You are on page 1of 7

Druk nr 521

Warszawa, 9 maja 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-59-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- uchylaj!cej ustaw" o klasyfikacji


drewna surowego nieobrobionego.

Projektowana ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.


W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
&rodowiska.

(-) Donald Tusk


Projekt

U S T A W A

z dnia 2008 r.

uchylaj!ca ustaw" o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Art. 1. Uchyla si$ ustaw$ z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna


surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886).

Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

U Z A S A D N I E N I E

Projektowana ustawa uchyli ustaw$ z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna


surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886).

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego


stanowi!a wykonanie zobowi"zania wynikaj"cego z dyrektywy Rady z dnia 23 stycznia
1968 r. w sprawie zbli#enia ustawodawstw pa'stw cz!onkowskich dotycz"cych
klasyfikacji drewna nieobrobionego nr 68/89/EWG (Dz. Urz. WE L 32 z 6.2.1968).

Ww. dyrektywa Rady 68/89/EWG zostanie z dniem 31 grudnia 2008 r. uchylona


w zwi"zku z postanowieniami decyzji nr 714/2007/WE Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. uchylaj"cej dyrektyw$ Rady nr 68/89/EWG w sprawie
zbli#enia ustawodawstw pa'stw cz!onkowskich dotycz"cych klasyfikacji drewna
nieobrobionego (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007). Bezpo%redni" przyczyn" uchylenia
dyrektywy Rady 68/89/EWG jest potrzeba znacznego uproszczenia krajowego i
wspólnotowego prawodawstwa w celu poprawy konkurencyjno%ci przedsi$biorstw oraz
realizacji strategii lizbo'skiej, brak spójno%ci okre%lonych w niej metod pomiaru i
klasyfikacji z potrzebami rynku wewn$trznego oraz ró#nice w stosunku do metod
pomiaru i klasyfikacji stosowanych obecnie powszechnie w transakcjach mi$dzy
przedsi$biorstwami sektora le%nego i przemys!em przerobu drewna. Uchylenie
dyrektywy Rady 68/89/EWG oznacza, #e po dniu 31 grudnia 2008 r. oznaczenie
„klasyfikowane EWG” nie b$dzie ju# mog!o by( stosowane w obrocie handlowym oraz
#e odpowiednie krajowe regulacje prawne musz" zosta( uchylone z dniem 1 stycznia
2009 r.

Uchylenie ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego nie wywiera


negatywnego wp!ywu na jednostki organizacyjne prowadz"ce gospodark$ le%n" oraz
podmioty zwi"zane z sektorem le%nym. Mimo uchylenia przedmiotowej dyrektywy
nadal funkcjonuj" Polskie Normy: PN-93 D-02002 oraz PN-93 D-95000, które
okre%laj" pomiar, obliczanie mi"#szo%ci i cechowanie drewna nieobrobionego.

Projektowana ustawa nie spowoduje konieczno%ci zwi$kszenia wydatków bud#etu


pa'stwa na cele zwi"zane z gospodark" le%n". Nie przewiduje si$ równie# powstania
jakichkolwiek skutków spo!ecznych i gospodarczych zwi"zanych z wej%ciem w #ycie
przedmiotowej regulacji.

Projekt ustawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci


lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414), zosta!
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Uwag nie zg!oszono.

Przedmiotowy projekt wykonuje decyzj$ Parlamentu Europejskiego i Rady


nr 714/2007/WE z dnia 20 czerwca 2007 r.

2
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Cel wprowadzenia ustawy

Celem wprowadzenia ustawy jest uchylenie ustawy z dnia 31 marca 2004 r.


o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886),
wynikaj"ce z decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 714/2007/WE z dnia 20
czerwca 2007 r.

2. Podmioty, na które oddzia!uje akt normatywny

Odbiorc" projektowanej regulacji mog" by( w szczególno%ci podmioty dokonuj"ce


obrotu handlowego drewnem surowym nieobrobionym.

3. Konsultacje spo!eczne

W procesie konsultacji projekt ustawy otrzyma!y:

1) Dyrekcja Generalna Lasów Pa'stwowych,

2) Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego,

3) Instytut Badawczy Le%nictwa,

4) Stowarzyszenie In#ynierów i Techników Le%nictwa i Drzewnictwa,

3
5) Zwi"zek Le%ników Polskich w RP,

6) Ogólnopolski Zwi"zek Pracodawców Przemys!u Drzewnego,

7) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu,

8) Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzia! Le%ny, Katedra U#ytkowania Lasu,

9) Szko!a G!ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia! Le%ny, Katedra


U#ytkowania Lasu,

10) Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzia! Le%ny, Katedra U#ytkowania


Lasu i Drewna,

11) International Paper Kwidzyn,

12) Krono-Wood Sp. z o. o.,

13) Nordtechnik,

14) Pinus Romuald Niedzielski.

Ww. jednostki i podmioty nie zg!osi!y uwag do projektu ustawy; cz$%( z nich
wskaza!a na zasadno%( uchylenia ustawy o klasyfikacji drewna surowego
nieobrobionego.

4. Wp!yw regulacji na dochody sektora finansów publicznych, w tym na bud#et


pa'stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego

Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na dochody sektora finansów


publicznych, w tym na bud#et pa'stwa i bud#ety jednostek samorz"du
terytorialnego.

5. Wp!yw regulacji na rynek pracy

Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na rynek pracy.

6. Wp!yw regulacji na konkurencyjno%( gospodarki i przedsi$biorczo%(, w tym na


funkcjonowanie przedsi$biorstw

Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na konkurencyjno%( gospodarki i


przedsi$biorczo%(, w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw.

4
7. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny

Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

8. Wp!yw regulacji na %rodowisko

Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na %rodowisko.

9. Zgodno%( z prawem Unii Europejskiej

Projekt ustawy implementuje decyzj$ Parlamentu Europejskiego i Rady


nr 714/2007/WE z dnia 20 czerwca 2007 r.