Druk nr 436

Warszawa, 26 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Wies!awa Andrzeja Szczepa$skiego.

(-) Bartosz Ar!ukowicz; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Tomasz Garbowski; (-) Witold Gintowt-Dziewa!towski; (-) Henryk Go!%biewski; (-) Tomasz Kami$ski; (-) Jan Kochanowski; (-) S!awomir Kopyci$ski; (-) Janusz Kraso$; (-) Wac!aw Martyniuk; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Tadeusz Motowid!o; (-) Artur Ostrowski; (-) Wojciech Pomajda; (-) Stanis!aw Stec; () Wies!aw Andrzej Szczepa$ski; (-) Ryszard Zbrzyzny.

projekt USTAWA z dnia …………… 2008r o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym

art. 1 W ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z pó&niejszymi zmianami) wprowadza si% nast%puj#ce zmiany 1. w art. 83 ust 1 a. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) okr%gow# stacj% kontroli pojazdów w zakresie bada$ technicznych okre'lonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie bada$ co do zgodno'ci z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna pr%dko'( na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic# (przed rejestracj# w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powoduj#cych zmian% danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost%, pojazdu sprowadzonego z zagranicy i nosz#cego 'lady uszkodze$ lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów no'nych konstrukcji pojazdu, mog#cych stwarza( zagro"enie dla bezpiecze$stwa ruchu drogowego oraz dla pojazdów, dla którego okre'lono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i us!ug.” b. po pkt 2 dodaje si% pkt. 3 w brzmieniu: „3) stacje kontroli pojazdów, o których mowa w ust 1 pkt 1i2 mog# przeprowadza( badania techniczne pojazdów bez wzgl%dów na rodzaj stosowanego w nich paliwa.” art. 2 Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

UZASADNIENIE W art. 83 ust. 1 pkt 1 lit b Ustawy prawo o ruchu drogowym ustawodawca stworzy! sztuczn# barier% prawn# dla rozwoju przedsi%biorców prowadz#cych podstawowe stacje kontroli pojazdów. Stacj% dzia!aj#ce w dniu wej'cia w "ycie Ustawy – przepisy wprowadzaj#ce ustaw% o swobodzie dzia!alno'ci gospodarczej zachowa!y mo"liwo'(

wykonywania niektórych bada$ w!a'ciwych obecnie tylko dla tzw. stacji okr%gowych w tym tak"e zakresie bada$ pojazdów zasilanych gazem. Od czasu wej'cia w "ycie tej ustawy tj. od 21 sierpnia 2004r. powsta!o na rynku wiele stacji podstawowych, które jednak ze wzgl%du na sprzeczn# zasad% swobody dzia!alno'ci gospodarczej nie mog# rozwija( swojej dzia!alno'ci gospodarczej. Proponowany zapis pozwoli im rozszerzy( mo"liwo'( przeprowadzenia bada$ na pojazdy zasilane gazem przy minimalnych nak!adach finansowych. W celu wykonania takich bada$, zgodnie z obecnymi uregulowaniami prawnymi, stacja powinna zosta( wyposa"ona w prawid!owo dzia!aj#ce uk!ady wentylacyjne oraz nale"y zakupi( urz#dzenia w postaci detektorów gazu. W znakomitej wi%kszo'ci stacje dokona!y ju" modernizacji uk!adów wentylacyjnych ze wzgl%du na istniej#cy w rozporz#dzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006r., w sprawie szczegó!owych wymaga$ dla stacji przeprowadzaj#cych badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), termin dostosowawczy w tym zakresie okre'lony na dzie$ 31 grudnia 2010r. Problem nie dotyczy stacji nowo powsta!ych, które od pocz#tku musz# spe!nia( dodatkowe kryteria. Zakup detektorów to koszt maksymalnie 500z!, co nie jest du"ym wydatkiem dla przedsi%biorcy prowadz#cego stacj% kontroli pojazdów. Maj#c na wzgl%dzie coraz wi%ksz# liczb% pojazdów zasilanych gazem poruszaj#cych si% po naszych drogach – na chwil% obecn# szacuje si%, "e takich pojazdów jest oko!o 3 mln – zasadnym jest wprowadzenie nowych uregulowa$ prawnych rozszerzaj#cych mo"liwo'ci ich badania. Z pewno'ci# wp!ynie to korzystnie na dost%pno'( takich bada$ technicznych dla posiadaczy pojazdów (w chwili obecnej u"ytkownik pojazdu mo"e dokona( badania tylko na stacji okr%gowej lub tej, która zachowa!a tzw. rozszerzenia), a tak"e na kondycj% przedsi%biorców prowadz#cych stacj% kontroli pojazdów, ograniczonych w tej chwili w mo"liwo'ci rozwoju przez sztuczn# barier% prawn#. Bior#c pod uwag% fakt, "e gaz jest jednym z trzech paliw i co raz powszechniej stosowanym do nap%du pojazdów silnikowych nale"y rozwa"y( mo"liwo'( przeprowadzania tego badania przez wi%ksz# ilo'( stacji kontroli pojazdów co wp!ynie na mniejsz# uci#"liwo'( dla u"ytkowników i przestanie by( sprzeczne z ide# swobody dzia!alno'ci gospodarczej. Projektowana regulacja prawna nie spowoduje zwi%kszenia kosztów bud"etu pa$stwa. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej

Warszawa, 16 kwietnia 2008 r. BAS-WAEM-840/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy zmieniaj"cej ustaw#– Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: pose$ Wies$aw Andrzej Szczepa%ski)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 ze zm.) sporz#dza si% nast%puj#c# opini%:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy wprowadza zmiany w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami). Projektowany przepis rozszerza mo"liwo'( przeprowadzania bada$ okresowych, przez podstawowe stacje kontroli pojazdów, na pojazdy zasilane gazem (LPG). Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod k"tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt nie reguluje kwestii obj%tych zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt ustawy zmieniaj#cej ustaw% – Prawo o ruchu drogowym nie jest obj%ty zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, transport drogowy

Warszawa, 16 kwietnia 2008 r. BAS-WAEM-841/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy zmieniaj"cej ustaw# Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: pose$ Wies$aw Andrzej Szczepa%ski) jest projektem ustawy wykonuj"cej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy wprowadza zmiany w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami). Projektowany przepis rozszerza mo"liwo'( przeprowadzania bada$ okresowych, przez podstawowe stacje kontroli pojazdów, na pojazdy zasilane gazem (LPG). Projekt nie zawiera przepisów maj#cych na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, transport drogowy