You are on page 1of 54

Dziennik Ustaw Nr 103 — 6694 — Poz.

711 i 712

3) dzia∏ania podj´te przez instytucj´ zarzàdzajàcà i instytucja wdra˝ajàca powinny dokonaç przeglà-
i Komitet Monitorujàcy dla zagwarantowania ja- du g∏ównych rezultatów osiàgni´tych w poprzed-
koÊci i efektywnoÊci wdra˝ania Programu, nim roku, zgodnie z rozwiàzaniami, które zostanà
w szczególnoÊci: okreÊlone w porozumieniu mi´dzy instytucjà za-
a) dzia∏ania w zakresie monitorowania, kontroli rzàdzajàcà a instytucjà wdra˝ajàcà.
finansowej i oceny, w tym rozwiàzania doty- Po dokonaniu tego przeglàdu Komisja Europej-
czàce zbierania danych, ska mo˝e przedstawiç uwagi paƒstwu cz∏onkow-
b) zwi´z∏y opis g∏ównych problemów wyst´pu- skiemu i instytucji zarzàdzajàcej, która powinna
jàcych w trakcie zarzàdzania Programem poinformowaç Komisj´ Europejskà o dzia∏aniach
i podj´tych dzia∏aƒ, w tym dzia∏aƒ podj´tych podj´tych w wyniku zg∏oszonych uwag. Je˝eli,
na skutek zg∏oszonych uwag i rekomendacji w nale˝ycie uzasadnionych przypadkach, Komisja
dotyczàcych poprawy efektywnoÊci monito- Europejska uzna podj´te dzia∏ania za niewystar-
rowania lub rozwiàzaƒ odnoszàcych si´ do czajàce, mo˝e przedstawiç paƒstwu cz∏onkowskie-
zarzàdzania Programem, które zostanà mu oraz instytucji zarzàdzajàcej zalecenia dotyczà-
przedstawione przez Komisj´ Europejskà, po ce poprawy efektywnoÊci monitorowania lub roz-
przeprowadzeniu przeglàdu g∏ównych rezul- wiàzaƒ odnoszàcych si´ do zarzàdzania pomocà,
tatów Programu oraz uwag co do skutków wraz z uzasadnieniem tych zaleceƒ. Po otrzymaniu
finansowych wywo∏anych przez stwierdzone takich zaleceƒ instytucja zarzàdzajàca przedstawia
nieprawid∏owoÊci (art. 34 ust. 2 i art. 38 Komisji Europejskiej informacj´ o dzia∏aniach pod-
ust. 4 rozporzàdzenia 1260/99/WE), j´tych w celu wykonania tych zaleceƒ albo o nie-
podj´ciu dzia∏aƒ wraz z uzasadnieniem.
c) wykorzystanie pomocy technicznej,
d) dzia∏ania podj´te dla zagwarantowania: Zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporzàdzenia
1260/99/WE jednym z warunków, dla których Ko-
— promocji pomocy zgodnie z art. 46 rozpo- misja Europejska powinna dokonaç pe∏nej oceny
rzàdzenia 1260/99/WE, okresowej, jest stopieƒ wprowadzenia w ˝ycie re-
— zgodnoÊci z politykami wspólnotowymi, komendacji Komisji Europejskiej w obszarze,
o której mowa w art. 12 rozporzàdzenia w którym te rekomendacje majà wyeliminowaç
1260/99/WE, oraz zapewnienia koordyna- powa˝ne wady utrudniajàce w∏aÊciwe zarzàdzanie
cji pomocy udzielanej z funduszy struktu- finansowe Programem w systemie monitoringu
ralnych, o której mowa w art. 17 ust. 1 lub zarzàdzania.”.
i art. 19 ust. 2 rozporzàdzenia
1260/99/WE. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
Zgodnie z art. 34 rozporzàdzenia 1260/99/WE co-
rocznie, po przed∏o˝eniu rocznego raportu doty-
czàcego wdra˝ania Programu, Komisja Europejska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski

712
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego


„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet- 1) ust. 2.1.4. „JakoÊç proponowanego systemu wdra-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. ˝ania Programu” otrzymuje brzmienie:
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´- „2.1.4. JakoÊç proponowanego systemu wdra˝a-
puje: nia Programu
Program zawiera system wdra˝ania. Szcze-
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo- gó∏owo okreÊlono sposób zarzàdzania Pro-
ju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nie- gramem, w tym zadania instytucji zarzàdza-
nia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ów- jàcej dotyczàce mi´dzy innymi opracowania
stwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, Uzupe∏nienia Programu, zasady zarzàdzania
poz. 2116) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce finansowego i kontroli, z okreÊleniem zadaƒ
zmiany: instytucji p∏atniczej, okreÊlono beneficjen-
——————— tów/odbiorców ostatecznych oraz instytucj´
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. wdra˝ajàcà/beneficjenta koƒcowego i jej za-
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. dania. Zagadnienia te sà równie˝ zawarte
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832. w Uzupe∏nieniu Programu.
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6695 — Poz. 712

Obecnie sà tworzone odpowiednie struktu- 2) w ust. 3.1. „Priorytet 1. Dostosowanie nak∏adu po-
ry organizacyjne w instytucji zarzàdzajàcej ∏owowego do zasobów” tabela 1. „WysokoÊç po-
i instytucji wdra˝ajàcej/beneficjencie koƒ- mocy finansowej w ramach Priorytetu 1. Dostoso-
cowym, które majà zapewniç sprawne wanie nak∏adu po∏owowego do zasobów” otrzy-
wdra˝anie Programu.”; muje brzmienie:

Tabela 1. WysokoÊç pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1. Dostosowanie nak∏adu po∏owowego do


zasobów

WysokoÊç Êrodków finansowych (w euro)


Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)
1.1. Z∏omowanie statków 92 969 783 69 727 338 23 242 445 0
rybackich
1.2. Przeniesienie statków 3 198 931 2 399 198 799 733 0
do krajów trzecich
lub zmiana ich prze-
znaczenia
1.3. Wspólne przedsi´- 529 161 396 871 132 290 0
wzi´cia
¸àcznie 96 697 875 72 523 407 24 174 468 0

3) w ust. 3.1.1. „Dzia∏anie 1.1. Z∏omowanie statków rybackich”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Dostosowanie nak∏adu po∏owowego do zasobów
Nazwa dzia∏ania Z∏omowanie statków rybackich
Nazwa operacji 1.1.1. Z∏omowanie statków rybackich
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 141
Numer dzia∏ania 1.1.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni W∏aÊciciele statków rybackich o polskiej przynale˝noÊci
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Premia za z∏omowanie statku rybackiego
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % kosztów 100 %
kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 92 969 783 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 69 727 338 euro
Publiczne Êrodki krajowe 23 242 445 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków 0 %
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków 100 %
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnotowych 75 %
(IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie z tabelà
finansowà na lata 2004—2006)
Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1,
System wyboru projektów
zawartych w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6696 — Poz. 712

b) cz´Êç „Opis dzia∏ania” otrzymuje brzmienie: go jest uzale˝nione od wyra˝enia przez niego
„Opis dzia∏ania zgody.
Redukcja potencja∏u po∏owowego floty rybac- Statek rybacki uznaje si´ za faktycznie z∏omowa-
kiej poprzez z∏omowanie statków rybackich ma ny po odci´ciu nadburcia z lewej i prawej burty
najistotniejsze znaczenie dla dostosowania te- wraz z naniesionà na nich oznakà rybackà i usu-
go potencja∏u do istniejàcych odnawialnych ni´ciu silnika g∏ównego oraz przeci´ciu kad∏uba
zasobów morza. Wdro˝enie tego dzia∏ania statku w taki sposób, aby ˝adna z jego cz´Êci po
umo˝liwi wycofanie 30—40 % floty rybackiej. przeci´ciu nie by∏a równa lub wi´ksza od 50 %
Wycofanie 30—40 % floty rybackiej przyczyni ca∏kowitej d∏ugoÊci kad∏uba.”,
si´ do wzrostu rentownoÊci floty pozosta∏ej c) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy-
w eksploatacji, poniewa˝ w tym przypadku muje brzmienie:
przyznane kwoty po∏owowe w przeliczeniu na
pojedynczy statek rybacki b´dà wi´ksze. Obj´- „WysokoÊç pomocy finansowej
cie tym dzia∏aniem w∏aÊciciela statku rybackie- Premia za z∏omowanie statku rybackiego.

Tabela 2. WysokoÊç premii za z∏omowanie statku rybackiego

Klasa statku wed∏ug pojemnoÊci (w GT) euro*


poni˝ej 10 11 000/GT + 2 000
10 i poni˝ej 25 5 000/GT + 62 000
25 i poni˝ej 100 4 200/GT + 82 000
100 i poni˝ej 300 2 700/GT + 232 000
300 i poni˝ej 500 2 200/GT + 382 000
500 i wi´cej 1 200/GT + 882 000

* WysokoÊç pomocy finansowej w euro przelicza si´ na z∏ote zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczàce wsparcia strukturalnego Wspólnoty
w sektorze rybo∏ówstwa (Dz. Urz. WE L 337 z 30.12.1999, str. 10, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 4, t. 4, str. 179, z póên. zm.).

1. Tabela okreÊla wysokoÊç premii za z∏omo- 30 lat stosuje si´ stawki okreÊlone w tabeli,
wanie statku rybackiego w wieku od 10 pomniejszone o 22,5 %.
do 15 lat. Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
2. Do ustalenia wysokoÊci premii za z∏omowa- udziela si´ w wysokoÊci 100 % kwalifikowal-
nie statku rybackiego w wieku powy˝ej 15 nych kosztów projektu, przy czym udzia∏:
a poni˝ej 30 lat stosuje si´ stawki okreÊlone 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)
w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za ka˝dy rok wynosi 75 %;
powy˝ej 15 lat. 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 25 %.”,
3. Do ustalenia wysokoÊci premii za z∏omowa- d) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania”
nie statku rybackiego w wieku co najmniej otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Wskaêniki produktu
Liczba w∏aÊcicieli statków rybac- 0 558 Rejestr statków
kich, którzy uzyskali pomoc rybackich
Liczba trwale wycofanych statków 0 393 Rejestr statków
rybackich rybackich
PojemnoÊç trwale wycofanych stat- 0 21 515 Rejestr statków
ków rybackich (w GT) rybackich
Wskaêniki rezultatu
WielkoÊç po∏owów trwale wycofa- 0 2 971,3 Ministerstwo Rolnictwa
nych statków rybackich (w tonach) i Rozwoju Wsi, Minister-
stwo Gospodarki Mor-
skiej, Centrum Monitoro-
wania Rybo∏ówstwa”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6697 — Poz. 712

e) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki implementacji dzia∏ania

Numer wskaênika Jednostka Cel


1. GT 21 515

2. kW 62 014”

f) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)
1.1. Z∏omowanie stat- 92 969 783 69 727 338 23 242 445 0”
ków rybackich

4) w ust. 3.1.2. „Dzia∏anie 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia” tabela
otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Dostosowanie nak∏adu po∏owowego do zasobów
Nazwa dzia∏ania Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich prze-
znaczenia
1.2.1. Przeniesienie w∏asnoÊci statku rybackiego do kraju
Nazwa operacji
trzeciego
1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 141
Numer dzia∏ania 1.2.
Rok 2004 dla Operacji 1.2.1. Przeniesienie w∏asnoÊci statku
Czas trwania dzia∏ania
rybackiego do kraju trzeciego
Lata 2004—2006 dla Operacji
1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni W∏aÊciciele statków rybackich o polskiej przynale˝noÊci
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Premia za przeniesienie w∏asnoÊci statku rybackiego na pod-
miot majàcy siedzib´ w kraju trzecim albo premia za zmian´
przeznaczenia statku rybackiego
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % kosztów 100 %
kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 3 198 931 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 2 399 198 euro
Publiczne Êrodki krajowe 799 733 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków 0 %
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków 100 %
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnotowych 75 %
(IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie z tabelà
finansowà na lata 2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1,
zawartych w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6698 — Poz. 712

5) w ust. 3.1.2.1. „Operacja 1.2.1. Przeniesienie w∏as- „WysokoÊç pomocy finansowej


noÊci statku rybackiego do kraju trzeciego” cz´Êç
„WysokoÊç pomocy finansowej” otrzymuje brzmie- Premia za przeniesienie w∏asnoÊci statku rybackie-
nie: go do kraju trzeciego.

Tabela 3. WysokoÊç premii za przeniesienie w∏asnoÊci statku rybackiego do kraju trzeciego

Klasa statku wed∏ug pojemnoÊci (w GT) euro*

poni˝ej 10 (11 000/GT + 2 000) x 0,3


10 i poni˝ej 25 (5 000/GT + 62 000) x 0,3
25 i poni˝ej 100 (4 200/GT + 82 000) x 0,3
100 i poni˝ej 300 (2 700/GT + 232 000) x 0,3
300 i poni˝ej 500 (2 200/GT + 382 000) x 0,3
500 i wi´cej (1 200/GT + 882 000) x 0,3

* WysokoÊç pomocy finansowej w euro przelicza si´ na z∏ote zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczàce wsparcia strukturalnego Wspólnoty
w sektorze rybo∏ówstwa.

1. Tabela okreÊla wysokoÊç premii za przeniesie- 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi


nie do kraju trzeciego statku rybackiego w wie- 25 %.”;
ku od 10 do 15 lat.
2. Do ustalenia wysokoÊci premii za przeniesienie 6) w ust. 3.1.2.2. „Operacja 1.2.2. Zmiana przeznacze-
do kraju trzeciego statku rybackiego w wieku nia statku rybackiego”:
powy˝ej 15 a poni˝ej 30 lat stosuje si´ stawki
okreÊlone w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za a) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy-
ka˝dy rok powy˝ej 15 lat.
muje brzmienie:
Pomocy finansowej na realizacj´ projektu udziela
si´ w wysokoÊci 100 % kwalifikowalnych kosztów „WysokoÊç pomocy finansowej
projektu, przy czym udzia∏:
1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR) Premia za zmian´ przeznaczenia statku rybac-
wynosi 75 %; kiego.

Tabela 4. WysokoÊç premii za zmian´ przeznaczenia statku rybackiego

Klasa statku wed∏ug pojemnoÊci (w GT) euro*

poni˝ej 10 11 000/GT + 2 000


10 i poni˝ej 25 5 000/GT + 62 000
25 i poni˝ej 100 4 200/GT + 82 000
100 i poni˝ej 300 2 700/GT + 232 000
300 i poni˝ej 500 2 200/GT + 382 000
500 i wi´cej 1 200/GT + 882 000

* WysokoÊç pomocy finansowej w euro przelicza si´ na z∏ote zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczàce wsparcia strukturalnego Wspólnoty
w sektorze rybo∏ówstwa.

1. Tabela okreÊla wysokoÊç premii za zmian´ Pomocy finansowej na realizacj´ projektu


przeznaczenia statku rybackiego w wieku od udziela si´ w wysokoÊci 100 % kwalifikowal-
10 do 15 lat. nych kosztów projektu, przy czym udzia∏:
2. Do ustalenia wysokoÊci premii za zmian´
przeznaczenia statku rybackiego w wieku po- 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)
wy˝ej 15 a poni˝ej 30 lat stosuje si´ stawki wynosi 75 %;
okreÊlone w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za
ka˝dy rok powy˝ej 15 lat. 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi
3. Do ustalenia wysokoÊci premii za zmian´ 25 %.”,
przeznaczenia statku rybackiego w wieku co
najmniej 30 lat stosuje si´ stawki okreÊlone b) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania”
w tabeli, pomniejszone o 22,5 %. otrzymuje brzmienie:
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6699 — Poz. 712

„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Wskaêniki produktu

Liczba w∏aÊcicieli statków ry- 0 38 Rejestr statków


backich, którzy uzyskali po- rybackich
moc

Liczba trwale wycofanych 0 29 Rejestr statków


statków rybackich rybackich

PojemnoÊç trwale wycofa- 0 487 Rejestr statków


nych statków rybackich rybackich
(w GT)

Wskaêniki rezultatu

WielkoÊç po∏owów trwale wy- 0 2 971,3 Ministerstwo


cofanych statków rybackich Rolnictwa
(w tonach) i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo
Gospodarki
Morskiej,
Centrum
Monitorowania
Rybo∏ówstwa”

c) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki implementacji dzia∏ania

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. GT 487

2. kW 2 242”

d) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)

1.2. Przeniesienie stat- 3 198 931 2 399 198 799 733 0”


ków do krajów trzecich
lub zmiana ich przezna-
czenia
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6700 — Poz. 712

7) w ust. 3.1.3. „Dzia∏anie 1.3. Wspólne przedsi´wzi´cia”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Dostosowanie nak∏adu po∏owowego do zasobów
Nazwa dzia∏ania Wspólne przedsi´wzi´cia
Nazwa operacji 1.3.1. Wspólne przedsi´biorstwa
Kategoria interwencji funduszy struktu- 141
ralnych
Numer dzia∏ania 1.3.
Czas trwania dzia∏ania Rok 2004
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni W∏aÊciciele statków rybackich o polskiej przynale˝noÊci
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Premia za wniesienie w∏asnoÊci statku rybackiego do wspólnego
Rodzaj pomocy
przedsi´biorstwa
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 529 161 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 396 871 euro
Publiczne Êrodki krajowe 132 290 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólno- 75 %
towych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków
(zgodnie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy- Premia za wniesienie w∏asnoÊci statku rybackie-
muje brzmienie: go do wspólnego przedsi´biorstwa.
„WysokoÊç pomocy finansowej

Tabela 5. WysokoÊç premii za wniesienie w∏asnoÊci statku rybackiego do wspólnego przedsi´biorstwa

Klasa statku wed∏ug pojemnoÊci (w GT) euro*

poni˝ej 10 (11 000/GT + 2 000) x 0,8


10 i poni˝ej 25 (5 000/GT + 62 000) x 0,8
25 i poni˝ej 100 (4 200/GT + 82 000) x 0,8
100 i poni˝ej 300 (2 700/GT + 232 000) x 0,8
300 i poni˝ej 500 (2 200/GT + 382 000) x 0,8
500 i wi´cej (1 200/GT + 882 000) x 0,8

* WysokoÊç pomocy finansowej w euro przelicza si´ na z∏ote zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczàce wsparcia strukturalnego Wspólnoty
w sektorze rybo∏ówstwa.
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6701 — Poz. 712

1. Tabela okreÊla wysokoÊç premii za wniesie- Pomocy finansowej na realizacj´ projektu udzie-
nie do wspólnego przedsi´biorstwa statku la si´ w wysokoÊci 100 % kwalifikowalnych
rybackiego w wieku od 10 do 15 lat. kosztów projektu, przy czym udzia∏:
2. Do ustalenia wysokoÊci premii za wniesie- 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)
nie do wspólnego przedsi´biorstwa statku wynosi 75 %;
rybackiego w wieku powy˝ej 15 a poni˝ej 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 25 %.”,
30 lat stosuje si´ stawki okreÊlone w tabeli,
pomniejszone o 1,5 % za ka˝dy rok powy˝ej c) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania”
15 lat. otrzymuje brzmienie

„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Wskaêniki produktu

Liczba w∏aÊcicieli statków ry- 0 0 Rejestr statków


backich, którzy uzyskali po- rybackich
moc

Liczba trwale wycofanych 0 0 Rejestr statków


statków rybackich rybackich

PojemnoÊç trwale wycofa- 0 0 Rejestr statków


nych statków rybackich rybackich
(w GT)

Wskaêniki rezultatu

WielkoÊç kwoty po∏owowej 0 0 Ministerstwo


trwale wycofanych statków Rolnictwa
rybackich (w tonach) i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo
Gospodarki
Morskiej,
Centrum
Monitorowania
Rybo∏ówstwa”

d) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki implementacji dzia∏ania

Numer wskaênika Jednostka Cel


1. GT 0

2. kW 0”

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)

1.3. Wspólne przedsi´- 529 161 396 871 132 290 0”


wzi´cia
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6702 — Poz. 712

8) w ust. 3.2. „Priorytet 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej” tabela 6. „WysokoÊç pomocy finansowej
w ramach Priorytetu 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 6. WysokoÊç pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej

WysokoÊç Êrodków finansowych (w euro)

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)

2.1. Budowa nowych 1 269 986 1 111 238 158 748 1 904 980
statków rybackich

2.2. Modernizacja ist- 5 928 402 5 195 655 732 747 8 841 910
niejàcych statków ry-
backich

2.3. Wycofywanie (bez 0 0 0 0


pomocy publicznej)
zwiàzane z odnowà

¸àcznie 7 198 388 6 306 893 891 495 10 746 890”

9) w ust. 3.2.1. „Dzia∏anie 2.1. Budowa nowych statków rybackich”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Odnowa i modernizacja floty rybackiej
Nazwa dzia∏ania Budowa nowych statków rybackich
Nazwa operacji 2.1.1. Budowa statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy struktu- 142
ralnych
Numer dzia∏ania 2.1.
Czas trwania dzia∏ania Rok 2004
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni W∏aÊciciele statków rybackich o polskiej przynale˝noÊci
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 40 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 1 269 986 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 1 111 238 euro
Publiczne Êrodki krajowe 158 748 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 60 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 40 %
Êrodków
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6703 — Poz. 712

Udzia∏ publicznych Êrodków wspólno- 35 %


towych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków
(zgodnie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)
Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych
System wyboru projektów
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy- 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)


muje brzmienie: wynosi 35 %;
„WysokoÊç pomocy finansowej
2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 5 %.
Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
udziela si´ w wysokoÊci 40 % kwalifikowalnych WysokoÊç zwrotu poniesionych kosztów kwali-
kosztów projektu, przy czym udzia∏: fikowalnych nie mo˝e jednak przekroczyç:

Klasa statku wed∏ug pojemnoÊci (w GT) euro*

poni˝ej 10 (11 000/GT+ 2 000) x 2


10 i poni˝ej 25 (5 000/GT+ 62 000) x 2
25 i poni˝ej 100 (4 200/GT + 82 000) x 2
100 i poni˝ej 300 (2 700/GT + 232 000) x 2
300 i poni˝ej 400 (2 200/GT + 382 000) x 2

* WysokoÊç pomocy finansowej w euro przelicza si´ na z∏ote zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczàce wsparcia strukturalnego Wspólnoty
w sektorze rybo∏ówstwa.”,

c) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Wskaêniki produktu

Liczba nowych statków rybac- 0 0 Rejestr


kich statków rybackich

PojemnoÊç nowych statków 0 0 Rejestr


rybackich (w GT) statków rybackich

Wskaêniki rezultatu

Obni˝enie Êredniego wieku 30 27 Rejestr statków rybackich,


floty rybackiej (w latach) Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej,
Centrum Monitorowania
Rybo∏ówstwa

Wskaêniki oddzia∏ywania

Redukcja po∏owów zagro˝o- 100 90 Ministerstwo Rolnictwa


nych gatunków (w %) * i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej,
Centrum Monitorowania
Rybo∏ówstwa

* Po∏owy dorsza.”,
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6704 — Poz. 712

d) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki implementacji dzia∏ania
Numer wskaênika Jednostka Cel

1. GT 0

2. kW 0”

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro
Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)
2.1. Budowa nowych 1 269 986 1 111 238 158 748 1 904 980”
statków rybackich

10) w ust. 3.2.2. „Dzia∏anie 2.2. Modernizacja istniejàcych statków rybackich”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Odnowa i modernizacja floty rybackiej
Nazwa dzia∏ania Modernizacja istniejàcych statków rybackich
Nazwa operacji 2.2.1. Modernizacja statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy struktu- 142
ralnych
Numer dzia∏ania 2.2.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni W∏aÊciciele statków rybackich o polskiej przynale˝noÊci
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 40 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 5 928 402 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 5 195 655 euro
Publiczne Êrodki krajowe 732 747 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 60 %
Êrodków (%)
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 40 %
Êrodków (%)
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólno- 35 %
towych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków
(zgodnie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6705 — Poz. 712

b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy- 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)


muje brzmienie: wynosi 35 %;
„WysokoÊç pomocy finansowej 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 5 %.
Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
udziela si´ w wysokoÊci 40 % kwalifikowalnych WysokoÊç zwrotu poniesionych kosztów kwali-
kosztów projektu, przy czym udzia∏: fikowalnych nie mo˝e jednak przekroczyç:

Klasa statku wed∏ug pojemnoÊci (w GT) euro*

poni˝ej 10 11 000/GT + 2 000


10 i poni˝ej 25 5 000/GT + 62 000
25 i poni˝ej 100 4 200/GT + 82 000
100 i poni˝ej 300 2 700/GT + 232 000
300 i poni˝ej 500 2 200/GT +382 000
500 i wi´cej 1 200/GT + 882 000

* WysokoÊç pomocy finansowej w euro przelicza si´ na z∏ote zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczàce wsparcia strukturalnego Wspólnoty
w sektorze rybo∏ówstwa.”,

c) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Wskaêniki produktu

Liczba w∏aÊcicieli statków ry- 0 80 Rejestr


backich, którzy otrzymali pomoc statków rybackich

Liczba zmodernizowanych stat- 0 50 Rejestr


ków rybackich statków rybackich

PojemnoÊç zmodernizowanych 0 6 000 Rejestr


statków rybackich (w GT) statków rybackich

Wskaêniki rezultatu

WielkoÊç po∏owów zmoderni- 0 5 100 Ministerstwo Rolnictwa


zowanych statków rybackich i Rozwoju Wsi,
w ostatnich latach dzia∏ania Ministerstwo Gospodarki
(w tonach) Morskiej,
Centrum Monitorowania
Rybo∏ówstwa”

d) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki implementacji dzia∏ania

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. GT 6 000

2. ∆ GT 0

3. kW 15 000”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6706 — Poz. 712

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)

2.2. Modernizacja ist- 5 928 402 5 195 655 732 747 8 841 910”
niejàcych statków ry-
backich

11) w ust. 3.2.3. „Dzia∏anie 2.3. Wycofanie (bez pomocy publicznej) zwiàzane z odnowà”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006

Nazwa priorytetu Odnowa i modernizacja floty rybackiej

Nazwa dzia∏ania Wycofanie (bez pomocy publicznej) zwiàzane z odnowà

Nazwa operacji 2.3.1. Wycofanie statku rybackiego z eksploatacji


Kategoria interwencji funduszy struktu- 142
ralnych
Numer dzia∏ania 2.3.
Czas trwania dzia∏ania Rok 2004
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni W∏aÊciciele statków rybackich o polskiej przynale˝noÊci
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Brak
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 0 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 0 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 0 euro
Publiczne Êrodki krajowe 0 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków (%)
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków (%)
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólno- 0 %
towych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków
(zgodnie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6707 — Poz. 712

b) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Wskaêniki produktu

Liczba nowych statków rybac- 0 0 Rejestr


kich statków rybackich
PojemnoÊç nowych statków ry- 0 0 Rejestr
backich (w GT) statków rybackich

Wskaêniki rezultatu
Obni˝enie Êredniego wieku flo- 30 27 Rejestr statków rybackich,
ty rybackiej (w latach) Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej,
Centrum Monitorowania
Rybo∏ówstwa
Wskaêniki oddzia∏ywania

Redukcja po∏owów zagro˝onych 100 90 Ministerstwo Rolnictwa


gatunków (w %)* i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej,
Centrum Monitorowania
Rybo∏ówstwa

* Po∏owy dorsza.”;

12) w ust 3.3. „Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wej w ramach Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zaso-
wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urzàdzenia bów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urzà-
portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo dzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo-
Êródlàdowe” tabela 7. „WysokoÊç pomocy finanso- ∏ówstwo Êródlàdowe” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 7. WysokoÊç pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów
i hodowla ryb, rybackie urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo Êródlàdowe

WysokoÊç Êrodków finansowych (w euro)


Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)
3.1. Ochrona i rozwój 6 716 487 5 052 442 1 664 045 0
zasobów wodnych

3.2. Chów i hodowla ryb 19 186 200 12 555 803 6 630 397 16 668 787
3.3. Rybacka infrastruk- 31 350 890 19 586 099 11 764 791 7 989 914
tura portowa
3.4. Przetwórstwo i ry- 71 341 647 54 183 264 17 158 383 106 201 352
nek rybny
3.5. Rybo∏ówstwo Êród- 256 057 226 056 30 001 300 000
làdowe
¸àcznie 128 851 281 91 603 664 37 247 617 131 160 053”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6708 — Poz. 712

13) w ust. 3.3.1. „Dzia∏anie 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006

Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie


Nazwa priorytetu urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo
Êródlàdowe
Nazwa dzia∏ania Ochrona i rozwój zasobów wodnych

Nazwa operacji 3.1.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych


Kategoria interwencji funduszy struktu- 144
ralnych
Numer dzia∏ania 3.1.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni 1) inwestorzy, którzy sà posiadaczami urzàdzenia wodnego lub je-


go cz´Êci, które uniemo˝liwia albo wp∏ywa niekorzystnie na efek-
tywnoÊç lub bezpieczeƒstwo w´drówki ryb dwuÊrodowiskowych
w publicznych, Êródlàdowych wodach powierzchniowych p∏ynà-
cych;
2) województwa — je˝eli projekt b´dzie realizowany w ramach
okreÊlonego zadania i dotyczy nieznajdujàcych si´ w posiadaniu
województwa urzàdzenia lub zespo∏u urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych
w´drówk´ ryb dwuÊrodowiskowych;
3) jednostki badawczo-rozwojowe, wy˝sze szko∏y zawodowe kszta∏-
càce na kierunku rybo∏ówstwo morskie, organizacje zrzeszajàce
armatorów albo organizacje mi´dzybran˝owe, o których mowa
w przepisach o organizacji rynku rybnego — je˝eli projekt doty-
czy budowy sztucznej rafy w polskich obszarach morskich

Instytucja p∏atnicza Minister Finansów


Rodzaj pomocy Zwrot ca∏oÊci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych

Ârodki publiczne ogó∏em 6 716 487 euro

Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 5 052 442 euro

Publiczne Êrodki krajowe 1 664 045 euro


Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólno- 75 %
towych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków
(zgodnie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6709 — Poz. 712

b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy- 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)


muje brzmienie: wynosi 75 %;
„WysokoÊç pomocy finansowej 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi
Pomocy finansowej na realizacj´ projektu 25 %.”,
udziela si´ w wysokoÊci 100 % kwalifikowal- c) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania”
nych kosztów projektu, przy czym udzia∏: otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Planowane zadania: Beneficjenci/
1) program przywrócenia dro˝- 0 1 odbiorcy ostateczni”
noÊci Êródlàdowych wód p∏y-
nàcych;
2) liczba odbudowanych dróg 0 10
migracji ryb dwuÊrodowisko-
wych;
3) liczba sztucznych raf 0 3

d) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki implementacji dzia∏ania

Numer wskaênika Jednostka Cel

Obszar morski obj´ty 100


1.
ochronà (w km2)

2. Liczba projektów 20”

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)
3.1. Ochrona i rozwój 6 716 487 5 052 442 1 664 045 0”
zasobów wodnych

14) w ust. 3.3.2. „Dzia∏anie 3.2. Chów i hodowla ryb” tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006

Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie
urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo
Êródlàdowe
Nazwa dzia∏ania Chów i hodowla ryb

Nazwy operacji 3.2.1. Zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnych w chowie i hodowli ryb


3.2.2. Modernizacja istniejàcych obiektów chowu i hodowli ryb (bez
zwi´kszenia ich zdolnoÊci produkcyjnych)
Kategoria interwencji funduszy struktu- 144
ralnych
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6710 — Poz. 712

Numer dzia∏ania 3.2.


Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie w zakre-
sie chowu i hodowli ryb
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 70 %
kosztów kwalifikowalnych

Ârodki publiczne ogó∏em 19 186 200 euro

Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 12 555 803 euro

Publiczne Êrodki krajowe 6 630 397 euro


Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 30—60 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 40—70 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólno- 35 %
towych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków
(zgodnie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”;

15) w ust. 3.3.2.1. „Operacja 3.2.1. Zwi´kszenie zdol- Udzia∏ Êrodków prywatnych wynosi 30 % kwalifi-
noÊci produkcyjnych w chowie i hodowli ryb” kowalnych kosztów projektu.”;
cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzymuje
brzmienie: 16) w ust. 3.3.2.2. „Operacja 3.2.2. Modernizacja ist-
niejàcych obiektów chowu i hodowli ryb (bez
„WysokoÊç pomocy finansowej zwi´kszenia ich zdolnoÊci produkcyjnych)”:
Pomocy finansowej na realizacj´ projektu udziela a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:
si´ w wysokoÊci 40 % kwalifikowalnych kosztów
projektu, przy czym udzia∏: „Opis operacji
W ramach operacji planuje si´ popraw´ warun-
1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR) ków weterynaryjnych prowadzenia chowu i ho-
wynosi 35 %; dowli ryb lub produktów akwakultury oraz
2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 5 %. zmniejszenie negatywnego oddzia∏ywania
obiektów akwakultury na Êrodowisko przez od-
Udzia∏ Êrodków prywatnych wynosi 60 % kwalifi-
budow´, rozbudow´ lub przebudow´ istniejà-
kowalnych kosztów projektu.
cych obiektów chowu i hodowli ryb. Przewidy-
W przypadku projektów wdra˝ajàcych techniki wane sà równie˝ adaptacje, remonty i wyposa-
majàce na celu znaczàce zmniejszenie negatywne- ˝enie istniejàcych obiektów chowu i hodowli
go oddzia∏ywania na Êrodowisko, pomocy finan- ryb w urzàdzenia techniczne, a tak˝e zakup
sowej udziela si´ w wysokoÊci 70 % kwalifikowal- Êrodków transportu wewn´trznego, specjali-
nych kosztów projektu, przy czym udzia∏: stycznych Êrodków transportu zewn´trznego
oraz urzàdzeƒ i instalacji bezpoÊrednio zwiàza-
1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR) nych z chowem i hodowlà ryb, w celu poprawy
wynosi 35 %; jakoÊci i bezpieczeƒstwa produktów akwakultu-
2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 35 %. ry, podniesienia efektywnoÊci wykorzystania
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6711 — Poz. 712

dost´pnych zasobów wodnych oraz dostoso- W przypadku projektów wdra˝ajàcych techniki


wania sposobu i zakresu oddzia∏ywania tych majàce na celu znaczàce zmniejszenie nega-
obiektów do stale rosnàcych wymagaƒ ochrony tywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko, pomo-
Êrodowiska.”, cy finansowej udziela si´ w wysokoÊci 70 %
b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy- kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym
muje brzmienie: udzia∏:
„WysokoÊç pomocy finansowej
1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)
Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
udziela si´ w wysokoÊci 40 % kwalifikowalnych wynosi 35 %;
kosztów projektu, przy czym udzia∏: 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 35 %.
1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR) Udzia∏ Êrodków prywatnych wynosi 30 % kwali-
wynosi 35 %;
fikowalnych kosztów projektu.”,
2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 5 %.
Udzia∏ Êrodków prywatnych wynosi 60 % kwali- c) tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
fikowalnych kosztów projektu. otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których poprawiono wa- 130


runki sanitarne

2. Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których nastàpi∏o zmniej- 130


szenie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko

3. Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, które wdro˝y∏y system po- 130”
prawy produkcji (jakoÊç, innowacje technologiczne)

d) cz´Êç „Oczekiwane rezultaty dzia∏ania” otrzy- kultury. Powinno nastàpiç dostosowanie poda-
muje brzmienie: ˝y ryb o odpowiednim rodzaju i pochodzeniu
oraz odpowiedniej jakoÊci do potrzeb rynku.
„Oczekiwane rezultaty dzia∏ania Podj´te dzia∏ania przyczynià si´ do racjonalne-
Oczekiwana jest poprawa rentownoÊci i konku- go wykorzystania zasobów wody.”,
rencyjnoÊci zewn´trznej podmiotów prowadzà- e) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania”
cych chów i hodowl´ ryb lub produktów akwa- otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Liczba obiektów chowu i ho- 0 130 Beneficjenci/


dowli ryb, w których poprawio- odbiorcy ostateczni
no warunki weterynaryjne

Liczba obiektów chowu i ho- 0 130 Beneficjenci/


dowli ryb, w których dostoso- odbiorcy ostateczni
wano warunki prowadzenia go-
spodarki do wymogów ochrony
Êrodowiska

Liczba jednostek, które wdro˝y∏y 0 17 Beneficjenci/


technik´ i technologi´ chowu odbiorcy ostateczni
i hodowli ryb z gatunków poszu-
kiwanych na rynku w celach kon-
sumpcyjnych i zarybieniowych

Liczba opracowanych syste- 0 2 Beneficjenci/


mów poprawy i kontroli jakoÊci odbiorcy ostateczni”
wód
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6712 — Poz. 712

f) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)
3.2. Chów i hodowla ryb 19 186 200 12 555 803 6 630 397 16 668 787”

17) w ust. 3.3.3. „Dzia∏anie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie
urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo
Êródlàdowe
Nazwa dzia∏ania Rybacka infrastruktura portowa
Nazwy operacji 3.3.1. Budowa urzàdzeƒ portowych lub rozbudowa istniejàcych
urzàdzeƒ
3.3.2. Modernizacja istniejàcych urzàdzeƒ portowych bez zwi´ksze-
nia zdolnoÊci prze∏adunkowych
Kategoria interwencji funduszy struktu- 145
ralnych
Numer dzia∏ania 3.3.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni W∏aÊciciele, u˝ytkownicy wieczyÊci oraz dzier˝awcy gruntów, które
znajdujà si´ w granicach portu lub przystani rybackiej i zwiàzanej
z nimi infrastruktury portowej, oraz podmioty zarzàdzajàce portem
lub przystanià rybackà
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot ca∏oÊci lub cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 31 350 890 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 19 586 099 euro
Publiczne Êrodki krajowe 11 764 791 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0—60 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 40—100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 35—75 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie
z tabelà finansowà na lata 2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6713 — Poz. 712

b) cz´Êç „Opis dzia∏ania” otrzymuje brzmienie: 10) dróg i innej infrastruktury technicznej na te-
„Opis dzia∏ania renie portu oraz po∏àczeƒ infrastruktury
technicznej portu z sieciami zewn´trznymi.”,
Najwa˝niejsze aspekty tego dzia∏ania to budo-
wa nowych lub modernizacja istniejàcych: po- b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy-
mieszczeƒ do wst´pnego przygotowania su- muje brzmienie:
rowca (np. sortowanie, klasyfikacja jakoÊcio- „WysokoÊç pomocy finansowej
wa), komór ch∏odniczych do przechowywania
Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
ryb Êwie˝ych, fabryk lodu, myjni skrzyƒ i innych udziela si´ inwestorom bez udzia∏u Êrodków
stanowisk umo˝liwiajàcych mycie przy pakowa- prywatnych oraz uznanym organizacjom produ-
niu, urzàdzeƒ wy∏adunkowych, magazynów na- centów rybnych, w wysokoÊci 100 % kwalifiko-
rz´dzi po∏owowych, zaplecza socjalnego dla ry- walnych kosztów projektu, przy czym udzia∏:
baków, urzàdzeƒ poprawiajàcych jakoÊç wody
u˝ywanej do celów produkcyjnych, a tak˝e za- 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)
kup lub modernizacja urzàdzeƒ s∏u˝àcych do wynosi 75 %;
dostarczania paliwa, wody i lodu oraz budowa 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 25 %.
falochronów, dróg i innej infrastruktury tech- W pozosta∏ych przypadkach pomocy finanso-
nicznej na terenie portu oraz po∏àczeƒ infra- wej udziela si´ w wysokoÊci 40 % kwalifikowal-
struktury technicznej portu z sieciami zewn´trz- nych kosztów projektu, przy czym udzia∏:
nymi. W ramach tego dzia∏ania mo˝liwy jest za-
kup Êrodków transportu wewn´trznego. 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)
wynosi 35 %;
Inwestycje majà obejmowaç tak˝e sk∏adowanie
i unieszkodliwianie ubocznych produktów po- 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 5 %.
chodzenia zwierz´cego oraz popraw´ bezpie- Udzia∏ Êrodków prywatnych wynosi 60 % kwali-
czeƒstwa ˝eglugi i warunków postoju w por- fikowalnych kosztów projektu.
tach, jak równie˝ rozszerzenie sposobu wyko- Instytucja wdra˝ajàca mo˝e, na wniosek benefi-
rzystania portów rybackich. W zale˝noÊci od cjenta, wyraziç zgod´ na zmian´ umowy o dofi-
uwarunkowaƒ regionalnych i wielkoÊci portu nansowanie projektu w zakresie zwi´kszenia
mogà to byç miejsca remontu statków lub kwoty dofinansowania realizowanej inwestycji,
transportu morskiego. Umo˝liwi to zintegrowa- je˝eli:
nie ró˝nych form dzia∏alnoÊci w porcie oraz po-
prawi kondycj´ finansowà portów.”; 1) beneficjent by∏ obowiàzany do stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
18) w ust. 3.3.3.1. „Operacja 3.3.1. Budowa urzàdzeƒ — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
portowych lub rozbudowa istniejàcych urzàdzeƒ”: z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póên. zm.) w za-
kresie przetargu nieograniczonego;
a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:
„Opis operacji 2) w wyniku rozstrzygni´cia przetargu nieogra-
niczonego, o którym mowa w pkt 1, koszty
W ramach operacji planuje si´ zbudowanie no- realizacji projektu uleg∏y zwi´kszeniu w sto-
wej infrastruktury rybackiej i sanitarnej, instala- sunku do kwoty wskazanej we wniosku o do-
cj´ urzàdzeƒ prze∏adunkowych, budow´ maga- finansowanie realizacji projektu;
zynów do przechowywania ryb i narz´dzi po∏o-
wowych. Najwa˝niejsze aspekty tego dzia∏ania 3) nie zostanie przekroczony limit pomocy
to wykonanie nowych lub rozbudowa istniejà- finansowej.”;
cych:
19) w ust. 3.3.3.2. „Operacja 3.3.2. Modernizacja ist-
1) pomieszczeƒ do wst´pnego przygotowania niejàcych urzàdzeƒ portowych bez zwi´kszenia
surowca (np. sortowania, klasyfikacji jako- zdolnoÊci prze∏adunkowych”:
Êciowej);
2) komór ch∏odniczych do przechowywania a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:
produktów rybnych; „Opis operacji
3) fabryk lodu; W ramach operacji planuje si´ uzupe∏nienie
4) myjni skrzyƒ i innych opakowaƒ; i modernizacj´ istniejàcej infrastruktury rybac-
kiej i sanitarnej, instalacj´ urzàdzeƒ prze∏adun-
5) urzàdzeƒ wy∏adunkowych; kowych, modernizacj´ magazynów do przecho-
6) magazynów do przechowywania ryb i na- wywania ryb i narz´dzi po∏owowych, bez zwi´k-
rz´dzi po∏owowych; szenia zdolnoÊci prze∏adunkowych.
7) pomieszczeƒ socjalnych dla rybaków; Najwa˝niejsze aspekty tej operacji to moderni-
zacja pomieszczeƒ do wst´pnego przygotowa-
8) urzàdzeƒ poprawiajàcych jakoÊç wody u˝y- nia surowca (np. sortowania, klasyfikacji jako-
wanej do celów produkcyjnych; Êciowej), komór ch∏odniczych do przechowywa-
9) urzàdzeƒ s∏u˝àcych do dostarczania paliwa, nia ryb Êwie˝ych, fabryk lodu, myjni skrzyƒ i in-
wody i lodu; nych opakowaƒ, urzàdzeƒ wy∏adunkowych, ma-
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6714 — Poz. 712

gazynów do przechowywania narz´dzi po∏owo- przepisami, a tak˝e popraw´ bezpieczeƒstwa


wych, zaplecza socjalnego dla rybaków, popra- warunków postoju w portach przez budow´,
wa jakoÊci wody u˝ywanej do celów produkcyj- odbudow´, rozbudow´, przebudow´ lub re-
nych oraz urzàdzeƒ s∏u˝àcych do dostarczania mont falochronów.
paliwa, wody i lodu. W odró˝nieniu jednak od wczeÊniejszej operacji
inwestycje nie powinny prowadziç do zwi´ksze-
Inwestycje majà obejmowaç równie˝ sk∏adowa-
nia zdolnoÊci prze∏adunkowych.”,
nie i unieszkodliwianie ubocznych produktów
pochodzenia zwierz´cego oraz czynników za- b) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania”
nieczyszczajàcych zgodnie z obowiàzujàcymi otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaênik èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Liczba zmodernizowanych por- 0 20 Beneficjenci/


tów rybackich w zakresie po- odbiorcy ostateczni
prawy warunków przechowy-
wania produktów rybnych, bez-
pieczeƒstwa roz∏adunku oraz
stworzenia warunków do pro-
wadzenia pierwszej sprzeda˝y
produktów rybnych

c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)
3.3. Rybacka infrastruk- 31 350 890 19 586 099 11 764 791 7 989 914”
tura portowa

20) w ust. 3.3.4. „Dzia∏anie 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny” tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006

Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie
urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo
Êródlàdowe
Nazwa dzia∏ania Przetwórstwo i rynek rybny
Nazwy operacji 3.4.1. Zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnych (budowa zak∏adów
przetwórczych lub inwestycje w istniejàcych zak∏adach prze-
twórczych)
3.4.2. Modernizacja istniejàcych zak∏adów przetwórczych bez
zwi´kszenia zdolnoÊci produkcyjnych
3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzeda˝y produktów rybnych
3.4.4. Modernizacja istniejàcych obiektów hurtowej sprzeda˝y pro-
duktów rybnych
Kategoria interwencji funduszy struktu- 143
ralnych
Numer dzia∏ania 3.4.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6715 — Poz. 712

Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemajàce
osobowoÊci prawnej, prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie przetwór-
stwa ryb i rynku rybnego

Instytucja p∏atnicza Minister Finansów

Rodzaj pomocy Zwrot cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 70 %


kosztów kwalifikowalnych

Ârodki publiczne ogó∏em 71 341 647 euro

Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 54 183 264 euro

Publiczne Êrodki krajowe 17 158 383 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 30—60 %


Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 40—70 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 30,6121 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie
z tabelà finansowà na lata 2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

21) w ust. 3.3.4.2. „Operacja 3.4.2. Modernizacja istniejàcych zak∏adów przetwórczych bez zwi´kszenia zdolno-
Êci produkcyjnych” tabela „Wskaêniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba zak∏adów przetwórczych, w których poprawiono warunki 120


sanitarne

2. Liczba zak∏adów przetwórczych, w których dostosowano warunki 120


prowadzenia dzia∏alnoÊci do wymagaƒ ochrony Êrodowiska

3. Liczba zak∏adów przetwórczych, w których wprowadzono system 160”


poprawy obs∏ugi (jakoÊç, innowacje technologiczne)

22) w ust. 3.3.4.3. „Operacja 3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzeda˝y produktów rybnych” tabela „Wskaê-
niki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Powierzchnia u˝ytkowa (w m2) 10 000”


Dziennik Ustaw Nr 103 — 6716 — Poz. 712

23) w ust. 3.3.4.4. „Operacja 3.4.4. Modernizacja istniejàcych obiektów hurtowej sprzeda˝y produktów rybnych”:
a) tabela „Wskaêniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba obiektów, w których poprawiono warunki sanitarne 300

2. Liczba obiektów, w których dostosowano warunki prowadzenia 120


dzia∏alnoÊci do wymagaƒ ochrony Êrodowiska

3. Liczba obiektów wyposa˝onych w sprz´t komputerowy 150”

b) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaênik èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Liczba zak∏adów przetwórczych 54 200 Beneficjenci/


spe∏niajàcych wymagania doty- odbiorcy ostateczni”
czàce produkcji

c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)
3.4. Przetwórstwo i ry- 71 341 647 54 183 264 17 158 383 106 201 352”
nek rybny

24) w ust. 3.3.5. „Dzia∏anie 3.5. Rybo∏ówstwo Êródlàdowe”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie
urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo
Êródlàdowe
Nazwa dzia∏ania Rybo∏ówstwo Êródlàdowe
Nazwy operacji 3.5.1. Budowa ∏odzi rybackiej
3.5.2. Modernizacja ∏odzi rybackiej
3.5.3. Inne Êrodki wspomagajàce rybo∏ówstwo Êródlàdowe
Kategoria interwencji funduszy struktu- 144
ralnych
Numer dzia∏ania 3.5.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6717 — Poz. 712

Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ-


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie rybo∏ówstwa Êródlà-


dowego

Instytucja p∏atnicza Minister Finansów

Rodzaj pomocy Zwrot cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 40 %


kosztów kwalifikowalnych

Ârodki publiczne ogó∏em 256 057 euro

Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 226 056 euro

Publiczne Êrodki krajowe 30 001 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 60 %


Êrodków

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 40 %


Êrodków

Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 35 %


wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie
z tabelà finansowà na lata 2004—2006)

System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

b) cz´Êç „Opis dzia∏ania” otrzymuje brzmienie: kiej w powierzchniowych wodach Êródlàdo-


„Opis dzia∏ania wych, oraz na zakup Êrodków transportu we-
wn´trznego, specjalistycznych Êrodków trans-
W ramach realizacji tego dzia∏ania b´dzie mo˝-
portu zewn´trznego, urzàdzeƒ i instalacji bez-
liwe uzyskanie Êrodków na modernizacj´, prze-
poÊrednio zwiàzanych z wykonywaniem rybac-
budow´ lub zakup nowych ∏odzi rybackich, ry- twa Êródlàdowego.”;
backich narz´dzi i urzàdzeƒ po∏owowych oraz
innego wyposa˝enia zwiàzanego z rybo∏ów- 25) w ust. 3.3.5.1. „Operacja 3.5.1. Budowa ∏odzi ry-
stwem Êródlàdowym, co poprawi bezpieczeƒ- backiej” tabela „Wskaêniki implementacji opera-
stwo i warunki prowadzenia gospodarki rybac- cji” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba zbudowanych ∏odzi rybackich 2

2. PojemnoÊç zbudowanych ∏odzi rybackich (w m3) 6”

26) w ust. 3.3.5.2. „Operacja 3.5.2. Modernizacja ∏odzi rybackiej” tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba zmodernizowanych ∏odzi rybackich 2

2. PojemnoÊç zmodernizowanych ∏odzi rybackich (w m3) 6”


Dziennik Ustaw Nr 103 — 6718 — Poz. 712

27) w ust. 3.3.5.3. „Operacja 3.5.3. Inne Êrodki wspo- koÊci i bezpieczeƒstwa produktów rybactwa
magajàce rybo∏ówstwo Êródlàdowe”: Êródlàdowego. W tym samym celu jest plano-
wany równie˝ remont lub zakup narz´dzi i urzà-
a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie: dzeƒ zwiàzanych bezpoÊrednio z wykonywa-
„Opis operacji niem rybactwa Êródlàdowego, z wy∏àczeniem
W ramach operacji jest planowana budowa no- narz´dzi i urzàdzeƒ po∏owowych, oraz zakup
wych oraz modernizacja, odbudowa, rozbudo- Êrodków transportu wewn´trznego, specjali-
stycznych Êrodków transportu zewn´trznego
wa, przebudowa i adaptacja istniejàcych bu-
oraz urzàdzeƒ i instalacji bezpoÊrednio zwiàza-
dowli lub sta∏ych urzàdzeƒ bezpoÊrednio zwià-
nych z wykonywaniem rybactwa Êródlàdowe-
zanych z wykonywaniem rybactwa Êródlàdowe-
go.”,
go, która ma na celu popraw´ warunków pro-
wadzenia gospodarki rybackiej w powierzchnio- b) tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
wych wodach Êródlàdowych oraz popraw´ ja- otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel


1. Liczba projektów 20”

c) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaênik èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Liczba gospodarstw rybackich, 0 10 Beneficjenci/


które poprawi∏y warunki pro- odbiorcy ostateczni
wadzenia gospodarki rybackiej
w Êródlàdowych wodach po-
wierzchniowych oraz zwi´kszy-
∏y efektywnoÊç rybo∏ówstwa
i jakoÊç ryb

d) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne
Ârodki
Êrodki Publiczne Êrodki
Dzia∏anie publiczne Ârodki prywatne
wspólnotowe krajowe
ogó∏em
(IFWR)
3.5. Rybo∏ówstwo Êród- 256 057 226 056 30 001 300 000”
làdowe

28) w ust. 3.3.6. „Wskaêniki monitorowania dla Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i ho-
dowla ryb, rybackie urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo Êródlàdowe”:
a) tabela „Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 143” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 143

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Wskaêniki produktu
Roczna wielkoÊç produkcji za- 330 000 400 000 G∏ówny Urzàd Statystyczny
k∏adów przetwórczych (w to-
nach surowca rybnego)
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6719 — Poz. 712

Wskaêniki rezultatu

Zwi´kszenie zdolnoÊci produk- 0 20 G∏ówny Urzàd Statystyczny


cyjnych (w %)

Wskaêniki oddzia∏ywania

Liczba nowych miejsc pracy 0 3 000 G∏ówny Urzàd Statystyczny

Liczba miejsc pracy 14 000 17 000 G∏ówny Urzàd Statystyczny

Nowe miejsca pracy (w %) 0 20 G∏ówny Urzàd Statystyczny

Miejsca pracy (w %) 100 120 G∏ówny Urzàd Statystyczny

WartoÊç dodana w przeliczeniu 130 145 G∏ówny Urzàd Statystyczny”


na pracownika (w tys. z∏)

b) tabela „Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 144” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 144

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Wskaêniki produktu

Liczba gospodarstw rybackich 0 200 Beneficjenci/odbiorcy


otrzymujàcych pomoc ostateczni
Zwi´kszenie rocznej zdolnoÊci 0 7 000
Beneficjenci/odbiorcy
produkcyjnej gospodarstw ry-
ostateczni
backich (w tonach)

Wskaêniki rezultatu

Zwi´kszenie zdolnoÊci produk- 0 10 Beneficjenci/odbiorcy


cyjnych gospodarstw rybackich ostateczni
(w %)

Wskaêniki oddzia∏ywania

Wzrost produkcji w gospodar- 0 20 Beneficjenci/odbiorcy


stwach rybackich, które otrzy- ostateczni
ma∏y pomoc (w %)
¸àczna wartoÊç produkcji w go- 260 000 340 000 G∏ówny Urzàd Statystyczny,
spodarstwach rybackich, które beneficjenci/odbiorcy
otrzyma∏y pomoc (w tys. z∏) ostateczni
Wzrost wartoÊci produkcji 0 80 Beneficjenci/odbiorcy
w gospodarstwach rybackich ostateczni
w przeliczeniu na nowo zatrud-
nionego pracownika (w tys. z∏)
Liczba nowych miejsc pracy 0 250 Beneficjenci/odbiorcy
ostateczni
Liczba miejsc pracy 5 000 5 250 Beneficjenci/odbiorcy
ostateczni
Nowe miejsca pracy (w %) 0 5 Beneficjenci/odbiorcy
ostateczni”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6720 — Poz. 712

c) tabela „Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 145” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 145

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Wskaêniki produktu
Liczba zmodernizowanych por- 0 15 Beneficjenci/odbiorcy
tów ostateczni
Zmodernizowana powierzchnia 0 40 Beneficjenci/odbiorcy
nabrze˝y portowych (w %) ostateczni
Wskaêniki rezultatu
Âredni czas obs∏ugi statku ry- 100 70 Ministerstwo Rolnictwa
backiego w porcie (w %) i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej,
Centrum Monitorowania
Rybo∏ówstwa
Wskaêniki oddzia∏ywania
PojemnoÊç statków rybackich 44 500 35 000 Beneficjenci/odbiorcy
korzystajàcych z portów rybac- ostateczni
kich (w BRT)
WielkoÊç wy∏adunków w por- 156 170 Beneficjenci/odbiorcy
tach rybackich (w tys. ton) ostateczni
Wypadki (w %) 100 50 G∏ówny Urzàd Statystyczny,
beneficjenci/odbiorcy
ostateczni
Nowe miejsca pracy (w %) 0 15 Beneficjenci/odbiorcy
ostateczni”

29) w ust. 3.4. „Priorytet 4. Inne dzia∏ania” tabela 8. „WysokoÊç pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4. In-
ne dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 8. WysokoÊç pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4. Inne dzia∏ania

WysokoÊç Êrodków finansowych (w euro)


Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏ania wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)
4.1. Rybo∏ówstwo przybrze˝ne 4 008 514 3 006 386 1 002 128 0
4.2. Dzia∏ania spo∏eczno-eko- 20 882 974 10 441 487 10 441 487 0
nomiczne
4.3. Znajdowanie oraz promo- 5 538 415 3 956 010 1 582 405 2 486 633
wanie nowych rynków zbytu
na produkty rybne
4.4. Dzia∏ania organizacji ob- 1 761 302 1 177 812 583 490 0
rotu rynkowego
4.5. Czasowe zawieszenie dzia- 4 000 000 3 000 000 1 000 000 0
∏alnoÊci i inne rekompensaty
finansowe
4.6. Dzia∏ania innowacyjne 9 781 019 7 397 405 2 383 614 2 385 634
i inne
¸àcznie 45 972 224 28 979 100 16 993 124 4 872 267”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6721 — Poz. 712

30) w ust. 3.4.1. „Dzia∏anie 4.1. Rybo∏ówstwo przybrze˝ne”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006

Nazwa priorytetu Inne dzia∏ania

Nazwa dzia∏ania Rybo∏ówstwo przybrze˝ne

Nazwa operacji 4.1.1. Premia za podejmowanie zintegrowanych projektów wspól-


nych

Kategoria interwencji funduszy struktu- 147


ralnych

Numer dzia∏ania 4.1.

Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca Brak


Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Grupy w∏aÊcicieli statków albo rodziny rybackie prowadzàce rybo-
∏ówstwo przybrze˝ne

Instytucja p∏atnicza Minister Finansów

Rodzaj pomocy Premie za podejmowanie zintegrowanych projektów wspólnych

Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %


kosztów kwalifikowalnych

Ârodki publiczne ogó∏em 4 008 514 euro

Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 3 006 386 euro

Publiczne Êrodki krajowe 1 002 128 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %


Êrodków

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 100 %


Êrodków

Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 75 %


wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgod-
nie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)

System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

b) cz´Êç „Opis dzia∏ania” otrzymuje brzmienie: nie udzielona szczególnie na realizacj´ tych pro-
„Opis dzia∏ania jektów, które majà na celu popraw´ warunków
pracy (wyciàgi elektryczne, wyposa˝enie ∏odzi
Dzia∏anie ma na celu popraw´ stanu rybo∏ów- rybackich w sprz´t radiolokacyjny), innowacje
stwa przybrze˝nego w celu stworzenia wspól- technologiczne (w tym bardziej selektywne
nych projektów przez rodziny rybackie albo gru- techniki po∏owowe) oraz organizacj´ ∏aƒcucha
py w∏aÊcicieli statków rybackich. Pomoc zosta- produkcji, przetwórstwa i wprowadzania na ry-
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6722 — Poz. 712

nek (zwi´kszenie wartoÊci dodanej produktów zwiàzanych z wykonywaniem rybo∏ówstwa


rybnych), w tym zakup Êrodków transportu we- przybrze˝nego, albo
wn´trznego i specjalistycznych Êrodków trans- 4) Dzia∏ania 4.6. Dzia∏ania innowacyjne i inne —
portu zewn´trznego oraz urzàdzeƒ i instalacji
w przypadku projektu majàcego na celu
bezpoÊrednio zwiàzanych z wykonywaniem ry-
wprowadzenie nowych technik lub technolo-
bo∏ówstwa przybrze˝nego. Poza dzia∏alnoÊcià
gii pozyskiwania lub wst´pnego przetwarza-
po∏owowà, która jest dzia∏alnoÊcià podstawo-
wà, cz´Êç rybaków ∏odziowych — oko∏o 35 % — nia produktów rybo∏ówstwa morskiego,
podejmuje dodatkowe prace, przewa˝nie w za- w szczególnoÊci wprowadzenie bardziej se-
kresie us∏ug turystycznych. Rybo∏ówstwo przy- lektywnych metod po∏owów.
brze˝ne jest najsilniej zakorzenione w tradycji Pomocy finansowej na realizacj´ projektu w za-
nadmorskiej i ze wzgl´du na walory kulturowo- kresie dzia∏ania „Rybo∏ówstwo przybrze˝ne”
-historyczne jest jednà z podstawowych atrakcji udziela si´ na projekt, w którym uczestniczy co
turystycznych. najmniej 2 w∏aÊcicieli statków rybackich albo co
Pomoc finansowa w zakresie Dzia∏ania 4.1. Ry- najmniej 2 rodziny rybackie, których cz∏onkowie
bo∏ówstwo przybrze˝ne jest dodatkowà premià mogà pozostawaç ze sobà w stosunku pokre-
za podejmowanie wspólnych projektów, przy- wieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej lub
znawanà za realizacj´ projektów finansowanych bocznej od trzeciego stopnia i dalszym.”,
w ramach innych dzia∏aƒ Programu. c) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy-
Pomoc finansowà na realizacj´ wspólnych pro- muje brzmienie:
jektów przyznaje si´ na wniosek o dofinansowa-
„WysokoÊç pomocy finansowej
nie realizacji projektu z∏o˝ony jednoczeÊnie
w zakresie Dzia∏ania 4.1. Rybo∏ówstwo przy- Pomoc finansowa w zakresie dzia∏ania „Rybo-
brze˝ne oraz: ∏ówstwo przybrze˝ne” jest udzielana w wysoko-
1) Dzia∏ania 2.2. Modernizacja istniejàcych stat- Êci do 100 % kwalifikowalnych kosztów realiza-
ków — w przypadku projektu majàcego na cji projektu.
celu popraw´ warunków bezpieczeƒstwa Udzia∏ procentowy premii w ca∏kowitych kosz-
i higieny pracy na statkach rybackich albo tach kwalifikowalnych wspólnego projektu sta-
2) Dzia∏ania 3.3. Rybacka infrastruktura porto- nowi ró˝nic´ pomi´dzy obowiàzujàcym pozio-
wa — w przypadku projektu majàcego na ce- mem dofinansowania w dzia∏aniu „Rybo∏ów-
lu podniesienie standardów technicznych stwo przybrze˝ne” a poziomem dofinansowa-
portów i przystani rybackich albo popraw´ nia w innym dzia∏aniu inwestycyjnym.
warunków bezpieczeƒstwa i higieny pracy Pomoc ta jest dzielona mi´dzy beneficjentów
w portach i na przystaniach rybackich, albo w zale˝noÊci od ich zaanga˝owania i wk∏adu fi-
3) Dzia∏ania 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny — nansowego, zgodnie z umowà zawartà pomi´-
w przypadku projektu majàcego na celu zor- dzy beneficjentami a instytucjà wdra˝ajàcà/be-
ganizowanie ∏aƒcucha produkcyjnego pro- neficjentem koƒcowym.
duktów rybnych wraz z dostarczeniem tych WysokoÊç premii nie mo˝e przekraczaç 150 tys.
produktów do konsumenta, w tym: zakup euro za wspólny projekt.”,
Êrodków transportu wewn´trznego i specja-
listycznych Êrodków transportu zewn´trzne- d) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania”
go oraz urzàdzeƒ i instalacji bezpoÊrednio otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaênik èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Liczba zachowanych miejsc 2 224 2 224 Morski Instytut Rybacki”


pracy w rybo∏ówstwie przy-
brze˝nym

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)

4.1. Rybo∏ówstwo 4 008 514 3 006 386 1 002 128 0”


przybrze˝ne
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6723 — Poz. 712

31) w ust. 3.4.2. „Dzia∏anie 4.2. Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomiczne” tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Inne dzia∏ania
Nazwa dzia∏ania Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomiczne
Nazwa operacji 4.2.1. Trwa∏e zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka
4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim
4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podj´cie przez
nich oko∏orybackiej dzia∏alnoÊci gospodarczej
4.2.4. Nabycie w∏asnoÊci statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy struktu- 146
ralnych
Numer dzia∏ania 4.2.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Rybacy, którzy utracà miejsca pracy w wyniku trwa∏ego wycofania
statku rybackiego
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Indywidualne Êwiadczenia kompensacyjne dla rybaków
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 20 882 974 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 10 441 487 euro
Publiczne Êrodki krajowe 10 441 487 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 50 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie
z tabelà finansowà na lata 2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

32) w ust. 3.4.2.1. „Operacja 4.2.1. Trwa∏e zaprzestanie w tych regionach oraz zapewnienia godziwego
wykonywania zawodu przez rybaka”: bytu tym, którzy utracili prac´ w wyniku trwa∏e-
go wycofania statku rybackiego i nie mogà zna-
a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:
leêç innej pracy. W ramach tej operacji przewi-
„Opis operacji duje si´ przyznanie miesi´cznej pomocy finan-
Pomoc finansowa dla tych rybaków, którzy utra- sowej dla rybaków, którzy osiàgn´li wiek co naj-
cà prac´ w wyniku wycofania cz´Êci floty rybac- mniej 55 lat i trwale zaprzestali wykonywania
kiej, b´dzie mia∏a istotne znaczenie ze wzgl´du zawodu rybaka oraz wykazali, ˝e pracowali
na wysokie bezrobocie w regionach nadmor- w tym zawodzie na statku rybackim co najmniej
skich. Bez tej pomocy restrukturyzacja trwa∏aby przez 10 lat. Pomoc finansowa jest wyp∏acana
bardzo d∏ugo. Przyznana pomoc mo˝e przyczy- rybakowi do czasu osiàgni´cia przez niego wie-
niç si´ do zahamowania wzrostu bezrobocia ku 65 lat.
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6724 — Poz. 712

P∏atnoÊci w ramach tej operacji zostanà rozli- chunek bankowy instytucji zarzàdzajàcej,
czone zgodnie z nast´pujàcym systemem: zgodnie ze schematem okreÊlonym w za∏àcz-
1) Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒcowy niku nr 1 do Porozumienia z dnia 8 listopada
zawiera z beneficjentem umow´ o dofinan- 2004 r. zawartego pomi´dzy Ministrem
sowanie projektu, w której sà wskazane ∏àcz- Finansów a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
na wysokoÊç pomocy finansowej oraz zobo- Wsi w sprawie zasad wspó∏pracy w zakresie
wiàzanie Instytucji wdra˝ajàcej/beneficjenta przep∏ywu Êrodków finansowych oraz zarzà-
koƒcowego do dokonania comiesi´cznych dzania i kontroli w ramach Sektorowego Pro-
p∏atnoÊci na rzecz beneficjenta; gramu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i prze-
twórstwo ryb 2004—2006”;
2) Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒcowy
przygotowuje zapotrzebowanie na Êrodki na 5) Instytucja zarzàdzajàca przekazuje Êrodki na
podstawie zleceƒ p∏atnoÊci zatwierdzonych wspó∏finansowanie i finansowanie Sektoro-
do wyp∏aty, wystawionych na podstawie za- wego Programu Operacyjnego „Rybo∏ów-
wartych umów o dofinansowanie projektów; stwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” na
w∏aÊciwe rachunki bankowe instytucji wdra-
3) Po dokonaniu weryfikacji „Zapotrzebowania ˝ajàcej/beneficjenta koƒcowego;
na Êrodki od Instytucji Wdra˝ajàcej do Insty-
tucji Zarzàdzajàcej na wspó∏finansowanie 6) Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒcowy
i finansowanie SPO Rybo∏ówstwo i prze- dokonuje przelewu Êrodków przewidzianych
twórstwo ryb”, instytucja zarzàdzajàca, na p∏atnoÊci w zakresie operacji „Trwa∏e za-
zgodnie z procedurà zawartà w Podr´czniku przestanie wykonywania zawodu przez ryba-
Zarzàdzania i Kontroli Instytucji Zarzàdzajà- ka” w wysokoÊci okreÊlonej w zatwierdzo-
cej Sektorowym Programem Operacyj- nych do wyp∏aty zleceniach p∏atnoÊci.”,
nym „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb
b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy-
2004—2006”, przekazuje instytucji p∏atniczej
muje brzmienie:
„Zapotrzebowanie na Êrodki od Instytucji Za-
rzàdzajàcej do Instytucji P∏atniczej na wspó∏- „WysokoÊç pomocy finansowej
finansowanie i finansowanie SPO Rybo∏ów- Pomoc finansowa w ramach tej operacji polega
stwo i przetwórstwo ryb”; na przyznawaniu miesi´cznej pomocy finanso-
4) Instytucja p∏atnicza przekazuje Êrodki na wej rybakom, którzy osiàgn´li co najmniej
wspó∏finansowanie i finansowanie Sektoro- 55 lat, do czasu osiàgni´cia przez nich wieku
wego Programu Operacyjnego „Rybo∏ów- 65 lat. WysokoÊç miesi´cznej pomocy finanso-
stwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” na ra- wej oblicza si´ nast´pujàco:

Okres pracy w zawodzie rybaka WysokoÊç miesi´cznej pomocy finansowej w euro*

10 lat i poni˝ej 15 lat 178

15 lat i poni˝ej 20 lat 213

20 lat i poni˝ej 25 lat 249

25 lat i poni˝ej 30 lat 284

30 lat i wi´cej 320

* WysokoÊç pomocy finansowej w euro przelicza si´ na z∏ote zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczàce wsparcia strukturalnego Wspólnoty
w sektorze rybo∏ówstwa.

W ramach tej operacji udzia∏ w pomocy finanso- 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 50 %.”,
wej:
1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR) c) tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
wynosi 50 %; otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba rybaków korzystajàcych z pomocy finansowej 120”


Dziennik Ustaw Nr 103 — 6725 — Poz. 712

33) w ust. 3.4.2.2. „Operacja 4.2.2. Utrata miejsca pra- mia∏a istotne znaczenie ze wzgl´du na wysokie
cy na statku rybackim”: bezrobocie w regionach nadmorskich. Bez tej
pomocy restrukturyzacja trwa∏aby bardzo d∏u-
a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie: go. Przyznana pomoc mo˝e przyczyniç si´ do
„Opis operacji zahamowania wzrostu bezrobocia w tych regio-
nach oraz zapewnienia godziwego bytu tym,
W ramach Operacji 4.2.2. Utrata miejsca pracy którzy odeszli z zawodu i nie mogà znaleêç innej
na statku rybackim pomoc finansowa b´dzie pracy. W ramach tej operacji przewiduje si´
udzielana tym rybakom, którzy utracili prac´ finansowanie indywidualnych, jednorazowych
w wyniku trwa∏ego wycofania statku rybackiego premii za zaprzestanie dzia∏alnoÊci w rybo∏ów-
oraz wyka˝à, ˝e pracowali w zawodzie rybaka na stwie.”,
statku rybackim przez co najmniej 12 miesi´cy.
b) tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
Pomoc finansowa w ramach tej operacji b´dzie otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba rybaków korzystajàcych z pomocy finansowej 1 500”

34) w ust. 3.4.2.3. „Operacja 4.2.3. Przekwalifikowanie Przez przekwalifikowanie zawodowe rozumie
zawodowe rybaków lub podj´cie przez nich oko∏o- si´ ukoƒczenie szkolenia zawodowego lub uzy-
rybackiej dzia∏alnoÊci gospodarczej”: skanie wykszta∏cenia umo˝liwiajàcego wykony-
wanie zawodu innego ni˝ zawód rybaka.
a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:
Przez oko∏orybackà dzia∏alnoÊç gospodarczà ro-
„Opis operacji
zumie si´ dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie:
Pomoc finansowa udzielana w zakresie tej ope-
1) przetwórstwa produktów rybnych;
racji b´dzie mia∏a istotne znaczenie dla tych ry-
baków, którzy utracà prac´ w wyniku wycofa- 2) budowy lub naprawy narz´dzi po∏owowych;
nia cz´Êci floty rybackiej, ze wzgl´du na wyso- 3) us∏ug stoczniowych i remontowych;
kie bezrobocie w regionach nadmorskich. Bez
tej pomocy restrukturyzacja trwa∏aby bardzo 4) obs∏ugi technicznej statków rybackich;
d∏ugo. Przyznana pomoc mo˝e przyczyniç si´ 5) us∏ug portowych.
do zahamowania wzrostu bezrobocia w tych
Pomoc finansowa b´dzie udzielana tym ryba-
regionach oraz zapewnienia godziwego bytu
kom, którzy utracili miejsce pracy w wyniku
tym, którzy odeszli z zawodu i nie mogà zna-
trwa∏ego wycofania statku rybackiego oraz wy-
leêç innej pracy. W ramach tej operacji pomoc
finansowa b´dzie udzielana na przekwalifiko- ka˝à, ˝e pracowali w zawodzie rybaka na statku
wanie zawodowe rybaków lub na podj´cie rybackim co najmniej przez 5 lat.”,
dzia∏alnoÊci gospodarczej poza rybo∏ówstwem b) tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
morskim. otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba rybaków korzystajàcych z pomocy finansowej 10”

35) w ust. 3.4.2.4. „Operacja 4.2.4. Nabycie w∏asnoÊci statku rybackiego”:


a) tabela „Wskaêniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba rybaków korzystajàcych z pomocy finansowej 5

2. PojemnoÊç nabytych statków (w GT) 35”


Dziennik Ustaw Nr 103 — 6726 — Poz. 712

b) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku bazo- Zak∏adana wartoÊç


Wskaênik èród∏o danych
wym (2003 r.) w roku docelowym

Liczba m∏odych rybaków, 0 5 Rejestr statków


którzy nabyli w∏asnoÊç rybackich”
statku rybackiego

c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)

4.2. Dzia∏ania spo∏eczno-eko- 20 882 974 10 441 487 10 441 487 0”


nomiczne

36) w ust. 3.4.3. „Dzia∏anie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Inne dzia∏ania
Nazwa dzia∏ania Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty
rybne
Nazwy operacji 4.3.1. Kampanie promocyjne produktów rybnych
4.3.2. Udzia∏ w targach handlowych
4.3.3. Badania rynku rybnego
4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzeda˝y i marketingu produktów
rybnych
4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych
Kategoria interwencji funduszy struktu- 143
ralnych
Numer dzia∏ania 4.3.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni Podmioty sektora rybnego, jednostki badawczo-rozwojowe, szko∏y
wy˝sze, stowarzyszenia, inne organizacje spo∏eczne i zawodowe
oraz fundacje dzia∏ajàce na rzecz rozwoju rybo∏ówstwa morskiego
i rybactwa Êródlàdowego, jednostki samorzàdu terytorialnego,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki
Morskiej
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot ca∏oÊci lub cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji pro-
jektu
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6727 — Poz. 712

Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %


kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 5 538 415 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 3 956 010 euro
Publiczne Êrodki krajowe 1 582 405 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0—40 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci
Êrodków 60—100 %
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 35—75 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie
z tabelà finansowà na lata 2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

b) cz´Êç „Opis dzia∏ania” otrzymuje brzmienie: 2) kampanie promocyjne produktów rybnych,


„Opis dzia∏ania w szczególnoÊci zwiàzane z poprawà jakoÊci
produktów rybnych;
Na podstawie wyników badaƒ rynkowych oraz 3) badania rynku i badania reakcji konsumenc-
wyników badaƒ reakcji konsumentów zostanà kich;
opracowane i przeprowadzone kampanie pro- 4) organizowanie i uczestnictwo w targach han-
mocyjne produktów oraz przetworów rybnych. dlowych i wystawach;
Przewiduje si´ udzielanie pomocy finansowej
5) organizowanie spotkaƒ naukowych i handlo-
na rozwój doradztwa w zakresie sprzeda˝y
wych;
i marketingu produktów rybnych. Proponuje si´
6) badania i sonda˝e marketingowe ∏àcznie
równie˝ pomoc we wdro˝eniu nowoczesnych
z badaniami dotyczàcymi mo˝liwoÊci wpro-
technik prezentacji produktów rybnych w sprze-
wadzania produktów rybnych pochodzà-
da˝y detalicznej. Pomoc w ramach tego dzia∏a- cych z Unii Europejskiej na rynek paƒstw
nia b´dzie udzielana równie˝ na organizacj´ trzecich;
i uczestnictwo w targach, wystawach bran˝o-
7) kampanie majàce na celu popraw´ warun-
wych oraz lokalnych imprezach tematycznie
ków obrotu rynkowego;
zwiàzanych z rybactwem.
8) porady i pomoc w zakresie sprzeda˝y, us∏ug
Pomoc finansowa w ramach dzia∏ania b´dzie dla hurtowników, detalistów i organizacji
udzielona w szczególnoÊci na: producentów rybnych.”;
1) operacje zwiàzane z certyfikacjà jakoÊci, zna- 37) w ust. 3.4.3.1. „Operacja 4.3.1. Kampanie promo-
kowaniem produktów, racjonalizacjà nazw cyjne produktów rybnych” tabela „Wskaêniki im-
produktów i standaryzacjà produktów; plementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba kampanii promocyjnych produktów rybnych 15

Liczba kampanii promocyjnych produktów rybnych, których


2. podstaw´ stanowi geograficzne pochodzenie lub przeznaczenie 10”
produktów rybnych

38) w ust. 3.4.3.2. „Operacja 4.3.2. Udzia∏ w targach handlowych” tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba targów handlowych 45”


Dziennik Ustaw Nr 103 — 6728 — Poz. 712

39) w ust. 3.4.3.3. „Operacja 4.3.3. Badania rynku rybnego” tabela „Wskaêniki implementacji operacji” otrzy-
muje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba badaƒ i przeglàdów 8”

40) w ust. 3.4.3.4. „Operacja 4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzeda˝y i marketingu produktów rybnych” tabela
„Wskaêniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba projektów 5”

41) w ust. 3.4.3.5. „Operacja 4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych”:


a) tabela „Wskaêniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba podejmowanych operacji 10”

b) tabela „Wskaênik monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaênik èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym

Ârednie spo˝ycie produk- 5,6 7,0 G∏ówny Urzàd


tów rybnych na osob´ Statystyczny”
(w kg)

c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)

4.3. Znajdowanie oraz 5 538 415 3 956 010 1 582 405 2 486 633”
promowanie nowych
rynków zbytu na produk-
ty rybne
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6729 — Poz. 712

