Druk nr 610

Warszawa, 3 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-44060-24(3)/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z dyspozycj" art. 140e ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przedk!adam przyj#ty przez Rad# Ministrów dokument:

- Stan bezpiecze!stwa ruchu drogowego oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.
Jednocze$nie informuj#, %e Rada Ministrów upowa%ni!a Ministra Infrastruktury do reprezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

STAN BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIA"ANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2007 R.

SPRAWOZDANIE

Dokument przyj!ty przez Rad! Ministrów w dniu 21 maja 2008 r.

Warszawa, marzec 2008 r.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHA"UBI!SKIEGO 4/6 • 00-928 WARSZAWA • TEL. (0-22) 830-08-45 • FAX (0-22) 830-00-80

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Spis tre!ci
1. Wprowadzenie__________________________________________________________________________ 5 2. Stan bezpiecze#stwa ruchu drogowego w Polsce w 2007 r. ______________________________________ 7 3. Synteza dzia!a# podejmowanych na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego ________________ 19 4. Podsumowanie i wnioski _________________________________________________________________ 22

Za!"cznik nr 1 - Szczegó!owe dzia!ania podejmowane na rzecz poprawy bezpiecze"stwa ruchu drogowego w Polsce w 2007 r. Za!"cznik nr 2 - Stan bezpiecze"stwa ruchu drogowego oraz dzia!ania realizowane w tym zakresie w województwach w 2007 r.

3

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1. Wprowadzenie
Pierwszy miesi"c 2007 r. zaznaczy! si$ w Polsce znacznym wzrostem – w stosunku do 2006 r. – wypadków drogowych (ponad 60%) i ich ofiar, szczególnie liczby zabitych (o 100%). W drugiej po!owie roku sytuacja ta znacznie si$ polepszy!a - szczególnie w grudniu, w którym zanotowano relatywnie du%y spadek liczby wypadków i ich ofiar w stosunku do ostatniego miesi"ca 2006 r. Dane statystyczne odniesione do 2006 r. wskazuj" na wzrost zarówno liczby wypadków drogowych (o 5,7%), jak i ich ofiar: zabitych (o 6,5%) oraz rannych (o 6,9%). Nadal zbyt niski stan bezpiecze#stwa jest szczególnie niepokoj"cy ze wzgl$du na wysokie koszty spo!eczne wypadków. Pomimo podejmowanych wysi!ków Polska wci"% postrzegana jest, jako kraj o zbyt niebezpiecznych warunkach ruchu drogowego. G!ównymi przyczynami tej sytuacji s": niska kultura jazdy i powszechne lekcewa%enie przepisów ruchu drogowego (zw!aszcza tych dotycz"cych pr$dko&ci jazdy, zakazu jazdy po u%yciu alkoholu i obowi"zku stosowania urz"dze# ochronnych podczas jazdy samochodem), ale tak%e niska jako&' infrastruktury drogowej (nieprzystaj"ce do obecnych standardów bezpiecze#stwa ruchu drogowego i poziomu wiedzy rozwi"zania projektowe, przej&cia dróg tranzytowych przez miasta i miejscowo&ci, niebezpieczne skrzy%owania i przej&cia dla pieszych, niepodatne otoczenie drogi) oraz ma!o skuteczny nadzór nad ruchem. Niespodziewany i bardzo wysoki wzrost liczby zabitych w ci"gu pierwszych miesi$cy 2007 r. zmusi! do poszukiwa# przyczyn tak niekorzystnej sytuacji. Wst$pna analiza danych o warunkach atmosferycznych wykaza!a, %e zmniejszy!a si$ liczba wypadków, którym towarzyszy!y opady &niegu i gradu (mniej o 21%) i przy oblodzonej, za&nie%onej nawierzchni (mniej o 56%). Wzros!a natomiast liczba wypadków podczas opadów deszczu (o 103%) i przy mokrej nawierzchni (o 30%). Nieznacznie wi$cej by!o wypadków przy dobrych warunkach atmosferycznych (o 10%) i na suchej nawierzchni (o 26%). Szczegó!owa analiza warunków pogodowych w styczniu, lutym i marcu w latach 2006, 2007 wykaza!a, %e zima 2007 r. by!a nietypowo !agodna i wyst"pi!o niespotykanie ma!o dni z opadami &niegu, a &rednie temperatury by!y wyj"tkowo wysokie. Brak opadów &niegu w styczniu i lutym 2007 r. by! tez prawdopodobnie przyczyn" znacznego wzrostu nat$%e# ruchu na drogach mi$dzynarodowych. Oba czynniki: !agodna zima i wzrost nat$%e# ruchu mog!y by' cz$&ciow" przyczyn" znacznego wzrostu liczby wypadków i zabitych. Jednak liczba zabitych w styczniu wzros!a o 100%, a ruch o 12,3%, czyli wzrost zagro%enia znacznie przerós! wzrost ruchu. Ponadto czynniki zewn$trzne nie powinny stanowi' usprawiedliwienia dla pogorszenia si$ bezpiecze#stwa ruchu. Niestety dobre warunki atmosferyczne (mniejsze opady &niegu), cho' wp!ywaj" korzystnie na warunki ruchu, to przyczyni!y si$ do tego, %e bilans ofiar &miertelnych w 2007 r. (zw!aszcza w pierwszym pó!roczu) by! bardzo niekorzystny. W czasie opadów &niegu i gradu zgin$!o o 17 osób mniej, ale przy dobrych warunkach atmosferycznych a% o 290 osób wi$cej. Podobna zale%no&' dotyczy stanu nawierzchni: przy za&nie%onej, oblodzonej nawierzchni zgin$!o o 93 osoby mniej, ale przy suchej nawierzchni by!o a% 402 ofiary &miertelne wi$cej. Jak wida' brak srogiej zimy nie wp!ywa na spadek zagro%enia a wr$cz przeciwnie. Pomimo panuj"cej opinii, %e wzrost motoryzacji (liczby pojazdów) nie musi generowa' wzrostu zagro%enia bezpiecze#stwa na drogach, nale%y zwróci' uwag$, %e w Polsce przybywa w ostatnich latach ponad 1 mln. pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy. Na tej podstawie mo%na przypuszcza', %e ok. miliona nowych kierowców wsiada do swoich pojazdów, a bior"c pod uwag$ niedoskona!o&ci systemu szkolenia kandydatów na kierowców, s" to kierowcy w istotnym stopniu przyczyniaj"cy si$ do obni%enia bezpiecze#stwa na drogach. Bardzo powa%nym problemem by! równie% wzrost ci$%ko&ci wypadków (liczba zabitych na 100 wypadków) w styczniu, lutym i czerwcu 2007 r. O ile wzrost liczby wypadków mo%na t!umaczy' czynnikami zewn$trznymi (np. !agodn" zim") o tyle ci$%ko&' wypadków zale%y przede wszystkim od pr$dko&ci, jak" jecha!y pojazdy w chwili zderzenia, od stanu technicznego i wyposa%enia pojazdu oraz stosowania pasów bezpiecze#stwa, czyli g!ównie od zachowa# uczestników ruchu drogowego.
5

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Wzrost zagro%enia dotyczy! przede wszystkim pieszych i osób starszych, czyli najs!abszych uczestników ruchu drogowego. Pomimo podejmowanych dzia!a# drogi wci"% s" budowane g!ównie z my&l" o zmotoryzowanych uczestnikach ruchu. Zdecydowanie zbyt ma!o uwagi po&wi$ca si$ pieszym i rowerzystom. Sie' dróg w obszarach zabudowanych by!a przewidziana na mniejszy ruch ni% odbywa si$ obecnie, jak równie% jest zaprojektowana zgodnie z poprzednimi trendami, skutkiem czego nie spe!nia wspó!czesnych standardów bezpiecze#stwa. Przez centra miast i osiedla cz$sto odbywa si$ ruch tranzytowy, który jest przyczyn" wielu zagro%e#. To dlatego Polska nadal jest krajem o niespotykanie wysokim zagro%eniu niechronionych uczestników ruchu drogowego. W miastach i miejscowo&ciach mo%na osi"gn"' znacz"cy spadek liczby wypadków i ofiar poprzez fizyczne egzekwowanie ogranicze# pr$dko&ci za pomoc" uspokojenia ruchu. Uspokojenie ruchu polega na ustanowieniu funkcjonalnej hierarchizacji dróg na danym obszarze przy jednoczesnym wprowadzaniu fizycznych rozwi"za# z zakresu infrastruktury drogowej i in%ynierii ruchu, które maj" za zadanie wyegzekwowa' przestrzeganie ogranicze# pr$dko&ci jazdy i zniech$ca' ruch tranzytowy. Towarzyszy temu poprawa !adu przestrzennego i estetyki otoczenia. Polska realizuje Krajowy Program Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, który zawiera szczegó!owe cele zwi"zane z uspokojeniem ruchu i zaleca wsparcie finansowe z poziomu centralnego dla dzia!a# realizowanych przez samorz"dy. Na tej podstawie planowane jest podj$cie prac nad projektem Programu Uspokojenia Ruchu na lata 2009-2014. Celem Programu b$dzie poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego (brd) na wybranych obszarach i rozpropagowanie idei oraz dobrych praktyk z zakresu uspokojenia ruchu. Program b$dzie realizowany na zasadzie wspó!pracy pomi$dzy Ministrem Infrastruktury, wojewodami i jednostkami samorz"du terytorialnego. Program b$dzie zmierza! do osi"gni$cia efektu synergii z Programem Budowy Dróg i Autostrad oraz z Programem Drogi Zaufania GDDKiA. W 2007 r. nast"pi!, pierwszy raz od kilku lat, spadek liczby ujawnionych przypadków kierowania pojazdami pod wp!ywem alkoholu (w stanie po u%yciu oraz w stanie nietrze(wo&ci) o 13 tys. osób, którego przyczyn nale%y upatrywa' m.in. w prowadzonych dzia!aniach i kampaniach medialnych. Nadal powodem powstawania a% 1/4 liczby wypadków jest nadmierna pr$dko&'. W wyniku tych zdarze# ginie ponad 30% wszystkich ofiar wypadków drogowych. Poczynione ostatnio dzia!ania maj"ce na celu szeroko rozumian" popularyzacj$ problematyki brd doprowadzi!y do poszerzania kr$gu podmiotów zainteresowanych ow" tematyk". Jest to pozytywne zjawisko wskazuj"ce, i% wypadki drogowe i ich konsekwencje, które jeszcze par$ lat temu dla wielu ludzi by!y nieistotne, teraz postrzegane s" (nawet przez ma!e spo!eczno&ci), jako niepo%"dany element naszego %ycia. W procesie poprawy brd w Polsce bierze udzia! coraz wi$cej instytucji. Ze strony administracji rz"dowej s" to przede wszystkim: Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generaln" Dyrekcj" Dróg Krajowych i Autostrad oraz Inspekcj" Transportu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewn$trznych i Administracji wraz z Policj" i Stra%" Po%arn", Ministerstwo Sprawiedliwo&ci, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a tak%e Ministerstwo Obrony Narodowej. Dla skutecznego dzia!ania instytucji rz"dowych warunkiem koniecznym jest dobra wymiana informacji, uzgadnianie i opiniowanie poszczególnych inicjatyw resortowych i okre&lanie wspólnych kierunków dzia!a#. Tak%e mo%liwo&' inicjowania odpowiednich dzia!a# spo!ecznych zarówno realizowanych przez organizacje pozarz"dowe, jak te% przez lokalny samorz"d terytorialny mo%liwa jest jedynie przy wspólnym podejmowaniu i realizowaniu dzia!a# zainteresowanych popraw" brd instytucji. Wskazane wy%ej funkcje pe!ni Krajowa Rada Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego (KRBRD), czyli mi$dzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów. Jednostk" wykonawcz" KRBRD jest Sekretariat, który dzia!a w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury. Przed!o%one sprawozdanie ujmuje: ! w cz$&ci zasadniczej – stan brd oraz dzia!ania realizowane w tym zakresie w 2006 r. w Polsce wraz z syntez" dzia!a# podejmowanych na rzecz brd przez Sekretariat KRBRD, oraz podsumowaniem i wnioskami, ! w Za!#czniku I – dzia!ania cz!onków Krajowej Rady BRD i instytucji pozarz"dowych, ! w Za!#czniku II – dzia!ania podejmowane na rzecz poprawy brd w poszczególnych województwach.
6

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2. Stan bezpiecze!stwa ruchu drogowego w Polsce w 2007 r. 1
2.1. Liczba wypadków w 2007 r.
W 2007 r. mia!o miejsce 49 536 wypadków drogowych, w których zgin$!y 5 583 osoby, a 63 224 osoby zosta!y ranne. Odnotowano 386 934 kolizje. W porównaniu do 2006 r. jest to: - wi$cej wypadków o 2 660, tj. o + 5,7%, - wi$cej zabitych o 340, tj. o +6,5%, - wi$cej rannych o 4 101, tj. o +6,9 %, - mniej kolizji o 24 793, tj. o - 6%.

70000

64661 61191

63224
59123

60000

50000

51069 48100 46876

49536

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

40000

30000

20000

10000

5712 5444 5243

5583

0 Wypadki Ranni Zabici

1

Opracowano na podstawie materia!u nades!anego przez Komend$ G!ówn" Policji 7

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Poni%sza tabela przedstawia liczby wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych województwach w 2007 r. w porównaniu z 2006 r. Województwo Dolno&l"skie Kujawskopomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma!opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie *l"skie *wi$tokrzyskie Warmi#skomazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogó"em Wypadki 2006 3 030 2 051 2 211 835 4 554 4 440 6 617 1 048 2 223 1 135 2 751 6 179 1 886 1 645 4 500 1 771 46 876 2007 3 115 2 038 2 419 908 4 847 4 720 6 881 1 087 2 278 1 162 3 057 6 320 1 919 1 962 4 886 1 937 49 536 Wzrost/ spadek 85 -13 208 73 293 280 264 39 55 27 306 141 33 317 386 166 2 660 2006 344 347 341 147 415 308 849 128 260 208 256 427 221 248 511 233 5 243 Zabici 2007 359 364 351 155 447 341 956 136 257 209 266 475 256 271 511 229 5 583 Wzrost/ spadek 15 17 10 8 32 33 107 8 -3 1 10 48 35 23 0 -4 340 2006 3 958 2 560 2 757 1 125 5 623 5 692 8 177 1 325 2 873 1 425 3 533 7 742 2 340 2 108 5 712 2 173 59 123 Ranni 2007 4 336 2 564 3 051 1 191 6 037 6 146 8 485 1 395 2 985 1 441 3 988 7 870 2 397 2 590 6 338 2 410 63 224 Wzrost/ spadek 378 4 294 66 414 454 308 70 112 16 455 128 57 482 626 237 4 101

8

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2. Wska#niki bezpiecze!stwa ruchu drogowego w poszczególnych województwach
Maj"c na uwadze ró%nice pomi$dzy poszczególnymi województwami zarówno w liczbie mieszka#ców, czy powierzchni, nale%y okre&li' wska(nik zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych. To pozwoli dokona' oceny i porównania stanu bezpiecze#stwa w poszczególnych województwach. Wska(niki te przedstawia!y si$ nast$puj"co: Województwo Dolno&l"skie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma!opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie *l"skie *wi$tokrzyskie Warmi#sko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogó"em Wypadki 3 115 2 038 2 419 908 4 847 4 720 6 881 1 087 2 278 1 162 3 057 6 320 1 919 1 962 4 886 1 937 49 536 Zabici 359 364 351 155 447 341 956 136 257 209 266 475 256 271 511 229 5 583 Ranni 4 336 2 564 3 051 1 191 6 037 6 146 8 485 1 395 2 985 1 441 3 988 7 870 2 397 2 590 6 338 2 410 63 224 Wska#nik zabitych na 100 wypadków 11,5 17,9 14,5 17,1 9,2 7,2 13,9 12,5 11,3 18,0 8,7 7,5 13,3 13,8 10,5 11,8 11,3 Wska#nik rannych na 100 wypadków 139,2 125,8 126,1 131,2 124,6 130,2 123,3 128,3 131,0 124,0 130,5 124,5 124,9 132,0 129,7 124,4 127,6

Najwy%szy wska(nik zabitych na 100 wypadków drogowych odnotowano w województwach: podlaskim, (18,0), kujawsko-pomorskim (17,9) oraz lubuskim (17,1). Najni%szy wska(nik zabitych stwierdzono w województwie ma!opolskim (7,2) i &l"skim (7,5).
9

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Wska(niki stanu bezpiecze#stwa w zale%no&ci od liczby mieszka#ców w 2007 r.: Województwo Dolno&l"skie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma!opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie *l"skie *wi$tokrzyskie Warmi#sko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogó"em Ludno$% 2 882 317 2 066 371 2 172 766 1 008 520 2 566 198 3 271 206 5 171 702 1 041 941 2 097 564 1 196 101 2 203 595 4 669 137 1 279 838 1 426 883 3 378 502 1 692 838 38 125 479 Wska#nik wypadków na 100 000 mieszka!ców 108,1 98,6 111,3 90,0 188,9 144,3 133,1 104,3 108,6 97,1 138,7 135,4 149,9 137,5 144,6 114,4 129,9 Wska#nik zabitych na 100 000 mieszka!ców 12,5 17,6 16,2 15,4 17,4 10,4 18,5 13,1 12,3 17,5 12,1 10,2 20,0 19,0 15,1 13,5 14,6 Wska#nik rannych na 100 000 mieszka!ców 150,4 124,1 140,4 118,1 235,3 187,9 164,1 133,9 142,3 120,5 181,0 168,6 187,3 181,5 187,6 142,4 165,8

2.3. Rytm wypadków drogowych w 2007 r.
W 2007 roku najwi$cej wypadków zaistnia!o w pa(dzierniku 4 603 (9,3% ogólnej liczby), najmniej odnotowano w lutym 2 854 (5,8% ogólnej liczby). W roku 2006 najwi$cej wypadków mia!o miejsce w grudniu 4 802 (tj. 9,9% ogólnej liczby). Analizuj"c wyst$powanie wypadków drogowych w zale%no&ci od dnia tygodnia stwierdzono, %e ich nasilenie nast$puje w pi"tki i soboty. W 2007 r. w pi"tki w 8 278 wypadkach zgin$!o 918 osób, a rannych zosta!o 10 381 osób, jednak%e najwi$cej osób zgin$!o w wypadkach w soboty – 945. W ci"gu dnia najniebezpieczniejsze s" godziny od 14 do 20, a szczególnie 16.00 – 18.00, czyli w okresie szczytu komunikacyjnego zwi"zanego z powrotami do domu po pracy. W godzinach tych mia!y miejsce 7 752 wypadki (tj. 15,6 % ogólnej liczby). Najmniej wypadków odnotowano w godzinach nocnych pomi$dzy pó!noc", a godzin" pi"t" rano.
10

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Poni%sza tabela przedstawia wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesi"ce 2007 r. w porównaniu z rokiem 2006. Wypadki Miesi&ce Stycze! Luty Marzec Kwiecie! Maj Czerwiec Lipiec Sierpie! Wrzesie! Pa#dziernik Listopad Grudzie! Ogó"em 2006r. 2 528 2 599 2 940 3 522 4 049 4 361 4 576 4 233 4 527 4 588 4 151 4 802 46 876 2007r. 4 127 2 854 3 579 3 784 4 244 4 288 4 537 4 395 4 517 4 603 4 365 4 243 49 536 2006r. 252 237 318 366 417 394 514 512 538 568 512 615 5 243 Zabici 2007r. 503 307 366 396 402 467 541 509 529 527 492 544 5 583 2006r. 3 150 3 346 3 729 4 564 5 167 5 547 6 070 5 566 5 631 5 656 4 919 5 778 59 123 Ranni 2007r. 5 029 3 631 4 495 4 829 5 540 5 742 6 047 5 782 5 796 5 816 5 349 5 168 63 224

11

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.4. Rodzaje wypadków
Najcz$stszym rodzajem wypadku by!o zderzenie si$ pojazdów w ruchu. W 2007 roku mia!o miejsce 22 729 zdarze# tego typu, tj. 45,9% wszystkich. Poci"gn$!y one za sob" najwi$cej ofiar &miertelnych, bo 2 112 (37,8% ogó!u zabitych), a rannych zosta!o 32 990 osób (52,2 % wszystkich rannych). Wypadki drogowe wed!ug rodzaju zdarzenia i ich skutki. Wypadki Rodzaj zdarzenia Zderzenie si$ pojazdów w ruchu Pieszego Unieruchomiony pojazd Najechanie na Drzewo, s!up, inny obiekt drogowy Zapor$ kolejow" Dziur$, wybój, garb Zwierz$ Wywrócenie si$ pojazdu Wypadek z pasa%erem 2006 21 971 14 619 605 4 686 3 86 85 2 730 713 2007 Zabici 2006 2007 Ranni 2006 2007 32 990 14 708 724 6 830 9 74 166 4 582 1 190

22 729 2 124 2 112 31 226 15 563 1 775 1 924 13 786 525 4 906 6 64 128 3 218 878 47 903 4 2 239 62 42 1 032 2 5 285 63 846 6 626 3 111 123 3 743 951

2.5. Sprawcy wypadków drogowych
2.5.1. Kieruj#cy pojazdami Wi$kszo&' wypadków spowodowali kieruj"cy pojazdami. W 2007 roku byli oni sprawcami 38 434 wypadków (co daje 75,6% ogó!u), w wyniku tych zdarze# &mier' ponios!y 3 753 osoby, a 52 240 zosta!o rannych. G!ównymi przyczynami wypadków by!o: niedostosowanie pr$dko&ci do warunków ruchu 11 978 wypadków, nieprzestrzeganie pierwsze#stwa przejazdu 9 286 wypadków, nieprawid!owe zachowanie wobec pieszego 5 419 wypadków i nieprawid!owe wyprzedzanie 2 690 wypadki.

12

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kieruj"cych Przyczyny wypadków Niedostosowanie pr$dko&ci do warunków ruchu Nie udzielenie pierwsze#stwa przejazdu wyprzedzanie omijanie Nieprawid!owe wymijanie zachowanie wobec pieszego skr$canie zatrzymywanie postój pojazdu cofanie Jazda po niew!a&ciwej stronie drogi Wjazd przy czerwonym &wietle Nieprzestrzeganie innych znaków i sygna!ów Niezachowanie bezpiecznej odleg!o&ci mi$dzy pojazdami Gwa!towne hamowanie Jazda bez wymaganego o&wietlenia Zm$czenie, za&ni$cie Wypadki 2006 r. 2007 r. 10 987 9 094 2 662 834 661 4 084 1274 46 770 1 079 602 98 1 968 132 92 643 11 978 9 286 2 690 786 666 5 419 1 197 30 713 1 000 526 94 2 241 216 94 642 Zabici 2006 r. 2007 r. 1 574 526 348 81 96 248 82 1 31 243 23 8 67 4 27 116 1 749 499 377 105 88 318 95 2 25 205 25 8 39 5 18 127 Ranni 2006 r. 2007 r. 16 164 12 466 3 804 940 909 5 155 1 499 63 775 1 521 896 120 2 701 185 77 1 015 17 933 12 995 3 924 884 963 5 542 1 415 33 718 1 521 776 129 2 988 285 101 960

13

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.5.2. Piesi Kolejn" grup" sprawców byli piesi. Spowodowali oni 6 912 wypadków, w wyniku których &mier' ponios!o 1 005 osób, a rannych zosta!o 5 946 uczestników ruchu. Najcz$stsze przyczyny to: nieostro%ne wej&cie na jezdni$ 3 980 wypadków tj. 57,6% wszystkich spowodowanych przez pieszych, nast$pnie przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 826 wypadków oraz wej&cie na jezdni$ zza pojazdu, przeszkody 760 wypadków. Zaznaczy' nale%y, %e ofiarami &miertelnymi w tego typu zdarzeniach s" w przewa%aj"cej wi$kszo&ci w!a&nie piesi. Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych Przyczyny wypadków Wypadki 2006 r. Stanie na jezdni, le%enie Chodzenie nieprawid!ow" stron" jezdni Wej&cie na jezdni$ przy czerwonym &wietle Nieostro%ne wej&cie na jezdni$ przed jad"cym pojazdem zza pojazdu, przeszkody 416 306 511 3 475 765 48 665 2007 r. 400 335 561 3 980 760 50 826 Zabici 2006 r. 201 80 48 500 54 3 91 2007 r. 196 106 53 582 50 4 114 Ranni 2006 r. 224 241 480 3 059 725 46 588 2007 r. 217 238 520 3 476 723 47 725

Nieprawid!owe przekraczanie jezdni zatrzymywanie, cofanie Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

14

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.6. Nietrze#wi sprawcy wypadków drogowych
Elementem, który w dalszym ci"gu ma ogromny wp!yw na bezpiecze#stwo na drogach jest alkohol. Nietrze(wi uczestniczyli w 6 503 wypadkach drogowych, a spowodowali 5 053 wypadki, w których &mier' ponios!o 608 osoby, a rannych zosta!o 6 449 osób. Najliczniejsz" grup$ nietrze(wych sprawców wypadków stanowi" kieruj"cy pojazdami. Byli oni sprawcami 3 420 wypadków, w których zgin$!o 409 osób, a ranne zosta!y 4 922 osoby. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kieruj"cych pojazdami, nietrze(wi stanowili 8,9%. G!ówne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrze(wych kieruj"cych Przyczyny wypadków Niedostosowanie pr$dko&ci do warunków ruchu Nie udzielenie pierwsze#stwa przejazdu Nieprawid!owe Wyprzedzanie Omijanie Wymijanie Wypadki 1 787 421 136 84 104 92 221 1 966 406 163 104 91 121 182 Zabici 221 28 28 4 18 13 28 254 26 28 19 15 16 17 Ranni 2 713 596 187 109 144 93 316 2 966 612 238 102 142 125 281 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r.

Nieprawid!owe zachowanie wobec pieszego Jazda po niew!a&ciwej stronie drogi

W porównaniu z 2006 rokiem stwierdzono spadek liczby ujawnionych kieruj"cych pojazdami pod wp!ywem alkoholu (w stanie po u%yciu oraz w stanie nietrze(wo&ci) o 41 846 osoby. Naruszony przepis Art. 87 § 1 KW Art. 87 § 2 KW Art. 178a § 1 KK Art. 178a § 2 KK Ogó"em 2006 r. 16 495 9 869 82 183 92 645 201 192 2007 r. 15 771 7 974 73 500 62 101 159 346

15

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Liczby ujawnionych przez Policj' osób kieruj&cych pojazdami pod wp"ywem alkoholu w uk"adzie województw Województwa Dolno&l"skie Kujawsko – pomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma!opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie *l"skie *wi$tokrzyskie Warmi#sko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Komenda Sto!eczna Policji Ogó"em Art. 87 KW 2006 r. 2007 r. 3 065 2 138 812 781 1 281 839 934 1 020 1 298 1 246 2 370 2 317 1 726 1 464 1 060 869 1 026 877 1 019 1 046 1 635 1 546 2 551 2 229 813 970 981 1 065 2 296 2 126 1 497 1 605 2 000 1 607 26 364 23 745 Art. 178a KK 2006 r. 2007 r. 15 368 10 238 8 441 6 936 11 521 7 607 6 916 7 127 11 656 8 844 10 417 8 041 13 514 10 573 5 861 4 669 8 816 6 689 5 971 5 030 9 558 7 785 15 944 12 000 6 987 5 349 8 241 6 824 15 634 12 661 9 162 8 874 10 821 6 354 174 828 135 601 Razem 2006 r. 2007 r. 18 433 12 376 9 253 7 717 12 802 8 446 7 850 8 147 12 954 10 090 12 787 10 358 15 240 12 037 6 921 5 538 9 842 7 566 6 990 6 076 11 193 9 331 18 495 14 229 7 800 6 319 9 222 7 889 17 930 14 787 10 659 10 479 12 821 7 961 201 192 159 346

16

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.7. Koszty wypadków drogowych
Wed!ug danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów koszty wypadków drogowych wynosz": 2.7.1. $rednio na obszarze zabudowanym Jednostkowy koszt [PLN] strat rannego materialnych 97 180 33 700 105 610 33 700 128 875 37 215 134 520 38 090 142 762 41 175 150 698 42 070 157 361 43 680

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ofiary $miertelnej 584 390 731 230 748 886 800 175 878 328 929 990 988 056

wypadku 196 650 218 560 245 394 253 084 275 445 294 072 305 710

2.7.2. $rednio na obszarze niezabudowanym Jednostkowy koszt [PLN] strat rannego materialnych 118 920 38 110 130 440 38 110 158 871 42 595 166 083 43 510 176 971 46 695 187 671 47 710 196 482 49 460

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ofiary $miertelnej 718 400 895 330 930 622 992 761 1 090 177 1 158 910 1 232 055

wypadku 365 170 421 300 458 933 466 777 520 327 560 463 585 290

17

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.8. Dane o wypadkach, motoryzacji i zaludnieniu w Polsce w latach 1990 - 2007
Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji * (zg!oszonych policji) Liczba pojazdów w tys. Liczba sam. os. w tys. Liczba mieszka#ców w tys. Ci$%ko&' Zagro%enie Wska(nik wypadków mieszka#ców motoryzacji (zabici na (zabici na 100 (liczba s.os. na 100 000 mk) 1000 mk) wypadków)

Rok

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07/06 %

50 532 54 038 50 989 48 901 53 647 56 904 57 911 66 586 61 855 55 106 57 331 53 799 53 559 51 078 51 069 48 100 46 876 49 536 +5,7

7 333 7 901 6 946 6 341 6 744 6 900 6 359 7 310 7 080 6 730 6 294 5 534 5 827 5 640 5 712 5 444 5 243 5 583 +6,5

59 611 65 242 61 046 58 812 64 573 70 226 71 419 83 169 77 560 68 449 71 638 68 194 67 498 63 900 64 661 61 191 59 123 63 224 +6,9

106 693 130 951 139 637 146 650 162 816 197 159 214 006 253 356 291 381 313 073 335 717 342 408 358 807 367 700 424 938 401 440 411 727 386 934 -6,0

9 041 9 860 10 207 10 438 10 858 11 186 11 766 12 284 12 709 13 169 14 106 14 724 15 526 15 899 16 700 16 816 18 035 b.d. –

5 261 6 112 6 505 6 771 7 153 7 517 8 054 8 533 8 891 9 283 9 991 10 503 11 029 11 244 11 987 12 339 13 384 b.d. –

38 183 38 309 38 418 38 505 38 581 38 609 38 639 38 650 38 661 38 654 38 644 38 641 38 632 38 230 38 175 38 161 38 125 38 114** –

19,2 20,6 18,1 16,5 17,5 17,9 16,5 18,9 18,3 17,4 16,3 14,2 15,1 14,8 15,0 14,3 13,8 14,6** –

15 15 14 13 13 12 11 11 11 12 11 10 11 11 11 11 11 11 –

138 160 169 176 185 195 208 221 230 240 250 260 289 294 314 323 351 b.d. –

(ród"o: Komenda G!ówna Policji

Uwaga: * - liczba kolizji zg!oszonych Policji; ocenia si$ wspólnie z towarzystwami i firmami ubezpieczeniowymi, %e rzeczywista liczba kolizji przekracza 1,0 mln rocznie ** - dane szacowane

18

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

3. Synteza dzia"a! podejmowanych na rzecz poprawy bezpiecze!stwa ruchu drogowego
W 2007 r. Krajowa Rada Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego (KRBRD) realizowa!a, poprzez umiejscowiony w Ministerstwie Infrastruktury Sekretariat KRBRD, nast$puj"ce zadania: ! Program Realizacyjny Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego na lata 2006 – 2007 b$d"cy opisem realizacji pierwszego etapu dzia!a# w ramach Krajowego Programu Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005; ! Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach – celem Programu jest zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar oraz liczby kolizji na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich poprzez przebudow$ miejsc, w których koncentruj" si$ wypadki. Ministerstwo Infrastruktury cz$&ciowo finansuje te inwestycje. ! Prowadzenie wspó!pracy z partnerami spo!ecznymi w zakresie promowania brd, w tym m.in.: - wspó!praca z Wojewódzkimi O&rodkami Ruchu Drogowego (WORD), organizacjami pozarz"dowymi, m.in. Partnerstwem dla Bezpiecze#stwa Drogowego, Bezpieczn" Gmin", AlterEgo, Instytutem Transportu Samochodowego, Zrzeszeniem Pracodawców Przemys!u Piwowarskiego – Browary Polskie w przygotowaniach i przeprowadzeniu Pierwszego $wiatowego Tygodnia Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Dnia Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego; - Konkursy dla dziennikarzy i m!odych artystów na najlepszy artyku!, plakat oraz scenariusz filmowy podejmuj"cy tematyk$ brd zorganizowane pod has!em Nieuchronne zderzenie z tematem; - Kolejna edycja programu Bezpieczna Jazda – Moja karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy we wspó!pracy z Fundacj" McDonald’s i z dziennikiem Super Express – cykl publikacji dotycz"cych bezpiecze#stwa ruchu drogowego pieszych i rowerzystów; - Projekt Jad% FAIR wspólnie z Partnerstwem dla Bezpiecze#stwa Drogowego i magazynem Auto $wiat – propagowanie kulturalnych zachowa# w&ród kierowców; - Akcja edukacyjna dla najm!odszych dzieci 2-6 lat z TV JetixPlay w przedszkolach i w trakcie pikniku w centrum Warszawy; - Prowadzenie wspó!pracy z partnerami spo!ecznymi w ramach Koalicji na rzecz jazdy z w!#czonymi &wiat!ami przez ca!y rok i przeprowadzenia kampanii W!#cz &wiat!a, w!#cz my&lenie zwi"zanej z wprowadzeniem obowi"zku jazdy z w!"czonymi &wiat!ami mijania przez ca!y rok; - Wspó!praca przy Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu – Nie Czekaj na Awari% – dla bezpiecze"stwa zrób przegl#d; wsparcie merytoryczne – u&wiadamianie uczestnikom ruchu drogowego zwi"zku pomi$dzy stanem technicznym samochodu, a bezpiecze#stwem; - Wspó!praca z instytucjami, organizacjami pozarz"dowymi i partnerami spo!ecznymi, w tym z PZM, PKP, Radiem WAWA, Newsweek Polska, Super Expressem, Renault, MediaTak, Fundacj" MIVA Polska, Stowarzyszeniem Przyjació! Integracji, Auto Klubem Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszeniem Droga i Bezpiecze#stwo, ZNP, eSynergi", Educativ; ! Prowadzenie dzia!a# informacyjno-edukacyjnych oraz wspó!pracy w tym zakresie poprzez: - kampanie bezpiecze#stwa ruchu drogowego W!#cz my&lenie, a w tym: ! kontynuacj$ kampanii spo!ecznej Pi!e& – Nie Prowad'! przeciwko prowadzeniu samochodu po spo%yciu alkoholu; ! przeprowadzenie kolejnej edycji kampanii Ostatni wyskok, której celem by!o zwi$kszenie liczby osób regularnie zapinaj"cych pasy, szczególnie na tylnych siedzeniach;
19

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

przygotowanie i przeprowadzenie kampanii Widocznie-bezpieczniej przypominaj"cej o u%ywaniu odblasków przez najm!odszych uczestników ruchu drogowego oraz o odpowiedzialno&ci rodziców za w!a&ciwe wyposa%enie dzieci w elementy odblaskowe po zmroku; ! przygotowanie i przeprowadzenie kampanii W!#cz &wiat!a, w!#cz my&lenie wspieraj"cej wej&cie w %ycie obowi"zku jazdy z w!"czonymi &wiat!ami mijania ca!y rok przez ca!" dob$ - wspó!organizacj$ IV Mi%dzynarodowych Targów Infrastruktura 2007; - wspó!finansowanie edukacyjno – informacyjnych programów radiowych i telewizyjnych podejmuj"cych tematyk$ bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; - wspó!praca z WORD-ami w zakresie tworzenia Gminnych Centrów Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego oraz realizacji Regionalnych Programów Poprawy Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego; - wydanie aktualizacji dwóch prezentacji multimedialnych Pami%taj - masz jedno (ycie!, przygotowanych we wspó!pracy z Komend" Sto!eczn" Policji; ! Wdra%anie oraz koordynacja wdra%ania programów w zakresie brd finansowanych ze &rodków funduszy strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport poprzez: - badania pr$dko&ci i stosowania pasów bezpiecze#stwa (Ogólnokrajowe studium pomiaru pr%dko&ci pojazdów i wykorzystania pasów bezpiecze"stwa); - kurs szkoleniowy w zakresie bezpiecze#stwa ruchu drogowego (Ogólnokrajowy program szkolenia kadr bezpiecze"stwa ruchu drogowego); ! Opracowywanie, uzgadnianie, koordynacja, monitorowanie i kontrola umów na realizacj$ dzia!a# finansowanych ze &rodków b$d"cych w dyspozycji Sekretariatu KRBRD, w tym: - zlecenia dla Instytutu Transportu Samochodowego, m.in. w zakresie wspó!pracy w obr$bie mi$dzynarodowych baz danych IRTAD oraz CARE; - zlece# zwi"zanych z og!oszeniem projektu Dutch Town – Pilota(owy projekt uspokojenia ruchu w dzielnicy W!ostowice w Pu!awach; ! Prowadzenie wspó!pracy mi$dzynarodowej w zakresie: - udzia!u w posiedzeniach grup roboczych organizacji europejskich (m.in.: High Level Group on Road Safety, grupa robocza Grupy Wyszehradzkiej (V4) do spraw bezpiecze"stwa ruchu drogowego); - udzia!u w mi$dzynarodowych konferencjach, sympozjach, warsztatach i przedsi$wzi$ciach, a w tym realizacja pilota%owego projektu Holenderskie Miasteczko w Pu!awach; - udzia!u w pracach nad europejskimi projektami badawczymi (m.in.: PEPPER, SUPREME, CAST); - organizacji mi$dzynarodowych TISPOL, ETSC; ! Opracowywanie i publikacja danych dotycz"cych stanu brd w Polsce oraz dzia!a# podejmowanych w tym zakresie w postaci informacji, sprawozda#, a tak%e strony internetowej; ! Prowadzenie prac Komisji Roboczej do spraw usprawnienia procedury ujawniania wykrocze# (narusze# prawa) oraz wymierzania i egzekwowania kar, która przygotowa!a projekt ustawy o odpowiedzialno&ci za niektóre naruszenia w ruchu drogowym; ! Powo!anie Komisji ds. egzekwowania przepisów ruchu drogowego; ! Organizowanie posiedze# plenarnych KRBRD; ! Uczestniczenie w kilkudziesi$ciu naradach, konferencjach, seminariach i spotkaniach roboczych zwi"zanych z popraw" brd; ! Uczestniczenie w kilkudziesi$ciu audycjach radiowych, telewizyjnych, szkoleniach (m.in.: poprzez udzielanie wywiadów i opracowywanie materia!ów informacyjnych). Wi$cej szczegó!ów na temat pracy Sekretariatu KRBRD zawartych jest w Za!"czniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.
!

20

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Wojewódzkie Rady Bezpiecze!stwa Ruchu Drogowego kontynuowa!y w 2007 r. dzia!ania wynikaj"ce z Programu GAMBIT 2005 oraz programów lokalnych. WRBRD przeprowadzi!y wiele inicjatyw, które mo%na pogrupowa' w nast$puj"ce bloki tematyczne: stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d!ugofalowych dzia!a# na rzecz brd, w tym: - usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych, - organizacja systemu wspó!dzia!ania i koordynacji, - organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd, - usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych, - stworzenie systemu informacji o brd, - doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd, - rozwój systemu ratownictwa na drogach, ! kszta!towanie bezpiecznych zachowa# uczestników ruchu drogowego, w tym: - udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem promuj"cej jazd$ z bezpieczn" pr$dko&ci", - powszechna weryfikacja ogranicze# pr$dko&ci, - udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem w zakresie u%ywania pasów bezpiecze#stwa, - udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem u&wiadamiaj"cych rol$ alkoholu w wypadkach drogowych, ! ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów, w tym: - udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem w zakresie bezpiecze#stwa pieszych, dzieci i rowerzystów, - zintensyfikowanie ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów &rodkami nadzoru nad ruchem drogowym, - powszechne stosowanie drogowych &rodków ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów, ! zmniejszenie ci$%ko&ci i konsekwencji wypadków drogowych, w tym: - zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo&rednim s"siedztwie jezdni, - kszta!towanie bezpiecznego pasa drogowego, - skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym, - skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli%szego szpitala ratunkowego, - rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych. Szczegó!owe dane na temat dzia!alno&ci wojewódzkich rad brd s" zawarte w Za!"czniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. !

21

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

4. Podsumowanie i wnioski
Pomimo dzia!a# podj$tych w 2007 r. przez zainteresowane instytucje rz"dowe i pozarz"dowe, wzros!a liczba wypadków drogowych oraz ich ofiar, co powoduje oddalenie si$ od celu za!o%onego w Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005, wg którego liczba &miertelnych ofiar wypadków drogowych powinna zosta' zmniejszona o po!ow$ do roku 2013 w stosunku do 2003 r. Niestety podobny wzrost liczby wypadków i ich ofiar odnotowano w 2007 r. w wi$kszo&ci pa#stw cz!onkowskich UE. W 2007 r. nast"pi!, pierwszy raz od kilku lat, spadek liczby ujawnionych przypadków kierowania pojazdami pod wp!ywem alkoholu (w stanie po u%yciu oraz w stanie nietrze(wo&ci), którego przyczyn nale%y upatrywa' m.in. w prowadzonych dzia!aniach i kampaniach medialnych, a tak%e w pracach wymiaru sprawiedliwo&ci. Prokuratorzy, zw!aszcza w prokuraturach rejonowych, wspó!dzia!aj"c z w!a&ciwymi jednostkami Policji kierowali do s"dów akty oskar%enia za spowodowanie wypadków w stanie nietrze(wo&ci i prowadzenie pojazdów w takim stanie, wnioskowali o orzeczenie wobec tych osób na kilka lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, a nadto dokonywali zabezpiecze# samochodów osób kieruj"cych nimi w stanie nietrze(wo&ci. Dalsze dzia!ania na rzecz poprawy brd wymagaj" w najbli%szym czasie: - opracowania i wdro%enia drugiego programu bezpiecze#stwa infrastruktury na drogach samorz"dowych - Programu Uspokojenia Ruchu: ! opracowanie przewodnika do uspokajania ruchu, katalogu rozwi"za# uspokajania ruchu i kryteriów programu; ! przygotowanie szkole# dla zarz"dców dróg na terenie pilota%owego projektu uspokojenia ruchu w Pu!awach (projekt Miasteczko Holenderskie); ! podj$cie stara# dla zapewnienia w bud%ecie pa#stwa &rodków na dotacje celowe dla jednostek samorz"du terytorialnego jako cz$&ciowe dofinansowanie zada# uspokojenia ruchu realizowanych przez jednostki samorz"du terytorialnego i zabezpieczenie &rodków umo%liwiaj"cych sfinansowanie szkole# i obs!ug$ programu przez Sekretariat KRBRD w latach 2009-2015 (w ramach Programu GAMBIT 2005) z okre&leniem czy b$d" to zadania zlecone z zakresu administracji rz"dowej czy te% zadania w!asne; - dalszej realizacji pierwszego programu bezpiecze#stwa infrastruktury na drogach samorz"dowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: zako#czenie 182 zada# wspó!finansowanych ze &rodków po%yczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego i przekazanie samorz"dom 97,8 miliona z!otych pozosta!ych na lata 2008-2009 (w ramach Programu GAMBIT 2005); - kontynuacji cyklu kampanii spo!ecznych bezpiecze#stwa ruchu drogowego finansowanych ze &rodków po%yczki Banku *wiatowego (w ramach Programu GAMBIT 2005); - opracowania Programu Realizacyjnego na lata 2008 – 2009 do Programu BRD Gambit 2005 k!ad"cego wi$kszy nacisk na prace zwi"zane z tymi elementami systemu brd, które s" najcz$stsz" przyczyn" powstawania zagro%e# w ruchu drogowym (nadmierna pr$dko&', alkohol, niechronieni u%ytkownicy dróg); - wyst"pienia do Sejmowej Komisji Infrastruktury o pomoc w przyspieszeniu prac legislacyjnych dotycz"cych aktów prawnych wp!ywaj"cych na popraw$ brd oraz zwi$kszania woli politycznej w obszarze poprawy stanu brd; - instalowania automatycznych urz"dze# do rejestrowania niestosowania si$ przez kieruj"cych do przepisów o ruchu drogowym (m.in. fotoradarów), poprzedzonego audytem brd (zw!aszcza w zakresie oznakowania, w tym ogranicze# pr$dko&ci dopuszczalnej oraz organizacji ruchu) obszaru, na którym urz"dzenia te maj" by' zainstalowane; - zacie&nienia wspó!pracy pomi$dzy instytucjami podejmuj"cymi kluczowe dzia!ania na rzecz poprawy brd (szczególnie pomi$dzy Ministerstwem Infrastruktury, MSWiA, Policj", GDDKiA) zw!aszcza w zakresie
22

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

prac nad przepisami i dokumentami dotycz"cymi brd, w tym mi$dzy innymi bezpiecze#stwa infrastruktury drogowej, egzekwowania przepisów, ruchu drogowego oraz szkolenia i egzaminowania kierowców; - przekonania spo!ecze#stwa o konieczno&ci podj$cia dzia!a# dla ochrony zdrowia i %ycia obywateli oraz dalszego edukowania w kierunku zmiany zachowa# w ruchu drogowym przy wykorzystaniu kampanii medialnych i przy wspó!pracy z instytucjami pozarz"dowymi, fundacjami, firmami ubezpieczeniowymi itp. oraz dalszego promowania dzia!a# na rzecz poprawy brd przy wykorzystaniu osób o wysokim autorytecie politycznym, medialnym i spo!ecznym; a ponadto: – kontynuowania dzia!a# nad opracowaniem systemowej podstawy finansowania zada# z obszaru brd; – kontynuowania dynamicznych kontroli Policji, szczególnie z wykorzystaniem urz"dze# do automatycznego pomiaru pr$dko&ci pojazdów; – kontynuowania dzia!a# zwi"zanych z uspokojeniem ruchu, likwidacj" miejsc niebezpiecznych oraz monitoringiem ruchu; – zwi$kszenia zakresu dzia!a# Inspekcji Transportu Drogowego; – wzrostu efektywno&ci dzia!ania Wojewódzkich Rad BRD, poprawa przep!ywu informacji oraz wzajemne wykorzystanie najlepszych praktyk. Zbyt wiele WRBRD funkcjonuje tylko formalnie, bez opracowanego programu dzia!a#. Sprawozdania z ich prac nie zawieraj" wniosków ani oceny podobnych dzia!a# i cz$sto dotycz" tylko przedsi$wzi$' tych instytucji, które przekaza!y swoje dane; – propagowania korzystania z alternatywnych &rodków transportu, w tym z transportu zbiorowego; – kontynuowania realizacji Regionalnych Programów Poprawy BRD i zach$cania do ich tworzenia równie% na szczeblu powiatu i gminy; – rozwija' coraz lepiej uk!adaj"c" si$ wspó!prac$ w zakresie promowania bezpiecznych zachowa#, polityki informacyjnej, a tak%e wspó!prac$ z mediami oraz instytucjami pozarz"dowymi; – wzmocnienia kadr bezpo&rednio zajmuj"cych si$ brd w instytucjach odpowiedzialnych za jego stan.
Sprawozdanie oraz za!"czniki opracowano w Sekretariacie Krajowej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego na podstawie materia!ów zainteresowanych resortów i instytucji Andrzej Grzegorczyk

Sekretarz Krajowej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego Akceptuj$: ZATWIERDZAM:

Zbigniew Rapciak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zast$pca Przewodnicz"cego Krajowej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego

Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury Przewodnicz"cy Krajowej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego

Warszawa, marzec 2008 r.

23

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

SZCZEGÓ"OWE DZIA"ANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE W 2007 R.

ZA"#CZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA PT.: STAN BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIA"ANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2007 R.

Warszawa, marzec 2008 r.
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHA"UBI!SKIEGO 4/6 • 00-928 WARSZAWA • TEL. (0-22) 830-08-45 • FAX (0-22) 830-00-80

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Spis tre!ci
1. Dzia"ania podejmowane przez administracj' rz&dow& szczebla centralnego______________________ 5 1.1. Ministerstwo Infrastruktury __________________________________________________________ 5 1.1.1. Sekretariat Krajowej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego _________________________ 5 1.1.2. Departament Transportu Drogowego_____________________________________________ 15 1.1.3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad____________________________________ 17 1.1.4. G!ówny Inspektorat Transportu Drogowego________________________________________ 23 1.2. Ministerstwo Spraw Wewn$trznych i Administracji _______________________________________ 38 1.2.1. Komenda G!ówna Policji ______________________________________________________ 45 1.2.2. Komenda G!ówna Pa#stwowej Stra%y Po%arnej ____________________________________ 60 1.3. Ministerstwo Edukacji Narodowej ____________________________________________________ 64 1.4. Ministerstwo Finansów ____________________________________________________________ 65 1.5. Ministerstwo Obrony Narodowej _____________________________________________________ 66 1.6. Ministerstwo Zdrowia _____________________________________________________________ 68 1.7. Ministerstwo Sprawiedliwo&ci _______________________________________________________ 69 1.8. Ministerstwo *rodowiska___________________________________________________________ 70 1.9. Ministerstwo Gospodarki___________________________________________________________ 72 2. Dzia"ania podejmowane na rzecz poprawy bezpiecze!stwa ruchu drogowego przez inne podmioty oraz organizacje spo"eczne _____________________________________________________________ 74 2.1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ____________________________________________________ 74 2.2. Instytut Transportu Samochodowego _________________________________________________ 75 2.3. Polski Zwi"zek Motorowy __________________________________________________________ 78 2.4. Zarz"d G!ówny Zwi"zku Ochotniczych Stra%y Po%arnych Rzeczypospolitej Polskiej ____________ 84 3. Dzia"ania podejmowane przez Wojewódzkie Rady Bezpiecze!stwa Ruchu Drogowego____________ 87

3

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1. Dzia"ania podejmowane przez administracj' rz&dow& szczebla centralnego
Podstawowym celem wszystkich dzia!a# podejmowanych przez Krajow" Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego (KRBRD) jest poprawa bezpiecze#stwa na drogach. Dzia!ania te stanowi" jednocze&nie realizacj$ Krajowego Programu Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005.

1.1. Ministerstwo Infrastruktury
1.1.1. Sekretariat Krajowej Rady Bezpiecze!stwa Ruchu Drogowego 1.1.1.1. Krajowy Program Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 – GAMBIT 2005
Opracowany na podstawie Krajowego Programu Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego „GAMBIT 2005” Program Realizacyjny BRD na lata 2006-2007 jest w trakcie realizacji. Ni%ej opisane dzia!ania s" sk!adowymi wdra%ania tego programu. Obecnie przygotowywany jest Program Realizacyjny na lata 2008-2010.

1.1.1.2. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zosta! podj$ty w odpowiedzi na du%" liczb$ wypadków, rannych i zabitych oraz kolizji na drogach zarz"dzanych przez jednostki samorz"du terytorialnego, jako element Krajowego Programu Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Program zosta! zaplanowany na lata 2005-2009 i jest realizowany w formule partnerstwa pomi$dzy centraln" administracj" rz"dow" (Ministerstwem Infrastruktury), terenow" administracj" rz"dow" (wojewodami) i samorz"dami. Celem Programu jest zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar oraz liczby kolizji na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich poprzez przebudow$ miejsc, w których koncentruj" si$ wypadki. Ministerstwo Infrastruktury cz$&ciowo finansuje te inwestycje. W ramach Programu jednostki samorz"du terytorialnego realizuj" zadania poprawy bezpiecze#stwa zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury, a po zako#czeniu otrzymuj" cz$&ciowy zwrot kosztów (do 50%) ze &rodków po%yczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którymi dysponuje Ministerstwo. W okresie 2005-2009 do realizacji we wszystkich województwach jest przewidzianych 377 zada#, których ca!kowit" warto&' szacuje si$ na 377 milionów z!otych. Do 31 grudnia 2007 r. we wszystkich województwach zrealizowano 205 zada# przebudowy miejsc niebezpiecznych, czyli 53% wszystkich przewidzianych zada#. Nak!ady inwestycyjne wynios!y ponad 148 mln z!, co stanowi 39% szacunkowej warto&ci ca!kowitej Programu. W drodze refundacji kosztów jednostki samorz"du terytorialnego otrzyma!y w sumie ponad 62 mln z!. Poni%sza tabela zawiera zestawienie zada# wed!ug województw. Najwi$cej zada# jest przewidzianych w województwach: Wielkopolskim (51 13%) Podkarpackim (38 – 10%) i Dolno&l"skim (36 - 9%). Realizacja zada# rozk!ada si$ w miar$ proporcjonalnie. W latach 2005-2007 najwi$ksz" liczb$ zada# zako#czono w województwach: Wielkopolskim (32 – 16%), Podkarpackim (26 - 13%) i Dolno&l"skim (18 – 9%).
5

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Najwi$kszy zakres warto&ciowy zrealizowano w województwach: Wielkopolskim (36,73 mln z! - 25%), Opolskim (18,98 mln z! - 13%) i Pomorskim (15,30 mln z! - 10%). Tabela 1. Program w podziale na projekty w województwach Województwo Dolno&l"skie Kujawsko – Pomorskie Podlaskie )ódzkie Lubelskie Ma!opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Pomorskie *l"skie *wi$tokrzyskie Lubuskie Warmi#sko – Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM 2005-2009 Zadania ogó"em 36 16 5 28 26 20 22 13 38 26 29 15 26 10 51 26 387 Zadania zako!czone 18 7 4 10 16 9 10 7 26 14 13 9 15 4 32 11 205 Warto$% zako!czonych zada! (tys. z") 4 093 2 435 985 13 012 9 086 1 726 6 010 18 980 13 672 15 296 8 280 6 122 4 080 2 024 36 732 5 650 148 183 )rodki przekazane samorz&dom (tys. z") 2 131 830 449 4 956 3 777 833 2 663 7 968 5 808 6 913 5 691 2 978 1 690 887 12 181 2 555 62 310

W ka%dym kolejnym roku realizacji Programu zwi$ksza!a si$ liczba i warto&' zada# oraz strumie# refundacji przekazywanych samorz"dom. Poni%sza tabela zawiera zestawienie liczby zada# i przep!ywów finansowych w poszczególnych latach. Tabela 2. Przebieg Programu w latach 2005-2007 Rok 2005 2006 2007 RAZEM Zrealizowane zadania 49 64 92 205
6

Warto$% zrealizowanych zada! (tys. z") 9 288 32 982 105 913 148 183

Przekazane refundacje (tys. z") 4 053 12 903 44 374 61 329

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Zgodnie z Krajowym Programem BRD „GAMBIT 2005” z powodu wypadków drogowych ka%dego roku polskie spo!ecze#stwo ponosi koszty szacowane na 30 mld z!otych. Inwestowanie w zmniejszenie liczby wypadków, rannych, zabitych oraz liczby kolizji, oprócz zapobiegania ludzkim tragediom, przek!ada si$ na korzy&ci ekonomiczne. S" one wyra%on" w pieni"dzu warto&ci" rannych i zabitych oraz wypadków i kolizji (strat materialnych), których uda!o si$ unikn"' poprzez realizacj$ inwestycji. W ten sposób dzi$ki przebudowie pierwszej serii miejsc niebezpiecznych zosta!y osi"gni$te korzy&ci na poziomie prawie 39 mln z!otych przy nak!adach inwestycyjnych netto w wysoko&ci 7 mln z!otych. Zatem po roku stosunek korzy&ci do kosztów wyniós! 5,53 - tyle razy korzy&ci przewy%szy!y poniesione nak!ady. W czerwcu 2006 r. zosta! opublikowany raport z pierwszej edycji Programu i znajduje si$ on na stronie www.krbrd.gov.pl . Oprócz tego Program przynosi szereg innych pozytywnych zjawisk w regionach, takich jak: - aktywizacja w!adz samorz"dowych, mobilizacja funduszy i skanalizowanie wysi!ków na konkretne dzia!ania redukuj"ce zagro%enia mieszka#ców w ruchu drogowym; - poprawa wizerunku w!adz poprzez dba!o&' o bezpiecze#stwo spo!eczno&ci lokalnej; - wzmacnianie i rozwój wspó!pracy pomi$dzy organami administracji pa#stwowej i samorz"dami ró%nych szczebli; - wzrost &wiadomo&ci, promowanie dobrych praktyk oraz w!a&ciwego podej&cia do brd po&ród w!adz lokalnych, administracji drogowej i wykonawców; - powstanie dodatkowej szansy rynkowej dla niewielkich przedsi$biorstw w regionie, gdy% du%e firmy nie s" zainteresowane kontraktami o niewielkiej warto&ci; - stworzenie uznania dla dzia!a# poprawiaj"cych bezpiecze#stwo ruchu drogowego w spo!eczno&ciach lokalnych, unaocznienie mieszka#com, %e zastosowane rozwi"zania s!u%" ratowaniu zdrowia i %ycia ich samych oraz ich rodzin. Do&wiadczenia i odczucia z realizacji Programu, zarówno w Ministerstwie Infrastruktury, jak i po&ród jednostek samorz"du terytorialnego oraz wojewodów, s" bardzo pozytywne. Realizacja zada# jest nag!a&niana w mediach o zasi$gu lokalnym i regionalnym. Program cieszy si$ du%ym powodzeniem w&ród w!adz samorz"dowych i spotyka si$ z przychylnym odbiorem spo!eczno&ci lokalnych.

1.1.1.3. Prowadzenie wspó!pracy z partnerami spo!ecznymi w zakresie promowania bezpiecze"stwa ruchu drogowego
- Sekretariat KRBRD koordynowa! organizacj$ Pierwszego "wiatowego Tygodnia Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego pod egid" ONZ w kwietniu 2007 r. wraz z partnerami m.in.: Instytutem Transportu Samochodowego, Partnerstwem dla Bezpiecze#stwa Drogowego, Komend" G!ówn" Policji, Komend" Sto!eczn" Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Zwi"zkiem Nauczycielstwa Polskiego, +andarmeri" Wojskow", PCK, Stra%" Po%arn", Telewizj" Dzieci$c" Jetix Play, Mc Donald’s Polska. W ramach Pierwszego Tygodnia BRD
7

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

-

-

-

-

-

organizowanych by!o wiele inicjatyw maj"cych na celu podniesienie &wiadomo&ci spo!ecze#stwa w zakresie bezpiecze#stwa ruchu drogowego oraz popularyzacj$ tego tematu w mediach. W siedzibie Banku *wiatowego w Warszawie, odby!o si$ I Forum Bezpiecze"stwa Drogowego – Wypadek to nie przypadek. M!odzi u(ytkownicy dróg grup# szczególnego ryzyka. Go&ciem honorowym Forum by! Minister Transportu RP, Przewodnicz"cy KRBRD. Dla dziennikarzy i m!odych artystów KRBRD wraz z PCK, 3M Poland i Toyot" Motor Poland zorganizowa!y konkurs pod has!em Nieuchronne zderzenie z tematem na najlepszy artyku! i plakat podejmuj"cy tematyk$ bezpiecze#stwa ruchu drogowego. Rozstrzygni$cie konkursu mia!o miejsce podczas gali fina!owej w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw!a II Fundacji Porczy#skich w Warszawie. Laureatk" pierwszego miejsca w kategorii artyku! prasowy zosta!a Izabela Redli#ska z Rzeczpospolitej za artyku! Wy&cigi bez hamulców, drugie miejsce zaj"! Krzysztof Rokosz z Super Nowo&ci za artyku! Pijany kierowca zabi! ich szcz%&cie, a trzecie miejsce zaj"! Piotr Pflegel z Men’s Health za artyku! Easy Rider. W kategorii audycja radiowa i telewizyjna zosta! nagrodzony Aleksander +yzny z PR i Krzysztof Magowski z TVP. Laureatk" konkursu plastycznego zosta!a Aneta Falkiewicz, autorka plakatu Koci koci !apci, jechali&my do babci. Z okazji I Tygodnia BRD w Sejmie RP zosta!a otwarta wystawa po&wi$cona tematyce bezpiecze#stwa ruchu drogowego, zorganizowana przez Instytut Transportu Samochodowego, pod patronatem Ministra Transportu. W czasie $wiatowego Tygodnia Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego KRBRD wraz z Partnerstwem dla Bezpiecze#stwa Drogowego og!osi!a konkurs na najlepszy scenariusz filmowy dotycz"cy tematyki brd. W 2008 r. KRBRD wraz z Partnerstwem dla Bezpiecze#stwa b$dzie uczestniczy' w realizacji zwyci$skiego scenariusza. Wspó!praca z Fundacj" McDonald’s przy kolejnej edycji programu Bezpieczna Jazda – Moja karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy i z dziennikiem Super Express nad cyklem publikacji dotycz"cych bezpiecze#stwa ruchu drogowego pieszych i rowerzystów. Program skierowany jest do uczniów IV-VI klas szkó! podstawowych i ma na celu upowszechnienie w&ród najm!odszych uczestników ruchu wiedzy na temat bezpiecze#stwa w ruchu drogowym. Do szkó!, które chc" bra' udzia! w programie wysy!ane s" materia!y edukacyjne dla nauczycieli potrzebne do przeprowadzenia zaj$' z wychowania komunikacyjnego. Program Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy ko#czy si$ egzaminem na kart$ rowerow" dla uczniów. Tegoroczna akcja b$dzie ju% drug" edycj" programu. Wspó!praca z Komend" Sto!eczn" Policji przy organizacji Dnia Warszawskiej Policji w ramach $wiatowego Tygodnia BRD. Prezentacja modelowych rozwi"za# brd na poziomie lokalnym w trakcie Pikniku rodzinnego w Grodzisku Mazowieckim, po!"czonego z rajdem rowerowym dzieci w kamizelkach odblaskowych, nauk" pierwszej pomocy, grami i konkursami o tematyce brd, prezentacj" dzia!a# ró%nych partnerów – w!adz miasta Grodzisk, PCK, Policji, +andarmerii Wojskowej, Stra%y Po%arnej, Centrum Krwiodawstwa, Partnerstwa dla Bezpiecze#stwa Drogowego.

8

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

- Organizacja wyjazdów delegatów Polski na: ! $wiatowe Zgromadzenie M!odzie(y (23-24 kwietnia, Genewa), ! Forum Udzia!owców ONZ (Stakeholders Forum, 25 kwietnia, Genewa), ! konferencj$ z okazji Europejskiego Dnia Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego (27 kwietnia, Bruksela). - Zlecenie bada# opinii spo!ecznej przed i po Tygodniu BRD oraz monitoringu prasy; - Realizacja projektu Jad% FAIR wspólnie z Partnerstwem dla Bezpiecze#stwa Drogowego i magazynem Auto $wiat. G!ówn" ide" projektu by!o propagowanie kulturalnych zachowa# w&ród kierowców. - Przekazanie materia!ów edukacyjnych dla dzieci do szkó!, Wojewódzkich O&rodków Ruchu Drogowego, organizacji pozarz"dowych organizuj"cych pikniki, rajdy i akcje w ramach Tygodnia: (opaski i kamizelki odblaskowe, broszury Bezpiecze"stwo na drodze, 3 tys. p!yt CD z prezentacj" multimedialn" Pami%taj masz jedno (ycie) - Dystrybucja plakatów, materia!ów filmowych i spotów radiowych o tematyce brd w sieci kin, ogólnopolskiej TV, radio i na billboardach; - Akcja edukacyjna dla najm!odszych dzieci 2-6 lat z TV JetixPlay w przedszkolach i w trakcie pikniku w centrum Warszawy - Prowadzenie wspó!pracy z partnerami spo!ecznymi w ramach Koalicji na rzecz jazdy z w!#czonymi &wiat!ami przez ca!y rok i przeprowadzenia kampanii W!#cz &wiat!a, w!#cz my&lenie zwi"zanej z wprowadzeniem od 17 kwietnia 2007 r. obowi"zku jazdy z w!"czonymi &wiat!ami mijania przez ca!y rok, zgodnie z ustaw" z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 57, poz. 381). W okresie od &witu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzysto&ci powietrza, kieruj"cy pojazdem, zamiast &wiate! mijania, mo%e u%ywa' &wiate! do jazdy dziennej. Kampania ogólnopolska oparta by!a o spot TV, cztery spoty radiowe, billboardy, plakaty, a dodatkowymi elementami wspieraj"cymi dzia!ania by!y tak%e ulotki dystrybuowane przez Policj$ i WORD – y oraz zapachy samochodowe; - Wspó!praca z PKP i partnerami spo!ecznymi przy kampanii Bezpieczny przejazd kolejowy zale(y tak(e od Ciebie; - Sta!a wspó!praca ze &rodkami masowego przekazu z Radiem WAWA, Newsweek Polska, Super Expressem w zakresie promowania tematyki brd; - Wspó!praca z firm" Renault przy projekcie edukacyjnym E-learning dla dzieci oraz przy kolejnej edycji programu Bezpiecze"stwo dla wszystkich; udzia! w pracach jury w konkursie plastycznym; - Wspó!praca z Komisj" Europejsk" oraz sektorem prywatnym i pozarz"dowym zwi"zana z podpisywaniem Europejskiej Karty Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego; - Wspó!praca z Fundacj" MIVA Polska; - Wspó!praca z Fundacj" Krzy&, w ramach której zosta! wyprodukowany film Eksperyment w ramach akcji KRZY$ – trze'wy i (yczliwy kierowca, oraz zosta!y przygotowane plakaty i ulotki z okazji Europejskiej Nocy Bez Wypadków;
9

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

- Wspó!praca z Fundacj" Akademia Transportu w zakresie realizacji akcji Bezpiecze"stwo w transporcie osób i rzeczy; - Wspó!praca i przekazanie materia!ów do XV Fina!u Wielkiej Orkiestry $wi#tecznej Pomocy; - Wspó!praca ze Stowarzyszeniem TARCZA, Zwi"zkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Wydawnictwem EDYTOR S.A. przy organizacji ogólnopolskiej Kampanii Spo!ecznej Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach. Honorowymi Patronami Kampanii s" KRBRD oraz szefowie resortów MSWiA oraz MEN; - Wspó!praca ze Stowarzyszeniem Przyjació! Integracji organizuj"cym IV ogólnopolsk" Kampani$ Parkingow" pod has!em Czy naprawd% chcia!by& by) na naszym miejscu?. Jej celem jest u&wiadomienie skutków zajmowania tzw. „kopert” – miejsc parkingowych zarezerwowanych dla niepe!nosprawnych kierowców. W tegorocznej edycji - skierowanej przede wszystkim do m!odych osób, które cz$sto ignoruj" prawa osób niepe!nosprawnych - uczestniczy!o ponad 50 miast z ca!ej Polski. Honorowym patronem kampanii by! Minister Transportu. Akcj$ aktywnie wspiera!a KRBRD; - Wspó!praca przy Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu – Nie Czekaj na Awari% – dla bezpiecze"stwa zrób przegl#d; wsparcie merytoryczne. G!ównym celem kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu jest u&wiadomienie uczestnikom ruchu drogowego zwi"zku pomi$dzy stanem technicznym samochodu, a bezpiecze#stwem. Regularne przegl"dy samochodów oraz wymiana zu%ytych lub niesprawnych cz$&ci motoryzacyjnych wpisuj" si$ w kultur$ eksploatacji pojazdów, a tymczasem tylko 25% polskich kierowców odwiedza warsztat samochodowy w celu kontroli stanu technicznego pojazdu, a 65% z nich korzysta z us!ug mechanika dopiero wtedy, kiedy samochód jest ju% zepsuty. Raport Akademii Bezpiecznego Samochodu jest dost$pny na stronie internetowej KRBRD; - Wspó!praca z eSynergia przy realizacji szkolenia e-larningowego z tematyki brd dla kierowców; - Kontynuacja wspó!pracy przy trzeciej edycji kampanii Droga *ycia Autostrady Ma!opolskiej i PCK pod has!em $mier)! Do niej nie musisz si% spieszy). Wspó!praca przy aktualizacji broszury Podr%cznik bezpiecznej jazdy i opracowaniu graficznym plakatu, billboardów oraz materia!u filmowego; - Rozpocz$cie programu Bezpiecznie w wodzie i na drodze z Komend" Sto!eczn" Policji i Fundacj" Alter-Ego. Inauguracja akcji nast"pi!a na jednym z pikników w 2007 r. z prezentacj" zagadnie# brd, przekazywaniem kamizelek odblaskowych i oklejaniem rowerów odblaskami; - Wspó!praca ze Stowarzyszeniem „Droga i Bezpiecze#stwo” m.in. w zakresie programu Ko!nierz standardem - alternatyw# kalectwa; - Wspó!praca z Fundacj" Kierowca Bezpieczny. Ro&nie liczba i aktywno&' instytucji pozarz"dowych dzia!aj"cych w ró%nych obszarach na rzecz poprawy brd. Wymienione powy%ej instytucje prowadzi!y dzia!ania promocyjne, wspó!pracowa!y z Sekretariatem KRBRD oraz WRBRD w organizacji szeregu imprez, a tak%e w znacz"cym stopniu finansowa!y projekty maj"ce na celu popraw$ brd ponosz"c wysokie koszty (np. Fundacja McDonald’s, 3M, Renault).

1.1.1.4. Prowadzenie dzia!a" informacyjno-edukacyjnych
- Sekretariat KRBRD we wspó!pracy z Komend" Sto!eczn" Policji wyda! zaktualizowane prezentacje multimedialne – Pami%taj, masz jedno (ycie w dwóch wersjach: dla dzieci i dla doros!ych. Materia! – oparty na prawdziwych zdarzeniach – zawiera informacje o przyczynach, skutkach i kosztach spo!ecznych zdarze# drogowych oraz instrukcje jak bezpiecznie zachowywa' si$ na drodze. Prezentacje te s" wykorzystywane przez nauczycieli na zaj$ciach po&wi$conych wychowaniu komunikacyjnemu, podczas zaj$' teoretycznych organizowanych przez szko!y nauki jazdy, czy te% w trakcie ró%nego rodzaju szkole# dla funkcjonariuszy Policji i +andarmerii Wojskowej.
10

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

- Sfinansowanie realizacji cyklu 10 odcinków programu telewizyjnego pt. Dobra jazda przez POLAMER Studio TV na antenie Programu 3 TVP. Jest to cykliczny program publicystyczny, adresowany do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Program po&wi$cony jest analizie wypadków drogowych pod k"tem psychologicznym, spo!ecznym, statystycznym i prawnym. Pokazuje konsekwencje niew!a&ciwych zachowa# na drodze i przestrzega przed !amaniem przepisów ruchu drogowego. - Wsparcie finansowe produkcji sze&ciu odcinków programu pt. Z dwójk# bezpieczniej dla TVP2. - Wsparcie finansowe produkcji i realizacji projektu edukacyjnego B#d' Bezpieczny na Drodze na antenie Radia WAWA. - Wspó!finansowanie (w ci"gu ca!ego roku) realizacji programu edukacyjno – informacyjnego dla kierowców Mi%dzy nami kierowcami. - Wspó!finansowanie (w ci"gu ca!ego roku) realizacji programu edukacyjnego INFO-TRAFFIC. - Wspó!praca z WORD w Bia!ymstoku w zakresie tworzenia Gminnych Centrów BRD. - Finansowanie 5 minutowego odcinka po&wi$conego brd oraz jego emisja przez miesi"c na ekranach multimedialnych i w 19 kinach sieci Helios, Kinoplex i Silver Screen w ramach Polskiej Kroniki Motoryzacyjnej. - wspó!praca z Wojewódzkimi Radami BRD we Wroc!awiu, Opolu, Krakowie oraz WORD-ami w Warszawie, W!oc!awku, )om%y i Bia!ymstoku w zakresie organizacji warsztatów szkoleniowych dla pracowników Starostw bezpo&rednio zajmuj"cych si$ nadzorem nad procesem szkolenia kierowców. - Wspó!praca z WORD w Zielonej Górze przy organizacji szkolenia Stan bezpiecze"stwa ruchu drogowego w województwie lubuskim oraz metody jego poprawy. - Wspó!praca z Automobilklubem Toru#skim w zakresie zorganizowania w Toruniu X Mi%dzynarodowego Zlotu Policyjnych Klubów Motorowych oraz w organizacji XXXX Toru"skiego Rajdu Samochodowego. - Wspó!praca merytoryczna ze specjalistycznym miesi$cznikiem Bezpieczne Drogi adresowanym do &rodowiska in%ynierów ruchu. - Wspó!praca z redakcj" Euroregionów w zakresie propagowania bezpiecznych zachowa# w ruchu drogowym. - Wydanie wraz z Agencj" Wydawnicz" BIS czasopisma dla nauczycieli przygotowuj"cych uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w ramach zaj$' wychowania komunikacyjnego. - Wspó!praca z Polsk" Grup" Edukacyjn" EDUCATIV w zakresie realizacji wspólnego przedsi$wzi$cia dotycz"cego organizacji warsztatów szkoleniowych dla osób prowadz"cych w WORD-ach szkole# reedukacyjnych dla kierowców !ami"cych przepisy ruchu drogowego. - Wsparcie finansowe wspólnego przedsi$wzi$cia wraz z Stowarzyszeniem Auto Klub Dziennikarzy Polskich dotycz"cego organizacji seminarium dziennikarskiego: Media i bezpiecze"stwo ruchu drogowego – misja czy komercja. - Wspó!praca ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpiecze#stwa Drogowego w zakresie realizacji wspólnego projektu Je(d(% z kultur# oraz Jad% Fair którego g!ównym celem by!o propagowanie prawid!owego oraz kulturalnego zachowania m!odych kierowców za pomoc" odpowiednio przygotowanych artyku!ów i materia!ów w drukowanych oraz elektronicznych wydaniach tygodnika Auto $wiat. - Wspó!praca z Clear Channel Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji kampanii W!#cz my&lenie poprzez zamieszczenie na 50 citylightach w Warszawie plakatów oraz z Radiem WAWA w zakresie spotów przypominaj"cych o obowi"zku zapinania pasów bezpiecze#stwa. - Realizacja Kampanii informacyjnej pod nazw" Bezpiecze"stwo dzieci na drodze, w ramach której zosta!y wyprodukowane, a nast$pnie emitowane spoty radiowe i tv.
11

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Kampanie spo!eczne - Od 2005 r. KRBRD przeprowadza ogólnokrajowe kampanie spo!eczne dotycz"ce tematyki brd. Wzoruj"c si$ na do&wiadczeniach innych pa#stw kampanie przeprowadzane s" pod jednym, wspólnym has!em W!#cz my&lenie. W 2005 r. przeprowadzana by!a pierwsza ogólnopolska kampania spo!eczna Ostatni wyskok bez pasów. Celem kampanii by!o zwi$kszenie liczby osób regularnie zapinaj"cych pasy, szczególnie na tylnych siedzeniach, co w efekcie mia!o przyczyni' si$ do zmniejszenia liczby ofiar wypadków. Kampania odnios!a wielki sukces i wp!yn$!a na znaczny wzrost liczby osób zapinaj"cych pasy zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach. Kampania Ostatni wyskok bez pasów zmotywowa!a co drug" osob$, która do tej pory nie zapina!a pasów, do ich u%ywania. - Drugim dzia!aniem w ramach akcji W!#cz my&lenie by!a kampania Pi!e& nie prowad'. Celem kampanii by!o wykszta!cenie nawyku nie prowadzenia samochodu po spo%yciu alkoholu oraz obalenie mitów na temat roli i wp!ywu alkoholu na sprawno&' psychomotoryczn" kierowców. Spoty emitowane w kinach, plakaty i ulotki przypomina!y, %e kiedy spo%ywamy alkohol powinni&my zapewni' sobie alternatywny &rodek transportu. - Jesieni" 2007 r. KRBRD przeprowadzi!a kampani$ Widocznie-bezpieczniej przypominaj"c" o u%ywaniu odblasków przez najm!odszych uczestników ruchu drogowego oraz o odpowiedzialno&ci rodziców za w!a&ciwe wyposa%enie dzieci w elementy odblaskowe po zmroku. Wraz z partnerami KRBRD dzia!a!a w Koalicji na rzecz jazdy z w!#czonymi &wiat!ami mijania przez ca!y rok, która inicjowa!a zbieranie dokumentacji naukowej, wyników bada# oraz do&wiadcze# z innych krajów w celu przedstawienia korzy&ci i poprawy brd dzi$ki takiej regulacji prawnej. Obowi"zek jazdy z w!"czonymi &wiat!ami mijania ca!y rok przez ca!" dob$, który wszed! w %ycie 17 kwietnia 2007 r. zosta! wsparty zrealizowan" przez KRBRD kampani" W!#cz &wiat!a, w!#cz my&lenie. Kampania obejmowa!a billboardy, plakaty, ulotki, zapachy samochodowe, spot telewizyjny, spoty radiowe nagrane przez gwiazdy polskiej estrady, stron$ internetow" oraz znak $wiat!a 24h na przej&ciach granicznych.

1.1.1.5. Wdra(anie oraz koordynacja wdra(ania programów w zakresie bezpiecze"stwa ruchu drogowego finansowanych ze &rodków funduszy strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport
- Badania pr$dko&ci i stosowania pasów bezpiecze#stwa W ramach prowadzonego od listopada 2005 r. projektu Ogólnokrajowe studium pomiaru pr%dko&ci pojazdów i wykorzystania pasów bezpiecze"stwa, w 2007 r. przeprowadzono cztery sesje pomiarowe. Z przeprowadzonych w pa(dzierniku pomiarów wynika, %e kierowcy stosuj" pasy bezpiecze#stwa na poziomie 73,2%, pasa%erowie na przednich siedzeniach na poziomie 75,5%, natomiast pasa%erowie na tylnych siedzeniach na poziomie 45,1%. Dotychczasowe dzia!ania ukierunkowane na zmniejszenie pr$dko&ci jazdy nie przynosz" widocznych efektów w skali kraju. Na drogach poza obszarem zabudowanym dopuszczaln" pr$dko&' przekracza!o &rednio 69,7% kierowców, na przej&ciach przez miejscowo&ci – 88,7%, a na ulicach miast z nadmiern" pr$dko&ci" porusza!o si$ &rednio 79,1% pojazdów. - Kurs szkoleniowy w zakresie bezpiecze#stwa ruchu drogowego W grudniu 2007 r. zako#czono realizacj$ projektu Ogólnokrajowy program szkolenia kadr bezpiecze"stwa ruchu drogowego, którego ostatnie szkolenie przeprowadzone zosta!o w listopadzie 2007 r. Celem szkole# by!a poprawa stanu wiedzy oraz zawodowych umiej$tno&ci pracowników zaanga%owanych w dzia!ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego na szczeblu powiatu. Szkolenia przeznaczone by!y dla pracowników instytucji szczebla powiatowego, tj. starostwa powiatowe, zarz"dy dróg powiatowych, jednostek zarz"dzaj"cych ruchem w miastach na prawach
12

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

powiatu, Powiatowych i Miejskich Komend Policji, Powiatowych i Miejskich Komend Pa#stwowej Stra%y Po%arnej oraz delegatur kuratorium o&wiaty. W okresie realizacji projektu, tj. od czerwca 2006 r. do grudnia 2007 r. przeprowadzonych zosta!o 50 szkole#, w których przeszkolono 1509 osób.

1.1.1.6. Opracowywanie, uzgadnianie, koordynowanie, monitorowanie i kontrola umów na realizacj% dzia!a" finansowanych ze &rodków b%d#cych w dyspozycji Sekretariatu Krajowej Rady Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego (SKRBRD)
- Zlecenie Instytutowi Transportu Samochodowego opracowania pt.: Stan bezpiecze"stwa na polskich drogach w 2005-2007 r., Analizy tendencji wypadkowo&ci w Polsce w 2007r. oraz kontynuowanie wspó!pracy z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) w zakresie: ! opracowania europejskiej bazy danych o wpadkach drogowych CARE; ! opracowania zasad wspó!pracy pomi$dzy Ministerstwem Transportu, a ITS w zakresie reprezentowania Polski w mi$dzynarodowych bazach danych IRTAD; ! przeprowadzenia bada# nad psychologicznymi uwarunkowaniami agresji w ruchu drogowym; ! przeprowadzenia monitoringu zagro%e# na drogach w 25 krajach UE w ramach inicjatywy europejskiej pod nazw" SafetyNet. - Zako#czenie projektu Dutch Town – Pilota(owy projekt uspokojenia ruchu w dzielnicy W!ostowice w Pu!awach i na drodze wojewódzkiej nr 824 od ul. Skowieszy"skiej do granicy miasta wraz z zabezpieczeniem lub rozbudow# urz#dze" obcych koliduj#cych z projektowanymi rozwi#zaniami geometrycznymi.

1.1.1.7. Opracowywanie i publikowanie danych dotycz#cych stanu brd w Polsce oraz dzia!a" podejmowanych w tym zakresie
- Opracowanie i publikacja Sprawozdania ze stanu bezpiecze"stwa ruchu drogowego oraz dzia!a" podejmowanych w tym zakresie w 2006 r.; - Opracowanie i publikacja Informacji o stanie bezpiecze"stwa ruchu drogowego oraz dzia!a" podejmowanych w tym zakresie w I po!owie 2007 r. - Prowadzenie strony internetowej www.krbrd.gov.pl;

1.1.1.8. Prace Komisji Roboczej do spraw usprawnienia procedury ujawniania wykrocze" (narusze" prawa) oraz wymierzania i egzekwowania kar
W kwietniu 2007 r. przygotowany przez Komisj$ Robocz" projekt ustawy o odpowiedzialno&ci za niektóre naruszenia w ruchu drogowym przekazano Ministerstwu Spraw Wewn$trznych i Administracji, jako resortowi w!a&ciwemu merytorycznie, w celu prowadzenia prac legislacyjnych.

1.1.1.9. Prace Komisji do spraw egzekwowania przepisów ruchu drogowego
Zadaniem Komisji jest m.in. opracowanie i koordynowanie w ramach posiadanych kompetencji dzia!a# na rzecz poprawy brd takich podmiotów jak: Policja, Stra% Graniczna, Pa#stwowa Stra% Po%arna, +andarmeria Wojskowa, S!u%ba Celna, Stra%e Miejskie i Gminne.

1.1.1.10. Prowadzenie wspó!pracy mi%dzynarodowej
Bardzo istotny jest udzia! w projektach wspó!pracy mi$dzynarodowej, g!ównie prowadzenie projektów brd we wspó!pracy z instytutami naukowymi oraz organizacjami: - TISPOL – Zrzeszenie Policji Drogowych Europy, wspó!praca zwi"zana z przyst"pieniem Polski do TISPOL oraz udzia!em przedstawiciela SKRBRD na konferencji w Londynie w dn. 21-23 maja 2007 r.;
13

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

- ETSC – wspó!praca w ramach wej&cia obowi"zku jazdy z w!"czonymi &wiat!ami oraz $wiatowego Tygodnia BRD, a tak%e Projektu PIN i Projektu Roads to Respect prowadzonego z firmami Toyota i 3M dla studentów z Polski, Hiszpanii i W!och - przedstawiciele Sekretariatu KRBRD wzi$li udzia! w wyk!adach na Politechnice Warszawskiej, Krakowskiej i Wroc!awskiej; - udzia! w pracach Grupy Wysokiego Szczebla ds. BRD Komisji Europejskiej (High Level Group on Road Safety); - udzia! w pracach Grupy Roboczej Grupy Wyszehradzkiej (V4) ds. bezpiecze#stwa ruchu drogowego – wspó!tworzenie mi$dzynarodowej strony internetowej www.besip.org; - realizacja pilota%owego projektu Holenderskie Miasteczko w Pu!awach (modelowa przebudowa uk!adu komunikacyjnego z zastosowaniem &rodków uspokojenia ruchu celem stworzenia rozwi"zania referencyjnego dla reszty kraju) w ramach Porozumienia o Wspó!pracy (Memorandum of Understanding) z Ministerstwem Transportu Holandii. Od 2006 r. prowadzone s" tak%e prace nad europejskimi projektami badawczymi: - PEPPER – wymiana najlepszych praktyk w systemach kontroli i egzekwowania przepisów w celu poprawy brd; - SUPREME – przygotowanie najlepszych praktyk ze wszystkich obszarów brd; - CAST – porównanie &rodków informacyjnych i badanie socjo-kulturowych determinantów tematyki i strategii pan-europejskiej kampanii na rzecz brd. W projektach aktywnie uczestniczy Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, a ze strony Ministerstwa Infrastruktury - Sekretariat KRBRD. Stron$ zagraniczn" reprezentowali przedstawiciele o&rodków badawczo-rozwojowych ze Szwecji (Instytut VTI), Holandii (Policja i Instytut SWOV), Finlandii (Centrum Bada# Technicznych VTT), Izraela (4Sight, Ergonomics &Safety), Belgii (IBSR i ETSC), Szwajcarii (Swiss Council for Accident Prevention), Grecji ( Hellas Center for Research and Technology – Institute of Transport), Niemiec (BAST), Czech (CDV), Danii (DTRI), Francji (INRETS), Austrii (KfV), Norwegii (TOI), Wielkiej Brytanii (TRL) oraz Hiszpanii (Politechnika z Madrytu).

1.1.1.11. Organizacja posiedze" plenarnych KRBRD
W 2007 r. Sekretariat KRBRD zorganizowa! 2 posiedzenia plenarne KRBRD, których tematyka obejmowa!a m.in.: - informacje Komendy G!ównej Policji o stanie bezpiecze#stwa ruchu drogowego w Polsce; - omówienie sprawozdania pt.: Stan bezpiecze"stwa ruchu drogowego w Polsce w 2006 r. oraz dzia!ania realizowane w tym zakresie; - informacje z dzia!a# w ramach Planu Realizacyjnego na rok 2006 – 2007 w 2006 r.; - omówienie Programu Poprawy Bezpiecze"stwa na Drodze Krajowej nr 8 - Bezpieczna ósemka; - omówienie wyników IV Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu w Weronie w listopadzie 2006 r. - informacj$ o stanie prac na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego w I pó!roczu 2007; - informacj$ Komendy G!ównej Policji o stanie brd w okresie stycze# – listopad 2007 roku; - informacj$ o programie „Akademia Bezpiecznego Samochodu”.

14

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.1.2. Departament Transportu Drogowego 1.1.2.1. Zmiana ustawy prawo o ruchu drogowym
W kwietniu 2007 r. wszed! w %ycie obowi"zek u%ywania &wiate! mijania przez ca!" dob$.

1.1.2.2. Wprowadzenie w (ycie zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym
Ustawa stanowi, %e ka%dy kierowca ubiegaj"cy si$ o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy b$dzie obowi"zany uko#czy' kwalifikacj$ wst$pn". Szkolenie b$dzie obejmowa!o 260 godzin zaj$' teoretycznych i 20 godzin zaj$' praktycznych odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E. Ka%dy kierowca wykonuj"cy transport drogowy, co 5 lat, b$dzie musia! bra' udzia! w szkoleniach okresowych. Uzyskiwanie przez kierowców zamierzaj"cych podj"' prac$ w transporcie drogowym, kwalifikacji wst$pnej, zapewni %e kierowcy prowadz"cy ci$%kie pojazdy b$d" posiadali szerok" wiedz$ teoretyczn" i praktyczn" na temat ruchu drogowego oraz zagadnie# dotycz"cych transportu drogowego. W trakcie tego szkolenia przyszli kierowcy nab$d" tak%e umiej$tno&ci praktycznej jazdy w warunkach ekstremalnych co w znaczny sposób przyczyni si$ do poprawy bezpiecze#stwa w ruchu drogowym.

1.1.2.3. Wprowadzenie w (ycie zmiany pyta" egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie dla kandydatów na kierowców w zakresie pierwszej pomocy w oparciu o nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
W 2006 r. Polska Rada Resuscytacji w porozumieniu z Europejsk" Rad" Resuscytacji og!osi!a w Polsce nowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Przedstawione zmiany dotycz" tak%e podstawowych zachowa# niezb$dnych w trakcie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. W trakcie kursów dla kandydatów na kierowców obowi"zkowym elementem szkolenia jest nauka udzielania pierwszej pomocy. Tak%e w trakcie egzaminu dla kandydatów na kierowców podczas egzaminu teoretycznego dokonuje si$ sprawdzenia znajomo&ci podstawowych zasad resuscytacji. W zwi"zku z powy%szym od dnia 14 kwietnia 2007 r. Ministerstwo Transportu wprowadzi!o 23 nowe pytania egzaminacyjne w zakresie pierwszej pomocy. Bardzo wa%ne jest, aby wszystkie osoby zamierzaj"ce uzyska' prawo jazdy zna!y zasady udzielania pierwszej pomocy. Wa%ne jest tak%e, aby te zasady by!y jak najbardziej aktualne i w jak najlepszym stopniu odzwierciedla!y stan wiedzy medycznej na temat pierwszej pomocy.

1.1.2.4. Wprowadzenie w (ycie rozporz#dzenia Ministra Transportu z dnia 15 pa'dziernika 2007 r. zmieniaj#cego rozporz#dzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb%dnego wyposa(enia (Dz. U. Nr 192, poz. 1393) stanowi realizacj% delegacji art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pó'n. zm.)
Nowelizacja rozporz"dzenia jest zwi"zana z obowi"zkiem implementacji dyrektyw: - 2000/3/WE z dnia 22 lutego 2000 r. dostosowuj"cej do post$pu technicznego dyrektyw$ Rady 77/541/EWG odnosz"c" si$ do pasów bezpiecze#stwa i urz"dze# przytrzymuj"cych w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 53 z 25.02.2000, s. 1), - 2005/39/WE z dnia 7 wrze&nia 2005 r. zmieniaj"cej dyrektyw$ Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedze#, ich punktów mocowania i zag!ówków (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, s. 143),
15

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2005/40/WE z dnia 7 wrze&nia 2005 r. zmieniaj"cej dyrektyw$ Rady 77/541/EWG w sprawie zbli%enia ustawodawstw Pa#stw Cz!onkowskich odnosz"cych si$ do pasów bezpiecze#stwa i urz"dze# przytrzymuj"cych w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, s. 146), - 2005/66/WE z dnia 26 pa(dziernika 2005 r. w sprawie stosowania przednich uk!adów zabezpieczaj"cych w pojazdach silnikowych oraz zmieniaj"cej dyrektyw$ Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 309 z 25.11.2005, s. 37), - 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniaj"cej, w celu dostosowania do post$pu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnosz"ce si$ do ko!owych ci"gników rolniczych i le&nych (Dz. Urz. WE L 65 z 07.03.2006, s. 22). Podstawowa zmiana to wprowadzenie obowi"zku wyposa%ania wszystkich siedze# samochodów osobowych, ci$%arowych i autobusów w pasy bezpiecze#stwa oraz zakaz stosowania siedze# bocznych. Badania wykaza!y, %e u%ywanie pasów bezpiecze#stwa mo%e przyczyni' si$ do znacznego zmniejszenia liczby ofiar &miertelnych i ograniczenia obra%e# w wypadkach, nawet w przypadku przewrócenia si$ samochodu. Instalowanie ich we wszystkich kategoriach pojazdów niew"tpliwie wp!ynie na zwi$kszenie bezpiecze#stwa w ruchu drogowym i w zwi"zku z tym wp!ynie na zmniejszenie liczby ofiar &miertelnych. W wyniku przeprowadzonych bada# potwierdzono, %e siedzenia boczne nie s" w stanie zapewni' pasa%erom wystarczaj"cego poziomu bezpiecze#stwa. Dlatego te% zostaje wprowadzony zakaz stosowania takich siedze# w pojazdach. Kolejna zmiana to zakaz stosowania przednich orurowa# (dodatkowych przednich zderzaków). W ostatnich latach uk!ady te s" coraz powszechniej stosowane. Stanowi" one zagro%enie dla pieszych i innych u%ytkowników dróg w razie zderzenia. Fakt ten ma szczególne znaczenie w kontek&cie stosowania w procesie konstruowania nadwozia samochodu wymaga# dyrektywy 2003/102/WE tj. dostosowania jego kszta!tu i energoch!onno&ci do indywidualnych cech cz!owieka. Przepisy te b$d" dotyczy!y pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu wej&cia w %ycie tych przepisów. -

1.1.2.5. Projekt rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury zmieniaj#cego rozporz#dzenie w sprawie szczegó!owych warunków technicznych dla znaków i sygna!ów drogowych oraz urz#dze" bezpiecze"stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
W przedmiotowym projekcie proponuje si$ zmian$ brzmienia g!ównie przepisów dotycz"cych sygnalizacji &wietlnej, a zw!aszcza tzw. zielonej strza!ki. W dotychczasowym brzmieniu tego przepisu nie by!o mo%liwe stosowanie sygnalizatora na wielu skrzy%owaniach ze wzgl$du na wyst$powanie kolizji strumieni ruchu pieszego i ko!owego, co prowadzi!o do znacz"cego ograniczenia przepustowo&ci i powstawania licznych zatorów komunikacyjnych w godzinach szczytu. Nowe brzmienie tego przepisu pozwala na szersze zastosowanie sygnalizatora S-2 na skrzy%owaniach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy nie istniej" realne mo%liwo&ci przebudowy skrzy%owania dla wykonania zmiany organizacji ruchu i zwi$kszenia efektywno&ci ruchu na tym skrzy%owaniu. Z uwagi na brak bada# w kierunku negatywnego wp!ywu stosowania sygnalizatora typu S-2 na bezpiecze#stwo pieszych i analogie z innymi strumieniami kolizyjnymi zasadnym jest odst"pienie od tego zapisu. Istniej"cy wymóg zatrzymania pojazdu przed sygnalizatorem S-2 i kontynuacji dalszej jazdy z zapewnieniem bezpiecze#stwa ruchu innym u%ytkownikom jest i wystarczaj"cy

1.1.2.6. Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu
Przygotowano projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu: ! porz"dkuj"cej warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu i rejestracji pojazdów, przeprowadzania bada# technicznych pojazdów,
16

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

! usprawniaj"cej proces homologacji typu pojazdów, ! wprowadzaj"cej rozwi"zania odnosz"ce si$ do przepisów karnych, których celem jest zapobieganie wprowadzaniu do obrotu pojazdów lub przedmiotów ich wyposa%enia i cz$&ci bez wymaganych bada# i dokumentów, niew!a&ciwemu wykonywaniu bada# technicznych; Zaproponowane rozwi"zania w tym zakresie powinny przyczyni' si$ do poprawy sytuacji w dziedzinie bada# technicznych, rzeczoznawstwa samochodowego, poprawy systemu homologacji pojazdów nowego typu, dopuszczania pojazdów do ruchu w procesie ich rejestracji, a w konsekwencji do poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego.

1.1.2.7. Realizacja postanowie" Porozumienia zawartego dnia 28 lutego 2007 r. pomi%dzy MSWiA i MT w sprawie wspó!pracy przy integracji i eksploatacji systemów teleinformatycznych centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz systemów do centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych i centralnej personalizacji praw jazdy
Celem tych dzia!a# jest usprawnienie obs!ugi obywateli w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnie# do kierowania pojazdami, ograniczenie przest$pczo&ci samochodowej, poprawa brd oraz usprawnienie procesu aktualizacji centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, a tak%e podniesienie jako&ci danych i informacji tam zgromadzonych. Wg aktualnego stanu realizacji ww. porozumienia zako#czony zosta! I etap harmonogramu prac oraz rozpocz$to prace zwi"zane z II etapem tego harmonogramu, który ma doprowadzi' w 2008 r. do zapewnienia bezpo&redniego dost$pu organów rejestruj"cych pojazdy i wydaj"cych uprawnienia do kierowania do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz oparcie wykonywania zada# urz$dów w ww. zakresie na tej ewidencji.

1.1.3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Sie' dróg krajowych, dla których zarz"dc" jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wynosi!a na koniec 2007 r. ok. 17 tys. km. D!ugo&' ta stanowi jedynie oko!o 5% d!ugo&ci wszystkich dróg w Polsce, ale realizowanych jest na niej ponad 40% pracy przewozowej wykonywanej na wszystkich drogach publicznych. Na zamiejskiej sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, &rednio w skali roku, wydarza si$ ok. 21 % ogólnej liczby wypadków drogowych, w których ginie ok. 38% ogó!u osób zabitych w wypadkach drogowych i rannych zostaje ok. 24% liczby wszystkich rannych w wypadkach drogowych. Realizowane przez GDDKiA w sposób systematyczny i konsekwentny od wielu lat dzia!ania, o szerokim spektrum, maj"ce na celu popraw$ brd na drogach krajowych przynosz" wymierne, pozytywne efekty w miejscach realizacji poszczególnych zada#, zw!aszcza w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w postaci znacz"cego zmniejszenia liczby wypadków i ich ofiar. Jednak%e efekty te w stosunku do potrzeb wynikaj"cych z wysokiego jeszcze stopnia zagro%enia brd i przyj$tych zobowi"za# Polski co do redukcji liczby osób zabitych w wypadkach drogowych, s" nadal niewystarczaj"ce. Wzrastaj"ce ci"gle nat$%enia ruchu, wysoki udzia! w ruchu pojazdów ci$%arowych, wy%sze pr$dko&ci rzeczywiste pojazdów na drogach krajowych oraz zjawisko migracji wypadków, utrudniaj" uzyskanie jednoznacznej i trwa!ej poprawy brd oraz utrzymanie trwa!ych trendów spadku wska(ników wypadkowych. Wobec tych zjawisk i konieczno&ci osi"gni$cia do 2013 r. 75% spadku liczby ofiar zabitych wypadków drogowych dla dróg krajowych, GDDKiA podda!a wszechstronnej analizie dotychczas realizowany system dzia!a# w zakresie brd i przygotowa!a rozpocz$ty w 2007 r. nowy, d!ugofalowy program poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego na drogach krajowych do 2013 r., w którym odchodzi si$ od likwidacji czarnych punktów na rzecz eliminowania zjawisk i przyczyn wypadków drogowych na ca!ych ci"gach dróg krajowych.
17

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

W 2007 r. GDDKiA realizowa!a dzia!ania na rzecz poprawy brd kontynuuj"c realizacj$ poprzednich programów realizowanych corocznie od 1998 r. oraz wprowadzaj"c nowy Program Redukcji Liczby Ofiar $miertelnych pn.8-8-88. Pocz"wszy od 2008 r. program ten zast"pi wszystkie dotychczasowe programy brd. Jest to wynikiem zmiany podej&cia GDDKiA do spraw brd. Dzia!ania in%ynierskie punktowe zast$puje si$ in%ynierskimi dzia!aniami systemowymi wykonywanymi na ca!ych ci"gach drogowych o najwi$kszej liczbie ofiar &miertelnych. Po!"czenie tych dzia!a# z dzia!aniami Policji w zakresie egzekucji przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz z dzia!aniami w zakresie komunikacji spo!ecznej, maj"cych na celu zmian$ zachowa# kieruj"cych pojazdami, poprzez uzyskanie efektu synergii, powinno przynie&' znacz"ce podniesienie poziomu bezpiecze#stwa ruchu drogowego. Jest to pierwszy tak kompleksowy, realizowany wspólnie z Policj" i mediami, program poprawy brd. W roku 2007 GDDKiA, jak co roku, realizowa!a nast$puj"ce programy i dzia!ania, maj"ce znaczenie dla poprawy brd: Program Redukcji Liczby Ofiar $miertelnych pn 8-8-88 na drodze nr 8, ! brd - zadania inwestycyjne, ! brd - zadania nieinwestycyjne, ! przebudowy skrzy%owa#, ! budowy i przebudowy chodników, ! dostosowania sterowników do wymogów rozporz"dzenia, ! program odnów. Podstawowe bloki, w ramach których realizowane by!y dzia!ania na rzecz poprawy brd w 2007 r. to: Nowe dzia$ania systemowe

1.1.3.1. Program Redukcji Liczby Ofiar $miertelnych pn. „8-8-88”
Program Redukcji Liczby Ofiar $miertelnych pn.8-8-88 zosta! rozpocz$ty w I pó!roczu 2007 r. i dotyczy! dzia!a# pilota%owych wy!"cznie na drodze krajowej nr 8 od przej&cia granicznego w Kudowie – S!onym do przej&cia granicznego w Budzisku. Politechnika Gda#ska, Politechnika Krakowska i Fundacja Rozwoju In%ynierii L"dowej sporz"dzi!y dla GDDKiA opracowanie pt.: Program bezpiecze"stwa ruchu drogowego dla dróg krajowych na lata 2007 – 2013 GAMBIT – Drogi Krajowe. Celem opracowania by!o przygotowanie szczegó!owego programu brd jako narz$dzia do ochrony %ycia uczestników ruchu drogowego na drogach krajowych. Dzia!ania te maj" wynika' z diagnozy obecnego i prognozowanego stanu brd na drogach krajowych. Program GAMBIT- Drogi Krajowe bazuje na za!o%eniach wynikaj"cych z Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005 i realizuje jego zadania priorytetowe w zakresie infrastruktury drogowej dotycz"cych dróg krajowych. W ramach Programu Redukcji Liczby Ofiar $miertelnych pn. 8-8-88 zrealizowano w 2007 r. nast$puj"ce zakresy rzeczowe: - budowa i przebudowa chodników: 10,26 km, - budowa ci"gów pieszo – rowerowych: 3,53 km, - budowa zatok autobusowych: 12 szt., - wygrodzenie ruchu pieszego od ruchu ko!owego: 12,88 km, - budowa sygnalizacji &wietlnej: 7 szt., - wydzielenie lewoskr$tów: 24 szt., - budowa i przebudowa dróg zbiorczych: 4,4 km, - instalacja barier ochronnych: 13,1 km,
18

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

- budowa azyli dla pieszych: 12 szt., - przebudowa skrzy%owa#: 9 szt., - o&wietlenie i do&wietlenie przej&' dla pieszych: 21 szt., - instalacja elementów p/ol&nieniowych na barierach: 1,2 km, - wycinka drzew: 412 szt., - inne roboty typu likwidacja przewi"zek, znaki aktywne, oznakowanie poziome, itp Ca!kowity koszt : 74 169 tys. z!. Kontynuacja dzia$a# realizowanych w ubieg$ych latach

1.1.3.2. Wydzielony program likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych
GDDKiA, na podstawie analizy policyjnych danych o wypadkach drogowych, w miejscach koncentracji wypadków uznanych za szczególnie niebezpieczne planuje i wykonuje zabiegi in%ynierskie, polegaj"ce na przebudowie odcinków dróg i skrzy%owa# lub zmianie organizacji ruchu w postaci budowy: rond, sygnalizacji &wietlnej, zmiany geometrii skrzy%owa#, azyli dla pieszych, chodników, &cie%ek rowerowych, elementów rozdzielaj"cych ruch pieszy od ruchu pojazdów itp. W 2007 r. nadal kontynuowany by!, podobnie jak w okresie pi$ciu ostatnich lat, podzia! programu poprawy brd na dwie grupy zada#: ! zadania inwestycyjne, ! zadania nieinwestycyjne. W ramach Programu BRD – zadania inwestycyjne zrealizowano w 2007 r. nast$puj"ce zakresy rzeczowe: ! przebudowa odcinków dróg: 3 zadania, ! przebudowa skrzy%owa#: 10 szt., ! budowa chodnika z zatokami autobusowymi: 1 zadanie, ! budowa sygnalizacji &wietlnych: 3 szt., Ca!kowity koszt: 39 648 tys. z!. W ramach Programu BRD – zadania nieinwestycyjne zrealizowano w 2007 r. nast$puj"ce zakresy rzeczowe: ! ustawienie masztów do fotoradarów: 94 szt. na DK8 + zadania w 4 Oddzia!ach, ! budowa chodników: 1 zadanie, ! uspokojenie ruchu: 1 zadanie, ! budowa azyli: 1 zadanie, ! przebudowa skrzy%owania: 1 zadanie, ! instalacja barier ochronnych: 9,6 km, ! budowa sygnalizacji &wietlnych: 3 szt., ! oznakowanie: 2 zadania, ! o&wietlenie i do&wietlenie przej&' dla pieszych: 2 zadania, ! wykonanie dokumentacji projektowych na zadania w 2008r.: w 7 Oddzia!ach, ! kampania komunikacji spo!ecznej. Ca!kowity koszt : 15 722 tys. z!.

1.1.3.3. Wydzielony program budowy i przebudowy chodników
W celu odseparowania i ochrony najs!abszych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów, od 2002 r. z wydzielonej puli &rodków finansowych, we wspó!pracy z Samorz"dami – realizowany jest przez GDDKiA program budowy i przebudowy chodników. W 2007 r., w ramach tego
19

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

programu, na sieci dróg krajowych wybudowano i przebudowano 141 odcinków chodników o !"cznej d!ugo&ci ok. 96 km za kwot$ 39 407 tys. z!.

1.1.3.4. Wydzielony program przebudowy skrzy(owa"
W ramach Programu Przebudowy Skrzy(owa" zrealizowano w 2007 r. nast$puj"ce zakresy rzeczowe: ! budowa rond: 8 szt., ! przebudowa skrzy%owa#: 11 szt., ! budowa sygnalizacji &wietlnych: 4 szt., ! inne roboty typu azyle, bariery ochronne, chodniki – 3 zadania, Ca!kowity koszt : 55 535 tys. z!.

1.1.3.5. Wydzielony program dostosowania sterowników do wymogów rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó!owych warunków technicznych dla znaków i sygna!ów drogowych oraz urz#dze" bezpiecze"stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
W ramach Programu Dostosowanie sterowników do warunków rozporz"dzenia zrealizowano w 2007 r. nast$puj"ce zakresy rzeczowe: ! sterowniki sygnalizacji &wietlnej – 345 szt., ! dostosowanie sterowników sygnalizacji &wietlnej do wymogów rozporz"dzenia poprzez wymian$ modu!ów – 129 szt., ! zakup sygnalizatorów LED – 4 331 szt., ! zakup ekranów kontrastowych – 1 076 szt., ! przyciski dla pieszych – 421 szt., ! maszty z wysi$gnikami – 9 szt., ! s!upy sygnalizatorów – 2 szt., ! detektory radarowe – 33 szt., ! sygnalizatory akustyczne – 22 szt., ! z!"cza kablowe – 3 szt., ! fundamenty prefabrykowane – 29 szt., ! wsporniki do sygnalizatorów na wysi$gniku – 103 szt., ! kamery wideodetekcji – 130 szt., ! p$tle indukcyjne – 42 szt., ! sygnalizatory ostrzegawcze – 5 szt., Ca!kowity koszt : 27 818 tys. z!.

1.1.3.6. Wydzielony program odnów
W ramach programu realizowane by!y odnowy odcinków dróg krajowych. W 2007 r. wykonano odnowy na 172 odcinkach dróg o !"cznej d!ugo&ci 591 km za kwot$ 1 125 mln. z!, w tym elementy uspokojenia ruchu, wykonane w 110 miejscowo&ciach.

1.1.3.7. Zadania realizowane w ramach SPO – T, wspó!finansowane z funduszu strukturalnego ze &rodków EFRR
W ramach dzia!ania nr 2.3 SPO-T Wdra(anie i monitoring &rodków poprawy brd wspó!finansowanych z funduszu strukturalnego ze &rodków EFFR projekt pt.: Przebudowa 25 szczególnie niebezpiecznych skrzy(owa" na sieci dróg krajowych, zako#czony zosta! w zakresie rzeczowym w 2006 r. W 2007 r. trwa!y prace wynikaj"ce z roszcze# gwarancyjnych. W przypadku kilku zada# usuwano wady i usterki.
20

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Dzia$ania bie%&ce

1.1.3.8. Bie(#ce utrzymanie i przebudowa dróg
W ramach statutowych dzia!a#, GDDKiA wykonuje corocznie wiele robót o charakterze utrzymaniowym, poprawiaj"cych w bezpo&redni lub po&redni sposób bezpiecze#stwo ruchu drogowego. W 2007 r. wykonywano nast$puj"ce asortymenty robót: ! odnowy, regeneracje oraz remonty cz"stkowe w celu likwidacji zagro%e# zwi"zanych ze stanem technicznym nawierzchni drogowych, ! modernizacje skrzy%owa#, korekta !uków poziomych i budowa zatok autobusowych, ! uzupe!nianie i odnowy oznakowania poziomego, oraz wymian$ zniszczonych znaków pionowych w celu poprawy widoczno&ci i organizacji ruchu, ! modernizacje sygnalizacji &wietlnych, ustawianie i wymiana drogowych barier ochronnych i s!upków kierunkowych dla podniesienia warunków bezpiecze#stwa u%ytkowników ruchu, ! wzmacnianie, naprawa, uzupe!nianie i &cinanie poboczy, ! wycinka drzew i krzewów, w celu poprawy widoczno&ci na drogach.

1.1.3.9. Monitorowanie dróg
S!u%by GDDKiA dokonuj" codziennych objazdów dróg oraz zbieraj" informacje pochodz"ce z automatycznych stacji pomiarowych: liczników nat$%enia ruchu, stacji pogodowych, kamer zainstalowanych w newralgicznych punktach. Informacje te pozwalaj" okre&li' warunki poruszania si$ po drogach krajowych, w zakresie: ! wielko&ci nat$%e# ruchu drogowego i pr$dko&ci, ! warunków pogodowych, w tym zagro%enia go!oledzi", opadami &niegu, deszczu ze &niegiem i deszczu, ! warunków przejazdu w okresie zimowym, ! utrudnie# w ruchu spowodowanych robotami drogowymi, karambolami, blokadami, kataklizmami i innymi przyczynami. W Oddzia!ach i Centrali GDDKiA funkcjonuj" punkty informacji drogowej przekazuj"ce na bie%"co te informacje drog" telefoniczn" , e-mailow" , faksow" oraz internetow". W 2007 r. rozpocz$to prace nad przekszta!ceniem punktów Informacji Drogowej w System informowania kierowców o zdarzeniach i objazdach, realizowany w oparciu o dane na temat prowadzonych robót, warunków pogodowych, stanu utrzymania drogi, wizualizowanych na prezentowanej na stronie internetowej GDDKiA automapie, ukazuj"cej w czasie rzeczywistym zmieniaj"ce si$ warunki ruchu.

1.1.3.10. Szkolenia, spotkania i wspólne przedsi%wzi%cia na rzecz poprawy stanu brd
a) W dniach 14–16 lutego 2007 r. Politechnika Krakowska wspólnie z Politechnik" Gda#sk" zorganizowa!a Seminarium Wdra(anie audytu brd, które zosta!o przeprowadzone w Krakowie. W seminarium uczestniczyli pracownicy GDDKiA – audytorzy brd. Jego celem by!o uzupe!nienie wiedzy audytorów z zakresu projektowania i oceny istniej"cej infrastruktury drogowej, praktyczna weryfikacja umiej$tno&ci audytorów poprzez warsztatowe zaj$cia wykonywania audytu ró%nych rozwi"za# drogowych, w tym audyt tych samych projektów przez ró%ne zespo!y, podsumowanie i ocena pilota%owego wdra%ania audytu w GDDKiA oraz wymiana do&wiadcze#. b) W dniach 31 stycznia –1 lutego 2007 r. w Wiedniu odby!o si$ w ramach ERA-Net ROAD spotkanie, w którym uczestniczy!o 3 przedstawicieli Centrali GDDKiA. Spotkanie dotyczy!o problematyki bezpiecze#stwa i ochrony dróg. Uczestniczy!o w nim 11 krajów Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie o innej tematyce odby!o si$ w drugim tygodniu lutego w Kolonii, za& trzecie spotkanie w ramach
21

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ERA-Net ROAD zosta!o przeprowadzone w Polsce w o&rodku GDDKiA w Józefowie. W dniach 15–16 marca 2007 r. w o&rodku GDDKiA w Józefowie k/ Warszawy przeprowadzono wspólne szkolenie – narad$ dla przedstawicieli Oddzia!ów i Centrali GDDKiA, Biura Prewencji oraz Biura )"czno&ci i Informatyki, Komendy G!ównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji, osób wprowadzaj"ce dane do systemu w Komendach Powiatowych Policji, przedstawicieli o&rodków naukowych (IBDiM, ITS. Politechnika Gda#ska), pracowników firmy Oracle oraz administracji dróg samorz"dowych na temat sposobu pozyskiwania danych o wypadkach drogowych z nowej, policyjnej bazy danych oraz obs!ugi tej bazy danych. W dniach 11–12 kwietnia 2007 r. w Józefowie przeprowadzone zosta!o Seminarium po&wi$cone przedstawieniu Programu bezpiecze"stwa ruchu drogowego dla dróg krajowych na lata 2007-2013 GAMBIT - Drogi Krajowe w zakresie ogólnej prezentacji Programu, a tak%e szczegó!owego omówienia cz$&ci dotycz"cych Diagnozy stanu BRD na drogach krajowych oraz Za!o%e# Programu i Strategii Programu oraz zaprezentowaniu Systemu lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar &miertelnych w wypadkach drogowych w zakresie ogólnej prezentacji Systemu, oraz szczegó!owego omówienia zakresu dotycz"cego ca!ego przebiegu drogi nr 8, nr 7 i nr 12. W maju 2007 r. (23-25.05), wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Transportu i ITD odby!a si$ wizyta robocza w Berlinie dotycz"ca funkcjonowania satelitarnego systemu poboru op!at w Niemczech pod k"tem zastosowania wybranych rozwi"za# w Polsce oraz funkcjonowania Centrum Zarz"dzania Ruchem w Berlinie. Ze strony GDDKiA uczestniczy!o 2 przedstawicieli Centrali. W dniach 23–25 kwietnia 2007 r. w Zegrzu k/Warszawy przeprowadzona zosta!a VII Konferencja Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego po&wi$cona eliminowaniu przyczyn wypadków &miertelnych na polskich drogach pod has!em Zarz#dzanie ruchem – wp!yw na bezpiecze"stwo ruchu na drogach. W dniach 25-27 wrze&nia 2007 r. odby! si$ wyjazd techniczny do Niemiec w celu zapoznania si$ z do&wiadczeniami, organizacj" i rozwi"zaniami technicznymi systemów zarz"dzania i sterowania ruchem drogowym w Niemczech. W wyje(dzie pod kierownictwem Z-cy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wzi$li udzia! specjali&ci zarz"dzania ruchem GDDKiA, wspólnie z przedstawicielami prezydentów miast 7 najwi$kszych aglomeracji: *l"skiej, Trójmiejskiej, Warszawskiej, )ódzkiej, Krakowskiej, Wroc!awskiej i Pozna#skiej. Podczas spotkania w Niemieckim Instytucie Drogownictwa BASt w Bergisch Gladbach, uczestnicy poznali regulacje prawne, techniczne i zasady stosowania systemów sterowania ruchem, obowi"zuj"ce w Niemczech. Nast$pnie zapoznano si$ z funkcjonowaniem central sterowania ruchem ró%nego szczebla. We Frankfurcie n/Menem uczestnicy wyjazdu poznali procedury sterowania i rozwi"zania techniczne Sieciowej Centrali Zarz"dzania Ruchem Drogowym dla Kraju Zwi"zkowego Hesja, w Kolonii obserwowali prac$ miejskiej Centrali Sterowania Ruchem Drogowym, a w Dortmundzie odbyli spotkanie z w!adzami wydzia!u drogownictwa tamtejszego Magistratu i odwiedzili Central$ Sterowania Ruchem Miejskim i Autostradowym. Bardzo ciekawe okaza!o si$ spotkanie z dyrekcj" Radiowego Studia Komunikatów o Ruchu Drogowym rozg!o&ni WDR w Dusseldorfie, gdzie zaprezentowano zaawansowany system informacji radiowych o utrudnieniach w ruchu. Podczas przejazdów uczestnicy wyjazdu mieli mo%liwo&' obserwacji wyposa%enia w urz"dzenia sterowania ruchem odcinków autostrad o najwy%szych nat$%eniach ruchu w Europie. W dniach 2–3 pa(dziernika 2007 r. w o&rodku GDDKiA w Józefowie odby!o si$ szkolenie dla Kierowników Rejonów w zakresie oznakowania poziomego p.t. Wyznaczanie linii segregacyjnych oznakowania poziomego dróg. Celem szkolenia by!a poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego na !ukach o niedostatecznej widoczno&ci oraz przypomnienie zasad wyznaczania i podstaw prawnych oznakowania poziomego. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy Kierownicy Rejonów GDDKiA.

22

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.1.3.11. Audyt bezpiecze"stwa ruchu drogowego
Na podstawie Zarz"dzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie audytu brd, wprowadzono procedury pilota%owego audytu brd w GDDKiA, w ramach których wykonano 64 audyty brd wytypowanych wcze&niej projektów drogowych. Kompleksowe podsumowanie przez Politechnik$ Krakowsk" i Politechnik$ Gda#sk" dotychczas wykonanych audytów brd w GDDKiA oraz ocena pilota%owego wdro%enia audytu brd w strukturach GDDKiA dokonane zosta!o w trakcie Seminarium Wdra(anie audytu BRD, które odby!o si$ w Krakowie w dniach 14-16 lutego 2007 r. W 2007 r. wykonano 52 audyty brd projektów drogowych.

1.1.3.12. Wspó!praca GDDKiA z partnerami, w zakresie brd
Kontynuowana jest wszechstronna wspó!praca z nast$puj"cymi partnerami: ! Krajow" Rad" Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego, ! Politechnikami: Gda#sk", Krakowsk", Warszawsk", ! Policj", ! Ministerstwo Transportu i Dróg Wodnych Królestwa Niderlandów (w ramach MoU), ! Szwedzk" Administracj" Drogow" (w ramach MoU), ! Austriack" Administracj" Drogow" (ASFINAG), ! Szwajcarsk" Administracj" Drogow" (ASTRA), ! Niemieck" Administracj" Drogow", ! Pa#stwowym Niemieckim Instytutem Drogownictwa – BASt, ! Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, ! Instytutem Transportu Samochodowego, ! biurami projektowymi, ! samorz"dami lokalnymi.

1.1.4. G"ówny Inspektorat Transportu Drogowego
Z pocz"tkiem 2007 r. G!ówny Inspektorat Transportu Drogowego rozpocz"! szósty rok swojej dzia!alno&ci oraz organizacji Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce. W 2006 r. G!ówny Inspektorat Transportu Drogowego przeprowadzi! pi"t" edycj$ kursu specjalistycznego dla kandydatów na inspektorów. Pozwoli!o to na uzupe!nienie braków kadrowych oraz powi$kszenie liczby inspektorów transportu drogowego zgodnie z przyznan" dla Inspekcji Transportu Drogowego zwi$kszon" liczb" etatów. W 2007 r. kontrole drogowe oraz w przedsi$biorstwach rozpocz$!o 313 inspektorów transportu drogowego, co zosta!o odzwierciedlone w przygotowanym z pocz"tkiem 2007 r. Ramowym Planie Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w roku 2007. Ubytki kadrowe w&ród kadry inspektorów spowodowa!y, %e w ko#cu 2007 r. zadania kontrolne wykonywa!o 298 inspektorów transportu drogowego. Kontroli ITD podlegaj" kierowcy i przedsi$biorcy wykonuj"cy przewozy w ramach krajowego i mi$dzynarodowego transportu drogowego oraz krajowego i mi$dzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego, z wy!"czeniem pojazdów o dopuszczalnej masie ca!kowitej nieprzekraczaj"cej 3,5 tony przy przewozach rzeczy oraz konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu najwy%ej 9-ciu osób !"cznie z kierowc" w niezarobkowych przewozach osób na potrzeby w!asne. Wy!"czeniu podlegaj" tak%e pojazdy zespo!ów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego oraz pojazdy przewo%"ce warto&ci pieni$%ne w rozumieniu przepisów o ochronie osób i mienia. W trakcie prowadzonych dzia!a# inspektorzy ITD dokonuj" kompleksowych kontroli drogowych z uwzgl$dnieniem sprawdzenia przestrzegania przepisów w zakresie:
23

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

! dokumentów uprawniaj"cych do wykonywania transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego, ! dokumentów przewozowych, ! prawa o ruchu drogowym, ! norm czasu prowadzenia pojazdu oraz obowi"zkowych przerw i odpoczynków dla kierowców, ! transportu drogowego %ywych zwierz"t, ! zasad i warunków dotycz"cych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, ! transportu drogowego odpadów, ! spe!niania wymaga# w zakresie masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów, ! stanu technicznego pojazdów, w tym w zakresie wymaga# dotycz"cych ochrony &rodowiska, ! rodzaju u%ywanego paliwa w pojazdach samochodowych. W 2007 r. inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili 166 291 kontroli drogowych, z czego 72 158 dotyczy!o przewo(ników krajowych, za& pozosta!e 94 133 przewo(ników zagranicznych.

43%

57%

przew o"nicy krajow i przew o"nicy zagraniczni

Rys. 1. Stosunek liczby kontroli przewo(ników krajowych i zagranicznych. W wyniku dzia!alno&ci kontrolnej Inspekcji wydane zosta!y 31 715 decyzji administracyjnych o na!o%eniu kary pieni$%nej, na !"czn" kwot$ 59 738 tys. z". Z ogólnej liczby wydanych w tym okresie decyzji – 13 418 kar administracyjnych, na !"czn" kwot$ 34 137 tys. z" dotyczy!o przewo(ników krajowych, a 18 297, na kwot$ 25 601 tys. z" – przewo(ników zagranicznych. Stosunek wydanych decyzji o na!o%eniu kary pieni$%nej do liczby skontrolowanych pojazdów wyniós! 19%.

43%

57%

przew o"nicy krajow i przew o"nicy zagraniczni

Rys. 2. Udzia! procentowy kar nak!adanych przewo(ników krajowych i zagranicznych.
24

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Realizacja zadania zwi"zanego z popraw" bezpiecze#stwa ruchu drogowego przez ITD odbywa si$ poprzez dzia!alno&' kontroln" nakierowan" na zagadnienia maj"ce bezpo&redni lub po&redni wp!yw na stan brd: ! Szczegó!ow" kontrol$ autokarów wycieczkowych, autobusów rejsowych oraz autokarów przewo%"cych dzieci w ramach akcji Bezpieczny Autokar prowadzonej ca!orocznie, ze szczególnym nasileniem w okresie ferii zimowych oraz wzmo%onych kontroli w ramach walki z szar# stref# w transporcie osób; ! Kontrol$ przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców wykonuj"cych przewozy w ramach transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu na potrzeby w!asne; ! Ograniczenie liczby przem$czonych kierowców zawodowych, uczestnicz"cych w ruchu drogowym poprzez kontrol$ przestrzegania przepisów dotycz"cych czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy – w transporcie mi$dzynarodowym na podstawie umowy europejskiej dotycz"cej pracy za!óg pojazdów wykonuj"cych mi$dzynarodowe przewozy drogowe (AETR), w transporcie w granicach Wspólnoty Europejskiej – zgodnie z przepisami rozporz"dzenia Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz"cych si$ do transportu drogowego (Dz.U. WE L 370 z 31.12.1985 r., str. 1) ; ! Ograniczenie ryzyka przewozu towarów niebezpiecznych poprzez kontrol$ przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotycz"cej mi$dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR); ! Eliminacj$ z ruchu drogowego nietrze(wych kierowców poprzez kontrol$ stanu trze(wo&ci kierowców w transporcie drogowym; ! Kontrol$ dokumentów uprawniaj"cych do prowadzenia samochodów ci$%arowych i autobusów zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym; ! Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, nieprawid!owo oznakowanych i wyposa%onych oraz przeciwdzia!anie procesowi degradacji dróg wp!ywaj"cemu na pogorszenie bezpiecze#stwa ruchu drogowego poprzez kontrol$ masy i nacisków osi pojazdów ci$%arowych; ! Udzia! ITD w mi$dzynarodowych dzia!aniach kontrolnych w celu poprawy brd.

1.1.4.1. Szczegó!owa kontrola autobusów i autokarów w ramach akcji Bezpieczny Autokar oraz walki z „szar# stref#” w transporcie osób
W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, Inspekcja przeprowadzi!a wzmo%one kontrole, w trakcie których szczególn" uwag$ po&wi$cono kontroli autokarów turystycznych, wycieczkowych i rejsowych, a tak%e przewo%"cych dzieci, w ramach akcji pn. Bezpieczny Autokar. W trakcie kontroli inspektorzy transportu drogowego zwracali szczególn" uwag$ na stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia oraz trze(wo&' kierowców, a tak%e przestrzeganie przez nich przepisów w zakresie norm czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków. Kontrole w tym zakresie odbywa!y si$ zarówno przed wyjazdem po zg!oszeniu zapotrzebowania przez uczestników podró%y lub opiekunów, jak i wyrywkowo w trakcie przejazdu. Kontrola przewozu osób jest jednym z priorytetowych zada# Inspekcji, maj"cym na celu, oprócz zwi$kszenia bezpiecze#stwa na drogach, wyeliminowanie z rynku us!ug transportowych przewozów wykonywanych w tzw. „szarej strefie”, ze szczególnym uwzgl$dnieniem przewozów wykonywanych bez wymaganej licencji lub niezgodnie z ni" oraz przewozów wykonywanych bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków w nim okre&lonych. Od pocz"tku 2007 r. Inspekcja kontynuowa!a wzmo%one kontrole przewozu osób z nastawieniem na walk$ z nieuczciw" konkurencj". W ramach realizacji tego zadania w 2007 r. na terenie wybranych województw prowadzono akcje wzmo%onych kontroli: a) Województwo )wi'tokrzyskie – w dniach 7-12 maja 2007 r. przeprowadzono wspóln" akcj$ kontroln", w której udzia! wzi$li inspektorzy transportu drogowego, funkcjonariusze s!u%by celnej oraz inspektorzy kontroli skarbowej. Akcja prowadzona by!a przy u%yciu wszystkim mo%liwych zasobów
25

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

b)

c)

d)

e)

zarówno kadrowych, jak i posiadanego sprz$tu. Zakresem kontroli obj$to kompleksowe kontrole taksówek, busów, autokarów oraz innych przewo(ników prywatnych. Sprawdzano wydawanie biletów pasa%erom, ewidencjonowanie przez kieruj"cych dochodów na kasach fiskalnych, sprawdzanie legalizacji kas fiskalnych, sprawdzanie jako&ci u%ywanego paliwa, kontrola trze(wo&ci kierowców, stanu technicznego pojazdów, sprawdzano dokumenty uprawniaj"ce do prowadzenia dzia!alno&ci w zakresie przewozów regularnych i okazjonalnych oraz przestrzeganie rozk!adów jazdy w zakresie czasu odjazdów i przyjazdów oraz przestrzegania ustalonych przystanków. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach skontrolowali w ramach akcji 212 pojazdów, wszcz$to 52 post$powania administracyjne, zatrzymano 40 dowodów rejestracyjnych, na kierowców na!o%ono 18 mandatów karnych, nie stwierdzono nietrze(wych kierowców. Wspólnie z Izb" Celn" przeprowadzono 88 kontroli jako&ci u%ywanego paliwa – stwierdzono 6 przypadków u%ywania oleju opa!owego. Natomiast z Urz$dem Kontroli Skarbowej przeprowadzono 110 kontroli i na!o%ono 94 mandaty za naruszenia karno-skarbowe oraz 56 mandatów za nieewidencjonowanie przychodów w kasie fiskalnej, brak legalizacji kas oraz nie wydawanie biletów za przejazd. )"cznie przeprowadzono 410 kontroli. Województwo Dolno$l&skie – w dniach 9-10 maja 2007 r. przeprowadzono zmasowan" akcj$ kontroli pojazdów nale%"cych do przewo(ników wykonuj"cych zarobkowy przewóz osób na liniach regularnych komunikacji miejskiej we Wroc!awiu. W wyniku dzia!a# skontrolowano 26 autobusów – wszcz$to 8 post$powa# administracyjnych, zatrzymano 1 dowód rejestracyjny ze wzgl$du na z!y stan techniczny pojazdu. Województwo Ma"opolskie – w dniach 10-15 kwietnia 2007 r. przeprowadzono kontrol$ przewozu osób, w któr" zaanga%owani zostali wszyscy inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie. Przeprowadzono j" przy pomocy zarówno umundurowanych jak i nieumundurowanych inspektorów, je%d%"cych w charakterze pasa%erów oraz z wykorzystaniem nieoznakowanych pojazdów inspekcji. Podczas przeprowadzonych dzia!a# skontrolowano 140 pojazdów, stwierdzono 28 narusze# w tym m.in. 4 przypadki braku licencji, 3 przypadki braku zezwolenia, 10 przypadków nieposiadania przez kierowców wymaganych bada# lekarskich oraz 8 przypadków niespe!nienia przez pojazdy dodatkowych warunków technicznych. Zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych. Natomiast, podczas wspólnej kontroli z pracownikami Urz$du Skarbowego w Krakowie, która odby!a si$ w dniu 16 maja 2007 r., ujawniono wykonywanie zarobkowego przewozu osób bez wymaganej licencji, brak wymaganej dokumentacji kierowcy, brak kasy fiskalnej. Ponadto pojazd wydziela! szkodliwe substancje w stopniu przekraczaj"cym dopuszczalny poziom oraz nie mia! hamulca awaryjnego. Województwo Warmi!sko-Mazurskie – w dniach 25 i 28 maja 2007 r. zosta!y przeprowadzone kompleksowe dzia!ania kontrolne w zakresie przewozu osób. Kontrole by!y prowadzone przez cztery zespo!y kontrolne, na odcinkach dróg, charakteryzuj"cych si$ najwi$kszym nasileniem w zakresie przewozu osób (s" to odcinki dróg krajowych nr 16 i 51, w szczególno&ci odcinek drogi krajowej nr 51 Bartoszyce - Lidzbark Warmi#ski - Dobre Miasto – Olsztyn - Olsztynek). W wyniku kontroli zatrzymano 4 dowody rejestracyjne i na!o%ono 3 mandaty karne na !"czna kwot$ 200 z!. Wszcz$to równie% 3 post$powania administracyjne wobec przedsi$biorców. Województwo Zachodniopomorskie – w dniach 21-25 maja 2007 r. w najwi$kszych miastach województwa zachodniopomorskiego inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej. G!ównym celem dzia!a# by!a kontrola stanu technicznego tych pojazdów. Kontroli poddano 81 autobusów, z tego na terenie miasta Szczecin skontrolowano 24 autobusy nale%"ce do dwóch spó!ek prowadz"cych przewozy osób w ramach komunikacji miejskiej. Kontrole pokaza!y niepokoj"co z!y stan techniczny pojazdów na 24 kontrole – w 13 przypadkach zabrano dowody rejestracyjne, z czego 5 nie dopuszczono do dalszej jazdy. Kontroli poddano tak%e inne autobusy obs!uguj"ce miasto Szczecin – na 21 skontrolowanych pojazdów a% w 12 przypadkach
26

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

zatrzymano dowody rejestracyjne, a 3 autobusy nie zosta!y dopuszczone do dalszej jazdy. Stwierdzone usterki dotyczy!y wycieków p!ynów eksploatacyjnych, usterek uk!adu hamulcowego, uk!adu zawieszenia oraz stanu ogumienia. Szczególn" uwag$ inspektorzy zwrócili na przypadki skorodowanych elementów nadwozia, skorodowanej pod!ogi w cz$&ci dla pasa%erów, która przykryta kawa!kiem odkszta!conej blachy o ostrych kraw$dziach stanowi!a zagro%enie dla zdrowia przewo%onych; wyciek oleju bezpo&rednio na kolektor wydechowy, który stwarza! zagro%enie po%arowe. W Koszalinie na 18 kontrolowanych pojazdów zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych, a trzy pojazdy nie zosta!y dopuszczone do ruchu. W Ko!obrzegu na 3 skontrolowane pojazdy – 1 zatrzymany dowód rejestracyjny, w Stargardzie Szczeci#skim – 6 kontroli – 1 zatrzymany dowód rejestracyjny, w *winouj&ciu 9 kontroli – 4 zatrzymane dowody rejestracyjne, jeden pojazd niedopuszczony do ruchu. f) Województwo Mazowieckie – w kwietniu 2007 br. Inspektorzy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego po raz kolejny kontrolowali autobusy realizuj"ce przewóz osób na terenie Warszawy – w tym autobusy MZA. Skontrolowano 22 autobusy, stwierdzono powa%ne nieprawid!owo&ci dotycz"ce stanu technicznego pojazdów – zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych – wszystkie te pojazdy wycofano z ruchu. g) Województwo Lubelskie – w okresie od 31 stycznia do 10 lutego 2007 r. przeprowadzono wyrywkowe kontrole przewozów regularnych na trasie Lublin - Warszawa, w tym równie% linii rozpoczynaj"cych si$ w Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie. )"cznie skontrolowano 32 pojazdy – wszcz$to 9 post$powa# administracyjnych, na!o%ono 5 kar w drodze mandatu, 6 pojazdów wycofano z ruchu z powodu z!ego stanu technicznego i braków w wyposa%eniu. Kontrolowano 5 najwi$kszych przewo(ników wykonuj"cych przewozy regularne na ww. liniach regularnych. Stwierdzono liczne nieprawid!owo&ci, m.in. znaczne przekraczanie przez kierowców dozwolonej pr$dko&ci, nieprzestrzeganie czasu prowadzenia i brak prawid!owych odpoczynków.

27

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

krajowe zagraniczne suma

Liczba skontrolowanych pojazdów Autokar Bus TAXI 14 200 2 227 6 023 3 912 41 24 18 112 2 268 6 047 Liczba decyzji administracyjnych Autokar Bus TAXI 1 635 295 248 898 8 1 2 533 303 249 Liczba mandatów karnych Autokar Bus TAXI 2 107 277 386 1 062 7 0 3 169 284 386

Gimbus 364 0 364 Gimbus 38 0 38 Gimbus 17 0 17

Razem 22 814 3 977 26 791 Razem 2 216 907 3 123 Razem 2 787 1 069 3 856 Razem 1 868 97 1 965 Razem 105 75 65 129 118 15 6 149 6 20 11 434 12 122

krajowe zagraniczne suma

krajowe zagraniczne suma

krajowe zagraniczne

Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Autokar Bus TAXI Gimbus 1 298 313 214 43 93 4 0 0 1 391 317 214 43 suma Liczba stwierdzonych narusze! wg za"&cznika ustawy Autokar Bus TAXI Gimbus 68 26 10 1 61 10 1 3 4 0 61 0 85 32 0 12 85 32 1 0 11 4 0 0 4 2 0 0 91 50 0 8 0 0 0 6 17 1 2 0 10 521 627 243 43 10 947 784 318 73 suma

Lp.* 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.9 inne

* wg klasyfikacji okre&lonej w za!"czniku do ustawy o transporcie drogowym 1.1 – wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji (z wy!"czeniem taksówek) 1.2 – wykonywanie transportu drogowego pojazdem nie zg!oszonym do licencji 1.3 – wykonywanie transportu drogowego taksówk" bez wymaganej licencji 2.1 – wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia 2.2 – wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków okre&lonych w zezwoleniu (dot. dni, godzin odjazdu i przyjazdu, ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków) 2.3 – wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadaj"cego odpowiednie zezwolenie bez obowi"zuj"cego rozk!adu jazdy 2.4 – wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów regularnych pojazdem innym ni% autobus 2.5 – wykonywanie transportu drogowego osób autobusem nie spe!niaj"cym okre&lonych przepisami warunków technicznych 2.6 – pobieranie nale%no&ci za przejazd niezgodnie z cennikiem op!at podanym do publicznej wiadomo&ci 2.9 – wykonywanie przewozów okazjonalnych pojazdem przeznaczonym do przewozu nie wi$cej ni% 9 osób z naruszeniem zakazu u%ywania w poje(dzie taksometru, umieszczania na poje(dzie oznacze# z danymi przedsi$biorcy, montowania na poje(dzie lamp b"d( innych urz"dze# technicznych.

Tabela 1. Wyniki akcji wzmo%onych kontroli w zakresie transportu drogowego osób. (Autokary – turystyczne i rejsowe; BUS – przewozy publiczne i niepubliczne, regularne i regularne specjalne; TAXI – kontrole transportu osób wykonywane taksówkami; GIMBUS – przewóz dzieci i m!odzie%y do szkó!).
28

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.1.4.2. Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego
Inspektorzy ITD zgodnie z przypisanymi uprawnieniami, okre&lonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z pó(n. zm.), sprawuj" kontrol$ ruchu drogowego w stosunku do kierowców, wykonuj"cych przewozy w ramach transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego. Wszelkie przypadki naruszania przepisów ruchu drogowego, które maj" wp!yw na zagro%enie brd s" sankcjonowane karami pieni$%nymi w post$powaniu mandatowym. W wyniku kontroli drogowych przeprowadzonych przez inspektorów ITD. w 2007 r. wystawiono 14 441 mandatów karnych za naruszenia przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z czego 6 617 dotyczy!o przewo(ników krajowych, a 7 824 – przewo(ników zagranicznych. )"czna kwota na!o%onych kar w drodze mandatu wynios!a ok. 1 678 tys. z! (przewo(nicy krajowi – ok. 837 tys. z!; przewo(nicy zagraniczni – ok. 841 tys. z!). Niezale%nie od powy%szego w ramach planu zatwierdzonego przez G!ównego Inspektora Transportu Drogowego Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego realizowa!y cykliczne dzia!ania kontrolne pod nazw" Bezpieczna Ósemka. Dzia!ania powy%sze zosta!y zorganizowane jako uzupe!nienie dzia!a# podejmowanych przez Ministra Transportu i GDDKiA na rzecz poprawy brd na drodze krajowej nr 8 pod nazw" Ósemka – osiem – osiemdziesi#t osiem. W&ród podstawowych celów jakie zosta!y zdefiniowane dla akcji kontrolnej ITD mo%na wymieni': ! Ograniczenie liczby zdarze# drogowych powodowanych nadmiern" pr$dko&ci" oraz ich ofiar; ! Wyeliminowanie nietrze(wych uczestników ruchu drogowego w&ród kieruj"cych pojazdami ci$%arowymi i autobusami; ! Wytworzenie w&ród kieruj"cych (zw!aszcza obcokrajowców, wykonuj"cych transport drogowy) poczucia ci"g!ych kontroli pr$dko&ci oraz nieuchronno&ci kary; ! Eliminowanie nagannych zachowa# uczestników ruchu drogowego; ! Kszta!towanie &wiadomo&ci w&ród kierowców o konieczno&ci przestrzegania przepisów ruchu drogowego; ! Poinformowanie spo!ecze#stwa, w tym spo!eczno&ci lokalnych o pracy ITD na rzecz brd. ! Dzia!ania kontrolne w ramach akcji zosta!y przeprowadzone w nast$puj"cych terminach: - 4 – 5 czerwca w godz. 6 – 22; - 23 – 24 czerwca, w godz. 6 – 22, pocz"tek wakacji; - 2 – 3 lipca, w godz. 6 – 22; - 31 lipca od godz. 18 do 1 sierpnia do godz. 6; - 30 – 31 sierpnia, w godz. 6 – 22, koniec wakacji; - 13 – 14 wrze&nia, w godz. 6 – 22, dzia!ania w ramach Europejskiej Kontroli Drogowej (Euro – Controle – Route/ECR); - 25 – 26 pa(dziernika, w godz. 6 – 22, dzia!ania w ramach ECR.

29

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Zbiorcze zestawienia wyników kontroli z przeprowadzonych dzia!a# kontrolnych przedstawia poni%sza tabela. Dzia"ania Bezpieczna Ósemka l.p. Rodzaj informacji 1 Ogólna liczba skontrolowanych pojazdów a przewo(nicy krajowi b przewo(nicy zagraniczni 2 Liczba prób z u*yciem alkotestu a kierowcy krajowi c kierowcy zagraniczni c kierowcy, u których stwierdzona stan po spo%yciu alkoholu 3 Liczba wydanych decyzji a przewo(nicy krajowi b przewo(nicy zagraniczni 4 Ogólna kwota na"o*onych kar a przewo(nicy krajowi b przewo(nicy zagraniczni 5 Liczba wszcz'tych post'powa! 6 Liczba wydanych mandatów z zakresu przekroczenia pr'dko$ci a kierowcy krajowi b kierowcy zagraniczni 7 Kwota wydanych mandatów z zakresu przekroczenia pr'dko$ci a kierowcy krajowi b kierowcy zagraniczni 8 Liczba pojazdów niedopuszczonych do dalszej jazdy 9 Liczba wykrytych samowolnych ingerencji w urz&dzenia rejestruj&ce a pojazdy krajowe b pojazdy zagraniczne 10 Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych a pojazdy krajowe b pojazdy zagraniczne 10 Liczba stwierdzonych narusze! Tabela 2. Wyniki dzia!a# kontrolnych pod nazw" Bezpieczna Ósemka. Wyniki kontroli 2 063 721 1 342 1 218 7 355 694 6 261 14 247 338 760,00 z" 25 950,00 z! 312 810,00 z! 82 364 81 283 33 135,00 z" 7 950,00 z! 25 185,00 z! 14 4 1 3 80 50 30 711

1.1.4.3. Kontrola przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, obowi#zkowych przerw i odpoczynków kierowców
Kondycja psychofizyczna kierowców poruszaj"cych si$ po drogach ma fundamentalny wp!yw na bezpiecze#stwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego te% bardzo istotne jest, aby zapewni' stosowanie przez kierowców zawodowych okre&lonych norm czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw w je(dzie oraz odpoczynków. Problem ten wydaje si$ by' jeszcze wa%niejszy w zestawieniu z faktem, %e wi$kszo&' kierowców, którzy podlegaj" kontroli ITD, kieruje, albo wielotonowymi samochodami ci$%arowymi, albo autobusami, czy autokarami przewo%"cymi dziesi"tki osób i ka%dy b!"d
30

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

kierowcy spowodowany obni%eniem zdolno&ci prawid!owego reagowania na sytuacje drogowe, które jest spowodowane zm$czeniem wynikaj"cym ze zbyt d!ugiego przebywania za kierownic", jest zazwyczaj tragiczny w skutkach. W ramach realizacji zadania zmniejszenia liczby przem$czonych kierowców uczestnicz"cych w ruchu drogowym inspektorzy transportu drogowego podczas ka%dej kontroli drogowej dokonuj" kontroli zapisów z urz"dzenia rejestruj"cego i sprawdzaj" zachowanie przez kierowc$ norm czasu prowadzenia pojazdu, obowi"zkowych przerw i odpoczynków. W wyniku przeprowadzonych kontroli drogowych inspektorzy transportu drogowego stwierdzili oko!o 148 tys. narusze# przepisów sankcjonowanych zgodnie z za!"cznikiem do ustawy z dnia 6 wrze&nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z pó(n. zm.). Ponad 67% stwierdzonych narusze# dotyczy!o nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotycz"cych czasu prowadzenia pojazdów oraz obowi"zkowych przerw i odpoczynków, oko!o 15% narusze# zwi"zanych by!o z nieprawid!owym u%ywaniem urz"dze# rejestruj"cych, (szczegó!owy wykaz struktury narusze# przedstawia rys. 3).
14,6% 0,7% 0,5% 12,0% 0,6% 3,0% 1,4%

67,3% Licencja/za#wiad./dkokumenty kierowcy Op$aty drogowe Normy prowadzenia i odpoczynku Zakazy ruchu Zezwolenia ADR Stosowanie urz%dze& rejestruj%cych Inne

Rys. 3. Struktura narusze# przepisów stwierdzanych podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Z ogólnej liczby ponad 100 tys. narusze# zwi"zanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców najcz$&ciej spotykane jest niedozwolone skrócenie dziennego czasu odpoczynku, wyd!u%enie czasu jazdy bez wymaganej przerwy oraz czasu jazdy dziennej. Szczegó!owy wykaz ilo&ci stwierdzanych narusze# w zakresie czasu pracy kierowców przedstawia rys. 4.

31

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO
34396 29612 24669

40000

Liczba narusze!

30000

20000

9144 2282

10000

Jazda bez przerwy

Wyd$u'ona jazda dzienna

Skrócony odpoczynek tygodniowy

Skrócony odpoczynek dzienny

Rodzaj naruszenia

Rys. 4. Struktura narusze# przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców W zakresie przestrzegania przez kierowców i przedsi$biorców przepisów dotycz"cych stosowania urz"dze# rejestruj"cych bardzo cz$sto spotykane s" przypadki nieprawid!owego u%ytkowania przyrz"du kontrolnego lub nieprawid!owego pos!ugiwania si$ wykresówkami, które stanowi" zapisy z urz"dzenia rejestruj"cego. Szczegó!owy wykaz ilo&ci stwierdzanych narusze# w zakresie stosowania urz"dze# rejestruj"cych przedstawia rys. 5.
10600 Liczba narusze!

10000

8441

7500

5000
2140

2500

485

Wyd$u'ona jazda w okresie 2 tyg.

0

13

24

19

350

Nieprawid$owe u'ywanie wykresówek

Nieprawid$owe u'ywanie tachografu

Nieprawid$owy tachograf

Niedozwolona ingerencja w dzia$anie tachografu

Brak wymaganego planu pracy

Brak lub nieprawid$owe dzia$anie tachografu cyfrowego

Rodzaj naruszenia

Rys. 5. Struktura narusze# przepisów w zakresie stosowania urz"dze# rejestruj"cych. Ponadto inspektorzy wydali 17 473 mandaty (10 113 – przewo(nicy krajowi, 7 360 – przewo(nicy zagraniczni) za naruszenia stwierdzone na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym (w tym w szczególno&ci za naruszenia dotycz"ce norm czasu prowadzenia pojazdów). )"czna wysoko&' kar
32

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

Samowolna ingerencja w funkcjonowanie lub zapisy tachografu cyfrowego

Inne naruszenia dotycz%ce u'ywania tachografu cyfrowego

0

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

na!o%onych z tego tytu!u wynios!a 2 174 tys. z! (1 352 tys. z! – przewo(nicy krajowi, 822 tys. z! – przewo(nicy zagraniczni). ITD posiada ponadto uprawnienia do kontroli przedsi$biorstw wykonuj"cych przewozy drogowe w ich siedzibach. W ramach realizacji tego zadania, na zlecenie G!ównego Inspektora oraz na podstawie samodzielnie sporz"dzanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego planów kontroli inspektorzy przeprowadzili 547 kontroli w przedsi$biorstwach wykonuj"cych transport drogowy lub przewóz na potrzeby w!asne. W wyniku przeprowadzonych kontroli w przedsi$biorstwach wykonuj"cych przewozy drogowe wydano 483 decyzje administracyjne o na!o%eniu kar pieni$%nych na !"czn" kwot$ niemal 6 887 tys. z!. W wyniku kontroli przeprowadzonych na terenie przedsi$biorstw inspektorzy transportu drogowego stwierdzili ponad 65 tys. narusze# przepisów sankcjonowanych zgodnie z za!"cznikiem do ustawy o transporcie drogowym. Ponad 66% stwierdzonych narusze# dotyczy!o nieprawid!owego u%ywania urz"dze# rejestruj"cych, 32% narusze# zwi"zanych by!o z nieprzestrzeganiem przez kierowców przepisów dotycz"cych czasu prowadzenia pojazdów oraz obowi"zkowych przerw i odpoczynków, natomiast ponad 1,4% stanowi!y naruszenia zwi"zane z wymogami dotycz"cymi posiadania wymaganych licencji, za&wiadcze# o wykonywaniu przewozów niezarobkowych lub dokumentacji kierowców (szczegó!owy wykaz struktury narusze# przedstawia rys. 6).
1,4% 0,3% 0,05% 66,3% 32,0%

Licencja/za#wiad./dkokumenty kierowcy Normy prowadzenia i odpoczynku Inne

ADR Stosowanie urz%dze& rejestruj%cych

Rys. 6. Struktura narusze# przepisów stwierdzanych podczas kontroli w siedzibach przedsi$biorstw W rezultacie stwierdzenia ra%"cych narusze# w trakcie przeprowadzonych kontroli, w stosunku do 132 firm wyst"piono z wnioskami do organów wydaj"cych licencje o wszcz$cie procedury okre&lonej w art. 15 ust. 21 ustawy o transporcie drogowym, z tego 52 wnioski dotyczy!y firm wykonuj"cych mi$dzynarodowy transporty drogowy.

1.1.4.4. Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Innym zagadnieniem o szczególnym znaczeniu dla bezpiecze#stwa ruchu drogowego, na które jest skierowana szczególna uwaga inspektorów ITD jest kontrola przestrzegania przez przewo(ników przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jak wynika ze statystyki wypadków z udzia!em pojazdów przewo%"cych !adunki niebezpieczne, w sytuacji gdy przewóz odbywa si$
1

„Cofni!cie licencji w przypadkach okre"lonych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e poprzedza si! pisemnym ostrze#eniem przedsi!biorcy, #e w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczyna si! post!powanie w sprawie cofni!cia licencji.”

33

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

z uwzgl$dnieniem zasad okre&lonych w przepisach prawdopodobie#stwo uwolnienia towaru niebezpiecznego i spowodowania powa%nego zagro%enia dla bezpiecze#stwa uczestników ruchu lub dla &rodowiska jest niewielkie. Je%eli jednak normy te nie zostan" zachowane to skutki takich zdarze# drogowych mog" przybra' katastrofalne rozmiary. Kontrole Inspekcji w tym zakresie obejmuj" zarówno sprawdzenie czy dany towar jest dopuszczony do przewozu drogowego, czy zastosowany rodzaj przewozu jest odpowiedni dla przewo%onego towaru oraz czy zastosowano odpowiedni rodzaj opakowa#, jak i sprawdzenie wyposa%enia i instrukcji dla kierowcy na wypadek wyst"pienia awarii. Inspektorzy w w trakcie czynno&ci kontrolnych sprawdzaj" równie% dokumenty potwierdzaj"ce odbycie przez kierowc$ specjalistycznych szkole#, oraz dokumenty przewozowe okre&laj"ce rodzaj oraz ilo&' przewo%onego towaru niebezpiecznego, które mog" by' niezb$dne dla s!u%b ratowniczych w celu szybkiego zniwelowania zagro%enia. Szczegó!owej kontroli podlega równie% sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia, a tak%e oznakowanie przewo%onego !adunku. W ramach realizacji zadania zwi"zanego z kontrol" szczegó!owych warunków przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, inspektorzy transportu drogowego w 2007 r. skontrolowali 15 453 pojazdy przewo%"ce towary niebezpieczne. W trakcie kontroli przeprowadzonych w tym zakresie inspektorzy transportu drogowego stwierdzili 2 tys. narusze# przepisów Umowy Europejskiej dotycz#cej mi%dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Szczegó!ow" struktur$ stwierdzonych narusze# wed!ug kategorii zagro%e#, zgodnie z rozporz"dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrze&nia 2005 r w sprawie formularza listy kontrolnej (Dz.U. Nr 201, poz. 1667) przedstawiono na rys. 7.1, 7.2 oraz 7.3.
18,00% 16,00% 14,00% 12,00%
10,20% 16,49%

10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
przewóz w jednym poje"dzie towarów, których $adowanie razem jest zabronione brak wymaganego zamocowania $adunku brak wymaganego dokumentu przewozowego brak wymaganego #wiadectwa dopuszczenia pojazdu brak wymaganego za#wiadczenie ADR przewóz luzem w kontenerze niedopuszczonym do przewozu luzem przewóz t. n. nieoznakowanym pojazdem (brak wymaganych tablic, nalepek i znaków) brak numeru UN, PNP lub GP u'ycie opakowania niespe$niaj%cego wymaga& umowy ADR uwolnienie si( t.n. z opakowania, pojazdu, cysterny lub kontenera przewóz t. n. w nieoznakowanej sztuce przesy$ki (brak wymaganych napisów i nalepek) przewóz t. n. niedopuszczonych do przewozu przewóz t. n. uniemo'liwiaj%cy jego identyfikacje bezpo#rednie zagro'enie uszkodzonego opakowania, pojazdu, cysterny lub kontenera towar przewo'ony w sposób niedozwolony( w sztukach przes$ki, w cysternie lub luzem) przekroczenie dopuszczalnego stopnia nape$nienia pojazd lub cysterna nie spe$nia wymaga& umowy ADR

3,52% 2,28% 0,05% 0,00% 0,33% 0,05% 0,27% 0,05% 0,05% 0,00% 0,16% 0,54% 2,49% 2,33%

1,36%

Rys. 7.1. Struktura narusze# przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych I kategorii zagro%e#

34

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

12,00%
10,41% 10,14%

10,00%

8,00%
6,45%

6,00%
4,45% 4,45% 3,36% 2,93% 1,79%

4,00%

2,00%
0,49% 0,11% 0,33% 0,11%

1,30%

0,00%
brak dokumentów to'samo#ci cz$onka za$ogi pojazdu brak wymaganej instrukcji pisemnej dla kierowcy brak inych wymaganych #rodków ochrony indywidualnej lub wyposa'enia brak wymaganego wyposa'enia awaryjnego ogólnego stosowania pojazd, kontener lub cysterna nie spe$nia wymaga& umowy ADR Niew$a#ciwe oznakowanie sztuki przesy$ki lub opakowania zbiorczego brak wymaganego wyposa'enia przeciwpo'arowego zagro'enie uszkodzonego opakowania, pojazdu, cysterny lub kontenera niew$a#ciwe oznakowanie pojazdu, kontenera lub cysterny u'ycie opakowania po up$ywie terminu wymaganych bada& brak wymaganego sprz(tu do ochrony dróg oddechowych przewóz pasa'erów brak inforamcji w instrukcji pisemnej dla kierowcy

Rys. 7.2. Struktura narusze# przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych II kategorii zagro%e#.
8,73% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
brak innych wymaganych informacji w dokumencie przewozowym brak innych wymaganych informacji w instrukcji pisemnej dla kierowców brak wymaganego brak wymaganej brak wymaganego brak wymaganego brak wymaganego #wiadectwa zezwolenia na certyfikatu kopii umowy za#wiadczenia dopuszczenia wykonywanie pakowania specjalnej ADR w jednostce przedzia$u operacji kontenera transportowej transportowych $adunkowego lub os$ony Niew$a#ciwe wymiary tablic, napisów lub nalepek

1,84% 0,76% 0,05% 0,11% 0,05% 0,00% 0,65%

Rys. 7.3. Struktura narusze# przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych III kategorii zagro%e#.

35

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Innym zadaniem realizowanym przez ITD jest prowadzenie egzaminów dla doradców do spraw bezpiecze#stwa, a wi$c osób sprawuj"cych bezpo&redni nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych w firmach transportowych. W zwi"zku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 pa(dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z pó(n. zm.), Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego organizuj" egzaminy na doradców przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. W 2007 r. zorganizowane zosta!y 34 egzaminy. W efekcie przeprowadzonych post$powa# do egzaminów przyst"pi!o 593 osoby, z czego 241 osób zda!o z wynikiem pozytywnym. Obecnie uprawnienia doradcy do spraw przewozu drogowego towarów niebezpiecznych posiada 2 068 osób zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez G!ównego Inspektora Transportu.

1.1.4.5. Kontrola uprawnie" do kierowania pojazdem i stanu trze'wo&ci kierowców.
Innym czynnikiem, który mo%e powodowa' zagro%enia w ruchu drogowym s" umiej$tno&ci, stan zdrowia oraz trze(wo&' kieruj"cych pojazdami. Dlatego te% inspektorzy w trakcie prowadzonych kontroli w ka%dym przypadku sprawdzaj" uprawnienia kierowców do kierowania w!a&ciw" kategori" pojazdów zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, a tak%e weryfikuj" na podstawie przedstawianych do kontroli dokumentów, czy kierowcy zawodowi pojazdów ci$%arowych i autobusów spe!niaj" wymagania okre&lone przepisami ustawy o transporcie drogowym, w tym wymagania uko#czenia kursów dokszta!caj"cych w zakresie przewozu osób lub rzeczy oraz uzyskania pozytywnych &wiadectw bada# lekarskich i psychologicznych. Cz$&' pojazdów specjalistycznych ITD jest równie% wyposa%ana w urz"dzenia do pomiaru zawarto&ci alkoholu w wydychanym powietrzu i kierowcy poddawani s" wyrywkowym badaniom stanu trze(wo&ci.

1.1.4.6. Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, nieprawid!owo oznakowanych i wyposa(onych oraz przeciwdzia!anie procesowi degradacji dróg poprzez kontrol% masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów uczestnicz#cych w ruchu drogowym.
Znacz"cy wp!yw na bezpiecze#stwo w ruchu drogowym ma równie% stan techniczny u%ytkowanych pojazdów. W zwi"zku z powy%szym w trakcie ka%dej kontroli inspektorzy dokonuj" szczegó!owego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, pod wzgl$dem spe!niania wymogów okre&lonych w przepisach Prawa o ruchu drogowym. W 2007 r. inspektorzy transportu drogowego, w wyniku stwierdzenia z!ego stanu technicznego kontrolowanych pojazdów, zatrzymali 9 247 dowodów rejestracyjnych (w tym 7 058 pojazdów krajowe oraz 2 189 pojazdów zagraniczne), kieruj"c niesprawne pojazdy na dodatkowe badania techniczne. Niezaprzeczalny wp!yw na warunki i brd ma równie% stan infrastruktury drogowej. ITD realizuj"c zadanie kontroli masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów ma tym samym podwójny wp!yw na popraw$ bezpiecze#stwa w ruchu drogowym. Po pierwsze poprzez kontrol$ w tym zakresie ogranicza liczb$ pojazdów przekraczaj"cych dopuszczalne normy, które poruszaj"c si$ po drogach, stwarzaj" wi$ksze zagro%enie w ruchu. Po drugie przyczynia si$ do zastopowania procesu degradacji dróg, wywo!ywanego przez poruszanie si$ po nich prze!adowanych pojazdów, wp!ywaj"c po&rednio na popraw$ bezpiecze#stwa ruchu. W ramach realizacji powy%szego zadania w 2007 r. inspektorzy ITD skontrolowali 7 875 pojazdów, w tym 4 046 pojazdy przewo(ników polskich oraz 3 829 pojazdy przewo(ników zagranicznych.

36

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

49% 51%

przew o"nicy krajow i przew o"nicy zagraniczni

Rys. 8. Stosunek liczby kontroli przewo(ników krajowych i zagranicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 1 983 decyzje o na!o%eniu kary pieni$%nej na !"czn" kwot$ 6 700 tys. z! (1 418 decyzji na kwot$ 6 271 tys. z! na przewo(ników krajowych i 565 decyzji na kwot$ ok. 429 tys. z! – na przewo(ników zagranicznych). Z 5 061 stwierdzonych narusze# najcz$&ciej spotykanym jest przekroczenie dopuszczalnych na danej drodze nacisków na osie pojazdów, a nast$pnie przekroczenie dopuszczalnej masy ca!kowitej oraz wymiarów pojazdu wraz z !adunkiem. Struktur$ stwierdzonych narusze# w zakresie kontroli parametrów pojazdów na drogach przedstawia rys. 9.
10,7% 11,9%

77,4%

Przekroczenie DMC Przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi Przekroczenie wymiarów

Rys. 9. Struktura narusze# przepisów w zakresie kontroli parametrów pojazdów.

37

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.1.4.7. Udzia! Inspekcji Transportu Drogowego w mi%dzynarodowych dzia!aniach kontrolnych w celu poprawy bezpiecze"stwa ruchu drogowego.
ITD jest równie% cz!onkiem organizacji Europejskiej Kontroli Drogowej (Euro – Controle – Route/ECR), która zrzesza europejskie inspekcje kontroli drogowej. ITD w ramach swojego cz!onkostwa w tej organizacji bra!a czynny udzia! w mi$dzynarodowych kontrolach organizowanych w ramach ECR-u: ! w dniach 29 stycznia – 4 lutego 2007 r., kontrola ze szczególnym uwzgl$dnieniem mi$dzynarodowego transportu towarów, ! w dniach 24 lutego – 4 marca 2007 r., kontrola przewozu osób w miejsca „zimowego” wypoczynku – koordynowana przez Polsk$, ! w dniach 23 – 29 kwietnia 2007 r., kontrola techniczna pojazdów i wa%enie, ! w dniach 10 – 16 wrze&nia 2007 r., kontrola przewozu towarów niebezpiecznych – koordynowana przez Polsk$, ! w dniach 22 – 26 pa(dziernika 2007 r., kontrola w zakresie przewozu towarów, ! w dniach 10 – 16 grudnia 2007 r., kontrola przewozu osób w zwi"zku ze zwi$kszonym ruchem &wi"tecznym.

1.2. Ministerstwo Spraw Wewn'trznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewn$trznych i Administracji w 2007 r. kontynuowa!o realizacj$ rz"dowego programu ograniczania przest$pczo&ci i aspo!ecznych zachowa# pn. Razem Bezpieczniej, przyj$tego przez Rad$ Ministrów w grudniu 2006 r. Zgodnie z za!o%eniami powy%szego Programu realizowano ukierunkowane dzia!ania zmierzaj"ce do ograniczenia skali zjawisk i zachowa#, które budz" powszechny sprzeciw i poczucie zagro%enia. Jednym z obszarów wskazanych w programie, zakwalifikowanych do przeprowadzenia zintensyfikowanych dzia!a# w omawianym zakresie jest bezpiecze#stwo w ruchu drogowym. W obszarze tym wskazano nast$puj"ce problemy: ! du%" liczb$ wypadków drogowych, szczególnie ze skutkiem &miertelnym, ! du%" ilo&' przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu lub innego podobnie dzia!aj"cego &rodka, ! nadmiern" pr$dko&' pojazdów i liczne przypadki nieu%ywania pasów bezpiecze#stwa. Do niezb$dnych zada# zmierzaj"cych do ograniczenia skali wyst$puj"cych zagro%e# i nieprawid!owo&ci, a tak%e sposobów ich wsparcia, wyszczególnionych w ich realizacji, zaliczono: ! zwi$kszenie liczby i aktywno&ci patroli policyjnych na drogach, szczególnie w rejonie du%ych miast (zintensyfikowanie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli pr$dko&ci pojazdów wraz z ci"g!ym wdra%aniem nadzoru automatycznego), ! usprawnienie dzia!a# z zakresu kontroli technicznej pojazdu, ! intensyfikacja kontroli przewo(ników pod wzgl$dem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym (wspó!praca Policji z Inspekcj" Transportu Drogowego), ! edukacja w celu kszta!towania &wiadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektuj"cego prawo i szanuj"cego prawa innych uczestników tego ruchu, ! upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ! promowanie dzia!a# na rzecz bezpiecze#stwa w ruchu drogowym, ! zaostrzenie przepisów prawa w stosunku do sprawców !ami"cych przepisy ruchu drogowego, których naruszanie jest przyczyn" lub skutkiem najci$%szych i najcz$stszych wypadków drogowych (np. tych, którzy kieruj" pojazdem pod wp!ywem alkoholu lub &rodków odurzaj"cych, nie u%ywaj" pasów
38

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

bezpiecze#stwa), ! usprawnienie systemu &ci"galno&ci mandatów karnych w celu wykszta!cenia w kierowcach prze&wiadczenia o surowo&ci i nieuchronno&ci kary za naruszanie przepisów, ! w!"czenie Wychowania komunikacyjnego do Programu Edukacji dla bezpiecze"stwa, ! realizacja programów profilaktycznych na rzecz bezpiecze#stwa w ruchu drogowym, ! opracowanie i wdro%enie zasad kszta!towania bezpiecznej przestrzeni w ruchu drogowym. W bud%ecie pa#stwa na rok 2007 w ramach rezerwy celowej na realizacj$ programu Razem bezpieczniej zabezpieczono kwot$ 3 milionów z!otych na aktywizacj$ spo!eczno&ci lokalnych. Kwota ta jest przekazywana do bud%etów wojewodów na zadania realizowane przez organizacje pozarz"dowe i jednostki samorz"du terytorialnego. Z kwoty tej w 2007 r. na projekty w obszarze bezpiecze"stwa w ruchu drogowym przekazano !"cznie 685 471 z!. W 2007 r. Stra% Graniczna w ramach swych ustawowych zada# prowadzi!a dzia!ania zwi"zane z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przest$pstw przeciwko bezpiecze#stwu powszechnemu oraz przest$pstw przeciwko bezpiecze#stwu w komunikacji. Formacja ta zgodnie z ustaw" rozpoznaje, zapobiega i wykrywa przest$pstwa i wykroczenia zwi"zane z przemieszczaniem przez granic$ pa#stwow" przedmiotów okre&lonych w przepisach o broni i amunicji, materia!ach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury i o przeciwdzia!aniu narkomanii. Zapobiega tak%e transportowaniu bez zezwolenia przez granic$ odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materia!ów j"drowych i promieniotwórczych. W portach lotniczych prowadzone s" dzia!ania zwi"zane z kontrol" bezpiecze#stwa oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przest$pstw przeciwko bezpiecze#stwu powszechnemu oraz przest$pstw przeciwko bezpiecze#stwu w komunikacji lotniczej. Powy%sze dzia!ania Stra% Graniczna w 2007 r. realizowa!a zarówno samodzielnie, jak i we wspó!pracy z innymi s!u%bami takimi jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Stra% Ochrony Kolei, S!u%ba Celna, +andarmeria Wojskowa, Pa#stwowa Stra% Po%arna, a tak%e z organami administracji rz"dowej i jednostkami samorz"du terytorialnego. Prowadzone wspólne kontrole na drogach ukierunkowane by!y m.in. na przestrzeganie przepisów w zakresie ruchu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów transportu drogowego. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz SOK prowadzone by!y patrole w rejonie kolejowych szlaków komunikacyjnych, dworców kolejowych i autobusowych maj"ce na celu zapewnienia !adu i porz"dku publicznego, przeciwdzia!anie pope!nianiu przest$pstw i wykrocze# oraz reagowanie na zachowania spo!ecznie uci"%liwe i zagra%aj"ce bezpiecze#stwu podró%nych. W przej&ciach granicznych funkcjonariusze Stra%y Granicznej monitorowali i zg!aszali organom Policji i Stra%y Po%arnej wjazd do Polski pojazdów z materia!ami niebezpiecznymi celem zapewnienia bezpiecze#stwa na trasach przejazdu. W ramach zapewnienia bezpiecze#stwa w komunikacji drogowej Stra% Graniczna oprócz Policji wspó!dzia!a tak%e z ITD. Wspólne czynno&ci kontrolne prowadzone by!y pod k"tem przestrzegania przez przewo(ników przepisów okre&laj"cych zasady wykonywania mi$dzynarodowego transportu drogowego, wymogów dotycz"cych poruszania si$ pojazdami przekraczaj"cymi dopuszczaln" mas$, przepisów dotycz"cych mi$dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), przepisów zwi"zanych z czasem pracy kierowców oraz przepisów o ruchu drogowym, w tym dotycz"cych bezpiecze#stwa ruchu. Data 21.12.2007 r. tj. wej&cie Rzeczypospolitej Polskiej do Obszaru Schengen i zwi"zane z tym zniesienie kontroli granicznej na granicach wewn$trznych Schengen spowodowa!o przesuni$cie cz$&ci zada# realizowanych dot"d w przej&ciach granicznych na mobilne patrole prowadzone w ramach dzia!a# w!asnych oraz we wspó!dzia!aniu z innymi s!u%bami. Zaznaczenie roli Stra%y Granicznej w dzia!aniach na rzecz bezpiecze#stwa publicznego, a co za tym idzie w!"czenie jej do realizacji rz"dowego programu ograniczania przest$pczo&ci i aspo!ecznych zachowa#
39

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Razem bezpieczniej sta!o si$ elementem mobilizuj"cym i ugruntowuj"cym wspó!dzia!anie formacji z innymi s!u%bami oraz organami administracji na szczeblu wojewódzkim i lokalnym. Ponadto zgodnie z zaleceniami Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji dzia!a# administracji rz"dowej na rzecz poprawy bezpiecze#stwa podczas wypoczynku w okresie letnim w 2007 r. pn. BEZPIECZNE WAKACJE 2007, wojewodowie podj$li dzia!ania zmierzaj"ce do aktywizacji s!u%b odpowiedzialnych za bezpiecze#stwo, organów samorz"dowych oraz administracji zespolonej w województwie, a tak%e innych jednostek, które maj" wp!yw na warunki letniego pobytu i wypoczynku, jak i na bezpieczny dojazd do miejsc, gdzie by! on organizowany. Bezpieczne wakacje by!y realizacj" wspólnych inicjatyw z podmiotami pozarz"dowymi (organizacjami spo!ecznymi i ko&cio!ami) i wszelkimi innymi instytucjami, organizuj"cymi wypoczynek dzieciom i m!odzie%y w nast$puj"cych obszarach: ! bezpiecze!stwo na drogach (do i z miejsc wypoczynku), ! bezpiecze#stwo w miejscu wypoczynku, ! bezpiecze#stwo w miejscu zamieszkania. Realizacji okre&lonych w zaleceniach zada# w powy%szych obszarach towarzyszy!y zintegrowane dzia!ania wszystkich formacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji (w szczególno&ci Policji, Stra%y Granicznej, Pa#stwowej Stra%y Po%arnej) wsparte dzia!aniami administracji rz"dowej i samorz"du terytorialnego. Partnerem wspó!pracy by!a m.in. +andarmeria Wojskowa, Stra% Ochrony Kolei, a tak%e stra%e gminne/miejskie. Wspólne dzia!ania mia!y na celu podniesienie poziomu bezpiecze#stwa w&ród dzieci i m!odzie%y uczestnicz"cych w ró%norodnych, zorganizowanych i innych formach wypoczynku. W cz$&ci województw zadania koordynowa! bezpo&rednio wojewoda, b"d( te% do koordynacji upowa%nia! podleg!e sobie s!u%by, tj. centra zarz"dzania kryzysowego lub kuratoria o&wiaty. W ubieg!ym roku podczas okresu ferii zimowych, zwi"zanego z mo%liwo&ci" wyst"pienia zagro%e# przest$pczych oraz specyficznych zdarze# dla pory zimowej, MSWiA poleci!o wojewodom analogiczn" koordynacj$ dzia!a# na rzecz brd, zbie%n" z dzia!aniami letnimi. Scedowanie zada# podczas Bezpiecznych Wakacji 2007 na wojewodów, polega!o na zobowi"zaniu m.in. do: ! ustalania najistotniejszych problemów na terenie województwa dotycz"cych bezpiecze#stwa w czasie wakacji; ! aktywizowania wspó!pracy Policji z samorz"dem terytorialnym; ! organizowania wspó!pracy Policji z harcerstwem, organizacjami spo!ecznymi, ko&cio!ami na rzecz poprawy bezpiecze#stwa; ! organizowania wspó!pracy Policji i innych formacji z organizatorami wypoczynku letniego; ! promowania akcji, kampanii oraz dzia!a# edukacyjnych, propaguj"cych bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym; ! wspierania dzia!a# prewencyjnych podejmowanych przez s!u%by, maj"cych na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu zamieszkania oraz wypoczynku; ! bie%"cej wymiany informacji na temat istniej"cych potrzeb i problemów z przedstawicielami s!u%b, inspekcji oraz z partnerami spo!ecznymi zaanga%owanymi w dzia!ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa wakacyjnego; ! tworzenia turystycznych punktów informacyjnych zlokalizowanych na dworcach kolejowych, autobusowych, szlakach turystycznych; ! wspó!pracy z lokalnymi mediami celem rozpropagowania prowadzonych dzia!a# skierowanych na zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku. Podczas Wakacji 2007 policyjne dzia!ania ukierunkowano w szczególno&ci na zmniejszenie liczby osób zabitych w wypadkach drogowych. Dzia!ania te wynika!y z Krajowego Programu Bezpiecze"stwa Ruchu
40

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Drogowego GAMBIT 2005, rekomendacji Komisji Europejskiej oraz Programu dzia!ania na rok 2007 Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL oraz inicjatyw w!asnych. W tym okresie koordynowano nast$puj"ce dzia!ania prowadzone przez jednostki Policji: a) Kontrola trze(wo&ci kieruj"cych – dzia!ania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kieruj"cych w stanie po u%yciu alkoholu lub w stanie nietrze(wo&ci, b"d( &rodków dzia!aj"cych podobnie do alkoholu. Podczas ca!odobowych dzia!a#, przeprowadzonych dwukrotnie w okresie wakacji, poddano badaniu na zawarto&' alkoholu 37 082 kieruj"cych, a 288 testom na obecno&' &rodków odurzaj"cych. Ujawniono 1 568 kieruj"cych pojazdami pod wp!ywem alkoholu oraz 6 pod wp!ywem &rodków odurzaj"cych. b) Kontrola pr$dko&ci – dzia!ania polegaj"ce na egzekwowaniu od kieruj"cych stosowania si$ do ogranicze# pr$dko&ci. W przeprowadzonych pi$ciokrotnie dzia!aniach ujawniono przy u%yciu r$cznych mierników pr$dko&ci i wideorejestratorów 39 118 wykrocze# oraz 16 095 wykrocze# zarejestrowanych automatycznie. Na uwag$ zas!uguje fakt, i% z 377 wypadków, które wydarzy!y si$ w dniach dzia!a#, tylko 2 zaistnia!y w miejscach obj$tych automatycznym pomiarem pr$dko&ci. c) U%ywanie pasów bezpiecze#stwa – dzia!ania ukierunkowane na stosowanie si$ kieruj"cych i pasa%erów do obowi"zku jazdy w pasach bezpiecze#stwa oraz stosowania urz"dze# do przewozu dzieci. W przeprowadzonych dwukrotnie dzia!aniach skontrolowano 29 760 pojazdów i ujawniono 6 422 przypadki niekorzystania przez kieruj"cych z pasów bezpiecze#stwa, 1 390 przypadków niekorzystania z pasów przez pasa%erów oraz 270 przypadków nieprawid!owego przewo%enia dzieci. d) Transport drogowy – dzia!ania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawid!owo&ci zwi"zanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. W przeprowadzonych dzia!aniach skontrolowano 23 517 pojazdów w tym 6 734 samochody ci$%arowe i 2 667 autobusów. Ujawniono: ! 215 kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu; ! 8 517 narusze# przepisów o ruchu drogowym; ! 52 naruszenia zwi"zane z czasem pracy kierowcy; ! 1 979 nieprawid!owo&ci w stanie technicznym pojazdów; ! na!o%ono 7 304 mandatów karnych; ! zatrzymano 1 948 dowodów rejestracyjnych i 157 uprawnie# do kierowania pojazdami. e) Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – dzia!ania maj"ce na celu bezpiecze#stwo pieszych i rowerzystów oraz ich stosowanie si$ do przepisów ruchu drogowego. W przeprowadzonych dzia!aniach ujawniono 602 wykroczenia pope!nione przez kieruj"cych pojazdami, polegaj"ce na nieust"pieniu pierwsze#stwa pieszemu oraz nieprawid!owemu przeje%d%aniu przej&' dla pieszych, jak równie% 1 754 wykroczenia pope!nione przez rowerzystów i 5 837 wykrocze# pope!nionych przez pieszych. W stosunku do rowerzystów i pieszych policjanci zastosowali !"cznie 7 457 &rodków prawnych. Ponadto, w okresie wakacji 2007 r. nadzorowano dzia!ania Bezpieczny weekend – polegaj"ce na zapewnieniu bezpiecze#stwa i porz"dku w ruchu drogowym podczas wzmo%onych przejazdów wyjazdowo – powrotnych, ze szczególnym uwzgl$dnieniem tzw. d!ugiego sierpniowego weekendu. Intensywno&' oraz sposób przeprowadzenia tych dzia!a# dostosowany by! przez jednostki terenowe Policji do bie%"cych potrzeb lokalnych. Dokonuj"c analizy przeprowadzonych dzia!a# nale%y podkre&li' i% odnios!y one po%"dany skutek - wakacje w 2007 r. by!y bezpieczniejsze. W porównaniu z rokiem ubieg!ym, odnotowano mniejsz" liczb$ wypadków drogowych oraz mniejsz" liczb$ osób w nich zabitych i rannych. W okresie letnim (23.06 – 31.08.2007 r.) na terenie Polski zaistnia!o 9 799 wypadków drogowych, w wyniku których &mier' ponios!o 1 080 osób, a obra%enia cia!a odnios!o 13 145 osób. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg!ego jest to:
41

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

! mniej wypadków o 259, ! mniej osób zabitych o 56, ! mniej osób rannych o 49,

tj. - 2,6 %, tj.- 4,9 %, tj. - 0,4 %.

Ponadto, nale%y podkre&li', %e w badanym okresie stwierdzono spadek liczby ujawnionych kieruj"cych pojazdami pod wp!ywem alkoholu (w stanie po u%yciu alkoholu oraz w stanie nietrze(wo&ci) o 13 017 osób, którego przyczyn nale%y upatrywa' m.in. w prowadzonych dzia!aniach i kampaniach medialnych. Wspomnie' nale%y równie% o wdro%eniu od lipca 2007 r. do taktyki pe!nienia s!u%by na drogach dzia!a# kaskadowych. Obserwacje zachowa# kieruj"cych w miejscach automatycznego pomiaru pr$dko&ci doprowadzi!y do stwierdzenia, %e zdecydowana wi$kszo&' kieruj"cych zmniejsza pr$dko&' jazdy w strefie pomiaru, za& przed i za punktem nie stosuje si$ do ogranicze#, co wskazywa!o na potrzeb$ zintensyfikowania dzia!a# kontrolnych w postaci stacjonarnego lub dynamicznego pomiaru pr$dko&ci w miejscach s"siaduj"cych z usytuowanymi masztami fotoradarów. Zgodnie z wydanymi w powy%szej sprawie poleceniami, jednostki terenowe Policji, w oparciu o w!asn" analiz$ stanu bezpiecze#stwa okre&li!y drogi, gdzie zaistnia!o najwi$cej zdarze#, a których przyczyn" by!o przekroczenie dozwolonej pr$dko&ci. W pierwszej kolejno&ci na te odcinki dróg, kierowane by!y patrole, które ujawnia!y wykroczenia w s"siaduj"cych ze sob" miejscach. Zintensyfikowany zosta! równie% nadzór dynamiczny nad ruchem drogowym, realizowany przy wykorzystaniu pojazdów wyposa%onych w wideorejestrator. Skuteczno&' tej formy nadzoru potwierdzona zosta!a we wcze&niej prowadzonych dzia!aniach, czego efektem by!a poprawa bezpiecze#stwa na odcinkach dróg obj$tych nadzorem dynamicznym. Pozytywnym symptomem wdra%ania nowych form pe!nienia s!u%by na drogach sta!o si$ coraz szersze wykorzystanie do koordynacji dzia!a# i nadzoru nad ruchem statków powietrznych, zarówno policyjnych, jak i cywilnych w ramach wspó!pracy z lokalnymi aeroklubami. Ponadto, w okresie wakacyjnym z inicjatywy komend wojewódzkich Policji realizowane by!y dzia!ania lokalne, w&ród których wymieni' nale%y: ! Bezpieczna ósemka - (2 razy) – prowadzone wspólnie z GDDKiA, polegaj"ce na zwi$kszeniu liczby patroli na drodze krajowej nr 8, z udzia!em lotnictwa policyjnego, po!"czone z kampani" medialn" skierowan" do uczestników ruchu drogowego, obrazuj"c" skutki nie stosowania si$ do przepisów ruchu drogowego; ! Bezpieczne Bieszczady – polegaj"ce na obj$ciu szczególnym nadzorem ci"gów komunikacyjnych prowadz"cych do najpopularniejszych w regionie miejsc letniego wypoczynku; ! Bezpieczna droga – realizowana poprzez skoncentrowanie radiowozów wyposa%onych w wideorejestrator na wybranym odcinku drogi w granicach jednego lub dwóch województw – prowadzone cyklicznie w dni weekendowe; ! Bezpieczna trasa – realizowane poprzez kierowanie maksymalnej liczby policjantów wyposa%onych w sprz$t do pomiaru pr$dko&ci na wybrane odcinki drogi w obszarze jednego województwa prowadzone cyklicznie w dni weekendowe przy wsparciu sprz$tu lotniczego z lokalnego aeroklubu. Przewiduj"c wzrost zagro%enia bezpiecze#stwa w ruchu drogowym wynikaj"cy ze wzmo%onego ruchu tranzytowego i lokalnego Komenda G!ówna Policji zintensyfikowa!a wspó!prac$ z Komend" G!ówn" +andarmerii Wojskowej, wynikiem której by!a mo%liwo&' wsparcia Policji przez %o!nierzy +andarmerii Wojskowej (na mocy Zarz"dzenia Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie u%ycia %o!nierzy +andarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji (M.P. Nr 57, poz. 648)), co pozwoli!o w sposób istotny zwi$kszy' liczb$ patroli na drogach, zw!aszcza w trakcie przeprowadzonych dzia!a# Ostatni weekend wakacji. Ponadto dostrzegaj"c konieczno&' zagwarantowania w!a&ciwego poziomu w zakresie bezpiecze#stwa w komunikacji publicznej w dniu 18 czerwca 2007 r. w trakcie posiedzenia Centralnego Zespo!u ds. Bezpiecze#stwa na obszarach kolejowych, w&ród szeregu omawianych zagadnie# poruszono temat
42

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

dotycz"cy zapewnienia bezpiecze#stwa na obszarach kolejowych w zwi"zku z sezonem urlopowo wypoczynkowym, uwzgl$dniaj"c zalecenia MSWiA Bezpieczne Wakacje 2007. Jednym z wniosków tego posiedzenia by!o zobligowanie podmiotów uczestnicz"cych w pracach Centralnego Zespo!u do podejmowania dzia!a# na rzecz bezpiecze#stwa podró%nych. Przyj$to tak%e zapis, %e wybrane spó!ki kolejowe realizowa' b$d" przedsi$wzi$cia sprzyjaj"ce bezpiecze#stwu podró%nych w okresie wakacyjno - urlopowym. Zgodnie z wytycznymi Komendanta G!ównego Policji, z dnia 20 czerwca 2001 r. zawartymi w Planie wspó!dzia!ania Komend Wojewódzkich Policji w prewencyjno - operacyjnym zabezpieczeniu poci#gów w komunikacji krajowej i mi%dzynarodowej, w zakresie zapewnienia bezpiecze"stwa podró(nych, w wybranych jednostkach Policji kontynuowane by!y w tym okresie dzia!ania prewencyjne i operacyjne na g!ównych szlakach kolejowych PKP przebiegaj"cych przez teren kraju. Funkcjonariusze Stra%y Granicznej w ramach zada# wakacyjnych przeprowadzali szczegó!ow" kontrol$ stanu technicznego pojazdów w tym w szczególno&ci autobusów przewo%"cych dzieci i m!odzie%. Podczas kontroli autobusów zdarza!y si$ przypadki nieprawid!owo&ci dot. ich wyposa%enia, braku dokumentów oraz nieprawid!owego stanu technicznego, które skutkowa!y odmow" przekroczenia granicy pa#stwowej. Przyk!adem tego mog" by' dzia!ania prowadzone na odcinku Warmi#sko – Mazurskiego OSG gdzie skontrolowano w przej&ciach granicznych 4 830 autobusy i stwierdzono m.in.: nieprawid!owy stan techniczny 5 autobusów, którym nie zezwolono na przekroczenie granicy pa#stwowej. W okresie nasilonego ruchu granicznego we wszystkich przej&ciach drogowych kierowano do kontroli autobusów przewo%"cych dzieci i m!odzie% dodatkowych funkcjonariuszy Stra%y Granicznej celem maksymalnego skrócenia czasu odprawy granicznej, które dzi$ki temu przebiega!y sprawnie i bez zak!óce#. Realizowana jest &cis!a wspó!praca w zakresie sprawnego dokonywania odpraw granicznych z Urz$dami Celnymi oraz s!u%bami granicznymi stron s"siednich. Równie% w ramach dzia!a# wakacyjnych podejmowano szereg inicjatyw na poziomie lokalnym. Na terenie województwa lubelskiego funkcjonariusze Stra%y Ochrony Kolei brali czynny udzia! w kampanii spo!ecznej Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj si% i (yj, na wytypowanych przejazdach kolejowych. Ogó!em na przejazdach w akcji wylegitymowano kierowców, a w 64 przypadkach ra%"cego naruszania przepisów na!o%ono mandaty karne. Inspektorzy WITD prowadzili kontrole drogowe, w toku których ogó!em skontrolowano 128 autobusów przewo%"cych osoby, w tym: ! 23 autobusy wykonuj"ce przewozy dzieci na/z letniego wypoczynku w ramach akcji Bezpieczny Autokar – wakacje 2007 r. W wyniku kontroli na!o%ono 5 mandatów karnych oraz zatrzymano 2 dowody rejestracyjne, ! 105 autobusów w ramach dzia!a# kontrolnych Przewóz osób – bezpieczny autokar. Ponadto Oddzia! +andarmerii Wojskowej wraz z podleg!ymi Placówkami +W z terenu województwa wystawi! !"cznie 206 patroli (podczas zabezpieczenia imprez masowych 34), z tego wspólnie z Policj" 123. W województwie ma!opolskim podczas prowadzenia dzia!a# o charakterze wielopodmiotowym podj$ta zosta!a wspó!praca z przedstawicielami w!adz o&wiatowych, samorz"dami, organizatorami wypoczynku oraz m.in. Inspekcj" Transportu Drogowego, Stra%" Miejsk", Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony *rodowiska, Okr$gowymi Stacjami Diagnostycznymi. Dzia!ania kontrolne uzupe!niane by!y aktywn" dzia!alno&ci" informacyjno – edukacyjn", polegaj"c" na &cis!ym wspó!dzia!aniu ze &rodkami masowego przekazu. Krajowe Centrum Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego zorganizowa!o w Gda#sku konferencj$, w której poruszono problem genezy i przyczyn powstawania wypadków drogowych, w szczególno&ci ze skutkiem &miertelnym. Pod koniec czerwca 2007 r. w Urz$dzie Marsza!kowskim odby!o si$ seminarium, którego g!ówny w"tek stanowi!y Drzewa w koronie drogi. Podczas spotkania wypracowano stanowisko, i% drzewa przydro%ne ograniczaj" widoczno&', zas!aniaj" znaki drogowe, nie pozostawiaj" miejsca pieszym oraz powoduj" szkody w infrastrukturze. Z drugiej strony ekolodzy w trosce o &rodowisko naturalne s"
43

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

przeciwni radykalnej wycince drzew. By!o to pierwsze spotkanie obydwu &rodowisk – drogowców i ekologów. W wyniku dyskusji wypracowano nast$puj"ce wnioski: ! najwi$cej ofiar &miertelnych zwi"zanych z najechaniem na drzewo ma miejsce w miesi"cach letnich w dni weekendowe, w godzinach wieczornych i nocnych, a ich sprawcami s" g!ównie m!odzi i niedo&wiadczeni kierowcy, ! na podstawie wykonanych bada# nie stwierdzono znacz"cych zmian zachowania u%ytkowników dróg po wycince przydro%nych drzew, ! do &rodków poprawy brd nale%" obok wycinki drzew, równie% stosowanie barier bezpiecze#stwa, budowa zatok bezpiecze#stwa, oznakowanie oraz budowa nowej jezdni poza rosn"cymi drzewami, ! w przypadku wycinki drzew nale%y to zrobi' w pierwszej kolejno&ci przy wa%nych drogach krajowych i wojewódzkich, na !ukach poziomych, przy braku widoczno&ci na wjazdach i skrzy%owaniach, przy braku mo%liwo&ci podj$cia innych dzia!a#, w lasach i w przypadku istnienia drugiego rz$du drzew za rowem odwadniaj"cym oraz nale%y wycina' drzewa chore i uszkodzone, gro%"ce zawaleniem, ! nale%y opracowa' zasady kszta!towania bezpiecznej strefy drogi i wdra%a' je poprzez stosowanie ich zalece# w projektach nowych dróg oraz modernizacji ju% istniej"cych, ! niezb$dne jest koordynowanie dzia!a# pomi$dzy wszystkimi instytucjami maj"cymi wp!yw na kszta!t drogi i jej otoczenie, ! nale%y zmieni' pozycj$ w karcie zdarzenia drogowego polegaj"c" na wydzieleniu oddzielnej kategorii wypadków – najechania na drzewo, co umo%liwi dok!adniejsze analizy brd. Podczas wakacji na terenie województwa zachodniopomorskiego wzmo%ono dzia!ania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kieruj"cych b"d( b$d"cych pod wp!ywem narkotyków – Policja pomorska otrzyma!a oko!o 1 500 narkotestów z KGP co umo%liwi!o prowadzenie efektywnych dzia!a#. Funkcjonariusze uczestniczyli w III edycji kampanii profilaktycznej, prowadzonej przez PKP pn. Zatrzymaj si% i (yj – zwi"zanej z bezpiecze#stwem na przejazdach kolejowych. W ramach tych dzia!a# wzmo%ono kontrole w rejonach przejazdów kolejowych. Ministerstwo Spraw Wewn$trznych i Administracji pracuje nad projektem Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym), który zosta! umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Du%ych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko w ramach osi priorytetowej VIII Bezpiecze#stwo transportu i krajowe sieci transportowe. W za!o%eniach przyj$to, %e przewidywany koszt realizacji przedsi$wzi$cia wyniesie ok. 57 mln euro. Realizacja projektu przewidziana zosta!a na lata 20082013. W ramach prac planowane jest powo!anie mi$dzyresortowego Zespo!u do opracowania dokumentów koncepcyjnych dotycz"cych automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Projekt zosta! skierowany do uzgodnie# mi$dzyresortowych. Zespó! sk!ada' si$ b$dzie z przedstawicieli administracji rz"dowej oraz instytucji realizuj"cych zadania zwi"zane z bezpiecze#stwem ruchu drogowego, a do jego zada# nale%a!o b$dzie : ! opracowanie koncepcji automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym b$d"cego dokumentem programowym, ! opracowanie projektu przepisów wprowadzaj"cych system umo%liwiaj"cych automatyczn" obs!ug$ wykrocze# w ruchu drogowym ujawnionych za pomoc" urz"dze# samoczynnie rejestruj"cych obraz. Ostateczny kszta!t projektu zostanie okre&lony po zako#czeniu prac powy%szego Zespo!u. Niemiej jednak dotyczy' on b$dzie w szczególno&ci budowy centralnego systemu obs!ugi wykrocze# ujawnionych za pomoc" fotoradarów, w tym pe!n" automatyzacj$ ich obs!ugi od momentu zarejestrowania wykroczenia, poprzez ustalenie w!a&ciciela pojazdu (na podstawie numerów tablic rejestracyjnych) do ukarania sprawcy.

44

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.2.1. Komenda G"ówna Policji
W 2007 r. na terenie kraju prowadzone by!y dzia!ania kontrolno – prewencyjne inicjowane i nadzorowane przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, wynikaj"ce z Krajowego Programu Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, rekomendacji Komisji Europejskiej z dnia 21 pa(dziernika 2003 r. w sprawie egzekwowania przepisów w dziedzinie bezpiecze#stwa ruchu drogowego (2004/345/EC) oraz Programu dzia!ania na rok 2007 Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL w nast$puj"cych obszarach.

1.2.1.1. Trze'wo&)
Dzia!ania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kieruj"cych w stanie po u%yciu alkoholu lub w stanie nietrze(wo&ci b"d( &rodków dzia!aj"cych podobnie do alkoholu (dzia$ania przeprowadzono 12 razy). W trakcie prowadzonych dzia!a#: ! poddano badaniu na zawarto&' alkoholu 254 032 kieruj"cych i 1 823 kieruj"cych na zawarto&' &rodków dzia!aj"cych podobnie do alkoholu, ! ujawniono 7 558 kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu, co stanowi 2,98% poddanych badaniu oraz 21 kieruj"cych b$d"cych pod wp!ywem &rodków dzia!aj"cych podobnie do alkoholu, ! ujawniono 606 przest$pstw z art. 244 KK (kierowanie w czasie obowi"zywania zakazu prowadzenia pojazdów). razem 4 532 153 10 356 5 791 32 600 21 579 s!u%ba 4 278 121 9 241 5 245 29 815 18 467 dzia!ania 254 032 1 115 546 2 785 3 112

liczba legitymowanych kieruj"cych liczba ujawnionych wykrocze# art. 87 § 1 liczba ujawnionych wykrocze# art. 87 § 2 liczba ujawnionych przest$pstw art. 178a § 1 liczba ujawnionych przest$pstw art. 178a § 2

art. 87 § 1 art. 87 § 2 art. 87 art. 178a § 1 art. 178a § 2 art. 178a art. 87 + art. 178a

EFEKTYWNO*, [%] s!u%ba dzia!ania (0,20) 0,22 (0,40) 0,44 (0,14) 0,12 (0,22) 0,22 (0,34) 0,34 (0,62) 0,66 (0,65) 0,70 (1,07) 1,11 (0,42) 0,43 (1,20) 1,23 (1,08) 1,13 (2,27) 2,32 (1,43) 1,47 (2,89) 2,98

UJAWNIALNO*, [1/doba] s!u%ba dzia!ania (25) 26 (85) 93 (18) 15 (45) 46 (43) 41 (130) 139 (83) 85 (225) 232 (53) 52 (252) 259 (136)137 (477) 491 (179) 178 (607) 630

UWAGA: w nawiasie dane za I pó!rocze 2007 EFEKTYWNO*, – stosunek liczby ujawnionych wykrocze# (przest$pstw) do liczby legitymowanych kieruj"cych * 100%. UJAWNIALNO*, – stosunek liczy ujawnionych wykrocze# (przest$pstw) do liczby dni (s!u%ba – 353; dzia!ania – 12).

45

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO
Informacja o efektach dzia"a! "TRZE#WO$%" przeprowadzonych w 2007 na terenie kraju
Dzia"ania TRZE#WO$%
Lp.
ALKOHOL liczba zatrzymanych uprawnie& do kierowania liczba przebadanych kieruj%cych liczba przebadanych kieruj%cych NARKOTYKI liczba zatrzymanych uprawnie& do kierowania Liczba ujawnionych przest(pstw z art. 244 kk liczba innych policjantów bior%cych udzia$ w dzia$aniach liczba policjantów ruchu drogowego bior%cych udzial w dzia$aniach liczba punktów kontrolnych w których prowadzono dzia$ania

Dane dotycz'ce wypadków zaistnia"ych w trakcie dzia"a! oraz ich skutków
liczba zabitych w wypadkach z poz.17
liczba wypadków spowodowanych przez kieruj%cych pod wp$ywem alkoholu

liczba ujawnionych kieruj%cych

art. 87 § art. 87 § art.178a art.178a 1 KW 2 KW § 1 KK § 2 KK

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Stycze! Luty Marzec Kwiecie! Maj Czerwiec Lipiec Sierpie! Wrzesie! Pa&dziernik Listopad Grudzie!

3 4276 3971 3809 3521 3687 3534 3544 3398 3450 3701 4084 3885

4 2411 2432 2315 2108 2242 2147 1936 2117 2201 2357 2525 2374

5 2905 2891 2428 2295 2477 2304 2510 2561 1927 2268 2627 2573

6 20585 21783 21097 20610 22058 20162 17609 19473 22630 23287 22285 22453

7 92 76 86 87 83 86 122 96 81 108 101 97

8 27 35 43 36 63 67 46 65 62 52 27 23

9 219 239 213 284 207 190 352 176 195 222 247 241

10 162 227 275 246 279 323 392 319 285 301 172 131

11 248 251 242 258 237 205 339 203 191 246 269 252

12 102 78 195 147 247 143 115 173 99 129 137 258

13 1 0 1 2 2 0 0 6 1 2 3 3

14 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 3 2

15 50 53 64 39 49 54 68 35 44 64 44 42

16 45 71 65 100 98 78 115 108 99 83 93 109

17 2 6 8 24 7 7 20 8 7 10 9 5

18 0 2 0 3 1 2 4 3 1 3 1 4

254032

44860

27165

29766

1115

2785

3112

2941

1823

1064

546

606

113

21

12

Informacja o efektach dzia"a! "TRZE#WO$%" przeprowadzonych w 2007 roku na terenie kraju
Dzia"ania TRZE#WO$%
Lp. województwo
ALKOHOL liczba przebadanych kieruj%cych liczba zatrzymanych uprawnie& do kierowania liczba przebadanych kieruj%cych NARKOTYKI liczba zatrzymanych uprawnie& do kierowania Liczba ujawnionych przest(pstw z art. 244 kk liczba innych policjantów bior%cych udzia$ w dzia$aniach liczba policjantów ruchu drogowego bior%cych udzial w dzia$aniach liczba punktów kontrolnych w których prowadzono dzia$ania

Dane dotycz'ce wypadków zaistnia"ych w trakcie dzia"a! oraz ich skutków
liczba zabitych w wypadkach z poz.17
liczba wypadków spowodowanych przez kieruj%cych pod wp$ywem alkoholu

24
18 1 0 1 1 5 0 2 1 2 2 3 1 0 3 1 0 1 24

SUMA

liczba ujawnionych kieruj%cych

art. 87 § art. 87 § art.178a art.178a 1 KW 2 KW § 1 KK § 2 KK

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 Dolno(l'skie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma"opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie $l'skie $wi*tokrzyskie Warmi!sko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP
SUMA

3 3661 3800 2360 1044 3491 2422 3188 1522 2432 1195 3142 4084 2282 2551 5727 1402 557 44860

4 2112 1381 1983 802 2171 1493 1913 710 1404 1171 1440 3331 818 1122 2659 1145 1510 27165

5 3904 2703 2065 1010 1099 1477 1282 1037 2777 1345 2368 1588 1634 535 3298 1053 591 29766

6 14048 13157 10789 4317 19302 35751 13923 8891 10391 12731 15613 22064 9882 13500 28148 14562 6963 254032

7 50 35 35 36 61 154 57 33 47 62 88 168 36 40 119 66 28 1115

8 20 14 10 21 48 76 34 12 10 14 30 123 21 18 44 40 11 546

9 211 166 135 89 197 227 155 70 151 158 193 356 98 127 245 149 58 2785

10 229 163 139 101 299 202 195 122 187 96 165 488 135 100 248 182 61 3112

11 184 149 112 79 197 306 162 87 151 170 202 413 79 114 294 168 74 2941

12 963 20 2 141 19 30 41 13 89 11 15 169 33 0 90 116 71 1823

13 1 1 0 6 0 2 0 0 1 2 1 3 1 0 1 2 0 21

14 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 12

15 54 41 34 20 55 82 54 7 27 17 31 49 19 29 39 44 4 606

16 95 40 73 24 90 26 67 18 60 29 69 115 51 38 129 54 86 1064

17 10 6 13 1 12 4 10 4 7 5 9 6 1 5 11 2 7 113

1.2.1.2. Pr%dko&)
Dzia!ania polegaj"ce na egzekwowaniu od kieruj"cych stosowania si$ do ogranicze# pr$dko&ci (dzia$ania przeprowadzono 19 razy). W trakcie prowadzonych dzia!a#: ! skontrolowano 292 352 pojazdy, ! ujawniono 153 037 przypadków przekroczenia pr$dko&ci przy u%yciu RMP i wideorejestratorów oraz 64 197 przy u%yciu urz"dze# automatycznych, ! na!o%ono 146 992 mandaty karne, ! z zaistnia!ych 1 502 w trakcie prowadzonych dzia!a# wypadków drogowych tylko 10 wydarzy!o si$ w miejscach obj$tych pomiarem automatycznym, ! niedostosowanie pr$dko&ci do warunków jazdy by!o przyczyn" 219 (14,6%) zaistnia!ych wypadków (w normalnej s!u%bie w roku 2006 odsetek ten wynosi! 29,4%).
46

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

liczba rannych w wypadkach z poz.17

liczba ujawnionych kierujacych

liczba wypadków

19 12 9 16 1 18 4 24 4 16 7 8 6 0 36 35 9 17 222

222

liczba rannych w wypadkach z poz.17

liczba ujawnionych kierujacych

liczba wypadków

19 5 10 13 54 10 21 26 22 15 21 14 11

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

liczba na!o%onych mandatów karnych za przekroczenie pr$dko&ci liczba dni ujawnialno&' [1/doba]
UWAGA: w nawiasie dane za I pó!rocze 2007

razem (589 995) 1 209 109 (181) 365 (3 260) 3 313

s!u%ba (523 476) 1 062 117 (172) 346 (3 044) 3 070

dzia!ania (66 519) 146 992 (9) 19 (7 391) 7 736

Informacja o efektach dzia"a! "PR+DKO$%" przeprowadzonych w roku 2007 na terenie kraju
liczba innych policjantów bior%cych udzia$ w dzia$aniach liczba policjantów ruchu drogowego bior%cych udzia$ w dzia$aniach liczba przekrocze& pr(dko#ci zarejestrowanych automatycznie przez inne s$u'by

Dzia"ania PR+DKO$%

Pomiar z wykorzystaniem RMP i videorejestratorów
liczba videorejestratorów u'ytych w dzia$aniach $%czny czas pracy RMP i videorejestratorów liczba skontrolowanych pojazdów

Pomiar z u,yciem urz'dze! automatycznych
liczba u'ytych urz%dze& automatycznych w tym

$%czny czas pracy urz%dze& automatycznych

liczba na$o'onych mandatów karnych za wykroczenia zarejestrowane automatycznie

liczba przekrocze& pr(dko#ci pope$niona pojazdami zarejestrowanymi za granic%

Dane dotycz'ce wypadków zaistnia"ych w trakcie dzia"a! oraz ich skutków
wypadki ogó$em wypadki w miejscach nadzoru automatycznego wypadki z powodu niedostosowania pr(dko#ci jazdy

liczba na$o'onych mandatów karnych

liczba ujawnionych przekrocze& pr(dko#ci

liczba RMP u'ytych w dzia$aniach

liczba zarejestrowanych przekrocze& pr(dko#ci

Lp.

samochody ci('arowe

samochody ci('arowe

samochody osobowe

samochody osobowe

stacjonarne

motocykle

motocykle

mobilne

ogó$em

ogó$em

zabici

zabici

zabici 32

liczba

liczba

liczba

ranni

ranni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Stycze! Luty Marzec 01-kwi 02-kwi 01-maj 02-maj 01-cze 02-cze 01-lip 02-lip 01-sie 02-sie 01-wrz 02-wrz 01-pa& 02-pa& Listopad Grudzie!

2051 2132 2224 2179 1986 1774 1849 1998 1836 1991 1937 1930 2066 1985 1831 2205 2241 2372 2239

504 543 497 476 390 448 339 378 477 452 495 404 387 341 354 446 382 578 411

16093 16989 16105 16980 16310 13038 14629 15785 13310 13836 14249 14645 15201 13401 14181 17214 17674 16168 16544

7478 7747 7800 8434 8763 7113 7176 8116 6679 7659 7822 8344 8614 6927 8118 9755 8996 8930 8566

6762 6501 7077 7402 7902 6627 6333 7201 6040 6538 7126 7596 7724 6224 7629 8694 8117 8032 7615

664 776 718 693 801 432 694 719 607 666 582 681 804 655 391 915 865 886 911

4 3 14 12 32 27 28 37 12 20 32 27 28 22 47 20 12 1 4

32 51 13 27 16 64 22 47 18 20 34 40 24 20 25 61 19 11 49

6895 6963 6663 7678 7840 6360 6464 7390 5986 6890 7173 7690 7794 6342 7379 8829 8108 8155 7727

963 1007 1003 993 996 849 884 936 844 893 905 929 958 882 870 1043 1019 1028 1094

94 91 129 101 118 103 90 100 90 117 127 119 110 110 97 141 105 133 128

3615,5 3690 3940 3779 3835 2953 3029 3325 2945 3094 3455 3330 3709 3243 3216 3824 3791 4203 3769

3600 3875 4159 4444 3683 4450 2923 3653 2233 2995 3914 3714 3239 2193 3623 3559 2214 2624 3102

3332 3546 3665 3964 3019 3945 2562 3113 1940 2608 3508 3296 2866 1953 3390 3194 1989 2260 2748

232 285 272 321 234 268 189 262 136 299 200 294 241 167 149 288 187 337 307

3 5 12 7 24 9 13 13 2 13 28 19 18 4 46 12 8 0 0

4 7 4 0 1 8 16 19 67 6 33 13 3 1 5 29 39 17 15

550 477 569 736 455 305 382 531 275 494 352 507 575 246 439 469 331 441 532

44 39 37 39 61 25 22 28 23 21 26 22 37 27 29 24 21 27 30

71 69 68 74 70 55 58 67 50 52 58 67 64 51 61 75 75 56 69

445 492 549 590 440 429 355 468 327 335 371 472 491 343 516 447 406 403 472

173 121 161 362 215 187 164 221 132 202 176 207 272 162 228 150 180 152 160

200 173 102 3 2 1 40 6 0 14 17 658 533 304 490 321 624 593 260

67 64 64 75 88 70
107

8 5 9

89 75
82

1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0

9 13 8 10 13 9 10 9 13 15 11 11 11 15 14 9 9 26 4

1 0 3 0 3 0 1 0 0 3 3 0 1 1 3 1 0 0 0

18 21 14 17 14 12 15 28 15 17 21 13 20 15 10 12 34 6

14 84 8
77

10 106 1 3 128 2 5 104 0 2 108 0 6
69

84 69 59 83 79 87 84 89 74 82 100 77

0

11 109 0 4 108 1 5 111 1 7
94

1 0 1 0

9 107 0 10 89 8 8
97

4 118 0 86

292352

153037

137140

138326

38826

13460

18096

66746

64197

56898

8302

2103

4668

8666

1210

8351

3625

4341

1502

1841

382

593

236

287

582

136

219

10

11

Informacja o efektach dzia"a! "PR+DKO$%" przeprowadzonych w 2007 roku na terenie kraju
liczba innych policjantów bior%cych udzia$ w dzia$aniach liczba policjantów ruchu drogowego bior%cych udzia$ w dzia$aniach liczba przekrocze& pr(dko#ci zarejestrowanych automatycznie przez inne s$u'by

Dzia"ania PR+DKO$%

Pomiar z wykorzystaniem RMP i videorejestratorów
liczba videorejestratorów u'ytych w dzia$aniach $%czny czas pracy RMP i videorejestratorów liczba skontrolowanych pojazdów

Pomiar z u,yciem urz'dze! automatycznych
liczba u'ytych urz%dze& automatycznych w tym

$%czny czas pracy urz%dze& automatycznych

liczba na$o'onych mandatów karnych za wykroczenia zarejestrowane automatycznie

liczba przekrocze& pr(dko#ci pope$niona pojazdami zarejestrowanymi za granic%

Dane dotycz'ce wypadków zaistnia"ych w trakcie dzia"a! oraz ich skutków
wypadki w miejscach nadzoru automatycznego wypadki z powodu niedostosowania pr(dko#ci jazdy

liczba na$o'onych mandatów karnych

liczba ujawnionych przekrocze& pr(dko#ci

liczba RMP u'ytych w dzia$aniach

liczba zarejestrowanych przekrocze& pr(dko#ci

wypadki ogó$em

Lp. województwo

samochody ci('arowe

samochody ci('arowe

samochody osobowe

samochody osobowe

stacjonarne

motocykle

motocykle

mobilne

ogó$em

ogó$em

zabici

zabici

zabici 32

liczba

liczba

liczba

ranni

ranni

20
4 1 0 0 0 1 2 1 0 4 0 4 0 1 0 1 1

SUMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

dolno(l'skie kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie "ódzkie ma"opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie (l'skie (wi*tokrzyskie warmi!sko - mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie KSP
SUMA

2981 1890 2825 1136 3007 2381 2767 1151 2024 1696 2005 4164 1297 1687 3764 1590 2461

1335 714 291 461 176 556 179 532 1028 183 636 710 279 372 441 126 283

21129 15914 16903 7316 21517 15486 18762 20492 15133 13413 15704 27966 13870 13811 30200 13076 11660

11547 8063 9788 3348 13864 7812 10831 7290 7695 4824 9133 18982 4375 7699 17648 6693 3445

10290 7056 8911 2778 12451 7318 9329 6108 6849 4234 8203 17700 3888 7051 15689 6010 3275

1164 790 802 531 1353 436 1135 669 461 524 864 1130 388 566 1864 634 149

44 13 11 7 32 19 18 16 29 15 28 21 8 24 57 21 19

49 21 60 41 53 19 76 39 26 24 20 37 21 21 54 29 3

9800 7263 8656 3397 12735 7149 9350 6361 5667 3702 8052 18487 4202 7598 16346 6159 3402

1560 1067 1248 418 1040 1101 1311 690 1051 749 1199 1854 668 937 1794 828 581

118 144 145 225 137 92 130 73 111 85 112 248 91 65 104 87 136

3997 3282 4361 2057 6103 3929 4307 2702 3379,5 2043 4425 7319 2236 3888 8035 2821 1861

3300 1996 1783 2964 5885 9412 4956 2101 6575 4486 3488 2527 2040 4398 5489 1799 998

3071 1753 1616 2315 5183 8864 4507 1889 5643 3978 2901 2351 1687 3463 5032 1696 949

205 200 132 564 344 409 326 158 430 481 229 152 175 307 429 91 36

10 32 2 14 25 18 17 3 36 8 9 10 4 26 16 4 2

13 7 13 5 7 24 14 4 74 13 0 9 19 64 2 8 11

1062 245 65 811 459 642 301 181 383 590 265 1517 385 196 1096 432 36

22 59 14 53 72 51 54 9 30 14 43 24 10 55 31 28 13

91 31 28 44 87 94 108 54 95 120 65 93 32 97 110 36 25

428 585 219 435 1039 519 575 243 682 702 705 485 120 728 508 286 92

446 45 236 222 223 187 181 170 360 526 136 158 49 248 154 250 34

32 341 0 0 270 0 5 1 2 126 158 14 67 766 961 79

126 12 151 71 95 25 131 137 61 40 77 48 8 9 4 7 5 8 5 8 9 6 12 2 5 9 86 126 27 163 185 70 49 97 58 115 48 70 100 99

1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

18 11 17 3 14 23 4 4 12 14 16 29 2 13 26 7 6

1519 103 46 61 75 71

191 14 234

144 13 163

20 6

292352

153037

137140

138326

38826

13460

18096

66746

64197

56898

8302

2103

4668

8666

1210

8351

3625

4341

1502

1841

219

382

593

236

287

582

136

47

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

311

10

11

20

1

ranni 33

inne

inne

311
23 16 27 4 24 48 5 3 16 16 20 35 2 18 28

1

ranni 33

inne

inne

9

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.2.1.3. Pasy
Dzia!ania ukierunkowane na stosowanie si$ kieruj"cych i pasa%erów do obowi"zku jazdy w pasach bezpiecze#stwa oraz stosowanie urz"dze# do przewozu dzieci (dzia$ania przeprowadzono 12 razy). W trakcie dzia!a#: ! skontrolowano 367 040 pojazdów, ! ujawniono 75 760 przypadków niekorzystania z pasów bezpiecze#stwa przez kieruj"cych, 14 135 przypadków nieskorzystania z pasów przez doros!ych pasa%erów oraz 2 559 przypadków nieprawid!owego przewo%enia dzieci, ! na!o%ono oko!o 90 000 mandatów karnych za wykroczenia b$d"ce przedmiotem dzia!a#. dane za II pó!rocze 2007r. liczba na!o%onych mandatów karnych za niekorzystanie z pasów przez kieruj"cych oraz przewo%enie dzieci bez fotelika ochronnego liczba dni ujawnialno&' [1/doba]
UWAGA: w nawiasie dane za III kwarta! 2007
Informacja o efektach dzia"a! "PASY" w 2007 roku na terenie POLSKI
Efekty dzia$a& inicjowanych centralnie Liczba skontrolowanych pojazdów liczba ujawnionych narusze& w tym w tym nieprawid$owe przewo'enie dzieci niekorzystanie z pasów przez kieruj%cych niekorzystanie z pasów przez doros$ych pasa'erów samochodów osobowych samochodów ci('arowych ogó$em ogó$em

razem (72 107) 148 927 (92) 184 (784) 809

s!u%ba (48 486) 104 702 (83) 172 (583) 609

dzia!ania (23 621) 44 225 (9) 12 (2 625) 3685

Lp.

Liczba policjantów bior%cych udzia$ w dzie$aniach

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Stycze& Luty Marzec Kwiecie& Maj Czerwiec Lipiec Sierpie& Wrzesie& Pa"dziernik Listopad Grudzie& Razem

3
4071

4
20320

5
18781

6
2170

7
7068

8
5093

9
1003

10
149

24778 4605 3959 3638 3520 3647 3636 22700 4500 4546 3726
87326

103927 20081 17279 16289 14409 15465 14295 90281 19625 19505 15564
367040

93909 17037 15098 15071 13341 14636 13527 81187 17337 17325 14449
331698

9633 2354 1546 1202 1053 820 715 9099 2205 2145 1089
34031

28023 6966 5162 5330 4378 4960 4727 25433 7320 7541 5393
112301

18776 4790 3480 3746 3144 3248 3174 16211 5108 5532 3458
75760

3650 850 670 774 624 784 606 2894 808 769 703
14135

593 127 130 120 102 150 120 718 129 138 83
2559

48

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Informacja o efektach dzia"a! "PASY" w 2007 roku na terenie POLSKI
Efekty dzia$a& inicjowanych centralnie Liczba skontrolowanych liczba ujawnionych narusze& w tym w tym nieprawid$owe przewo'enie dzieci niekorzystanie z pasów przez kieruj%cych niekorzystanie z pasów przez doros$ych pasa'erów samochodów osobowych samochodów ci('arowych ogó$em ogó$em

Lp.

Województwa

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 3 7608 Dolno#l%skie 6444 Kujawsko-Pomorskie 6376 Lubelskie 1734 Lubuskie 4303 )ódzkie 5554 Ma$opolskie 4301 Mazowieckie 2444 Opolskie 6689 Podkarpackie 3532 Podlaskie 4198 Pomorskie 5842 *l%skie 2578 *wi(tokrzyskie Warmi&sko-Mazurskie 2466 7513 Wielkopolskie 2952 Zachodniopomorskie KSP 12792 Razem 87326

Liczba policjantów bior%cych udzia$ w dzie$aniach

4 26955 22844 18652 8570 23823 22811 22940 17938 20162 18465 17269 31864 18082 16481 38274 16429 25481
367040

5 23676 20872 16968 7797 21516 21565 20499 15530 18898 16832 15365 28935 16389 15150 33173 14735 23798
331698

6 3357 2046 1637 693 2437 1246 2377 1963 1264 1995 1868 2923 1012 1155 4702 1673 1683
34031

7 8083 9247 3432 2656 7740 6224 6092 4724 6443 7569 7822 12730 3423 4431 11425 6573 3687
112301

8 5002 4014 2663 2005 6118 5508 4784 2146 4362 2958 4613 10012 1883 2980 9426 3959 3327
75760

9 1346 771 634 437 1065 615 989 517 1660 848 966 882 345 445 1521 766 328
14135

10 174 141 112 73 257 91 163 45 421 145 169 131 47 75 381 102 32
2559

1.2.1.4. Truck
Dzia!ania TRUCK – ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawid!owo&ci zwi"zanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy (dzia$ania przeprowadzono 6 razy). W trakcie dzia!a#: ! skontrolowano 74 463 pojazdy, w tym 3 567 autobusów oraz 31 847 samochodów ci$%arowych, ! ujawniono 29 024 przypadki narusze# przepisów ruchu drogowego oraz 875 narusze# zwi"zanych z tachografem i 232 naruszenia zwi"zane z czasem pracy kierowcy, ! ujawniono 596 kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu i 4 pod wp!ywem narkotyków, ! ujawniono 58 nieprawid!owo&ci przy przewozie drogowym materia!ów niebezpiecznych, ! na!o%ono 22 837 mandatów karnych, zatrzymano 437 praw jazdy oraz 7 357 dowodów rejestracyjnych.

49

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

rn ik

gr ud zi e !

yc ze !

rp ie!

ar ze c

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Dzia"ania "TRUCK" 2007

pa #d zie

m

kraj

aj

sie

st

m

Ogólne

Liczba policjantów - wszyscy Liczba policjantów ruchu drogowego Liczba funkcjonariuszy innych s!u%b Liczba skontrolowanych pojazdów Liczba skontrolowanych autobusów Liczba skontrolowanych poj. ci$%arowych Liczba kierowców pod wp!ywem alkoholu Liczba kierowców pod dzia!an. narkotyków Inne naruszenia przepisów Nielegalny pobyt Inne Liczba narusze# Uwierzytelnienie tachografu Przekroczenie pr$dko&ci Inne Ogólna liczba ujawnionych narusze# Liczba przekrocze# czasu jazdy bez przerwy 534

2185 1899 305 10404 5145 85 1 3747 1 150 217 59 114 44 59 10 7 8 1 0 33 917 6 170 88 355 644 1 481 346 144 2935 1762 70 47 66 1129 104 295 20 209 0 0 100 1 7 18 4 11 3 8 4 0 1 2 0 1 52 3 5 0 4 7 0 5 5 1 97 52 1 3 0 8 10 467

2381 2048 323 13887 6893 81 1 5318 5 121 215 54 126 33 41 3 1 0 1 0 36 1513 20 227 106 531 614 2 575 519 168 4513 2235 84 55 75 1448 98 448 20 270 3 0 122 0 15 8 0 7 1 9 5 0 2 0 0 2 43 1 3 1 10 15 0 10 3 0 70 76 2 14 2 4 20 876

2152 1905 246 11535 4549 83 1 4476 0 117 87 50 81 16 35 2 8 1 1 0 20 1226 11 169 81 367 566 4 520 360 132 3580 1909 74 51 61 1147 62 271 17 110 0 0 86 0 2 5 0 8 0 5 1 1 1 0 0 2 27 0 0 0 3 6 0 7 3 0 68 32 0 5 1 5 12 460

1911 1661 293 10637 4036 113 0 3961 1 112 43 19 91 19 12 4 0 0 0 0 7 1322 3 164 126 366 476 9 412 416 101 3271 1598 86 42 78 962 57 219 16 99 2 0 72 1 3 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 36 2 0 0 0 3 1 5 0 0 35 30 1 2 1 3 5 623

2365 1983 306 13201 5353 116 1 5611 14 108 150 19 104 26 12 4 0 2 0 0 12 1816 4 188 134 459 679 23 472 536 150 4268 2109 102 36 78 1298 82 320 5 221 2 0 115 0 27 12 4 8 0 22 0 10 2 0 0 10 56 0 4 4 8 13 0 3 1 1 69 51 9 3 1 2 16 527

2209 1856 308 12978 4806 110 0 5345 4 88 117 32 74 11 25 4 1 5 0 0 15 1666 8 102 61 273 662 15 442 422 174 3881 2109 92 33 73 1344 39 268 2 156 1 0 71 5 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 26 0 1 0 2 11 0 6 3 16 50 33 3 4 1 7 6

13203 11352 1781 72642 3487 30782 588 4 28458 25 696 829 233 590 149 184 27 17 16 3 0 123 8460 52 1020 596 2351 3641 54 2902 2599 869 22448 11722 508 264 431 7328 442 1821 80 1065 8 0 566 7 54 46 8 38 4 48 14 11 6 2 0 16 240 6 13 5 27 55 1 36 15 18 389 274 16 31 6 29 69 74463 3567 31847 596 4 29024 32 750 875 241 628 153 232 41 28 22 5 0 139 8700 58 1033 601 2378 3696 55 2938 2614 887 22837 11996 524 295 437 7357 511

Czas pracy

Tachograf

Osoby zatrzymane

Kontrole

Niedost. odpoczynek dzienny Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia Niedost.czas przerwy Sfa!szowany zapis Inne naruszenia

ADR Pr'dko$%

Przekroczenie limitu pr$dko&ci Liczba ujawnionych nieprawid!owo&ci przy przewozie towarów niebezpiecznych Uk!ad hamulcowy

Stan techniczny pojazdów

Uk!ad kierowniczy Ogumienie O&wietlenie Przekroczenie emisji spalin Liczba narusze# zwi"z. ze stanem techn. Pojazdy warunkowo dopuszczone do ruchu Pojazdy nie dopuszczone do ruchu

Liczba zastosowanych $rodków prawnych

Mandat karny Pouczenie Wniosek do s"du grodzkiego Decyzja administracyjna Zatrzymanych praw jazdy Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych liczba narusze# ujawnionych przez inne s!u%by

50

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

razem

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

51

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.2.1.5. Bus
Dzia!ania BUS – polegaj"ce na ujawnianiu i eliminowaniu nieprawid!owo&ci wyst$puj"cych w przewozie osób, w szczególno&ci dzieci i m!odzie%y (przeprowadzono 6 razy). W trakcie dzia!a#: ! skontrolowano 73 523 pojazdy, w tym 12 029 autobusów oraz 15 386 samochodów ci$%arowych, ! ujawniono 28 597 przypadków narusze# przepisów ruchu drogowego oraz 522 naruszenia zwi"zane z tachografem i 160 narusze# zwi"zanych z czasem pracy kierowcy, ! ujawniono 638 kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu i 4 pod wp!ywem narkotyków, ! ujawniono 28 nieprawid!owo&ci przy przewozie drogowym materia!ów niebezpiecznych, ! na!o%ono 23 567 mandatów karnych, zatrzymano 438 praw jazdy oraz 5 750 dowodów rejestracyjnych. Dzia!ania „TRUCK” + „BUS” razem (164 239) liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 321 459 (181) liczba dni 365 (907) ujawnialno&' [1/doba] 881
UWAGA: w nawiasie dane za I pó!rocze 2007

s!u%ba 157 746 308 352 (175) 353 (902) 874

dzia!ania (6 493) 13 107 (6) 12 (1 083) 1 092

52

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

kw iec ie!

rw iec

n

d

wr ze sie

ca e

lip iec

lu ty

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Pojazdy o zagran. nr rej.

Dzia"ania "BUS"

lis

to pa

kraj

Ogólne

Liczba policjantów - wszyscy Liczba policjantów ruchu drogowego Liczba funkcjonariuszy innych s!u%b Liczba skontrolowanych pojazdów Liczba skontrolowanych autobusów Liczba skontrolowanych poj. ci$%arowych Liczba kierowców pod wp!ywem alkoholu Liczba kierowców pod dzia!an. narkotyków Inne naruszenia przepisów Nielegalny pobyt Inne Liczba narusze# Uwierzytelnienie tachografu Przekroczenie pr$dko&ci Inne Ogólna liczba ujawnionych narusze# Liczba przekrocze# czasu jazdy bez przerwy

2345 1991 316 12276 2511 2413 78 1 4374 21 149 106 26 61 20 18 1 0 0 0 0 17 1016 16 84 72 211 651 3 463 261 167 3533 2371 67 48 60 953 122 288 64 127 2 0 142 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 0 1 32 0 6 5 4 78 74 3 2 1 7 6

2127 1796 234 11793 1560 2289 155 1 4160 14 108 24 11 51 18 11 2 0 1 0 0 5 1507 6 81 64 217 493 5 414 318 166 3524 1861 109 35 105 898 37 234 31 81 3 0 62 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 54 0 0 1 0 13 0 0 0 0 54 43 2 0 5 1 1

2070 1813 221 11333 1868 2403 99 1 4259 0 142 61 31 43 21 27 3 6 1 0 0 20 1502 1 96 62 238 456 8 436 270 125 3650 1855 55 26 62 888 40 209 27 70 0 0 78 0 3 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1 11 0 4 0 3 59 39 0 1 0 5 6

2470 2005 384 12351 2151 2488 97 0 4390 0 83 92 18 55 19 41 3 3 6 1 0 30 1584 0 100 57 193 463 11 359 246 101 3921 1702 91 17 75 979 43 310 40 111 3 0 96 0 0 9 0 11 0 1 1 0 0 0 0 0 47 0 1 2 4 3 0 13 0 6 75 31 4 0 3 4 8

2127 1808 309 10265 1411 2060 91 0 4120 6 116 104 19 46 39 30 2 1 0 0 0 27 1311 4 81 77 232 440 6 333 308 141 3452 1849 96 20 49 959 49 188 14 87 1 0 78 0 11 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 31 0 0 1 7 2 0 3 1 2 43 35 2 2 0 2 3

2751 2317 288 13998 2334 3172 108 1 6738 1 177 108 15 71 22 21 1 2 4 1 2 15 1885 1 170 140 310 796 5 477 304 182 5096 2707 161 23 75 1050 50 278 18 85 1 0 100 0 5 7 0 6 1 6 1 1 1 2 1 0 27 0 2 2 4 12 0 4 0 6 82 45 1 2 3 4 7

13890 11730 1752 72016 11835 14825 628 4 28041 42 775 495 120 327 139 148 12 12 12 2 2 114 8805 28 612 472 1401 3299 38 2482 1707 882 23176 12345 579 169 426 5727 341 1507 194 561 10 0 556 0 21 27 1 24 3 12 3 1 1 2 1 3 212 0 4 6 17 73 0 30 6 21 391 267 12 7 12 23 31 73523 12029 15386 638 4 28597 42 796 522 121 351 142 160 15 13 13 4 3 117 9017 28 616 478 1418 3372 38 2512 1713 903 23567 12612 591 176 438 5750 372

Czas pracy

Tachograf

Osoby zatrzymane

Kontrole

Niedost. odpoczynek dzienny Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia Niedost.czas przerwy Sfa!szowany zapis Inne naruszenia

ADR Pr'dko$%

Przekroczenie limitu pr$dko&ci Liczba ujawnionych nieprawid!owo&ci przy przewozie towarów niebezpiecznych Uk!ad hamulcowy

Stan techniczny pojazdów

Uk!ad kierowniczy Ogumienie O&wietlenie Przekroczenie emisji spalin Liczba narusze# zwi"z. ze stanem techn. Pojazdy warunkowo dopuszczone do ruchu Pojazdy nie dopuszczone do ruchu

Liczba zastosowanych $rodków prawnych

Mandat karny Pouczenie Wniosek do s"du grodzkiego Decyzja administracyjna Zatrzymanych praw jazdy Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych liczba narusze# ujawnionych przez inne s!u%by

53

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

razem

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

54

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.2.1.6. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
Dzia!ania maj"ce na celu bezpiecze#stwo pieszych i rowerzystów oraz ich stosowanie si$ do przepisów ruchu drogowego (dzia$ania przeprowadzono 11 razy). W trakcie dzia!a# ujawniono: ! 3 797 wykrocze# pope!nionych przez kieruj"cych pojazdami silnikowymi polegaj"cych na naruszeniu przepisów o zachowaniu si$ wobec pieszych, ! 10 587 wykrocze# pope!nionych przez rowerzystów, za które zastosowano 10 465 &rodków prawnych, ! 41 749 wykrocze# pope!nionych przez pieszych, za które zastosowano 41 524 &rodki prawne. s!u%ba mandaty karne na!o%onych na kieruj"cych za naruszenie przepisów o zachowaniu si$ wobec pieszych wykroczenia pieszych zako#czone na!o%eniem mandatu karnego wykroczenia pieszych zako#czone pouczeniem wykroczenia pieszych zako#czone sporz"dzeniem wniosku o ukaranie &rodki prawne zastosowane w stosunku do pieszych
UWAGA: w nawiasie dane za I pó!rocze 2007 Liczba dni: s!u%ba – 354, dzia!ania – 11.
Informacja o efektach dzia"a! pod kryptonimem "NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO" na terenie kraju w 2007 roku

LICZBA dzia!ania (964) 3797 (10 028) 18 618 (11 074) 22 389 (294) 517 (21 396) 41 524

UJAWNIALNO*, [1/doba] s!u%ba dzia!ania (46) 34 (229) 210 (201) 259 (16) 15 (445) 411 (193) 379 (2 006) 1 693 (2 215) 2 035 (59) 47 (4 279) 3 775

(8 375) 11 841 (40 039) 74495 (35 438) 65 772 (2 812) 5 266 (78 289) 145 513

Liczba zaanga,owanych policjantów

Liczba ujawnionych wykrocze!, pope"nionych przez: kieruj'cych pojazdami silnikowymi nieprawid"owe przeje,dzanie przej(- dla pieszych nieust'pienie piersze!stwa pieszemu

Zastosowane (rodki prawne wobec: kieruj'cych pojazdami silnikowymi Wnioski do Sadu Grodzkiego Mandaty Karne

kieruj'cych rowerami nieprawid"owe o(wietlenie

pieszych niestosowanie si* do sygnalizacji przechodzenie w miejscach niedozwolonych

kieruj'cych rowerami Wnioski do Sadu Grodzkiego Wnioski do Sadu Grodzkiego Mandaty Karne

pieszych Mandaty Karne

jazda wzd"u, przej(cia dla pieszych

ruchu drogowego

Pouczenia

Pouczenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stycze! Luty Marzec Kwiecie! Maj Czerwiec Lipiec Sierpie! Wrzesie!

0 2158 2167 2112 1689 1794 1711 1751 1846 2150 2166 2176

0 3136 2690 2437 1986 2124 2355 2077 1824 2111 2217 2332

0 181 212 233 119 219 168 147 130 182 192 228 2011

0 179 192 213 162 159 183 109 126 146 118 199 1786

0 6405 6166 5726 4882 4747 4501 5778 6016 5694 5310 5265 60490

0 592 439 427 224 261 315 320 310 473 580 722 4663

0 80 110 132 129 138 129 97 92 81 63 69 1120

0 394 530 580 453 496 513 436 375 365 316 346 4804

0 440 286 243 180 214 214 126 141 215 288 297 2644

0 3897 3133 3158 1929 2314 2342 1549 1500 2371 2838 3142 28173

0 1407 1139 1253 1058 907 970 809 721 801 823 1044 10932

0 133 103 91 92 104 93 133 85 133 108 133 1208

0 4551 4330 4235 3477 3264 3071 4141 4373 3507 3336 3482 41767

0 2720 2337 2265 1744 1816 1729 1748 1760 1921 2185 2272 22497

0 63 62 50 59 56 43 56 55 65 48 29 586

0 243 202 233 161 157 185 149 129 148 189 204 2000

0 747 788 809 628 664 710 632 597 698 706 900 7879

0 95 51 60 38 50 43 28 19 37 46 50 517

0 2624 2236 2268 1412 1488 1662 1119 1009 1385 1645 1770 18618

2948 2277 2326 1732 1858 1846 1301 1293 1940 2251 2617 22389

10 Pa&dziernik 11 Listopad 12 Grudzie!

RAZEM

21720 25289

55

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

Pouczenia 0

innych

inne

inne

inne

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Informacja o efektach dzia"a! pod kryptonimem "NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO" na terenie kraju w 2007 roku

Liczba zaanga,owanych policjantów województwo

Liczba ujawnionych wykrocze!, pope"nionych przez: kieruj'cych pojazdami silnikowymi nieprawid"owe przeje,dzanie przej(- dla pieszych nieust'pienie piersze!stwa pieszemu

Zastosowane (rodki prawne wobec: kieruj'cych pojazdami silnikowymi Wnioski do Sadu Grodzkiego Mandaty Karne

kieruj'cych rowerami nieprawid"owe o(wietlenie

pieszych niestosowanie si* do sygnalizacji przechodzenie w miejscach niedozwolonych

kieruj'cych rowerami Wnioski do Sadu Grodzkiego Wnioski do Sadu Grodzkiego Mandaty Karne

pieszych Mandaty Karne

jazda wzd"u, przej(cia dla pieszych

ruchu drogowego

Pouczenia

Pouczenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dolno(l'skie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma"opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie

1406 1095 1624 664 1728 1453 1527 596 1135 785 1143 2438 688 891 1957 963 1627

2509 2075 1380 1036 1550 974 790 843 2265 788 1333 1383 697 336 2043 569 4718

212 141 119 54 233 64 137 39 53 56 115 81 74 58 375 68 158 2037

133 74 139 57 188 61 99 77 55 31 115 114 31 45 337 110 120 1786

4218 5332 4205 2527 4722 2834 3311 3292 5078 2719 3819 3655 2333 86 5635 3422 3302 60490

360 210 102 242 1031 103 424 100 497 117 181 166 106 98 606 256 64 4663

107 55 15 39 135 29 51 39 96 43 47 77 8 85 156 49 89 1120

396 265 131 259 684 136 439 199 450 144 208 254 100 252 605 175 107 4804

248 141 79 56 254 254 68 99 167 53 252 223 36 62 335 59 258 2644

1190 1056 1298 647 2245 1720 1509 876 1153 746 1143 7298 892 2027 2949 727 697 28173

646 607 487 312 1000 1005 780 584 884 302 697 879 760 243 1193 271 282 10932

84 83 129 57 119 54 103 48 68 55 63 65 99 10 65 59 47 1208

2862 3588 3594 1436 3425 2370 2202 2037 1905 1366 2551 3395 1659 165 3646 2598 2968 41767

1808 1963 801 1144 1599 843 1225 1412 3216 1629 1548 422 824 20 2189 1301 553 22497

36 24 33 40 111 16 45 14 36 13 13 51 30 17 40 50 17 586

144 57 71 60 376 44 126 45 65 3 45 236 28 210 313 90 87 2000

677 452 158 440 1363 204 732 252 951 247 368 211 143 175 1005 376 125 7879

24 14 53 5 73 35 30 50 18 15 15 99 30 21 14 11 10 517

498 559 1048 291 1065 1203 769 437 203 182 604 6831 414 1457 2052 429 576 18618

1542 1231 769 719 2361 1776 1550 1062 1983 887 1425 1499 1341 632 2412 633 567 22389

10 Podlaskie 11 Pomorskie 12 $l'skie 13 $wi*tokrzyskie 14 Warmi!sko - Mazurskie 15 Wielkopolskie 16 Zachodniopomorskie 17 KSP

RAZEM

21720 25289

1.2.1.7. Trasa E-30
Dzia!ania ukierunkowane na popraw$ bezpiecze#stwa i przeciwdzia!anie przest$pczo&ci, poprzez kompleksow" kontrol$ &rodków transportu drogowego na ci"gu drogi E-30 – dzia!ania organizowane przez Policj$ niemieck", ze strony polskiej uczestniczy 5 województw po terenie których przebiega droga E-30 (dzia$ania przeprowadzono 4 razy). Ogó!em skontrolowano 5 489 pojazdów i wylegitymowano 5 895 osób, w tym: ! zatrzymano 30 kieruj"cych pojazdami b$d"cych pod wp!ywem alkoholu, ! na!o%ono 1 303 mandaty karane i pouczono 1 006 osób, ! sporz"dzono 24 wnioski o ukaranie do s"dów grodzkich, ! zatrzymano 272 dowody rejestracyjne, ! ujawniono 84 naruszenia przepisów w transporcie drogowym, ! ujawniono 9 naruszenia przepisów celnych, ! zatrzymano 3 poszukiwan" osob$, ! odzyskano 2 poszukiwane pojazdy, ! ujawniono 5 przypadki posiadania narkotyków.

56

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

Pouczenia

innych

inne

inne

inne

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

15

D$ugo#+ odcinka drogi krajowej nr 2 w km Ogó"em Liczba punktów kontrolnych Liczba skontrolowanych pojazdów Liczba wylegitymowanych osób Policja Policjanci Ogó$em Policjanci RD Stra' Graniczna Stra' Po'arna U,ute si"y Inne s"u,by S$u'ba Celna S$u'ba Weterynaryjna ,andarmeria Wojskowa ITD GDDiKiA Inne s$u'by Ujawnienie nietrze&wych uczestników ruchu drogowego Art. 178 a § 1 KK Art. 87 § 1 KW Art. 178 § 2 KK Art. 87 § 2 KW Liczba mandatów Liczba poucze& Represja Liczba wniosków Liczba zatrzymanych praw jady Liczba kieruj%cych bez uprawnie& Liczba zatrzymanych dowodów rej. Naruszenia ogó"em Naruszenia w transporcie drogowym Naruszenia przepisów celnych Naruszenia przepisów granicznych Liczba wypadków Liczba osób zabitych Liczba osób rannych Kolizje Liczba os. zatrzymanych poszukiwanych Liczba odzyskanych poszukiwanych pojazdów Liczba os. zatrzymanych poszukiwanych posiadaj'cych narkotyki lub podobnie dzia"aj'ce (rodki Ogólna liczba ujawnionych przest*pstw

XXX 26 1545 1690 175 119 25 12 48 5 10 15 3 0 2 3 4 1 361 286 7 7 3 68 17 2 0 0 0 0 0 0 2 0 7

10

Europejskie Dzia"ania na ci'gu drogi E-30 - zestawienie zbiorcze .

ar ca

aj a

XXX 26 1440 1537 171 106 12 6 53 3 4 13 1 4 2 1 1 1 296 197 7 6 3 80 19 5 0 2 0 2 12 1 0 3 11

XXX 29 1176 1275 164 121 15 12 50 4 7 18 2 0 4 2 2 0 353 242 3 6 1 62 19 2 0 0 0 0 3 2 0 0 7

15 -li

m

KRAJ XXX 119 5489 5895 685 469 70 46 199 16 31 67 8 8 10 8 9 3 1303 1006 24 25 11 272 84 9 0 2 0 2 16 3 2 5 32

m

XXX 38 1328 1393 175 123 18 16 48 4 10 21 2 4 2 2 2 1 293 281 7 6 4 62 29 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7

Zdarzenia drogowe

57

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

s

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.2.1.8. Bezpieczny weekend
Dzia!ania polegaj"ce na zapewnienie bezpiecze#stwa i porz"dku w ruchu drogowym podczas wzmo%onych przejazdów wyjazdowo – powrotnych. Intensywno&' oraz sposób przeprowadzenia tych dzia!a# dostosowany by! przez jednostki terenowe do bie%"cych potrzeb lokalnych (dzia$ania przeprowadzono 7 krotnie). Od lipca 2007 r. wdro%ono do taktyki pe!nienia s!u%by na drogach dzia!ania kaskadowe. Obserwacje zachowa# kieruj"cych w miejscach automatycznego pomiaru pr$dko&ci doprowadzi!y do stwierdzenia, %e zdecydowana wi$kszo&' kieruj"cych zmniejsza pr$dko&' jazdy w strefie pomiaru, za& przed i za punktem nie stosuje si$ do ogranicze#, co wskazywa!o na potrzeb$ zintensyfikowania dzia!a# kontrolnych w postaci stacjonarnego lub dynamicznego pomiaru pr$dko&ci w miejscach s"siaduj"cych z usytuowanymi masztami fotoradarów. Zgodnie z wydanymi w powy%szej sprawie poleceniami, jednostki terenowe w oparciu o w!asn" analiz$ stanu bezpiecze#stwa okre&li!y drogi, gdzie zaistnia!o najwi$cej zdarze#, których przyczyn" by!o przekroczenie dozwolonej pr$dko&ci jazdy. W pierwszej kolejno&ci na te odcinki dróg, kierowane s" patrole, które ujawniaj" wykroczenia w s"siaduj"cych ze sob" miejscach poprzez: ! pomiar pr$dko&ci przy u%yciu RMP w okre&lonej odleg!o&ci przed lub za punktem automatycznego pomiaru pr$dko&ci – masztem fotoradaru, ! pomiar pr$dko&ci przy u%yciu wideorejestratora poruszaj"cego si$ w sposób wahad!owy w s"siedztwie punktu automatycznego pomiaru pr$dko&ci lub na odcinku pomi$dzy takimi punktami, ! pomiar pr$dko&ci przez dwa lub wi$cej patroli rozmieszczonych w okre&lonej odleg!o&ci od siebie, ! u%ycie wideorejestratora na ca!ym odcinku drogi, obj$tym pomiarem kaskadowym. W okresie wakacyjnym zintensyfikowany zosta! równie% nadzór dynamiczny nad ruchem drogowym realizowanym przy wykorzystaniu pojazdów wyposa%onych w wideorejestrator. Skuteczno&' tej formy nadzoru potwierdzona zosta!a we wcze&niej prowadzonych dzia!aniach, czego efektem by!a poprawa bezpiecze#stwa na odcinkach dróg obj$tych nadzorem dynamicznym. Pozytywnym symptomem wdra%ania nowych form pe!nienia s!u%by na drogach sta!o si$ coraz szersze wykorzystanie do koordynacji dzia!a# nadzoru nad ruchem statków powietrznych, zarówno policyjnych, jak i cywilnych w ramach wspó!pracy z lokalnymi aeroklubami. Ponadto, w okresie wakacyjnym z inicjatywy komend wojewódzkich Policji realizowane by!y dzia!ania lokalne, spo&ród których wymieni' nale%y dzia!ania: ! Bezpieczna ósemka - (2 razy) – prowadzone wspólnie z GDDKiA, polegaj"ce na zwi$kszeniu liczby patroli na drodze krajowej nr 8, z udzia!em lotnictwa policyjnego, po!"czone z kampani" medialn" skierowan" do uczestników ruchu drogowego, obrazuj"c" skutki nie stosowania si$ do przepisów ruchu drogowego, ! Bezpieczne Bieszczady – polegaj"ce na obj$cie szczególnym nadzorem ci"gów komunikacyjnych prowadz"cych do najpopularniejszych w regionie miejsc letniego wypoczynku, ! Bezpieczna droga – realizowana poprzez skoncentrowanie radiowozów wyposa%onych w wideorejestrator na wybranym odcinku drogi w granicach jednego lub dwóch województw – prowadzone cyklicznie w dni weekendowe, ! Bezpieczna trasa – realizowane poprzez kierowanie maksymalnej liczby policjantów wyposa%onych w sprz$t do pomiaru pr$dko&ci na wybrane odcinki drogi w obszarze jednego województwa prowadzone cyklicznie w dni weekendowe przy wsparciu sprz$tu lotniczego z lokalnego aeroklubu. Przewiduj"c wzrost zagro%enia bezpiecze#stwa w ruchu drogowym wynikaj"cy ze wzmo%onego ruchu tranzytowego i lokalnego w dniach 31.08 – 2.09.2007 r., przeprowadzone zosta!y dzia!ania Ostatni weekend wakacji, w których obok policjantów udzia! wzi$li %o!nierze +andarmerii Wojskowej, co pozwoli!o w sposób istotny zwi$kszy' liczb$ patroli na drogach pe!ni"cych s!u%b$ w tym okresie.
58

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

6 - 9.04.2007r. WIELKANOC Wypadki Pi"tek Sobota Niedziela Poniedzia!ek Suma 99 92 95 119 395 Zabici 10 13 8 14 45 Ranni 127 123 128 195 573 Liczba ujawnionych kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu 432 384 255 340 1 411

28.04 - 06.05.2007r. D+UGI MAJOWY WEEKEND Wypadki 28.04 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 Suma 163 106 145 67 115 112 133 119 126 1 086 Zabici 11 23 12 8 10 14 19 13 8 118 Ranni 233 151 173 94 170 153 178 158 193 1 503 Liczba ujawnionych kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu 453 482 341 338 303 380 535 420 424 3 676

06-10.06.2007r. BO,E CIA+O Wypadki 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 Suma 145 119 132 135 156 687 Zabici 18 6 16 17 25 82 Ranni 183 170 144 186 243 926 Liczba ujawnionych kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu 319 464 459 512 594 2 348

59

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

10 – 13, 15, 17 – 19.08.2007r. D+UGI SIERPNIOWY WEEKEND Wypadki 10.08 11.08 12.08 15.08 17.08 18.08 19.08 Suma 200 156 151 127 142 122 106 1 004 Zabici 23 26 19 9 19 7 17 120 Ranni 264 204 234 185 195 152 173 1 407 Liczba ujawnionych kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu 475 562 616 471 529 483 489 3 625

31.08 – 2.09.2007r. OSTATNI WEEKEND WAKACJI Wypadki 31.08 1.09 2.09 Suma 157 172 127 456 Zabici 19 21 24 64 31.10 – 4.11.2007r. ZNICZ Wypadki 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 Suma 206 104 173 151 150 784 Zabici 22 17 29 15 29 112 Ranni 238 127 209 201 195 970 Liczba ujawnionych kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu 397 347 373 417 450 1 984 Ranni 196 236 178 610 Liczba ujawnionych kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu 239 449 612 1 300

Na podkre&lenie zas!uguje, wysoka efektywno&' przeprowadzonych dzia!a# prewencyjno – kontrolnych w odniesieniu do „normalnej” s!u%by, co uzasadnia ich kontynuacje w 2008 r.

1.2.2. Komenda G"ówna Pa!stwowej Stra*y Po*arnej 1.2.2.1.W zakresie operacyjnym
Rok 2007 w statystyce drogowych zdarze# niebezpiecznych, wymagaj"cych interwencji jednostek ochrony przeciwpo%arowej pozostanie jako okres gwa!townego wzrostu liczby zdarze#. Analiza danych statystycznych pokazuje, %e w &lad za gwa!townym „skokiem” ogólnej liczby miejscowych zagro%e# w 2007 r. wzros!a tak%e liczba miejscowych zagro%e# w komunikacji drogowej.
60

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

W porównaniu do roku 2006 liczba miejscowych zagro%e# w komunikacji drogowej w roku 2007 wzros!a o 13,1 % (przyby!o ponad 6,3 tys. zdarze#).
MIEJSCOWE ZAGRO,ENIA W KOMUNIKACJI DROGOWEJ W LATACH 2000 - 2007

300000 261233 250000 197491 200000 166912 150000 122983 100000 44485 50000 28116 33720 38204 37758 43922 48159 169050 199072

274624

192514

54661

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MIEJSCOWE ZAGRO,ENIA - OGÓ)EM

MIEJSCOWE ZAGRO,ENIA W KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Miejscowe zagro%enia w komunikacji drogowej s" najliczniejsz" grup" spo&ród wszystkich rodzajów miejscowych zagro%e#. W roku 2007 by!o ich ponad 54,6 tys. co stanowi 19,9 % wszystkich miejscowych zagro%e# w skali kraju i ponad 12% ogó!u interwencji jednostek ochrony przeciwpo%arowej. Wzrost liczby miejscowych zagro%e# w komunikacji drogowej w roku 2007 by! zbli%ony do przyrostu liczby miejscowych zagro%e#. W zwi"zku z powy%szym procentowy wska(nik akcji z zakresu ratownictwa na drogach na tle ogó!u miejscowych zagro%e# waha si$ w granicach 20 %. W uj$ciu wieloletnim mo%na zaryzykowa' stwierdzenie, %e rokrocznie w&ród zdarze# nie b$d"cych po%arem co pi"ta interwencja zwi"zana jest z ruchem drogowym. Dane statystyczne pokazuj", %e w roku 2007 liczba interwencji podczas miejscowych zagro%e# w komunikacji drogowej jest prawie dwukrotnie wy%sza ni% w roku 2000. Statystycznie, w skali roku 2007, do wypadku drogowego jednostki stra%y po%arnej wyje%d%a!y co 9,6 minuty tj. dwie minuty cz$&ciej ni% w roku 2006. Bior"c pod uwag$ rodzaj &rodków transportu, najwi$kszy udzia! w wypadkach drogowych tradycyjnie maj" samochody osobowe – 42 869 zdarze# (wzrost o 30% w porównaniu do 2006 r.) oraz samochody ci$%arowe – 7 756 zdarze# (wzrost o 23% w porównaniu do 2006 r.). Drastycznie, bo a% o ponad 70 % wzros!a liczba zdarze# z udzia!em motocykli. Wyj"tkiem, w&ród pojazdów poruszaj"cych si$ po polskich drogach, w&ród których odnotowano spadek liczby zdarze# w roku 2007 by!y maszyny rolnicze oraz zdarzenia drogowe z udzia!em szynowych &rodków transportu (poci"gi i tramwaje). Szczegó!y w tabeli poni%ej.

61

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Ilo&' miejscowych zagro%e# w komunikacji drogowej w rozbiciu na grupy &rodków transportu Motocykle Autobusy Samochody ci$%arowe Samochody osobowe Maszyny rolnicze poci"gów pasa%erskich Zdarzenia drogowe z poci"gów udzia!em towarowych tramwajów ma!e 534 350 3 716 20 594 9 3 3 6 lokalne 454 387 3 726 19 679 26 10 3 7 &rednie 107 43 309 2 586 3 2 1 4 du%e 0 9 5 10 0 0 0 0 gigantyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 razem 1 095 789 7 756 42 869 38 15 7 17

W roku 2007 najwi$ksz" ilo&' miejscowych zagro%e# w komunikacji drogowej odnotowano w województwach: - mazowieckim - 6 712 interwencji, - ma!opolskim - 5 569 interwencji, - wielkopolskim - 5 072 interwencji. Najmniej zdarze# wyst"pi!o w województwach: - &wi$tokrzyskim - 1 601 interwencji, - opolskim - 1 707 interwencji, - lubuskim - 1 769 interwencji. Dzia!ania jednostek PSP podczas likwidacji miejscowych zagro%e# w komunikacji drogowej najcz$&ciej polega!y na: 1. zabezpieczaniu miejsca zdarzenia – 54 163 przypadków 2. zbieraniu, neutralizowaniu i usuwaniu substancji chemicznych – 21 440 " 3. rozcinaniu, podnoszeniu i przemieszczaniu pojazdów – 20 127 " Równocze&nie jednostki ochrony przeciwpo%arowej wykonywa!y szereg czynno&ci maj"cych na celu ratowanie ludzi i opiek$ nad rannymi. Do najcz$&ciej powtarzanych nale%": 1. uwalnianie ludzi z rozbitych pojazdów – 3 801 przypadków, 2. zabezpieczanie przed utrat" ciep!a – 1 461 " 3. unieruchamianie z!ama# – 1 419 " 4. opatrywanie ran – 1 402 " W roku 2007 podczas zdarze# niebezpiecznych w komunikacji drogowej, w likwidacji których bra!y udzia! jednostki ochrony przeciwpo%arowej, odnotowano 2 234 ofiary &miertelne (w tym 54 dzieci) i 33 687 rannych (w tym 2 370 dzieci). Podczas interwencji zgin"! jeden ratownik, a 82 ratowników odnios!o obra%enia. Realizacja powy%szych zada# przez jednostki Pa#stwowej Stra%y Po%arnej dokonywana jest na bazie posiadanego przez ni" sprz$tu: - lekkich samochodów ratownictwa drogowego – w 3 241 przypadkach, - &rednich i ci$%kich samochodów ratownictwa technicznego oraz %urawi samojezdnych i ci$%kich samochodów ratownictwa drogowego typu "Mega City" – ogó!em w 27 428 przypadkach,
62

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

- samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego ró%nych klas – w 673 przypadkach. )"cznie w dzia!aniach z zakresu ratownictwa drogowego Pa#stwowa Stra% Po%arna wykorzysta!a 249 385 stra%aków i 70 831 ró%nego typu pojazdów. W&ród tej ostatniej liczby ponad 43 % (30 669 samochodów) stanowi!y specjalistyczne zast$py ratownictwa drogowego i technicznego. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne podczas zdarze! w komunikacji drogowej. Ogólna liczba zdarze# drogowych o charakterze chemiczno–ekologicznym na przestrzeni ostatnich lat jest do&' nieregularna i waha si$ w granicach 1 ÷ 1,8 tys. akcji rocznie. W roku 2007 liczba miejscowych zagro%e# chemiczno-ekologicznych w komunikacji drogowej wynios!a 1 304 zdarzenia. Oznacza to ok. 24-procentowy spadek liczby zdarze# w porównaniu do roku 2006. Ro&nie jednak liczba zdarze# tego typu z udzia!em pojazdów ci$%arowych w&ród których wyst$puj" tak%e autocysterny stwarzaj"ce najwi$ksze zagro%enie chemiczno-ekologiczne na drogach. Mo%na jedynie zauwa%y', %e odnotowany wzrost liczby zdarze# z udzia!em pojazdów ci$%arowych odpowiada ogólnemu wzrostowi liczby zdarze# drogowych i wynosi 13%. Szczegó!y przedstawia poni%szy wykres.
MIEJSCOWE ZAGRO,ENIA CHEM-EKOL. W KOMUNIKACJI DROGOWEJ W LATACH 2000 - 2007
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 170 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 189 178 216 306 1297 1094 1354 1304 1720 1689 1712

1651

249

226

270

OGÓ)EM

POJAZDY CI-,AROWE (W TYM CYSTERNY)

1.2.2.2.W zakresie szkoleniowym
Tematyka brd w szko!ach i o&rodkach szkolenia Pa#stwowej Stra%y Po%arnej poruszana jest na kursach podstawowych stra%aków jednostek ochrony przeciwpo%arowej w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania czynno&ci zwi"zanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. Przedstawiciele KG PSP bior" czynny udzia! w projekcie ZEUS. G!ównym celem projektu jest opracowanie modelu zintegrowanego systemu bezpiecze#stwa transportu tak, by s!u%y! on decydentom jako narz$dzie do podejmowania w!a&ciwych decyzji dotycz"cych budowy i rozwoju infrastruktury oraz &rodków transportu, a tak%e specjalistom realizuj"cym te decyzje. Zintegrowany system bezpiecze#stwa transportu b$dzie zapobiega! powstawaniu niepo%"danych, niebezpiecznych zdarze#, a skoro one ju%
63

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

powstan", to b$dzie !agodzi! ich skutki. Zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom w transporcie jest mo%liwe poprzez identyfikacj$ zagro%e#, profilaktyk$ zmniejszaj"c" poziom zagro%enia i ratownictwo !agodz"ce skutki zdarze#. W projekcie b$d" opracowane zasady integracji systemów zarz"dzania w ró%nych ga!$ziach transportu na ró%nych szczeblach; centralnym, regionalnym lub lokalnym. Finalnie powinny one tworzy' resortow" strategi$ bezpiecze#stwa transportu, jako merytoryczny wk!ad do projektu ustawy okre&laj"cej struktur$ i funkcjonowanie systemu zarz"dzania kryzysowego. W ramach ww. projektu przedstawiciel KG PSP przedstawi! opracowanie nt. Nowoczesnych technologii u(ywanych w Systemach Wykrywania i Alarmowania Ludno&ci. W ramach prezentacji przedstawiony zosta! projekt systemu Cell Broadcast System (CBS). System ten wykorzystuje technologi$ wysy!ania wiadomo&ci do u%ytkowników telefonów komórkowych. Wiadomo&ci te wysy!ane s" za pomoc" masztów, nadajników GSM u%ywanych powszechnie w systemie telefonii komórkowej. Oznacza to, %e ka%dy u%ytkownik otrzyma wiadomo&' pod warunkiem przebywania w zasi$gu sieci i ma uaktywniony w swoim aparacie w!a&ciwy kana!. W nowych telefonach komórkowych kana! ten b$dzie uaktywnia! si$ automatycznie. System CB jest nowym narz$dziem, który mo%e by' wykorzystany do informowania spo!ecze#stwa o wyst$puj"cych lub mog"cych wyst"pi' zagro%eniach. Technologia ta mo%e by' równie% wykorzystana w poszczególnych ga!$ziach transportu, w których u%ytkownicy otrzymywali by informacj$ nt: ! transport drogowy – sytuacji na drogach, nat$%enia ruchu, zmiany w organizacji ruch, pogody i zjawisk atmosferycznych, wypadków drogowych, blokadach dróg i innych zagro%eniach mog"cych mie' wp!yw na brd itp. W zwi"zku z bezpiecze#stwem na drogach, rozwój tzw. modu!u tekst odczytywany stanowi integraln" cz$&' projektu. Modu! ten pozwala na przekszta!cenie wiadomo&ci CB na „wiadomo&' mówion"” poprzez g!o&nik telefonu. ! transport wodny – %egluga &ródl"dowa – nat$%enia ruchu, prowadzonych pracach, o wysoko&ci fali i poziomu wód, ustawieniu boi, pogody i zjawisk atmosferycznych, innych zagro%eniach mog"cych mie' wp!yw na bezpiecze#stwo %eglugi itp., ! transport kolejowy - zak!óce# w rozk!adzie jazdy poci"gów. Ww. projekt zg!oszony zosta! do MSWiA z pro&b" o akceptacj$ oraz rozpocz$cie prac badawczych, umo%liwiaj"cych jego wdro%enie. Do chwili obecnej nie podj$to ostatecznej decyzji co do przysz!o&ci przedsi$wzi$cia. Ponadto w ramach ww. projektu opracowano materia! pt. System ratownictwa w Polsce jako element systemu bezpiecze"stwa transportu.

1.2.2.3.W zakresie kwatermistrzowskim
W roku 2007 zakupiono w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT): ! 5 sztuk ci$%kich samochodów ratownictwa technicznego; ! 3 sztuki ci$%kich samochodów ratownictwa chemicznego. Wszystkie samochody przekazano do u%ytkowania szko!om PSP.

1.3. Ministerstwo Edukacji Narodowej
W 2007 r. w toku prac legislacyjnych zosta!y znacz"co poszerzone obowi"zkowe tre&ci programowe w zakresie dotycz"cym brd. Rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniaj"ce rozporz"dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta!cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó! (Dz. U. Nr 157, poz. 1100, z pó(n. zm.) wprowadzi!o szereg zmian dotycz"cych edukacji na rzecz brd oraz ratownictwa medycznego. Rozporz"dzenie to nak!ada dodatkowe zadanie dla przedszkoli i oddzia!ów przedszkolnych w szko!ach podstawowych polegaj"ce na tym, %e oprócz tworzenia warunków umo%liwiaj"cych dzieciom osi"gni$cie „gotowo&ci szkolnej”, przedszkola i oddzia!y przedszkolne w szko!ach podstawowych maj" przygotowywa'
64

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

przysz!ych uczniów do samodzielnego i bezpiecznego poruszania si$ po drogach publicznych. Ponadto w zakresie brd projekt rozporz"dzenia rozszerzy! podstaw$ programow" kszta!cenia ogólnego dla szkó! podstawowych, gimnazjów i szkó! ponadgimnazjalnych o tre&ci dotycz"ce m. in.: ! kszta!towania nawyków i umiej$tno&ci zwi"zanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym, ! rozwijania zdolno&ci, zainteresowa# i umiej$tno&ci zwi"zanych z bezpiecznym poruszaniem si$ po drogach, ! kszta!towania postawy szacunku dla uczestników ruchu drogowego, ! kszta!towania postaw partnerstwa i odpowiedzialno&ci uczniów jako uczestników ruchu drogowego. Na prze!omie maja i czerwca, wzorem lat ubieg!ych, odby!y si$ turnieje dla szkó! zwi"zane z brd. W 2007 r. Fina! XXX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze"stwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkó! podstawowych i gimnazjów odby! si$ w Bochni w woj. ma!opolskim. Uczestniczy!o w nim 96 zawodników (najlepsze dru%yny z poszczególnych województw w kategorii szkó! podstawowych oraz gimnazjów). Natomiast Fina! XI Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkó! ponadgimnazjalnych odby! si$ w Poznaniu. W turnieju wzi$!o udzia! 100 osób - dru%yn szkó! ponadgimnazjalnych, które zaj$!y I – sze miejsca w eliminacjach szczebla wojewódzkiego. Turnieje na ka%dym szczeblu organizacyjnym przebiega!y sprawnie dzi$ki zaanga%owaniu przedstawicieli o&wiaty, Policji, Polskiego Zwi"zku Motorowego i innych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspar!o organizacj$ fina!ów kwot" 80 000 z!. We wspó!pracy z Centralnym O&rodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytutem Transportu Samochodowego opracowano cykl szkole# kaskadowych dla edukatorów ds. edukacji na rzecz bezpiecze#stwa, a nast$pnie dla nauczycieli – koordynatorów wychowania komunikacyjnego. Celem szkole# jest usprawnienie systemu szkolnej edukacji komunikacyjnej, kszta!cenie i doskonalenie nauczycieli realizuj"cych wychowanie komunikacyjne. Efektem tej edycji szkole# jest równie% opracowanie materia!ów metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkó!. Szkolenia odby!y si$ w III i IV kwartale 2007 r. i obj$!y 20 edukatorów ds. edukacji dla bezpiecze#stwa, 16 wizytatorów KO oraz ponad 500 nauczycieli wychowania komunikacyjnego z ca!ej Polski. )"cznie w szkoleniach pierwszego szczebla kaskady wzi$!o udzia! 538 osób. Docelowo zak!ada si$ udzia! 1500 uczestników. Koszt szkole# wyniós! 60 000 z!. Szkolenia w powy%szym zakresie, a tak%e opracowanie i rozpowszechnienie aktualnych materia!ów dydaktycznych, zaplanowano w zwi"zku z realizacj" Krajowego Programu Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 – 2007 – 2013.

1.4. Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów uzgadnia!o w 2007 r. akty prawne, których wykonanie mia!o wp!yn"' na popraw$ brd: ! rozporz"dzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowofinansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem &rodków Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. Nr 28, poz. 188 z pó(n. zm.) na rok 2007, ! uchwa!a Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw" Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012, przyj$ta przez Rad$ Ministrów w dniu 25 wrze&nia 2007 r., ! projekt rozporz"dzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem &rodków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008. Jednocze&nie nale%y zauwa%y', %e aktualnie obowi"zuj"ce przepisy prawa nie nak!adaj" na Ministra Finansów obowi"zku dokonywania, w zakresie swojej kompetencji, jakichkolwiek dzia!a# na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego.
65

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.5. Ministerstwo Obrony Narodowej
W 2007 r. realizowano szereg przedsi$wzi$' przez odpowiedzialne organa resortu Obrony Narodowej, dowództwa Rodzajów Si! Zbrojnych, Okr$gów Wojskowych i jednostek wojskowych, wsparte dzia!aniami jednostek +andarmerii Wojskowe maj"cych na celu popraw$ stanu bezpiecze#stwa w ruchu drogowym w tym: 1. Przeprowadzono w dniach 26 – 29 marca 2007 r. na terenie 9 Rejonowych Warsztatów Technicznych w Kro&nie Odrza#skim VI Konferencj% bezpiecze"stwa w ruchu drogowym pojazdów mechanicznych Wojsk L#dowych z udzia!em przedstawicieli instytucji centralnych MON, Sztabu Generalnego WP, Rodzajów Si! Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, instytucji i organizacji cywilnych oraz o&rodków akademickich. Wydano i rozkolportowano do jednostek wojskowych biuletyn informacyjny z ww. konferencji zawieraj"cy materia!y pomocnicze do prowadzenia pracy profilaktycznej w jednostkach wojskowych, oraz materia!y profilaktyczno – szkoleniowe z zakresu rozpoznawania i diagnozowania stanów zdrowia po za%yciu narkotyków. 2. Zorganizowano w Rodzajach Si! Zbrojnych, w Garnizonie Warszawa oraz +andarmerii Wojskowej wieloszczeblowe konkursy o tytu! najlepszego kierowcy, których g!ównym celem by!o doskonalenie kierowców w zakresie znajomo&ci przepisów ruchu drogowego oraz techniki jazdy samochodem. W konkursach uczestniczyli wszyscy etatowi kierowcy (%o!nierze zasadniczej s!u%by wojskowej, %o!nierze zawodowi oraz pracownicy wojska). Ka%dy etap konkursu obejmowa! testy ze znajomo&ci przepisów ruchu drogowego, zasad eksploatacji pojazdów, jazdy sprawno&ciowej pojazdem i udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych. Wy!oniono kandydatów do czwartego ju% fina!u Konkursu o miano najlepszego kierowcy Si! Zbrojnych RP pod honorowym patronatem Szefa Sztabu Generalnego WP, który odby! si$ w 2 O&rodku Szkolenia Kierowców w Ostródzie w dniach 28 – 30.06.2007 r. W wyniku konkursu wy!oniono najlepszych kierowców Si! Zbrojnych RP w 2007 r. w klasyfikacji: a) indywidualnej w kategorii: ! %o!nierze zawodowi, kontraktowi, pracownicy wojska, ! %o!nierze zasadniczej s!u%by wojskowej, b) oraz klasyfikacji zespo!owej. Najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej i zespo!owej wyró%ni! Szef Sztabu Generalnego WP. 3. Organa kontroli ruchu drogowego +W skontrolowa!y 25 240 pojazdów w tym 14 016 pojazdów wojskowych i 11 224 pojazdów prywatnych. Zastosowano 6 778 sankcji, w tym 3 855 na kierowców pojazdów prywatnych (mandat karny – 1 495, pouczenie kierowcy – 1 842, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – 247, zatrzymanie prawa jazdy – 142, zawiadomienie do wojskowej prokuratury garnizonowej – 89, inne – 40), oraz 2 923 na kierowców pojazdów wojskowych (mandat karny – 658, negatywny wpis do rozkazu wyjazdu – 1 202, pouczenie kierowcy – 662, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – 365, inne – 36). Intensywno&' kontroli ruchu drogowego w stosunku do analogicznego okresu ubieg!ego roku wzros!a o oko!o 10%, natomiast ilo&' zastosowanych sankcji wzros!a o oko!o 30%. 4. Przedstawiciele +andarmerii Wojskowej, Policji i Prokuratury Wojskowej przeprowadzili ze stanami osobowymi jednostek 2 823 ró%nego rodzaju czynno&ci profilaktycznych, w tym; 2 224 pogadanek, 209 spotka# &rodowiskowych oraz 390 innych form, których tematem by!a dyscyplina ruchu drogowego %o!nierzy-kierowców wojskowych i prywatnych pojazdów mechanicznych. 5. Zorganizowano Centralne zawody techniczno – bojowe inspektorów ruchu drogowego *andarmerii Wojskowej, których celem by!o poszerzenie, doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiej$tno&ci i sprawno&ci %o!nierzy realizuj"cych zadania inspektorów ruchu drogowego zw!aszcza w zakresie znajomo&ci przepisów ruchu drogowego oraz kierowania pojazdami.
66

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

6. Przedstawiciele +andarmerii Wojskowej uczestniczyli w realizacji przedsi$wzi$' okre&lonych w Rz"dowym programie ograniczenia przest$pczo&ci i aspo!ecznych zachowa# Razem bezpieczniej w obszarze dzia!ania dotycz"cym bezpiecze#stwa w ruchu drogowym (udzia! w akcjach: pr%dko&), alkohol, niechronieni, bezpieczne ferie, bezpieczny weekend). 7. Rozkolportowano do wojsk Program profilaktyczny z zakresu bezpiecze"stwa w ruchu drogowym na lata 2007 – 2009, opracowany przez Komend$ G!ówn" +andarmerii Wojskowej i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej, którego celem operacyjnym jest zmniejszenie liczby ofiar &miertelnych wypadków drogowych, natomiast celami szczegó!owymi; zmniejszenie liczby przest$pstw i wykrocze# w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby wypadków oraz kolizji spowodowanych przez nietrze(wych u%ytkowników dróg, propagowanie po%"danych, bezpiecznych zachowa# wszystkich uczestników w ruchu drogowym. 8. Opracowano i wydano w nak!adzie 5 000 egzemplarzy map$ samochodow" Polski zawieraj"ca materia!y z zakresu brd. Mapa b$dzie rozkolportowana do jednostek wojskowych w pierwszym kwartale 2008 r. 9. Opracowano scenariusz i nakr$cono film krótkometra%owy w technice cyfrowej na p!ytach DVD pt. Przewóz materia!ów niebezpiecznych transportem drogowym. P!yty z filmem profilaktyczno – szkoleniowym rozes!ano do jednostek wojskowych. 10. Opracowano i rozes!ano do jednostek wojskowych materia!y dotycz"ce: ! bezpiecznego przejazdu przez przejazdy kolejowe i tramwajowe, w tym analiza wypadku na niestrze%onym przeje(dzie kolejowym ko!o Torunia, ! bezpiecznego u%ytkowania pojazdów w warunkach jesienno – zimowych. 11. W ramach okresowych analiz dyscypliny organa dowodzenia SZ RP i dowództwa jednostek wojskowych prowadzi!y ocen$ dzia!alno&ci profilaktycznej w zakresie zapobiegania powstawaniu wypadków drogowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczno&' form i metod oddzia!ywania na %o!nierzy w celu wyeliminowania przypadków kierowania pojazdami prywatnymi pod wp!ywem alkoholu. 12. Jako sta!e zadanie prewencyjne utrzymywane jest wysy!anie do jednostek wojskowych komunikatów o zagro%eniach i niesprzyjaj"cych warunkach drogowych na podstawie informacji meteorologicznych. 13. Kontynuowano wspó!prac$ z Generals Motors Polska w zakresie doskonalenia techniki jazdy w ramach wieloszczeblowych konkursów o tytu! najlepszego kierowcy. 14. Kontynuowano wspó!prac$ w obszarze profilaktyki bezpiecze#stwa ruchu drogowego z MIVA Polska i Fundacj" KRZY$. 15. We wspó!pracy z kapelanami parafii wojskowych propagowano ide$ wykorzystania narz"dów osób tragicznie zmar!ych w wypadkach drogowych w celu ratowania %ycia innym ludziom poprzez podpisywanie stosownej deklaracji. Zrealizowane przedsi$wzi$cia s" wynikiem doceniania tej problematyki w resorcie Obrony Narodowej i Si!ach Zbrojnych RP. Nale%y podkre&li', %e oprócz dzia!a# podejmowanych na rzecz wojsk w!asnych, prowadzone by!y tak%e dzia!ania zwi"zane z zabezpieczeniem przemieszczania wojsk obcych na obszarze kraju – organizowane i koordynowane przez organa transportu i ruchu wojsk SZ RP wspólnie z +andarmeri" Wojskow" i Policj". Pomimo realizacji ww. przedsi$wzi$', jak wykaza!a analiza dyscypliny w ruchu drogowym pojazdów wojskowych za 2007 r., odnotowano jednak wzrost ilo&ci wypadków i kolizji z udzia!em %o!nierzy i pracowników wojska w stosunku do ubieg!ego roku: ! ilo&ci wypadków o oko!o 30 % (49 w 2006 r., 64 w 2007 r.), ! ilo&ci kolizji o oko!o 20 % (285 w 2006 r., 343 w 2007 r.),
67

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

! ilo&' zdarze# na drogach spowodowanych pod wp!ywem alkoholu utrzyma!a si$ na analogicznym poziomie (28 w 2006 r., 28 w 2007r.). W 2007 r. nie uda!o si$ utrzyma' zak!adanych tendencji spadkowych w zakresie ilo&ci wypadków i kolizji z lat poprzednich.

1.6. Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia po!o%y!o du%y nacisk na opracowanie, a nast$pnie wprowadzenie w %ycie rozporz"dze# do ustawy z dnia 8 wrze&nia 2006 r. o Pa#stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pó(n. zm.), która wesz!a w %ycie 1 stycznia 2007 r. Obecnie trwaj" intensywne prace nad ostatnimi czterema rozporz"dzeniami (opublikowano sze&' rozporz"dze#), wprowadzenie których zako#czy procedur$ legislacyjn" zwi"zan" z przedmiotow" ustaw" oraz uszczegó!owi regulacje wprowadzone jej zapisami. Nale%y podkre&li', %e wprowadzona od 1 stycznia 2007 r. ustawa o Pa#stwowym Ratownictwie Medycznym zak!ada finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z bud%etu pa#stwa, a dotychczas ratownictwo medyczne by!o finansowane ze &rodków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzi$ki temu rozwi"zaniu znacz"co ograniczono k!opoty z tzw. p!ynno&ci" finansow" podmiotów, które wykonuj" &wiadczenia medyczne w ramach ratownictwa medycznego. Na ten cel przeznaczono, z bud%etu pa#stwa, w roku 2007 kwot$ w wysoko&ci 1 147,5 mln z!otych. Do najwa%niejszych zapisów ustawy nale%y zaliczy' w szczególno&ci te dotycz"ce powszechnej edukacji w zakresie pierwszej pomocy i zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, tak aby ka%dy absolwent szko!y powszechnej potrafi! udzieli' pierwszej pomocy przed przyjazdem wykwalifikowanej pomocy medycznej. Przepisy ustawy z dnia 8 wrze&nia 2006 r. pozwol" od 1 wrze&nia 2009 r. na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy dzieci i m!odzie%y w ramach edukacji szkolnej. Ponadto szkolenia uczestników kursów na prawo jazdy pozwol" na przygotowanie potencjalnych &wiadków zdarzenia do udzielenia pierwszej pomocy, osobie znajduj"cej si$ w stanie nag!ego zagro%enia %ycia i zdrowia. Pozwoli to na optymalizacj$ dzia!a# ratowniczych wed!ug tzw. +a"cucha prze(ycia. Istotnym elementem sytemu Ratownictwa Medycznego jest Samodzielny Publiczny Zak!ad Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz pe!niona przez t$ jednostk$ *mig!owcowa S!u%ba Ratownictwa Medycznego (HEMS). Na bie%"c" dzia!alno&' Samodzielnego Publicznego Zak!adu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2007 Minister Zdrowia przeznaczy! kwot$ 37 mln. z!otych. Niestety nie uda!o si$ wydatkowa' w roku 2007 kwoty w wysoko&ci 98 750 000 z!otych na zakup &mig!owców dla SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (w ramach ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana &mig!owców Samodzielnego Publicznego Zak!adu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010” (Dz. U. Nr 122, poz. 1022)) poniewa% post$powanie przetargowe zosta!o zako#czone w lutym 2008 r. Realizacja tego zakupu pozwoli na prowadzenie, w docelowym modelu funkcjonowania s!u%by HEMS, pracy w trybie 24 godzinnych dy%urów za!óg &mig!owcowych (obecnie dy%ury trwaj" od &wity do zmierzchu), co w niew"tpliwy sposób poprawi dost$pno&' do &wiadcze# ratowniczych i przyczyni si$ do wzrostu bezpiecze#stwa obywateli. Ponadto nale%y podkre&li', %e Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia podj"! dzia!ania wspieraj"ce rozwój inteligentnych systemów transportowych w zakresie automatycznego wykrywania zdarze# drogowych. Departament Polityki Zdrowotnej popar! projekt firmy komercyjnej, która wyst"pi!a z propozycj" w!"czenia si$ do realizacji zadania systemu e-Call (inteligentny samochód oraz system automatycznego powiadamiania o zdarzeniu), a wi$c systemu automatycznego monitorowania informacji o wypadkach samochodowych. Zgodnie z wytycznymi organów Unii Europejskiej system ten b$dzie wprowadzony na terenie UE po roku 2009. System ten w pierwszej fazie, przeznaczony dla u%ytkowników
68

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

komercyjnych, b$dzie samoczynnie informowa! s!u%b$ dyspozytorsk" tej komercyjnej firmy o zaistnia!ym zdarzeniu na drodze, a nast$pnie dyspozytor tej s!u%by powiadomi o tym specjalistyczne s!u%by ratownictwa.

1.7. Ministerstwo Sprawiedliwo!ci
Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury podejmowa!y w 2007 r. szereg ró%norodnych czynno&ci maj"cych na celu popraw$ bezpiecze#stwa na drogach. Na podkre&lenie zas!uguj" zw!aszcza dzia!ania dotycz"ce poprawy brd, podejmowane w trybie art. 19 Kodeksu post$powania karnego, tj. sygnalizowanie uchybie# w dzia!aniu instytucji pa#stwowych lub samorz"dowych sprzyjaj"cych pope!nianiu przest$pstw stwierdzonych w toku prowadzonych post$powa# przygotowawczych. Sygnalizacje te, kierowane do organów powo!anych do nadzoru nad dan" jednostk" organizacyjn", dotyczy!y uchybie# maj"cych istotny wp!yw na stan bezpiecze#stwa w ruchu drogowym takich jak: ! z!y stan techniczny dróg (np. ró%nica w wysoko&ci asfaltu, licz"c od garbów kolein w stosunku do poziomu pobocza wynosi!a w niektórych miejscach a% 12 cm), ! niew!a&ciwe oznakowanie dróg (brak znaku ograniczaj"cego dopuszczaln" pr$dko&' w okolicy szko!y, brak przej&cia dla pieszych), ! niedostateczna widoczno&' znaku STOP i innych znaków m.in. przez rosn"ce przy drodze drzewa i krzewy, które utrudniaj" obserwacj$ znaków drogowych, zw!aszcza w obr$bie skrzy%owa#, ! b!$dna organizacja ruchu, szczególnie w rejonie skrzy%owa# dróg o du%ym nat$%eniu ruchu (zwrócono si$ o rozwa%enie m.in. przebudowy skrzy%owania i wprowadzenie ruchu okr$%nego). )"cznie w 2007 r. prokuratorzy zastosowali w 16 przypadkach art. 19 k.p.k., tj. zasygnalizowali w!a&ciwym instytucjom nieprawid!owo&ci maj"ce wp!yw na bezpiecze#stwo ruchu drogowego. Oprócz powy%szych dzia!a# prokuratorzy podejmowali równie% inne formy oddzia!ywania maj"ce na celu popraw$ bezpiecze#stwa w komunikacji drogowej: ! na obszarze funkcjonowania Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie dokonano analizy post$powa# o przest$pstwa przeciwko bezpiecze#stwu w komunikacji, która doprowadzi!a do wniosku, i% g!ówn" ich przyczyn" by!o naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym przez kieruj"cych pojazdami mechanicznymi. Problematyka dotycz"ca wniosków wynikaj"cych z tej analizy by!a nast$pnie przedmiotem narad kierownictwa prokuratur rejonowych i jednostek Policji, a tak%e spotka# s!u%bowych z przedstawicielami miejscowych w!adz samorz"dowych oraz spotka# &rodowiskowych prokuratorów z m!odzie%" szkoln", ze szkó! ponadpodstawowych, ! na obszarze dzia!ania Prokuratury Apelacyjnej we Wroc!awiu, w okr$gu Prokuratury Okr$gowej w *widnicy, poszczególne jednostki Policji, wspó!dzia!aj"c z w!a&ciwymi terytorialnie prokuraturami rejonowymi, zorganizowa!y akcje: Pasy bezpiecze"stwa, Trze'wo&) i Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W ocenie prokuratorów kontrole Policji, w tym z u%yciem fotoradarów, maj" pozytywny wp!yw na popraw$ bezpiecze#stwa na drogach, gdy% jak wynika z danych statystycznych, przyczyn" wi$kszo&ci wypadków drogowych lub kolizji jest zazwyczaj nadmierna pr$dko&' lub jej niedostosowanie do warunków panuj"cych na drodze, ! na obszarze dzia!ania Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, funkcjonariusze Policji, wspó!pracuj"c z miejscowymi prokuraturami rejonowymi, ujawnili a% 55 nieprawid!owo&ci drogowych polegaj"cych na: braku lub nieprawid!owym usytuowaniu znaków poziomych i pionowych, ubytkach nawierzchni maj"cych wp!yw na brd i z!ym funkcjonowaniu sygnalizacji &wietlnej. W zwi"zku z ujawnionymi nieprawid!owo&ciami Policja skierowa!a 20 wyst"pie# sygnalizacyjnych do zarz"dców dróg.
69

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Ponadto zauwa%y' nale%y, i% w Prokuraturze Krajowej systematycznie analizowano informacje z prokuratur apelacyjnych, dotycz"ce realizacji polece# Ministra Sprawiedliwo&ci - Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2006 r. dotycz"cych post$powania z osobami kieruj"cymi pojazdami w stanie nietrze(wo&ci. Ocena podejmowanych dzia!a# w tym zakresie w 2007 r. jest pozytywna prokuratorzy, zw!aszcza w prokuraturach rejonowych, wspó!dzia!aj"c z w!a&ciwymi jednostkami Policji kierowali do s"dów akty oskar%enia za spowodowanie wypadków w stanie nietrze(wo&ci i prowadzenie pojazdów w takim stanie, wnioskowali o orzeczenie wobec tych osób na kilka lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, a ponadto dokonywali zabezpiecze# samochodów osób kieruj"cych nimi w stanie nietrze(wo&ci. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwo&ci w roku 2007 organizowa!o szkolenia dla prokuratorów, na których podejmowano tematyk$ zwi"zan" ze stanem bezpiecze#stwa ruchu drogowego. Zorganizowano: ! dwie edycje szkolenia Ogl%dziny miejsc niebezpiecznych zdarze" powoduj#cych zagro(enie bezpiecze"stwa powszechnego i miejsc katastrof, na których omówiono tematyk$ katastrofy w ruchu drogowym i kolejowym (ogl$dziny miejsca zdarzenia, ujawnienie i zabezpieczenie &ladów), ! przy udziale Instytutu Ekspertyz S"dowych w Krakowie dwie edycje szkolenia na temat Kryminalistyczna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia, na których przedstawiona zosta!a tematyka rekonstrukcji miejsca i przebiegu wypadku drogowego, ! przy udziale Instytutu Ekspertyz S"dowych w Krakowie jedn" edycj$ szkolenia na temat Dowody i miejsca zdarzenia, na którym przedstawiona zosta!a tematyka ujawnienia, zabezpieczenia i dokumentowania &ladów na miejscu wypadku drogowego.

1.8. Ministerstwo "rodowiska
Informacje na temat dzia!a# na rzecz poprawy brd podejmowanych przez resort &rodowiska w 2007 r. 1. Przygotowano i przekazano do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony *rodowiska, w ramach Porozumienia Ministrów *rodowiska oraz Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 27.12.2006 r. w sprawie wspó!dzia!ania w zakresie zwalczania zagro%e# dla &rodowiska, list$ przedsi$wzi$' planowanych do realizacji w 2007 r. Lista ta obejmuje równie% zakup samochodów specjalnych dla Policji i Stra%y Po%arnych u%ywanych do poprawy stanu brd. Przekazanie samochodów do eksploatacji przewiduje si$ w 2008 r. 2. Zarz"d Narodowego Funduszu podj"! decyzj$ o dofinansowaniu przedsi$wzi$cia pn.: Europejski Tydzie" Mobilno&ci – Zrównowa(onego Transportu realizowanego przez Fundacj$ Partnerstwo dla *rodowiska. Europejski Tydzie" Mobilno&ci – Zrównowa(onego Transportu to impreza organizowana w szko!ach pod auspicjami Komisji Europejskiej, w której rokrocznie uczestniczy ponad 1000 miast europejskich. Elementem ww. projektu jest dzia!anie pn.: Europejski Tydzie" Mobilno&ci na zielonych szlakach – Greenways, w ramach którego, wspólnie ze szko!ami zorganizowano m.in. happeningi, rajdy rowerowe i piesze, akcje edukacyjne. Promowana by!a tak%e potrzeba tworzenia przestrzeni publicznych oraz odpowiedniej infrastruktury dla alternatywnych form transportu i bezpiecznego dojazdu do szkó!. W trakcie obchodów Tygodnia, na szlaku Kraków – Morawy – Wiede# (Zielony Szlak Greenways), by!o zorganizowanych 5 imprez popularyzuj"cych niezmotoryzowane formy transportu i zdrowy styl %ycia. 3. W 2007 r., inspektorzy 10 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony *rodowiska w Zielonej Górze, Krakowie, Warszawie, Opolu, Rzeszowie, Bia!ymstoku, Gda#sku, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie brali udzia! w organizowanych przez Policj$ i Inspekcj$ Transportu Drogowego kontrolach przewozów materia!ów niebezpiecznych. Inspektorzy wymienionych Inspektoratów brali udzia! w tych kontrolach
70

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

przez 54 dni robocze. W przypadkach kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów w kontrolach równie% brali udzia! funkcjonariusze Stra%y Granicznej i S!u%by Celnej. Zakres kontroli obejmowa!: a. spe!nianie wymaga# przez &rodki transportu, przewo%"ce materia!y niebezpieczne, poruszaj"ce si$ po drogach publicznych, b. spe!nianie wymogów okre&lonych prawem dla transgranicznego przemieszczania odpadów. 4. Niezale%nie od udzia!u w kontrolach przewozów drogowych materia!ów niebezpiecznych, organy Inspekcji Ochrony *rodowiska podejmuj" dzia!ania w przypadku zaistnienia zdarze# o znamionach powa%nej awarii, spowodowanych przez &rodki transportu drogowego, przewo%"ce tego rodzaju materia!y – w 2007 r. prowadzono nadzór nad usuwaniem skutków w przypadku 27 zdarze# w transporcie drogowym. 5. W 2007 r. G!ówny Inspektor Ochrony *rodowiska wszcz"! 206 post$powa# w sprawie dokonania nielegalnego wwozu do Polski odpadów w postaci uszkodzonych pojazdów i wyda! 197 decyzji zobowi"zuj"cych odbiorców odpadów (uszkodzonych pojazdów) do oddania pojazdu do upowa%nionej stacji demonta%u. 6. W zakresie edukacji pracownicy jednostek organizacyjnych PGL Lasy Pa#stwowe przeprowadzili 3 081 dzia!a# edukacyjnych w postaci prelekcji, promocji itp. Stra% Le&na dokona!a kontroli 22 256 pojazdów (we wspó!dzia!aniu z Policj", Inspekcj" Transportu Drogowego oraz Stra%" Graniczn"). W wyniku ujawnionych wykrocze# na!o%ono 7 496 grzywien w post$powaniu mandatowym. Przy usuwaniu skutków wypadków drogowych zosta!y podj$te 413 dzia!ania. W zakresie ochrony zwierz"t podj$to 726 inicjatyw, które polega!y m.in. na przeprowadzaniu akcji – Jed' +o&tro(nie, Uwaga dzikie zwierz%ta oraz na podejmowaniu interwencji – usuwanie skutków kolizji, zabezpieczanie terenu obj$tego ptasi" gryp". W ramach dzia!a# administracyjnych sporz"dzono 202 opinie i ekspertyzy odno&nie dróg i ruchu drogowego. Ponadto w 2007 r. w ramach dzia!a# tzw. innych w tym zakresie zorganizowano 1 559 akcji bie%"cych oraz dzia!a# zabezpieczaj"cych ruch drogowy poprzez usuwanie drzew, umo%liwianie przejazdu i przemarszu kolumn pojazdów oraz osób w przypadku wyst$powania po%arów lasów. Jednocze&nie w ramach centralnego kursu przeszkolono 44 stra%ników le&nych w zakresie kontroli brd. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 845) stra%nicy le&ni otrzymali uprawnienia do kontroli ruchu drogowego, dotychczas realizowane na mocy rozporz"dzenia Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144, z pó(n. zm.). Przygotowany zosta! równie% projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz aktów wykonawczych obejmuj"cy m.in. dalsze uprawnienia stra%ników le&nych i mo%liwo&' wp!ywu na popraw$ brd. 7. Parki Narodowe podj$!y w 2007 r. szereg dzia!a# w zakresie brd, takich jak: ! organizacja wielu akcji, festynów (przy wspó!pracy ze szko!ami, uczelniami, Policj") maj"cych na celu ochron$ zwierz"t oraz promowanie zasad brd (Akcja Pomocy P!azom, Jed' +o&tro(nie, rajdy rowerowe i piesze, akcje prewencyjne stra%y parku z Policj"), ! drukowanie ulotek, folderów, broszur zawieraj"cych informacje o zasadach ruchu drogowego obowi"zuj"cych na terenie Parku oraz po&wi$conych zagadnieniom ochrony zwierz"t przed skutkami ruchu drogowego, ! organizacja zaj$' dla dzieci i m!odzie%y w czasie których poruszane s" kwestie zachowania na drogach, ! prowadzenie monitoringu zwierz"t gin"cych na terenie Parku w wyniku kolizji z pojazdami, oraz monitoringu ruchu samochodowego, ! ustawianie na terenie Parku znaków drogowych takich jak: Zwierz%ta dzikie, Uwaga +osie, Ograniczenie pr%dko&ci itp., oraz tablic ostrzegawczych przed kolizjami ze zwierzyn" le&n",
71

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

! budowa miejsc parkingowych ograniczaj"cych liczb$ aut na poboczach, ! usuwanie skutków kolizji drogowych ze zwierz$tami oraz przydro%nych drzew przewróconych na jezdni$ lub gro%"cych wywróceniu (s!u%by Parku Narodowego s" przygotowane do pomocy innym s!u%bom w zakresie usuwania skutków wypadków drogowych, co wynika m.in. z umów o wspó!pracy z Policj", Stra%" Po%arn", Stra%" Graniczn", Pa#stwow" Stra%" )owieck", Stra%" Le&n"), ! opiniowanie i uzgadnianie w formie postanowie# dzia!a# projektowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych drogownictwa dla dróg przebiegaj"cych w Parku i jego otulinie, ! wspó!praca z Zarz"dem Dróg Powiatowych i Policj" przy organizacji imprez masowych. 8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pó(n. zm.) ma na celu stworzenie na terenie Polski szczelnego systemu, gwarantuj"cego skierowanie wszystkich wyeksploatowanych pojazdów do profesjonalnych stacji demonta%u. Wed!ug danych na dzie# 21 stycznia 2008 r. w Polsce funkcjonuje 558 stacji demonta%u i 104 punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Stacje demonta%u podlegaj" corocznej kontroli przez wojewódzkich inspektorów ochrony &rodowiska, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych obowi"zków wynikaj"cych z przepisów o odpadach. W stacjach demonta%u nast$puje wymontowanie przedmiotów wyposa%enia i cz$&ci przeznaczonych do ponownego u%ycia, jak równie% wymontowanie elementów nadaj"cych si$ do odzysku i recyklingu. Jednak%e nie wszystkie przedmioty i cz$&ci mog" zosta' ponownie u%yte w pojazdach zarejestrowanych w Polsce. Wykaz takich przedmiotów okre&lono w rozporz"dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrze&nia 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposa%enia i cz$&ci wymontowanych z pojazdów, których ponowne u%ycie zagra%a brd lub negatywnie wp!ywa na &rodowisko (Dz. U. Nr 201, poz. 1666). Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pó(n. zm.) zakazane jest stosowanie w poje(dzie przedmiotów wyposa%enia i cz$&ci wymontowanych z pojazdów, których ponowne u%ycie zagra%a brd lub negatywnie wp!ywa na &rodowisko. 9. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowywuje prognozy meteorologiczne dla zarz"dców i u%ytkowników dróg, prognozy biometeorologiczne dla kierowców, ostrze%enia o gwa!townych zmianach pogody i niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych. Ponadto w latach 2005 – 2007 realizowa! temat badawczy Koncepcja i realizacja os!ony meteorologicznej na nowych odcinkach autostrad oraz na drogach krajowych województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, b%d#cych w utrzymaniu GDDKiA, w okresie od 2005 do 2007 r.

1.9. Ministerstwo Gospodarki
Ustanowiona przez Komisj$ Europejsk" w 2005 r. Grupa Wysokiego Szczebla CARS 21 (z udzia!em przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Krajów Cz!onkowskich, Komisji Europejskiej, producentów oraz sektora sprzeda%y z bran%: motoryzacyjnej i paliwowej, organizacji ochrony &rodowiska naturalnego, zwi"zków zawodowych i konsumentów) opracowa!a raport pn.: CARS 21 - Ramy prawne dla zwi%kszania konkurencyjno&ci przemys!u motoryzacyjnego w XXI w., identyfikuj"cy najwa%niejsze wyzwania i wytyczaj"cy dalsz" drog$ rozwoju dla europejskiego przemys!u motoryzacyjnego. G!ówny cel raportu to stworzenie rekomendacji polityki wspólnotowej oraz ram regulacyjnych dla europejskiego przemys!u motoryzacyjnego, które zapewnia!yby globaln" konkurencyjno&' i chroni!y zatrudnienie, przy jednoczesnym wzro&cie dba!o&ci o &rodowisko i bezpiecze#stwo ruchu drogowego. Rekomendowana &cie%ka osi"gni$cia powy%szego celu to: przegl"d obci"%e# zwi"zanych z przepisami regulacyjnymi i kosztami przestrzegania tych%e oraz prowadzenie skorelowanych polityk wspólnotowych w obszarach: gospodarki, podatków i rynku, ze szczególnym uwzgl$dnieniem konieczno&ci rozwoju bada#
72

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

i innowacyjno&ci technologii motoryzacyjnych. S!u%y' ma temu zintegrowane podej&cie, pozwalaj"ce na unikni$cie negatywnych interakcji i skumulowanych niekorzystnych efektów ró%nych polityk. Poszukuje si$ dróg redukcji kosztów istniej"cej i nowej legislacji, wskazuj"c &rodki, jakie nale%y uruchomi' w ci"gu nast$pnych 10 lat. Równocze&nie promowana jest idea mi$dzynarodowej harmonizacji instrumentów regulacji rynku. Opublikowany w dniu 13 lutego 2007 r. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pn.: Ramy prawne dla zwi%kszania konkurencyjno&ci przemys!u motoryzacyjnego w XXI wieku - Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania ko"cowego grupy wysokiego szczebla CARS 21 - Wk!ad w strategi% UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia formu!uje szereg priorytetów w&ród dzia!a# niezb$dnych do osi"gni$cia celu g!ównego, z których za jeden z najwa%niejszych uzna' nale%y popraw$ brd. Ministerstwu Gospodarki powierzono funkcj$ resortu wiod"cego w procesie wypracowania stanowiska Polski odno&nie do Komunikatu KE ws. konkurencyjnego &rodowiska legislacyjnego dla przemys!u motoryzacyjnego w XXI wieku (CARS 21), b$d"cego przedmiotem prac zarówno w ramach Grupy Roboczej ds. Konkurencyjno&ci i Wzrostu, jak równie% Rady UE ds. Konkurencyjno&ci. Przyj$cie w konkluzjach Rady Unii Europejskiej odno&nie przemys!u motoryzacyjnego terminu roku 2009 jako daty przeprowadzenia przegl"du &ródokresowego implikuje intensyfikacj$ prac prowadzonych w krajach cz!onkowskich w zakresie rozwi"za# wpisuj"cych si$ w realizowane przez KE dzia!ania z w/w obszarów. Wobec interdyscyplinarno&ci zakresu tematycznego CARS 21, w których powinna nast"pi' poprawa wspólnotowych ram prawnych, w którym jednym z istotnych jest Bezpiecze"stwo ruchu drogowego w Europie - wspólny wysi!ek na rzecz jego poprawy, Ministerstwo Gospodarki zamierza rekomendowa' Prezesowi Rady Ministrów powo!anie Zespo!u Mi$dzyresortowego ds. koordynacji dzia!a# podejmowanych przez administracj$ rz"dow" dla realizacji konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie CARS 21. Pozosta!e dzia!ania realizowane w 2007 r. w obszarze nadzorowanym przez Ministra Gospodarki, by!y zwi"zane z badaniami: - autobusów, - samochodów ci$%arowych, - samochodów osobowych, - innych pojazdów, - naczep, - urz"dze# zabezpieczaj"cych przed wjechaniem z boku (Regulamin EKG ONZ nr 73), - urz"dze# zabezpieczaj"cych przed wjechaniem pod ty! (Regulamin EKG ONZ nr 58), - urz"dze# zabezpieczaj"cych dla dzieci (Regulamin EKG ONZ nr 44), - ambulansów do przewozu chorych, - elementów uk!adów hamulcowych. Ponadto Przemys!owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) przeprowadzi! badania certyfikuj"ce wed!ug wymaga# FIM (Federation Internationale de Motocyclisme) band pneumatycznych na torach %u%lowych. PIMOT posiada akredytacj$ FIM na wykonywanie takich bada#. PIMOT przeprowadzi! tak%e badania wytrzyma!o&ciowe pasów transportowych w zakresie normy PN-EN 12195 (Bezpiecze#stwo – mocowanie !adunków na pojazdach drogowych). PIMOT uczestniczy! w programie APSN (Advanced Passive Safety Network) maj"cym na celu popraw$ bezpiecze#stwa dzieci przewo%onych w pojazdach. W sposób ci"g!y s" w PIMOT prowadzone badania wyrobów przemys!u motoryzacyjnego firm krajowych i zagranicznych obj$tych dobrowolna certyfikacj" na znak bezpiecze#stwa „B”. PIMOT wprowadza nowe metody bada# wytrzyma!o&ciowych i trwa!o&ciowych pasów transportowych &ci"gaj"cych.

73

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2. Dzia"ania podejmowane na rzecz poprawy bezpiecze!stwa ruchu drogowego przez inne podmioty oraz organizacje spo"eczne
2.1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
W 2007 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów na rzecz bezpiecze#stwa ruchu drogowego by!y wykonane lub kontynuowane nast$puj"ce dzia!ania:

2.1.1. Prace wdro(eniowe i badawcze:
! Wspó!udzia! w realizacji projektu pn. Zintegrowany System Zarz#dzania Ruchem w m.st. Warszawie, ! Wykonanie monitoringu pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych województwa pomorskiego i dróg wojewódzkich województwa warmi#sko-mazurskiego, przy u%yciu drogowego Laboratorium Mobilnego; zebrane materia!y przy pomocy aparatury i urz"dze# rejestracyjnych pozwol" m.in. na wykonanie prawid!owych projektów organizacji ruchu z zastosowaniem urz"dze# bezpiecze#stwa ruchu. ! Projekty organizacji ruchu dla m.st. Warszawy, ! Rozpoznanie i analiza infrastruktury drogowej na wybranych odcinkach ulic m.st. Warszawy, ! Rozpocz$cie prac nad projektem i wdro%eniem nowej generacji znaków drogowych o zmiennej tre&ci. ! Opracowanie zalece# udzielania aprobat technicznych dla s!upka prowadz"cego U-1-a i U-1b. ! Rozpocz$cie prac zwi"zanych z projektem pt. Opracowanie studium wykonalno&ci inwestycji wraz z programem funkcjonalno-u(ytkowym dla projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013. ! Opracowanie koncepcji systemu monitoringu dróg warmi#sko-mazurskich w oparciu o drogowe stacje telemetryczne, ! TAPLIST – zasady nowej Europejskiej Polityki Transportowej.

2.1.2. Udzia! w realizacji projektów badawczo-wdro(eniowych UE:
! INTRO (Inteligent Roads) – program bada# zastosowania rozwi"za# Inteligentnych Systemów Transportu w celu poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego, ! COST 352 (In-vehicle Information Systems) – program bada# wp!ywu systemów informacji stosowanych wewn"trz pojazdów (GPS, tel. komórkowe, radio) na bezpiecze#stwo ruchu drogowego, ! COST 353 (Winter Service Strategies for Increased European Road Safety) – program bada# strategii i standardów zimowego utrzymania dróg w Europie i ich wp!ywu na popraw$ brd, ! COST 355 – Opracowanie standardów bardziej bezpiecznych zachowa# komunikacyjnych w ruchu drogowym z wykorzystaniem transportu intermodalnego, ! RODRIGUE – Diagnozowanie warunków ruchu drogowego i przekaz informacji u%ytkownikom; Badanie interakcji droga – pojazd – kierowca w calu poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego ! PEPPER – Opracowanie europejskich standardów dla policyjnych programów realizacji polityki wymuszania bezpiecznych zachowa# kierowców na drogach europejskich, ! CAST – Wytyczne prowadzenia i oceny skuteczno&ci kampanii u&wiadamiaj"cych i strategii poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego, ! SUPREME – Analiza do&wiadcze# krajów cz!onkowskich UE, waloryzacja najlepszych praktyk w zakresie podnoszenia poziomu bezpiecze#stwa ruchu drogowego, ! CONNECT – Koordynacja wdra%ania Inteligentnego Systemu Transportu w krajach Europy *rodkowoWschodniej (Instytut jest g!ównym wykonawc" i pe!ni funkcj$ koordynatora krajowego); celem pracy jest uruchomienie, a nast$pnie rozwój w Polsce kompleksowych systemów inteligentnego transportu
74

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

(telematyki drogowej) w pierwszej kolejno&ci na sieci dróg krajowych. Cel zostanie osi"gni$ty poprzez realizacj$ nast$puj"cych tematów badaczo-wdro%eniowych (domen): - Centra informacji i zarz"dzania ruchem; - Zarz"dzanie ruchem, w tym m.in.: o bezpiecze#stwo ruchu drogowego, o plany zarz"dzania ruchem, o obs!uga wypadków drogowych, o zastosowanie znaków zmiennej tre&ci, o elektroniczny system poboru op!at; - Systemy informacji dla podró%nych, obejmuj"ce: systemy nawigacji w pojazdach samochodowych oraz us!ugi internetowe i telekomunikacyjne.

2.1.3. Wspó!praca z instytucjami administracji rz#dowej i samorz#dowej oraz pozarz#dowymi
! ! ! ! ! ! ! ! z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy G!ównej Policji, z Krajow" Rad" Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego, z Generaln" Dyrekcj" Dróg Krajowych i Autostrad, z Zarz"dem Dróg Miejskich w Warszawie, z Grup" Robocz" Widziane z chodnika Okr$gu Mazowieckiego Polskiego Zwi"zku Niewidomych, z Wydzia!em Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie, z Instytutem Optyki Stosowanej, z Wydzia!em Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szko!y G!ównej Gospodarstwa Wiejskiego.

2.2. Instytut Transportu Samochodowego
W Centrum Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (CBRD ITS) w 2007 r. prowadzono prace w nast$puj"cych obszarach: ! opracowania naukowo-badawcze, ! dzia!alno&' edukacyjno-popularyzatorska oraz szkoleniowa, ! wspó!praca mi$dzynarodowa, ! wspó!praca z instytucjami rz"dowymi i pozarz"dowymi oraz organizacjami spo!ecznymi.

2.2.1. Prace naukowo-badawcze wykonane w 2007 r.
a) Prace dla Ministerstwa Transportu: - Stan bezpiecze"stwa na polskich drogach w 2006 r., - Analiza tendencji wypadkowo&ci w Polsce w 2007 r. b) Prace statutowe: - Baza danych o wypadkach drogowych jako narz%dzie do pog!%bionych analiz brd, - Edukacja kierowców w zakresie bezpiecze"stwa ruchu drogowego. c) Udzia! w realizacji projektów badawczych UE: - CARE – europejska baza danych o wypadkach drogowych, - SAFETY NET – Europejskie Obserwatorium BRD, - EUCHIRES – europejska kampania spo!eczna popularyzuj"ca urz"dzenia zabezpieczaj"ce w poje(dzie w&ród dzieci, - DRUID – Prowadzenie pojazdu pod wp!ywem narkotyków, alkoholu i lekarstw, - CLOSE TO – modu! szkolenia kierowców.
75

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2.2. Dzia!alno&) edukacyjno-popularyzatorska
! Wydanie 4 numerów kwartalnika BRD; ! Prowadzenie strony internetowej www.cbr.home.pl; ! Prowadzenie dzia!a# w ramach obchodów I $wiatowego Tygodnia BRD w Polsce: - opracowanie strony internetowej – www.tydzie#brd.pl; - opracowanie materia!ów informacyjnych; - opracowanie materia!ów dydaktycznych; - wspó!praca z instytucjami centralnymi, regionalnymi i lokalnymi w zakresie organizacji obchodów Tygodnia; - organizacja wystawy w Sejmie RP z okazji obchodów I $wiatowego Tygodnia BRD pod patronatem Ministra Transportu (23 – 29 kwietnia 2007 r.) oraz wydanie i rozpowszechnienie materia!ów z wystawy; wystawa by!a prezentowana równie% w siedzibie w!adz regionów warmi#skomazurskiego oraz lubuskiego. ! Przeprowadzenie, przy wspó!pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkich Komend Policji drugiej edycji kampanii KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH popularyzuj"cej urz"dzenia zabezpieczaj"ce dzieci w poje(dzie w ramach europejskiej kampanii EUCHIRES, w tym: - przygotowanie i rozpowszechnienie materia!ów kampanii, w tym: - spot TV (film animowany), - spot radiowy (melodia z wykorzystaniem melodii do filmu Czterej pancerni i pies), - gad%et zabawka PANCERNIK, - bilbordy (1000 na terenie wi$kszych miast przez dwa miesi"ce), - plakaty, - legitymacje Klubu Pancernika, - naklejka (500 000 - insert do Gazety Wyborczej), - strony internetowej www.klubpancernika.pl zawieraj"ce materia!y dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli, dla prasy), - przeprowadzenie kampanii medialnej w okresie lipiec – sierpie# 2007 r., - przeprowadzenie bada# ilo&ciowych oceniaj"cych kampani$, - zorganizowanie konferencji prasowej. ! Prowadzenie zaj$' edukacyjnych z wykorzystaniem symulatora zderze# do demonstracji dzia!ania pasów bezpiecze#stwa; ! Organizacja i prowadzenie szkole#: - szkolenia w ramach certyfikacji kompetencji zawodowych instruktorów nauki jazdy oraz wyk!adowców instruktorów nauki jazdy (Warszawa, luty 2007 r.), - szkolenie na certyfikat kompetencji wyk!adowców nauczycieli wychowania komunikacyjnego (wspólnie z CODN, Sulejówek 10 – 14 wrze&nia 2007 r.). ! Opracowanie biuletynu informacyjnego Stan bezpiecze"stwa ruchu drogowego w krajach OECD; ! Wydanie i rozpowszechnienie Poradnika Dydaktycznego Wychowanie komunikacyjne dzieci i m!odzie(y; ! Rozpowszechnienie ulotek propagandowych: - Pieszym bywa ka(dy, - Nie ryzykuj – b#d' widoczny, - Nie zabijaj – zwolnij, - Odwa( si% by) m#drym – skierowanej do m!odych ludzi – grupy najwi$kszego ryzyka, - Czy wiesz, (e – skierowanej do rodziców rowerzystów,
76

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

!

! ! ! ! !

- Czy wiesz, (e na polskich drogach – skierowanej do rodziców m!odych kierowców, - Szacunek to bezpiecze"stwo – jazda defensywna, - Szacunek to bezpiecze"stwo – stop agresji na drodze, - Chodzi! pieszy ko!o drogi…Nie ma r%ki ani nogi…, - Na kogo wypadnie – na tego b%c!, - Do!#cz do nas! Nasza Klika – KLIKA W FOTELIKACH. Ulotki by!y sfinansowane przez ITS i rozpowszechniane poprzez Policj$, WORD-y, O&rodki Szkolenia Kierowców pod patronatem ITS, nauczycieli szkó! podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizatorów programów edukacyjnych. Popularyzacja broszur z serii Biblioteka ITS: - Mierzenia jako&ci pracy OSK – instrukcja - zeszyt nr 2, - Standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodów: instruktor nauki jazdy, egzaminator osób ubiegaj#cych si% o uprawnienia do kierowania pojazdami – zeszyt nr 3, - Jako&) i ewaluacja w szkoleniu kierowców – zeszyt nr 1. Prowadzenie zaj$' dydaktycznych w zakresie brd w przedszkolach i szko!ach podstawowych przez pracowników CBRD wg opracowanych w ITS scenariuszy, Wspó!praca przy organizacji imprez popularyzuj"cych brd jak konkursy, seminaria, happeningi, Wspó!praca z mediami, Przygotowanie artyku!ów do prasy krajowej i zagranicznej, Wyg!aszanie referatów na konferencjach krajowych i mi$dzynarodowych.

2.2.3. Wspó!praca z instytucjami administracji rz#dowej i samorz#dowej oraz pozarz#dowymi
! Wspó!praca z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego, ! Udzia! w pracach Mazowieckiej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego. ! Wspó!praca z Gmin" Warszawa – Bielany przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu IV edycji Biela#skiego Konkursu: Chodz% i je(d(% bezpiecznie dla szkó! podstawowych i gimnazjów ! Wspó!praca z firm" Renault w ramach wprowadzenia do szkó! programu edukacyjnego Bezpiecze"stwo dla wszystkich oraz konkursu dla szkó!. ! Wspó!praca z organizacjami skupiaj"cymi instytucje zajmuj"ce si$ szkoleniem i egzaminowaniem kierowców (O&rodki Szkolenia Kierowców, Wojewódzkie O&rodki Ruchu Drogowego) mi$dzy innymi w ramach Rady Konsultacyjnej ds. Szkolenia i Egzaminowania Kierowców przy Dyrektorze ITS. ! Wspó!praca z O&rodkami Szkolenia Kierowców pod patronatem ITS.

2.2.4. Wspó!praca mi%dzynarodowa
! Wspó!praca w ramach OECD IRTAD jako koordynator krajowy wyznaczony przez Ministerstwo ze strony Polski w mi$dzynarodowej bazie danych z zakresu bezpiecze#stwa ruchu drogowego; ! Udzia! w pracach grupy roboczej Unii Europejskiej jako koordynator krajowy wyznaczony przez Ministerstwo ze strony Polski przy tworzeniu i eksploatacji Europejskiej Bazy Danych o Wypadkach CARE; ! Udzia! w pracach grup eksperckich European Enhanced Vehicle-Safety Committee (EEVC); ! Udzia! w pracach Prewention Routiere Internationale (PRI); ! Udzia! w pracach grup eksperckich European Transport Safety Council (ETSC); ! Wspó!praca przy tworzeniu mi$dzynarodowych projektów badawczych.

77

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.3. Polski Zwi&zek Motorowy
Pierwsze pó!rocze 2007 r. w Polskim Zwi"zku Motorowym zdominowane by!o kampani" sprawozdawczo wyborcz" i przygotowaniami do Krajowego Zjazdu PZM, który odby! si$ w dniu 30 czerwca 2007 r. W dyskusji przedzjazdowej, zarówno w Automobilklubach i Klubach PZM, jak równie% podczas Okr$gowych Zjazdów PZM dominowa!a problematyka poprawy brd w kontek&cie przedsi$wzi$' regionalnych jak i ogólnopolskich. Odzwierciedleniem tej dyskusji jest Uchwa!a Krajowego Zjazdu PZM w znacznej cz$&ci po&wi$cona problematyce brd. Najwa%niejsze zadania wynikaj"ce z tej uchwa!y to m.in.: - zintensyfikowanie dzia!a# w Automobilklubach i Klubach oraz ZO PZM dla dalszego rozwoju dzia!alno&ci Ratowników Drogowych PZM, w tym dzia!a# ZG PZM o podniesienie rangi Ratowników Drogowych PZM poprzez odpowiednie zapisy prawne, - powo!anie wspólnie z podmiotami gospodarczymi PZM - Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych jako organizacji po%ytku publicznego, - kontynuowanie dzia!a# w obszarze brd w kierunku zmiany zachowa# u%ytkowników dróg zw!aszcza w wieku od 18 do 24 roku %ycia, która stanowi grup$ najwy%szego ryzyka, - wykonywanie przez PZM roli opiniotwórczej organizacji pozarz"dowej w rozwi"zywaniu problemu brd, - kontynuowanie wspó!pracy mi$dzynarodowej PZM w realizacji projektu Euro RAP - Europejskiego Programu Oceny BRD we wspó!pracy z GDDKiA oraz Politechnik" Gda#sk". 1. Od dnia 1.01.2006 r. realizowany jest przez Stowarzyszenie Zmotoryzowanych Autoklub PZMot konkurs pt. Znaki do zdj%cia maj"cy na celu popraw$ brd. Przedmiotem konkursu s" prace polegaj"ce na wskazaniu przyk!adów niew!a&ciwego oznakowania drogi publicznej przez wykonanie fotografii oraz sporz"dzenie towarzysz"cego jej opisu. 2. W ramach imprez organizowanych przez Wielk" Orkiestr$ *wi"tecznej Pomocy w dniu 14.01.2007 r. promuj"cych zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych m.in. - Automobilklub Polski wspólnie z Urz$dem Dzielnicy Bemowo m. St. Warszawy i Automobilklubem Rzemie&lnik zorganizowa! piknik motoryzacyjny na terenie Autodromu Automobilklubu Polski Bemowo z udzia!em najlepszych kierowców rajdowych i wy&cigowych. Uczestnicy pikniku mieli mo%liwo&' wylicytowania przejazdów samochodem wyposa%onym w troleje w ramach doskonalenia techniki jazdy, wzi$cia udzia!u w symulowanym egzaminie na prawo jazdy, uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy medycznej oraz licytacji, gad%etów i pami"tek ofiarowanych przez kierowców rajdowych. W wyniku przeprowadzonych licytacji przekazano na rzecz Wielkiej Orkiestry kwot$ ok. 40 tys. z!. W podobnym zakresie, i z podobnymi atrakcjami, imprezy takie zosta!y zorganizowane równie% m.in. przez Zarz"d Okr$gowy PZM w Lublinie wspólnie z Automobilklubem Che!mskim oraz Zarz"d Okr$gowy PZM w Poznaniu wspólnie z Automobilklubem Wielkopolskim. 3. W dniach 9 - 11 luty 2007 r. Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych PZM w Lublinie zorganizowa!o kurs na stopie# instruktora ratownictwa drogowego PZM. W kursie uczestniczyli ratownicy drogowi PZM z Bia!ej Podlaskiej, Che!ma, Jas!a, Lublina, Mys!owic i Rzeszowa, którzy uko#czyli z wynikiem pozytywnym zarówno zaj$cia teoretyczne i praktyczne. Zaj$cia prowadzili do&wiadczeni pracownicy s!u%by zdrowia z Lubelskiej Akademii Medycznej, Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego w Lublinie oraz instruktorzy z Centrum Ratownictwa Drogowego PZM. 4. W dniu 24.03.2007 r. PZM zorganizowa! w stacjach kontroli pojazdów w ca!ej Polsce mo%liwo&' wykonania nieodp!atnej diagnostyki stanu pojazdów po okresie zimowym. Sprawdzano stan uk!adu jezdnego, hamulcowego, o&wietlenie pojazdu oraz analiz$ spalin. 5. W dniu 26.03.2007 r. ZM zorganizowa! konferencj$ prasow" na temat Bezpiecze"stwo zawsze na pierwszym miejscu. G!ównym przes!aniem tej konferencji by!o przypomnienie kierowcom jak wa%ne jest
78

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

zarówno dobre przygotowanie samochodu do podró%y, jak równie% przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia samochodu, a tak%e wyszukiwania alternatywnych dróg dotarcia do najpopularniejszych miejscowo&ci, tak aby omija' najniebezpieczniejsze i najbardziej zat!oczone odcinki naszych dróg. 6. W dniu 12.04.2007 r. PZM uczestniczy! w konferencji na temat Perspektywy rozwoju ubezpiecze" komunikacyjnych w Polsce gdzie prezentowali&my zadania realizowane przez PZM na rzecz poprawy brd w Polsce. 7. W dniu 28.04.2007 r. zako#czona zosta!a XXV edycja konkursu na plakat pn: Bezpieczna Droga do Szko!y zorganizowanego przez Automobilklub )ódzki. Konkurs plastyczny – na plakat trwa rokrocznie od listopada do marca roku nast$pnego. Do udzia!u w konkursie nap!yn$!o 1 550 prac plastycznych z placówek o&wiatowych z )odzi oraz z powiatów: !ódzkiego wschodniego, brzezi#skiego, pabianickiego i zgierskiego. Zwyci$zców uhonorowano nagrodami, pucharami, dyplomami oraz upominkami. Wyró%niono tak%e 40 placówek o&wiatowych oraz 45 nauczycieli. 8. Automobilklub Brzeski w maju 2007 r. przeprowadzi! imprez$ dla dzieci pod has!em – Mamo jestem bezpieczny, która polega!a na wzorowym poruszaniu si$ po ulicach miasta na drodze do szko!y i powrót do domu. Impreza zosta!a powtórzona dla dzieci doje%d%aj"cych na rowerach do szko!y. Kolejn" akcj" by!a nauka przedszkolaków umiej$tnego poruszania si$ po ulicach miasta. Akcja zostanie powtórzona we wrze&niu br. dla odpowiedniego przygotowania dzieci do rozpocz$cia roku szkolnego. 9. W dniu 12 maja 2007 r. w Poznaniu w czasie trwania Targów Techniki Motoryzacyjnej odby!a si$ kolejna dwunasta ju% konferencja szkoleniowa dla diagnostów stacji kontroli pojazdów, osób nadzoruj"cych stacje kontroli pojazdów oraz wszystkich zainteresowanych z cyklu Diagnostyka a Bezpiecze"stwo Ruchu Drogowego. W konferencji uczestniczy!o ponad 240 osób. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali wydawnictwo Polskiego Zwi"zku Motorowego PORADNIK DIAGNOSTY SKP 2007 zawieraj"ce niezb$dne w ka%dej stacji kontroli pojazdów akty prawne, komentarze i opracowania w!asne. 10. W dniu 26.05.2007 r. Zarz"d Okr$gowy w Zielonej Górze przy wspó!pracy Stowarzyszenia na Rzecz Bezpiecze#stwa Dzieci i M!odzie%y, Policji oraz w!adz samorz"dowo administracyjnych zorganizowa! w Lubniewicach VIII Mi%dzywojewódzki Turniej BRD dla Dzieci i M!odzie(y ze Szkól Specjalnych i Specjalnych O&rodków Szkolno – Wychowawczych. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury drogowej dzieci i m!odzie%y niepe!nosprawnych oraz dzia!anie na rzecz poprawy bezpiecze#stwa drogowego w&ród tej kategorii u%ytkowników dróg. M!odzie% i dzieci niepe!nosprawne powinni si$ porusza' po drogach i ulicach w sposób bezpieczny i dbaj"cych o bezpiecze#stwo w!asne lub innych u%ytkowników. 11. W dniach 28.05 - 22.06.2007 r. Automobilklub Polski przeprowadzi! w pe!nym wymiarze szkolenia teoretyczne i praktyczne zako#czone egzaminem na kart$ motorowerow" dla uczniów szkó! warszawskich. Kontynuuj"c dotychczasow" dzia!alno&' w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i m!odzie%y organizowano tak%e konkursy okoliczno&ciowe dotycz"ce brd w trakcie których przeprowadzano egzaminy na kart$ rowerow". Nagrodami dla dzieci by!y m.in. kamizelki ochronne, kaski rowerowe, elementy odblaskowe i o&wietlenie roweru. 12. W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zosta!y eliminacje do turniejów - Bezpiecze"stwa w Ruchu Drogowym i Motoryzacyjnego na etapie szkolnym, gminnym i powiatowym oraz 16 wojewódzkich fina!ów oddzielnie dla obu turniejów. W dniach 29.05 - 1.06.2007 r. w Bochni i )apanowie odby! si$ XXX Ogólnopolski Fina! Turnieju Bezpiecze"stwa w Ruchu Drogowym z udzia!em 16 reprezentacji wojewódzkich – zwyci$zców eliminacji ze szkó! podstawowych i 16 reprezentacji wojewódzkich zwyci$zców eliminacji ze szkó! gimnazjalnych. Turniejowi towarzyszy!y imprezy turystyczne i inne atrakcje zwi"zane z regionem i histori" ziemi ma!opolskiej.
79

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niew"tpliw" atrakcj" Turnieju by!o przeprowadzenie konkurencji teoretycznych i praktycznych w podziemiach kopalni soli w Bochni. W dniach 1 - 2.06.2007 r. przeprowadzono XI Ogólnopolski M!odzie(owy Fina! Turnieju Motoryzacyjnego w Poznaniu. W finale uczestniczy!o 16 reprezentacji wojewódzkich zwyci$zców eliminacji ze szkó! ponadgimnazjalnych. Uczestnicy musieli wykaza' si$ wiedz" teoretyczn" w zakresie przepisów ruchu drogowego, obs!ugi pojazdu oraz pomocy przedlekarskiej rozwi"zuj"c 20 zada# testu. Rozgrywana by!a te% konkurencja dotycz"ca historii motoryzacji w Polsce. Konkurencje praktyczne to obs!uga codzienna motoroweru, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz jazda motorowerem. Uczestnicy Turnieju mieli zapewniony program rekreacyjno-turystyczny. Turnieje te zosta!y zorganizowane przy wspó!pracy Komendy G!ównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego, przy udziale i wsparciu Krajowego Stowarzyszenia Wojewódzkich O&rodków Ruchu Drogowego oraz WORD-ów wspieraj"cych turnieje zarówno organizacyjnie jak te% i finansowo. Zarz"d Okr$gowy PZM we Wroc!awiu wspólnie z w!adzami samorz"dowymi miasta Wroc!awia zorganizowa! z okazji Dnia Dziecka festyn, na którym mi$dzy innymi pokazano na telebimie niebezpieczne sytuacje na drogach, które prowadz" do tragedii, zorganizowano mini miasteczko ruchu drogowego dla przedszkolaków oraz konkurs z przepisów ruchu drogowego dla dzieci i m!odzie%y. Atrakcj" by!a mo%liwo&' przejechania si$ samochodem rajdowym lub gokartem. Zarz"d Okr$gowy PZM w Lublinie w czerwcu br. wspólnie z Wydzia!em Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadzi! coroczny konkurs Znam zasady ruchu drogowego 2007 w&ród dzieci z lubelskich przedszkoli. Konkurs sk!ada! si$ z cz$&ci teoretycznej – pyta# dotycz"cych ruchu drogowego i praktycznej – jazda rowerkiem po torze przeszkód. Zarz"d Okr$gowy PZM w Poznaniu w pierwszym pó!roczu 2007 r. przeprowadza! wspólnie z policj" ruchu drogowego, %andarmeri", stra%" po%arn" wielokrotne kontrole drogowe. Zatrzymane do kontroli pojazdy przeje%d%a!y na wyznaczone na parkingu miejsce. Tu przeprowadzano rutynow" kontrol$ sprawdzaj"c dokumenty. Stra%acy sprawdzali wyposa%anie pojazdu w sprz$t ga&niczy, a diagno&ci z Automobilklubu Wielkopolski i PZM stan techniczny samochodu. Celem akcji by!a profilaktyka. Kierowcy !ami"cy przepisy ruchu drogowego np. przekraczaj"cy pr$dko&' musieli obowi"zkowo uczestniczy' w rozmowie z psychologiem. W pierwszym pó!roczu 2007 r. Automobilklub Opolski organizowa!, cyklicznie raz w miesi"cu Konkursowe Jazdy Sprawno&ciowe przy wspó!pracy z dealerami samochodowymi. W ka%dym rajdzie by!o prowadzone szkolenie kierowców amatorów oraz kibiców z zakresu ratownictwa drogowego. W styczniu i lutym organizowane by!y szkolenia – nauki jazdy na &liskich nawierzchniach – na pasach lotniska. Klub daj"c mo%liwo&ci „wy%ycia” si$ m!odym kierowcom organizowa! wiele razy wy&cigi na 1/4 mili – Mini sprint. W kwietniu br. Automobilklub Opolski by! organizatorem - Rajdu rodzinnego, a tak%e -Rajdu z po&lizgiem, w którym nauczycielami byli mistrzowie rajdów Okr$gowych i Polski. PZM w ramach cz!onkostwa w FIA-AIT od wielu lat jest w systemie zajmuj"cym si$ wymian" informacji turystyczno-drogowej zwi"zanej z przepisami ruchu drogowego w pa#stwach nale%"cych do tej organizacji. Dzi$ki temu mo%emy uzyskiwa' informacje i dane dotycz"ce wszelkich przepisów, ogranicze# pr$dko&ci, kar i mandatów, kosztów paliwa oraz obowi"zuj"cych w tych krajach europejskich op!at drogowych. Dzia!alno&' ta jest prowadzona w postaci serwisu internetowego (aktualizacja danych na bie%"co), wydawnictw oraz wspó!pracy z wydawnictwami i mediami, które wykorzystuj" nasz" wiedz$ w swoich materia!ach redakcyjnych. PZM bra! czynny udzia! w kampanii Ecodriven organizowanej przez Krajow" Agencj$ Poszanowania Energii S.A. Celem kampanii jest promowanie bezpiecznego i przyjaznego &rodowisku sposobu jazdy, zmniejszaj"cego zu%ycie paliwa w samochodach osobowych, ci$%arowych i autobusach. PZM popar! ide$ projektu i jako instytucja wspó!pracuj"ca bra! aktywny udzia! w przygotowaniu i organizacji wydarze# w ramach kampanii w Polsce. Projekt ten jest równocze&nie realizowany w dziewi$ciu
80

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

krajach Unii Europejskiej: Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Austria, Grecja, Belgia, Francja, Czechy i Polska. W dniu 13 wrze&nia 2007 r., w Warszawie odby!a si$ konferencja inauguruj"ca ogólnopolsk" kampani$ w ramach unijnego projektu ECODRIVEN. W konferencji wzi$li udzia! przedstawiciele patronów honorowych Ministerstwa: Transportu, *rodowiska, Gospodarki, partnerzy Toyota i Leasplan, Polski Zwi"zek Motorowy oraz przedstawiciele instytucji i prasy zwi"zanych z ochron" &rodowiska, energetyk" i rynkiem motoryzacyjnym. W dniu 20 pa(dziernika 2007 r. podczas *rodowiskowej Narady Aktywu Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego PZM odby!a si$ przygotowana przez KAPE S.A. multimedialna prezentacja projektu Ecodriven. Uczestnicy Narady otrzymali równie% komplet materia!ów promocyjnych przygotowanych w ramach kampanii. W dniu 28 pa(dziernika 2007 r., w Poznaniu odby!o si$ spotkanie regionalne w ramach projektu Ecodriven. Na torze w Prze(mierowie nale%"cym do Automobilklubu Wielkopolskiego, uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele Zarz"du Okr$gowego PZM w Poznaniu, mogli w praktyce spróbowa' swoich si! w roli eko-kierowcy. Osoby bior"ce udzia! z spotkaniu, zapozna!y si$ z projektem i zasadami ekojazdy. W spotkaniu wzi$!a udzia! liczna grupa dziennikarzy prasowych i telewizyjnych. W grudniu w Warszawie przeprowadzono szkolenie dla instruktorów nauki jazdy. PZM stale wspó!pracuje z Krajow" Agencj" Poszanowania Energii S.A. i planuje kontynuacj$ wspó!pracy przy kolejnych dzia!aniach podejmowanych w ramach kampanii tak%e w 2008 r. 19. W dniach od 19.08. do 18.11.2007 r. ZO PZM w Bia!ymstoku wraz z Automobilklubami i Klubami dzia!aj"cymi na jego terenie zorganizowa! imprezy zwi"zane z popraw" brd, wychowaniem komunikacyjnym dzieci i m!odzie%y, udzielania pierwszej pomocy i edukacj" m!odych kierowców. Tematyk" tych spotka#, i praktycznych zaj$', by!o stworzenie alternatywy dla nielegalnych wy&cigów drogowych, szkolenie kierowców w zakresie panowania nad pojazdami, skutkami nadmiernej pr$dko&ci i kierowania pojazdem w stanie nietrze(wo&ci. Przeprowadzane by!y te% konkursy z zakresu ratownictwa drogowego, w!a&ciwych zachowa# dzieci na drogach. W organizowanych imprezach uczestniczy!y tak%e osoby niepe!nosprawne. 20. W dniach 01.09. – 30.09.2007r Automobilklubu Brzeski w ramach wychowania komunikacyjnego przeprowadzi! w szko!ach spotkania pod has!em Pierwszy krok dla dzieci klas I i Bezpieczna droga do szko!y dla klas II i III, w drodze do szko!y i ze szko!y. Automobilklub K$dzierzy#sko – Kozielski zorganizowa! wraz z Policj" podobne imprezy w szko!ach, tj. ,,Bezpieczna droga do szko!y’’ i ,,Mamo jestem widoczny dla kierowcy’’. W pa(dzierniku i listopadzie by!y to akcje popularyzacji &wiate!ek odblaskowych i kurtek zimowych z odblaskami. Automobilklub Opolski wraz z Wojewódzkim O&rodkiem Ruchu Drogowego na terenie miasta Opola zorganizowa! imprezy z cyklu ratownictwo drogowe, z udzia!em spo!eczno&ci lokalnej. W ramach tej imprezy m!odzi kierowcy mogli bra' udzia! w wy&cigu na 1 / 4 mili Mini sprint. 21 wrze&nia 2007 r. Automobilkluby i Kluby dzia!aj"ce na terenie Zarz"du Okr$gowego PZM w Opolu w ramach akcji pt. Dzie" bez samochodu zorganizowa!y i przeprowadzi!y spotkania z m!odzie%" oraz kierowcami o tematyce zwi"zanej ze szkodliwym wp!ywem wzrostu motoryzacji na ochron$ &rodowiska. 21. Zarz"d Okr$gowy PZM w Lublinie przy wspó!pracy z Automobilklubem Che!mskim zorganizowa! w dniu 15 wrze&nia 2007 r. IV Ogólnopolski Samochodowy Rajd Pa". Impreza rozpocz$!a si$ testem ze znajomo&ci przepisów ruchu drogowego. Drug" konkurencj" by! praktyczny sprawdzian udzielania pierwszej pomocy - prowadzenie resuscytacji na fantomie. Nast$pnie uczestniczki odby!y prób$ sprawno&ciow" jazdy samochodem z zamontowanym talerzem Stewarta, po czym wyruszy!y na tras$ rajdu. Impreza po!"czona by!a ze zwiedzaniem obiektów turystycznych.

81

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

22. W dniu 2.09.2007 r. Automobilklub Tomaszowski przeprowadzi! pokazy ratownictwa drogowego i pomocy przedmedycznej. Pokaz zorganizowany by! przy wspó!pracy z Policj", Stra%" Po%arn", Pogotowiem Ratunkowym, PCK. W dniu 30.09.2007 r. cz!onkowie klubu Energetyk Be!chatów brali udzia! w warsztatach szkoleniowych dla egzaminatorów Wojewódzkich O&rodków Ruchu Drogowego. Na warsztatach tych Instruktorzy ratownictwa drogowego PZM przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego. 23. W dniach od 14 do 16 wrze&nia 2007 r. w Be!chatowie odby!y si$ X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych Polskiego Zwi#zku Motorowego zorganizowane przez Klub Motorowy Energetyk Be!chatów i ZO PZM w )odzi. W mistrzostwach wzi$!y udzia! 34 za!ogi reprezentuj"ce 10 okr$gów PZM m.in. Warszaw$, Rzeszów, Katowice, Wroc!aw, Pozna#, Lublin, Gda#sk Kraków, Kielce i Opole. Mistrzostwa rozpocz$!y si$ od wyk!adów na temat brd, najnowszych osi"gni$' ratownictwa drogowego oraz omówieniu zasad w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Pierwsz" konkurencj" Mistrzostw by! sprawdzian wiadomo&ci teoretycznych z zakresu pierwszej pomocy medycznej i przepisów ruchu drogowego. Nast$pnie uczestnicy udali si$ w tras$, gdzie wszystkie dwuosobowe za!ogi musia!y si$ wykaza' umiej$tno&ciami praktycznymi, udzielaj"c pomocy poszkodowanym w pozorowanych, niezwykle realistycznych wypadkach drogowych rozmieszczonych m.in. na ulicach Be!chatowa. Bardzo wa%nym elementem by!o zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pomocy i z!o%enie poprawnego meldunku, tak aby s!u%by ratownicze mog!y jak najszybciej dojecha' na miejsce wypadku wiedz"c ilu jest poszkodowanych i w jakim s" stanie. Scenariusz pozorowanych wypadków by! oparty na autentycznych wypadkach drogowych. Pozorowane wypadki obserwowali tak%e mieszka#cy Be!chatowa, którzy niejednokrotnie byli wykorzystywani przez zawodników do wspó!pracy przy wykonywaniu czynno&ci ratowniczych. Mistrzostwa by!y doskona!" okazj" do wymiany i nabywania nowych do&wiadcze#, które mog" by' niezb$dne do tego, aby uratowa' czyje& zdrowie lub %ycie. W trakcie imprezy realizowany by! równie% program turystyczno-krajoznawczy miasta Be!chatowa i okolic. 24. W dniu 17.11.2007 r. PZM uczestniczy! w VI Lubelskiej Konferencji BRD na temat Pocz#tkuj#cy kierowca w ruchu drogowym - aspekty prawne i wspó!czesne zagro(enia. W trakcie konferencji przedstawiciele PZM w swoich wyst"pieniach podkre&lali rol$ i znaczenie sportów motorowych w&ród m!odych ludzi w aspekcie szkolenia przysz!ych kandydatów na kierowców. 25. W dniach 17 i 18 listopada br. Automobilklub Polski zorganizowa! zaj$cia z zakresu doskonalenia techniki jazdy na &liskich nawierzchniach dla kierowców najwi$kszego warszawskiego przewo(nika autobusowego. Zaj$cia odby!y si$ na specjalnej p!ycie po&lizgowej na terenie autodromu Automobilklubu Polski na warszawskim Bemowie. Plan szkolenia przewidywa! cz$&' teoretyczn" po!"czon" z prezentacj" multimedialn", a tak%e zaj$ciami praktycznymi, w których udzia! wzi$!y nowoczesne niskopod!ogowe autobusy MZA. Celem szkolenia by!a poprawa stanu bezpiecze#stwa na warszawskich drogach przed nadej&ciem okresu zimowego. W bezpiecznych warunkach kierowcy i obserwatorzy przekonali si$ jak wzrost pr$dko&ci wp!ywa na wyd!u%enie drogi hamowania, czym ró%ni si$ hamowanie z wykorzystaniem systemu ABS od hamowania bez tego systemu, jak tak du%y pojazd zachowuje si$ w trakcie hamowania na zakr$cie (symulacja wjazdu w zatok$ przystankow"). 26. W dniach 24-25 listopada 2007 r. Zarz"d Okr$gowy PZM w Lublinie przygotowa! i zorganizowa! V Ogólnopolskie Warsztaty dla Instruktorów Ratownictwa Drogowego PZM. Szkolenie prowadzili do&wiadczeni lekarze i pracownicy Szko!y Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego oraz przedstawiciele Stra%y Po%arnej. Przyczyni!y si$ one niew"tpliwie do pog!$bienia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej podczas licznych 'wicze# naszych instruktorów. 27. W listopadzie 2007 r. Automobilklub Wielkopolski zorganizowa! na Torze Pozna# konferencj$ prasow" pn. ZMIE, OPONY NA ZIMOWE. Celem spotkania by!o przypomnienie uczestnikom, %e przepisy dotycz"ce stosowania opon zimowych znacznie ró%ni" si$ w krajach europejskich. Coraz wi$cej pa#stw zdaje sobie spraw$ z wymiernych korzy&ci p!yn"cych z ich stosowania w zakresie zwi$kszenia
82

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

bezpiecze#stwa. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani o zasadach obowi"zuj"cych w Unii Europejskiej gdzie niektóre kraje ju% wprowadzi!y obowi"zek montowania opon zimowych, inne zastanawiaj" si$ nad zmian" swojego ustawodawstwa w tym zakresie. Zmiany wymusza równie% prawo ubezpieczeniowe. W razie wypadku, ubezpieczyciel samochodu mo%e nie zaakceptowa' pe!nej wysoko&ci poniesionych kosztów, je&li kierowca nie dostosowa! ogumienia do warunków pogodowych panuj"cych o danej porze roku. W programie konferencji przeprowadzono pokaz. Na macie po&lizgowej stan$!y dwa identyczne samochody, jeden z zamontowanymi oponami zimowymi drugi z uniwersalnymi. Podczas próby pojazdy hamowa!y z pr$dko&ci 74km/h, droga hamowania ró%ni!a si$ o 7 metrów. Przygotowano te% p!yty edukacyjne. 28. W dniu 7.12.2007 r. PZM uczestniczy! i by! wspó!organizatorem seminarium Fundacji In%ynierii L"dowej na temat zasad wdra%ania Europejskiego Programu EuroRAP. Celem seminarium by!o zapoznanie specjalistów zaanga%owanych w problematyk$ drogownictwa oraz in%ynierii i brd, a tak%e organizacji zrzeszaj"cych u%ytkowników dróg, ekspertów zwi"zanych z transportem drogowym oraz przedstawicieli mediów. Celem projektu jest opisanie istniej"cej sieci drogowej syntetycznym wska(nikiem ryzyka, u%ywaj"c skali od 1 do 5. Taka ocena jako&ci warunków drogowo-ruchowych umo%liwi!aby administracji drogowej skalowanie wielko&ci ryzyka, a u%ytkownikom dróg da!aby zrozumia!" ocen$ wielko&ci zagro%enia zdrowia i %ycia w ruchu drogowym. 29. W drugim pó!roczu 2007 r. na trasach wyjazdowych z Poznania ZO PZM w Poznaniu i Automobilklub Wielkopolski wraz z Policj", Stra%" Po%arn", Izb" Celn", +andarmeri", przeprowadzi! kontrol$ kierowców i pojazdów. Zatrzymane przez Policj$ lub +andarmeri$ pojazdy przeje%d%a!y na wyznaczone na parkingu miejsce. Tu przeprowadzano rutynow" kontrol$ sprawdzaj"c dokumenty, stan techniczny pojazdu, wyposa%enie pojazdu. Stra%acy sprawdzali wyposa%anie pojazdu w sprz$t ga&niczy, a diagno&ci z Automobilklubu Wielkopolski i PZM kontrolowali jako&' p!ynu hamulcowego i przejrzysto&' szyb. Za!o%eniem akcji by!o nie wystawianie mandatów, a kierowcy przekraczaj"cy przepisy musieli przej&' do „propagandowego pojazdu” by uczestniczy' w rozmowie z psychologiem. Skontrolowano w tym dniu kilkaset pojazdów. Stan wielu pojazdów niestety stanowi! zagro%enie dla brd. Wzorowi kierowcy otrzymali drobne upominki w postaci kamizelek ostrzegawczych, maseczek do reanimacji etc. 30. Zarz"d Okr$gowy PZM w Bydgoszczy w II pó!roczu 2007 r. zorganizowa! szereg imprez podnosz"cych umiej$tno&ci jazdy kierowców, które odbywa!y si$ na Kartodromie w Bydgoszczy. Imprezy te organizowane by!y pod patronatem telewizji i cieszy!y si$ zainteresowaniem w&ród mieszka#ców Bydgoszczy. 31. PZM jako sygnatariusz uczestniczy! w kampanii Europejskiej Karty Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego skierowanej do kierowców i uczestników ruchu drogowego na rzecz poprawy brd. 32. PZM wspólnie z firm" Goodyear przygotowa! i opublikowa! poradnik dla kierowców nt. przygotowania si$ do jazdy w trudnych zimowych warunkach. Zawarte w nim by!y zasady dotycz"ce w!a&ciwych zachowa# i reakcji kierowcy w przypadku po&lizgu na prostym odcinku drogi i zakr$cie nag!ego hamowania, omijania przeszkody i ruszania na lodzie. Oprócz porad zwi"zanych z technik" jazdy znalaz!y si$ te% informacj$ na temat w!a&ciwego sposobu przygotowania samochodu do zimy. 33. PZM wspó!uczestniczy! w ogólnopolskiej kampanii ABC Bezpiecze"stwa 2007. Celem kampanii by!o bezpo&rednie dotarcie do uczestników ruchu drogowego zarówno do dzieci i m!odzie%y szkolnej jak i potencjalnych oraz obecnych kierowców. U%ytkowników ruchu drogowego edukowano w kwestii zapewnienia bezpiecze#stwa w!asnego oraz pasa%erów i zwi"zanego z tym odpowiedniego wyposa%enia samochodu, przestrzegania zasad bezpiecze#stwa podczas podró%y oraz w!a&ciwego zachowania podczas kolizji drogowych. W&ród dzieci promowano konieczno&' noszenia elementów odblaskowych. Polski Zwi"zek Motorowy stara si$ uczestniczy' w ró%nego rodzaju europejskich przedsi$wzi$ciach w zakresie brd. Wyrazem tego by! nasz udzia! w kampanii Pomy&l zanim pojedziesz prowadzonej przez
83

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Mi$dzynarodow" Federacj$ Samochodow" (FIA Foundation), a aktualnie w kampanii Bezpieczne drogi, której celem jest zebranie 1,5 mln. podpisów na ca!ym &wiecie dla wsparcia dzia!a# na rzecz poprawy brd, a szczególnie dzieci, których ginie ok. 300 tys. ka%dego roku. Opisane wy%ej dzia!ania nie wyczerpuj" wszystkich przedsi$wzi$' podejmowanych w ramach poszczególnych okr$gowych struktur organizacyjnych PZM oraz Automobilklubów i Klubów b$d"cych jego cz!onkami.

2.4. Zarz&d G$ówny Zwi&zku Ochotniczych Stra%y Po%arnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wed!ug wst$pnych danych Komendy G!ównej Pa#stwowej Stra%y Po%arnej w 2007 r. stra%acy (OSP i PSP) uczestniczyli w ok. 436 tysi"cach akcji ratowniczych, z tego 145,5 tys. stanowi!y po%ary, a 272,3 tys. – miejscowe zagro%enia. Stra%acy ochotnicy tzw. czynni (tj. bior"cy udzia! w akcjach ratowniczych, a jest ich ok. 450 000) – uczestnicz" &redniorocznie w likwidacji od 35 - 55 % po%arów oraz w likwidacji 30-40 % miejscowych zagro%e#. )"czna liczba cz!onków OSP przy akcjach to ok. 996 tysi$cy. W 2007 r. znacz"co wzros!a liczba wypadków w komunikacji drogowej, w likwidacji których uczestniczyli stra%acy. W 2007 r. zanotowano 54 286 wypadków drogowych, a w 2006 - by!o ich 48 331. Nale%y podkre&li' to, %e Ochotnicze Stra%e Po%arne maj" dominuj"cy udzia! w dzia!aniach ratowniczych na terenach gdzie nie funkcjonuj" jednostki ratowniczo-ga&nicze Pa#stwowej Stra%y Po%arnej. Ratownicy OSP stanowi" ok. 70 % wszystkich ratowników uczestnicz"cych w likwidacji zdarze# na tych obszarach. *wiadczy to o szczególnym znaczeniu OSP dla ochrony przeciwpo%arowej ma!ych miast, wsi, obszarów le&nych i terenów rolnych, a tak%e w czasie zdarze# du%ych i bardzo du%ych oraz kl$sk %ywio!owych (powodzi, huraganów, po%arów). Szczególn" rol$ w dzia!aniach ratowniczych odgrywaj" OSP w!"czone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga&niczego. Od 9 lat dla stra%aków ochotników prowadzone s" szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego. Szkolenia te oparte s" o Wytyczne Komendy G!ównej Pa"stwowej Stra(y Po(arnej. Odbywaj" si$ w o&rodkach szkolenia PSP, szko!ach po%arniczych b"d( w komendach PSP. Zwi"zek Ochotniczych Stra%y Po%arnych wspomaga finansowo i organizacyjnie szkolenia recertyfikacyjne. W 2007 r. przeszkolono na kursach podstawowych ok. 2 000 cz!onków OSP. Od 1999 roku przeszkolono 15 200 ratowników OSP. Ratownicy OSP uczestniczyli tradycyjnie ju% w III Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, które odbywa!y si$ w dniach 22-24 czerwca 2007 r. w Suchej Beskidzkiej, woj. ma!opolskie. W ramach imprezy odbywa!y si$ równie%: mistrzostwa medyczne dla dzieci, impreza edukacyjna Dzieci ratuj# dzieci. Szerokie zaanga%owanie w dzia!alno&' ratowniczo-ga&nicz" ochotniczych stra%y po%arnych powoduje naturalne zu%ywanie anga%owanego w akcjach sprz$tu. Konieczna jest równie% wymiana przestarza!ego wyposa%enia, które staje si$ niewystarczaj"ce, co przyczynia si$ do obni%ania gotowo&ci bojowej OSP. Bior"c pod uwag$ zadania stawiane przed ochotniczymi stra%ami po%arnymi Zarz"d G!ówny Zwi"zku OSP RP w oparciu m.in. o &rodki MSWiA oraz NFO*iGW podejmuje dzia!ania prowadz"ce do cz$&ciowej unifikacji sprz$tu tak, aby mo%liwa by!a wspó!praca poszczególnych jednostek. Jest to realizowane w formie wieloletnich programów wyposa%ania OSP w lekkie i &rednie samochody ratowniczo-ga&nicze, program karosacji oraz wyposa%ania w sprz$t ratowniczy, ochrony osobiste i indywidualne stra%aka. Za po&rednictwem Biura Zarz"du G!ównego Zwi"zku OSP RP ochotnicze stra%e po%arne z w!asnych &rodków zakupi!y ni%ej wymieniony sprz$t b$d"cy podstawowym narz$dziem wykorzystywanym w akcjach ratowniczych: ! no%yce – wykorzystywane do przecinania elementów pojazdu w celu wyj$cia okre&lonych cz$&ci konstrukcji – 1 szt.,
84

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

! rozpieracze – maj" trzy g!ówne funkcje: rozpieranie, &ciskanie i ci$cie – 9 szt., ! siekiero!omy - stosuje si$ do robienia i rozszerzania otworów w &cianach, drzwiach, karoseriach samochodowych lub do wywa%ania, wy!amywania, przer"bywania, lub dzielenia materia!u w celu wyswobodzenia obs!ugi, przewo%onych osób lub do uwalniania osób uwi$zionych w zamkni$tych pomieszczeniach – 67 szt., ! pacho!ki ostrzegawcze drogowe fluorescencyjne – 482 szt., ! barierki rozk!adane harmonijkowe – 1 szt., ! lizaki pod&wietlane – 67 szt., ! lizaki z tarcz" bez pod&wietlania – 97 szt., ! ta&my ostrzegawcze bia!o-czerwone – 160 szt., ! kamizelki odblaskowe – 707 szt., ! &rodki ochrony ekologicznej: - Sorbent Compakt - paliw, kwasów i zasad. Niepalny granulat mineralny. Poch!ania szybko, nie oddaj"c substancji absorbowanych, pozostawiaj"c such" nawierzchni$ – 580 kg; - SINTAN - roztwór wodny zwi"zków powierzchniowo czynnych. Przenika i rozbija cz"steczki olejowe. Zastosowanie SINTAN-u poprawia warunki dzia!ania bakterii glebowych, poniewa% u!atwia dost$p tlenu i substancji od%ywczych do strefy ska%enia olejowego. Zwi$ksza to aktywno&' bakterii i przy&piesza biologiczny rozk!ad ska%enia oraz samego SINTAN-u – 90 litrów. - Syntetyczny, pianotwórczy &rodek ga&niczy przeznaczony do wytwarzania piany ga&niczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody &ródl"dowej nie zasolonej. Mo%e by' równie% u%yty jako &rodek zwil%aj"cy w st$%eniach ok. 0,5-1,0% - 32 500 kg. Jednocze&nie Zarz"d G!ówny Zwi"zku OSP RP w roku 2007 wykorzystuj"c &rodki MSWiA, WFO*iGW, samorz"dów gminnych i OSP doposa%y! Ochotnicze Stra%e Po%arne w sprz$t do ratownictwa drogowego: ! 88 lekkich samochodów ratowniczo-ga&niczych; ! 56 &rednich samochodów ratowniczo-ga&niczych; ! 16 skarosowanych lekkich samochodów ratowniczo-ga&niczych; ! 68 skarosowanych &rednich samochodów ratowniczo-ga&niczych. Ponadto centralnie dokonano zakupu 199 szt. agregatów pr"dotwórczych, 163 kpl zestawów PSP R1, 1 004 kpl. ubra# specjalnych, 274 szt. pi! do drewna, 157 pi! do betonu i stali, 490 radiotelefonów GP 360, 179 radiotelefonów samochodowych, 55 zestawów sprz$tu do ratownictwa technicznego. Potrzeby wyposa%enia OSP w samochody oraz sprz$t specjalistyczny do ratownictwa s" wielokrotnie wi$ksze. Zwi"zek OSP RP prowadzi równie% prac$ wychowawcz" z dzie'mi i m!odzie%" zrzeszon" w M!odzie%owych Dru%ynach Po%arniczych (MDP). Najwa%niejsz" imprez" promuj"c" szeroko poj$te bezpiecze#stwo jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po(arniczej – M!odzie( Zapobiega Po(arom. XXX fina! centralny Turnieju odby! si$ w dniach 25-27 maja 2007 r. w Gnie(nie. Wzi$!o w nim udzia! ponad stu uczestników wy!onionych w wyniku eliminacji od szczebla lokalnego do szczebla centralnego w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie szkó! podstawowych, II grupa – uczniowie gimnazjów, III grupa – uczniowie szkó! ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie tematyka Turnieju obejmowa!a zagadnienie bezpiecze#stwa, w tym m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, sprz$t ratowniczo-ga&niczy. Umiej$tno&ci w wymienionym zakresie s" wykorzystywane nie tylko w sytuacji zagro%enia po%arem, ale równie% podczas wypadków drogowych. Dzi$ki uprzejmo&ci KRBRD uczestnicy otrzymali upominki z elementami odblaskowymi. Tematyka ratownictwa by!a uwzgl$dniona równie% w programie VII Ogólnopolskich Zawodów M!odzie(owych Dru(yn Po(arniczych w Sportach Obronnych, które odby!y si$ w dniach 2-7 lipca 2007 r. w Warszawie-Weso!ej. Zawody te s" eliminacjami do Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzysze" M!odzie(owych o Nagrod% Ministra Obrony Narodowej. Jedn" z konkurencji zawodów jest prawid!owe
85

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

udzielenie pomocy w sytuacji wypadku drogowego (potr"cenie rowerzysty przez samochód). Zadanie polega na zabezpieczeniu miejsca wypadku, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu, zapewnieniu opieki i wsparcia psychicznego kierowcy, wezwaniu profesjonalnej pomocy medycznej. W okresie wakacji odbywa!y si$ letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla cz!onków M!odzie%owych Dru%yn Po%arniczych. Zgrupowania organizowane s" w ca!ym kraju od szczebla gminnego do wojewódzkiego. Równie% podczas tego typu obozów wa%nym elementem programu jest ratownictwo. Zaj$cia prowadz" m.in. funkcjonariusze policji i ratownicy medyczni, ucz"c m!odych ludzi, w jaki sposób ratowa' %ycie i organizowa' akcj$ ratownicz" równie% w sytuacji wypadku drogowego. M!odzie% otrzymuje materia!y szkoleniowe i informacyjne. W trosce o bezpiecze#stwo na drodze cz!onków M!odzie%owych Dru%yn Po%arniczych Zarz"d G!ówny Zwi"zku OSP RP zleci! do wykonania Wytwórni Umundurowania Stra%ackiego w Brzezinach breloczek odblaskowy. Ponadto elementy odblaskowe s" umieszczane na umundurowaniu MDP.

86

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

3. Dzia"ania podejmowane przez Wojewódzkie Rady Bezpiecze!stwa Ruchu Drogowego
We wszystkich województwach istniej" Wojewódzkie Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego (WRBRD) podejmuj"ce i realizuj"ce dzia!ania na rzecz poprawy brd. WRBRD prowadzi!y w 2007 r. dzia!ania wynikaj"ce z Krajowego Programu Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 oraz programów lokalnych. Ponadto WRBRD d"%" do poprawienia brd przez skoordynowan" realizacj$ ustawowych i statutowych zada# podmiotów b$d"cych cz!onkami tych rad. Na niektórych obszarach powstaj" równie% powiatowe centra i rady bezpiecze#stwa ruchu drogowego oraz opracowywane s" programy zapobiegania wypadkom drogowym na obszarach powiatów. Wszystkie WRBRD w trakcie wykonywanych zada# szczególn" wag$ przyk!adaj" do wspó!pracy z ró%nymi mediami oraz organizacjami spo!ecznymi i instytucjami. Wspó!pracuj" z nimi w trakcie inicjowanych akcji, szkole# i konkursów. Szczególnie intensywne jest wspó!dzia!anie z Wojewódzkimi O&rodkami Ruchu Drogowego, automobilklubami, lokalnymi stacjami radiowymi i telewizyjnymi oraz pras". Staraj" si$ w jak najwi$kszym stopniu informowa' spo!ecze#stwo o zagro%eniach i sposobach przeciwdzia!ania im. W programach wojewódzkich wiele miejsca po&wi$ca si$ edukowaniu dzieci i m!odzie%y oraz kszta!cenia u nich nawyków bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa uczestnictwa w ruchu drogowym. Wykorzystuje si$ wiele form dla przekazania koniecznej wiedzy. S" to konkursy plastyczne, literackie i muzyczne, których tematem jest bezpiecze#stwo w ruchu drogowym, a tak%e organizowane na poziomie gmin, powiatów i województw Ogólnopolski Turniej Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego dla dzieci szkó! podstawowych i gimnazjalnych oraz Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkó! ponadgimnazjalnych. Form" wp!ywania na poziom wiedzy dzieci oraz m!odzie%y jest równie% organizowanie i wspó!organizowanie seminariów dla nauczycieli, którzy prowadz" zaj$cia Wychowania Komunikacyjnego. WRBRD kontynuowa!y w 2007 r. dzia!ania wynikaj"ce z Programu GAMBIT 2005 oraz programów lokalnych. WRBRD przeprowadzi!y wiele inicjatyw, które mo%na pogrupowa' w nast$puj"ce bloki tematyczne: ! stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d!ugofalowych dzia!a# na rzecz brd, w tym: - usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych, - organizacja systemu wspó!dzia!ania i koordynacji, - organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd, - usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych, - stworzenie systemu informacji o brd, - doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd, - rozwój systemu ratownictwa na drogach, ! kszta!towanie bezpiecznych zachowa# uczestników ruchu drogowego, w tym: - udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem promuj"cej jazd$ z bezpieczn" pr$dko&ci", - powszechna weryfikacja ogranicze# pr$dko&ci, - udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem w zakresie u%ywania pasów bezpiecze#stwa, - udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem u&wiadamiaj"cych rol$ alkoholu w wypadkach drogowych, ! ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów, w tym: - udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem w zakresie bezpiecze#stwa pieszych, dzieci i rowerzystów,
87

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

- zintensyfikowanie ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów &rodkami nadzoru nad ruchem drogowym, - powszechne stosowanie drogowych &rodków ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów, ! zmniejszenie ci$%ko&ci i konsekwencji wypadków drogowych, w tym: - zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo&rednim s"siedztwie jezdni, - kszta!towanie bezpiecznego pasa drogowego, - skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym, - skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli%szego szpitala ratunkowego, - rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych. Nale%y zauwa%y', %e w wielu WRBRD brak jest programów dzia!a#, a wiele podaje tylko dane z dzia!alno&ci Wojewódzkich O&rodków Ruchu Drogowego, w których umiejscowione s" Sekretariaty WRBRD. W wi$kszo&ci sprawozda# brak jest informacji dotycz"cych realizowanych zada#, ci"%"cych w du%ym stopniu na zarz"dach dróg ró%nych kategorii. Szczegó!owe informacje na temat dzia!a# podejmowanych przez WRBRD s" zawarte w Za!#czniku nr 2 do sprawozdania Krajowej Rady Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego pt. Stan bezpiecze"stwa ruchu drogowego w Polsce oraz dzia!ania realizowane w tym zakresie w 2007 r.

88

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Za"#cznik nr 1

STAN BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIA"ANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W WOJEWÓDZTWACH W 2007 R.
ZA"#CZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA PT.: STAN BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIA"ANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2007 R.

Warszawa, marzec 2008
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHA"UBI!SKIEGO 4/6 • 00-928 WARSZAWA • TEL. (0-22) 830-08-45 • FAX (0-22) 830-00-80

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Spis tre!ci
1. Stan brd w poszczególnych województwach w 2007 r.________________________________________ 5 1.1. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa dolno&l"skiego ________________________ 5 1.2. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa kujawsko – pomorskiego ________________ 6 1.3. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa lubelskiego ___________________________ 7 1.4. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa lubuskiego ___________________________ 8 1.5. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa !ódzkiego ____________________________ 8 1.6. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa ma!opolskiego________________________ 10 1.7. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa mazowieckiego _______________________ 11 1.8. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa opolskiego __________________________ 12 1.9. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa podkarpackiego ______________________ 14 1.10. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa podlaskiego _________________________ 15 1.11. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa pomorskiego _________________________ 16 1.12. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa &l"skiego____________________________ 17 1.13. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa &wi$tokrzyskiego _____________________ 18 1.14. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa warmi#sko – mazurskiego ______________ 18 1.15. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa wielkopolskiego ______________________ 20 1.16. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa zachodniopomorskiego_________________ 21 2. Dzia"ania podejmowane na rzecz poprawy brd w poszczególnych województwach w 2007 r._______ 22 2.1. Województwo dolno&l"skie _________________________________________________________ 22 2.2. Województwo kujawsko – pomorskie _________________________________________________ 27 2.3. Województwo lubelskie ____________________________________________________________ 31 2.4. Województwo lubuskie ____________________________________________________________ 31 2.5. Województwo !ódzkie _____________________________________________________________ 41 2.6. Województwo ma!opolskie _________________________________________________________ 48 2.7. Województwo mazowieckie ________________________________________________________ 52 2.8. Województwo opolskie ____________________________________________________________ 60 2.9. Województwo podkarpackie ________________________________________________________ 64 2.10. Województwo podlaskie ___________________________________________________________ 67 2.11. Województwo pomorskie __________________________________________________________ 72 2.12. Województwo &l"skie _____________________________________________________________ 77 2.13. Województwo &wi$tokrzyskie _______________________________________________________ 80 2.14. Województwo warmi#sko – mazurskie ________________________________________________ 83 2.15. Województwo wielkopolskie ________________________________________________________ 86 2.16. Województwo zachodniopomorskie __________________________________________________ 90

3

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1. Stan brd w poszczególnych województwach w 2007 r.
1.1. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa dolno!l&skiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 3 092 1 310 571 970 Brak mo*liwo$ci uzyskania danych 167 359 197 101 25 30 6 4 329 2 540 933 471 211 174

35 645 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 17 278 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 13 040 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 224 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 15 1.8 Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 539 1.9 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18 – 24 lat 59 1.10 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18 – 24 lat 1.11 Liczba zabitych w wypadkach pieszych wieku 7 – 14 lat 1.12 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.13 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.14 Uwagi, spostrze%enia i problemy 1. Wzrost liczby: dotycz"ce brd na terenie województwa - wypadków drogowych o 3%, - ofiar &miertelnych wypadków o 4%, - rannych o 9%. 2. spadek liczby: - kolizji zg!oszonych o 7%, - ujawnionych kieruj"cych pod wp!ywem alkoholu o 29%. 3. Spadek zagro%enia bezpiecze#stwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i motorowerzystów). Wska(nik ich udzia!u w&ród ogó!u ofiar wypadków wynosi 30% i jest ni%szy od wska(nika uzyskanego w roku 2006 o 3%.

5

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.2. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa kujawsko – pomorskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa " z!y stan nawierzchni jezdni, " ma!a ilo&' dróg dla rowerów. " nieprawid!owe oznakowanie dróg. 2 034 636 418 639 341 -363 198 102 42 17 4 2 561 1 491 568 318 125 59 27 482 4 753 7 908 124 29 60 59 6 3 258

6

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.3. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa lubelskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa Stan techniczny zdecydowanej wi$kszo&ci dróg oceniany jest jako z!y lub niezadowalaj"cy. Brak segregacji ruchu pojazdów i pieszych oraz nak!adanie si$ ruchu tranzytowego na ruch lokalny jest przyczyn" wysokiego udzia!u niechronionych uczestników ruchu w wypadkach drogowych i wysokiego wska(nika zabitych na 100 wypadków wynosz"cego 14.5 2 418 1 047 1 287* 765 549 84 351 134 137 64 10 6 3 048 1 741 695 459 86 67 19 682 8 839** 8 447 237 33 500 33 1 Policja nie posiada danych

* podana liczba zawiera tak%e potracenia osób pieszych (1.1.3) ** liczba ujawnionych przez policjantów ruchu drogowego przypadków niestosowania si$ do obowi"zku korzystania z pasów bezpiecze#stwa

7

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.4. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa lubuskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 908 287 257 263 98 3 155 91 32 25 7 0 1 191 714 243 152 73 9 11 853 brak danych 8 146 94 14 183 27 1 1 769

" zwi$kszaj"ca si$ dynamicznie liczba pojazdów, " niedostosowana do potrzeb infrastruktura (szczególnie dot. dróg), " stan techniczny pojazdów. Stan brd w województwie w du%ym stopniu zale%e' b$dzie od: " umiej$tnego wykorzystania ró%norodnych metod maj"cych na celu wyeliminowanie niepo%"danych (nieprawid!owych) zachowa# u kieruj"cych pojazdami, pieszych, oraz innych u%ytkowników dróg.

8

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.5. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa $ódzkiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 4 844 2 380 705 1 556 905 205 447 160 188 75 18 6 6 036 3 352 1 482 749 252 201 25 186 21 975 9 373 315 29 890 52 1

2 169 1. Brak miejsc do prowadzenia kontroli masy pojazdów i nacisków na osie, 2. Brak parkingów dla pojazdów przewo%"cych materia!y niebezpieczne, 3. Brak miejsc gwarantuj"cych odpowiedni poziom bezpiecze#stwa podczas prowadzenia kontroli pojazdów ci$%arowych (wnioski Nr 1, 2, 3, zg!oszone zosta!y przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w )odzi)

1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa

9

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.6. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa ma$opolskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 4 714 2 109 803 1 585 217 339 129 155 45 2 8 6 140 3 407 1 565 734 145 289 29 455 36 279 10 358 265 18 930 58 5 5 567

Niedostosowanie pr%dko&ci do warunków ruchu (liczba wypadków) – 1 132

10

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.7. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa mazowieckiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych Policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 6 888 3 375 1 814 2 094 758 140¹ 951 264² 339 124 33² 11² 8 498 2 766² 1 853 825 203² 85² 59 610 40 616 18 021³ 394 50 1 183 143 10 1 193

1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa

Do najwa%niejszych nale%y zaliczy': - brawurowa i agresywna jazda m!odych pocz"tkuj"cych kierowców, - gwa!towny wzrost uczestników ruchu na drogach, - nieskuteczna wspó!praca s!u%b ratowniczych wp!ywaj"ca na wysok" ofiaroch!onno&'. 1. Nieprawid!owo&ci w infrastrukturze drogowej maj"cej wp!yw na brd.: - zbyt ma!o rozwini$ty system automatycznej kontroli pr$dko&ci umo%liwiaj"cy praktyczne ograniczenie pr$dko&ci kieruj"cych, - brak segregacji ruchu (zbyt ma!e ilo&ci &cie%ek rowerowych, chodników, bezpiecznych przej&' przez 11

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO jezdni$, barier ochronnych), - z!y stan nawierzchni dróg, - niezabezpieczone drzewa przy jezdniach na g!ównych ci"gach komunikacyjnych. Brawurowa i agresywna jazda m!odych pocz"tkuj"cych kierowców. Lekcewa%enie przepisów ruchu drogowego przez wszystkich u%ytkowników dróg. Ma!e do&wiadczenie w kierowaniu pojazdami przez osoby w wieku do lat 24 oraz s!aba znajomo&' przepisów ruchu drogowego przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

2. 3. 4.

Dane wg bazy SEWiK – stan na dzie! 24 stycznia 2008 r. ¹Brak danych KWP Radom ²Brak danych KSP Warszawa ³Dane z KSP dot. okresu 01.07-31.12.07.(13620)

12

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.8. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa opolskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa Nie odnotowano 1 078 Brak danych Brak danych 249 256 573 133 75 25 28 2 3 1 385 856 224 228 37 40 8 751 3 839 dane od lipca 2007 r. 5 532 94 11 223 24 0 Brak danych

13

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.9. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa podkarpackiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 2 216 1 055 388 674 529 59 259 116 100 30 8 5 2 855 1 618 646 453 99 39 17 510 24 510 9 846 181 16 442 42 2 3 714

– –

14

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.10. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa podlaskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa " " " " 1 167 438 243 410 68 8 209 137 38 9 19 6 1 449 987 174 100 111 77 13 755 6 306 (od 1.07.2007 r.) 6122 119 28 254 40 4 502

Wys. Maz. 14.06. br. - 5 osób zabitych, K-8 m. Popio!ówka 9.08 br. – 3 zabitych, gm. Piatnica 26.08 br. – 3 zabitych, Powiat sokólski gm. D"browa Bia!ostocka 11.12.br – 3 zabitych.

15

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.11. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa pomorskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa
*w tym: 533 po%ary pojazdów, 131 zabitych, 3 191 rannych

3 042 1 331 1 374 913 218* 337 267 139 85 33 9 1 3 969 2 304 904 482 151 128 18 126 6 100 9 330 195 18 793 54 1 4 305

(interwencji) /*

– –

16

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.12. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa !l&skiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 6 309 2 846 911 2 253 Brak danych 299 475 201 204 57 10 3 7 855 4 107 2 215 1 028 223 282 45 529 36 106 14 229 388 35 1 039 46 4 4 548*

– –

* W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Jednostki Stra%y Po%arnej bra!y udzia! w 4548 zdarzeniach zwi"zanych z udzielaniem pomocy podczas zdarze# drogowych. Zgodnie z posiadanymi danymi w ich wyniku &mier' ponios!y 133 osoby w tym 3 dzieci, a rannych zosta!o 1197 osób w tym 64 dzieci.

17

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.13. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa !wi'tokrzyskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 1 914 868 944 582 295 58 256 108 97 33 8 4 2 390 1 379 541 262 90 81 12 274 3 711 6 523 183 25 368 36 2 1 578

– –

18

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.14. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa warmi#sko – mazurskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów* 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 1 961 736 1 163 /"&cznie z poz. 1.1.3 537 271 62 271 165 63 27 7 9 2 589 1 616 509 265 109 90 15 830 11 058 7 889 273 42 443 67 1 2 552

– –

*- nie zlicza si$ do ogó!u wypadków poniewa% s" to zdarzenia, w których równie% móg! uczestniczy' pojazd

19

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.15. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa wielkopolskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 4 871 2 475 1 262 1 134 509 238 148 90 25 8 6 314 3 878 1 215 815 265 141 32 381 292 36 811 2 302 -

– –

20

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

1.16. Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa zachodniopomorskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogó!em: 1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu 1.1.2 Wypadki z udzia!em jednego pojazdu 1.1.3 Potr"cenia pieszych 1.1.4 Potr"cenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów - ofiary 1.1.5 Inne 1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogó!em 1.2.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.2.2 Piesi 1.2.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.2.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.2.5 Inni 1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogó!em: 1.3.1 Kierowcy i pasa%erowie samochodów osobowych 1.3.2 Piesi 1.3.3 Rowerzy&ci, motorowerzy&ci i motocykli&ci 1.3.4 Kierowcy i pasa%erowie samochodów ci$%arowych 1.3.5 Inni 1.4 Liczba kolizji zg!oszonych policji 1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasa%erów pojazdów jad"cych bez zapi$tych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wp!ywem alkoholu 1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udzia!em kierowców pod wp!ywem alkoholu 1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat 1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasa%erów w wieku 18-24 lat 1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-14 lat - sprawcy 1.11 Liczba interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych 1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia maj"ce istotny wp!yw na stan brd na terenie województwa 1.13 Uwagi, spostrze%enia i problemy dotycz"ce brd na terenie województwa 15 836 125 38 356 42 1 17 628 2 410 1 324 668 267 98 229 139 56 27 7 1 937 783 Brak danych 667 Brak danych

– –

21

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2. Dzia"ania podejmowane na rzecz poprawy brd w poszczególnych województwach w 2007 r.
2.1. Województwo dolno!l&skie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 Nazwa projektu WRD KWP we Wroc!awiu Dane dotycz"ce stanu brd w województwie dolno&l"skim Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Wojewoda, jednostki samorz"du terytorialnego, Rz"dowy Program Razem Bezpieczniej 4. partnerzy spo!eczni, w tym organizacje pozarz"dowe, Priorytet - Bezpiecze#stwo w Ruchu Drogowym ko&cio!y i zwi"zki wyznaniowe Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Starostowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci Bezpiecze#stwo w zakresie przewozu materia!ów miast niebezpiecznych Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Przedstawiciele: starostwa, PZRK, KP Policji, KP ,wiczenie zgrywaj"ce s!u%by, inspekcje i stra%e oraz s!u%by PSP, WZK DUW medyczne podczas wyst"pienia zdarzenia kryzysowego Inne szkolenia zwi&zane z brd Warsztaty wspomagaj#ce dla pracowników starostw WRBRD we Wroc!awiu, WORD Wroc!aw bezpo&rednio wykonuj#cych nadzór nad szkoleniem kierowców osób odpowiadaj#cych za w!a&ciw# realizacj% tego nadzoru WORD Wroc!aw, Dolno&l"skie Kuratorium O&wiaty, Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego WRD KW Policji Szko!y Podstawowe, WORD we Wroc!awiu Bezpieczne dziecko w drodze do szko!y – fina! konkursu WORD Wa!brzych Szkolenie dla naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego Szkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy WORD Legnica Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Informacja tygodniowa dotycz"ca porz"dku publicznego i bezpiecze#stwa wewn$trznego 2.1.6 2.1.7 2.1.8 Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 - 1.2.7) Wojewódzkie Centrum Zarz"dzania Kryzysowego Informacja tygodniowa dotycz"ca porz"dku publicznego WZK DUW i bezpiecze#stwa wewn$trznego Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Gimnazjum w *wierzawie, WORD Legnica Szkolenie Ratujmy i uczmy ratowa) PZM, WRD KW Policji, Dolno&l"skie Kuratorium Ogólnopolski M!odzie(owy Turniej Motoryzacyjny – etapy: O&wiaty, WORD Wroc!aw powiatowy, strefowy, wojewódzki, ogólnopolski Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Kuratorium, WORD Legnica Konkurs pierwsza pomoc przedmedyczna Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpiecze"stwie Ruchu PZM, WRD KW Policji, Dolno&l"skie Kuratorium Drogowego – etapy: powiatowy, strefowy, wojewódzki, O&wiaty, WORD Wroc!aw ogólnopolski Dofinansowanie i wspó!uczestnictwo w dzia!aniach instytucji WORD Wa!brzych zewn$trznych Bractwo &w. Jakuba, WORD Legnica Zakup kasków rowerowych Szko!a nr 20 w Legnicy, WORD Legnica Festyn w Zespole Szkó! Integracyjnych WORD Legnica Wyposa%enie miasteczka ruchu drogowego w znaki drogowe 22

2.1.2

2.1.3 2.1.4

2.1.5

2.1.9 2.1.10

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO WORD Wroc!aw Zakup zestawów edukacyjnych AUTOCHODZIK Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT WORD Wa!brzych Akcja informacyjna w mediach nt. brd Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) U%yczenie sprz$tu komputerowego i fotograficznego dla KWP WORD Wroc!aw we Wroc!awiu Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

2005 - 2.1.2)

2.2.5

2.3. 2.3.1

WORD Wa!brzych W ruchu drogowym bezpiecznie si% poruszam Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) WORD Legnica, Tygodnik konkrety Konkurs Znam przepisy ruchu drogowego WORD Wroc!aw, Jeleniej Górze, Wa!brzychu i Zakup cyfrowych analizatorów wydechu wraz z osprz$tem Legnicy Wspó!praca z kapelanem Policji Dolno&l"skiej – kampania WRD KWP we Wroc!awiu promuj"ca trze(wo&' za kierownic", obejmuj"ca ko&cio!y województwa dolno&l"skiego Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego WORD Wa!brzych Dzie# jazdy na ‘trolejach’ Rajd Ho!da Kierownicy: s!u%b, inspekcji i stra%y administracji Akcje Bezpieczna Zima 2006/2007, Bezpieczne Ferie 2007, rz"dowej i samorz"dowej i organizacji po%ytku Bezpieczne Wakacje 2007, Bezpieczna Zima 2007/2008 publicznego województwa dolno&l"skiego Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

2.3.2 2.3.3 2.3.4

Wspó!praca z kapelanem Policji Dolno&l"skiej – kampania promuj"ca trze(wo&' za kierownic", obejmuj"ca ko&cio!y województwa dolno&l"skiego Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Nadzorowanie ruchu pieszych i pojazdów w okolicy placówek Stra% Miejska Wroc!awia o&wiatowych. Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) WRD KWP we Wroc!awiu, Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Wspó!praca z kapelanem Policji Dolno&l"skiej – kampania promuj"ca trze(wo&' za kierownic", obejmuj"ca ko&cio!y województwa dolno&l"skiego Stra% Miejska Wroc!awia Bezpieczny Pierwszak Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Zwi$kszenie liczby i aktywno&ci patroli policyjnych na drogach KWP we Wroc!awiu poprzez uzupe!nienie stanów osobowych w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego KMP/KPP Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Obchody *wiatowego Tygodnia Bezpiecze#stwa w Ruchu WRD KWP we Wroc!awiu Drogowym Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 WRD KWP we Wroc!awiu
3.3.2)

2005 - 3.2.2)

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

KMP w Jeleniej Górze, WORD Pierwsza Rata w Jeleniej Górze Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Zwi$kszenie liczby i aktywno&ci patroli policyjnych na drogach KWP we Wroc!awiu poprzez uzupe!nienie stanów osobowych w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego KMP/KPP 23

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.3.9

2.3.10

2.4. 2.4.1 2.4.2

Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4) Zwi$kszenie liczby i aktywno&ci patroli policyjnych na drogach KWP we Wroc!awiu poprzez uzupe!nienie stanów osobowych w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego KMP/KPP Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Zwi$kszenie liczby i aktywno&ci patroli policyjnych na drogach KWP we Wroc!awiu poprzez uzupe!nienie stanów osobowych w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego KMP/KPP KMP w Jeleniej Górze Niebieski Patrol Muzyczne Radio Jelenia Góra WORD Wa!brzych, Komenda Policji Dolno&l"skiej Bezpieczne wakacje- Policja ostrzega Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze +yse Opony to $mier) WORD Jelenia Góra Szkolenie po!"czone z konkursem w ramach programu WORD-y, Policja, Stra% Miejska, Szko!y Bezpieczna Droga do Szko!y oraz Bezpieczne Ferie - cykl imprez w szko!ach i imprez ogólnodost$pnych Ogólnopolski Turniej Wiedzy o BRD dla Szkó! Podst. WORD-y, PZM, Policja, Automobilklub i Gimnazjów poprzedzony cyklem szkole# - cykl imprez Ogólnopolski M!odzie(owy Turniej Motoryzacyjny poprzedzony WORD Jelenia Góra, PZM, Policja, Automobilklub cyklem szkole# WORD Jelenia Góra, Policja, parafie Szkolenia i konkursy brd organizowane wspólnie z parafiami Imprezy edukacyjne z cyklu promocji brd w&ród doros!ych WORD Jelenia Góra, Policja B#d' widoczny na drodze – zaopatrzenie pieszych uczestników ruchu w elementy odblaskowe WORD, Jelenia Góra, Izersko – Karkonoskie Szkolenie i konkurs brd organizowane wspólnie z IzerskoTowarzystwo Kolarskie Karkonoskim Towarzystwem Kolarskim WORD Jelenia Góra, Policja, Stra% Miejska Szkolenie i konkurs w trakcie festynu brd z okazji Dnia Policji na lotnisku w Jeleniej Górze WORD Wroc!aw U%yczenie sprz$tu komputerowego i fotograficznego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego WORD Jelenia Góra Szkolenie i konkurs w trakcie festynu brd z okazji Dnia Dziecka na lotnisku w Jeleniej Górze organizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjació! Dzieci Konkurs rysunkowy Kiedy dzwoni% po stra( po(arn# Wydzia! Zarz"dzania Kryzysowego DUW Rajd graniczny WORD Wa!brzych Bezpieczny rok dziecka na drodze Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2)

24

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.4.3

2.4.4 2.4.5 2.4.6

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Budowa chodnika etap I i II w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 346 w m. W$gry (ul. Kolejowa) Budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. D"browa (od km 76+940 do km 77+120) Poprawa bezpiecze#stwa na drodze wojewódzkiej nr 340 na odcinku Droszów – Trzebnica (km 46+000 do km 46+550) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice Budowa zatoki autobusowej w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Jugowiec Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Mokronos Dolny (km 03+923 – 04+590) Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 381 –etap II Budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Nowy Dwór (od km 43+920 do km 45+150) Budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 363 w m. Olszanica (od km 17+000 do km 18+640) Dolno&l"ska S!u%ba Dróg i Kolei Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w m. O!awa (ulice: Strzelna i Wiejska) Budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 350 w m. Osiecznica (od km 60+270 do km 60+680) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzy%owania z drog" krajow" nr 12 do m. Ruszowice Budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Solniki Wielkie (od km 8+732 do km 9+800) Przebudowa skrzy%owania ul. K$pi#skiej i Kaliskiej w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców Budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Szczepankowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek Budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Tomis!aw (od km 47+220 do 48+110 i 48+615 do km 49+720) Budowa chodnika etap I i II w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 346 w m. W$gry (ul. Kolejowa) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3) 4.3.2)

25

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.4.7

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Poprawa bezpiecze#stwa na drodze wojewódzkiej nr 395 Dolno&l"ski Zarz"d Dróg Wojewódzkich na odcinku Wojkowice – Polakowice (km 15+000 – 15+300) Wprowadzenie ograniczenia pr$dko&ci do 40 km/h dla samochodów ci$%arowych w m. Chwaliszów (km 5+840 – 8+079) - droga wojewódzka nr 375 Wprowadzenie ograniczenia pr$dko&ci do 40 km/h w m. Dro!towice - droga wojewódzka nr 448 Wprowadzenie ograniczenia pr$dko&ci do 40 km/h i oznakowanie znakami ostrzegawczymi A-17 „dzieci” w m. Kazanów (od km 45+630 do km 46+100) - droga wojewódzka nr 395 Wprowadzenie ograniczenia pr$dko&ci do 40 km/h Dolno&l"ska S!u%ba Dróg i Kolei w m. Nowa Wie& - droga wojewódzka nr 357 Ustawienie luster na drogach wojewódzkich: nr 297 w m. Boles!awiec (ul. Ko&ciuszki), nr 364 w m. Jerzmanice Zdrój, nr 364 w obr$bie skrzy%owania z drog" gminn" w m. Jerzmanice Zdrój, nr 361 w m. Mirsk, nr 338 w m. Rataje, nr 361 w m. Proszówka, nr 340 w m. Rudno, nr 380 w obr$bie skrzy%owania z drog" gminn" w m. Rybnica Le&na, nr 363 w obr$bie skrzy%owania z drog" gminn" w m. Sichów, nr 392 w obr$bie skrzy%owania z drog" gminn" w m. Stronie *l"skie, nr 371 w ci"gu ulic : Wolno&ci i Strzegomskiej w m. *wiebodzice, nr 357 w m. Zar$ba Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 5.2.2)

2.5.4

2.5.5

2.5.6

Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Pogotowie Ratunkowe we Wroc!awiu Skrócenie czasu przyj$cia zg!oszenia o wypadku Dolno&l"ski Urz"d Wojewódzki komunikacyjnym Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Skrócenie czasu transportu ofiar wypadów komunikacyjnym Urz"d Marsza!kowski Województwa Dolno&l"skiego z obszaru m. Wroc!awia i powiatu wroc!awskiego (m. innymi autostrada A 4) do szpitala Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) Rozwój jednostek Pa#stwowego Systemu Ratownictwa Pogotowie Ratunkowe we Wroc!awiu Medycznego – specjalistycznych i podstawowych zespo!ów Dolno&l"ski Urz"d Wojewódzki ratownictwa medycznego Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Urz"d Marsza!kowski Województwa Dolno&l"skiego Rozwój wyspecjalizowanych jednostek ratownictwa Urz"d Miasta Wroc!awia medycznego, drogowego i technicznego funkcjonuj"cych na Pogotowie Ratunkowe we Wroc!awiu obszarze Polski po!udniowo-zachodniej. Usprawnienie systemu przyjmowania zg!osze# o wypadkach komunikacyjnych i innych incydentów medycznych z obszaru m. Wroc!awia i powiatów: wroc!awskiego, milickiego, Pogotowie Ratunkowe we Wroc!awiu Dolno&l"ski Urz"d Wojewódzki o!awskiego, strzeli#skiego, &redzkiego, trzebnickiego i wo!owskiego oraz dysponowania zespo!ami ratownictwa medycznego.

26

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2. Województwo kujawsko – pomorskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Nazwa projektu Stan bezpiecze#stwa ruchu na drogach województwa KWP w Bydgoszczy Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 1.2.1) 1.2.2)

Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 Inne szkolenia zwi&zane z brd

2.1.5

2.1.6 2.1.7 2.1.8

Szkolenie dla nauczycieli realizuj"cych zaj$cia z wychowania komunikacyjnego w szko!ach podstawowych i gimnazjach Warsztaty wspomagaj"ce dla pracowników starostw WORD W!oc!awek Szkolenie nauczycieli nauczania pocz"tkowego w ramach programu Wielkiej Orkiestry *wi"tecznej Pomocy Ratujemy i uczymy ratowa) WORD Toru# Szkolenie kierowców autobusów szkolnych tzw. Gim-busów Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytetu System wspomagania zarz"dzaniem drogami i ruchem Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy drogowym i Miejski Zarz"d Dróg we W!oc!awku Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 - 1.2.7) Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 1.2.10)

2.1.9

2.1.10

Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) WORD W!oc!awek, Toru#, Bydgoszcz, Zarz"d 30 Ogólnopolski Turniej Bezpiecze"stwa w Ruchu Drogowym Okr$gowy PZM, Policja, Kuratorium O&wiaty WORD Bydgoszcz, Toru#, Zarz"d Okr$gowy PZM, XI Ogólnopolski M!odzie(owy Turniej Motoryzacyjny Policja, Kuratorium O&wiaty Edukacja Komunikacyjna dzieci w szko!ach i gimnazjach w zakresie zasad bezpiecze#stwa ruchu drogowego WORD W!oc!awek Mi$dzyszkolny konkurs plastyczny Bezpieczny Pierwszak Akcja Widoczny Pierwszak Akcja Bezpieczny Przedszkolak WORD Bydgoszcz Budowa i organizacja miasteczek komunikacyjnych V Wojewódzki Przegl"d Scenek Dramowych Jestem Bezpieczny WORD Toru# Szkolenie dzieci z mniejszych miejscowo&ci województwa Akcja miko!ajkowa w przedszkolach i szko!ach podstawowych Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) WORD Bydgoszcz Wspieranie ratownictwa drogowego Zabudowa podwozia samochodu ratowniczo-ga&niczego Zakup samochodu ratowniczo-ga&niczego KW PSP w Toruniu Zakup podwozia samochodu ratowniczo-ga&niczego (KP PSP Tuchola) Zakup podwozia samochodu ratowniczo-ga&niczego (KM PSP KM PSP w Toruniu Toru#) Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd

27

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

2005 - 2.1.2)

Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego WORD W!oc!awek Audycje telewizyjne o tematyce brd WORD Toru# *wi"teczna akcja Choinka pod choink% WORD Bydgoszcz Wspó!praca z mediami w zakresie propagowania i poprawy brd Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 3.1.4)

3.1.3)

2005 - 3.2.2)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT WORD W!oc!awek Dzie# Otwarty WORD we W!oc!awku WORD Toru# Dzie# Otwarty WORD w Toruniu i OT w Grudzi"dzu WORD Bydgoszcz Dzie# Otwarty WORD w Bydgoszczy Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) WORD Toru# Akcja przekazania kamizelek odblaskowych dla uczniów szkó! KMP w Grudzi"dzu podstawowych Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

2.3.5 2.3.6

2.3.7

2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.4. 2.4.1 2.4.2

Egzaminy na kart$ rowerow" i motorowerow" w WORD W!oc!awek Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) WORD W!oc!awek Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4) Miejski Zarz"d Dróg w Toruniu Rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2)

4.1.1)

28

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.4.3

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Budowa o&wietlenia – ul. Mi!a, ul. Zale&na w Grudzi"dzu Budowa o&wietlenia – „Deptak nad Trynk"” Budowa o&wietlenia – ul. Droga Mazowiecka w Grudzi"dzu Budowa chodnika na ul. Kwidzy#skiej w Grudzi"dzu Budowa drogi zbiorczej Droga )"kowa w Grudzi"dzu Urz"d Miejski w Grudzi"dzu Modernizacja ul. Warszawskiej, od ul. Nauczycielskiej do granic miasta Grudzi"dza Przebudowa zatoki autobusowej na ul. Che!mi#skiej w Grudzi"dzu Przebudowa chodnika na ul. Che!mi#skiej w Grudzi"dzu Zarz"d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Przebudowa ul. M. Sk!odowskiej-Curie, od ul. Ba!tyckiej w Bydgoszczy do ul. Kijowskiej w Bydgoszczy Odnowa powierzchni dróg wojewódzkich Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Powierzchniowe utrwalenie powierzchni dróg wojewódzkich Przebudowa dróg wojewódzkich GDDKiA w Bydgoszczy Budowa chodników w ci"gu dróg krajowych Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3) 4.3.2)

2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Przebudowa skrzy%owania ulic Akademicka – Andersa Zarz"d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w Bydgoszczy Przebudowa skrzy%owania ulic Gda#skiej Przebudowa sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu ul. Grudzi"dzkiej z ul. Poln" w Toruniu Miejski Zarz"d Dróg w Toruniu Przebudowa sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu ulic Kraszewskiego – Matejki w Toruniu Modernizacja sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu ul. Che!mi#ska – Piaskowa w Grudzi"dzu Monta% tablic drogowych D-6/T-27 o podwy%szonej klasie odblaskowo&ci Urz"d Miejski w Grudzi"dzu Monta% barier blokuj"cych na ul. Nauczycielskiej w Grudzi"dzu Monta% progów zwalniaj"cych na osiedlu Góra Garnizonowa w Grudzi"dzu Budowa ronda na skrzy%owaniu ulic: Paderewskiego, Poniatowskiego, Legionów w Grudzi"dzu Przebudowa skrzy%owania ulic Kapitulna – Wysoka – D!uga Miejski Zarz"d Dróg we W!oc!awku we W!oc!awku Budowa chodników w ramach modernizacji ulic we W!oc!awku Przebudowa skrzy%owania dróg wojewódzkich nr 559 i 541 w m. Kamie# Kotowy Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Remont i budowa chodników z udzia!em urz$dów miast i gmin Budowa k!adki dla pieszych przy mo&cie w m. Bartniczka Budowa obwodnicy m. Kowal Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz – GDDKiA w Bydgoszczy Stryszek Przebudowa skrzy%owania w miejscowo&ci S$pólno Kr. Przebudowa skrzy%owania w m. Inowroc!aw 29

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 5.2.2) 5.3.1)

5.2.1)

Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 -

Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 5.3.4)

Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zakup sprz$tu specjalistycznego do prowadzenia szkole# WORD Toru# w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

30

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.3. Województwo lubelskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 Nazwa projektu

Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 -

1.1.2)

2.1.3 2.1.4

Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Prowadzenie obs!ugi Sekretariatu WR BRD, utrzymywanie WORD Lublin strony internetowej WR BRD W dniu 31 stycznia zawarto porozumienie pomi$dzy: WORD Che!m, Komend" Miejsk" Policji i Automobilklubem Che!mskim, zwane Porozumieniem Che!mskim na Rzecz Bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego, które ma na celu wspólne dzia!anie w&ród WORD Che!m, KMP, Automobilklub Che!mski mieszka#ców che!mszczyzny w dziedzinie BRD. Zakup sprz$tu multimedialnego dla Komendy Miejskiej Policji w Che!mie. Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Inne szkolenia zwi&zane z brd Szkolenie instruktorów nauki jazdy Reedukacja kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego Szkolenie uczniów szkó! podstawowych i gimnazjów na kart$ motorowerow" i rowerow" Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem Szkolenie instruktorów nauki jazdy.
1.2.5)

WORD Zamo&'

WORD Che!m 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.2 2.2.1

Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 1.2.7) 1.2.10)

Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 -

Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) WORD Lublin 2 Szkolenia Liderów Szkolnej Edukacji Motoryzacyjnej ( SEM) Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT WORD Che!m, Policja Nadprogramowe szkolenia kandydatów na kierowców przed przyst"pieniem do egzaminu pa#stwowego na prawo jazdy. Wzmo%one dzia!ania Policyjne PR-DKO$. Nadzór nad odcinkami dróg szczególnie zagro%onymi wypadkami na skutek nadmiernej pr$dko&ci Propagowanie jazdy zgodnej z przepisami poprzez automatyczne monitorowanie zachowa# kieruj"cych pojazdami (przekraczanie dozwolonej pr$dko&ci jazdy). 31

2005 - 2.1.2)

Policja

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Akcja Nap%d Na Kultur% na polskich drogach. Szkolenie Kierowców Zawodowych w Bia!ej Podlaskiej Szkolenie Kierowców Naruszaj"cych Przepisy Ruchu Drogowego Szkolenie Instruktorów w Bia!ej Podlaskiej Szkolenie Egzaminatorów w Bia!ej Podlaskiej

WORD Bia!a Podlaska

2.2.2

2.2.3

Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Nadprogramowe szkolenie na tematy brd, kierowców uczestników kursów dokszta!caj"cych na przewóz rzeczy i osób. WORD Che!mie, Policja Konkursy dla kierowców: Najbezpieczniejszy kierowca 2007, D(entelmen Jezdni 2007 Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

2.2.4

2.2.5

Pogadanki na tematy brd w przedszkolach i szko!ach pod wspólnym has!em Jestem bezpieczny Kszta!towanie roli rodzica w aspekcie odpowiedzialno&ci za bezpiecze#stwo dziecka przewo%onego w poje(dzie Egzekwowanie obowi"zku u%ywania pasów bezpiecze#stwa Policja i prawid!owego przewo%enia dzieci w pojazdach. Wzmo%one dzia!ania Policyjne PASY Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Wzmo%one dzia!ania Policyjne ukierunkowane na eliminowanie Policja z ruchu nietrze(wych jego uczestników TRZE/WO$. Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Promocja bezpiecze#stwa ruchu drogowego w&ród dzieci, m!odzie%y, kierowców i osób doros!ych w ruchu drogowym poprzez organizowanie konkursów o tematyce brd, fundowanie nagród, wyposa%anie w elementy odblaskowe Ogólnopolski M!odzie%owy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkó! ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Turniej BRD Doposa%enie WITD w &rodki i sprz$t techniczny s!u%"ce poprawie bezpiecze#stwa ruchu drogowego – darowizna kwoty pieni$%nej na zakup narkotestów, zestawów ratownictwa medycznego, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Doposa%enie KW PSP w Lublinie w sprz$t ratownictwa drogowego i pomocniczego – darowizna kwoty pieni$%nej na zakup uniwersalnego narz$dzia hydraulicznego – no%yce CU WORD Lublin i masztu o&wietleniowego CU 3320 NI z naja&nicami Doposa%enie WRD KWP w Lublinie w sprz$t techniczny i oprogramowanie, które wykorzystywane b$dzie do dzia!a# maj"cych na celu popraw$ brd, Akcja Znicz 2007 - druk ulotek kierowco pami%taj rozdawanych kierowcom w okresie dnia Wszystkich $wi%tych Przeprowadzenie akcji edukacyjnej poprzez insert filmu NIE – Bezpieczna Droga do Dziennika Wschodniego VI Lubelska Wojewódzka Konferencja BRD - Pocz#tkuj#cy kierowca w ruchu drogowym – aspekty prawne i wspó!czesne zagro(enia’ Doposa%enie 3 szkó! podstawowych w mini miasteczka ruchu drogowego wykorzystywane przy zdobywaniu karty rowerowej i prowadzeniu zaj$' z wychowania komunikacyjnego WORD, Policja

32

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Organizacja konkursów podczas festynów po&wi$conych brd Fina!y powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy BRD Poprawa brd na terenie miasta i powiatu Zamo&' Konkursy w dnu Obchodów Centralnego *wi$ta Policji Rajdy popularne w sporcie samochodowym doskonal"ce wiedz$ z zakresu brd oraz poprawiaj"ce technik$ prowadzenia pojazdów samochodowych Reedukacja kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego. Przekazywanie informacji na temat ilo&ci wypadków spowodowanych przez m!odocianych kierowców, oraz skutków prawnych i moralnych. VI Lubelska Konferencja BRD. Nadzór nad nieprawid!owym wyprzedzaniem pojazdów na wyznaczonych obszarach zagro%onych wypadkami drogowymi Kszta!towanie &wiadomo&ci spo!ecznej w przedmiocie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Kszta!towanie poczucia odpowiedzialno&ci za bezpiecze#stwo na drodze poprzez organizacj$ spotka# w o&rodkach szkolenia kierowców Szko!a Bezpiecznej Jazdy w Bia!ej Podlaskiej

WORD Zamo&'

WORD Che!mie, Policja WORD Che!mie, Policja, Automobilklub

Policja

2.3. 2.3.1

WORD Bia!a Podlaska Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

WORD Che!mie, Policja, Automobilklub 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Fina! Powiatowego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej. Popularyzowanie znajomo&ci przepisów ruchu drogowego Policja i tematyki brd Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Budowa chodników w ci"gu dróg wojewódzkich Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Lublinie Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Pogadanki i referaty dla uczniów szkó! podstawowych, gimnazjów powiatu zamojskiego na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Jestem bezpieczny - konkursy, pogadanki na tematy brd WORD Che!mie, Policja w przedszkolach i szko!ach. Bezpieczna droga do szko!y Policja Popularyzowanie znajomo&ci przepisów ruchu drogowego i tematyki brd Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) WORD Zamo&' Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

2005 - 3.2.2)

2.3.5 2.3.6 2.3.7

2.3.8

Fina! Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy BRD. Organizacja sprawdzianów teoretycznych i praktycznych na kart$ rowerow" i motorowerow" Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Nadzór nad szczególnie niebezpiecznymi przej&ciami dla pieszych Policja Wzmo%one dzia!ania Policyjne ukierunkowane na eliminowanie z ruchu nietrze(wych jego uczestników Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego WORD Che!mie, Policja, Automobilklub 33

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.3.9 Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4) Zakup kamizelek ostrzegawczych Lekcja Bezpiecze#stwa w ramach Fina!u Wielkiej Orkiestry *wi"tecznej Pomocy w Bia!ej Podlaskiej Zaj$cia Wychowania Komunikacyjnego w SP nr.5 w Bia!ej Podlaskiej Dzia!alno&' profilaktyczno-wychowawcza na rzecz poprawy bezpiecze#stwa dzieci i m!odzie%y w: Parczewie, Bia!ej Podlaskiej, ECKiW w Roskoszy. Dzia!alno&' profilaktyczno-wychowawcza na rzecz poprawy bezpiecze#stwa dzieci w Przedszkolu nr. 15 w Bia!ej Podlaskiej. Zaj$cia Wychowania Komunikacyjnego w Zespole Szkó! Specjalnych w Bia!ej Podlaskiej Zaj$cia Wychowania Komunikacyjnego w SP w: Styrzy#cu, Derewicznie, +eliwnie, Walinie, Przegalinach, Du%ych, Berezówce, Romaszkach, Hrudzie, Ulanie Majoracie, Brzozowym K"cie Dzia!alno&' profilaktyczno-wychowawcza na rzecz poprawy bezpiecze#stwa dzieci i m!odzie%y w Bia!ej Podl. Zaj$cia Wychowania Komunikacyjnego w I LO w Bia!ej Podl. WORD Lublin, Bia!a Podlaska Konkurs z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu nr. 15 w Bia!ej Podlaskiej Dzia!alno&' profilaktyczno-wychowawcza na rzecz poprawy bezpiecze#stwa dzieci i m!odzie%y w Powiecie Bialskopodlaskim. Dzia!alno&' profilaktyczno-wychowawcza na rzecz poprawy bezpiecze#stwa osób niepe!nosprawnych. Festyn z okazji Dnia Dziecka w Bia!ej Podlaskiej Konkurs Wiedzy Prewencyjnej Jestem Bezpieczny w Bia!ej Podlaskiej Festyn Zawsze bezpieczny w ruchu drogowym w Parczewie Spartakiada m!odzie%y szkó! gimnazjalnych pod nazw" Miej oczy szeroko otwarte w Roskoszy. Dzia!alno&' profilaktyczno-wychowawcza na rzecz poprawy bezpiecze#stwa dzieci i m!odzie%y w Radzyniu Podl. Konkurs wiedzy Jestem bezpieczny w domu, przedszkolu i na ulicy w Przedszkolu nr 15 W Bia!ej Podlaskiej Ochrona dzieci-sportowców Festyn z okazji Dnia Dziecka w Bia!ej Podlaskiej Budowa chodników i &cie%ek rowerowych w ci"gu drogi woj. Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Lublinie nr 801 w D$blinie i w ci"gu drogi woj. nr 824 Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Wyposa%enie uczniów szkó! podstawowych, gimnazjalnych WORD Zamo&' powiatu zamojskiego w elementy odblaskowe Akcja – Jab!ko – cytryna WORD Che!mie, Policja Skutermaniak 2007 Stop wypadkom drogowym - konkurs rysunkowy Popularyzowanie znajomo&ci przepisów ruchu drogowego Policja i tematyki brd Regionalne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju WORD Bia!a Podlaska Bezpiecze#stwa w Ruchu Drogowym Gimnazjów Miasta Bia!a Podlaska i Powiatu Bialskiego w Janowie Podlaskim.

2.3.10

34

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

WORD Bia!a Podlaska

Regionalne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze#stwa w Ruchu Drogowym Szkó! Podstawowych Miasta Bia!a Podlaska i Powiatu Bialskiego w SP nr 5 w Bia!ej Podlaskiej Regionalne Eliminacje Ogólnopolskiego M!odzie%owego Turnieju Motoryzacyjnego Szkó! Ponadgimnazjalnych Miasta Bia!a Podlaska i Powiatu Bialskiego w Bia!ej Podlaskiej

2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego M!odzie%owego Turnieju Motoryzacyjnego Szkó! Podstawowych i Gimnazjalnych Powiatu Parczewskiego w Parczewie Fina! Ogólnopolskiego M!odzie%owego Turnieju Motoryzacyjnego Szkó! Ponadgimnazjalnych Miasta Bia!a Podlaska i Powiatu Bialskiego w Poznaniu Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2)

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Lublinie Remont i regeneracja nawierzchni na drogach wojewódzkich Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3) 4.3.2)

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Inicjowanie przedsi$wzi$' zmierzaj"cych do rozbudowy infrastruktury technicznej dróg maj"cej wp!yw na poziom bezpiecze#stwa uczestników ruchu drogowego. Policja Wspieranie zarz"dców dróg w okresowych przegl"dach dróg (lustracja wiosenna i jesienna dróg) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku od km 0+000 do km 13+735 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 87+980 do km 94+550 Przebudowa skrzy%owania drogi wojewódzkiej nr 820 z drog" powiatow" w km 24+319 w m. Ludwin Przebudowa mostu przez rzek$ Tanew w km 49+274 w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 849 Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rozbudowa wojewódzkiej nr 832 na odcinku od km 6+000 do km 8+750 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 na odcinku od km 25+100 do km 36+551 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 99+418,50 do km 120+517 oraz od km 122+646 do km 133+900 Budowa ronda na skrzy%owaniu dróg wojewódzkich nr 835 i nr 863 w m. Tarnogród

35

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Budowa sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu dróg wojewódzkich nr 813 i nr 815 z drog" powiatow" nr 1636L w m. Parczew Budowa &cie%ki rowerowej i przebudowa skrzy%owania drogi Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Lublinie wojewódzkiej nr 833 z droga powiatowa nr 2722L i droga gminn" w m. Kra&nik Przebudowa ulicy D$bli#skiej w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 123+280 do km 124+500 w m. Pu!awy Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 5.2.2) 5.3.1)

Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 -

Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 5.3.4)

Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych WORD Lublin Kurs na Spo!ecznego Instruktora Ratownictwa Drogowego

36

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.4. Województwo lubuskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa Nazwa projektu Na stan brd wp!yw maj" takie czynniki jak sukcesywne zwi$kszanie si$ liczby pojazdów, niedostosowana do potrzeb infrastruktura, stan techniczny pojazdów oraz predyspozycje kieruj"cych. Zauwa%alna systematyczna poprawa od 2003 r. (ofiaroch!onno&' – ilo&' zabitych osób). Statystycznie w 2007 roku w woj. lubuskim odnotowano: ! 908 wypadków drogowych: zabitych 155 osób, rannych 1 191 osób, ! 11 853 zg!oszonych kolizji drogowych, ! 8 146 przypadków kierowania pod wp!ywem alkoholu, w tym: KWP – Gorzów Wlkp. 94 wypadki spowodowane przez osoby pod wp!ywem KW PSP – Gorzów Wlkp. alkoholu, 14 osób zabitych, ! 183 wypadki spowodowane przez kieruj"cych w wieku 18-24 lat, w tym 27 osób zabitych, ! 1 osoba zabita w wieku 7-14 lat, ! 1 769 interwencji Stra%y Po%arnej przy wypadkach drogowych. Stan brd w województwie w du%ym stopniu zale%e' b$dzie od: ! umiej$tnego, wykorzystania ró%norodnych metod eliminuj"cych niepo%"dane (nieprawid!owe) zachowania u kieruj"cych pojazdami, jak i u pieszych u%ytkowników dróg. Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 1.2.1)

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.1.4

2.1.5

Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Bezpiecze"stwo ruchu drogowego w woj. lubuskim oraz metody jego poprawy. Wdra(anie i realizacja programu BRD LR BRD Zielona Góra, WORD Zielona Góra, Gorzów GAMBIT 2005-2015 – szkolenie skierowane do kadr w powiatach i innych instytucji samorz"dowych woj. lubuskiego Wlkp., Zielonogórski Oddzia! Stowarzyszenia In%ynierów i Techników Komunikacji w Zielonej Górze, zajmuj"cych si$ brd. Mia!o na celu min. u&wiadomienie GDDKiA w Zielonej Górze problemów dot. infrastruktury drogowej oraz in%ynierii ruchu, przygotowanie uczestników do efektywnego wdra%ania &rodków poprawy brd. Inne szkolenia zwi&zane z Brd Przeszkolenie przedstawicieli podmiotów zwi"zanych z brd zapoznanie ich ze skal" zjawiska, przyczynami oraz tendencjami, mo%liwo&ciami wp!ywania na poziom brd, cykliczne szkolenia (spotkania, pogadanki) dla dzieci i m!odzie%y z zakresu przepisów ruchu drogowego (szczególnie KWP – Gorzów Wlkp. pieszych, rowerów i motorowerów), szkolenie Uprawnienia z zakresu kontroli ruchu drogowego posiadane przez organy ruchu drog. Kontrola ruchu drogowego, kierowanie ruchem drogowym”. Jednostki przeszkolone to: Stra% Po%arna, Stra% Gminna, Stra% Le&na, pracownicy zarz"dów dróg. Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5)

37

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.1.6

Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 -

1.2.7)

2.1.7 2.1.8

Policja prowadzi w!asn" ewidencj$ wypadków i kolizji drogowych (system ewidencji wypadków i kolizji drogowych KWP – Gorzów Wlkp. SEWIK). Baza ta s!u%y równie% do sta!ego monitorowania tendencji wyst$puj"cych w brd na terenie woj. lubuskiego w porównaniu do innych regionów kraju. Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) szkolenia Policji maj"ce na celu oddzia!ywanie na uczestników ruchu drogowego w zakresie ich poprawnego zachowania si$ podczas korzystania z dróg, KWP – Gorzów Wlkp. przygotowanie nauczycieli szkó! gimnazjalnych do WORD Zielona Góra przeprowadzania zaj$' z tematyki wychowania komunik. i przygotowania uczniów do egzaminu na kart$ motorowerow", wyposa%anie bazy dydaktycznej szkó! podstawowych z zakresu wychowania komunikacyjnego. Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Doposa%enie instytucji bior"cych udzia! w dzia!aniach na rzecz brd m. in.: ! KMP w Zielonej Górze – dofinansowanie zakupu zestawu ksero-kopiuj"cego przeznaczonego do dzia!a# na rzecz poprawy brd, WORD Zielona Góra, Gorzów Wlkp. ! Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze – dofinansowanie zakupu sprz$tu specjalistycznego do ratownictwa drogowego, ! Oddzia! Wojewódzki ZOSP RP w Zielonej Górze – dofinansowanie zakupu sprz$tu specjalistycznego do ratownictwa drogowego Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Dzia!ania profilaktyczne na rzecz poprawy brd maj"ce na celu, sta!e, bie%"ce przekazywanie przez media informacji o stanie KWP – Gorzów Wlkp. brd oraz negatywnych, jak i pozytywnych, trendach w zachowaniach uczestników ruchu drogowego. Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT
2005 - 2.1.2)

2.1.9

2.1.10

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) KWP – Gorzów Wlkp. Dzia!ania prewencyjne, skierowane do okre&lonej grupy u%ytkowników dróg pod k"tem wyst$puj"cych nieprawid!owo&ci pn. Pr%dko&), Kaskada – kontrola pr$dko&ci na du%ych odcinkach”

38

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2.5

2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9

Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Wzmo%one dzia!ania kontrolne w okresach wyd!u%onych &wi"t KWP – Gorzów Wlkp. czy dni wolnych od pracy maj"ce na celu zapewnienie brd WORD Zielona Góra, Gorzów Wlkp w zwi"zku ze wzrostem nat$%enia ruchu pojazdów. Szko!y Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola woj. lub. Organizacja i wspó!organizacja konkursów, turniejów i akcji Zwi"zek Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze prewencyjnych w zakresie brd obejmuj"cych dzieci, m!odzie% Stowarzyszenie na rzecz pomocy i bezpiecze#stwa jak równie% doros!ych, dzia!ania maj"ce na celu popraw$ brd. dzieci i m!odzie%y Wsparcie szkó! i o&rodków wychowawczych w pomoce Centrum Wychowania Komunikacyjnego i dydaktyczne, integracj$ dzieci i nauczycieli, wzrost wiedzy Politechnicznego w Zielonej Górze i umiej$tno&ci, pomoc wychowawcz" m!odzie%y. Auto-Best – Zielona Góra Dzia!ania maj"ce na celu nauk$ udzielania pomocy PZM – Zielona Góra przedlekarskiej. Kuratorium O&wiaty – Gorzów Wlkp. Dzia!ania maj"ce na celu przekazanie wiedzy zwi"zanej Automobilklub – Gorzów Wlkp. z przepisami ruchu drogowego oraz techniki kierowania Auto- Klub – Zielona Góra pojazdem. Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 2005 - 3.2.2) 3.1.4)

3.1.3)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2) 3.2.3)

Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 -

3.3.3)

2.3.10

Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4) Projekt poprawy infrastruktury – tworzenie nowych ci"gów pieszo – rowerowych. Rola Policji polega na wnioskowaniu o wprowadzenie takich ci"gów oraz opiniowaniu KWP – Gorzów Wlkp. przedk!adanych organizacji ruchu. Budowa chodnika, barier GDDKiA w Zielonej Górze ochronnych od strony jezdni i skarpy nasypu; budowa chodnika, barier ochronnych od strony jezdni i skarpy nasypu, ustawienie ogrodzenia segmentowego kanalizuj"cego ruch pieszych. Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Realizacja przedsi$wzi$' polegaj"cych na tworzeniu &cie%ek rowerowych i ci"gów pieszych w miejscowo&ciach oraz mi$dzy miejscowo&ciami w woj. Lubuskim, Organizacja cyklicznych spotka#, konkursów, szkole#, quizów, programów edukacyjno-informacyjnych, zaj$' wychowania KWP – Gorzów Wlkp. komunikacyjnego dla dzieci i m!odzie%y. Kuratorium O&wiaty – Gorzów Wlkp. Przedsi$wzi$cia zwi"zane z ochron" pieszych, dzieci WORD – Zielona Góra, Gorzów Wlkp. i rowerzystów m.in.: remonty i budowa chodników, remonty Zarz"d Dróg Wojewódzkich – Zielona Góra i budowa balustrad ochronnych, wyznaczanie przej&' dla Rejony Dróg Wojewódzkich woj. Lubuskiego pieszych, zmiany organizacji ruchu, remonty zatok parkingowych, remonty zatok autobusowych, budowa sygnalizacji &wietlnej, budowa &cie%ek rowerowych, budowa wysepek dziel"cych jezdni$, o&wietlenie przej&' dla pieszych i oznakowanie pionowe i poziome. 39

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2) 4.2.3)

4.1.1)

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 4.3.1)

Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3)

4.3.2)

2.4.7

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5

Przeprowadzanie sta!ych i okresowych lustracji dróg pod k"tem prawid!owego oznakowania i funkcjonowania infrastruktury drogowej – wnioski przekazywane s" do w!a&ciwych zarz"dów dróg. KWP – Gorzów Wlkp. Analizowanie i opiniowanie zmian sta!ej i czasowej organizacji Zarz"d Dróg Wojewódzkich – Zielona Góra ruchu, uczestniczenie w fazie projektowania rozwi"za# komunikacyjnych, wnioskowanie zmian organizacji ruchu w miejscach zagra%aj"cych bezpiecze#stwu ruchu. Przedsi$wzi$cia zwi"zane z zarz"dzaniem mobilno&ci" dot. poprawy brd. Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Dzia!ania zwi"zane z budow" i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej zrealizowane na terenie woj. lubuskiego to: ! remonty i przebudowy dróg wojewódzkich, ! naprawa i konserwacja kraw$%ników dróg woj., ! naprawa i budowa barier ochronnych i odnowa nawierzchni dróg, Zarz"d Dróg Wojewódzkich – Zielona Góra ! budowa stacji wczesnego ostrzegania, Rejony Dróg Wojewódzkich woj. Lubuskiego GDDKiA w Zielonej Górze ! remonty nawierzchni drogi; zmiany oznakowania poziomego i pionowego, ! przebudowa skrzy%owa# i ci"gów pieszych, ! budowa zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp., ! budowa pó!nocnej obwodnicy Nowej Soli, ! ustawienie radarowego wy&wietlacza dozwolonej pr$dko&ci oraz luster drogowych. Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zrealizowano m. in.: zapewnienie dobrej widoczno&ci w obr$bie pasa drogowego, oczyszczanie pasów drogowych. Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) KWP – Gorzów Wlkp. Doskonalenie systemu nadzoru nad ruchem drogowym oraz ulepszanie zasad wspó!dzia!ania pomi$dzy s!u%bami dy%urnymi Policji i innymi s!u%bami ratowniczymi. Dzia!ania te maj" wp!yw na skrócenie czasu od otrzymania informacji o zdarzeniu drogowym do czasu przybycia na miejsce Policji i innych s!u%b ratowniczych. Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych KWP – Gorzów Wlkp. Doszkalanie policjantów maj"cych pierwszy kontakt ze zdarzeniami drogowymi w udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom. 40

2.5.6

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.5. Województwo $ódzkie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa KWP w )odzi Nazwa projektu Opracowanie rocznej za 2006 i pó!rocznej analizy stanu bezpiecze#stwa w ruchu drogowym na terenie województwa !ódzkiego w 2007 r. Zapoznanie Rady i Prezydium WR BRD Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Centrum BRD w )odzi Program Bezpieczna 1 Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Badanie wycinkowe realizacji wychowania komunikacyjnego Kuratorium O&wiaty w )odzi oraz edukacji dla bezpiecze#stwa w szko!ach podleg!ych Kuratorium O&wiaty w )odzi Monitoring wyst$puj"cych utrudnie# na drogach województwa, wspó!uczestnictwo w informowaniu uczestników ruchu Wojewódzkie Centrum Zarz"dzania Kryzysowego drogowego o wyst$puj"cych zagro%eniach oraz zasadach w )odzi post$powania (zachowania si$) w sytuacjach szczególnych uci"%liwo&ci w ruchu drogowym Wspó!praca w ramach WR BRD w )odzi, koordynacja dzia!a# WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, brd Skierniewice Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Inne szkolenia zwi&zane z brd Organizacja kursu dla koordynatorów wychowania komunikacyjnego Kuratorium O&wiaty w )odzi Szkolenie kadry policyjnej w zakresie organizacji zaj$' i prowadzenia ich w szkole. Centrum BRD w )odzi Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Szkolenie koordynatorów i nauczycieli wychowania Skierniewice komunikacyjnego w placówkach o&wiatowych województwa. Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Uruchomiony zosta! w Oddziale Punkt Informacji Drogowej. PID wspó!pracuje &ci&le z terenowymi jednostkami policji oraz stra%y po%arnej. Informacja o czasowych utrudnieniach na drogach przekazywana jest kierowcom mi$dzy innymi za pomoc" rozg!o&ni radiowych. Pracownicy PID-u przez 24 godziny zbieraj", gromadz" przekazuj" informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarz"dzanych przez GDDKiA, w tym tak%e zwi"zane z : ! zimowym utrzymaniem dróg krajowych ! okresowymi ograniczeniami oraz zakazem ruchu niektórych pojazdów na drogach publicznych ! sytuacjami nadzwyczajnymi, pod którymi rozumie si$: mi$dzy innymi blokady dróg, kl$ski %ywio!owe, utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane wypadkami.
1.2.7)

2. 2.1 2.1.1 2.1.2

2.1.3 2.1.4

2.1.5

GDDKiA w )odzi

2.1.6

Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice

Konferencje Regionalne nt. realizacji PP BRD GAMBIT )ódzki

41

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Wspó!uczestnictwo w kampanii informacyjnej dla spo!ecze#stwa propaguj"cej brd Bezpieczne ferie to bezpieczny autokar; wspó!praca z PZM, KWP, ZHP oraz Kuratorium O&wiaty w zakresie bezp!atnych bada# diagnostycznych autokarów; Wojewódzkie Centrum Zarz"dzania Kryzysowego w )odzi umieszczenie informacji na stronie telegazety WZK (i w prasie lokalnej) skierowanej do kierowców na temat zagro%e# wynikaj"cych z ra%"cego lekcewa%enia przepisów ruchu drogowego Promocja brd w mediach: w TVP, radio, prasie, stronach WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, internetowych i w wydawnictwach oraz cykliczny Program z TV Skierniewice TOYA Bezpieczna Jazda Informowanie uczestników ruchu drogowego poprzez wszystkie dost$pne &rodki przekazu o: zmianach przepisów Kodeksu KWP w )odzi Drogowego, zagro%eniach wyst$puj"cych na drogach, utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu. Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) IV Konferencja wojewódzka Wychowanie komunikacyjne Kuratorium O&wiaty w )odzi w praktyce szkolnej dla szkó! ponad-gimnazjalnych WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Szkolenie koordynatorów i nauczycieli wychowania Skierniewice komunikacyjnego w placówkach o&wiatowych województwa. Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Szkolenia dla nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy Skierniewice, Kuratorium O&wiaty w )odzi medycznej Program Serce na start – przygotowanie nauczycieli oraz dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej Kuratorium O&wiaty w )odzi Test diagnostyczny dla klas II szkó! ponad-gimnazjalnych Pierwsza pomoc przed-medyczna. Przeszkolono 165 ratowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KW PSP w )odzi Przeszkolono 155 ratowników na kursie kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania czynno&ci zwi"zanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, PP BRD GAMBIT )ódzki cz. II. Diagnoza Stanu BRD Skierniewice w województwie )ódzkim Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT 2005

2.1.7 2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.2 2.2.1

- 2.1.2)

2.2.2

2.2.3

KWP w )odzi, GDKKiA Rozwini$cie sieci punktów automatycznej kontroli pr$dko&ci Oddzia! w )odzi, WORD-y w )odzi, Sieradzu, foto-radary) przy wspó!finansowaniu zakupu i monta%u masztów. Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach KWP w )odzi, Opracowanie i rozpowszechnianie w&ród kieruj"cych 50 tys. WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, ulotek u&wiadamiaj"cych zagro%enia wynikaj"ce z jazdy z Skierniewice nadmiern" pr$dko&ci" oraz nieu%ywanie pasów bezpiecze#stwa. Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Wzmo%one kontrole pr$dko&ci w ramach realizowanego planu taktycznego przy wykorzystaniu foto-radarów, KWP w )odzi, wideo-rejestratorów, foto-rejestratorów oraz radarowych mierników pr$dko&ci. Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

KWP w )odzi,

Kontrole osób korzystaj"cych z pojazdów pod k"tem u%ywania pasów bezpiecze#stwa i innych urz"dze# ochronnych .

42

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO KWP w )odzi, Opracowanie i rozpowszechnianie w&ród kieruj"cych 50 tys. WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, ulotek u&wiadamiaj"cych zagro%enia wynikaj"ce z jazdy bez Skierniewice pasów bezpiecze#stwa. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Wspó!praca z instytucjami szkol"cymi kierowców w zakresie udzielania pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkole# Wojewódzkie Centrum Zarz"dzania Kryzysowego doskonal"cych dla wybranych grup kierowców z zagadnie# w )odzi dotycz"cych przewozu materia!ów niebezpiecznych (ratownictwo drogowe i chemiczne) Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.2) Organizacja imprez masowych dla mieszka#ców WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, popularyzuj"cych brd, konkursy wiedzy, plastyczne, jazdy Skierniewice sprawno&ciowe rowerem i motorowerem. Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Masowe rozdawanie materia!ów odblaskowych, naklejek, latarek Skierniewice i kamizelek odblaskowych, ulotki plakaty inf. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Centrum BRD w )odzi KWP w )odzi WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice PZM Oddzia! w )odzi KWP w )odzi, WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice Imprezy edukacyjne dla dzieci w ramach programu Kacper – dziecko bezpieczne na drodze Program Kacper Ratownik Organizowanie powiatowych, regionalnych, wojewódzkich eliminacji turniejów wiedzy o bezpiecze#stwie ruchu drogowego dla szkó! podstawowych i gimnazjów oraz motoryzacyjnego dla szkó! ponadgimnazjalnych Wspieranie teoretycznych i praktycznych zaj$' wychowania komunikacyjnego w szko!ach.

2.2.4 2.2.5

2.3. 2.3.1

2.3.2 2.3.3

2.3.4

2005 - 3.2.2)

2.3.5 2.3.6

Przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów scen !ódzkich edukacja komunikacyjna przez zabaw$ – Program autorski pod patronatem WORD w )odzi Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) KWP w )odzi, Opracowanie i rozpowszechnienie 20 000 ulotek zwracaj"cych WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, uwag$ na bezpiecze#stwo niechronionych uczestników ruchu. Skierniewice Wzmo%one kontrole autobusów oraz „gimbusów” przewo%"cych KWP w )odzi dzieci, m!odzie% do szkó! i na zimowy oraz letni wypoczynek KWP w )odzi WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Organizacja i wdro%enie projektu Miko!aj na drodze - 2007 Skierniewice Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

2.3.7

WORD )ód(, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice Centrum BRD w )odzi 2.3.8 2.3.9

Wyjazdy do szkó! Miasteczka Ruchu Drogowego Akcja Widoczny Rowerzysta – uczy), a nie kara)
3.3.3)

Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 43
3.3.4)

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.3.10

2.4. 2.4.1 2.4.2

Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów GDDKiA w )odzi Droga krajowa nr 72 budowa chodników + budowa sygnalizacji &wietlnej Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.2) Wdro%enie projektów sta!ej organizacji ruchu Dróg Wojewódzkich Nr 481, 473, 484, 713 Zarz"d Dróg Wojewódzkich w )odzi Rozpocz$cie programu Ósemka – osiem – osiemdziesi#t osiem – realizacja zada# na ci"gu drogi krajowej Nr 8 – zakres prac w opracowaniu Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku od km 28+560 do km 29+400. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku od km 40+200 do km 41+800 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku LutomierskKwiatkowice – I etap Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Konary – Zarz"d Dróg Wojewódzkich w )odzi Pi"tek od km 6+470 do km 17+760 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 wraz z budow" chodnika w m. Januszewice odcinek od km 72+115 do km 73+310 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 584 na odcinku Kiernozia – granica województwa Przebudow" drogi wojewódzkiej nr 486 – ul.18-go Stycznia w Wieluniu od km 0+815 do km 1+470 Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) Budowa sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu drogi krajowej Nr 71 ul. 3 Maja – 1 maja Droga krajowa Nr 14 m. )owicz – rozbudowa istniej"cej sta!o czasowej sygnalizacji &wietlnej i modernizacja na akomodacyjn" na skrzy%owaniu ul. Prymasowskiej i )$czyckiej. Droga krajowa Nr 14 – m. Bratoszewice budowa sygnalizacji &wietlnej wzbudzanej na przej&ciu dla pieszych w rejonie szko!y Droga krajowa nr 1 – m. Tuszyn rozbudowa istniej"cej sta!o czasowej sygnalizacji &wietlnej i modernizacja na akomodacyjn" na skrzy%owaniu ul. 3 Maja Droga krajowa nr 1 – m. Tuszyn rozbudowa istniej"cej sta!o GDDKiA w )odzi czasowej sygnalizacji &wietlnej i modernizacja na akomodacyjn" na skrzy%owaniu ul. Rzgowska Droga krajowa nr 1 – m. Tuszyn rozbudowa istniej"cej sta!o czasowej sygnalizacji &wietlnej i modernizacja na akomodacyjn" na skrzy%owaniu ul. Staro&cia#skiej i Jagie!!y Droga krajowa nr 1 – m. Tuszyn rozbudowa istniej"cej sta!o czasowej sygnalizacji &wietlnej i modernizacja na akomodacyjn" na skrzy%owaniu ul. Podd$bina Droga krajowa nr 1 m. Kruszów - budowa sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu Droga krajowa nr 12 i 14 m. )ask – budowa akomodacyjnej sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu.

2.4.3

2.4.4 2.4.5

44

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

GDDKiA w )odzi

Zarz"d Dróg Wojewódzkich w )odzi

Wojewoda )ódzki

Droga krajowa nr 12 przebudowa skrzy%owa# – budowa zatoki aut. i chodnika Realizowana jest budowa „obwodnicy” Strykowa w ci"gu autostrad A-1 i A-2 (planowane zako#czenie zadania – listopad 2008), - powinna poprawi' bezpiecze#stwo ruchu drogowego w Strykowie. Rozpocz$cie budowy ci"gu pieszego w Przec!awiu przy drodze krajowej nr 72 na odcinku od km 128+783 do km 130+673. Zosta!a wykonana i uruchomiona sygnalizacja &wietlna na skrzy%owaniu DK 12 z DK 14 w miejscowo&ci )ask. Trwaj" prace ko#cowe maj"ce na celu wdro%enie bardziej efektywnego programu sterowania. Oddzia! za kwot$ 2 mln. z!. zmodernizowa! sygnalizacje &wietlne na sieci dróg krajowych naszego województwa. Wyposa%ono sygnalizacje w nowoczesne urz"dzenia dostosowuj"ce program sygnalizacji do aktualnych nat$%e# ruchu na poszczególnych wlotach. Wymieniono cz$&' sterowników. Zastosowano bardziej czytelne, energooszcz$dne sygnalizatory LED – owe. Na cz$&ci skrzy%owa# z sygnalizacj" &wietln" wydzielone zosta!y lewoskr$ty na skrzy%owaniach. Fazy dla tych relacji realizowane s" bezkolizyjnie. Poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego w ci"gu drogi wojewódzkiej – budowa chodnika wzd!u% drogi wojewódzkiej nr 713 w m. Buków wraz z popraw" oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od km 32+300 do 34+800. Budowa wiaduktu nad lini" PKP w m. Wielka Wie& w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 710 wraz z przebudow" dojazdów Odnowa i uzupe!nienie oznakowania poziomego Wymiana i uzupe!nienie oznakowania pionowego LOD/11 Poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego w ci"gu dróg wojewódzkich- budowa chodnika wzd!u% drogi woj. nr 713 w miejscowo&ci Kraszew, gmina Andrespol LOD/08 Poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego w ci"gu dróg wojewódzkich – budowa chodnika wzd!u% drogi wojewódzkiej nr 713 w m. Buków wraz z popraw" oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od 32+300 od 34+800 LOD/12 Poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego w ci"gu dróg wojewódzkich – budowa &cie%ki rowerowej w )owiczu ul. )$czycka, droga wojewódzka nr 703 LOD/10 Poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego w ci"gu dróg wojewódzkich – budowa chodnika w m. Wilczkowie, droga wojewódzka nr 703 LID/14 Poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego w ci"gu dróg wojewódzkich – budowa chodnika w m. +ytno droga wojewódzka nr 785
4.3.3)

2.4.6 2.4.7

Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 -

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Uspokojenie ruchu na odcinku )ask – Kolumna na drodze GDDKiA w )odzi Krajowej nr 14 Przebudowa mostu przez rzek$ Jesionk$ w m. D!utów, droga wojewódzka nr 485 Zarz"d Dróg Wojewódzkich w )odzi Remont mostu przez rzek$ Mazur w m.Warta – droga wojewódzka nr 710 (km 58+996). LOD/15 Przebudowa skrzy%owania ulic: Legionów, Barlickiego, Wojewoda )ódzki Orzeszkowej i Szerokiej w Tomaszowie Maz. na rondo 45

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.5. 2.5.1 2.5.2 Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 -

5.2.1)

2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Budowa wyniesionego przej&cia dla pieszych przy szkole w m. Burzenin - droga wojewódzka nr 480 od km 16+910,80 do km 17+014,22 Budowa &cie%ki rowerowej w )owiczu ul. )$czycka, droga wojewódzka nr 703. Przebudowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 483 w m. Strzelce Wielkie. Budowa chodnika w miejscowo&ci Wilczkowice droga wojewódzka nr 703 Zarz"d Dróg Wojewódzkich w )odzi Budowa chodnika wzd!u% drogi wojewódzkiej nr 713 w m. Kraszew, gmina Andrespol Poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego w ci"gu dróg wojewódzkich - budowa chodnika w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 713 w m. Kurowice – odcinek od km 19+493 do km 19+800 Budowa chodnika w m. Buczek w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku od km 9+856 do km 10+275 Budowa chodnika w m. +ytno droga wojewódzka nr 785 LOD/16 Budowa wyniesionego przej&cia dla pieszych przy szkole w m. Burzenin droga wojewódzka nr 480 LOD/32 Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa &cie%ki rowerowej w ci"gu drogi powiatowej nr 4729E od drogi nr 8 Wieruszów –Ku(nica Skakawska (ul. Warszawska) Wojewoda )ódzki LOD/19 Budowa sygnalizacji &wietlnej na skrzy%owaniu ulic Szczeci#ska Rojna w )odzi LOD/24 Przebudowa skrzy%owania ulic Zielonej i Legionów w Tomaszowie Mazowieckim na rondo LOD/31 Budowa chodnika w m. Kurowice droga woj. nr 713 Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 5.3.4)

Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Uruchomiony zosta! Program redukcji liczby zabitych na drodze krajowej nr 8 jako pierwszy etap Programu „8+8+88”. Oddzia! zrealizowa! w roku 2007 dzia!ania brd. w ramach tego programu za 17 mln. z!otych. Zmniejszenie rzeczywistych pr$dko&ci poprzez : " zw$%enia przekroju poprzecznego – efekty bramy wjazdowej do miejscowo&ci " instalacja urz"dze# do automatycznego pomiaru pr$dko&ci – monta% 30 masztów dla fotoradarów obs!ugiwanych przez GDDKiA w )odzi Policj$, z czego 23 zakupi!a GDDKiA , " ochrona pieszych i rowerzystów - budowa ci"gów pieszych i pieszo-rowerowych, budowa zatok autobusowych, " budowa sygnalizacji &wietlnych na czterech skrzy%owaniach DK8 Wieruszów skrzy%owanie z ul. Poln", Szczerców skrzy%owanie z drog" woj. 483, " w trakcie realizacji budowy sygnalizacji na skrzy%owaniach: " w Meszczach z drog" powiatow", w Rawie Maz. 46

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO skrzy%owanie z ul. Katowick". " Wprowadzenie jednolitego systemu oznakowania skrzy%owa#, przej&' dla pieszych. " Ograniczenie dost$pno&ci drogi krajowej poprzez wprowadzenie obs!ugi stacji paliw z jednego kierunku ruchu. " Zlecono wykonanie nast$puj"cych dokumentacji projektowych: na przebudow$ skrzy%owania drogi krajowej nr 8 z drog" wojewódzk" nr 450 w Wieruszowie, budow$ k!adki dla pieszych nad DK 8 w rejonie skrzy%owania z ul. S!owackiego w Piotrkowie Tryb. oraz budow$ dróg !"cz"cych ul. S!owackiego ze skrzy%owaniem typu rondo w km 323+400.

47

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.6. Województwo ma$opolskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Nazwa projektu KWP Dane dotycz"ce stanu brd w województwie ma!opolskim Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) WRBRD Inicjowanie powo!ania powiatowych rad brd. Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Przeprowadzenie szkole# podnosz"cych kwalifikacje: WRBRD, Policja, Kuratorium O&wiaty " policjantów ruchu drogowego, Ma!opolskie O&rodki Ruchu Drogowego " zarz"dców dróg Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce " nauczycieli wychowania komunikacyjnego Inne szkolenia zwi&zane z brd Szkolenia o tematyce brd dla: " instruktorów szkol"cych kierowców, " przewo(ników materia!ów niebezpiecznych ADR, WRBRD, Ma!opolskie O&rodki Ruchu Drogowego " kierowców, " pracowników Starostw sprawuj"cych nadzór nad o&rodkami szkolenia kierowców Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Ma!opolska Policja, Zarz"dcy Dróg: ZDW, KZD 2.1.6 2.1.7 Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 Tworzenie baz danych i ich przetwarzanie w Policji i w jednostkach zarz"dzaj"cych drogami
1.2.7)

2.1.4

2.1.5

2.1.8

2.1.9

2.1.10

Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) Przedstawianie programu rz"dowego GAMBIT 2005 na spotkaniach we wszystkich starostwach powiatowych Ma!opolski (dostarczanie publikacji GAMBIT 2005) WRBRD Prowadzenie prezentacji zagadnie# o tematyce brd na spotkaniach w starostwach powiatowych Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Systematyczne szkolenie kadr nauczycielskich w przedmiocie wychowanie komunikacyjne WRBRD, Kuratorium O&wiaty, Ma!opolska Policja Organizowanie corocznych turniejów motoryzacyjnych dla dzieci i m!odzie%y PZMot, Ma!opolskie O&rodki Ruchu Drogowego, W!adze samorz"dowe Udzia! Policji w szkoleniach, konkursach, pogadankach Zbudowanie miasteczka komunikacyjnego przy zespole szkó! w Rabie Wy%nej Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego , Tworzenie Roz&rodkowanych Zespo!ów Ratowniczych, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Stra% Po%arna Organizacja wspólnych 'wicze# dla wszystkich podmiotów Samorz"dy, Ma!opolska Policja ratownictwa medycznego Doposa%enie w sprz$t ratowniczy Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd

48

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2 2.2.1

2005 - 2.1.2)

Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT Ma!opolska Policja, WRBRD Akcje ma!opolskiej Policji Produkcja programu TV i audycji radiowej, podnosz"cych zagadnienia brd, w tym promowanie bezpiecznej pr$dko&ci

2.2.2 2.2.3

Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce, Policja Prowadzenie ukierunkowanych przegl"dów dróg Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

2.2.4

2.2.5 2.3. 2.3.1

Akcje policji Produkcja programu TV i audycji radiowej, podnosz"cych Ma!opolska Policja, WRBRD zagadnienia brd, w tym promowanie zapinania pasów bezpiecze#stwa i u%ywania fotelików dla dzieci Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Akcje policji – ka%dy zatrzymany do kontroli kieruj"cy, zostaje poddany badaniu na zawarto&' alkoholu Produkcja programu TV i audycji radiowej, podnosz"cych Ma!opolska Policja, WRBRD, Marsza!ek Województwa zagadnienia brd, w tym problem trze(wo&ci kieruj"cych Ma!opolskiego, Ma!opolskie O&rodki Ruchu Wspólny program wspó!dzia!ania Ma!opolskich O&rodków Drogowego Ruchu Drogowego z Pe!nomocnikiem Zarz"du Województwa ds. Uzale%nie#, skierowany do instruktorów i kieruj"cych (szkolenia, seminaria, akcje medialne) Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

2.3.2

Systematyczne prowadzenie szkole# dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, podnosz"ce ich wiedz$ w zakresie brd Policja, jako propagator w!a&ciwych postaw w&ród uczestników ruchu drogowego Prowadzenie szkole# i seminariów dla instruktorów kszta!c"cych kierowców, Prowadzenie szkole# kwalifikacyjnych dla kierowców WRBRD, Kuratorium O&wiaty, Ma!opolskie O&rodki zawodowych, Ruchu Drogowego Systematyczne prowadzenie ró%norakich kampanii w mediach (produkcja cyklicznego programu TV Jed' bezpiecznie i audycji radiowej Zapnij pasy Zaprojektowanie i wydrukowanie 30 tys. szt. ulotek o tematyce brd; przypomnienie najistotniejszych zasad obowi"zuj"cych w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i kieruj"cych, a tak%e wyci"g z taryfikatora mandatów karnych oraz policyjne statystyki wypadkowe w 2007 roku Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Ma!opolska Policja Prewencyjny program policyjny Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego

49

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.3.3

2.3.4

2005 - 3.2.2)

Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Prewencyjny program policyjny Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Ma!opolska Policja, Zarz"dcy Dróg Stosowanie urz"dze# drogowych dla ochrony i bezpiecze#stwa w Ma!opolsce pieszych Podejmowanie akcji Policji na terenie województwa – rozdawanie broszur, ulotek, elementów odblaskowych Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Systematyczne prowadzenie szkole# dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, podnosz"ce ich wiedz$ w zakresie brd WRBRD, Kuratorium O&wiaty Ma!opolskie O&rodki Ruchu Drogowego Produkcja programu TV i audycji radiowej, podnosz"cych zagadnienia brd, w tym problem bezpiecze#stwa dzieci na drogach Szkolenia instruktorów kszta!c"cych kierowców Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Prewencyjny program policyjny Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego Ma!opolska Policja Policyjne egzekwowanie prawid!owych zachowa# kieruj"cych Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Prewencyjny program policyjny Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego Ma!opolska Policja, Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce Wspó!dzia!ania Policji z Kuratorium O&wiaty i Zarz"dcami Dróg Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

2.3.5

2.3.6

2.3.7

Ma!opolska Policja, WRBRD

Prewencyjny program policyjny Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego Produkcja programu TV i audycji radiowej, podnosz"cych zagadnienia brd, w tym problem bezpiecze#stwa rowerzystów (trzy specjalne odcinki programu TV o charakterze vademecum)

2.3.8

2.3.9 2.3.10

2.4. 2.4.1

2.4.2 2.4.3

Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Dzia!ania prewencyjne i kontrolne Policji – oklejanie przez Ma!opolska Policja policjantów rowerów - elementami odblaskowymi Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce Budowa &cie%ek rowerowych Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Dzia!ania wynikaj"ce z programu Policji Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego Program radiowy i audycja telewizyjna, w których poruszane s" Ma!opolska Policja, WRBRD problemy partnerstwa i wzajemnych relacji uczestników ruchu drogowego Zaprojektowanie i rozpowszechnianie ulotek nt. bezpiecze#stwa pieszych w ruchu drogowym w roku 2007 Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Szkolenie audytorów przez Politechnik$ Krakowsk" Politechnika Krakowska, WRBRD Szkolenie dla wykonuj"cych przegl"dy - wytyczne Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.2) Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce , inne jednostki Remonty i modernizacje na drogach województwa samorz"dowe ma!opolskiego 50

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.4.4 Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Tworzenie systemu bie%"cego monitoringu przez Zarz"dców Dróg, uruchamianie specjalnego numeru telefonu, pod który mo%na zg!asza' informacje Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce: GDDKiA, ZDW, ZDiT w Utworzenie adresu internetowego (forum) dla widzów programu Krakowie, inne jednostki powiatowe, WRBRD, TVP Jed' bezpiecznie, gdzie mo%na zg!asza' uwagi na temat Ma!opolska Policja oznakowania i organizacji ruchu Wspó!praca WRBRD z Zarz"dcami w sprawie szybkiego reagowania na nieprawid!owo&ci w oznakowaniu Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3)

2.4.5 2.4.6 2.4.7

2.5. 2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Budowa obwodnic na drogach województwa ma!opolskiego Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce Budowa, przebudowa i modernizacja sieci dróg w Ma!opolsce Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Budowa, przebudowa i modernizacja sieci dróg w Ma!opolsce, Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce w tym wprowadzanie urz"dze# brd Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Budowa, przebudowa i modernizacja sieci dróg w Ma!opolsce, Zarz"dcy Dróg w Ma!opolsce z zastosowaniem nowoczesnych rozwi"za# brd Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Utworzenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego PSP, Samorz"d Województwa, z nr alarmowym 112 Pogotowie Ratunkowe Dyspozytornie – nr 999 Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) PSP, Samorz"d Województwa Utworzenie na terenie województwa roz&rodkowanych zespo!ów Pogotowie Ratunkowe ratowniczych (skracanie czasu dojazdu na miejsce wypadku) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) PSP, Samorz"d Województwa Utworzenie Szpitalnych Oddzia!ów Ratowniczych (SOR) Pogotowie Ratunkowe Szkolenie s!u%b ratowniczych (Ratownicy Medyczni) Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych PSP, Samorz"d Województwa Pogotowie Ratunkowe, Ma!opolska Inspekcja Transportu Drogowego Wspó!praca i wspólne 'wiczenia ró%nych s!u%b ratowniczych – Balice 2007 Koordynacja procesów ratowniczych (w wypadkach masowych, katastrofach) Doposa%enie jednostek ratowniczych w specjalistyczny sprz$t ratowniczy

51

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.7. Województwo mazowieckie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 Nazwa projektu

2.1.2 2.1.3

Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Ostro!$ka - Spotkania Zespo!u Doradczego ds. BRD z przedstawicielami poszczególnych jednostek KPP Wyszków, KPP Przasnysz, KPP Ostrów Mazowiecka, KMP Ostro!$ka, KPP Maków Mazowiecki, MSCDN Wydzia! w Ostro!$ce oraz Kuratorium O&wiaty w Warszawie Delegatura w Ostro!$ce. WORD Ostro!$ka, Siedlce Siedlce - Umacnianie sprawno&ci organizacyjnej i samodzielno&ci 6 powo!anych Powiatowych Zespo!ów BRD stanowi"cych podstaw$ do dzia!a# na rzecz brd w regionie siedleckim. Zorganizowano 11 Gminnych Centrów BRD. Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Ostro!$ka - Szkolenie na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. Warszawa - Szkolenie dla pracowników starostw powiatowych zajmuj"cych si$ nadzorem nad O&rodkami Szkolenia Kierowców. Szkoleniem obj$to 80 osób reprezentuj"cych wszystkie starostwa z obszaru województwa mazowieckiego. W przysz!o&ci przeszkolone osoby stan" si$ lokalnymi liderami WORD Ostro!$ka, Warszawa brd na obszarze powiatów. Szkolenia te b$d" kontynuowane. Warszawa - Szkolenia wyk!adowców prowadz"cych zaj$cia na kursach reedukacyjnych dla kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego. Odby!y si$ pierwsze edycje szkole#, w których wzi$!o udzia! kilkadziesi"t osób. Szkolenia b$d" kontynuowane. Inne szkolenia zwi&zane z brd Radom - Szkolenia nauczycieli – koordynatorów wychowania komunikacyjnego ze szkó! podstawowych, gimnazjalnych i &rednich z subregionu radomskiego; celem szkole# jest wspomaganie i koordynacja dzia!a# przygotowuj"cych dzieci i m!odzie% do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym. Szkolenia nauczycieli jazdy; celem szkolenia jest poprawa WORD Radom, Ostro!$ka, Siedlce, Warszawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy. Ostro!$ka - Szkolenia dla kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego. Siedlce - Zorganizowano w regionie siedleckim 6 kursów dla nauczycieli – „lider brd”, w ramach których przeszkolono 180 nauczycieli.

2.1.4

52

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.1.5 2.1.6

Warszawa - Szkolenia dla kierowców Gimbusów. Pilota%owy projekt szkoleniowy obj"! w sumie 123 kierowców autobusów szkolnych. Szkolenia przeprowadzono w cyklu dwudniowym. Pierwszy dzie# obejmowa! zaj$cia teoretyczne (modu!y: psychologiczny, prawny i pierwsza pomoc) oraz praktyczne z wykorzystaniem p!yty po&lizgowej. W sumie szkolenie trwa!o 16 godzin. Szkolenia dla kierowców flot samochodowych &wiadcz"cych prac$ na rzecz firmy DHL. Wzi$!y w nich udzia! 104 osoby. Szkolenie jednodniowe sk!adaj"ce si$ z nast$puj"cych modu!ów: prawo, technika kierowania, psychologiczne aspekty zachowa# kierowców, praktyczne umiej$tno&ci udzielania pierwszej pomocy, prawne i spo!eczne skutki wypadków drogowych. Przeszkolenie 33 osób nadzoruj"cych bezpieczne przej&cie WORD Radom, Ostro!$ka, Siedlce, Warszawa dzieci przez jezdni$ w wyznaczonych miejscach. Do wymaganych prawem elementów do!"czono tre&ci natury uniwersalnej z zakresu. W ramach prowadzonych kursów dokszta!caj"cych dla kierowców wykonuj"cych transport drogowy, w których wzi$!o udzia! w 2007 roku 2051 osób wprowadzono dodatkowo elementy jazdy defensywnej, ekonomicznej, ekologicznej i bezpiecznej. Szkolenia tego typu ciesz" si$ du%ym zainteresowaniem kierowców zawodowych. W ramach prowadzonych kursów dla kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego, w których wzi$!o udzia! w 2007 roku 2 521 osób by!y prezentowane materia!y maj"ce na celu u&wiadomienie skutków (formalnych i spo!ecznych) naruszania zasad bezpiecznej jazdy. Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 - 1.2.7) Stworzenie bazy danych szkó! podstawowych WORD Radom i gimnazjalnych subregionu radomskiego w zakresie realizowanych zada# brd. Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) 1. Kursy kwalifikacyjne dla egzaminatorów 2. Kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy. 3. Kursy dokszta!caj"ce kierowców wykonuj"cych transport WORD Ciechanów drogowy. 4. Szkolenie kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego.

2.1.7

53

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.1.8

Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Radom - Realizacja projektu edukacyjnego Szkolna Edukacja Motoryzacyjna. Projekt realizowany jest przez WORD w Radomiu, Komend$ Wojewódzk" Policji w Radomiu, Kuratorium O&wiaty w Radomiu oraz Mazowieckim Samorz"dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zakres tematyczny projektu obejmuje: Szkolenie kadr o&wiatowych w tym doskonalenie nauczycieli; Rozwój szkolnej bazy dydaktyczno –technicznej i wyposa(enia metodycznego; Edukacja dzieci i m!odzie(y; Bezpiecze"stwo uczniów; Edukacja rodziców. Celem projektu jest wspomaganie i koordynacja dzia!a# przygotowuj"cych dzieci i m!odzie% do samodzielnego, &wiadomego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udzia!em m!odych ludzi. Projekt wprowadza rozwi"zania kompleksowe, d!ugofalowe i b$dzie realizowany w latach 2007 – 2010 w placówkach o&wiatowych na terenie by!ego województwa radomskiego. Ostro!$ka - Konkursy z wiedzy BRD, prelekcje w szko!ach podstawowych z udzia!em policjanta Sekcji Ruchu Drogowego – Ostrów Maz. Siedlce - Zorganizowano 5 konferencji powiatowych Bezpiecze"stwo ucznia z udzia!em dyrektorów szkó!, liderów brd i pe!nomocników szkolnych ds. bezpiecze#stwa. Organizacja konkursów, apeli, zaj$' lekcyjnych i pozaszkolnych, wspieranie dzia!a# w zakresie uzyskiwania kart rowerowych WORD Radom, Ostro!$ka, Siedlce, Ciechanów, i motorowerowych. Wsparcie organizacyjne i sprz$towe szkó! Warszawa w regionie w zakresie edukacji brd dzieci, rodziców i nauczycieli w ró%nych formach. Ciechanów 1. Tworzenie i doposa%enie klas wychowania komunikacyjnego w sprz$t multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. 2. Wyposa%enie szkó! w rowerowe tory przeszkód . 3. Wyposa%enie miasteczek ruchu drogowego zlokalizowanych przy szko!ach. 4. Kszta!cenie liderów wychowania komunikacyjnego w zakresie BRD . 5. Wyposa%anie szkó! w rowery i motorowery celem przeprowadzania egzaminów na kart$ rowerow" i motorowerow". Warszawa - Przeprowadzono pierwszy etap szkole# dla dyrektorów szkó! podstawowych i gimnazjalnych w zakresie edukacji komunikacyjnej. Szkolenia by!y dedykowane dla &rodowiska warszawskiego. Nast$pstwem ww. szkole# b$dzie stworzenie w ka%dej dzielnicy Warszawy (a w niedalekiej przysz!o&ci w ka%dym powiecie znajduj"cym si$ w obszarze dzia!ania WORd-u w Warszawie) klasopracowni wychowania komunikacyjnego oraz mini-miasteczka ruchu drogowego. W porozumieniu z Mazowieckim Samorz"dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzono 18 –sto godzinne szkolenia dla 47 nauczycieli wychowania komunikacyjnego zako#czone wydaniem przedmiotowego certyfikatu umo%liwiaj"cego prowadzenie zaj$', jak równie% sprawdzania kwalifikacji kandydatów na rowerzystów i motorowerzystów.

54

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.1.9

2.1.10

2.2 2.2.1

2.2.2 2.2.3

Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Ostro!$ka - Wspieranie OSP poprzez uczestnictwo w zawodach OSP oraz zakup urz"dze# dla ratownictwa drogowego. Siedlce - Kontynuacja szkole# przedmedycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli na konkursach prowadzonych przez dypl. ratownika. Przeszkolono 1 316 doros!ych i 1 779 uczniów szkó! gimnazjalnych i licealnych. WORD Ostro!$ka, Siedlce, Ciechanów, Warszawa Ciechanów - Doposa%enie podmiotów z terenu subregionu ciechanowskiego odpowiedzialnych za ratownictwo na drogach w sprz$t ratowniczy . Warszawa - W ramach powy%szych dzia!a# przeszkolono w WORD Warszawa w 2007 roku 12 spo!ecznych ratowników drogowych. Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Przeprowadzono szereg akcji prewencyjnych np. Bezpieczna Droga do Szko!y, szkolenie kierowców gimbusów i pe!nomocników ds. bezpiecze#stwa. Akcja Jestem widoczny na WORD Siedlce drodze. Wydawanie kwartalnika brd Z nami bezpieczniej (600szt.). Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT 2005 - 2.1.2) Radom - Akcje propagandowe w mediach lokalnych wspieraj"ce dzia!ania prewencyjne oraz edukacyjne w zakresie u&wiadomienia roli pr$dko&ci i niebezpiecznych zachowa# u%ytkowników dróg. Ostro!$ka - Akcja Cytrynka wspólnie z KMP w Ostro!$ce w ramach *wiatowego Tygodnia Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego pod has!em Wypadek to nie przypadek. P!ock - Akcja u&wiadamiaj"ca prowadzona wspólnie z KM Policji w P!ocku – dystrybucja ulotek zawieraj"cych tre&ci promuj"cej WORD Radom, Ostro!$ka, P!ock, Siedlce jazd$ z bezpieczn" pr$dko&ci". Siedlce - Na terenie regionu siedleckiego opracowano i wyemitowano audycje radiowe, art. prasowe dotycz"ce bezpiecznej pr$dko&ci oraz prezentowano materia!y dokumentuj"ce skutki niedostosowania pr$dko&ci do warunków drogowych. Prowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej w miesi$cznych audycjach w zakresie jazdy z bezpieczn" pr$dko&ci" w lokalnych &rodkach masowego przekazu. Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT 2005 - 2.2.2) Radom - Akcje medialne propaguj"ce u%ywanie pasów bezpiecze#stwa, - pokazy skierowane do dzieci i doros!ych z u%yciem symulatora zderze#, - prelekcje prowadzone w zakresie Bezpiecze#stwa ruchu WORD Radom, Ostro!$ka, P!ock, Ciechanów drogowego w szko!ach podstawowych i gimnazjalnych, - prezentacje skierowane do rodziców uczniów szkó! podstawowych i gimnazjalnych opisuj"ce przyczyny, skutki i koszty spo!eczne zdarze# drogowych (na podstawie prezentacji Pami$taj – masz jedno %ycie).

55

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2.4

2.2.5

2.3. 2.3.1

Ostro!$ka - Akcja Cytrynka wspólnie z Pa#stwow" Stra%" Po%arn" w Ostro!$ce w ramach *wiatowego Tygodnia Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego pod has!em Wypadek to nie przypadek pokaz ratownictwa drogowego. P!ock - Akcja u&wiadamiaj"ca prowadzona wspólnie z KM Policji WORD Radom, Ostro!$ka, P!ock, Ciechanów w P!ocku – organizacja wspólnych akcji, patroli, spotka# w celu prowadzenia dzia!a# edukacyjnych i dystrybucji ulotek zawieraj"cych tre&ci dotycz"ce u%ywania pasów bezpiecze#stwa. Ciechanów - Akcja Wypadek to nie przypadek. Akcja Zapnij pasy. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Ostro!$ka - Zakup ALKO gogli – pokazy na szkoleniach dla kierowców zawodowych widoczno&ci w okularach odnosz"ce si$ do widzenia cz!owieka po spo%yciu alkoholu. Siedlce - Na terenie regionu siedleckiego zakup sprz$tu symuluj"cego wp!yw alkoholu na kieruj"cych i prezentacja skutków na szkoleniach i imprezach kulturalno – WORD Ostro!$ka, Siedlce, Ciechanów &rodowiskowych, co poruszano w mediach lokalnych. Ciechanów 1. Kursy dokszta!caj"ce kierowców wykonuj"cych transport drogowy 2. Szkolenie kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego. Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego P!ock - Akcja u&wiadamiaj"ca prowadzona wspólnie z KM Policji w P!ocku – dystrybucja ulotek i kalendarzyków zawieraj"cych tre&ci dotycz"ce edukacji w zakresie u%ywania &wiate! mijania o ka%dej porze dnia w ci"gu ca!ego roku. Akcja u&wiadamiaj"ca prowadzona wspólnie z KM Policji WORD P!ock, Siedlce w P!ocku – dystrybucja ulotek i kalendarzyków zawieraj"cych tre&ci dotycz"ce edukacji w zakresie bezpiecznego poruszania si$ po drogach. Siedlce - Wspó!organizacja Rajdu Samochodowego z elementami promocji zasad brd. Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2) Radom - prelekcje z zakresu bezpiecze#stwa ruchu drogowego, skierowane do dzieci i m!odzie%y szkolnej, - prezentacje skierowane do rodziców uczniów szkó! podstawowych i gimnazjalnych opisuj"ce przyczyny, skutki i koszty spo!eczne zdarze# drogowych (na podstawie prezentacji Pami%taj – masz jedno (ycie). WORD Radom, Ostro!$ka, P!ock, Siedlce, Ciechanów Ostro!$ka - Stworzenie centrów wychowania komunikacyjnego poprzez wyposa%enie sal lekcyjnych w urz"dzenia multimedialne w Szko!ach Podstawowych Gmin Szelków i Chorzele przy wspó!udziale W!adz Gminnych. P!ock - Bezpieczny u&miech na drodze Akcja u&wiadamiaj"ca – organizacja spotka# w placówkach o&wiatowych i dystrybucja w&ród dzieci i m!odzie%y elementów odblaskowych (zawieszki, naklejki, kamizelki).

56

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.3.2 2.3.3

Siedlce - Na terenie regionu siedleckiego wydanie autorskiej ulotki prewencyjnej 10 tys. szt. Audycje i art. w lokalnych mediach. Problem szeroko uwzgl$dniony w edukacji WORD Radom, Ostro!$ka, P!ock, Siedlce, Ciechanów najm!odszych w szko!ach i Regionalnym Centrum BRD. Ciechanów - Przedszkolaki poznaj# przepisy ruchu drogowego, Bezpieczna droga do szko!y. Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Akcja Bezpieczna droga do szko!y przekazanie zawieszek odblaskowych uczniom klas pierwszych za po&rednictwem policjantów sekcji ruchu drogowego z powiatów ostro!$ckiego, WORD Ostro!$ka przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego i ostrowskiego. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.2) Radom - Szkolenia nauczycieli – koordynatorów wychowania komunikacyjnego – ze szkó! podstawowych, gimnazjalnych i &rednich z subregionu radomskiego; celem szkole# jest wspomaganie i koordynacja dzia!a# przygotowuj"cych dzieci i m!odzie% do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym, - prelekcje z zakresu bezpiecze#stwa ruchu drogowego, skierowane do dzieci i m!odzie%y szkolnej, - szkolenia nauczycieli jazdy; celem szkolenia jest poprawa bezpiecze#stwa ruchu drogowego poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy. P!ock - Akcja u&wiadamiaj"ca prowadzona wspólnie z KM Policji w P!ocku – organizacja spotka# w placówkach o&wiatowych (szko!y, przedszkola) dystrybucja ulotek i kalendarzyków zawieraj"cych tre&ci dotycz"ce edukacji w zakresie bezpiecznego poruszania si$ po drogach. WORD Radom, P!ock, Siedlce, Ciechanów Bezpieczny u&miech na drodze Akcja u&wiadamiaj"ca – organizacja spotka# w placówkach o&wiatowych i dystrybucja w&ród dzieci i m!odzie%y elementów odblaskowych (zawieszki, naklejki, kamizelki). Siedlce - Zorganizowanie i udzia! w spotkaniach z rodzicami, nauczycielami na wywiadówkach szkolnych. Problem poruszany na Konferencjach Powiatowych dotycz"cych bezpiecze#stwa ucznia. Ciechanów - Prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej w audycjach radiowych oraz na !amach lokalnej prasy w zakresie zagro%e# najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Pogadanki na zebraniach z rodzicami i prawnymi ich opiekunami na temat zwi$kszenia bezpiecze#stwa najm!odszych uczestników ruchu drogowego . Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) P!ock - Bezpieczny u&miech na drodze Dystrybucja w&ród dzieci i m!odzie%y elementów odblaskowych (zawieszki, naklejki, kamizelki). WORD P!ock, Ciechanów Ciechanów - Zakup balustrad i ogrodze# segmentowych celem ich zamieszczania przy przedszkolach i szko!ach. Zakup progów zwalniaj"cych umiejscawianych na obszarach przyprzedszkolnych i przyszkolnych. 57

2.3.4

2.3.5 2.3.6

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.3.7 Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.2) Ostro!$ka - Wspó!praca z lokalnymi mediami Tygodnikiem Ostro!$ckim – co tydzie# na !amach czasopisma og!aszany jest konkurs z brd dla uczniów Szkó! Podstawowych i Gimnazjów oraz wspó!praca z Radiem Oko - co czwartek w radiu og!aszany jest nowy konkurs brd dla wszystkich uczestników. P!ock - Bezpieczny u&miech na drodze. Akcja u&wiadamiaj"ca – organizacja spotka# w placówkach o&wiatowych i dystrybucja w&ród dzieci i m!odzie%y elementów odblaskowych (zawieszki, naklejki, kamizelki) oraz Kodeksów WORD Ostro!$ka, P!ock, Siedlce, Ciechanów m!odego rowerzysty. Siedlce - Zrealizowanie w okresie wakacyjnym cyklu 8 artyku!ów w Tygodniku Siedleckim w zakresie poprawy bezpiecze#stwa rowerzystów i motorowerzystów. Wsparcie organizacyjne i sprz$towe szkó! w zakresie zdobywania kart rowerowych i motorowerowych. Ciechanów - Zakup kodeksów rowerzysty i motorowerzysty. Przeprowadzanie prelekcji, pogadanek na temat bezpiecznego poruszania si$ na drodze oraz wyposa%anie dzieci w elementy odblaskowe. Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4) P!ock - Bezpieczny u&miech na drodze Dystrybucja w&ród dzieci i m!odzie%y elementów odblaskowych (zawieszki, naklejki, kamizelki). WORD P!ock, Siedlce Siedlce - Zakup i rozdawanie sprz$tu poprawiaj"cego widoczno&' rowerzystów, o&wietlenie, elementy odblaskowe, kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe. Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Radom - przekazywanie dzieciom i m!odzie%y szkolnej za po&rednictwem placówek o&wiatowych elementów odblaskowych (kamizelki, fluorescencyjne worki na obuwie, opaski) oraz kasków rowerowych i motorowerowych. P!ock - Organizacja konkursów wiedzy nt. ruchu drogowego na WORD Radom, P!ock, Siedlce, Ciechanów terenie regionu p!ockiego. Siedlce - Zakup i rozdawanie tysi$cy odblasków, lampek, latarek, kamizelek itp. Ciechanów - Konkursy, turnieje i inne okoliczno&ciowe imprezy zwi"zane z brd. Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.2) Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 - 4.3.3) Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej 58

2.3.8 2.3.9

2.3.10

2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 5.2.1) Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Prezentacje propaguj"ce u%ywanie pasów bezpiecze#stwa WORD Radom z u%yciem symulatora zderze#.

59

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.8. Województwo opolskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 Nazwa projektu KWP Dane dotycz"ce stanu brd w województwie opolskim Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Szkolenie stra%aków PSP w zakresie kierowania ruchem O&rodek Szkolenia KW PSP Opole drogowym z prowadzeniem akcji ratowniczej – przeszkolono 101 ratowników Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) O&rodek Szkolenia KW PSP Opole Kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla ratowników KSRG- przeszkolonych 101 ratowników z PSP oraz 127 z OSP Inne szkolenia zwi&zane z brd Reedukacja kierowców Szkolenie kierowców w zakresie przewozu rzeczy i osób WORD Opole Warsztaty szkoleniowe dla pracowników starostw Konferencja Wychowanie Komunikacyjne Automobilklub Opolski Nauka jazdy z po&lizgiem Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 1.2.7) 1.2.10)

2.1.2 2.1.3 2.1.4

2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 1.3.1)

2.1.10 2.2 2.2.1 2.2.2

Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Wydzia! Bezpiecze#stwa i Zarz"dzania Kryzysowego Zintegrowane 'wiczenia z ratownictwa drogowego Autostrada UW, KW PSP Opole, KP PSP Brzeg, Policja, 2007 Pogotowie Szkolenie z ratownictwa medycznego WORD Opole, Automobilklub Opolski, PZM Ratuj innych, uratuj# ciebie Stop – wypadek na drodze Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Politechnika Opolska, PZM Zielony Kierowca Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT
2005 - 2.1.2)

2.2.3 2.2.4

Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Urz"d Gminy Polska Cerekiew Ograniczenie pr$dko&ci Urz"d Miasta K$dzierzyn-Ko(le Urz"d Gminy Cisek Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) WORD Opole, Zespó! Szkó! w G!ubczycach Prelekcja edukacyjna (udzia! wzi$!o 100 osób)

60

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2.5

2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego WORD Opole, Kuratorium, Policja, PZM Wojewódzki M!odzie%owy Turniej Motoryzacyjny Bezpieczny Autokar Gimbus Przewóz materia!ów niebezpiecznych Taxi i Bus Inspekcja Transportu Drogowego Odpady Waga +ywe zwierz$ta Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

Jestem widziany wieczorem PZM Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 3.1.4)

3.1.3)

2005 - 3.2.2)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) WSKR PSP w Opolu, Komendy Powiatowe, Miejska Uprawnienie przyjmowania zg!osze# z nr 112, modernizacja PSP systemu wspomagania decyzji i zarz"dzania zasobami sprz$towymi PSP Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Politechnika Opolska, PZM Wiosenne rajdy rodzinne Kuratorium, PZM Mamo jestem bezpieczny Bezpieczna droga do szko!y PZM, Automobilklub K-Ko(le Rajd rodzinny Automobilklub Brzeski Jestem widoczny Kuratorium, WORD, PZM, KWP XXX Ogólnopolski Turniej w Ruchu Drogowym MGTS „Siódemka” Ozimek, PZM Kierowca przyjaciel dziecka Zarz"d Dróg Powiatowych Nysa Budowa i remonty ci"gów pieszych i rowerowych w ci"gach dróg powiatowych (15 320, 40m2 ) Budowa chodnika w m. Sidzina – droga krajowa nr 46 Budowa chodnika w m. Kamienna – droga krajowa nr 39 Budowa sygnalizacji &wietlnej dla pieszych w ci"gu drogi krajowej nr 46 w m. L$dziny GDDKiA Opole Budowa sygnalizacji &wietlnej dla pieszych na ul. Pi!sudskiego w Nysie w ci"gu drogi krajowej nr 41 Budowa sygnalizacji &wietlnej dla pieszych na ul. Grodkowskiej w Nysie w ci"gu drogi krajowej nr 46 Budowa chodnika m. Podkamie#, dw. 411 Budowa chodnika m. Jankowice Wlk., dw. 458 Budowa chodnika m. Je!owa, dw. 461 Budowa chodnika m. Ko&cierzyce, dw. 457 Budowa chodnika m. Nowa Cerekwia, dw. 416 Budowa chodnika m. *ciborowice, dw. 416 Zarz"d Dróg Wojewódzkich Budowa chodnika m. Obrowiec, dw. 423 Przebudowa drogi na d!. 7,51 km odc. Przylesie – Grodków, dw. 401 Przebudowa drogi, likwidacja „czarnego punktu”, budowa &cie%ki pieszo-rowerowej m. Kocury, dw. 901 Przebudowa drogi m. G!ucho!azy – Granica Pa#stwa, dw. 411 Wyznaczenia przej&cia dla pieszych – ul. Batorego Starostwo Powiatowe K$dzierzyn-Ko%le 61

2.3.6

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Urz"d Miasta K$dzierzyn-Ko(le 2.3.7
3.3.2)

Wyznaczenia 2 przej&' dla pieszych – ul. Kozielska

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 WORD Opole, Szko!y, Policja Szkolenie i egzaminowanie na kart$ rowerow" i motorowerow" WORD Opole, Kuratorium Kampania propagowania korzystania z opasek odblaskowych Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.4)

2.3.8 2.3.9 2.3.10

2.4. 2.4.1

2.4.2 2.4.3

Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów PZM, Szko!a Specjalna dla Niepe!nosprawnych, Turniej BRD dla dzieci szkó! specjalnych WORD Politechnika Opolska, PZM Zielony Kierowca Wymiana oznakowania pionowego w ci"gu drogi powiatowej Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 1805O w m. Por$ba Zdrowe i bezpieczne dziecko – udzia! wzi$!o 8 przedszkoli z WORD Opole woj. opolskiego Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) KWP Przegl"d istniej"cych dróg - szkolenie Starostwa Powiatowe Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.2) Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Zarz"d Dróg Powiatowych Nysa Przebudowa drogi nr 1530 O ul. Niemodli#ska m. *cinawa Ma!a Przebudowa dróg nr 2161 O – ul. Krzywoustego oraz nr 2175O ul. Mostowa w Nysie Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Opolu Budowa obej&cia m. Bierzów, dw. 403 Budowa chodnika w ci"gu drogi powiatowej nr 1461 O Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Sieroniowice-Ujazd w m. Jaryszów Remont nawierzchni ulic: 1 maja, Karola Miarki, Powsta#ców, Starostwo Powiatowe w K$dzierzynie-Ko(le Alej" lisa, Damrota, Piotra Skargi, Wiosennej w M. K$dzierzynKo(le Wymiana nawierzchni ulic: Kochanowskiego, Szpaków Starostwo Powiatowe, Urz"d Miasta K-Ko(le w m. K$dzierzyn-Ko(le Przebudowa drogi i budowa parkingu ul. Emilii Plater Urz"d Miasta K$dzierzyn-Ko(le Budowa parkingu ul. Stolarska Przebudowa parkingu ul. Paderewskiego Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3) 4.3.2)

2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Przebudowa konstrukcji jezdni i chodnika drogi powiatowej Urz"d Miejski w Strzelcach Opolskich nr 1807 O, ul. 1 maja - Strzelce Op. Przebudowa drogi powiatowej nr 1442 O Ngowczyce – Balcarzowice Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 O Zdzieszowice – Zalesie *l. Budowa chodnika, dr. pow. nr 1802 O Jemielnica w m. Centawa SP Strzelce Op. + UG Jemielnica – cz$&' II etapu 62

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.5. 2.5.1 2.5.2

Przebudowa chodnika dr. pow. nr 1841 O m. Jemielnica Budowa chodnika dr. pow. nr 1803 O m. +$dowice Wykonanie elementów brd na autostradzie A-4 na odc. Wroc!aw – Nogowczyce Budowa MOP na autostradzie na odc. Wroc!aw-Katowice GDDKiA Opole Budowa obwodnicy m. Poborszów w ci"gu drogi krajowej nr 45 Przebudowa drogi krajowej nr 42 na odc. Wo!czyn - Markotów Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) SP Strzelce Op. + UM Zawadzkie Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) GDDKiA Opole Poprawa brd i klimatu akustycznego w ci"gu drogi krajowej nr 46 w m. Grodziec Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 5.3.4)

2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych

63

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.9. Województwo podkarpackie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Nazwa projektu

Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 Urz"d Marsza!kowski Statuty WORD Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 Inne szkolenia zwi&zane z brd WORD Krosno WORD Rzeszów
1.2.2)

1.1.2)

2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

Szkolenie – pierwsza pomoc Szkolenie kierowców Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy WORD Tarnobrzeg przedmedycznej Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 1.2.7)

2.1.9

Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) WRD KW Policji System dynamicznego nadzoru Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) WORD Krosno Doposa%enie szkó! WORD Rzeszów Utworzenie gminnych centrów brd WORD Tarnobrzeg Konkursy i turnieje Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) WORD Krosno Doposa%enie jednostek OSP z terenu dzia!ania WORD Krosno Doposa%enie jednostek OSP z terenu dzia!ania WORD Rzeszów Doposa%enie jednostek OSP z terenu dzia!ania WORD WORD Tarnobrzeg Tarnobrzeg Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Ósemka 8 + 88 GDDKiA Rzeszów Automatyczny pomiar ruchu Ustawienie fotoradarów GDDKiA Rzeszów, Policja Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT
2005 - 2.1.2)

WORD Rzeszów

2.1.10

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

WRD KW Policji Dopuszczalna pr$dko&' Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

WRD KW Policji Pasy bezpiecze#stwa Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) WRD KW Policji Alkohol

64

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2.5

Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego WORD Krosno, Rzeszów, Przemy&l, Tarnobrzeg Turnieje, konkursy WORD Krosno WORD Tarnobrzeg Wyposa%enie rowerów Szkolenie instruktorów Literatura fachowa

2.3. 2.3.1

Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

2.3.2 2.3.3

B#d' widoczny – b%dziesz bezpieczny WORD Krosno Spotkania z uczniami Niechronieni WORD Rzeszów Widoczny rower – bezpieczny rowerzysta Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 -

3.1.3)

2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7

2005 - 3.2.2)

Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) PZDW Remonty chodników Starostwo w Sanoku Budowa chodników Starostwo w Le%ajsku Starostwo w Mielcu ZDM w Przemy&lu Oznakowanie poziome w obr$bie szkó! MZDiZ w Rzeszowie Aktywne oznakowanie przej&' dla pieszych ZDP w D$bicy Budowa chodnika Azyle dla pieszych GDDKiA Rzeszów Budowa chodników Przej&cia dla pieszych Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT WORD Tarnobrzeg Materia!y edukacyjne Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2) 3.2.3)

2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Turniej rowerowy Bezpieczna droga do szko!y Rajd rowerowy Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 WORD Krosno Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów MZDiZ w Rzeszowie Remonty chodników Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 GDDKiA Rzeszów Przegl"dy dróg Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.2) Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 Powiat Leski, Powiat Le%ajski, Powiat Mielecki, PZDW, Powiat Ropczycko – S$dziszowski, Powiat Remonty dróg Kro&nie#ski, GDDKiA Rzeszów Powiat Bieszczadzki, Miasto Przemy&l, MZDiZ Przebudowa dróg w Rzeszowie, Powiat D$bicki Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) 65
4.2.3) 3.3.4)

3.3.3)

4.1.1)

2.4.4

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.4.5 2.4.6 2.4.7

Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) MZDiZ w Rzeszowie Sygnalizacja wzbudzana Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 - 4.3.3) Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej WORD Krosno, Przemy&l, Rzeszów, Tarnobrzeg Przebudowa drogi Budowa chodnika + przebudowa drogi PZDW Zakup oznakowania pionowego Odnowa oznakowania poziomego Powiat Sanocki Remont drogi Powiat Ropczycko – S$dziszowski Przebudowa skrzy%owania Miasto Przemy&l Modernizacja sygnalizatorów Progi zwalniaj"ce Odnowa oznakowania poziomego MZDiZ w Rzeszowie Remonty ulic Przebudowa ulicy Budowa ulicy Wyspy kanalizuj"ce ruch GDDKiA Rzeszów Przebudowa skrzy%owania Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Miasto Przemy&l Bariery energoch!onne Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 -

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

5.2.1)

5.3.1)

Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) WORD Krosno, przemy&l, Rzeszów, Tarnobrzeg Grupa Bieszczadzka GOPR Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych

66

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.10. Województwo podlaskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 Nazwa projektu

Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 -

1.1.2)

2.1.3 2.1.4

2.1.5 2.1.6 2.1.7

Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Remonty przepustu rurowego; Remont przepustu drogowego; Uzupe!nienie korpusu drogowego dróg powiatowych; Remont cz"stkowy dróg powiatowych miejskich i zamiejskich; Profilowanie dróg i ulic gruntowych na terenie powiatu augustowskiego; Zak!ad Transportowo Us!ugowy, Budowa, Utrzymanie Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej oraz szczegó!owej i Remonty Dróg, Us!ugi Transportowe i Roboty pi$cioletniej dla 15 szt. obiektów mostowych; Ziemne, Powiatowy Zarz"d Dróg, Us!ugi In%ynierskie Wymiana i uzupe!nienie oznakowania pionowego na ulicach w Budownictwie „Budynki i Budowle”, Publiczny i drogach powiatowych; Transport Ci$%arowy, Zak!ad Gospodarki Komunalnej Zakup i ustawienie oznakowania pionowego na drogach miejskich i zamiejskich oraz progu zwalniaj"cego; Naprawa por$czy mostowych na obiektach mostowych w ci"gu dróg powiatowych; Wykonanie oznakowania poziomego ulic w Augustowie Budowa parkingu przy o&rodku zdrowia w Nowince; Remont drogi powiatowej; Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Global Erisson Consulting sp. z o.o. Bezpiecze#stwo Ruchu Drogowego Inne szkolenia zwi&zane z Brd UMWM - Departament Gospodarki i Infrastruktury, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jako&ci Przewóz drogowy materia!ów wybuchowych Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Doradców i promieniotwórczych, paliw i gazów. Plany ochrony; ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, Ma!opolski O&rodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, Rada Federacji Stowarzysze# Naukowo – Sympozjum dotycz"ce transportu drogowego w aspekcie zmian Technicznych NOT w Bia!ymstoku, przepisów prawnych; Zasady umieszczania w pasie drogowym obiektów Podlaski O&rodek Doskonalenia Kadr Administracji i urz"dze# oraz prowadzenia robót zwi"zanych Publicznej w Bia!ymstoku z ich umieszczaniem II Ogólnopolski Konwent Pracowników Zarz"dów Dróg Ma!opolski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wojewódzkich Zwi"zanych z In%ynieri" Ruchu Drogowego, Szkolenie nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego WORD w Bia!ymstoku Praktyczny kurs ratowania %ycia Kurs zmniejszaj"cy ilo&' punktów karnych WORD Bia!ystok we wspó!pracy z KWP Kierowanie ruchem drogowym w Bia!ymstoku WORD Bia!ystok, KMP w Bia!ymstoku Kurs przygotowawczy do egzaminu na kart$ motorowerow" Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 1.2.7) 1.2.10)

Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 -

67

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.2 2.2.1

Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Bezpieczny Ucze# WORD Bia!ystok przy udziale Sekcji Prewencji i Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Bia!ymstoku oraz Bezpieczna droga do szko!y KM PSP WORD, KR BRD, Urz"d Gminy, Dyrekcja gimnazjum, Gminne Centrum Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego w Lipsku szko!y podstawowej Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Rozwój systemu informacji o brd w Bia!ymstoku Doposa%enie zespo!ów ratowniczych ochrony przeciwpo%arowej w specjalistyczny sprz$t ratownictwa medycznego KW PSP w Bia!ymstoku, i technicznego zgodnie z opracowanym programem; Zarz"d Oddzia!u Wojewódzkiego ZOSP RP Realizacja cyklicznych szkole# ratowników w zakresie Woj. Podlaskiego. ratownictwa podczas wypadków i katastrof w komunikacji drogowej Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Sprawowanie nadzoru nad zarz"dzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz na drogach publicznych po!o%onych w miastach na prawach powiatu; Opracowywanie: - rocznych analiz z zakresu zarz"dzani ruchem na drogach oraz oceny stanu organizacji ruchu na drogach województwa podlaskiego, w zakresie: zgodno&ci z obowi"zuj"cymi przepisami oraz bezpiecze#stwa ruchu drogowego Podlaski Urz"d Wojewódzki – Wydzia! Infrastruktury, - rocznych analiz z przewozu drogowego towarów Organy zarz"dzaj"ce ruchem na drogach niebezpiecznych; wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na Poprawa bezpiecze#stwa przy przewozie drogowym towarów drogach publicznych po!o%onych w miastach na niebezpiecznych; prawach powiatu. Inicjowanie dzia!a# zwi"zanych z zapewnieniem odpowiednich parkingów przy drogach województwa podlaskiego dla pojazdów ci$%arowych, w tym zwi"zanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; Poprawa stanu oznakowania dróg oraz nadzoru nad tym oznakowaniem Kontrola realizacji zada# zwi"zanych z przeprowadzaniem kursów dokszta!caj"cych kierowców wykonuj"cych transport drogowy; G!ówny Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Izba Turystyki, Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Bezpieczny Autokar Drogowego Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT
2005 - 2.1.2)

2.2.2

WORD Suwa!ki Wydanie Kodeksu Etycznego Instruktora Nauki Jazdy WORD Bia!ystok, Zespó! Szkó! Zawodowych Nr 4 Brawura 2007 w Bia!ymstoku, Urz"d Miejski w Bia!ymstoku, ZDZ w Bia!ymstoku, Sekcja Ruchu Drogowego KMP Mi$dzynarodowy Wy&cig Kolarski Niemen w Bia!ymstoku, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, sponsorzy i inne instytucje Bezpieczna Gmina Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Urz"d Marsza!kowski Województwa Podlaskiego Wprowadzanie ogranicze# pr$dko&ci na wnioski spo!eczno&ci KWP w Bia!ymstoku lokalnych oraz wynikaj"cych z warunków ruchu Podlaski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Bia!ymstoku Urz"d Miasta Bia!egostoku Weryfikacja istniej"cych lokalnych ogranicze# pr$dko&ci

68

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.2.3

Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

2.2.4 2.2.5

Noga z gazu i Zapnij Pasy Bezpieczna Ósemka Mi& Pocieszyciel Festyn przy klubie Kr#g w Bia!ymstoku Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) WORD Bia!ystok, Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Bia!ymstoku. Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Dzia!ania ukierunkowane na przestrzeganie przez kieruj"cych pojazdami i pasa%erów obowi"zku korzystania z pasów bezpiecze#stwa oraz przewo%enia odpowiednio zabezpieczonych dzieci w pojazdach samochodowych KMP/KPP woj. Podlaskiego, Wiosenny i jesienny przegl"d dróg krajowych i wojewódzkich WRD KWP w Bia!ymstoku, Dzia!ania prewencyjno - kontrolne p.k. Pr%dko&) GDDKiA Bia!ystok Dzia!ania prewencyjno-kontrolne Alkohol i Narkotyki System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Rozwój systemu mobilnej kontroli pr$dko&ci WORD Suwa!ki, Policja, Warsztaty Terapii konkurs Nad Rospud# – Wiosna na rowerze Zaj$ciowej, ZS w Filipowie WORD Suwa!ki, PZM, MDK, Urz"d Miasta Suwa!ki, XXX Ogólnopolski turniej wiedzy o BRD – fina! powiatu Policja, Stra% Miejska, OSIR Suwa!ki, grodzkiego i powiatu ziemskiego Policja, PSP, WORD Suwa!ki, Pogotowie Ratunkowe, Konkurs Jak (y) bezpieczniej WOPR, Wydzia! O&wiaty UM WORD Suwa!ki, Policja Wakacyjny egzamin na kart$ rowerow" i motorowerow" Parafia *w. Krzysztofa, WORD Suwa!ki, Policja, *wi$to patrona kierowców – *w. Krzysztofa – Suwa!ki Stra% Miejska, Stra% Po%arna WORD Suwa!ki, Policja, Stra% Miejska, Stra% Dzie# Dziecka w ramach akcji Tydzie# Bezpiecze#stwa Po%arna, Szko!a Nr 7 w mie&cie Suwa!ki WORD Suwa!ki, )om%a, Bia!ystok, Spo!eczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Bia!ymstoku, Bezpieczna Jesie# na Drogach Podlasia 2007 Urz"d Miasta Bia!egostoku, Stra% Graniczna, Stra% Po%arna, PZM WORD Suwa!ki, Urz"d Miasta Suwa!ki, Stra% Europejski Dzie# Bez Samochodu 2007 Po%arna, Stra% Miejska BRD w domu dziecka - Patronat WORD nad Domem Dziecka WORD Suwa!ki, Dyrekcja Domu Dziecka, gimnazjum w Paw!ówce WORD Suwa!ki, Gazeta Wspó!czesna Bezpieczna Droga do Szko!y WORD Suwa!ki, Policja, Szko!a Podstawowa Nr 7 Bezpieczne Miasto Podsumowanie dzia!a# zmierzaj"cych do poprawy WORD Suwa!ki, Policja bezpiecze#stwa ruchu drogowego w mie&cie i regionie suwalskim w mijaj"cym 2007 roku PZM, Policja, WORD )om%a Ogólnopolski turniej wiedzy o BRD – fina! Kuratorium O&wiaty, KRBRD Turniej BRD Zambrów KWP w Bia!ymstoku; WORD w )om%y Policjant Ruchu Drogowego Roku 2007 PZM, WRD KMP, WORD )om%a, Kuratorium Turniej powiatowy brd w Nowogrodzie O&wiaty, Urz"d Miejski, Starostwo Powiatowe KMP, WORD )om%a, PCK, Urz"d Miejski, Starostwo Konkurs Nasze Bezpiecze"stwo - XI edycja powiatowa Powiatowe KMP, WORD )om%a, PCK, KM PSP, Gimnazjum Nr Zgodnie z prawem i bezpiecznie 8 KMP w )om%y, WORD )om%a, KPP w Kolnie Konkurs BRD na Dzie# Dziecka WORD )om%a, parafia pw. Krzy%a *wi$tego 69 Festyn z okazji Dnia Dziecka Bezpieczna droga do szko!y

