienia i ustale( miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu niezale&nie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo!ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó"n. zm.2)) stosuje si# odpowiednio.”.

10

Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony !rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó"n. zm.6)) w art. 46a w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) starosta – w przypadku scalenia lub wymiany gruntów;”.

Art. 5. Do spraw wszcz#tych i niezako(czonych przed dniem wej!cia w &ycie ustawy decyzj$ ostateczn$ lub prawomocnym orzeczeniem s$du, o których mowa w dziale III rozdzia% 1 ustawy wymienionej w art. 1, stosuje si# przepisy dotychczasowe, nie d%u&ej jednak ni& do dnia 30 czerwca 2008 r.

Art. 6. Ustawa wchodzi w &ycie po up%ywie 1 miesi$ca od dnia og%oszenia.

11

1

)

2

3

4

5

6

Niniejsz$ ustaw$ zmienia si# ustaw# z dnia 13 pa"dziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzaj$ce ustawy refor muj$ce administracj# publiczn$, ustaw# z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó%dzielniach mieszkaniowych, ustaw# z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony !rodowiska. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818. ) Zmiany wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180 oraz z 2007 r. Nr 125, poz. 873. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493.

UZASADNIENIE Przedstawione warunkuj$cy w nowelizacji %adu rozwi$zania stanowi$ przy kompromis

zachowanie

przestrzennego

jednoczesnym

uproszczeniu i przyspieszeniu post#powania administracyjnego w sprawie podzia%u nieruchomo!ci. W przedmiotowym projekcie przewidziano bowiem, &e podzia%y nieruchomo!ci nie b#d$ wst#pnie opiniowane pod wzgl#dem zgodno!ci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego, z decyzj$ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podzia% nieruchomo!ci, tak jak dotychczas, dokonywany b#dzie na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny, z tym &e osoba zamierzaj$ca dokona' podzia%u nieruchomo!ci sk%ada' b#dzie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek wraz z map$ z projektem podzia%u, sporz$dzon$ przez geodet# uprawnionego i przyj#t$ do pa(stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nast#pnie mapa wraz z wnioskiem oraz innymi wymaganymi dokumentami, b#dzie przedmiotem oceny wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod wzgl#dem dopuszczalno!ci podzia%u. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta b#dzie zobligowany rozpatrzy' wniosek w ci$gu 30 dni, licz$c od dnia jego z%o&enia. Je&eli organ nie wyda decyzji zatwierdzaj$cej albo odmawiaj$cej zatwierdzenia podzia%u, podzia% nieruchomo!ci dokona si# z mocy prawa po up%ywie miesi$ca. Je&eli jednak przedstawiony na mapie podzia% nieruchomo!ci, o który wnioskowa%a strona, b#dzie sprzeczny z przepisami ustawy lub przepisami odr#bnymi, podzia% z mocy prawa nie nast$pi. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta b#dzie mia% 7 dni na wydanie decyzji potwierdzaj$cej dokonanie lub „niedokonanie” podzia%u z mocy prawa. Jednocze!nie nale&y podkre!li', &e proponowane przepisy nie daj$ organowi mo&liwo!ci zawieszenia post#powania na okres 12 miesi#cy, tak jak ma to miejsce obecnie, w przypadku og%oszenia przez gmin# o przyst$pieniu do sporz$dzenia planu miejscowego. Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami zosta% opracowany z uwzgl#dnieniem techniki legislacyjnej wynikaj$cej z rozporz$dzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z t$ technik$ podaje si# nowe brzmienie ca%ego przepisu lub jego jednostki redakcyjnej, chocia&by zmiana dotyczy%a
1

tylko jednego wyrazu. Art. 1 Doprecyzowano brzmienie art. 9, który w swojej tre!ci odnosi si# do podzia%ów nieruchomo!ci, dokonywanych z urz#du, dla realizacji celów publicznych. W przepisie tym jednoznacznie okre!lono dzie(, w którym nast$pi wykonanie decyzji. Zgodnie z projektem wykonanie decyzji nast$pi po up%ywie 14 dni od dnia, w którym up%yn$% bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzj# do s$du administracyjnego. Doprecyzowanie tre!ci tego przepisu wynika%o z odmiennych interpretacji w zakresie definiowania tego terminu, który w zale&no!ci od osoby wnosz$cej skarg# na decyzj# móg% wynosi' 30 dni (dla strony) albo 6 miesi#cy (w przypadku Prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich). W tre!ci art. 93 uchyla si# ust. 4 i 5. W celu uproszczenia procedury i skrócenia czasu post#powania w sprawie podzia%u nieruchomo!ci zrezygnowano z opiniowania wst#pnego projektu podzia%u nieruchomo!ci. Projekt zak%ada, &e procedura zatwierdzania podzia%u nieruchomo!ci b#dzie jednolita dla wszystkich podzia%ów. Przyj#te rozwi$zanie jest zbli&one do procedury zatwierdzania podzia%ów nieruchomo!ci dokonywanych niezale&nie od ustale( planu miejscowego (zatwierdzanych w trybie art. 95 ustawy). W proponowanym brzmieniu art. 94 ust. 1 wskazano wyra"nie, w jaki sposób organy administracji publicznej maj$ ocenia' zgodno!' podzia%u z przepisami odr#bnymi w przypadku braku planu miejscowego. Poniewa& znaczna cz#!' gmin w kraju do chwili obecnej nie uchwali%a miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co powoduje m.in. wyd%u&enie procedury zwi$zanej z zatwierdzaniem podzia%ów nieruchomo!ci, z tre!ci art. 94 wykre!lono zapis stwarzaj$cy mo&liwo!ci zawieszania post#powania w sprawie podzia%u nieruchomo!ci na okres 12 miesi#cy. Przed%u&aj$ce si# terminy uchwalania planów miejscowych nie powinny by' przeszkod$ do wype%niania woli w%a!cicieli w zakresie dokonywania przez nich podzia%u nieruchomo!ci. Organ zatwierdzaj$cy podzia% nieruchomo!ci, w przypadku braku planu miejscowego, b#dzie ocenia%, czy projekt nie jest sprzeczny z przepisami odr#bnymi, a je&eli wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy jest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania okre!lonymi w tej decyzji.
2

Tre!' proponowanego przepisu art. 96 stanowi rozwi$zania przeniesione z obowi$zuj$cej tre!ci art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami. W proponowanym brzmieniu art. 96 wskazano dokumenty, które nale&y do%$czy' do wniosku o podzia% nieruchomo!ci. Dokumenty te zosta%y podzielone na dwie grupy. Pierwsz$ grup# stanowi$ dokumenty wymienione w ust. 2, które obligatoryjnie nale&y do%$czy' do wniosku (np. map# z projektem podzia%u). Druga grupa dokumentów, wymieniona w ust. 3, to dokumenty, które sk%adane s$ fakultatywnie (np. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podzia% nieruchomo!ci, je&eli nieruchomo!' wpisana jest do rejestru zabytków). Opisana powy&ej redakcja przepisów ma charakter porz$dkowy, który spowoduje, &e tre!' nowelizowanych przepisów b#dzie bardziej czytelna. Najwa&niejsze zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomo!ciami, dotycz$ce procedury podzia%ów nieruchomo!ci, odnosz$ si# do tre!ci proponowanego art. 97. Je&eli organ w terminie 30 dni, licz$c od dnia z%o&enia wniosku, nie rozstrzygnie o podziale i nie wyda decyzji administracyjnej – konstytutywnej, poup%ywie tego terminu podzia% dokona si# z mocy prawa, a organ b#dzie zobligowany w ci$gu 7 dni potwierdzi' dokonanie podzia%u przez wydanie decyzji deklaratoryjnej. Zaznaczy' nale&y, &e decyzja deklaratoryjna b#dzie tak&e wydawana, w przypadku gdy podzia% z mocy prawa nie nast$pi%, poniewa& by% sprzeczny z przepisami ustawy lub innych ustaw (np. gdy proponowane do wydzielenia dzia%ki gruntu nie mia%y zapewnionego dost#pu do drogi publicznej). Rozwi$zania, które narzucaj$ jednoznacznie okre!lone ustaw$ terminy, w których organ b#dzie zobligowany do wydania decyzji o podziale nieruchomo!ci (30 dni w przypadku decyzji konstytutywnej i 7 dni w przypadku decyzji deklaratoryjnej), przyspiesz$ proces podzia%ów nieruchomo!ci, a brak wst#pnego projektu podzia%u, opiniowanego w drodze postanowienia, upro!ci procedur#. W art. 97 ust. 5 i 6 zaproponowano przepisy o odpowiedzialno!ci finansowej gmin w przypadku bezczynno!ci ich organów. Je&eli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wyda decyzji w sprawie podzia%u nieruchomo!ci w ustawowym terminie 37 dni, zostanie na niego na%o&ona kara finansowa, która stanowi' b#dzie dochód bud&etu pa(stwa. Kar# w wysoko!ci 500 z% za ka&dy dzie( zw%oki nalicza% b#dzie organ wy&szego stopnia, tj. samorz$dowe kolegium odwo%awcze. Zaproponowane rozwi$zanie ma zobligowa' organy zatwierdzaj$ce podzia%y nieruchomo!ci do terminowego orzekania w sprawie podzia%u. Zaznaczy' nale&y, &e zaproponowane
3

w projekcie rozwi$zania nak%adaj$ce odpowiedzialno!' finansow$ organu orzekaj$cego w sprawie podzia%u nieruchomo!ci funkcjonuj$ ju& w systemie prawnym – przy wydawaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budow#. Bezpo!rednie uzale&nienie naliczenia kary na organ prowadz$cy post#powanie administracyjne dotycz$ce podzia%u nieruchomo!ci, od czasu w jakim organ ten wyda rozstrzygni#cie w przedmiocie prowadzonej sprawy, nie powinno przysporzy' gminom znacz$cych uszczerbków dla ich bud&etów. W ocenie projektodawcy ustawowe zapisy o karach w przypadku bezczynno!ci organu orzekaj$cego nie b#d$ cz#sto stosowane, a zdecydowanie przyspiesz$ okres oczekiwania na wydanie decyzji o podziale nieruchomo!ci, tak&e tych o odmowie podzia%u. Jednocze!nie nale&y mie' na uwadze, &e w przypadku „prostego” podzia%u, gdy zaproponowany we wniosku podzia% b#dzie zgodny z planem miejscowym, organ b#dzie móg% wyda' decyzj# niezw%ocznie. Maj$c na uwadze przyspieszenie procedury podzia%u nieruchomo!ci dokonywanego przez s$d, zobligowano wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków do przedstawiania s$dom, w terminie do jednego miesi$ca, w%a!ciwych opinii w sprawie podzia%u nieruchomo!ci. Pozosta%e regulacje umiejscowione w tre!ci proponowanego przepisu zosta%y przeniesione z tre!ci obecnego art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami. Rozwi$zania zawarte w proponowanych art. 97a i 97b dotycz$ kwestii podzia%ów nieruchomo!ci z urz#du i zosta%y przeniesione z obecnie obowi$zuj$cych przepisów odpowiednio uj#tych w art. 97 ust. 3-5 oraz art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami. W przypadku dokonywania podzia%u nieruchomo!ci o nieuregulowanym stanie prawnym, zasady wymienione w art. 97b stosuje si#, z zastrze&eniem art. 114 ust. 3 i 4 (tj. przepisów dotycz$cych wyw%aszczania nieruchomo!ci). W tre!ci powy&szych przepisów reguluj$cych kwestie zwi$zane z wyw%aszczeniami cz#!ci nieruchomo!ci o nieuregulowanym stanie prawnym okre!lono zasady odnosz$ce si# do podawania do publicznej wiadomo!ci zamiaru przeprowadzenia post#powania w sprawie wyw%aszczenia nieruchomo!ci oraz podzia%u nieruchomo!ci, je&eli wyw%aszczeniu podlega' b#dzie jej cz#!'. Zastrze&enie wyeliminuje ponowne zamieszczanie informacji o zamiarze wszcz#cia post#powania w sprawie podzia%u nieruchomo!ci o nieuregulowanym stanie prawnym.
4

W tre!ci nowelizowanego art. 98a, przez dodanie ust. 5, uwzgl#dniono tre!' wyroku Trybuna%u Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 19/06. Zaproponowane regulacje jednoznacznie rozstrzygaj$, &e wysoko!' op%aty adiacenckiej ma by' okre!lana wed%ug stawki procentowej obowi$zuj$cej w dniu, w którym dokona% si# podzia% nieruchomo!ci. Ponadto okre!lono warunki uprawniaj$ce do ustalenia op%aty przez jednoznaczne stwierdzenie, &e w dniu dokonania podzia%u musi obowi$zywa' uchwa%a rady gminy okre!laj$ca op%aty wysoko!' stawki zwi$zanej procentowej ze op%aty adiacenckiej. Nale&y zaznaczy', &e zaproponowane wy&ej rozwi$zania doprecyzowuj$ce naliczanie adiacenckiej, wzrostem warto!ci nieruchomo!ci spowodowanym jej podzia%em, zosta%y tak&e wprowadzone do przepisu art. 145 ust. 2, dotycz$cego op%aty adiacenckiej zwi$zanej ze wzrostem warto!ci spowodowanym budow$ infrastruktury technicznej. Jednocze!nie nale&y wskaza', &e w przypadku podzia%ów nieruchomo!ci, które nast$pi%y z mocy prawa, gmina nie b#dzie mog%a naliczy' op%aty adiacenckiej z tytu%u wzrostu warto!ci nieruchomo!ci spowodowanym jej podzia%em. Regulacja ta ma wymóc na organie terminowo!' wydawania decyzji zatwierdzaj$cych podzia% nieruchomo!ci. W projekcie noweli z uwagi na rozbie&no!ci interpretacyjne dotycz$ce poszczególnych etapów post#powania odnosz$cego si# do jednoczesnego podzia%u kilku nieruchomo!ci, w celu wydzielenia dzia%ek gruntów, które po po%$czeniu dagowano stworz$ i mo&liwo!' racjonalnego tre!' art. zagospodarowania, ustawy o przeredoprecyzowano 98b gospodarce

nieruchomo!ciami. Pozosta%e zaproponowane zmiany do przepisów ustawy maj$ charakter doprecyzowuj$cy i u!ci!laj$cy. Art. 2 Doprecyzowano tre!' art. 73 ust. 3a ustawy z dnia 13 pa"dziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzaj$ce ustawy reformuj$ce administracj# publiczn$ (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z pó"n. zm.). Zgodnie z tre!ci$ tego przepisu, w sytuacji gdy istnieje konieczno!' okre!lenia granic nieruchomo!ci, które przesz%y na w%asno!' Skarbu Pa(stwa lub w%asno!' jednostek samorz$du terytorialnego, wydaj$c decyzj# uw%aszczeniow$, nie wydaje si# decyzji o podziale nieruchomo!ci, gdy& decyzj$ uw%aszczeniow$ zatwierdza si# podzia%
5

nieruchomo!ci. Art. 3 Nowelizacja art. 41 ustawy o spó%dzielniach mieszkaniowych wynika ze zmiany tre!ci art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami. W obecnie obowi$zuj$cym przepisie art. 41 ustawy o spó%dzielniach mieszkaniowych powo%ane zosta%y przepisy ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami reguluj$ce kwestie podzia%u nieruchomo!ci niezale&nie od istnienia i ustale( miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu niezale&nie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 4 Zgodnie z tre!ci$ obowi$zuj$cego przepisu art. 46a ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony !rodowiska organem w%a!ciwym do wydania decyzji o !rodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku scalenia, wymiany lub podzia%u gruntów, jest starosta. Nale&y zauwa&y', &e zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami podzia%u nieruchomo!ci (gruntów) dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Natomiast starosta, zgodnie z ustaw$ z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1749, z pó"n. zm.), jest w%a!ciwy do wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. Bior$c powy&sze pod uwag#, zasadne jest, aby dyspozycj$ przepisu art. 46a ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony !rodowiska obj#te zosta%y jedynie przypadki scalania lub wymiany gruntów, zgodnie z ww. ustaw$ z dnia 26 marca 1982 r. Art. 5 Z uwagi na fakt, &e post#powania podzia%owe prowadzone na podstawie obowi$zuj$cych przepisów mog$ znajdowa' si# na zaawansowanym etapie realizacji, zasadne jest wprowadzenie przepisu, z którego wynika, &e sprawy wszcz#te i niezako(czone do dnia wej!cia w &ycie ustawy decyzj$ ostateczn$ lub prawomocnym orzeczeniem s$du b#d$ kontynuowane na dotychczasowych zasadach. W przeciwnym razie zachodzi%aby konieczno!' rozpoczynania procedury podzia%owej od pocz$tku, co znacznie wyd%u&y%oby okres oczekiwania na dokonanie podzia%u.

6

Art. 6 Proponuje si#, aby ustawa wesz%a w &ycie po up%ywie miesi$ca od dnia jej og%oszenia. Projekt ustawy nie powoduje wydatków dla bud&etu Skarbu Pa(stwa. Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

1. Podmioty, na które oddzia%uje akt prawny Projektowana ustawa ma znaczenie dla: 1) organów wykonawczych gminy prowadz$cych post#powania

adminstracyjne w zakresie podzia%ów nieruchomo!ci, 2) osób wnioskuj$cych o dokonanie podzia%u nieruchomo!ci. 2. Wp%yw regulacji na sektor finansów publicznych Skutki na wydatki i dochody bud&etu jednostek samorz$du terytorialnego mo&e mie' nieterminowe orzekanie o podziale nieruchomo!ci. Projekt zak%ada, &e w przypadku podzia%ów nieruchomo!ci z mocy prawa, gmina nie b#dzie mia%a mo&liwo!ci naliczenia op%aty adiacenckiej (skutki po!rednie). bezpo!rednio Bior$c pod uwag#, od gminy &e naliczenie tej op%aty, b#dzie decyzji zale&a%o (wydania konstytutywnej

podzia%owej oraz podj#cia uchwa%y rady gminy o naliczaniu op%aty) nie nale&y zak%ada' zmniejszenia wp%ywów bud&etu gminy z tego tytu%u. Powy&sze odnosi si# analogicznie do kar z tytu%u bezczynno!ci organów zatwierdzaj$cych wymierzane kary b#d$ stanowi%y wp%ywy bud&etu pa(stwa. 3. Wp%yw regulacji na rynek pracy Wprowadzenie zmian do ustawy nie wywo%a skutków na rynku pracy. 4. Wp%yw regulacji na konkurencyjno!' gospodarki i przedsi#biorczo!', w tym na funkcjonowanie przedsi#biorstw Na skutek zaproponowanych zmian nie przewiduje si# istotnych zmian w zakresie konkurencyjno!ci gospodarki i przedsi#biorczo!ci. Jednocze!nie nale&y za%o&y', &e przyspieszenie procedury podzia%ów nieruchomo!ci b#dzie mia%o wp%yw na zwi#kszenie liczby dzia%ek przeznaczonych pod
7

inwestycje, co przyczyni si# do rozwoju budownictwa. 5. Wp%yw regulacji na sytuacj# i rozwój regionów Wprowadzana regulacja nie wywo%a skutków dla rozwoju regionalnego. 6. Zgodno!' z prawem Unii Europejskiej. Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

8

9

Warszawa, 11 lutego 2008 r. BAS-WAEM-272/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Andrzej Adamczyk)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz#dza si% nast%puj#c# opini%:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmian% ustaw: z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zmianami), z dnia 13 pa'dziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzaj#ce ustawy reformuj#ce administracj% publiczn# (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami), z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó!dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zmianami) oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze zmianami). Zmiana dotyczy m.in.: odst#pienia od wymogu opiniowania zgodno$ci proponowanego podzia!u nieruchomo$ci z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego – z decyzj# o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, trybu dokonywania podzia!u nieruchomo$ci na wniosek osoby maj#cej w tym interes prawny, dokonywania podzia!u nieruchomo$ci z mocy prawa lub na podstawie orzeczenia s#du, a tak"e zasad dokonywania z urz%du podzia!u nieruchomo$ci. Artyku! 1 pkt 10 i 11 projektu przewiduje brzmienie przepisów art. 122 ust. 2 i art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami, które jest identyczne z brzmieniem obowi#zuj#cym1.
Odpowiednie zmiany wprowadzi!a w tym wzgl%dzie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w jej art. 1 pkt 44 i 48, z dniem 22 pa'dziernika 2007 r.
1

2 Proponowana ustawa ma wej$) w "ycie po up!ywie miesi#ca od dnia og!oszenia. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem ustawy Kwestie stanowi#ce przedmiot projektu ustawy nie s# regulowane prawem Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach opiniowanego projektu. 4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Akceptowa": Zespó" Prawa Europejskiego Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: nieruchomo#ci, projekt ustawy, Unia Europejska

Warszawa, 11 lutego 2008 r. BAS-WAEM-273/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Andrzej Adamczyk) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmian% ustaw: z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zmianami), z dnia 13 pa'dziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzaj#ce ustawy reformuj#ce administracj% publiczn# (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami), z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó!dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zmianami) oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze zmianami). Zmiana dotyczy m.in.: odst#pienia od wymogu opiniowania zgodno$ci proponowanego podzia!u nieruchomo$ci z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego – z decyzj# o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, trybu dokonywania podzia!u nieruchomo$ci na wniosek osoby maj#cej w tym interes prawny, dokonywania podzia!u nieruchomo$ci z mocy prawa lub na podstawie orzeczenia s#du, a tak"e zasad dokonywania z urz%du podzia!u nieruchomo$ci. Przedmiot projektu ustawy nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha" Królikowski
Deskryptory bazy REX: nieruchomo#ci, projekt ustawy, Unia Europejska