42) w ust. 3.4.4. „Dzia∏anie 4.4. Dzia∏ania organizacji obrotu rynkowego”:


a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Inne dzia∏ania
Nazwa dzia∏ania Dzia∏ania organizacji obrotu rynkowego
Nazwy operacji 4.4.1. Zak∏adanie organizacji producentów rybnych
4.4.2. Dzia∏alnoÊç organizacji producentów rybnych w celu popra-
wy jakoÊci
4.4.3. Inne operacje wÊród uczestników obrotu rynkowego
Kategoria interwencji funduszy struktu-
143
ralnych
Numer dzia∏ania 4.4.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Uznane organizacje producentów rybnych, uznane zwiàzki organi-
zacji producentów rybnych oraz uczestnicy obrotu rynkowego
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Pomoc finansowa na tworzenie i prowadzenie dzia∏alnoÊci przez
organizacje producentów rybnych, uznane zwiàzki organizacji pro-
ducentów rybnych oraz pomoc finansowa dla uczestników obrotu
rynkowego na krótkoterminowe dzia∏ania s∏u˝àce ich wspólnemu
interesowi
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 1 761 302 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 1 177 812 euro
Publiczne Êrodki krajowe 583 490 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 66,8717 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgod-
nie z tabelà finansowà na lata
2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

b) cz´Êç „Opis dzia∏ania” otrzymuje brzmienie: rybnej. Pomoc finansowa b´dzie obejmowaç
„Opis dzia∏ania dzia∏ania zwiàzane z tworzeniem i funkcjonowa-
niem organizacji producentów rybnych oraz ich
Organizacje producentów rybnych oraz zwiàzki
organizacji producentów rybnych otrzymajà zwiàzków, a tak˝e z wdro˝eniem przez te organi-
wsparcie na prowadzenie dzia∏alnoÊci zgodnej zacje planów poprawy jakoÊci produktów ryb-
z ich statutami i przepisami o organizacji rynku nych. Pomoc finansowa b´dzie udzielana rów-
rybnego i pomocy finansowej w gospodarce nie˝ pozosta∏ym uczestnikom rynku produktów
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6730 — Poz. 712

rybnych w Rzeczypospolitej Polskiej w celu po- 1) 3 %, 2 % oraz 1 % wartoÊci produktów ryb-


prawy jakoÊci wprowadzanych na rynek pro- nych sprzedawanych na rynku przez organi-
duktów rybnych.”; zacj´ producentów rybnych;
43) w ust. 3.4.4.1. „Operacja 4.4.1. Zak∏adanie organi- 2) 60 %, 40 % oraz 20 % poniesionych kosz-
zacji producentów rybnych”: tów administracyjnych
a) cz´Êç „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:
— przy czym udzia∏:
„Opis operacji
Dzi´ki pomocy finansowej na tworzenie i funkcjo- 1) publicznych Êrodków wspólnotowych
nowanie organizacji producentów rybnych oraz (IFWR) wynosi 66,8717 %;
zwiàzków organizacji producentów rybnych b´-
dzie mo˝liwe zorganizowanie sprawnego i stabil- 2) publicznych Êrodków krajowych wynosi
nego systemu sprzeda˝y produktów rybnych. 33,1283 %.
Polskie produkty rybne wymagajà promocji, aby Pomoc finansowa jest udzielana do wysokoÊci
wzmocniç swà pozycj´ na rynku polskim i móc 180 tys. euro.
konkurowaç na rynkach Unii Europejskiej.”,
Przyznana pomoc finansowa zostanie wyp∏aco-
b) cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej” otrzy-
muje brzmienie: na beneficjentom w roku nast´pujàcym po ro-
ku, na który pomoc finansowa zosta∏a przyzna-
„WysokoÊç pomocy finansowej
na, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
WysokoÊç pomocy finansowej przewidzianej 2008 r.”;
dla organizacji producentów rybnych oraz
zwiàzków organizacji producentów rybnych 44) w ust. 3.4.4.3. „Operacja 4.4.3. Inne operacje
wpisanych do rejestru zwiàzków organizacji wÊród uczestników obrotu rynkowego”:
producentów rybnych w pierwszym, drugim
i trzecim roku dzia∏alnoÊci nie mo˝e przekraczaç a) tabela „Wskaêniki implementacji operacji”
odpowiednio: otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji operacji

Numer wskaênika Jednostka Cel

1. Liczba projektów zwiàzanych z zarzàdzaniem zasobami rybnymi 2

2. Liczba projektów dotyczàcych zdrowia i bezpieczeƒstwa 7

3. Liczba projektów zwiàzanych z akwakulturà, ochronà Êrodowiska 5


lub zintegrowanym zarzàdzaniem obszarami nadbrze˝nymi

4. Liczba projektów handlowych 5

5. Liczba projektów skierowanych na wspomaganie rozpoczynania 5


dzia∏alnoÊci i doradztwo

6. Liczba projektów dotyczàcych szkoleƒ 10

7. Liczba projektów w zakresie in˝ynierii finansowej 2

8. Liczba innych projektów 6”

b) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaênik èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Liczba nowych organizacji 0 5 Rejestr organizacji
producentów rybnych uznanych
Liczba organizacji produ- 0 5 Agencja
centów rybnych korzysta- Restrukturyzacji i Moder-
jàcych z pomocy finanso- nizacji
wej Rolnictwa”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6731 — Poz. 712

c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)

4.4. Dzia∏ania organizacji 1 761 302 1 177 812 583 490 0”


obrotu rynkowego

45) w ust. 3.4.5. „Dzia∏anie 4.5. Czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci i inne rekompensaty finansowe”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Inne dzia∏ania
Nazwa dzia∏ania Czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci i inne rekompensaty finansowe

Nazwy operacji 4.5.1. Okresowe zawieszenie dzia∏alnoÊci w przypadku nadzwyczaj-


nych okolicznoÊci
4.5.2.Okresowe zaprzestanie dzia∏alnoÊci w zwiàzku z nieodnowie-
niem albo zawieszeniem porozumienia rybo∏ówczego
4.5.3. Okresowe zawieszenie dzia∏alnoÊci w celu umo˝liwienia od-
nowy zasobów
4.5.4. Rekompensaty finansowe w przypadku wprowadzenia ogra-
niczeƒ technicznych
Kategoria interwencji funduszy struktu- 146
ralnych
Numer dzia∏ania 4.5.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Armatorzy statku rybackiego o polskiej przynale˝noÊci
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Rekompensaty finansowe
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 4 000 000 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 3 000 000 euro
Publiczne Êrodki krajowe 1 000 000 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 75 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie
z tabelà finansowà na lata 2004—2006)
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6732 — Poz. 712

b) cz´Êç „Opis dzia∏ania” otrzymuje brzmienie: skà ograniczeƒ technicznych dla stosowanych
„Opis dzia∏ania technik po∏owu lub wykorzystywanego sprz´tu
rybackiego.”;
W ramach dzia∏ania b´dzie udzielana pomoc
finansowa w postaci rekompensat, w przypadku 46) w ust. 3.4.5.3. „Operacja 4.5.3. Okresowe zawie-
wystàpienia nieprzewidzianych okolicznoÊci szenie dzia∏alnoÊci w celu umo˝liwienia odnowy
uniemo˝liwiajàcych wykonywanie rybo∏ów-
zasobów” cz´Êç „WysokoÊç pomocy finansowej”
stwa. Przyznanie rekompensat w razie wystà-
pienia takich okolicznoÊci b´dzie przys∏ugiwaç otrzymuje brzmienie:
armatorom statków rybackich. „WysokoÊç pomocy finansowej
Przyznanie tych rekompensat nastàpi, je˝eli za-
istniejà nast´pujàce czynniki uniemo˝liwiajàce Pomocy finansowej w postaci rekompensat finan-
wykonywanie rybo∏ówstwa: sowych udziela si´ armatorom wykonujàcym ry-
bo∏ówstwo morskie statkiem rybackim o polskiej
1) nieprzewidziane okolicznoÊci, w szczególno-
przynale˝noÊci, przy czym udzia∏:
Êci spowodowane przez czynniki biologiczne;
2) nieodnowienie porozumienia rybo∏ówczego 1) publicznych Êrodków wspólnotowych (IFWR)
lub jego zawieszenie dla floty rybackiej dzia- wynosi 75 %;
∏ajàcej na jego podstawie;
2) publicznych Êrodków krajowych wynosi 25 %.”;
3) podj´cie przez Komisj´ Europejskà decyzji
o zastosowaniu nadzwyczajnych Êrodków 47) w ust. 3.4.5.4. „Operacja 4.5.4. Rekompensaty
w celu ochrony i odnowy zasobów rybackich. finansowe w przypadku wprowadzenia ograniczeƒ
Mo˝liwe jest tak˝e uzyskanie rekompensat technicznych” tabela „Plan finansowy w euro”
w przypadku na∏o˝enia przez Komisj´ Europej- otrzymuje brzmienie:
„Plan finansowy w euro

Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)

4.5. Czasowe zawiesze- 4 000 000 3 000 000 1 000 000 0”


nie dzia∏alnoÊci i inne re-
kompensaty finansowe

48) w ust. 3.4.6. „Dzia∏anie 4.6. Dzia∏ania innowacyjne i inne” tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Inne dzia∏ania
Nazwa dzia∏ania Dzia∏ania innowacyjne i inne
Nazwa operacji 4.6.1. Projekty pilota˝owe i prezentacje
Kategoria interwencji funduszy struktu-
414
ralnych
Numer dzia∏ania 4.6.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ-
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
cowy

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Podmioty bezpoÊrednio zwiàzane z sektorem rybackim:


1) podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç polegajàcà na chowie, ho-
dowli, po∏owie, wprowadzaniu na rynek, obrocie lub przetwa-
rzaniu produktów rybnych oraz produkcji lub naprawie narz´dzi
po∏owowych;
2) stowarzyszenia, organizacje spo∏eczne i zawodowe oraz funda-
cje, których celem statutowym jest dzia∏anie na rzecz rozwoju
rybo∏ówstwa morskiego lub rybactwa Êródlàdowego;
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6733 — Poz. 712

3) jednostki badawczo-rozwojowe;
4) szko∏y wy˝sze i wy˝sze szko∏y zawodowe kszta∏càce na kierunku
rybo∏ówstwo morskie lub rybactwo Êródlàdowe;
5) szko∏y ponadgimnazjalne o profilu rybo∏ówstwo morskie lub ry-
bactwo Êródlàdowe;
6) szko∏y wy˝sze prowadzàce badania w dziedzinie rybo∏ówstwa
morskiego lub rybactwa Êródlàdowego oraz w zakresie ochrony
i rozwoju zasobów wodnych
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot ca∏oÊci albo cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji pro-
jektu
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 9 781 019 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 7 397 405 euro
Publiczne Êrodki krajowe 2 383 614 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0—20 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 80—100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 60—75 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków (zgodnie
z tabelà finansowà na lata 2004—2006)

System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”

49) w ust. 3.4.6.1. „Operacja 4.6.1. Projekty pilota˝owe i prezentacje”:


a) tabela „Wskaêniki implementacji dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki implementacji dzia∏ania

Numer wskaênika Jednostka Cel


1. Liczba eksperymentalnych projektów pilota˝owych i prezentacji 7
dotyczàcych po∏owów
2. Liczba innych projektów pilota˝owych i prezentacji 20”

b) tabela „Wskaêniki monitorowania dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dzia∏ania

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Wskaêniki produktu
Liczba sfinansowanych projek- 0 25 Beneficjenci/odbiorcy
tów pilota˝owych ostateczni
Liczba przeszkolonych osób 0 40 Beneficjenci/odbiorcy
ostateczni
Wskaêniki rezultatu
Liczba przedsi´biorstw korzy- 0 50 Morski Instytut Rybacki
stajàcych z rezultatów projek-
tów
Wskaêniki oddzia∏ywania
Liczba nowych produktów 0 30 Morski Instytut Rybacki”
i technologii
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6734 — Poz. 712

c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:


„Plan finansowy w euro

Publiczne Êrodki
Ârodki publiczne Publiczne Êrodki
Dzia∏anie wspólnotowe Ârodki prywatne
ogó∏em krajowe
(IFWR)
4.6. Dzia∏ania innowacyj- 9 781 019 7 397 405 2 383 614 2 385 634”
ne i inne

50) w ust. 3.4.7. „Wskaêniki monitorowania dla Priorytetu 4. Inne dzia∏ania”:


a) tabela „Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 147” otrzymuje brzmienie:
„Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 147

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Wskaêniki produktu
Liczba wybudowanych magazy- 0 5 Beneficjenci/odbiorcy
nów ostateczni
Liczba zmodernizowanych przy- 0 2 Beneficjenci/odbiorcy
stani brzegowych ostateczni
Wskaêniki rezultatu
Liczba zrealizowanych zintegro- 0 10 Beneficjenci/odbiorcy
wanych projektów ostateczni
Liczba inwestycji zwiàzanych 0 5 Beneficjenci/odbiorcy
z ochronà Êrodowiska ostateczni
Wskaêniki oddzia∏ywania
Liczba trwale zachowanych 2 224 2 224 G∏ówny Urzàd Statystyczny”
miejsc pracy

b) tabela „Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 146” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 146

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Wskaêniki produktu
Liczba rybaków otrzymujàcych 0 120 Beneficjenci/odbiorcy
pomoc w ramach trwa∏ego za- ostateczni
przestania wykonywania zawo-
du przez rybaka
Liczba rybaków otrzymujàcych 0 5 Beneficjenci/odbiorcy
pomoc w ramach nabycia w∏as- ostateczni
noÊci statku rybackiego
Liczba rybaków otrzymujàcych 0 1 500 Beneficjenci/odbiorcy
pomoc w ramach utraty miejsc ostateczni
pracy na statku rybackim
Wskaêniki rezultatu
Liczba nowo powsta∏ych przed- 0 5 Beneficjenci/odbiorcy
si´biorstw ostateczni
Zwi´kszenie sprzeda˝y produk- 100 110 Morski Instytut Rybacki
tów rybnych (w %)
Wskaêniki oddzia∏ywania
Zmniejszenie Êredniego wieku 43 40 Morski Instytut Rybacki”
rybaków
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6735 — Poz. 712

c) tabela „Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 143” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 143

WartoÊç w roku Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w roku docelowym
Wskaêniki produktu
Liczba zrealizowanych kampa- 0 15 Beneficjenci/odbiorcy
nii promocyjnych produktów ostateczni
rybnych
Liczba zorganizowanych tar- 0 45 Beneficjenci/odbiorcy
gów i wystaw bran˝owych ostateczni
Liczba sfinansowanych projek- 0 5 Beneficjenci/odbiorcy
tów pilota˝owych ostateczni
Liczba przeszkolonych osób 0 500 Beneficjenci/odbiorcy
ostateczni
Wskaêniki rezultatu
Zwi´kszenie sprzeda˝y produk- 100 110 Morski Instytut Rybacki
tów rybnych (w %)
Wskaêniki oddzia∏ywania
Wzrost Êredniego spo˝ycia pro- 5,7 7 Morski Instytut Rybacki”
duktów rybnych (w kg)

d) tabela „Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 414” otrzymuje brzmienie:


„Wskaêniki monitorowania dla kategorii interwencji 414

WartoÊç w okresie Zak∏adana wartoÊç


Wskaêniki èród∏o danych
bazowym (2003 r.) w okresie docelowym
Wskaêniki produktu
Liczba sfinansowanych projek- 0 25 Beneficjenci/odbiorcy
tów pilota˝owych ostateczni
Liczba przeszkolonych osób 0 40 Beneficjenci/odbiorcy
ostateczni
Wskaêniki rezultatu
Liczba przedsi´biorstw korzysta- 0 50 Morski Instytut Rybacki
jàcych z rezultatów projektów
Wskaêniki oddzia∏ywania
Liczba nowych produktów i tech- 0 30 Morski Instytut Rybacki”
nologii

51) w ust. 3.5.1. „Dzia∏anie 5.1. Pomoc techniczna” tabela otrzymuje brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006


Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa dzia∏ania Pomoc techniczna
Nazwy operacji 5.1.1. Zarzàdzanie i wdra˝anie Programu
5.1.2. Prace studyjne (w tym ewaluacje nieobj´te operacjà Zarzà-
dzanie i wdra˝anie Programu)
5.1.3. Wymiana doÊwiadczeƒ, popularyzacja
5.1.4. Inne Êrodki pomocy technicznej
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6736 — Poz. 712

Kategoria interwencji funduszy struktu- 411, 413


ralnych
Numer dzia∏ania 5.1.
Czas trwania dzia∏ania Lata 2004—2006
Instytucja zarzàdzajàca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja poÊredniczàca Brak
Instytucja wdra˝ajàca/beneficjent koƒ- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
cowy
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja p∏atnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot ca∏oÊci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokoÊç pomocy w % 100 %
kosztów kwalifikowalnych
Ârodki publiczne ogó∏em 3 225 000 euro
Publiczne Êrodki wspólnotowe (IFWR) 2 419 000 euro
Publiczne Êrodki krajowe 806 000 euro
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci 0 %
Êrodków
Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci 100 %
Êrodków
Udzia∏ publicznych Êrodków wspólnoto- 75 %
wych (IFWR) w ca∏oÊci Êrodków
System wyboru projektów Wed∏ug zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 5, zawartych
w za∏àczniku nr 2 do Uzupe∏nienia Programu”
52) w ust. 4. „Plan finansowy”:
a) tabela 10. „Szacunkowa tabela finansowa dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w euro*, we-
d∏ug priorytetów i dzia∏aƒ (zobowiàzania)” otrzymuje brzmienie:
„Tabela 10. Szacunkowa tabela finansowa dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w euro*,
wed∏ug priorytetów i dzia∏aƒ (zobowiàzania).
Ârodki publiczne
Koszty
ogó∏em Publiczne Êrodki wspólnotowe Publiczne Êrodki krajowe
Ârodki
(bez wk∏adu
Dziennik Ustaw Nr 103

Kategoria Bud˝et jednostek prywatne


Dzia∏ania w∏asnego Ogó∏em Bud˝et
interwencji Ogó∏em EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogó∏em samorzàdu Inne
beneficjenta) paƒstwa
terytorialnego
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 96 697 875 96 697 875 72 523 407 72 523 407 24 174 468 24 174 468 0
Dzia∏anie 1 141 92 969 783 92 969 783 69 727 338 69 727 338 23 242 445 23 242 445 0
Dzia∏anie 2 141 3 198 931 3 198 931 2 399 198 2 399 198 799 733 799 733 0
Dzia∏anie 3 141 529 161 529 161 396 871 396 871 132 290 132 290 0
Priorytet 2 142 7 198 388 7 198 388 6 306 893 6 306 893 891 495 891 495 10 746 890
Dzia∏anie 1 142 1 269 986 1 269 986 1 111 238 1 111 238 158 748 158 748 1 904 980
Dzia∏anie 2 142 5 928 402 5 928 402 5 195 655 5 195 655 732 747 732 747 8 841 910
Dzia∏anie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 128 851 281 128 851 281 91 603 664 91 603 664 37 247 617 37 247 617 131 160 053
— 6737 —

Dzia∏anie 1 144 6 716 487 6 716 487 5 052 442 5 052 442 1 664 045 1 664 045 0
Dzia∏anie 2 144 19 186 200 19 186 200 12 555 803 12 555 803 6 630 397 6 630 397 16 668 787
Dzia∏anie 3 145 31 350 890 31 350 890 19 586 099 19 586 099 11 764 791 11 764 791 7 989 914
Dzia∏anie 4 143 71 341 647 71 341 647 54 183 264 54 183 264 17 158 383 17 158 383 106 201 352
Dzia∏anie 5 144 256 057 256 057 226 056 226 056 30 001 30 001 300 000
Priorytet 4 143,144,146,147,414 45 972 224 45 972 224 28 979 100 28 979 100 16 993 124 16 993 124 4 872 267
Dzia∏anie 1 147 4 008 514 4 008 514 3 006 386 3 006 386 1 002 128 1 002 128 0
Dzia∏anie 2 146 20 882 974 20 882 974 10 441 487 10 441 487 10 441 487 10 441 487 0
Dzia∏anie 3 143 5 538 415 5 538 415 3 956 010 3 956 010 1 582 405 1 582 405 2 486 633
Dzia∏anie 4 143 1 761 302 1 761 302 1 177 812 1 177 812 583 490 583 490 0
Dzia∏anie 5 146 4 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 0
Dzia∏anie 6 414 9 781 019 9 781 019 7 397 405 7 397 405 2 383 614 2 383 614 2 385 634
Priorytet 5 3 225 000 3 225 000 2 419 000 2 419 000 806 000 806 000 0
Dzia∏anie 1 411, 413 3 225 000 3 225 000 2 419 000 2 419 000 806 000 806 000 0
Program ogó∏em 281 944 768 281 944 768 201 832 064 201 832 064 80 112 704 80 112 704 146 779 210
Poz. 712
Ca∏kowite zwià-
zane z EFRR

Ca∏kowite zwià-
zane z EFS

Ca∏kowite zwià-
zane z EFOGR

Ca∏kowite zwià-
Dziennik Ustaw Nr 103

201 832 064


zane z IFWR

* WartoÊç obliczona wed∏ug cen z 2004 r.


** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
*** Europejski Fundusz Spo∏eczny
**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
— 6738 —
Poz. 712
b) tabela 11. „Przewidywany plan finansowy dla Uzupe∏nienia Programu na rok 2004 w euro” otrzymuje brzmienie:
„Tabela 11. Przewidywany plan finansowy dla Uzupe∏nienia Programu na rok 2004 w euro*
Ârodki publiczne
Koszty
ogó∏em Publiczne Êrodki wspólnotowe Publiczne Êrodki krajowe
Ârodki
Kategoria (bez wk∏adu
Dzia∏ania Ogó∏em Bud˝et jednostek prywatne
interwencji w∏asnego Bud˝et
Ogó∏em EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogó∏em samorzàdu Inne
beneficjenta) paƒstwa
terytorialnego
Dziennik Ustaw Nr 103

1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12

Priorytet 1 141 26 064 876 26 064 876 19 548 657 19 548 657 6 516 219 6 516 219 0

Dzia∏anie 1 141 25 006 554 25 006 554 18 754 915 18 754 915 6 251 639 6 251 639 0

Dzia∏anie 2 141 529 161 529 161 396 871 396 871 132 290 132 290 0

Dzia∏anie 3 141 529 161 529 161 396 871 396 871 132 290 132 290 0

Priorytet 2 142 5 635 566 5 635 566 4 921 199 4 921 199 714 367 714 367 8 413 662

Dzia∏anie 1 142 1 269 986 1 269 986 1 111 238 1 111 238 158 748 158 748 1 904 980

Dzia∏anie 2 142 4 365 580 4 365 580 3 809 961 3 809 961 555 619 555 619 6 508 682

Dzia∏anie 3 142 0 0 0 0 0 0 0

Priorytet 3 143,144,145 17 834 464 17 834 464 12 748 351 12 748 351 5 086 113 5 086 113 11 904 934

Dzia∏anie 1 144 2 756 155 2 756 155 2 072 814 2 072 814 683 341 683 341 0
— 6739 —

Dzia∏anie 2 144 3 806 742 3 806 742 2 492 624 2 492 624 1 314 118 1 314 118 3 322 850

Dzia∏anie 3 145 6 671 943 6 671 943 4 168 477 4 168 477 2 503 466 2 503 466 1 708 155

Dzia∏anie 4 143 4 540 172 4 540 172 3 961 960 3 961 960 578 212 578 212 6 803 933

Dzia∏anie 5 144 59 452 59 452 52 476 52 476 6 976 6 976 69 996

Priorytet 4 143,144,146,147,414 15 567 635 15 567 635 9 354 032 9 354 032 6 213 603 6 213 603 1 111 238

Dzia∏anie 1 147 1 904 980 1 904 980 1 428 735 1 428 735 476 245 476 245 0

Dzia∏anie 2 146 9 101 572 9 101 572 4 550 786 4 550 786 4 550 786 4 550 786 0

Dzia∏anie 3 143 1 296 445 1 296 445 926 032 926 032 370 413 370 413 582 077

Dzia∏anie 4 143 158 748 158 748 105 832 105 832 52 916 52 916 0

Dzia∏anie 5 146 936 329 936 329 702 247 702 247 234 082 234 082 0

Dzia∏anie 6 414 2 169 561 2 169 561 1 640 400 1 640 400 529 161 529 161 529 161

Priorytet 5 754 916 754 916 566 246 566 246 188 670 188 670 0

Dzia∏anie 1 411, 413 754 916 754 916 566 246 566 246 188 670 188 670 0

Program ogó∏em 65 857 457 65 857 457 47 138 485 47 138 485 18 718 972 18 718 972 21 429 834
Poz. 712
Ca∏kowite zwià-
zane z EFRR

Ca∏kowite zwià-
zane z EFS

Ca∏kowite zwià-
zane z EFOGR

Ca∏kowite zwià-
Dziennik Ustaw Nr 103

47 138 485
zane z IFWR

* WartoÊç obliczona wed∏ug cen z 2004 r.


** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
*** Europejski Fundusz Spo∏eczny
**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
— 6740 —
Poz. 712
c) tabela 12. „Przewidywany plan finansowy dla Uzupe∏nienia Programu na rok 2005 w euro” otrzymuje brzmienie:
„Tabela 12. Przewidywany plan finansowy dla Uzupe∏nienia Programu na rok 2005 w euro*
Ârodki publiczne
Koszty
ogó∏em Publiczne Êrodki wspólnotowe Publiczne Êrodki krajowe
Ârodki
Kategoria (bez wk∏adu
Dzia∏ania Ogó∏em Bud˝et jednostek prywatne
interwencji w∏asnego Bud˝et
Ogó∏em EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogó∏em samorzàdu Inne
beneficjenta) paƒstwa
terytorialnego
Dziennik Ustaw Nr 103

1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12

Priorytet 1 141 37 175 960 37 175 960 27 881 970 27 881 970 9 293 990 9 293 990 0

Dzia∏anie 1 141 36 421 225 36 421 225 27 315 919 27 315 919 9 105 306 9 105 306 0

Dzia∏anie 2 141 754 735 754 735 566 051 566 051 188 684 188 684 0

Dzia∏anie 3 141 0 0 0 0 0 0 0

Priorytet 2 142 1 562 822 1 562 822 1 385 694 1 385 694 177 128 177 128 2 333 228

Dzia∏anie 1 142 0 0 0 0 0 0 0

Dzia∏anie 2 142 1 562 822 1 562 822 1 385 694 1 385 694 177 128 177 128 2 333 228

Dzia∏anie 3 142 0 0 0 0 0 0 0

Priorytet 3 143,144,145 33 620 564 33 620 564 24 736 459 24 736 459 8 884 105 8 884 105 26 819 999

Dzia∏anie 1 144 3 960 332 3 960 332 2 979 628 2 979 628 980 704 980 704 0
— 6741 —

Dzia∏anie 2 144 6 667 869 6 667 869 4 362 319 4 362 319 2 305 550 2 305 550 5 795 765

Dzia∏anie 3 145 10 711 163 10 711 163 6 690 339 6 690 339 4 020 824 4 020 824 2 730 857

Dzia∏anie 4 143 12 195 756 12 195 756 10 628 740 10 628 740 1 567 016 1 567 016 18 193 239

Dzia∏anie 5 144 85 444 85 444 75 433 75 433 10 011 10 011 100 138

Priorytet 4 143,144,146,147,414 20 683 318 20 683 318 12 563 903 12 593 903 8 119 415 8 119 415 1 638 554

Dzia∏anie 1 147 2 103 534 2 103 534 1 577 651 1 577 651 525 883 525 883 0

Dzia∏anie 2 146 11 390 420 11 390 420 5 695 210 5 695 210 5 695 210 5 695 210 0

Dzia∏anie 3 143 1 849 102 1 849 102 1 320 787 1 320 787 528 315 528 315 830 208

Dzia∏anie 4 143 690 650 690 650 461 981 461 981 228 669 228 669 0

Dzia∏anie 5 146 1 335 474 1 335 474 1 001 605 1 001 605 333 869 333 869 0

Dzia∏anie 6 414 3 314 138 3 314 138 2 506 669 2 506 669 807 469 807 469 808 346

Priorytet 5 1 076 725 1 076 725 807 627 807 627 269 098 269 098 0

Dzia∏anie 1 411, 413 1 076 725 1 076 725 807 627 807 627 269 098 269 098 0

Program ogó∏em 94 119 389 94 119 389 67 375 653 67 375 653 26 743 736 26 743 736 30 791 781
Poz. 712
Ca∏kowite zwià-
zane z EFRR

Ca∏kowite zwià-
zane z EFS

Ca∏kowite zwià-
zane z EFOGR

Ca∏kowite zwià-
Dziennik Ustaw Nr 103

67 375 653
zane z IFWR

* WartoÊç obliczona wed∏ug cen z 2004 r.


** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
*** Europejski Fundusz Spo∏eczny
**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
— 6742 —
Poz. 712
d) tabela 13. „Przewidywany plan finansowy dla Uzupe∏nienia Programu na rok 2006 w euro” otrzymuje brzmienie:
„Tabela 13. Przewidywany plan finansowy dla Uzupe∏nienia Programu na rok 2006 w euro*

Ârodki publiczne
Koszty
ogó∏em Publiczne Êrodki wspólnotowe Publiczne Êrodki krajowe
Ârodki
Kategoria (bez wk∏adu
Dzia∏ania Ogó∏em Bud˝et jednostek prywatne
interwencji w∏asnego Bud˝et
Ogó∏em EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogó∏em samorzàdu Inne
beneficjenta) paƒstwa
terytorialnego
Dziennik Ustaw Nr 103

1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12

Priorytet 1 141 33 457 039 33 457 039 25 092 780 25 092 780 8 364 259 8 365 259 0

Dzia∏anie 1 141 31 542 004 31 542 004 23 656 504 23 656 504 7 885 500 7 885 500 0

Dzia∏anie 2 141 1 915 035 1 915 035 1 436 276 1 436 276 478 759 478 759 0

Dzia∏anie 3 141 0 0 0 0 0 0 0

Priorytet 2 142 0 0 0 0 0 0 0

Dzia∏anie 1 142 0 0 0 0 0 0 0

Dzia∏anie 2 142 0 0 0 0 0 0 0

Dzia∏anie 3 142 0 0 0 0 0 0 0

Priorytet 3 143,144,145 77 396 253 77 396 253 54 118 854 54 118 854 23 277 399 23 277 399 92 435 120

Dzia∏anie 1 144 0 0 0 0 0 0 0
— 6743 —

Dzia∏anie 2 144 8 711 589 8 711 589 5 711 860 5 700 860 3 010 729 3 010 729 7 550 172

Dzia∏anie 3 145 13 967 783 13 967 783 8 727 283 8 727 283 5 240 501 5 240 501 3 550 902

Dzia∏anie 4 143 54 605 719 54 605 719 39 592 564 39 592 564 15 013 155 15 013 155 81 204 180

Dzia∏anie 5 144 111 162 111 162 98 147 98 147 13 014 13 014 129 866

Priorytet 4 143,144,146,147,414 9 721 271 9 721 271 7 061 165 7 061 165 2 660 106 2 660 106 2 122 475

Dzia∏anie 1 147 0 0 0 0 0 0 0

Dzia∏anie 2 146 390 982 390 982 195 491 195 491 195 491 195 491 0

Dzia∏anie 3 143 2 392 868 2 392 868 1 709 191 1 709 191 683 677 683 677 1 074 348

Dzia∏anie 4 143 911 904 911 904 609 999 609 999 301 905 301 905 0

Dzia∏anie 5 146 1 728 197 1 728 197 1 296 148 1 296 148 432 049 432 049 0

Dzia∏anie 6 414 4 297 320 4 297 320 3 250 336 3 250 336 1 046 984 1 046 984 1 048 127

Priorytet 5 1 393 359 1 393 359 1 045 127 1 045 127 348 232 348 232 0

Dzia∏anie 1 411, 413 1 393 359 1 393 359 1 045 127 1 045 127 348 232 348 232 0

Program ogó∏em 121 967 922 121 967 922 87 317 926 87 317 926 34 649 996 34 649 996 94 557 595
Poz. 712
Ca∏kowite zwià-
zane z ERDF

Ca∏kowite zwià-
zane z ESF

Ca∏kowite zwià-
zane z EAGGF

Ca∏kowite zwià-
Dziennik Ustaw Nr 103

87 317 926
zane z FIFG

* WartoÊç obliczona wed∏ug cen z 2004 r.


** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
*** Europejski Fundusz Spo∏eczny
**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
— 6744 —
Poz. 712
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6745 — Poz. 712

53) u˝yte w ust. 5.1., 5.3., 5.4., 5.6., 6 i 8 w ró˝nych licz- Departament Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ
bach i przypadkach wyrazy „beneficjent” i „insty- Ârodków z Unii Europejskiej odpowiada za
tucja wdra˝ajàca” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo- przestrzeganie jednolitych standardów i pro-
wiednich liczbach i przypadkach wyrazami „bene- cedur kontroli wykonywanej przez urz´dy
ficjent/odbiorca ostateczny” i „instytucja wdra˝a- kontroli skarbowej.”;
jàca/beneficjent koƒcowy”;
54) uchyla si´ ust. 5.2. „Jednostka monitorujàco-kon- 58) ust. 5.6. „Urz´dy kontroli skarbowej” otrzymuje
trolna”; brzmienie:
55) w ust. 5.3. „Instytucja zarzàdzajàca” pkt 4 otrzymu- „5.6. Urz´dy kontroli skarbowej
je brzmienie:
W urz´dach kontroli skarbowej funkcje kon-
„4) zawieranie umów z beneficjentami okreÊlony- trolne b´dà pe∏ni∏y wydzia∏y kontroli bud˝e-
mi w Programie lub Uzupe∏nieniu Programu;”; towej bàdê utworzone w ramach tych urz´-
56) w ust. 5.4. „Instytucja wdra˝ajàca” pkt 3 otrzymu- dów jednostki do spraw kontroli Êrodków po-
je brzmienie: mocowych.
„3) przygotowywanie opinii dotyczàcych z∏o˝o- Ze wzgl´du na umiejscowienie wszystkich
nych wniosków oraz wybór wniosków do reali- organów centralnych odpowiedzialnych za
zacji;”; przep∏yw Êrodków finansowych z funduszy
57) ust. 5.5. „Biuro Mi´dzynarodowych Relacji Skar- strukturalnych w Warszawie, w urz´dzie kon-
bowych” otrzymuje brzmienie: troli skarbowej w Warszawie zosta∏a wyod-
r´bniona jednostka odpowiedzialna wy∏àcz-
„5.5. Departament Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ nie za kontrol´ Êrodków pochodzàcych z tych
Ârodków z Unii Europejskiej
funduszy. Instytucje i jednostki zaanga˝owa-
Departament Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ ne w przep∏yw i zarzàdzanie Êrodkami z fun-
Ârodków z Unii Europejskiej odpowiada za duszy strukturalnych, których siedziba znaj-
opracowanie ogólnego planu kontroli dla duje si´ poza obszarem województwa mazo-
wszystkich urz´dów kontroli skarbowej. wieckiego, b´dà kontrolowane przez urz´dy
Ogólny plan kontroli zawiera podstawowy kontroli skarbowej w∏aÊciwe ze wzgl´du na
zakres kontroli oraz wytyczne w zakresie spo- ich siedzib´.
sobu sprawdzenia przez urz´dy kontroli skar- Koordynacja kontroli oraz nadzór nad nimi,
bowej 5 % wszystkich kwalifikowalnych wy- w tym standaryzacja procedur, sà wykony-
datków. Sprawdzenie odbywa si´ na podsta- wane przez Departament Certyfikacji i PoÊ-
wie badania reprezentatywnej próby zatwier- wiadczeƒ Ârodków z Unii Europejskiej.
dzonych operacji.
Urz´dy kontroli skarbowej dokonujà spraw-
Departament Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ dzenia 5 % wszystkich kwalifikowalnych wy-
Ârodków z Unii Europejskiej zleca wszystkim datków na podstawie próbek reprezentatyw-
urz´dom kontroli skarbowej sprawdzenie 5 %
nych zatwierdzonych operacji oraz przepro-
wszystkich kwalifikowalnych wydatków oraz
wadzajà kontrole doraêne. Sprawdzenie
przeprowadzenie kontroli doraênych. W tym
5 % wydatków b´dzie przeprowadzane sys-
zakresie Departament Certyfikacji i PoÊwiad-
tematycznie i b´dzie uwa˝ane za reprezenta-
czeƒ Ârodków z Unii Europejskiej nadzoruje
tywnà próbk´ operacji.
wykonywanie czynnoÊci kontrolnych przez
urz´dy kontroli skarbowej. Urz´dy kontroli Poszczególne urz´dy kontroli skarbowej
skarbowej przekazujà do Departamentu Cer- opracowujà szczegó∏owy plan kontroli na
tyfikacji i PoÊwiadczeƒ Ârodków z Unii Euro- poziomie regionalnym. Plan ten b´dzie
pejskiej informacje uzyskane w wyniku prze- uwzgl´dniaç zakres oraz wytyczne ogólnego
prowadzonych kontroli doraênych. planu sporzàdzonego przez Departament
Urz´dy kontroli skarbowej zwracajà si´ Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ Ârodków z Unii
z wnioskami o interpretacje dotyczàce kwali- Europejskiej. Szczegó∏owe plany kontroli, po
fikowalnoÊci wydatków do Departamentu opracowaniu, zostajà przekazane do Depar-
Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ Ârodków z Unii Eu- tamentu Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ Ârodków
ropejskiej. Zweryfikowana informacja o kwa- z Unii Europejskiej.
lifikowalnoÊci wydatków jest przekazywana Urz´dy kontroli skarbowej wykonujà zlecone
wszystkim urz´dom kontroli skarbowej. Ma im przez Departament Certyfikacji i PoÊwiad-
to na celu zapewnienie stosowania przez czeƒ Ârodków z Unii Europejskiej zadania,
wszystkie urz´dy kontroli skarbowej jednoli- zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez
tej wyk∏adni w zakresie kwalifikowalnoÊci. ten Departament. Urz´dy kontroli skarbowej
Departament Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ opracowujà szczegó∏owe programy kontroli
Ârodków z Unii Europejskiej przekazuje Ko- powierzonych im zadaƒ.
misji Europejskiej informacje o stwierdzo- W trakcie wdra˝ania Programu bezpoÊred-
nych nieprawid∏owoÊciach na zasadach niej kontroli urz´dów kontroli skarbowej
okreÊlonych w ustawie z dnia 28 wrzeÊnia podlegajà: instytucja p∏atnicza, instytucja za-
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. rzàdzajàca, beneficjenci, w tym instytucja
Nr 8, poz. 65, z póên. zm.). wdra˝ajàca oraz pozosta∏e podmioty.
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6746 — Poz. 712

Urz´dy kontroli skarbowej dokonujà spraw- 3) 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych,
dzenia 5 % wszystkich kwalifikowalnych wy- 4) 3.2 Chów i hodowla ryb,
datków na podstawie w∏aÊciwej metody po-
bierania próbek, ze szczególnym uwzgl´d- 5) 3.3. Rybacka infrastruktura portowa,
nieniem: 6) 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny,
1) sprawdzenia skutecznoÊci zastosowanych 7) 3.5. Rybo∏ówstwo Êródlàdowe,
systemów zarzàdzania i kontroli; 8) 4.1. Rybo∏ówstwo przybrze˝ne,
2) sprawdzenia wybiórczego, na podstawie 9) 4.3 Znajdowanie oraz promowanie no-
analizy ryzyka, poÊwiadczonych wydat- wych rynków zbytu na produkty rybne,
ków na ró˝nych rozpatrywanych pozio-
mach. 10) 4.6. Dzia∏ania innowacyjne
Przy sprawdzaniu systemów zarzàdzania — za koszty kwalifikowalne sà uznawane
i kontroli urz´dy kontroli skarbowej kontrolu- równie˝ koszty (wydatki) poniesione przez
jà, czy: wnioskodawc´ po dniu z∏o˝enia wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu. Jed-
1) wszystkie instytucje i jednostki zaanga˝o- nak˝e w przypadku odmowy udzielenia do-
wane we wdra˝anie Programu majà opra- finansowania realizacji projektu nie przys∏u-
cowane procedury zapewniajàce skutecz- gujà wnioskodawcy roszczenia o zawarcie
noÊç systemów zarzàdzania i kontroli; umowy o dofinansowanie projektu ani
2) instytucje i jednostki post´pujà zgodnie o zwrot kosztów poniesionych na jego reali-
z procedurami; zacj´.
3) procedury sà stosowane poprawnie i za- We wszystkich dzia∏aniach Programu nie-
pewniajà skutecznoÊç i efektywnoÊç syste- które koszty ogólne zwiàzane z przygotowa-
mów zarzàdzania i kontroli. niem projektu lub niezb´dnej dokumentacji,
w tym koszty:
Za ka˝dym razem po sprawdzeniu 5 % wy-
1) przygotowania dokumentacji technicznej
datków urz´dy kontroli skarbowej dokonujà
projektu,
sprawdzenia, czy wyciàgi z wydatków obej-
mujà wy∏àcznie wydatki, które: 2) przygotowania dokumentacji ekonomicz-
nej, kosztorysów, analiz ekonomicznych,
1) rzeczywiÊcie zosta∏y poniesione w okre- planów przedsi´wzi´ç, analiz rynkowych,
Êlonym w umowie okresie ubiegania si´ analiz marketingowych,
o dofinansowanie i mo˝na je uznaç za
kwalifikowalne oraz sà udokumentowane 3) poniesione na wydanie zaÊwiadczeƒ, po-
fakturami lub innymi równowa˝nymi do- zwoleƒ i wszelkiej dokumentacji zwiàza-
nej z ich uzyskaniem,
kumentami ksi´gowymi;
4) obs∏ugi geodezyjnej,
2) zosta∏y poniesione w zwiàzku z realizacjà
dzia∏aƒ w ramach okreÊlonego projektu, 5) us∏ug dotyczàcych przygotowania pro-
zgodnie z kryteriami i procedurami ich wy- jektu,
boru.”; 6) nabycia patentów i licencji
oraz wszystkie koszty ponoszone w zwiàzku
59) w za∏àczniku nr 1 — Zasady kwalifikacji wydatków
z realizacjà projektów w ramach Dzia∏ania
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
5.1. Pomoc techniczna, mogà zostaç uznane
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”:
za koszty kwalifikowalne tak˝e w przypadku,
a) ust. 2 „Okres kwalifikowalnoÊci kosztów w ra- gdy zostanà poniesione w okresie poprze-
mach Programu” otrzymuje brzmienie: dzajàcym podpisanie umowy albo wydanie
decyzji, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia 1
„2. Okres kwalifikowalnoÊci kosztów w ra-
stycznia 2004 r.”,
mach Programu
Okres kwalifikowalnoÊci kosztów w ramach b) ust. 3. „Zakres kosztów kwalifikowalnych w ra-
Programu obejmuje lata 2004—2008. Za mach poszczególnych dzia∏aƒ Programu” otrzy-
koszty kwalifikowalne sà uznawane koszty muje brzmienie:
(wydatki) poniesione po podpisaniu umowy „3. Zakres kosztów kwalifikowalnych w ra-
o dofinansowanie projektu pomi´dzy bene- mach poszczególnych dzia∏aƒ Programu
ficjentem/odbiorcà ostatecznym a instytucjà Zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach
wdra˝ajàcà/beneficjentem koƒcowym lub poszczególnych dzia∏aƒ Sektorowego Pro-
po wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projek- gramu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i prze-
tu do realizacji. twórstwo ryb 2004—2006” okreÊlajà przepi-
W ramach Dzia∏aƒ: sy dotyczàce warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej w ramach Sektorowego
1) 2.1. Budowa nowych statków rybackich, Programu Operacyjnego, z wyjàtkiem kosz-
2) 2.2. Modernizacja istniejàcych statków ry- tów poniesionych w ramach Dzia∏ania 5.1.
backich, Pomoc techniczna.
Dziennik Ustaw Nr 103 — 6747 — Poz. 712

W ramach Dzia∏ania 5.1. Pomoc techniczna W celu zapewnienia w∏aÊciwej informacji


do kosztów kwalifikowalnych projektu zali- i promocji Programu w ramach Dzia∏a-
cza si´ koszty: nia 5.1. Pomoc techniczna do kosztów kwa-
1) organizacji, obs∏ugi i uczestnictwa w pra- lifikowalnych projektu zalicza si´ koszty:
cach Komitetu Monitorujàcego oraz jego 1) organizacji i obs∏ugi konferencji, spotkaƒ
grup roboczych; informacyjno-promocyjnych dla poten-
2) wynagrodzenia (∏àcznie z ubezpiecze- cjalnych beneficjentów;
niem spo∏ecznym) osób oddelegowa- 2) organizacji i obs∏ugi spotkaƒ promujà-
nych lub zatrudnionych na czas realizacji cych poszczególne dzia∏ania Programu;
Programu do wykonywania zadaƒ zwià-
zanych z przygotowaniem, ocenà, wybo- 3) opracowania, wydania oraz dystrybucji
rem lub monitorowaniem projektów lub materia∏ów informacyjnych lub promo-
Programu, audytem, kontrolà oraz pra- cyjnych na temat Programu, a tak˝e pu-
cowników zatrudnionych do obs∏ugi prac blikacji dokumentów zwiàzanych z jego
Komitetu Monitorujàcego. Osoba, której wdra˝aniem, w tym na elektronicznych
wynagrodzenie jest wspó∏finansowane noÊnikach informacji;
ze Êrodków Pomocy technicznej, mo˝e 4) projektowania, aktualizacji lub utrzyma-
wykonywaç wy∏àcznie obowiàzki zwiàza- nia stron oraz domen internetowych;
ne z realizacjà wy˝ej wymienionych za-
daƒ. Okres zatrudnienia nie mo˝e prze- 5) zakupu sprz´tu i materia∏ów biurowych
kraczaç koƒcowej daty kwalifikowania na potrzeby organizowania akcji promo-
wydatków w obecnym okresie programo- cyjnych lub informacyjnych;
wania. Wynagrodzenie osób, wspó∏finan-
6) dzia∏aƒ promocyjnych w mediach, w tym
sowane z pomocy technicznej, powinno
opracowania materia∏ów oraz ich dystry-
odpowiadaç wysokoÊci wynagrodzenia
bucji;
pracowników op∏acanych ze Êrodków
w∏asnych w danej instytucji; 7) przygotowania i wykonania tablic lub
3) zwiàzane z prowadzeniem audytów; znaków informacyjnych;

4) zwiàzane z prowadzeniem kontroli; 8) organizacji i obs∏ugi konferencji, spotkaƒ


konsultacyjno-informacyjnych dotyczà-
5) wsparcia eksperckiego w zakresie oceny, cych za∏o˝eƒ Programu na nast´pny
wyboru i monitorowania pomocy lub okres programowania.
projektów;
Do kosztów kwalifikowalnych w ramach
6) inne koszty ponoszone przez instytucje Dzia∏ania 5.1. Pomoc techniczna zalicza si´
w zwiàzku z wdra˝aniem Programu; tak˝e koszty przygotowania specyfikacji
7) zwiàzane z przygotowaniem dokumen- przetargowej oraz przeprowadzenia przetar-
tów programujàcych na nast´pny okres gu.”.
programowania.
W celu osiàgni´cia rozwoju instytucjonalne- § 2. 1. Do post´powaƒ w sprawach o udzielanie
go realizowanego w ramach Dzia∏ania 5.1. pomocy finansowej, wszcz´tych i niezakoƒczonych
Pomoc techniczna do kosztów kwalifikowal- przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nych projektu zalicza si´ koszty: nia, stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzà-
1) zakupu i instalacji wyposa˝enia oraz za- dzeniem.
kupu materia∏ów, na potrzeby Programu;
2) zakupu i instalacji komputerowych syste- 2. Do umów o dofinansowanie projektu w zakresie
mów zarzàdzania, monitorowania i ewa- dzia∏ania „Rybacka infrastruktura portowa” zawartych
luacji; przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
3) organizacji i przeprowadzenia szkoleƒ nia stosuje si´ przepisy ust. 3.3.3. rozporzàdzenia,
s∏u˝àcych podnoszeniu kwalifikacji osób o którym mowa w § 1, w zakresie zmiany umowy
bioràcych udzia∏ w procesie zarzàdzania, o dofinansowanie projektu, w brzmieniu nadanym ni-
wdra˝ania, monitorowania lub kontroli niejszym rozporzàdzeniem.
pomocy, w tym cz∏onków Komitetu Moni-
torujàcego; § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
4) udzia∏u w innych formach szkolenia osób
odpowiedzialnych za zarzàdzanie, wdra-
˝anie, monitorowanie lub kontrol´ pomo-
cy;
5) ewaluacji Programu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski