You are on page 1of 9

Dziennik Ustaw Nr 56 — 3432 — Poz.

376 i 377

377
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 marca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu przenoszenia treÊci dotychczasowej ksi´gi wieczystej


do struktury ksi´gi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 lu- informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1574 oraz
tego 2003 r. o przenoszeniu treÊci ksi´gi wieczystej do z 2006 r. Nr 49, poz. 355) za∏àcznik nr 1 otrzymuje
struktury ksi´gi wieczystej prowadzonej w systemie brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego roz-
informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarzàdza si´, porzàdzenia.
co nast´puje:
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
§1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci 1 kwietnia 2007 r.
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeno-
szenia treÊci dotychczasowej ksi´gi wieczystej do
struktury ksi´gi wieczystej prowadzonej w systemie Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
Dziennik Ustaw Nr 56 — 3433 — Poz. 377

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci


z dnia 29 marca 2007 r. (poz. 377)

KODY WYDZIA¸ÓW KSIÑG WIECZYSTYCH SÑDÓW REJONOWYCH


Dziennik Ustaw Nr 56 — 3434 — Poz. 377
Dziennik Ustaw Nr 56 — 3435 — Poz. 377
Dziennik Ustaw Nr 56 — 3436 — Poz. 377
Dziennik Ustaw Nr 56 — 3437 — Poz. 377
Dziennik Ustaw Nr 56 — 3438 — Poz. 377
Dziennik Ustaw Nr 56 — 3439 — Poz. 377
Dziennik Ustaw Nr 56 — 3440 — Poz. 377 i 378

378
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia § 1. Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej nadaje
2006 r. o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej (Dz. U. si´ statut stanowiàcy za∏àcznik do niniejszego rozpo-
Nr 249, poz. 1829) zarzàdza si´, co nast´puje: rzàdzenia.
——————— § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà- 1 kwietnia 2007 r.
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923). Minister Transportu: J. Polaczek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Transportu


z dnia 28 marca 2007 r. (poz. 378)

STATUT POLSKIEJ AGENCJI ˚EGLUGI POWIETRZNEJ

Rozdzia∏ 1 1) w pionie ˝eglugi powietrznej:


a) Biuro Zarzàdzania Przestrzenià Powietrznà
Postanowienia ogólne i Przygotowania Operacyjnego,
§ 1. Polska Agencja ˚eglugi Powietrznej (PA˚P), b) Biuro S∏u˝b Ruchu Lotniczego,
zwana dalej „Agencjà”, dzia∏a na podstawie ustawy c) Biuro S∏u˝b Technicznych;
z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji ˚eglugi Po-
wietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829), zwanej dalej 2) w pionie finansowo-administracyjnym:
„ustawà”, oraz niniejszego statutu. a) Biuro G∏ównego Ksi´gowego,
b) Biuro Finansów,
Rozdzia∏ 2 c) Biuro Administracyjne;
Struktura organizacyjna Agencji 3) w pionie Prezesa:
a) Biuro Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem Ruchu
§ 2. 1. W Agencji wydziela si´ nast´pujàce piony:
Lotniczego i JakoÊci Us∏ug,
pion ˝eglugi powietrznej, pion finansowo-administra-
cyjny i pion Prezesa Agencji, zwanego dalej „Preze- b) Biuro Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS,
sem”, w sk∏ad których wchodzà: c) Biuro Wdro˝eƒ i Rozwoju.