You are on page 1of 5

Dziennik Ustaw Nr 35 — 2286 — Poz.

221

221
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie ramowego programu kursów nauki j´zyka polskiego dla uchodêców


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 mar- § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
ca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, 14 dni od dnia og∏oszenia.
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ ramowy program kursów nauki j´-
zyka polskiego dla uchodêców, stanowiàcy za∏àcznik
do rozporzàdzenia. Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych
———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edu-
kacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186,
poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej


z dnia 1 lutego 2007 r. (poz. 221)

RAMOWY PROGRAM KURSÓW NAUKI J¢ZYKA POLSKIEGO DLA UCHODèCÓW

I. Za∏o˝enia programowe. Ka˝dy wprowadzany systematycznie problem gra-


Cel: umiej´tnoÊç komunikowania si´ w j´zyku pol- matyczny powinien pojawiaç si´ w tekstach z wyprze-
skim przez uchodêców na poziomie podstawowym. dzeniem, np. wprowadzenie miejscownika powinno
byç poprzedzone wielokrotnym pojawianiem si´ miej-
Ramowy program obejmuje s∏ownictwo wykracza- scownika nazw miejscowych. åwiczenia gramatyczne
jàce poza treÊci znajdujàce si´ zwykle w programach powinny odwo∏ywaç si´ zawsze do tekstów, których
dla rozpoczynajàcych nauk´ j´zyka polskiego, które znajomoÊç jest uchodêcom przydatna w praktyce.
ma umo˝liwiç uchodêcom rozpoznawanie miejsc oraz
Zagadnienia gramatyczno-sk∏adniowe korespon-
dokumentów, które organizujà ich ˝ycie w Polsce.
dujà z wykazem funkcji i poj´ç j´zykowych, wykazem
W poczàtkowym okresie nale˝y wprowadziç nauk´ tematycznym, a tak˝e s∏ownictwem.
pisania wyrazów, których pisownia oparta jest na za-
Wykaz tematyczny zawiera 15 tematów niezb´d-
sadzie fonetycznej. Przyswajane wyrazy powinny na-
nych w codziennej komunikacji z rodzimymi u˝ytkow-
le˝eç do s∏ownictwa podstawowego.
nikami j´zyka. Poszczególne tematy nale˝y skorelo-
Zagadnienia gramatyczno-sk∏adniowe obejmujà waç z odpowiednimi funkcjami j´zykowymi oraz regu-
podstawowe problemy gramatyczne i sk∏adniowe, ∏ami gramatycznymi.
których opanowanie jest konieczne do porozumiewa- Wykaz funkcji i poj´ç j´zykowych obejmuje pod-
nia si´ w j´zyku polskim na poziomie podstawowym. stawowe funkcje poj´ciowe i intencje, które uchodêcy
Nauczanie materia∏u gramatycznego powinno powinni umieç wyra˝aç w j´zyku polskim (znajomoÊç
przebiegaç bez objaÊniania regu∏ gramatyki. Wprowa- w mowie i piÊmie). Ich znajomoÊç i umiej´tnoÊç zasto-
dzajàc zdanie np. Mieszkam w Katowicach, nie nale˝y sowania odpowiednio do sytuacji umo˝liwi nawiàza-
objaÊniaç, ˝e nazwa miasta jest u˝yta w miejscowniku. nie kontaktu z rodzimymi u˝ytkownikami j´zyka.

II. Bloki tematyczne.


Liczba godzin dla grupy Liczba godzin dla innych
Lp. Blok tematyczny
j´zyków s∏owiaƒskich grup j´zykowych
1 Alfabet polski i zagadnienia fonetyczne 35 40
2 Zagadnienia gramatyczno-sk∏adniowe 60 90
3 Wykaz tematyczny 45 65
4 Wykaz funkcji i poj´ç j´zykowych 40 65
5 Zagadnienia obyczajowo-kulturowe 20 40
¸àcznie 200 300
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2287 — Poz. 221

1. Alfabet polski i zagadnienia fonetyczne: 11) wymowa samog∏osek nosowych ´ i à na koƒcu


wyrazu; os∏abienie nosowoÊci lub te˝ ca∏kowite
1) praktyczne zapoznanie z alfabetem, pisanie liter, odnosowienie samog∏oski ´, np. 1 osoba liczby
relacja mi´dzy g∏oskà i literà, ∏àczenie liter w sy- pojedynczej czasowników;
laby, pisanie wyrazów; struktura polskiego syste-
mu fonologicznego (çwiczenie s∏uchu fonologicz- 12) zasady akcentowania wyrazów w j´zyku polskim;
nego); zasady akcentowania po∏àczeƒ wyrazów wyst´pu-
jàcych po wyrazie akcentowanym oraz wyrazów
2) wst´pne çwiczenia artykulacyjne; rozpoznanie nieakcentowanych pojawiajàcych si´ przed wyra-
problemów fonetycznych uchodêców; ró˝nice zem akcentowanym;
w wymawianiu g∏osek fonetycznie bliskich, ale
nieto˝samych, w opozycji do dziàs∏owych oraz z´- 13) fonetyczne procesy wewnàtrzwyrazowe; upodob-
bowych; znak zmi´kczajàcy stosowany przed spó∏- nienia i uproszczenia grup spó∏g∏oskowych
g∏oskà lub na koƒcu wyrazu; zmi´kczenie oznaczo- (np. ots∏oniç/ocs∏oniç, ojcofski/ojcoski); sposoby
ne literà i: wymawiania na przyk∏adzie liczebników;
a) przed samog∏oskà,
14) upodobnienia mi´dzywyrazowe: mo˝liwoÊç wy-
b) w przypadku roli zg∏oskotwórczej, mawiania udêwi´czniajàcego lub ubezdêwi´cznia-
c) w przypadku koƒcówki fleksyjnej; jàcego po∏àczeƒ wyrazowych; sposób wymawia-
nia po∏àczeƒ przyimków z wyrazami pe∏noznacz-
3) spó∏g∏oski dêwi´czne i bezdêwi´czne; charaktery- nymi (najcz´Êciej rzeczownikami i przymiotnika-
styczne dla j´zyka polskiego ubezdêwi´cznianie mi); po∏àczenia z przyimkami.
spó∏g∏osek na koƒcu wyrazu, je˝eli bezpoÊrednio
po nim nie nast´puje nast´pny wyraz; przyk∏ady 2. Zagadnienia gramatyczno-sk∏adniowe:
tego zjawiska; wyjàtki — g∏oski: r, l, ∏, j, m, n (oraz
ich ewentualne warianty mi´kkie i zmi´kczone); 1) rodzaje gramatyczne — typowe koƒcówki rze-
czowników w mianowniku liczby pojedynczej, ro-
4) g∏oski dêwi´czne i bezdêwi´czne i wià˝àce si´ dzaj gramatyczny przymiotnika; mianownik liczby
z tym zjawiskiem ró˝nice znaczeniowe; pojedynczej rzeczowników wprowadzany w spo-
sób systematyczny, tj. z objaÊnieniem podstawo-
5) g∏oski twarde, mi´kkie i zmi´kczone; ró˝nicowanie
wych regu∏; çwiczenia ∏àczliwoÊci rzeczowników
znaczenia;
z zaimkami dzier˝awczymi i wskazujàcymi oraz
6) trudnoÊci w opanowaniu przez obcokrajowców przymiotnikami;
wymiany g∏osek, dokonujàcej si´ w wielu rzeczow-
nikach wyst´pujàcych w miejscowniku; wymiany 2) odmiana czasownika byç; wprowadzenie jedno-
regularne: czeÊnie formy 1 osoby czasu przysz∏ego i przesz∏e-
go: b´d´, by∏em / by∏am;
a) w miejscowniku dla rzeczowników wszystkich
rodzajów, 3) narz´dnik rzeczowników liczby pojedynczej wpro-
b) dla rzeczowników rodzaju ˝eƒskiego; wadzany w sposób leksykalny przy przedstawianiu
si´, np. Jestem Kurdem. Jestem stolarzem. Czy
7) rozró˝nianie i wymawianie samog∏oski i oraz y; jest pan studentem? Ona jest lekarkà.; problem ten
jest rozwijany w ramach tematu: Cz∏owiek — infor-
8) wyst´powanie samog∏osek nosowych w j´zyku macje podstawowe;
polskim; przyk∏ady koƒcówek w wybranych przy-
padkach rzeczowników (np. koƒcówka -´: r´k´, 4) zaimki osobowe w obu liczbach oraz formy grzecz-
dziewczyn´, mam´), przymiotników i zaimków noÊciowe pani, pan; wyrazy pani, pan w funkcji
(np. koƒcówka -à, dobrà, mojà, twojà) oraz cza- zaimków osobowych jako formalny odpowiednik
sowników (koƒcówka -´ w 1 osobie liczby poje- zaimka ty, a nie 3 osoby liczby pojedynczej;
dynczej, np. robi´, myÊl´, koƒcówka -à w 3 osobie
liczby mnogiej, np. czytajà, majà, uczà si´, taƒczà); 5) zaimki pytajne: kto?, co?, czyj?, który?, jaki?;
po∏àczenie fonetyki z formami morfologicznymi;
uczenie zapisywania koƒcówek -à lub -om z wyko- 6) zaimki dzier˝awcze: mój, twój, nasz, jego, jej, ich
rzystaniem poznawanych form; oraz wyrazy pana, pani; temat wprowadzajàcy:
np. Rodzina, znajomi, pracodawcy;
9) nauka czytania, unikanie tzw. wymowy literowej;
upraszczanie w wymowie okreÊlonych grup g∏o- 7) odmiana czasownika nazywaç si´ (III koniugacja);
sek, wymawianie samog∏osek nosowych w zale˝- pytanie: Jak si´ pani/ pan nazywa? Jak si´ nazy-
noÊci od sàsiedztwa fonetycznego, zamiana g∏osek wasz? Jak si´ nazywa to miasto?; temat wprowa-
dêwi´cznych na bezdêwi´czne; dzajàcy: np. Rodzina, znajomi, pracodawcy;

