You are on page 1of 4

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.03.29
Dziennik Ustaw Nr 48 — 4198 — 20:54:36 +02'00' Poz. 283

283

l
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

v.p
z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia § 2. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji wy-
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej maganych dla stanowiska zajmowanego przez niego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarzą- w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być na-
dza się, co następuje: dal zatrudniony na tym stanowisku.
§ 1. Kwalifikacje wymagane na poszczególne sta-
nowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
określa załącznik do rozporządzenia. szenia.3)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — Minister Zdrowia: E. Kopacz

.go
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 3) Niniejsze rozporządzenie w zakresie kwalifikacji wymaga-
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, nych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, -epidemiologicznej było poprzedzone rozporządzeniem
poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie orga-
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, nizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicz-
poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342 oraz z 2004 r. Nr 285,
Nr 21, poz. 105. poz. 2868), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2010 r.
rcl
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 marca 2010 r. (poz. 283)

KWALIFIKACJE WYMAGANE NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY


W STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
w.

Lp. Stanowisko Wykształcenie Kwalifikacje Wymagany


zawodowe, staż
specjalizacje, pracy
szkolenia
1 2 3 4 5
I. Inspektorzy
Państwowy woje- według odrębnych prze- według odrębnych przepisów
wódzki inspektor sa- pisów
nitarny (dyrektor wo-
ww

1 —
jewódzkiej stacji sa-
nitarno-epidemiolo-
gicznej)
Państwowy powiato- według odrębnych prze- według odrębnych przepisów
wy inspektor sanitar- pisów
ny (dyrektor powiato-
wej stacji sanitarno-
-epidemiologicznej),
2 —
Państwowy granicz-
ny inspektor sanitar-
ny (dyrektor granicz-
nej stacji sanitarno-
-epidemiologicznej)
Dziennik Ustaw Nr 48 — 4199 — Poz. 283

1 2 3 4 5

l
II. Pracownicy działalności podstawowej
Zastępca państwo- lekarz specjalizacja w dziedzinach medycyny

v.p
wego wojewódzkie- mających zastosowanie w realizacji
go inspektora sani- zadań Państwowej Inspekcji Sanitar-
1 tarnego (zastępca nej1) 5 lat
dyrektora wojewódz- tytuł zawodowy magi- dodatkowe kwalifikacje mające zasto-
kiej stacji sanitarno- stra2) sowanie w realizacji zadań Państwo-
-epidemiologicznej) wej Inspekcji Sanitarnej3)
Zastępca państwo- lekarz specjalizacja w dziedzinach medycyny
wego powiatowego mających zastosowanie w realizacji
inspektora sanitarne- zadań Państwowej Inspekcji Sanitar-
go (zastępca dyrek- nej1)
tora powiatowej sta- tytuł zawodowy magi- dodatkowe kwalifikacje mające zasto-
cji sanitarno-epide- stra2) sowanie w realizacji zadań Państwo-
miologicznej), wej Inspekcji Sanitarnej3)
2 5 lat

.go
Zastępca państwo-
wego granicznego
inspektora sanitarne-
go (zastępca dyrek-
tora granicznej stacji
sanitarno-epidemio-
logicznej)
według odrębnych prze- według odrębnych przepisów
3 Radca prawny —
pisów
Główny specjalista wyższe szkolenie w zakresie systemu jakości
4 do spraw systemu (audytor wiodący, wewnętrzny audy- 5 lat
jakości tor jakości)
wyższe na kierunku infor- —
5 Starszy informatyk 3 lata
rcl
matycznym
Kierownik działu, od- wyższe drugiego stop- specjalizacja w dziedzinach medycyny
działu, sekcji, labora- nia2) mających zastosowanie w realizacji
torium, pracowni zadań Państwowej Inspekcji Sanitar-
6 5 lat
nej1) lub dodatkowe kwalifikacje mają-
ce zastosowanie w realizacji zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej3)
Starszy asystent wyższe drugiego stop- specjalizacja w dziedzinach medycyny
nia2) mających zastosowanie w realizacji
zadań Państwowej Inspekcji Sanitar-
7 5 lat
nej1) lub dodatkowe kwalifikacje mają-
w.

ce zastosowanie w realizacji zadań


Państwowej Inspekcji Sanitarnej3)
Asystent wyższe drugiego stop- specjalizacja w dziedzinach medycyny
nia2) mających zastosowanie w realizacji
zadań Państwowej Inspekcji Sanitar-
8 3 lata
nej1) lub dodatkowe kwalifikacje mają-
ce zastosowanie w realizacji zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej3)
9 Młodszy asystent wyższe2) — 1 rok
ww

10 Stażysta4) wyższe2) — —
Starszy instruktor średnie5)
higieny, Starszy in-
struktor ds. oświaty
11 — 5 lat
zdrowotnej, Starsza
pielęgniarka, Starszy
technik
Instruktor higieny, średnie5)
Instruktor ds. oświa-
12 ty zdrowotnej, — —
Pielęgniarka, Tech-
nik
Dziennik Ustaw Nr 48 — 4200 — Poz. 283

1 2 3 4 5

l
Starszy statystyk me- średnie5) lub wyższe2)
13 — 2 lata
dyczny

v.p
Starsza rejestratorka średnie5)
14 medyczna, Starsza — 5 lat
sekretarka medyczna
15 Statystyk medyczny średnie5) — —
Rejestratorka me- średnie5)
16 dyczna, Sekretarka — —
medyczna
Operator ciśnienio- średnie przeszkolenie specjalistyczne i upraw-
wych sterylizatorów nienia kwalifikacyjne typu „E” (doty-
17 gazowych i paro- czy urządzeń powyżej 50 kW) lub inne —
wych uprawnienia wynikające z odrębnych
przepisów

.go
Dezynfektor zawodowe przeszkolenie w zakresie dezynsekcji
18 —
i deratyzacji
Pomoc laboratoryjna zawodowe przeszkolenie w zakresie wykonywa-
19 —
nych obowiązków

III. Pracownicy administracyjni, techniczni, ekonomiczni i gospodarczy oraz obsługi

Zastępca dyrektora wyższe na kierunku: eko- studia podyplomowe lub stopień na- 5 lat, w tym
nomii, prawa, administra- ukowy doktora w zakresie ekonomiki 3 lata na
1 cji, marketingu, zarządza- zdrowia, zarządzania lub organizacji stanowi-
nia i funkcjonowania ochrony zdrowia skach kie-
rowniczych
Główny księgowy według odrębnych prze-
2 — —
rcl
pisów
Zastępca głównego według odrębnych prze-
3 — —
księgowego pisów
4 Kierownik działu wyższe — 3 lata
Kierownik oddziału, wyższe — 3 lata
5 sekcji średnie5) — 5 lat
Pełnomocnik do według odrębnych prze-
6 spraw ochrony infor- pisów — —
macji niejawnych
w.

Specjalista do spraw według odrębnych prze-


kontroli finansowej pisów
7 — —
(audytor wewnętrz-
ny)
8 Starszy specjalista wyższe — 3 lata
9 Specjalista wyższe — 2 lata
10 Stażysta4) wyższe — –
Specjalista do spraw według odrębnych prze-
11 bezpieczeństwa i hi- pisów — —
ww

gieny pracy
Starszy inspektor, wyższe na kierunku eko-
12 Starszy rewident, nomii lub finansów — 3 lata
Starszy księgowy
Technik informatyk średnie o profilu informa-
13 — 3 lata
tycznym
Inspektor do spraw według odrębnych prze-
14 bezpieczeństwa i hi- pisów — —
gieny pracy
Referent ds. zamó- średnie kurs dotyczący zamówień publicznych
15 1 rok
wień publicznych
Dziennik Ustaw Nr 48 — 4201 — Poz. 283

1 2 3 4 5

l
Inspektor ochrony według odrębnych prze-
16 przeciwpożarowej, pisów — —
Inspektor

v.p
Inspektor, Rewident, średnie
Księgowy, Technik
17 — 3 lata
informatyk, Starszy
kasjer
Starszy referent, średnie
18 Starszy archiwista, — 2 lata
Starsza sekretarka
19 Kasjer średnie — —
20 Starszy magazynier średnie — 1 rok
Referent, Archiwista, średnie
21 — —
Sekretarka

.go
22 Magazynier średnie — —
23 Maszynistka średnie kurs maszynopisania —
24 Recepcjonistka średnie — —
Starszy mistrz średnie zawodowe — 3 lata
25
zasadnicze zawodowe uprawnienia mistrzowskie 5 lat
Konserwator urzą- średnie techniczne — —
26 dzeń zasadnicze zawodowe — 2 lata
Hydraulik, Malarz, zasadnicze zawodowe —
27 —
Stolarz
Elektryk, podstawowe kurs przysposobienia zawodowego
Elektromechanik,
rcl
28 Spawacz i pozostali —
robotnicy wykwalifi-
kowani
29 Pomocnik palacza podstawowe — —
30 Kierowca podstawowe prawo jazdy kategorii B 6 miesięcy
Palacz kotłów paro- podstawowe kurs przysposobienia zawodowego
31 wych i wodnych oraz kwalifikacje typu „E” (dotyczy 6 miesięcy
urządzeń powyżej 50 kW)
Starszy dozorca, podstawowe przyuczenie do zawodu
w.

32 Starszy portier, Star- 3 lata


szy strażnik
Dozorca, Portier, podstawowe przyuczenie do zawodu
Strażnik, Sprzątacz-
ka, Zmywaczka szkła
33 —
laboratoryjnego,
Szatniarz, Pracownik
obsługi
Pracownik w okresie podstawowe przyuczenie do zawodu
nauki zawodu lub
ww

34 —
przyuczenia do za-
wodu
O b jaśnienia:
1) Wykaz specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
został określony w przepisach, o których mowa w art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej.
2) Tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wy-
kształcenie mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3) Dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały określone w prze-
pisach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4) Należy przez to rozumieć osobę posiadającą wykształcenie wyższe, dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów.
5) Technik analityki medycznej, technik chemik lub inne średnie, umożliwiające wykonywanie zadań, stosownie do opisu
stanowiska.

Related Interests