Druk nr 522

Warszawa, 9 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-58-08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o izbach morskich
wraz z projektami aktów wykonawczych.
W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz"c" zgodno%ci

Jednocze%nie uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister Infrastruktury.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o zmianie ustawy o izbach morskich

Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z pó&n. zm.1)) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany: 1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. W sk!ad izby morskiej wchodz": 1) s$dziowie, w tym przewodnicz"cy i jeden lub wi$cej wiceprzewodnicz"cych, 2) !awnicy.”; 2) po art. 7 dodaje si$ art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a. Do orzekania w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich Minister Sprawiedliwo%ci deleguje s$dziów na podstawie art. 77 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s"dów powszechnych Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó&n. zm.2)) spo%ród s$dziów s"dów powszechnych posiadaj"cych znajomo%' zagadnie( morskich w zakresie spraw nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich.”; 3) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art. 8. 1. Minister Sprawiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej powo!uje i odwo!uje przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cych spo%ród s$dziów delegowanych do izby morskiej zgodnie z art. 7a. 2. Pracowników izb morskich przyjmuje i zwalnia przewodnicz"cy w!a%ciwej izby morskiej.”;

2

4) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. 1. S$dziowie s"dów powszechnych orzekaj"cy w izbach morskich zachowuj" prawa i obowi"zki przewidziane w przepisach dotycz"cych s$dziów s"dów powszechnych. 2. Do pracowników izb morskich maj" odpowiednie zastosowanie przepisy o pracownikach s"dów i prokuratury.”; 5) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11. 1. W zakresie wynagradzania maj" zastosowanie: 1) do s$dziów orzekaj"cych w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich – przepisy w sprawie wynagradzania s$dziów s"dów powszechnych; 2) do pracowników izb morskich – odpowiednio przepisy o pracownikach s"dów i prokuratury. 2. Minister w!a%ciwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw pracy, okre%li, w drodze izb rozporz"dzenia, a tak#e stanowiska, kwalifikacje zaszeregowanie oraz szczegó!owe warunki wynagradzania pracowników morskich, wymagane dla pracowników izb morskich, dostosowuj"c odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do zakresu dzia!ania i struktury organizacyjnej izb morskich.”; 6) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 14. 1. Izby morskie rozpoznaj" sprawy wypadków morskich na rozprawie, w pierwszej instancji – w sk!adzie jednego s$dziego oraz dwóch !awników, w drugiej instancji – w sk!adzie jednego s$dziego oraz czterech !awników. Rozprawie przewodniczy s$dzia. 2. Przewodnicz"cy izby morskiej pierwszej i drugiej instancji mo#e zwi$kszy' sk!ad orzekaj"cy o dwóch !awników lub o jednego s$dziego i jednego !awnika, je#eli

3

uzna to za wskazane ze wzgl$du na zawi!y charakter sprawy. 3. Poza rozpraw" postanowienia wydaje s$dzia bez udzia!u !awników, je#eli ustawa nie stanowi inaczej.”; 7) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister Sprawiedliwo%ci, w porozumieniu z ministrem

w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej, okre%li, w drodze rozporz"dzenia, regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich, w tym: 1) 2) 3) zadania przewodnicz"cego izby, zadania inspektorów dochodzeniowych, podstawowe zadania referentów, kierownika sekretariatu i sekretarza izby, 4) szczegó!owy rozpraw, 5) tryb wyst$powania o pomoc prawn" i komunikowania si$ z innymi organami, 6) organizacj$ pracy izby sposób prowadzenia i protoko!owania

– maj"c na uwadze zapewnienie skuteczno%ci i sprawno%ci prowadzonych przed izbami morskimi post$powa(.”; 8) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 24. Zainteresowanym w sprawie jest ka#dy, czyjego interesu prawnego dotyczy wypadek morski.”; 9) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po wszcz$ciu post$powania izba morska przeprowadza

dochodzenie bezpo%rednio przez inspektora dochodzeniowego albo za po%rednictwem kapitanatu (bosmanatu) portu.”; 10) w art. 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Odwo!awcza Izba Morska rozpoznaje za#alenie na

postanowienie, o którym mowa w art. 35 ust. 3, na posiedzeniu, w sk!adzie: jednego s$dziego i czterech !awników, najpó&niej w

4

ci"gu 3 dni od dnia wp!ywu akt wraz z za#aleniem do Odwo!awczej Izby Morskiej.”; 11) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Od orzeczenia Odwo!awczej Izby Morskiej przys!uguje apelacja. Apelacj$ wnosi si$ za po%rednictwem Odwo!awczej Izby Morskiej do S"du Apelacyjnego w Gda(sku w terminie 14 dni od daty dor$czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.”. Art. 2. Sprawy wszcz$te i niezako(czone przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy s" prowadzone na podstawie przepisów tej ustawy. Art. 3. Czynno%ci procesowe dokonane przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy s" skuteczne, je#eli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych. Art. 4. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporz"dzenia, przeniesienia niektórych planowanych wydatków bud#etowych, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia, mi$dzy cz$%ciami i rozdzia!ami bud#etu pa(stwa z zachowaniem przeznaczenia %rodków publicznych wynikaj"cego z ustawy bud#etowej. Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 17 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj" moc do dnia wej%cia w #ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 17 ust. 4 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsz" ustaw", nie d!u#ej jednak ni# przez okres 6 miesi$cy od dnia wej%cia w #ycie ustawy. Art. 6. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 30 dni od dnia og!oszenia, z wyj"tkiem art. 4, który wchodzi w #ycie z dniem og!oszenia.

1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 62, poz. 575 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

UZASADNIENIE

Rzeczpospolita Polska jest stron" Konwencji o ochronie praw cz!owieka i podstawowych wolno%ci, sporz"dzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmienionej nast$pnie Protoko!ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe!nionej Protoko!em nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z pó&n. zm.). Konieczno%' nowelizacji ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z pó&n. zm.) zwi"zana jest z wyrokiem Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka (ETPCz) z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce (skarga nr 44158/97). ETPCz stwierdzi! w wyroku naruszenie przez Polsk$ gwarantowanego przez Konwencj$ w art. 6 prawa do rzetelnego post$powania s"dowego przed niezawis!ym bezstronnym s"dem. Zdaniem ETPCz niezgodne z Konwencj" s" w szczególno%ci postanowienia przewiduj"ce powo!ywanie i odwo!ywanie przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cego izby morskiej przez Ministra Sprawiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej (art. 8 ustawy). Taka regulacja zdaniem Trybuna!u oznacza, #e nie mog" oni zosta' uznani za nieusuwalnych, a nadto, #e istnieje mi$dzy nimi a ministrami stosunek hierarchicznego podporz"dkowania. Z tego wzgl$du izby morskie w takim sk!adzie nie mog" by' uznane za niezawis!e s"dy. Ponadto ustawa nie przewiduje prawa odwo!ania do s"du od orzecze( izb morskich w sprawach, których dotyczy!o zaskar#one do Trybuna!u post$powanie (art. 45 ustawy), mimo #e ich orzeczenie wp!ywa!o na prawa cz!onków rodzin za!ogi. Wprawdzie ustaw" z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 575) z dniem 15 maja 2004 r. wprowadzono do art. 45 ustawy prawo odwo!ania od orzeczenia Odwo!awczej Izby Morskiej do S"du Apelacyjnego w Gda(sku, dotyczy to jednak jedynie w"skiego zakresu spraw wskazanych w tym przepisie. Nie gwarantuje w szczególno%ci prawa do ochrony przed s"dem dobrego imienia ofiar katastrofy. Sprawa izb morskich by!a rozpatrywana przez Zespó! do spraw przygotowania Programu Dzia!a( Rz"du w sprawie wykonywania wyroków ETPCz wobec Polski. W Programie tym zapisano podj$cie dzia!a( zmierzaj"cych do nadania s$dziom orzekaj"cym w izbach morskich przymiotu niezawis!o%ci. Ponadto konieczne jest otwarcie drogi do odwo!ania od orzeczenia Odwo!awczej Izby Morskiej do s"du powszechnego.

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu ustawy polega na nadaniu nowego brzmienia art. 7 w ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich i przewiduje, #e w sk!ad izby morskiej wchodz" s$dziowie, w tym przewodnicz"cy i jeden lub wi$cej wiceprzewodnicz"cych oraz !awnicy. Istot" tej zmiany jest wyra&ne podkre%lenie funkcji orzeczniczej izb morskich i podstawowej roli s$dziów w procesie orzekania. Przy takim za!o#eniu funkcje przewodnicz"cego oraz wiceprzewodnicz"cych izby morskiej maj" charakter administracyjny. Kolejna zmiana polega na dodaniu nowego art. 7a do ustawy (art. 1 pkt 2 projektu). Zgodnie z t" propozycj" do orzekania w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich deleguje si$ s$dziów na podstawie art. 77 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s"dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó&n. zm.). Artyku! 77 ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych stanowi, #e Minister Sprawiedliwo%ci mo#e delegowa' s$dziego, za jego zgod", do pe!nienia obowi"zków s$dziego lub czynno%ci administracyjnych w innym s"dzie, Ministerstwie Sprawiedliwo%ci lub innej jednostce organizacyjnej podleg!ej Ministrowi Sprawiedliwo%ci albo przez niego nadzorowanej. Delegowanie s$dziów do orzekania w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich na podstawie art. 77 ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych zapewni niezawis!o%' tych s$dziów. ETPCz w wyroku w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce wskaza!, #e cz!onkowie izb morskich (przewodnicz"cy i wiceprzewodnicz"cy) s" powo!ywani i odwo!ywani przez Ministra Sprawiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem do spraw gospodarki morskiej i wywnioskowa!, #e nie mog" oni by' uznani za nieusuwalnych, a nadto #e mi$dzy nimi a ministrami istnieje zwi"zek podleg!o%ci hierarchicznej. St"d projekt ustawy zak!ada, #e s$dziowie powo!ani do orzekania w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich b$d" delegowani na podstawie art. 77 ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych. Zapewni to przejrzysto%' oraz usunie wszelkie w"tpliwo%ci co do niezawis!o%ci s$dziowskiej. Jednocze%nie zak!ada si$, #e s$dziów deleguje si$ spo%ród s$dziów s"dów powszechnych posiadaj"cych znajomo%' zagadnie( morskich w zakresie spraw nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich. Rozwi"zanie to zagwarantuje, #e w procesie orzekania b$d" uczestniczy' s$dziowie legitymuj"cy si$ specjalistyczn" wiedz". Zmiana ust. 1 w art. 8 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (art. 1 pkt 3 projektu) przewiduje, #e przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cych izby powo!uje Minister Sprawiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej spo%ród

2

s$dziów delegowanych w sk!ad izby morskiej. Propozycja ta jest konsekwencj" wcze%niejszej zmiany, której istot" jest wyra&ne podkre%lenie funkcji orzeczniczej izb morskich i podstawowej roli s$dziów w procesie orzekania. W takim uj$ciu funkcje przewodnicz"cego oraz wiceprzewodnicz"cych izby morskiej maj" charakter administracyjny, a ich powo!ywanie jest czynno%ci" pochodn" wzgl$dem delegowania s$dziów i mo#e si$ odbywa' wy!"cznie spo%ród s$dziów delegowanych do orzekania w izbach morskich. Zmiana w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich przewiduje, #e s$dziowie orzekaj"cy w izbach morskich zachowuj" prawa i obowi"zki przewidziane w przepisach dotycz"cych s$dziów. Nowe brzmienie tego przepisu ma podkre%li' pe!n" niezawis!o%' s$dziów w zakresie orzekania w sprawach pozostaj"cych we w!a%ciwo%ci izb morskich. Nadanie nowego brzmienia ust. 1 w art. 11, przez stwierdzenie, #e do s$dziów orzekaj"cych w izbach morskich stosuje si$ przepisy w sprawie wynagradzania s$dziów s"dów powszechnych, jest konsekwencj" istoty nowelizacji, polegaj"cej na podkre%leniu, #e w izbach morskich orzekaj" s$dziowie. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich w art. 11 ust. 2 zawiera upowa#nienie dla ministra w!a%ciwego do spraw gospodarki morskiej do okre%lenia, w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw pracy, w drodze rozporz"dzenia, stanowisk, zaszeregowania oraz szczegó!owych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. Z uwagi na to, #e zgodnie z proponowan" zmian" art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich s$dziowie orzekaj"cy w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich nie b$d" pracownikami izb morskich, konieczne jest wprowadzenie zmiany w art. 11 ust. 2. Powy#sza zmiana spowoduje konieczno%' wydania nowego rozporz"dzenia reguluj"cego kwestie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó!owych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. W art. 18 ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich stanowi, #e wydatki izb morskich s" pokrywane z bud#etu pa(stwa z cz$%ci, której dysponentem jest minister w!a%ciwy do spraw gospodarki morskiej. Poniewa# po wej%ciu nowelizacji w #ycie s$dziowie izb morskich nie b$d" pracownikami izb morskich, a wi$c ich wynagrodzenia nie b$d" stanowi!y „wydatku”, nie ma potrzeby wprowadzania zmian w art. 18. Wszelkie wydatki izb morskich nadal b$d" pokrywane z bud#etu pa(stwa, z cz$%ci, której dysponentem jest minister w!a%ciwy do spraw gospodarki morskiej.

3

Podobne uzasadnienie ma równie# kolejna zmiana. W proponowanym art. 14 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (art. 1 pkt 6 projektu) okre%lono, #e izby morskie rozpoznaj" sprawy wypadków morskich na rozprawie, w pierwszej instancji – w sk!adzie jednego s$dziego oraz dwóch !awników, a w drugiej instancji w sk!adzie jednego s$dziego oraz czterech !awników. Ponadto stwierdzono, #e przewodnicz"cy izby mo#e zwi$kszy' sk!ad orzekaj"cy o dwóch !awników lub o jednego s$dziego i jednego !awnika w sytuacji, gdy uzna to za wskazane ze wzgl$du na zawi!y charakter sprawy. W zmienianym ust. 3 tego artyku!u okre%lono, #e je#eli ustawa nie stanowi inaczej, postanowienia wydaje s$dzia bez udzia!u !awników. Projekt przewiduje tak#e zmian$ art. 17 ust. 4 ustawy (nadanie nowego brzmienia delegacji ustawowej). Powy#sza zmiana jest konsekwencj" uwzgl$dnienia uwag dotycz"cych braku w przedmiotowej nowelizacji przepisów rozdzielaj"cych funkcje dochodzeniowe i orzecznicze. Nale#y podkre%li', #e obecnie dochodzenia prowadzone s" przez inspektorów dochodzeniowych funkcjonuj"cych w ramach izb morskich. Na podstawie dotychczas obowi"zuj"cego art. 17 ust. 4, zawieraj"cego upowa#nienie dla Ministra Sprawiedliwo%ci do okre%lenia, w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej, regulaminu wewn$trznego urz$dowania izb morskich, zosta!o wydane rozporz"dzenie Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 23 maja 2006 r. – Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich (Dz. U. Nr 107, poz. 730). Rozdzia! 3 ww. Regulaminu nosi tytu! „Inspektorzy dochodzeniowi” i okre%la zadania tych inspektorów. Istot" zmiany ust. 4 art. 17 jest okre%lenie w upowa#nieniu, #e wydaj"c regulamin wewn$trznego urz$dowania izb uwzgl$dnia si$ zadania inspektorów dochodzeniowych. Ponadto, przez zmian$ ust. 4 art. 17 i okre%lenie wytycznych co do tre%ci rozporz"dzenia, dostosowano brzmienie upowa#nienia do konstytucyjnych wymaga( okre%lonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana art. 24 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich rozszerza kr"g zainteresowanych w sprawie wypadku morskiego. Aktualnie zainteresowanymi w sprawie mog" by': armator, kapitan statku, którego dotyczy wypadek morski, oraz osoby podejrzane o spowodowanie wypadku. Oznacza to, #e kr"g osób zainteresowanych jest w"ski, co w konsekwencji powoduje, #e tylko te osoby mog" z!o#y' wniosek o wszcz$cie post$powania, korzysta' z pomocy pe!nomocnika, bra' udzia! w post$powaniu oraz wnosi' %rodki odwo!awcze. ETPCz w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce uzna!, #e skar#"cym, czyli wdowom po marynarzach, przys!uguje status ofiary. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich 4

nie pos!uguje si$ poj$ciem „ofiary”, a jedynie wskazanym ju# poj$ciem „zainteresowanego”, wobec czego projekt zak!ada poszerzenie kr$gu osób zainteresowanych. Za zainteresowanego uwa#a si$ „ka#dego, czyjego interesu prawnego dotyczy wypadek morski”. W konsekwencji szeroka grupa osób b$dzie mia!a prawo do udzia!u w post$powaniu oraz prawo do odwo!a( od orzecze( izb morskich. Zgodnie ze zmian" zawart" w art. 1 pkt 9 projektu ustawy (art. 27) wyra&nie wskazano, #e dochodzenie w sprawach wypadku morskiego jest przeprowadzane bezpo%rednio przez inspektora dochodzeniowego (a nie jak dotychczas przez przewodnicz"cego lub wiceprzewodnicz"cego izby morskiej) albo za po%rednictwem kapitanatu (bosmanatu) portu. Nowe brzmienie ust. 6 w art. 43 przewiduje, #e za#alenie na postanowienie Odwo!awcza Izba Morska rozpoznaje na posiedzeniu w sk!adzie jednego s$dziego i czterech !awników, najpó&niej w ci"gu trzech dni od dnia wp!ywu akt wraz z za#aleniem. ETPCz podniós!, #e orzeczenia wydane przez izby morskie s" ostateczne oraz #e prawo polskie nie przewiduje jakiejkolwiek mo#liwo%ci kontroli s"dowej tych orzecze(. ETPCz uzna!, #e wprowadzone w 2004 r. zmiany do ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, przyznaj"ce prawo do odwo!ania w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, nie rozwi"zuj" problemu braku mo#liwo%ci odwo!a(. St"d projekt ustawy wprowadza zmian$ w tre%ci art. 45 w ust. 1, przyznaj"c prawo do odwo!ania od ka#dego orzeczenia wydanego przez Odwo!awcz" Izb$ Morsk" do S"du Apelacyjnego w Gda(sku. Takie rozwi"zanie otwiera pe!n" drog$ do odwo!a( dla wszystkich podmiotów wymienionych w art. 41 ustawy, a wi$c dla delegata, zainteresowanych, a w sprawach okre%lonych w art. 15 ust. 4 równie# pa(stwowemu inspektorowi pracy. Projektowana ustawa zawiera przepisy przej%ciowe okre%laj"ce, #e sprawy wszcz$te, a niezako(czone przed dniem wej%cia proponowanych rozwi"za( s" prowadzone na podstawie znowelizowanych przepisów. Ponadto okre%lono, #e czynno%ci procesowe dokonane przed dniem wej%cia w #ycie projektowanych rozwi"za( s" skuteczne, o ile dokonane zosta!y z zachowaniem przepisów dotychczasowych. Nale#y tak#e wskaza', #e w resorcie infrastruktury trwaj" prace nad opracowaniem projektu ustawy o Pa(stwowej Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich, która ca!o%ciowo ureguluje kwestie zwi"zane z badaniem i orzekaniem w sprawach wypadków morskich, w tym wynikaj"ce z wyroku Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka oraz opracowywanych obecnie w Komisji Europejskiej dyrektyw.

5

Notyfikacja Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotycz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, poniewa# niniejszy akt nie zwiera przepisów technicznych. Niniejszy dokument rz"dowy nie zosta! przedstawiony do opinii instytucjom lub organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu, gdy# opinia wy#ej wymienionych instytucji nie by!a konieczna do dalszej realizacji procedury legislacyjnej. BIP Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy zosta! udost$pniony na stronach urz$dowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej. Organizacje o charakterze lobbingowym, wymienione w rejestrze podmiotów wykonuj"cych zawodow" dzia!alno%' lobbingow" (bip.mswia.gov.pl), nie zg!osi!y zainteresowania pracami nad projektem ustawy. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddzia!uje projektowana regulacja Przepisy ustawy b$d" oddzia!ywa' na: – – – – – armatorów, kapitanów statków morskich, administracj$ morsk", szeroki kr"g osób, których mog" dotyczy' wypadki morskie, S"d Apelacyjny w Gda(sku. wp!ywa' nie wi$-

Przewiduje si$, #e projektowana zmiana art. 45 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich spowoduje, #e do S"du Apelacyjnego w Gda(sku b$dzie cej ni# 10 apelacji rocznie. Szacunek ten jest oparty na liczbie spraw, jakie obecnie rozpatruje Odwo!awcza Izba Morska w Gdyni. Oznacza to, #e S"d Apelacyjny w Gda(sku b$dzie dodatkowo obci"#ony przeci$tnie jedn" spraw" miesi$cznie. Z uwagi na niewielk" liczb$ wypadków morskich, apelacje ich dotycz"ce nie powinny znacz"co wzrosn"', mimo projektowanego rozszerzenia kr$gu osób uprawnionych do wnoszenia odwo!a( od orzecze( izb morskich (zmiana art. 24 ustawy). W skali wszystkich spraw, jakie rozpatruje S"d Apelacyjny w Gda(sku, liczba spraw wp!ywaj"cych na skutek odwo!a( od 6

orzecze( Odwo!awczej Izby Morskiej b$dzie niewielka, nie przyczyni si$ do nadmiernego obci"#enia tego podmiotu prac" i nie spowoduje konieczno%ci zwi$kszenia liczby etatów w tym s"dzie. 2. Konsultacje spo!eczne Projekt ustawy znajdowa! si$ w uzgodnieniach mi$dzy innymi w sierpniu 2007 r., kiedy to zosta! przes!any do szerokich konsultacji spo!ecznych oraz uzgodnie( z cz!onkami Rady Ministrów. Odby!y si$ 4 spotkania robocze, w których brali udzia! przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwo%ci, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, urz$dów morskich, Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, s$dziowie izb morskich, profesorowie uniwersyteccy wyk!adaj"cy prawo morskie i prawo mi$dzynarodowe, a tak#e przedstawiciele %rodowiska prawniczego: radcowie prawni zajmuj"cy si$ sprawami morskimi. Wszyscy byli zgodni co do faktu, #e w celu wype!nienia mi$dzynarodowych zobowi"za( oraz wykonania wyroku ETPCz nale#y doprowadzi' do takiej zmiany przepisów, która zapewni pe!n" niezawis!o%' s$dziowsk", poszerzy kr"g osób zainteresowanych oraz zapewni pe!ne prawo do odwo!a(. Projekt ustawy zosta! równie# skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady S"downictwa, która nie zg!osi!a uwag do projektu. W ramach konsultacji spo!ecznych jedynie Ogólnopolski Zwi"zek Zawodowy Oficerów i Marynarzy zg!osi! uwag$ o braku rozwi"za( umo#liwiaj"cych rozdzielenie funkcji dochodzeniowej i orzeczniczej. Uwaga ta zosta!a w ca!o%ci uwzgl$dniona. W zwi"zku ze zmianami organizacyjnymi oraz utworzeniem Ministerstwa Infrastruktury i w!"czeniem do niego dzia!u gospodarka morska projekt ustawy w grudniu 2007 r. zosta! ponownie przes!any cz!onkom Rady Ministrów do uzgodnie(. Nale#y podkre%li', #e nowa wersja projektu ustawy uwzgl$dnia jedynie propozycje zg!oszone w ramach uzgodnie( i konsultacji spo!ecznych, w tym przez Ogólnopolski Zwi"zek Zawodowy Oficerów i Marynarzy. Zg!oszone uwagi nie zmieniaj" za!o#e( projektu ustawy wynikaj"cych z wyroku Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce, s!u#" jego wykonaniu i uszczegó!awiaj" regulacje projektu. 3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud#et pa(stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego 7

Wej%cie w #ycie ustawy spowoduje skutki finansowe dla cz$%ci bud#etu pa(stwa 21 – Gospodarka morska oraz dla cz$%ci 15 – S"dy powszechne. Podkre%lenia wymaga fakt, #e w %wietle dotychczasowych przepisów ca!o%' wydatków zwi"zanych z wynagradzaniem s$dziów orzekaj"cych w izbach morskich pokrywana by!a w ramach cz$%ci bud#etowej 21. Projektowana zmiana, polegaj"ca na wprowadzeniu zasady, #e s$dziowie izb morskich b$d" delegowani na podstawie art. 77 ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych, spowoduje, #e wszystkie elementy wynagrodzenia s$dziów, takie jak wynagrodzenia zasadnicze s$dziów delegowanych wraz z dodatkami za d!ugoletni" prac$, jak te# dodatki funkcyjne oraz ewentualne dodatki z tytu!u delegowania, b$d" wyp!acane przez macierzyste s"dy. W konsekwencji wej%cie w #ycie projektowanych rozwi"za( wymaga zabezpieczenia odpowiednich %rodków na wynagrodzenia s$dziów delegowanych do orzekania w izbach morskich w cz$%ci 15 – S"dy powszechne. Wydatki na wynagrodzenie zasadnicze i dodatki za wieloletni" prac$ wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cego Odwo!awczej Izby Morskiej wynios" 251 900 z! (miesi$czne wynagrodzenie jednego s$dziego = kwota bazowa – 1 493, 42 z! x II stawka awansowa 115%, x wielokrotno%' kwoty bazowej dla s$dziego s"du apelacyjnego: 4,6 – do dnia 30 czerwca 2008 r., 4,8 – od dnia 1 lipca 2008 r. + dodatek za d!ugoletni" prac$ – 20%), natomiast wydatki na wynagrodzenia dwóch przewodnicz"cych i dwóch wiceprzewodnicz"cych Izby Morskiej – 423 300 z! (miesi$czne wynagrodzenie s$dziego = kwota bazowa 1 493, 42 z! x II stawka awansowa 115% x wielokrotno%' kwoty bazowej dla s$dziego s"du okr$gowego: 3,9 – do dnia 30 czerwca 2008 r., 4,0 – od dnia 1 lipca 2008 r. + dodatek za d!ugoletni" prac$ – 20%). )"cznie skutki finansowe wej%cia w #ycie projektu ustawy, nie uwzgl$dnione w projekcie bud#etu cz$%ci 15 – s"dy powszechne na rok 2008, wynios" 675 200 z! i powinny zosta' pokryte przez przesuni$cie przedmiotowych wydatków z bud#etu cz$%ci 21 – gospodarka morska. Powy#sza kalkulacja zosta!a dokonana w oparciu o dane nades!ane przez Ministra Sprawiedliwo%ci oraz zgodnie z obowi"zuj"cymi w tym zakresie regulacjami dotycz"cymi sposobu ustalania i wyliczania wynagrodze( dla s$dziów s"dów powszechnych. Projektowana regulacja przes"dza bowiem w dodawanym art. 7a (art.1 pkt 2 projektu ustawy), #e s$dziowie orzekaj"cy w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich b$d" s$dziami delegowanymi, a tym samym nie b$d" pracownikami izb morskich. Ponadto z za!"cznika nr 10 do ustawy bud#etowej na 2008 r. wynika, #e na wynagrodzenia 8

!"cznie z podwy#kami dla 8 etatów s$dziowskich w trzech izbach morskich jest przewidziana kwota 876 000 z!. W izbach morskich w Szczecinie i w Gda(sku oraz w Odwo!awczej Izbie Morskiej jest przewidzianych !"cznie 8 etatów, natomiast obecnie zatrudnionych jest 6 s$dziów. 4. Wp!yw regulacji na rynek pracy Wej%cie w #ycie ustawy nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy. 5. Wp!yw na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw Wej%cie w #ycie ustawy pozytywnie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki. Zapewnienie pe!nej niezawis!o%ci s$dziowskiej oraz prawa do odwo!a( od wszystkich orzecze( izb morskich przyczyni si$ do podwy#szenia rangi tego organu. Polska podejmuje obecnie wiele kroków zmierzaj"cych do zach$cenia armatorów polskich do powrotu pod polsk" bander$ oraz zach$ca armatorów zagranicznych do rejestrowania statków w Polsce. Bardzo wa#nym czynnikiem w obrocie morskim jest sprawno%' i fachowo%' prowadzenia post$powa( w sprawach morskich. Szczególnie nale#y podkre%li' wag$ hipoteki morskiej jako instytucji znajduj"cej szerokie zastosowanie w budowie i eksploatacji statków. Wpisami hipotek morskich zajmuj" si$ izby morskie. Okoliczno%' ta powinna zach$ci' banki i inne instytucje finansuj"ce kosztowne przedsi$wzi$cia w dziedzinie gospodarki morskiej do udzielania kredytów przedsi$biorcom. Prowadzenie rejestrów okr$towych i wpisywanie hipotek morskich przez s"dy na ca!ym %wiecie cieszy si$ szacunkiem i zaufaniem du#o wi$kszym ni# dokonywanie tych czynno%ci przez inne organy. Zatem nowelizacja ustawy o izbach morskich wp!ynie pozytywnie na konkurencyjno%' polskiej gospodarki zarówno wewn$trznie, jak i zewn$trznie. 6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny Wej%cie w #ycie ustawy nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny. 7. Wst$pna ocena zgodno%ci regulacji z prawem Unii Europejskiej Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

9

Projekt ROZPORZ!DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia ………………….. 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków bud"etowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodze# mi$dzy cz$%ciami bud"etu pa#stwa okre%lonych w ustawie bud"etowej na rok 2008

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia ………………… 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr ..., poz. …) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. 1. Przenosi si$ planowane wydatki bud#etowe z cz$%ci 21 – Gospodarka morska - w kwocie 668.467 z! do cz$%ci 15 - S"dy powszechne - w kwocie 668.467 z!. 2. Szczegó!owy podzia! wydatków, o których mowa w ust. 1, okre%la za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia. § 2. Przenosi si$ limity zatrudnienia i kwoty wynagrodze( z cz$%ci 21 – Gospodarka morska do cz$%ci 15 – S"dy powszechne, zgodnie z za!"cznikiem nr 2 do rozporz"dzenia. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem og!oszenia.

Prezes Rady Ministrów

Za&'czniki do rozporz'dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ………… 2008 r. (poz. …_) Za&'cznik Nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD(ETOWYCH Paragraf zmniejszenia 3 4030 4040 4030 4040 4 5 6 651 417 17 050 Wyszczególnienie Kwota w z! zwi$kszenia 7 651 417 17 050

Cz$%'

Dzia! Rozdzia!

1

2

21

755

75504

21 15

755 755

75504

15

755

wynagrodzenia osobowe s$dziów i prokuratorów (!"cznie z podwy#kami) dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia osobowe s$dziów i prokuratorów (!"cznie z podwy#kami) dodatkowe wynagrodzenie roczne

Kwoty zmniejszenia obejmuj" wy!"cznie niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia wed!ug stanu na dzie( 30 kwietnia 2008 roku (plan po zmianach na 2008 rok – wykonanie na dzie( 30 kwietnia 2008 roku = kwota planowana do przekazania)

2

Za&'cznik Nr 2 LIMITY ZATRUDNIENIA I KWOTY WYNAGRODZE) Zmniejszenia Wyszczególnienie limity zatrudnienia 5 8 651 417 8 6 7 wynagrodzenia osobowe limity zatrudnienia 4 Zwi$kszenia wynagrodzenia osobowe 8 651 417

Cz$%'

Dzia! Rozdzia!

1

2

3

21

755

75504

15

755

wynagrodzenia osobowe s$dziów i prokuratorów (!"cznie z podwy#kami) wynagrodzenia osobowe s$dziów i prokuratorów (!"cznie z podwy#kami)

Kwoty zmniejszenia obejmuj" wy!"cznie niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia wed!ug stanu na dzie( 30 kwietnia 2008 roku (plan po zmianach na 2008 rok – wykonanie na dzie( 30 kwietnia 2008 roku = kwota planowana do przekazania)

3

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia ………………… 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr ..., poz. …) projekt przedmiotowej regulacji dokonuje przeniesienia planowanych wydatków bud#etowych w cz$%ci 21 „gospodarka morska” w kwocie 668.467 z! do cz$%ci 15 „s"dy powszechne” w kwocie 668.467 z!. Szczegó!owy podzia! ww. wydatków wskazano w za!"czniku nr 1 do projektu rozporz"dzenia. Jednocze%nie limity zatrudnienia oraz kwoty wynagrodze( z cz$%ci bud#etowej 21 „gospodarka morska” zostaj" przeniesione do cz$%ci bud#etowej 15 „s"dy powszechne”. Wy#ej wymienione limity zosta!y uwidocznione w tabeli stanowi"cej za!"cznik nr 2 do projektu rozporz"dzenia. Wskaza' tak#e nale#y, #e okre%lone w projekcie rozporz"dzenia kwoty przenoszonych wydatków bud#etowych zostan" skorygowane stosownie do daty wej%cia w #ycie rozporz"dzenia. Notyfikacja Projekt rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków bud#etowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodze( mi$dzy cz$%ciami bud#etu pa(stwa okre%lonych w ustawie bud#etowej na rok 2008 nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotycz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia w!a%ciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Biuletyn Informacji Publicznej Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporz"dzenia zostanie udost$pniony na stronach urz$dowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Podmioty, na które oddzia&uje projektowana regulacja Projektowane rozporz"dzenie b$dzie dotyczy!o izb morskich. Konsultacje spo&eczne Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany m.in. z izbami morskimi. Wp&yw na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa#stwa i bud"ety jednostek samorz'du terytorialnego Wprowadzenie niniejszego rozporz"dzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Wp&yw na rynek pracy Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na rynek pracy. Konkurencyjno%* przedsi$biorstw Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy, konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw. Wp&yw na sytuacj$ i rozwój regionalny Rozporz"dzenie nie wp!ynie na sytuacj$ i rozwój regionalny. Wst$pna opinia o zgodno%ci projektu rozporz'dzenia z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot regulacji nie jest obj"ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

gospodarki

i

przedsi$biorczo%*,

w

tym

na

funkcjonowanie

5

Projekt ROZPORZ!DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia ............... 2008 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó&owych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z pó&n. zm.2)) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Przepisy rozporz"dzenia stosuje si$ do pracowników zatrudnionych w izbach morskich. § 2. Ustala si$: 1) tabele stanowisk, zaszeregowa( i kwalifikacji wymaganych od pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowi"ce za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia, 2) tabele miesi$cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowi"ce za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia. § 3. Pracownikom izb morskich zatrudnionym na stanowiskach zwi"zanych z kierowaniem zespo!em przys!uguje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przys!uguje równie# pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwi"zanych z kierowaniem zespo!em, dla których w

1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia!em administracji rz"dowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120. poz. 1268, z 2004 r. Nr 62, poz. 575, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr …, poz. … ..

za!"czniku nr 2 do rozporz"dzenia przewiduje si$ dodatek funkcyjny, z tym #e maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest ni#sza o jedn" stawk$. § 4. Rozporz"dzenie ma zastosowanie przy ustalaniu wynagrodze( pracowników

zatrudnionych w izbach morskich od dnia ....................... 200... r. § 5. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem og!oszenia.3)

MINISTER INFRASTRUKTURY

W porozumieniu: MINISTER PRACY I POLITYKI SPO+ECZNEJ

Niniejsze rozporz"dzenie by!o poprzedzone rozporz"dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó!owych zasad wynagradzania pracowników izb morskich (Dz. U. Nr 79, poz. 853, z 2002 r. Nr 199, poz. 1675, z 2003 r. Nr 192, poz. 1879, z 2004 r. Nr 165, poz. 1729, z 2005 r. Nr 126, poz. 1057 i Nr 261, poz. 2192 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 31)), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia ………………….2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr …, poz. …) utraci!o moc z dniem wej%cia w #ycie niniejszego rozporz"dzenia.

3)

2

Za&'czniki do rozporz'dzenia Ministra Infrastruktury z dnia ……………. 2008 r. (poz. …) Za&'cznik Nr 1 TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWA) I KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH A. Dla urz$dników izb morskich:
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do 1 1 2 Starszy inspektor do spraw orzecznictwa i ewidencji wypadków G"ówny ksi#gowy Inspektor do spraw orzecznictwa Inspektor do spraw ewidencji Kierownik sekretariatu Odwo"awczej Izby Morskiej 3 XIV-XVII 4 6 Wymagane kwalifikacje wykszta!cenie 5 wy!sze prawnicze lub ekonomiczne liczba lat pracy 6 5

2 3

XIV-XVII XIV-XVI

6 5

wed"ug odr#bnych przepisów wy!sze prawnicze lub ekonomiczne wy!sze 4

4

XIV- XV

4

3

$rednie 5 Zast#pca g"ównego ksi#gowego XII-XV 4 wy!sze $rednie 6 7 Starszy inspektor dochodzeniowy Kierownik sekretariatu izby morskiej Kierownik sekcji ewidencji awaryjno$ci 8 9 Inspektor dochodzeniowy Zast#pca kierownika sekretariatu 10 Starszy sekretarz XI-XIII XII-XIV XI-XII XI-XIII 3 3 2 XII-XIV 4 $rednie wy!sze

5 3 6 5 3

$rednie $rednie wy!sze $rednie wy!sze $rednie

5 5 1 4 1 3

3

11 12 13 14 15

Starszy ksi#gowy Sekretarz Ksi#gowy Referent Referent-sta!ysta

VIII-XII IX-XI VIII-XI V-VIII III-IV I-II

— — — -

$rednie $rednie $rednie $rednie wy!sze $rednie

2 2 2 1 -

B. Dla innych pracowników izb morskich nieb$d'cych urz$dnikami:
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do 1 1 2 Kasjer Intendent Starsza maszynistka Maszynistka Sprz%taczka 3 VIII-IX 4 — Wymagane kwalifikacje wykszta!cenie 5 $rednie liczba lat pracy 6 3

2 3

VII-VIII III-IV

— —

$rednie podstawowe

— —

4

Za&'cznik Nr 2 TABELE MIESI,CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH A. Dla urz$dników izb morskich
Kategoria zaszeregowania I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Kwota w z"otych 899-2.030 915-2.135 965-2.240 1.015-2.345 1.065-2.450 1.115-2.555 1.170-2.660 1.225-2.770 1.285-2.880 1.345-3.005 1.410-3.140 1.475-3.290 1.545-3.440 1.620-3.595 1.730-3.765 1.885-3.970 2.090-4.180

5

B. Dla innych pracowników izb morskich
Kategoria zaszeregowania I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kwota w z"otych 790800810930 940 960

820-1.000 830-1.040 840-1.080 850-1.130 860-1.190 870-1.260 890-1.340 910-1.420 930-1.500

6

UZASADNIENIE Zgodnie z delegacj" zawart" w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320 z pó&n. zm.) przedmiotowy projekt rozporz"dzenia ustala tabele stanowisk, zaszeregowa( i kwalifikacji wymaganych od pracowników zatrudnionych w izbach morskich, oraz tabele miesi$cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w izbach morskich. Tabele miesi$cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla urz$dników i innych pracowników izb morskich, stanowi"cych za!"cznik nr 2 do projektu rozporz"dzenia b$d" zawiera' stawki wynagrodze( uwzgl$dniaj"ce %rednioroczny wska&nik wzrostu wynagrodze( w pa(stwowej sferze bud#etowej okre%lony na dany rok, co pozostaje w %cis!ym zwi"zku z zapisami rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegó!owych zasad wynagradzania urz$dników i innych pracowników s"dów i prokuratury oraz odbywania sta#u urz$dniczego (Dz. U. Nr 143, poz. 1399 z pó&n. zm.). Stawki okre%lone w za!"czniku nr 2 zostan" skorygowane stosownie do daty wej%cia w #ycie przedmiotowego projektu rozporz"dzenia. Ponadto w rozporz"dzeniu okre%lono, #e pracownikom izb morskich, którzy s" zatrudnieni na stanowiskach zwi"zanych z kierowaniem zespo!em przys!uguje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przys!uguje równie# pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwi"zanych z kierowaniem zespo!em dla których równie# przewiduje si$ dodatek funkcyjny. Notyfikacja Projekt rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó!owych warunków wynagradzania pracowników izb morskich nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotycz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia w!a%ciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

7

Biuletyn Informacji Publicznej Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporz"dzenia zostanie udost$pniony na stronach urz$dowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Podmioty, na które oddzia&uje projektowana regulacja Projektowane rozporz"dzenie b$dzie dotyczy!o izb morskich. Konsultacje spo&eczne Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany m.in. z izbami morskimi. Wp&yw na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa#stwa i bud"ety jednostek samorz'du terytorialnego Wprowadzenie niniejszego rozporz"dzenia nie powoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Wp&yw na rynek pracy Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na rynek pracy. Konkurencyjno%* przedsi$biorstw Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy, konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw. Wp&yw na sytuacj$ i rozwój regionalny Rozporz"dzenie nie wp!ynie na sytuacj$ i rozwój regionalny. Wst$pna opinia o zgodno%ci projektu rozporz'dzenia z prawem Unii Europejskiej Przedmiot regulacji nie jest obj$ty zakresem prawa Unii Europejskiej. gospodarki i przedsi$biorczo%*, w tym na funkcjonowanie

8

Projekt ROZPORZ!DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO-CI z dnia ………………… 2008 r. Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z pó&n. zm.1)) zarz"dza si$, co nast$puje: Rozdzia& 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporz"dzenie okre%la regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich, w tym zadania przewodnicz"cych izb morskich, inspektorów dochodzeniowych, podstawowych zada( referentów, kierowników sekretariatów i sekretarzy, szczegó!owy sposób prowadzenia i protoko!owania rozpraw, tryb wyst$powania o pomoc prawn", komunikowania si$ z innymi organami oraz organizacj$ pracy izb morskich. § 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu jest mowa o ministrze, nale#y przez to rozumie' ministra w!a%ciwego do spraw gospodarki morskiej. § 3. 1. Struktura organizacyjna izby morskiej obejmuje: przewodnicz"cego izby morskiej; wiceprzewodnicz"cego izby morskiej; sekretariat izby morskiej; inspektorów dochodzeniowych; stanowisko g!ównego ksi$gowego. 2. W sk!ad sekretariatu, którym kieruje kierownik sekretariatu, wchodz": 1) zast$pca kierownika sekretariatu; 2) sekretarze; 3) referenci; 4) biblioteka; 5) archiwum. 3. W sk!ad Odwo!awczej Izby Morskiej wchodzi równie# dzia! ewidencji wypadków morskich. 1) 2) 3) 4) 5)
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 62, poz. 575, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr …, poz. … .

4. Odwo!awcza Izba Morska prowadzi zbiór orzecze( (postanowie() zarówno w!asnych, jak i izb morskich pierwszej instancji; zbiór ten prowadzi si$ wed!ug dat ich wydania. 5. W izbach morskich prowadzi si$ rejestr okr$towy. § 4. Osobom zg!aszaj"cym si$ w izbie morskiej przewodnicz"cy lub wiceprzewodnicz"cy lub inni pracownicy powinni, w miar$ potrzeby, udziela' informacji z zakresu post$powania przed izbami morskimi. § 5. Zadania zwi"zane ze wspó!prac" izby morskiej z pras" i mediami wykonuje przewodnicz"cy lub wiceprzewodnicz"cy izby morskiej. § 6. 1. Na zewn"trz budynku, w którym mie%ci si$ izba morska, w widocznym miejscu, umieszcza si$ tablic$ z nazw" izby morskiej oraz god!em pa(stwowym. 2. Wewn"trz budynku umieszcza si$ tablic$ informacyjn" zawieraj"c" pe!ne nazwy komórek organizacyjnych izby morskiej oraz oznaczenie numerów pomieszcze(, w których mieszcz" si$ poszczególne komórki organizacyjne, oraz godziny przyj$' i za!atwiania interesantów. § 7. Nazwy izby morskiej wraz z wymienieniem jej siedziby i nazwy s"du, przy którym dzia!a, u#ywa si$ w piecz$ciach urz$dowych, w orzeczeniach i postanowieniach oraz innych dokumentach wydawanych przez izb$ morsk", a tak#e umieszcza si$ na aktach spraw danej izby morskiej i na wszelkich pismach wychodz"cych z izby morskiej. Rozdzia& 2 Organizacja pracy izby morskiej oraz czynno%ci przewodnicz'cego i wiceprzewodnicz'cego izby morskiej § 8. Przewodnicz"cy izby morskiej kieruje powierzon" mu izb" morsk", pe!ni czynno%ci z zakresu administrowania izb" morsk" oraz reprezentuje j" na zewn"trz. § 9. Do zada( przewodnicz"cego izby morskiej w zakresie czynno%ci administracyjnych nale#y: 1) zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej, w tym opracowywanie propozycji co do stanu zatrudnienia w izbie morskiej - w zakresie niezastrze#onym do wy!"cznej kompetencji ministra - oraz sprawy kadrowe w odniesieniu do s$dziów i pracowników izby morskiej; 2) organizacja pracy izby morskiej poprzez podzia! czynno%ci oraz przez ustalenie zakresu czynno%ci w!asnych, wiceprzewodnicz"cego (wiceprzewodnicz"cych), referentów, inspektorów dochodzeniowych oraz pozosta!ych pracowników; 3) rozpatrywanie skarg, wniosków i listów obywateli dotycz"cych pracy izby morskiej; 4) dba!o%' o kultur$ pracy w izbie morskiej; 5) organizacja szkole( pracowników izby morskiej; 6) nadzorowanie wykonania bud#etu; 7) dba!o%' o odpowiednie wyposa#enie materia!owe izby morskiej oraz odpowiednie warunki pracy pracowników izby morskiej; 8) czuwanie nad terminow" sprawozdawczo%ci"; 9) przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich i innym uprawnionym organom, na ich #"danie, informacji o stanie spraw prowadzonych w izbie morskiej;

2

10) zapewnienie obsady !awników i przygotowanie listy kandydatów na !awników przedk!adanej ministrowi; 11) wyznaczenie zast$pcy przewodnicz"cego izby morskiej spo%ród wiceprzewodnicz"cych; 12) ustalanie godzin przyj$' interesantów; 13) kontrola celowo%ci i zasadno%ci odraczania rozpraw i posiedze( oraz czuwanie nad biegiem spraw, w których post$powanie trwa zbyt d!ugo; 14) zapewnienie zainteresowanym odpowiednich warunków przegl"dania akt i sporz"dzenia z nich odpisów; 15) decydowanie o udost$pnieniu akt osobom nieb$d"cym zainteresowanymi i o zakresie korzystania z tych akt. § 10. Do zada( przewodnicz"cego izby morskiej nale#y ponadto: 1) zaznajamianie si$ z orzecznictwem kierowanej izby morskiej i jego ocen" na tle stanu bezpiecze(stwa #eglugi; 2) czuwanie nad terminowo%ci" sporz"dzania uzasadnie(; 3) czuwanie nad sprawno%ci", prawid!owo%ci" i terminowo%ci" pracy sekretariatu izby morskiej oraz dok!adno%ci" sporz"dzanych sprawozda(, sprawdzanie ksi"g i pracy sekretariatu co do prawid!owego prowadzenia biurowo%ci i nale#ytego biegu spraw oraz wydawanie w tym zakresie odpowiednich zarz"dze(; 4) analizowanie materia!ów statystycznych dotycz"cych pracy izby morskiej; 5) wydawanie stosownych zarz"dze(, a tak#e podejmowanie odpowiednich %rodków w przypadku stwierdzenia uchybie( w czynno%ciach wiceprzewodnicz"cych i innych pracowników izb morskich. § 11. Do zada( przewodnicz"cego izby morskiej pierwszej instancji nale#y ponadto: 1) przedstawianie przewodnicz"cemu Odwo!awczej Izby Morskiej kwartalnych sprawozda( dotycz"cych wp!ywu spraw i sposobu ich za!atwiania; 2) przedstawianie akt Odwo!awczej Izbie Morskiej wraz z wniesionym %rodkiem odwo!awczym, zaznajomienie z orzeczeniami Odwo!awczej Izby Morskiej s$dziów, którzy wydali zaskar#one orzeczenie, a w razie gdy orzeczenie dotyczy istotnego zagadnienia lub zagadnienia, w którym orzecznictwo by!o niejednolite - wszystkich s$dziów izby morskiej. § 12. Do zada( wiceprzewodnicz"cego izby morskiej nale#y samodzielne prowadzenie spraw nale#"cych do niego wed!ug ustalonego podzia!u czynno%ci oraz spraw przydzielonych do za!atwienia przez przewodnicz"cego izby morskiej. § 13. Do zada( przewodnicz"cego Odwo!awczej Izby Morskiej, oprócz zada( okre%lonych w § 9 i 10, nale#y: 1) czuwanie nad sprawnym kierowaniem do rozpatrzenia zaskar#onych orzecze(, a tak#e nad sprawnym wykonaniem czynno%ci z zakresu post$powania odwo!awczego; 2) zg!aszanie ministrowi propozycji zmiany lub uzupe!nienia przepisów w zakresie bezpiecze(stwa morskiego; 3) analiza sprawozda( dotycz"cych pracy izb morskich. Rozdzia& 3 Inspektorzy dochodzeniowi

3

§ 14. 1. Do zada( inspektorów dochodzeniowych w sprawach wypadków morskich nale#y: 1) prowadzenie dochodze( i innych czynno%ci w sprawach wypadków morskich; 2) wykonywanie innych zada( w ramach ustalonego podzia!u czynno%ci. 2. Inspektorzy dochodzeniowi podlegaj" przewodnicz"cemu izby morskiej, a w zakresie prowadzonych dochodze( wiceprzewodnicz"cemu izby morskiej. Rozdzia& 4 Sekretariat, archiwum, biblioteka § 15. 1. Obs!ug$ izby morskiej sprawuje sekretariat. 2. Do organizacji i dzia!alno%ci sekretariatu izby morskiej stosuje si$ odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s"dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó&n. zm.2)). 3. Prac" sekretariatu kieruje kierownik podleg!y przewodnicz"cemu izby morskiej i odpowiedzialny za prawid!owe i terminowe wykonywanie czynno%ci nale#"cych do zakresu dzia!ania sekretariatu oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracowników sekretariatu dyscypliny i kultury pracy. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) § 16. W zakresie czynno%ci administracyjnych do zada( kierownika sekretariatu nale#y: planowanie i organizowanie pracy sekretariatu, w tym ustalanie projektu podzia!u czynno%ci pracowników sekretariatu; bie#"ce sprawdzanie prawid!owo%ci prowadzenia akt i urz"dze( ewidencyjnych w sprawach rozpoznawanych przez izb$ morsk"; informowanie przewodnicz"cego izby morskiej o stanie i biegu spraw rozpoznawanych przez izb$ morsk"; sprawy kadrowe pracowników sekretariatu; przechowywanie i udost$pnianie piecz$ci urz$dowej izby morskiej i nadzór nad jej wykorzystaniem; zapewnienie zaopatrzenia izby morskiej w materia!y pi%mienne i urz"dzenia biurowe oraz dba!o%' o racjonalne ich wykorzystanie; nadzór nad bibliotek" izby morskiej; opracowywanie sprawozda( z dzia!alno%ci izby morskiej; nadzór nad archiwum zak!adowym; nadzór nad sprawami z zakresu bezpiecze(stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo#arowej izby morskiej.

§ 17. 1. W zakresie czynno%ci w sprawach rozpoznawanych przez izb$ morsk", do zada( kierownika sekretariatu nale#y:

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

4

1) przyjmowanie nadchodz"cych pism oraz przedstawianie ich przewodnicz"cemu izby morskiej; 2) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji oraz udost$pnianie, pod odpowiedni" kontrol", akt do przejrzenia osobom do tego uprawnionym; 3) wydawanie odpisów, za%wiadcze(, a na zarz"dzenie przewodnicz"cego izby morskiej, tak#e innych dokumentów, w tym przekazanych do archiwum zak!adowego oraz ich uwierzytelnionych odpisów; 4) sporz"dzanie pism o nades!anie akt, dokumentów lub przedmiotów przez organy administracji morskiej, s"dy, prokuratury, zainteresowanych lub przez inne osoby; 5) zwracanie, na zarz"dzenie przewodnicz"cego izby morskiej, pism w sprawach rozpoznawanych przez izb$ morsk". 2. Kierownik sekretariatu, podpisuj"c pisma wychodz"ce z izby morskiej, zaznacza obok podpisu swoje stanowisko s!u#bowe. 3. Kierownik sekretariatu upowa#niony przez przewodnicz"cego izby morskiej do podpisywania okre%lonej kategorii pism w tre%ci tych pism powo!uje si$ na to upowa#nienie. § 18. 1. Kierownika sekretariatu, w czasie jego nieobecno%ci, zast$puje zast$pca kierownika sekretariatu. Kierownika sekretariatu mo#e zast"pi' równie# sekretarz wyznaczony przez przewodnicz"cego izby morskiej. 2. Kierownik sekretariatu mo#e, za zgod" przewodnicz"cego izby morskiej, upowa#ni' sekretarza do wykonywania czynno%ci wymienionych w § 16 i 17. § 19. Kierownik sekretariatu ust$puj"cy ze stanowiska przekazuje protoko!em zdawczoodbiorczym swojemu nast$pcy powierzone mu urz"dzenia ewidencyjne, akta, piecz$cie i inne przedmioty. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) § 20. Do zada( sekretarza izby morskiej nale#y: przyjmowanie od kierownika sekretariatu zg!osze( wypadków morskich oraz pism z tym zwi"zanych i przedstawianie ich prowadz"cemu spraw$ przewodnicz"cemu lub wiceprzewodnicz"cemu; zak!adanie akt sprawy i bie#"ce wype!nianie kart przegl"dowych oraz terminowe przedstawianie akt prowadz"cemu spraw$ przewodnicz"cemu lub wiceprzewodnicz"cemu izby morskiej; niezw!oczne wykonywanie zarz"dze( przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cego izby morskiej oraz polece( s!u#bowych kierownika sekretariatu !"cznie z przygotowaniem tre%ci pism; sporz"dzanie wezwa( i zawiadomie(; protoko!owanie przebiegu rozprawy lub posiedzenia; sprawdzanie, odpowiednio wcze%nie przed terminem rozprawy lub posiedzenia, czy zosta!y dor$czone wezwania i zawiadomienia; wype!nianie kart informacyjnych o cz!onkach za!ogi statku lub pilota, o których winie lub zaniedbaniach orzek!a izba morska lub w stosunku do których orzeczono pozbawienie prawa wykonywania zawodu lub pe!nienia funkcji, i przekazywanie ich do zbioru w Odwo!awczej Izbie Morskiej; wykonywanie innych czynno%ci na polecenie kierownika sekretariatu.

8)

5

§ 21. Do zada( referentów nale#y wykonywanie czynno%ci biurowych w sprawach rozpoznawanych przez izby morskie, w tym wykonywanie zada(, o których mowa w § 20. § 22. W izbie morskiej utworzone jest stanowisko pracy g!ównego ksi$gowego. § 23. 1. Wyznaczony pracownik izby morskiej prowadzi bibliotek$. 2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, jest obowi"zany do sta!ego uzupe!niania ksi$gozbioru bie#"c" literatur" fachow", krajow" i zagraniczn" oraz do utrzymania w stanie aktualnym zbioru map, wydawnictw nawigacyjnych oraz katalogów. 3. Osoby niezatrudnione w izbie morskiej mog" korzysta' z biblioteki za zezwoleniem przewodnicz"cego izby morskiej lub pracownika, o którym mowa w ust. 1. § 24. 1. Archiwum zak!adowe prowadzi wyznaczony przez przewodnicz"cego pracownik izby morskiej. 2. Do organizacji i prowadzenia archiwum stosuje si$ odpowiednio przepisy obowi"zuj"ce w tym zakresie w s"dach powszechnych. Rozdzia& 5 Rejestracja spraw 1) 2) 3) 4) § 25. 1. Do ewidencji spraw nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich stosuje si$: repertoria; dzienniki; skorowidze; terminarze. 2. Sprawy z zakresu administracji izby morskiej rejestruje si$ w dzienniku ogólnym. § 26. 1. W izbie morskiej pierwszej instancji prowadzi si$: repertorium "WM" - dla wypadków morskich; repertorium "Zg" - dla zdarze(, w których zachodzi potrzeba przeprowadzenia post$powania wyja%niaj"cego, czy zdarzenie nosi cechy wypadku morskiego; repertorium "PM" - dla zg!osze( protestów morskich; repertorium "RO/S" - dla spraw rejestru okr$towego sta!ego, dla statków stanowi"cych polsk" w!asno%' lub uwa#anych za stanowi"ce polsk" w!asno%', b"d& b$d"cych w!asno%ci" obywatela pa(stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej lub osoby prawnej maj"cej siedzib$ w pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej; repertorium "RO/T" - dla spraw rejestru okr$towego tymczasowego dla statków, które uzyska!y czasow" polsk" przynale#no%'; repertorium "RO/B" - dla spraw rejestru okr$towego statków w budowie dla statków b$d"cych w budowie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dziennik "RO" - dla wniosków dotycz"cych spraw z zakresu rejestru okr$towego; skorowidz wypadków morskich - w którym wpisuje si$ nazwy statków, które uleg!y wypadkowi morskiemu lub na których dosz!o do takiego wypadku; skorowidz alfabetyczny statków - w którym odnotowuje si$ statki zarejestrowane w rejestrze okr$towym; terminarz posiedze( - w którym odnotowuje si$ terminy wyznaczonych rozpraw lub posiedze(. 6

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8) 9) 10)

2. Oznaczenie ksi"g biurowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, tworz" litery RO, pierwsza litera siedziby izby morskiej, w której ksi$ga jest prowadzona, oraz umieszczona w nawiasie litera S, T lub B, oznaczaj"ca rodzaj rejestru oraz kolejny numer repertorium ksi"g rejestrowych. § 27. W Odwo!awczej Izbie Morskiej prowadzi si$ nast$puj"ce ksi$gi biurowe i urz"dzenia ewidencyjne: 1) repertorium "OIM" - dla spraw, w których wniesiono odwo!ania od orzecze( izb morskich pierwszej instancji w sprawach wypadków morskich; 2) repertorium "OIMa" - dla spraw, w których wniesiono apelacj$ od postanowie( izb morskich pierwszej instancji w sprawach rejestru okr$towego; 3) repertorium "OIMz" - dla spraw, w których wniesiono za#alenia na postanowienia izb morskich pierwszej instancji lub na zarz"dzenia przewodnicz"cych izb morskich w sprawach wypadków morskich lub rejestru okr$towego; 4) repertorium "Og" - dla spraw innych ni# wymienione w pkt 1-3; 5) skorowidz wypadków morskich - spis nazw statków, które uleg!y wypadkowi morskiemu lub na których dosz!o do takiego wypadku, w którym od orzeczenia izby morskiej pierwszej instancji wniesiono odwo!anie; 6) skorowidz alfabetyczny osób, wobec których orzeczono sankcj$; 7) terminarz posiedze( - w którym odnotowuje si$ terminy wyznaczonych rozpraw lub posiedze(. Rozdzia& 6 Czynno%ci izb morskich oraz przebieg i porz'dek rozprawy. Orzeczenia § 28. Rozprawy, posiedzenia lub inne czynno%ci dokonywane z udzia!em zainteresowanych odbywaj" si$ w siedzibie izby morskiej, w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, z wyj"tkiem sesji wyjazdowych oraz przypadków, gdy czynno%' z natury swojej powinna by' dokonana poza siedzib" izby morskiej. § 29. 1. Przewodnicz"cy rozprawy zajmuje miejsce %rodkowe za sto!em sk!adu orzekaj"cego, a pozostali cz!onkowie sk!adu orzekaj"cego zajmuj" miejsca po bokach przewodnicz"cego. 2. W razie wyznaczenia !awników dodatkowych zajmuj" oni miejsca tak#e za sto!em sk!adu orzekaj"cego. 3. Delegat ministra i pa(stwowy inspektor pracy zajmuj" miejsca przed sto!em sk!adu orzekaj"cego - po prawej stronie, a zainteresowani - po lewej stronie przewodnicz"cego rozprawy. § 30. Przewodnicz"cy rozprawy czuwa nad sprawnym przebiegiem rozprawy, a w szczególno%ci dba, aby rozprawa rozpocz$!a si$ punktualnie, odbywa!a si$ w atmosferze spokoju i powagi oraz aby w toku post$powania nie pomini$to okoliczno%ci niezb$dnych do wszechstronnego wyja%nienia sprawy i jej zako(czenia. § 31. 1. W czasie rozprawy przewodnicz"cy rozprawy, jako stroju urz$dowego, u#ywa togi oraz !a(cucha z wizerunkiem or!a.

7

2. Wszyscy obecni na sali rozpraw powstaj" z miejsc w czasie wchodzenia sk!adu orzekaj"cego na sal$, odbierania przyrzeczenia, og!aszania sentencji orzeczenia oraz wychodzenia sk!adu orzekaj"cego z sali rozpraw. 3. W czasie rozprawy ka#da osoba, która przemawia do sk!adu orzekaj"cego i do której zwraca si$ sk!ad orzekaj"cy, powstaje z miejsca. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz"cy rozprawy mo#e zezwoli' na pozostanie tej osoby w pozycji siedz"cej. 4. W czasie odbierania przyrzeczenia powstaje z miejsc tak#e sk!ad orzekaj"cy. § 32. Je#eli osoba maj"ca podpisa' protokó! nie mo#e lub nie chce z!o#y' podpisu, nale#y zaznaczy' to w protokole, podaj"c przyczyn$ braku podpisu. § 33. Do utrwalania przebiegu czynno%ci protoko!owanych za pomoc" urz"dzenia rejestruj"cego obraz lub d&wi$k stosuje si$ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post$powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pó&n. zm.3)). § 34. 1. W razie z!o#enia do akt sprawy przedmiotu lub dokumentu wzmiank$ o tym umieszcza si$ w protokole posiedzenia lub sporz"dza notatk$ urz$dow", ze wskazaniem, przez kogo przedmiot lub dokument zosta! z!o#ony. 2. Je#eli przewodnicz"cy rozprawy uzna, #e z!o#enie do akt sprawy okazanego mu przedmiotu lub dokumentu albo odpisu lub wypisu z dokumentu jest zb$dne, nale#y ten przedmiot lub dokument opisa' wyczerpuj"co w protokole lub notatce urz$dowej, wskazuj"c osob$, która go przedstawi!a. § 35. W razie odroczenia rozpoznania sprawy przewodnicz"cy powinien, je%li zainteresowani s" obecni na rozprawie, a okoliczno%ci nie stoj" temu na przeszkodzie, poda' termin nast$pnej rozprawy, o czym nale#y uczyni' wzmiank$ w protokole; w tym przypadku dor$czenie osobnych wezwa( (zawiadomie() jest zb$dne. § 36. Wzywaj"c zainteresowanych do wskazania lub z!o#enia dowodu albo dokonania jakiejkolwiek czynno%ci procesowej, nale#y w postanowieniu oznaczy' termin do jej wykonania, a w pouczeniu poda' skutki niewykonania na!o#onego obowi"zku. § 37. W razie naruszenia przez adwokata lub radc$ prawnego, jako pe!nomocników procesowych w danej sprawie, obowi"zków wynikaj"cych z przepisów post$powania, a w szczególno%ci nieusprawiedliwionego niestawienia si$ na posiedzenie s"du lub niewykonania postanowie( i zarz"dze( izby morskiej w wyznaczonym terminie, je#eli spowodowa!o to przewlek!o%' post$powania, przewodnicz"cy rozprawy zawiadamia o tym odpowiednio dziekana okr$gowej rady adwokackiej lub dziekana rady okr$gowej izby radców prawnych.
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766 i Nr 123, poz. 849.

8

§ 38. W razie dokonywania czynno%ci poza siedzib" izby morskiej mo#na powo!a' jako protokolanta niezainteresowan" w sprawie wiarygodn" osob$ pe!noletni". Osoba ta sk!ada przed przewodnicz"cym rozprawy nast$puj"ce przyrzeczenie: "Przyrzekam uroczy%cie, #e powierzone mi obowi"zki protokolanta wykonam sumiennie". Przed odebraniem przyrzeczenia przewodnicz"cy rozprawy poucza protokolanta o jego prawach i obowi"zkach. § 39. 1. Przewodnicz"cy rozprawy czuwa nad przebiegiem narady, a w szczególno%ci nad wszechstronnym wyja%nieniem wszelkich kwestii faktycznych i prawnych. Z przebiegu narady i g!osowania nie sporz"dza si$ protoko!u. 2. Je%li orzeczenie zapad!o wbrew stanowisku przewodnicz"cego, powinien on oprze' ustne uzasadnienie orzeczenia na motywach wyra#onych przez !awników. § 40. 1. Orzeczenie sporz"dza przewodnicz"cy rozprawy. Je#eli sprawozdawc" by! wiceprzewodnicz"cy izby morskiej, sporz"dzenie orzeczenia nale#y do wiceprzewodnicz"cego. 2. Przewodnicz"cy rozprawy mo#e wyznaczy' sprawozdawc$, do którego obowi"zku b$dzie nale#a!o sporz"dzenie orzeczenia. § 41. 1. Po uprawomocnieniu si$ orzeczenia w sprawie wypadku morskiego statku, izba morska og!asza na swojej stronie internetowej wyci"g z orzeczenia - z wyodr$bnieniem orzecze( dotycz"cych wypadku morskiego statku typu ro-ro lub szybkiego statku pasa#erskiego, w cz$%ci dotycz"cej przyczyn i skutków wypadku z uwzgl$dnieniem okoliczno%ci, których ujawnienie mo#e mie' wp!yw na popraw$ bezpiecze(stwa #eglugi lub ochron$ %rodowiska morskiego. 2. W wyci"gu, o którym mowa w ust. 1, nie umieszcza si$ danych osobowych i informacji o %rodkach orzeczonych w trybie art. 35 ust. 1-3 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. § 42. 1. Sentencj$ orzeczenia podpisuj" wszyscy cz!onkowie sk!adu orzekaj"cego. 2. Pisemne uzasadnienie orzeczenia w sprawach wypadków morskich sporz"dza i podpisuje przewodnicz"cy rozprawy. Uzasadnienie orzeczenia, w którym z!o#ono zdanie odr$bne, podpisuje przewodnicz"cy rozprawy wraz z !awnikami. 3. Przewodnicz"cy rozprawy nie ma obowi"zku sporz"dzenia uzasadnienia orzeczenia, co do którego zg!osi! zdanie odr$bne. Je#eli jednak #aden z !awników nie podj"! si$ sporz"dzenia uzasadnienia, sporz"dza je przewodnicz"cy rozprawy na podstawie motywów ustalonych w czasie narady. 4. Zg!oszenie zdania odr$bnego zaznacza si$ przy podpisie z!o#onym na orzeczeniu przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki; zdania odr$bnego nie og!asza si$. 5. Zg!aszaj"cy zdanie odr$bne sporz"dza uzasadnienie zdania odr$bnego w ci"gu 14 dni od dnia og!oszenia orzeczenia. § 43. 1. W przypadku gdy sporz"dzenie uzasadnienia orzeczenia przez przewodnicz"cego sk!adu orzekaj"cego nie jest mo#liwe lub napotyka przeszkody, których czasu trwania nie mo#na przewidzie', uzasadnienie sporz"dza inny cz!onek sk!adu, który bra! udzia! w wydaniu orzeczenia. 2. Je#eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, sporz"dzenie uzasadnienia nale#y do !awnika, przewodnicz"cy izby morskiej, w razie potrzeby, wyznaczy innego cz!onka sk!adu orzekaj"cego do udzielania pomocy !awnikowi przy sporz"dzaniu uzasadnienia.

9

§ 44. 1. Po uprawomocnieniu si$ postanowienia o sprostowaniu orzeczenia niezw!ocznie umieszcza si$ o tym wzmiank$ na oryginale orzeczenia. Wzmiank$ podpisuje kierownik sekretariatu. 2. O sprostowaniu orzeczenia zawiadamia si$ zainteresowanych przez dor$czenie im odpisu postanowienia o sprostowaniu, a na #"danie zainteresowanych - sprostowania dokonuje si$ równie# na dor$czonych poprzednio odpisach. § 45. Podlegaj"ce zaskar#eniu postanowienia wydane poza rozpraw" powinny by' niezw!ocznie uzasadnione, podpisane przez przewodnicz"cego oraz, w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post$powania karnego, dor$czone osobom uprawnionym. Rozdzia& 7 Dor$czenia pism, protokó& rozprawy § 46. Do dor$cze( pism stosuje si$ odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s"dów powszechnych. § 47. 1. Sporz"dzenie protoko!u rozprawy, przes!uchania lub innej czynno%ci izby morskiej nale#y do sekretarza. 2. Sporz"dzenie protoko!u przes!uchania przeprowadzonego przez inspektora dochodzeniowego nale#y do tego inspektora. 3. Protokó! rozprawy powinien odzwierciedla' jej przebieg we wszystkich istotnych kwestiach. Przy jego sporz"dzaniu mo#e by' wykorzystany zapis urz"dzenia rejestruj"cego obraz lub d&wi$k. § 48. 1. W protokole rozprawy podaje si$ sygnatur$ akt, stanowisko s!u#bowe oraz imiona i nazwiska: przewodnicz"cego rozprawy, !awników, delegata ministra i pa(stwowego inspektora pracy oraz protokolanta. 2. W protokole rozprawy zamieszcza si$ wzmiank$ o terminie og!oszenia orzeczenia. § 49. Postanowienia nieko(cz"ce post$powania, od których nie przys!uguje odr$bny %rodek odwo!awczy, mo#na wpisa' w ca!o%ci do protoko!u rozprawy. § 50. Przewodnicz"cy rozprawy jest obowi"zany dopilnowa', aby protokó! rozprawy zosta! podpisany bezpo%rednio po jego sporz"dzeniu. § 51. Protokó! rozprawy podpisuj": przewodnicz"cy rozprawy i protokolant. Protokó! z czynno%ci dokonanych poza rozpraw" podpisuje równie# osoba przes!uchiwana i obecne strony lub zainteresowani. Protokó! przyj$cia protestu morskiego podpisuje przewodnicz"cy lub wiceprzewodnicz"cy izby morskiej przyjmuj"cy protest, protokolant, zeznaj"cy cz!onkowie za!ogi statku i t!umacz - o ile by! przybrany.

10

Rozdzia& 8 Akta § 52. Do za!o#enia akt sprawy i post$powania z nimi stosuje si$ odpowiednio przepisy, o których mowa w § 15 ust. 2. § 53. O wydaniu z akt przedmiotów lub dokumentów nale#y w odpowiednim miejscu akt uczyni' wzmiank$, podaj"c imi$ i nazwisko odbiorcy. Na pokwitowaniu odbioru przedmiotu lub dokumentu nale#y odnotowa' numer dowodu to#samo%ci osoby otrzymuj"cej przedmiot lub dokument wy!"czony z akt sprawy. § 54. 1. Po wydaniu orzeczenia lub postanowienia ko(cz"cego post$powanie w sprawie w danej instancji zakre%la si$ numer porz"dkowy sprawy we w!a%ciwym repertorium. 2. Je#eli od orzeczenia lub postanowienia wniesiono skuteczny formalnie %rodek odwo!awczy, do akt sprawy za!"cza si$ kart$, na której sekretarz odnotowuje liczb$ kart akt sprawy oraz dat$ przekazania akt do Odwo!awczej Izby Morskiej lub do S"du Apelacyjnego w Gda(sku. § 55. Drugi odpis orzeczenia lub postanowienia wydanego przez izb$ morsk" pierwszej instancji przekazuje si$ do Odwo!awczej Izby Morskiej. Rozdzia& 9 Czynno%ci w sprawach rejestrowych § 56. Izba morska prowadzi polski rejestr okr$towy w sprawach, o których mowa w art. 23 § 1 oraz art. 24 § 3 ustawy z dnia 18 wrze%nia 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z pó&n. zm.4)). § 57. 1. Je#eli pismo wszczynaj"ce post$powanie nie odpowiada warunkom formalnym, a z tre%ci pisma wynika, #e podlega ono odrzuceniu albo #e spraw$ nale#y przekaza' innej izbie morskiej, przewodnicz"cy izby morskiej na posiedzeniu niejawnym postanawia w przedmiocie odrzucenia pisma lub przekazania sprawy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wzywa si$ tak#e do uiszczenia op!at ani nie rozpoznaje wniosku o przyznanie zwolnienia od op!at, chyba #e sk!adaj"cy pismo wniós! %rodek odwo!awczy od postanowienia o odrzuceniu pisma lub o przekazaniu sprawy innej izbie morskiej. § 58. 1. W przypadku gdy pomimo wezwania pismo nie zosta!o op!acone, poprawione lub uzupe!nione w terminie i nie mo#e otrzyma' prawid!owego biegu tylko co do niektórych #"da(, przewodnicz"cy izby morskiej nadaje bieg pismu w cz$%ci, co do której nie zachodz" przeszkody formalne. Zwrotu pozosta!ej cz$%ci pisma dokonuje si$ przez dor$czenie stronie odpisu zarz"dzenia.
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298.

11

2. W pozosta!ych przypadkach pismo zwraca si$, wraz z dor$czeniem stronie odpisu zarz"dzenia o jego zwrocie, chyba #e zarz"dzenie o zwrocie pisma podlega zaskar#eniu. W takim przypadku zwrotu pisma dokonuje si$ po dor$czeniu i uprawomocnieniu si$ tego zarz"dzenia. § 59. Je#eli w sprawie wyst$puje kilku pe!nomocników danej strony, nale#y przed zarz"dzeniem dor$czenia pisma jednemu z nich sprawdzi', czy strona nie wskaza!a, któremu z pe!nomocników nale#y dokonywa' dor$cze(. § 60. W przypadku gdy cofni$cie wniosku lub %rodka zaskar#enia jest niedopuszczalne, izba morska, mimo z!o#enia przez stron$ o%wiadczenia o cofni$ciu wniosku lub %rodka zaskar#enia, prowadzi nadal post$powanie; o przyczynach uznania tych czynno%ci za niedopuszczalne izba morska wypowiada si$ w uzasadnieniu orzeczenia ko(cz"cego post$powanie w sprawie. § 61. Akta ksi$gi rejestrowej przesy!a si$, na ka#de #"danie, po wykonaniu niezb$dnych czynno%ci w sprawie: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, S"dowi Najwy#szemu, Ministrowi Sprawiedliwo%ci, Odwo!awczej Izbie Morskiej oraz s"dom i prokuraturom, a ponadto - w wyj"tkowych przypadkach - organom administracji publicznej, je#eli #"danie jest uzasadnione. § 62. Je#eli akta ksi$gi rejestrowej maj" by' wydane poza izb$ morsk", ksi$g$ rejestrow" wy!"cza si$ i pozostawia si$ w tej izbie morskiej. Rozdzia& 10 Czynno%ci w sprawach wypadków morskich § 63. 1. Przedmioty lub dokumenty z!o#one w zwi"zku z post$powaniem za!"cza si$ do akt sprawy, a w miar$ potrzeby umieszcza si$ we wszytej do akt kopercie, na której zaznacza si$ jej zawarto%' i dat$ przyj$cia przedmiotu lub dokumentu oraz nazw$ organu lub nazwisko osoby, która go z!o#y!a. 2. Je#eli przedmioty z!o#one w zwi"zku z post$powaniem nie mog" by' do!"czone do akt sprawy ze wzgl$du na ich rozmiar, warto%' lub znaczenie, przechowuje si$ je w sekretariacie, kasie lub innym pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym. § 64. Przedmiotów stanowi"cych materia!y wybuchowe, !atwopalne, bro(, substancje promieniotwórcze, odurzaj"ce lub truj"ce nie przechowuje si$ w izbie morskiej. Sposób i miejsce ich przechowywania ustala przewodnicz"cy izby morskiej w porozumieniu z dowódc" najbli#szej jednostki wojskowej lub komendantem w!a%ciwej jednostki Policji. § 65. 1. Oddanie przedmiotów na przechowanie powinno nast"pi' niezw!ocznie po ich otrzymaniu przez izb$ morsk". 2. Przechowywane przedmioty, z!o#one w zwi"zku z post$powaniem, przedstawia si$ izbie morskiej tylko w przypadku, gdy s" niezb$dne przy czynno%ci procesowej i tylko na czas niezb$dny do dokonania tej czynno%ci. 3. Przechowywane przedmioty wydaje si$ kierownikowi sekretariatu tylko na pisemne polecenie przewodnicz"cego izby morskiej.

12

§ 66. 1. Jednocze%nie z przekazaniem akt sprawy innej izbie morskiej przekazuje si$ przedmioty lub dokumenty z!o#one w zwi"zku z post$powaniem, a przedmioty, o których mowa w § 64, w!a%ciwemu organowi. 2. Je#eli spraw$ przekazano Odwo!awczej Izbie Morskiej lub S"dowi Apelacyjnemu w Gda(sku, przedmioty przechowywane w zwi"zku z t" spraw" pozostawia si$ w dotychczasowym miejscu przechowywania, chyba #e przewodnicz"cy izby morskiej pierwszej instancji lub Odwo!awczej Izby Morskiej albo przewodnicz"cy w!a%ciwego wydzia!u S"du Apelacyjnego w Gda(sku zarz"dzi inaczej. § 67. Postanowienie, ustalaj"ce wysoko%' kosztów przypadaj"cych w zwi"zku z post$powaniem, wydaje izba morska pierwszej instancji, która orzeka!a w danej sprawie, niezw!ocznie po uprawomocnieniu si$ orzeczenia ko(cz"cego post$powanie w sprawie, je%li rozstrzygni$cia w tym przedmiocie nie zapad!y wcze%niej. W miar$ potrzeby wydaje si$ dodatkowe postanowienie. § 68. 1. Izba morska pierwszej instancji zawiadamia o przyj$ciu odwo!ania zainteresowanych, pe!nomocników oraz delegata ministra i pa(stwowego inspektora pracy, o ile uczestniczy! w post$powaniu. 2. Po dor$czeniu zawiadomie( o przyj$ciu odwo!ania izba morska pierwszej instancji przedstawia niezw!ocznie odwo!anie wraz z aktami sprawy Odwo!awczej Izbie Morskiej. Rozdzia& 11 Pomoc prawna § 69. 1. W razie konieczno%ci uzyskania pomocy prawnej od izby morskiej lub s"du powszechnego albo polskiego urz$du konsularnego nale#y w pi%mie o udzielenie tej pomocy dok!adnie okre%li' czynno%ci, jakie maj" by' wykonane, jak" procedur$ nale#y zastosowa' i na jakie okoliczno%ci ma by' zwrócona szczególna uwaga. Nale#y równie# wskaza' adresy osób, które maj" by' przes!uchane lub zawiadomione o terminie, i poda', które z osób maj" by' przes!uchane po odebraniu przyrzeczenia. 2. Do pisma o udzielenie pomocy prawnej nale#y do!"czy', w miar$ potrzeby, zwi$z!y opis stanu sprawy i odpisy z akt sprawy; same akta w ca!o%ci lub w cz$%ci do!"cza si$ tylko w razie konieczno%ci i je#eli nie wstrzyma to biegu post$powania. 3. Pismo o udzielenie pomocy prawnej podpisuje przewodnicz"cy izby morskiej. § 70. W szczególnych przypadkach przewodnicz"cy izby morskiej mo#e, na wniosek osób uprawnionych, zarz"dzi' przes!anie akt na czas okre%lony do w!a%ciwej izby morskiej lub do s"du w!a%ciwego dla miejsca zamieszkania tych osób w celu u!atwienia im przejrzenia akt i sporz"dzenia odpisów. Rozdzia& 12 Komunikowanie si$ izby morskiej z s'dami, organami administracji publicznej oraz z zagranic' § 71. W toku post$powania izba morska zwraca si$ bezpo%rednio do krajowych organów administracji publicznej oraz do s"dów i innych instytucji. 13

§ 72. 1. Z s"dami oraz z organami administracji pa(stw obcych izba morska komunikuje si$ za po%rednictwem Ministra Sprawiedliwo%ci, z wyj"tkiem przypadków, w których na mocy obowi"zuj"cych przepisów lub umów mi$dzynarodowych dopuszczalne jest komunikowanie si$ bezpo%rednie. 2. W razie konieczno%ci uzyskania pomocy prawnej za granic", w wyst"pieniach o udzielenie pomocy prawnej, przepisy § 69 stosuje si$ odpowiednio. 3. Z organami #eglugowymi pa(stw obcych izba morska mo#e komunikowa' si$ bezpo%rednio lub za po%rednictwem polskich urz$dów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych albo polskich przedstawicielstw #eglugowych. § 73. Pisma organów administracji pa(stw obcych wymagaj"ce odpowiedzi, a skierowane bezpo%rednio do izby morskiej, nale#y przedstawi' do decyzji ministrowi, je#eli przepisy szczególne nie pozwalaj" na bezpo%rednie udzielenie odpowiedzi przez izb$ morsk". § 74. W sprawach nieuregulowanych, dotycz"cych pomocy prawnej oraz komunikowania si$ z zagranic", stosuje si$ odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 41 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s"dów powszechnych. Rozdzia& 13 Przepis ko#cowy § 75. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.5)

MINISTER SPRAWIEDLIWO*CI W porozumieniu: MINISTER INFRASTRUKTURY

5)

Niniejsze rozporz"dzenie by!o poprzedzone rozporz"dzeniem Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb mostkach (Dz. U. Nr 107, poz. 730), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia ………………….2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr …, poz. …) utraci!o moc z dniem wej%cia w #ycie niniejszego rozporz"dzenia.

14

UZASADNIENIE Konieczno%' wydania przedmiotowego rozporz"dzenia wynika z tego, #e ustaw" z dnia ……………… 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr …, poz. …) zmieniona zosta!a delegacja ustawa do jego wydania w zwi"zku z wykonywaniem zada( przez inspektorów dochodzeniowych. Obecnie, dochodzenia s" prowadzone w!a%nie przez inspektorów dochodzeniowych funkcjonuj"cych w ramach izb morskich. Na podstawie dotychczas obowi"zuj"cego art. 17 ust. 4, zawieraj"cego upowa#nienie dla Ministra Sprawiedliwo%ci do okre%lenia, w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej, regulaminu wewn$trznego urz$dowania izb morskich, zosta!o wydane rozporz"dzenie Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich (Dz. U. Nr 107, poz. 730). Rozdzia! 3 ww. Regulaminu nosi tytu! „Inspektorzy dochodzeniowi” i okre%la zadania tych inspektorów. Istot" zmiany ust. 4 art. 17 jest okre%lenie w upowa#nieniu, i# wydaj"c regulamin wewn$trznego urz$dowania izb uwzgl$dnia si$ zadania inspektorów dochodzeniowych. Ponadto, poprzez zmian$ ust. 4 art. 17 i okre%lenie wytycznych co do tre%ci rozporz"dzenia, dostosowano brzmienie upowa#nienia do konstytucyjnych wymaga( okre%lonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powy#sza zmiana jest natomiast konsekwencj" uwzgl$dnienia uwag dotycz"cych braku w ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z pó&n. zm.) przepisów rozdzielaj"cych funkcje dochodzeniowe i orzecznicze. Notyfikacja Projekt rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo%ci w sprawie Regulaminu wewn$trznego urz$dowania izb morskich nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotycz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia w!a%ciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

15

Biuletyn Informacji Publicznej Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporz"dzenia zostanie udost$pniony na stronach urz$dowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej. OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Podmioty, na które oddzia&uje projektowana regulacja Projektowane rozporz"dzenie b$dzie dotyczy!o izb morskich.

Konsultacje spo&eczne Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany m.in. z izbami morskimi. Wp&yw na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa#stwa i bud"ety jednostek samorz'du terytorialnego Wprowadzenie niniejszego rozporz"dzenia nie powoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Wp&yw na rynek pracy Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na rynek pracy. Konkurencyjno%* przedsi$biorstw Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy, konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw. Wp&yw na sytuacj$ i rozwój regionalny. Rozporz"dzenie nie wp!ynie na sytuacj$ i rozwój regionalny. Wst$pna opinia o zgodno%ci projektu rozporz'dzenia z prawem Unii Europejskiej. Przedmiot regulacji nie jest obj$ty zakresem prawa Unii Europejskiej. gospodarki i przedsi$biorczo%*, w tym na funkcjonowanie

16