You are on page 1of 3

Druk nr 410

Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Marsza!ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza!ku!

Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam


zaszczyt przekaza" Panu Marsza!kowi do rozpatrzenia przez Sejm podj#te przez Senat
na 9. posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. uchwa!y:

! w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks


spó!ek handlowych,
! w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych
ustaw,
! w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spó!ce powsta!ej w wyniku
transgranicznego po!$czenia si# spó!ek,
! w sprawie ustawy o zmianie ustawy o post#powaniu w sprawach dotycz$cych
pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op!atach lokalnych.

Jednocze%nie pragn# powiadomi" Pana Marsza!ka, &e Senat na tym samym


posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. po rozpatrzeniu:
! ustawy z dnia 28 marca 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji Mi#dzynarodowej
Organizacji Pracy Nr 45 dotycz$cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi$
we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyj#tej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.,
! ustawy z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpiecze' Spo!ecznych oraz niektórych innych ustaw,
przyj$! te ustawy bez poprawek.

Z powa&aniem
(-) Bogdan Borusewicz
UCHWA"A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó!ek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r.


ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó!ek handlowych, wprowadza do jej tekstu nast#puj$ce
poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w § 11 po wyrazach "spó!ek kapita!owych" dodaje si# wyrazy


"(Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1)";

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 5163 w pkt 12 i 14 wyrazy "przepisów ustawy o rachunkowo%ci"


zast#puje si# wyrazami "przepisów ustawy z dnia 29 wrze%nia 1994 r. o rachunkowo%ci";

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 51615 w § 2 wyraz "przepisu" zast#puje si# wyrazem "przepisów".

MARSZA"EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2008 r. ustawy


o zmianie ustawy – Kodeks spó!ek handlowych Senat uzna! za stosowne wprowadzenie
do niej 3 poprawek.

W art. 491 § 11 Kodeksu spó!ek handlowych, w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 1
ustawy, nast#puje odes!anie do art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE bez wskazania Dziennika
Urz#dowego Unii Europejskiej, w którym zosta!a og!oszona ta dyrektywa. Maj$c to na
uwadze, Senat, w drodze poprawki nr 1, postuluje odpowiedni$ modyfikacj# tego przepisu.

Przepisy art. 5163 pkt 12 i 14 Kodeksu spó!ek handlowych, w brzmieniu dodanym


przez art. 1 pkt 5 ustawy, pos!uguj$ si# sformu!owaniem: „z uwzgl#dnieniem przepisów
ustawy o rachunkowo%ci”, wbrew zasadzie techniki prawodawczej, nakazuj$cej przytacza"
przy kolejnych odes!aniach rodzaj aktu normatywnego oraz jego dat# i przedmiot,
bez oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dzienników urz#dowych, w których og!oszono
tekst pierwotny i jego kolejne zmiany. W tym stanie rzeczy Senat uchwali! poprawk# nr 2.

Artyku! 51615 § 2 Kodeksu spó!ek handlowych, w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt
5 ustawy, stanowi, co nast#puje: „Wobec spó!ki przejmowanej nie stosuje si# przepisu
art. 506.”. Maj$c na uwadze, &e art. 506 Kodeksu spó!ek handlowych sk!ada si# z pi#ciu
jednostek redakcyjnych – paragrafów, w cytowanym unormowaniu wyraz „przepisu” Senat
proponuje zast$pi" wyrazem „przepisów” (poprawka nr 3).