You are on page 1of 193

Druk nr 617

Warszawa, 9 czerwca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-81-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o prokuraturze oraz


niektórych innych ustaw wraz z projektami
aktów wykonawczych.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
Sprawiedliwo%ci.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.


z 2008 r. Nr 7, poz. 39) wprowadza si! nast!puj"ce zmiany:
1) w art. 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem
prokuratury.”,
b) dodaje si! ust. 3 w brzmieniu:
„3. Prokuratura jest organem ochrony prawnej.”;
2) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 i 5a otrzymuj" brzmienie:
„5) wspó#prac! z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwo$ci
w zakresie prowadzenia bada% dotycz"cych pro-
blematyki przest!pczo$ci oraz jej zwalczania i zapo-
biegania;
5a) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w syste-
mach informatycznych danych, w tym danych osobo-
wych, pochodz"cych z prowadzonych lub nadzo-
rowanych na podstawie ustawy post!powa% oraz
z udzia#u w post!powaniu s"dowym, administracyj-
nym, w sprawach o wykroczenia lub innych post!po-
waniach prowadzonych na podstawie ustawy, przeka-
zywanie danych i wyników analiz w#a$ciwym organom,
w tym organom innych pa%stw, organizacjom mi!dzy-
narodowym, w tym ponadnarodowym, oraz organom
Unii Europejskiej, je&eli przewiduje to ustawa lub
umowa mi!dzynarodowa ratyfikowana przez Rzecz-
pospolit" Polsk" lub je&eli przekazywanie danych
i wyników analiz tym organom i organizacjom wynika
z odr!bnych przepisów; administratorem tych danych,
w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ogól-
nokrajowych systemach informatycznych prokuratury
jest Prokurator Generalny;”;
3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury s" prokuratorzy Prokuratury Gene-
ralnej, prokuratur apelacyjnych, okr!gowych i rejono-
wych.”;
4) w art. 8:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj" brzmienie:
„1. Prokurator przy wykonywaniu czynno$ci okre$lo-
nych w ustawach jest niezale&ny, z zastrze&e-
niem przepisów ust. 2 oraz art. 8a i 8b.
2. Prokurator jest obowi"zany wykonywa' zarz"-
dzenia, wytyczne i polecenia prze#o&onego pro-
kuratora. Polecenie nie mo&e dotyczy' tre$ci
czynno$ci procesowej.”,
b) uchyla si! ust. 3-5;
5) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokurator bezpo$rednio prze#o&ony uprawniony jest do
zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleg#ego.
Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej.”;
6) po art. 10 dodaje si! art. 10a-10f w brzmieniu:

2
„Art. 10a. 1. Prokuratora Generalnego powo#uje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie dwóch
miesi!cy od dnia z#o&enia wniosku przez Mi-
nistra Sprawiedliwo$ci, spo$ród dwóch kan-
dydatów przedstawionych w tym wniosku.
2. Kandydatów wskazuje Ministrowi Sprawiedli-
wo$ci – po jednym – Krajowa Rada S"dow-
nictwa i Krajowa Rada Prokuratorów nie pó(-
niej ni& na cztery miesi"ce przed up#ywem
kadencji Prokuratora Generalnego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Minister
Sprawiedliwo$ci przedstawia Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej niezw#ocznie po
wskazaniu kandydatów na stanowisko Proku-
ratora Generalnego przez Krajow" Rad! S"-
downictwa i Krajow" Rad! Prokuratorów.
4. Na stanowisko Prokuratora Generalnego mo-
&e by' powo#ana osoba b!d"ca prokuratorem
w stanie czynnym powszechnej lub wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury, Instytutu
Pami!ci Narodowej – Komisji )cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o co
najmniej dziesi!cioletnim sta&u na stanowisku
prokuratora, s!dzi" Izby Karnej lub Izby Woj-
skowej S"du Najwy&szego w stanie czynnym,
s!dzi" s"du powszechnego lub s!dzi" s"du
wojskowego w stanie czynnym, o co najmniej
dziesi!cioletnim sta&u s!dziowskim w spra-
wach karnych.
5. Przed przyst"pieniem do wykonywania obo-
wi"zków Prokurator Generalny sk#ada przed
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej $lu-
bowanie nast!puj"cej tre$ci:

3
„Obejmuj"c stanowisko Prokuratora General-
nego, uroczy$cie $lubuj! sta' na stra&y Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa,
strzec praworz"dno$ci, a powierzone mi obo-
wi"zki wype#nia' sumiennie.”. )lubowanie
mo&e by' z#o&one z dodaniem zwrotu: „Tak
mi dopomó& Bóg.”.
6. Kadencja Prokuratora Generalnego trwa
sze$' lat, licz"c od dnia z#o&enia $lubowania.
Po up#ywie kadencji Prokurator Generalny
pe#ni obowi"zki do czasu obj!cia stanowiska
przez nowo powo#anego Prokuratora Gene-
ralnego.
7. Prokurator Generalny, po zako%czeniu ka-
dencji, nie mo&e by' ponownie powo#any na
to stanowisko.
8. Po zako%czeniu kadencji Prokurator General-
ny mo&e przej$' w stan spoczynku niezale&-
nie od osi"gni!tego wieku.
9. Osi"gni!cie przez Prokuratora Generalnego
wieku uprawniaj"cego do przej$cia w stan
spoczynku nie ma wp#ywu na zako%czenie
kadencji.
Art. 10b. 1. Prokurator Generalny nie mo&e zajmowa'
innego stanowiska, z wyj"tkiem stanowiska
dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego lub
naukowego w szkole wy&szej, w Polskiej
Akademii Nauk, instytucie naukowo-
-badawczym lub innej placówce naukowej,
ani wykonywa' innych zaj!' zawodowych.
2. Prokurator Generalny nie mo&e nale&e' do
partii politycznej, zwi"zku zawodowego ani

4
prowadzi' dzia#alno$ci publicznej niedaj"cej
si! pogodzi' z godno$ci" jego urz!du.
Art. 10c. 1. Prokurator Generalny nie mo&e by' bez
uprzedniej zgody s"du dyscyplinarnego po-
ci"gni!ty do odpowiedzialno$ci karnej ani po-
zbawiony wolno$ci. Prokurator Generalny nie
mo&e by' zatrzymany lub aresztowany, z wy-
j"tkiem uj!cia go na gor"cym uczynku pope#-
nienia przest!pstwa, je&eli jego zatrzymanie
jest niezb!dne do zapewnienia prawid#owego
toku post!powania. O zatrzymaniu nie-
zw#ocznie zawiadamia si! Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, który mo&e nakaza'
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
2. Za nadu&ycie wolno$ci s#owa przy wykony-
waniu obowi"zków s#u&bowych, stanowi"ce
$cigan" z oskar&enia prywatnego zniewag!,
oraz za wykroczenie Prokurator Generalny
odpowiada tylko dyscyplinarnie.
3. Z wnioskiem do s"du dyscyplinarnego o ze-
zwolenie na poci"gni!cie Prokuratora Gene-
ralnego do odpowiedzialno$ci karnej albo do
odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej mo&e wy-
st"pi' Krajowa Rada Prokuratorów lub Mini-
ster Sprawiedliwo$ci.
4. Przed s"dem dyscyplinarnym, w toku post!-
powania, o którym mowa w ust. 2 i 3, czynno-
$ci rzecznika dyscyplinarnego wykonuje cz#o-
nek sk#adaj"cej wniosek Krajowej Rady Pro-
kuratorów lub przedstawiciel Ministra Spra-
wiedliwo$ci.
Art. 10d. 1. Kadencja Prokuratora Generalnego wygasa
w razie jego $mierci lub odwo#ania.

5
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwo#uje
Prokuratora Generalnego przed up#ywem ka-
dencji, je&eli:
1) zrzek# si! stanowiska;
2) sta# si! trwale niezdolny do pe#nienia obo-
wi"zków Prokuratora Generalnego na sku-
tek choroby lub utraty si#, stwierdzonej
orzeczeniem lekarskim;
3) zosta# skazany prawomocnym wyrokiem
s"du za pope#nienie przest!pstwa lub
przest!pstwa skarbowego albo z#o&y# nie-
zgodne z prawd" o$wiadczenie lustracyj-
ne, stwierdzone prawomocnym orzecze-
niem s"du;
4) zosta# prawomocnie ukarany kar" dyscy-
plinarn", o której mowa w art. 67 ust. 1
pkt 2-5.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 2, od-
wo#anie nast!puje na wniosek Prezesa Rady
Ministrów lub Krajowej Rady Prokuratorów.
4. Przed z#o&eniem wniosku, o którym mowa
w ust. 3, Prezes Rady Ministrów zasi!ga opi-
nii Krajowej Rady Prokuratorów, która powin-
na by' wydana w terminie dwóch miesi!cy.
Opini! za#"cza si! do wniosku.
5. W przypadku odwo#ania Prokuratora Gene-
ralnego przed up#ywem kadencji, a tak&e
w razie jego $mierci, obowi"zki jego pe#ni
pierwszy zast!pca Prokuratora Generalnego,
do czasu obj!cia stanowiska przez nowo po-
wo#anego Prokuratora Generalnego.

6
Art. 10e. 1. Prokurator Generalny przedstawia Prezesowi
Rady Ministrów, nie pó(niej ni& do ko%ca
pierwszego kwarta#u roku nast!pnego, spra-
wozdanie z rocznej dzia#alno$ci prokuratury.
2. Do przedstawionego sprawozdania ustosun-
kowuje si! na pi$mie Minister Sprawiedliwo-
$ci.
3. Prezes Rady Ministrów mo&e w ka&dym cza-
sie, niezale&nie od sprawozdania rocznego,
za&"da' od Prokuratora Generalnego przed-
stawienia informacji na okre$lony temat zwi"-
zany ze strze&eniem praworz"dno$ci oraz
czuwaniem nad $ciganiem przest!pstw. *"-
danie to nie mo&e dotyczy' przedstawienia
informacji o biegu post!powania w konkretnej
sprawie. Przepis ust. 2 stosuje si! odpowied-
nio.
4. Prezes Rady Ministrów mo&e za&"da' od
Prokuratora Generalnego uzupe#nienia przed-
stawionej informacji w terminie trzech miesi!cy.

5. Prezes Rady Ministrów przyjmuje albo odrzu-


ca sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
maj"c na wzgl!dzie realizacj! zada% przez
Prokuratora Generalnego w zakresie strze&e-
nia praworz"dno$ci oraz czuwania nad $ciga-
niem przest!pstw.
6. W przypadku odrzucenia sprawozdania Pro-
kuratora Generalnego, Prezes Rady Mini-
strów mo&e wyst"pi' do Sejmu z wnioskiem
o odwo#anie Prokuratora Generalnego przed
up#ywem kadencji. Sejm odwo#uje Prokurato-
ra Generalnego uchwa#" podj!t" wi!kszo$ci"

7
3/5 g#osów, w obecno$ci co najmniej po#owy
ustawowej liczby pos#ów.
7. Przed z#o&eniem wniosku, o którym mowa
w ust. 6, Prezes Rady Ministrów zasi!ga opi-
nii Krajowej Rady Prokuratorów, która powin-
na by' wydana w terminie dwóch miesi!cy.
Opini! za#"cza si! do wniosku.
Art. 10f. 1. W przypadku gdy Prokurator Generalny
sprzeniewierzy# si! z#o&onemu $lubowaniu,
Prezes Rady Ministrów mo&e wyst"pi' do
Sejmu z wnioskiem o odwo#anie Prokuratora
Generalnego przed up#ywem kadencji. Sejm
odwo#uje Prokuratora Generalnego uchwa#"
podj!t" wi!kszo$ci" 3/5 g#osów, w obecno$ci
co najmniej po#owy ustawowej liczby pos#ów.
2. Przed z#o&eniem wniosku, o którym mowa
w ust. 1, Prezes Rady Ministrów zasi!ga opi-
nii Krajowej Rady Prokuratorów, która powin-
na by' wydana w terminie dwóch miesi!cy.
Opini! za#"cza si! do wniosku.”;
7) uchyla si! art. 11a;
8) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Pierwszego zast!pc! Prokuratora General-
nego oraz pozosta#ych zast!pców Prokurato-
ra Generalnego powo#uje, spo$ród prokurato-
rów Prokuratury Generalnej, i odwo#uje z tych
stanowisk Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Prokuratora Generalnego.
2. Zast!pc" Prokuratora Generalnego jest Na-
czelny Prokurator Wojskowy, którego powo#u-
je, spo$ród prokuratorów Naczelnej Prokura-
tury Wojskowej, i odwo#uje z tego stanowiska

8
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wnio-
sek Prokuratora Generalnego zg#oszony
w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej. Naczelny Prokurator Wojskowy kieruje
w zast!pstwie Prokuratora Generalnego dzia-
#alno$ci" wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury.
3. Zast!pc" Prokuratora Generalnego jest Dy-
rektor G#ównej Komisji )cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, którego po-
wo#uje, spo$ród prokuratorów Instytutu Pa-
mi!ci Narodowej – Komisji )cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, i odwo#uje
z tego stanowiska Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej na wniosek Prokuratora General-
nego zg#oszony w porozumieniu z Prezesem
Instytutu Pami!ci Narodowej – Komisji )ciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dyrektor G#ównej Komisji )cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu kieruje G#ów-
n" Komisj" )cigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu.
4. Liczb! pozosta#ych zast!pców Prokuratora
Generalnego okre$la Minister Sprawiedliwo-
$ci, na wniosek Prokuratora Generalnego,
w rozporz"dzeniu, o którym mowa w art. 18
ust. 1, maj"c na uwadze konieczno$' zapew-
nienia w#a$ciwej realizacji zada% Prokuratora
Generalnego.”;

9) art. 13 otrzymuje brzmienie:

9
„Art. 13. 1. Prokuratora apelacyjnego powo#uje Prokura-
tor Generalny spo$ród prokuratorów, po za-
si!gni!ciu opinii zgromadzenia prokuratorów
w prokuraturze apelacyjnej.
2. Kandydata na prokuratora apelacyjnego Pro-
kurator Generalny przedstawia zgromadzeniu
prokuratorów, w celu wydania opinii.
3. W razie wydania negatywnej opinii o kandy-
dacie, zgromadzenie prokuratorów mo&e
przedstawi' Prokuratorowi Generalnemu w#a-
snego kandydata na prokuratora apelacyjne-
go.
4. Po uzyskaniu opinii o kandydacie Prokurator
Generalny podejmuje decyzj! w przedmiocie
powo#ania go do pe#nienia funkcji prokuratora
apelacyjnego b"d( powo#ania do pe#nienia tej
funkcji kandydata przedstawionego przez
zgromadzenie prokuratorów.
5. W wypadku niepowo#ania do pe#nienia funkcji
prokuratora apelacyjnego &adnego z kandy-
datów, o których mowa w ust. 4, Prokurator
Generalny przedstawia zgromadzeniu proku-
ratorów nowego kandydata na prokuratora
apelacyjnego. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si!.
6. Zast!pc! prokuratora apelacyjnego powo#uje
Prokurator Generalny spo$ród prokuratorów,
na wniosek prokuratora apelacyjnego, po za-
si!gni!ciu opinii kolegium tej prokuratury.
7. Prokurator apelacyjny i zast!pca prokuratora
apelacyjnego s" powo#ywani na sze$cioletni"
kadencj! i nie mog" by' ponownie powo#ani

10
na bezpo$rednio nast!puj"c" kolejn" kaden-
cj! do pe#nienia tych samych funkcji.”;
10) po art. 13 dodaje si! art. 13a-13d w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Prokuratora okr!gowego powo#uje Prokurator
Generalny spo$ród prokuratorów, na wniosek
w#a$ciwego prokuratora apelacyjnego, po za-
si!gni!ciu opinii zgromadzenia prokuratorów
w prokuraturze apelacyjnej.
2. Kandydata na prokuratora okr!gowego Pro-
kurator Generalny przedstawia zgromadzeniu
prokuratorów, w celu wydania opinii.
3. W razie wydania negatywnej opinii o kandy-
dacie, zgromadzenie prokuratorów mo&e
przedstawi' Prokuratorowi Generalnemu w#a-
snego kandydata na prokuratora okr!gowego.
4. Po uzyskaniu opinii o kandydacie Prokurator
Generalny podejmuje decyzj! w przedmiocie
powo#ania go do pe#nienia funkcji prokuratora
okr!gowego b"d( powo#ania do pe#nienia tej
funkcji kandydata przedstawionego przez
zgromadzenie prokuratorów.
5. W wypadku niepowo#ania do pe#nienia funkcji
prokuratora okr!gowego &adnego z kandyda-
tów, o których mowa w ust. 4, Prokurator Ge-
neralny przedstawia zgromadzeniu prokurato-
rów nowego kandydata na prokuratora okr!-
gowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si!.
6. Zast!pc! prokuratora okr!gowego powo#uje
Prokurator Generalny spo$ród prokuratorów,
na wniosek prokuratora okr!gowego, po za-
si!gni!ciu opinii w#a$ciwego prokuratora ape-

11
lacyjnego oraz kolegium prokuratury apela-
cyjnej.
7. Prokurator okr!gowy i zast!pca prokuratora
okr!gowego s" powo#ywani na sze$cioletni"
kadencj! i nie mog" by' ponownie powo#ani
na bezpo$rednio nast!puj"c" kolejn" kaden-
cj! do pe#nienia tych samych funkcji.
Art. 13b. 1. Prokuratora rejonowego powo#uje Prokurator
Generalny spo$ród prokuratorów, na wniosek
w#a$ciwego prokuratora apelacyjnego, po za-
si!gni!ciu opinii zgromadzenia prokuratorów
w prokuraturze apelacyjnej.
2. Kandydata na prokuratora rejonowego Proku-
rator Generalny przedstawia zgromadzeniu
prokuratorów, w celu wydania opinii.
3. W razie wydania negatywnej opinii o kandy-
dacie, zgromadzenie prokuratorów mo&e
przedstawi' Prokuratorowi Generalnemu w#a-
snego kandydata na prokuratora rejonowego.
4. Po uzyskaniu opinii o kandydacie Prokurator
Generalny podejmuje decyzj! w przedmiocie
powo#ania go do pe#nienia funkcji prokuratora
rejonowego b"d( powo#ania do pe#nienia tej
funkcji kandydata przedstawionego przez
zgromadzenie prokuratorów.
5. W przypadku niepowo#ania do pe#nienia funk-
cji prokuratora rejonowego &adnego z kandy-
datów, o których mowa w ust. 4, Prokurator
Generalny przedstawia zgromadzeniu proku-
ratorów nowego kandydata na prokuratora re-
jonowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si!.

12
6. Zast!pc! prokuratora rejonowego powo#uje
Prokurator Generalny spo$ród prokuratorów,
na wniosek prokuratora rejonowego, po za-
si!gni!ciu opinii w#a$ciwego prokuratora
okr!gowego oraz kolegium prokuratury okr!-
gowej.
7. Kadencja prokuratora rejonowego i zast!pcy
prokuratora rejonowego trwa cztery lata.
Art. 13c. 1. Prokurator Generalny mo&e odwo#a' prokura-
tora apelacyjnego lub zast!pc! prokuratora
apelacyjnego przed up#ywem kadencji, je&eli:
1) zrzek# si! pe#nienia funkcji;
2) sta# si! trwale niezdolny do pe#nienia
funkcji na skutek choroby lub utraty si#,
stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) zosta# skazany prawomocnym wyrokiem
s"du za pope#nienie przest!pstwa lub
przest!pstwa skarbowego albo z#o&y#
niezgodne z prawd" o$wiadczenie lu-
stracyjne, stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem s"du;
4) w sposób nienale&yty wype#nia obowi"z-
ki s#u&bowe.
2. Prokurator Generalny, z urz!du lub na wnio-
sek w#a$ciwego prokuratora apelacyjnego,
mo&e odwo#a' prokuratora okr!gowego, pro-
kuratora rejonowego lub ich zast!pców,
z przyczyn okre$lonych w ust. 1, przed up#y-
wem kadencji.
3. Odwo#anie prokuratora apelacyjnego, proku-
ratora okr!gowego i prokuratora rejonowego
oraz ich zast!pców, w przypadku, o którym

13
mowa w ust. 1 pkt 4, nast!puje po podj!ciu
przez Krajow" Rad! Prokuratorów uchwa#y
zezwalaj"cej na odwo#anie.
Art. 13d. 1. Do pe#nienia pozosta#ych funkcji w prokuratu-
rze, z zastrze&eniem ust. 2-4 oraz art. 111,
powo#uje spo$ród prokuratorów i odwo#uje
z pe#nienia tych funkcji Prokurator Generalny.
2. Prokurator Generalny mo&e, w drodze zarz"-
dzenia, okre$li' funkcje w prokuraturach ape-
lacyjnych, okr!gowych i rejonowych, do pe#-
nienia których powo#uje prokuratorów i odwo-
#uje z ich pe#nienia prokurator apelacyjny.
3. Prokurator Generalny w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej powo#uje, spo$ród
prokuratorów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury, zast!pc! Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, wojskowego proku-
ratora okr!gowego i wojskowego prokuratora
garnizonowego oraz ich zast!pców, a tak&e
pe#ni"cych pozosta#e funkcje w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury,
oraz odwo#uje ich z pe#nienia tych funkcji.
4. Prokurator Generalny w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej mo&e, w drodze za-
rz"dzenia, okre$li' funkcje w wojskowych
prokuraturach okr!gowych i wojskowych pro-
kuraturach garnizonowych, do pe#nienia któ-
rych powo#uje prokuratorów i odwo#uje z pe#-
nienia tych funkcji Naczelny Prokurator Woj-
skowy.”;

14
11) art. 14a otrzymuje brzmienie:
„Art. 14a. 1. Na stanowisko prokuratora Prokuratury Gene-
ralnej mo&e by' powo#any ten, kto spe#niaj"c
warunki do obj!cia stanowiska prokuratora
prokuratury powszechnej, ma co najmniej
dziesi!cioletni sta& na stanowisku prokuratora
lub s!dziego, w tym nie mniej ni& sze$cioletni
okres pracy na stanowisku prokuratora Proku-
ratury Krajowej, prokuratury apelacyjnej lub
okr!gowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
prokuratora wojskowej prokuratury okr!gowej
lub prokuratora Instytutu Pami!ci Narodowej
– Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, s!dziego s"du apelacyjnego
lub okr!gowego b"d( wojskowego s"du
okr!gowego albo co najmniej przez okres
dwunastu lat przed powo#aniem wykonywa#
zawód adwokata, radcy prawnego lub nota-
riusza.
2. Na stanowisko prokuratora prokuratury apela-
cyjnej mo&e by' powo#any ten, kto spe#niaj"c
warunki do obj!cia stanowiska prokuratora
prokuratury powszechnej, ma co najmniej
sze$cioletni okres pracy na stanowisku proku-
ratora lub s!dziego, w tym co najmniej trzy-
letni okres pracy na stanowisku prokuratora
prokuratury okr!gowej, prokuratora wojskowej
prokuratury okr!gowej lub prokuratora Insty-
tutu Pami!ci Narodowej – Komisji )cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s!-
dziego s"du okr!gowego lub wojskowego s"-
du okr!gowego albo co najmniej przez okres
o$miu lat przed powo#aniem wykonywa# za-

15
wód adwokata, radcy prawnego lub no-
tariusza.
3. Na stanowisko prokuratora prokuratury okr!-
gowej mo&e by' powo#any ten, kto spe#niaj"c
warunki do obj!cia stanowiska prokuratora
prokuratury powszechnej, ma co najmniej
czteroletni okres pracy na stanowisku proku-
ratora prokuratury rejonowej, prokuratora
wojskowej prokuratury garnizonowej, prokura-
tora Instytutu Pami!ci Narodowej – Komisji
)cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, s!dziego s"du powszechnego lub
wojskowego albo co najmniej przez okres
sze$ciu lat przed powo#aniem wykonywa# za-
wód adwokata, radcy prawnego lub no-
tariusza.
4. Wymagany sta&, o którym mowa w ust. 1-3,
nie dotyczy osób wskazanych w art. 14 ust. 3
pkt 1.”;
12) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokurator Generalny mo&e odwo#a' prokuratora
jednostki organizacyjnej prokuratury, je&eli proku-
rator, mimo dwukrotnego ukarania przez s"d
dyscyplinarny kar" wymienion" w art. 67 ust. 1
pkt 2-4 lub art. 113 pkt 2-4, pope#ni# przewinienie
s#u&bowe, a w tym dopu$ci# si! oczywistej obrazy
przepisów prawa lub uchybi# godno$ci urz!du
prokuratorskiego; przed podj!ciem decyzji Proku-
rator Generalny wys#uchuje wyja$nie% prokurato-
ra, chyba &e nie jest to mo&liwe, oraz zasi!ga
odpowiednio opinii zebrania prokuratorów Proku-
ratury Generalnej lub Naczelnej Prokuratury

16
Wojskowej albo opinii w#a$ciwego zgromadzenia
prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.”,
b) po ust. 4 dodaje si! ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Prawomocne orzeczenie s"du dyscyplinarnego
o wydaleniu ze s#u&by prokuratorskiej oraz pra-
womocne orzeczenie s"du orzekaj"ce wobec
prokuratora $rodek karny pozbawienia praw pu-
blicznych, zakazu zajmowania stanowiska proku-
ratora, degradacji lub wydalenia z zawodowej
s#u&by wojskowej poci"ga za sob" z mocy prawa
utrat! stanowiska prokuratora; stosunek s#u&bo-
wy prokuratora wygasa z chwil" uprawomocnie-
nia si! orzeczenia.
4b. W wypadku uchylenia orzeczenia s"du dyscypli-
narnego o wydaleniu ze s#u&by prokuratorskiej
przez S"d Najwy&szy w wyniku kasacji, o której
mowa w art. 83 ust. 2, prokuratora przywraca si!
do s#u&by na dotychczas zajmowanym stanowi-
sku z zachowaniem ci"g#o$ci stosunku s#u&bo-
wego i z prawem do wynagrodzenia za okres fak-
tycznego pozostawania poza s#u&b".”;
13) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi
prokuratury s": Prokuratura Generalna oraz
prokuratury apelacyjne, okr!gowe i rejonowe.
Prokuratura Generalna zapewnia obs#ug!
Prokuratora Generalnego.
2. Prokuratur" Generaln" kieruje Prokurator
Generalny, który jest prokuratorem prze#o&o-
nym prokuratorów powszechnych i wojsko-
wych jednostek organizacyjnych prokuratury
oraz prokuratorów Instytutu Pami!ci Narodo-

17
wej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu.
3. Prokuratur" apelacyjn" kieruje prokurator
apelacyjny. Prokurator apelacyjny jest proku-
ratorem prze#o&onym prokuratorów prokuratu-
ry apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okr!-
gowych oraz prokuratorów prokuratur rejono-
wych na obszarze dzia#ania prokuratury ape-
lacyjnej.
4. Prokuratur" okr!gow" kieruje prokurator
okr!gowy. Prokurator okr!gowy jest prokura-
torem prze#o&onym prokuratorów prokuratury
okr!gowej oraz prokuratorów rejonowych
i prokuratorów prokuratur rejonowych na ob-
szarze dzia#ania prokuratury okr!gowej.
5. Prokuratur" rejonow" kieruje prokurator rejo-
nowy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem
prze#o&onym prokuratorów pe#ni"cych czyn-
no$ci w prokuraturze rejonowej.
6. Zast!pca prokuratora apelacyjnego kieruje
prokuratur" apelacyjn" w zakresie ustalonym
przez prokuratora apelacyjnego i w tym za-
kresie jest prokuratorem prze#o&onym proku-
ratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów
prokuratur okr!gowych oraz prokuratorów
prokuratur rejonowych na obszarze dzia#ania
prokuratury apelacyjnej.
7. Przepis ust. 6 stosuje si! odpowiednio do za-
st!pcy prokuratora okr!gowego i zast!pcy
prokuratora rejonowego – na obszarze dzia-
#ania, odpowiednio, prokuratury okr!gowej lub
prokuratury rejonowej.

18
8. Prokuratur! apelacyjn" tworzy si! dla obsza-
ru w#a$ciwo$ci co najmniej dwóch prokuratur
okr!gowych. Prokuratur! okr!gow" tworzy
si! dla obszaru w#a$ciwo$ci co najmniej
dwóch prokuratur rejonowych. Prokuratur! re-
jonow" tworzy si! dla jednej lub wi!kszej licz-
by gmin; w uzasadnionych wypadkach mo&e
by' utworzona wi!cej ni& jedna prokuratura
rejonowa w obr!bie tej samej gminy.
9. Minister Sprawiedliwo$ci, w drodze rozporz"-
dzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne,
okr!gowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby
i obszary w#a$ciwo$ci, maj"c na wzgl!dzie
zapewnienie w#a$ciwego funkcjonowania tych
jednostek.
10. Minister Sprawiedliwo$ci, w drodze rozporz"-
dzenia, okre$la w#a$ciwo$' powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury
w sprawach o poszczególne rodzaje prze-
st!pstw niezale&nie od miejsca ich pope#nie-
nia oraz w sprawach cywilnych, administra-
cyjnych, w sprawach o wykroczenia, a tak&e
w innych post!powaniach prowadzonych na
podstawie ustaw, maj"c na wzgl!dzie sku-
teczne zwalczanie przest!pczo$ci i zapew-
nienie sprawno$ci post!powa% – niezale&nie
od ogólnej w#a$ciwo$ci powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury.
11. Minister Sprawiedliwo$ci, w drodze rozporz"-
dzenia, tworzy i znosi o$rodki zamiejscowe
prokuratur okr!gowych lub rejonowych poza
siedzib" prokuratury, maj"c na wzgl!dzie za-

19
pewnienie w#a$ciwego funkcjonowania tych
jednostek.
12. Pracownicy zniesionego o$rodka zamiejsco-
wego przechodz" do prokuratury, której o$ro-
dek zamiejscowy zosta# zniesiony.
13. W Prokuraturze Generalnej tworzy si!, w za-
le&no$ci od potrzeb, departamenty i biura.
W ramach departamentów i biur mog" by'
tworzone wydzia#y lub inne komórki organiza-
cyjne. W prokuraturach apelacyjnych i okr!-
gowych mog" by' tworzone wydzia#y
oraz – samodzielne lub wchodz"ce w sk#ad
wydzia#ów – dzia#y. W prokuraturach rejono-
wych mog" by' tworzone dzia#y lub sekcje.
14. Wydzia#y do spraw przest!pczo$ci zorgani-
zowanej i korupcji tworzy si! w prokuraturach
apelacyjnych.
15. Departamentami i biurami Prokuratury Gene-
ralnej kieruj" dyrektorzy, wydzia#ami depar-
tamentów i biur Prokuratury Generalnej
oraz wydzia#ami w prokuraturach apelacyj-
nych i okr!gowych – naczelnicy, a dzia#ami
w prokuraturach apelacyjnych, okr!gowych
i rejonowych, sekcjami w prokuraturach rejo-
nowych oraz o$rodkami zamiejscowymi pro-
kuratur okr!gowych i rejonowych – kiero-
wnicy. W zale&no$ci od potrzeb, dyrektorzy
departamentów i biur Prokuratury Generalnej
mog" mie' zast!pców. W prokuraturach rejo-
nowych o obsadzie kadrowej nieprzekracza-
j"cej sze$ciu prokuratorów komórkami orga-
nizacyjnymi kieruj" bezpo$rednio prokurator
rejonowy lub jego zast!pca.

20
16. Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi
prokuratury s": Naczelna Prokuratura Woj-
skowa, wojskowe prokuratury okr!gowe oraz
wojskowe prokuratury garnizonowe. W miar!
potrzeby mog" by' tworzone inne rodzaje
wojskowych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury.
17. Naczeln" Prokuratur" Wojskow" kieruje Na-
czelny Prokurator Wojskowy. Naczelny Pro-
kurator Wojskowy jest prokuratorem prze#o-
&onym prokuratorów Naczelnej Prokuratury
Wojskowej oraz pozosta#ych prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury.
18. Wojskow" prokuratur" okr!gow" kieruje woj-
skowy prokurator okr!gowy. Wojskowy proku-
rator okr!gowy jest prokuratorem prze#o&o-
nym prokuratorów wojskowej prokuratury
okr!gowej oraz wojskowych prokuratorów
garnizonowych i prokuratorów wojskowych
prokuratur garnizonowych na obszarze dzia-
#ania wojskowej prokuratury okr!gowej.
19. Wojskow" prokuratur" garnizonow" kieruje
wojskowy prokurator garnizonowy. Wojskowy
prokurator garnizonowy jest prokuratorem
prze#o&onym prokuratorów wojskowej proku-
ratury garnizonowej.
20. Zast!pca Naczelnego Prokuratora Wojsko-
wego, wojskowego prokuratora okr!gowego,
wojskowego prokuratora garnizonowego i kie-
rownika innej wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury kieruje dan" jednostk"
w zakresie ustalonym przez jej kierownika

21
i w tym zakresie jest prokuratorem prze#o&o-
nym prokuratorów danej wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury oraz prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury ni&szego stopnia na obszarze dzia-
#ania danej jednostki.
21. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrem Sprawiedliwo$ci, w drodze roz-
porz"dzenia, tworzy i znosi wojskowe jed-
nostki organizacyjne prokuratury oraz ustala
ich siedziby i terytorialny zakres dzia#ania,
maj"c na wzgl!dzie zapewnienie w#a$ciwego
funkcjonowania tych jednostek.”;
14) w art. 17a:
a) uchyla si! ust. 1 i 2,
b) w ust. 3:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Prokurator Generalny – w stosunku do swoich
zast!pców, prokuratorów pe#ni"cych czynno-
$ci w Prokuraturze Generalnej oraz prokura-
torów apelacyjnych;”,
– uchyla si! pkt 2,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zast!pcy Prokuratora Generalnego, z wy#"-
czeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowe-
go i Dyrektora G#ównej Komisji )cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Insty-
tutu Pami!ci Narodowej, w zakresie zleco-
nych czynno$ci – w stosunku do prokuratorów
pe#ni"cych czynno$ci w Prokuraturze Gene-
ralnej oraz prokuratorów apelacyjnych;”;

22
15) w art. 18:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj" brzmienie:
„1. Minister Sprawiedliwo$ci ustala, w drodze rozpo-
rz"dzenia, regulamin wewn!trznego urz!dowa-
nia powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury okre$laj"cy:
1) wewn!trzn" struktur! organizacyjn" i zada-
nia Prokuratury Generalnej, prokuratur ape-
lacyjnych oraz pozosta#ych powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury,
a tak&e liczb! zast!pców Prokuratora Ge-
neralnego, o których mowa w art. 12 ust. 4,
2) organizacj! pracy i sposób kierowania pra-
c",
3) dysponentów $rodków bud&etowych,
4) formy i tryb sprawowania nadzoru s#u&bo-
wego, w tym przez wizytacje i lustracje,
5) tryb za#atwiania spraw osobowych,
6) organizacj! pracy organów kolegialnych,
7) szczegó#owy porz"dek wykonywania przez
prokuratora czynno$ci w sprawach karnych,
8) sposób realizacji zada% zwi"zanych z udzia-
#em prokuratora w sprawach cywilnych, ro-
dzinnych, opieku%czych oraz ze stosunku
pracy,
9) szczegó#owy porz"dek wykonywania przez
prokuratora czynno$ci w post!powaniu ad-
ministracyjnym i przed s"dami administra-
cyjnymi,
10) tryb dzia#a% podejmowanych przez prokura-
tora w celu zapobie&enia naruszeniom pra-
wa,

23
11) tryb post!powania w sprawach skarg
i wniosków,
uwzgl!dniaj"c potrzeb! zapewnienia skuteczno-
$ci, sprawno$ci post!powania we wszystkich ro-
dzajach spraw, prowadzonych przez prokuratora
lub z jego udzia#em, w tym szybko$'
i efektywno$' dzia#ania, z uwzgl!dnieniem funk-
cjonalno$ci i racjonalno$ci dzia#a% prokuratora
przy jednoczesnym poszanowaniu gwarantowa-
nych ustawowo praw i wolno$ci podmiotów obj!-
tych dzia#aniami prokuratur, oraz potrzeb! usytu-
owania w prokuraturach apelacyjnych wydzia#ów
do spraw przest!pczo$ci zorganizowanej i korup-
cji, komórek organizacyjnych koordynuj"cych za-
dania z zakresu informatyzacji powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz anali-
zy kryminalnej, a tak&e potrzeb! okre$lenia trybu
przeprowadzania przez prokuratury apelacyjne
kontroli podleg#ych prokuratur okr!gowych i rejo-
nowych.
2. Prokurator Generalny okre$la, w drodze zarz"-
dzenia, organizacj! i zakres dzia#ania sekretaria-
tów oraz innych dzia#ów administracji w po-
wszechnych jednostkach organizacyjnych proku-
ratury, bior"c pod uwag! specyfik! zada% jedno-
stek ró&nego stopnia i konieczno$' zapewnienia
racjonalno$ci funkcjonowania prokuratury, a tak-
&e potrzeb! maksymalnego odci"&enia prokura-
torów i innych pracowników merytorycznych od
prac biurowych oraz sprawnego przep#ywu in-
formacji niezb!dnych w pracy prokuratury.”,

24
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Prokurator Generalny w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej okre$li, w drodze za-
rz"dzenia, organizacj! i zakres dzia#ania sekreta-
riatów oraz innych dzia#ów administracji w woj-
skowych jednostkach organizacyjnych prokuratu-
ry, bior"c pod uwag! specyfik! zada% jednostek
ró&nego stopnia i konieczno$' zapewnienia ra-
cjonalno$ci funkcjonowania prokuratury, a tak&e
potrzeb! maksymalnego odci"&enia prokurato-
rów i innych pracowników merytorycznych od
prac biurowych oraz sprawnego przep#ywu in-
formacji niezb!dnych w pracy prokuratury.”;
16) art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W prokuraturze apelacyjnej dzia#a zgromadzenie pro-
kuratorów, które sk#ada si! z prokuratorów prokuratury
apelacyjnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur
okr!gowych i rejonowych dzia#aj"cych na obszarze
w#a$ciwo$ci prokuratury apelacyjnej. Delegatów pro-
kuratorów prokuratur okr!gowych i rejonowych,
w liczbie równej liczbie prokuratorów prokuratury ape-
lacyjnej, wybieraj" na okres dwóch lat, po po#owie,
zebrania prokuratorów prokuratur okr!gowych i ze-
brania prokuratorów prokuratur rejonowych; Prokura-
tor Generalny ustala regulamin wyboru delegatów.”;
17) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Zgromadzenie prokuratorów:
1) wys#uchuje informacji prokuratora apelacyj-
nego o dzia#alno$ci prokuratur i pracy proku-
ratorów oraz wyra&a opini! w tym zakresie;
2) ustala liczb! i wybiera dwie trzecie liczby
cz#onków kolegium prokuratury apelacyjnej;

25
3) wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady
Prokuratorów;
4) wybiera cz#onków s"dów dyscyplinarnych;
5) rozpatruje sprawozdania z dzia#alno$ci kole-
gium prokuratury apelacyjnej i coroczne
sprawozdania z dzia#alno$ci rzecznika dyscy-
plinarnego prokuratora apelacyjnego;
6) wyra&a opinie o kandydatach na prokuratora
apelacyjnego, prokuratorów okr!gowych i re-
jonowych; w wypadku negatywnych opinii
mo&e przedstawi' Prokuratorowi Generalne-
mu w#asnych kandydatów do pe#nienia tych
funkcji;
7) wyra&a opinie w innych sprawach przedsta-
wionych przez prokuratora apelacyjnego lub
kolegium prokuratury apelacyjnej.”;
18) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Kolegium prokuratury apelacyjnej:
1) rozpatruje wnioski wynikaj"ce z wizytacji i lu-
stracji prokuratur;
2) wyra&a opini! o kandydatach na stanowiska
prokuratora prokuratury apelacyjnej i prokura-
tora prokuratury okr!gowej;
3) wyra&a opini! o kandydatach do pe#nienia
funkcji zast!pcy prokuratora apelacyjnego,
zast!pcy prokuratora okr!gowego i zast!pcy
prokuratora rejonowego;
4) wyra&a opini! o kandydacie do pe#nienia
funkcji rzecznika dyscyplinarnego prokuratora
apelacyjnego;

26
5) wyra&a opini! w przedmiocie odwo#ania ze
stanowiska prokuratora prokuratury apelacyj-
nej i prokuratora prokuratury okr!gowej;
6) wnosi do prokuratora apelacyjnego o zwo#a-
nie zgromadzenia prokuratorów;
7) wyra&a opini! w innych sprawach przedsta-
wionych przez prokuratora apelacyjnego.”;
19) art. 22a-23 otrzymuj" brzmienie:
„Art. 22a. 1. Kolegium prokuratury okr!gowej sk#ada si! z
sze$ciu albo dziewi!ciu cz#onków, wybiera-
nych w dwóch trzecich przez zebranie proku-
ratorów prokuratury okr!gowej i delegatów
prokuratur rejonowych oraz z prokuratora
okr!gowego i powo#anych przez niego proku-
ratorów. Przewodnicz"cym kolegium prokura-
tury okr!gowej jest prokurator okr!gowy.
2. Kadencja kolegium prokuratury okr!gowej
trwa dwa lata.
3. Posiedzenia kolegium prokuratury okr!gowej
zwo#uje prokurator okr!gowy z w#asnej inicja-
tywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby
cz#onków kolegium.
Art. 22b. Kolegium prokuratury okr!gowej:
1) wyra&a opini! o kandydatach na asesorów
prokuratorskich;
2) wyra&a opini! o kandydatach na stanowiska
prokuratorów prokuratur rejonowych;
3) wyra&a opini! w przedmiocie odwo#ania ze
stanowiska prokuratora prokuratury rejono-
wej;
4) wnosi do prokuratora apelacyjnego o zwo#a-
nie zgromadzenia prokuratorów;

27
5) wyra&a opini! w innych sprawach przedsta-
wionych przez prokuratora okr!gowego.
Art. 23. 1. Krajowa Rada Prokuratorów sk#ada si!
z 25 cz#onków. W jej sk#ad wchodz": Mini-
ster Sprawiedliwo$ci, Prokurator Generalny,
przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, czterech pos#ów, dwóch senatorów,
prokurator wybrany przez zebranie prokurato-
rów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, proku-
rator wybrany przez zebranie prokuratorów
Instytutu Pami!ci Narodowej – Komisji )ciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
trzech prokuratorów wybranych przez zebra-
nie prokuratorów Prokuratury Generalnej, je-
denastu prokuratorów wybranych przez
zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach
apelacyjnych.
2. Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów trwa
cztery lata.
3. Krajowa Rada Prokuratorów dzia#a na podsta-
wie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Osoba powo#ana przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej pe#ni swoj" funkcj! w Krajo-
wej Radzie Prokuratorów bez oznaczania
okresu kadencji i mo&e by' odwo#ana
w ka&dym czasie. Mandat osoby powo#anej
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wygasa najpó(niej w ci"gu trzech miesi!cy po
zako%czeniu kadencji Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spo-
$ród pos#ów czterech cz#onków Krajowej Ra-
dy Prokuratorów na okres swojej kadencji.

28
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spo-
$ród senatorów dwóch cz#onków Krajowej
Rady Prokuratorów na okres swojej kadencji.
6. Prokurator mo&e pe#ni' funkcj! wybieranego
cz#onka Krajowej Rady Prokuratorów tylko
dwie kadencje.”;
20) po art. 23 dodaje si! art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a. 1. Mandat wybieranego cz#onka Krajowej Rady
Prokuratorów wygasa przed up#ywem kaden-
cji w razie:
1) $mierci;
2) zrzeczenia si! mandatu;
3) z#o&enia niezgodnego z prawd" o$wiad-
czenia lustracyjnego, stwierdzonego pra-
womocnym orzeczeniem s"du;
4) odwo#ania przez organ, który dokona# wy-
boru;
5) wyga$ni!cia mandatu pos#a albo senatora;
6) wyga$ni!cia albo rozwi"zania stosunku
s#u&bowego prokuratora;
7) przeniesienia prokuratora w stan spoczyn-
ku.
2. Mandat cz#onków Krajowej Rady Prokurato-
rów b!d"cych pos#ami albo senatorami, w ra-
zie up#ywu kadencji Sejmu i Senatu, wygasa
wraz z wyborem cz#onków Krajowej Rady
Prokuratorów wybranych przez Sejm i Senat
nast!pnej kadencji.
3. Zrzeczenie si! mandatu w Krajowej Radzie
Prokuratorów jest skuteczne z chwil" powia-
domienia o tym na pi$mie Przewodnicz"cego
Krajowej Rady Prokuratorów.”;

29
21) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Krajowa Rada Prokuratorów w szczególno$ci:
1) stoi na stra&y niezale&no$ci prokuratorów;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych doty-
cz"cych prokuratury;
3) wys#uchuje informacji Prokuratora General-
nego o dzia#alno$ci prokuratury i wyra&a opi-
nie w tym zakresie;
4) wybiera kandydata na stanowisko Prokurato-
ra Generalnego, którego przedstawia Mini-
strowi Sprawiedliwo$ci;
5) wyst!puje z wnioskiem do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej o odwo#anie ze stano-
wiska Prokuratora Generalnego w wypadku
wskazanym w art. 10d ust. 2 pkt 2;
6) wyra&a opini! w przedmiocie wniosku Preze-
sa Rady Ministrów o odwo#anie Prokuratora
Generalnego przed up#ywem kadencji w wy-
padkach wskazanych w art. 10d ust. 2 pkt 2,
w art. 10e ust. 7 oraz w art. 10f ust. 2;
7) wyst!puje do s"du dyscyplinarnego o poci"-
gni!cie Prokuratora Generalnego do odpo-
wiedzialno$ci dyscyplinarnej oraz wyznacza
przedstawiciela do wyst!powania przed s"-
dem dyscyplinarnym;
8) rozpatruje coroczne sprawozdania z dzia#al-
no$ci Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora
Generalnego;
9) wyra&a opinie o przedstawionych jej przez
Prokuratora Generalnego kandydatach na
stanowiska prokuratorów Prokuratury Gene-
ralnej;

30
10) zajmuje stanowisko w sprawie wyra&enia zgo-
dy na odwo#anie w trakcie trwania kadencji
z pe#nienia funkcji prokuratora apelacyjnego,
prokuratora okr!gowego i prokuratora re-
jonowego oraz ich zast!pców z powodów
okre$lonych w art. 13c ust. 1 pkt 4;
11) opiniuje wnioski o wyra&enie zgody na dalsze
zajmowanie stanowiska prokuratora po uko%-
czeniu przez prokuratora 65 roku &ycia;
12) opiniuje wyst"pienia prokuratorów w stanie
spoczynku o powrót na stanowisko prokura-
torskie;
13) opiniuje zasady oceny pracy asesorów proku-
ratorskich;
14) wyra&a stanowisko w sprawach dotycz"cych
prokuratur i prokuratorów, wniesionych pod
obrady Krajowej Rady Prokuratorów przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz in-
ne organy w#adzy publicznej i organy kole-
gialne prokuratury;
15) uchwala zbiór zasad etyki zawodowej proku-
ratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem;
16) opiniuje projekty wytycznych i zarz"dze% Pro-
kuratora Generalnego;
17) wypowiada si! o stanie i rozwoju kadry proku-
ratorskiej oraz kierunkach szkolenia prokura-
torów, asesorów i aplikantów;
18) wyra&a stanowisko co do okresowych ocen
realizacji zada% prokuratury;
19) wypowiada si! co do kierunków dzia#a% po-
dejmowanych w celu doskonalenia kwalifikacji

31
zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich
pracy;
20) opiniuje prokuratorów – kandydatów na Dy-
rektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
S"dów Powszechnych i Prokuratury;
21) wskazuje 2 cz#onków Rady Programowej Kra-
jowego Centrum Szkolenia Kadr S"dów Po-
wszechnych i Prokuratury;
22) ustala ogóln" liczb! cz#onków s"dów dyscy-
plinarnych oraz wskazuje liczb! cz#onków s"-
dów dyscyplinarnych wybieranych przez ze-
branie prokuratorów Prokuratury Generalnej
i zgromadzenia prokuratorów w prokuratu-
rach apelacyjnych.”;
22) po art. 24 dodaje si! art. 24a i 24b w brzmieniu:
„Art. 24a. 1. Krajowa Rada Prokuratorów powo#uje i odwo-
#uje ze swego grona Przewodnicz"ce-
go, dwóch wiceprzewodnicz"cych i sekreta-
rza. Przewodnicz"cy i wiceprzewodnicz"cy
Krajowej Rady Prokuratorów nie mog" pe#ni'
swoich funkcji d#u&ej ni& przez 2 kadencje.
2. Krajowa Rada Prokuratorów obraduje na po-
siedzeniach. Posiedzenia Krajowej Rady Pro-
kuratorów zwo#uje Przewodnicz"cy Krajowej
Rady Prokuratorów z w#asnej inicjatywy co
najmniej raz na dwa miesi"ce lub na wniosek
jednej trzeciej jej cz#onków albo na wniosek
Prokuratora Generalnego.
Art. 24b. Obs#ug! finansowo-administracyjn" i kancelaryj-
n" Krajowej Rady Prokuratorów zapewnia Proku-
ratura Generalna.”;
23) w art. 49 ust. 4 i 5 otrzymuj" brzmienie:

32
„4. O zamiarze podj!cia dodatkowego zatrudnienia, o któ-
rym mowa w ust. 1, a tak&e o podj!ciu innego zaj!cia
lub sposobu zarobkowania, prokurator prokuratury
apelacyjnej oraz prokurator prokuratury okr!gowej
zawiadamia w#a$ciwego prokuratora apelacyjnego al-
bo okr!gowego, a prokuratorzy Prokuratury General-
nej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okr!gowi
– Prokuratora Generalnego. Prokurator prokuratury re-
jonowej kieruje zawiadomienie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, do w#a$ciwego prokuratora
okr!gowego.
5. W#a$ciwy prokurator apelacyjny albo okr!gowy w sto-
sunku do podleg#ego mu prokuratora, a Prokurator
Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury
Generalnej, prokuratora apelacyjnego i prokuratora
okr!gowego wydaje decyzj! o sprzeciwie wobec za-
miaru podj!cia zatrudnienia na stanowisku dydaktycz-
nym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole
wy&szej, je&eli uzna, &e b!dzie ono przeszkadza#o
w pe#nieniu obowi"zków prokuratora, oraz wobec po-
dejmowania lub kontynuowania innego zaj!cia, które
przeszkadza w pe#nieniu obowi"zków prokuratora albo
przynosi ujm! godno$ci jego urz!du lub os#abia za-
ufanie do jego bezstronno$ci.”;
24) w art. 49a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor G#ównej
Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy
Prokuratury Generalnej, prokuratorzy Naczelnej Pro-
kuratury Wojskowej, prokuratorzy G#ównej Komisji
)cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pro-
kuratorzy Biura Lustracyjnego, prokuratorzy apelacyj-
ni, wojskowi prokuratorzy okr!gowi oraz naczelnicy

33
oddzia#owych komisji i naczelnicy oddzia#owych biur
lustracyjnych o$wiadczenie, o którym mowa w ust. 1,
sk#adaj" Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje
analizy danych zawartych w o$wiadczeniach w termi-
nie do dnia 30 czerwca ka&dego roku.”;
25) w art. 50:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokurator Generalny mo&e delegowa' prokura-
tora powszechnej jednostki organizacyjnej proku-
ratury, a prokuratora wojskowej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, do innej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury, a na wniosek Ministra Spra-
wiedliwo$ci tak&e do Ministerstwa Sprawiedliwo-
$ci lub innej jednostki organizacyjnej podleg#ej
Ministrowi Sprawiedliwo$ci albo przez niego nad-
zorowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora.
Prokurator Generalny w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej mo&e równie& delego-
wa' prokuratora powszechnej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury do wojskowej jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury. Delegowanie na okres
d#u&szy ni& sze$' miesi!cy w ci"gu roku mo&e
nast"pi' tylko za zgod" prokuratora.”,
b) uchyla si! ust. 1a,
c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci, Prokuratury
Generalnej albo Krajowego Centrum Szkolenia
Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury mo&e
by' delegowany jedynie prokurator wyró&niaj"cy
si! wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz

34
wykazuj"cy znajomo$' problematyki w zakresie
powierzanych mu obowi"zków.”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prokurator delegowany do innej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury, z wyj"tkiem Prokuratury
Generalnej, po sze$ciu miesi"cach delegowania
uzyskuje na pozosta#y okres delegacji prawo do
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podsta-
wowej, przewidzianego dla prokuratora
tej jednostki.”,
e) uchyla si! ust. 4a,
f) ust. 6b otrzymuje brzmienie:
„6b. Prokurator delegowany do Ministerstwa
Sprawiedliwo$ci lub do Prokuratury Gene-
ralnej ma prawo do wynagrodzenia zasad-
niczego przys#uguj"cego mu na zajmowa-
nym stanowisku prokuratorskim oraz dodat-
ku za d#ugoletni" prac!. W okresie delego-
wania prokurator otrzymuje dodatek funk-
cyjny okre$lony w rozporz"dzeniu wydanym
na podstawie art. 62 ust. 2.”,
g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W okresie delegowania, o którym mowa
w ust. 6b, ze wzgl!du na charakter pracy
i zakres wykonywanych zada%, prokurato-
rowi mo&e by' przyznany odpowiednio
przez Ministra Sprawiedliwo$ci lub Prokura-
tora Generalnego dodatek specjalny w kwo-
cie nieprzekraczaj"cej 40 % #"cznie wyna-
grodzenia zasadniczego i dodatku funkcyj-
nego. Dodatek przyznaje si! na czas okre-

35
$lony, a w indywidualnych wypadkach – tak-
&e na czas nieokre$lony.”,
h) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Minister Sprawiedliwo$ci okre$li, w drodze
rozporz"dzenia, tryb i szczegó#owe warunki
delegowania prokuratorów do pe#nienia obo-
wi"zków w Prokuraturze Generalnej lub
Ministerstwie Sprawiedliwo$ci, a tak&e pe#-
nienia czynno$ci administracyjnych lub pro-
wadzenia zaj!' szkoleniowych w Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszech-
nych i Prokuratury oraz tryb i szczegó#owe
warunki realizacji prawa do nieodp#atnego
zakwaterowania i zwrotu kosztów zamiesz-
kania w miejscu delegowania, w tym mak-
symaln" wysoko$' zwrotu kosztów faktycz-
nie poniesionych oraz wysoko$' miesi!cz-
nego rycza#tu, przy uwzgl!dnieniu mo&liwo-
$ci zró&nicowania jego wysoko$ci w zale&-
no$ci od miejscowo$ci delegowania, a tak&e
tryb, szczegó#owe warunki i zakres innych
$wiadcze%, maj"c na wzgl!dzie zakres
$wiadcze% przys#uguj"cych pracownikom
odbywaj"cym podró&e s#u&bowe i czasowo
przenoszonym oraz konieczno$' zapewnie-
nia warunków do prawid#owego wykonywa-
nia obowi"zków i powierzonej prokuratorowi
funkcji.”;
26) w art. 51a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Prokurator Generalny – z tytu#u wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej prokuratora apelacyjnego,
prokuratora Prokuratury Generalnej, Dyrektora G#ów-
nej Komisji, Dyrektora Biura Lustracyjnego, prokurato-

36
ra delegowanego do wykonywania czynno$ci w Mini-
sterstwie Sprawiedliwo$ci lub w Prokuraturze Gene-
ralnej oraz Naczelnego Prokuratora Wojskowego,
w sytuacji gdy wymieniony nie jest uprawniony do od-
powiednich $wiadcze% odszkodowawczych z tytu#u
pe#nienia czynnej s#u&by wojskowej;”;
27) art. 54 i art. 54a otrzymuj" brzmienie:
„Art. 54. 1. Prokurator nie mo&e by' poci"gni!ty do od-
powiedzialno$ci karnej ani tymczasowo
aresztowany bez zezwolenia s"du dyscypli-
narnego, a zatrzymany – bez zgody prze#o-
&onego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to za-
trzymania na gor"cym uczynku pope#nienia
przest!pstwa. Do wydania zezwolenia na po-
ci"gni!cie prokuratora do odpowiedzialno$ci
karnej wolno przedsi!wzi"' tylko czynno$ci
niecierpi"ce zw#oki, zawiadamiaj"c o tym nie-
zw#ocznie prokuratora prze#o&onego.
2. Do czasu rozstrzygni!cia wniosku o zezwole-
nie na poci"gni!cie prokuratora do odpowie-
dzialno$ci karnej lub #"cznego wniosku o ze-
zwolenie na poci"gni!cie prokuratora do od-
powiedzialno$ci karnej i tymczasowe aresz-
towanie prokuratora, s"d dyscyplinarny mo&e
poleci' niezw#oczne zwolnienie prokuratora
zatrzymanego na gor"cym uczynku.
3. Wniosek o zezwolenie na poci"gni!cie proku-
ratora do odpowiedzialno$ci karnej, je&eli nie
pochodzi od prokuratora, powinien by' spo-
rz"dzony i podpisany przez adwokata albo
radc! prawnego b!d"cego pe#nomocnikiem.
4. Je&eli wniosek o zezwolenie na poci"gni!cie
prokuratora do odpowiedzialno$ci karnej lub

37
wniosek o zezwolenie na tymczasowe aresz-
towanie prokuratora nie odpowiada warun-
kom formalnym pisma procesowego okre$lo-
nym w Kodeksie post!powania karnego,
przewodnicz"cy s"du dyscyplinarnego od-
mawia jego przyj!cia. Na zarz"dzenie o od-
mowie przyj!cia wniosku przys#uguje za&ale-
nie do s"du dyscyplinarnego w terminie
siedmiu dni od daty jego dor!czenia.
5. Uchwa#! zezwalaj"c" na poci"gni!cie proku-
ratora do odpowiedzialno$ci karnej oraz
uchwa#! zezwalaj"c" na tymczasowe aresz-
towanie prokuratora wydaje si!, je&eli zacho-
dzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie
pope#nienia przez niego przest!pstwa. S"d
dyscyplinarny rozpoznaje wniosek na posie-
dzeniu, w terminie czternastu dni od daty jego
otrzymania.
6. S"d dyscyplinarny orzeka wy#"cznie na pod-
stawie tre$ci wniosku i dowodów za#"czonych
przez wnioskodawc!. S"d dyscyplinarny mo-
&e wezwa' prokuratora, którego wniosek do-
tyczy, do z#o&enia pisemnego o$wiadczenia
lub do osobistego stawiennictwa celem ode-
brania od niego ustnego o$wiadczenia.
7. Prokurator, którego dotyczy post!powanie,
ma prawo wgl"du do dokumentów, które zo-
sta#y za#"czone do wniosku. Je&eli prokurator,
kieruj"c wniosek do s"du dyscyplinarnego
zastrzeg#, &e dokumenty te lub ich cz!$' nie
mog" by' udost!pnione z uwagi na dobro po-
st!powania przygotowawczego, w przedmio-
cie zastrze&enia rozstrzyga s"d dyscyplinar-

38
ny. Orzeczenie s"du dyscyplinarnego jest
ostateczne.
8. Rozstrzygaj"c w przedmiocie wniosku o ze-
zwolenie na poci"gni!cie prokuratora do od-
powiedzialno$ci karnej, wniosku o zezwolenie
na tymczasowe aresztowanie prokuratora lub
zastrze&enia, o którym mowa w ust. 7 zdanie
2, s"d dyscyplinarny podejmuje uchwa#!
wi!kszo$ci" g#osów. Uchwa#a zawiera roz-
strzygni!cie wraz z uzasadnieniem.
9. Uchwa#! dor!cza si! niezw#ocznie wniosko-
dawcy, prokuratorowi, którego wniosek doty-
czy, i rzecznikowi dyscyplinarnemu.
10. W terminie siedmiu dni od dor!czenia uchwa-
#y odmawiaj"cej zezwolenia na poci"gni!cie
prokuratora do odpowiedzialno$ci karnej lub
zastosowanie wobec niego tymczasowego
aresztowania, wnioskodawcy oraz rzeczniko-
wi dyscyplinarnemu przys#uguje za&alenie do
Odwo#awczego S"du Dyscyplinarnego,
a w sprawie prokuratora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury – do S"du Dyscy-
plinarnego w Naczelnej Prokuraturze Woj-
skowej w drugiej instancji. W tym samym ter-
minie prokuratorowi przys#uguje za&alenie na
uchwa#! zezwalaj"c" na poci"gni!cie go do
odpowiedzialno$ci karnej lub zastosowanie
wobec niego tymczasowego aresztowania.
11. Przewodnicz"cy Odwo#awczego S"du Dyscy-
plinarnego lub S"du Dyscyplinarnego w Na-
czelnej Prokuraturze Wojskowej w drugiej in-
stancji przesy#a odpisy odwo#a% pozosta#ym
podmiotom uczestnicz"cym w post!powaniu,

39
którym przys#uguje prawo do pisemnego
ustosunkowania si! do odwo#ania w terminie
siedmiu dni od daty ich dor!czenia.
12. Odwo#awczy S"d Dyscyplinarny lub S"d Dys-
cyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Woj-
skowej w drugiej instancji orzeka na rozpra-
wie z udzia#em wnioskodawcy, prokuratora,
którego wniosek dotyczy, oraz rzecznika dys-
cyplinarnego. Niestawiennictwo stron nie sta-
nowi przeszkody do rozpoznania sprawy,
chyba &e Odwo#awczy S"d Dyscyplinarny lub
S"d Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze
Wojskowej w drugiej instancji postanowi ina-
czej.
13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
artykule, do post!powania przed s"dem dys-
cyplinarnym i Odwo#awczym S"dem Dyscy-
plinarnym lub S"dem Dyscyplinarnym w Na-
czelnej Prokuraturze Wojskowej w drugiej in-
stancji w sprawach o zezwolenie na poci"-
gni!cie prokuratora do odpowiedzialno$ci
karnej oraz o zezwolenie na zastosowanie
wobec niego tymczasowego aresztowania lub
orzeczenia w przedmiocie zastrze&enia,
o którym mowa w ust. 7, stosuje si! przepisy
o post!powaniu dyscyplinarnym.
Art. 54a. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dys-
cyplinarnie.”;
28) uchyla si! art. 54b i art. 54c;
29) uchyla si! art. 59;
30) w art. 62 w ust. 1 i ust. 1l wyrazy „Prokuratury Krajowej”
zast!puje si! wyrazami „Prokuratury Generalnej”;

40
31) w art. 62a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do prokuratorów stosuje si! odpowiednio,
z zastrze&eniem ust. 2-5, przepisy art. 69-71, art. 73
i 74, art. 76, art. 85 § 4, art. 99-102 i art. 104 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s"dów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó(n. zm.2)).
Je&eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowi" inaczej,
przewidziane w ustawie – Prawo o ustroju s"dów po-
wszechnych uprawnienia Krajowej Rady S"downictwa
i Ministra Sprawiedliwo$ci przys#uguj" w stosunku do
prokuratorów odpowiednio Krajowej Radzie Prokurato-
rów i Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kole-
giów i prezesów w#a$ciwych s"dów – w#a$ciwym proku-
ratorom prze#o&onym.”;
32) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wymierzenie kary okre$lonej w ust. 1 pkt 2-4 poci"ga
za sob" pozbawienie mo&liwo$ci awansowania przez
okres trzech lat oraz niemo&no$' udzia#u w tym okre-
sie w kolegium prokuratury okr!gowej, w kolegium
prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokurato-
rów, w Krajowej Radzie Prokuratorów i w s"dzie dys-
cyplinarnym.”;
33) w art. 70 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. S"dy dyscyplinarne s" ponadto w#a$ciwe do orzekania
w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 7a oraz
w art. 54 i art. 54a.”;
34) w art. 99 po ust. 1 dodaje si! ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Postanowienia o zawieszeniu post!powania, posta-
nowienia ko%cz"ce post!powanie przygotowawcze,
akty oskar&enia oraz $rodki odwo#awcze sporz"dzone
przez asesora podlegaj" aprobacie prokuratora bez-

41
po$rednio prze#o&onego. Aprobata polega na akcep-
tacji projektu decyzji.”;
35) w art. 100a:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Asystent prokuratora w Prokuraturze Generalnej wy-
konuje tak&e inne czynno$ci, zlecone przez prze#o-
&onego.”,
b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Asystenci prokuratora w Prokuraturze Generalnej
s" zatrudniani na zasadach okre$lonych
w art. 471 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrze$nia
1982 r. o pracownikach urz!dów pa%stwowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z pó(n. zm.3)).”;
36) po rozdziale 6a dodaje si! rozdzia# 6b w brzmieniu:
„Rozdzia# 6b
Bud&et powszechnych jednostek organizacyjnych proku-
ratury.
Art. 101b. 1. Dochody i wydatki powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury stanowi" w bu-
d&ecie pa%stwa odr!bn" cz!$' z zastrze&e-
niem ust. 2.
2. Wydatki na szkolenie i doskonalenie zawodo-
we kadr powszechnych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury realizowane przez Krajo-
we Centrum Szkolenia Kadr S"dów Po-
wszechnych i Prokuratury pokrywane s"
z bud&etu pa%stwa z cz!$ci, której dysponen-
tem jest Minister Sprawiedliwo$ci.
Art. 101c. Dysponentem cz!$ci bud&etowej odpowiadaj"cej
prokuraturze jest Prokurator Generalny, z za-
strze&eniem art. 108 ust. 1a ustawy, o której
mowa w art. 1 oraz art. 121 ust. 2 ustawy z dnia

42
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó(n. zm.4)).”.
37) w art. 116 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Prokuraturze Generalnej i Naczelnej Prokuraturze
Wojskowej;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zaj-


muj"cych kierownicze stanowiska pa%stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z pó(n.
zm.5)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Marsza#ka Sejmu, Marsza#ka Senatu, Prezesa Rady Mini-
strów, wicemarsza#ka Sejmu, wicemarsza#ka Senatu, wi-
ceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwy&szej Izby
Kontroli, Prezesa Trybuna#u Konstytucyjnego, ministra,
Prokuratora Generalnego, Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, Prezesa Instytutu Pami!ci Narodowej – Ko-
misji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Przewodnicz"cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa%stwa, wice-
prezesa Trybuna#u Konstytucyjnego, wiceprezesa Naj-
wy&szej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa
Kancelarii Senatu, zast!pcy Szefa Kancelarii Sejmu, za-
st!pcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, G#ównego Inspektora Pracy, zast!pcy
G#ównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura
Wyborczego,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze


(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z pó(n. zm.6)) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. Osoby, które wykonywa#y zawód s!dziego lub pro-
kuratora, nie mog" w ci"gu dwóch lat od zaprzesta-

43
nia wykonywania tego zawodu wykonywa' zawodu
adwokata w okr!gu tej izby adwokackiej, w której
zajmowa#y powy&sze stanowisko. Zakaz ten nie do-
tyczy s!dziów Trybuna#u Konstytucyjnego i Trybuna-
#u Stanu, S"du Najwy&szego, s!dziów Naczelnego
S"du Administracyjnego oraz prokuratorów Prokura-
tury Generalnej.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu po-


s#a i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z pó(n. zm.7)) w art. 7b ust. 1
otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o wyra&enie zgody na poci"gni!cie pos#a lub
senatora do odpowiedzialno$ci karnej w sprawie o prze-
st!pstwo $cigane z oskar&enia publicznego sk#ada si! za
po$rednictwem Prokuratora Generalnego.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post!powania


karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pó(n. zm.8)) w art. 45 uchyla si! § 1c.

Art. 6. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o $wiadku koronnym


(Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232) wprowadza si! nast!puj"ce zmiany:
1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu
z zezna% $wiadka koronnego wydaje s"d okr!gowy
w#a$ciwy dla miejsca prowadzenia post!powania
przygotowawczego na wniosek prokuratora prowa-
dz"cego lub nadzoruj"cego post!powanie przygo-
towawcze, z#o&ony po uzyskaniu zgody Prokuratora
Generalnego.”;
2) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Za&alenie w przedmiocie wydania dokumentów,
przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub opera-

44
cji plastycznej, o których mowa w art. 14, rozpoznaje
Prokurator Generalny.”;
3) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienia Prokuratora Generalnego, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i art. 18 ust. 5, przys#uguj" od-
powiednio Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowe-
mu.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyj-


nym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z pó(n. zm.9)) wprowadza si! nast!puj"ce zmia-
ny:
1) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W Zgromadzeniu Ogólnym maj" prawo wzi"' udzia#
przewodnicz"cy zainteresowanych komisji sejmo-
wych, komisji senackich, Prezes Najwy&szej Izby
Kontroli, Minister Sprawiedliwo$ci, Prokurator Gene-
ralny, Pierwszy Prezes S"du Najwy&szego, Prezes
Naczelnego S"du Administracyjnego, Rzecznik
Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.”;
2) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W sprawach rozpoznawanych przez Trybuna# w pe#-
nym sk#adzie uczestniczy Prokurator Generalny lub
jego zast!pca. W sprawach rozpoznawanych
w innych sk#adach uczestniczy prokurator Prokuratu-
ry Generalnej.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa-


dzenia dzia#alno$ci gospodarczej przez osoby pe#ni"ce funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) w art. 8 ust. 3 i 4 otrzymuj" brzmienie:
„3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza#ek Sejmu,
Marsza#ek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Szef Kancela-
rii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii

45
Senatu, Prezes Trybuna#u Konstytucyjnego, Prezes Naj-
wy&szej Izby Kontroli, Prokurator Generalny, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego S"du Admini-
stracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego,
Przewodnicz"cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
G#ówny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik
Ubezpieczonych sk#adaj" o$wiadczenie, o którym mowa
w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi S"du Najwy&szego.
Pierwszy Prezes S"du Najwy&szego sk#ada o$wiadczenie
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza#ka
Sejmu, Marsza#ka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wi-
cemarsza#ka Sejmu, wicemarsza#ka Senatu, wiceprezesa
Rady Ministrów, Prezesa Trybuna#u Konstytucyjnego, wi-
ceprezesa Trybuna#u Konstytucyjnego, Prezesa Najwy&-
szej Izby Kontroli, wiceprezesa Najwy&szej Izby Kontroli,
Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Prezesa Naczelnego S"du Administracyjnego, wi-
ceprezesa Naczelnego S"du Administracyjnego, Pierw-
szego Prezesa S"du Najwy&szego, Prezesa S"du Naj-
wy&szego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
pierwszego zast!pcy Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego oraz wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego
– przepisu ust. 2 nie stosuje si!.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s"dów


i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z pó(n. zm.10)) wprowadza si! nast!pu-
j"ce zmiany:
1) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prezes lub prokurator kieruj"cy jednostk" organiza-
cyjn" prokuratury, przed przyj!ciem osoby na sta&
urz!dniczy, zasi!ga informacji o niej z Krajowego Re-

46
jestru Karnego oraz zwraca si! do w#a$ciwego organu
Policji o nades#anie informacji o tej osobie, zawieraj"-
cej istotne dla oceny spe#niania wymogu nieposzlako-
wanej opinii, dane o:
1) zachowaniach $wiadcz"cych o naruszaniu przez
ni" porz"dku prawnego,
2) kontaktach ze $rodowiskami przest!pczymi lub
grupami $rodowiskowymi patologii spo#ecznej
i o charakterze tych kontaktów,
3) okoliczno$ciach wskazuj"cych na uzale&nienie
od alkoholu, $rodków odurzaj"cych lub substancji
psychotropowych.”;
2) w art. 5 pkt 4a otrzymuje brzmienie:
„4a) Prokuraturze Generalnej – Prokurator Generalny,”;
3) art. 11a otrzymuje brzmienie:
„Art. 11a. 1. Minister Sprawiedliwo$ci mo&e delegowa'
urz!dnika, za jego zgod", do wykonywania
obowi"zków s#u&bowych w innym s"dzie, Mi-
nisterstwie Sprawiedliwo$ci lub innej jednost-
ce organizacyjnej podleg#ej Ministrowi Spra-
wiedliwo$ci albo przez niego nadzorowanej,
na czas okre$lony, nie d#u&szy ni& dwa lata,
albo na czas nieokre$lony.
2. Minister Sprawiedliwo$ci mo&e delegowa'
urz!dnika do wykonywania obowi"zków s#u&-
bowych w innym s"dzie lub Ministerstwie
Sprawiedliwo$ci, maj"cych siedzib! w tej sa-
mej miejscowo$ci, na czas okre$lony, nie
d#u&szy ni& dwa lata. Delegowanie urz!dnika
mo&e by' powtórzone, bez jego zgody, nie
wcze$niej ni& po up#ywie dwóch lat.

47
3. W#a$ciwy prezes s"du apelacyjnego mo&e de-
legowa' urz!dnika do wykonywania obowi"z-
ków s#u&bowych w innym s"dzie w obszarze
danej apelacji, na warunkach okre$lonych
w ust. 1, na czas okre$lony, nie d#u&szy ni&
rok, a na warunkach okre$lonych w ust. 2
– na czas okre$lony, nie d#u&szy ni& sze$'
miesi!cy. Delegowanie urz!dnika mo&e by'
powtórzone, bez jego zgody, nie wcze$niej
ni& po up#ywie dwóch lat.
4. Minister Sprawiedliwo$ci, je&eli przemawiaj"
za tym potrzeby s"downictwa, mo&e delego-
wa' urz!dnika do wykonywania obowi"zków
s#u&bowych w innym s"dzie lub Ministerstwie
Sprawiedliwo$ci, maj"cych siedzib! w innej
miejscowo$ci, na czas okre$lony, nie d#u&szy
ni& sze$' miesi!cy w ci"gu roku. Delegowa-
nie urz!dnika mo&e by' powtórzone, bez jego
zgody, nie wcze$niej ni& po up#ywie dwóch
lat.
5. Delegowaniu nie podlegaj" urz!dnicy zajmu-
j"cy w s"dzie stanowiska: dyrektora s"du,
zast!pcy dyrektora s"du, kierownika s"du re-
jonowego, g#ównego ksi!gowego, audytora
wewn!trznego.
6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody
zainteresowanego, do s"du lub Ministerstwa
Sprawiedliwo$ci, maj"cego siedzib! w innej
miejscowo$ci, kobiety w ci"&y lub urz!dnika
sprawuj"cego opiek! nad dzieckiem w wieku
do czternastu lat, a tak&e w wypadkach, gdy
stoj" temu na przeszkodzie wa&ne wzgl!dy
osobiste lub rodzinne urz!dnika.

48
7. Urz!dnik delegowany na podstawie ust. 1, na
czas nieokre$lony, mo&e by' odwo#any z de-
legowania, wzgl!dnie z niego ust"pi' za trzy-
miesi!cznym uprzedzeniem.
8. W okresie delegowania urz!dnik ma prawo do
wynagrodzenia przys#uguj"cego mu na do-
tychczas zajmowanym stanowisku i dodatku
za wieloletni" prac!. W przypadku powierze-
nia pe#nienia funkcji w okresie delegowania
urz!dnikowi przys#uguje dodatek funkcyjny
w stawce przewidzianej dla tej funkcji.
9. W okresie delegowania do Ministerstwa
Sprawiedliwo$ci urz!dnik otrzymuje tak&e do-
datek funkcyjny z tytu#u delegowania.
10. Je&eli delegowanie nast!puje do innej miej-
scowo$ci ni& miejscowo$' b!d"ca siedzib"
s"du, w której urz!dnik jest zatrudniony,
przys#uguje mu prawo do bezp#atnego zakwa-
terowania lub zwrotu kosztów zamieszkania
w miejscu delegowania, a tak&e $wiadczenia
dodatkowe, rekompensuj"ce niedogodno$ci
wynikaj"ce z delegowania poza sta#e miejsce
pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot
kosztów noclegu lub rycza#t za nocleg, jedno-
razowy rycza#t z tytu#u przeniesienia, zwrot
kosztów przewozu urz"dzenia domowego.
11. )wiadczenia zwi"zane z delegowaniem
urz!dnika wyp#aca odpowiednio s"d, do któ-
rego urz!dnik zosta# delegowany, albo Mini-
sterstwo Sprawiedliwo$ci.
12. Minister Sprawiedliwo$ci okre$li, w drodze
rozporz"dzenia, szczegó#owe warunki dele-
gowania urz!dników do wykonywania obo-

49
wi"zków s#u&bowych w Ministerstwie Spra-
wiedliwo$ci, wysoko$' dodatku funkcyjnego
z tytu#u delegowania oraz szczegó#owe wa-
runki i zakres $wiadcze% dodatkowych zwi"-
zanych z delegowaniem urz!dników poza sta-
#e miejsce pracy, maj"c na wzgl!dzie poziom
$wiadcze% przys#uguj"cych pracownikom
pa%stwowych jednostek sfery bud&etowej od-
bywaj"cym podró&e s#u&bowe oraz czasowo
przenoszonym.”;
4) po art. 11a dodaje si! art. 11b w brzmieniu:
„Art. 11b. 1. Prokurator Generalny mo&e delegowa'
urz!dnika, za jego zgod", do wykonywania
obowi"zków s#u&bowych w innej jednostce
organizacyjnej prokuratury, a na wniosek Mi-
nistra Sprawiedliwo$ci do Ministerstwa Spra-
wiedliwo$ci lub innej jednostki organizacyjnej
podleg#ej Ministrowi Sprawiedliwo$ci albo
przez niego nadzorowanej, na czas okre$lo-
ny, nie d#u&szy ni& dwa lata, albo na czas
nieokre$lony.
2. Prokurator Generalny mo&e delegowa'
urz!dnika do wykonywania obowi"zków s#u&-
bowych w innej jednostce organizacyjnej pro-
kuratury lub na wniosek Ministra Sprawiedli-
wo$ci do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci, maj"-
cych siedzib! w tej samej miejscowo$ci, na
czas okre$lony, nie d#u&szy ni& dwa lata. De-
legowanie urz!dnika mo&e by' powtórzone,
bez jego zgody, nie wcze$niej ni& po up#ywie
dwóch lat.
3. W#a$ciwy prokurator okr!gowy mo&e delego-
wa' urz!dnika do wykonywania obowi"zków

50
s#u&bowych w innej jednostce organizacyjnej
prokuratury w obszarze danego okr!gu, na
warunkach okre$lonych w ust. 1, na czas
okre$lony, nie d#u&szy ni& rok, a na warun-
kach okre$lonych w ust. 2 – na czas okre$lo-
ny, nie d#u&szy ni& sze$' miesi!cy. Delego-
wanie urz!dnika mo&e by' powtórzone, bez
jego zgody, nie wcze$niej ni& po up#ywie
dwóch lat.
4. Prokurator Generalny, je&eli przemawiaj" za
tym potrzeby prokuratury, mo&e delegowa'
urz!dnika do wykonywania obowi"zków s#u&-
bowych w innej jednostce organizacyjnej pro-
kuratury lub na wniosek Ministra Sprawiedli-
wo$ci do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci, maj"-
cych siedzib! w innej miejscowo$ci, na czas
okre$lony, nie d#u&szy ni& sze$' miesi!cy
w ci"gu roku. Delegowanie urz!dnika mo&e
by' powtórzone, bez jego zgody, nie wcze-
$niej ni& po up#ywie dwóch lat.
5. Delegowaniu nie podlegaj" urz!dnicy zajmu-
j"cy w prokuraturze stanowiska: dyrektora fi-
nansowo-administracyjnego, g#ównego ksi!-
gowego i audytora wewn!trznego.
6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody
zainteresowanego, do prokuratury lub Mini-
sterstwa Sprawiedliwo$ci, maj"cego siedzib!
w innej miejscowo$ci, kobiety w ci"&y lub
urz!dnika sprawuj"cego opiek! nad dziec-
kiem w wieku do czternastu lat, a tak&e w wy-
padkach, gdy stoj" temu na przeszkodzie
wa&ne wzgl!dy osobiste lub rodzinne urz!d-
nika.

51
7. Urz!dnik delegowany na podstawie ust. 1, na
czas nieokre$lony, mo&e by' odwo#any z de-
legowania, wzgl!dnie z niego ust"pi' za trzy-
miesi!cznym uprzedzeniem.
8. W okresie delegowania urz!dnik ma prawo do
wynagrodzenia przys#uguj"cego mu na do-
tychczas zajmowanym stanowisku i dodatku
za wieloletni" prac!. W przypadku powierze-
nia pe#nienia funkcji w okresie delegowania
urz!dnikowi przys#uguje dodatek funkcyjny
w stawce przewidzianej dla tej funkcji.
9. W okresie delegowania do Prokuratury Gene-
ralnej lub Ministerstwa Sprawiedliwo$ci
urz!dnik otrzymuje tak&e dodatek funkcyjny
z tytu#u delegowania.
10. Je&eli delegowanie nast!puje do innej miej-
scowo$ci ni& miejscowo$' b!d"ca siedzib"
prokuratury, w której urz!dnik jest zatrudnio-
ny, przys#uguje mu prawo do bezp#atnego za-
kwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszka-
nia w miejscu delegowania, a tak&e $wiad-
czenia dodatkowe, rekompensuj"ce niedo-
godno$ci wynikaj"ce z delegowania poza sta-
#e miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu,
diety, zwrot kosztów noclegu lub rycza#t za
nocleg, jednorazowy rycza#t z tytu#u przenie-
sienia, zwrot kosztów przewozu urz"dzenia
domowego.
11. )wiadczenia zwi"zane z delegowaniem
urz!dnika wyp#aca odpowiednio jednostka or-
ganizacyjna prokuratury, do której urz!dnik
zosta# delegowany, albo Ministerstwo Spra-
wiedliwo$ci.

52
12. Minister Sprawiedliwo$ci okre$li, w drodze
rozporz"dzenia, szczegó#owe warunki dele-
gowania urz!dników do wykonywania obo-
wi"zków s#u&bowych w innej jednostce orga-
nizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie
Sprawiedliwo$ci, wysoko$' dodatku funkcyj-
nego z tytu#u delegowania do Prokuratury
Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwo$ci
oraz szczegó#owe warunki i zakres $wiadcze%
dodatkowych zwi"zanych z delegowaniem
urz!dników poza sta#e miejsce pracy, maj"c
na wzgl!dzie poziom $wiadcze% przys#uguj"-
cych pracownikom pa%stwowych jednostek
sfery bud&etowej odbywaj"cym podró&e s#u&-
bowe oraz czasowo przenoszonym.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami!ci Na-


rodowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z pó(n. zm.11)) wprowadza si! nast!puj"ce zmiany:
1) w art. 19 uchyla si! ust. 4;
2) w art. 47:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Polecenia Prokuratora Generalnego, wykracza-
j"ce poza zakres zada% Instytutu Pami!ci, mo-
g" by' wydawane prokuratorom G#ównej Komi-
sji i oddzia#owych komisji tylko za zgod" Preze-
sa Instytutu Pami!ci.”,
b) uchyla si! ust. 4a.

Art. 11. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji nie-


jawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z pó(n. zm.12)) w art. 53 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

53
„2. Ministrowie w#a$ciwi do spraw: wewn!trznych, admini-
stracji publicznej, zagranicznych, finansów publicznych,
bud&etu i instytucji finansowych, Minister Sprawiedliwo$ci,
Prokurator Generalny, Prezes Narodowego Banku Pol-
skiego, Prezes Najwy&szej Izby Kontroli, Szefowie Kance-
larii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Sena-
tu oraz Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji Bezpie-
cze%stwa Wewn!trznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant G#ówny
Policji, Komendant G#ówny Stra&y Granicznej, Szef Biura
Ochrony Rz"du, a tak&e Prezes Instytutu Pami!ci Naro-
dowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu okre$l", w drodze zarz"dzenia, ka&dy w za-
kresie swojego dzia#ania, szczególny sposób organizacji
kancelarii tajnych, stosowania $rodków ochrony fizycznej
oraz obiegu informacji niejawnych.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks post!powania


w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z pó(n. zm.13)) w art. 110
§ 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1. Kasacj! w sprawach o wykroczenia mo&e wnie$' wy-
#"cznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Oby-
watelskich, a w sprawach podlegaj"cych orzecznictwu
s"dów wojskowych tak&e Naczelny Prokurator Wojsko-
wy. Kasacj! mo&na wnie$' od ka&dego prawomocnego
orzeczenia ko%cz"cego post!powanie s"dowe.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post!powaniu


przed s"dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z pó(n. zm.14))
art. 265 otrzymuje brzmienie:
„Art. 265. W posiedzeniu ca#ego sk#adu Naczelnego S"du
Administracyjnego lub w posiedzeniu Izby udzia#

54
Prokuratora Generalnego lub jego zast!pcy jest
obowi"zkowy. W posiedzeniu sk#adu siedmiu s!-
dziów bierze udzia# prokurator Prokuratury Gene-
ralnej.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o S"dzie Najwy&szym


(Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z pó(n. zm.15)) w art. 61 § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3. O posiedzeniu pe#nego sk#adu S"du Najwy&szego,
sk#adu izby (izb) zawiadamia si! Prokuratora General-
nego. Udzia# Prokuratora Generalnego lub jego zast!p-
cy w tym posiedzeniu jest obowi"zkowy. W posiedze-
niach pozosta#ych sk#adów S"du Najwy&szego mo&e
bra' udzia# prokurator Prokuratury Generalnej, nato-
miast w Izbie Wojskowej – prokurator Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udost!pnianiu informacji


gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z pó(n. zm.16)) w art. 16 w ust. 1 pkt 1
otrzymuje brzmienie:
„1) Prokurator Generalny – w zwi"zku z tocz"cym si! prze-
ciwko osobie fizycznej post!powaniem karnym lub kar-
nym skarbowym albo w zwi"zku z wykonaniem wniosku
o udzielenie pomocy prawnej pochodz"cego od pa%stwa
obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy mi!dzynaro-
dowej wi"&"cej Rzeczpospolit" Polsk" ma prawo wyst!-
powa' o udzielenie informacji albo w zwi"zku z tocz"cym
si! post!powaniem karnym lub karnym skarbowym
o przest!pstwo pope#nione w zwi"zku z dzia#aniem oso-
by prawnej lub jednostki nieposiadaj"cej osobowo$ci
prawnej;”.

55
Art. 16. W ustawie z dnia 18 pa(dziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpiecze%stwa pa%stwa z lat 1944-1990 oraz
tre$ci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z pó(n. zm.17))
w art. 22 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) Prokuratora Generalnego oraz prokuratorów Prokuratu-
ry Generalnej, Naczelnego Prokuratora Wojskowego
oraz prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
prokuratora apelacyjnego oraz wojskowego prokuratora
okr!gowego, a tak&e prokuratorów Instytutu Pami!ci
Narodowej;”.

Art. 17. 1. Znosi si! Prokuratur! Krajow".


2. Tworzy si! Prokuratur! Generaln".
3. )rodki finansowe przewidziane w bud&ecie na potrzeby
prokuratury i maj"tek niezb!dny do jej funkcjonowania przejmuje Prokurator
Generalny.
4. W zakresie planowania, uchwalania i wykonywania bud&etu
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2009 stosuje si!
przepisy dotychczasowe.
5. Dotychczasowe wydzia#y zamiejscowe Biura do Spraw
Przest!pczo$ci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej z dniem wej$cia w &ycie
niniejszej ustawy staj" si! wydzia#ami do spraw przest!pczo$ci zorganizowanej
i korupcji w#a$ciwych miejscowo prokuratur apelacyjnych.
6. Okres przewidziany w art. 50 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 1, nie ma zastosowania wobec prokuratorów prokuratury rejonowej i pro-
kuratorów prokuratury okr!gowej, delegowanych do wydzia#ów do spraw prze-
st!pczo$ci zorganizowanej i korupcji w#a$ciwych miejscowo prokuratur apela-
cyjnych, którzy do dnia wej$cia w &ycie niniejszej ustawy byli nieprzerwanie de-
legowani przez okres co najmniej 6 miesi!cy do wydzia#ów zamiejscowych
Biura do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

56
Art. 18. 1. Pierwszego powo#ania Prokuratora Generalnego Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje w terminie 2 miesi!cy od dnia z#o&enia
wniosku przez Ministra Sprawiedliwo$ci, spo$ród dwóch kandydatów przedsta-
wionych w tym wniosku. Przepis art. 10a ust. 3 stosuje si! odpowiednio.
2. Kandydatów, o których mowa w ust. 1, wskazuje Ministrowi
Sprawiedliwo$ci w terminie 2 miesi!cy od dnia wej$cia w &ycie niniejszego arty-
ku#u Krajowa Rada S"downictwa spo$ród osób wymienionych w art. 10a ust. 4
ustawy, o której mowa w art. 1.
3. Do czasu powo#ania Prokuratora Generalnego i zast!pców
Prokuratora Generalnego, ich zadania wykonuj" dotychczasowy Prokurator
Generalny i jego zast!pcy.
4. Do czasu powo#ania prokuratorów apelacyjnych, prokurato-
rów okr!gowych i prokuratorów rejonowych oraz ich zast!pców, funkcje te pe#-
ni" dotychczasowi prokuratorzy apelacyjni, okr!gowi i rejonowi oraz ich zast!p-
cy.

Art. 19. 1. Prokurator Generalny, po zasi!gni!ciu opinii Rady Prokura-


torów przy Prokuratorze Generalnym, z dniem wej$cia w &ycie niniejszej usta-
wy, powo#a prokuratorów Prokuratury Generalnej spo$ród dotychczasowych
prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów prokuratur apelacyjnych
i prokuratorów prokuratur okr!gowych. Przepis art. 14a ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz" ustaw", stosuje si! odpowiednio.
Prokuratorom Prokuratury Krajowej, którzy zostan" powo#ani na stanowiska
prokuratorów Prokuratury Generalnej, okres pracy na stanowisku prokuratora
Prokuratury Krajowej zalicza si! do okresu pracy wymaganego do uzyskania
wynagrodzenia zasadniczego w stawce awansowej.
2. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej, którzy nie zostan" po-
wo#ani na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej, zostan" skierowani
do wykonywania czynno$ci w prokuraturach apelacyjnych.
3. Prokurator Prokuratury Krajowej, który nie zosta# powo#any
na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej, na swój wniosek z#o&ony
w terminie 6 miesi!cy od dnia wej$cia w &ycie niniejszej ustawy, przeniesiony

57
zostaje w stan spoczynku je&eli uko%czy# 50 rok &ycia lub przepracowa# na sta-
nowisku prokuratora nie mniej ni& 20 lat, w tym przez okres ostatnich 3 lat na
stanowisku prokuratora Prokuratury Krajowej.
4. Do prokuratorów, którzy zostali przeniesieni w stan spo-
czynku na podstawie przepisu ust. 3, przepis art. 62a ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, w zwi"zku z art. 71 § 3 i art. 100 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju s"dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z pó(n. zm.2)) stosuje si! zgodnie ze statusem s#u&bowym prokuratora w dniu
poprzedzaj"cym dzie% wej$cia w &ycie niniejszej ustawy.
5. Prokuratorowi Prokuratury Krajowej po zmianie ustroju pro-
kuratury przys#uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej
i w stawce awansowej, jak s!dziemu S"du Najwy&szego.
6. Uposa&enie prokuratora Prokuratury Krajowej, który zosta#
przeniesiony w stan spoczynku w zwi"zku ze zmian" ustroju prokuratury, jest
waloryzowane w terminach i wysoko$ci odpowiadaj"cych zmianom wynagro-
dzenia s!dziego S"du Najwy&szego.
7. Urz!dnicy i inni pracownicy Prokuratury Krajowej staj" si!
pracownikami Prokuratury Generalnej.

Art. 20. Do czasu powo#ania Krajowej Rady Prokuratorów przewidzia-


ne dla niej obowi"zki ustawowe realizuje Rada Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym, za wyj"tkiem uprawnienia okre$lonego w art. 24
ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 21. 1. Krajowa Rada Prokuratorów na pierwszym posiedzeniu


okre$li termin wyborów cz#onków s"dów dyscyplinarnych.
2. Do czasu wyboru nowych cz#onków s"dów dyscyplinarnych
na podstawie niniejszej ustawy, dzia#aj" s"dy dyscyplinarne utworzone na pod-
stawie przepisów dotychczasowych.
3. Nie zako%czone prawomocnie sprawy do dnia wyboru
cz#onków s"dów dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy, tocz"ce si!

58
w dotychczasowych s"dach dyscyplinarnych, przekazuje si! s"dom dyscypli-
narnym utworzonym na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 22. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5, 5a,


6, 9 i art. 50 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 11a ust. 12
i art. 11b ust. 12 ustawy, o której mowa w art. 9, zachowuj" moc do czasu wy-
dania przepisów wykonawczych na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym
niniejsz" ustaw", jednak nie d#u&ej ni& przez okres 12 miesi!cy od dnia wej$cia
w &ycie niniejszej ustawy, z tym &e wyst!puj"ce w tych przepisach regulacje
dotycz"ce Prokuratury Krajowej stosuje si! do Prokuratury Generalnej.

Art. 23. Minister Sprawiedliwo$ci w terminie 14 dni od dnia og#oszenia


niniejszej ustawy okre$li w drodze zarz"dzenia $rodki bud&etowe i sk#adniki ma-
j"tkowe do dyspozycji prokuratury.

Art. 24. Ustawa wchodzi w &ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyj"t-
kiem art. 10a ust. 3-5, art. 14a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art.
18, art. 19 ust. 1 i 4 i art. 23, które wchodz" w &ycie z dniem 1 lipca 2009 r.

-----------------------------
1)
Niniejsz" ustaw" zmienia si! ustawy: ustaw! z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
zajmuj"cych kierownicze stanowiska pa%stwowe, ustaw! z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze, ustaw! z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos#a i senatora,
ustaw! z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post!powania karnego, ustaw! z dnia 25 czerwca
1997 r. o $wiadku koronnym, ustaw! z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
ustaw! z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia#alno$ci gospodarczej
przez osoby pe#ni"ce funkcje publiczne, ustaw! z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s"-
dów i prokuratury, ustaw! z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami!ci Narodowej – Komisji
)cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustaw! z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro-
nie informacji niejawnych, ustaw! z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks post!powania w spra-
wach o wykroczenia, ustaw! z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post!powaniu przed s"da-
mi administracyjnymi, ustaw! z dnia 23 listopada 2002 r. o S"dzie Najwy&szym, ustaw! z
dnia 14 lutego 2003 r. o udost!pnianiu informacji gospodarczych oraz ustaw! z dnia 18 pa(-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze%stwa pa%stwa z
lat 1944-1990 oraz tre$ci tych dokumentów.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838

59
i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273,
poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99,
poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230,
poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271
i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.
984.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r.
Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r.
Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1 poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r.
Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75,
poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784
i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65,
poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774
oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 78,
poz. 717, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 75, poz. 529 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708.
8)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111,
poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889,
Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77,
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169,
poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647
i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589,
Nr 99, poz. 664 i Nr 112, poz. 766.
9)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
10)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz.
690 i Nr 136, poz. 959.
11)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83,
poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983.
12)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.
13)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031, Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203,
z 2006 r. Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 99, poz. 664.
14)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r.
Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208,

60
poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221,
poz. 1650.
15)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
16)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116,
poz. 1203 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
17)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83,
poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242.

06/09rch

61
UZASADNIENIE

Podstawowymi celami projektowanej ustawy s": rozdzielenie urz!du Ministra


Sprawiedliwo$ci i urz!du Prokuratora Generalnego oraz stworzenie warunków
do wzmocnienia niezale&no$ci prokuratury przez wyeliminowanie pozaproce-
sowych mo&liwo$ci kierowania biegiem konkretnych spraw dla dora(nych celów
politycznych.
Przeprowadzenie projektowanych zmian jest pierwszym krokiem do dalszych
reform prokuratury i funkcjonalnie rozumianego wymiaru sprawiedliwo$ci
w sprawach karnych, uwzgl!dniaj"cych potrzeb! unowocze$nienia organów
prokuratury i dostosowania ich do wymogów wspó#czesnego pa%stwa.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie okre$la ustrojowego modelu prokura-
tury ani sposobu powo#ywania prokuratorów, co daje ustawodawcy znaczn"
swobod! przy wyborze konkretnego modelu ustrojowego usytuowania prokura-
tury.
Polski ustawodawca dotychczas nie zdefiniowa# prokuratury jako organu w sys-
temie w#adz pa%stwa za pomoc" definicji formalnej. Niezale&nie od tego, czy
prokuratura by#a wymieniana w Konstytucji, czy sytuowana ustrojowo ustaw"
zwyk#", ustawodawca okre$la# j" poprzez wskazanie jej zada% i struktury. Po-
dobnie Konstytucja RP nie definiuje ustrojowej pozycji Prokuratora Generalne-
go, przes"dzaj"c jedynie w art. 191 ust. 1 pkt 1, &e posiada on kompetencj! do
wyst!powania z wnioskiem do Trybuna#u Konstytucyjnego w sprawach podle-
gaj"cych orzecznictwu tego Trybuna#u.
Przedstawiony sposób okre$lenia prokuratury przyjmuje równie& obowi"zuj"ca
ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39). Wedle art. 1 ust. 1, prokuratur! stanowi" Prokurator Generalny oraz
podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pami!ci Narodowej – Komisji )ci-
gania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Art. 3 wskazuje z kolei jako za-
dania prokuratury, strze&enie praworz"dno$ci oraz czuwanie nad $ciganiem
przest!pstw.
W projekcie ustawy nie odchodzi si! od sposobu okre$lenia prokuratury przez
wskazanie jej zada% i struktury. Niemniej projekt zawiera w tym zakresie novum
normatywne, polegaj"ce na dodaniu przepisu, &e prokuratura jest organem
ochrony prawnej (art. 1 pkt 1 projektu, dot. art. 1 ust. 3 ustawy o prokuraturze).
Uwzgl!dnienie aktualnych, a jednocze$nie pilnych potrzeb odnosz"cych si! do
zreformowania prokuratury, jest mo&liwe obecnie w drodze nowelizacji ustawy
o prokuraturze. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw niniejszy projekt ustawy
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
Projekt koncentruje si! przede wszystkim na:
1) rozdzieleniu urz!du Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwo$ci,
2) okre$leniu instrumentów kontroli i nadzoru organów w#adzy publicznej nad
dzia#alno$ci" prokuratury,
3) wprowadzeniu kadencyjno$ci stanowiska Prokuratora Generalnego, pro-
kuratorów apelacyjnych, okr!gowych i rejonowych,
4) umocnieniu pozycji prokuratora jako organu procesowego,
5) okre$leniu trybu powo#ywania i odwo#ywania Prokuratora Generalnego oraz
jego relacji wobec Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów,
6) okre$leniu trybu powo#ywania i odwo#ywania zast!pców Prokuratora Gene-
ralnego, prokuratora apelacyjnego, prokuratora okr!gowego i prokuratora
rejonowego,
7) wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej powszechnych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury przez likwidacj! Prokuratury Krajowej i utworze-
nie Prokuratury Generalnej,
8) powo#aniu Krajowej Rady Prokuratorów w miejsce dotychczasowej Rady
Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
9) okre$leniu zasad bud&etu i gospodarki finansowej prokuratur powszech-
nych.
Projekt przewiduje równie& dwie szczegó#owe zmiany w art. 3 ustawy o proku-
raturze, dotycz"cym formy wykonywania zada% przez Prokuratora Generalnego
i podleg#ych mu prokuratorów.

2
Art. 3 ust. 1 pkt 5 w projektowanym brzmieniu b!dzie stanowi# podstaw! do
wspó#pracy prokuratury z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwo$ci w zakresie pro-
wadzenia bada% dotycz"cych problematyki przest!pczo$ci oraz jej zwalczania
i zapobiegania, natomiast pkt 5a powo#anego przepisu – podstaw! dzia#alno-
$ci prokuratury we wspó#pracy z organizacjami mi!dzynarodowymi, ponadnaro-
dowymi oraz organami Unii Europejskiej.
Proponowane nowe brzmienie przepisu art. 3 pkt 5a ustawy o prokuraturze,
umo&liwi wykonywanie przez Polsk! zobowi"za% wynikaj"cych z prawa wspól-
notowego po wej$ciu do Unii Europejskiej, np.:

!" decyzji Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiaj"cej Eurojust w celu zinten-
syfikowania walki z powa&n" przest!pczo$ci" (2002/187/WSiSW) nak#adaj"-
cej obowi"zek na przedstawicieli krajowych dostarczania wszelkich informa-
cji, tak&e danych, w zakresie wskazanym w decyzji,

!" decyzji Rady z dnia 20 wrze$nia 2005 r. w sprawie wymiany informacji


i wspó#pracy dotycz"cej przest!pstw terrorystycznych, nak#adaj"cej na ka&-
de pa%stwo cz#onkowskie obowi"zek przekazywania do Eurojust danych i in-
formacji zwi"zanych z post!powaniami o przest!pstwa terrorystyczne,
a ponadto wspó#dzia#ania organów prokuratury z ONZ w zakresie wykonywania
rezolucji w sprawach terroryzmu, obrotu narkotykami czy handlu lud(mi.
W przedstawionym zakresie brak jasnych regulacji w prawie krajowym, zw#asz-
cza je&eli chodzi o wspó#prac! z instytucjami UE (Eurojust). Niektóre pa%stwa
przyj!#y w tym wzgl!dzie nawet rozwi"zania ustawowe (Republika Federalna
Niemiec).
Art. 3 ust. 1 pkt 8b aktualnie obowi"zuj"cej ustawy (który pozostanie nie zmie-
niony) zaw!&a zagadnienie wy#"cznie do wspó#pracy i udzia#u w dzia#aniach
organizacji mi!dzynarodowych i ponadnarodowych, nie reguluj"c jednak kwestii
przesy#ania danych i wyników analiz.
Proponowane uregulowania, zmierzaj"ce do osi"gni!cia wy&ej wymienionych
celów, przez przyj!cie odpowiednich rozwi"za% ustrojowo-organizacyjnych, po-
winny uwolni' prokuratur! od podejrze% o podatno$' na polityczne oddzia#ywa-
nie w#adzy wykonawczej i wynikaj"cych st"d zarzutów, a prokuratorom zapew-

3
ni' wi!ksz" ni& dotychczas niezale&no$' w konkretnych sprawach i umocni' ich
apolityczno$'.
W zwi"zku z tym proponuje si! rozwi"zanie o charakterze fundamentalnym
– rozdzielenie urz!du Ministra Sprawiedliwo$ci i Prokuratora Generalnego. Sta-
nowisko Prokuratora Generalnego, jako naczelnego organu prokuratury, sta#oby
si! stanowiskiem, którego powi"zanie z Rad" Ministrów i Ministrem Sprawiedli-
wo$ci nie polega na unii personalnej ani hierarchicznym podporz"dkowaniu
(art. 1 ust. 2 ustawy o prokuraturze). Konsekwencj" takiego za#o&enia jest po-
trzeba okre$lenia istoty i zakresu zale&no$ci prokuratury od innych organów
w#adzy publicznej.
Zaproponowane w projekcie rozwi"zania o charakterze funkcjonalnym, okre$la-
j" pozycj! Prokuratora Generalnego w systemie organów pa%stwa przez okre-
$lenie instytucji maj"cych na celu zachowanie niezb!dnego stopnia zale&no$ci
Prokuratora Generalnego od organów w#adzy wykonawczej, jak te& ustanowie-
nie instrumentów zmierzaj"cych do skutecznego poddania go koniecznemu
nadzorowi i kontroli, w sposób umo&liwiaj"cy publiczne rozliczenie Prokuratora
Generalnego za ca#okszta#t wywi"zywania si! ze swoich zada%. Osi"gni!ciu
tego zamierzenia s#u&y w szczególno$ci zaprojektowany tryb powo#ywania i
odwo#ywania Prokuratora Generalnego ze stanowiska oraz wprowadzenie obo-
wi"zku sprawozdawczego w stosunku do Prezesa Rady Ministrów (wraz z
przewidzianymi w projekcie konsekwencjami). Projekt przewiduje równie& $ci$le
okre$lone prerogatywy Ministra Sprawiedliwo$ci w zakresie nadzoru nad dzia-
#alno$ci" Prokuratora Generalnego, wprowadzaj"c m.in. instrumenty polegaj"ce
na przyznaniu mu uprawnienia do inicjowania post!powania dyscyplinarnego,
jak równie& uprawnienia do wydawania rozporz"dze% i zarz"dze%, przewidzia-
nych w niniejszym projekcie.
Przedstawiony powy&ej zespó# instrumentów zapewnia niezb!dne mechanizmy
kontrolne i nadzorcze nad funkcjonowaniem prokuratury. Tym samym, daje
gwarancj! prawid#owego realizowania przez prokuratur! funkcji organu ochrony
prawnej, przewidzianej w ogólniejszym przepisie – dodanym w niniejszym pro-
jekcie – dotycz"cym pozycji ustrojowej prokuratury (art. 1 pkt 1b projektu, dot.
art. 1 ustawy).

4
Jednocze$nie bowiem niniejszy projekt ma na celu stworzenie ram prawnych,
okre$laj"cych warunki umo&liwiaj"ce realizacj! zada% prokuratury w sposób
respektuj"cy zasad! apolityczno$ci i niezale&no$ci prokuratorów, zarówno
w wymiarze zewn!trznym, jak i wewn!trznym. Niezale&no$' prokuratora,
przede wszystkim w aspekcie jego dzia#alno$ci procesowej, jest instrumentem
o charakterze fundamentalnym, który stanowi gwarancj! prawid#owego funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedliwo$ci.
W wyroku z dnia 6 marca 2007 r., sygn. SK 54/06 (OTK-A z 2007 r., Nr 3,
poz. 23) Trybuna# Konstytucyjny wyrazi# pogl"d, &e mimo, i& prokuratura nie
jest organem w#adzy s"downiczej, to wchodzi w sk#ad organów ochrony praw-
nej. W post!powaniu przygotowawczym w procesie karnym prokuratorzy pe#ni"
rol! quasi-jurysdykcjyn" i w zwi"zku z tym korzysta' musz" z atrybutu nieza-
le&no$ci. W kontek$cie odmienno$ci tego atrybutu od konstytucyjnej zasady
niezawis#o$ci s!dziów, w pi$miennictwie karnoprocesowym zwraca si! uwag!
na zbli&enie si! statusu prokuratorów do statusu s!dziów. W cytowanym orze-
czeniu Trybuna# Konstytucyjny stwierdzi# równie&, &e d"&enie do kszta#towania
pozytywnego obrazu organów ochrony prawnej w spo#ecze%stwie prowadzi do
wzmocnienia zaufania spo#ecznego do tych organów oraz stwarza gwarancje
utrzymywania pewnych standardów zachowa%, istotnych z punktu widzenia ob-
razu s"dów oraz prokuratury w spo#ecze%stwie.
Wymagania dotycz"ce niezale&no$ci i bezstronno$ci prokuratora s" zawarte
równie& w Zaleceniu Rec(2000)19, przyj!tym przez Komisj! Ministrów Rady
Europy w dniu 6 pa(dziernika 2000 r., przygotowanym przez Komisj! Eksper-
tów do Spraw Roli Prokuratury w Wymiarze Sprawiedliwo$ci w Odniesieniu do
Spraw Karnych (PC-PR), ustanowion" pod patronatem Komisji Europejskiej ds.
problemów zwi"zanych z przest!pczo$ci" (CDPC). Niniejszy projekt w pe#ni
realizuje powo#ane wymogi.
Celowi wzmocnienia niezale&no$ci i bezstronno$ci prokuratorów s#u&y równie&
nowelizacja art. 8 i art. 8a ustawy o prokuraturze.
W projektowanym art. 8 ust. 2 przewiduje si!, &e polecenie prokuratora prze#o-
&onego wydane prokuratorowi podleg#emu nie mo&e dotyczy' tre$ci czynno$ci
procesowej. Tym samym polecenia prokuratora prze#o&onego, podobnie jak
obecnie zarz"dzenia, b!d" mog#y mie' tylko charakter organizacyj-

5
no-porz"dkowy w sprawach nieuregulowanych w aktach normatywnych. Nie
b!d" mog#y natomiast ingerowa' w tre$' poszczególnych czynno$ci proceso-
wych, w tym dotyczy' sposobu zako%czenia post!powania.
W efekcie projektowanej zmiany wszystkie decyzje w jednostkowych sprawach
prokurator prowadz"cy lub nadzoruj"cy post!powanie b!dzie podejmowa# sa-
modzielnie.
Prokurator prze#o&ony b!dzie móg# natomiast wydawa', wi"&"ce prokuratorów
podleg#ych, wytyczne dotycz"ce sposobu post!powania w poszczególnych ro-
dzajach spraw lub w konkretnej sprawie. Wytyczne w konkretnej sprawie nie
b!d" mog#y jednak przybra' formy polecenia dotycz"cego tre$ci czynno$ci pro-
cesowej.
Projektowane brzmienie art. 8a ust. 1 ustawy przewiduje, &e do zmiany lub
uchylenia decyzji prokuratora podleg#ego jest uprawniony tylko prokurator bez-
po$rednio prze#o&ony (obecnie uprawnienie takie ma prokurator prze#o&ony).
W nowym kszta#cie przepisów art. 8 i art. 8a ustawy o prokuraturze, prokurator
bezpo$rednio prze#o&ony nie b!dzie móg# wyda' prokuratorowi podleg#emu po-
lecenia wydania lub zaniechania wydania okre$lonego postanowienia albo za-
rz"dzenia w post!powaniu przygotowawczym, w tym polecenia zako%czenia
tego post!powania w okre$lony sposób. B!dzie móg# natomiast zmieni' lub
uchyli' decyzj! prokuratora podleg#ego w tym zakresie. Zmian! lub uchylenie
decyzji prokuratora podleg#ego prokurator bezpo$rednio prze#o&ony musi wyra-
zi' na pi$mie. W razie zmiany lub uchylenia decyzji prokurator bezpo$rednio
prze#o&ony mo&e wydawa' prokuratorowi podleg#emu polecenie przygotowania
projektu nowej decyzji wed#ug swoich wytycznych. Tak przygotowany projekt
decyzji, po podpisaniu przez prokuratora bezpo$rednio prze#o&onego staje si!
decyzj" tego& prokuratora.
Polecenie przygotowania projektu decyzji, wydane prokuratorowi podleg#emu,
nie jest poleceniem dotycz"cym tre$ci czynno$ci procesowej, bo czynno$' ta
staje si! czynno$ci" prokuratora faktycznie zarz"dzaj"cego jej wykonanie lub
zaniechanie.
Wymóg formy pisemnej dla zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleg#e-
go, o którym mowa w projektowanym art. 8a ust. 1 ma na celu udokumentowa-
nie procesu decyzyjnego w post!powaniu prowadzonym na podstawie ustawy.

6
Tak jak w obecnym stanie prawnym, zmiana lub uchylenie decyzji prokuratora
podleg#ego przez prokuratora bezpo$rednio prze#o&onego nie b!dzie mo&liwa
po dor!czeniu decyzji stronom.
Donios#" rol!, przybli&aj"c" do osi"gni!cia celów niniejszej nowelizacji, zwi"-
zanych z zagwarantowaniem niezale&no$ci prokuratury od czynników ze-
wn!trznych, przy jednoczesnym zapewnieniu niezb!dnych instrumentów kon-
troli i nadzoru ze strony organów w#adzy publicznej, ma do spe#nienia
wprowadzenie kadencyjno$ci stanowiska Prokuratora Generalnego (kadencja
6-letnia), prokuratora apelacyjnego i prokuratora okr!gowego (kadencje 6-
letnie) oraz prokuratora rejonowego (powtarzalna kadencja 4-letnia), a tak&e
kadencyjno$ci zast!pców prokuratora apelacyjnego, okr!gowego i rejonowego.
Rozdzielenie urz!du Ministra Sprawiedliwo$ci i urz!du Prokuratora Generalne-
go wymaga wprowadzenia do aktualnie obowi"zuj"cej ustawy o prokuraturze
przepisów reguluj"cych sposób i tryb powo#ywania i odwo#ywania Prokuratora
Generalnego oraz jego status (art. 1 pkt 6 projektu ustawy).
Projekt ustawy przewiduje, &e Prokuratora Generalnego b!dzie powo#ywa#
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letni" kadencj!, liczon" od dnia z#o-
&enia przez niego $lubowania.
Prokurator Generalny b!dzie powo#ywany spo$ród dwóch kandydatów wskaza-
nych przez Krajow" Rad! Prokuratorów i Krajow" Rad! S"downictwa,
a przedstawionych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra
Sprawiedliwo$ci.
Grono, z którego b!d" dobierani kandydaci na urz"d Prokuratora Generalnego,
a wi!c prokuratorzy w stanie czynnym powszechnej lub wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury, Instytutu Pami!ci Narodowej – Komisji )cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o co najmniej dziesi!cioletnim sta&u na
stanowisku prokuratora, s!dziowie Izby Karnej lub Izby Wojskowej S"du Naj-
wy&szego w stanie czynnym, s!dziowie s"du powszechnego lub wojskowego
s"du okr!gowego w stanie czynnym, o co najmniej dziesi!cioletnim sta&u s!-
dziowskim w sprawach karnych, ma w za#o&eniu gwarantowa', &e Prokurato-
rem Generalnym mo&e zosta' wy#"cznie osoba o najwy&szych kwalifikacjach
zawodowych, intelektualnych i moralnych.

7
Dodatkowym zabezpieczeniem niezale&no$ci Prokuratora Generalnego
od czynników politycznych jest rozwi"zanie zak#adaj"ce brak mo&liwo$ci po-
wtórzenia kadencji (art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10a ust. 7 ustawy o prokuratu-
rze). Nale&y w tym kontek$cie zwróci' uwag! równie& na proponowany prze-
pis, który zakazuje Prokuratorowi Generalnemu przynale&no$ci do partii
politycznej, zwi"zku zawodowego, jak równie& prowadzenia dzia#alno$ci pu-
blicznej, niedaj"cej si! pogodzi' z godno$ci" piastowanego przez niego urz!du
(art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10b ust. 2 ustawy o prokuraturze).
Z tym wi"&e si! równie& przewidziany w projektowanym art. 10b ust. 1 ustawy
o prokuraturze zakaz zajmowania przez Prokuratora Generalnego innego sta-
nowiska, z wyj"tkiem stanowiska dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego lub
naukowego w szkole wy&szej, w Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowo-
badawczym lub innej placówce naukowej.
Symbolicznym aktem, który ma uniezale&ni' Prokuratora Generalnego od
czynników politycznych w trakcie zajmowania stanowiska, jest z#o&enie przez
niego uroczystego $lubowania przed Prezydentem RP.
Szczególnym uprawnieniem Prokuratora Generalnego, ró&ni"cym go w tym
zakresie od pozosta#ych s!dziów i prokuratorów, z grona których jest wybiera-
ny, jest projektowana mo&liwo$' przej$cia w stan spoczynku, bezpo$rednio
po zako%czeniu kadencji, niezale&nie od osi"gni!tego wieku i sta&u na stano-
wisku prokuratora lub s!dziego (art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10a ust. 8 ustawy
o prokuraturze). Przepis ten ma na celu unikni!cie sytuacji, &e po zako%czeniu
kadencji Prokurator Generalny b!dzie prokuratorem podw#adnym prokuratorów,
w stosunku do których by# najwy&szym prze#o&onym.
Jednocze$nie do projektu ustawy wprowadzono przepis jednoznacznie wskazu-
j"cy, &e osi"gni!cie w toku kadencji przez Prokuratora Generalnego wieku
uprawniaj"cego do przej$cia w stan spoczynku, nie skutkuje zako%czeniem tej
kadencji (art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10a ust. 9 ustawy o prokuraturze).
Zgodnie z przedstawion" propozycj" Prokurator Generalny ma, co do zasady,
korzysta' z immunitetu wedle ogólnych regu# dotycz"cych s!dziów i prokurato-
rów. Odmienno$ci w tym zakresie wynikaj" ze szczególnego usytuowania Pro-
kuratora Generalnego w strukturze prokuratury jako jej naczelnego organu.

8
W przypadku uj!cia Prokuratora Generalnego na gor"cym uczynku pope#nienia
przest!pstwa, istnieje konieczno$' powiadomienia Prezydenta RP o zatrzyma-
niu,a Prezydent mo&e nakaza' natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego (art.
1 pkt 6 projektu, dot. art. 10c ust. 1 ustawy o prokuraturze). W odniesieniu do
innych prokuratorów, wydanie zgody na zatrzymanie nale&y do prze#o&onego
dyscyplinarnego, przy czym nie dotyczy to zatrzymania na gor"cym uczynku
pope#nienia przest!pstwa.
Ponadto odmienno$ci" w stosunku do ogólnych zasad post!powania dotycz"-
cego s!dziów i prokuratorów jest projektowany przepis art. 10c ust. 3 ustawy
o prokuraturze, który wskazuje na w#a$ciwo$' Krajowej Rady Prokuratorów
jako organu uprawnionego do wyst"pienia do s"du dyscyplinarnego z wnio-
skiem o zezwolenie na poci"gni!cie Prokuratora Generalnego do odpowie-
dzialno$ci karnej albo odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej. Uprawnienie do z#o&e-
nia wniosku o poci"gni!cie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialno$ci
karnej albo dyscyplinarnej, przewidziano równie& dla Ministra Sprawiedliwo$ci.
Stworzono w ten sposób dodatkowy element nadzoru nad dzia#alno$ci" Proku-
ratora Generalnego ze strony w#adzy wykonawczej.
Przepis ten ma na celu zlikwidowanie sytuacji kolizyjnej, w której prokurator
prowadz"cy lub nadzoruj"cy post!powanie musia#by wyst!powa' do s"du dys-
cyplinarnego o zgod! na $ciganie prokuratora prze#o&onego najwy&szego stop-
nia. Zgodnie z art. 13 Kodeksu post!powania karnego, obowi"zek uzyskania
zezwolenia w#adzy na $ciganie, nale&y do oskar&yciela, a – co do zasady
– oskar&ycielem publicznym w sprawach karnych jest prokurator.
W my$l projektowanego przepisu art. 10c ust. 3 ustawy o prokuraturze, oskar-
&yciel b!dzie zobligowany do wyjednania zezwolenia i na $ciganie Prokuratora
Generalnego zwracaj"c si! do Ministra Sprawiedliwo$ci lub Krajowej Rady Pro-
kuratorów. W przypadku podj!cia przez Krajow" Rad! Prokuratorów uchwa#y
o wyst"pieniu do s"du dyscyplinarnego o zgod! na $ciganie Prokuratora Gene-
ralnego, jej przedstawiciel b!dzie popiera# ten wniosek przed s"dem dyscypli-
narnym. Krajowa Rada Prokuratorów mog#aby te& z w#asnej inicjatywy wyst"pi'
z wnioskiem w tym przedmiocie. W przypadku z#o&enia wniosku o zezwolenia
na poci"gni!cie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialno$ci karnej albo do
odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej przez Ministra Sprawiedliwo$ci, jego przed-

9
stawiciel b!dzie wykonywa# czynno$ci rzecznika dyscyplinarnego w toku post!-
powania przed s"dem dyscyplinarnym.
W projektowanym art. 10c ust. 2 ustawy przewiduje si! immunitet materialny
Prokuratora Generalnego. Tak jak ka&dy prokurator, Prokurator Generalny za
wykroczenia b!dzie odpowiada# tylko dyscyplinarnie. Przewiduje si! równie&
wy#"cznie dyscyplinarn" odpowiedzialno$' Prokuratora Generalnego za nad-
u&ycie wolno$ci s#owa przy wykonywaniu obowi"zków s#u&bowych, stanowi"ce
przest!pstwo zniewa&enia, $cigane z oskar&enia prywatnego.
Zwa&y' bowiem nale&y, &e w my$l projektowanego art. 10d ust. 2 pkt 3 ustawy,
prawomocne skazanie za pope#nienie przest!pstwa, w tym równie& przest!p-
stwa z winy nieumy$lnej, lub przest!pstwa skarbowego, stanowi przes#ank! do
odwo#ania Prokuratora Generalnego ze stanowiska. Zasadne jest wi!c, aby
przest!pstwo zniewa&enia nie przes"dza#o automatycznie, w razie skazania,
o odwo#aniu ze stanowiska Prokuratora Generalnego. W my$l projektowanych
przepisów, zachowanie wyczerpuj"ce znamiona tego przest!pstwa b!dzie ro-
dzi#o wy#"cznie odpowiedzialno$' dyscyplinarn", z tym, &e prawomocne ukara-
nie Prokuratora Generalnego kar" dyscyplinarn" lub surowsz", skutkuje odwo-
#aniem go przez Prezydenta RP przed up#ywem kadencji.
Projektowany przepis art. 10c ust. 4 ustawy wyklucza sytuacj!, w której w po-
st!powaniu przed s"dem dyscyplinarnym, w którym obwinionym by#by Prokura-
tor Generalny, oskar&ycielem móg#by by' prokurator pe#ni"cy funkcj! rzecznika
dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.
Zgodnie z projektowanymi przepisami art. 10d ust. 2 oraz art. 10f ustawy, odwo-
#anie ze stanowiska Prokuratora Generalnego przed up#ywem kadencji b!dzie
mo&liwe tylko wyj"tkowo, w $ci$le okre$lonych przypadkach i przy zastosowa-
niu okre$lonego trybu.
Prokuratora Generalnego odwo#uje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady
Prokuratorów lub Prezesa Rady Ministrów, w przypadku gdy Prokurator Gene-
ralny sta# si! trwale niezdolny do pe#nienia swoich obowi"zków na skutek cho-
roby lub utraty si#.
Prezydent RP odwo#uje Prokuratora Generalnego przed up#ywem kadencji, bez
konieczno$ci z#o&enia w tej mierze stosownego wniosku przez Krajow" Rad!

10
Prokuratorów lub Prezesa Rady Ministrów, w przypadkach gdy Prokurator Ge-
neralny:
– zrzek# si! stanowiska,
– zosta# skazany prawomocnym wyrokiem s"du za pope#nienie przest!pstwa
lub przest!pstwa skarbowego,
– z#o&y# niezgodne z prawd" o$wiadczenie lustracyjne, stwierdzone prawo-
mocnym orzeczeniem s"du,
– zosta# prawomocnie ukarany kar" dyscyplinarn", o której mowa w art. 67
ust. 1 pkt 2-5 ustawy (nagana, usuni!cie z zajmowanej funkcji, przeniesienie
na inne miejsce s#u&bowe lub wydalenie ze s#u&by prokuratorskiej).
Projekt ustawy przewiduje równie& istotn" form! sprawowania kontroli nad dzia-
#alno$ci" prokuratury, która tak&e kszta#tuje pozycj! ustrojow" Prokuratora Ge-
neralnego w systemie organów pa%stwa. Jest ona zwi"zana z projektowanym
art. 10e ustawy o prokuraturze, przewiduj"cym obowi"zek sk#adania przez Pro-
kuratora Generalnego corocznych sprawozda% z dzia#alno$ci prokuratury.
Sprawozdanie takie Prokurator Generalny przedstawia Prezesowi Rady Mini-
strów, nie pó(niej ni& do ko%ca pierwszego kwarta#u ka&dego roku. Do przed-
stawionego sprawozdania ustosunkowuje si! na pi$mie Minister Sprawiedliwo-
$ci. Prezes Rady Ministrów przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie, maj"c na
wzgl!dzie realizacj! zada% przez Prokuratora Generalnego w zakresie strze&e-
nia praworz"dno$ci oraz czuwania nad $ciganiem przest!pstw.
Projektowana regulacja przewiduje szczególny tryb odwo#ania Prokuratora Ge-
neralnego ze stanowiska przed up#ywem kadencji, stanowi"cy z jednej strony
gwarancj! niezale&no$ci, z drugiej za$ – wprowadzaj"cy dodatkowy element
kontroli organów w#adzy publicznej nad dzia#alno$ci" Prokuratora Generalnego.
W przypadku bowiem odrzucenia przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania
Prokuratora Generalnego z dzia#alno$ci prokuratury, Sejm – na jego wniosek
– mo&e odwo#a' Prokuratora Generalnego uchwa#" podj!t" wi!kszo$ci" 3/5
g#osów, w obecno$ci co najmniej po#owy ustawowej liczby pos#ów.
Dodatkowo projekt przewiduje, &e Prezes Rady Ministrów mo&e wyst"pi' do
Sejmu z wnioskiem o odwo#anie Prokuratora Generalnego przed up#ywem
okresu, na jaki zosta# on powo#any, w przypadku gdy Prokurator Generalny

11
sprzeniewierzy# si! z#o&onemu $lubowaniu. W tym przypadku procedura post!-
powania w Sejmie jest analogiczna do opisanej powy&ej.
Wniosek Prezesa Rady Ministrów o odwo#anie Prokuratora Generalnego przed
up#ywem kadencji, b!dzie opiniowany przez Krajow" Rad! Prokuratorów, która
zosta#a zobowi"zana do wyra&enia swojego stanowiska w tym przedmiocie
w terminie dwóch miesi!cy. Opinia ta nie b!dzie mia#a charakteru wi"&"cego
i nie b!dzie mog#a zablokowa' procedury odwo#awczej.
Projektowane regulacje przewiduj" wi!c okre$lone uprawnienia Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Sprawiedliwo$ci wobec Prokuratora Generalnego i zapew-
niaj" funkcj! kontroln" Rady Ministrów w stosunku do dzia#alno$ci prokuratury.
W$ród tych $rodków wymieni' nale&y:
– uprawnienie Ministra Sprawiedliwo$ci, jako cz#onka Krajowej Rady S"dow-
nictwa i Krajowej Rady Prokuratorów, do aktywnego udzia#u w procedurze
wy#aniania kandydatów na Prokuratora Generalnego (zg#aszanie w#asnych
kandydatów, zajmowanie stanowiska wobec innych kandydatów, udzia#
w g#osowaniu – art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10a ust. 2 ustawy o prokuratu-
rze i art. 1 pkt 21 projektu, dot. art. 24 pkt 4 ustawy o prokuraturze),
– uprawnienia Ministra Sprawiedliwo$ci, jako cz#onka Krajowej Rady Prokura-
torów, przewidziane w procedurze odwo#ywania Prokuratora Generalnego
(art. 1 pkt 21 projektu, dot. art. 24 pkt 6 ustawy oraz art. 1 pkt 6 projektu,
dot. art. 10d ust. 3 ustawy o prokuraturze),
– przedstawianie przez Ministra Sprawiedliwo$ci Prezydentowi RP kandyda-
tów na Prokuratora Generalnego (art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10a ust. 1
ustawy o prokuraturze),
– kontrasygnat! Prezesa Rady Ministrów na akcie powo#ania i odwo#ania
Prokuratora Generalnego (art. 144 ust. 2 Konstytucji RP),
– sk#adanie przez Prokuratora Generalnego rocznego sprawozdania z dzia-
#alno$ci prokuratury Prezesowi Rady Ministrów oraz uprawnienie Prezesa
Rady Ministrów do wyst"pienia z wnioskiem o odwo#anie Prokuratora Gene-
ralnego przed up#ywem kadencji, w przypadku odrzucenia rocznego spra-
wozdania (art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10e ustawy 1, 6 i 7 ust. o prokuratu-
rze),

12
– uprawnienie Ministra Sprawiedliwo$ci do zaj!cia pisemnego stanowiska wo-
bec powy&szego sprawozdania, co przes"dza dalszy udzia# w debacie po-
$wi!conej temu sprawozdaniu (art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10e ust. 2
ustawy o prokuraturze),
– uprawnienie Prezesa Rady Ministrów do wyst"pienia do Sejmu z wnioskiem
o odwo#anie Prokuratora Generalnego, w przypadku gdy Prokurator Gene-
ralny sprzeniewierzy# si! z#o&onemu $lubowaniu (art. 1 pkt 6 projektu dot.
art. 10f ustawy o prokuraturze),
– uprawnienie Prezesa Rady Ministrów do &"dania w ka&dym czasie od Pro-
kuratora Generalnego przedstawienia informacji na temat zwi"zany ze
strze&eniem praworz"dno$ci oraz czuwaniem nad $ciganiem przest!pstw
(art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10e ust. 3 ustawy o prokuraturze),
– uprawnienie Prezesa Rady Ministrów do wyst"pienia do Prezydenta RP z
wnioskiem o odwo#anie Prokuratora Generalnego, w przypadku gdy Proku-
rator Generalny sta# si! trwale niezdolny do pe#nienia swoich obowi"zków
(art. 1 pkt 6 projektu dot. art. 10d ust. 3 ustawy o prokuraturze),
– kompetencje Ministra Sprawiedliwo$ci do wnioskowania o zezwolenie s"du
dyscyplinarnego na poci"gni!cie Prokuratora Generalnego do odpowie-
dzialno$ci karnej lub o poci"gni!cie go do odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej
(art. 1 pkt 6 projektu, dot. art. 10c ust. 3 ust. o prokuraturze),
– uprawnienie Ministra Sprawiedliwo$ci do wydawania aktów wykonawczych
w zakresie dzia#ania prokuratury, w szczególno$ci rozporz"dzenia w sprawie
regulaminu urz!dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokura-
tury (art. 1 pkt 15 projektu, dot. art. 18 ust. 1 ust. o prokuraturze),
– uprawnienia Rady Ministrów w zakresie tworzenia bud&etu prokuratury.
Znowelizowane brzmienie art. 12 ustawy reguluje sposób i tryb powo#ywania
i odwo#ywania zast!pców Prokuratora Generalnego.
Nie przewiduje si! kadencyjno$ci dla stanowisk zast!pców Prokuratora Gene-
ralnego.
Zakres i waga zada% Prokuratora Generalnego wymaga, aby Prokurator Gene-
ralny mia# wp#yw na dobór najbli&szych wspó#pracowników, tj. ustalanie liczby
swoich zast!pców, a tak&e powo#ywanie ich i odwo#ywanie z pe#nionych funkcji.

13
Prezydent RP b!dzie powo#ywa# i odwo#ywa# Zast!pców Prokuratora General-
nego na wniosek Prokuratora Generalnego, z tym, &e odno$nie do Naczelnego
Prokuratora Wojskowego wniosek ten musi zosta' zg#oszony w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej, za$ w przypadku Dyrektora G#ównej Komisji )ci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wniosek Prokuratora Generalne-
go musi zosta' zg#oszony w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pami!ci Naro-
dowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Z kolei znowelizowany przepis art. 13 oraz dodane przepisy art. 13a-13c ustawy
o prokuraturze okre$laj" sposób i tryb powo#ywania i odwo#ywania szefów pro-
kuratur apelacyjnych, okr!gowych i rejonowych oraz ich zast!pców.
Projekt przewiduje zwi!kszenie uprawnie% zgromadze% prokuratorów w proku-
raturze apelacyjnej, które opiniuj" przedstawionych przez Prokuratora General-
nego kandydatów na prokuratorów apelacyjnych, prokuratorów okr!gowych
oraz prokuratorów rejonowych. W razie wydania negatywnej opinii o kandyda-
cie, zgromadzenie prokuratorów b!dzie mog#o przedstawi' Prokuratorowi Ge-
neralnemu w#asnego kandydata.
Nowo$ci" jest wprowadzenie kadencyjno$ci w sprawowaniu funkcji prokuratora
apelacyjnego, prokuratora okr!gowego i prokuratora rejonowego oraz kaden-
cyjno$ci funkcji ich zast!pców.
Przewiduje si!, &e kadencja prokuratora apelacyjnego, prokuratora okr!gowego
i ich zast!pców b!dzie trwa#a 6 lat bez mo&liwo$ci powo#ania ich bezpo$rednio
po zako%czeniu kadencji ponownie do pe#nienia tych samych funkcji.
Z kolei prokurator rejonowy i jego zast!pca powo#ywani b!d" na okres 4 lat,
przy czym ich kadencja mo&e zosta' odnowiona przez ponowne powo#anie
w trybie przewidzianym w ustawie.
Odwo#anie szefów prokuratur apelacyjnych, okr!gowych i rejonowych oraz ich
zast!pców mo&e nast"pi' tylko w $ci$le okre$lonych przypadkach, a w sytuacji,
gdy podstaw" odwo#ania ma by' nienale&yte wype#nianie przez nich obowi"z-
ków s#u&bowych, do odwo#ania konieczna jest zgoda Krajowej Rady Prokurato-
rów wyra&ona w formie uchwa#y.
Wprowadzenie w nowelizowanym art. 22a ustawy o prokuraturze sztywnej licz-
by cz#onków kolegium prokuratury okr!gowej (sze$' albo dziewi!' osób) jest

14
uzasadnione zaproponowanym trybem wyborów cz#onków kolegium, którzy
w dwóch trzecich s" wybierani przez zebranie prokuratorów prokuratury okr!-
gowej i delegatów prokuratur rejonowych. Liczba cz#onków kolegium musi
umo&liwi' zachowanie wymaganej ustaw" proporcji w sk#adzie kolegium.
Proponowane zmiany w zakresie art. 23 i art. 24 ustawy o prokuraturze, w tym
dodanie nowych przepisów art. 23a i 23b oraz art. 24a i 24b polegaj" na powo-
#aniu, w miejsce dotychczasowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Gene-
ralnym, Krajowej Rady Prokuratorów.
Utworzenie, zadania i kompetencje Krajowej Rady Prokuratorów b!d" istotny-
mi gwarancjami niezale&no$ci prokuratury od wp#ywów politycznych oraz
wzmocni" rol! samorz"du prokuratorskiego w najistotniejszych dla prokuratury
sprawach.
Dzia#alno$' Krajowej Rady Prokuratorów b!dzie pozytywnie oddzia#ywa' na
przestrzeganie w prokuraturze przepisów prawa i standardów etycznych, a jej
podstawowym zadaniem b!dzie strze&enie niezale&no$ci prokuratorów. Reali-
zacj! tego celu zapewnia zarówno okre$lony zmienionymi przepisami sk#ad
Krajowej Rady Prokuratorów, jak i rozszerzony zakres jej kompetencji.
W sk#ad 25-osobowej Krajowej Rady Prokuratorów, obok wybieranych przed-
stawicieli prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i pionu Instytutu Pami!ci
Narodowej, wchodzi równie& Minister Sprawiedliwo$ci, Prokurator Generalny,
przedstawiciel Prezydenta RP oraz czterech pos#ów i dwóch senatorów.
Poza dotychczasowym zakresem zada% Rady Prokuratorów przy Prokuratorze
Generalnym, Krajowa Rada Prokuratorów uzyska#a dodatkowe kompetencje
pozwalaj"ce na realizacj! celu, w jakim zosta#a powo#ana. Do kompetencji tych
nale&y zajmowanie wi"&"cego Prokuratora Generalnego stanowiska w sprawie
wyra&enia zgody na odwo#anie w trakcie trwania kadencji prokuratora apelacyj-
nego, prokuratora okr!gowego i prokuratora rejonowego oraz ich zast!pców
z powodu nienale&ytego wype#niania obowi"zków s#u&bowych oraz wyra&anie
opinii o przedstawionych jej przez Prokuratora Generalnego kandydatach na
stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej.

15
Jednym z uprawnie% Krajowej Rady Prokuratorów b!dzie ponadto mo&liwo$'
wys#uchania informacji Prokuratora Generalnego o dzia#alno$ci prokuratury oraz
wyra&enie w#asnej opinii w tym zakresie.
Krajowa Rada Prokuratorów b!dzie ponadto opiniowa#a wniosek Prezesa Rady
Ministrów o odwo#anie Prokuratora Generalnego z zajmowanego stanowiska
przed up#ywem kadencji, w przypadku gdy podstaw" z#o&enia takiego wniosku
b!dzie trwa#a niezdolno$' do pe#nienia obowi"zków Prokuratora Generalnego
lub sprzeniewierzenie si! z#o&onemu $lubowaniu oraz odrzucenie przez Preze-
sa Rady Ministrów rocznego sprawozdania Prokuratora Generalnego. Projekt
przewiduje 2-miesi!czny termin do z#o&enia opinii w tym przedmiocie przez Ra-
d!.
Krajowa Rada Prokuratorów b!dzie te& sprawowa#a kontrol! nad dzia#alno$ci"
rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, przez rozpatrywanie co-
rocznych sprawozda% z jego dzia#alno$ci.
Konsekwencj" ustrojowo-organizacyjn" rozdzia#u urz!du Ministra Sprawiedli-
wo$ci i Prokuratora Generalnego jest zniesienie Prokuratury Krajowej i utwo-
rzenie Prokuratury Generalnej. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi
prokuratury b!d" wi!c: Prokuratura Generalna oraz prokuratury apelacyjne,
prokuratury okr!gowe i rejonowe. Jednocze$nie przewiduje si!, &e Prokuratura
Generalna zapewnia obs#ug! Prokuratora Generalnego.
Wzgl!dy racjonalne zdecydowa#y o zniesieniu mo&liwo$ci tworzenia przez ko-
mórki organizacyjne przysz#ej Prokuratury Generalnej wydzia#ów zamiejsco-
wych (art. 17 ust.13 ustawy o prokuraturze).
Zniesiona zatem zostanie podstawa prawna do dalszego funkcjonowania obec-
nych struktur terenowych Biura do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej Pro-
kuratury Krajowej, tj. wydzia#ów zamiejscowych tego biura. W ocenie projekto-
dawców, prowadzenie post!powa% przygotowawczych na poziomie centralnym
nale&y uzna' za nieuzasadnione, wobec uniemo&liwienia kontroli odwo#awczej
o charakterze dewolutywnym, a przez to stwarzaj"ce niebezpiecze%stwo nie-
w#a$ciwego postrzegania roli nowo tworzonej Prokuratury Generalnej w syste-
mie organów wewn!trznych prokuratury.

16
Zgodnie z dyspozycj" art. 17 pkt 5 projektu, dotychczasowe wydzia#y zamiej-
scowe Biura do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej
zostan" przekszta#cone w wydzia#y do spraw przest!pczo$ci zorganizowanej
i korupcji prokuratur apelacyjnych.
Na poziomie prokuratur apelacyjnych b!d" prowadzone najpowa&niejsze po-
st!powania przygotowawcze dotycz"ce m.in. przest!pczo$ci zorganizowanej
i korupcji.
Na prokuraturach apelacyjnych b!dzie ponadto spoczywa# obowi"zek koordy-
nowania zada% podleg#ych prokuratur okr!gowych z zakresu informatyzacji.
Wa&nym segmentem zmian ustawy o prokuraturze jest wprowadzenie osobne-
go rozdzia#u zawieraj"cego przepisy dotycz"ce bud&etu i gospodarki finansowej
powszechnych jednostek organizacyjnych. Projektowane w tym zakresie prze-
pisy umo&liwi" prawid#owe funkcjonowanie prokuratury w aspekcie gospodaro-
wania przyznanymi jej $rodkami finansowymi, przy zachowaniu prerogatyw
w#adczych Rady Ministrów przy tworzeniu projektu ustawy bud&etowej.
Projekt przewiduje uchylenie przepisu art. 50 ust. 1a ustawy o prokuraturze,
zezwalaj"cego Prokuratorowi Generalnemu delegowa' prokuratora powszech-
nej jednostki organizacyjnej prokuratury, bez jego zgody, na okres 12 miesi!cy
w roku z mo&liwo$ci" ponownego delegowania po okresie dotychczasowej de-
legacji. Regulacja ta nie s#u&y prawid#owej polityce kadrowej w prokuraturze,
a ponadto mo&e stanowi' element pozaprocesowego wp#ywu na niezale&no$'
prokuratora. Gwarantem tej niezale&no$ci s" bowiem mi!dzy innymi przepisy
art. 16a ustawy o prokuraturze stanowi"ce, &e przeniesienie prokuratora na in-
ne miejsce s#u&bowe mo&e nast"pi' tylko za jego zgod" z wyj"tkiem sytuacji,
gdy do przeniesienia dochodzi w wyniku zniesienia stanowiska wywo#anego
zmian" w organizacji prokuratury lub zniesienia danej jednostki organizacyjnej
prokuratury albo ukarania kar" dyscyplinarn".
Potrzeba wyeliminowania pozaprocesowego i politycznego oddzia#ywania na
zadania i decyzje procesowe prokuratorów, zdecydowa#a o uchyleniu art. 59
ustawy o prokuraturze, który przewidywa# system uzyskiwania nagród i wyró&-
nie%.

17
Wobec uznania niekonstytucyjno$ci przepisów wprowadzaj"cych „przyspieszo-
ny” tryb uchylania immunitetu s!dziowskiego zasz#a konieczno$' nowelizacji
przepisów ustawy o prokuraturze w takim zakresie, aby zawarte w niej unor-
mowania dotycz"ce uchylania immunitetu prokuratorów, by#y zgodne ze wska-
zaniami zawartymi w wyroku Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada
2007 r., sygn. K. 39/07 (Dz. U. Nr 230, poz. 1698), odnosz"cego si! wprawdzie
do postanowie% ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s"dów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó(n. zm.), kszta#tuj"cego jednak
– w ocenie projektodawców – generalne zasady zwi"zane z post!powaniem
dyscyplinarnym, które powinny obowi"zywa' zarówno w odniesieniu do s!-
dziów, jak i prokuratorów.
Pozosta#e zmiany dokonywane w ustawie stanowi" konsekwencj! zniesienia
Prokuratury Krajowej i utworzenia Prokuratury Generalnej.
Art. 2-16 ustawy zmieniaj"cej zawieraj" zmiany innych ustaw. Zmiany
te polegaj" m.in. na wprowadzeniu do przepisów tych ustaw osobnego organu
naczelnego – Prokuratora Generalnego (art. 2, 7, 8, 11) oraz zast"pieniu kom-
petencji Prokuratora Krajowego i prokuratorów Prokuratury Krajowej odpowied-
nio – kompetencjami Prokuratora Generalnego i prokuratorów Prokuratury Ge-
neralnej (art. 3, 6, 7, 13, 14, 15). Sposób usytuowania Prokuratora Generalnego
w przepisach zmieniaj"cych, w odniesieniu do wprowadzenia do ich tre$ci Pro-
kuratora Generalnego jako organu naczelnego, nawi"zuje do sposobu usytu-
owania Prokuratora Generalnego w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP.
Art. 17-23 ustawy zmieniaj"cej odnosz" si! do problematyki zwi"zanej z likwi-
dacj" Prokuratury Krajowej i utworzeniem Prokuratury Generalnej.
Likwidacja Prokuratury Krajowej w niniejszym projekcie projektowana jest w taki
sposób, aby Prokurator Generalny, w sposób pozytywny wskazywa# prokurato-
rów do s#u&by w nowo tworzonej Prokuraturze Generalnej, przez powo#anie ich
na stanowisko prokuratora tej jednostki.
Natomiast redukcja stanu zatrudnienia zwi"zana z projektowan" zmian" ustroju
prokuratury mo&e nast"pi' przez przej$cie w stan spoczynku tych prokuratorów
Prokuratury Krajowej, którzy nie zostan" powo#ani do Prokuratury Generalnej i
nie przyjm" powierzonych im czynno$ci w prokuraturach apelacyjnych.

18
W art. 19 ust. 3 projektowanej ustawy ustanawia si! dodatkowe przes#anki
przej$cia w stan spoczynku prokuratora Prokuratury Krajowej oparte na kryte-
rium wieku, sta&u pracy na stanowisku prokuratora, w tym na stanowisku proku-
ratora Prokuratury Krajowej.
W ten sposób kryteria post!powania wobec prokuratorów likwidowanej jednost-
ki zosta#y okre$lone wprost w ustawie, co zapobiegnie sytuacji pozostawania
prokuratora w nowej strukturze organizacyjnej na podstawie przes#anek innych
ni& dobro s#u&by.
Likwidacja Prokuratury Krajowej, w za#o&eniu projektodawcy, nie mo&e spowo-
dowa' obni&enia wynagrodzenia prokuratorów likwidowanej jednostki ani wp#y-
n"' na ograniczenie mo&liwo$ci awansu p#acowego prokuratorów rejonowych,
okr!gowych i apelacyjnych w stosunku do mo&liwo$ci awansu s!dziów w takich
samych jednostkach organizacyjnych s"dów. St"d odpowiednie zmiany w tre$ci
art. 62 ustawy o prokuraturze i w art. 19 projektu ustawy.
W art. 22 przyj!to rozwi"zanie, w my$l którego do czasu wydania przepisów
wykonawczych przewidzianych w ustawie zmieniaj"cej, pozostaj" w mocy
wskazane w przepisie dotychczasowe przepisy wykonawcze, które nie s"
sprzeczne z ustaw", jednak nie d#u&ej ni& przez okres 12 miesi!cy od dnia wej-
$cia w &ycie ustawy.
Proponuje si!, by ustawa zmieniaj"ca wesz#a w &ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.,
z wyj"tkiem art. 10a ust. 3-5 oraz art. 14a ust. 1 ustawy o prokuraturze oraz art.
18, art. 19 ust. 1 i 4 oraz art. 23 projektowanej ustawy, które wejd" w &ycie z
dniem 1 lipca 2009 r. Tego rodzaju rozwi"zanie umo&liwi podj!cie dzia#a% orga-
nizacyjnych, niezb!dnych do funkcjonowania Prokuratury Generalnej, przed
dniem wej$cia w &ycie projektowanych zmian.

19
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które b!dzie oddzia#ywa#a ustawa


Wej$cie w &ycie projektowanej ustawy b!dzie mia#o wp#yw na struktur! or-
ganów w#adzy pa%stwowej przez wyodr!bnienie prokuratury ze struktury Mi-
nisterstwa Sprawiedliwo$ci. Projektowane zmiany spowoduj" ponadto zmia-
n! w strukturze prokuratury i sposobie jej funkcjonowania. Spowoduj"
równie& zmian! statusu prokuratorów likwidowanych powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury.
W zakresie, w jakim projektowane przepisy dopuszczaj" udzia# Krajowej
Rady S"downictwa w powo#ywaniu Prokuratora Generalnego ustawa b!dzie
mia#a wp#yw równie& na Krajow" Rad! S"downictwa.
Projektowane zmiany b!d" mia#y wp#yw na s!dziów, w tym s!dziów S"du
Najwy&szego, którzy mog", w my$l projektowanych przepisów, kandydowa'
na stanowisko Prokuratora Generalnego lub zast!pcy Prokuratora General-
nego. Zmiany w obr!bie wymogów awansu prokuratora na wy&sze stanowi-
sko, b!d" dotyczy#y równie& s!dziów oraz adwokatów, radców prawnych
i notariuszy.
Projektowane wzmocnienie niezale&no$ci Prokuratora Generalnego
i pozosta#ych prokuratorów od innych organów w#adzy publicznej oraz
wzmocnienie niezale&no$ci prokuratora w strukturze prokuratury, b!dzie po-
zytywnie oddzia#ywa#o na &ycie obywateli.

2. Konsultacje spo#eczne

Projekt ustawy zosta# przedstawiony do konsultacji S"dowi Najwy&szemu,


Krajowej Radzie S"downictwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej
Radzie Radców Prawnych, Stowarzyszeniu S!dziów Polskich „Iustitia”, Kra-
jowej Radzie Notarialnej, Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej
Polskiej, Zwi"zkowi Zawodowemu Pracowników Prokuratury Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz s"dom i prokuraturom.

20
Z uwagi na fakt, &e w czasie prowadzenia konsultacji spo#ecznych w przed-
miocie projektowanej ustawy, nie ukonstytuowa#a si! jeszcze Rada Prokura-
torów przy Prokuratorze Generalnym, projekt ustawy przedstawiono do za-
opiniowania poszczególnym cz#onkom Rady.
Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Stowarzy-
szenie S!dziów Polskich „Iustitia” nie wypowiedzieli si! w przedmiocie pro-
jektowanej ustawy. Krajowa Rada Notarialna poinformowa#a, &e nie wnosi
uwag do projektu ustawy.
Krajowa Rada S"downictwa wnios#a uwag! poddaj"c" w w"tpliwo$' co do
zgodno$ci z Konstytucj" RP przewidzianego w projekcie szczególnego trybu
powo#ywania Prokuratora Generalnego przez Marsza#ka Sejmu. Uwaga ta
zosta#a uwzgl!dniona.
Uwzgl!dniono uwagi Krajowej Rady S"downictwa, dotycz"ce wskazania
terminów przy powo#ywaniu Prokuratora Generalnego dla poszczególnych
organów uczestnicz"cych w tej procedurze oraz uwagi kwestionuj"ce pozo-
stawienie wydzia#ów zamiejscowych Biura do Spraw Przest!pczo$ci Zorga-
nizowanej w strukturze Prokuratury Generalnej.
S"d Najwy&szy pozytywnie oceni# projektowane rozdzielenie urz!dów Mini-
stra Sprawiedliwo$ci i Prokuratora Generalnego wyra&aj"c jednocze$nie za-
strze&enia do niektórych rozwi"za% szczegó#owych. W$ród tych zastrze&e%
uwzgl!dnione zosta#y uwagi dotycz"ce mo&liwo$ci kandydowania na stano-
wisko Prokuratora Generalnego równie& s!dziego wojskowego s"du garni-
zonowego. Nie uwzgl!dniono uwagi kwestionuj"cej zaw!&enie mo&liwo$ci
kandydowania na stanowisko Prokuratora Generalnego wy#"cznie przez s!-
dziów S"du Najwy&szego wy#"cznie do s!dziów Izby Karnej i Wojskowej,
poniewa& projektowany przepis art. 10a ust. 4 ustawy o prokuraturze, co do
zasady, wprowadza dla s!dziego kandyduj"cego na stanowisko Prokuratora
Generalnego wymóg sta&u s!dziowskiego w sprawach karnych. Nie
uwzgl!dniono uwagi do projektowanego przepisu 10d ust. 2 pkt 4 ustawy
o prokuraturze (aktualnie – art. 10f ustawy o prokuraturze), a dotycz"cej
przewidzianej tam przes#anki odwo#ania Prokuratora Generalnego – sprze-
niewierzenia si! $lubowaniu, a szerzej – dopuszczalno$ci odpowiedzialno$ci
dyscyplinarnej Prokuratora Generalnego. Projektodawca stoi na stanowisku,

21
&e kadencyjno$' urz!du Prokuratora Generalnego wymusza wprowadzenie
mechanizmów odwo#ania przed up#ywem kadencji w sytuacjach tak istot-
nych jak sprzeniewierzenie si! $lubowaniu. Nie uwzgl!dniono uwagi doty-
cz"cej art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o prokuraturze. W odniesieniu do zast!pców
Prokuratora Generalnego b!d"cych Naczelnym Prokuratorem Wojskowym
i Dyrektorem G#ównej Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, podobnie jak innych, z wyj"tkiem pierwszego, zast!pców Prokura-
tora Generalnego, nie ma potrzeby wprowadzania szczególnego trybu po-
wo#ywania.
Z aprobat" S"d Najwy&szy przyj"# te& uregulowania dotycz"ce niezale&no-
$ci prokuratorów, a zw#aszcza nadania poleceniom wydawanym przez pro-
kuratora prze#o&onego charakteru organizacyjno-porz"dkowego. Uwzgl!d-
niono uwag! S"du Najwy&szego o potrzebie skorelowania wymogów
awansowych na stanowisko prokuratora prokuratury okr!gowej z wymogami
na stanowisko s!dziego s"du okr!gowego. Uwagi S"du Najwy&szego doty-
cz"ce „awansów poziomych” straci#y aktualno$' wobec modyfikacji projektu
i pozostawienia przewidzianych regulacji dotycz"cych trzeciej stawki awan-
sowej wy#"cznie w odr!bnym projekcie ustawy.
Zarz"d G#ówny Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej po-
zytywnie zaopiniowa# projektowane rozdzielenie urz!du Ministra Sprawiedli-
wo$ci i Prokuratora Generalnego i regulacje gwarantuj"ce niezale&no$'
Prokuratora Generalnego. Podobnie pozytywn" ocen! Zarz"d G#ówny Sto-
warzyszenia Prokuratorów wyrazi# dla powo#ania Krajowej Rady Prokurato-
rów i proponowanego kszta#tu tego organu. Za po&"dane zmiany uznano
projektowane przepisy likwiduj"ce mo&liwo$' wydawania przez prokurato-
rów prze#o&onych polece% co do tre$ci czynno$ci procesowych.
Negatywnie Zarz"d G#ówny Stowarzyszenia oceni# proponowan" w pierwot-
nej wersji projektu likwidacj! prokuratur apelacyjnych i zwi"zan" z tym mo&-
liwo$' przej$cia w stan spoczynku du&ej grupy do$wiadczonych prokurato-
rów. Wyrazi# pogl"d, &e do dyskusji nad bytem tego stopnia powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury mo&na powróci' przy pracach nad
now" ustaw" o prokuraturze. Jako kontrowersyjne oceni# ponadto przyzna-

22
nie Krajowej Radzie S"downictwa kompetencji w zakresie wskazywania
kandydata na Prokuratora Generalnego.
Podobn" ocen! projektowanych regulacji przedstawi#a Rada G#ówna Zwi"z-
ku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej
Polskiej. W nades#anej opinii wypowiedzia#a si! ponadto za utrzymaniem
równych wynagrodze% prokuratorów i s!dziów na równorz!dnych stanowi-
skach.
Zarówno Stowarzyszenie Prokuratorów RP, jak i Zwi"zek Zawodowy Proku-
ratorów i Pracowników Prokuratury RP wskazali na potrzeb! uregulowania
statusu prokuratury w Konstytucji RP.
Uwagi do projektu ustawy nades#a# Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedli-
wo$ci. Uwagi te dotyczy#y g#ównie wzajemnych relacji mi!dzy wyodr!bnion"
prokuratur" a Instytutem Wymiaru Sprawiedliwo$ci i Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury.
W wyniku analizy tych uwag, w projekcie ustawy zaproponowano nowe
brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o prokuraturze. Nie podzielono nato-
miast pogl"du o potrzebie dalszej, ni& przewidziana w projekcie, nowelizacji
przepisów o delegowaniu prokuratorów oraz pogl"du, &e rozdzielenie funkcji
Ministra Sprawiedliwo$ci i Prokuratora Generalnego pozostaje w sprzeczno-
$ci z koncepcj" wspólnej aplikacji s"dowo-prokuratorskiej.
W przedmiocie projektowanej ustawy wypowiedzia#o si! 8 cz#onków Rady
Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Czterech cz#onków Rady wy-
powiedzia#o si! z aprobat" o zamierzonym rozdzieleniu urz!dów Ministra
Sprawiedliwo$ci i Prokuratora Generalnego, przy czym w dwóch opiniach
podnosi si! w"tpliwo$' co do prawid#owo$ci rozwi"za% w zakresie trybu po-
wo#ywania Prokuratora Generalnego i konstytucyjnej poprawno$ci regulacji
dopuszczaj"cych wydawanie przez Ministra Sprawiedliwo$ci rozporz"dze%
na wniosek Prokuratora Generalnego. Jeden cz#onek Rady wyrazi# pogl"d,
&e rozdzielenie tych funkcji bez okre$lenia pozycji ustrojowej prokuratury jest
przedwczesne.
Pi!ciu cz#onków Rady opowiedzia#o si! przeciwko likwidacji w strukturze
prokuratury jednostek stopnia apelacyjnego podnosz"c m.in. potrzeb! usy-

23
tuowania na tym szczeblu wydzia#ów do spraw przest!pczo$ci zorganizo-
wanej. Jeden cz#onek Rady opowiedzia# si! za potrzeb" utrzymania komó-
rek do spraw przest!pczo$ci zorganizowanej w strukturze jednostki prokura-
tury najwy&szego stopnia.
W opiniach czterech cz#onków Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Gene-
ralnym wyra&ono sprzeciw przeciwko uprawnieniom przyznawanym Krajo-
wej Radzie S"downictwa w zakresie wskazywania jednego z kandydatów na
Prokuratora Generalnego oraz w zakresie odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej
i trybu uchylania immunitetu Prokuratora Generalnego. Jako argumentacj!
takiego stanowiska podnosi si! zarówno niedopuszczalno$' takiej regulacji,
jak i brak równowa&nej regulacji Krajowej Rady Prokuratorów w odniesieniu
do np. Pierwszego Prezesa S"du Najwy&szego.
Niejednolite s" stanowiska cz#onków Rady w przedmiocie niezale&no$ci
prokuratora ukszta#towanej projektowanymi przepisami art. 8 i art. 8a ustawy
o prokuraturze. O ile z aprobat" zosta#a przyj!ta propozycja odej$cia od
mo&liwo$ci wydania przez prokuratora prze#o&onego polece% co do tre$ci
czynno$ci, o tyle niektórzy cz#onkowie Rady Prokuratorów krytycznie ocenili
likwidacj! trybu odwo#ania si! prokuratora od polecenia prokuratora prze#o-
&onego, przewidzianego obecnie w przepisach art. 8 ust. 2-4 ustawy o pro-
kuraturze.
Postulaty pozostawienia w ustawie o prokuraturze przepisów o mo&liwo$ci
&"dania przez prokuratora uzasadnienia polecenia na pi$mie i &"dania
zmiany polecenia lub wy#"czenia prokuratora od wykonania czynno$ci nie
zosta#y uwzgl!dnione. W sytuacji, gdy polecenie prokuratora prze#o&onego
wydawane prokuratorowi podleg#emu nie b!dzie mog#o dotyczy' tre$ci
czynno$ci procesowej, polecenie takie nie b!dzie ingerowa#o w niezale&-
no$' prokuratora. Utrzymanie trybu sprzeciwiania si! poleceniu, przewidzia-
nego w art. 8 ust. 2-4 ustawy o prokuraturze, dla polece% o charakterze or-
ganizacyjno-porz"dkowym nie jest uzasadnione. W sfer! niezale&no$ci
prokuratora nie ingeruje te& polecenie przygotowania przez prokuratora pod-
leg#ego projektu decyzji.
Prokurator prze#o&ony zmieniaj"c decyzj! prokuratora podleg#ego sam wy-
daje (podpisuje) now" decyzj!. Polecenie przygotowania projektu tej decyzji

24
nie powoduje sytuacji kolizyjnej dla niezale&no$ci prokuratora, który projekt
takiej decyzji przygotowuje. Nie jest natomiast racjonalne postulowanie, aby
w razie zmiany decyzji prokurator prze#o&ony sam opracowa# now" decyzj!,
gdy& mog#oby to stanowi' pokus! do obni&enia poziomu pracy prokuratorów
i przeniesienia procesu decyzyjnego na prokuratorów prze#o&onych.
W opiniach dwóch cz#onków Rady Prokuratorów przy Prokuratorze General-
nym krytycznie odniesiono si! do mo&liwo$ci wyst!powania przed S"dem
Najwy&szym, Trybuna#em Konstytucyjnym i Naczelnym S"dem Administra-
cyjnym prokuratorów prokuratury okr!gowej.
W opiniach trzech cz#onków Rady Prokuratorów wyra&a si! sprzeciw prze-
ciwko ró&nicowaniu wynagrodzenia zasadniczego s!dziów i prokuratorów na
równorz!dnych stanowiskach.
W opinii cz#onka Rady Prokuratorów wybranego przez prokuratorów Instytu-
tu Pami!ci Narodowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu wskazuje si! na usuni!cie niespójno$ci projektowanej ustawy
z ustaw" z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami!ci Narodowej – Komi-
sji )cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Uwagi w tym zakresie
zosta#y w projekcie ustawy uwzgl!dnione.
Z du&ym odzewem spotka#a si! projektowana ustawa w $rodowiskach za-
wodowych s!dziów i prokuratorów.
Opinie o projekcie nadesz#y z 51 s"dów apelacyjnych, okr!gowych i rejono-
wych. 27 s"dów poinformowa#o, &e s!dziowie tych s"dów nie wnosz" uwag
do projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw. Z 11 s"dów nadesz#y opinie aprobuj"ce rozdzielenie urz!du Ministra
Sprawiedliwo$ci i Prokuratora Generalnego. Nie by#o natomiast &adnej opinii
odnosz"cej si! krytycznie do projektowanej regulacji w tym wzgl!dzie.
Niektóre s"dy wypowiedzia#y si! te& co do projektowanej w konsultowanym
projekcie likwidacji prokuratur apelacyjnych. Aprobuj"co do tej propozycji
odniós# si! S"d Okr!gowy w Katowicach i S"d Okr!gowy w Toruniu. Opini!
negatywn" w przedmiocie likwidacji prokuratur apelacyjnych wyrazi# S"d
Okr!gowy w Gliwicach i S"d Apelacyjny w Warszawie.

25
S"dy Okr!gowe w Katowicach, P#ocku, Poznaniu i Toruniu oraz S"d Rejo-
nowy w Przemy$lu w swoich opiniach pozytywnie oceni#y projektowane re-
gulacje dotycz"ce niezale&no$ci prokuratora.
S"dy w kilku opiniach odnios#y si! równie& do kwestii wynagrodze% s!dziów
i prokuratorów. Zdania w tym zakresie by#y podzielone. W cz!$ci opinii opo-
wiedziano si! za równym statusem, w tym równie& wynagrodzenia, s!dziów
i prokuratorów. W innych opiniach podnoszono, &e zawód s!dziego powi-
nien stanowi' ukoronowanie zawodów prawniczych i by' znacznie wy&ej
wynagradzany.
W kilku opiniach s"dów podnoszono równie& uwagi krytyczne co do zasad-
no$ci utrzymywania karencji przy przej$ciu s!dziego do wykonywania zawo-
du adwokata w okr!gu izby adwokackiej, w którym zajmowa# stanowisko s!-
dziego.
Z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wp#yn!#o #"cznie 46
opinii.
Obszerne opinie nades#a#y wszystkie prokuratury apelacyjne. Prokuratury
okr!gowe nades#a#y w#asne opinie a niejednokrotnie te& opinie prokuratur
rejonowych i prokuratorów z okr!gu swojego dzia#ania.
Opinie koncentruj" si! wokó# kluczowej regulacji projektu, a mianowicie roz-
dzielenia urz!du Ministra Sprawiedliwo$ci i Prokuratora Generalnego, oraz
dotycz" likwidacji prokuratur apelacyjnych, niezale&no$ci prokuratora przy
wykonywaniu czynno$ci okre$lonych w ustawach. Stosunkowo liczne s"
równie& wypowiedzi w przedmiocie wysoko$ci wynagrodzenia zasadniczego
prokuratora w relacji do wynagrodzenia zasadniczego s!dziego na równo-
rz!dnym stanowisku.
Z ogóln" aprobat" prokuratorów spotka#a si! propozycja rozdzielenia funkcji
Ministra Sprawiedliwo$ci i Prokuratora Generalnego. W &adnej z nades#a-
nych opinii nie wnosi si! sprzeciwu przeciwko tej propozycji, jednak podno-
szone s" uwagi, &e rozdzielenie tych funkcji powinno spowodowa' umoco-
wanie prokuratury w Konstytucji RP. Podnosi si! mianowicie, &e organ
Prokuratora Generalnego, w $wietle projektowanej ustawy, nie zosta# okre-
$lony w strukturze w#adz pa%stwowych.

26
W kilkunastu opiniach wyra&ono krytyczne uwagi co do przyznania Krajowej
Radzie S"downictwa kompetencji w zakresie zg#aszania kandydata na sta-
nowisko Prokuratora Generalnego oraz w zakresie odpowiedzialno$ci dys-
cyplinarnej i karnej Prokuratora Generalnego.
Zdecydowany sprzeciw prokuratorzy wyrazili dla propozycji likwidacji proku-
ratur apelacyjnych w strukturze powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury. Przeciwko likwidacji prokuratur apelacyjnych wypowiedzia#y si!
wszystkie prokuratury apelacyjne i 16 prokuratur okr!gowych. W &adnej
z nades#anych opinii nie opowiedziano si! za likwidacj" tych jednostek.
Potrzeb! utrzymania prokuratur apelacyjnych prokuratorzy uzasadniaj" po-
trzeb" i zasadno$ci" usytuowania na tym szczeblu prokuratury Wydzia#ów
do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej oraz zada% z zakresu wizytacji
i lustracji.
Podnosz" ponadto konieczno$' utrzymania paralelno$ci struktury organiza-
cyjnej s"dów i prokuratury.
W opiniach stosunkowo cz!sto podnoszona by#a kwestia wynagrodzenia
zasadniczego prokuratorów. Prokuratorzy jednoznacznie opowiedzieli si! za
utrzymaniem równego wynagrodzenia zasadniczego s!dziów i prokuratorów
w takich samych jednostkach organizacyjnych.
Po analizie wyników konsultacji projekt ustawy uleg# modyfikacji.
Zrezygnowano mianowicie z likwidowania prokuratur apelacyjnych. Uznano
bowiem, &e w obecnej strukturze powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury spowodowa#oby nadmierne rozbudowanie kadrowe Prokuratury
Generalnej. W konsekwencji stwierdzi' nale&y, &e ewentualna likwidacja
powszechnych jednostek prokuratury tego stopnia mo&e nast"pi' w nowej
ustawie o prokuraturze, okre$laj"cej w sposób ca#o$ciowy ustrój, zadania
i struktur! prokuratury.
Nie podzielono natomiast tych uwag, które postulowa#y, aby kompetencje
przy powo#ywaniu Prokuratora Generalnego przys#ugiwa#y Krajowej Radzie
Prokuratorów z wy#"czeniem uprawnie% w tym zakresie Krajowej Rady S"-
downictwa. Nie przewiduje si! udzia#u Krajowej Rady S"downictwa w pro-

27
cedurze odwo#ywania i w post!powaniu dyscyplinarnym Prokuratora Gene-
ralnego.
Przepisy projektowanej ustawy w zakresie wynagrodze% prokuratorów za-
chowuj" zasad! równo$ci wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i s!-
dziów na równorz!dnych stanowiskach.

3. Wp#yw ustawy na sektor finansów publicznych, w tym bud&et pa%stwa i bu-


d&ety jednostek samorz"du terytorialnego

Z przeprowadzonych szacunków wynika, &e uprawnienia do przej$cia w stan


spoczynku na podstawie przepisów projektowanej ustawy uzyska maksy-
malnie 49 prokuratorów Prokuratury Krajowej, przy za#o&eniu, &e &aden
z prokuratorów likwidowanej jednostki nie uzyska powo#ania na stanowisko
prokuratora Prokuratury Generalnej.
Urz!dnicy Prokuratury Krajowej zatrudnieni zostan" w Prokuraturze Gene-
ralnej.
Zwa&y' nale&y jednak, &e zwi!kszenie zakresu zada% Prokuratury General-
nej, w porównaniu z kompetencjami Prokuratury Krajowej, spowodowane
przej!ciem szeregu zada% wykonywanych w Departamentach Ministerstwa
Sprawiedliwo$ci, równie& na rzecz Prokuratury Krajowej (Departamentu
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S"dowych i Informatyzacji Resortu, De-
partamentu Organizacyjnego, Departamentu Legislacyjno-Prawnego,
Departamentu Kadr i Departamentu Bud&etu i Maj"tku Skarbu Pa%stwa, a
tak&e Biura Dyrektora Generalnego), skutkuje konieczno$ci" zwi!kszenia
obsady kadrowej Prokuratury Generalnej i to zarówno zwi!kszenia etatów
prokuratorskich, jak i etatów urz!dniczych oraz etatów innych pracowników
prokuratury.
Przewiduje si!, &e w Prokuraturze Generalnej wykonywa' b!dzie czynno$ci
130 prokuratorów.
W celu zapewnienia prawid#owego funkcjonowania Prokuratury Generalnej,
co najmniej 70 prokuratorów powinno zajmowa' stanowiska prokuratorów
Prokuratury Generalnej.

28
Jednocze$nie przewiduje si! utworzenie 4 kierowniczych stanowisk prokura-
torskich:

!" Prokuratora Generalnego,

!" 3 Zast!pców Prokuratora Generalnego


oraz nast!puj"cych funkcji prokuratorskich:
1) 6 dyrektorów departamentu,
2) 9 wicedyrektorów departamentu,
3) 7 naczelników wydzia#ów,
4) rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego,
5) rzecznika prasowego,
6) 3 wizytatorów.
W zwi"zku z konieczno$ci" zapewnienia prawid#owego funkcjonowania Pro-
kuratury Generalnej, zwi!kszenia wymaga równie& liczba urz!dników Proku-
ratury Generalnej do 143 oraz zatrudnienia #"cznie 18 osób na etatach in-
nych pracowników s"dów i prokuratury (kierowcy, maszynistki, pracownicy
administracyjni i inni).
Po uwzgl!dnieniu etatów prokuratorskich, urz!dniczych i innych pracowni-
ków prokuratury, przej!tych z Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawie-
dliwo$ci, utworzenie Prokuratury Generalnej skutkowa' b!dzie zwi!ksze-
niem ilo$ci etatów:
– prokuratorów Prokuratury Generalnej o 11,
– prokuratorów innych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowa-
nych do Prokuratury Generalnej o 29,
– urz!dników prokuratury o 87,
– innych pracowników prokuratury o 14.
Zwi!kszenie liczby etatów w Prokuraturze Generalnej spowoduje zwi!ksze-
nie wydatków na wynagrodzenia o kwot! 8 282 tys. z#:
– zwi"zane z utworzeniem od dnia 1 stycznia 2009 r. 11 etatów Prokuratu-
ry Generalnej (w tym Prokuratora Generalnego) – 2 040 tys. z#,
– zwi"zane z utworzeniem od dnia 1 stycznia 2009 r. 87 etatów urz!dni-
ków prokuratury – 4 638 tys. z#,

29
– zwi"zane z utworzeniem od dnia 1 stycznia 2009 r. 14 etatów innych
pracowników – 504 tys. z#,
– zwi"zane z wyp#at" dodatków specjalnych dla 29 prokuratorów delego-
wanych do Prokuratury Generalnej z prokuratur apelacyjnych
– 1 100 tys. z#.
Jednocze$nie zmniejszeniu ulegn" wydatki na wynagrodzenia w zwi"zku
z przeniesieniem Wydzia#ów zamiejscowych Biura do spraw Przest!pczo$ci
Zorganizowanej Prokuratury Krajowej do prokuratur apelacyjnych w wyso-
ko$ci 15 541 tys. z#.
Wydatki na utworzenie nowych stanowisk pracy – 1 410 tys. z#.
Pozosta#e wydatki bie&"ce zwi"zane z funkcjonowaniem Prokuratury Gene-
ralnej (wzrost wydatków netto, tj. po uwzgl!dnieniu wydatków bie&"cych
w wysoko$ci 17 550 tys. z#, o które zostanie zmniejszony bud&et w cz!$ci
37) – 16 500 tys. z#.
Przeci!tne wynagrodzenia urz!dników i pracowników Prokuratury General-
nej zosta#y ustalone na poziomie wy&szym ni& przeci!tne wynagrodzenia
urz!dników i pracowników prokuratury uwzgl!dnione w ustawie bud&etowej
na 2008 r. z uwagi na konieczno$' – przy utworzeniu nowego urz!du, czyli
Prokuratury Generalnej – obsadzenia urz!dniczych stanowisk funkcyjnych,
co w du&ym stopniu wp#yn!#o na zwi!kszenie wysoko$ci przeci!tnego wy-
nagrodzenia.
Ponadto, maj"c na uwadze informacj! Najwy&szej Izby Kontroli na temat
wysoko$ci przeci!tnego miesi!cznego wynagrodzenia na 1 pe#nozatrudnio-
nego cz#onka korpusu s#u&by cywilnej w rozdziale 75001 w 2006 r., okre$le-
nie wysoko$ci wynagrodze% urz!dników i pracowników Prokuratury Gene-
ralnej w przyj!tej w projekcie wysoko$ci wydaje si! by' w pe#ni uzasadnione.
Jednocze$nie stwierdzi' nale&y, &e poziom wynagrodze% prokuratorów pe#-
ni"cych czynno$ci w Prokuraturze Generalnej zosta# okre$lony na takim sa-
mym poziomie, jaki obecnie obowi"zuje wobec s!dziów i prokuratorów dele-
gowanych do pe#nienia czynno$ci w Prokuraturze Krajowej i w Ministerstwie
Sprawiedliwo$ci.

30
Natomiast wydatki na wynagrodzenia w zwi"zku z przeniesieniem wydzia#ów
zamiejscowych Biura do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej Prokuratury
Krajowej do prokuratur apelacyjnych zosta#y zmniejszone do poziomu wyna-
grodze% w prokuraturze apelacyjnej, co przyczyni si! do powstania
oszcz!dno$ci dla bud&etu pa%stwa.
+"czne skutki finansowe dla bud&etu pa%stwa w 2009 r. – 10 651 tys. z#.
Skutki finansowe mog" wzrosn"' o kwot! $wiadcze% dla prokuratorów Pro-
kuratury Krajowej, którzy odejd" w stan spoczynku – ok. 6 560 tys. z# (przy-
j!to za#o&enie, &e z uprawnienia do przej$cia w stan spoczynku skorzysta 49
Prokuratorów Prokuratury Krajowej).
Nale&y podkre$li', &e wej$cie w &ycie niniejszego projektu oraz konieczno$'
zaspokojenia potrzeb lokalowych nowo tworzonej Prokuratury Generalnej
nie powoduje w sposób bezpo$redni powstania dodatkowych skutków finan-
sowych. Ograniczone i niewystarczaj"ce od lat zasoby lokalowe Minister-
stwa Sprawiedliwo$ci, stwarzaj" potrzeb! sta#ego niemal pozyskiwania po-
mieszcze% na potrzeby funkcjonowania urz!du.
Szacuje si!, &e do zapewnienia prawid#owego funkcjonowania Prokuratury
Generalnej, konieczne jest pozyskanie powierzchni u&ytkowej o powierzchni
oko#o 6 000 m2 (w tym – powierzchnia biurowa ok. 4 400 m2).
+"czny koszt wynaj!cia powierzchni biurowej ok. 6 000 m2 w $cis#ym cen-
trum Warszawy waha si! od ok. 5 mln z# rocznie (okolice ul. Barskiej) do ok.
8 750 mln z# rocznie (okolice ul. Z#otej ).
W wyniku planowanych przeprowadzek zwolniona zostanie powierzchnia
370,18 m2 u&yczana Ministerstwu przy ul. Tynieckiej 15/17 i powierzchnia
337,88 m2 wynajmowana przy ul. Mokotowskiej 14. Oszcz!dno$ci z tytu#u
zwolnienia tych powierzchni to ok. 370 tys. z# rocznie.

4. Wp#yw ustawy na konkurencyjno$' gospodarki, sytuacj! na rynku pracy


i rozwój regionalny.

Projektowana ustawa, nie spowoduje skutków w sferze konkurencyjno$ci


wewn!trznej i zewn!trznej gospodarki oraz pozostanie bez wp#ywu na sytu-
acj! na rynku pracy i rozwój regionalny.

31
5. Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy

Projekt niniejszej ustawy zosta# udost!pniony w Biuletynie Informacji Pu-


blicznej z chwil" przekazania go do uzgodnie% mi!dzyresortowych. Nie zo-
sta#y wniesione zg#oszenia zainteresowania tym projektem w trybie ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia#alno$ci lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

06/03zb

32
Projekt

ROZPORZ!DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO"CI

z dnia 2008 r.

Regulamin wewn#trznego urz#dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

(Dz. U. z dnia 2008 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39 i Nr..., poz. ...) zarz"dza si!, co nast!puje:

Dzia# I

Przepisy wst!pne

Rozdzia# 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporz"dzenie okre$la:
1) wewn!trzn" struktur! i zadania Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych oraz
pozosta#ych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
2) organizacj! pracy i sposób kierowania prac";
3) dysponentów $rodków bud&etowych;
4) formy i tryb sprawowania nadzoru s#u&bowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje;
5) tryb za#atwiania spraw osobowych;
6) organizacj! pracy organów kolegialnych;
7) szczegó#owy porz"dek wykonywania przez prokuratora czynno$ci w sprawach karnych;
8) sposób realizacji zada% zwi"zanych z udzia#em prokuratora w sprawach cywilnych,
rodzinnych, opieku%czych oraz ze stosunku pracy;
9) szczegó#owy porz"dek wykonywania przez prokuratora czynno$ci w post!powaniu
administracyjnym i przed s"dami administracyjnymi;
10)tryb dzia#a% podejmowanych przez prokuratora w celu zapobie&enia naruszeniom prawa;
11)tryb post!powania w sprawach skarg i wniosków.

§ 2. W#a$ciwo$' prokuratora bez bli&szego okre$lenia oznacza zakres jego czynno$ci w jednostce
organizacyjnej prokuratury, do której zosta# powo#any.

§ 3. Zadania zwi"zane ze wspó#prac" powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ze


$rodkami masowego przekazu wykonuj":
1) w Prokuraturze Generalnej - rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego;
2) w prokuraturach apelacyjnych i okr!gowych - kierownicy tych prokuratur i rzecznicy prasowi;
3) w prokuraturach rejonowych - prokurator rejonowy lub jego zast!pca.

§ 4. Odpowiedzi na krytyk! prasow" oraz sprostowania publikowanych wiadomo$ci nieprawdziwych


lub nie$cis#ych kieruj" do prasy rzecznicy prasowi.

§ 5. Informacj! publiczn", o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dost!pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó(n. zm.1)), udost!pnia si! przez og#oszenie na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, przez zainstalowanie w miejscu ogólnie dost!pnym
urz"dzenia umo&liwiaj"cego zapoznanie si! z jej tre$ci" oraz na wniosek.
Rozdzia# 2

Nazwy, tablice i piecz!cie urz!dowe prokuratur

§ 6. Nazw! prokuratury apelacyjnej, okr!gowej i rejonowej ustala si! zgodnie z nazw" miejscowo$ci
stanowi"cej jej siedzib!.

§ 7. 1. Na zewn"trz budynku prokuratury umieszcza si! w widocznym miejscu tablic! z nazw"


prokuratury oraz god#em pa%stwowym.
2. Wewn"trz budynku umieszcza si! tablic! informacyjn", wskazuj"c" pe#ne nazwy komórek
organizacyjnych prokuratury, ich rozmieszczenie oraz dni i godziny przyj!' interesantów, a tak&e godziny
przyj!' kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury wy&szego stopnia w sprawach skarg i
wniosków.

§ 8. 1. Prokuratura Generalna, prokuratury apelacyjne, okr!gowe i rejonowe u&ywaj" piecz!ci


urz!dowych z nazw" prokuratury i wizerunkiem or#a okre$lonym w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o
godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecz!ciach pa%stwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr
235, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).
2. Odpowiedzialno$' za prawid#owo$' pos#ugiwania si! piecz!ciami i ich przechowywania spoczywa
na kierownikach sekretariatów.

Dzia# II

Organizacja prokuratury

Rozdzia# 1

Wewn!trzna organizacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Oddzia# 1

Przepisy ogólne

§ 9. 1. Wewn!trzn" struktur! organizacyjn" powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury,


zwanej dalej "jednostk"", ustala kierownik tej jednostki wed#ug zasad okre$lonych w niniejszym
rozporz"dzeniu.
2. Kierownik jednostki ustalaj"c wewn!trzn" struktur! organizacyjn" jednostki okre$la, ze
wskazaniem zakresu i rodzaju wykonywanych zada%, komórki organizacyjne oraz zakres sprawowanego
nad nimi nadzoru przez prze#o&onego i zwierzchników.
3. Wewn!trzn" struktur! organizacyjn" jednostki ustala si! w uzgodnieniu:
1) prokurator apelacyjny z prokuratorem generalnym;
2) prokurator okr!gowy z w#a$ciwym prokuratorem apelacyjnym;
3) prokurator rejonowy za po$rednictwem prokuratora okr!gowego - z w#a$ciwym
prokuratorem apelacyjnym.

§ 10. 1. Prokuratorzy wykonuj" samodzielnie zlecone im czynno$ci na stanowiskach pracy lub


samodzielnych stanowiskach pracy, których zakres ustala si! rzeczowo lub terytorialnie.
2. +"czenie stanowisk pracy w komórki organizacyjne jest wskazane wtedy, gdy liczba wp#ywaj"cych
spraw przekracza mo&liwo$ci sprawowania bezpo$redniego nadzoru nad poszczególnymi stanowiskami
pracy przez kierownika jednostki i jego zast!pc!.
3. W jednostce organizacyjnej prokuratury tworzy si! komórki organizacyjne wtedy, gdy liczba spraw
przewidywanych do za#atwienia uzasadnia zatrudnienie w niej:
1) w dziale prokuratury apelacyjnej i okr!gowej - co najmniej trzech prokuratorów, a w dziale
prokuratury rejonowej - co najmniej czterech prokuratorów;
2) w wydziale prokuratury apelacyjnej i okr!gowej - co najmniej czterech prokuratorów;
3) w funkcjonalnych komórkach organizacyjnych - odpowiednio trzech lub czterech

2
prokuratorów b"d( urz!dników lub innych pracowników prokuratury.
4. W Prokuraturze Generalnej tworzy si! komórki organizacyjne, gdy liczba spraw przewidywanych
do za#atwienia uzasadnia w niej:
1) w departamencie - co najmniej 15 prokuratorów;
2) w biurze - co najmniej 10 urz!dników i innych pracowników prokuratury.
3) w wydziale – co najmniej 5 prokuratorów lub urz!dników i innych pracowników prokuratury.
5. W departamentach i biurach Prokuratury Generalnej mog" by' tworzone, w zale&no$ci od potrzeb,
wydzia#y lub zespo#y; wydzia#y tworzy si! dla co najmniej pi!ciu prokuratorów b"d( urz!dników lub innych
pracowników prokuratury.

§ 11. Odpis zarz"dzenia okre$laj"cego wewn!trzn" struktur! organizacyjn" jednostki przesy#a do


wiadomo$ci:
1) prokurator apelacyjny zarz"dzenia o strukturze organizacyjnej prokuratury apelacyjnej i podleg#ych
prokuratur okr!gowych - Prokuraturze Generalnej;
2) prokurator okr!gowy - prokuratorowi apelacyjnemu;
3) prokurator rejonowy - prokuratorowi apelacyjnemu za po$rednictwem prokuratora okr!gowego.