10) wymowa samog∏osek nosowych wewnàtrz wyrazu: 8) zdania proste, np. To jest mieszkanie. Mieszkanie
jest ma∏e. Ona ma na imi´ Ewa. Ona tu nie miesz-
a) przed spó∏g∏oskami szczelinowymi, ka; neutralny szyk zdania prostego; zdania z∏o˝one
b) przed spó∏g∏oskami zwartymi i zwartoszczelino- typu: Nie wiem, gdzie jest mój klucz oraz zdania
wymi; po∏àczone spójnikami a, i, ale, albo;
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2288 — Poz. 221

9) odmiana czasowników z przyrostkiem -owaç; te- 22) wprowadzenie przys∏ówka typu: po polsku, po an-
mat wprowadzajàcy: np. Praca i wynagrodzenie; gielsku; temat wprowadzajàcy: np. Edukacja i wy-
kszta∏cenie;
10) odmiana czasowników I koniugacji, np. czuç si´;
temat wprowadzajàcy: np. Zdrowie, pomoc me- 23) wydawanie polecenia poprzez u˝ycie konstrukcji:
dyczna; prosz´ i bezokolicznik (np. Prosz´ siadaç! Prosz´
powtórzyç! Prosz´ mówiç wolno!);
11) nieregularne stopniowanie przys∏ówków, np. do-
brze, êle; temat wprowadzajàcy: np. Zdrowie, po- 24) czas przysz∏y z∏o˝ony z formà bezokolicznika
moc medyczna lub Praca i wynagrodzenie; (np. b´d´ czytaç, b´dziesz pisaç); temat wprowadza-
jàcy: np. Cele i plany ˝yciowe, przysz∏oÊç w Polsce;
12) biernik rzeczowników w liczbie pojedynczej wpro-
wadzany w sposób systematyczny; temat wpro- 25) czas przesz∏y czasowników regularnych; koƒcówki
wadzajàcy: np. Rutyna dnia codziennego — posi∏- czasownikowe i brak koniecznoÊci u˝ycia zaimka
ki (np. Prosz´ kurczaka. Prosz´ kaw´. Prosz´ ciast- osobowego (np. Urodzi∏am si´ w Albanii. Przyje-
ko.); wykazywanie funkcjonalnoÊci biernika wyni- cha∏em do Polski 2 miesiàce temu. Pracowa∏em ja-
kajàcej z rekcji cz´sto u˝ywanych czasowników, ko nauczyciel.); temat wprowadzajàcy: np. Cz∏o-
np. pisaç, znaç, czytaç (np. Pisz´ list do domu. wiek — informacje podstawowe; czasownik iÊç
Znam ten film. Co czytasz?); rozwini´cie problemu i pójÊç w czasie teraêniejszym, przysz∏ym i prze-
stanowi np. temat Rodzina, znajomi, pracodawcy sz∏ym w po∏àczeniu z odpowiednimi przyimkami,
(np. Mam brata. Mam siostr´.). Inne problemy gra- np. na, do, po; temat wprowadzajàcy: np. Czas
matyczne wynikajàce z zastosowania biernika wolny, rozrywki;
wprowadzane w sposób leksykalny (np. Mam pi´-
ciu braci.); 26) czasowniki modalne: chcieç, móc, musieç; temat
wprowadzajàcy: np. Zakupy, pieniàdze;
13) odmiana czasownika mieç; temat wprowadzajàcy:
np. Rodzina, znajomi, pracodawcy; 27) okoliczniki czasu: jutro, wczoraj, kiedyÊ, pojutrze,
za dwa dni, za rok, rok temu, dwa dni temu; temat
14) dope∏niacz rzeczowników w liczbie pojedynczej wprowadzajàcy: np. Cz∏owiek — informacje pod-
wprowadzany w sposób systematyczny, na pro- stawowe lub Cele i plany ˝yciowe, przysz∏oÊç
stych przyk∏adach (np. zdania typu: Id´ do domu. w Polsce;
Nie mam czasu. Nie ma tu Urszuli.); zamiana bier-
nika wyst´pujàcego w zdaniach niezaprzeczonych 28) zdanie z∏o˝one wspó∏rz´dnie po∏àczone spójnika-
na dope∏niacz w zdaniach zaprzeczonych; mi i, a, ale, albo;
15) podstawowe przyimki ∏àczàce si´ z dope∏niaczem: 29) zdanie podrz´dne dope∏nieniowe, wprowadzajàce
do, od, obok, bez, dla; temat wprowadzajàcy: mow´ zale˝nà; temat wprowadzajàcy: np. Praca
np. Dom i jego otoczenie lub Ulica, komunikacja i wynagrodzenie;
miejska;
30) przyimki przestrzenne ∏àczàce si´ z narz´dnikiem:
16) pytanie o drog´; sformu∏owania typu: Jak dojÊç nad, za, przed; temat wprowadzajàcy: np. Czas
do...? Na prawo, na lewo; wolny, rozrywki;
17) odmiana w czasie teraêniejszym czasowników iÊç 31) liczebniki porzàdkowe; okreÊlanie czasu;
i jechaç; temat wprowadzajàcy: np. Rutyna dnia
codziennego lub Cele i plany ˝yciowe, przysz∏oÊç 32) celownik zaimków osobowych w konstrukcjach ty-
w Polsce; pu: Jest mi zimno. Jest mi goràco. Nie podoba mi
si´ tu.; temat wprowadzajàcy: np. Podstawowe in-
18) dope∏niacz rzeczowników liczby mnogiej (np. Pro- formacje o Polsce;
sz´ kilo jab∏ek. Prosz´ dziesi´ç deka cukierków.);
temat wprowadzajàcy: np. Zakupy, pieniàdze; 33) miejscownik rzeczowników liczby pojedynczej;
wprowadzenie w sposób systematyczny w po∏à-
19) opozycja znaczeniowa czasowników chodziç i iÊç; czeniu z przyimkami na, w i po; temat wprowadza-
temat wprowadzajàcy: np. Rutyna dnia codzienne- jàcy: np. Cz∏owiek — informacje podstawowe lub
go; Rutyna dnia codziennego;
20) wprowadzenie narz´dnika po czasowniku jechaç; 34) regularne stopniowanie przymiotników; temat
temat wprowadzajàcy: np. Ulica, komunikacja wprowadzajàcy: np. Rodzina, znajomi, pracodaw-
miejska lub Rutyna dnia codziennego; cy;
21) odmiana czasowników II koniugacji w czasie teraê- 35) nieregularne stopniowanie przymiotników (np. do-
niejszym, trybie oznajmujàcym (np. mówiç, lubiç, bry, ma∏y, du˝y); temat wprowadzajàcy: np. Dom
robiç); po∏àczenie czasownika lubiç z bezokoliczni- i jego otoczenie;
kiem opisujàce np. sposób sp´dzania wolnego
czasu; temat wprowadzajàcy: np. Czas wolny, roz- 36) czasowniki bezosobowe: mo˝na, trzeba, (nie) wol-
rywki; no; temat wprowadzajàcy: np. Zakupy, pieniàdze;
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2289 — Poz. 221

37) czasownik wolno w po∏àczeniu z zaimkiem oso- 8) edukacja i wykszta∏cenie:


bowym w celowniku; temat wprowadzajàcy: a) typy szkó∏, system edukacyjny,
np. Zdrowie, pomoc medyczna; b) szkolenia, kursy zawodowe,
38) spójnik jeÊli wprowadzajàcy zdanie warunkowe; c) stowarzyszenia, organizacje;
temat wprowadzajàcy: np. Cele i plany ˝yciowe, 9) zdrowie, pomoc medyczna:
przysz∏oÊç w Polsce.
a) samopoczucie, choroba, cz´Êci cia∏a,
3. Wykaz tematyczny: b) opieka zdrowotna,
c) pierwsza pomoc, wypadek,
1) cz∏owiek — informacje podstawowe: d) apteka;
a) imi´, nazwisko, p∏eç, wiek, data i miejsce uro-
dzenia, 10) urz´dy i instytucje:
b) kraj pochodzenia, j´zyk, a) poczta,
c) rodzina, dzieci, b) bank,
c) policja,
d) zawód, wykszta∏cenie;
d) koÊció∏;
2) dom i jego otoczenie:
11) ˝ycie publiczne, prawa i obowiàzki uchodêcy:
a) rodzaje pomieszczeƒ,
a) podstawowe nakazy i zakazy,
b) wyposa˝enie pokoju, ∏azienki, kuchni, mieszka-
b) dokumenty i zaÊwiadczenia,
nia,
c) rodzaje pomocy,
c) miejsce pobytu, miejscowoÊç,
d) urz´dy administracji publicznej;
d) wspó∏mieszkaƒcy, sàsiedzi, personel oÊrodka
dla uchodêców; 12) podstawowe informacje o Polsce:
a) podzia∏ administracyjny, wa˝niejsze miasta,
3) rutyna dnia codziennego:
b) klimat i pogoda, pory roku,
a) toaleta i zabiegi higieniczne,
c) Êwi´ta paƒstwowe i religijne, dni wolne od pracy,
b) Êrodki czystoÊci dla doros∏ych i dla dzieci,
d) Êwi´ta rodzinne;
c) przedmioty codziennego u˝ytku,
d) posi∏ki, 13) poziom ˝ycia w Polsce:
e) artyku∏y spo˝ywcze, a) koszty utrzymania,
f) napoje, b) ubezpieczenia, opieka zdrowotna, zapomoga,
g) potrawy, wynagrodzenie za prac´;
h) organizacja dnia, 14) czas wolny, rozrywki:
i) okreÊlenia czasu, zegar, a) sport,
j) obowiàzki i czas wolny; b) hobby, zainteresowania,
c) prasa, radio, telewizja, Internet;
4) rodzina, znajomi, pracodawcy:
a) relacje rodzinne, stopnie pokrewieƒstwa, 15) cele i plany ˝yciowe, przysz∏oÊç w Polsce:
b) relacje towarzyskie, a) wyjazd za granic´,
c) kontakty oficjalne i nieoficjalne; b) powrót do kraju,
c) emigracja,
5) zakupy, pieniàdze: d) pobyt legalny,
a) sklepy i zakupy, e) praca zarobkowa,
b) ceny, pieniàdze, f) nauka, studia.
c) miary i iloÊci;
4. Wykaz funkcji i poj´ç j´zykowych:
6) ulica, komunikacja miejska:
a) orientacja w przestrzeni, 1) kontakty mi´dzyludzkie:
b) pytanie o drog´, informacja, a) nawiàzywanie kontaktu i reakcja drugiej osoby,
c) Êrodki transportu, b) przedstawianie si´ lub przedstawianie kogoÊ
d) dworzec kolejowy, i reakcja drugiej osoby,
e) rodzaje biletów; c) powitanie oraz pytanie o samopoczucie i reak-
cja drugiej osoby,
7) praca i wynagrodzenie: d) po˝egnanie i reakcja drugiej osoby,
a) umiej´tnoÊci i kwalifikacje, zawody, e) sk∏adanie ˝yczeƒ i reakcja drugiej osoby,
b) umowa o prac´, czas pracy, urlop, f) podzi´kowanie i reakcja drugiej osoby,
c) wynagrodzenie i podatki; g) przepraszanie i reakcja drugiej osoby,
Dziennik Ustaw Nr 35 — 2290 — Poz. 221 i 222

h) komplementy i reakcja drugiej osoby, e) oboj´tnoÊç,


i) zapraszanie i reakcja drugiej osoby; f) rozczarowanie;
2) informowanie: 6) próba wywo∏ania reakcji:
a) informowanie o faktach, a) w mówieniu,
b) uzasadnianie (dlaczego?), b) w dzia∏aniu,
c) okreÊlanie celu czynnoÊci (po co?), c) proÊby, nakazy i zakazy,
d) relacjonowanie wypowiedzi, d) doradzanie i odradzanie;
e) obiecywanie;
7) wypowiedzi ogólne:
3) elementy rozmowy: a) cechy, stany (jaki?, jaka?, jakie?, jak?),
a) rozpoczynanie rozmowy, b) posiadanie (czyj?, czyja?, czyje?),
b) kontrolowanie przebiegu rozmowy, c) relacje przestrzenne,
c) koƒczenie rozmowy, d) relacje czasowe,
d) akceptowanie czyjejÊ wypowiedzi, e) sposób (jak?),
e) nieakceptowanie czyjejÊ wypowiedzi; f) mo˝liwoÊç i koniecznoÊç,
g) porównywanie.
4) wyra˝anie opinii:
a) myÊl´, ˝e ..., 5. Zagadnienia obyczajowo-kulturowe:
b) wed∏ug mnie ...,
1) obyczaje i kultura kraju pochodzenia uchodêcy;
c) wydaje mi si´, ˝e ...,
przyk∏adowe zwroty i s∏ownictwo;
d) nie jestem pewien/pewna, czy ...;
2) obyczaje i kultura Polski; przyk∏adowe zwroty
5) wyra˝anie uczuç: i s∏ownictwo;
a) sympatia i antypatia, upodobania,
b) nadzieja i obawa, 3) ró˝nice kulturowe;
c) ch´ci, 4) rodzina j´zyków s∏owiaƒskich — historia j´zyka
d) radoÊç i ˝al, zadowolenie i niezadowolenie, polskiego w zarysie.

222
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 9 lutego 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó∏

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊ- (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póên. zm. 3)) wprowadza si´
nia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, nast´pujàce zmiany:
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia § 11 otrzymu-
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo- je brzmienie:
wej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statu-
„§ 11. Statut przedszkola okreÊla zakres zadaƒ na-
tów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó∏
uczycieli oraz innych pracowników, w tym
——————— zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem bezpie-
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administra- czeƒstwa dzieciom w czasie zaj´ç organizo-
cji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
wanych przez przedszkole, z uwzgl´dnie-
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a- niem przepisów § 12—15.”;
nia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, ———————
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146,
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658. poz. 75.