You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 230 — 16662 — Poz.

1695 i 1696

§ 9. 1. Z posiedzenia Rady sporzàdza si´ protokó∏, 5. Przyj´cie protoko∏u z poprzedniego posiedzenia


który podpisuje przewodniczàcy albo wiceprzewodni- Rady nast´puje w wyniku g∏osowania na poczàtku ko-
czàcy Rady oraz sekretarz Rady i protokolant. lejnego posiedzenia Rady.
2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci: § 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
1) numer protoko∏u; 14 dni od dnia og∏oszenia.3)
2) dat´ posiedzenia Rady;
3) imiona i nazwiska osób bioràcych udzia∏ w posie-
dzeniu Rady; Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
4) porzàdek obrad; J. Kluzik-Rostkowska
5) omówienie przebiegu obrad; ———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
6) wynik g∏osowania nad poszczególnymi uchwa∏a- niem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca
mi. 1998 r. w sprawie organizacji i trybu dzia∏ania Krajowej
Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych
3. Do protoko∏u za∏àcza si´ uchwa∏y podj´te na po- oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przed-
siedzeniu Rady. stawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezento-
wanych w Radzie, a tak˝e wysokoÊci wynagrodzenia
4. Cz∏onkowie Rady otrzymujà protokó∏ z poprzed- cz∏onków Rady oraz ekspertów i innych osób nie b´dà-
niego posiedzenia Rady nie póêniej ni˝ na tydzieƒ cych cz∏onkami Rady za udzia∏ w posiedzeniach Rady
przed kolejnym posiedzeniem Rady. (Dz. U. Nr 99, poz. 633).

1696
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 15 listopada 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia zadaƒ samorzàdu województwa,


które mogà byç dofinansowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp- § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Polityki Spo∏ecznej
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia zadaƒ
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, samorzàdu województwa, które mogà byç dofinanso-
poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: wane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940)
———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad- wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:
strów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U.
㤠3. 1. Pomoc w postaci dofinansowania zada-
Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041). nia, o którym mowa w § 2, jest udzielana
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, gospodarczà, w rozumieniu ustawy z dnia
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), zwanych da-
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 lej „przedsi´biorcami”, w ramach pomocy
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, de minimis, o której mowa w rozporzàdze-
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, niu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
poz. 1398, z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63, poz. 440, Nr 94,
poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e
Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288. byç udzielona, je˝eli przedsi´biorca otrzy-
Dziennik Ustaw Nr 230 — 16663 — Poz. 1696

ma∏ pomoc innà ni˝ de minimis w odnie- decyzji w sprawie przyznania statusu zak∏a-
sieniu do tych samych kosztów kwalifiku- du pracy chronionej.”;
jàcych si´ do obj´cia pomocà lub tego sa-
mego projektu inwestycyjnego, a ∏àczna 5) w § 9:
kwota pomocy spowodowa∏aby przekro-
czenie dopuszczalnej intensywnoÊci po- a) w ust. 2:
mocy. — pkt 5 otrzymuje brzmienie:
3. Podstawà zakwalifikowania pomocy jako „5) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia robót
pomocy de minimis jest zaÊwiadczenie budowlanych;”,
marsza∏ka województwa, wydane na pod-
stawie odr´bnych przepisów.”; — pkt 9 otrzymuje brzmienie:

2) uchyla si´ § 4; „9) warunki rozwiàzania umowy;”,

3) w § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: — po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„2) w ciàgu trzech lat przed z∏o˝eniem wniosku „9a) warunki zwrotu Êrodków Funduszu,
uzyska∏y dofinansowanie robót ze Êrodków w szczególnoÊci w przypadku:
Funduszu b´dàcych w dyspozycji samorzàdu
województwa, dotyczàce obiektu obj´tego a) rozwiàzania umowy,
tym wnioskiem.”; b) niezrealizowania umowy,
4) w § 7: c) nierozpocz´cia dzia∏alnoÊci w zakresie
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych
w terminie 6 miesi´cy od dnia zakoƒ-
„3. Je˝eli wnioskodawca jest przedsi´biorcà, do czenia robót, okreÊlonej w umowie;”,
wniosku o udzielenie pomocy na dofinanso-
wanie robót do∏àcza si´: b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

1) zaÊwiadczenia o pomocy de minimis „2a. W przypadku gdy wymaga tego proces in-
otrzymanej w okresie obejmujàcym bie˝à- westycyjny marsza∏ek województwa mo˝e
cy rok podatkowy i poprzedzajàce go dwa zawieraç umowy na okres nie d∏u˝szy ni˝
lata podatkowe oraz informacj´ o innej 3 lata bud˝etowe.
pomocy dotyczàcej tych samych kosztów
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà; 2b. Zawarcie umowy na okres d∏u˝szy ni˝ 1 rok
bud˝etowy wymaga zgody sejmiku woje-
2) informacje o ka˝dej pomocy innej ni˝ wództwa w postaci uchwa∏y.”,
de minimis, jakà otrzyma∏ w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujàcych c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
si´ do obj´cia pomocà oraz na dany pro-
jekt inwestycyjny, z którym zwiàzana jest „4. Przedsi´biorca przed zawarciem umowy
pomoc de minimis; przedstawia zaktualizowanà informacj´
o pomocy de minimis lub innej pomocy
3) oÊwiadczenie, ˝e nie jest przedsi´biorcà publicznej przeznaczonej na te same koszty
znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji ekono- kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà otrzy-
micznej, w rozumieniu kryteriów okreÊlo- mane po z∏o˝eniu wniosku o dofinansowa-
nych w przepisach Unii Europejskiej doty- nie robót.”.
czàcych udzielania pomocy.3)”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie


14 dni od dnia og∏oszenia.
„3a. Je˝eli przedsi´biorca prowadzi zak∏ad pra-
cy chronionej, do wniosku o udzielenie po-
mocy na dofinansowanie robót dodatkowo
do∏àcza si´ potwierdzonà kopi´ aktualnej

———————
3) Kryteria te zosta∏y okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ra-
towania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10. 2004, str. 2). J. Kluzik-Rostkowska