You are on page 1of 42

Druk nr 401

Warszawa, 4 kwietnia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-44-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o komercjalizacji pa!stwowego
przedsi"biorstwa u#yteczno$ci
publicznej „Poczta Polska".

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
Infrastruktury.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA

z dnia

o komercjalizacji pa!stwowego przedsi"biorstwa u#yteczno$ci publicznej „Poczta


Polska”

Rozdzia! 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb komercjalizacji pa&stwowego przedsi$-


biorstwa u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska” dzia!aj"cego na podstawie ustawy z
dnia 30 lipca 1997 r. o pa&stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta
Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z pó'n. zm.1)), zwanego dalej „Poczt" Polsk"”.

Art. 2. 1. Komercjalizacja Poczty Polskiej, w rozumieniu ustawy, polega na


przekszta!ceniu Poczty Polskiej w spó!k$ akcyjn" o nazwie „Poczta Polska Spó!ka Ak-
cyjna”, zwan" dalej „Spó!k"”, w której Skarb Pa&stwa jest jedynym akcjonariuszem.
2. Spó!ka wst$puje we wszystkie stosunki prawne, których podmio-
tem by!a Poczta Polska, bez wzgl$du na charakter prawny tych stosunków, je#eli prze-
pisy ustawy nie stanowi" inaczej.

Art. 3. Spó!ce przys!uguje wy!"czne prawo u#ywania wyrazu „poczta” w na-


zwie spó!ki, w ró#nych przypadkach, oraz zastrze#onego znaku towarowego.

Art. 4. Spó!ka ma prawo u#ywania w dzia!alno%ci zwi"zanej z wykonywa-


niem obowi"zku %wiadczenia powszechnych us!ug pocztowych oznak z god!em Rze-
czypospolitej Polskiej oraz piecz$ci urz$dowych z wizerunkiem or!a, ustalonym dla
god!a, i napisem w otoku.
Art. 5. Do Spó!ki nie ma zastosowania art. 6 pkt 4 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upad!o%ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z pó'n.
zm.2)).

Rozdzia! 2
Komercjalizacja Poczty Polskiej

Art. 6. Do komercjalizacji Poczty Polskiej stosuje si$ przepisy dzia!u II usta-


wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó'n. zm.3)), chyba #e niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Art. 7. 1. Minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci w imieniu Skarbu Pa&stwa,


bez zb$dnej zw!oki, nie pó'niej jednak ni# w terminie 12 miesi$cy od dnia wej%cia w
#ycie ustawy, dokona komercjalizacji Poczty Polskiej.
2. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowi"zany do przed!o-
#enia ministrowi w!a%ciwemu do spraw !"czno%ci, w terminie 3 miesi$cy od dnia wej-
%cia w #ycie ustawy, kwestionariusza przedsi$biorstwa oraz innych dokumentów, nie-
zb$dnych do sporz"dzenia aktu komercjalizacji Poczty Polskiej, okre%lonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercja-
lizacji i prywatyzacji.

Art. 8. 1. Minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci sporz"dza za Skarb Pa&stwa


akt komercjalizacji Poczty Polskiej.
2. W akcie komercjalizacji Poczty Polskiej ustala si$:
1) statut Spó!ki;
2) wysoko%( kapita!u zak!adowego Spó!ki;
3) imiona i nazwiska cz!onków organów pierwszej kadencji;
4) osob$ upowa#nion" do zg!oszenia wniosku o wpisanie Spó!ki
do rejestru przedsi$biorców, je#eli jest to osoba inna ni# za-
rz"d.

2
3. Akt komercjalizacji Poczty Polskiej zast$puje czynno%ci okre%lone
w przepisach Kodeksu spó!ek handlowych, poprzedzaj"ce z!o#enie wniosku o wpis
spó!ki do rejestru przedsi$biorców.
4. Minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci reprezentuje Skarb Pa&stwa
w odniesieniu do Spó!ki.

Art. 9. 1. Niezw!ocznie po sporz"dzeniu aktu komercjalizacji zarz"d Spó!ki


lub osoba upowa#niona w tym zakresie przez ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci
zg!asza do s"du rejestrowego w!a%ciwego dla siedziby Spó!ki wniosek o wpisanie Spó!-
ki do rejestru przedsi$biorców.
2. Wykre%lenie Poczty Polskiej z rejestru przedsi$biorców nast$puje z
urz$du z dniem wpisu Spó!ki do rejestru przedsi$biorców.
3. Wpis Spó!ki do rejestru przedsi$biorców oraz zwi"zane z tym wy-
kre%lenie Poczty Polskiej z rejestru przedsi$biorców staj" si$ skuteczne pierwszego dnia
miesi"ca przypadaj"cego po dniu wydania postanowienia o wpisie.

Art. 10. 1. W czasie, w którym Skarb Pa&stwa pozostaje jedynym akcjona-


riuszem Spó!ki, cz!onków rady nadzorczej, o których mowa w ust. 2, powo!uje i odwo-
!uje walne zgromadzenie.
2. W Spó!ce dzia!a rada nadzorcza, która liczy pi$( osób. W sk!ad
rady nadzorczej wchodz":
1) jeden przedstawiciel ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci;
2) jeden przedstawiciel ministra w!a%ciwego do spraw Skarbu
Pa&stwa;
3) jeden przedstawiciel ministra w!a%ciwego do spraw finansów
publicznych;
4) dwóch przedstawicieli pracowników Spó!ki.
3. Tryb wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej
okre%la statut Spó!ki, z zastrze#eniem ust. 4-8.
4. Przedstawiciele pracowników do pierwszej rady nadzorczej s"
wybierani w wyborach po%rednich, przy zachowaniu zasady powszechno%ci i tajno%ci.

3
5. Wybory, o których mowa w ust. 4, zarz"dza Dyrektor Generalny
Poczty Polskiej i ustala ich szczegó!owe zasady.
6. Za przedstawicieli wybranych przez pracowników uznaje si$
osoby, które w wyborach uzyska!y najwi$cej wa#nie oddanych g!osów. Wynik g!oso-
wania jest wi"#"cy pod warunkiem wzi$cia w nim udzia!u co najmniej 50 % wszystkich
pracowników zatrudnionych w chwili wydania zarz"dzenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowi"zany dostarczy(
ministrowi w!a%ciwemu do spraw !"czno%ci list$ przedstawicieli pracowników do
pierwszej rady nadzorczej, wybranych w sposób okre%lony w ust. 4-6, wraz z doku-
mentami, o których mowa w art. 7 ust. 2.
8. W przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli pracowników
do pierwszej rady nadzorczej zak!adowe organizacje zwi"zkowe dzia!aj"ce w Poczcie
Polskiej, posiadaj"ce reprezentatywno%( w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
wska#" przedstawicieli pracowników w terminie 30 dni od dnia otrzymania w tej spra-
wie pisma ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci.
9. W przypadku og!oszenia upad!o%ci Spó!ki walne zgromadzenie
mo#e podj"( uchwa!$ o zaprzestaniu dzia!ania rady nadzorczej i odwo!aniu jej cz!on-
ków.
Art. 11. Sprawowanie zarz"du w Spó!ce nie mo#e by( zlecone osobie fi-
zycznej.

Art. 12. 1. Spó!ka dla realizacji wspólnych celów gospodarczych za zgod"


walnego zgromadzenia mo#e tworzy( spó!ki akcyjne lub spó!ki z ograniczon" odpo-
wiedzialno%ci".
2. Zgody walnego zgromadzenia w Spó!ce wymaga:
1) obj$cie albo nabycie akcji lub udzia!ów innej spó!ki;
2) zbycie nabytych albo obj$tych akcji lub udzia!ów innej
spó!ki.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uchwa!a walne-
go zgromadzenia okre%la warunki i tryb zbycia akcji lub udzia!ów.
4. Statut mo#e okre%li( warunki, w jakich dokonywanie czynno%ci,
o których mowa w ust. 2, nie wymaga zgody walnego zgromadzenia.

4
Rozdzia! 3
Dzia!alno%( Spó!ki

Art. 13. 1. Przedmiotem dzia!alno%ci gospodarczej Spó!ki jest:


1) prowadzenie dzia!alno%ci polegaj"cej na %wiadczeniu us!ug
pocztowych, w tym us!ug o charakterze powszechnym;
2) emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków
pocztowych, kartek pocztowych oraz kopert z nadrukowanym
znakiem op!aty pocztowej;
3) wykonywanie innych us!ug przy wykorzystaniu potencja!u
technicznego i kadrowego Spó!ki, w tym w zakresie prenu-
meraty prasy, kolporta#u prasy i wydawnictw, filatelistyki;
4) %wiadczenie us!ug finansowych i wykonywanie czynno%ci z
nimi zwi"zanych;
5) po%rednictwo w wykonywaniu us!ug finansowych, w tym
czynno%ci bankowych.
2. Dzia!alno%( wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2 jest wykonywana w
zakresie i na warunkach okre%lonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z pó'n. zm.4)) oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie.
3. Spó!ka mo#e wykonywa( inn" dzia!alno%( gospodarcz", je#eli nie
ogranicza ona dzia!alno%ci okre%lonej w ust. 1.
4. Szczegó!owy zakres dzia!alno%ci gospodarczej Spó!ki, o której
mowa w ust. 1 i 3, okre%la statut Spó!ki.
5. Dzia!alno%(, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Spó!ka prowadzi z
uwzgl$dnieniem zada& na rzecz obronno%ci i bezpiecze&stwa pa&stwa.

Art. 14. 1. W ramach %wiadczenia us!ug i wykonywania czynno%ci,


o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4, Spó!ka mo#e w szczególno%ci:
1) %wiadczy( us!ugi zwi"zane z transferem %rodków pieni$#nych
w obrocie krajowym i z zagranic";

5
2) wydawa( karty p!atnicze i wykonywa( operacje przy ich u#y-
ciu;
3) wykonywa( operacje czekowe i wekslowe;
4) nabywa( i zbywa( wierzytelno%ci oraz %wiadczy( us!ugi w
tym zakresie;
5) udziela( po#yczek ze %rodków w!asnych, w tym kredytów
konsumenckich;
6) udziela( por$cze& i gwarancji oraz zaci"ga( inne zobowi"za-
nia nieujmowane w bilansie;
7) prowadzi( sprzeda# skarbowych papierów warto%ciowych
oraz obligacji jednostek samorz"du terytorialnego i wykony-
wa( inne zlecone czynno%ci z tym zwi"zane, zgodnie z zasa-
dami i na warunkach okre%lonych w odr$bnych przepisach
reguluj"cych dzia!alno%( w tym zakresie;
8) wykonywa( us!ugi w zakresie przeliczania, sortowania
i przechowywania znaków pieni$#nych;
9) przechowywa( przedmioty i papiery warto%ciowe oraz udo-
st$pnia( skrytki sejfowe;
10) transportowa( warto%ci pieni$#ne, w tym papiery warto%cio-
we i dokumenty bankowe;
11) %wiadczy( us!ugi teleinformatyczne i przetwarzania danych,
w tym na rzecz instytucji finansowych i banków.
2. Spó!ka mo#e w regulaminach podawanych do publicznej wiado-
mo%ci okre%la( warunki %wiadczenia us!ug, o których mowa w ust. 1.
Postanowienia tych regulaminów s" wi"#"ce dla stron, je#eli w umowie o %wiadczenie
us!ug strony nie ustal" odmiennie swych praw i obowi"zków.

Art. 15. 1. W ramach po%rednictwa w wykonywaniu us!ug finansowych, o


którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5, Spó!ka mo#e:
1) %wiadczy( us!ugi po%rednictwa ubezpieczeniowego;

6
2) na podstawie umowy zawartej z bankiem na pi%mie, wyko-
nywa( czynno%ci, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z pó'n. zm.5));
3) %wiadczy( inne us!ugi.
2. Z zastrze#eniem ust. 1 pkt 2, Spó!ka – pod warunkiem posiadania
prawa do wykonywania ponad 50 % g!osów na walnym zgromadzeniu banku – mo#e na
podstawie pe!nomocnictwa udzielonego przez ten bank, w zakresie zgodnym z przed-
miotem dzia!alno%ci banku okre%lonym w jego statucie, wykonywa( w jego imieniu i na
jego rzecz czynno%ci bankowe okre%lone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe.
3. Bank zawiadamia Komisj$ Nadzoru Finansowego o tre%ci pe!no-
mocnictwa do wykonywania czynno%ci, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia.
4. Udzielenie przez bank pe!nomocnictwa do wykonywania czyn-
no%ci, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3-7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe, mo#e nast"pi( po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowe-
go. Zezwolenie jest wydawane na wspólny wniosek banku i Spó!ki i okre%la czynno%ci,
które Spó!ka mo#e wykonywa( w jego imieniu i na jego rzecz.
5. Komisja Nadzoru Finansowego udziela zezwolenia, o którym
mowa w ust. 4, je#eli:
1) nie zostanie zak!ócone ostro#ne i stabilne zarz"dzanie ban-
kiem;
2) bank i Spó!ka b$d" posiada( wiarygodne plany dzia!ania za-
pewniaj"ce ci"g!e i niezak!ócone wykonywanie czynno%ci, o
których mowa w ust. 2;
3) zostan" zapewnione:
a) wykonywanie przez bank skutecznej kontroli wewn$trz-
nej,
b) mo#liwo%( wykonywania obowi"zków bieg!ego rewiden-
ta banku oraz

7
c) ochrona tajemnicy prawnie chronionej w zakresie czyn-
no%ci powierzonych przez bank Spó!ce;
4) bank b$dzie móg! kierowa( do Spó!ki wi"#"ce zalecenia do-
tycz"ce wykonywania umowy obejmuj"cej pe!nomocnictwo
do dzia!ania w imieniu banku.
6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wykonywania przez
Spó!k$ dzia!alno%ci okre%lonej w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje si$ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
7. Dzia!alno%( Spó!ki okre%lona w ust. 2 podlega nadzorowi spra-
wowanemu przez Komisj$ Nadzoru Finansowego na zasadach okre%lonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272).

Art. 16. 1. Spó!ka mo#e:


1) posiada( rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim;
2) pobiera( z Narodowego Banku Polskiego oraz odprowadza(
do tego Banku znaki pieni$#ne, stosuj"c si$ do zasad obowi"-
zuj"cych banki w tym zakresie.
2. Spó!ka i osoby w niej zatrudnione wykonuj"ce lub uczestnicz"ce
w wykonywaniu czynno%ci bankowych s" obowi"zane zachowa( tajemnic$ bankow",
która obejmuje wszystkie wiadomo%ci dotycz"ce tych czynno%ci. Zakres tajemnicy ban-
kowej oraz zasady udzielania informacji stanowi"cych tajemnic$ bankow" okre%laj"
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Art. 17. Potwierdzone przez Spó!k$ dowody przyj$cia wp!aty i dowody wy-
p!aty, a w zakresie czynno%ci okre%lonych w art. 14 ust. 1 oraz w art. 15 ust. 1 i 2 rów-
nie# wystawiane przez Spó!k$ o%wiadczenia zawieraj"ce zobowi"zania, zwolnienie z
zobowi"za&, zrzeczenie si$ praw lub pokwitowanie odbioru nale#no%ci oraz stwierdza-
j"ce udzielenie kredytu, po#yczki pieni$#nej, wraz z informacj" o ich wysoko%ci, zasa-
dach oprocentowania, warunkach sp!aty – maj" moc prawn" dokumentów urz$dowych.

8
Rozdzia! 4
Gospodarowanie mieniem Spó!ki

Art. 18. 1. Mienie Spó!ki, którego zagospodarowanie nie jest mo#liwe, a


którego utrzymywania nie uzasadniaj" wzgl$dy ekonomiczne, mo#e zosta( zlikwido-
wane lub przekazane nieodp!atnie Skarbowi Pa&stwa, jednostkom samorz"du terytorial-
nego lub pa&stwowym jednostkom organizacyjnym.
2. Spó!ka mo#e pomniejszy( kapita! zapasowy o warto%( ksi$gow"
netto mienia w postaci %rodków trwa!ych, przekazywanego zgodnie z ust. 1.
Rozdzia! 5
Szczególne uprawnienia pracownicze
Art. 19. Listonoszom u#ywaj"cym w!asnych pojazdów do celów s!u#bowych,
w jazdach lokalnych, mo#e by( przyznane prawo do zwrotu kosztów zwi"zanych z
u#ywaniem tych pojazdów – do wysoko%ci miesi$cznego rycza!tu pieni$#nego lub do
wysoko%ci nieprzekraczaj"cej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, okre%lonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze%nia 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z pó'n. zm.6)), je#eli przebieg
pojazdu, z wy!"czeniem rycza!tu pieni$#nego, jest udokumentowany w ewidencji prze-
biegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Rozdzia! 6
Zmiany w przepisach obowi"zuj"cych

Art. 20. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi"zku


obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pó'n. zm.7))
wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:
1) w art. 60 w ust. 5 i 7 wyrazy „jednostki organizacyjne pa&stwo-
wego przedsi$biorstwa u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”
zast$puje si$ wyrazami „jednostki organizacyjne Poczty Polskiej
Spó!ki Akcyjnej”;

9
2) w art. 62 wyrazy „Poczty Polskiej” zast$puje si$ u#ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „Poczta Polska Spó!ka
Akcyjna”.
Art. 21. W ustawie z dnia 25 wrze%nia 1981 r. o przedsi$biorstwach pa&-
stwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z pó'n. zm.8)) w art. 4 w ust. 1 uchyla si$
pkt 4.
Art. 22. W ustawie z dnia 26 pa'dziernika 1995 r. o niektórych formach po-
pierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z pó'n.
zm.9)) w art. 30 w ust. 2 wyrazy „przedsi$biorstwa u#yteczno%ci publicznej »Poczta
Polska«” zast$puje si$ wyrazami „Poczta Polska Spó!ka Akcyjna”.
Art. 23. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó'n. zm.3)) w art. 3 w ust. 3 uchyla si$ pkt 10.
Art. 24. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z pó'n. zm.10)) w art. 93 w
ust. 1 w pkt 6 wyrazy „pa&stwowe przedsi$biorstwo u#yteczno%ci publicznej »Poczta
Polska«” zast$puje si$ wyrazami „Poczta Polska Spó!ka Akcyjna”.
Art. 25. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó'n. zm.11)) w art. 54 w § 1 w pkt 5 wyrazy „Poczt$ Polsk"”
zast$puje si$ wyrazami „Poczt$ Polsk" Spó!k$ Akcyjn"”.
Art. 26. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia!aniu wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego warto%ci maj"tkowych pochodz"cych z nielegalnych lub
nieujawnionych 'róde! oraz o przeciwdzia!aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1505, z pó'n. zm.12)) w art. 2 w pkt 1 wyrazy „pa&stwowe przed-
si$biorstwo u#yteczno%ci publicznej »Poczta Polska«” zast$puje si$ wyrazami „Poczta
Polska Spó!ka Akcyjna”.

Art. 27. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141,
poz. 1178, z pó'n. zm.13)) wyrazy „pa&stwowego przedsi$biorstwa u#yteczno%ci pu-
blicznej »Poczta Polska«” zast$puje si$ u#ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„Poczta Polska Spó!ka Akcyjna”.

10
Art. 28. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z pó'n. zm.4)) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:
1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Zadania z zakresu dzia!alno%ci pocztowej, okre%lone dla
zarz"dów pocztowych lub administracji pocztowych w
mi$dzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje
Poczta Polska Spó!ka Akcyjna, zwana dalej „Poczt"
Polsk" S.A.”.”;
2) w art. 31 w ust. 3 wyrazy „Poczta Polska” zast$puje si$ wyraza-
mi „Poczta Polska S.A.”;
3) w art. 32 w ust. 1-6 i 8 u#yte w ró#nych przypadkach wyrazy
„Poczta Polska” zast$puje si$ u#ytymi w odpowiednim przypad-
ku wyrazami „Poczta Polska S.A.”;
4) w art. 46 w ust. 2 wyrazy „Poczcie Polskiej” zast$puje si$ wyra-
zami „Poczcie Polskiej S.A.”;
5) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Operator przedk!ada Prezesowi UKE projekt regulaminu
%wiadczenia powszechnych us!ug pocztowych, o którym mo-
wa w ust. 1, oraz projekt zmian do obowi"zuj"cego regulami-
nu, co najmniej na 60 dni przed wprowadzeniem.”;
6) po art. 52 dodaje si$ art. 52a w brzmieniu:
„Art. 52a. 1. Operator publiczny obowi"zany do %wiadczenia
powszechnych us!ug pocztowych otrzymuje z bu-
d#etu pa&stwa dotacj$ podmiotow" do dzia!alno%ci
polegaj"cej na %wiadczeniu powszechnych us!ug
pocztowych, je#eli ich %wiadczenie przynosi stra-
t$.
2. Wysoko%( dotacji okre%la ustawa bud#etowa, przy
czym kwota dotacji nie mo#e przekroczy( ró#nicy
pomi$dzy kosztami %wiadczenia powszechnych
us!ug pocztowych a przychodami z tego tytu!u.

11
3. Operator publiczny jest obowi"zany zg!asza( mi-
nistrowi w!a%ciwemu do spraw !"czno%ci wyso-
ko%( straty poniesionej na %wiadczeniu powszech-
nych us!ug pocztowych do dnia
15 kwietnia roku nast$puj"cego po roku,
w którym strata ta zosta!a poniesiona.
4. Dotacja za rok, w którym powsta!a strata, jest
przyznawana na podstawie przed!o#onej przez
Prezesa UKE ministrowi w!a%ciwemu do spraw
!"czno%ci, w terminie do dnia 30 listopada roku
nast$puj"cego po roku, którego dotyczy dotacja:
1) kopii zbadanego przez bieg!ego rewidenta
sprawozdania finansowego operatora publicz-
nego, o którym mowa w art. 52 ust. 6;
2) informacji o spe!nieniu przez operatora wy-
mogów dotycz"cych %wiadczenia powszech-
nych us!ug pocztowych, o których mowa w
ustawie;
3) informacji o dokonaniu weryfikacji wymaga&
w zakresie prowadzenia przez operatora pu-
blicznego ksi"g rachunkowych i rachunku
kosztów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2.
5. Do dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje si$ od-
powiednio przepisy art. 33a.”.

Rozdzia! 7
Przepisy przej%ciowe i ko&cowe

Art. 29. 1. Traci moc ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o pa&stwowym


przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106,
poz. 675, z pó'n. zm.1)), z wyj"tkiem przepisów art. 15a-15c i art. 41, które zachowuj"
moc w okresie 36 miesi$cy od dnia wej%cia w #ycie niniejszej ustawy.

12
2. Do dnia wykre%lenia Poczty Polskiej z rejestru przedsi$biorców
Poczta Polska dzia!a na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 30. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 30 dni od dnia og!oszenia, z


wyj"tkiem przepisów art. 20, 22, 24-28, które wchodz" w #ycie w terminie, o którym
mowa w art. 9 ust. 3.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1442 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r.
Nr 179, poz. 1279 i Nr 123, poz. 850.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240,
poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116,
poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169,
poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208,
poz. 1532.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96,
poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385
i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594,
Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808,
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401, Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r.
Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99,
poz. 661, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277,
poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

13
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240,
poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 220, poz. 1600.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz.
27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271,
Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 251,
poz. 1844 i Nr 157, poz. 1119.
10)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170,
poz. 1651, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.
11)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818,
Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671.
12)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62,
poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
13)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260,
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r.
Nr 61, poz. 410.

14
UZASADNIENIE

Przedmiotem projektu ustawy jest komercjalizacja pa&stwowego przedsi$biorstwa u#y-


teczno%ci publicznej „Poczta Polska”. Poczta Polska jest przedsi$biorstwem powo!anym
na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o pa&stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci
publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z pó'n. zm.) do %wiadczenia us!ug
pocztowych, w tym przede wszystkim powszechnych us!ug pocztowych. Poczta Polska
jest du#ym przedsi$biorstwem sieciowym zatrudniaj"cym oko!o 100 tysi$cy pracowni-
ków. Jest ona obecnie najwi$kszym operatorem pocztowym spo%ród ok. 140 operato-
rów dzia!aj"cych na polskim rynku pocztowym (stan na dzie& 8 wrze%nia 2006 r.).
Wst"pienie Polski w struktury europejskie spowodowa!o zmiany na rynku us!ug pocz-
towych, który jest stopniowo uwalniany dla konkurencji, a# do pe!nej jego liberalizacji
planowanej w 2011 r. Gdy to nast"pi, Poczta Polska b$dzie musia!a sprosta( konkuren-
cji ze strony najwi$kszych i najlepszych operatorów pocztowych, jak np. poczta nie-
miecka. Dlatego te# bardzo wa#ne jest, aby dobrze wykorzysta( ten czas na przygoto-
wanie Poczty Polskiej do wymaga& wolnego rynku i przekszta!ci( j" w pr$#nie
dzia!aj"c" konkurencyjn" i stabiln" finansowo firm$. Inspiracj" i propozycj" nowych
bardziej efektywnych rozwi"za& dla Poczty Polskiej, które pozwol" jej utrzyma( pozy-
cj$ na polskim rynku us!ug pocztowych, s" rozwi"zania przyj$te w poszczególnych
pa&stwach Unii Europejskiej. Analiza tych rozwi"za& wskazuje, #e najbardziej roz-
powszechnion" i najlepiej odpowiadaj"c" potrzebom gospodarki rynkowej form" pro-
wadzenia dzia!alno%ci gospodarczej jest spó!ka prawa handlowego. Obecnie w tej for-
mie prawnej dzia!a wi$kszo%( obecnych na rynku zagranicznym operatorów
pocztowych. Równie# w Polsce generaln" polityk" Skarbu Pa&stwa jest odchodzenie od
formy prawnej przedsi$biorstwa pa&stwowego.
Celem komercjalizacji Poczty Polskiej, czyli przekszta!cenia formy prawnej przedsi$-
biorstwa pa&stwowego w form$ jednoosobowej spó!ki akcyjnej Skarbu Pa&stwa, jest
umo#liwienie temu podmiotowi gospodarczemu funkcjonowania na rynku w takiej
samej formie, w jakiej funkcjonuj" dzia!aj"cy na nim inni krajowi i zagraniczni operato-
rzy pocztowi, czyli w formie bardziej dostosowanej do warunków konkurencyjnych ni#
forma przedsi$biorstwa pa&stwowego. Dzia!aj"c jako spó!ka prawa handlowego, Poczta
Polska b$dzie mog!a skutecznie przygotowa( si$ do wzmo#onej konkurencji, po pe!nym
uwolnieniu rynku us!ug pocztowych, projektowanym w 2009 r. Ponadto b$dzie mia!a
szersze mo#liwo%ci pozyskania ze 'róde! zewn$trznych %rodków na finansowanie na-
k!adów inwestycyjnych, tj. komercyjnych kredytów bankowych i emisji obligacji.
Zmiana formy prawnej wp!ynie te# na usprawnienie procesu decyzyjnego. Obecnie nie-
które decyzje zwi"zane z dzia!alno%ci" gospodarcz" nie mog" by( podejmowane przez
kadr$ zarz"dzaj"c" bez konsultacji z organem nadzoruj"cym, co spowalnia zdolno%ci
Poczty Polskiej do szybkiego reagowania na dzia!ania konkurencji. Zgodnie z przyj$t"
przez Rad$ Ministrów w dniu 11 kwietnia 2006 r. koncepcj" przekszta!cenia w!asno-
%ciowego Poczty Polskiej komercjalizacja b$dzie pierwszym etapem tego przekszta!ce-
nia. Je#eli Poczta Polska, dzia!aj"c jako spó!ka akcyjna Skarbu Pa&stwa, wykorzysta
dane jej szanse rozwoju i jej sytuacja ekonomiczna i finansowa utrzyma lub poprawi
si$, wp!ynie to na warto%( Spó!ki w drugim etapie przekszta!cenia w!asno%ciowego,
które zgodnie z ww. koncepcj" powinno nast"pi( do 2011 r., o ile nie wyst"pi" prze-
ciwwskazania natury gospodarczej.
Aktualny stan prawny wyklucza komercjalizacj$ Poczty Polskiej. Ustawa z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z
pó'n. zm.) w art. 3 w ust. 3 pkt 7 stanowi, #e komercjalizacji nie podlegaj" przedsi$-
biorstwa pa&stwowe dzia!aj"ce na podstawie ustaw innych ni# ustawa o przedsi$bior-
stwach pa&stwowych, chyba #e przedsi$biorstwa te podlegaj" komercjalizacji na pod-
stawie innych ustaw, ponadto w art. 3 w ust. 3 w pkt 10 w sposób imienny wskazuje
si$, #e pa&stwowe przedsi$biorstwo u#yteczno%ci publicznej (p.p.u.p.) „Poczta Polska”
nie podlega komercjalizacji. Konieczne zatem jest stworzenie podstawy prawnej do
dokonania komercjalizacji p.p.u.p. „Poczta Polska”.
Podstaw" prawn" do przeprowadzenia komercjalizacji Poczty Polskiej jest projektowa-
na ustawa o komercjalizacji pa&stwowego przedsi$biorstwa u#yteczno%ci publicznej
„Poczta Polska”, która w art. 23 uchyla pkt 10 w ust. 3 w art. 3 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji. Projektowana ustawa reguluje proces komercjalizacji Poczty Polskiej
przez odes!anie do ogólnych zasad komercjalizacji zawartych w dziale II ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z uwzgl$dnieniem jednak#e spe-
cyfiki p.p.u.p. „Poczta Polska”.

Tekst projektu ustawy zosta! podzielony na nast$puj"ce rozdzia!y:


1. Przepisy ogólne.
2. Komercjalizacja Poczty Polskiej.

2
3. Dzia!alno%( Spó!ki.
4. Gospodarowanie mieniem Spó!ki.
5. Szczególne uprawnienia pracownicze.
6. Zmiany w przepisach obowi"zuj"cych.
7. Przepisy przej%ciowe i ko&cowe.

Rozdzia! 1 projektowanej ustawy w art. od 1 do 5 zawiera przepisy ogólne.

W art. 1 okre%lono zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zakresem podmioto-


wym ustawy jest obj$te pa&stwowe przedsi$biorstwo u#yteczno%ci publicznej „Poczta
Polska”, natomiast zakres przedmiotowy ustawy obejmuje zasady i tryb komercjalizacji.

Art. 2 ust. 1 projektu ustawy definiuje poj$cie komercjalizacji Poczty Polskiej. Zgodnie
z tym przepisem komercjalizacja Poczty Polskiej polega na przekszta!ceniu Poczty Pol-
skiej w spó!k$ akcyjn", w której Skarb Pa&stwa jest jedynym akcjonariuszem.
Istot" procesu komercjalizacji jest zast"pienie dotychczasowej formy przedsi$biorstwa
pa&stwowego form" spó!ki prawa handlowego, z zastrze#eniem na rzecz Skarbu Pa&-
stwa wy!"cznych uprawnie& w!a%cicielskich. Zdecydowano o przekszta!ceniu Poczty
Polskiej w spó!k$ akcyjn", gdy#, porównuj"c form$ prawn" przedsi$biorstwa pa&stwo-
wego i form$ spó!ki akcyjnej, nale#a!o uzna( przewag$ tej drugiej jako formy bardziej
nowoczesnej, efektywniejszej ekonomicznie i dostosowanej do funkcjonowania w wa-
runkach konkurencyjnych. Ponadto przekszta!cenie Poczty Polskiej w spó!k$ prawa
handlowego jest zgodne z generaln" polityk" Skarbu Pa&stwa odchodzenia od formy
prawnej przedsi$biorstwa pa&stwowego.
Art. 2 ust. 2 stanowi, #e Poczta Polska S.A. (zwana dalej „Spó!k"”) wst$puje we
wszystkie stosunki prawne, których podmiotem by!a Poczta Polska, bez wzgl$du na
charakter prawny tych stosunków, je#eli przepisy projektowanej ustawy nie stanowi"
inaczej.
Uzasadnieniem zamieszczenia takiego uregulowania jest fakt, #e cel komercjalizacji,
jakim jest zwi$kszenie efektywno%ci gospodarczej nowo powsta!ej spó!ki, mo#e by(
osi"gni$ty tylko wtedy, gdy nowo powsta!y podmiot przejmie wszystkie prawa i obo-
wi"zki by!ego przedsi$biorstwa pa&stwowego. Taka sukcesja uniwersalna umo#liwia
kontynuowanie dzia!alno%ci gospodarczej przez nowo powsta!" spó!k$ i skutkuje za-
chowaniem ci"g!o%ci stosunków prawnych, w których wyst$powa! przekszta!cany

3
podmiot. Na nowo powsta!" spó!k$ przechodz" wszystkie prawa i obowi"zki, które zo-
sta!y na!o#one na przedsi$biorstwo pa&stwowe, w tym:
1) obowi"zki i prawa na!o#one na Poczt$ Polsk" w drodze odr$bnych ustaw, w tym
przede wszystkim:
a) obowi"zek przewidziany w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z pó'n. zm.), który nak!ada na
Poczt$ Polsk" realizacj$ zada& operatora publicznego okre%lonych w ww.
ustawie,
b) obowi"zek prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej, z uwzgl$dnieniem zasad
dotycz"cych bezpiecze&stwa i obronno%ci pa&stwa. Ustawa z dnia 12
czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe w art. 41 ust. 1 stanowi, #e „operatorzy
s" obowi"zani do wykonywania zada& na rzecz obronno%ci, bezpiecze&stwa
pa&stwa lub bezpiecze&stwa i porz"dku publicznego w zakresie i na warun-
kach okre%lonych w ustawie oraz w przepisach odr$bnych”,
c) programy pomocowe wydane na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003
r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 7 listopada 1996 r.
o obowi"zkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722,
z pó'n. zm.),
2) w zakresie szeroko rozumianych stosunków cywilnoprawnych nowo powsta!a spó!-
ka jest nast$pc" prawnym przedsi$biorstwa pa&stwowego; oznacza to m.in., #e:
a) na nowo powsta!" Spó!k$ przechodz" wszystkie prawa o charakterze rze-
czowym, w tym tak#e prawo wieczystego u#ytkowania oraz ograniczone
prawo rzeczowe (u#ytkowania) przewidziane w aktach przekazania ma-
j"tku pa&stwowej jednostki organizacyjnej Polska Poczta Telegraf i Tele-
fon,
b) na Spó!k$ przejd" zobowi"zania wynikaj"ce z zawartych przez Poczt$
Polsk" umów dotycz"cych wspó!pracy, jak i rodz"cych zobowi"zania fi-
nansowe zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. Np. umowa
dotycz"ca cz!onkostwa Poczty Polskiej w PostEurope czy np. umowa
zawarta z International Post Corporation dotycz"ca %wiadczenia specja-
listycznych us!ug, podpisana w dniu 11 kwietnia 2005 r.,

4
3) potencja! maj"tkowy Spó!ki z chwil" przekszta!cenia nie zmieni si$ w stosunku do
by!ego przedsi$biorstwa pa&stwowego. W zwi"zku z tym nie istnieje mo#liwo%( za-
równo tzw. dokapitalizowania Spó!ki przez przekazanie jej dodatkowego maj"tku,
którego Poczta Polska nie posiada!a w chwili przekszta!cenia, ani te# mo#liwo%( je-
go uszczuplenia przez wy!"czenie z procedury komercjalizacji okre%lonych cz$%ci
tego maj"tku,
4) stosunki administracyjnoprawne równie# b$d" kontynuowane przez nast$pc$ praw-
nego. Przyk!adem stosunków administracyjnoprawnych, które przechodz" na na-
st$pc$ prawnego, s" np.:
a) koncesje – przyk!adem dzia!alno%ci koncesjonowanej wykonywanej przez Pocz-
t$ Polsk" jest dzia!alno%( gospodarcza w zakresie us!ug ochrony osób i mienia
wykonywana na podstawie koncesji udzielonej przez Ministra Spraw We-
wn$trznych i Administracji,
b) uprawnienia do wykonywania dzia!alno%ci pocztowej na podstawie wpisu do re-
jestru operatorów pocztowych pod nr A-00001 i B-00106,
c) obowi"zki identyfikacyjne. W art. 12 ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p!atników (Dz. U. z 2004 r. Nr
269, poz. 2681, z pó'n. zm.) od generalnej zasady, zgodnie z któr" NIP nadany
podatnikowi nie przechodzi na nast$pc$ prawnego, s" przewidziane dwa wyj"t-
ki; jednym z nich jest sytuacja przekszta!cenia przedsi$biorstwa pa&stwowego w
jednoosobow" spó!k$ Skarbu Pa&stwa. Podobnie jest w przypadku numeru RE-
GON. W %wietle przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pu-
blicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pó'n. zm.) numer REGON ma charakter
niepowtarzalny i zgodnie z generaln" zasad" nie przechodzi na nast$pc$ praw-
nego, jednak#e w rozporz"dzeniu z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i
metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodo-
wej, w tym wzorów wniosków, ankiet i za%wiadcze&, oraz szczegó!owych wa-
runków i trybu wspó!dzia!ania s!u#b statystyki publicznej z innymi organami
prowadz"cymi urz$dowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicz-
nej przewidziany jest wyj"tek, zgodnie z którym nie powoduje nadania nowego
numeru REGON przekszta!cenie przedsi$biorstwa pa&stwowego w jednooso-
bow" spó!k$ Skarbu Pa&stwa.