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Transgraniczny Kodeks Drogowy Konferencja Bezpiecze"stwo Ruchu Drogowego na Terenach Przygranicznych

WORD Bia!ystok

2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3

WORD Bia!ystok, KWP w Bia!ymstoku, KMP Policjant Ruchu Drogowego Roku 2007 w Bia!ymstoku. WORD Bia!ystok, Spo!eczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców, Stra% Po%arna, Stra% Graniczna, Policja, PZM, Zak!ad Energetyczny Konkurs Bezpieczna Jesie# na Drogach Podlasia 2007 „ETRA” Sp. z o.o w Bia!ymstoku – sponsor strategiczny. Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 -

3.1.3)

2.3.4

2005 - 3.2.2)

Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) *rodki poprawy bezpiecze#stwa i wygody ruchu pieszych Urz"d Miasta Bia!egostoku i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Wojewódzka Edycja Turnieju Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego; Wojewódzka Edycja Turnieju Motoryzacyjnego dla M!odzie%y; Wojewódzki egzamin na kart$ rowerow" i motorowerow"; Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) PZM w Bia!ymstoku, Kuratorium O&wiaty w Bia!ymstoku, Wydzia! Ruchu Drogowego KWP w Bia!ymstoku, WORD Bia!ystok, )om%a, Suwa!ki Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) KWP w Bia!ymstoku, Program edukacyjno –profilaktyczny pt. Bezpieczny WORD Bia!ystok Przedszkolak KMPw Bia!ymstoku, WORD Bia!ystok Bezpieczne wakacje 2007 WORD Bia!ystok, KMP w Bia!ymstoku – Sekcja Konkurs Nasze Bezpiecze"stwo i Dzie# Otwarty WORD Prewencji i Sekcja Ruchu Drogowego, PCK, WOPR, w Bia!ymstoku Stra% Po%arna, Pogotowie Ratunkowe *rodki poprawy bezpiecze#stwa i wygody ruchu pieszych Urz"d Miasta Bia!egostoku i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

2.3.5 2.3.6

2.3.7

2.3.8 2.3.9

WORD Bia!ystok, KMP w Bia!ymstoku, Starostwo Powiatowe w Bia!ymstoku, Urz"d Miejski w Ogólnopolski Turniej Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego Bia!ymstoku, Towarzystwa Ubezpieczeniowe Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4) WRD KWP w Bia!ymstoku, KMP/KPP woj. Zintensyfikowanie ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów Podlaskiego &rodkami nadzoru nad ruchem drogowym *rodki poprawy bezpiecze#stwa i wygody ruchu pieszych Urz"d Miasta Bia!egostoku i rowerzystów Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Umo%liwienie dzieciom i m!odzie%y szkolnej zdobycia pierwszych uprawnie# do kierowania pojazdami Policja ruchu drogowego woj. Podlaskiego, KMP/KPP Dzia!ania ukierunkowane na przestrzeganie przez kieruj"cych woj. Podlaskiego, PZM-ot, Kuratorium O&wiaty, pojazdami i pasa%erów obowi"zku korzystania z pasów WORD bezpiecze#stwa oraz przewo%enia odpowiednio zabezpieczonych dzieci w pojazdach samochodowych Ogólnopolski M!odzie%owy Turniej Motoryzacyjny 70

2.3.10

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Podlaski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Bia!ymstoku, Urz"d Marsza!kowski Województwa Podlaskiego Powiatowy Zarz"d Dróg w Bia!ymstoku

Remont chodników w ci"gach dróg wojewódzkich

2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Budowa chodnika w ci"gu drogi powiatowej nr 1392B Remont chodnika WORD Bia!ystok, KMP w Bia!ymstoku oraz KWP Wojewódzki egzamin na kart$ rowerow" i motorowerow" w Bia!ymstoku Tworzenie sieci placówek Gminnych Centrów BRD Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2)

2.4.4 2.4.5

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Przebudowa dróg wojewódzkich Przebudowa skrzy%owania dróg Urz"d Marsza!kowski Województwa Podlaskiego Podlaski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Bia!ymstoku Remonty nawierzchni w ci"gach dróg wojewódzkich Przebudowa mostu przez rz. Pis$, Przebudowa ulicy Bia!ostockiej w Grabówce, droga powiatowa nr 1429B Poprawa bezpiecze#stwa ruchu – urz"dzenia typu bariery Powiatowy Zarz"d Dróg w Bia!ymstoku energoch!onne stalowe Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatowego Zarz"du Dróg w Bia!ymstoku *rodki poprawy bezpiecze#stwa i wygody ruchu pieszych Urz"d Miasta Bia!egostoku i rowerzystów Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) *rodki poprawy bezpiecze#stwa i wygody ruchu pieszych Urz"d Miasta Bia!egostoku i rowerzystów Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 - 4.3.3) Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Ochrona degradacji dróg (wa%enie i mierzenie pojazdów w Bia!ymstoku ci$%arowych) Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 Podlaski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Bia!ymstoku Usuwanie drzew z pasów drogowych Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 5.3.1)

2.4.6 2.4.7

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

5.2.1)

Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 5.3.4)

Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Przeprowadzanie kontroli w przedsi$biorstwach przewo%"cych w Bia!ymstoku osoby i rzeczy

71

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.11. Województwo pomorskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa Nazwa projektu W roku 2007 w porównaniu do roku 2006 nast"pi!o pogorszenie stanu brd: " ilo&' wypadków zwi$kszy!a si$ o 8%, " ilo&' osób zabitych zwi$kszy!a si$ o 4%, " ilo&' osób rannych zwi$kszy!a si$ 11%, " ilo&' kolizji zmniejszy!a si$ o 5%, Ilo&' ujawnionych przypadków kierowania pod wp!ywem alkoholu zmniejszy!a si$ o 5%. Ilo&' wypadków spowodowanych przez kierowców pod wp!ywem alkoholu zmniejszy!a si$ o25%. Ilo&' wypadków spowodowanych przez m!odych kieruj"cych wzros!a o 13%. Ilo&' potr"ce# pieszych nie uleg!a zmianie, rownie% rowerzystów i motorowerzystów nie uleg!a zmianie. Generalnie stan brd w 2007 roku jest zbli%ony do stanu z 2005 r. Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Inne szkolenia zwi&zane z brd Szkolenie pracowników starostw sprawuj"cych nadzór nad Pomorska Rada BRD, Grupa IMAGE szko!ami nauki jazdy. Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Fundacja Rozwoju In%ynierii L"dowej 2.1.6 2.1.8 Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 Modyfikacja bazy danych o zdarzeniach drogowych ze wzgl$du na zmian$ systemu policyjnego.
1.2.7)

2. 2.1 2.1.4 2.1.5

2.1.9

2.1.10

Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Szkolenie kadr o&wiatowych w zakresie wychowania komunikacyjnego – pow. ko&cierski. Konferencje szkolno-metodyczne, kursy instrukta%owe dla nauczycieli z przedszkoli, szkó! podstawowych, gimnazjalnych, PRBRD, CEN, PORD, PG, KWP specjalnych o&rodków szkolno-wychowawczych. )"cznie 13 form szkoleniowych, które obj$!y 348 dyrektorów szkó! i nauczycieli. PRBRD, Gda#skie Centrum Uzale%nie# od Alkoholu, Kampania Kieruj bez procentów – akcja bilbordowa, szkolenie KMP Gda#sk, Stra% Miejska uczniów szkó! ponadgimnazjalnych pn: Trze'wa jazda. UM Gda#sk, KMP Gda#sk Cykl spotka# edukacyjnych w szko!ach z rodzicami i uczniami Kampania medialna promuj"ca bezpieczn" jazd$ oraz akcje KPP w Cz!uchowie Piesi, B#d' widoczny na drodze Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Zakup 19 samochodów ratowniczo-ga&niczych i rozpoznawczoKW PSP ratowniczych g!ównie do dzia!a# ratownictwa technicznego na drogach. Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Raport brd za 2006 rok – stan brd, analiza problemów i grup PRBRD, FRIL ryzyka oraz wnioski do dalszych dzia!a#. Opracowanie Powiatowego Programu BRD – GAMBIT PRBRD, FRIL, Starostwo Bytowskie BYTOWSKI

72

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego

2.2.1

2005 - 2.1.2)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT Program Bezpieczna pr%dko&). Wyprzedzaj"ce dzia!ania kontrolne, akcja medialna (prasa, radio, ulotki) – pouczenia (I etap), Zero tolerancji (II etap). Zmasowane dzia!ania skierowane na ujawnianie przekrocze# pr$dko&ci, kierowców prowadz"cych pojazd pod wp!ywem KWP, Stra% Miejska i Gminna, +andarmeria Wojskowa alkoholu lub narkotyku oraz zachowa# niechronionych uczestników ruchu. Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Konkurs dla szkó! Bezpiecze"stwo w ruchu drogowym - konkurs dla szkó! wydaj"cych w!asn" gazetk$ szkoln" na specjalny PRBRD, PORD w Gda#sku, CEN numer promuj"cy brd. Zainteresowanie wzrasta, gazetki bardzo ciekawie redagowane. Dyplomy i nagrody otrzyma!o 9 szkó!, 19 nauczycieli i 81 dzieci. Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Doposa%enie jednostek ochotniczych stra%y po%arnych – Pomorska Komenda Wojewódzka Stra%y Po%arnej, zakupiono 11 lekkich samochodów ratowniczo-ga&niczych, Zarz"d Wojewódzki Ochotniczej Stra%y Po%arnej przeznaczonych g!ównie do dzia!a# ratownictwa technicznego na drogach. PRBRD, KWP, FRIL
Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd

2.1.8

2.1.9

2.1.10

PRBRD, Powiatowy Zarz"d Dróg w Ko&cierzynie, FRIL

Opracowanie GAMBITU Ko&cierskiego – Program Operacyjny na lata 2007 – 2008. Jest to cz$&' III GAMBITU dla pow. Ko&cierskiego uszczegó!owiaj"ca strategi$ dzia!ania oraz wyznaczaj"ca szczegó!owe dzia!ania dla realizacji poprawy brd w powiecie. Opracowanie GAMBITU Chojnickiego – zakres jw. dla dzia!a# na rzecz brd w powiecie chojnickim Szkolenie nauczycieli powiatu cz!uchowskiego w zakresie ratownictwa przedmedycznego – 40 uczestników. Popularyzacja dzia!a# edukacyjnych w mediach oraz na stronach internetowych, !"cznie z mo%liwo&ci" pobrania plików.

Powiatowy Zarz"d Dróg w Ko&cierzynie, FRIL Pomorski O&rodek Ruchu Drogowego w Gda#sku, Rescue Sernice PRBRD, CEN Wydz. Edukacji UM Gda#ska 2.2 2.2.1

2005 - 2.1.2)

Szkolenie nauczycieli – szkó! podstawowych klas I-III w ramach programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratowa) Przeszkolono 40 szkó! podstawowych. Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT PRBRD, KW Policji, media Publikacje prasowe, lokalne radio, akcje policji nt. zagro%e# wynikaj"cych z prowadzenia pojazdów z nadmiern" pr$dko&ci".

2.2.2

Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Ocena efektywno&ci nadzoru nad automatycznym pomiarem PRBRD, FRIL pr$dko&ci – badania i wnioski. Wytypowanie miejsc szczególnie zagro%onych (analiza zdarze#) UM w Gda#sku, Zarz"d Dróg i Zieleni w Gda#sku dla wprowadzenia automatycznej kontroli pr$dko&ci. Wprowadzenie ogranicze# pr$dko&ci w 2 miejscowo&ciach oraz ZDP w Tczewie na jednym odcinku drogi.
Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT 2005 - 2.2.2)

2.2.3

KWP 73

Wzmo%one dzia!ania w zakresie egzekwowania zapinania pasów bezpiecze#stwa oraz korzystania z urz"dze# do przewozu dzieci (foteliki).

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Europejska kampania popularyzuj"ca stosowanie prawid!owych zabezpiecze# dzieci w poje(dzie – dzia!ania policyjne na drodze i spotkania edukacyjne w przedszkolach i szko!ach na terenie ITS, KGP – realizacja KWP województwa (przekazanie 2 500 maskotek Pancernika i materia!ów edukacyjnych. Akcja Pasy bezpiecze"stwa w pow. ko&cierskim. Wyprzedzaj"ca PRBRD, KWP, FRIL kampania medialna i kontrola pouczaj"ca, nast$pnie Zero tolerancji Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Zmasowane dzia!ania opisane w 2.2.1 – powi"zanie z kontrol" KWP, Stra% Miejska i Gminna, +W pr$dko&ci. Edukacja przez lokalne media informuj"ca o zagro%eniach wynikaj"cych z kierowania pojazdem po spo%yciu alkoholu lub Komendy Powiatowe Policji &rodków odurzaj"cych oraz konsekwencje prawne (nasilenie akcji kontrolnych w weekendy i wakacje). Akcje Krzy& trze'wy, *yczliwy kierowca (festyn, filmy edukacyjne, PRBRD, GCPU plakaty), warsztaty Trze'wa jazda. Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego PORD Szkolenie kierowców szkolnych i opiekunów dzieci. Dynamiczny nadzór nad ruchem drogowym Wideorejestrator KWP (ujawnianie niebezpiecznych wykrocze# na drogach krajowych). Automatyczny nadzór nad pr$dko&ci", zainstalowanie kolejnych KWP, GDDKiA 6 masztów do fotoradarów. Propagowanie przez media bezpiecznych zachowa# uczestników PRBRD, KWP ruchu, informacje o dzia!aniach podejmowanych przez policje, konferencje, lokalne imprezy. KWP, Energa Kampania Odblaskowe drogi od Ba!tyku do Tatr Piknik motoryzacyjny – konkursy z zakresu brd, pokazy PRBRD, KWP, PORD, PZMot, PR”Link” ratownictwa, promocja odblasków. KWP, Fundacja „BwRD”, PZMot, PORD Turniej motoryzacyjny dla szkó! ponadgimnazjalnych. Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów
Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.2)

2.2.4

2.2.5

2.3. 2.3.1

2.3.2

2.3.3

Spotkania z rodzicami w szko!ach, pogadanki z uczniami, patrole policyjne w otoczeniu szkó!. Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Budowa sygnalizacji &wietlnej na 3 przej&ciach dla pieszych oraz ZDiZ w Gda#sku na 1 skrzy%owaniu. UM w Gdyni Monta% tablic ostrzegawczych w rejonach doj&cia do szkó!. Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Budowa chodników na drodze kr. nr 55 – 3780 mb. GDDKiA Budowa skrzy%owania z sygnalizacj" &wietln" na drodze kr nr 6. Wybudowanie 1 sygnalizacji &wietlnej oraz 9 progów UM w Gdyni zwalniaj"cych. Projekty dla realizacji przewidzianych do realizacji w 2008 r. Budowa 6 zatok autobusowych, chodników w ich rejonie oraz ZDW w Gda#sku przej&' dla pieszych. Budowa 900 mb. chodników w 2 miejscowo&ciach oraz 2 sygnalizacji &wietlnych. Wybudowanie 30 progów zwalniaj"cych i 8 instalacji ZDiZ w Gda#sku zwalniaj"cych ruch oraz 7 azyli na przej&ciach dla pieszych. ZDP w L$borku Wybudowanie 470 mb. chodników w ci"gu drogi powiatowej. ZDP w S!upsku Wybudowanie 1 500 mb chodników w 4 miejscowo&ciach. ZDP w Nowym Dworze Gd. Wybudowanie 780 mb chodników w 4 miejscowo&ciach. Wybudowanie 2 270 mb chodników w 3 miejscowo&ciach oraz ZDP w Cz!uchowie bezpiecznego przej&cia w rejonie szko!y podst. w Cz!uchowie. ZDP w Bytowie Wybudowanie 920 mb chodników oraz 4 zatok autobusowych. ZDP w Chojnicach Wybudowanie 830 mb chodników. KWP 74

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO ZDP w Stargardzie ZDP w Kartuzach 2.3.4 Wybudowanie 450 mb chodników. Wybudowanie 960 mb chodników.

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.2)

2.3.6 2.3.7

Dzia!ania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone w szko!ach podstawowych w ramach programów Bezpieczny Krok Naprzód, Bezpieczni na Drodze, Bezpieczne Dziecko na Drodze. Kampania Bezpieczna droga do szko!y – nadzór w rejonach szkó!, KWP kontrola &rodków transportu („gimbusów”), spotkania edukacyjne w szko!ach. Szkolenie kadr o&wiatowych w zakresie wychowania PRBRD, CEN komunikacyjnego, promocja programów w zakresie bezpiecznego zachowania dzieci w ruchu drogowym. Konkurs plastyczny, Woj. Przegl"d piosenki, Formy sceniczne na PORD, Pa!ac M!odzie%y temat brd. PORD, Kuratorium , PZM Turnieje Motoryzacyjne i wiedzy o brd. Szkolenie nauczycieli w zakresie pomocy przedmedycznej PORD (pow. Chojnicki, ko&cierski i m. Gda#sk), pokazy ratownictwa, popularyzacja wiedzy o ratownictwie przedmedycznym. Popularyzacja przepisów i bezpiecznych zachowa# na drogach – PORD, Starostwa, ZHP, Policja 4 konkursy, 18 festynów i imprez, 10 wy&cigów i rajdów rowerowych. Wyposa%enie 4 miasteczek ruchu rowerowego i sal wychowania PORD, WORD S!upsk komunikacyjnego, zaopatrzenie dzieci w elementy odblaskowe. Spotkania w szko!ach z rodzicami i dzie'mi na temat brd, UM w Gdyni wspó!praca z Policj" w ramach nadzoru w rejonie szkó!. Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) ZDP w Tczewie Dodatkowe oznakowania w rejonach szkó!. KWP, Fundacja „BwRD”, STATOIL
Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.2)

2.3.10

2.4. 2.4.3

Konkursy rowerowe dla szkó! podstawowych na wszystkich szczeblach terytorialnych, Mini Tour de Pologne. Zaj$cia przygotowuj"ce do uzyskania karty rowerowej PORD, WORD S!upsk, Policja i motorowerowej oraz przeprowadzenie egzaminów. Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Propagowanie bezpiecznych zachowa# w mediach i na banerach, PORD, WORD S!upsk szkolenie rowerzystów, spo!eczne konsultacje, komunikaty radiowe. Praca ci"g!a – konferencje, imprezy lokalne, akcje, materia!y KWP edukacyjne, artyku!y prasowe. Opracowanie i publikacja broszur edukacyjnych dla rowerzystów, UM w Gda#sku monta% urz"dze# wygradzaj"cych na &cie%kach rowerowych. Przygotowanie dokumentacji na rozbudow$ &cie%ek rowerowych UM w Gdyni oraz projektów nadzoru ruchu. Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Budowa skrzy%owa# z sygnalizacj" &wietln" na drodze kr. nr 6. w Wejherowie, Rumii, Redzie, i na dr. kr. nr 22 w Starogardzie Gd. GDDKiA Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni na dr. kr. nr 7, 20, 6 i 22 o !"cznej d!ugo&ci 31,4 km. Budowa chodników o !"cznej d!ugo&ci 3,0 km. Przebudowa dojazdów do wiaduktu kolejowego w m. Kalisz. Przebudowa 3 skrzy%owa# dróg woj. z drogami pow. Przebudowa dr. woj. nr 216 na odcinku Reda–Hel o d!. 7,1 km. ZDW w Gda#sku Przebudowa dróg wojewódzkich w 7 miejscowo&ciach z modernizacj" skrzy%owa#, budow" chodników i &cie%ek rowerowych, zatok autobusowych i wycink" drzew. PORD, KWP, Kuratorium, PZM 75

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Modernizacja 3 skrzy%owa# z sygnalizacj" &wietln" i segregacj" ruchu (podstawowy uk!ad uliczny). ZDiZ w Gda#sku Przebudowa ul. Kartuskiej (uspokojenie ruchu). Przebudowa 11 ulic (wzmocnienie nawierzchni, chodniki). Przebudowa drogi woj. na d!ugo&ci 1,1 km. z 2 skrzy%owaniami, ZDM w S!upsku zatokami autobusowymi, chodnikami i &cie%kami rowerowymi. ZDP w S!upsku Przebudowa 7 odcinków dróg powiatowych. Odnowa nawierzchni 14 odcinków dróg powiatowych o !"cznej ZD dla Pow. Puckiego i Wejherowskiego d!ugo&ci 15,2 km. ZDP w Chojnicach Remont nawierzchni 2 odcinków dróg w Chojnicach. Budowa barier spr$%ystych na 3 odcinkach dróg (miejsca ZDP w Tczewie niebezpieczne). ZDP w L$borku Remont 2 odcinków dróg na d!ugo&ci 1,8 km. Przebudowa skrzy%owania z segregacj" ruchu, budow" ZDP w Kartuzach chodników i barier ochronnych w rejonie szko!y. Budowa barier spr$%ystych o d!. 690 mb w 4 miejscowo&ciach. Odnowa nawierzchni dróg na d!ugo&ci 3,5 km. ZDP w Bytowie Regulacja i wzmocnienie poboczy na d!. 11,5 km. Odnowa nawierzchni na drogach o !"cznej d!. 3,2 km. Wyrównanie poboczy na d!. 15 km. oraz odwodnienie ZDP w Stargardzie Gd. w 4 miejscowo&ciach. Budowa zatoki autobusowej. Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Przebudowa wiaduktu – jezdnie, chodniki, &cie%ki rowerowe, ZDiZ w Gda#sku torowisko tramwajowe. Likwidacja kolein na d!. 2 km. ZDP w Nowym Dworze Udro%nienie kanalizacji deszczowej w 2 miejscowo&ciach. Remonty cz"stkowe nawierzchni. Remonty cz"stkowe dróg na 7 odcinkach oraz wyrównanie ZDP w Tczewie poboczy. Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) ZDiZ w Gda#sku Wycinka 12 drzew w trójk"cie widoczno&ci. ZDP w S!upsku Wycinka 535 drzew. Wycinka 319 drzew w pow. Wejherowskim i 261 drzew w pow. ZD dla Pow. Wejherowskiego i Puckiego Puckim. ZDP w L$borku Wycinka 261 drzew i monta% barier spr$%ystych na d!. 660 m. ZDP w Tczewie Wycinka 251 drzew. Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Poszerzenie jezdni do 6 m. na d!ugo&ci 1 km. ZDP w Chojnicach Profilowanie nawierzchni i budowa chodnika w Czersku. Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Szkolenie stra%ników Pa#stwowej i Ochotniczej Stra%y Po%arnej KW PSP w zakresie ratownictwa przedmedycznego – 1350 stra%ników przeszkolonych a 1100 przesz!o recertyfikacj$.

2.4.7

2.5. 2.5.1

2.5.2

2.5.6

76

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.12. Województwo !l&skie
Nr dzia!ania Instytucja Nazwa projektu 1. Stan bezpiecze#stwa KWP Statystyki (dane) KW PSP 2. Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego 2.1 Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd 2.1.1 Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 1.2.1) 1.2.2)

Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 Inne szkolenia zwi&zane z brd

Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 1.2.7) 1.2.10)

1.2.5)

Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 1.3.1)

1.3.7)

Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Policja Dalszy rozwój Systemu Automatycznej Rejestracji Pr%dko&ci Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Katowicach WORD Katowice Politechnika *l"ska, WORD Katowice KWP PSP WORD Katowice Policja, WORD Katowice, Kuratorium O&wiaty PZMOT, WORD Katowice, Tarnogórski Klub Motorowy Automobilklub *l"ski W Katowicach Delegatura w Jastrz$biu Zdroju, WORD Katowice WORD Katowice Centrum Kszta!cenia Praktycznego w Mys!owicach, WORD Katowice WORD Katowice, CARITAS Sosnowiec WORD Katowice WORD Katowice, REGIONALNE MEDIA KWP PSP KWP PSP 77 Stworzenie podstaw programu likwidacji miejsc potencjalnie niebezpiecznych Szkolenie pracowników WORD w zakresie szkolenia, egzaminowania i wydawania praw jazdy oraz udzielania pomocy przedmedycznej Mi$dzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych Gromadzenia danych o zdarzeniach Bezpieczne wakacje na obozach harcerskich i koloniach Promocja brd w&ród najm!odszych u%ytkowników dróg Eliminacje szkolne, powiatowe, okr$gowe i wojewódzkie Turnieju Motoryzacyjnego i Turnieju Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego Konkurs plastyczny Konkursowa Jazda Samochodem Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci Festyny Wojewódzki Konkurs o Bezpiecze#stwie Ruchu Drogowego Akcja z Caritas Sosnowiec Kampania spo!eczna Z Zebusiem na drodze Promocja brd Nauka prawid!owego udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym Zintegrowany System Ratowniczy

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

2005 - 2.1.2)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Pasy Policja Alokohol Pr%dko&) Weryfikacja lokalnych ogranicze# pr$dko&ci wprowadzonych Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Katowicach znakami B-33. Weryfikacja oznakowania obszarów zabudowanych. KWP PSP Dzia!alno&' edukacyjna Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10

Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 2005 - 3.2.2) 3.1.4)

3.1.3)

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2) 3.2.3)

Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.4)

3.3.3)

Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Budowa chodnika przy DW 921 w m. Przyszowice. Budowa chodnika w ci"gu DW 935 w m. Pszczyna – Stara Wie&. Budowa chodnika przy DW 786 w m. Mstów. Opracowanie projektu oraz budowa chodnika przy DW 948 w m. Tresna. Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Katowicach Opracowanie projektu oraz budowa chodnika w ci"gu DW 930 w m. Po!omia. Opracowanie projektu oraz budowa chodnika w ci"gu DW 939 w m. )"ka Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej przy DW 925 w m. Be!k. WORD-y Policja Egzaminy na kart$ rowerow" i motorowerow" Dzia!ania podejmowane przez KO Pieszy (NURD)

78

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2) 4.2.3)

4.1.1)

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 -

Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Katowicach Poprawa jako&ci nawierzchni drogowych Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3) 4.3.2)

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Poprawa jako&ci nawierzchni drogowych w ci"gu dróg wojewódzkich na terenie województwa &l"skiego. Przebudowa skrzy%owania DW 928 z ul. Pszczy#sk" w m. Miko!ów. Przebudowa na ma!e rondo skrzy%owania dróg wojewódzkich nr 941 i 942 w m. Wis!a. Przebudowa skrzy%owania oraz fragmentu DW 790 oraz 791 w m. Ogrodzieniec. Przebudowa na rondo skrzy%owania DW 905 i 907 w m. Boronów. Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Katowicach Budowa sygnalizacji &wietlnej w ci"gu DW 942 w m. Bystra Przebudowa skrzy%owania DW 942 z ul. Szkoln" oraz budowa sygnalizacji &wietlnej w m. Meszna. Przebudowa na ma!e rondo skrzy%owania DW 942 z drogami powiatowymi w m. Buczkowice. Przebudowa skrzy%owania DW 935 z ul. Piecowsk" w m. Rydu!towy. Przebudowa uk!adu skrzy%owania DW 929/932 i dróg powiatowych m. *wierklany Górne. Przebudowa skrzy%owania DW 483 z drogami powiatowymi w m. Kokawa. Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Raport z dzia!alno&ci Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Drogowego w Katowicach za okres 2007 r.

79

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.13. Województwo !wi'tokrzyskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Nazwa projektu

Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 1.2.1)

1.1.2)

2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.2 2.2.1

Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Przetwarzanie bazy danych o wypadkach drogowych GDDKiA otrzymywanych z KW Policji Inne szkolenia zwi&zane z brd Szkolenie kandydatów na kierowców z zakresu pierwszej Automobilklub Kielecki. pomocy Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej KW PSP w Kielcach Szkolenie stra%aków PSP w zakresie kierowania ruchem drogowym. Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 1.2.7) 1.2.10)

Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 -

Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) PZM Zarz"d okr$gowy w Kielcach, WORD Kielce, M!odzie%owy Turniej Motoryzacyjny dla szkó! &rednich i Turniej Kuratorium O&wiaty, Policja. BRD dla szkó! podstawowych i gimnazjalnych. Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7)
Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd

2005 - 2.1.2)

Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT WRD KWP Kielce, Agencja Promocyjno – Reklamowa Realizacja filmu pt. *ycie jest zbyt cenne nie zostawiaj go na COVER. drodze. Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

2.3. 2.3.1

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Policja &wi$tokrzyska Nietrze(wi kierowcy Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Oddzia! *wi$tokrzyski PTTK, Krajowe Centrum BRD, Mapki promuj"ce bezpiecze#stwo na drogach województwa Policja *wi$tokrzyska. &wi$tokrzyskiego. WRBRD Kielce, PIP, KRUS, WORD. Pomó(my dzieciom sp%dzi) szcz%&liwie wakacje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kontrole w transporcie drogowym. Kielcach. Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2)

80

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.3.2 2.3.3

Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 -

3.1.3)

2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10

Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Budowa chodnika oraz azylu bezpiecze#stwa dla pieszych na ul. Radomskiej w Kielcach. Uspokojenie ruchu na ul. Jagiello#skiej w Kielcach oraz budowa Miasto Kielce, MZD zatok autobusowych i azyli bezpiecze#stwa dla pieszych. Wykonanie przej&' dla pieszych Budowa chodnika na d!ugo&ci 3,25 km. GDDKiA Kielce Budowa azyli dla pieszych w rejonie skrzy%owa#, budowa zatok autobusowych wraz z doj&ciami. Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.4)

3.3.3)

2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Agencja Poprawa bezpiecze#stwa pieszych w starszym wieku Reklamy POLIGRAFIK. Teatr Lalki i Aktora w Kielcach, WORD Kielce, KWP Edukacja dzieci i m!odzie%y poprzez widowiska teatralne. Kielce. Wydawnictwo KOLDRUK, WRD KWP Kielce. Uczymy si% znaków drogowych *wi$tokrzyski Urz"d Wojewódzki, KWP Kielce. Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny KWP Kielce, Firma Procter&Gamble. Podaruj Dzieciom S!o"ce Targi Kielce, Kuratorium O&wiaty, WORD Kielce, Wojewódzka Olimpiada Bezpiecze"stwa. KRUS, Izba Celna, PCK, Stra% Po%arna, KWP Kielce. WRBRD Kielce. Zakup miasteczek ruchu drogowego KWP Kielce. Miko!aje w mundurach Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2)

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) *wi$tokrzyski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Przebudowa skrzy%owa#, budowa sygnalizacji &wietlnej. Kielcach. Przebudowa skrzy%owania drogi Krajowej nr 77 w Sandomierzu. Przebudowa skrzy%owania – droga krajowa nr 9 i 74. Uspokojenie ruchu na przej&ciu przez miejscowo&ci GDDKiA Kielce Suchedniów, )"czna, Gózd, droga krajowa nr 7. Monta% barier ochronnych o d!ugo&ci 3,62 km. w ci"gu dróg krajowych nr 7 i 9 – uzupe!nienie w miejscach wymaganych przepisami. Budowa zatok autobusowych wraz z budow" azylu centralnego w ulicy I!%eckiej w Ostrowcu. Budowa zatok autobusowych wraz z budow" azylu centralnego Starostwo Powiatu Ostrowieckiego w ulicy Polnej w Ostrowcu. Budowa zatok autobusowych na ulicy D!ugiej w Ostrowcu *w. 81

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 0316T Cedzyna – Leszczyny od drogi krajowej nr 74 do drogi wojewódzkiej nr 745. Wykonanie progów zwalniaj"cych. Budowa o&wietlenia ulicznego
4.3.1)

Starostwo Powiatu Kieleckiego MZD Kielce 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 -

Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3)

4.3.2)

2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Wymiana sterowników i sygnalizatorów na sygnalizacjach GDDKiA Kielce. &wietlnych Zmiana organizacji ruchu na Al. Solidarno&ci Zmiana organizacji ruchu na pl. Niepodleg!o&ci MZD Kielce Zmiana organizacji ruchu na ul. Studzienna i Janczarska Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 5.2.2) 5.3.1)

Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 -

Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 5.3.4)

Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych

82

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.14. Województwo warmi#sko – mazurskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Nazwa projektu

Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 -

1.1.2)

2.1.4

2.1.5 2.1.6

2.1.7 2.1.8

2.1.9

Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Konferencja Skuteczna edukacja i dzia!ania kontrolne Warmi#sko Mazurski Urz"d Marsza!kowski, Biuro warunkiem poprawy bezpiecze"stwa ruchu drogowego Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej Komisji w regionie Europejskiej TAIEX Inne szkolenia zwi&zane z brd WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Warmi#sko Mazurski Urz"d Marsza!kowski, Biuro Seminarium Transport publiczny i bezpiecze"stwo drogowe Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej Komisji Europejskiej TAIEX, Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 - 1.2.7) Udost$pnianie wiedzy o stanie bezpiecze#stwa ruchu WORD – Regionalne Centrum BRD drogowego, metod jego poprawy oraz dobrych praktyk w Internecie Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) WORD – Regionalne Centrum BRD, Policja, Utworzenie Centrów Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego Samorz"d powiatowy, Urz$dy Miasta, Szko!y, w województwie warmi#sko – mazurskim w ramach rz"dowego Gimnazja programu Razem Bezpieczniej Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Zwi$kszenie skuteczno&ci akcji ratowniczych poprzez KW PSP w Olsztynie wyposa%enie jednostek PSP i OSP w sprz$t z zakresu KM PSP w Olsztynie ratownictwa technicznego i medycznego WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej Szkolenie z ratownictwa medycznego – zasady udzielania ZO PCK Olsztyn pierwszej pomocy medycznej szkolenie uczniów - Polski Czerwony Krzy% w Olsztynie
Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd

2.1.10 2.2 2.2.1

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Upowszechnianie programu GAMBIT Warmi#sko – Mazurski Policja Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT
2005 - 2.1.2)

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Fundacja BRD, Uniwersytet Warmi#sko Mazurski, Automobilklub, PZM w Olsztynie

2.2.2 2.2.3

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Wojewódzki O&rodek Ruchu Drogowego w Elbl"gu WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Akcja Je'dzimy Bezpiecznie Studencka Grupa Motocyklowa TABUN Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

Ogólnopolskie Ekologiczne Jazdy Oszcz$dno&ciowe o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego O&rodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego w Olsztynie „EKO 2007” Warmi#sko – Mazurski M!odzie%owy Turniej Motoryzacyjny 2007

WORD – Regionalne Centrum Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego w Olsztynie 83

Promowanie zapinania pasów bezpiecze#stwa SYMULATOR ZDERZE,

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.2.4 2.2.5 Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Rozpowszechnianie ulotek i innych przyk!adów dobrych praktyk Policja brd Konkursowa Jazda Samochodowa o puchar Dyrektora Automobilklub Olszty#ski. WORD – Regionalne Wojewódzkiego O&rodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie Centrum Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Turniej Policjant Ruchu Drogowego Roku 2007 KWP Zarz"d Okr$gowy PCK w Olsztynie, WORD – VIII Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Kuratorium Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzy%a O&wiaty, Pa#stwowa Stra% Po%arna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mi$dzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Olsztynie, PCK Olsztyn, WORD Olsztyn, Instytut Ratownictwa Medycznego, Samorz"d Województwa Medycznym i Drogowym Warmi#sko-Mazurskiego WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Wspó!praca z mediami w zakresie popularyzowania brd Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów
Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.2)

2.3. 2.3.1 2.3.2

2.3.3

2.3.4

2005 - 3.2.2)

Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Rozbudowa systemu automatycznej kontroli pr$dko&ci KWP, KMP, KPP w województwie warmi#sko - mazurskim Rozbudowa systemu automatycznej kontroli pr$dko&ci MZDMiZ Olsztyn w Olsztynie KWP w Olsztynie – Wydzia! prewencji i ruchu Nadzór nad ruchem drogowym. Akcje Pr%dko&), Pomiar, Pasy. drogowego wraz z wszystkimi Komendami Powiatowymi Policji. Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Budowa chodników Zarz"d Dróg w Elbl"gu Budowa progów zwalniaj"cych i szykan poziomych Rozbudowa o&wietlenia dróg i chodników w Olsztynie MZDMiZ Olsztyn Modernizacja, budowa zatok autobusowych, barier i por$czy ochronnych w Olsztynie Upowszechnienie stosowania &rodków bezpiecze#stwa Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pieszych na drogach wojewódzkich Warmii i Mazur Upowszechnienie stosowania &rodków bezpiecze#stwa GDDKiA w Olsztynie pieszych na drogach krajowych Warmii i Mazur Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Przeprowadzenie egzaminu na kart$ motorowerow" w WORD Policja Olsztyn WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Prezentacja tre&ci o tematyce brd na szkoleniach dla Kuratorium O&wiaty w Olsztynie, Wydzia! Prewencji nauczycieli, pedagogów i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, Fundacja BRD WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, PCK w Olsztynie, LOK Olsztyn, Automobilklub Warmi#sko- Akcja Bezpieczne wakacje 2007 Mazurski, Komenda ZHP w Olsztynie, Kuratorium O&wiaty w Olsztynie, Gazeta Olszty#ska Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Wydzia! Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Akcje Bezpieczna droga do szko!y, Gimbus Olsztynie Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4)

2.3.5 2.3.6

84

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.3.7

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

2.3.8 2.3.9

2.3.10 2.4. 2.4.1

2.4.2 2.4.3

2.4.4 2.4.5

2.4.6

2.4.7 2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Warmi#sko-Mazurski Turniej Wiedzy o Bezpiecze#stwie Ruchu Wojewódzki O&rodek Ruchu Drogowego w Elbl"gu Drogowego 2007 Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4) Budowa ci"gów pieszo – rowerowych przy modernizowanych GDDKiA Olsztyn i projektowanych drogach Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, GDDKiA Wiosenne i jesienne przegl"dy dróg pod wzgl$dem brd Olsztyn, ZD Elbl"g Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.2) Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Zarz"d Dróg w Elbl"gu Odnowa i przebudowa dróg i skrzy%owa# w Elbl"gu MZDMiZ Olsztyn Odnowa i przebudowa dróg i skrzy%owa# w Olsztynie Odnowa i przebudowa dróg i skrzy%owa# na drogach Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wojewódzkich Warmii i Mazur Uspokojenie ruchu na drogach w obszarach zabudowanych Odnowa i przebudowa dróg i skrzy%owa# na drogach krajowych Warmii i Mazur GDDKiA Olsztyn Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa - Elbl"g od km 68+244 do km 82+315 Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) Miejski Zarz"d Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie Rozbudowa systemu sterowania ruchem Cester w Olsztynie ZD Elbl"g Rozbudowa systemu sterowania ruchem w Elbl"gu Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 - 4.3.3) Budowa &cie%ki rowerowej na ul. Fromborskiej na odcinku ZD Elbl"g od skrzy%owania z ul. Wile#ska do rzeki Babicy (460 mb) w Elbl"gu Budowa zintegrowanego transportu publicznego MZDMiZ Olsztyn wraz z zakupem taboru w Olsztynie Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) ZD Elb"g Podniesienie standardu oznakowania dróg Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 5.3.4)

Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych

85

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.15. Województwo wielkopolskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 Nazwa projektu Za!"cznik 1 pkt 1 KWP w Poznaniu Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Kontynuowanie dzia!a# zwi"zanych z tworzeniem kolejnych Powiatowych Rad BRD; w powiatach: Chodzieskim, WORD Pi!a, Starostwa Powiatowe Czarnkowsko-Trzcianeckim, Pilskim, W"growieckim, Z!otowskim Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) Specjali&ci WORD Pi!a udzielaj" merytorycznej pomocy WORD Pi!a, Starostwa Powiatowe Sekretarzom Powiatowych Rad BRD; koordynacja dzia!a# Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Inne szkolenia zwi&zane z brd Konferencje i szkolenia dla specjalistów ds. bezpiecze#stwa ruchu drogowego oraz prowadz"cych kursy dla kierowców; szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego; WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Komendy szkolenia doskonal"ce w zakresie ratownictwa medycznego dla Powiatowe i Miejskie Pa#stwowej Stra%y Po%arnej ratowników medycznych, stra%aków oraz m!odzie%y szkolnej; opracowanie i wydanie podr$cznika pierwszej pomocy w wypadkach drogowych Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 WORD Pi!a
1.2.7)

2.1.2 2.1.3 2.1.4

2.1.5 2.1.6

2.1.7 2.1.8

2.1.9

Monitorowanie podejmowanych zada# oraz ukierunkowanie dzia!a# brd w powiatach; wspó!praca z Powiatowymi Radami BRD Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) WORD-y Województwa Wielkopolskiego Propagowanie krajowego Programu GAMBIT Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Pomoc przy tworzeniu w przedszkolach i szko!ach miasteczek ruchu drogowego (malowanie miasteczek, zakup mobilnych znaków drogowych, sygnalizatorów) i pracowni wychowania komunikacyjnego; doposa%enie szkó! w pomoce dydaktyczne. Wyposa%enie szkolnych pracowni w sprz$t do nauki udzielania WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium pierwszej pomocy (fantomy do nauki resuscytacji). O&wiaty, administracja samorz"dowa Zakup dla szkolnych miasteczek ruchu drogowego rowerów i motorowerów do nauki jazdy. Pomoc szko!om w przeprowadzaniu sprawdzianów na kart$ motorowerow" i rowerow". Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) Opracowanie za!o%e# do projektu Optymalizacja przygotowania Województwa Wielkopolskiego do prowadzenia dzia!a" w zakresie ratownictwa drogowego; doskonalenie ratownictwa. D"%enie do optymalizacji czasu dojazdu s!u%b ratowniczych na miejsce wypadku. WORD-y Województwa Wielkopolskiego, PSP Zakup sprz$tu do ratownictwa drogowego dla jednostek PSP i OSP; poprawa wyposa%enia. Gromadzenie danych o zagro%eniach w komunikacji drogowej. Szkolenia i kursy z zakresu ratownictwa medycznego dla stra%aków 86

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.1.10
Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd

2.2 2.2.1

Organizacja turniejów brd dla dzieci i m!odzie%y szkolnej; rajdy po!"czone z konkursami dot. znajomo&ci przepisów ruchu drogowego. Zakup alkomatów dla ITD oraz Policji. Doposa%enie Policji w samochody. WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja, Program szkolenia studentów Uniwersytetu Medycznego Automobilklub Wielkopolski, PZM, WRBRD, w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach. Stowarzyszenie „Droga i Bezpiecze#stwo” Wydawanie comiesi$cznego dodatku prasowego, dotycz"cego zagadnie# brd. Administracja strony internetowej WRBRD. Zorganizowanie stoiska BRD na Mi$dzynarodowych Targach Pozna#skich Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT
2005 - 2.1.2)

2.2.2 2.2.3 2.2.4

WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja, Kampanie promuj"ce bezpieczne zachowanie na drodze; +andarmeria Wojskowa, Automobilklub Wielkopolski, przygotowanie i wydrukowanie ulotek Zwolnij zanim b%dzie za PZM, pó'no, rozdawanych uczestnikom ruchu drogowego Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) WORD Pozna#, KWP Zakup mobilnego fotorejestratora Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT
2005 - 2.2.2)

2.2.5

2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Kampanie ukazuj"ce szkodliwo&' jazdy pod wp!ywem alkoholu. WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja Wyposa%enie s!u%b nadzoru w &rodki do kontroli trze(wo&ci kierowców Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Turnieje i imprezy masowe, festyny, konkursy prasowe promuj"ce zagadnienia brd. Opracowanie wydawnictw WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja, edukacyjnych. +andarmeria Wojskowa, Automobilklub Wielkopolski, Konkurs Policjant Ruchu Drogowego. PZM, WRBRD, Kuratorium O&wiaty, Powiatowe Rady Akcje edukacyjno-informacyjne; bezpiecze#stwo BRD na przejazdach kolejowych, B#d' widoczny na drodze, Bezpieczna droga do szko!y itp. Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów
Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.2)

2.3.4

2005 - 3.2.2)

Przygotowanie dzieci przedszkolnych i pierwszych klas szko!y podstawowej do uczestnictwa w ruchu drogowym Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Zakup radarów dla Policji do prowadzenia kontroli pr$dko&ci WORD Pi!a na drogach Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Budowa, przebudowa i remonty chodników, ci"gów pieszorowerowych, budowa i przebudowa zatok autobusowych. Wielkopolski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Budowa sygnalizacji &wietlnych wzbudzanych na przej&ciach GDDKiA Pozna# dla pieszych. Budowa azyli na przej&ciach dla pieszych. Oznakowanie przej&' dla pieszych. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT WORD Pi!a Organizowanie zaj$' dla dzieci i warsztatów dla nauczycieli; kszta!towanie nawyków bezpiecznego zachowania si$ na drodze. Rozdawanie ksi"%eczek edukacyjnych i elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego. Kampania – skierowana do dzieci - na rzecz popularyzowania stosowania pasów bezpiecze#stwa 87

WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja, +andarmeria Wojskowa, ITS

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.3.5 2.3.6 Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 -

3.2.3)

2.3.7

Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja, Rozdawanie podczas zaj$' o&wiatowych elementów placówki o&wiatowe odblaskowych, kamizelek oraz elementów o&wietlenia rowerów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.2)

2.3.8 2.3.9 2.3.10

Kszta!towanie nawyków bezpiecznego u%ytkowania drogi publicznej przez rowerzystów i motorowerzystów. WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja, Zaj$cia w organizowanych gabinetach i pracowniach wychowania komunikacyjnego. Organizowanie rajdów i wycieczek rowerowych Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 3.3.4)

2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów Organizowanie spotka# z dzie'mi i m!odzie%" o tematyce brd; WORD-y Województwa Wielkopolskiego, Policja, pogadanki, konkursy i festyny Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1) Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 4.1.2)

2.4.4

2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5. 2.5.1

Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3) Przebudowa i remonty ulic, budowa chodników. Budowa zatok postojowych, autobusowych oraz sygnalizacji &wietlnej. Budowa obwodnicy m. Kórnik i *rem; wykonanie o&wietlenia drogowego, ustawienie barier ochronnych. Wielkopolski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Budowa skrzy%owa# i rond. Przebudowa skrzy%owa# na ronda. GDDKiA Pozna# Przebudowa dróg; azyle dla pieszych, &cie%ki rowerowe, wyspy rozdzielaj"ce. Odnowa nawierzchni dróg z wprowadzeniem elementów brd (lewoskr$ty, znaki D-6 nad jezdni", wyspy, przej&cia) Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Monitoring sytuacji ruchowej na drogach, warunków GDDKiA Pozna# atmosferycznych; budowa satelitarnego systemu kontroli pracy sprz$tu zimowego Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 4.3.3)

Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 Wielkopolski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Wycinka drzew rosn"cych w pobli%u dróg GDDKiA Pozna# Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Wielkopolski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Ustawienie i wymiana drogowych barier spr$%ystych GDDKiA Pozna# Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1)

5.2.1)

2.5.2

2.5.3

88

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.5.4 Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Kontynuowanie dzia!a# zwi"zanych z integrowaniem s!u%b PSP KW PSP oraz pogotowia ratunkowego w Komendach Miejskich, Powiatowych PSP – Zintegrowane Stanowiska Kierowania Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) Zakup ambulansów medycznych oraz sprz$tu medycznego WORD-y Województwa Wielkopolskiego, dla SP ZOZ w Ko&cianie i Szamotu!ach Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Doposa%enie podmiotów ratowniczych w sprz$t s!u%"cy WORD Pi!a poprawie skuteczno&ci i szybko&ci dzia!ania w ratownictwie drogowym

2.5.5

2.5.6

89

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.16. Województwo zachodniopomorskie
Nr dzia!ania Instytucja 1. Stan bezpiecze#stwa 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Nazwa projektu

Dzia$ania na rzecz poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji regionalnych i lokalnych (GAMBIT 2005 - 1.1.2) Organizacja systemu wspó"dzia"ania i koordynacji (GAMBIT 2005 - 1.2.1) KWP, KPP SEWIK Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr brd (GAMBIT 2005 - 1.2.2) Inne szkolenia zwi&zane z brd Global Ericsson Consulting sp. z o.o KPP, KP PSP, Powiat Szczecinek, Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w wypadkach Komunikacyjnych KWP w Szczecinie Bezpiecze#stwo Ruchu Drogowego Poprawa u%ytkowników dróg

2.1.5 2.1.6 2.1.7

Bezpiecze#stwo w ruchu drogowym Szkolenie dla przewo(ników drogowych – przygotowanie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych Kursy dokszta!caj"ce kierowców wykonuj"cych transport drogowy w zakresie przewozu osób lub rzeczy WORD w Szczecinie Szkolenie dla kierowców naruszaj"cych przepisy ruchu drogowego „za punkty” Kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Kurs dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT 2005 - 1.2.5) Stworzenie systemu informacji o brd (GAMBIT 2005 - 1.2.7) Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych dzia"a! (GAMBIT 2005 - 1.2.10) Jednostki organizacyjne Powiatu, KPP, KP PSP, Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Promowanie krajowego programu brd Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd (GAMBIT 2005 - 1.3.1) Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz brd Turniej Wiedzy Prewencyjnej pod has!em PREWENCJA – Jestem BEZPIECZNY Konkurs Plastyczny dla dzieci klas I-III szkó! Podstawowych pod KPP )obez, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat has!em MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKO+Y )obeski” Eliminacje Powiatowe Turnieju bezpiecze"stwa Ruchu Drogowego Eliminacje Powiatowe do konkursu prozy poezji i rysunku pt. NAMALUJ, WY$PIEWAJ BEZPIECZNY $WIAT Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, KPP w Pyrzycach Konkurs wiedzy o ruchu drogowym Wydzia! Edukacji, Kultury i Sportu, placówki o&wiatowe, KPP, Szczecinecka Fundacja na Rzecz Zapewnienie powszechnej edukacji szkolnej Brd dla wszystkich Osób Poszkodowanych w Wypadkach grup wiekowych Komunikacyjnych, PCPR Szko!a Podstawowa w Zam$cinie Turniej wiedzy o ruchu drogowym pod has!em B#d' bezpieczny Rozwój systemu ratownictwa na drogach (GAMBIT 2005 - 1.3.7) PSP )obez, SP )obez Rozwój systemu ratownictwa na drogach

2.1.8

2.1.9

90

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO

2.1.10

2.2 2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Inne dzia"ania zwi&zane z tworzeniem podstaw do prowadzenia skutecznych i d"ugofalowych dzia"a! na rzecz brd Wydzia! Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, KPP, Stacje diagnostyczne dzia!aj"ce Bezpiecze#stwo komunikacyjne na terenie powiatu Akcja B#d' widoczny na drodze Organizacja i obs!uga Biura Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpiecze#stwa Ruchu Drogowego Edukacja komunikacyjna – festyny, konkursy o BRD Konferencja pn. Rola i zaanga(owanie szkó! nauki jazdy WORD Szczecin województwa zachodniopomorskiego w realizacj% programu ZACHODNIOPOMORSKA WIZJA ZERO Edukacja komunikacyjna – wydawanie miesi$cznika Twoja Bezpieczna Droga Edukacja komunikacyjna – Promocja brd w&ród dzieci, m!odzie%y oraz doros!ych uczestników ruchu drogowego RRD KPP Goleniów Wzmo%one dzia!ania drogowe Zakup „fantomu” do 'wicze# z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla ko!a PCK przy ZS nr 3 Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Pozyskanie darowizny rzeczowej w postaci mebli biurowych Poszkodowanych w wypadkach Komunikacyjnych, i przekazanie ich KPP Szczecinecki Oddzia! PCK, KPP w Szczecinku Przekazanie pomocy finansowej na popraw$ warunków pracy KPP Kszta"towanie bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem promuj&cej jazd' z bezpieczn& pr'dko$ci& (GAMBIT 2005 - 2.1.2) Wydzia! Edukacji Kultury i Sportu SP, KPP Bezpiecze#stwo komunikacyjne ZORD Spot reklamowy w radiu Koszalin Zarz"d Dróg Miejskich w Koszalinie Powszechna weryfikacja ogranicze# pr$dko&ci KPP, Zarz"dy Dróg Dzia!ania ogólnopolskie Pr%dko&) Wydzia! Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie Pr$dko&' Powszechna weryfikacja ogranicze! pr'dko$ci (GAMBIT 2005 2.1.4) ZDP )obez, UMiG Weryfikacja ogranicze# pr$dko&ci Zachodniopomorski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Zakup i ustawienie masztów do obs!ugi fotoradarów – 3 sztuk Koszalinie Wydzia! Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie System automatycznego pomiaru pr$dko&ci Prowadzenie systematycznych bada# pr$dko&ci ruchu Stra% Miejska w Koszalinie pojazdów Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie u*ywania pasów bezpiecze!stwa (GAMBIT 2005 - 2.2.2) Pasy Wydzia! Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego Pasy bezpiecze#stwa Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem u$wiadamiaj&cych rol' alkoholu w wypadkach drogowych (GAMBIT 2005 - 2.3.2) Wydzia! Edukacji Kultury i Sportu SP, KP Policji Bezpiecze#stwo komunikacyjne Trze(wo&' Wydzia! Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie Trze(wy kierowca Inne dzia"ania zwi&zane z kszta"towaniem bezpiecznych zachowa! uczestników ruchu drogowego KPP, lokalne media Bezpiecze#stwo komunikacyjne Akcja Bezpieczny Przedszkolak I *wiatowy Tydzie# BRD WORD w Szczecinie Wychowanie komunikacyjne dzieci i m!odzie%y – lekcje pokazowe Wychowanie komunikacyjne – Turniej Wiedzy o BRD dla dzieci Specjalny O&rodek Szkolno-Wychowawczy w Policach niepe!nosprawnych – eliminacje wojewódzkie 91

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Wychowanie komunikacyjne – Ogólnopolski Turniej Wiedzy o BRD – eliminacje powiatowe i wojewódzkie Wychowanie komunikacyjne – TURNIEJ MOTORYZACYJNY – eliminacje wojewódzkie Wyposa%anie pieszych w elementy odblaskowe (kamizelki, opaski, smycze, odblaski) Bezpieczne wyjazdy na wypoczynek letni i zimowy Dzia!anie ogólnopolskie Niebezpieczne przewozy

PZM Szczecin

ZORD

2.3. 2.3.1

2.3.2 2.3.3

KPP, Zarz"dy Dróg Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa pieszych (GAMBIT 2005 3.1.2) Wydzia! Edukacji Kultury i Sportu SP, KPP, Media Bezpiecze#stwo komunikacyjne lokalne WRD KWP w Szczecinie konkurs plastyczny pod nazw" Kolorowo i bezpiecznie Zintensyfikowanie ochrony pieszych $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.1.3) Urz"d Gminy Postomino Wprowadzenie sezonowej organizacji ruchu w m. Jaros!awiec Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony pieszych (GAMBIT 2005 - 3.1.4) Powiatowy Zarz"d Dróg w Szczecinku Oznakowanie poziome i pionowe jezdni Przebudowa ul. Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi Gmina Miasto *winouj&cie turystycznej do przej&cia granicznego *winouj&cie – Garz – etap I GDDKiA Szczecin Budowa chodników na terenie województwa Zachodniopomorski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów, zatok Koszalinie autobusowych na terenie województwa Rejon Dróg Wojewódzkich - Koszalin Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Pie#kowo Zarz"d Dróg Powiatowych w Ko!obrzegu Budowa chodnika w miejscowo&ci Bia!okory Powiatowy Zarz"d Dróg w Szczecinku

2.3.4

2.3.5 2.3.6

Budowa chodników wzd!u% dróg powiatowych Remont cz$&ci chodnika w ci"gu ul. Pozna#skiej w Pyrzycach Budowa chodnika wzd!u% drogi powiatowej nr 1351Z Gardno Pyrzyce w miejscowo&ci Linie Zarz"d Dróg Powiatowych w Pyrzycach Remont chodnika wzd!u% drogi powiatowej nr 1572Z Brzesko Bylice - Lipiany na odcinku ul. My&liborskiej w mie&cie Lipiny Remont chodnika wzd!u% drogi powiatowej nr 1571Z Obryta Lubiatowo w miejscowo&ciach Cieszys!aw i Zaborsko Zarz"d Dróg Powiatowych w S!awnie Wykonanie chodnika w m. Ostrowiec Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.2) KPP w Ko!obrzegu Ogólnopolski Turniej bezpiecze#stwa ruchu drogowego Gmina Ko!obrzeg Konkurs z zasad bezpiecze#stwa ruchu drogowego KPP w Ko!obrzegu Bezpieczna droga do szko!y RRD KPP Goleniów Bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego Zintensyfikowanie ochrony dzieci $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.2.3) Powszechne stosowanie drogowych $rodków ochrony dzieci (GAMBIT 2005 - 3.2.4) Starostwo Powiatowe, ZDP Powszechnie stosowanych drogowych &rodków ochrony dzieci Jednostki organizacyjne Powiatu, KPP, KP PSP, Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Stosowanie urz"dze# bezpiecze#stwa do ochrony dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze spo"ecze!stwem w zakresie bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.2) Doskonalenie edukacji i komunikacji ze spo!ecze#stwem KPP )obez w zakresie bezpiecze#stwa rowerzystów Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów $rodkami nadzoru nad ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 3.3.3) Powszechne stosowanie urz"dze# bezpiecze#stwa Urz"d Miasta Szczecinek dla rowerzystów Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin B"d( Bezpieczny – o&wietlaj rower 92

2.3.7

2.3.8

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.3.9
Powszechne stosowanie drogowych $rodków bezpiecze!stwa rowerzystów (GAMBIT 2005 - 3.3.4)

Zarz"d Dróg Miejskich w Koszalinie Gmina Miasto *winouj&cie KPP w Stargardzie, Urz$dy Gmin, Zarz"d Dróg Powiatowych w Ko!obrzegu 2.3.10

Powszechne stosowanie drogowych &rodków ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów Przebudowa ul. Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi turystycznej do przej&cia graniczn. *winouj&cie – Garz – etap I Przebudowa promenady na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego Promowanie elementów odblaskowych dla dzieci i rowerzystów Powiatowy program poprawy bezpiecze#stwa w rejonie szkó! publicznych Stosowanie drogowych &rodków ochrony pieszych - urz"dzenia wymuszaj"ce zmniejszenie pr$dko&ci pojazdów w rejonach przej&' dla pieszych Kontrole stanów technicznych autobusów przewo%"cych dzieci Zamontowanie progu zwalniaj"cego na ul. Kolejowej w Grzybowie Przewo( dziecko w foteliku Karta motorowerowa B"d( widoczny Konkursy o tematyce brd w placówkach o&wiatowych Urz"dzenie do symulacji zachowa# podczas zderze# Promocja brd i ZWRBRD Konferencja B#d' widoczny na drodze Autochodzik Wspieranie instytucji i fundacji Wyposa%anie pieszych w elementy odblaskowe (kamizelki, opaski, smycze, odblaski) Pierwsze pi%) minut Do&wietlenie przej&' dla pieszych Wychowanie komunikacyjne dzieci i m!odzie%y – szkolenia i egzaminy na kart$ rowerow" i motorowerow" Usprawnienie prowadzenia przegl"dów istniej"cych dróg Kontrole oznakowania dróg, stanu nawierzchni i poboczy

Inne dzia"ania zwi&zane z ochron& pieszych, dzieci i rowerzystów

Gmina Miasto *winouj&cie KPP Gmina Ko!obrzeg ZORD, Policja ZORD, placówki o&wiatowe

ZORD

ZORD,Sztab Ratownictwa Drogowego Urz"d Miasta Szczecinek WORD w Szczecinie 2.4. 2.4.1

Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Usprawnienie systemu prowadzania przegl&dów istniej&cych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.1)

Starosta, ZDP Zarz"dcy dróg, Wydzia! Komunikacji Starostwa Powiatowego

2.4.2 2.4.3

Wdro*enie audytu brd planowanych i projektowanych dróg (GAMBIT 2005 - 4.1.2) Poprawa jako$ci nawierzchni drogowych i wyposa*enia drogi (GAMBIT 2005 - 4.2.3)

Powiatowy Zarz"d Dróg w Szczecinku Zarz"d Dróg Powiatowych w S!awnie Rejon Dróg Wojewódzkich – Koszalin Starostwo Powiatowe w Goleniowie Powiatowy Zarz"d Dróg w Choszcznie

Gmina Miasto *winouj&cie

Przebudowa dróg powiatowych Remont nawierzchni drogi w m. *wi$cianowo Przebudowa drogi powiatowej w m. Pomi!owo – Gwiazdowo Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Kanin Remont placu postojowego i zatoki autobusowej w m. Ostrowiec Projekt poprawy bezpiecze#stwa ruchu drogowego w m. +arnowo i Racimierz Poprawa brd na ul. Przestrzennej w Goleniowie Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej Przebudowa ul. Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi turystycznej do przej&cia graniczn. *winouj&cie – Garz – etap I Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w *winouj&ciu na odcinku 280 m obejmuj"cym skrzy%owanie z ul. Wilków Morskich i ul. Kontradmira!a Steyera Budowa ulic Cieszkowskiego i Orzeszkowej Przebudowa ulicy Herbowej Poprawa jako&ci nawierzchni drogowych 93

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO Remont drogi powiatowej 1980Z Borowo-Prostynia. Przebudowa drogi powiatowej nr 1973Z Kluczewo-ProsinkoStare Drawsko na odc. Ku(nica Drawska-Stare Drawsko Remont pobocza drogi powiatowej nr 1987Z Drawsko Pom.Lubieszewo-Z!ocieniec Remont dróg powiatowych nr: 1986Z Wierzchowo St. Kolejowa+abin, ul. Le&na, d!. odc. 147,00 m oraz 1991Z Wierzchowo+e#sko, ul. D!uga, d!. odc. 258,50 m, Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z Mostkowo-Sulimier Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2120Z w m. Nawrocko Remont drogi powiatowej nr 2156Z w m. Rychnów Remont drogi powiatowej nr 2137Z i 2138Z w m. Boleszkowice Poprawa jako&ci nawierzchni drogowych i wyposa%enia drogi Budowa i remonty dróg na terenie powiatu Remont drogi nr 0258 Z od skrzy%owania z drog" nr 0259 Z do miejscowo&ci Starnin Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Go&cinie Budowa chodnika na ul. Borkowskiej w Grzybowie Przebudowa drogi gminnej w miejscowo&ci Niekanin Przebudowa drogi gminnej w miejscowo&ci Grzybowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowo&ci Zieleniewo Przebudowa ul. Zielonej wraz z chodnikiem w Dygowie Budowa drogi dojazdowej w miejscowo&ci Rusowo Budowa ulic: ! Wczasowej w miejscowo&ci Siano%$ty ! Górnej w miejscowo&ci Ustronie Morskie ! Spokojnej w miejscowo&ci Ustronie Morskie ! Wschodniej w miejscowo&ci Siano%$ty Budowa promenady w miejscowo&ci Siano%$ty Przebudowa skrzy%owa#: ! drogi krajowej nr 11 z ul. Kresow" w m. Ko!obrzeg ! drogi krajowej nr 11 z ul. My&liwsk" w m. Ko!obrzeg ! w ci"gu drogi krajowej nr 20 w m. Czaplinek Przebudowa skrzy%owania drogi woj. nr 205 z drog" powiatow" nr 0522 Z w m. Ostrowiec Likwidacja kolein w m. Rewal i m. Trz$sacz – droga nr 102 Poszerzenie nawierzchni w m. Kr"g - droga nr 205 Przebudowa skrzy%owania drogi wojewódzkiej nr 144 z droga powiatow" w kierunku m. B!"dkowo Remont drogi wojewódzkiej nr 108 w m. Kretlewo Przebudowa i zmiana organizacji ruchu w m. Gryfice ulica Ko&ciuszki w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 109 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110-I etap Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 Ro&ci$cino – skrzy%owanie z drog" krajow" nr 6 Przebudowa przej&cia przez m. *widwin w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 162 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 Mi$dzyzdroje – Ko!obrzeg –Etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 Lipiany – Barlinek – Etap I Przebudowa mostu w +ydowie wraz z dojazdami w ci"gu drogi wojewódzkiej nr 205 Budowa ulic Cieszkowskiego i Orzeszkowej 94

Zarz"d Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim

Starostwo Powiatowe w My&liborzu, Powiatowy Zarz"d Dróg Starostwo Powiatowe w My&liborzu, Powiatowy Zarz"d Dróg Zarz"d Dróg Miejskich w Koszalinie Zarz"d Dróg Powiatowych w Ko!obrzegu Zarz"d Dróg Powiatowych Gmina Go&cino Gmina Ko!obrzeg Gmina Dygowo

Gmina Ustronie Morskie

GDDKiA Szczecin

Zachodniopomorski Zarz"d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Województwo Zachodniopomorskie

Gmina Miasto *winouj&cie

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa

KRAJOWA RADA BEZPIECZE!STWA RUCHU DROGOWEGO 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 Rozwój s"u*b zarz&dzania ruchem drogowym (GAMBIT 2005 - 4.3.1) Wprowadzanie nowoczesnych $rodków zarz&dzania ruchem (GAMBIT 2005 - 4.3.2) Zarz&dzanie mobilno$ci& (GAMBIT 2005 - 4.3.3) Inne dzia"ania zwi&zane z budow& i utrzymaniem bezpiecznej infrastruktury drogowej Remont zatoki postojowej w miejscowo&ci Kozielice Zarz"d Dróg Powiatowych w Pyrzycach Modernizacja drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo - Letnin odcinek od km 1+449 do km 1+926 Rejon Dróg Wojewódzkich – Koszalin Odnowienie nawierzchni drogi w m. Dar!owo Powiatowy Zarz"d Dróg Oznakowanie pionowe i poziome Gmina Miasto *winouj&cie Poprawa jako&ci o&wietlenia dróg Prze&wietlanie drzew na drogach powiatowych Zarz"d Dróg Powiatowych w Drawsku POM Remonty cz"stkowe dróg powiatowych Zarz"d Dróg Miejskich w Koszalinie Wprowadzanie nowoczesnych &rodków zarz"dzania ruchem Gmina *iemy&l Budowa o&wietlenia drogowego w Charzynie i K$trzynie Budowa o&wietlenia drogowego w Górawinie, Jarkowie Gmina Ryma# i Starninie Budowa o&wietlenia w miejscowo&ci Grzybowo Gmina Ko!obrzeg Budowa o&wietlenia drogowego w miejscowo&ciach: Zieleniewo Niekanin, D(wirzyno, Sarbia i Ro&ci$cino Zmniejszenie ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpo$rednim s&siedztwie jezdni (GAMBIT 2005 - 5.2.1) Usuwanie przydro%nych drzew Wycinka drzew i krzewów na terenie powiatu s!awie#skiego Przebudowa ul. Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi turystycznej do przej&cia graniczn. *winouj&cie – Garz – etap I Gmina Miasto *winouj&cie Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w *winouj&ciu na odcinku 280 m obejmuj"cym skrzy%owanie z ul. Wilków Morskich i ul. Kontradmira!a Steyera Zabezpieczenie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów Zarz"d Dróg Miejskich w Koszalinie w bezpo&rednim s"siedztwie jezdni Zarz"d Dróg Powiatowych w Ko!obrzegu Usuwanie niebezpiecznych obiektów z s"siedztwa jezdni Usuwanie drzew zagra%aj"cych w ruchu drogowym Wydzia! Komunikacji i Dróg Powiatowych *cinanie zawy%onych poboczy Kszta"towanie bezpiecznego pasa drogowego (GAMBIT 2005 - 5.2.2) Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym (GAMBIT 2005 - 5.3.1) Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbli*szego szpitala ratunkowego (GAMBIT 2005 - 5.3.2) Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych (GAMBIT 2005 - 5.3.4) Inne dzia"ania zwi&zane ze zmniejszaniem ci'*ko$ci i konsekwencji wypadków drogowych Wydzia! Komunikacji i Transportu SP, KP Policji Bezpiecze#stwo komunikacyjne Zarz"d Dróg Powiatowych w Ko!obrzegu Usuwanie niebezpiecznych elementów z pasa drogowego Powiatowy Zarz"d Dróg w Szczecinku Zarz"d dróg powiatowych w S!awnie

2.5. 2.5.1

2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

95

Stan brd w Polsce oraz dzia"ania realizowane w tym zakresie w 2007 r. – Województwa