You are on page 1of 44

Druk nr 522

Warszawa, 9 maja 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-58-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o izbach morskich


wraz z projektami aktów wykonawczych.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocze%nie uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
Infrastruktury.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o izbach morskich

Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz.
320, z pó&n. zm.1)) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. W sk!ad izby morskiej wchodz":
1) s$dziowie, w tym przewodnicz"cy i jeden lub wi$cej
wiceprzewodnicz"cych,
2) !awnicy.”;
2) po art. 7 dodaje si$ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. Do orzekania w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb
morskich Minister Sprawiedliwo%ci deleguje s$dziów na
podstawie art. 77 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o
ustroju s"dów powszechnych Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z
pó&n. zm.2)) spo%ród s$dziów s"dów powszechnych
posiadaj"cych znajomo%' zagadnie( morskich w zakresie
spraw nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich.”;
3) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Minister Sprawiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem
w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej powo!uje
i odwo!uje przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cych
spo%ród s$dziów delegowanych do izby morskiej zgodnie z
art. 7a.
2. Pracowników izb morskich przyjmuje i zwalnia prze-
wodnicz"cy w!a%ciwej izby morskiej.”;
2

4) art. 9 otrzymuje brzmienie:


„Art. 9. 1. S$dziowie s"dów powszechnych orzekaj"cy w izbach
morskich zachowuj" prawa i obowi"zki przewidziane w
przepisach dotycz"cych s$dziów s"dów powszechnych.
2. Do pracowników izb morskich maj" odpowiednie zasto-
sowanie przepisy o pracownikach s"dów i prokuratury.”;
5) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. W zakresie wynagradzania maj" zastosowanie:
1) do s$dziów orzekaj"cych w sprawach nale#"cych do
w!a%ciwo%ci izb morskich – przepisy w sprawie
wynagradzania s$dziów s"dów powszechnych;
2) do pracowników izb morskich – odpowiednio
przepisy o pracownikach s"dów i prokuratury.
2. Minister w!a%ciwy do spraw gospodarki morskiej,
w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw pracy,
okre%li, w drodze rozporz"dzenia, stanowiska,
zaszeregowanie oraz szczegó!owe warunki wynagradzania
pracowników izb morskich, a tak#e kwalifikacje
wymagane dla pracowników izb morskich, dostosowuj"c
odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do
zakresu dzia!ania i struktury organizacyjnej izb
morskich.”;
6) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. Izby morskie rozpoznaj" sprawy wypadków morskich na
rozprawie, w pierwszej instancji – w sk!adzie jednego
s$dziego oraz dwóch !awników, w drugiej instancji – w
sk!adzie jednego s$dziego oraz czterech !awników.
Rozprawie przewodniczy s$dzia.
2. Przewodnicz"cy izby morskiej pierwszej i drugiej
instancji mo#e zwi$kszy' sk!ad orzekaj"cy o dwóch
!awników lub o jednego s$dziego i jednego !awnika, je#eli
3

uzna to za wskazane ze wzgl$du na zawi!y charakter


sprawy.
3. Poza rozpraw" postanowienia wydaje s$dzia bez udzia!u
!awników, je#eli ustawa nie stanowi inaczej.”;
7) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Sprawiedliwo%ci, w porozumieniu z ministrem
w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej, okre%li, w drodze
rozporz"dzenia, regulamin wewn$trznego urz$dowania izb
morskich, w tym:
1) zadania przewodnicz"cego izby,
2) zadania inspektorów dochodzeniowych,
3) podstawowe zadania referentów, kierownika sekretariatu i
sekretarza izby,
4) szczegó!owy sposób prowadzenia i protoko!owania
rozpraw,
5) tryb wyst$powania o pomoc prawn" i komunikowania si$ z
innymi organami,
6) organizacj$ pracy izby
– maj"c na uwadze zapewnienie skuteczno%ci i sprawno%ci
prowadzonych przed izbami morskimi post$powa(.”;
8) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Zainteresowanym w sprawie jest ka#dy, czyjego interesu
prawnego dotyczy wypadek morski.”;
9) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po wszcz$ciu post$powania izba morska przeprowadza
dochodzenie bezpo%rednio przez inspektora dochodzeniowego
albo za po%rednictwem kapitanatu (bosmanatu) portu.”;
10) w art. 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odwo!awcza Izba Morska rozpoznaje za#alenie na
postanowienie, o którym mowa w art. 35 ust. 3, na posiedzeniu, w
sk!adzie: jednego s$dziego i czterech !awników, najpó&niej w
4

ci"gu 3 dni od dnia wp!ywu akt wraz z za#aleniem do


Odwo!awczej Izby Morskiej.”;
11) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od orzeczenia Odwo!awczej Izby Morskiej przys!uguje apelacja.
Apelacj$ wnosi si$ za po%rednictwem Odwo!awczej Izby
Morskiej do S"du Apelacyjnego w Gda(sku w terminie 14 dni od
daty dor$czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.”.
Art. 2. Sprawy wszcz$te i niezako(czone przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej
ustawy s" prowadzone na podstawie przepisów tej ustawy.
Art. 3. Czynno%ci procesowe dokonane przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej
ustawy s" skuteczne, je#eli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art. 4. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w
drodze rozporz"dzenia, przeniesienia niektórych planowanych wydatków bud#etowych, w
tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia, mi$dzy cz$%ciami i rozdzia!ami bud#etu
pa(stwa z zachowaniem przeznaczenia %rodków publicznych wynikaj"cego z ustawy
bud#etowej.
Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 2
oraz art. 17 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj" moc do dnia wej%cia w #ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 17 ust. 4 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejsz" ustaw", nie d!u#ej jednak ni# przez okres 6 miesi$cy od dnia
wej%cia w #ycie ustawy.
Art. 6. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 30 dni od dnia og!oszenia,
z wyj"tkiem art. 4, który wchodzi w #ycie z dniem og!oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175
i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 62, poz. 575 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r.
Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98,
Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484,
Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.
UZASADNIENIE

Rzeczpospolita Polska jest stron" Konwencji o ochronie praw cz!owieka i podstawowych


wolno%ci, sporz"dzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmienionej nast$pnie Protoko!ami nr 3,
5 i 8 oraz uzupe!nionej Protoko!em nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z pó&n. zm.).

Konieczno%' nowelizacji ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58,
poz. 320, z pó&n. zm.) zwi"zana jest z wyrokiem Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka
(ETPCz) z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce (skarga nr
44158/97).

ETPCz stwierdzi! w wyroku naruszenie przez Polsk$ gwarantowanego przez Konwencj$ w


art. 6 prawa do rzetelnego post$powania s"dowego przed niezawis!ym bezstronnym s"dem.

Zdaniem ETPCz niezgodne z Konwencj" s" w szczególno%ci postanowienia przewiduj"ce


powo!ywanie i odwo!ywanie przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cego izby morskiej przez
Ministra Sprawiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki mor-
skiej (art. 8 ustawy). Taka regulacja zdaniem Trybuna!u oznacza, #e nie mog" oni zosta'
uznani za nieusuwalnych, a nadto, #e istnieje mi$dzy nimi a ministrami stosunek hierarchicz-
nego podporz"dkowania. Z tego wzgl$du izby morskie w takim sk!adzie nie mog" by' uznane
za niezawis!e s"dy.

Ponadto ustawa nie przewiduje prawa odwo!ania do s"du od orzecze( izb morskich
w sprawach, których dotyczy!o zaskar#one do Trybuna!u post$powanie (art. 45 ustawy), mi-
mo #e ich orzeczenie wp!ywa!o na prawa cz!onków rodzin za!ogi. Wprawdzie ustaw" z dnia 5
marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 575) z dniem 15 maja
2004 r. wprowadzono do art. 45 ustawy prawo odwo!ania od orzeczenia Odwo!awczej Izby
Morskiej do S"du Apelacyjnego w Gda(sku, dotyczy to jednak jedynie w"skiego zakresu
spraw wskazanych w tym przepisie. Nie gwarantuje w szczególno%ci prawa do ochrony przed
s"dem dobrego imienia ofiar katastrofy.

Sprawa izb morskich by!a rozpatrywana przez Zespó! do spraw przygotowania Programu
Dzia!a( Rz"du w sprawie wykonywania wyroków ETPCz wobec Polski. W Programie tym
zapisano podj$cie dzia!a( zmierzaj"cych do nadania s$dziom orzekaj"cym w izbach morskich
przymiotu niezawis!o%ci. Ponadto konieczne jest otwarcie drogi do odwo!ania od orzeczenia
Odwo!awczej Izby Morskiej do s"du powszechnego.
Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu ustawy polega na nadaniu nowego brzmienia art. 7 w
ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich i przewiduje, #e w sk!ad izby morskiej
wchodz" s$dziowie, w tym przewodnicz"cy i jeden lub wi$cej wiceprzewodnicz"cych oraz
!awnicy. Istot" tej zmiany jest wyra&ne podkre%lenie funkcji orzeczniczej izb morskich i pod-
stawowej roli s$dziów w procesie orzekania. Przy takim za!o#eniu funkcje przewodnicz"cego
oraz wiceprzewodnicz"cych izby morskiej maj" charakter administracyjny.

Kolejna zmiana polega na dodaniu nowego art. 7a do ustawy (art. 1 pkt 2 projektu). Zgodnie z
t" propozycj" do orzekania w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich deleguje
si$ s$dziów na podstawie art. 77 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s"dów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó&n. zm.). Artyku! 77 ustawy – Prawo o ustroju
s"dów powszechnych stanowi, #e Minister Sprawiedliwo%ci mo#e delegowa' s$dziego, za
jego zgod", do pe!nienia obowi"zków s$dziego lub czynno%ci administracyjnych w innym
s"dzie, Ministerstwie Sprawiedliwo%ci lub innej jednostce organizacyjnej podleg!ej Ministro-
wi Sprawiedliwo%ci albo przez niego nadzorowanej.

Delegowanie s$dziów do orzekania w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich na


podstawie art. 77 ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych zapewni niezawis!o%' tych
s$dziów. ETPCz w wyroku w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce wskaza!, #e cz!on-
kowie izb morskich (przewodnicz"cy i wiceprzewodnicz"cy) s" powo!ywani i odwo!ywani
przez Ministra Sprawiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem do spraw gospodarki morskiej
i wywnioskowa!, #e nie mog" oni by' uznani za nieusuwalnych, a nadto #e mi$dzy nimi
a ministrami istnieje zwi"zek podleg!o%ci hierarchicznej.

St"d projekt ustawy zak!ada, #e s$dziowie powo!ani do orzekania w sprawach nale#"cych do


w!a%ciwo%ci izb morskich b$d" delegowani na podstawie art. 77 ustawy – Prawo o ustroju
s"dów powszechnych. Zapewni to przejrzysto%' oraz usunie wszelkie w"tpliwo%ci co do nie-
zawis!o%ci s$dziowskiej.

Jednocze%nie zak!ada si$, #e s$dziów deleguje si$ spo%ród s$dziów s"dów powszechnych po-
siadaj"cych znajomo%' zagadnie( morskich w zakresie spraw nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb
morskich. Rozwi"zanie to zagwarantuje, #e w procesie orzekania b$d" uczestniczy' s$dzio-
wie legitymuj"cy si$ specjalistyczn" wiedz".

Zmiana ust. 1 w art. 8 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (art. 1 pkt 3 projek-
tu) przewiduje, #e przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cych izby powo!uje Minister Spra-
wiedliwo%ci w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej spo%ród

2
s$dziów delegowanych w sk!ad izby morskiej. Propozycja ta jest konsekwencj" wcze%niejszej
zmiany, której istot" jest wyra&ne podkre%lenie funkcji orzeczniczej izb morskich i podsta-
wowej roli s$dziów w procesie orzekania. W takim uj$ciu funkcje przewodnicz"cego oraz
wiceprzewodnicz"cych izby morskiej maj" charakter administracyjny, a ich powo!ywanie jest
czynno%ci" pochodn" wzgl$dem delegowania s$dziów i mo#e si$ odbywa' wy!"cznie spo%ród
s$dziów delegowanych do orzekania w izbach morskich.

Zmiana w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich przewiduje, #e s$-
dziowie orzekaj"cy w izbach morskich zachowuj" prawa i obowi"zki przewidziane w przepi-
sach dotycz"cych s$dziów. Nowe brzmienie tego przepisu ma podkre%li' pe!n" niezawis!o%'
s$dziów w zakresie orzekania w sprawach pozostaj"cych we w!a%ciwo%ci izb morskich.

Nadanie nowego brzmienia ust. 1 w art. 11, przez stwierdzenie, #e do s$dziów orzekaj"cych
w izbach morskich stosuje si$ przepisy w sprawie wynagradzania s$dziów s"dów powszech-
nych, jest konsekwencj" istoty nowelizacji, polegaj"cej na podkre%leniu, #e w izbach mor-
skich orzekaj" s$dziowie.

Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich w art. 11 ust. 2 zawiera upowa#nienie dla
ministra w!a%ciwego do spraw gospodarki morskiej do okre%lenia, w porozumieniu z mini-
strem w!a%ciwym do spraw pracy, w drodze rozporz"dzenia, stanowisk, zaszeregowania oraz
szczegó!owych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. Z uwagi na to, #e zgodnie z
proponowan" zmian" art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich s$-
dziowie orzekaj"cy w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich nie b$d" pracowni-
kami izb morskich, konieczne jest wprowadzenie zmiany w art. 11 ust. 2.

Powy#sza zmiana spowoduje konieczno%' wydania nowego rozporz"dzenia reguluj"cego


kwestie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó!owych zasad wynagradzania
pracowników izb morskich.

W art. 18 ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich stanowi, #e wydatki izb mor-
skich s" pokrywane z bud#etu pa(stwa z cz$%ci, której dysponentem jest minister w!a%ciwy do
spraw gospodarki morskiej. Poniewa# po wej%ciu nowelizacji w #ycie s$dziowie izb morskich
nie b$d" pracownikami izb morskich, a wi$c ich wynagrodzenia nie b$d" stanowi!y „wydat-
ku”, nie ma potrzeby wprowadzania zmian w art. 18. Wszelkie wydatki izb morskich nadal
b$d" pokrywane z bud#etu pa(stwa, z cz$%ci, której dysponentem jest minister w!a%ciwy do
spraw gospodarki morskiej.

3
Podobne uzasadnienie ma równie# kolejna zmiana. W proponowanym art. 14 ustawy z dnia 1
grudnia 1961 r. o izbach morskich (art. 1 pkt 6 projektu) okre%lono, #e izby morskie rozpo-
znaj" sprawy wypadków morskich na rozprawie, w pierwszej instancji – w sk!adzie jednego
s$dziego oraz dwóch !awników, a w drugiej instancji w sk!adzie jednego s$dziego oraz czte-
rech !awników. Ponadto stwierdzono, #e przewodnicz"cy izby mo#e zwi$kszy' sk!ad orzeka-
j"cy o dwóch !awników lub o jednego s$dziego i jednego !awnika w sytuacji, gdy uzna to za
wskazane ze wzgl$du na zawi!y charakter sprawy. W zmienianym ust. 3 tego artyku!u okre-
%lono, #e je#eli ustawa nie stanowi inaczej, postanowienia wydaje s$dzia bez udzia!u !awni-
ków.

Projekt przewiduje tak#e zmian$ art. 17 ust. 4 ustawy (nadanie nowego brzmienia delegacji
ustawowej). Powy#sza zmiana jest konsekwencj" uwzgl$dnienia uwag dotycz"cych braku w
przedmiotowej nowelizacji przepisów rozdzielaj"cych funkcje dochodzeniowe i orzecznicze.
Nale#y podkre%li', #e obecnie dochodzenia prowadzone s" przez inspektorów dochodzenio-
wych funkcjonuj"cych w ramach izb morskich. Na podstawie dotychczas obowi"zuj"cego art.
17 ust. 4, zawieraj"cego upowa#nienie dla Ministra Sprawiedliwo%ci do okre%lenia, w poro-
zumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej, regulaminu wewn$trznego
urz$dowania izb morskich, zosta!o wydane rozporz"dzenie Ministra Sprawiedliwo%ci z
dnia 23 maja 2006 r. – Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich (Dz. U. Nr 107,
poz. 730). Rozdzia! 3 ww. Regulaminu nosi tytu! „Inspektorzy dochodzeniowi” i okre%la za-
dania tych inspektorów. Istot" zmiany ust. 4 art. 17 jest okre%lenie w upowa#nieniu, #e wyda-
j"c regulamin wewn$trznego urz$dowania izb uwzgl$dnia si$ zadania inspektorów dochodze-
niowych. Ponadto, przez zmian$ ust. 4 art. 17 i okre%lenie wytycznych co do tre%ci rozporz"-
dzenia, dostosowano brzmienie upowa#nienia do konstytucyjnych wymaga( okre%lonych w
art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana art. 24 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich rozszerza kr"g zaintereso-
wanych w sprawie wypadku morskiego. Aktualnie zainteresowanymi w sprawie mog" by':
armator, kapitan statku, którego dotyczy wypadek morski, oraz osoby podejrzane
o spowodowanie wypadku. Oznacza to, #e kr"g osób zainteresowanych jest w"ski, co w kon-
sekwencji powoduje, #e tylko te osoby mog" z!o#y' wniosek o wszcz$cie post$powania, ko-
rzysta' z pomocy pe!nomocnika, bra' udzia! w post$powaniu oraz wnosi' %rodki odwo!aw-
cze.

ETPCz w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce uzna!, #e skar#"cym, czyli wdowom po
marynarzach, przys!uguje status ofiary. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich

4
nie pos!uguje si$ poj$ciem „ofiary”, a jedynie wskazanym ju# poj$ciem „zainteresowanego”,
wobec czego projekt zak!ada poszerzenie kr$gu osób zainteresowanych. Za zainteresowanego
uwa#a si$ „ka#dego, czyjego interesu prawnego dotyczy wypadek morski”. W konsekwencji
szeroka grupa osób b$dzie mia!a prawo do udzia!u w post$powaniu oraz prawo do odwo!a(
od orzecze( izb morskich.

Zgodnie ze zmian" zawart" w art. 1 pkt 9 projektu ustawy (art. 27) wyra&nie wskazano, #e
dochodzenie w sprawach wypadku morskiego jest przeprowadzane bezpo%rednio przez in-
spektora dochodzeniowego (a nie jak dotychczas przez przewodnicz"cego lub wiceprzewod-
nicz"cego izby morskiej) albo za po%rednictwem kapitanatu (bosmanatu) portu.

Nowe brzmienie ust. 6 w art. 43 przewiduje, #e za#alenie na postanowienie Odwo!awcza Izba


Morska rozpoznaje na posiedzeniu w sk!adzie jednego s$dziego i czterech !awników, najpó&-
niej w ci"gu trzech dni od dnia wp!ywu akt wraz z za#aleniem.

ETPCz podniós!, #e orzeczenia wydane przez izby morskie s" ostateczne oraz #e prawo pol-
skie nie przewiduje jakiejkolwiek mo#liwo%ci kontroli s"dowej tych orzecze(. ETPCz uzna!,
#e wprowadzone w 2004 r. zmiany do ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich,
przyznaj"ce prawo do odwo!ania w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, nie
rozwi"zuj" problemu braku mo#liwo%ci odwo!a(.

St"d projekt ustawy wprowadza zmian$ w tre%ci art. 45 w ust. 1, przyznaj"c prawo do odwo-
!ania od ka#dego orzeczenia wydanego przez Odwo!awcz" Izb$ Morsk" do S"du Apelacyjne-
go w Gda(sku. Takie rozwi"zanie otwiera pe!n" drog$ do odwo!a( dla wszystkich podmiotów
wymienionych w art. 41 ustawy, a wi$c dla delegata, zainteresowanych, a w sprawach okre-
%lonych w art. 15 ust. 4 równie# pa(stwowemu inspektorowi pracy.

Projektowana ustawa zawiera przepisy przej%ciowe okre%laj"ce, #e sprawy wszcz$te, a nieza-


ko(czone przed dniem wej%cia proponowanych rozwi"za( s" prowadzone na podstawie zno-
welizowanych przepisów. Ponadto okre%lono, #e czynno%ci procesowe dokonane przed dniem
wej%cia w #ycie projektowanych rozwi"za( s" skuteczne, o ile dokonane zosta!y z zachowa-
niem przepisów dotychczasowych.

Nale#y tak#e wskaza', #e w resorcie infrastruktury trwaj" prace nad opracowaniem projektu
ustawy o Pa(stwowej Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich, która ca!o%ciowo
ureguluje kwestie zwi"zane z badaniem i orzekaniem w sprawach wypadków morskich, w
tym wynikaj"ce z wyroku Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka oraz opracowywanych
obecnie w Komisji Europejskiej dyrektyw.

5
Notyfikacja

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach doty-
cz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych,
poniewa# niniejszy akt nie zwiera przepisów technicznych. Niniejszy dokument rz"dowy nie
zosta! przedstawiony do opinii instytucjom lub organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu
Bankowi Centralnemu, gdy# opinia wy#ej wymienionych instytucji nie by!a konieczna do
dalszej realizacji procedury legislacyjnej.

BIP

Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia


prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy zosta! udost$pniony na stronach urz$dowe-
go informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej. Organizacje o charak-
terze lobbingowym, wymienione w rejestrze podmiotów wykonuj"cych zawodow" dzia!al-
no%' lobbingow" (bip.mswia.gov.pl), nie zg!osi!y zainteresowania pracami nad projektem
ustawy.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia!uje projektowana regulacja


Przepisy ustawy b$d" oddzia!ywa' na:
– armatorów,
– kapitanów statków morskich,
– administracj$ morsk",
– szeroki kr"g osób, których mog" dotyczy' wypadki morskie,
– S"d Apelacyjny w Gda(sku.
Przewiduje si$, #e projektowana zmiana art. 45 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach
morskich spowoduje, #e do S"du Apelacyjnego w Gda(sku b$dzie wp!ywa' nie wi$-
cej ni# 10 apelacji rocznie. Szacunek ten jest oparty na liczbie spraw, jakie obecnie roz-
patruje Odwo!awcza Izba Morska w Gdyni. Oznacza to, #e S"d Apelacyjny w Gda(sku
b$dzie dodatkowo obci"#ony przeci$tnie jedn" spraw" miesi$cznie. Z uwagi na niewiel-
k" liczb$ wypadków morskich, apelacje ich dotycz"ce nie powinny znacz"co wzrosn"',
mimo projektowanego rozszerzenia kr$gu osób uprawnionych do wnoszenia odwo!a(
od orzecze( izb morskich (zmiana art. 24 ustawy). W skali wszystkich spraw, jakie roz-
patruje S"d Apelacyjny w Gda(sku, liczba spraw wp!ywaj"cych na skutek odwo!a( od

6
orzecze( Odwo!awczej Izby Morskiej b$dzie niewielka, nie przyczyni si$ do nadmier-
nego obci"#enia tego podmiotu prac" i nie spowoduje konieczno%ci zwi$kszenia liczby
etatów w tym s"dzie.

2. Konsultacje spo!eczne
Projekt ustawy znajdowa! si$ w uzgodnieniach mi$dzy innymi w sierpniu
2007 r., kiedy to zosta! przes!any do szerokich konsultacji spo!ecznych oraz uzgodnie( z
cz!onkami Rady Ministrów.
Odby!y si$ 4 spotkania robocze, w których brali udzia! przedstawiciele Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwo%ci, Ministerstwa Gospodarki Mor-
skiej, urz$dów morskich, Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, s$dziowie
izb morskich, profesorowie uniwersyteccy wyk!adaj"cy prawo morskie i prawo mi$dzy-
narodowe, a tak#e przedstawiciele %rodowiska prawniczego: radcowie prawni zajmuj"cy
si$ sprawami morskimi. Wszyscy byli zgodni co do faktu, #e w celu wype!nienia mi$-
dzynarodowych zobowi"za( oraz wykonania wyroku ETPCz nale#y doprowadzi' do ta-
kiej zmiany przepisów, która zapewni pe!n" niezawis!o%' s$dziowsk", poszerzy kr"g
osób zainteresowanych oraz zapewni pe!ne prawo do odwo!a(.
Projekt ustawy zosta! równie# skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady S"dow-
nictwa, która nie zg!osi!a uwag do projektu.
W ramach konsultacji spo!ecznych jedynie Ogólnopolski Zwi"zek Zawodowy Oficerów
i Marynarzy zg!osi! uwag$ o braku rozwi"za( umo#liwiaj"cych rozdzielenie funkcji do-
chodzeniowej i orzeczniczej. Uwaga ta zosta!a w ca!o%ci uwzgl$dniona.
W zwi"zku ze zmianami organizacyjnymi oraz utworzeniem Ministerstwa Infrastruktury
i w!"czeniem do niego dzia!u gospodarka morska projekt ustawy w grudniu 2007 r. zo-
sta! ponownie przes!any cz!onkom Rady Ministrów do uzgodnie(.
Nale#y podkre%li', #e nowa wersja projektu ustawy uwzgl$dnia jedynie propozycje
zg!oszone w ramach uzgodnie( i konsultacji spo!ecznych, w tym przez Ogólnopolski
Zwi"zek Zawodowy Oficerów i Marynarzy. Zg!oszone uwagi nie zmieniaj" za!o#e(
projektu ustawy wynikaj"cych z wyroku Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka z
dnia 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce, s!u#" jego wykona-
niu i uszczegó!awiaj" regulacje projektu.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud#et pa(stwa i bud#ety jed-
nostek samorz"du terytorialnego

7
Wej%cie w #ycie ustawy spowoduje skutki finansowe dla cz$%ci bud#etu pa(stwa 21 –
Gospodarka morska oraz dla cz$%ci 15 – S"dy powszechne. Podkre%lenia wymaga fakt,
#e w %wietle dotychczasowych przepisów ca!o%' wydatków zwi"zanych z wynagradza-
niem s$dziów orzekaj"cych w izbach morskich pokrywana by!a w ramach cz$%ci bud#e-
towej 21. Projektowana zmiana, polegaj"ca na wprowadzeniu zasady, #e s$dziowie izb
morskich b$d" delegowani na podstawie art. 77 ustawy – Prawo o ustroju s"dów po-
wszechnych, spowoduje, #e wszystkie elementy wynagrodzenia s$dziów, takie jak wy-
nagrodzenia zasadnicze s$dziów delegowanych wraz z dodatkami za d!ugoletni" prac$,
jak te# dodatki funkcyjne oraz ewentualne dodatki z tytu!u delegowania, b$d" wyp!aca-
ne przez macierzyste s"dy. W konsekwencji wej%cie w #ycie projektowanych rozwi"za(
wymaga zabezpieczenia odpowiednich %rodków na wynagrodzenia s$dziów delegowa-
nych do orzekania w izbach morskich w cz$%ci 15 – S"dy powszechne.
Wydatki na wynagrodzenie zasadnicze i dodatki za wieloletni" prac$ wraz z dodatko-
wym wynagrodzeniem rocznym przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cego
Odwo!awczej Izby Morskiej wynios" 251 900 z! (miesi$czne wynagrodzenie jednego
s$dziego = kwota bazowa – 1 493, 42 z! x II stawka awansowa 115%, x wielokrotno%'
kwoty bazowej dla s$dziego s"du apelacyjnego: 4,6 – do dnia 30 czerwca 2008 r., 4,8 –
od dnia 1 lipca 2008 r. + dodatek za d!ugoletni" prac$ – 20%), natomiast wydatki na
wynagrodzenia dwóch przewodnicz"cych i dwóch wiceprzewodnicz"cych Izby Mor-
skiej – 423 300 z! (miesi$czne wynagrodzenie s$dziego = kwota bazowa 1 493, 42 z! x
II stawka awansowa 115% x wielokrotno%' kwoty bazowej dla s$dziego s"du okr$go-
wego: 3,9 – do dnia 30 czerwca 2008 r., 4,0 – od dnia 1 lipca 2008 r. + dodatek za d!u-
goletni" prac$ – 20%).
)"cznie skutki finansowe wej%cia w #ycie projektu ustawy, nie uwzgl$dnione w projek-
cie bud#etu cz$%ci 15 – s"dy powszechne na rok 2008, wynios" 675 200 z! i powinny
zosta' pokryte przez przesuni$cie przedmiotowych wydatków z bud#etu cz$%ci 21 – go-
spodarka morska.
Powy#sza kalkulacja zosta!a dokonana w oparciu o dane nades!ane przez Ministra
Sprawiedliwo%ci oraz zgodnie z obowi"zuj"cymi w tym zakresie regulacjami dotycz"-
cymi sposobu ustalania i wyliczania wynagrodze( dla s$dziów s"dów powszechnych.
Projektowana regulacja przes"dza bowiem w dodawanym art. 7a (art.1 pkt 2 projektu
ustawy), #e s$dziowie orzekaj"cy w sprawach nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich
b$d" s$dziami delegowanymi, a tym samym nie b$d" pracownikami izb morskich. Po-
nadto z za!"cznika nr 10 do ustawy bud#etowej na 2008 r. wynika, #e na wynagrodzenia

8
!"cznie z podwy#kami dla 8 etatów s$dziowskich w trzech izbach morskich jest przewi-
dziana kwota 876 000 z!.
W izbach morskich w Szczecinie i w Gda(sku oraz w Odwo!awczej Izbie Morskiej jest
przewidzianych !"cznie 8 etatów, natomiast obecnie zatrudnionych jest 6 s$dziów.

4. Wp!yw regulacji na rynek pracy


Wej%cie w #ycie ustawy nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp!yw na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie


przedsi$biorstw
Wej%cie w #ycie ustawy pozytywnie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki. Zapew-
nienie pe!nej niezawis!o%ci s$dziowskiej oraz prawa do odwo!a( od wszystkich orzecze(
izb morskich przyczyni si$ do podwy#szenia rangi tego organu. Polska podejmuje obec-
nie wiele kroków zmierzaj"cych do zach$cenia armatorów polskich do powrotu pod
polsk" bander$ oraz zach$ca armatorów zagranicznych do rejestrowania statków w Pol-
sce. Bardzo wa#nym czynnikiem w obrocie morskim jest sprawno%' i fachowo%' pro-
wadzenia post$powa( w sprawach morskich. Szczególnie nale#y podkre%li' wag$ hipo-
teki morskiej jako instytucji znajduj"cej szerokie zastosowanie w budowie i eksploatacji
statków. Wpisami hipotek morskich zajmuj" si$ izby morskie. Okoliczno%' ta powinna
zach$ci' banki i inne instytucje finansuj"ce kosztowne przedsi$wzi$cia w dziedzinie
gospodarki morskiej do udzielania kredytów przedsi$biorcom. Prowadzenie rejestrów
okr$towych i wpisywanie hipotek morskich przez s"dy na ca!ym %wiecie cieszy si$ sza-
cunkiem i zaufaniem du#o wi$kszym ni# dokonywanie tych czynno%ci przez inne orga-
ny. Zatem nowelizacja ustawy o izbach morskich wp!ynie pozytywnie na konkurencyj-
no%' polskiej gospodarki zarówno wewn$trznie, jak i zewn$trznie.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny


Wej%cie w #ycie ustawy nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Wst$pna ocena zgodno%ci regulacji z prawem Unii Europejskiej


Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

9
Projekt

ROZPORZ!DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ………………….. 2008 r.

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków bud"etowych oraz limitów zatrudnienia i


kwot wynagrodze# mi$dzy cz$%ciami bud"etu pa#stwa okre%lonych w ustawie bud"etowej
na rok 2008

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia ………………… 2008 r. o zmianie ustawy o izbach


morskich (Dz. U. Nr ..., poz. …) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. 1. Przenosi si$ planowane wydatki bud#etowe z cz$%ci 21 – Gospodarka morska - w


kwocie 668.467 z! do cz$%ci 15 - S"dy powszechne - w kwocie 668.467 z!.
2. Szczegó!owy podzia! wydatków, o których mowa w ust. 1, okre%la za!"cznik nr 1 do
rozporz"dzenia.

§ 2. Przenosi si$ limity zatrudnienia i kwoty wynagrodze( z cz$%ci 21 – Gospodarka morska


do cz$%ci 15 – S"dy powszechne, zgodnie z za!"cznikiem nr 2 do rozporz"dzenia.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem og!oszenia.

Prezes Rady Ministrów


Za&'czniki do rozporz'dzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia ………… 2008 r. (poz. …_)

Za&'cznik Nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD(ETOWYCH

Cz$%' Dzia! Rozdzia! Paragraf Wyszczególnienie Kwota w z!

zmniejszenia zwi$kszenia

1 2 3 4 5 6 7

21 755 75504 4030 wynagrodzenia osobowe s$dziów i 651 417 -


prokuratorów (!"cznie z podwy#kami)
21 755 75504 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 050 -
15 755 4030 wynagrodzenia osobowe s$dziów i
prokuratorów (!"cznie z podwy#kami) - 651 417
15 755 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 050

Kwoty zmniejszenia obejmuj" wy!"cznie niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia wed!ug stanu na dzie( 30 kwietnia 2008 roku
(plan po zmianach na 2008 rok – wykonanie na dzie( 30 kwietnia 2008 roku = kwota planowana do przekazania)

2
Za&'cznik Nr 2

LIMITY ZATRUDNIENIA I KWOTY WYNAGRODZE)

Zmniejszenia Zwi$kszenia

Cz$%' Dzia! Rozdzia! Wyszczególnienie limity wynagrodzenia limity wynagrodzenia


zatrudnienia osobowe zatrudnienia osobowe

1 2 3 4 5 6 7 8

wynagrodzenia osobowe s$dziów i


21 755 75504 prokuratorów (!"cznie z 8 651 417 - -
podwy#kami)
wynagrodzenia osobowe s$dziów i
15 755 prokuratorów (!"cznie z - - 8 651 417
podwy#kami)

Kwoty zmniejszenia obejmuj" wy!"cznie niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia wed!ug stanu na dzie( 30 kwietnia 2008 roku
(plan po zmianach na 2008 rok – wykonanie na dzie( 30 kwietnia 2008 roku = kwota planowana do przekazania)

3
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia ………………… 2008 r. o zmianie ustawy o izbach


morskich (Dz. U. Nr ..., poz. …) projekt przedmiotowej regulacji dokonuje przeniesienia
planowanych wydatków bud#etowych w cz$%ci 21 „gospodarka morska” w kwocie 668.467 z! do
cz$%ci 15 „s"dy powszechne” w kwocie 668.467 z!.
Szczegó!owy podzia! ww. wydatków wskazano w za!"czniku nr 1 do projektu rozporz"dzenia.
Jednocze%nie limity zatrudnienia oraz kwoty wynagrodze( z cz$%ci bud#etowej 21
„gospodarka morska” zostaj" przeniesione do cz$%ci bud#etowej 15 „s"dy powszechne”.
Wy#ej wymienione limity zosta!y uwidocznione w tabeli stanowi"cej za!"cznik nr 2 do
projektu rozporz"dzenia.
Wskaza' tak#e nale#y, #e okre%lone w projekcie rozporz"dzenia kwoty przenoszonych
wydatków bud#etowych zostan" skorygowane stosownie do daty wej%cia w #ycie
rozporz"dzenia.

Notyfikacja

Projekt rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków


bud#etowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodze( mi$dzy cz$%ciami bud#etu pa(stwa
okre%lonych w ustawie bud#etowej na rok 2008 nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem
przewidzianym w przepisach dotycz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia w!a%ciwym instytucjom i
organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Biuletyn Informacji Publicznej


Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporz"dzenia zostanie udost$pniony na stronach
urz$dowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Podmioty, na które oddzia&uje projektowana regulacja


Projektowane rozporz"dzenie b$dzie dotyczy!o izb morskich.

Konsultacje spo&eczne
Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany m.in. z izbami morskimi.

Wp&yw na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa#stwa i bud"ety jednostek


samorz'du terytorialnego
Wprowadzenie niniejszego rozporz"dzenia nie spowoduje dodatkowych skutków
finansowych dla sektora finansów publicznych.

Wp&yw na rynek pracy


Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na rynek pracy.

Konkurencyjno%* gospodarki i przedsi$biorczo%*, w tym na funkcjonowanie


przedsi$biorstw
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy, konkurencyjno%'
gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw.

Wp&yw na sytuacj$ i rozwój regionalny


Rozporz"dzenie nie wp!ynie na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Wst$pna opinia o zgodno%ci projektu rozporz'dzenia z prawem Unii Europejskiej


Przedmiot regulacji nie jest obj"ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

5
Projekt

ROZPORZ!DZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ............... 2008 r.

w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó&owych warunków


wynagradzania pracowników izb morskich

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58,
poz. 320, z pó&n. zm.2)) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Przepisy rozporz"dzenia stosuje si$ do pracowników zatrudnionych w izbach morskich.

§ 2. Ustala si$:
1) tabele stanowisk, zaszeregowa( i kwalifikacji wymaganych od pracowników zatrudnionych
w izbach morskich, stanowi"ce za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia,
2) tabele miesi$cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w
izbach morskich, stanowi"ce za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia.

§ 3. Pracownikom izb morskich zatrudnionym na stanowiskach zwi"zanych z kierowaniem


zespo!em przys!uguje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przys!uguje równie# pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach niezwi"zanych z kierowaniem zespo!em, dla których w

1)
Minister Infrastruktury kieruje dzia!em administracji rz"dowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192,
z 2000 r. Nr 120. poz. 1268, z 2004 r. Nr 62, poz. 575, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr …, poz. … ..
za!"czniku nr 2 do rozporz"dzenia przewiduje si$ dodatek funkcyjny, z tym #e maksymalna
stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest ni#sza o jedn" stawk$.

§ 4. Rozporz"dzenie ma zastosowanie przy ustalaniu wynagrodze( pracowników


zatrudnionych w izbach morskich od dnia ....................... 200... r.

§ 5. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem og!oszenia.3)

MINISTER INFRASTRUKTURY

W porozumieniu:

MINISTER PRACY

I POLITYKI SPO+ECZNEJ

3)
Niniejsze rozporz"dzenie by!o poprzedzone rozporz"dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20
lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó!owych zasad wynagradzania
pracowników izb morskich (Dz. U. Nr 79, poz. 853, z 2002 r. Nr 199, poz. 1675, z 2003 r. Nr 192, poz. 1879, z 2004
r. Nr 165, poz. 1729, z 2005 r. Nr 126, poz. 1057 i Nr 261, poz. 2192 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 31)), które zgodnie z
art. 5 ustawy z dnia ………………….2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr …, poz. …) utraci!o
moc z dniem wej%cia w #ycie niniejszego rozporz"dzenia.

2
Za&'czniki do rozporz'dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia
……………. 2008 r. (poz. …)

Za&'cznik Nr 1

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWA) I KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD


PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH

A. Dla urz$dników izb morskich:


Lp. Stanowisko Kategoria Stawka Wymagane kwalifikacje
zaszeregowania dodatku

funkcyjnego wykszta!cenie liczba


do lat pracy

1 2 3 4 5 6

1 Starszy inspektor do XIV-XVII 6 wy!sze 5


spraw orzecznictwa i prawnicze lub
ewidencji wypadków ekonomiczne

2 G"ówny ksi#gowy XIV-XVII 6 wed"ug odr#bnych


przepisów

3 Inspektor do spraw XIV-XVI 5 wy!sze 4


orzecznictwa Inspektor prawnicze lub
do spraw ewidencji ekonomiczne

4 Kierownik XIV- XV 4 wy!sze 3


sekretariatu
Odwo"awczej Izby
Morskiej

$rednie 5

5 Zast#pca g"ównego XII-XV 4 wy!sze 3


ksi#gowego

$rednie 6

6 Starszy inspektor XII-XIV 4 $rednie 5


dochodzeniowy

7 Kierownik wy!sze 3
sekretariatu izby
morskiej

Kierownik sekcji XII-XIV 3 $rednie 5


ewidencji awaryjno$ci

8 Inspektor XI-XII 3 $rednie 5


dochodzeniowy

9 Zast#pca kierownika XI-XIII 2 wy!sze 1

sekretariatu $rednie 4

10 Starszy sekretarz XI-XIII - wy!sze 1

$rednie 3

3
11 Starszy ksi#gowy VIII-XII — $rednie 2

12 Sekretarz IX-XI - $rednie 2

13 Ksi#gowy VIII-XI — $rednie 2

14 Referent V-VIII — $rednie 1

15 Referent-sta!ysta III-IV - wy!sze -

I-II $rednie

B. Dla innych pracowników izb morskich nieb$d'cych urz$dnikami:


Lp. Stanowisko Kategoria Stawka Wymagane kwalifikacje
zaszeregowania dodatku

funkcyjnego wykszta!cenie liczba


do lat pracy

1 2 3 4 5 6

1 Kasjer VIII-IX — $rednie 3


Intendent
Starsza maszynistka

2 Maszynistka VII-VIII — $rednie —

3 Sprz%taczka III-IV — podstawowe —

4
Za&'cznik Nr 2

TABELE MIESI,CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO


PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH

A. Dla urz$dników izb morskich

Kategoria zaszeregowania Kwota w z"otych

I 899-2.030

II 915-2.135

III 965-2.240

IV 1.015-2.345

V 1.065-2.450

VI 1.115-2.555

VII 1.170-2.660

VIII 1.225-2.770

IX 1.285-2.880

X 1.345-3.005

XI 1.410-3.140

XII 1.475-3.290

XIII 1.545-3.440

XIV 1.620-3.595

XV 1.730-3.765

XVI 1.885-3.970

XVII 2.090-4.180

5
B. Dla innych pracowników izb morskich

Kategoria zaszeregowania Kwota w z"otych

I 790- 930

II 800- 940

III 810- 960

IV 820-1.000

V 830-1.040

VI 840-1.080

VII 850-1.130

VIII 860-1.190

IX 870-1.260

X 890-1.340

XI 910-1.420

XII 930-1.500

6
UZASADNIENIE

Zgodnie z delegacj" zawart" w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach
morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320 z pó&n. zm.) przedmiotowy projekt rozporz"dzenia ustala
tabele stanowisk, zaszeregowa( i kwalifikacji wymaganych od pracowników zatrudnionych
w izbach morskich, oraz tabele miesi$cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
zatrudnionych w izbach morskich.
Tabele miesi$cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla urz$dników i innych
pracowników izb morskich, stanowi"cych za!"cznik nr 2 do projektu rozporz"dzenia b$d"
zawiera' stawki wynagrodze( uwzgl$dniaj"ce %rednioroczny wska&nik wzrostu wynagrodze(
w pa(stwowej sferze bud#etowej okre%lony na dany rok, co pozostaje w %cis!ym zwi"zku z zapi-
sami rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk
i szczegó!owych zasad wynagradzania urz$dników i innych pracowników s"dów i prokuratury
oraz odbywania sta#u urz$dniczego (Dz. U. Nr 143, poz. 1399 z pó&n. zm.). Stawki okre%lone
w za!"czniku nr 2 zostan" skorygowane stosownie do daty wej%cia w #ycie przedmiotowego
projektu rozporz"dzenia.

Ponadto w rozporz"dzeniu okre%lono, #e pracownikom izb morskich, którzy s"


zatrudnieni na stanowiskach zwi"zanych z kierowaniem zespo!em przys!uguje dodatek
funkcyjny. Dodatek ten przys!uguje równie# pracownikom zatrudnionym na stanowiskach
niezwi"zanych z kierowaniem zespo!em dla których równie# przewiduje si$ dodatek funkcyjny.

Notyfikacja
Projekt rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie stanowisk, zaszeregowania,
kwalifikacji oraz szczegó!owych warunków wynagradzania pracowników izb morskich nie
podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotycz"cych sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga
przedstawienia w!a%ciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu.

7
Biuletyn Informacji Publicznej
Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporz"dzenia zostanie udost$pniony na stronach
urz$dowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Podmioty, na które oddzia&uje projektowana regulacja

Projektowane rozporz"dzenie b$dzie dotyczy!o izb morskich.

Konsultacje spo&eczne
Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany m.in. z izbami morskimi.

Wp&yw na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa#stwa i bud"ety jednostek


samorz'du terytorialnego
Wprowadzenie niniejszego rozporz"dzenia nie powoduje skutków finansowych dla sektora
finansów publicznych.

Wp&yw na rynek pracy


Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na rynek pracy.

Konkurencyjno%* gospodarki i przedsi$biorczo%*, w tym na funkcjonowanie


przedsi$biorstw
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy, konkurencyjno%'
gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw.

Wp&yw na sytuacj$ i rozwój regionalny


Rozporz"dzenie nie wp!ynie na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Wst$pna opinia o zgodno%ci projektu rozporz'dzenia z prawem Unii Europejskiej


Przedmiot regulacji nie jest obj$ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

8
Projekt

ROZPORZ!DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO-CI

z dnia ………………… 2008 r.

Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58,
poz. 320, z pó&n. zm.1)) zarz"dza si$, co nast$puje:

Rozdzia& 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich, w tym


zadania przewodnicz"cych izb morskich, inspektorów dochodzeniowych, podstawowych zada(
referentów, kierowników sekretariatów i sekretarzy, szczegó!owy sposób prowadzenia i
protoko!owania rozpraw, tryb wyst$powania o pomoc prawn", komunikowania si$ z innymi
organami oraz organizacj$ pracy izb morskich.

§ 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu jest mowa o ministrze, nale#y przez to rozumie' ministra


w!a%ciwego do spraw gospodarki morskiej.

§ 3. 1. Struktura organizacyjna izby morskiej obejmuje:


1)przewodnicz"cego izby morskiej;
2)wiceprzewodnicz"cego izby morskiej;
3)sekretariat izby morskiej;
4)inspektorów dochodzeniowych;
5)stanowisko g!ównego ksi$gowego.
2. W sk!ad sekretariatu, którym kieruje kierownik sekretariatu, wchodz":
1) zast$pca kierownika sekretariatu;
2) sekretarze;
3) referenci;
4) biblioteka;
5) archiwum.
3. W sk!ad Odwo!awczej Izby Morskiej wchodzi równie# dzia! ewidencji wypadków
morskich.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr
35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 62, poz. 575, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.
Nr …, poz. … .
4. Odwo!awcza Izba Morska prowadzi zbiór orzecze( (postanowie() zarówno w!asnych, jak
i izb morskich pierwszej instancji; zbiór ten prowadzi si$ wed!ug dat ich wydania.
5. W izbach morskich prowadzi si$ rejestr okr$towy.

§ 4. Osobom zg!aszaj"cym si$ w izbie morskiej przewodnicz"cy lub wiceprzewodnicz"cy


lub inni pracownicy powinni, w miar$ potrzeby, udziela' informacji z zakresu post$powania
przed izbami morskimi.

§ 5. Zadania zwi"zane ze wspó!prac" izby morskiej z pras" i mediami wykonuje


przewodnicz"cy lub wiceprzewodnicz"cy izby morskiej.

§ 6. 1. Na zewn"trz budynku, w którym mie%ci si$ izba morska, w widocznym miejscu,


umieszcza si$ tablic$ z nazw" izby morskiej oraz god!em pa(stwowym.
2. Wewn"trz budynku umieszcza si$ tablic$ informacyjn" zawieraj"c" pe!ne nazwy komórek
organizacyjnych izby morskiej oraz oznaczenie numerów pomieszcze(, w których mieszcz" si$
poszczególne komórki organizacyjne, oraz godziny przyj$' i za!atwiania interesantów.

§ 7. Nazwy izby morskiej wraz z wymienieniem jej siedziby i nazwy s"du, przy którym
dzia!a, u#ywa si$ w piecz$ciach urz$dowych, w orzeczeniach i postanowieniach oraz innych
dokumentach wydawanych przez izb$ morsk", a tak#e umieszcza si$ na aktach spraw danej izby
morskiej i na wszelkich pismach wychodz"cych z izby morskiej.

Rozdzia& 2

Organizacja pracy izby morskiej oraz czynno%ci przewodnicz'cego i wiceprzewodnicz'cego


izby morskiej

§ 8. Przewodnicz"cy izby morskiej kieruje powierzon" mu izb" morsk", pe!ni czynno%ci z


zakresu administrowania izb" morsk" oraz reprezentuje j" na zewn"trz.

§ 9. Do zada( przewodnicz"cego izby morskiej w zakresie czynno%ci administracyjnych


nale#y:
1) zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej, w tym opracowywanie propozycji co do stanu
zatrudnienia w izbie morskiej - w zakresie niezastrze#onym do wy!"cznej kompetencji
ministra - oraz sprawy kadrowe w odniesieniu do s$dziów i pracowników izby morskiej;
2) organizacja pracy izby morskiej poprzez podzia! czynno%ci oraz przez ustalenie zakresu
czynno%ci w!asnych, wiceprzewodnicz"cego (wiceprzewodnicz"cych), referentów,
inspektorów dochodzeniowych oraz pozosta!ych pracowników;
3) rozpatrywanie skarg, wniosków i listów obywateli dotycz"cych pracy izby morskiej;
4) dba!o%' o kultur$ pracy w izbie morskiej;
5) organizacja szkole( pracowników izby morskiej;
6) nadzorowanie wykonania bud#etu;
7) dba!o%' o odpowiednie wyposa#enie materia!owe izby morskiej oraz odpowiednie warunki
pracy pracowników izby morskiej;
8) czuwanie nad terminow" sprawozdawczo%ci";
9) przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich i innym uprawnionym organom, na ich
#"danie, informacji o stanie spraw prowadzonych w izbie morskiej;

2
10) zapewnienie obsady !awników i przygotowanie listy kandydatów na !awników przedk!adanej
ministrowi;
11) wyznaczenie zast$pcy przewodnicz"cego izby morskiej spo%ród wiceprzewodnicz"cych;
12) ustalanie godzin przyj$' interesantów;
13) kontrola celowo%ci i zasadno%ci odraczania rozpraw i posiedze( oraz czuwanie nad biegiem
spraw, w których post$powanie trwa zbyt d!ugo;
14) zapewnienie zainteresowanym odpowiednich warunków przegl"dania akt i sporz"dzenia z
nich odpisów;
15) decydowanie o udost$pnieniu akt osobom nieb$d"cym zainteresowanymi i o zakresie
korzystania z tych akt.

§ 10. Do zada( przewodnicz"cego izby morskiej nale#y ponadto:


1) zaznajamianie si$ z orzecznictwem kierowanej izby morskiej i jego ocen" na tle stanu
bezpiecze(stwa #eglugi;
2) czuwanie nad terminowo%ci" sporz"dzania uzasadnie(;
3) czuwanie nad sprawno%ci", prawid!owo%ci" i terminowo%ci" pracy sekretariatu izby morskiej
oraz dok!adno%ci" sporz"dzanych sprawozda(, sprawdzanie ksi"g i pracy sekretariatu co do
prawid!owego prowadzenia biurowo%ci i nale#ytego biegu spraw oraz wydawanie w tym
zakresie odpowiednich zarz"dze(;
4) analizowanie materia!ów statystycznych dotycz"cych pracy izby morskiej;
5) wydawanie stosownych zarz"dze(, a tak#e podejmowanie odpowiednich %rodków w
przypadku stwierdzenia uchybie( w czynno%ciach wiceprzewodnicz"cych i innych
pracowników izb morskich.

§ 11. Do zada( przewodnicz"cego izby morskiej pierwszej instancji nale#y ponadto:


1) przedstawianie przewodnicz"cemu Odwo!awczej Izby Morskiej kwartalnych sprawozda(
dotycz"cych wp!ywu spraw i sposobu ich za!atwiania;
2) przedstawianie akt Odwo!awczej Izbie Morskiej wraz z wniesionym %rodkiem
odwo!awczym, zaznajomienie z orzeczeniami Odwo!awczej Izby Morskiej s$dziów, którzy
wydali zaskar#one orzeczenie, a w razie gdy orzeczenie dotyczy istotnego zagadnienia lub
zagadnienia, w którym orzecznictwo by!o niejednolite - wszystkich s$dziów izby morskiej.

§ 12. Do zada( wiceprzewodnicz"cego izby morskiej nale#y samodzielne prowadzenie


spraw nale#"cych do niego wed!ug ustalonego podzia!u czynno%ci oraz spraw przydzielonych do
za!atwienia przez przewodnicz"cego izby morskiej.

§ 13. Do zada( przewodnicz"cego Odwo!awczej Izby Morskiej, oprócz zada( okre%lonych w


§ 9 i 10, nale#y:
1) czuwanie nad sprawnym kierowaniem do rozpatrzenia zaskar#onych orzecze(, a tak#e nad
sprawnym wykonaniem czynno%ci z zakresu post$powania odwo!awczego;
2) zg!aszanie ministrowi propozycji zmiany lub uzupe!nienia przepisów w zakresie
bezpiecze(stwa morskiego;
3) analiza sprawozda( dotycz"cych pracy izb morskich.

Rozdzia& 3

Inspektorzy dochodzeniowi

3
§ 14. 1. Do zada( inspektorów dochodzeniowych w sprawach wypadków morskich nale#y:
1) prowadzenie dochodze( i innych czynno%ci w sprawach wypadków morskich;
2) wykonywanie innych zada( w ramach ustalonego podzia!u czynno%ci.
2. Inspektorzy dochodzeniowi podlegaj" przewodnicz"cemu izby morskiej, a w zakresie
prowadzonych dochodze( wiceprzewodnicz"cemu izby morskiej.

Rozdzia& 4

Sekretariat, archiwum, biblioteka

§ 15. 1. Obs!ug$ izby morskiej sprawuje sekretariat.


2. Do organizacji i dzia!alno%ci sekretariatu izby morskiej stosuje si$ odpowiednio przepisy
wydane na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s"dów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó&n. zm.2)).
3. Prac" sekretariatu kieruje kierownik podleg!y przewodnicz"cemu izby morskiej i
odpowiedzialny za prawid!owe i terminowe wykonywanie czynno%ci nale#"cych do zakresu
dzia!ania sekretariatu oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracowników sekretariatu
dyscypliny i kultury pracy.

§ 16. W zakresie czynno%ci administracyjnych do zada( kierownika sekretariatu nale#y:


1) planowanie i organizowanie pracy sekretariatu, w tym ustalanie projektu podzia!u czynno%ci
pracowników sekretariatu;
2) bie#"ce sprawdzanie prawid!owo%ci prowadzenia akt i urz"dze( ewidencyjnych w sprawach
rozpoznawanych przez izb$ morsk";
3) informowanie przewodnicz"cego izby morskiej o stanie i biegu spraw rozpoznawanych przez
izb$ morsk";
4) sprawy kadrowe pracowników sekretariatu;
5) przechowywanie i udost$pnianie piecz$ci urz$dowej izby morskiej i nadzór nad jej
wykorzystaniem;
6) zapewnienie zaopatrzenia izby morskiej w materia!y pi%mienne i urz"dzenia biurowe oraz
dba!o%' o racjonalne ich wykorzystanie;
7) nadzór nad bibliotek" izby morskiej;
8) opracowywanie sprawozda( z dzia!alno%ci izby morskiej;
9) nadzór nad archiwum zak!adowym;
10) nadzór nad sprawami z zakresu bezpiecze(stwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpo#arowej izby morskiej.

§ 17. 1. W zakresie czynno%ci w sprawach rozpoznawanych przez izb$ morsk", do zada(


kierownika sekretariatu nale#y:

2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34,
poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131,
poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112,
poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

4
1) przyjmowanie nadchodz"cych pism oraz przedstawianie ich przewodnicz"cemu izby
morskiej;
2) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji oraz udost$pnianie, pod odpowiedni"
kontrol", akt do przejrzenia osobom do tego uprawnionym;
3) wydawanie odpisów, za%wiadcze(, a na zarz"dzenie przewodnicz"cego izby morskiej, tak#e
innych dokumentów, w tym przekazanych do archiwum zak!adowego oraz ich
uwierzytelnionych odpisów;
4) sporz"dzanie pism o nades!anie akt, dokumentów lub przedmiotów przez organy
administracji morskiej, s"dy, prokuratury, zainteresowanych lub przez inne osoby;
5) zwracanie, na zarz"dzenie przewodnicz"cego izby morskiej, pism w sprawach
rozpoznawanych przez izb$ morsk".
2. Kierownik sekretariatu, podpisuj"c pisma wychodz"ce z izby morskiej, zaznacza obok
podpisu swoje stanowisko s!u#bowe.
3. Kierownik sekretariatu upowa#niony przez przewodnicz"cego izby morskiej do
podpisywania okre%lonej kategorii pism w tre%ci tych pism powo!uje si$ na to upowa#nienie.

§ 18. 1. Kierownika sekretariatu, w czasie jego nieobecno%ci, zast$puje zast$pca kierownika


sekretariatu. Kierownika sekretariatu mo#e zast"pi' równie# sekretarz wyznaczony przez
przewodnicz"cego izby morskiej.
2. Kierownik sekretariatu mo#e, za zgod" przewodnicz"cego izby morskiej, upowa#ni'
sekretarza do wykonywania czynno%ci wymienionych w § 16 i 17.

§ 19. Kierownik sekretariatu ust$puj"cy ze stanowiska przekazuje protoko!em zdawczo-


odbiorczym swojemu nast$pcy powierzone mu urz"dzenia ewidencyjne, akta, piecz$cie i inne
przedmioty.

§ 20. Do zada( sekretarza izby morskiej nale#y:


1) przyjmowanie od kierownika sekretariatu zg!osze( wypadków morskich oraz pism z tym
zwi"zanych i przedstawianie ich prowadz"cemu spraw$ przewodnicz"cemu lub
wiceprzewodnicz"cemu;
2) zak!adanie akt sprawy i bie#"ce wype!nianie kart przegl"dowych oraz terminowe
przedstawianie akt prowadz"cemu spraw$ przewodnicz"cemu lub wiceprzewodnicz"cemu
izby morskiej;
3) niezw!oczne wykonywanie zarz"dze( przewodnicz"cego i wiceprzewodnicz"cego izby
morskiej oraz polece( s!u#bowych kierownika sekretariatu !"cznie z przygotowaniem tre%ci
pism;
4) sporz"dzanie wezwa( i zawiadomie(;
5) protoko!owanie przebiegu rozprawy lub posiedzenia;
6) sprawdzanie, odpowiednio wcze%nie przed terminem rozprawy lub posiedzenia, czy zosta!y
dor$czone wezwania i zawiadomienia;
7) wype!nianie kart informacyjnych o cz!onkach za!ogi statku lub pilota, o których winie lub
zaniedbaniach orzek!a izba morska lub w stosunku do których orzeczono pozbawienie prawa
wykonywania zawodu lub pe!nienia funkcji, i przekazywanie ich do zbioru w Odwo!awczej
Izbie Morskiej;
8) wykonywanie innych czynno%ci na polecenie kierownika sekretariatu.

5
§ 21. Do zada( referentów nale#y wykonywanie czynno%ci biurowych w sprawach
rozpoznawanych przez izby morskie, w tym wykonywanie zada(, o których mowa w § 20.

§ 22. W izbie morskiej utworzone jest stanowisko pracy g!ównego ksi$gowego.

§ 23. 1. Wyznaczony pracownik izby morskiej prowadzi bibliotek$.


2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, jest obowi"zany do sta!ego uzupe!niania
ksi$gozbioru bie#"c" literatur" fachow", krajow" i zagraniczn" oraz do utrzymania w stanie
aktualnym zbioru map, wydawnictw nawigacyjnych oraz katalogów.
3. Osoby niezatrudnione w izbie morskiej mog" korzysta' z biblioteki za zezwoleniem
przewodnicz"cego izby morskiej lub pracownika, o którym mowa w ust. 1.

§ 24. 1. Archiwum zak!adowe prowadzi wyznaczony przez przewodnicz"cego pracownik


izby morskiej.
2. Do organizacji i prowadzenia archiwum stosuje si$ odpowiednio przepisy obowi"zuj"ce w
tym zakresie w s"dach powszechnych.

Rozdzia& 5

Rejestracja spraw

§ 25. 1. Do ewidencji spraw nale#"cych do w!a%ciwo%ci izb morskich stosuje si$:


1) repertoria;
2) dzienniki;
3) skorowidze;
4) terminarze.
2. Sprawy z zakresu administracji izby morskiej rejestruje si$ w dzienniku ogólnym.

§ 26. 1. W izbie morskiej pierwszej instancji prowadzi si$:


1) repertorium "WM" - dla wypadków morskich;
2) repertorium "Zg" - dla zdarze(, w których zachodzi potrzeba przeprowadzenia post$powania
wyja%niaj"cego, czy zdarzenie nosi cechy wypadku morskiego;
3) repertorium "PM" - dla zg!osze( protestów morskich;
4) repertorium "RO/S" - dla spraw rejestru okr$towego sta!ego, dla statków stanowi"cych
polsk" w!asno%' lub uwa#anych za stanowi"ce polsk" w!asno%', b"d& b$d"cych w!asno%ci"
obywatela pa(stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej lub osoby prawnej maj"cej siedzib$ w
pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej;
5) repertorium "RO/T" - dla spraw rejestru okr$towego tymczasowego dla statków, które
uzyska!y czasow" polsk" przynale#no%';
6) repertorium "RO/B" - dla spraw rejestru okr$towego statków w budowie dla statków
b$d"cych w budowie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) dziennik "RO" - dla wniosków dotycz"cych spraw z zakresu rejestru okr$towego;
8) skorowidz wypadków morskich - w którym wpisuje si$ nazwy statków, które uleg!y
wypadkowi morskiemu lub na których dosz!o do takiego wypadku;
9) skorowidz alfabetyczny statków - w którym odnotowuje si$ statki zarejestrowane w rejestrze
okr$towym;
10) terminarz posiedze( - w którym odnotowuje si$ terminy wyznaczonych rozpraw lub
posiedze(.

6
2. Oznaczenie ksi"g biurowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, tworz" litery RO, pierwsza
litera siedziby izby morskiej, w której ksi$ga jest prowadzona, oraz umieszczona w nawiasie
litera S, T lub B, oznaczaj"ca rodzaj rejestru oraz kolejny numer repertorium ksi"g rejestrowych.

§ 27. W Odwo!awczej Izbie Morskiej prowadzi si$ nast$puj"ce ksi$gi biurowe i urz"dzenia
ewidencyjne:
1) repertorium "OIM" - dla spraw, w których wniesiono odwo!ania od orzecze( izb morskich
pierwszej instancji w sprawach wypadków morskich;
2) repertorium "OIMa" - dla spraw, w których wniesiono apelacj$ od postanowie( izb morskich
pierwszej instancji w sprawach rejestru okr$towego;
3) repertorium "OIMz" - dla spraw, w których wniesiono za#alenia na postanowienia izb
morskich pierwszej instancji lub na zarz"dzenia przewodnicz"cych izb morskich w sprawach
wypadków morskich lub rejestru okr$towego;
4) repertorium "Og" - dla spraw innych ni# wymienione w pkt 1-3;
5) skorowidz wypadków morskich - spis nazw statków, które uleg!y wypadkowi morskiemu lub
na których dosz!o do takiego wypadku, w którym od orzeczenia izby morskiej pierwszej
instancji wniesiono odwo!anie;
6) skorowidz alfabetyczny osób, wobec których orzeczono sankcj$;
7) terminarz posiedze( - w którym odnotowuje si$ terminy wyznaczonych rozpraw lub
posiedze(.

Rozdzia& 6

Czynno%ci izb morskich oraz przebieg i porz'dek rozprawy.


Orzeczenia

§ 28. Rozprawy, posiedzenia lub inne czynno%ci dokonywane z udzia!em zainteresowanych


odbywaj" si$ w siedzibie izby morskiej, w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, z
wyj"tkiem sesji wyjazdowych oraz przypadków, gdy czynno%' z natury swojej powinna by'
dokonana poza siedzib" izby morskiej.

§ 29. 1. Przewodnicz"cy rozprawy zajmuje miejsce %rodkowe za sto!em sk!adu orzekaj"cego,


a pozostali cz!onkowie sk!adu orzekaj"cego zajmuj" miejsca po bokach przewodnicz"cego.
2. W razie wyznaczenia !awników dodatkowych zajmuj" oni miejsca tak#e za sto!em sk!adu
orzekaj"cego.
3. Delegat ministra i pa(stwowy inspektor pracy zajmuj" miejsca przed sto!em sk!adu
orzekaj"cego - po prawej stronie, a zainteresowani - po lewej stronie przewodnicz"cego
rozprawy.

§ 30. Przewodnicz"cy rozprawy czuwa nad sprawnym przebiegiem rozprawy, a w


szczególno%ci dba, aby rozprawa rozpocz$!a si$ punktualnie, odbywa!a si$ w atmosferze spokoju
i powagi oraz aby w toku post$powania nie pomini$to okoliczno%ci niezb$dnych do
wszechstronnego wyja%nienia sprawy i jej zako(czenia.

§ 31. 1. W czasie rozprawy przewodnicz"cy rozprawy, jako stroju urz$dowego, u#ywa togi
oraz !a(cucha z wizerunkiem or!a.

7
2. Wszyscy obecni na sali rozpraw powstaj" z miejsc w czasie wchodzenia sk!adu
orzekaj"cego na sal$, odbierania przyrzeczenia, og!aszania sentencji orzeczenia oraz
wychodzenia sk!adu orzekaj"cego z sali rozpraw.
3. W czasie rozprawy ka#da osoba, która przemawia do sk!adu orzekaj"cego i do której
zwraca si$ sk!ad orzekaj"cy, powstaje z miejsca. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz"cy
rozprawy mo#e zezwoli' na pozostanie tej osoby w pozycji siedz"cej.
4. W czasie odbierania przyrzeczenia powstaje z miejsc tak#e sk!ad orzekaj"cy.

§ 32. Je#eli osoba maj"ca podpisa' protokó! nie mo#e lub nie chce z!o#y' podpisu, nale#y
zaznaczy' to w protokole, podaj"c przyczyn$ braku podpisu.

§ 33. Do utrwalania przebiegu czynno%ci protoko!owanych za pomoc" urz"dzenia


rejestruj"cego obraz lub d&wi$k stosuje si$ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks post$powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pó&n. zm.3)).

§ 34. 1. W razie z!o#enia do akt sprawy przedmiotu lub dokumentu wzmiank$ o tym
umieszcza si$ w protokole posiedzenia lub sporz"dza notatk$ urz$dow", ze wskazaniem, przez
kogo przedmiot lub dokument zosta! z!o#ony.
2. Je#eli przewodnicz"cy rozprawy uzna, #e z!o#enie do akt sprawy okazanego mu
przedmiotu lub dokumentu albo odpisu lub wypisu z dokumentu jest zb$dne, nale#y ten
przedmiot lub dokument opisa' wyczerpuj"co w protokole lub notatce urz$dowej, wskazuj"c
osob$, która go przedstawi!a.

§ 35. W razie odroczenia rozpoznania sprawy przewodnicz"cy powinien, je%li


zainteresowani s" obecni na rozprawie, a okoliczno%ci nie stoj" temu na przeszkodzie, poda'
termin nast$pnej rozprawy, o czym nale#y uczyni' wzmiank$ w protokole; w tym przypadku
dor$czenie osobnych wezwa( (zawiadomie() jest zb$dne.

§ 36. Wzywaj"c zainteresowanych do wskazania lub z!o#enia dowodu albo dokonania


jakiejkolwiek czynno%ci procesowej, nale#y w postanowieniu oznaczy' termin do jej wykonania,
a w pouczeniu poda' skutki niewykonania na!o#onego obowi"zku.

§ 37. W razie naruszenia przez adwokata lub radc$ prawnego, jako pe!nomocników
procesowych w danej sprawie, obowi"zków wynikaj"cych z przepisów post$powania, a w
szczególno%ci nieusprawiedliwionego niestawienia si$ na posiedzenie s"du lub niewykonania
postanowie( i zarz"dze( izby morskiej w wyznaczonym terminie, je#eli spowodowa!o to
przewlek!o%' post$powania, przewodnicz"cy rozprawy zawiadamia o tym odpowiednio dziekana
okr$gowej rady adwokackiej lub dziekana rady okr$gowej izby radców prawnych.

3)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580,
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr
69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461,
Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i
Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432,
Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766 i Nr 123, poz. 849.

8
§ 38. W razie dokonywania czynno%ci poza siedzib" izby morskiej mo#na powo!a' jako
protokolanta niezainteresowan" w sprawie wiarygodn" osob$ pe!noletni". Osoba ta sk!ada przed
przewodnicz"cym rozprawy nast$puj"ce przyrzeczenie: "Przyrzekam uroczy%cie, #e powierzone
mi obowi"zki protokolanta wykonam sumiennie". Przed odebraniem przyrzeczenia
przewodnicz"cy rozprawy poucza protokolanta o jego prawach i obowi"zkach.

§ 39. 1. Przewodnicz"cy rozprawy czuwa nad przebiegiem narady, a w szczególno%ci nad


wszechstronnym wyja%nieniem wszelkich kwestii faktycznych i prawnych. Z przebiegu narady i
g!osowania nie sporz"dza si$ protoko!u.
2. Je%li orzeczenie zapad!o wbrew stanowisku przewodnicz"cego, powinien on oprze' ustne
uzasadnienie orzeczenia na motywach wyra#onych przez !awników.

§ 40. 1. Orzeczenie sporz"dza przewodnicz"cy rozprawy. Je#eli sprawozdawc" by!


wiceprzewodnicz"cy izby morskiej, sporz"dzenie orzeczenia nale#y do wiceprzewodnicz"cego.
2. Przewodnicz"cy rozprawy mo#e wyznaczy' sprawozdawc$, do którego obowi"zku b$dzie
nale#a!o sporz"dzenie orzeczenia.

§ 41. 1. Po uprawomocnieniu si$ orzeczenia w sprawie wypadku morskiego statku, izba


morska og!asza na swojej stronie internetowej wyci"g z orzeczenia - z wyodr$bnieniem orzecze(
dotycz"cych wypadku morskiego statku typu ro-ro lub szybkiego statku pasa#erskiego, w cz$%ci
dotycz"cej przyczyn i skutków wypadku z uwzgl$dnieniem okoliczno%ci, których ujawnienie
mo#e mie' wp!yw na popraw$ bezpiecze(stwa #eglugi lub ochron$ %rodowiska morskiego.
2. W wyci"gu, o którym mowa w ust. 1, nie umieszcza si$ danych osobowych i informacji o
%rodkach orzeczonych w trybie art. 35 ust. 1-3 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach
morskich.

§ 42. 1. Sentencj$ orzeczenia podpisuj" wszyscy cz!onkowie sk!adu orzekaj"cego.


2. Pisemne uzasadnienie orzeczenia w sprawach wypadków morskich sporz"dza i podpisuje
przewodnicz"cy rozprawy. Uzasadnienie orzeczenia, w którym z!o#ono zdanie odr$bne,
podpisuje przewodnicz"cy rozprawy wraz z !awnikami.
3. Przewodnicz"cy rozprawy nie ma obowi"zku sporz"dzenia uzasadnienia orzeczenia, co do
którego zg!osi! zdanie odr$bne. Je#eli jednak #aden z !awników nie podj"! si$ sporz"dzenia
uzasadnienia, sporz"dza je przewodnicz"cy rozprawy na podstawie motywów ustalonych w
czasie narady.
4. Zg!oszenie zdania odr$bnego zaznacza si$ przy podpisie z!o#onym na orzeczeniu przez
zamieszczenie odpowiedniej wzmianki; zdania odr$bnego nie og!asza si$.
5. Zg!aszaj"cy zdanie odr$bne sporz"dza uzasadnienie zdania odr$bnego w ci"gu 14 dni od
dnia og!oszenia orzeczenia.

§ 43. 1. W przypadku gdy sporz"dzenie uzasadnienia orzeczenia przez przewodnicz"cego


sk!adu orzekaj"cego nie jest mo#liwe lub napotyka przeszkody, których czasu trwania nie mo#na
przewidzie', uzasadnienie sporz"dza inny cz!onek sk!adu, który bra! udzia! w wydaniu
orzeczenia.
2. Je#eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, sporz"dzenie uzasadnienia nale#y do
!awnika, przewodnicz"cy izby morskiej, w razie potrzeby, wyznaczy innego cz!onka sk!adu
orzekaj"cego do udzielania pomocy !awnikowi przy sporz"dzaniu uzasadnienia.

9
§ 44. 1. Po uprawomocnieniu si$ postanowienia o sprostowaniu orzeczenia niezw!ocznie
umieszcza si$ o tym wzmiank$ na oryginale orzeczenia. Wzmiank$ podpisuje kierownik
sekretariatu.
2. O sprostowaniu orzeczenia zawiadamia si$ zainteresowanych przez dor$czenie im odpisu
postanowienia o sprostowaniu, a na #"danie zainteresowanych - sprostowania dokonuje si$
równie# na dor$czonych poprzednio odpisach.

§ 45. Podlegaj"ce zaskar#eniu postanowienia wydane poza rozpraw" powinny by'


niezw!ocznie uzasadnione, podpisane przez przewodnicz"cego oraz, w przypadkach
przewidzianych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post$powania karnego, dor$czone
osobom uprawnionym.

Rozdzia& 7

Dor$czenia pism, protokó& rozprawy

§ 46. Do dor$cze( pism stosuje si$ odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 41 § 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s"dów powszechnych.

§ 47. 1. Sporz"dzenie protoko!u rozprawy, przes!uchania lub innej czynno%ci izby morskiej
nale#y do sekretarza.
2. Sporz"dzenie protoko!u przes!uchania przeprowadzonego przez inspektora
dochodzeniowego nale#y do tego inspektora.
3. Protokó! rozprawy powinien odzwierciedla' jej przebieg we wszystkich istotnych
kwestiach. Przy jego sporz"dzaniu mo#e by' wykorzystany zapis urz"dzenia rejestruj"cego obraz
lub d&wi$k.

§ 48. 1. W protokole rozprawy podaje si$ sygnatur$ akt, stanowisko s!u#bowe oraz imiona i
nazwiska: przewodnicz"cego rozprawy, !awników, delegata ministra i pa(stwowego inspektora
pracy oraz protokolanta.
2. W protokole rozprawy zamieszcza si$ wzmiank$ o terminie og!oszenia orzeczenia.

§ 49. Postanowienia nieko(cz"ce post$powania, od których nie przys!uguje odr$bny %rodek


odwo!awczy, mo#na wpisa' w ca!o%ci do protoko!u rozprawy.

§ 50. Przewodnicz"cy rozprawy jest obowi"zany dopilnowa', aby protokó! rozprawy zosta!
podpisany bezpo%rednio po jego sporz"dzeniu.

§ 51. Protokó! rozprawy podpisuj": przewodnicz"cy rozprawy i protokolant. Protokó! z


czynno%ci dokonanych poza rozpraw" podpisuje równie# osoba przes!uchiwana i obecne strony
lub zainteresowani. Protokó! przyj$cia protestu morskiego podpisuje przewodnicz"cy lub
wiceprzewodnicz"cy izby morskiej przyjmuj"cy protest, protokolant, zeznaj"cy cz!onkowie
za!ogi statku i t!umacz - o ile by! przybrany.

10
Rozdzia& 8

Akta

§ 52. Do za!o#enia akt sprawy i post$powania z nimi stosuje si$ odpowiednio przepisy, o
których mowa w § 15 ust. 2.

§ 53. O wydaniu z akt przedmiotów lub dokumentów nale#y w odpowiednim miejscu akt
uczyni' wzmiank$, podaj"c imi$ i nazwisko odbiorcy. Na pokwitowaniu odbioru przedmiotu lub
dokumentu nale#y odnotowa' numer dowodu to#samo%ci osoby otrzymuj"cej przedmiot lub
dokument wy!"czony z akt sprawy.

§ 54. 1. Po wydaniu orzeczenia lub postanowienia ko(cz"cego post$powanie w sprawie w


danej instancji zakre%la si$ numer porz"dkowy sprawy we w!a%ciwym repertorium.
2. Je#eli od orzeczenia lub postanowienia wniesiono skuteczny formalnie %rodek
odwo!awczy, do akt sprawy za!"cza si$ kart$, na której sekretarz odnotowuje liczb$ kart akt
sprawy oraz dat$ przekazania akt do Odwo!awczej Izby Morskiej lub do S"du Apelacyjnego w
Gda(sku.

§ 55. Drugi odpis orzeczenia lub postanowienia wydanego przez izb$ morsk" pierwszej
instancji przekazuje si$ do Odwo!awczej Izby Morskiej.

Rozdzia& 9

Czynno%ci w sprawach rejestrowych

§ 56. Izba morska prowadzi polski rejestr okr$towy w sprawach, o których mowa w art. 23 §
1 oraz art. 24 § 3 ustawy z dnia 18 wrze%nia 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545,
z pó&n. zm.4)).

§ 57. 1. Je#eli pismo wszczynaj"ce post$powanie nie odpowiada warunkom formalnym, a z


tre%ci pisma wynika, #e podlega ono odrzuceniu albo #e spraw$ nale#y przekaza' innej izbie
morskiej, przewodnicz"cy izby morskiej na posiedzeniu niejawnym postanawia w przedmiocie
odrzucenia pisma lub przekazania sprawy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wzywa si$ tak#e do uiszczenia op!at ani nie
rozpoznaje wniosku o przyznanie zwolnienia od op!at, chyba #e sk!adaj"cy pismo wniós! %rodek
odwo!awczy od postanowienia o odrzuceniu pisma lub o przekazaniu sprawy innej izbie
morskiej.

§ 58. 1. W przypadku gdy pomimo wezwania pismo nie zosta!o op!acone, poprawione lub
uzupe!nione w terminie i nie mo#e otrzyma' prawid!owego biegu tylko co do niektórych #"da(,
przewodnicz"cy izby morskiej nadaje bieg pismu w cz$%ci, co do której nie zachodz" przeszkody
formalne. Zwrotu pozosta!ej cz$%ci pisma dokonuje si$ przez dor$czenie stronie odpisu
zarz"dzenia.

4)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277,
z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298.

11
2. W pozosta!ych przypadkach pismo zwraca si$, wraz z dor$czeniem stronie odpisu
zarz"dzenia o jego zwrocie, chyba #e zarz"dzenie o zwrocie pisma podlega zaskar#eniu. W takim
przypadku zwrotu pisma dokonuje si$ po dor$czeniu i uprawomocnieniu si$ tego zarz"dzenia.

§ 59. Je#eli w sprawie wyst$puje kilku pe!nomocników danej strony, nale#y przed
zarz"dzeniem dor$czenia pisma jednemu z nich sprawdzi', czy strona nie wskaza!a, któremu z
pe!nomocników nale#y dokonywa' dor$cze(.

§ 60. W przypadku gdy cofni$cie wniosku lub %rodka zaskar#enia jest niedopuszczalne, izba
morska, mimo z!o#enia przez stron$ o%wiadczenia o cofni$ciu wniosku lub %rodka zaskar#enia,
prowadzi nadal post$powanie; o przyczynach uznania tych czynno%ci za niedopuszczalne izba
morska wypowiada si$ w uzasadnieniu orzeczenia ko(cz"cego post$powanie w sprawie.

§ 61. Akta ksi$gi rejestrowej przesy!a si$, na ka#de #"danie, po wykonaniu niezb$dnych
czynno%ci w sprawie: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznikowi Praw
Obywatelskich, S"dowi Najwy#szemu, Ministrowi Sprawiedliwo%ci, Odwo!awczej Izbie
Morskiej oraz s"dom i prokuraturom, a ponadto - w wyj"tkowych przypadkach - organom
administracji publicznej, je#eli #"danie jest uzasadnione.

§ 62. Je#eli akta ksi$gi rejestrowej maj" by' wydane poza izb$ morsk", ksi$g$ rejestrow"
wy!"cza si$ i pozostawia si$ w tej izbie morskiej.

Rozdzia& 10

Czynno%ci w sprawach wypadków morskich

§ 63. 1. Przedmioty lub dokumenty z!o#one w zwi"zku z post$powaniem za!"cza si$ do akt
sprawy, a w miar$ potrzeby umieszcza si$ we wszytej do akt kopercie, na której zaznacza si$ jej
zawarto%' i dat$ przyj$cia przedmiotu lub dokumentu oraz nazw$ organu lub nazwisko osoby,
która go z!o#y!a.
2. Je#eli przedmioty z!o#one w zwi"zku z post$powaniem nie mog" by' do!"czone do akt
sprawy ze wzgl$du na ich rozmiar, warto%' lub znaczenie, przechowuje si$ je w sekretariacie,
kasie lub innym pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym.

§ 64. Przedmiotów stanowi"cych materia!y wybuchowe, !atwopalne, bro(, substancje


promieniotwórcze, odurzaj"ce lub truj"ce nie przechowuje si$ w izbie morskiej. Sposób i miejsce
ich przechowywania ustala przewodnicz"cy izby morskiej w porozumieniu z dowódc" najbli#szej
jednostki wojskowej lub komendantem w!a%ciwej jednostki Policji.

§ 65. 1. Oddanie przedmiotów na przechowanie powinno nast"pi' niezw!ocznie po ich


otrzymaniu przez izb$ morsk".
2. Przechowywane przedmioty, z!o#one w zwi"zku z post$powaniem, przedstawia si$ izbie
morskiej tylko w przypadku, gdy s" niezb$dne przy czynno%ci procesowej i tylko na czas
niezb$dny do dokonania tej czynno%ci.
3. Przechowywane przedmioty wydaje si$ kierownikowi sekretariatu tylko na pisemne
polecenie przewodnicz"cego izby morskiej.

12
§ 66. 1. Jednocze%nie z przekazaniem akt sprawy innej izbie morskiej przekazuje si$
przedmioty lub dokumenty z!o#one w zwi"zku z post$powaniem, a przedmioty, o których mowa
w § 64, w!a%ciwemu organowi.
2. Je#eli spraw$ przekazano Odwo!awczej Izbie Morskiej lub S"dowi Apelacyjnemu w
Gda(sku, przedmioty przechowywane w zwi"zku z t" spraw" pozostawia si$ w dotychczasowym
miejscu przechowywania, chyba #e przewodnicz"cy izby morskiej pierwszej instancji lub
Odwo!awczej Izby Morskiej albo przewodnicz"cy w!a%ciwego wydzia!u S"du Apelacyjnego w
Gda(sku zarz"dzi inaczej.

§ 67. Postanowienie, ustalaj"ce wysoko%' kosztów przypadaj"cych w zwi"zku z


post$powaniem, wydaje izba morska pierwszej instancji, która orzeka!a w danej sprawie,
niezw!ocznie po uprawomocnieniu si$ orzeczenia ko(cz"cego post$powanie w sprawie, je%li
rozstrzygni$cia w tym przedmiocie nie zapad!y wcze%niej. W miar$ potrzeby wydaje si$
dodatkowe postanowienie.

§ 68. 1. Izba morska pierwszej instancji zawiadamia o przyj$ciu odwo!ania


zainteresowanych, pe!nomocników oraz delegata ministra i pa(stwowego inspektora pracy, o ile
uczestniczy! w post$powaniu.
2. Po dor$czeniu zawiadomie( o przyj$ciu odwo!ania izba morska pierwszej instancji
przedstawia niezw!ocznie odwo!anie wraz z aktami sprawy Odwo!awczej Izbie Morskiej.

Rozdzia& 11

Pomoc prawna

§ 69. 1. W razie konieczno%ci uzyskania pomocy prawnej od izby morskiej lub s"du
powszechnego albo polskiego urz$du konsularnego nale#y w pi%mie o udzielenie tej pomocy
dok!adnie okre%li' czynno%ci, jakie maj" by' wykonane, jak" procedur$ nale#y zastosowa' i na
jakie okoliczno%ci ma by' zwrócona szczególna uwaga. Nale#y równie# wskaza' adresy osób,
które maj" by' przes!uchane lub zawiadomione o terminie, i poda', które z osób maj" by'
przes!uchane po odebraniu przyrzeczenia.
2. Do pisma o udzielenie pomocy prawnej nale#y do!"czy', w miar$ potrzeby, zwi$z!y opis
stanu sprawy i odpisy z akt sprawy; same akta w ca!o%ci lub w cz$%ci do!"cza si$ tylko w razie
konieczno%ci i je#eli nie wstrzyma to biegu post$powania.
3. Pismo o udzielenie pomocy prawnej podpisuje przewodnicz"cy izby morskiej.

§ 70. W szczególnych przypadkach przewodnicz"cy izby morskiej mo#e, na wniosek osób


uprawnionych, zarz"dzi' przes!anie akt na czas okre%lony do w!a%ciwej izby morskiej lub do
s"du w!a%ciwego dla miejsca zamieszkania tych osób w celu u!atwienia im przejrzenia akt i
sporz"dzenia odpisów.

Rozdzia& 12

Komunikowanie si$ izby morskiej z s'dami, organami administracji publicznej oraz z


zagranic'

§ 71. W toku post$powania izba morska zwraca si$ bezpo%rednio do krajowych organów
administracji publicznej oraz do s"dów i innych instytucji.

13
§ 72. 1. Z s"dami oraz z organami administracji pa(stw obcych izba morska komunikuje si$
za po%rednictwem Ministra Sprawiedliwo%ci, z wyj"tkiem przypadków, w których na mocy
obowi"zuj"cych przepisów lub umów mi$dzynarodowych dopuszczalne jest komunikowanie si$
bezpo%rednie.
2. W razie konieczno%ci uzyskania pomocy prawnej za granic", w wyst"pieniach o
udzielenie pomocy prawnej, przepisy § 69 stosuje si$ odpowiednio.
3. Z organami #eglugowymi pa(stw obcych izba morska mo#e komunikowa' si$
bezpo%rednio lub za po%rednictwem polskich urz$dów konsularnych, przedstawicielstw
dyplomatycznych albo polskich przedstawicielstw #eglugowych.

§ 73. Pisma organów administracji pa(stw obcych wymagaj"ce odpowiedzi, a skierowane


bezpo%rednio do izby morskiej, nale#y przedstawi' do decyzji ministrowi, je#eli przepisy
szczególne nie pozwalaj" na bezpo%rednie udzielenie odpowiedzi przez izb$ morsk".

§ 74. W sprawach nieuregulowanych, dotycz"cych pomocy prawnej oraz komunikowania si$


z zagranic", stosuje si$ odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 41 § 2 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s"dów powszechnych.

Rozdzia& 13

Przepis ko#cowy

§ 75. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.5)

MINISTER SPRAWIEDLIWO*CI

W porozumieniu:
MINISTER INFRASTRUKTURY

5)
Niniejsze rozporz"dzenie by!o poprzedzone rozporz"dzeniem Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 23 maja 2006 r.
Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb mostkach (Dz. U. Nr 107, poz. 730), które zgodnie z art. 5 ustawy z
dnia ………………….2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr …, poz. …) utraci!o moc z
dniem wej%cia w #ycie niniejszego rozporz"dzenia.

14
UZASADNIENIE

Konieczno%' wydania przedmiotowego rozporz"dzenia wynika z tego, #e ustaw" z dnia


……………… 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr …, poz. …) zmieniona
zosta!a delegacja ustawa do jego wydania w zwi"zku z wykonywaniem zada( przez inspektorów
dochodzeniowych.
Obecnie, dochodzenia s" prowadzone w!a%nie przez inspektorów dochodzeniowych
funkcjonuj"cych w ramach izb morskich. Na podstawie dotychczas obowi"zuj"cego art. 17 ust. 4,
zawieraj"cego upowa#nienie dla Ministra Sprawiedliwo%ci do okre%lenia, w porozumieniu z
ministrem w!a%ciwym do spraw gospodarki morskiej, regulaminu wewn$trznego urz$dowania izb
morskich, zosta!o wydane rozporz"dzenie Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 23 maja 2006 r.
Regulamin wewn$trznego urz$dowania izb morskich (Dz. U. Nr 107, poz. 730). Rozdzia! 3 ww.
Regulaminu nosi tytu! „Inspektorzy dochodzeniowi” i okre%la zadania tych inspektorów. Istot"
zmiany ust. 4 art. 17 jest okre%lenie w upowa#nieniu, i# wydaj"c regulamin wewn$trznego
urz$dowania izb uwzgl$dnia si$ zadania inspektorów dochodzeniowych. Ponadto, poprzez
zmian$ ust. 4 art. 17 i okre%lenie wytycznych co do tre%ci rozporz"dzenia, dostosowano
brzmienie upowa#nienia do konstytucyjnych wymaga( okre%lonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Powy#sza zmiana jest natomiast konsekwencj" uwzgl$dnienia uwag
dotycz"cych braku w ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320,
z pó&n. zm.) przepisów rozdzielaj"cych funkcje dochodzeniowe i orzecznicze.

Notyfikacja
Projekt rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo%ci w sprawie Regulaminu wewn$trznego
urz$dowania izb morskich nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach
dotycz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
oraz nie wymaga przedstawienia w!a%ciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub
Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

15
Biuletyn Informacji Publicznej
Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporz"dzenia zostanie udost$pniony na stronach
urz$dowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Podmioty, na które oddzia&uje projektowana regulacja

Projektowane rozporz"dzenie b$dzie dotyczy!o izb morskich.

Konsultacje spo&eczne
Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany m.in. z izbami morskimi.

Wp&yw na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa#stwa i bud"ety jednostek


samorz'du terytorialnego
Wprowadzenie niniejszego rozporz"dzenia nie powoduje skutków finansowych dla sektora
finansów publicznych.

Wp&yw na rynek pracy


Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na rynek pracy.

Konkurencyjno%* gospodarki i przedsi$biorczo%*, w tym na funkcjonowanie


przedsi$biorstw
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy, konkurencyjno%'
gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw.

Wp&yw na sytuacj$ i rozwój regionalny.


Rozporz"dzenie nie wp!ynie na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Wst$pna opinia o zgodno%ci projektu rozporz'dzenia z prawem Unii Europejskiej.


Przedmiot regulacji nie jest obj$ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

16