5
Art. 3 projektu ustawy przyznaje Spó!ce wy!"czne prawo u#ywania wyrazu „poczta” w
nazwie spó!ki, w ró#nych przypadkach, oraz zastrze#onego znaku towarowego.
Nale#y tu wyja%ni(, #e intencj" ustawodawcy jest przeniesienie na Spó!k$ wy!"cznego
prawa do u#ywania w nazwie podmiotu wyrazu „poczta”, które obecnie przys!uguje
przedsi$biorstwu na podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o pa&stwowym
przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”, a które nie przesz!oby na
Spó!k$ na podstawie art. 2 ust. 2 projektowanej ustawy. Na mocy bowiem art. 2 ust. 2
przechodzi jedynie prawo do u#ywania dotychczasowej nazwy „Poczta Polska”. Nazwa
identyfikuje przedsi$biorstwo w obrocie prawnym i gospodarczym. Stanowi ona samo-
istne dobro o charakterze niematerialnym i posiada warto%( maj"tkow". Nazwa przed-
si$biorstwa pozostaje pod ochron" prawa cywilnego. Zgodnie z art. 43 K.c. „w razie
przekszta!cenia osoby prawnej mo#na zachowa( jej dotychczasow" firm$ z wyj"tkiem
okre%lenia wskazuj"cego na form$ prawn" osoby prawnej, je#eli uleg!a ona zmianie”.
Zatem przekszta!cenie przedsi$biorstwa pa&stwowego w jednoosobow" spó!k$ Skarbu
Pa&stwa b$dzie prowadzi!o do tego, #e nowo powsta!a spó!ka b$dzie mog!a korzysta( z
firmy przedsi$biorstwa pa&stwowego (firm" przedsi$biorstwa jest jego nazwa) z okre-
%leniem wskazuj"cym na dany typ kapita!owej spó!ki handlowej.
Znak towarowy Poczty Polskiej zosta! zg!oszony do Urz$du Patentowego Rzeczypospo-
litej Polskiej i od dnia 4 czerwca 1998 r. jest chroniony %wiadectwem ochronnym wy-
danym przez ten urz"d w dniu 5 marca 2003 r.; zosta! tak#e zg!oszony do Urz$du Euro-
pejskiego i aktualnie oczekuje na rejestracj$.
Nale#y jednocze%nie podkre%li(, #e uprawnienia przyznane Spó!ce w powy#szym arty-
kule nie s" regulacj" now". Prawo takie jest kontynuacj" uprawnie& przyznanych Po-
czcie Polskiej na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o pa&stwowym przedsi$biorstwie
u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”.
Art. 4 projektowanej ustawy przyznaje Spó!ce prawo u#ywania w dzia!alno%ci dotycz"-
cej obowi"zku %wiadczenia powszechnych us!ug pocztowych oznak z god!em Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz piecz$ci urz$dowych z wizerunkiem or!a, ustalonym dla god!a i
napisem w otoku.
W dotychczasowej dzia!alno%ci prawo takie przys!ugiwa!o przedsi$biorstwu pa&stwo-
wemu na podstawie art. 5 ustawy o pa&stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci pu-
blicznej „Poczta Polska”. Aktualnie art. 2a pkt 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecz$ciach pa&stwowych

6
(Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000), zgodnie z którym wizerunku or!a mog" u#ywa(
te podmioty, którym przepisy szczególne daj" prawo do u#ywania wizerunku or!a, stwa-
rza mo#liwo%( utrzymania tego uprawnienia równie# dla Spó!ki. Nale#y jednak zauwa-
#y(, #e prawo to jest ograniczone, bowiem Spó!ka b$dzie mog!a u#ywa( wizerunku or!a
tylko w dzia!alno%ci polegaj"cej na obowi"zku %wiadczenia powszechnych us!ug pocz-
towych przez operatora publicznego, zatem dzia!alno%( komercyjna Poczty Polskiej
S.A. jest wy!"czona spod tego uprawnienia.
Art. 5 projektu ustawy stanowi, #e do Spó!ki nie ma zastosowania art. 6 pkt 4 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad!o%ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z
pó'n. zm.).
Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy – Prawo upad!o%ciowe i naprawcze, p.p.u.p.
„Poczta Polska”, jako podmiot utworzony na podstawie odr$bnej ustawy, nie mo#e
upa%(. Uregulowanie takie stanowi w ocenie Komisji Europejskiej nieograniczon" po-
moc pa&stwa, która jest niezgodna z przepisami dotycz"cymi pomocy publicznej i naru-
sza zasady konkurencji na wspólnym rynku. Komisja Europejska wszcz$!a post$powa-
nie wyja%niaj"ce w tej sprawie, które zosta!o zawieszone, jako #e strona polska
zobowi"za!a si$ do rozwi"zania tego problemu przy komercjalizacji Poczty Polskiej.

Rozdzia! 2 projektowanej ustawy (art. 6-12) zawiera przepisy reguluj"ce proces komer-
cjalizacji Poczty Polskiej.

Art. 6 projektu ustawy stanowi, #e do komercjalizacji Poczty Polskiej stosuje si$ przepi-
sy dzia!u II ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
Nr 171, poz. 1379, z pó'n. zm.), o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Odes!anie do przepisów ustawy oznacza, #e do Spó!ki b$d" mia!y zastosowanie wszyst-
kie przepisy dzia!u II ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyj"tkiem tych, które
w sposób odmienny zostan" uregulowane w projektowanej ustawie. Poni#ej wskazano
te przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, które b$d" mia!y bezpo%rednie za-
stosowanie do komercjalizacji Poczty Polskiej, z uwzgl$dnieniem zmian wprowadzo-
nych ustaw" z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz o zmianie innych ustaw. S" to:
1) art. 5 ustawy, zgodnie z którym dzia!alno%( Spó!ki zostanie oparta na przepisach
Kodeksu spó!ek handlowych. Artyku! ten wy!"cza stosowanie niektórych przepisów
K.s.h. do spó!ki powsta!ej w wyniku komercjalizacji. S" to: art. 359, w zakresie do-

7
tycz"cym przymusowego umorzenia, i art. 418, który dotyczy przymusowego wy-
kupu akcji akcjonariuszy mniejszo%ciowych (reprezentuj"cych nie wi$cej ni# 5 %
kapita!u zak!adowego) przez akcjonariuszy wi$kszo%ciowych (posiadaj"cych !"cz-
nie nie mniej ni# 95 % kapita!u zak!adowego). Artyku! ten nie b$dzie mia! zastoso-
wania do Spó!ki, bowiem b$dzie ona spó!k" z jednoosobowym udzia!em Skarbu
Pa&stwa. Do Spó!ki nie b$dzie mia! te# zastosowania art. 303 § 2 K.s.h.,
2) art. 6 ustawy, w którym zosta!y uregulowane kwestie pracownicze. Zgodnie z ust. 1
tego artyku!u pracownicy komercjalizowanego przedsi$biorstwa staj" si$ z mocy
prawa pracownikami Spó!ki. Oznacza to, #e warunki pracy i p!acy pracowników
Spó!ki pozostaj" takie same, jakie obowi"zywa!y w przedsi$biorstwie. Ewentualne
rozwi"zanie stosunku pracy albo zmiana zasad wynagradzania mo#e nast"pi( tylko
na zasadach ogólnych, okre%lonych w Kodeksie pracy. Równie# dotychczas dzia!a-
j"ce w przedsi$biorstwie zwi"zki zawodowe mog" funkcjonowa( bez potrzeby po-
nownego ich zawi"zywania i rejestracji. Regulaminy wynagradzania, regulaminy
pracy, a tak#e zak!adowe uk!ady zbiorowe pracy obowi"zuj"ce w przedsi$biorstwie,
obowi"zuj" nadal w spó!ce. Zgodnie z ust. 2 art. 6 do pe!nienia funkcji prezesa
pierwszego zarz"du spó!ki powo!uje si$ dyrektora komercjalizowanego przedsi$-
biorstwa, chyba #e nie wyrazi on zgody na pe!nienie tej funkcji. Za utrzymaniem ta-
kiego uregulowania przemawia znajomo%( dzia!alno%ci Poczty Polskiej niezb$dna
do kontynuowania dzia!alno%ci. Zgodnie z ust. 3 art. 6 stosunek pracy dyrektora
przedsi$biorstwa oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powo!ania wygasa
z dniem wykre%lenia przedsi$biorstwa pa&stwowego z rejestru przedsi$biorców.
Pracownikami Poczty Polskiej zatrudnionymi na podstawie powo!ania s" Dyrektor
Generalny Poczty Polskiej, jego zast$pcy oraz cz!onkowie Rady Poczty Polskiej.
Oznacza to, #e stosunek pracy zatrudnionych na podstawie powo!ania Dyrektora
Generalnego Poczty Polskiej, jego zast$pców a tak#e cz!onków Rady Poczty Pol-
skiej, wyga%nie. Uzasadnienie zastosowania tego ust$pu jest takie, #e organizacja
przedsi$biorstwa pa&stwowego ró#ni si$ w zasadniczy sposób od organizacji spó!ki
prawa handlowego. Organy, które wyst$powa!y w przedsi$biorstwie pa&stwowym,
musz" zosta( rozwi"zane, a w ich miejsce zostan" utworzone organy odpowiednie
dla spó!ki prawa handlowego (zarz"d, rada nadzorcza, walne zgromadzenie). Nie
mo#na bowiem dopu%ci( do sytuacji, w której w ramach jednego organizmu b$d"
funkcjonowa!y organy w!a%ciwe zarówno dla przedsi$biorstwa pa&stwowego, jak i
dla spó!ki prawa handlowego. Zgodnie z ust. 4 pracownikom, których stosunek pra-

