Druk nr 437

Warszawa, 28 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marsza!ek Senatu Szanowny Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza!ku! Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt powiadomi" Pana Marsza!ka, #e Senat na 7. posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. podj$! uchwa!% w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

-

o zmianie ustawy upad!o"ciowe i naprawcze.

-

Prawo

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowi$zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna!u Konstytucyjnego. Jednocze&nie pragn% poinformowa", #e Senat upowa#ni! senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. W za!$czeniu przesy!am opini% Komitetu Integracji Europejskiej o zgodno&ci projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. Z powa#aniem (-) Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadło!ciowe i naprawcze

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadło!ciowe i naprawcze. Jednocze!nie upowa"nia senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy – Prawo upadło!ciowe i naprawcze

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło!ciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z pó#n. zm.1)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany: 1) w art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$, je"eli wniosek o wpis hipoteki został zło"ony w s%dzie co najmniej na sze!& miesi$cy przed dniem zło"enia wniosku o ogłoszenie upadło!ci."; 2) art. 82 otrzymuje brzmienie: "Art. 82. Wpis w ksi$dze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem przepisów art. 81 podlega wykre!leniu z urz$du. Podstaw% wykre!lenia jest postanowienie s$dziego-komisarza stwierdzaj%ce niedopuszczalno!& wpisu. Na postanowienie s$dziego-komisarza przysługuje za"alenie.".

Art. 2. Do spraw wszcz$tych, a niezako'czonych przed dniem wej!cia w "ycie niniejszej ustawy, stosuje si$ przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz% ustaw%.

Art. 3. Ustawa wchodzi w "ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279.

UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj"ca wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi%zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 wrze!nia 2007 r. (sygn. akt SK 4/06), stwierdzaj%cego niezgodno!& art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło!ciowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60 ze zm.; ost. zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) z Konstytucj%. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego maj% moc powszechnie obowi%zuj%c% i s% ostateczne. Sentencja orzeczenia opublikowana została w Dz. U. z 2007 r., Nr 179, poz. 1279 (dzie' publikacji wyroku – 28 wrze!nia 2007 r.). Pełny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony został w OTK Z.U. z 2007 r., Nr 8A, poz. 98.

2. Przedmiot i istota rozstrzygni#cia Trybunału Konstytucyjnego

2.1. Wyrokiem z dnia 19 wrze!nia 2007 r. (sygn. akt SK 4/06) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodno!ci z Konstytucj% art. 82 ustawy – Prawo upadło!ciowe i naprawcze – „w zakresie, w jakim nie przewiduje s%dowej kontroli zgodno!ci z prawem postanowienia s$dziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalno!ci wpisu hipoteki lub zastawu w ksi$dze wieczystej lub wła!ciwym rejestrze”. Technika orzecznicza zastosowana przez Trybunał (tzw. wyrok zakresowy) spowodowała, "e z ustawy uchylona została norma prawna zawarta w zaskar"onym przepisie (w brzmieniu okre!lonym w sentencji wyroku), w tre!ci ustawy pozostawiony został natomiast sam przepis (jednostka redakcyjna tekstu), który był podstaw% do rekonstrukcji normy. Artykuł 82 ustawy – Prawo upadło!ciowe i naprawcze obowi%zuje wył%cznie w zakresie, w jakim Trybunał nie stwierdził jego niekonstytucyjno!ci (tzw. cz$!ciowa niekonstytucyjno!& przepisu).

-22.2. Zaskar"ony do Trybunału Konstytucyjnego przepis miał nast$puj%ce brzmienie: „Wpis w ksi$dze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem przepisów art. 81 podlega wykre!leniu z urz$du. Podstaw% wykre!lenia jest postanowienie s$dziego-komisarza stwierdzaj%ce niedopuszczalno!& wpisu”. Ratio legis art. 81 ust. 1 ustawy polegało na przeciwdziałaniu obci%"eniom składników masy upadło!ci ograniczonymi prawami rzeczowymi, zaliczanymi do tzw. praw zastawniczych (hipotek%, zastawem rejestrowym, hipotek% morsk%, zastawem zwykłym, zastawem skarbowym). Podstawowym celem post$powania upadło!ciowego jest bowiem zaspokojenie z masy upadło!ci roszcze' wierzycieli w jak najwy"szym stopniu. Poniewa" z istoty niewypłacalno!ci wynika, "e wierzyciele upadłego z reguły nie uzyskaj% zaspokojenia swoich roszcze' w cało!ci, ustawodawca wprowadził instrumenty prawne, które zabezpieczały maj%tek wchodz%cy w skład masy upadło!ci przed dalszym uszczuplaniem oraz pozwalały na optymaln% i proporcjonaln% realizacj$ roszcze' wierzycieli.

2.3. Zgodnie z art. 82 ustawy, stwierdzenie niedopuszczalno!ci wpisu hipoteki lub zastawu w ksi$dze wieczystej albo wła!ciwym rejestrze, w razie ogłoszenia upadło!ci podmiotu b$d%cego wła!cicielem składnika maj%tkowego obci%"onego wymienionymi prawami rzeczowymi, znajduje si$ w kompetencji s$dziego-komisarza. S$dzia-komisarz orzeka o niedopuszczalno!ci wpisu w drodze postanowienia, wydawanego na posiedzeniu niejawnym (art. 214 w zwi%zku z art. 154 ustawy). W my!l art. 217 ust. 1 ustawy, je"eli zachodzi potrzeba wysłuchania upadłego, syndyka, nadzorcy s%dowego, zarz%dcy, wierzyciela, członka rady wierzycieli lub innych osób, s%d albo s$dzia-komisarz, stosownie do okoliczno!ci, wysłuchuje ich na posiedzeniu i z wysłuchania sporz%dza protokół, w obecno!ci lub nieobecno!ci innych osób

zainteresowanych, b%d# odbiera od osób wysłuchiwanych o!wiadczenia na pi!mie. Artykuł 222 ust. 1 ustawy przewiduje, "e na postanowienia s%du upadło!ciowego i s$dziegokomisarza przysługuje za"alenie w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednak "aden przepis ustawy nie przewiduje prawa do wniesienia za"alenia na postanowienie s$dziego-komisarza, o którym mowa w art. 82 ustawy. Postanowienie s$dziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalno!ci wpisu zastawu lub hipoteki nie podlega zatem zaskar"eniu w ramach post$powania upadło!ciowego.

-32.4. Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji: „Ka"dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez wła!ciwy, niezale"ny, bezstronny i niezawisły s%d”. Jak powszechnie przyjmuje orzecznictwo i doktryna prawa, na konstytucyjne prawo do s%du składa si$ w szczególno!ci: 1) prawo dost$pu do s%du, tj. prawo uruchomienia procedury przed s%dem – organem o okre!lonej charakterystyce (niezale"nym, bezstronnym i niezawisłym); 2) prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury s%dowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwo!ci i jawno!ci; 3) prawo do wyroku s%dowego, tj. prawo do uzyskania wi%"%cego rozstrzygni$cia danej sprawy przez s%d. W opinii Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowana regulacja nie spełnia minimalnych wymaga' sprawiedliwo!ci proceduralnej. Prowadzone przez s$dziegokomisarza post$powanie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalno!ci wpisu hipoteki lub zastawu zostało ukształtowane jako post$powanie niejawne tak"e wobec stron

(zainteresowanych), a ich wysłuchanie jest uzale"nione od arbitralnej decyzji podmiotu prowadz%cego to post$powanie (art. 214 w zwi%zku z art. 154 oraz art. 217 ustawy). Je"eli s$dzia-komisarz nie uzna, "e zachodzi potrzeba wysłuchania wierzyciela hipotecznego lub zastawnika, podmiot ten nie ma mo"liwo!ci przedstawienia swoich racji. Paradoks analizowanej sytuacji polega za! na tym, "e w toku post$powania, w ramach którego jawno!& wewn$trzna jest zapewniona w szerszym zakresie – tj. post$powania wieczystoksi$gowego lub rejestrowego – obowi%zuj% reguły proceduralne, które uniemo"liwiaj% wła!ciwemu s%dowi uwzgl$dnienie uwag zgłaszanych przez zainteresowanego wierzyciela. Trybunał Konstytucyjny stwierdził równie", "e z art. 78 zd. 1 Konstytucji mo"na wywie!& postulat takiego kształtowania procedury, aby w miar$ mo"liwo!ci gwarantowała ona prawo wniesienia przez stron$ !rodka zaskar"enia. Ustawodawca ma obowi%zek nie tylko umo"liwi& stronie wniesienie !rodka zaskar"enia od orzeczenia lub decyzji wydanych w pierwszej instancji, ale tak"e umo"liwi& organowi rozpatruj%cemu !rodek zaskar"enia merytoryczn% ocen$ prawidłowo!ci rozstrzygni$tej sprawy. (rodek zaskar"enia powinien przy tym – co do zasady – spełnia& wymóg dewolutywno!ci, tzn. skorzystanie z niego przez stron$ powinno powodowa& przeniesienie rozpatrzenia sprawy do wy"szej instancji. W konsekwencji, Trybunał Konstytucyjny orzekł, "e art. 82 ustawy, który nie przewiduje prawa do wniesienia za"alenia na postanowienie s$dziego-komisarza, ogranicza prawo do s%du (art. 45 ust. 1 Konstytucji) oraz prawo do zaskar"ania orzecze' i decyzji

-4wydanych w pierwszej instancji (art. 78 Konstytucji) co do wierzyciela hipotecznego lub zastawnika, wobec którego s$dzia-komisarz wydał postanowienie stwierdzaj%ce

niedopuszczalno!& wpisu.

2.5. Konstytucja gwarantuje ka"demu prawo do własno!ci oraz innych praw maj%tkowych. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogl%d, "e z nakazu zawartego w art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji wynikaj% okre!lone obowi%zki dla ustawodawcy zwykłego: obowi%zek pozytywny – stanowienia przepisów i procedur udzielaj%cych ochrony prawnej prawom maj%tkowym; i obowi%zek negatywny – powstrzymywania si$ od regulacji, które owe prawa mogłyby pozbawia& ochrony prawnej lub te" ochron$ t$ ogranicza&. Trybunał Konstytucyjny negatywnie ocenił uszczuplenie standardu ochrony praw wierzyciela hipotecznego lub zastawnika, traktuj%c to jako konsekwencj$ braku realnej i efektywnej kontroli zgodno!ci z prawem postanowienia s$dziego-komisarza stwierdzaj%cego niedopuszczalno!& wpisu hipoteki lub zastawu. 2.6. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwag$, "e: „[…] sprawno!& i efektywno!& post$powa' prowadzonych przez organy władzy publicznej stanowi% warto!ci chronione konstytucyjnie i s% istotnym elementem porz%dku publicznego. […] sprawno!& post$powania upadło!ciowego mo"na osi%gn%& bez wył%czania prawa do rozpoznania sprawy przez s%d i ograniczania jawno!ci wewn$trznej post$powania. Skumulowanie negatywnie ocenianych rozwi%za' w jednej, funkcjonalnie uj$tej <<sprawie>> powoduje, "e przekraczaj% one pewn% <<mas$ krytyczn%>> wadliwo!ci prawodawczej. Trybunał Konstytucyjny ocenia okre!lone rozwi%zania prawne w konkretnym kontek!cie (<<otoczeniu>>) normatywnym. Nie mo"na zatem wykluczy&, "e w innym układzie normatywnym – np. w razie ograniczenia jawno!ci post$powania przy zagwarantowaniu mo"liwo!ci zaskar"enia rozstrzygni$cia – ocena Trybunału byłaby odmienna. Zarówno cele post$powania upadło!ciowego w ogólno!ci, jak i cele zakazu obci%"ania składników masy upadło!ci mog% zosta& osi%gni$te za pomoc% rozwi%za' prawodawczych, które nie koliduj% ze wskazanymi powy"ej warto!ciami konstytucyjnymi.”

2.7. Dnia 7 listopada 2007 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne (sygn. akt S 6/07; opubl. ZU 2007/10A/135), w którym zwrócił uwag$ na wad$ legislacyjn% art. 81 ust. 3 ustawy – Prawo upadło!ciowe i naprawcze.

-5W opinii Trybunału: „Ratio, jakie przy!wiecało ustawodawcy przy wprowadzaniu tej regulacji [art. 81 ust. 3], daje si$ jednoznacznie zidentyfikowa& i nie budzi w%tpliwo!ci. Chodziło mianowicie o stworzenie wyj%tku od zakazu dokonywania wpisu hipoteki w ksi$dze wieczystej nieruchomo!ci nale"%cej do upadłego w sytuacji, kiedy wniosek o wpis hipoteki został zło"ony w okresie stosunkowo odległym (pół roku) od dnia zło"enia wniosku o ogłoszenie upadło!ci. U podstaw tej tezy le"y zało"enie, "e wniosek o wpis hipoteki zło"ony na co najmniej pół roku przed ogłoszeniem upadło!ci nie ma zwi%zku z nast$pcz% niewypłacalno!ci%, a wierzyciel hipoteczny nie mo"e ponosi& negatywnych konsekwencji przeci%gaj%cej si$ procedury wieczystoksi$gowej. Ze scharakteryzowan% powy"ej ratio przepisu pozostaje w ewidentnej sprzeczno!ci jego literalne brzmienie. Ustawodawca, zamiast posłu"y& si$ sformułowaniem „najpó#niej na sze!& miesi$cy”, u"ył wyra"enia „w ci%gu sze!ciu miesi$cy” przed zło"eniem wniosku o ogłoszenie upadło!ci. Konsekwencj% tego stanu rzeczy s% rozbie"no!ci doktrynalne co do dopuszczalnych rezultatów wykładni art. 81 ust. 3 ustawy oraz […] niejednolite orzecznictwo organów s%dowych post$powania

upadło!ciowego.”

2.8. Projekt przewiduj%cy wprowadzenie mo"liwo!ci zło"enia za"alenia na postanowienie s$dziego-komisarza był przedmiotem prac Sejmu V kadencji (zob. rz%dowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadło!ciowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze S%dowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – druk sejmowy nr 1845/V kad.). Ustawa ta nie doszła jednak do skutku, ze wzgl$du na zasad$ dyskontynuacji prac parlamentarnych.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj%c na uwadze konieczno!& wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 wrze!nia 2007 r. (wywołuje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od 28 wrze!nia 2007 r.), kieruj%c si$ brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje si$, aby do art. 82 doda& przepis gwarantuj%cy drog$ odwoławcz% od postanowienia s$dziego-komisarza, stwierdzaj%cego niedopuszczalno!& wpisu hipoteki lub zastawu w ksi$dze wieczystej lub wła!ciwym rejestrze. Zgodnie z postulatami Trybunału zawartymi w postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 7 listopada 2007 r., doprecyzowany został równie" art. 81 ust. 3.

-6Ponadto, w projekcie zamieszczony został przepis przej!ciowy, zgodnie z którym, do spraw wszcz$tych i niezako'czonych przed dniem wej!cia w "ycie ustawy stosowane b$d% przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacj% (zasada bezpo!redniego działania prawa nowego do spraw „w toku”).

4. Konsultacje

Na posiedzeniu komisji senackich oraz podczas obrad plenarnych Senatu, pozytywn% opini$ o projekcie wyraził przedstawiciel Ministra Sprawiedliwo!ci.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud"etu pa'stwa.

6. O!wiadczenie o zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. BAS-WAEM-944/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodno"ci z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad!o"ciowe i naprawcze (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Bohdan Józef Paszkowski)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz$dza si% nast%puj$c$ opini%:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmian% art. 81 ust. 3 i art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad!o&ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, ze zmianami) – w zwi$zku z wyrokiem Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 19 wrze&nia 2007 r. (sygn. akt SK 4/06; Dz. U. Nr 179, poz. 1279), stwierdzaj$cym niezgodno&" z Konstytucj$ RP artyku!u 82 ustawy zmienianej „w zakresie, w jakim nie przewiduje s$dowej kontroli zgodno&ci z prawem postanowienia s%dziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalno&ci wpisu hipoteki lub zastawu w ksi%dze wieczystej lub w!a&ciwym rejestrze”. Projekt zak!ada, #e przepis art. 81 ust. 1 ustawy zakazuj$cy obci$#ania masy upad!o&ci nie b%dzie mia! zastosowania, je&li wniosek o wpis hipoteki zostanie z!o#ony w s$dzie co najmniej na sze&" miesi%cy przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o&ci. Przewiduje prawo do wniesienia za#alenia na postanowienie s%dziego-komisarza stwierdzaj$cego niedopuszczalno&" wpisu w ksi%dze wieczystej lub rejestrze dokonanego z naruszeniem przepisów ustawy. Projekt zawiera przepis przej&ciowy. Proponowana ustawa ma wej&" w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem ustawy Kwestie stanowi$ce przedmiot projektu ustawy nie s$ regulowane prawem Unii Europejskiej.

2 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach opiniowanego projektu. 4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad!o&ciowe i naprawcze nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Akceptowa": Zespó" Prawa Europejskiego Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: hipoteka, ksi#gi wieczyste, projekt ustawy, Unia Europejska, upad"o$%

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. BAS-WAEM-945/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad!o"ciowe i naprawcze (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Bohdan Józef Paszkowski) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmian% art. 81 ust. 3 i art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad!o&ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, ze zmianami) – w zwi$zku z wyrokiem Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 19 wrze&nia 2007 r. (sygn. akt SK 4/06; Dz. U. Nr 179, poz. 1279), stwierdzaj$cym niezgodno&" z Konstytucj$ RP artyku!u 82 ustawy zmienianej „w zakresie, w jakim nie przewiduje s$dowej kontroli zgodno&ci z prawem postanowienia s%dziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalno&ci wpisu hipoteki lub zastawu w ksi%dze wieczystej lub w!a&ciwym rejestrze”. Projekt zak!ada, #e przepis art. 81 ust. 1 ustawy zakazuj$cy obci$#ania masy upad!o&ci nie b%dzie mia! zastosowania, je&li wniosek o wpis hipoteki zostanie z!o#ony w s$dzie co najmniej na sze&" miesi%cy przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o&ci. Przewiduje prawo do wniesienia za#alenia na postanowienie s%dziego-komisarza stwierdzaj$cego niedopuszczalno&" wpisu w ksi%dze wieczystej lub rejestrze dokonanego z naruszeniem przepisów ustawy. Przedmiot projektu ustawy nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad!o&ciowe i naprawcze nie jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: hipoteka, ksi#gi wieczyste, projekt ustawy, Unia Europejska, upad"o$%