Dziennik Ustaw Nr 162 § 4.

Plan finansowy jednostki sk∏ada si´ z:

— 11803 —

Poz. 1149 i 1150

1) cz´Êci tabelarycznej, sporzàdzonej zgodnie z wzorem formularza okreÊlonym w za∏àczniku do rozporzàdzenia wydanego na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 2) cz´Êci opisowej, zawierajàcej szczegó∏owe uzasadnienie dla poszczególnych wielkoÊci liczbowych przychodów i kosztów jednostki, w szczególnoÊci uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji podmiotowej. § 5. Realizacja zadaƒ, o których mowa w art. 4 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 15 ustawy, oraz wydatkowanie Êrodków publicznych przez jednostki nast´pujà zgodnie z przepisami o finansach publicznych. § 6. Wyboru banku prowadzàcego obs∏ug´ rachunków jednostka dokonuje zgodnie z art. 160 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. § 7. 1. Jednostki tworzà: 1) fundusz statutowy; 2) fundusz rezerwowy; 3) inne fundusze, których utworzenie przewidujà odr´bne przepisy ustawowe. 2. Fundusz statutowy tworzy si´ z równowartoÊci sk∏adników majàtku nabytych w trybie ustawy, stanowiàcych wyposa˝enie jednostek w dniu rozpocz´cia przez nie dzia∏alnoÊci, po uwzgl´dnieniu nale˝noÊci i zobowiàzaƒ przej´tych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy. 3. Zysk netto jednostek przeznacza si´ na fundusze, o których mowa w ust. 1. 4. Strat´ netto jednostek pokrywa si´ z funduszu rezerwowego. Je˝eli strata netto jest wy˝sza ni˝ fundusz rezerwowy, cz´Êç straty, niepokrytà z funduszu rezerwowego, pokrywa si´ z funduszu statutowego.

§ 8. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki dokonuje odpowiednio minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda. 2. Koszty post´powania o zamówienie publiczne, zwiàzane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, ponosi jednostka. 3. Roczne sprawozdanie finansowe jednostka przedk∏ada do zatwierdzenia odpowiednio ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi lub wojewodzie. 4. Podzia∏u zysku lub ustalenia sposobu pokrycia straty jednostki dokonuje odpowiednio minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda. § 9. 1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego sporzàdza si´ w uk∏adzie okreÊlonym w § 4. 2. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostka przesy∏a ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego po roku, który sprawozdanie obejmuje. § 10. Przepisy § 4 majà zastosowanie po raz pierwszy do sporzàdzania i wykonywania planu finansowego na 2008 r. § 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporzàdzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 76, poz. 665 oraz z 2006 r. Nr 178, poz. 1315). § 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Finansów: Z. Gilowska

1150
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 4 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie niezb´dnych elementów sprawozdania z dzia∏alnoÊci Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla niezb´dne elementy sprawozdania z dzia∏alnoÊci Narodowego Centrum ———————
1)

Badaƒ i Rozwoju, zwanego dalej „sprawozdaniem”, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju, zwanej dalej „ustawà”. § 2. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. § 3. Niezb´dnymi elementami sprawozdania sà informacje dotyczàce realizacji zadaƒ Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju, zwanego dalej „Centrum”, oraz zagadnieƒ organizacyjnych Centrum.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

Dziennik Ustaw Nr 162

— 11804 —

Poz. 1150 i 1151

§ 4. W zakresie realizacji zadaƒ Centrum sprawozdanie zawiera: 1) informacje na temat strategicznych programów badaƒ naukowych i prac rozwojowych, zwanych dalej „programami”, zawierajàce: a) liczb´ i tematy programów zrealizowanych lub b´dàcych w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem informacji na temat post´pów w realizacji poszczególnych zadaƒ badawczych, b) wskaêniki i dane finansowe opisujàce stopieƒ zaanga˝owania Êrodków finansowych Centrum w realizacj´ programów, wed∏ug stanu na koniec okresu sprawozdawczego, c) informacje na temat przeprowadzonych konkursów na realizacj´ zadaƒ badawczych, zawierajàce dane o podmiotach, z którymi Centrum zawar∏o umowy na wykonanie zadaƒ badawczych oraz wartoÊci tych umów, d) informacje na temat praw w∏asnoÊci przemys∏owej, powsta∏ych w wyniku realizacji zadaƒ badawczych oraz wysokoÊci przychodów uzyskanych z komercyjnego wykorzystania tych praw; 2) informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a—c, na temat realizowanych przez Centrum programów badaƒ naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) informacje na temat realizacji zadaƒ Centrum, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, zawierajàce: a) przedmiot i wartoÊç finansowà zrealizowanych zadaƒ oraz zadaƒ b´dàcych w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym, b) informacje na temat efektów realizacji zadaƒ, c) informacje na temat podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wspó∏pracujàcych w realizacji zadaƒ Centrum oraz informacje na temat przedmiotu wspó∏pracy. § 5. W zakresie zagadnieƒ organizacyjnych Centrum sprawozdanie zawiera: 1) podstawowe informacje na temat struktury organizacyjnej Centrum; 2) koszty obs∏ugi realizacji poszczególnych zadaƒ Centrum wed∏ug stanu na koniec okresu sprawozdawczego; 3) stan zatrudnienia w Biurze Centrum wed∏ug stanu na koniec okresu sprawozdawczego; 4) dane na temat stopnia realizacji planu finansowego Centrum. § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: M. Seweryƒski

1151
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 4 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie miesi´cznego wynagrodzenia Przewodniczàcego oraz cz∏onków Rady Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Przewodniczàcemu oraz cz∏onkom Rady Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju, zwanej dalej „Radà”, w zwiàzku z wykonywanymi zadaniami, przys∏uguje miesi´czne wynagrodzenie w wysokoÊci: ———————
1)

1) 1300 z∏ — dla Przewodniczàcego Rady; 2) 880 z∏ — dla pozosta∏ych cz∏onków Rady. § 2. W przypadku gdy cz∏onek Rady zosta∏ wyznaczony przez Przewodniczàcego do zwo∏ania posiedzenia lub kierowania posiedzeniem w jego zast´pstwie, przys∏uguje mu w danym miesiàcu wynagrodzenie w wysokoÊci okreÊlonej w § 1 pkt 1 zamiast wynagrodzenia w wysokoÊci okreÊlonej w § 1 pkt 2. § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: M. Seweryƒski

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful