You are on page 1of 10

Druk nr 432

Warszawa, 26 lutego 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 235 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2


kwietnia 1997 r. ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej


Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy


upowa"niamy pana pos!a Sebastiana Karpiniuka.

(-) Pawe! Arndt; (-) Urszula Augustyn; (-) Andrzej Biernat; (-) Bogdan
Bojko; (-) Roman Brodniak; (-) Jacek Brzezinka; (-) Bo"enna Bukiewicz;
(-) Andrzej Bu!a; (-) Renata Butryn; (-) Marek Cebula; (-) Zbigniew
Chlebowski; (-) Janusz Cicho$; (-) Leszek Cie%lik; (-) Czes!aw Czechyra;
(-) Andrzej Czerwi$ski; (-) Andrzej Czuma; (-) Alicja D#browska;
(-) Grzegorz Dolniak; (-) Ewa Drozd; (-) Artur Dunin; (-) Zenon Durka;
(-) Janusz Dzi&cio!; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Arkady Fiedler;
(-) Krzysztof Gadowski; (-) Andrzej Ga!a"ewski; (-) Stanis!aw Gaw!owski;
(-) Magdalena G#sior-Marek; (-) Artur Gierada; (-) Tomasz G!ogowski;
(-) Cezary Grabarczyk; (-) Pawe! Gra%; (-) Rafa! Grupi$ski; (-) Agnieszka
Hanajczyk; (-) Jolanta Hibner; (-) Micha! Jaros; (-) Danuta Jaz!owiecka;
(-) Grzegorz Karpi$ski; (-) W!odzimierz Karpi$ski; (-) Ma!gorzata Kidawa-
B!o$ska; (-) Magdalena Kochan; (-) Witold Kochan; (-) Zbigniew
Konwi$ski; (-) Ewa Kopacz; (-) Domicela Kopaczewska; (-) Tadeusz Kope';
(-) Jacek Kozaczy$ski; (-) Agnieszka Koz!owska-Rajewicz; (-) Miros!aw
Ko(lakiewicz; (-) Adam Krupa; (-) Jacek Krupa; (-) Jan Kulas; (-) Tomasz
Kulesza; (-) Izabela Leszczyna; (-) Krzysztof Lisek; (-) El"bieta
)ukacijewska; (-) Antoni M&"yd!o; (-) Janusz Mikulicz; (-) Konstanty
Miodowicz; (-) Aldona M!y$czak; (-) Czes!aw Mroczek; (-) Tadeusz
Naguszewski; (-) Stefan Niesio!owski; (-) S!awomir Nitras; (-) S!awomir
Nowak; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Marzena Ok!a-Drewnowicz; (-) Danuta
Olejniczak; (-) Pawe! Olszewski; (-) Andrzej Orzechowski; (-) Maciej
Orzechowski; (-) Danuta Pietraszewska; (-) Julia Pitera; (-) S!awomir Preiss;
(-) Norbert Raba; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Ireneusz Ra%; (-) Tadeusz
Ross; (-) Aleksander Skorupa; (-) Krystyna Skowro$ska; (-) Joanna
Skrzydlewska; (-) Bo"ena S!awiak; (-) Tomasz Smolarz; (-) Micha!
Stuligrosz; (-) Adam Szejnfeld; (-) Grzegorz Sztolcman; (-) Jakub Szulc;
(-) Krystyna Szumilas; (-) Bo"ena Szyd!owska; (-) Iwona *ledzi$ska-
Katarasi$ska; (-) Irena Tomaszak-Zesiuk; (-) Cezary Tomczyk; (-) )ukasz
Tusk; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Cezary Urban; (-) Jaros!aw Wa!&sa;
(-) Piotr Wa%ko; (-) Monika Wielichowska; (-) Wojciech Wilk; (-) Marek
Wojtkowski; (-) Ewa Wolak; (-) Marek Wójcik; (-) Renata Zaremba;
(-) Ryszard Zawadzki; (-) Anna Zieli$ska-G!&bocka; (-) Marek Zieli$ski;
(-) Stanis!aw +mijan; (-) Adam +yli$ski .
Projekt

Ustawa
z dnia …… 2008 r.
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. nr 78, poz. 483 z pó!n. zm.)

Art. 1
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483,
z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) w art. 99 dodaje si& ust. 3
w brzmieniu:
„3. Pos!em i senatorem nie mo"e by' osoba:
1) karana za przest&pstwo umy%lne %cigane z oskar"enia publicznego,
2) wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzaj#cy post&powanie
karne w sprawie pope!nienia przest&pstwa umy%lnego %ciganego z oskar"enia
publicznego.”

Art. 2
Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 3 miesi&cy od dnia og!oszenia.
UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Konstytucji RP ma na celu spe!nienie spo!ecznych oczekiwa$,


"e w Sejmie i Senacie nie b&d# zasiada!y osoby prawomocnie skazane za przest&pstwa
umy%lne %cigane z oskar"enia publicznego. Obywatele s# niemal zgodni, "e prawo nie
powinno by' stanowione przez przest&pców. Ka"da osoba skazana za przest&pstwo umy%lne
%cigane z oskar"enia publicznego mo"e by' okre%lona mianem przest&pcy. Badania, które
by!y publikowane w ogólnopolskich mediach wskazuj#, "e a" 85% Polaków uwa"a, i"
pos!owie skazani prawomocnymi wyrokami powinni traci' mandat. Przeciwnego zdania by!o
tylko 8% badanych. Zmiana Konstytucji eliminuj#ca z polskiego parlamentu przest&pców
pozwoli na popraw& wizerunku organów w!adzy ustawodawczej. Polakom trudno by!oby
pogodzi' si& z faktem, i" w tworzeniu prawa uczestnicz# ci, którzy sami prawo !ami# i maj#
na to certyfikat w postaci prawomocnego wyroku skazuj#cego. Wychodz#c naprzeciw
oczekiwaniom obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawcy proponuj# zmian& w
ustawie zasadniczej, która umo"liwi nowelizacj& ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz
ustawy o wykonywaniu mandatu pos!a i senatora. Zmiana przepisów Konstytucji w zakresie
regulacji dotycz#cych biernego prawa wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest bowiem warunkiem otwieraj#cym drog& do dalszych
nowelizacji przepisów w zakresie wprowadzenia zakazu kandydowania i utraty mandatów
przez pos!ów lub senatorów prawomocnie skazanych za pope!nienie przest&pstwa umy%lnego
%ciganego z oskar"enia publicznego.
Wnioskodawcy podkre%laj#, "e analogiczne zmiany zosta!y ju" przez ustawodawc&
wprowadzone w odniesieniu do mandatów cz!onków organów samorz#du terytorialnego. Nie
ulega w#tpliwo%ci, "e standardy wymagane od pos!ów i senatorów nie mog# by' ni"sze od
standardów wymaganych od funkcjonariuszy samorz#dowych.
Przedstawione zmiany rozszerzaj# konstytucyjne przes!anki biernego prawa
wyborczego (prawa wybieralno%ci) do Sejmu RP i Senatu RP. W obecnej regulacji
konstytucyjnej prawo wybieralno%ci posiadaj# osoby, które najpó(niej w dniu wyborów
ko$cz# 21 lat (w przypadku wyborów do Sejmu) lub 30 lat (w przypadku wyborów do
Senatu).
Po uchwaleniu powy"szych zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
wnioskodawcy z!o"on# projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. -
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, Ustawy o wykonywaniu mandatu pos!a i senatora z dnia 9 maja 1996 r. oraz ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w zakresie reguluj#cym zakaz
kandydowania oraz utrat& mandatów przez pos!ów lub senatorów prawomocnie skazanych za
pope!nienie przest&pstwa umy%lnego, %ciganego z oskar"enie publicznego. Wnioskodawcy
chc# podkre%li', i" aby dokona' ca!o%ciowo spójnych zmian, w przedmiocie utraty mandatu
pos!a lub senatora, jak równie" nieposiadania biernego prawa wyborczego przez osoby
skazane prawomocnym wyrokiem s#du za przest&pstwo pope!nione umy%lnie, %cigane z
oskar"enia publicznego, konieczne i uzasadnione jest dokonanie stosownych zmian w ustawie
zasadniczej. W zwi#zku z powy"szym wnioskodawcy wprowadzili w projekcie ustawy okres
vacatio legis pozwalaj#cy na wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawodawstwie
zwyk!ym.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Projekt ustawy pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.


Wej%cie w "ycie ustawy nie spowoduje konsekwencji dla bud"etu pa$stwa.
Warszawa, 7 marca 2008 r.
BAS-WAEM-524/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie zgodno"ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (przedstawiciel wnioskodawców: pose# Sebastian Karpiniuk)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z
2002 r., Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz#dza si& nast&puj#c# opini&:

1. Przedmiot projektu ustawy


Projekt przewiduje zmian& art. 99 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.483, ze zmianami) – poprzez
dodanie ust&pu 3. Zmiana zak!ada, "e pos!em i senatorem nie mo"e by' osoba
karana za przest&pstwo umy%lne %cigane z oskar"enia publicznego, a tak"e
osoba wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzaj#cy
post&powanie karne w sprawie pope!nienia przest&pstwa umy%lnego %ciganego z
oskar"enia publicznego.
Proponowana ustawa ma wej%' w "ycie po up!ywie 3 miesi&cy od dnia
og!oszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj$tej projektem


Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów reguluj#cych
zagadnienia b&d#ce przedmiotem projektu ustawy.

3. Analiza przepisów projektu pod k%tem ustalonego stanu prawa


Unii Europejskiej
Przepisy projektu nie nale"# do materii regulacji prawa UE.
2

4. Konkluzja
Przedmiot projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. nie jest obj&ty prawem Unii Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego

Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, pose!, senator, Konstytucja, mandat
Warszawa, 7 marca 2008 r.
BAS-WAEM-525/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy
poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. (przedstawiciel wnioskodawców: pose# Sebastian
Karpiniuk) jest projektem ustawy wykonuj%cej prawo Unii Europejskiej

Projekt przewiduje zmian& art. 99 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zmianami) – poprzez
dodanie ust&pu 3. Zmiana zak!ada, "e pos!em i senatorem nie mo"e by' osoba
karana za przest&pstwo umy%lne %cigane z oskar"enia publicznego, a tak"e
osoba wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzaj#cy
post&powanie karne w sprawie pope!nienia przest&pstwa umy%lnego %ciganego z
oskar"enia publicznego.
Projekt ustawy nie jest obj&ty prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. nie jest projektem ustawy wykonuj%cej prawo Unii
Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego


Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, pose!, senator, Konstytucja, mandat