Druk nr 520

Warszawa, 9 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-186-07 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

-

o zmianie "ródl#dowej
wykonawczych.

ustawy
wraz z

o

!egludze
aktów

projektami

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz"c" zgodno%ci

Jednocze%nie uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister Infrastruktury.

(-) Donald Tusk

Projekt USTAWA z dnia.............................

o zmianie ustawy o !egludze "ródl#dowej1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U.

z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany: 1) po rozdziale 6 dodaje si$ rozdzia! 6a w brzmieniu: „Rozdzia! 6a Zharmonizowany system us!ug informacji rzecznej Art. 47a. 1. Minister w!a%ciwy do spraw transportu prowadzi zharmonizowany system us!ug informacji rzecznej, polegaj"cy na udost$pnianiu informacji dotycz"cych %ródl"dowych dróg wodnych ró#nym u#ytkownikom, zwany dalej „RIS”. 2. RIS ma na celu wsparcie transportu wodnego %ródl"dowego, wydajno%ci dzia!ania z i w zakresie bezpiecze&stwa, oddzia!ywania na zmniejszenia innymi

%rodowisko naturalne oraz usprawnienie wspó!rodzajami transportu, w szczególno%ci przez udost$pnianie u#ytkownikom RIS informacji, maj"cych wp!yw na: 1) warunki #eglugowe, w tym informacji geograficznych, hydrologicznych i administracyjnych (informacje o drogach wodnych);

2

2) podejmowanie dzia!a& dotycz"cych aktualnej sytuacji #eglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu); 3) podejmowanie dzia!a& %rednio- i d!ugoterminowych przez u#ytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu). 3. RIS wprowadza si$ na %ródl"dowych drogach wodnych, w szczególno%ci na %ródl"dowych drogach wodnych klasy IV i wy#szej, które s" po!"czone drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej z drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej innego pa&stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej. 4. Minister gospodarki w!a%ciwy wodnej wykaz do spraw w transportu drodze dróg

w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw okre%li, rozporz"dzenia, %ródl"dowych

wodnych, o których mowa w ust. 3, kieruj"c si$ kryteriami ekonomicznymi i intensywno%ci" ruchu #eglugowego. Art. 47b. Informacje, o których mowa w art. 47a ust. 2, podlegaj" przepisom o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Art. 47c. 1. Dla zapewnienia realizacji zada& RIS tworzy si$ Centrum RIS. 2. Centrum RIS jest pa&stwow" jednostk" bud#etow" podleg!" transportu. 3. Centrum transportu, RIS kieruje dyrektor powo!ywany posiadaj"cych ministrowi w!a%ciwemu do spraw

i odwo!ywany przez ministra w!a%ciwego do spraw spo%ród kandydatów wy#sze wykszta!cenie oraz wiedz$, kwalifikacje

3

zawodowe i do%wiadczenie z zakresu #eglugi %ródl"dowej. 4. Minister w!a%ciwy do spraw transportu nadaje, w drodze rozporz"dzenia, statut Centrum RIS, uwzgl$dniaj"c jego organizacj$ i zakres dzia!ania. Art. 47d. Do zada& Centrum RIS nale#y: 1) gromadzenie, przetwarzanie i udost$pnianie

informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2; 2) podejmowanie dzia!a& zapewniaj"cych: a) u#ytkownikom RIS dost$p do elektronicznych map nawigacyjnych, b) udost$pnianie organom administracji

publicznej oraz pa&stwom cz!onkowskim Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków, zawieraj"cych w szczególno%ci dane dotycz"ce statku i przewo#onych towarów, c) harmonizacj$ us!ug, tre%ci danych, formatu i cz$stotliwo%ci ich udost$pniania w taki sposób, #e u#ytkownicy RIS maj" dost$p do tych samych us!ug i informacji na poziomie europejskim (interoperacyjno%'); 3) podejmowanie dzia!a& promuj"cych korzystanie z RIS oraz propagowanie wykorzystywania technologii pozycjonowania satelitarnego.

Art. 47e. 1. Organy administracji publicznej oraz jednostki badawczo-rozwojowe, posiadaj"ce dane niezb$dne do funkcjonowania RIS, w tym dane hydrologiczne, meteorologiczne, hydrogeologiczne i geograficzne administracyjne, oraz dotycz"ce

4

%ródl"dowych

dróg

wodnych

obj$tych

RIS,

okre%lone zgodnie z ust. 2, s" obowi"zane do ich nieodp!atnego udost$pniania Centrum RIS. 2. Minister gospodarki w!a%ciwy wodnej wykaz do spraw w transportu drodze -

w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw okre%li, organów rozporz"dzenia, administracji

publicznej oraz jednostek badawczo-

rozwojowych, a tak#e zakres, rodzaj, cz$stotliwo%' oraz sposób przekazywania do Centrum RIS danych, o których mowa w ust. 1, kieruj"c si$ potrzeb" zapewnienia u#ytkownikom RIS pe!nych informacji o drogach wodnych, a w stosunku do pa&stwowej s!u#by pa&stwowej zbierania hydrologicznych, hydrogeologicznych, wodnym. 3. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w ust. 1, udost$pniaj" odp!atnie inne dane ni# okre%lone w ust. 2, na podstawie umowy zawartej mi$dzy jednostk" badawczo-rozwojow" a Centrum RIS. Art. 47f. 1. Informacje, o których mowa w art. 47a ust. 2, s" udost$pniane u#ytkownikowi RIS posiadaj"cemu urz"dzenie i oprogramowanie, dla których zosta! wydany dokument zgodno%ci, oraz stwierdzaj"cy systemowe ich mo#liwo%ci techniczne hydrologiczno-meteorologicznej s!u#by i hydrogeologicznej i –

stosowanymi przez nie standardowymi procedurami przetwarzania meteorologicznych okre%lonych w danych i prawie

prawid!owego i sprawnego wspó!dzia!ania z RIS, zwany dalej „dokumentem zgodno%ci”.

5

2. U#ytkownik RIS jest obowi"zany do uzyskania dokumentu zgodno%ci, wydawanego przez dyrektora Centrum RIS. 3. Obowi"zku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si$ do u#ytkownika RIS posiadaj"cego urz"dzenie i oprogramowanie, dla których zosta! wydany dokument zgodno%ci przez w!a%ciwy organ pa&stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej. Art. 47g. 1. Dokument zgodno%ci wydaje si$ na wniosek u#ytkownika RIS. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera': 1) oznaczenie u#ytkownika RIS; 2) informacje o rodzaju urz"dzenia i oprogramowania, techniczn". 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do!"cza si$ dokumentacj$ gramowania. Art. 47h. Za wydanie dokumentu zgodno%ci pobiera si$ op!at$ w wysoko%ci okre%lonej w za!"czniku do ustawy. Art. 47i. Wykorzystywany w ramach RIS Automatyczny System Identyfikacji statków (AIS) powinien by' zgodny z przepisami porozumienia regionalnego dotycz"cego %ródl"dowych w ramach us!ug drogach i radiotelefonicznych wodnych2), Konwencji na zawartego Mi$dzynatechniczn" urz"dzenia i oprowraz z ich charakterystyk"

Konstytucji

rodowego Zwi"zku Telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111).”; 2) w art. 58 dodaje si$ pkt 7 w brzmieniu:

6

„7) uniemo#liwia lub utrudnia uprawnionym do inspekcji pracownikom urz$dów #eglugi %ródl"dowej wykonywanie zada& okre%lonych w art. 9 ust. 2 pkt 2, 4-8 i 10,”; 3) w art. 59 dodaje si$ pkt 3 i 4 w brzmieniu: „3) niezw!ocznego #eglugowego, 4) udzielenia pomocy w dzia!aniach ratowniczych,”; 4) w art. 70: a) w ust. 2 dodaje si$ pkt 4 w brzmieniu: „4) za dokument zgodno%ci, pobieranych przez Centrum RIS.”, b) dodaje si$ ust. 5 w brzmieniu: „5. Op!aty pobierane przez Centrum RIS stanowi" dochód bud#etu pa&stwa.”; 5) w za!"czniku do ustawy dodaje si$ cz$%' X w brzmieniu: „X RIS Za wydanie dokumentu zgodno%ci zawiadomienia o zaistnieniu wypadku

200 z!” .

Art. 2. Do dnia 1 stycznia 2020 r. op!at$, o której mowa w art. 47h ustawy wymienionej w art. 1, pobiera si$ w wysoko%ci obni#onej o 50 %. Art. 3. 1. W okresie 6 miesi$cy od dnia og!oszenia ustawy minister w!a%ciwy do spraw transportu wyznaczy pe!nomocnika do przygotowania zharmonizowanego systemu us!ug informacji rzecznej oraz podejmowania dzia!a& zmierzaj"cych do utworzenia Centrum RIS. 2. spraw transportu. 3. Z dniem powo!ania dyrektora Centrum RIS pe!nomocnik Nadzór nad pe!nomocnikiem sprawuje minister w!a%ciwy do

zako&czy swoj" dzia!alno%'.

7

Art. 4. Ustawa wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyj"tkiem: 1) art. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 3, które wchodz" w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia; 2) art. 47c i 47d ustawy okre%lonej w art. 1, które wchodz" w #ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.; 3) art. 47e ustawy okre%lonej w art. 1, który wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

__________
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro#enia dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152). Tekst niniejszego porozumienia zosta! opublikowany w Dz. Urz. M.T. z 2007 r. Nr 12, poz. 45.

2)

UZASADNIENIE

Zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z pó(n. zm.) wynikaj" z konieczno%ci dostosowania przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej, a tak#e z konieczno%ci rozszerzenia katalogu wykrocze&, oraz maj" na celu ustawowe usankcjonowanie wykrocze& w #egludze %ródl"dowej. Dostosowanie do przepisów UE Zmiany w projekcie ustawy wynikaj" z konieczno%ci wdro#enia do krajowego porz"dku prawnego przepisów dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152). Dyrektywa ma zastosowanie do wdro#enia i funkcjonowania RIS na %ródl"dowych drogach wodnych klasy IV i wy#szej pa&stw cz!onkowskich, które s" po!"czone drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej z drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej innego pa&stwa cz!onkowskiego, w tym w portach znajduj"cych si$ na takich drogach wodnych, o których mowa w decyzji nr 1346/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. zmieniaj"cej decyzj$ nr 1692/96/WE w zakresie portów morskich, portów %ródl"dowych oraz terminali intermodalnych, jak równie# projektu nr 8 wymienionego w za!"czniku III. W Polsce obejmie on nast$puj"ce drogi wodne: 1) jezioro D"bie do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (9,5 km), 2) rzeka Odra od miejscowo%ci Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do uj%cia do jeziora D"bie (44,6 km), 3) rzeka Odra Zachodnia: a) od jazu w miejscowo%ci Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi wraz z bocznymi odga!$zieniami (33,6 km), b) Przekop Klucz-Ustowo !"cz"cy rzek$ Odr$ Wschodni" z rzek" Odr" Zachodni" (2,7 km),

4) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (6,9 km). Ich !"czna d!ugo%' wynosi 97,3 km. RIS b$dzie systemem informacyjnym na u#ytek transportu %ródl"dowego. Obejmowa' b$dzie m.in.: – ogólne informacje geograficzne, hydrologiczne, administracyjne dla danego odcinka – tzw. Informacje shore to ship (brzeg – statek) lub shore to office (brzeg – biuro), – informacje o aktualnej sytuacji na odcinku drogi wodnej (w szczególno%ci zwi"zane z awariami, wypadkami), – informacje dotycz"ce %rednio- i d!ugoterminowych planów dotycz"cych odcinka wodnego (np. inwestycji), – system b$dzie zawiera! tak#e dane statystyczne dotycz"ce transportu %ródl"dowego oraz op!aty za korzystanie z infrastruktury rzecznej. Wprowadzenie RIS wp!ynie na popraw$ bezpiecze&stwa #eglugi dzi$ki szybkiej wymianie informacji dotycz"cej dróg wodnych. Wp!ynie on tak#e na podniesienie wydajno%ci transportu %ródl"dowego, co przyczyni' si$ mo#e do jego efektywniejszego rozwoju. Maj"c na uwadze zapisy w Bia!ej Ksi$dze „Europejska Polityka Transportowa do 2010 r.” stanowi"ce o konieczno%ci wzrostu znaczenia transportu wodnego %ródl"dowego, jako jednego z komponentów transportu kombinowanego, Komisja Europejska wysz!a z inicjatyw" promuj"c" transport wodny %ródl"dowy. W zwi"zku z konieczno%ci" stworzenia nowych uregulowa& prawnych w tym zakresie zosta!a opracowana dyrektywa w sprawie systemu informacji o ruchu na %ródl"dowych drogach wodnych (RIS). Celem dyrektywy jest utworzenie i wdro#enie systemu wymiany informacji szczególnie przydatnych dla #eglugi %ródl"dowej – zakres informacji b$dzie obejmowa! wiele zagadnie& i w jego sk!ad b$dzie wchodzi!o kilka komponentów. Znajd" si$ tam zarówno dane dotycz"ce lokalnych uwarunkowa& – charakterystyka oraz parametry danego odcinka, a tak#e wymagania i ewentualne ograniczenia czy te# informacje o zagro#eniach b"d( zamkni$ciu drogi wodnej, a tak#e informacje nt. przepisów lokalnych, nat$#enia ruchu itp. 2

Obecne mo#liwo%ci technologiczne pozwalaj" na wprowadzenie takiego systemu – podobne systemy istniej" w niektórych pa&stwach europejskich (m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Finlandii). RIS b$dzie systemem obejmuj"cym równie# te lokalne podsystemy. Mo#liwo%ci, jakie daje wprowadzenie RIS, wp!yn" na sprawne i szybkie przekazywanie danych, co przys!u#y si$ usprawnieniu funkcjonowania tej ga!$zi transportu. Przetwarzanie danych osobowych koniecznych do funkcjonowania RIS jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó(n. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pó(n. zm.) oraz ustawy z dnia 6 wrze%nia 2001 r. o dost$pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó(n. zm.). Zmiany w przepisach karnych W zwi"zku ze spraw" dotycz"c" odmówienia przez kierownika statku wej%cia na statek uprawnionego do inspekcji pracownika urz$du #eglugi %ródl"dowej S"d Okr$gowy w Szczecinie uzna! kierownika statku winnym naruszenia przepisu § 1.20 za!"cznika do rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów #eglugowych na %ródl"dowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072). W swoim uzasadnieniu s"d uzna! jednak#e, #e przepis ten nie jest ustawowo sankcjonowany (nie mo#e by' zakwalifikowany do katalogu wykrocze&, o których mowa w art. 62 pkt 1-9 ustawy o #egludze %ródl"dowej) i nie mo#e nast"pi' jego egzekucja. W zwi"zku z wyrokiem s"du jest konieczne natychmiastowe uregulowanie spraw dotycz"cych wykrocze& w #egludze %ródl"dowej, aby zapewni' mo#liwo%' prawid!owego wype!niania przez organy terenowe powierzonych im ustaw" o #egludze %ródl"dowej zada& – w my%l art. 9 ust. 2 ustawy o #egludze %ródl"dowej; jest to m.in. zapewnienie bezpiecze&stwa #eglugi %ródl"dowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontroli dokumentów przewozowych i zgodno%ci przewo#onego przez statek !adunku z tymi dokumentami. Katalog wykrocze& podlegaj"cych karze musi zosta' uzupe!niony o wykroczenie w zakresie wypadków #eglugowych. 3

Natomiast nale#y usankcjonowa' ustawowo naruszenie przepisów art. 9 ust. 2 pkt 2, 4-8 i 10 ustawy o #egludze %ródl"dowej. W projekcie ustawy zosta! dodany przepis, dotycz"cy wyznaczenia, w ci"gu 6 miesi$cy od dnia og!oszenia ustawy, pe!nomocnika do przygotowania RIS oraz podejmowania wszelkich czynno%ci zmierzaj"cych do utworzenia Centrum RIS. Zgodnie z regulacj" zawart" w projekcie ustawy nadzór nad pe!nomocnikiem b$dzie sprawowa! minister w!a%ciwy do spraw transportu. Ze wzgl$du na konieczno%' d!ugotrwa!ych przygotowa& systemu oraz maj"c na wzgl$dzie przesuni$cie terminu uruchomienia systemu na 2013 r., data utworzenia Centrum RIS zosta!a wyznaczona na 2010 r. oraz konsekwentnie wyd!u#ony zosta!, do 2020 r., okres pobierania obni#onej o 50 % op!aty za wydanie dokumentu zgodno%ci dla urz"dzenia i oprogramowania, wykorzystywanych w ramach systemu RIS (art. 2 ustawy). W art. 47e ust. 2 jest zawarte upowa#nienie ustawowe do wydania rozporz"dzenia, zawieraj"cego wykaz organów administracji publicznej oraz jednostek badawczorozwojowych, a tak#e zakres, rodzaj, cz$stotliwo%' oraz sposób przekazywania do Centrum RIS danych, o których mowa w ust. 1. Natomiast w art. 47e ust. 3 projektu ustawy zosta! dodany przepis, który przewiduje uzyskiwanie danych odp!atnych, w ramach procedur niestandardowych, na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych mi$dzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a dyrektorem Centrum RIS. Okre%lenie szczegó!owego rodzaju danych, niezb$dnych do funkcjonowania

przedmiotowego systemu, b$dzie mo#liwe na etapie tworzenia RIS, na podstawie wykonanych analiz i projektów wdro#enia systemu RIS. Przed wykonaniem powy#szych analiz i projektów wdro#eniowych nie ma mo#liwo%ci wskazania, które dane, z ogó!u danych hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych, hydrogeologicznych i administracyjnych, oraz w jakim stopniu oka#" si$ konieczne w sytuacjach nadzwyczajnych, do których maj" zastosowanie procedury niestandardowe, a tak#e kosztów z tym zwi"zanych. Op!aty za uzyskanie koniecznych danych odp!atnych b$d" pokrywane ze %rodków przewidzianych w bud#ecie pa&stwa na przygotowanie i funkcjonowanie systemu RIS. Dane odp!atne b$d" potrzebne w niewielkim stopniu, a wi$c zak!ada si$, #e koszty z tym zwi"zane b$d" znikome. Zatem pozyskiwanie danych odp!atnych nie b$dzie wymaga!o wyznaczania dodatkowych, innych ni# wskazane w uzasadnieniu, %rodków w bud#ecie pa&stwa.

4

Dzia!ania zwi"zane z tworzeniem i wprowadzaniem ww. systemu w wielu krajach europejskich b$d" przedmiotem konsultacji równie# z komitetem dzia!aj"cym przy Komisji Europejskiej. Dzi$ki konsultacjom i wymianie do%wiadcze& b$dzie mo#liwe dok!adniejsze okre%lenie zasad funkcjonowania systemu, jak równie# informacji i danych, wykorzystywanych w ramach RIS, które b$d" podstaw" i wskazówk" dla pa&stw cz!onkowskich wprowadzaj"cych przedmiotowy system. Powy#sze regulacje maj" na celu zapewnienie u#ytkownikom systemu RIS mo#liwie szerokich informacji dotycz"cych dróg wodnych. Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy zosta! udost$pniony na stronach urz$dowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej. Organizacje o charakterze lobbingowym wymienione w rejestrze podmiotów wykonuj"cych zawodow" dzia!alno%' lobbingow" nie zg!osi!y zainteresowania pracami nad projektem ustawy. Zgodnie z rozporz"dzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó(n. zm.) projekt ustawy o zmianie ustawy o #egludze %ródl"dowej nie podlega notyfikacji.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia!uje akt normatywny Akt ten b$dzie mia! wp!yw na organy terenowe administracji #eglugi %ródl"dowej i drogi wodnej. Wp!ynie na popraw$ bezpiecze&stwa #eglugi na %ródl"dowych drogach wodnych. 2. Konsultacje spo!eczne Projekt ustawy zosta! skonsultowany z nast$puj"cymi podmiotami: 1) Zwi"zkiem Polskich Armatorów )ródl"dowych,

5

2) Odratrans S.A., 3) *eglug" Bydgosk", 4) Centrum *eglugi )ródl"dowej przy Akademii Morskiej w Szczecinie, 5) Akademi" Morsk" w Szczecinie. Nie zg!oszono uwag do projektu ustawy. 3. Wp!yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na bud#et pa&stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji b$dzie mia!o wp!yw na dochody i wydatki bud#etu oraz sektor publiczny. Przewidywane koszty zwi"zane z opracowaniem oraz funkcjonowaniem RIS W zwi"zku z tym, #e do chwili obecnej na %ródl"dowych drogach wodnych w Polsce nie funkcjonowa! tego rodzaju system, koszty s" analizowane na podstawie kosztów ponoszonych na funkcjonowanie tego typu rozwi"za& w innych krajach europejskich, a tak#e w innych ga!$ziach transportu. Przewidywany koszt stworzenia samego systemu to ok. 80 000 000 z!. Przy szacowaniu kwoty 80 000 000 z! wzi$to pod uwag$ koszty realizacji analogicznego systemu informacyjnego VTS, wdro#onego na odcinku Szczecin – )winouj%cie przez Urz"d Morski w Szczecinie. System RIS b$dzie obejmowa! 97,3 km Dolnej Odry, obejmuj"c m.in.: gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o drogach wodnych, dzia!ania zapewniaj"ce u#ytkownikom RIS dost$p do elektronicznych map nawigacyjnych, przekazywanie w!a%ciwym organom publicznym oraz pa&stwom cz!onkowskim Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków, a tak#e interoperacyjno%' RIS na poziomie europejskim. Nale#y uwzgl$dni' koszty powstania i utrzymania nowej jednostki – Centrum RIS. Przewiduje si$ usytuowanie Centrum RIS w Szczecinie. Ze wzgl$du na konieczno%' ca!odobowego z!. funkcjonowania Centrum RIS przewiduje si$ konieczno%' zatrudnienia ok. 20 osób – roczne koszty wynagrodzenia szacuje si$ na ok. 900 000

6

Koszty

stworzenia

systemu

RIS

na

Dolnej

Odrze

b$d"

obejmowa':

oprogramowanie, stacje hydro-meteo, stanowiska obs!ugi baz danych, kamery, stanowiska obs!ugi archiwum, mapy cyfrowe wraz z urz"dzeniami pomocniczymi i sprz$tem komputerowym – ok. 28 000 000 z! (koszty uwzgl$dniaj" dostaw$ i monta# na odcinku 97,3 km). Koszt budowy oko!o 20 stacji radarowych to ok. 30 000 000 z! (koszt jest

skalkulowany dla nowych stacji budowanych od podstaw z radarem). Niezb$dne b$dzie równie# uzbrojenie w kabel %wiat!owodowy ca!ego dolnego odcinka Odry obj$tego systemem RIS. Szacunkowy koszt to ok. 20 000 000 z!. Dodatkowe koszty generowane przez Centrum RIS to kwoty niezb$dne do zakupu danych, którymi b$dzie si$ pos!ugiwa' Centrum RIS. Niezb$dne jest tak#e zabezpieczenie itp. Centrum kosztów RIS musi na by' sta!y monitoring w statki zmian dna rzeki (koszt wyposa#one inspekcyjne

ok. 600 000 z!), a tak#e samochody (jeden terenowy – przystosowany do ci"gni$cia statku oraz osobowy – przewidywane koszty zakupu ok. 300 000 z!). Dodatkowe op!aty b$d" zwi"zane z funkcjonowaniem Centrum RIS jako biura (wynaj$cie budynku, koszty telefonów itp.). Mo#e powsta' konieczno%' stworzenia dodatkowych miejsc pracy w organach terenowych administracji #eglugi %ródl"dowej i drogi wodnej, gdy# jednostki te b$d" stanowi' podstawowe (ród!a informacji dla RIS (3 etaty – rocznie ok. 130 000 z!). Wydatki na funkcjonowanie RIS b$d" ponoszone przez bud#et pa&stwa. )rodki finansowe w wysoko%ci 50 000 z! zosta!y zaplanowane w cz$%ci 39 – Transport na rok 2008, natomiast pozosta!a kwota b$dzie wydatkowana stopniowo w terminie do dnia 1 stycznia 2013 r. Niemo#liwe jest w chwili obecnej oszacowanie kosztów wp!ywu. W %wietle art. 12 ust 3 dyrektywy 2005/44/WE pa&stwo cz!onkowskie, na terenie którego system RIS ma obejmowa' drogi wodne o niskim nat$#eniu ruchu oraz koszty uruchomienia systemu RIS by!yby nieproporcjonalne w stosunku do korzy%ci ekonomicznych, jakie mo#e on przynie%' dla rozwoju transportu wodnego %ródl"dowego, ma prawo skierowa' wniosek do Komisji Europejskiej z pro%b" o przesuni$cie terminu uruchomienia przedmiotowego systemu. W najbli#szym czasie

7

zostanie uruchomiona procedura, maj"ca na celu skierowanie wniosku do Komisji Europejskiej, przesuwaj"cego termin uruchomienia systemu na terenie Dolnej Odry do dnia 1 stycznia 2013 r. Ze wzgl$du na konieczno%' d!ugotrwa!ych przygotowa& systemu oraz maj"c na wzgl$dzie przesuni$cie terminu uruchomienia systemu na 2013 r., data utworzenia Centrum RIS zosta!a wyznaczona na 2010 r. Koszty ponoszone przez armatorów, w zwi"zku z d!ugoterminowym wdra#aniem systemu, b$d" znikome. B$d" pobierane op!aty od podmiotów, które b$d" chcia!y uzyska' dokument zgodno%ci urz"dzenia lub oprogramowania wykorzystywanych w ramach RIS. Przewidywany koszt uzyskania dokumentu zgodno%ci to 200 z!, z zastrze#eniem, #e w celach promocyjnych do 2020 r. op!ata ta zostanie obni#ona o 50 % (art. 2 ustawy). Konieczno%' podejmowania dzia!a& promocyjnych w #egludze %ródl"dowej jest wynikiem nowych zada& okre%lonych w polityce transportowej UE. Jednym z nich jest wzrost znaczenia ekonomicznych i ekologicznych rodzajów transportu, a wi$c transportu wodnego %ródl"dowego. Maj"c %wiadomo%' potrzeby promowania tej ga!$zi transportu w 2006 r. Komisja Europejska wystosowa!a Komunikat w sprawie promocji #eglugi %ródl"dowej „NAIADES” – Zintegrowany Europejski Program Dzia!a& na Rzecz *eglugi )ródl"dowej, w którym okre%la kierunki i inicjatywy, jakie nale#y podj"' na poszczególnych poziomach instytucjonalnych (zarówno na poziomie krajowym, jak i mi$dzynarodowym). Maj"c na wzgl$dzie powy#sze, jako promocj$ w #egludze %ródl"dowej uznano mo#liwo%' obni#enia stawek za ww. dokument zgodno%ci przez pierwszy okres funkcjonowania systemu RIS. W art. 47e ust. 3 projektu ustawy zosta! dodany przepis, który przewiduje uzyskiwanie danych odp!atnych, w ramach procedur niestandardowych, na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych mi$dzy jednostkami badawczorozwojowymi a dyrektorem Centrum RIS. Okre%lenie szczegó!owego rodzaju danych, niezb$dnych do funkcjonowania przedmiotowego systemu, b$dzie mo#liwe na etapie tworzenia RIS, na podstawie wykonanych analiz i projektów wdro#enia systemu RIS. Przed wykonaniem powy#szych analiz i projektów wdro#eniowych nie ma mo#liwo%ci wskazania, które dane, z ogó!u danych hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych, hydrogeologicznych i administracyjnych, oraz

8

w jakim stopniu oka#" si$ konieczne w sytuacjach nadzwyczajnych, do których maj" zastosowanie procedury niestandardowe, a tak#e kosztów z tym zwi"zanych. Op!aty za uzyskanie koniecznych danych odp!atnych b$d" pokrywane ze %rodków przewidzianych w bud#ecie pa&stwa na przygotowanie i funkcjonowanie systemu RIS. Dane odp!atne b$d" potrzebne w niewielkim stopniu, a wi$c zak!ada si$, #e koszty z tym zwi"zane b$d" znikome. Zatem pozyskiwanie danych odp!atnych nie b$dzie wymaga!o wyznaczania dodatkowych, innych ni# wskazane w uzasadnieniu, %rodków w bud#ecie pa&stwa. Dzia!ania zwi"zane z tworzeniem i wprowadzaniem ww. systemu w wielu krajach europejskich b$d" przedmiotem konsultacji równie# z komitetem dzia!aj"cym przy Komisji Europejskiej. Dzi$ki konsultacjom i wymianie do%wiadcze& b$dzie mo#liwe dok!adniejsze okre%lenie zasad funkcjonowania systemu jak równie# informacji i danych, wykorzystywanych w ramach RIS, które b$d" podstaw" i wskazówk" dla pa&stw cz!onkowskich wprowadzaj"cych przedmiotowy system. W projekcie ustawy zosta! dodany przepis, dotycz"cy wyznaczenia, w ci"gu 6 miesi$cy od dnia og!oszenia ustawy, pe!nomocnika do przygotowania RIS oraz podejmowania wszelkich czynno%ci zmierzaj"cych do utworzenia Centrum RIS. Zgodnie z regulacj" zawart" w projekcie ustawy, nadzór nad pe!nomocnikiem b$dzie sprawowa! minister w!a%ciwy do spraw transportu. 4. Wp!yw regulacji na rynek pracy Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji b$dzie mia!o pozytywne skutki na rynku pracy, dzi$ki stworzeniu nowych miejsc pracy. 5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o bezpo%redniego wp!ywu na konkurencyjno%' wewn$trzn" i zewn$trzn" gospodarki. 6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o bezpo%redniego wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionów.

9

TABELA ZGODNO$CI nr celex / nr naturalny / zmiany dyrektywy 2005/44/WE

1.

2.

tytu% dyrektywy Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze"nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us%ug informacji rzecznej (RIS) na "ródl#dowych drogach wodnych we Wspólnocie 3. organ b#d& organy administracji rz#dowej odpowiedzialne za transpozycj' dyrektywy

Ministerstwo Infrastruktury

4.

wykaz aktów normatywnych transponuj#cych przepisy dyrektywy Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o !egludze "ródl#dowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z pó&n. zm.)

5.

przepis dyrektywy

przepis polski (jednostka redakcyjna/akt normatywny)

organ / organy administracji rz#dowej odpowiedzialne za transpozycj' dyrektywy

ocena stanu transpozycji

2

art. 1 ust. 1 nie wymaga transpozycji pe%na transpozycja pe%na transpozycja pe%na transpozycja nie wymaga transpozycji pe%na transpozycja pe%na transpozycja pe%na transpozycja pe%na transpozycja pe%na transpozycja nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji

Art. 47a ust. 1 i 2 pe%na transpozycja

Ministerstwo Infrastruktury

art. 1 ust. 2 art. 2 ust. 1

Art. 47a ust. 3

art. 2 ust. 2

Art. 47a ust. 3

art. 3

Art. 47a ust. 1 i 2

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury

art. 4 ust. 1

art. 4 ust. 2

Art. 47a ust. 2 i art. 47d pkt 2 lit. c

art. 4 ust. 3

Art. 47d

art. 4 ust. 4

Art. 47c ust. 1

Art. 4 ust. 5

Art. 47i

Art. 4 ust. 6

Art. 47d pkt 3

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury

Art. 4 ust. 7

Art. 5 ust. 1

Art. 5 ust. 2 Art. 5 ust. 3 Art. 6

Art. 47d pkt 3

nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji pe%na transpozycja pe%na transpozycja

Art. 7 ust. 1

Art. 47f ust. 1

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury

Art. 7 ust. 2 Art. 7 ust. 3

Art. 47f ust. 3

nie wymaga transpozycji pe%na transpozycja

3

Art. 8

Art. 47c ust. 1 pe%na transpozycja

Ministerstwo Infrastruktury

art. 9 ust.1

Art. 9 ust. 2

Art. 47b

Ministerstwo Infrastruktury

Przepisy wdro!one w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó&n. zm.) i w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pó&n. zm.) pe%na transpozycja

Art. 9 ust. 3

Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Za%#cznik I Za%#cznik II

Przepisy wdro!one w ustawie z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o dost'pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó&n. zm.) nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji nie wymaga transpozycji

Projekt

ROZPORZ(DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia ............................ .. w sprawie wykazu "ródl#dowych dróg wodnych, na których wprowadza si' RIS2) Na podstawie art. 47a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846, Nr 176, poz. 1238 i Nr …, poz. …) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. 1 Wykaz %ródl"dowych dróg wodnych okre%la za!"cznik do rozporz"dzenia. § 2. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY

W porozumieniu: MINISTER $RODOWISKA

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia!em administracji rz"dowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 2) Niniejsze rozporz"dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro#enia dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152)

Za%#cznik do rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury z dnia………(poz……..)

WYKAZ $RÓDL(DOWYCH DRÓG WODNYCH

1) jezioro D"bie do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (9,5 km), 2) rzeka Odra od miejscowo%ci Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do uj%cia do jeziora D"bie (44,6 km), 3) rzeka Odra Zachodnia: a) od jazu w miejscowo%ci Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi wraz z bocznymi odga!$zieniami (33,6 km), b) Przekop Klucz-Ustowo !"cz"cy rzek$ Odr$ Wschodni" z rzek" Odr" Zachodni" (2,7 km), 4) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (6,9 km). UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu %ródl"dowych dróg wodnych, na których wprowadza si$ RIS stanowi wykonanie delegacji ustawowej, zawartej w art. 47a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846, Nr 176, poz. 1238 i Nr …, poz. …). Projekt rozporz"dzenia okre%la wykaz %ródl"dowych dróg wodnych, na których wprowadza si$ zharmonizowane us!ugi informacji rzecznej (RIS) i stanowi wdro#enie przepisów dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152). Dyrektywa ma zastosowanie do wdro#enia i funkcjonowania RIS na %ródl"dowych drogach wodnych klasy IV i wy#szej pa&stw cz!onkowskich, które s" po!"czone drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej z drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej innego pa&stwa cz!onkowskiego, w tym w portach znajduj"cych si$ na drogach wodnych, o których mowa w decyzji nr 1346/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. zmieniaj"cej decyzj$ nr 1692/96/WE w zakresie portów morskich, portów %ródl"dowych oraz terminali intermodalnych, jak równie# projektu nr 8 wymienionego w za!"czniku III. W Polsce RIS obejmie nast$puj"ce drogi wodne: 1) jezioro D"bie do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (9,5 km), 2) rzeka Odra od miejscowo%ci Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do uj%cia do jeziora D"bie (44,6 km), 3) rzeka Odra Zachodnia: a) od jazu w miejscowo%ci Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi wraz z bocznymi odga!$zieniami (33,6 km), b) Przekop Klucz-Ustowo !"cz"cy rzek$ Odr$ Wschodni" z rzek" Odr" Zachodni" (2,7 km),

2

4) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (6,9 km). Ich !"czna d!ugo%' wynosi 97, 3 km. Wprowadzenie RIS wp!ynie na popraw$ bezpiecze&stwa #eglugi dzi$ki szybkiej wymianie informacji dotycz"cej dróg wodnych oraz na podniesienie wydajno%ci transportu %ródl"dowego, co przyczyni' si$ mo#e do jego efektywniejszego rozwoju.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia%uje akt normatywny Akt ten b$dzie mia! wp!yw na podmioty zaanga#owane w uprawianie #eglugi %ródl"dowej. 2. Konsultacje spo%eczne Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany z nast$puj"cymi podmiotami: 1. 2. 3. 4. 5. Zwi"zek Polskich Armatorów )ródl"dowych; Odratrans S.A; *egluga Bydgoska; Centrum *eglugi )ródl"dowej przy Akademii Morskiej w Szczecinie; Akademia Morska w Szczecinie.

3. Wp%yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na bud!et pa)stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Wej%cie w #ycie aktu normatywnego nie b$dzie mia!o wp!ywu na sektor finansów publicznych w tym bud#et pa&stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego. 4. Wp%yw regulacji na rynek pracy Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy. 5. Wp%yw rozporz#dzenia na konkurencyjno"* gospodarki i przedsi'biorczo"ci, w tym na funkcjonowanie przedsi'biorstw Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%' wewn$trzn" i zewn$trzn" gospodarki. 6. Wp%yw regulacji na sytuacj' i rozwój regionalny

Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionów.

3

Projekt

ROZPORZ(DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia ................................ w sprawie nadania statutu Centrum RIS2) Na podstawie art. 47c ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846, Nr 176, poz. 1238 i Nr …, poz. …) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Centrum RIS nadaje si$ statut stanowi"cy za!"cznik do rozporz"dzenia. § 2. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia!em administracji rz"dowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 2) Niniejsze rozporz"dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro#enia dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152).

Za%#cznik do rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury z dnia………(poz……..)

STATUT CENTRUM RIS § 1. Centrum RIS jest pa&stwow" jednostk" bud#etow" dzia!aj"c" na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846, Nr 176, poz. 1238 i Nr …, poz. …) oraz niniejszego statutu. § 2. Siedzib" Centrum RIS jest Szczecin. § 3. 1. W sk!ad Centrum RIS wchodz" nast$puj"ce komórki organizacyjne: 1) Biuro Operacyjne RIS; 2) Biuro Wspó!pracy Mi$dzynarodowej; 3) Biuro Informatyki; 4) Biuro Wymiany Danych; 5) Dzia! Organizacyjno-Prawny; 6) Dzia! Finansów i Ksi$gowo%ci; 7) Dzia! Administracji i Zamówie& Publicznych; 8) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 2. Na potrzeby realizacji okre%lonych zada&, dyrektor Centrum RIS mo#e tworzy' inne komórki organizacyjne ni# wymienione w ust. 1. 3. Szczegó!ow" organizacj$ oraz zakres zada& komórek organizacyjnych, o których mowa w ust.1, okre%laj" regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektora Centrum RIS i zatwierdzone przez ministra w!a%ciwego do spraw transportu. § 4. 1. Centrum RIS kieruje dyrektor, przy pomocy g!ównego ksi$gowego, kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 pkt 1-8 oraz specjalisty do spraw ochrony informacji niejawnych. 2. Do kompetencji dyrektora Centrum RIS nale#y w szczególno%ci: 1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu RIS na %ródl"dowych drogach wodnych; 2) zarz"dzanie maj"tkiem Centrum RIS; 3) wydawanie dokumentów zgodno%ci, stwierdzaj"cych mo#liwo%ci techniczne oraz systemowe prawid!owego i sprawnego wspó!dzia!ania urz"dze& i oprogramowa& z systemem RIS; 4) wspó!praca mi$dzynarodowa; 5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji u#ytkownikom RIS; 6) podejmowanie dzia!a& zapewniaj"cych: a) u#ytkownikom RIS dost$p do elektronicznych map nawigacyjnych, b) przekazywanie w!a%ciwym organom publicznym oraz pa&stwom cz!onkowskim Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków, zawieraj"cych w szczególno%ci dane dotycz"ce statku oraz przewo#onych towarów, c) interoperacyjno%' RIS na poziomie europejskim; 7) podejmowanie dzia!a& promuj"cych korzystanie z RIS oraz propagowanie wykorzystywania technologii pozycjonowania satelitarnego;
2

8) reprezentowanie Centrum RIS na zewn"trz; 9) zatrudnianie pracowników w Centrum RIS. 3. Dyrektor Centrum RIS mo#e powo!ywa', po uzyskaniu zgody ministra w!a%ciwego do spraw transportu, komisje lub zespo!y sta!e lub dora(ne, jako organy opiniodawczo-doradcze, okre%laj"c cel ich powo!ania, nazw$, sk!ad osobowy, zakres zada& i tryb dzia!ania, w tym sposób finansowania ich dzia!alno%ci. UZASADNIENIE Projekt rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie nadania statutu Centrum RIS stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 47c ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846, Nr 176, poz. 1238 i Nr …, poz. …). Projekt rozporz"dzenia okre%la statut Centrum RIS – w tym jego organizacj$ i zakres dzia!ania. Siedziba Centrum RIS b$dzie si$ znajdowa!a w Szczecinie z uwagi na fakt, i# tam znajduj" si$ %ródl"dowe drogi wodne obj$te systemem RIS. Statut Centrum RIS okre%la struktur$ organizacyjn" Centrum RIS oraz kompetencje dyrektora. Centrum RIS b$dzie odpowiedzialne za wdro#enie, funkcjonowanie i utrzymanie systemu RIS na %ródl"dowych drogach wodnych obj$tych RIS a tak#e nadzór w zakresie wdro#enia i funkcjonowania RIS, w szczególno%ci na granicznym odcinku rzeki Odry. W Polsce RIS obejmie on nast$puj"ce drogi wodne: 1) jezioro D"bie do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (9,5 km), 2) Rzeka Odra od miejscowo%ci Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do uj%cia do jeziora D"bie (44,6 km) , 3) Rzeka Odra Zachodnia: a) od jazu w miejscowo%ci Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi wraz z bocznymi odga!$zieniami (33,6 km), b) Przekop Klucz-Ustowo !"cz"cy rzek$ Odr$ Wschodni" z rzek" Odr" Zachodni" (2,7 km), 4) Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewn$trznymi (6,9 km). +"czna d!ugo%' dróg wodnych obj$tych RIS wynosi 97, 3 km. Projekt rozporz"dzenia stanowi wdro#enie przepisów dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005 r., str. 52). Dyrektywa ma zastosowanie do wdro#enia i funkcjonowania RIS na %ródl"dowych drogach wodnych klasy IV i wy#szej Pa&stw Cz!onkowskich, które s" po!"czone drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej z drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej innego Pa&stwa Cz!onkowskiego, w tym w portach znajduj"cych si$ na takich drogach wodnych, o których mowa w decyzji nr 1346/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. zmieniaj"cej decyzj$ nr 1692/96/WE w zakresie portów morskich, portów %ródl"dowych oraz terminali intermodalnych.

3

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia%uje akt normatywny Akt ten b$dzie mia! wp!yw na Centrum RIS, poprzez okre%lenie jej statutu. 2. Konsultacje spo%eczne Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany z nast$puj"cymi podmiotami: 1. 2. 3. 4. 5. Zwi"zek Polskich Armatorów )ródl"dowych; Odratrans S.A; *egluga Bydgoska; Centrum *eglugi )ródl"dowej przy Akademii Morskiej w Szczecinie; Akademia Morska w Szczecinie.

3. Wp%yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na bud!et pa)stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Wej%cie w #ycie aktu normatywnego nie b$dzie mia!o wp!ywu na sektor finansów publicznych w tym bud#et pa&stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego. 4. Wp%yw regulacji na rynek pracy Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy. 5. Wp%yw rozporz#dzenia na konkurencyjno"* gospodarki i przedsi'biorczo"ci, w tym na funkcjonowanie przedsi'biorstw Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%' wewn$trzn" i zewn$trzn" gospodarki. 6. Wp%yw regulacji na sytuacj' i rozwój regionalny

Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionów.

4

Projekt

ROZPORZ(DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia ................................ w sprawie wykazu organów administracji publicznej oraz jednostek badawczorozwojowych, a tak!e zakresu, rodzaju, cz'stotliwo"ci oraz sposobu nieodp%atnego przekazywania do Centrum RIS danych hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych2) Na podstawie art. 47e ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846, Nr 176, poz. 1238 i Nr …, poz. …) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. 1 Wykaz organów administracji publicznej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, a tak#e zakres, rodzaj i cz$stotliwo%' nieodp!atnego przekazywania do Centrum RIS danych hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych okre%la za!"cznik do rozporz"dzenia. § 2. Dane, o których mowa w §1, przekazuje si$ w formie elektronicznej. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY

W porozumieniu: MINISTER $RODOWISKA

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia!em administracji rz"dowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 2) Niniejsze rozporz"dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro#enia dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152). 1

Za%#cznik do rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury z dnia………(poz……..)

LP Nazwa podmiotu 1 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zakres danych Rodzaj danych

2

3

4

5.

Dane hydrologiczne, Opady dobowe dane meteorologiczne Stany wody Pr$dko%' wiatru Temperatura wody Dyrektorzy Urz$dów Dane Informacje dot. *eglugi )ródl"dowej administracyjne Statków (parametry, mo#liwo%ci techniczne, zanurzenie) Dyrektorzy Dane hydrologiczne, Zlodzenia Regionalnych dane Zarz"dów Gospodarki administracyjne Daty otwarcia i Wodnej zamkni$cia dróg wodnych Wojewodowie Dane Decyzje administracyjne administracyjne majce wp!yw na #eglug$ %ródl"dow" Pa&stwowy Instytut Dane Geologiczny hydrogeologiczne, G!$boko%' lustra dane geograficzne wody

Cz'stotliwo"* przekazywania danych do Centrum RIS suma opadów co 6 godzin co godzin$ co godzin$ raz na dob$ raz na dzie&

wg aktualnych pomiarów wg potrzeby do 1 dnia ka#dego miesi"ca

raz na tydzie&

2

UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu organów administracji publicznej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, a tak#e zakresu, rodzaju, cz$stotliwo%ci oraz sposobu nieodp!atnego przekazywania do Centrum RIS danych hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 47e ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze %ródl"dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238 i Nr …, poz. …). Okre%lone w rozporz"dzeniu podmioty b$d" mia!y obowi"zek nieodp!atnego przekazywania do Centrum RIS danych hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych. Przekazane dane b$d" niezb$dne do tworzenia informacji dla u#ytkowników RIS. Jednym z zada& Centrum RIS jest tak#e konieczno%' mi$dzynarodowej wymiany informacji, maj"cych wp!yw na bezpiecze&stwo #eglugi, w szczególno%ci na wodach granicznych. W tym przypadku jest to wi$ksza d!ugo%' dróg wodnych obj$tych RIS. Dzia!ania zwi"zane z tworzeniem i wprowadzaniem ww. systemu w wielu krajach europejskich, b$d" przedmiotem konsultacji równie# z komitetem, dzia!aj"cym przy Komisji Europejskiej. Dzi$ki konsultacjom i wymianie do%wiadcze& mo#liwe b$dzie dok!adniejsze okre%lenie zasad funkcjonowania systemu jak równie# informacji i danych, niezb$dnych w tym zakresie. Aktualnie trwaj" prace w Komisji Europejskiej nad aktami prawnymi, które b$d" podstaw" i wskazówk" dla pa&stw cz!onkowskich wprowadzaj"cych przedmiotowy system. Wprowadzenie RIS wp!ynie na popraw$ bezpiecze&stwa #eglugi dzi$ki szybkiej wymianie informacji dotycz"cej dróg wodnych. Wp!ynie on tak#e na podniesienie wydajno%ci transportu %ródl"dowego, co przyczyni' si$ mo#e do jego efektywniejszego rozwoju. Projekt rozporz"dzenia stanowi wdro#enie przepisów dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze%nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na %ródl"dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152).

3

Dyrektywa ma zastosowanie do wdro#enia i funkcjonowania RIS na %ródl"dowych drogach wodnych klasy IV i wy#szej pa&stw cz!onkowskich, które s" po!"czone drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej z drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej innego pa&stwa cz!onkowskiego, w tym w portach znajduj"cych si$ na takich drogach wodnych, o których mowa w decyzji nr 1346/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. zmieniaj"cej decyzj$ nr 1692/96/WE w zakresie portów morskich, portów %ródl"dowych oraz terminali intermodalnych, jak równie# projektu nr 8 wymienionego w za!"czniku III.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia%uje akt normatywny Akt ten b$dzie mia! wp!yw na organy administracji publicznej oraz jednostki badawczo-rozwojowe obowi"zane do przekazywania danych do Centrum RIS. 2. Konsultacje spo%eczne Projekt rozporz"dzenia zostanie skonsultowany z nast$puj"cymi podmiotami: 1. 2. 3. 4. 5. Zwi"zek Polskich Armatorów )ródl"dowych; Odratrans S.A; *egluga Bydgoska; Centrum *eglugi )ródl"dowej przy Akademii Morskiej w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie.

3. Wp%yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na bud!et pa)stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Wej%cie w #ycie aktu normatywnego nie b$dzie mia!o wp!ywu na sektor finansów publicznych w tym bud#et pa&stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego. 4. Wp%yw regulacji na rynek pracy Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy. 5. Wp%yw rozporz#dzenia na konkurencyjno"* gospodarki i przedsi'biorczo"ci, w tym na funkcjonowanie przedsi'biorstw Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%' wewn$trzn" i zewn$trzn" gospodarki. 6. Wp%yw regulacji na sytuacj' i rozwój regionalny

4

Wej%cie w #ycie przedmiotowej regulacji nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionów.

5