Druk nr 598

Warszawa, 13 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o samorz!dzie gminnym.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Mieczys!awa Kasprzaka.

(-) Leszek Deptu!a; (-) Bronis!aw Dutka; (-) Eugeniusz Grzeszczak; (-) Andrzej Grzyb; (-) Stanis!aw Kalemba; (-) Jaros!aw Kalinowski; (-) Jan Kami$ski; (-) Mieczys!aw Kasprzak; (-) Ewa Kierzkowska; (-) Adam Krzy%ków; (-) Jan &opata; (-) Mieczys!aw Marcin &uczak; (-) Andrzej Pa!ys; (-) Miros!aw Pawlak; (-) Janusz Piechoci$ski; (-) Józef Racki; (-) Stanis!aw Rakoczy; (-) Tadeusz S!awecki; (-) Aleksander Sopli$ski; (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Wies!aw Woda; (-) Stanis!aw 'elichowski.

Projekt USTAWA z dnia …..………… 2008 r. o zmianie ustawy o samorz!dzie gminnym

Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó(n. zm. 1)) po art. 36 dodaje si) art. 36 a w brzmieniu: „Art. 36a.1. „Osobie pobieraj#cej emerytur) lub rent), która pe!ni!a funkcj) so!tysa przys!uguje dodatek pieni)"ny zwanym dalej „dodatkiem.” 2. Dodatek przys!uguje osobom, które w miesi#cu poprzedzaj#cym miesi#c z!o"enie wniosku maj# ustalone prawo do: 1) %wiadcze$, o których mowa w art. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze$ Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó(n. zm. 2)), 2) %wiadcze$ z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo!ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z pó(n. zm. 3)), 3) %wiadczenia przedemerytalnego o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o %wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i poz.1369. 3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 115, poz. 791 .

1

1

4) %wiadcze$, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 30 pa(dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo!ecznym z tytu!u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z pó(n. zm. 4)), 5) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 pa(dziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu!u wypadków lub chorób zawodowych powsta!ych w szczególnych okoliczno%ciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z pó(n. zm. 5)), 6) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z pó(n. zm. 6 ), 7) %wiadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873). 3. Dodatek pieni)"ny do emerytury lub renty wyp!aca si) wysoko%ci 10 % za pe!ny okres kadencyjny pe!nienia funkcji so!tysa oraz w tej wysoko%ci za kolejne pe!ne okresy kadencyjne nie wi)cej jednak !#cznie ni" 20% kwoty liczonej od wysoko%ci minimalnego wynagrodzenia za prac), okre%lonego na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 pa(dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac) (Dz. U. Nr 200, poz. 539, z 2003r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.873). 4. Wyp!aty dodatku dokonuje organ wyp!acaj#cy emerytury lub renty na wniosek osoby, która udokumentuje co najmniej jeden pe!ny okres pe!nienia funkcji so!tysa. 5.Organem wyp!acaj#cym, o którym mowa w ust. 4, jest: 1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo!ecznego, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo!ecznym rolników. 2) organ rentowy, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze$ Spo!ecznych; 6. Dodatek przyznawany jest na podstawie za%wiadczenia organu samorz#du terytorialnego potwierdzaj#cego okres pe!nienia funkcji so!tysa.
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007r.Nr 115, poz. 792 5 Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz.1366. 6 Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241.
4

2

7. Kwota dodatku: - nie stanowi podstawy wymiaru sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, -nie jest brana pod uwag) przy ustalaniu wysoko%ci dochodu, od którego zale"y prawo do %wiadcze$ okre%lanych w odr)bnych przepisach. 8. Z kwoty dodatku nie dokonuje si) potr#ce$ i egzekucji. 9. Dodatek oraz koszty jego obs!ugi s# finansowane ze %rodków bud"etu pa$stwa. Art.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si) odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze$ Spo!ecznych. Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó(n. zm. 7)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 59 a dodaje si) pkt 59 b w brzmieniu: „59b) dodatek pieni)"ny, o którym mowa w ustawie z dnia … 2008 r. o zmianie ustawy o samorz#dzie gminnym. (Dz. U. Nr …, poz….)”. Art. 4. Przepisy niniejszej ustawy po raz pierwszy maj# zastosowanie do osób pe!ni#cych funkcje so!tysa w czasie kadencji rad gmin wybranych w dniu 12 listopada 2006 r. Art. 5. Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.
. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219 i Nr 99, poz. 658.
7

3

Uzasadnienie W ka"dej wiejskiej spo!eczno%ci w Polsce funkcja so!tysa jest niezwykle wa"na i spo!ecznie u"yteczna . Art. 36 ustawy o samorz#dzie terytorialnym stanowi, "e "organem uchwa!odawczym w so!ectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - so!tys. Dzia!alno%* so!tysa wspomaga rada so!ecka ." So!tysi pe!ni# swoje obowi#zki spo!ecznie, jednak spo!eczne uznanie nie zawsze jest adekwatne do wysi!ku i rozmiaru prac w!o"onych w zapewnienie prawid!owego funkcjonowania so!ectwa. Przemiany strukturalne polskiej wsi i nowe zadania zwi#zane z integracj# polskiego rolnictwa z Uni# Europejsk#, poszerzy!y zakres zada$ so!tysów. Dlatego nie sposób w dalszym ci#gu opiera* funkcjonowania organu jakim jest so!tys, wy!#cznie na spo!ecznej pasji. Projektodawcy uznali, "e praca so!tysów powinna by*, chocia" cz)%ciowo, rekompensowana w formie dodatku do emerytur i rent. Dodatek przyznawany b)dzie na podstawie za%wiadczenia organu samorz#du terytorialnego potwierdzaj#cego okres pe!nienia funkcji so!tysa. W sprawach nieuregulowanych w nowelizacji odno%nie wyp!aty i odwo!a$ od decyzji organów wyp!acaj#cych %wiadczenie b)d# mie* zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze$ Spo!ecznych. Kwota dodatku: - nie b)dzie stanowi* podstawy wymiaru sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, - nie b)dzie si) jej wlicza* do postawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych -nie b)dzie te" brana pod uwag) przy ustalaniu wysoko%ci dochodu, od którego zale"y prawo do %wiadcze$ okre%lanych w odr)bnych przepisach. Z kwoty dodatku nie b)dzie mo"na dokonywa* potr#ce$ i egzekucji. Dodatek pieni)"ny do emerytury i renty b)dzie przyznawany i wyp!acany przez w!a%ciwy organ emerytalno - rentowy na wniosek uprawnionego. Skorzystaj# z niego te osoby, które by!y so!tysem co najmniej jedn# pe!n# kadencj). Skutki finansowe nowelizacji: Proponuje si) przyznawanie dodatku pieni)"nego liczonego procentowo, za ka"dy pe!ny okres sprawowania funkcji so!tysa, przy czym za jeden okres kadencyjny dodatek do emerytury i renty wynosi!by 10%, ale !#cznie nie wi)cej ni" 20 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac). 4

Obecnie minimalne wynagrodzenie za prac) wynosi od 1 stycznia 2008 r. 1.126 z". Jest ustalane na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 pa(dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac) (Dz. U. Nr 200, poz. 539, z 2003r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.873). W Polsce w 2007r. zgodnie ze statystykami GUS by!o 40205 so!ectw. Wnioskodawcy szacuj#, "e so!tysi emeryci i renci%ci stanowi# oko!o 50 % sprawuj#cych funkcje so!tysa. Zatem roczne koszty finansowe stanowi* b)d# 27 000 000 z!. Projekt niesie za sob# pozytywne skutki spo!eczne i jest wyj%ciem naprzeciw licznym postulatom organizacji so!eckich w tym zakresie. Uzyska! pozytywn# opini) Krajowego Zwi#zku So!tysów. +ród!a finansowania ustawy: Ustawa b)dzie finansowana z bud"etu Pa$stwa. Wydatki bud"etowe z tytu!u dodatku do emerytur i rent, w skali rocznej wynios# ok. 27 000 000 z! i nale"y je zabezpieczy* corocznie w bud"ecie. Wyp!ata pierwszych %wiadcze$ nast#pi po zako$czeniu obecnie trwaj#cej kadencji rad gmin wybranych w dniu 12 listopada 2006 r. a zatem pierwsze %rodki finansowe na ten cel nale"y zabezpieczy* w bud"ecie na 2011 rok. Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

5

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r. BAS-WAEM-1148/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodno#ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorz!dzie gminnym (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Mieczys"aw Kasprzak)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz#dza si) nast)puj#c# opini):

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt przewiduje dodanie art. 36a w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami). Proponowany przepis przyznaje osobom pobieraj#cym emerytur) lub rent), które pe!ni!y funkcj) so!tysa, dodatek pieni)"ny. Projekt okre%la zasady przyznawania, obliczania i wyp!aty dodatku. Przewidziana w projekcie zmiana art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami) zak!ada zwolnienie dodatku pieni)"nego od podatku dochodowego. Proponowana ustawa ma wej%* w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj$tej projektem Prawo Unii Europejskiej nie zawiera zagadnienia b)d#ce przedmiotem projektu ustawy. przepisów reguluj#cych

3. Analiza przepisów projektu pod k!tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Przepisy projektu nie nale"# do materii regulacji prawa UE.

2

4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o samorz#dzie gminnym nie jest obj)ty prawem Unii Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego Akceptowa": Zast#pca Szefa Kancelarii Sejmu Lech Czapla

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, samorz#d gminny, so!tys, podatek dochodowy

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r. BAS-WAEM-1149/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorz!dzie gminnym (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Mieczys"aw Kasprzak) jest projektem ustawy wykonuj!cej prawo Unii Europejskiej Projekt przewiduje dodanie art. 36a w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami). Proponowany przepis przyznaje osobom pobieraj#cym emerytur) lub rent), które pe!ni!y funkcj) so!tysa, dodatek pieni)"ny. Projekt okre%la zasady przyznawania, obliczania i wyp!aty dodatku. Przewidziana w projekcie zmiana art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami) zak!ada zwolnienie dodatku pieni)"nego od podatku dochodowego. Projekt ustawy nie jest obj)ty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorz#dzie gminnym nie jest projektem ustawy wykonuj!cej prawo Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego Akceptowa": Zast#pca Szefa Kancelarii Sejmu Lech Czapla

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, samorz#d gminny, so!tys, podatek dochodowy