Dziennik Ustaw Nr 182

— 12794 —

Poz. 1304 i 1305

2. Kadencja rady rozpoczyna si´ w dniu jej pierwszego posiedzenia. § 16. 1. W przypadku wygaÊni´cia mandatu cz∏onka rady w trakcie kadencji w zwiàzku z rezygnacjà z cz∏onkostwa w radzie, rozwiàzaniem stosunku pracy z jednostkà w czasie trwania kadencji rady lub Êmiercià cz∏onka rady mandat ten zostaje niezw∏ocznie obsadzony przez osob´ z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyska∏a kolejno najwi´kszà liczb´ g∏osów, a nie otrzyma∏a mandatu.

2. Je˝eli nie jest mo˝liwe uzupe∏nienie sk∏adu rady naukowej, w sposób okreÊlony w ust. 1, przeprowadza si´ wybory uzupe∏niajàce. § 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: M. Seweryƒski

1305
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 21 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Êrodków finansowych na nauk´ na stypendia naukowe dla wybitnych m∏odych naukowców Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania Êrodków finansowych na nauk´ na stypendia naukowe dla wybitnych m∏odych naukowców, którzy nie ukoƒczyli 35 roku ˝ycia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. § 2. 1. Stypendia naukowe dla wybitnych m∏odych naukowców, zwane dalej „stypendiami”, sà przyznawane w drodze konkursu. 2. Wniosek o przyznanie stypendium sk∏ada osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawà”, w terminie do dnia 31 marca danego roku, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik do rozporzàdzenia. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, powo∏uje do oceny wniosków o przyznanie stypendium, przedstawienia propozycji wysokoÊci stypendium oraz okresu, na jaki jest ono przyznawane, zespó∏, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy. 4. Przy ocenie wniosków uwzgl´dnia si´ nast´pujàce kryteria: ———————
1)

1) wyró˝niajàcy si´ poziom prowadzonych badaƒ naukowych; 2) dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyró˝nienia; 3) dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowaƒ praktycznych badaƒ naukowych lub prac rozwojowych, w szczególnoÊci zg∏oszenia patentowe, patenty, w tym wykorzystane gospodarczo oraz inne formy wdra˝ania wyników badaƒ naukowych i prac rozwojowych w praktyce gospodarczej; 4) znaczenie prowadzonych badaƒ naukowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej paƒstwa; 5) prawid∏owoÊç wykorzystania wczeÊniej przyznanych Êrodków finansowych na nauk´. 5. Ârodki finansowe na wyp∏at´ stypendium przekazywane sà stypendyÊcie na podstawie umowy, w ratach miesi´cznych. Kwota stypendium okreÊlona przez ministra nie ulega waloryzacji. 6. W przypadku zaprzestania dzia∏alnoÊci naukowej przez stypendyst´ w okresie pobierania stypendium dotychczas wyp∏acone raty stypendium podlegajà zwrotowi, na warunkach okreÊlonych w umowie. § 3. 1. Nale˝noÊç finansowà wynikajàcà z rozliczenia Êrodków finansowych przyznawanych na stypendium umarza si´, je˝eli wystàpi jedna z nast´pujàcych przes∏anek: 1) d∏u˝nik zmar∏; 2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale˝noÊci lub post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´ nieskuteczne.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

Dziennik Ustaw Nr 182

— 12795 —

Poz. 1305

2. Minister, na uzasadniony wniosek d∏u˝nika lub z urz´du, mo˝e umorzyç nale˝noÊç finansowà w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczyç termin sp∏aty lub roz∏o˝yç sp∏at´ na raty, je˝eli wystàpi jedna z nast´pujàcych przes∏anek: 1) wystàpi∏a nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mog∏y przewidzieç w dniu zawarcia umowy, z powodu której zap∏ata nale˝noÊci przez d∏u˝nika grozi∏aby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej; 2) wystàpi∏y wa˝ne okolicznoÊci losowe niezale˝ne od d∏u˝nika. 3. Sp∏ata nale˝noÊci finansowej odroczonej lub roz∏o˝onej na raty nast´puje na podstawie umowy zawartej z d∏u˝nikiem.

§ 4. W przypadku wspó∏finansowania stypendiów ze Êrodków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, stosuje si´ przepisy o warunkach i trybie finansowania i rozliczania zadaƒ z tych Êrodków. § 5. Ârodki finansowe na wyp∏at´ stypendiów, przekazywane na podstawie umów zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, sà wyp∏acane i rozliczane na zasadach dotychczasowych. § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: M. Seweryƒski

Dziennik Ustaw Nr 182

— 12796 —

Poz. 1305
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 21 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 1305)

WZÓR Wniosek o przyznanie stypendium naukowego A. INFORMACJE O KANDYDACIE 1. Dane kandydata imi´ nazwisko imiona rodziców tytu∏ zawodowy stopieƒ naukowy lub tytu∏ naukowy adres zameldowania ulica miejscowoÊç kod adres do korespondencji ulica miejscowoÊç kod telefon e-mail data urodzenia nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç

telefon

2. Informacje o pracy zawodowej, miejscach zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach 3. Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa reprezentowana przez kandydata oraz tematyka badaƒ naukowych lub prac rozwojowych. DoÊwiadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicà (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka delegujàca) 4. Przebieg pracy naukowej: nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, data uzyskania tytu∏u zawodowego magistra lub równorz´dnego, informacja o uzyskanych stopniach i tytu∏ach naukowych 5. Informacje o pracach wykonanych w okresie 4 lat przed z∏o˝eniem wniosku (maks. 10 pozycji, podaç miejsce i dat´ publikacji, udzia∏ przy realizacji projektów badawczych, informacje o wdro˝eniach wyników prac badawczych i rozwojowych kandydata) 6. Opinia o kandydacie sporzàdzona przez jego opiekuna naukowego

B. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ ZATRUDNIAJÑCEJ KANDYDATA Nazwa i adres jednostki (dla uczelni nale˝y podaç tak˝e podstawowà jednostk´ organizacyjnà zgodnie ze statutem uczelni, wraz z jej adresem) Telefon, faks, e-mail, www NIP, REGON

C. OKRES, NA KTÓRY PROPONUJE SI¢ PRZYZNAå STYPENDIUM NAUKOWE

........................................................................... (miejscowoÊç i data)

........................................................
(podpis kandydata)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful