Druk nr 521

Warszawa, 9 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-59-08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- uchylaj!cej ustaw" o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego.
Projektowana ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz"c" zgodno%ci

Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister &rodowiska.

(-) Donald Tusk

Projekt

U S T A W A z dnia 2008 r.

uchylaj!ca ustaw" o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Art. 1. Uchyla si$ ustaw$ z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886).

Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

U Z A S A D N I E N I E

Projektowana ustawa uchyli ustaw$ z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886). Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego stanowi!a wykonanie zobowi"zania wynikaj"cego z dyrektywy Rady z dnia 23 stycznia 1968 r. w sprawie zbli#enia ustawodawstw pa'stw cz!onkowskich dotycz"cych klasyfikacji drewna nieobrobionego nr 68/89/EWG (Dz. Urz. WE L 32 z 6.2.1968). Ww. dyrektywa Rady 68/89/EWG zostanie z dniem 31 grudnia 2008 r. uchylona w zwi"zku z postanowieniami decyzji nr 714/2007/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. uchylaj"cej dyrektyw$ Rady nr 68/89/EWG w sprawie zbli#enia ustawodawstw pa'stw cz!onkowskich dotycz"cych klasyfikacji drewna nieobrobionego (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007). Bezpo%redni" przyczyn" uchylenia dyrektywy Rady 68/89/EWG jest potrzeba znacznego uproszczenia krajowego i wspólnotowego prawodawstwa w celu poprawy konkurencyjno%ci przedsi$biorstw oraz

realizacji strategii lizbo'skiej, brak spójno%ci okre%lonych w niej metod pomiaru i klasyfikacji z potrzebami rynku wewn$trznego oraz ró#nice w stosunku do metod pomiaru i klasyfikacji stosowanych obecnie powszechnie w transakcjach mi$dzy przedsi$biorstwami sektora le%nego i przemys!em przerobu drewna. Uchylenie dyrektywy Rady 68/89/EWG oznacza, #e po dniu 31 grudnia 2008 r. oznaczenie „klasyfikowane EWG” nie b$dzie ju# mog!o by( stosowane w obrocie handlowym oraz #e odpowiednie krajowe regulacje prawne musz" zosta( uchylone z dniem 1 stycznia 2009 r. Uchylenie ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego nie wywiera negatywnego wp!ywu na jednostki organizacyjne prowadz"ce gospodark$ le%n" oraz podmioty zwi"zane z sektorem le%nym. Mimo uchylenia przedmiotowej dyrektywy nadal funkcjonuj" Polskie Normy: PN-93 D-02002 oraz PN-93 D-95000, które okre%laj" pomiar, obliczanie mi"#szo%ci i cechowanie drewna nieobrobionego. Projektowana ustawa nie spowoduje konieczno%ci zwi$kszenia wydatków bud#etu pa'stwa na cele zwi"zane z gospodark" le%n". Nie przewiduje si$ równie# powstania jakichkolwiek skutków spo!ecznych i gospodarczych zwi"zanych z wej%ciem w #ycie przedmiotowej regulacji. Projekt ustawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414), zosta! zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Uwag nie zg!oszono. Przedmiotowy projekt wykonuje decyzj$ Parlamentu Europejskiego i Rady

nr 714/2007/WE z dnia 20 czerwca 2007 r.

2

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.

Cel wprowadzenia ustawy Celem wprowadzenia ustawy jest uchylenie ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886), wynikaj"ce z decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 714/2007/WE z dnia 20 czerwca 2007 r.

2.

Podmioty, na które oddzia!uje akt normatywny Odbiorc" projektowanej regulacji mog" by( w szczególno%ci podmioty dokonuj"ce obrotu handlowego drewnem surowym nieobrobionym.

3.

Konsultacje spo!eczne W procesie konsultacji projekt ustawy otrzyma!y: 1) Dyrekcja Generalna Lasów Pa'stwowych, 2) Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego, 3) Instytut Badawczy Le%nictwa, 4) Stowarzyszenie In#ynierów i Techników Le%nictwa i Drzewnictwa,

3

5) Zwi"zek Le%ników Polskich w RP, 6) Ogólnopolski Zwi"zek Pracodawców Przemys!u Drzewnego, 7) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, 8) Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzia! Le%ny, Katedra U#ytkowania Lasu, 9) Szko!a G!ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia! Le%ny, Katedra

U#ytkowania Lasu, 10) Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzia! Le%ny, Katedra U#ytkowania Lasu i Drewna, 11) International Paper Kwidzyn, 12) Krono-Wood Sp. z o. o., 13) Nordtechnik, 14) Pinus Romuald Niedzielski. Ww. jednostki i podmioty nie zg!osi!y uwag do projektu ustawy; cz$%( z nich wskaza!a na zasadno%( uchylenia ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego. 4. Wp!yw regulacji na dochody sektora finansów publicznych, w tym na bud#et pa'stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na dochody sektora finansów publicznych, w tym na bud#et pa'stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego. 5. Wp!yw regulacji na rynek pracy Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na rynek pracy. 6. Wp!yw regulacji na konkurencyjno%( gospodarki i przedsi$biorczo%(, w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na konkurencyjno%( gospodarki i przedsi$biorczo%(, w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw.

4

7.

Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

8.

Wp!yw regulacji na %rodowisko Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na %rodowisko.

9. Zgodno%( z prawem Unii Europejskiej Projekt ustawy implementuje decyzj$ Parlamentu Europejskiego i Rady nr 714/2007/WE z dnia 20 czerwca 2007 r.

5