8
cy wyga%nie w trybie ust. 3, przys!uguje odprawa w wysoko%ci 3-miesi$cznego
wynagrodzenia,
3) art. 7 ustawy stanowi, #e bilans zamkni$cia przedsi$biorstwa pa&stwowego staje si$
bilansem otwarcia spó!ki, przy czym suma kapita!ów w!asnych jest równa sumie
funduszu za!o#ycielskiego, funduszu przedsi$biorstwa i niepodzielnego wyniku fi-
nansowego za okres dzia!alno%ci przedsi$biorstwa przed komercjalizacj". Uregulo-
wanie takie wydaje si$ uzasadnione, poniewa# sporz"dzanie dwóch bilansów na
dwa nast$puj"ce po sobie dni bilansowe (jako dzie& bilansowy przyjmuje si$ dzie&
wpisania spó!ki do rejestru) nie wydaje si$ mie( #adnego racjonalnego uzasadnienia
i spowodowa!oby jedynie zwi$kszenie kosztów,
4) art. 8 ustawy reguluj"cy sytuacj$ niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za
okres poprzedzaj"cy komercjalizacj$ lub niepodj$cia decyzji w sprawie podzia!u zy-
sku netto albo okre%lenia sposobu pokrycia straty netto stanowi, #e czynno%ci tych w
takim przypadku dokona walne zgromadzenie spó!ki,
5) w art. 12 ust. 2 okre%laj"cy, kto mo#e by( powo!any na cz!onka rady nadzorczej, ust.
5 reguluj"cy tryb odwo!ywania przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej oraz
ust. 6 stanowi"cy, #e niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników nie stano-
wi przeszkody do wpisania Spó!ki do rejestru ani do podejmowania wa#nych
uchwa! przez rad$ nadzorcz",
6) art. 13 oraz art. 14 ustawy reguluj"ce sprawy zwi"zane z powo!ywaniem rady nad-
zorczej spó!ki, z tym #e do Poczty Polskiej jako jednoosobowej spó!ki Skarbu Pa&-
stwa b$dzie mia! zastosowanie tylko art. 13, który stanowi, #e do czasu, gdy Skarb
Pa&stwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spó!ki, cz!onkowie rady nadzorczej tej
spó!ki nie mog" pozostawa( w stosunku pracy ze spó!k" ani %wiadczy( pracy lub
us!ug na jej rzecz na podstawie innego tytu!u prawnego. Zakaz pozostawania w sto-
sunku pracy w jednoosobowej spó!ce Skarbu Pa&stwa nie dotyczy osób wybranych
do rady nadzorczej przez pracowników. Natomiast art. 14, który stanowi, #e w mo-
mencie, w którym Skarb Pa&stwa przestanie by( jedynym akcjonariuszem spó!ki,
postanowienia statutu dotycz"ce powo!ywania i odwo!ywania cz!onków rady nad-
zorczej mog" by( zmienione, jednak#e z zastrze#eniem, #e pracownicy nadal za-
chowaj" prawo wyboru okre%lonej liczby swoich przedstawicieli (liczba ta uzale#-
niona jest od liczebno%ci rady nadzorczej), ma w przypadku ustanowienia Skarbu
Pa&stwa jedynym akcjonariuszem wy!"cznie charakter informacyjny. B$dzie on

9
mia! zastosowanie dopiero w drugim etapie przekszta!cenia Poczty Polskiej, tj. po
podj$ciu przez Rad$ Ministrów decyzji o prywatyzacji Spó!ki. Nie zostaje on obec-
nie wy!"czony, poniewa# bez wzgl$du na to, czy Poczta Polska b$dzie prywatyzo-
wana w oparciu o przepisy dzia!u IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji czy w
trybie odr$bnej ustawy, przepis ten b$dzie gwarantowa! pracownikom prawo wybo-
ru okre%lonej liczby swoich przedstawicieli,
7) art. 15 ustawy okre%laj"cy status pracownika b$d"cego cz!onkiem rady nadzorczej.
Gwarantuje on pracownikowi spó!ki b$d"cemu cz!onkiem rady nadzorczej gwaran-
cj$ zatrudnienia. Zgodnie z tym zapisem spó!ka nie mo#e w okresie trwania kaden-
cji rady ani w okresie roku po jej zako&czeniu wypowiedzie( stosunku pracy ani
zmieni( na niekorzy%( warunków pracy lub p!acy takiemu pracownikowi. Z uwagi
na rol$, jak" pe!ni rada nadzorcza w spó!ce akcyjnej, przyznanie takich gwarancji
jest konieczne, aby mog!a ona swobodnie wykonywa( swoje uprawnienia i spe!nia(
rol$, do jakiej zosta!a powo!ana, bez obaw, #e jej niekorzystne rozstrzygni$cia mog"
zako&czy( si$ odwo!aniem jej cz!onków. Ochrona przyznana w tym artykule ma
charakter bezwzgl$dny, gdy# polega na zakazie wypowiedzenia stosunku pracy.
Ochrona ta nie obejmuje przypadków rozwi"zania stosunku pracy; oznacza to, #e w
przypadku zaistnienia przyczyn okre%lonych w art. 52 lub 53 Kodeksu pracy (roz-
wi"zanie umowy o prac$ bez wypowiedzenia z winy pracownika) mo#liwe jest
rozwi"zanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z cz!onkiem rady nadzorczej,
8) art. 15a okre%laj"cy wymagania, jakie musi spe!nia( osoba wskazana przez Skarb
Pa&stwa do pe!nienia funkcji cz!onka rady nadzorczej. S" to wymagania dotycz"ce
apolityczno%ci tych osób. Zgodnie z nimi cz!onkiem rady nadzorczej nie mo#e by(
osoba, która jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim lub biurze pos!a do
Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prac$, umowy o dzie!o lub innej
umowy o podobnym charakterze, a tak#e osoby wchodz"ce w sk!ad organów partii
politycznych reprezentuj"cych partie polityczne na zewn"trz, uprawnione do zaci"-
gania zobowi"za& oraz osoby zatrudnione przez partie polityczne na podstawie
umowy o prac$,
9) art. 16 reguluj"cy tryb i zasady wyboru przez pracowników Spó!ki jednego cz!onka
zarz"du,
10) art. 19a reguluj"cy tryb powo!ywania cz!onków zarz"du przez rad$ nadzorcz",

10
11) art. 19 i 19b ustawy reguluj"ce sprawy zwi"zane z gospodarowaniem mieniem
spó!ki. Zgodnie z art. 19 spó!ka sprzedaje sk!adniki aktywów trwa!ych, których
warto%( przekracza równowarto%( w z!otych kwoty 5 000 euro w drodze przetargu.
Ust. 2 tego artyku!u przewiduje mo#liwo%( odst"pienia od obowi"zku przeprowa-
dzania przetargu, w sytuacji gdy na uprzednio og!oszony przetarg nie wp!yn$!a #ad-
na oferta i gdy sprzeda# nieruchomo%ci nast$puje za cen$ nie ni#sz" ni# 2/3 ceny
wywo!awczej, a w przypadku pozosta!ych sk!adników aktywów trwa!ych – gdy
sprzeda# ich nast$puje za cen$ nie ni#sz" od ceny wywo!awczej. Zgodnie z ust. 3 na
obni#enie ceny sprzeda#y sk!adników aktywów trwa!ych, których cena wywo!awcza
przekracza równowarto%( w z!otych kwoty 30 000 euro, jest wymagana zgoda wal-
nego zgromadzenia. Natomiast zgodnie z art. 19b zawarcie przez spó!k$ umowy,
której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z d!ugu, albo innej umowy niezwi"-
zanej z przedmiotem dzia!alno%ci gospodarczej spó!ki, który okre%lony jest w statu-
cie, wymaga pod rygorem niewa#no%ci zgody rady nadzorczej. Zgoda rady nadzor-
czej nie jest wymagana, gdy warto%( tych umów nie przekracza równowarto%ci w
z!otych kwoty 5 000 euro.
Powy#ej zosta!y przedstawione przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, które
b$d" mia!y zastosowanie do Spó!ki. Te, które nie zosta!y wymienione, zosta!y w sposób
odmienny uregulowane w ni#ej wymienionych artyku!ach projektowanej ustawy.
Art. 7 ust. 1 okre%la organ zobowi"zany do przekszta!cenia Poczty Polskiej w spó!k$
akcyjn" Skarbu Pa&stwa. W projektowanym artykule jest przewidziane, #e komercjali-
zacji Poczty Polskiej dokona minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci.
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji w art. 4 przewiduje trzy mo#liwe tryby uru-
chomienia procesu komercjalizacji przedsi$biorstwa pa&stwowego: na wniosek organu
za!o#ycielskiego, na wniosek dyrektora i rady pracowniczej oraz z w!asnej inicjatywy
ministra w!a%ciwego do spraw Skarbu Pa&stwa. W projektowanej ustawie w odniesie-
niu do p.p.u.p. „Poczta Polska” kwestie te uregulowano odmiennie. Rada Ministrów na
posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2006 r. przyj$!a za!o#enia, zgodnie z którymi komercja-
lizacji Poczty Polskiej dokona minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci. Obowi"zek ten
zostaje na!o#ony na ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci w art. 6 ust. 1 projektowa-
nej ustawy.
Zaproponowany w ust. 1 termin 12 miesi$cy na przeprowadzenie procesu komercjaliza-
cji jest niezb$dny na przygotowanie przez przedsi$biorc$ stosownych dokumentów oraz

11
przygotowanie przez ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci aktu komercjalizacji. W
akcie komercjalizacji nale#y ustali( statut przedsi$biorstwa, który b$dzie wymaga(
przeprowadzenia uzgodnie&, wysoko%( kapita!u zak!adowego przedsi$biorstwa oraz
imiona i nazwiska cz!onków organów pierwszej kadencji, a tak#e osob$ upowa#nion"
do zg!oszenia wniosku o wpisanie spó!ki do rejestru przedsi$biorców, je#eli jest to oso-
ba inna ni# zarz"d.
W art. 7 ust. 2 na!o#ono na Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej obowi"zek przed!o-
#enia ministrowi w!a%ciwemu do spraw !"czno%ci kwestionariusza przedsi$biorstwa
oraz innych dokumentów niezb$dnych do sporz"dzenia aktu komercjalizacji.
Kwestionariusz przedsi$biorstwa pa&stwowego przeznaczonego do komercjalizacji za-
wiera:
1) proponowane dane do statutu spó!ki,
2) wybrane informacje o przedsi$biorstwie (m.in. nazwa przedsi$biorstwa, siedziba,
numer REGON),
3) sytuacj$ prawno-organizacyjn" przedsi$biorstwa,
4) sytuacj$ ekonomiczno-finansow" przedsi$biorstwa.

Dokumentami, które dyrektor jest obowi"zany przygotowa(, s":


1) zarz"dzenie o utworzeniu przedsi$biorstwa pa&stwowego,
2) za%wiadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
3) aktualny wyci"g z rejestru przedsi$biorstw pa&stwowych,
4) wykaz dokumentów, na podstawie których przedsi$biorstwo naby!o okre%lone pra-
wo do nieruchomo%ci, oraz kopie tych dokumentów,
5) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe, wraz z opini"
bieg!ego rewidenta, je#eli sprawozdania finansowe za te lata by!y badane przez bie-
g!ych rewidentów,
6) sprawozdanie F-O1 na ostatni dzie& miesi"ca poprzedzaj"cego wej%cie w #ycie
ustawy,
7) sprawozdanie z przep!ywu %rodków pieni$#nych (cash-flow) za ostatnie dwa lata
obrotowe oraz na ostatni dzie& miesi"ca poprzedzaj"cego wej%cie w #ycie ustawy,
8) kwestionariusz osobowy dyrektora przedsi$biorstwa pa&stwowego oraz o%wiadczanie
dyrektora o nieuczestniczeniu we w!adzach spó!ek konkurencyjnych,

12
9) propozycja sk!adu zarz"du spó!ki, przedstawiona przez dyrektora przedsi$biorstwa
pa&stwowego, wraz z o%wiadczeniami o nieuczestniczeniu we w!adzach spó!ek,
10) lista przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej spó!ki, wraz z uchwa!" ogól-
nego zebrania pracowników w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników do ra-
dy nadzorczej.
Ponadto okre%lono, #e Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowi"zany przed!o#y(
kwestionariusz przedsi$biorstwa i dokumenty, o których mowa powy#ej, w terminie 3
miesi$cy od dnia wej%cia w #ycie ustawy. Zaproponowany termin jest zgodny
z ogólnymi zasadami przyj$tymi w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 8 projektu ustawy powierza obowi"zek sporz"dzenia aktu komercjalizacji mini-
strowi w!a%ciwemu do spraw !"czno%ci.
Regulacje art. 8 projektowanej ustawy generalnie nie odbiegaj" od regulacji art. 9
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z tym #e czynno%ci przewidziane w ustawie o
komercjalizacji i prywatyzacji dla ministra w!a%ciwego do spraw Skarbu Pa&stwa w
projektowanej ustawie zosta!y powierzone ministrowi w!a%ciwemu do spraw !"czno%ci
zgodnie z decyzj" podj$t" przez Rad$ Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia
2006 r.
W akcie komercjalizacji nale#y ustali( statut spó!ki, który w sposób szczegó!owy powi-
nien okre%la( m.in. przedmiot dzia!alno%ci spó!ki, sposób i tryb wybierania organów
spó!ki oraz ich kompetencje. W statucie okre%la si$ równie# wysoko%( kapita!u zak!a-
dowego spó!ki (kapita! zak!adowy spó!ki to oznaczona cyfrowo warto%( odzwierciedla-
j"ca sum$ wniesionych do spó!ki wk!adów; w zamian za wk!ady wniesione do spó!ki
wspólnicy otrzymuj" akcje w kapitale zak!adowym; kapita! zak!adowy zapisuje si$ po
stronie biernej bilansu spó!ki, czyli stanowi warto%( formaln" b$d"c" sum" akcji spó!ki;
kapita!owi zak!adowemu odpowiada substrat maj"tkowy wpisywany po stronie akty-
wów; maj"tek spó!ki mo#e by( wi$kszy lub mniejszy od kapita!u zak!adowego). Ko-
deks spó!ek handlowych okre%la minimaln" warto%( kapita!u zak!adowego spó!ki ak-
cyjnej, która nie mo#e by( mniejsza ni# 500 000 tys. z!, za% minimalna warto%( jednej
akcji nie mo#e by( mniejsza ni# 1 grosz. W akcie komercjalizacji mo#na wskaza( inn"
osob$ upowa#nion" do z!o#enia wniosku o wpis spó!ki do rejestru przedsi$biorców.
Powodem zamieszczenia takiej regulacji s" przypadki uchylania si$ przez dyrektorów
przedsi$biorstw pa&stwowych, niezgadzaj"cych si$ z komercjalizacj" przedsi$biorstwa i

13
wykorzystuj"cych fakt powo!ania ich do pierwszego zarz"du spó!ki, od z!o#enia wnio-
sku o wpis spó!ki, do rejestru przedsi$biorców KRS.
W akcie komercjalizacji minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci ustala równie# imiona i
nazwiska osób wchodz"cych w sk!ad organów pierwszej kadencji. Pierwsz" rad$ nad-
zorcz" minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci powo!a zgodnie z zasadami okre%lonymi
w art. 10 projektu ustawy. W akcie komercjalizacji zostanie ustalony równie# sk!ad
osobowy pierwszego zarz"du Spó!ki. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji do pe!nienia funkcji prezesa pierwszego zarz"du Spó!ki minister w!a%ciwy
do spraw !"czno%ci „powo!uje Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, chyba #e nie
wyrazi on zgody na pe!nienie tej funkcji”.
W art. 8 w ust. 4 projektu ustawy zawarto przepis, zgodnie z którym Skarb Pa&stwa
w Poczcie Polskiej S.A. b$dzie reprezentowa! minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci.
Przepis taki jest uzasadniony tym, #e na Rz"dzie RP spoczywa obowi"zek zapewnienia
spo!ecze&stwu dost$pu do powszechnych us!ug pocztowych i obowi"zek ten zgodnie z
kompetencjami zosta! powierzony ministrowi w!a%ciwemu do spraw !"czno%ci. W wy-
konaniu tego obowi"zku minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci ustawowo zobowi"za!
Poczt$ Polsk" jako operatora publicznego do jego realizacji. Poniewa# Spó!ka przejmu-
je obowi"zki operatora publicznego zobowi"zanego do %wiadczenia powszechnych
us!ug pocztowych na okre%lonych przepisami warunkach, których realizacj$ nadzoruje
Prezes Urz$du Komunikacji Elektronicznej, to jednak z uwagi na fakt, #e realizacja tego
obowi"zku b$dzie uzale#niona równie# od sytuacji ekonomiczno-finansowej Spó!ki,
wskazane jest, aby nadzór nad ni" sprawowa! minister w!a%ciwy do spraw !"czno%ci
reprezentuj"cy Skarb Pa&stwa.
Art. 9 projektu ustawy reguluje kwestie zwi"zane z wpisaniem Spó!ki do rejestru przed-
si$biorców. Przepis zawarty w tym artykule uwzgl$dnia zmiany wprowadzone ustaw"
z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmia-
nie innych ustaw i przewiduje mo#liwo%( z!o#enia wniosku o wpisanie Spó!ki do reje-
stru przez osob$ wyznaczon" w tym zakresie w akcie komercjalizacji. Ró#ni si$ on od
przepisu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji tym, #e osoba ta jest wyznaczana
przez ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci.
Art. 10 projektu ustawy reguluje kwestie zwi"zane z powo!ywaniem rady nadzorczej
w Poczcie Polskiej S.A. Przepis ten odbiega od postanowie& ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Przewiduje on, #e rada nadzorcza spó!ki sk!ada

14
si$ z 5 cz!onków, powo!ywanych przez walne zgromadzenie spo%ród osób wskazanych
przez ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci (1 przedstawiciel), ministra w!a%ciwego
do spraw Skarbu Pa&stwa (1 przedstawiciel), ministra w!a%ciwego do spraw finansów
publicznych (1 przedstawiciel) oraz przez pracowników Spó!ki (2 przedstawicieli). Za
takim brzmieniem art. 10 przemawia mi$dzy innymi to, #e minister w!a%ciwy do spraw
!"czno%ci pe!ni funkcje regulacyjne w zakresie stanowienia prawa i wytyczania kierun-
ków polityki pa&stwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju rynku us!ug pocztowych i
okre%la warunki %wiadczenia us!ug powszechnych, których obowi"zek %wiadczenia w
ustawie – Prawo pocztowe zosta! na!o#ony na Poczt$ Polsk" jako operatora publiczne-
go. Po przekszta!ceniu Poczty Polskiej w spó!k$ akcyjn" Skarbu Pa&stwa obowi"zek ten
nadal b$dzie spoczywa! na Spó!ce, a odpowiedzialno%( za nale#yte wykonanie tego
obowi"zku przez Spó!k$ b$dzie spoczywa!a na ministrze w!a%ciwym do spraw !"czno-
%ci. Dlatego te# wskazane by!oby, aby w radzie nadzorczej Spó!ki zasiada! przedstawi-
ciel ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci w liczbie odpowiadaj"cej liczbie przed-
stawicieli ministra w!a%ciwego do spraw Skarbu Pa&stwa. Ponadto, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o op!atach abonamentowych, minister
w!a%ciwy do spraw !"czno%ci jako organ nadzorczy nad Poczt" Polsk" sprawuje nadzór
nad wykonywaniem przez Poczt$ Polsk" kontroli obowi"zku rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowi"zku pobierania op!aty abonamentowej.
Mimo przekszta!cenia Poczty Polskiej w spó!k$ akcyjn", minister w!a%ciwy do spraw
!"czno%ci nadal b$dzie zobowi"zany do wykonywania zada& na!o#onych na niego na
podstawie ww. ustawy. Dodatkowym argumentem przemawiaj"cym za powo!aniem w
sk!ad rady nadzorczej Spó!ki przedstawiciela ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci
jest fakt, #e od czasu utworzenia p.p.u.p. „Poczta Polska”, czyli od 1992 r., do czasu
skomercjalizowania Poczty Polskiej nadzór nad ni" sprawuje minister w!a%ciwy do
spraw !"czno%ci. W zwi"zku z tym wskazane by!oby wykorzystanie tej wiedzy
i do%wiadczenia w zakresie funkcjonowania Poczty Polskiej.
Z uwagi na zakres dzia!alno%ci Poczty Polskiej polegaj"cy m.in. na %wiadczeniu us!ug
finansowych i po%rednictwie w wykonywaniu us!ug finansowych, w tym czynno%ci
bankowych, uznano za uzasadnione, aby w radzie nadzorczej zasiada! przedstawiciel
ministra w!a%ciwego do spraw finansów publicznych.
Kolejnych dwóch cz!onków rady nadzorczej b$dzie powo!ywanych spo%ród osób wska-
zanych przez pracowników Spó!ki. Uprawnienie takie przys!uguje pracownikom ko-

15
mercjalizowanych spó!ek na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji, dlatego te# zdecydowano si$ przyzna( je równie# pra-
cownikom Poczty Polskiej S.A. Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji liczb$ cz!onków rady nadzorczej okre%la statut, z tym
#e pierwsza rada nadzorcza liczy 5 osób, w tym 2 przedstawicieli pracowników, co
zapewnia im 40 % g!osów. Przy zaproponowanym 5-osobowym sk!adzie rady nadzor-
czej proporcja ta zostaje zachowana. Przedstawiciele pracowników b$d" posiadali 40 %
g!osów. W projekcie ustawy w sposób ogólny uregulowano tryb wyboru przedstawicieli
pracowników do pierwszej rady nadzorczej, pozostawiaj"c Dyrektorowi Generalnemu
Poczty Polskiej, który zarz"dzi wybory pracowników do rady nadzorczej, prawo okre-
%lenia szczegó!owych zasad tego wyboru. Przyznanie Dyrektorowi Generalnemu kom-
petencji do okre%lenia szczegó!owych zasad wyboru przedstawicieli pracowników do
rady nadzorczej wynika z konieczno%ci powierzenia tego uprawnienia organowi, który
jest najlepiej zorientowany w strukturze organizacyjnej tak du#ego przedsi$biorstwa,
jakim jest Poczta Polska.
Natomiast zasady wyboru przedstawicieli pracowników do drugiej i kolejnych rad nad-
zorczych Spó!ki zostan" okre%lone w statucie.
W art. 11 ustawy wniesiono zastrze#enie, #e sprawowanie zarz"du w Spó!ce nie mo#e
by( powierzone osobie fizycznej; tym samym zostaje wy!"czony ze stosowania art. 17
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, który tak" mo#liwo%( przewiduje. Powierzenie
zarz"du tak du#ego przedsi$biorstwa o z!o#onej strukturze organizacyjnej i szerokim
wachlarzu dzia!alno%ci osobie fizycznej nie znajduje uzasadnienia.
Art. 12 projektu ustawy zawiera rozwi"zania umo#liwiaj"ce Spó!ce tworzenie innych
spó!ek akcyjnych lub z ograniczon" odpowiedzialno%ci". Prawo to jest jednak ograni-
czone tym, #e zgodnie z ust. 1 tego artyku!u Spó!ka mo#e tworzy( inne spó!ki tylko dla
realizacji wspólnych celów gospodarczych. Zatem nie b$dzie mo#liwe tworzenie przez
Poczt$ Polsk" S.A. spó!ek niezwi"zanych w ogóle z prowadzon" przez ni" dzia!alno-
%ci". Ponadto prawo to jest ograniczone, podobnie jak w art. 18 ust. 2 ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji, tak#e obowi"zkiem uzyskania przez Spó!k$ zgody walnego
zgromadzenia na tworzenie spó!ek, o których mowa powy#ej.
Regulacja zawarta w art. 12 ust. 1 w porównaniu do art. 18 ust. 1 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji ró#ni si$ tym, #e art. 18 ust. 1 stanowi, #e spó!ka mo#e
by( jedynym za!o#ycielem spó!ki akcyjnej i spó!ki z o.o., podczas gdy projektowany

16
art. 12 mówi, #e Spó!ka mo#e tworzy( spó!ki akcyjne i spó!ki z o.o. (bez wskazywania,
czy ma to robi( sama czy wspólnie z inn" spó!k"). Wskazano jedynie, #e dzia!anie w
tym kierunku powinno zosta( podj$te dla realizacji wspólnych celów: Poczty Polskiej
S.A., ewentualnie drugiego akcjonariusza oraz nowo utworzonej spó!ki, czyli podobnie
jak to mia!o miejsce w przypadku tworzenia obecnie funkcjonuj"cych spó!ek z udzia-
!em kapita!u Poczty Polskiej np. OFE Pocztylion czy Bank Pocztowy S.A. Intencj"
przepisu jest te# to, aby zasadno%( utworzenia nowej spó!ki, czyli ocena, czy zamierzo-
ne przedsi$wzi$cie jest uzasadnione z punktu widzenia dzia!alno%ci Spó!ki, a tak#e z
punktu widzenia korzy%ci ekonomicznych, nale#a!a do walnego zgromadzenia. Jedno-
cze%nie uregulowanie to mo#e w przysz!o%ci, za zgod" walnego zgromadzenia, umo#li-
wi( powo!anie do #ycia grupy kapita!owej dla realizacji wspólnych celów gospodar-
czych. Bior"c pod uwag$, #e zysk pochodz"cy z us!ug powszechnych nie powinien by(
przekazywany na pokrycie ewentualnych strat na dzia!alno%ci komercyjnej spó!ek za-
le#nych, czego w przypadku 100 % partycypacji w!a%cicielskiej nie mo#na wykluczy(,
grupa kapita!owa b$dzie mog!a zosta( poddana restrukturyzacji w celu zwi$kszenia jej
efektywno%ci i dochodowo%ci (restrukturyzacja organizacyjna, restrukturyzacja kosz-
tów) bez wprowadzania do ustawy przepisów przes"dzaj"cych podejmowanie w przy-
sz!o%ci decyzji w!a%cicielskich wobec podmiotów zale#nych.

Rozdzia! 3 (art. 13-17) reguluje dzia!alno%( Poczty Polskiej S.A.

Artyku!y od 13 do 15 okre%laj" zakres podstawowej dzia!alno%ci Spó!ki. Nie odbiegaj"


one w znaczny sposób swoim brzmieniem od postanowie& art. 9 i 10 ustawy o pa&-
stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”. Ich zamieszcze-
nie w projekcie ustawy, zw!aszcza art. 14 i 15, umo#liwi Spó!ce kontynuowanie dzia-
!alno%ci gospodarczej wykonywanej dotychczas przez p.p.u.p. „Poczta Polska”, a
mianowicie dzia!alno%ci gospodarczej w zakresie czynno%ci bankowych, a tak#e czyn-
no%ci w zakresie po%rednictwa ubezpieczeniowego. Podstaw" prawn" do wykonywania
tych czynno%ci przez Poczt$ Polsk" jest obecnie art. 10 ustawy o pa&stwowym przed-
si$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”. Z chwil" komercjalizacji przed-
si$biorstwa pa&stwowego ustawa ta straci jednak moc obowi"zuj"c" zgodnie z art. 31
ust. 1 projektu ustawy. Oznacza to, #e Poczta Polska S.A. nie b$dzie mog!a zawi"zywa(
nowych stosunków prawnych w zakresie wykonywania czynno%ci bankowych, ponie-
wa# nie b$dzie mia!a podstawy prawnej do ich wykonywania. Zgodnie bowiem z art. 5

17
ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z pó'n. zm.) jednostki organizacyjne inne ni# banki mog" wykonywa( czynno%ci
bankowe, je#eli przepisy odr$bnych ustaw upowa#niaj" je do tego. Obecnie Poczta Pol-
ska mo#e wykonywa( czynno%ci bankowe, na podstawie pe!nomocnictwa wystawione-
go przez bank, w którym posiada ponad 50 % g!osów na walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy banku. Na udzielenie pe!nomocnictwa do wykonywania czynno%ci bankowych
okre%lonych w art. 5 ust. 1 pkt 3-7 i ust. 2 ustawy – Prawo bankowe bank musi uzyska(
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
Ogólna zasada wyra#ona w art. 2 ust. 2 projektu ustawy, zgodnie z któr" Spó!ka wst$-
puje we wszystkie stosunki prawne, których stron" by!o przedsi$biorstwo pa&stwowe,
bez wzgl$du na ich charakter prawny, nie rozwi"zuje kwestii wykonywania przez Spó!-
k$ czynno%ci bankowych. Pozostawienie Poczcie Polskiej S.A. prawa do wykonywania
takich czynno%ci wymaga przeniesienia postanowie& ustawy o pa&stwowym przedsi$-
biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska” reguluj"cych dzia!alno%( Poczty Pol-
skiej do projektowanej ustawy.
Natomiast dzia!alno%(, o której mowa w art. 13 pkt 3, pozwoli Spó!ce na pe!ne wyko-
rzystanie potencja!u technicznego, czyli maszyn, urz"dze& i transportu, oraz kadrowego
do wykonywania innych us!ug, co pozwoli na zmniejszenie kosztów %wiadczenia po-
wszechnych us!ug pocztowych i kosztów dzia!alno%ci ca!ej Spó!ki.
Ponadto okre%lenie podstawowej dzia!alno%ci jest uzasadnione ze wzgl$du na zachowa-
nie numeru REGON, który jest zwi"zany z podstawow" dzia!alno%ci" podmiotu.
Art. 16 i 17 zawieraj" szczególne uprawnienia i obowi"zki dotycz"ce dzia!alno%ci Spó!-
ki, w tym w zakresie czynno%ci okre%lonych w art. 14 i 15.

Rozdzia! 4 (art. 18) reguluje sposoby gospodarowania mieniem.


Generalnie do gospodarowania mieniem b$d" mia!y zastosowanie ogólnie obowi"zuj"-
ce przepisy. Art. 18 ust. 1 zawiera szczególn" regulacj$; stanowi ona, #e po wyczerpa-
niu mo#liwo%ci zagospodarowania mienia na zasadach okre%lonych w ogólnie obowi"-
zuj"cych przepisach, a wi$c sprzeda#y w drodze przetargu, oddania innym podmiotom
do odp!atnego korzystania czy darowizny, Spó!ka b$dzie mog!a zlikwidowa( lub prze-
kaza( nieodp!atnie Skarbowi Pa&stwa, jednostkom samorz"du terytorialnego lub pa&-
stwowej jednostce organizacyjnej mienie, którego zagospodarowanie nie jest mo#liwe,
a którego utrzymanie jest ekonomicznie nieuzasadnione, i z tego tytu!u b$dzie mog!a

18
pomniejszy( kapita! zapasowy o warto%( ksi$gow" przekazanego lub zlikwidowanego
mienia.

Rozdzia! 5 (art. 19) projektowanej ustawy reguluje szczególne uprawnienia pracowni-


cze.
W art. 19 zostaje utrzymane prawo do ulgi polegaj"cej na zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym i sk!adkami ZUS wyp!acanych listonoszom kwot z tytu!u
zwrotu kosztów u#ywania w!asnych pojazdów samochodowych do celów s!u#bowych.
Uprawnienie przyznane listonoszom w projektowanym art. 19 ustawy nie jest upraw-
nieniem nowym, stanowi ono kontynuacj$ uprawnienia przyznanego listonoszom w
drodze ustawy o pa&stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Pol-
ska”. W zwi"zku z faktem, #e ustawa ta straci moc obowi"zuj"c" w dniu wykre%lenia
przedsi$biorstwa pa&stwowego z rejestru przedsi$biorstw pa&stwowych, chc"c utrzy-
ma( ww. przepisy w mocy, przeniesiono je do projektu ustawy.
Regulacja ta pozostaje w %cis!ym zwi"zku z przepisami:
– art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó'n. zm.) oraz
– § 2 ust. 1 pkt 13 rozporz"dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó!owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk!a-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z pó'n. zm.).
Ich zastosowanie do kwot wyp!acanych listonoszom z tytu!u u#ywania w!asnych po-
jazdów do celów s!u#bowych (zwrot kosztów) bez zamieszczenia art. 19 w projekcie
ustawy nie by!oby mo#liwe.

Rozdzia! 6 projektowanej ustawy dokonuje zmian w przepisach innych ustaw.


W artyku!ach od 20 do 28 dokonano zmian w obecnie obowi"zuj"cych ustawach pole-
gaj"cych przede wszystkim na zmianie u#ytych w tych aktach prawnych wyrazów
„pa&stwowe przedsi$biorstwo u#yteczno%ci publicznej »Poczta Polska«” lub „Poczta
Polska” w ró#nych przypadkach, zast$puj"c je wyrazami „Poczta Polska Spó!ka Akcyj-
na”.
Art. 23 projektu ustawy uchyla w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji w art. 3 w ust. 3 pkt 10.

19
Zmiana taka jest konieczna z uwagi na fakt, #e ww. ustawa we wskazanym artykule
w sposób imienny wy!"cza pa&stwowe przedsi$biorstwo u#yteczno%ci publicznej
„Poczta Polska” spod prawa do komercjalizacji. Dlatego te#, aby komercjalizacja Pocz-
ty Polskiej mog!a by( mo#liwa, jest konieczne uchylenie ww. przepisu.
Art. 28 w pkt 1-6 projektu ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 czerwca
2003 r. – Prawo pocztowe. W punktach 1-4 wprowadza si$ zmiany do art. 5, 31, 32 i
art. 46 ust. 2 polegaj"ce na zmianie nazwy „Poczty Polskiej” na „Poczt$ Polsk" S.A.”.
Poza tym w pkt 5 dokonano zmiany brzmienia art. 49 ust. 2. W zwi"zku z tym, #e w
spó!ce nie b$dzie ju# funkcjonowa!a Rada Poczty Polskiej, zachodzi konieczno%( wy-
eliminowania z przepisu zawartego w art. 49 ust. 2 zdania: „Ponadto operator publiczny
do!"cza opini$ Rady Poczty Polskiej do projektu regulaminu lub projektu jego zmian.”.
W pkt 6 natomiast po art. 52 dodano art. 52a, który przyznaje operatorom publicznym
zobowi"zanym do %wiadczenia powszechnych us!ug pocztowych prawo do otrzymywa-
nia z bud#etu pa&stwa dotacji do dzia!alno%ci polegaj"cej na %wiadczeniu tych us!ug,
je#eli ich %wiadczenie przynosi strat$. Prawo do ww. dotacji przys!ugiwa!o Poczcie Pol-
skiej imiennie na podstawie ustawy o pa&stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci pu-
blicznej „Poczta Polska”. W zwi"zku z komercjalizacj" Poczty oraz faktem, #e ustawa o
pa&stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska” straci moc
obowi"zuj"c", przepisy te przeniesiono do projektu ustawy. Zasady wyliczenia kwoty
dotacji, w tym ustalenia wysoko%ci kosztów %wiadczenia us!ug powszechnych, s" ure-
gulowane, poza tym artyku!em, równie# w przepisach art. 52 ust. 1 ustawy – Prawo
pocztowe oraz w rozporz"dzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w spra-
wie sposobu podzia!u kosztów operatora %wiadcz"cego powszechne us!ugi pocztowe
(Dz. U. Nr 232, poz. 2327). Przepisy te (w § 2 ust. 2) gwarantuj" uwzgl$dnienie jedynie
uzasadnionych kosztów %wiadczenia us!ug powszechnych.
Jednocze%nie w zwi"zku z liberalizacj" rynku us!ug pocztowych przyznano prawo do
ww. dotacji wszystkim operatorom publicznym zobowi"zanym do %wiadczenia po-
wszechnych us!ug pocztowych. W obecnym stanie prawnym jedynym operatorem pu-
blicznym zobowi"zanym do %wiadczenia takich us!ug jest Poczta Polska, jednak nie
mo#na wykluczy( sytuacji, #e w przysz!o%ci obowi"zek taki zostanie na!o#ony na inne-
go operatora.

Rozdzia! 8 (art. 29 i 30) zawiera przepisy przej%ciowe i ko&cowe.

20
Art. 29 ust. 1 projektowanej ustawy pozbawia mocy prawnej ustaw$ z dnia 30 lipca
1997 r. o pa&stwowym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”.
Ww. ustawa przestanie obowi"zywa( z dniem wykre%lenia Poczty Polskiej z rejestru
przedsi$biorstw pa&stwowych, z wyj"tkiem przepisów art. 15a-15c i art. 41, które za-
chowaj" moc jeszcze przez okres 3 lat od dnia wej%cia w #ycie niniejszej ustawy.
Przepisy art. 15a-15c i art. 41 stanowi" podstaw$ uregulowania praw maj"tkowych w
odniesieniu do nieruchomo%ci przej$tych przez Poczt$ Polsk" po pa&stwowej jednostce
organizacyjnej Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Aktualnie na mocy tych przepisów
toczy si$ wiele post$powa& i do ich ostatecznego zako&czenia, ze wzgl$du na d!ugo-
trwa!e procedury, jest konieczne utrzymanie w mocy ww. przepisów przez okres co
najmniej 3 lat.
Art. 29 ust. 2 okre%la, #e do czasu wykre%lenia Poczty Polskiej w KRS z rejestru przed-
si$biorstw pa&stwowych i wpisu do rejestru przedsi$biorców Poczta Polska dzia!a na
podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o pa&stwo-
wym przedsi$biorstwie u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”.
Art. 30 okre%la termin wej%cia w #ycie ustawy. Przewidziano 30-dniowy termin na wej-
%cie w #ycie postanowie& ustawy, z wyj"tkiem przepisów art. 20, 22, 24-28, które wej-
d" w #ycie z dniem wpisania Spó!ki do rejestru przedsi$biorców.

21
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia!uje ustawa


Podmiotem, do którego ustawa b$dzie mia!a wy!"czne zastosowanie, jest pa&stwo-
we przedsi$biorstwo u#yteczno%ci publicznej „Poczta Polska”.

2. Konsultacje spo!eczne
W ramach konsultacji spo!ecznych projekt zosta! przekazany organom p.p.u.p.
„Poczta Polska”, tj. Dyrektorowi Generalnemu oraz Przewodnicz"cemu Rady Pocz-
ty Polskiej.
Stosownie do postanowie& art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi"zkach
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó'n. zm.) projekt ustawy zosta!
skierowany do zaopiniowania przez organizacje zwi"zkowe posiadaj"ce reprezenta-
tywno%( w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo!eczno-Gospodarczych (NSZZ „Solidarno%(”, OPZZ i Forum Zwi"zków
Zawodowych), a tak#e do organizacji zwi"zkowych posiadaj"cych reprezentatyw-
no%( w rozumieniu Kodeksu pracy oraz do wszystkich pozosta!ych organizacji
zwi"zkowych dzia!aj"cych w Poczcie Polskiej. Zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca
2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1414) projekt ustawy zosta! udost$pniony na stronach urz$dowego informatora
teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.
W ramach konsultacji opini$ wyrazili: Dyrektor Generalny Poczty Polskiej, Rada
Poczty Polskiej, OPZZ, Sekretariat )"czno%ci NSZZ „Solidarno%(”, Forum Zwi"z-
ków Zawodowych oraz dzia!aj"ce w Poczcie Polskiej: Federacja NSZZ Pracowni-
ków )"czno%ci w Polsce i zrzeszona w niej Federacja NSZZ Pracowników Trans-
portu Samochodowego )"czno%ci w Polsce oraz NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej,
który to zwi"zek zawodowy nie przedstawi! opinii w zakresie merytorycznym, a je-
dynie poinformowa!, #e projekt odrzuca, i ostrzeg!, #e zwróci si$ do pos!ów Rze-
czypospolitej Polskiej o zablokowanie w Sejmie ustawy o komercjalizacji p.p.u.p.
„Poczta Polska”.

22
Opinie przedstawione przez ww. podmioty, dotycz"ce poszczególnych przepisów
projektu ustawy, zosta!y przeanalizowane i te, które wskazywa!y na niejasno%(
przepisów lub w"tpliwo%ci interpretacyjne, zosta!y uwzgl$dnione przy opracowy-
waniu projektu ustawy. Cz$%( opinii dotycz"ca propozycji uregulowania w projek-
cie ustawy sprawy trybu przysz!ej prywatyzacji i zwi"zanego z tym prawa pracow-
ników do nieodp!atnego nabycia do 15 % akcji, a tak#e gwarancji socjalnych, nie
mog!a by( wzi$ta pod uwag$, poniewa# materia ta, zgodnie z przyj$t" przez Rad$
Ministrów w dniu 11 kwietnia 2006 r. koncepcj" dwuetapowego przekszta!cenia
w!asno%ciowego Poczty Polskiej i za!o#eniami do niniejszej ustawy wykracza poza
przedmiot regulowany w niniejszej ustawie, który dotyczy wy!"cznie komercjaliza-
cji Poczty Polskiej. Stanowisko ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci wobec tych
opinii zosta!o przekazane zainteresowanym stronom (Dyrektorowi Generalnemu
Poczty Polskiej, OPZZ i Sekretariatowi )"czno%ci NSZZ „Solidarno%(” w pismach
z dnia 6 pa'dziernika 2006 r., Przewodnicz"cemu Rady Poczty Polskiej w pi%mie
z dnia 11 pa'dziernika 2006 r. oraz Forum Zwi"zków Zawodowych w pi%mie
z dnia 13 pa'dziernika 2006 r.). Odby!o si$ tak#e (w dniu 31 pa'dziernika 2006 r.)
spotkanie ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci z przedstawicielami zwi"zków
zawodowych dzia!aj"cych w Poczcie Polskiej, podczas którego zosta!y omówione
problemy wyra#one w przed!o#onych opiniach.
Do by!ego Ministerstwa Transportu nie wp!yn$!o #adne zg!oszenie ze strony pod-
miotów zajmuj"cych si$ dzia!alno%ci" lobbingow" w procesie stanowienia prawa,
zainteresowanych pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy.
W zwi"zku ze wznowieniem przez Ministerstwo Infrastruktury procesu legislacyj-
nego nad projektem ustawy, który uleg! zawieszeniu na skutek samorozwi"zania
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencji, w dniach 21 i 24 stycznia 2008 r. od-
by!y si$ trzy spotkania ministra w!a%ciwego do spraw !"czno%ci z organizacjami
zwi"zkowymi dzia!aj"cymi w Poczcie Polskiej, w tym z dwoma posiadaj"cymi
reprezentatywno%( w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo!eczno-Gospodarczych, podczas których zwi"zki zawodowe
poinformowa!y, #e podtrzymuj" swoj" opini$ wyra#on" wcze%niej, dotycz"c" za-
warcia w ustawie regulacji dotycz"cych sprawy przysz!ej prywatyzacji, prawa pra-
cowników do nabycia akcji, gwarancji socjalnych dla pracowników, ochrony praw-
nej dla pracowników przys!uguj"cej funkcjonariuszom publicznym, prawa

23
nieograniczonego u#ywania oznak i piecz$ci z wizerunkiem or!a oraz okre%lenia
w!a%ciwo%ci miejscowej s"dów. Ministerstwo Infrastruktury podtrzymuje prezen-
towane wcze%niej przez by!e Ministerstwo Transportu stanowisko, #e brak jest uza-
sadnienia merytorycznego i prawnego do uwzgl$dnienia ww. postulatów zwi"zków
zawodowych.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na bud#et pa&stwa


i bud#et samorz"du terytorialnego

Ustawa nie wp!ynie w znacz"cy sposób na finanse publiczne. P.p.u.p. „Poczta Pol-
ska” jest od 1998 r. przedsi$biorstwem rentownym, samofinansuj"cym swoj" dzia-
!alno%(, a celem komercjalizacji jest dostosowanie tego podmiotu do funkcjonowa-
nia w warunkach pe!nej konkurencji, czyli stworzenia warunków dalszego rozwoju
i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spó!ki. Bior"c jednak#e pod uwag$
ró#nice w czasie pobierania na rzecz Skarbu Pa&stwa wp!at z zysków przedsi$-
biorstw pa&stwowych (miesi$cznie) w stosunku do pobierania dywidendy spó!ki ak-
cyjnej (raz w roku po zatwierdzeniu podzia!u wyniku finansowego netto) oraz #e
suma wp!at miesi$cznych dokonywanych przez Poczt$ Polsk" jest w ostatecznym
rozrachunku znacznie wy#sza od kwoty nale#nej i bud#et pa&stwa dokonuje zwrotu
nadp!aty, to w efekcie tej zmiany wzrosn" przychody finansowe Spó!ki w zwi"zku
z d!u#szym okresem dysponowania pieni"dzem (kwot" ok. 800,0 tys. z!), którym
dotychczas dysponowa! bud#et pa&stwa. Relacje te dotycz" wszystkich zyskownych
przedsi$biorstw pa&stwowych podlegaj"cych komercjalizacji, które regularnie od-
prowadzaj" 15 % wyp!at$ z zysku do bud#etu pa&stwa.
Z ustaw" wi"#" si$ natomiast koszty po%rednie tj. koszty wprowadzenia regulacji i
koszty funkcjonowania regulacji, które poniesie pa&stwowe przedsi$biorstwo u#y-
teczno%ci publicznej „Poczta Polska”. W pierwszej grupie przewiduje si$ szereg
kosztów zwi"zanych z przygotowaniem przedsi$biorstwa do komercjalizacji. S" to
m.in.: koszt sporz"dzenia bilansu zamkni$cia i otwarcia, koszty inwentaryzacji ma-
j"tku, koszty zwi"zane z gromadzeniem dokumentów niezb$dnych do przygotowa-
nia kwestionariusza przedsi$biorstwa, koszty zmian w KRS i inne koszty admini-
stracyjne. Szacuje si$, #e wynios" one ok. 300,0 tys. z!.

24
Do drugiej grupy kosztów wejd" wydatki zwi"zane z przygotowaniem i wys!aniem
powiadomie& do kontrahentów Spó!ki, przygotowanie dokumentów kadrowych dla
pracowników, wymiana piecz"tek, przeszkolenie pracowników rachunkowo%ci w
zakresie sporz"dzania sprawozda& skonsolidowanych i inne. Przewiduje si$, #e wy-
datki te wynios" ok. 1 200,0 tys. z!.
Bior"c pod uwag$, #e koszty te stanowi" ok. 0,025 % ogó!u kosztów ponoszonych
przez przedsi$biorstwo, mo#na stwierdzi(, #e regulacja nie ma istotnego wp!ywu na
koszty podmiotu, którego dotyczy.

4. Wp!yw regulacji na konkurencyjno%( gospodarki i przedsi$biorczo%(, w tym funk-


cjonowanie przedsi$biorstw
Wp!yw ustawy na konkurencyjno%( gospodarki ma charakter d!ugofalowy. Do mo-
mentu faktycznej (a nie tylko prawnej) liberalizacji rynku nie wyst"pi" bezpo%red-
nie skutki w obszarze konkurencyjno%ci lub b$d" mia!y ograniczony zakres, jako #e
Poczta Polska S.A. nadal pozostaje na rynku us!ug pocztowych jedynym operato-
rem publicznym ustawowo zobowi"zanym do %wiadczenia powszechnych us!ug
pocztowych. Obecnie na rynku tym funkcjonuje ok. 140 operatorów, którzy dzia!a-
j" w formie spó!ki, tote# Poczta Polska po przekszta!ceniu w spó!k$ prawa handlo-
wego b$dzie dzia!a!a na tym rynku w takiej samej formie prawnej. Ponadto prze-
kszta!cenie to poprawi mo#liwo%ci zaci"gania kredytów komercyjnych i emisji
obligacji, która jest zak!adana tylko w przypadku, gdyby Spó!ka mia!a trudno%ci z
uzyskaniem d!ugoterminowych kredytów w wysoko%ci zapewniaj"cej sfinansowa-
nie nak!adów inwestycyjnych. Usprawni te# proces decyzyjny. W p.p.u.p. „Poczta
Polska” niektóre decyzje nie mog" by( podejmowane przez kadr$ zarz"dzaj"c", a s"
podejmowane w wyniku konsultacji z organem nadzorczym, co wyd!u#a ten proces
i znacz"co spowalnia zdolno%ci Poczty Polskiej do szybkiego reagowania na dzia!a-
nia konkurencji.

5. Wp!yw regulacji na rynek pracy


Projektowana ustawa nie b$dzie mia!a wp!ywu na rynek pracy. Wszyscy pracowni-
cy p.p.u.p. „Poczta Polska” stan" si$ pracownikami Spó!ki, a zmniejszenie zatrud-

25
nienia b$dzie ogranicza!o si$ do naturalnych odej%( pracowników na emerytury i
renty.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny


Proponowana ustawa nie b$dzie mia!a wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach


dotycz"cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

26