Oddzia# 2

Struktura organizacyjna Prokuratury Generalnej

§ 12. W sk#ad Prokuratury Generalnej wchodz" nast!puj"ce komórki organizacyjne:


1) Departament Organizacyjny;
2) Departament Spraw Konstytucyjnych;
3) Departament Post!powania Przygotowawczego;
4) Departament do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji;
5) Departament Post!powania S"dowego;
6) Biuro Obrotu Prawnego z Zagranic".
7) Biuro Kadr
7) Biuro Bud&etu
8) Biuro Dyrektora Generalnego
10) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

§ 13. 1. Do podstawowych zada% Departamentu Organizacyjnego nale&y:


1) opracowywanie programów dotycz"cych podstawowych kierunków dzia#ania prokuratury oraz
sprawozda% i informacji z ich wykonania;
2) przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Rady Ministrów i innych organów w zakresie dzia#ania prokuratury, przy uwzgl!dnieniu
materia#ów przedstawionych przez inne biura;
3) wspó#dzia#anie z organami pa%stwowymi, pa%stwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami
spo#ecznymi w zapobieganiu przest!pczo$ci oraz innym naruszeniom prawa;
4) koordynowanie dzia#alno$ci w zakresie realizacji zada% wspólnych dla Departamentów i Biur
Prokuratury Generalnej oraz wynikaj"cych z informatyzacji prokuratury;
5) opracowywanie materia#ów analitycznych i uogólniaj"cych dotycz"cych stanu przest!pczo$ci i
praktyki jednostek;
6) opracowywanie rozwi"za% organizacyjnych okre$laj"cych funkcjonowanie powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
7) podejmowanie dzia#a% w zakresie usprawniania i doskonalenia organizacji i metod pracy
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
8) prowadzenie dzia#alno$ci wizytacyjno-lustracyjnej w jednostkach;
9) organizowanie posiedze% Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
10) wspó#dzia#anie z Departamentem Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S"dowych i Informatyzacji
Resortu w zakresie:
a) inicjowania i wdra&ania nowych technik informatycznych w prokuraturach,

3
b) wdra&ania systemu informatycznego prokuratury,
c) projektowania aktów normatywnych zwi"zanych z funkcjonowaniem ogólnopolskich systemów
informatycznych w prokuraturach, a tak&e wspó#pracy z instytucjami zewn!trznymi w zakresie
dost!pu prokuratur do prowadzonych i projektowanych baz danych;
9) wykonywanie zada% zwi"zanych z administrowaniem przez Prokuratora Generalnego danymi
przetwarzanymi w ogólnopolskich systemach informatycznych prokuratur, w tym okre$lanie zasad
u&ytkowania systemów oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów i dokonywanie analiz;
11) wykonywanie zada% okre$lonych w przepisach o odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej prokuratorów;
12) wykonywanie czynno$ci zwi"zanych z realizacj" zada% Prokuratora Generalnego;
13) wykonywanie zada% zwi"zanych z przygotowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych oraz
rozstrzyganie kwestii prawnych;
14) rozpoznawanie skarg i wniosków;
15) wspó#praca ze $rodkami masowego przekazu;
16) udost!pnianie informacji publicznej w zakresie w#a$ciwo$ci Departamentu Organizacyjnego,
opracowywanie projektów decyzji w tym przedmiocie oraz projektów decyzji odwo#awczych;
17) dokonywanie analiz obci"&enia prac" prokuratorów oraz równomierno$ci ich rozmieszczenia i
wykorzystania w poszczególnych jednostkach, opracowywanie propozycji limitów zatrudnienia
prokuratorów oraz wielko$ci zatrudnienia w innych grupach zawodowych pracowników jednostek w
powi"zaniu z planowanymi zadaniami rzeczowymi do projektu bud&etu resortu sprawiedliwo$ci na
dany rok;
18) nadzór nad biurowo$ci" i prac" sekretariatu Prokuratury Generalnej.
2. W sk#ad Departamentu Organizacyjnego wchodz":

1) Wydzia# Organizacji Pracy Prokuratur, Wizytacji i Lustracji;


2) Wydzia# do Spraw Informatyzacji i Analiz;
3) Zespó# Legislacyjno – Prawny;
4) Zespó# Skarg i Wniosków;
5) Zespó# do Spraw Sprawozdawczo$ci i Statystyki;
6) Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego;
7) Rzecznik Prasowy Prokuratora Generalnego.

§ 14. Do podstawowych zada% Departamentu Spraw Konstytucyjnych nale&y:


1) prowadzenie spraw zwi"zanych z wykonywaniem przez Prokuratora Generalnego jego
konstytucyjnych uprawnie% do inicjowania kontroli konstytucyjno$ci aktów normatywnych, w tym:
a) rozpatrywanie i za#atwianie pró$b obywateli oraz instytucji o wyst"pienie do Trybuna#u
Konstytucyjnego w sprawie zbadania konstytucyjno$ci danego aktu normatywnego albo
konkretnego przepisu,
b) przygotowywanie projektów wniosków Prokuratora Generalnego do Trybuna#u Konstytucyjnego w
przedmiocie konstytucyjno$ci aktów normatywnych w sprawach zg#aszanych przez obywateli lub
inne podmioty zewn!trzne albo z w#asnej inicjatywy (na podstawie analizy obowi"zuj"cych aktów
normatywnych);
2) podejmowanie dzia#a% zwi"zanych z wykonywaniem wynikaj"cych z ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z pó(n. zm.2)) obowi"zków i uprawnie%
procesowych Prokuratora Generalnego jako uczestnika post!powania we wszystkich sprawach
rozpoznawanych przez Trybuna# Konstytucyjny, w tym:
a) przygotowywanie projektów stanowisk Prokuratora Generalnego do Trybuna#u Konstytucyjnego w
sprawach konstytucyjno$ci aktów normatywnych wszcz!tych na wniosek lub w zwi"zku z
pytaniem prawnym innego podmiotu oraz w sprawach skarg konstytucyjnych,
b) przygotowywanie projektów stanowisk Prokuratora Generalnego w sprawach sporów
kompetencyjnych pomi!dzy centralnymi konstytucyjnymi organami pa%stwa;
3) zapewnienie udzia#u prokuratorów Prokuratury Generalnej w rozprawach przed Trybuna#em
Konstytucyjnym, w których, z mocy odr!bnych przepisów nie jest wymagany osobisty udzia#
Prokuratora Generalnego lub jego zast!pcy;
4) analiza wydawanych przez Trybuna# Konstytucyjny orzecze% oraz przedstawianie Prokuratorowi
Generalnemu informacji w tym zakresie i wniosków wyp#ywaj"cych z orzecznictwa Trybuna#u dla
pracy resortu sprawiedliwo$ci;

4
5) przygotowywanie dla potrzeb cz#onków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwo$ci opinii oraz innych
opracowa% dotycz"cych problematyki konstytucyjno$ci aktów normatywnych innych aktów prawnych,
a tak&e problematyki funkcjonowania Trybuna#u Konstytucyjnego i konstytucyjnych aspektów
funkcjonowania resortu sprawiedliwo$ci;
6) przygotowywanie opinii dotycz"cych konstytucyjno$ci projektowanych aktów normatywnych,
skierowanych do Prokuratury Generalnej w razie zg#oszenia w"tpliwo$ci lub sformu#owania
zastrze&e% przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwo$ci.

§ 15. Do podstawowych zada% Departamentu Post!powania Przygotowawczego, z wy#"czeniem


spraw dotycz"cych zwalczania przest!pczo$ci zorganizowanej i korupcji, nale&y:
1) sprawowanie nadzoru procesowego zwi"zanego z realizacj" uprawnie% Prokuratora Generalnego w
post!powaniu przygotowawczym;
2) koordynowanie nadzoru s#u&bowego nad post!powaniem przygotowawczym, sprawowanego przez
prokuratury apelacyjne i okr!gowe oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru s#u&bowego nad
wybranymi post!powaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;
3) koordynowanie dzia#alno$ci w zakresie $cigania przest!pstw, prowadzonej przez inne organy
pa%stwowe;
4) kszta#towanie praktyki w zakresie zwalczania przest!pczo$ci na podstawie bada% akt, analiz
informacji przekazywanych przez prokuratury apelacyjne i okr!gowe oraz innych ustale%
Departamentu Post!powania Przygotowawczego;
5) administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi Departamentu Post!powania
Przygotowawczego wspomagaj"cymi zwalczanie przest!pczo$ci oraz prowadzenie analiz z
wykorzystaniem danych zawartych w systemach ogólnopolskich w zakresie posiadanych uprawnie%.

§ 16. 1. Do podstawowych zada% Departamentu do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji


nale&y:
1) nadzorowanie post!powa% przygotowawczych w sprawach o przest!pstwa:
a) o charakterze terrorystycznym,
b) nosz"ce cechy zorganizowanej przest!pczo$ci,
c) #apownictwa w organach w#adzy ustawodawczej, organach administracji rz"dowej, samorz"dowej,
wymiaru sprawiedliwo$ci, $cigania i kontroli,
d) inne, które ze wzgl!du na wag! sprawy, na podstawie polecenia Prokuratora Generalnego,
zosta#y przekazane do prowadzenia w Wydzia#ach do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i
Korupcji prokuratur apelacyjnych;
2) zbieranie i analizowanie informacji oraz materia#ów dotycz"cych przest!pczo$ci zorganizowanej, a
tak&e opracowywanie na ich podstawie ocen dotycz"cych kierunków i dynamiki tej przest!pczo$ci;
3) koordynowanie dzia#alno$ci prokuratury i innych organów pa%stwowych w zakresie $cigania
przest!pczo$ci zorganizowanej i zwalczania terroryzmu, $ciganie przest!pczo$ci zorganizowanej,
korupcji, prania pieni!dzy, handlu lud(mi, produkcji oraz obrotu $rodkami odurzaj"cymi i
psychotropowymi;
4) wspó#praca mi!dzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania mi!dzynarodowej
przest!pczo$ci zorganizowanej oraz $cigania jej sprawców, wspó#dzia#anie z polskim
przedstawicielem w Eurojust w zakresie dzia#a% prokuratury oraz z przedstawicielami innych
organizacji mi!dzynarodowych i ponadnarodowych dzia#aj"cych na podstawie umów
mi!dzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolit" Polsk" w zakresie zwalczania
przest!pczo$ci zorganizowanej i terroryzmu;
5) sprawowanie zwierzchniego nadzoru s#u&bowego w sprawach wskazanych przez Prokuratora
Generalnego;
6) administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi prokuratury wspomagaj"cymi zwalczanie
terroryzmu, przest!pczo$ci zorganizowanej, korupcji, prania pieni!dzy, handlu lud(mi, produkcji oraz
obrotu $rodkami odurzaj"cymi i psychotropowymi;
7) analiza kryminalna w sprawach nale&"cych do zakresu dzia#ania Departamentu do Spraw
Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji;
8) kszta#towanie praktyki $cigania na podstawie prowadzonych analiz i bada% w zakresie w#a$ciwo$ci
Departamentu do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji;

5
9) opiniowanie wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego o wyra&enie zgody na wyst"pienie
do s"du o dopuszczenie dowodu z zezna% $wiadka koronnego;
10) wykonywanie zada% na podstawie odr!bnych przepisów dotycz"cych realizacji kompetencji
Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynno$ci operacyjno-
rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy;
11) obrót prawny z zagranic" w zakresie spraw prowadzonych w Wydzia#ach do Spraw Przest!pczo$ci
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Apelacyjnych
2. W sk#ad Departamentu do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji wchodz":
1) Zespó# Koordynacji Post!powa% Przygotowawczych, Analiz i Informatyki;
2) Zespó# Wspó#pracy Mi!dzynarodowej
3) Zespó# Kontroli Dzia#a% Operacyjnych Organów )cigania

§ 17. 1. Do podstawowych zada% Departamentu Post!powania S"dowego nale&y:


1) oddzia#ywanie na praktyk! oskar&ycielsk" jednostek w szczególno$ci przez opracowywanie wyników
bada% problematyki kasacyjnej i kierowanie pism instrukcyjnych do prokuratur apelacyjnych;
2) opracowywanie opinii prawnych w zakresie post!powania s"dowego;
3) udzia# w post!powaniu przed S"dem Najwy&szym, udzia# w posiedzeniu sk#adu siedmiu s!dziów
Naczelnego S"du Administracyjnego, udzia# w posiedzeniu Naczelnego S"du Administracyjnego w
sprawie, w której skarg! kasacyjn" wniós# prokurator Prokuratury Generalnej lub strona, je&eli w
post!powaniu przed s"dem pierwszej instancji bra# udzia# prokurator oraz udzia# w post!powaniu
przed wojewódzkim s"dem administracyjnym w sprawie, w której skarg! wniós# prokurator
Prokuratury Generalnej oraz w sprawie dotycz"cej decyzji wydanej w post!powaniu
administracyjnym, w którym udzia# zg#osi# prokurator Prokuratury Generalnej;
4) opracowywanie projektów wniosków Prokuratora Generalnego do S"du Najwy&szego i do
Naczelnego S"du Administracyjnego o podejmowanie uchwa# maj"cych na celu wyja$nienie
przepisów prawnych, których stosowanie wywo#a#o rozbie&no$ci w orzecznictwie oraz opracowywanie
wniosków zawieraj"cych propozycje rozstrzygni!' zagadnie% prawnych w sprawach nades#anych
przez S"d Najwy&szy i Naczelny S"d Administracyjny;
5) opracowywanie projektów stanowisk w sprawach cywilnych, w których S"d Najwy&szy zobowi"za#
Prokuratora Generalnego do zaj!cia na pi$mie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez
stron! i odpowiedzi na skarg!;
6) rozpoznawanie wniosków prokuratorów o wniesienie kasacji w sprawach karnych i opracowywanie w
tych sprawach projektów kasacji Prokuratora Generalnego lub pism uzasadniaj"cych decyzje o
odmowie wniesienia kasacji;
7) udzia# w posiedzeniach S"du Najwy&szego w sk#adach zwyk#ych i powi!kszonych dotycz"cych
zagadnie% prawnych w sprawach karnych i cywilnych oraz w posiedzeniach Naczelnego S"du
Administracyjnego rozpoznaj"cego zagadnienia prawne;
8) opracowywanie projektów sprzeciwów od decyzji wydanych przez ministrów, skarg do
wojewódzkiego s"du administracyjnego na decyzje nieuwzgl!dniaj"ce sprzeciwu Prokuratora
Generalnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego S"du Administracyjnego od orzecze%
wojewódzkiego s"du administracyjnego w tej kategorii spraw oraz innych $rodków prawnych
zastrze&onych do kompetencji Prokuratora Generalnego;
9) rozpatrywanie skarg kwestionuj"cych stanowisko prokuratur apelacyjnych zajmowane w sprawach
przed s"dami administracyjnymi i zwi"zanych z udzia#em prokuratora w post!powaniu
administracyjnym;
10) udzielanie pomocy instrukta&owej prokuratorom apelacyjnym;
11) prowadzenie spraw zwi"zanych z post!powaniem o u#askawienie;
12) opracowywanie projektów kasacji od orzecze% s"dów powszechnych w sprawach karnych i nieletnich
rozpoznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post!powania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pó(n. zm.3)), zwanego dalej "kpk";
13) koordynowanie spraw zwi"zanych z udzia#em prokuratora w post!powaniu wykonawczym;
14) wspó#dzia#anie z Centralnym Zarz"dem S#u&by Wi!ziennej i innymi w#a$ciwymi organami w zakresie
udzia#u prokuratora w post!powaniu wykonawczym;
15) rozpatrywanie skarg i wniosków zwi"zanych z post!powaniem s"dowym w zakresie kompetencji
Departamentu Post!powania S"dowego;

6
16) administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi biura oraz prowadzenie analiz z
wykorzystaniem danych zawartych w systemach ogólnopolskich w zakresie posiadanych uprawnie%.
2. W sk#ad Biura Post!powania S"dowego wchodz":
1) Wydzia# do Spraw U#askawie%;
2) Wydzia# Post!powania S"dowego w Sprawach Karnych;
3) Wydzia# Kasacji;
4) Wydzia# do Spraw Cywilnych i Administracyjnych.

§ 18. 1. Do podstawowych zada% Biura Obrotu Prawnego z Zagranic" nale&y:


1) analiza formalna, ekspedycja i nadzorowanie realizacji kierowanych za granic! wniosków o pomoc
prawn" w sprawach karnych prowadzonych w jednostkach i w innych uprawnionych organach;
2) nadzorowanie i koordynacja realizacji wniosków o pomoc prawn" kierowanych bezpo$rednio do
organów pa%stw obcych i nadzór nad realizacj" wniosków o pomoc prawn" nadsy#anych do
Rzeczypospolitej Polskiej z zagranicy;
3) nadzorowanie i koordynacja dzia#a% podejmowanych przez jednostki w zakresie realizacji i wdra&ania
procedur zwi"zanych z europejskimi nakazami aresztowania;
4) nadzorowanie post!powa% ekstradycyjnych realizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
przygotowywanie projektów decyzji ekstradycyjnych Ministra Sprawiedliwo$ci oraz ekspediowanie
wniosków ekstradycyjnych i monitorowanie post!powa% wszczynanych w tych sprawach za granic";
5) wspó#praca z organami Rady Europy i Unii Europejskiej w zakresie zwalczania przest!pczo$ci, w tym
sporz"dzanie opinii, sprawozda% i innych opracowa% w zwi"zku z inicjatyw" legislacyjn" tych
organów;
6) koordynacja i nadzór formalnoprawny czynno$ci zwi"zanych z tworzeniem i funkcjonowaniem
mi!dzynarodowych zespo#ów $ledczych;
7) wspó#praca z Europejskim Urz!dem do Zwalczania Przest!pstw Finansowych na szkod! Unii
Europejskiej (OLAF), z wy#"czeniem zwalczania przest!pczo$ci zorganizowanej.
2. W sk#ad Biura Obrotu Prawnego z Zagranic" wchodz":
1) Zespó# Koordynacji Obrotu Prawnego z Zagranic";
2) Zespó# Koordynacji Obrotu Prawnego z Zagranic" w Sprawach Przest!pczo$ci Zorganizowanej i
Korupcji;
3) Samodzielne Stanowisko do Spraw Protokolarnych;
4) Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontaktów z Organami Rady Europy i Unii Europejskiej.

§ 19. Do podstawowych zada% nale&y:


1) Realizacja zada% zwi"zanych z problematyk" zatrudnienia prokuratorów oraz stanu spoczynku
prokuratorów – ich uposa&e% i uposa&e% rodzinnych,
2) Prowadzenie spraw osobowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i
prokuratorów w stanie spoczynku oraz cz#onków ich rodzin, pobieraj"cych uposa&enie rodzinne i
asesorów, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej
3) Przygotowywanie decyzji Prokuratora Generalnego zwi"zanych z powo#ywaniem i odwo#ywaniem z
funkcji kierowniczych w jednostkach prokuratury,
4) Obs#uga nominacji prokuratorskich
5) Wykonywanie czynno$ci zwi"zanych z wykonywaniem uprawnie% Prokuratora Generalnego
wynikaj"cych z przepisów o odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej prokuratorów,
6) Wykonywanie zada% zleconych z realizacj" ustawy z dnia 18 pa(dziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach bezpiecze%stwa pa%stwa z lat 1944 – 1990 oraz tre$ci tych dokumentów
(DZ. U. Nr. 69, poz. 425 z pó(n. zm.),
7) Gromadzenie i ocena pod wzgl!dem formalnym wniosków o przyznanie $rodków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,
8) Przygotowywanie projektów decyzji Prokuratora Generalnego dotycz"cych delegowania pracownika
prokuratury do wykonywania czynno$ci w innej jednostce prokuratury,

§ 20. Do zada% Biura Bud&etu nale&y:


1) Opracowywanie materia#ów obejmuj"cych plany rzeczowe zada% prokuratury do projektu bud&etu,
2) Wykonywanie zada% Prokuratora Generalnego jako dysponenta g#ównego $rodków bud&etowych
Prokuratury Generalnej,

7
3) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad ca#o$ci" gospodarki finansowej podleg#ych jednostek
organizacyjnych, realizacji zada% finansowych, oraz sporz"dzanie kwartalnych ocen dotycz"cych
wykonywania zada% oraz dochodów i wydatków przez podleg#e jednostki organizacyjne i podejmowanie w
razie potrzeby dzia#a% zmierzaj"cych do prawid#owego wykonania bud&etu,
4) Wykonywanie nadzoru nad gospodark" finansow" podleg#ych jednostek organizacyjnych i
sygnalizowanie potrzeb w zakresie przeprowadzania kontroli ich dzia#alno$ci oraz audytu wewn!trznego
przez w#a$ciwe komórki.

§ 21. Do podstawowych zada% Biura Dyrektora Generalnego nale&y:


1) Opracowywanie projektu planu finansowego oraz planu finansowego, jego realizacja oraz prowadzenie
w tym zakresie rachunkowo$ci i sprawozdawczo$ci,
2) Finansowanie zada% bud&etowych, prowadzenie obs#ugi finansowo - ksi!gowej i pe#nienie funkcji
dysponenta III stopnia $rodków bud&etowych Prokuratury Generalnej,
3) Opracowywanie planu zamówie% publicznych, prowadzenie pod wzgl!dem proceduralno -
dokumentacyjnym post!powa% o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udzia# w pracach komisji
przetargowych przy wspó#pracy z komórkami organizacyjnymi zg#aszaj"cymi potrzeb! dokonania
zamówienia,
4) Realizacji wniosków prokuratorów o przyznanie $rodków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
5) Prowadzenie ewidencji oraz gospodarki rzeczowymi sk#adnikami maj"tkowymi pozostaj"cymi w
zarz"dzie Prokuratury Generalnej,
6) Zaopatrywanie Prokuratury Generalnej w sprz!t i materia#y biurowe,
7) Obs#uga transportowa Prokuratury Generalnej,
8) Prowadzenie spraw zwi"zanych z tworzeniem i obs#ug" funduszu $wiadcze% socjalnych w
Prokuraturze Generalnej,
9) Prowadzenie spraw zwi"zanych z bezpiecze%stwem i higien" pracy w
Prokuraturze Generalnej,
10) Prowadzenie spraw z zwi"zanych z zapewnieniem ochrony przeciwpo&arowej w Prokuraturze
Generalnej,
11) Prowadzenie centrali telefonicznej, hali maszyn i magazynów.

§ 22. Do podstawowych zada% Biura do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
nale&y:
1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub
przechowywanych w Prokuraturze Generalnej,
2) Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których s" wytwarzane, przetwarzane,
przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) Przeprowadzanie post!powa% sprawdzaj"cych,
4) Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5) Zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Generalnej, w tym kontrola ruchu osobowego w
tych obiektach,
6) Prowadzenie kancelarii tajnej Prokuratury Generalnej
7) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
8) Realizowanie zada% Prokuratora Generalnego w zakresie obronno$ci pa%stwa zgodnie z przepisami
ustawy o powszechnym obowi"zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wydanymi na ich
podstawie aktami wykonawczymi.

Oddzia# 3

Struktura organizacyjna prokuratury apelacyjnej i prokuratury okr!gowej

§ 23. W sk#ad prokuratury apelacyjnej mog" wchodzi' nast!puj"ce komórki organizacyjne:


1) Wydzia# I Organizacyjny;
2) Wydzia# II Nadzoru nad Post!powaniem Przygotowawczym;
3) Wydzia# III Post!powania S"dowego;
4) Wydzia# IV Bud&etowo-Administracyjny;
5) Wydzia# V do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji;

8
6) Wydzia# VI lub Samodzielny Dzia# do Spraw Informatyzacji i Analiz;
7) Samodzielny Dzia# do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 24. 1. Do podstawowych zada% Wydzia#u I Organizacyjnego nale&" sprawy:


1) organizacyjne i kadrowe;
2) przygotowywania posiedze% zgromadzenia prokuratorów i kolegium prokuratury apelacyjnej;
3) wizytacji i lustracji prokuratur okr!gowych i rejonowych oraz koordynacji dzia#a% w tym zakresie, a
tak&e innych o charakterze kontrolnym i analitycznym w sferze post!powania karnego i dzia#alno$ci
pozakarnej w okr!gu prokuratury apelacyjnej;
4) szkole% prokuratorów, aplikantów i urz!dników;
5) dzia#alno$ci rzecznika dyscyplinarnego;
6) udost!pniania informacji publicznej;
7) skarg i wniosków;
8) kontaktów z pras";
9) sprawozdawczo$ci i statystyki;
10) nadzoru nad biurowo$ci" i prac" sekretariatu.

§ 25. Do podstawowych zada% Wydzia# II Nadzoru nad Post!powaniem Przygotowawczym nale&y:


1) kszta#towania praktyki prokuratorskiej w zakresie post!powania przygotowawczego;
2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru s#u&bowego zleconego przez prokuratora apelacyjnego nad
$ledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okr!gowych;
3) sprawowanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru s#u&bowego nad
$ledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
4) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie $rodków odwo#awczych rozpoznawanych przez
prokuratora nadrz!dnego;
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
6) obrót prawny z zagranic".

§ 26. Do podstawowych zada% Wydzia#u III Post!powania S"dowego nale&" sprawy:


1) udzia#u prokuratorów w post!powaniu odwo#awczym przed s"dem apelacyjnym w sprawach karnych;
2) udzia#u prokuratorów w post!powaniu odwo#awczym przed s"dem apelacyjnym w sprawach
cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpiecze% spo#ecznych i gospodarczych;
3) udzia#u prokuratorów w post!powaniu przed s"dami administracyjnymi;
4) nadzoru nad udzia#em prokuratorów prokuratur okr!gowych i rejonowych w post!powaniu przed
s"dem i innymi organami;
5) kszta#towania praktyki prokuratorskiej w zakresie post!powania s"dowego.

§ 27. 1. Do zada% Wydzia#u IV Bud&etowo-Administracyjnego nale&" sprawy zwi"zane w


szczególno$ci z wykonywaniem bud&etu prokuratury apelacyjnej i podleg#ych jej w tym zakresie
jednostek, w tym:
1) finansowo-ksi!gowe;
2) zamówie% publicznych;
3) administracyjno-gospodarcze;
4) socjalno-bytowe.
2. Wydzia#em kieruje dyrektor finansowo-administracyjny. Funkcji dyrektora finansowo-
administracyjnego nie mo&e pe#ni', pozostaj"cy w strukturze tego wydzia#u, g#ówny ksi!gowy.

§ 28. Do podstawowych zada% Wydzia#u V do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji


nale&y:
1) prowadzenie i nadzorowanie post!powa% przygotowawczych w sprawach o przest!pstwa:
a) o charakterze terrorystycznym,
b) nosz"ce cechy zorganizowanej przest!pczo$ci,
c) korupcji, a w szczególno$ci #apownictwa w organach w#adzy ustawodawczej, organach
administracji rz"dowej, samorz"dowej, wymiaru sprawiedliwo$ci, $cigania i kontroli,
d) inne, które ze wzgl!du na wag! sprawy, zosta#y przekazane przez prokuratora apelacyjnego do
prowadzenia w wydziale;

9
2) udzia# prokuratorów w post!powaniu s"dowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w
pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynno$ci s"dowych w post!powaniu przygotowawczym.

§ 29. Do podstawowych zada% Wydzia#u VI lub Samodzielnego Dzia#u do Spraw Informatyzacji i


Analiz nale&y:
1) wykonywanie zada% zwi"zanych z administrowaniem przez prokuratora apelacyjnego danymi w
systemach informatycznych;
2) koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okr!gowych ogólnopolskich oraz
lokalnych systemów informatycznych;
3) prowadzenie stanowiska dost!powego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
4) zapewnienie technicznej obs#ugi czynno$ci zwi"zanych z zastosowaniem w post!powaniu karnym
technik informatycznych;
5) kontrolowanie przestrzegania zasad bezpiecze%stwa systemów informatycznych oraz ochrony
danych osobowych w prokuraturze apelacyjnej i prokuraturach okr!gowych;
6) wykonywanie analizy kryminalnej;
7) prowadzenie strony internetowej prokuratury apelacyjnej;
8) obs#uga Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 30. W sk#ad prokuratury okr!gowej mog" wchodzi' nast!puj"ce komórki organizacyjne:


1) Wydzia# I Organizacyjny;
2) Wydzia# II Post!powania Przygotowawczego;
3) Wydzia# III Post!powania S"dowego;
4) Wydzia# IV Bud&etowo-Administracyjny;
5) Wydzia# V )ledczy;
6) Wydzia# VI do Spraw Przest!pczo$ci Gospodarczej;
7) Wydzia# VII lub Samodzielny Dzia# do Spraw Informatyzacji i Analiz;
8) Samodzielny Dzia# do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§31. 1. Do podstawowych zada% Wydzia#u I Organizacyjnego nale&" sprawy:


1) organizacyjne i kadrowe;
2) szkole% prokuratorów i urz!dników oraz aplikantów w prokuraturach okr!gowych, którym powierzono
prowadzenie zaj!' seminaryjnych dla aplikantów prokuratorskich;
3) przeprowadzanie, w uzgodnieniu z jednostk" nadrz!dn", wizytacji, lustracji i analiz w sferze
post!powania karnego i dzia#alno$ci pozakarnej prokuratur rejonowych;
4) skarg i wniosków;
5) udost!pniania informacji publicznej;
6) kontaktów z pras";
7) sprawozdawczo$ci i statystyki;
8) nadzoru nad biurowo$ci" i prac" sekretariatu.

§ 32. Do podstawowych zada% Wydzia#u II Post!powania Przygotowawczego nale&y:


1) sprawowanie zwierzchniego nadzoru s#u&bowego zleconego przez prokuratora okr!gowego nad
$ledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
2) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie $rodków odwo#awczych rozpoznawanych przez
prokuratora nadrz!dnego;
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
4) obrót prawny z zagranic".

§ 33. Do podstawowych zada% Wydzia#u III Post!powania S"dowego nale&y:


1) udzia# prokuratorów w post!powaniu przed s"dem okr!gowym w sprawach karnych, cywilnych, ze
stosunku pracy, ubezpiecze% spo#ecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
2) nadzór nad udzia#em prokuratorów prokuratur rejonowych w post!powaniu przed s"dem;
3) udzia# prokuratorów w post!powaniu administracyjnym, przed s"dami administracyjnymi oraz w
innych post!powaniach;
4) udzia# prokuratorów przed s"dem w post!powaniu wykonawczym i w post!powaniu o u#askawienie.

10
§ 34. 1. Do zada% Wydzia#u IV Bud&etowo-Administracyjnego nale&" sprawy zwi"zane z
wykonywaniem bud&etu prokuratury okr!gowej i podleg#ych jej jednostek, w tym:
1) finansowo-ksi!gowe;
2) zamówie% publicznych;
3) administracyjno-gospodarcze;
4) socjalno-bytowe.
2. W ewidencji ksi!gowej prokuratury okr!gowej wyodr!bnia si! w ewidencji szczegó#owej, na
kontach pomocniczych, operacje (zdarzenia) dotycz"ce zrealizowanych dochodów i wydatków oraz
kosztów podleg#ych prokuratur rejonowych.
3. Wydzia#em kieruje dyrektor finansowo-administracyjny. Funkcji dyrektora finansowo-
administracyjnego nie mo&e pe#ni', pozostaj"cy w strukturze tego wydzia#u, g#ówny ksi!gowy.

§ 35. Do zada% Wydzia#u V )ledczego nale&y:


1) prowadzenie $ledztw w#asnych i nadzorowanie $ledztw powierzonych innym organom w sprawach o
powa&ne przest!pstwa o charakterze kryminalnym;
2) udzia# prokuratorów w post!powaniu s"dowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji
oraz w toku czynno$ci s"dowych w post!powaniu przygotowawczym.

§ 36. 1. Do zada% Wydzia#u VI do Spraw Przest!pczo$ci Gospodarczej nale&y:


1) prowadzenie $ledztw w#asnych i nadzorowanie $ledztw powierzonych innym organom w sprawach o
powa&ne przest!pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przest!pstwa skarbowe i inne
przest!pstwa o charakterze gospodarczym;
2) udzia# prokuratorów w post!powaniu s"dowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji
oraz w toku czynno$ci s"dowych w post!powaniu przygotowawczym.
2. W prokuraturze okr!gowej, w której utworzono Wydzia# )ledczy lub Wydzia# do Spraw
Przest!pczo$ci Gospodarczej, odpowiedniej zmianie ulega zakres dzia#ania Wydzia#u I Organizacyjnego.

§ 37. W prokuraturach okr!gowych, w których nie utworzono Wydzia#u V )ledczego lub Wydzia#u VI
do Spraw Przest!pczo$ci Gospodarczej, zadania w zakresie prowadzenia $ledztw i wyst!powania w tych
sprawach przed s"dem I instancji, realizuje si! w Wydziale II Post!powania Przygotowawczego.

§ 38. Do zada% Wydzia#u VII lub Samodzielnego Dzia#u do Spraw Informatyzacji i Analiz nale&y:
1) wykonywanie zada% zwi"zanych z administrowaniem przez prokuratora okr!gowego danymi w
systemach informatycznych;
2) koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okr!gowych ogólnopolskich oraz
lokalnych systemów informatycznych;
3) prowadzenie stanowiska dost!powego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Punktu
Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
4) zapewnienia technicznej obs#ugi czynno$ci zwi"zanych z zastosowaniem w post!powaniu karnym
technik informatycznych;
5) kontrolowanie przestrzegania zasad bezpiecze%stwa systemów informatycznych oraz ochrony
danych osobowych w prokuraturze okr!gowej i prokuraturach rejonowych;
6) wykonywanie analizy kryminalnej;
7) prowadzenie strony internetowej prokuratury okr!gowej;
8) obs#uga Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 39. 1. W prokuraturach apelacyjnych i okr!gowych mog" by' utworzone Samodzielne Dzia#y do


Spraw Ochrony Informacji Niejawnych obejmuj"ce zakresem swego dzia#ania ochron! wytwarzanych,
przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych.
2. W sk#ad samodzielnego dzia#u, o którym mowa w ust. 1, wchodzi kancelaria tajna. W razie
potrzeby w prokuraturze rejonowej mo&na utworzy' oddzia# kancelarii tajnej prokuratury okr!gowej.
3. Samodzielnym dzia#em, o którym mowa w ust. 1, kieruje pe#nomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych, podlegaj"cy bezpo$rednio kierownikowi jednostki organizacyjnej prokuratury.

11
4. Pe#nomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych prokuratury okr!gowej obejmuje zakresem
swego dzia#ania prokuratury rejonowe pozostaj"ce w obszarze w#a$ciwo$ci miejscowej prokuratury
okr!gowej.

§ 40. W prokuraturach apelacyjnych i okr!gowych wykonywanie zada% w zakresie obronno$ci


pa%stwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi"zku obrony
4)
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pó(n. zm. ) i innych ustaw oraz
wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, nale&y do starszego inspektora do spraw obronnych,
który podlega bezpo$rednio kierownikowi jednostki.

§ 41. W prokuraturach apelacyjnych i okr!gowych wykonywanie zada% w zakresie audytu


wewn!trznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104, z pó(n. zm.5)) nale&y do audytora wewn!trznego, który podlega bezpo$rednio
kierownikowi jednostki.

§ 42. 1. W prokuraturach apelacyjnych i okr!gowych, w których nie utworzono wydzia#ów lub


utworzono niektóre z nich, zadania przewidziane dla wydzia#ów wykonywane s" w dzia#ach
samodzielnych albo wchodz"cych w sk#ad wydzia#ów lub przez prokuratorów (pracowników)
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
2. W prokuraturach apelacyjnych i okr!gowych do zakresu dzia#ania komórek wykonuj"cych zadania
z zakresu organizacji pracy nale&" tak&e zadania, które nie s" obj!te w#a$ciwo$ci" innych komórek
organizacyjnych tych jednostek.

§ 43. W prokuraturze okr!gowej, w której utworzono o$rodek zamiejscowy, funkcj! kierownika


o$rodka pe#ni zast!pca prokuratora okr!gowego.

Oddzia# 4

Struktura organizacyjna prokuratury rejonowej

§ 44. Je&eli terytorialny zakres dzia#ania prokuratury rejonowej obejmuje obszar w#a$ciwo$ci
nale&"cy do dwóch lub wi!cej s"dów rejonowych, dzia#y terytorialne lub stanowiska pracy tworzy si! dla
spraw karnych oddzielnie z obszaru w#a$ciwo$ci ka&dego z tych s"dów.

§ 45. W dzia#ach o obsadzie kadrowej przekraczaj"cej 12 prokuratorów mog" by' tworzone sekcje
do prowadzenia okre$lonego rodzaju spraw lub dla spraw w obr!bie obszaru w#a$ciwej gminy.

§ 46. 1. W prokuraturze rejonowej o obsadzie kadrowej przekraczaj"cej 10 prokuratorów wydziela si!


stanowisko pracy albo tworzy sekcj! lub dzia# do prowadzenia $ledztw.
2. W prokuraturze rejonowej o mniejszej obsadzie kadrowej, ni& okre$lona w ust. 1, wydzielenie
stanowiska pracy do prowadzenia $ledztw jest uzale&nione od liczby wp#ywaj"cych spraw karnych
wymagaj"cych prowadzenia ich w formie $ledztwa.

§ 47. Wydzielenie stanowiska pracy lub utworzenie dzia#u do spraw cywilnych, ze stosunku pracy i
ubezpiecze% spo#ecznych oraz administracyjnych mo&e nast"pi', gdy uzasadnia to liczba wp#ywaj"cych
wniosków w tych sprawach, wymagaj"cych podj!cia czynno$ci przez prokuratora.

§ 48. Kierownik o$rodka zamiejscowego prokuratury rejonowej pe#ni jednocze$nie funkcj! zast!pcy
prokuratora rejonowego.

Rozdzia# 2

Organizacja pracy i sposób kierowania prac"

Oddzia# 1

12
Organizacja pracy

§ 49. 1. Prokurator, wykonuj"c samodzielnie czynno$ci okre$lone w ustawach, jest odpowiedzialny


za prawid#owo$' i terminowo$' tych czynno$ci, a zw#aszcza za tre$' i form! postanowie%, zarz"dze% i
innych pism procesowych oraz rzetelno$' ustnych sprawozda% i $cis#o$' informacji.
2. Prokurator podpisuje sporz"dzone przez siebie pisma w ramach prowadzonych spraw, je&eli
przepisy regulaminu lub wewn!trznego podzia#u czynno$ci nie stanowi" inaczej. Ka&de pismo i adnotacja
sporz"dzone przez prokuratora powinny zawiera' jego imi! i nazwisko, stanowisko s#u&bowe oraz dat!.

§ 50. W razie zmiany lub uchylenia przez prokuratora bezpo$rednio prze#o&onego decyzji prokuratora
podleg#ego, prokurator podleg#y przygotowuje projekt nowej decyzji zgodnie z pisemnymi wytycznymi
prokuratora bezpo$rednio prze#o&onego.

§ 51. 1. Prokurator prze#o&ony, wydaj"c polecenie, powinien zachowa' drog! s#u&bow". Zachowanie
takiej drogi obowi"zuje równie& w korespondencji z prokuratorem prze#o&onym.
2. Je&eli polecenie zosta#o wydane z pomini!ciem drogi s#u&bowej, prokurator wykonuj"cy je
zawiadamia o tym swojego zwierzchnika s#u&bowego.

§ 52. Je&eli po wydaniu polecenia, a przed jego wykonaniem lub podczas wykonywania nast"pi
istotna zmiana ustale% faktycznych, uzasadniaj"ca potrzeb! wydania odmiennego polecenia, prokurator
wykonuj"cy polecenie niezw#ocznie zawiadamia o tym prokuratora bezpo$rednio prze#o&onego lub
zwierzchnika s#u&bowego, a gdy nie jest to mo&liwe wykonuje polecenie z uwzgl!dnieniem powsta#ej
zmiany lub odst!puje od wykonania, zawiadamiaj"c o tym niezw#ocznie wydaj"cego polecenie.

§ 53. 1. Kierownik jednostki okre$la podzia# czynno$ci podleg#ych prokuratorów oraz zasady
organizacji czasu pracy i zast!powania si! prokuratorów przy ich realizacji.
2. Odst"pienie od ustalonych przez kierownika jednostki zasad wymienionych w ust. 1 wymaga
zgody zwierzchnika s#u&bowego, a w przypadkach niecierpi"cych zw#oki niezw#ocznego zawiadomienia
zwierzchnika s#u&bowego, po wykonaniu czynno$ci.

§ 54. W przypadku przekazania sprawy wed#ug w#a$ciwo$ci innej jednostce, jednostka, która spraw!
przekazuje podejmuje czynno$ci niecierpi"ce zw#oki.

§ 55. 1. W razie potrzeby dokonania czynno$ci w okr!gu dzia#ania innego prokuratora, prokurator
prowadz"cy post!powanie mo&e zwróci' si! do niego o udzielenie pomocy prawnej.
2. W pisemnym wniosku o udzielenie pomocy prawnej nale&y wskaza' okoliczno$ci wymagaj"ce
wyja$nienia oraz okre$li' czynno$ci, jakie maj" by' dokonane. Do wniosku powinny by' do#"czone
niezb!dne odpisy akt sprawy. Akta lub odpowiedni" ich cz!$' przesy#a si! tylko w razie istotnej potrzeby,
maj"c na uwadze, aby nie hamowa#o to toku post!powania.
3. Prokurator wezwany do udzielenia pomocy prawnej powinien niezw#ocznie dokona'
wnioskowanych czynno$ci, tak aby nie zachodzi#a konieczno$' ich powtarzania lub uzupe#niania.
4. W uzasadnionych przypadkach prokurator wezwany do udzielenia pomocy prawnej jest
uprawniony do powierzenia dokonania wnioskowanych czynno$ci organom Policji lub innym organom
uprawnionym do prowadzenia post!powa%.
5. Je&eli w toku realizacji wniosku o pomoc prawn" wy#oni si! potrzeba dokonania innych czynno$ci,
prokurator wezwany powinien niezw#ocznie je wykona' oraz poinformowa' o tym prokuratora
wnioskuj"cego.
6. Je&eli wykonanie czynno$ci w ramach pomocy prawnej w terminie 14 dni jest niemo&liwe, nale&y
prokuratora wnioskuj"cego o pomoc prawn" niezw#ocznie zawiadomi' o przyczynie zw#oki, z podaniem
terminu wykonania czynno$ci.

§ 56. 1. Zawiadomienie o odmowie lub cz!$ciowej odmowie uwzgl!dnienia pisma lub wniosku nale&y
wys#a' zainteresowanemu bezzw#ocznie, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przys#uguj"cych mu
uprawnieniach.
2. Je&eli pismo lub wniosek pochodzi od osoby nieb!d"cej w stanie dochodzi' swych praw,
prokurator, gdy nie jest obowi"zany do podj!cia dzia#ania z urz!du, powinien rozwa&y' mo&liwo$'

13
udzielenia tej osobie pomocy prawnej lub zainteresowa' w#a$ciw" instytucj! potrzeb" udzielenia takiej
pomocy.

§ 57. 1. Korespondencj! mi!dzy jednostkami organizacyjnymi prokuratury podpisuj":


1) prokurator apelacyjny - pisma kierowane do Prokuratora Generalnego, do dyrektora departamentu
Prokuratury Generalnej lub dyrektora biura Prokuratury Generalnej; inne pisma kierowane do
Prokuratury Generalnej mo&e podpisywa' naczelnik wydzia#u prokuratury apelacyjnej;
2) prokurator okr!gowy - pisma kierowane do prokuratora apelacyjnego oraz naczelnika wydzia#u
prokuratury apelacyjnej; inne pisma do prokuratury apelacyjnej mo&e podpisywa' naczelnik wydzia#u
prokuratury okr!gowej;
3) prokurator rejonowy - pisma kierowane do prokuratora okr!gowego oraz naczelnika wydzia#u
prokuratury okr!gowej; inne pisma do prokuratury okr!gowej mo&e podpisywa' kierownik dzia#u lub
sekcji prokuratury rejonowej, je&eli prokurator rejonowy go do tego upowa∋
4) prokurator apelacyjny lub prokurator nadrz!dny dzia#aj"cy w zakresie zleconych mu czynno$ci -
pisma kierowane z prokuratury apelacyjnej do prokuratora okr!gowego.
2. Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje si! odpowiednio do korespondencji prokuratury apelacyjnej i okr!gowej
z prokuratorem rejonowym.
3. Prokurator okr!gowy mo&e na &"danie dyrektora departamentu Prokuratury Generalnej lub
dyrektora biura Prokuratury Generalnej przekaza' korespondencj! bez po$rednictwa prokuratora
apelacyjnego. Przepis § 43 ust. 2 stosuje si! odpowiednio.
4. Przepis ust. 3 stosuje si! odpowiednio do korespondencji prokuratury rejonowej z prokuratur"
apelacyjn" i Prokuratur" Generaln".

§ 58. 1. Pisma do organów administracji pa%stwowej oraz do przedstawicielstw dyplomatycznych i


urz!dów konsularnych pa%stw obcych przesy#a si! za po$rednictwem odpowiednich departamentów lub
biur Prokuratury Generalnej, je&eli przepisy szczególne nie stanowi" inaczej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si! do przesy#ania pism procesowych.

§ 59. 1. Prokurator apelacyjny ustala rozk#ad czasu pracy w prokuraturze apelacyjnej uwzgl!dniaj"c
rozk#ad czasu pracy urz!dów administracji rz"dowej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24
6)
sierpnia 2006 r. o s#u&bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z pó(n. zm. ), oraz w art. 1 ust. 1 pkt 12 i 14
oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 wrze$nia 1982 r. o pracownikach urz!dów pa%stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
86, poz. 953, z pó(n. zm.7)).
2. Rozk#ad czasu pracy w prokuraturze okr!gowej i podleg#ych jej prokuraturach
rejonowych okre$la prokurator okr!gowy z uwzgl!dnieniem zasad, o których mowa w ust. 1.

§ 60. 1. Prokurator prze#o&ony mo&e zarz"dzi' pe#nienie przez prokuratorów dy&urów po godzinach
pracy lub w dni wolne od pracy.
2. W razie niepe#nienia dy&urów, o których mowa w ust. 1, nale&y zapewni' mo&liwo$' kontaktu
s#u&bowego z wyznaczonym prokuratorem po godzinach pracy w celu za#atwienia pilnych spraw.
3. W zwi"zku z rozpoznawaniem spraw w post!powaniu przyspieszonym prokurator prze#o&ony
zarz"dza pe#nienie dy&urów przez prokuratorów w godzinach pe#nienia dy&urów we w#a$ciwych s"dach
rejonowych.
4. Prokurator prze#o&ony w przypadku, o którym mowa w ust. 3, ustala z w#a$ciwym prezesem s"du
rejonowego sposób nawi"zania kontaktu z wyznaczonym prokuratorem.
5. Dla zapewnienia dost!pu do danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, w zwi"zku z
rozpoznawaniem spraw w post!powaniu przyspieszonym, prokurator prze#o&ony w prokuraturze, przy
której dzia#a Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, mo&e zarz"dzi' odpowiednio d#u&sze
godziny urz!dowania Punktu.
6. O wydaniu zarz"dze%, o których mowa w ust. 5, prokurator prze#o&ony informuje niezw#ocznie
Dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
7. Prokurator prze#o&ony mo&e zarz"dzi' przebywanie wyznaczonego prokuratora i pracownika
prokuratury w soboty i dni wolne od pracy oraz w okre$lonych godzinach w dni robocze, poza siedzib"
prokuratury, w warunkach sta#ego kontaktu telefonicznego.

14
§ 61. 1. Prokurator rejonowy zapewnia odpowiednie warunki kadrowe, techniczne i organizacyjne
niezb!dne do udzia#u prokuratora w dy&urze w post!powaniu przyspieszonym.
2. Informacj! o warunkach pe#nienia dy&uru prokurator rejonowy przekazuje w#a$ciwemu
komendantowi Policji, wskazuj"c sposób bezpo$redniego kontaktowania si! z prokuratorem pe#ni"cym
dy&ur.
3. Prokurator rejonowy ustala wykaz prokuratorów wyznaczonych do pe#nienia dy&urów,
zarz"dzonych w zwi"zku z rozpoznawaniem spraw w post!powaniu przyspieszonym; wykaz przekazuje
si! niezw#ocznie prezesowi w#a$ciwego s"du rejonowego oraz w#a$ciwemu komendantowi Policji.

§ 62. 1. W jednostkach prokuratury interesantów przyjmuj" prokurator apelacyjny, okr!gowy i


rejonowy, ich zast!pcy, inni wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy sekretariatów.
2. Godziny przyj!' interesantów ustalaj" kierownicy jednostek, przy czym przynajmniej raz w
tygodniu przyj!cia powinny si! odbywa' w ustalonym dniu po godzinach pracy.
3. Czas przyj!' interesantów przez pracowników sekretariatów nie mo&e by' krótszy ni& po#owa
czasu urz!dowania jednostki.

Oddzia# 2

Kierowanie prac" prokuratur

§ 63. Prokuratorzy pe#ni"cy funkcje kierownicze zapewniaj" prawid#ow" i sprawn" realizacj! zada%
s#u&bowych w powierzonych im jednostkach i komórkach organizacyjnych prokuratury oraz w#a$ciw"
organizacj! pracy, a w szczególno$ci:
1) dobór odpowiednich kadr;
2) usprawnianie organizacji i techniki pracy prokuratury;
3) dba#o$' o sprawno$' post!powania i nale&yt" kultur! pracy w podleg#ej jednostce;
4) bie&"c" wspó#prac! z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia post!powa% przygotowawczych;
5) sprawuj" nadzór nad szkoleniem prokuratorów i innych pracowników prokuratury;
6) kieruj" wykonaniem bud&etu;
7) wykonuj" zarz"d i zapewniaj" oszcz!dne gospodarowanie mieniem prokuratury;
8) czuwaj" nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpiecze%stwa obiektów prokuratury stosownie do
przepisów aktualnego ramowego wewn!trznego regulaminu w sprawie zapewnienia bezpiecze%stwa
i porz"dku w jednostkach;
9) rzeteln" i terminow" sprawozdawczo$' statystyczn";
10) ochron! informacji niejawnych;
11) ochron! danych osobowych.

§ 64. W celu realizacji zada% s#u&bowych kierownicy jednostek mog" wydawa' zarz"dzenia,
wytyczne i polecenia s#u&bowe.

§ 65. Kierownicy jednostek reprezentuj" prokuratur! wobec organów pa%stwowych i samorz"dowych


dzia#aj"cych na obszarze ich w#a$ciwo$ci oraz wspó#dzia#aj" z nimi w zakresie przewidzianym w
ustawach.

§ 66. Wspó#dzia#anie, o którym mowa w § 65, nie mo&e powodowa' naruszenia niezale&no$ci
prokuratora, a zw#aszcza pozaprawnego wp#ywania na jego decyzje i czynno$ci.

§ 67. 1. Kierownicy jednostek dokonuj" podzia#u czynno$ci podleg#ych im prokuratorów, okre$laj"c


zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zada%, z jednoczesnym wskazaniem czynno$ci zastrze&onych
dla siebie oraz form i zakresu wewn!trznego nadzoru s#u&bowego, sporz"dzaj" plany pracy obejmuj"ce
wa&niejsze dzia#ania, w razie potrzeby zwo#uj" narady i konferencje oraz podejmuj" inne niezb!dne
czynno$ci dla prawid#owego i sprawnego kierowania jednostk".
2. Przy podziale czynno$ci nale&y w miar! mo&liwo$ci uwzgl!dni' kwalifikacje, uzdolnienia i
do$wiadczenie zawodowe poszczególnych pracowników, a tak&e przestrzega' zasady równomiernego
obci"&enia ich prac".

15
3. Podzia#u czynno$ci dokonuje si! w formie zarz"dzenia, którego tre$' podaje si! do wiadomo$ci
wszystkich pracowników, czyni"c o tym adnotacj! z dat" i podpisem zainteresowanych.

§ 68. Prokurator jest obowi"zany:


1) na polecenie prze#o&onego wykonywa' równie& czynno$ci, które nie nale&" do jego obowi"zków
okre$lonych podzia#em czynno$ci;
2) z wa&nych wzgl!dów s#u&bowych, zw#aszcza w przypadkach niecierpi"cych zw#oki albo na polecenie
prze#o&onego, wykonywa' swe obowi"zki tak&e poza ustalonym czasem urz!dowania;
3) powiadomi' niezw#ocznie prze#o&onego o przeszkodzie uniemo&liwiaj"cej pe#nienie obowi"zków.

§ 69. 1. Prze#o&eni i zwierzchnicy s#u&bowi, niezale&nie od sprawowania funkcji kierowniczych,


powinni tak&e wykonywa' czynno$ci bezpo$rednio zwi"zane z realizacj" zada% ustawowych prokuratury.
2. Prokuratorzy powo#ani do pe#nienia funkcji wizytatora, rzecznika prasowego, rzecznika
dyscyplinarnego, kierownika szkolenia wykonuj" tak&e inne zlecone im zadania, niewchodz"ce w zakres
pe#nionej funkcji.

Oddzia# 3

Formy i tryb sprawowania nadzoru s#u&bowego

§ 70. 1. Prokurator prze#o&ony i zwierzchnik s#u&bowy sprawuj" nadzór s#u&bowy nad czynno$ciami
podleg#ych prokuratorów.
2. Nadzór s#u&bowy jest realizowany jako wewn!trzny nadzór s#u&bowy w ramach tej samej jednostki
lub jako zwierzchni nadzór s#u&bowy realizowany przez jednostk! wy&szego stopnia.

§ 71. 1. Wewn!trzny nadzór s#u&bowy prokurator prze#o&ony sprawuje przez:


1) kontrol! obci"&enia i wydajno$ci pracy podleg#ych prokuratorów;
2) &"danie relacji o przebiegu czynno$ci w poszczególnych sprawach i w razie potrzeby wydawanie
polece% co do kierunków post!powania;
3) zapoznawanie si! z aktami prowadzonych post!powa%;
4) sprawdzanie przygotowania i poziomu wyst"pie% prokuratorskich przed s"dem;
5) kontrol! poziomu pracy podleg#ych prokuratorów;
6) przeprowadzanie analiz prawid#owo$ci realizacji zada% s#u&bowych.
2. Wewn!trzny nadzór s#u&bowy jest sprawowany równie& przez aprobat!.

§ 72. Aprobacie podlegaj" postanowienia o zawieszeniu post!powania, postanowienia ko%cz"ce


post!powanie przygotowawcze, akty oskar&enia oraz $rodki odwo#awcze sporz"dzone przez asesora.

§73. 1. Udzielenie aprobaty lub odmowa jej udzielenia nast!puje przez zamieszczenie na r!kopisie
albo odpisie pisma procesowego odpowiedniej adnotacji, daty i podpisu oraz odci$ni!cie piecz!ci
s#u&bowej.
2. W razie odmowy aprobaty, informuje si! pisemnie asesora o powodach tej decyzji i udziela mu
wskazówek co do sposobu za#atwienia sprawy lub usuni!cia stwierdzonych uchybie%.

§ 74. Je&eli uzyskanie aprobaty przed podj!ciem okre$lonej decyzji jest niemo&liwe lub w znacznym
stopniu utrudnione, a okoliczno$ci sprawy wymagaj" niezw#ocznego dzia#ania, asesor decyduje
samodzielnie, zawiadamiaj"c bezzw#ocznie prze#o&onego lub zwierzchnika o zaj!tym stanowisku.

§ 75. O wszcz!ciu $ledztwa oraz istotnych dla biegu post!powania czynno$ciach i zdarzeniach w
toku $ledztwa, w sprawach szczególnej wagi, ze wzgl!du na ich rodzaj, charakter, skutki lub spo#eczne
oddzia#ywanie, prokurator jest obowi"zany bezzw#ocznie informowa' prokuratora nadrz!dnego. Z w#asnej
inicjatywy prokurator powinien informowa' prokuratora nadrz!dnego w sprawach zawi#ych, zw#aszcza gdy
sprawa wymaga konsultacji.

§ 76. 1. Wykonywanie zwierzchniego nadzoru s#u&bowego polega w szczególno$ci na udzielaniu


bezpo$rednich konsultacji prokuratorowi prowadz"cemu lub nadzoruj"cemu post!powanie

16
przygotowawcze, w szczególno$ci w zakresie kierunków prowadzonego post!powania i efektywnego
wykonywania czynno$ci procesowych. Przepis § 198 stosuje si! odpowiednio.
2. Zwierzchni nadzór s#u&bowy jest sprawowany z poszanowaniem zasady niezale&no$ci prokuratora
prowadz"cego lub nadzoruj"cego post!powanie przygotowawcze.
3. Prokurator prze#o&ony mo&e, z w#asnej inicjatywy albo na wniosek prokuratora nadrz!dnego,
prokuratora prowadz"cego lub nadzoruj"cego post!powanie przygotowawcze (przekazany drog"
s#u&bow") albo na wniosek prokuratora bezpo$rednio prze#o&onego w stosunku do prokuratora
prowadz"cego lub nadzoruj"cego post!powanie przygotowawcze obj"' spraw! zwierzchnim nadzorem
s#u&bowym.
4. Prokurator apelacyjny mo&e, z w#asnej inicjatywy lub na wniosek podleg#ego prokuratora
okr!gowego, obj"' zwierzchnim nadzorem s#u&bowym post!powanie przygotowawcze prowadzone lub
nadzorowane przez prokuratora podleg#ej prokuratury rejonowej.
5. Do sprawowania zwierzchniego nadzoru s#u&bowego prokurator podejmuj"cy decyzj! o obj!ciu
sprawy tym nadzorem wyznacza prokuratora kierowanej przez siebie jednostki oraz zawiadamia o tym
kierownika jednostki, w której jest prowadzone lub nadzorowane post!powanie przygotowawcze obj!te
zwierzchnim nadzorem s#u&bowym.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze wzgl!du na wag! lub zawi#o$' sprawy, Prokurator
Generalny mo&e powierzy' sprawowanie zwierzchniego nadzoru s#u&bowego prokuratorowi
wykonuj"cemu czynno$ci s#u&bowe w departamencie lub biurze Prokuratury Generalnej.
7. Prokurator prowadz"cy lub nadzoruj"cy post!powanie przygotowawcze jest obowi"zany
przedstawi' prokuratorowi sprawuj"cemu zwierzchni nadzór s#u&bowy, na &"danie sprawuj"cego nadzór
akta sprawy w oryginale lub w kserokopiach albo w formie zapisów na no$nikach elektronicznych.
Przedstawienie akt nie mo&e tamowa' post!powania przygotowawczego.
8. Prokurator sprawuj"cy zwierzchni nadzór s#u&bowy nie ma prawa wydawania prokuratorowi
prowadz"cemu lub nadzoruj"cemu post!powanie przygotowawcze polece% dotycz"cych prowadzenia
post!powania. Je&eli prokurator sprawuj"cy zwierzchni nadzór s#u&bowy stwierdzi potrzeb! wydania
takiego polecenia, wyst!puje z pisemnym wnioskiem o jego wydanie do prokuratora bezpo$rednio
prze#o&onego nad prokuratorem prowadz"cym lub nadzoruj"cym post!powanie przygotowawcze, a w
razie potrzeby - do prokuratora nadrz!dnego nad prokuratorem prowadz"cym lub nadzoruj"cym
post!powanie przygotowawcze.
9. Prokurator sprawuj"cy zwierzchni nadzór s#u&bowy mo&e, w formie pisemnej, wyst"pi' o przej!cie
nadzorowanej sprawy do prowadzenia przez innego prokuratora albo prokuratora nadrz!dnego nad
prokuratorem prowadz"cym lub nadzoruj"cym post!powanie przygotowawcze.
10. Prokurator sprawuj"cy zwierzchni nadzór s#u&bowy nad post!powaniem prowadzonym w
prokuraturze ni&szego stopnia, nie mo&e rozstrzyga' za&ale% na powzi!te w toku tego post!powania, na
jego polecenie lub za jego zgod", postanowienia i inne decyzje podlegaj"ce zaskar&eniu. Do
rozstrzygni!cia takiego za&alenia wyznacza si! innego prokuratora.

§ 77. O stwierdzonych w toku zwierzchniego nadzoru s#u&bowego przypadkach oczywistej i ra&"cej


obrazy przepisów prawa przez prokuratora zawiadamia si! prze#o&onego dyscyplinarnego tego
prokuratora.

§ 78. Funkcje nadzorcze s" realizowane tak&e poprzez wizytacje i lustracje.

Oddzia# 4

Wizytacja i lustracja

§ 79. 1. Wizytacj! i lustracj! przeprowadza si! stosownie do potrzeb, w szczególno$ci gdy pojawi"
si! sygna#y o istotnych nieprawid#owo$ciach w dzia#alno$ci danej prokuratury. Wizytacj! nale&y
przeprowadza' nie rzadziej ni& co 5 lat. Lustracj! przeprowadza si! w celu kontroli prawid#owo$ci praktyki
na wybranych odcinkach pracy lub gdy zachodzi potrzeba zbadania przyczyn uchybie% w pracy albo
nieprawid#owo$ci w dzia#aniu jednostki.
2. Wizytacja i lustracja we wszystkich komórkach organizacyjnych kontrolowanej jednostki obejmuje:
1) ocen! realizacji ustawowych zada% przez jednostki, a zw#aszcza badanie prawid#owo$ci i poziomu
pracy;

17
2) ocen! wype#niania obowi"zków s#u&bowych przez prokuratorów, urz!dników i innych pracowników
prokuratury oraz ich kwalifikacji zawodowych i kultury pracy;
3) ocen! sposobu kierowania jednostk", organizacji pracy i podzia#u czynno$ci.
3. W toku wizytacji i lustracji udziela si! instrukta&u niezb!dnego dla usprawnienia dzia#ania
kontrolowanych jednostek i pomocy w rozwi"zywaniu bie&"cych problemów.
4. Wizytacja nie powinna trwa' d#u&ej ni& 14 kolejnych dni roboczych.

§ 80. Zarz"dzenie o przeprowadzeniu wizytacji lub lustracji prokuratury apelacyjnej wydaje


Prokurator Generalny, prokuratury okr!gowej i rejonowej - prokurator apelacyjny.

§ 81. 1. W zarz"dzeniu okre$la si! zadania, zakres, termin oraz sk#ad zespo#u wizytacyjnego lub
lustracyjnego, ze wskazaniem prokuratora - przewodnicz"cego zespo#u.
2. O zamierzonej wizytacji zawiadamia si! kierownika prokuratury w terminie umo&liwiaj"cym
przygotowanie &"danych materia#ów i akt. Termin ten nie mo&e by' krótszy ni& 14 dni.

§ 82. 1. Wizytacje i lustracje prokuratur apelacyjnych przeprowadzaj" wizytatorzy Prokuratury


Generalnej i inni prokuratorzy Prokuratury Generalnej oraz prokuratur apelacyjnych; zespo#owi
wizytacyjnemu przewodniczy wizytator Prokuratury Generalnej.
2. Wizytacje i lustracje prokuratur okr!gowych przeprowadzaj" wizytatorzy prokuratury apelacyjnej i
inni prokuratorzy prokuratury apelacyjnej lub podleg#ych prokuratur okr!gowych; zespo#owi wizytacyjnemu
przewodniczy wizytator prokuratury apelacyjnej.
3. Wizytacje i lustracje prokuratur rejonowych przeprowadzaj" wizytatorzy prokuratury apelacyjnej lub
okr!gowej i inni prokuratorzy jednostek nadrz!dnych; zespo#owi wizytacyjnemu przewodniczy wizytator
prokuratury apelacyjnej lub prokuratury okr!gowej.
4. W sk#ad zespo#u przeprowadzaj"cego wizytacje lub lustracje, o którym mowa w ust. 3, prokurator
apelacyjny mo&e w uzasadnionych przypadkach powo#a' odpowiednio prokuratorów równorz!dnych
jednostek.
5. W wizytacjach i lustracjach udzia# bior" równie& inspektorzy do spraw biurowo$ci lub pracownicy
sekretariatu jednostki nadrz!dnej nad jednostk" wymienion" w ust. 2 i 3.
6. W sk#ad zespo#u przeprowadzaj"cego wizytacj! lub lustracj! prokuratury okr!gowej albo rejonowej
prokurator apelacyjny mo&e powo#a' inspektorów do spraw biurowo$ci z innych podleg#ych mu prokuratur
okr!gowych.

§ 83. Poczynione w toku wizytacji (lustracji) ustalenia omawia si! z zainteresowanymi prokuratorami i
innymi pracownikami, wys#uchuj"c ich wyja$nie%. O istotniejszych spostrze&eniach, wskazuj"cych na
potrzeb! bezzw#ocznego usuni!cia stwierdzonych nieprawid#owo$ci, informuje si! kierownika jednostki.

§ 84. 1. Z przebiegu wizytacji i lustracji sporz"dza si! sprawozdanie.


2. Sprawozdanie z wizytacji powinno zawiera':
1) okre$lenie zakresu wizytacji;
2) poczynione ustalenia oraz, w razie potrzeby, zalecany sposób usuni!cia przyczyn stwierdzonych
nieprawid#owo$ci;
3) oceny badanych dzia#ów pracy i ogóln" ocen! kontrolowanej jednostki oraz okre$lenie poziomu pracy
prokuratorów i pracowników administracyjnych, a tak&e osobn" ocen! pracy kierownika jednostki;
4) wnioski ko%cowe.
3. Sprawozdanie z lustracji powinno zawiera' dane dotycz"ce zakresu poczynionych ustale%,
ujawnionych uchybie% i ich przyczyn oraz wskazanie podj!tych w toku lustracji $rodków i wynikaj"ce z niej
wnioski.
4. W sprawozdaniu z wizytacji i lustracji nale&y wskaza' zakres bada% dokonywanych przez
poszczególnych cz#onków zespo#u wizytacyjnego lub lustracyjnego, a w za#"czniku do sprawozdania -
wykaz zbadanych spraw.

§ 85. 1. Przy formu#owaniu ocen bierze si! pod uwag! ustalenia dotycz"ce zw#aszcza:
1) prawid#owo$ci czynno$ci procesowych;
2) sprawno$ci i poziomu prowadzonych albo nadzorowanych post!powa%;
3) wszechstronno$ci oraz dok#adno$ci w zakresie ustale% faktycznych;

18
4) przestrzegania terminów procesowych;
5) trafno$ci podejmowanych decyzji oraz poziomu sporz"dzanych orzecze% i innych pism procesowych;
6) aktywno$ci i poziomu wyst"pie% prokuratorskich w post!powaniu s"dowym;
7) prawid#owo$ci oceny orzecze% s"dowych i praktyki odwo#awczej.
2. Za oczywi$cie ra&"ce uchybienia w pracy uwa&a si! zw#aszcza:
1) znaczn" i zawinion" przewlek#o$' post!powania;
2) bezpodstawny wniosek o zastosowanie przez s"d tymczasowego aresztowania lub podj!cie przez
prokuratora innej bezpodstawnej decyzji w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
3) bezpodstawne postanowienie ko%cz"ce post!powanie przygotowawcze;
4) nieuzasadniony akt oskar&enia;
5) oczywi$cie nies#uszny wniosek w zakresie wymiaru kary;
6) niezaskar&enie oczywi$cie nies#usznego orzeczenia s"dowego;
7) zawinione niewykonanie polecenia prze#o&onego co do tre$ci czynno$ci lub niezachowanie terminu
zawitego.
3. Przy formu#owaniu ogólnej oceny kontrolowanej jednostki uwzgl!dnia si! ponadto:
1) stan kadrowy i warunki pracy prokuratury obj!tej kontrol";
2) stopie% obci"&enia sprawami jednego pracownika;
3) odsetek skomplikowanych spraw;
4) liczb! oraz zasadno$' skarg na prokuratorów i pracowników sekretariatu prokuratury.
4. Przy ustalaniu wyników wizytacji ocenia si! poszczególne dzia#y pracy oraz ca#okszta#t
funkcjonowania kontrolowanej prokuratury, okre$laj"c, czy i w jakim stopniu wywi"zuje si! ona z
ustawowych zada%, z uwzgl!dnieniem wyników poprzedniej kontroli.

§ 86. 1. Sprawozdanie z wizytacji w terminie 30 dni od dnia jej zako%czenia przesy#a si! kierownikowi
kontrolowanej jednostki, który ma prawo zg#osi' uwagi do sprawozdania w terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania. W razie potrzeby do uwag tych ustosunkowuje si! zespó# wizytacyjny.
2. Przedstawion" przez zespó# wizytacyjny ocen! pracy prokuratury zatwierdza, po rozpatrzeniu
ewentualnych uwag kierownika kontrolowanej jednostki, prokurator prze#o&ony zarz"dzaj"cy wizytacj!,
który podpisuje równie& zalecenia powizytacyjne.

§ 87. 1. Wyniki wizytacji omawia si! na naradzie prokuratorów kontrolowanej jednostki w terminie 30
dni od dnia przekazania uwag do sprawozdania z wizytacji.
2. Omówienie wyników wizytacji w prokuraturze apelacyjnej odbywa si! z udzia#em Prokuratora
Generalnego, w prokuraturze okr!gowej - prokuratora apelacyjnego, a w prokuraturze rejonowej –
prokuratora apelacyjnego i prokuratora okr!gowego.
3. Ustalenia dokonane w toku wizytacji przedstawia przewodnicz"cy zespo#u wizytacyjnego.

§ 88. W wypadku stwierdzenia oczywi$cie ra&"cych uchybie%, a tak&e uzyskania niezadowalaj"cej


oceny pracy jednostki przeprowadza si!, po up#ywie wyznaczonego terminu, sprawdzenie prawid#owo$ci
wykonania zalece% powizytacyjnych.

§ 89. 1. Sprawozdanie z lustracji, w terminie 14 dni od dnia jej zako%czenia, przesy#a si!
kierownikowi kontrolowanej jednostki, który w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania mo&e zg#osi' uwagi.
2. Po rozpatrzeniu zg#oszonych uwag zarz"dzaj"cy lustracj! bez zb!dnej zw#oki zatwierdza
zalecenia polustracyjne, które przekazuje si! kierownikowi kontrolowanej jednostki, a w wypadku
prokuratury rejonowej równie& w#a$ciwemu prokuratorowi okr!gowemu, zakre$laj"c termin ich wykonania.

§ 90. Przepisy niniejszego oddzia#u nie maj" zastosowania do dora(nych lustracji tocz"cych si! lub
zako%czonych post!powa% przygotowawczych i sprawdzaj"cych, dokonywanych na polecenie
Prokuratora Generalnego lub jego zast!pców. Z dokonanych w toku tych lustracji ustale% sporz"dza si!
sprawozdanie, które przedstawia si! organowi zlecaj"cemu badanie w terminie zakre$lonym przez ten
organ.

Oddzia# 5

Sprawy osobowe

19
§ 91. Prokurator rejonowy przedstawia prokuratorowi okr!gowemu pisemne wnioski w sprawach ze
stosunku pracy podleg#ych pracowników.

§ 92. 1. Prokurator okr!gowy:


1) dokonuje podzia#u etatów prokuratorskich, urz!dniczych i innych pracowników prokuratury na
prokuratury rejonowe i komórki organizacyjne prokuratury okr!gowej;
2) wyst!puje z wnioskami o powo#anie i odwo#anie prokuratorów oraz mianowanie i zwolnienie
asesorów prokuratury, powo#anie do pe#nienia funkcji i odwo#anie z pe#nienia funkcji prokuratora
rejonowego, naczelnika wydzia#u, kierownika samodzielnego dzia#u w prokuraturze okr!gowej oraz
kierownika o$rodka zamiejscowego prokuratury okr!gowej, a tak&e w innych sprawach
zastrze&onych do decyzji Prokuratora Generalnego;
3) wyznacza patronów aplikantów po rozpatrzeniu wniosków prokuratorów rejonowych;
4) w granicach posiadanego funduszu, z zachowaniem przepisów o wynagrodzeniu, przyznaje
podleg#ym urz!dnikom i innym pracownikom prokuratury kolejne wy&sze stawki wynagrodzenia
zasadniczego i dodatków;
5) ze wzgl!dów s#u&bowych deleguje podleg#ych pracowników do innej jednostki w tej samej lub innej
miejscowo$ci;
6) wyra&a zgod! na zamieszkanie prokuratora poza miejscowo$ci" b!d"c" siedzib" prokuratury, w
której pe#ni s#u&b!;
7) na podstawie przepisów szczególnych udziela urlopów wychowawczych oraz urlopów bezp#atnych
aplikantom, urz!dnikom i innym pracownikom;
8) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach dotycz"cych pracowników, je&eli przepisy
szczególne nie stanowi" inaczej.
2. Uprawnienie do podejmowania decyzji w prokuraturach rejonowych w sprawach ze stosunku pracy
innych pracowników prokuratury prokurator okr!gowy mo&e przekaza' prokuratorom rejonowym.

§ 93. 1. W stosunku do prokuratorów, urz!dników oraz innych pracowników prokuratury apelacyjnej


uprawnienia przewidziane w § 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 przys#uguj" prokuratorowi apelacyjnemu.

2. Prokurator apelacyjny powo#uje prokuratorów do pe#nienia funkcji w prokuraturach apelacyjnych,


okr!gowych i rejonowych na podstawie odr!bnych przepisów.

§ 94. Prokurator apelacyjny i okr!gowy wydaje decyzje i sk#ada wnioski w sprawach


odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej:
1) prokuratorów - w ramach ustawowych uprawnie% prze#o&onego dyscyplinarnego;
2) mianowanych pracowników administracyjnych i aplikantów - w ramach okre$lonych przepisami prawa
uprawnie% kierownika urz!du.

§ 95. 1. Kierownik jednostki ustala roczny plan urlopów prokuratorów i pozosta#ych pracowników.
2. Prokurator apelacyjny ustala tak&e plan urlopów prokuratorów okr!gowych, a prokurator okr!gowy
- plan urlopów prokuratorów rejonowych.
3. Kierownicy jednostek, zgodnie z ustalonym planem, udzielaj" urlopów wypoczynkowych oraz
decyduj" o konieczno$ci odwo#ania z urlopu wypoczynkowego podleg#ych im prokuratorów i pozosta#ych
pracowników.

§ 96. 1. Opinia o prokuratorach i pozosta#ych pracownikach jednostek w zwi"zku z rozwi"zaniem lub


wyga$ni!ciem stosunku pracy mo&e by' wydana wy#"cznie na ich pro$b!.
2. Opinie o prokuratorach i pozosta#ych pracownikach prokuratur okr!gowych i rejonowych wydaje
prokurator okr!gowy, opinie o prokuratorach i pozosta#ych pracownikach prokuratur apelacyjnych -
prokurator apelacyjny, a o prokuratorach Prokuratury Generalnej oraz prokuratorach delegowanych do
Prokuratury Generalnej - Prokurator Generalny.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycz" opinii wydawanych o aplikantach i asesorach oraz innych opinii
s#u&bowych sporz"dzonych w czasie trwania stosunku s#u&bowego (stosunku pracy) prokuratorów i
pracowników prokuratury.

20
§ 97. Opinia mo&e by' udost!pniona do wgl"du tylko pracownikowi, którego dotyczy, jego
zwierzchnikom i prze#o&onym, oraz osobom prowadz"cym post!powanie s#u&bowe lub dyscyplinarne
wobec danego pracownika.

Rozdzia# 3

Organizacja pracy organów kolegialnych

§ 98. 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zwana dalej "Krajow" Rad"
Prokuratorów", dzia#a na posiedzeniach plenarnych, którym przewodniczy Przewodnicz"cy Rady.
2. W razie potrzeby wyra&enia przez Krajow" Rad! Prokuratorów opinii w trybie pilnym mo&na
zarz"dzi' rozpatrzenie projektów dokumentów w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk
przez cz#onków Krajowej Rady Prokuratorów (tryb obiegowy).
3. W posiedzeniach Krajowej Rady Prokuratorów mog" uczestniczy', bez prawa udzia#u w
podejmowaniu rozstrzygni!', osoby zaproszone przez Przewodnicz"cego Rady, je&eli uzna on ich udzia#
w posiedzeniach za niezb!dny do wykonywania powierzonych jej zada%.
4. Obs#ug! kancelaryjno-biurow" Krajowej Rady Prokuratorów zapewnia Biuro Rady.

§ 99. Prokurator apelacyjny ustala projekt porz"dku dziennego posiedzenia zgromadzenia


prokuratorów oraz kolegium prokuratury apelacyjnej, a prokurator okr!gowy projekt porz"dku dziennego
posiedzenia kolegium prokuratury okr!gowej.

§ 100. Na posiedzenie zgromadzenia prokuratorów oraz kolegium prokuratury apelacyjnej i kolegium


prokuratury okr!gowej mog" by' zaproszeni prokuratorzy okr!gowi i rejonowi, kierownicy komórek
organizacyjnych prokuratury apelacyjnej i okr!gowej oraz przedstawiciele zwi"zku zawodowego
dzia#aj"cego w prokuraturze. W razie potrzeby udzia# w ca#ym posiedzeniu lub jego cz!$ci mog" bra' inni
zaproszeni pracownicy prokuratury lub zaproszone osoby spoza prokuratury.

§ 101. 1. Krajowa Rada Prokuratorów, zgromadzenie prokuratorów oraz kolegium prokuratury


apelacyjnej i kolegium prokuratury okr!gowej wyra&aj" opini! lub zajmuj" inne stanowisko w formie
uchwa#y, której tre$' zamieszcza si! w protokole posiedzenia.
2. Uchwa#y zapadaj" zwyk#" wi!kszo$ci" g#osów cz#onków Krajowej Rady Prokuratorów,
zgromadzenia prokuratorów oraz kolegium prokuratury apelacyjnej i kolegium prokuratury okr!gowej
obecnych na posiedzeniu.
3. Z przebiegu posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów, zgromadzenia prokuratorów oraz kolegium
prokuratury apelacyjnej i kolegium prokuratury okr!gowej sporz"dza si! protokó#, który powinien zawiera'
streszczenie dyskusji oraz tre$' powzi!tych uchwa#.

§ 102. Szczegó#owy tryb pracy Krajowej Rady Prokuratorów i zgromadzenia prokuratorów w


prokuraturze apelacyjnej okre$laj" wydane przez te organy regulaminy.

Dzia# III

Post!powanie przygotowawcze

Rozdzia# 1

Przepisy ogólne

§ 103. )ledztwo lub dochodzenie wszcz!te w sprawie prowadzi si! w stosunku do wszystkich
czynów ujawnionych w jego toku.

§ 104. Jednym post!powaniem przygotowawczym obejmuje si! wszystkie czyny pozostaj"ce w


zwi"zku podmiotowym lub przedmiotowym z czynem stanowi"cym podstaw! jego wszcz!cia, chyba &e
zachodz" okoliczno$ci, o których mowa w art. 34 § 3 kpk.

21
§ 105. 1. W przypadku #"czenia spraw w jedno post!powanie przygotowawcze, post!powanie
wszcz!te pó(niej w#"cza si! do post!powania wcze$niej wszcz!tego.
2. Niezale&nie od dnia wszcz!cia równocze$nie prowadzonych post!powa% do#"cza si! materia#y
dochodzenia do akt $ledztwa, materia#y innych post!powa% do akt $ledztwa, akta innych spraw do
sprawy, w której zastosowano tymczasowe aresztowanie.
3. W przypadku po#"czenia spraw, czas trwania post!powania przygotowawczego liczy si! od dnia
post!powania najwcze$niejszej wszcz!tego.

§ 106. 1. W przypadku wy#"czenia do odr!bnego post!powania przygotowawczego materia#ów


dotycz"cych niektórych osób lub czynów b!d"cych przedmiotem post!powania wydaje si! postanowienie
o wy#"czeniu materia#ów do odr!bnego post!powania, w którym wskazuje si! materia#y podlegaj"ce
wy#"czeniu przez okre$lenie numerów kart akt i oznaczenia dowodów.
2. Czas trwania wy#"czonego post!powania przygotowawczego liczy si! od dnia wszcz!cia
post!powania pierwotnego tylko wtedy, gdy w zakresie wy#"czonych materia#ów dotycz"cych niektórych
osób lub czynów b!d"cych przedmiotem post!powania by#y dokonywane czynno$ci procesowe. W takim
przypadku wy#"cza si! do odr!bnego post!powania przygotowawczego odpis postanowienia o wszcz!ciu
$ledztwa lub dochodzenia. W pozosta#ych przypadkach wydaje si! postanowienie o wszcz!ciu $ledztwa
lub dochodzenia, na podstawie wy#"czonych materia#ów dotycz"cych niektórych osób lub czynów
b!d"cych przedmiotem post!powania.

§ 107. 1. Je&eli zachodzi potrzeba poci"gni!cia prokuratora do odpowiedzialno$ci karnej, prokurator


prowadz"cy $ledztwo, po dokonaniu niezb!dnych czynno$ci dowodowych, wyst!puje do prokuratora
prze#o&onego o skierowanie do s"du dyscyplinarnego wniosku o zezwolenie na $ciganie.
2. W razie przekazania sprawy innej jednostce na podstawie § 109 ust. 4, z wnioskiem o zezwolenie
na $ciganie wyst!puje prokurator prze#o&ony prokuratora prowadz"cego $ledztwo, w#a$ciwy ze wzgl!du
na miejsce prowadzenia post!powania; o skierowaniu wniosku o zezwolenie na $ciganie nale&y
poinformowa' prze#o&onego dyscyplinarnego prokuratora, którego dotyczy ten wniosek.

§ 108. 1. W razie stwierdzenia w toku post!powania, &e przest!pstwo jest $cigane na wniosek,
nale&y uzyska' o$wiadczenie pokrzywdzonego, czy &"da $cigania.
2. Prokurator wyra&a zgod! na cofni!cie wniosku o $ciganie lub odmawia jej w drodze zarz"dzenia.

§ 109. Prokurator, który wszcz"# lub nadzoruje post!powanie przygotowawcze w sprawie o


przest!pstwo pope#nione na obszarze w#a$ciwo$ci kilku prokuratur, prowadzi je lub nadzoruje do
zako%czenia, tak&e po wy#"czeniu materia#ów do odr!bnego post!powania, chyba &e przekazanie sprawy
innemu prokuratorowi, w#a$ciwemu miejscowo, b!dzie mia#o istotny wp#yw na przebieg i wyniki
post!powania.

§ 110. 1. W sprawach o przest!pstwo okre$lone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó(n. zm.8)), zwanego dalej "kk", post!powanie przygotowawcze
prowadzi si! w okr!gu, w którym zamieszkuje pokrzywdzony.
2. W sprawach o przest!pstwa pope#nione za po$rednictwem sieci teleinformatycznej i
telekomunikacyjnej post!powanie przygotowawcze prowadzi si! w okr!gu, w którym sprawca dzia#a#.

§ 111. 1. Prokurator, który zosta# zawiadomiony o dokonanym przest!pstwie, co do którego nie jest
w#a$ciwy miejscowo, jest obowi"zany zapewni' niezw#oczne dokonanie czynno$ci niezb!dnych dla
zabezpieczenia $ladów i dowodów przest!pstwa, a nast!pnie przekaza' spraw! wed#ug w#a$ciwo$ci.
2. W sprawach o kradzie&e w transporcie l"dowym, wodnym i powietrznym oraz o przest!pstwa
dokonane na szkod! pasa&erów korzystaj"cych z tego transportu, w razie niemo&no$ci ustalenia miejsca
pope#nienia przest!pstwa, w#a$ciwy do prowadzenia albo nadzorowania post!powania przygotowawczego
jest prokurator, w którego okr!gu dzia#ania przest!pstwo zosta#o ujawnione.
3. W razie niemo&no$ci okre$lenia miejsca ujawnienia przest!pstwa, o którym mowa w ust. 2,
w#a$ciwy jest prokurator, który przyj"# lub w którego okr!gu dzia#ania przyj!to zawiadomienie o
przest!pstwie.

§ 112. 1. W#a$ciwo$' miejscow" prokuratur okre$laj":

22
1) przepisy wydane na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
2) przepisy § 109-111 regulaminu.
2. Decyzja o przekazaniu sprawy wed#ug w#a$ciwo$ci miejscowej innej prokuraturze nie wymaga
formy postanowienia i nie podlega zaskar&eniu.
3. Spór o w#a$ciwo$' miejscow" mi!dzy jednostkami równorz!dnymi rozstrzyga kierownik
prokuratury nadrz!dnej nad prokuratur", która decyzj! o przekazaniu jej sprawy uzna#a za nietrafn" i
wyst"pi#a o rozstrzygni!cie sporu.
4. Kierownik prokuratury nadrz!dnej mo&e, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przekaza'
podleg#ej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw! z wy#"czeniem zasad wynikaj"cych z
przepisów, o których mowa w ust. 1.

§ 113. 1. W#a$ciwo$' rzeczow" prokuratur okre$laj" tak&e przepisy wydane na podstawie art. 17 ust.
10 ustawy o prokuraturze. Przepis § 108 ust. 2 stosuje si! odpowiednio.

§ 114. W razie stwierdzenia, &e sprawca przest!pstwa podlegaj"cego orzecznictwu s"dów


powszechnych pope#ni# tak&e przest!pstwo podlegaj"ce orzecznictwu s"dów wojskowych lub wspólnie z
osob" podlegaj"c" orzecznictwu tych s"dów, prokurator, po dokonaniu czynno$ci niezb!dnych dla
zabezpieczenia $ladów i dowodów przest!pstwa, wydaje postanowienie o przekazaniu sprawy
w#a$ciwemu prokuratorowi wojskowemu.

§ 115. Zarz"dzenie prokuratora w prowadzonym lub nadzorowanym przez niego post!powaniu


przygotowawczym mo&e by' wydane ustnie, je&eli nie przys#uguje na nie za&alenie. O wydaniu takiego
zarz"dzenia prokurator sporz"dza w aktach podr!cznych adnotacj!.

Rozdzia# 2

Wszcz!cie $ledztwa i dochodzenia

§ 116. 1. Prokurator w ka&dym przypadku przyjmuje zg#oszone ustnie zawiadomienie o przest!pstwie


i sporz"dza protokó# z uwzgl!dnieniem art. 304a kpk.
2. Je&eli okoliczno$ci przytoczone w zawiadomieniu o przest!pstwie nie wymagaj" bezzw#ocznego
podj!cia czynno$ci, prokurator jest obowi"zany nada' bieg sprawie najpó(niej w terminie 7 dni od dnia
sporz"dzenia protoko#u lub otrzymania pisemnego zawiadomienia o przest!pstwie.

§ 117. Czynno$ci, o których mowa w art. 307 § 1 kpk, mog" polega' w szczególno$ci na:
1) za&"daniu przedstawienia dodatkowych dokumentów niezb!dnych dla prawid#owej oceny zdarzenia,
którego dotyczy zawiadomienie;
2) &"daniu przeprowadzenia kontroli w okre$lonym zakresie;
3) przyj!ciu uzupe#niaj"cych informacji od przedstawiciela pokrzywdzonej instytucji lub organu kontroli;
4) &"daniu nades#ania dokumentacji lekarskiej dotycz"cej osoby pokrzywdzonej.

§ 118. Wszcz!cie $ledztwa albo dochodzenia na skutek anonimowego zawiadomienia mo&e nast"pi'
po uprzednim sprawdzeniu przytoczonych w nim okoliczno$ci. Zawiadomienie takie prokurator mo&e
przekaza' Policji lub organom kontroli w celu sprawdzenia przytoczonych w zawiadomieniu okoliczno$ci
albo pozostawia je bez biegu.

§ 119. Zatwierdzenie postanowienia Policji o odmowie wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia wymaga
zbadania przez prokuratora, czy istotnie jest brak podstaw do wszcz!cia post!powania i czy rozwa&ono
wszystkie okoliczno$ci podniesione w zawiadomieniu o przest!pstwie.

§ 120. Prokurator powinien zapewni' niezw#oczne uzyskiwanie bie&"cych informacji od Policji o


najpowa&niejszych zdarzeniach, z którymi jest zwi"zane uzasadnione podejrzenie zaistnienia
przest!pstwa, z uwagi na ich rodzaj, charakter, skutki i spo#eczne oddzia#ywanie.

23
§ 121. 1. Je&eli zachodzi potrzeba dokonania czynno$ci procesowych, o których mowa w art. 308 § 1
i 2 kpk, prokurator, je&eli jest obecny na miejscu zdarzenia, dokonuje tych czynno$ci osobi$cie lub kieruje
ich przebiegiem.
2. Prokurator, który by# obecny przy dokonywaniu czynno$ci procesowych przez Policj! lub
dokonywa# ich osobi$cie, podejmuje decyzj! w przedmiocie wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia,
przekazuj"c jednocze$nie funkcjonariuszowi Policji dokonuj"cemu czynno$ci lub uczestnicz"cemu w ich
dokonaniu ustne polecenia i wytyczne. Na wniosek funkcjonariusza Policji, polecenia i wytyczne
prokurator potwierdza w odr!cznej notatce urz!dowej.
3. Je&eli zachodzi konieczno$' kontynuowania post!powania przygotowawczego w formie $ledztwa,
prokurator po otrzymaniu akt sprawy z Policji lub innego organu uprawnionego do prowadzenia
post!powania przygotowawczego niezw#ocznie wydaje postanowienie o jego wszcz!ciu.
4. W przypadku zaistnienia podstaw do umorzenia post!powania przygotowawczego, wydaje si!
postanowienie o umorzeniu $ledztwa albo dochodzenia bez uprzedniego wydania postanowienia o
wszcz!ciu $ledztwa lub dochodzenia.

§ 122. 1. W postanowieniu o wszcz!ciu $ledztwa lub dochodzenia okre$la si! czyn przez zwi!z#e
wskazanie okoliczno$ci faktycznych nale&"cych do znamion przest!pstwa, czasu i miejsca jego
pope#nienia oraz osoby pokrzywdzonej.
2. Wskazanie sprawcy w opisie czynu okre$lonego w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, mo&e
nast"pi', gdy jest to niezb!dne dla jego poprawnego okre$lenia, a jednocze$nie zachodz" warunki do
bezzw#ocznego sporz"dzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Rozdzia# 3

Przebieg $ledztwa

§ 123. 1. Niezw#ocznie po wszcz!ciu $ledztwa sporz"dza si!, w miar! potrzeby, plan $ledztwa
(czynno$ci $ledczych), zw#aszcza w sprawach zawi#ych i o powa&ne przest!pstwa. Plan $ledztwa
(czynno$ci $ledczych) nale&y aktualizowa' stosownie do ujawnionych nowych okoliczno$ci.
2. Plany $ledztw (czynno$ci $ledczych) przechowuje si! w aktach podr!cznych sprawy.

§ 124. 1. Powierzenie Policji lub innemu organowi przeprowadzenia $ledztwa w ca#o$ci mo&e
nast"pi' w szczególno$ci wtedy, gdy zachodzi konieczno$' korzystania w szerokim zakresie ze
znajduj"cych si! w ich dyspozycji $rodków operacyjno-technicznych.
2. Powierzenie Policji lub innemu organowi przeprowadzenia $ledztwa w ca#o$ci lub w okre$lonym
zakresie albo dokonania poszczególnych czynno$ci $ledztwa nast!puje w formie zarz"dzenia.

§ 125. 1. Wniosek o przed#u&enie okresu $ledztwa powinien wyja$nia' powody, dla których nie
mo&na go zako%czy' i wskazywa' kierunki dalszego post!powania.
2. Wniosek o przed#u&enie okresu $ledztwa na czas powy&ej 3 miesi!cy do roku sk#ada si!
prokuratorowi nadzoruj"cemu $ledztwo lub prokuratorowi bezpo$rednio prze#o&onemu wobec prokuratora,
który prowadzi $ledztwo nie pó(niej ni& na 7 dni przed up#ywem terminu zako%czenia $ledztwa.
3. Wniosek o przed#u&enie okresu $ledztwa na czas powy&ej roku sk#ada si! w#a$ciwemu
prokuratorowi bezpo$rednio prze#o&onemu wobec prokuratora, który prowadzi $ledztwo nie pó(niej ni& na
14 dni przed up#ywem terminu zako%czenia $ledztwa.
4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wyst!puje prokurator, który prowadzi lub nadzoruje
$ledztwo.

Rozdzia# 4

Przedstawienie zarzutów

§ 126. 1. Potwierdzenie og#oszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz pouczenia


podejrzanego o prawie &"dania podania ustnie podstaw zarzutów, a tak&e o prawie &"dania sporz"dzenia
uzasadnienia tego postanowienia, stanowi podpis podejrzanego. O odmowie z#o&enia podpisu lub
przeszkodzie w jego z#o&eniu nale&y sporz"dzi' adnotacj!.

24
2. Na postanowieniu o przedstawieniu zarzutów zamieszcza si! wzmiank! o zg#oszeniu przez
podejrzanego lub jego obro%c! &"da%, o których mowa w ust. 1.
3. Fakt podania ustnie podstaw zarzutów nale&y udokumentowa' w protokole przes#uchania
podejrzanego.
4. W uzasadnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów przytacza si! w sposób zwi!z#y
okoliczno$ci faktyczne stanowi"ce podstaw! przedstawienia zarzutów.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje si! odpowiednio do postanowienia o uzupe#nieniu lub o zmianie
przedstawionych zarzutów.

§ 127. Mimo niemo&no$ci og#oszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów nale&y je sporz"dzi',


je&eli zachodzi konieczno$' zawieszenia post!powania przygotowawczego z przyczyn le&"cych po
stronie osoby podejrzanej.

Rozdzia# 5

Post!powanie dowodowe

Oddzia# 1

Przes#uchanie

§ 128. 1. Przed przes#uchaniem sprawdza si! dane osobowe przes#uchiwanego na podstawie


dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj"cego to&samo$', czyni"c o tym stosown"
wzmiank! w protokole przes#uchania. Brak dowodu to&samo$ci nale&y notowa' w protokole.
2. W przypadku zatrzymania na gor"cym uczynku pope#nienia przest!pstwa osoby, której to&samo$'
budzi w"tpliwo$ci, nale&y podj"' czynno$ci zmierzaj"ce do jej ustalenia. W razie niemo&no$ci ustalenia
to&samo$ci osoby, nale&y, w chwili dokonywania czynno$ci procesowej pos#u&y' si! danymi uzyskanymi
od podejrzanego, a nast!pnie zastosowa' tryb ustalenia to&samo$ci okre$lony w ustawie z dnia 29
wrze$nia 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr
21, poz. 125) oraz w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno$ci i dowodach osobistych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125).

§ 129. 1. Pouczenie, przed pierwszym przes#uchaniem, pokrzywdzonego o przys#uguj"cych mu


uprawnieniach oraz ci"&"cych na nim obowi"zkach i konsekwencjach ich niedope#nienia dor!cza si! na
pi$mie. Kopi! podpisanego przez pokrzywdzonego pouczenia w#"cza si! do akt sprawy.
2. Je&eli pokrzywdzonym jest osoba niew#adaj"ca w wystarczaj"cym stopniu j!zykiem polskim,
nale&y do wszystkich czynno$ci procesowych z jego udzia#em wezwa' t#umacza.

§ 130. W sprawach, o których mowa w art. 185a § 1 k.p.k., z wnioskiem do s"du


o przes#uchanie pokrzywdzonego, który w chwili przes#uchania nie uko%czy# 15 lat, wyst!puje prokurator
prowadz"cy lub nadzoruj"cy post!powanie i bierze udzia# w tej czynno$ci. W razie potrzeby ponownego
przes#uchania pokrzywdzonego stosuje si! tryb okre$lony w art. 185a k.p.k.

§ 131. 1. Pouczenie podejrzanego o przys#uguj"cych mu uprawnieniach oraz ci"&"cych na nim


obowi"zkach i konsekwencjach ich niedope#nienia dor!cza si! na pi$mie. Kopi! podpisanego przez
podejrzanego pouczenia w#"cza si! do akt sprawy.
2. Podejrzanego w miar! potrzeby poucza si! tak&e o uprawnieniach i obowi"zkach innych ni&
wymienione w art. 300 kpk, w szczególno$ci o mo&liwo$ci z#o&enia wyja$nie% na pi$mie. O zakresie
udzielonych poucze% zamieszcza si! stosown" wzmiank! w pocz"tkowej cz!$ci protoko#u przes#uchania
podejrzanego.
3. Odmow! zgody na z#o&enie przez podejrzanego wyja$nie% na pi$mie przes#uchuj"cy odnotowuje,
wraz z podaniem powodów odmowy, w protokole przes#uchania podejrzanego.

§ 132. W protokole przes#uchania nale&y przyj"' jako form! gramatyczn" relacji przes#uchiwanego
osob! pierwsz" czasu przesz#ego i zamieszcza' mo&liwie dok#adnie charakterystyczne okre$lenia lub

25
zwroty u&yte przez osob! przes#uchiwan" oraz wzmianki dotycz"ce szczególnego zachowania si! tej
osoby. Ka&d" stron! protoko#u przes#uchania podpisuj" wszystkie osoby bior"ce udzia# w czynno$ci.

§ 133. Przebieg czynno$ci utrwalony za pomoc" urz"dzenia rejestruj"cego obraz lub d(wi!k, jak
równie& przy u&yciu urz"dze% technicznych umo&liwiaj"cych przeprowadzenie przes#uchania $wiadka na
odleg#o$', na &"danie osoby w niej uczestnicz"cej nale&y odtworzy' bezpo$rednio po jej dokonaniu i fakt
ten odnotowa' w protokole czynno$ci.

Oddzia# 2

Biegli

§ 134. Bieg#ego nale&y powo#ywa' bezzw#ocznie po zebraniu materia#u dowodowego potrzebnego do


wydania opinii.

§ 135. 1. Prokurator kieruje tokiem prac bieg#ego, zaznajamia go z wynikami prowadzonego przez
siebie $ledztwa lub dochodzenia, niezb!dnymi do wydania opinii, a w razie potrzeby, stosownie do
wyników bada%, mo&e zmieni' zakres opinii lub postawionych pyta%.
2. Po otrzymaniu opinii prokurator bezzw#ocznie zapoznaje si! z jej tre$ci" i w miar! potrzeby zleca
jej uzupe#nienie.

Oddzia# 3

Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie. Dowody rzeczowe

§ 136. Zatrzymaniu w drodze dobrowolnego wydania lub odebrania albo po uprzednim przeszukaniu
podlegaj" rzeczy mog"ce stanowi' dowód w sprawie, które:
1) s#u&y#y lub by#y przeznaczone do pope#nienia przest!pstwa;
2) zachowa#y na sobie $lady przest!pstwa;
3) pochodz" bezpo$rednio lub po$rednio z przest!pstwa;
4) mog" s#u&y' jako $rodek dowodowy do wykrycia sprawcy czynu lub ustalenia przyczyn okoliczno$ci
przest!pstwa albo których posiadanie bez zezwolenia jest zabronione.

§ 137. Podejmuj"c decyzj! w przedmiocie zatwierdzenia zatrzymania rzeczy lub przeszukania,


prokurator ustala, czy dokonanie przeszukania i zatrzymania rzeczy na podstawie nakazu kierownika
w#a$ciwej jednostki Policji lub legitymacji s#u&bowej jej funkcjonariusza by#o uzasadnione oraz czy
postanowienie prokuratora o zarz"dzeniu przeszukania nie mog#o by' uprzednio wydane, a tak&e czy
czynno$ci te zosta#y przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z przepisami kpk.

§ 138. W postanowieniu o przeszukaniu lub zatrzymaniu rzeczy nale&y poda' cel tych czynno$ci, ze
wskazaniem osób, które maj" by' wykryte lub uj!te, albo przedmiotów, które maj" by' znalezione lub
zatrzymane, jak równie& imi!, nazwisko i adres osoby (nazw! i adres instytucji), u której czynno$ci te maj"
by' przeprowadzone, oraz organ wykonuj"cy czynno$'.

§ 139. Prokurator kontroluje prawid#owo$' post!powania z dowodami rzeczowymi, nie dopuszczaj"c


zw#aszcza do:
1) przechowywania ich w prokuraturze bez uprzedniego zarejestrowania;
2) przechowywania w aktach sprawy dowodów rzeczowych w postaci pieni!dzy polskich i
zagranicznych, ksi"&eczek oszcz!dno$ciowych i czekowych, kart p#atniczych oraz papierów
warto$ciowych;
3) przechowywania warto$ciowych dowodów rzeczowych (pieni!dzy polskich i zagranicznych,
kruszców, bi&uterii i innych) przez organy dochodzeniowe;
4) zwrotu osobie uprawnionej dowodu rzeczowego bez nale&ytego udokumentowania;
5) przekazania s"dowi aktu oskar&enia bez dowodów rzeczowych.

26
§ 140. Prokurator w toku prowadzonego przez siebie post!powania przygotowawczego, uznaj"c
okre$lone przedmioty zatrzymane w trybie, o którym mowa w § 136, za dowody rzeczowe, niezw#ocznie
wydaje w tym przedmiocie postanowienie, w którym wskazuje tak&e miejsce i sposób ich
przechowywania.

§ 141. W sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia materia#u, o którym mowa w art. 192a §
1 kpk, prokurator po wykorzystaniu go wydaje niezw#ocznie zarz"dzenie o usuni!ciu z akt sprawy i
zniszczeniu pobranego lub utrwalonego materia#u, zb!dnego dla post!powania. Z czynno$ci tych
sporz"dza si! protokó#, który za#"cza si! do akt sprawy.

Oddzia# 4

Zebranie danych o osobie podejrzanego

§ 142. 1. Dane o osobie podejrzanego, o których mowa w art. 213 § 1 i 2 kpk, nale&y uzyska'
niezw#ocznie po sporz"dzeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów. W przypadku rozstrzygania
kwestii zastosowania $rodka zapobiegawczego uzyskanie danych, o których mowa w art. 213 § 1 kpk,
powinno nast"pi' przed podj!ciem decyzji w tym przedmiocie.
2. Danych o karalno$ci podejrzanego pochodz"cych sprzed 6 miesi!cy nale&y za&"da' ponownie.

§ 143. Je&eli podejrzanym jest nieletni albo je&eli karalno$' czynu zale&y od wieku pokrzywdzonego,
do akt sprawy za#"cza si! wyci"g z aktu urodzenia podejrzanego lub pokrzywdzonego.

Oddzia# 5

Udzia# stron, ich obro%ców i pe#nomocników

§ 144. 1. Prokurator prowadz"cy lub nadzoruj"cy post!powanie przygotowawcze niezw#ocznie


rozpatruje wnioski stron, ich obro%ców i pe#nomocników o przeprowadzenie okre$lonych dowodów,
dopuszczenie ich do udzia#u w czynno$ciach procesowych oraz udzielenie zezwolenia na przegl"danie
akt i powiadamia o podj!tej decyzji.
2. Je&eli wniosek, o którym mowa w art. 316 § 3 kpk, zosta# z#o&ony w prokuraturze lub w siedzibie
innego organu prowadz"cego post!powanie, prokurator przekazuje go s"dowi wraz z w#asnym
stanowiskiem.

§ 145. 1. Je&eli w &"daniu dopuszczenia do udzia#u w czynno$ciach okre$lonych w art. 317 § 1 kpk
nie sprecyzowano, o jakie czynno$ci chodzi, prokurator wzywa sk#adaj"cego &"danie do wskazania w
jakich czynno$ciach post!powania przygotowawczego chce uczestniczy'.
2. O tre$ci postanowienia o odmowie dopuszczenia do udzia#u w czynno$ciach post!powania
przygotowawczego zawiadamia si! sk#adaj"cego &"danie.

§ 146. 1. Je&eli z okoliczno$ci sprawy wynika, &e podejrzany nie jest w stanie ponie$' kosztów
obrony, prokurator powinien pouczy' go o prawie wyst"pienia z &"daniem wyznaczenia obro%cy z urz!du.
2. Po stwierdzeniu okoliczno$ci uzasadniaj"cych wyznaczenie obro%cy z urz!du w my$l art. 79 § 1
kpk lub art. 49 ustawy z dnia 26 pa(dziernika 1982 r. o post!powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z
2002 r. Nr 11, poz. 109, z pó(n. zm.9)), prokurator niezw#ocznie wyst!puje z odpowiednim wnioskiem do
prezesa w#a$ciwego s"du.
3. Je&eli biegli lekarze psychiatrzy stwierdz", &e poczytalno$' podejrzanego, o której mowa w art. 79
§ 4 kpk, nie budzi w"tpliwo$ci, prokurator wyst!puje do prezesa s"du z wnioskiem o cofni!cie
wyznaczenia obro%cy z urz!du.

§ 147. W post!powaniu przygotowawczym odmowa udost!pnienia akt nast!puje w formie


zarz"dzenia i wymaga uzasadnienia.

27
Oddzia# 6

Udzia# prokuratora w czynno$ciach dowodowych

§ 148. W powa&niejszych sprawach prokurator osobi$cie kieruje ogl!dzinami miejsca zdarzenia oraz
w razie potrzeby dokonuje odtworzenia jego przebiegu. Dotyczy to zw#aszcza spraw o zabójstwo,
katastrof! komunikacyjn" i budowlan" oraz wypadek przy pracy ze skutkiem $miertelnym.

§ 149. W miar! potrzeby prokurator, poza czynno$ciami zastrze&onymi dla niego, osobi$cie
przeprowadza w $ledztwie najistotniejsze dla sprawy czynno$ci, a zw#aszcza przes#uchuje:
1) jedynego bezpo$redniego $wiadka zdarzenia;
2) $wiadków, o których mowa w art. 192 § 2 kpk, oraz ma#oletnich;
3) pokrzywdzonych, przede wszystkim w sprawach o przest!pstwa okre$lone w art. 156 § 1, art. 197 i
art. 280-282 kk;
4) bieg#ych;
5) podejrzanego, który odmówi# z#o&enia wyja$nie% w post!powaniu prowadzonym przez Policj!, je&eli
zachodz" warunki do skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania przez s"d.

§ 150. Prokurator powinien osobi$cie dokonywa' czynno$ci zmierzaj"cych do usuni!cia niejasno$ci


w opinii bieg#ych oraz sprzeczno$ci w zeznaniach lub wyja$nieniach osób przes#uchiwanych w $ledztwie
powierzonym.

§ 151. W razie z#o&enia w post!powaniu przygotowawczym wniosku o wydanie postanowienia o


zachowaniu w tajemnicy okoliczno$ci umo&liwiaj"cych ujawnienie to&samo$ci $wiadka, w tym danych
osobowych, prokurator niezw#ocznie przes#uchuje $wiadka na okoliczno$ci sprawy, d"&"c równie& do
ustalenia, czy zachodz" przes#anki uzasadniaj"ce wydanie postanowienia w tym zakresie.

§ 152. 1. Po przyj!ciu od podejrzanego do protoko#u zobowi"zania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
2 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o $wiadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232),
prokurator prowadz"cy lub nadzoruj"cy post!powanie przygotowawcze niezw#ocznie przes#uchuje
podejrzanego co do okoliczno$ci warunkuj"cych wydanie przez s"d postanowienia w przedmiocie
dopuszczenia dowodu z zezna% $wiadka koronnego oraz wykonuje inne niezb!dne czynno$ci.
2. Prokurator prowadz"cy lub nadzoruj"cy post!powanie przygotowawcze przed skierowaniem do
Prokuratora Generalnego wniosku o wyra&enie zgody na wyst"pienie do s"du o dopuszczenie dowodu z
zezna% $wiadka koronnego, przedstawia podejrzanemu zarzuty pope#nienia wszystkich przest!pstw,
których ten podejrzany dopu$ci# si! i które ujawni# sk#adaj"c wyja$nienie w trybie i na zasadach
okre$lonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o $wiadku koronnym, a nast!pnie w miar! potrzeby
uzupe#niaj"co go przes#uchuje.
3. W celu uzyskania zgody Prokuratora Generalnego na wyst"pienie do s"du o dopuszczenie
dowodu z zezna% $wiadka koronnego, prokurator apelacyjny przesy#a akta sprawy wraz z uzasadnionym
wnioskiem Dyrektorowi Departamentu do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej Prokuratury Generalnej,
za po$rednictwem prokuratora apelacyjnego, który do#"cza swoj" opini! w kwestii zasadno$ci
dopuszczenia dowodu. Prokurator okr!gowy uzasadniony wniosek w tym przedmiocie wraz z aktami
sprawy przesy#a za po$rednictwem prokuratora apelacyjnego, który do#"cza swoj" opini! w kwestii
zasadno$ci dopuszczenia dowodu.
4. Po uprawomocnieniu si! postanowienia s"du o dopuszczalno$ci dowodu z zezna% $wiadka
koronnego i wy#"czeniu wobec podejrzanego materia#ów do odr!bnego post!powania, w sprawie
przeciwko pozosta#ym sprawcom prokurator niezw#ocznie przes#uchuje osob! wskazan" w postanowieniu
s"du w charakterze $wiadka, z uwzgl!dnieniem tre$ci art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o $wiadku
koronnym.
5. O przes#uchaniu podejrzanego, od którego przyj!to zobowi"zanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o $wiadku koronnym i o wydaniu postanowienia o odmowie
wyst"pienia z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zezna% $wiadka koronnego oraz o dopuszczeniu lub
odmowie dopuszczenia przez s"d dowodu z zezna% $wiadka koronnego prokurator prowadz"cy lub
nadzoruj"cy post!powanie przygotowawcze zawiadamia drog" s#u&bow", z uwzgl!dnieniem przepisów o

28
ochronie tajemnicy pa%stwowej, Dyrektora Departamentu do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej
Prokuratury Generalnej.
6. Wszystkie czynno$ci dowodowe z udzia#em podejrzanego, od którego przyj!to zobowi"zanie
okre$lone w ust. 1 oraz $wiadka koronnego, wykonuje osobi$cie prokurator.

§ 153. 1. Przes#uchanie dokonywane osobi$cie przez prokuratora powinno, w miar! mo&liwo$ci,


odbywa' si! w siedzibie prokuratury. Przy przes#uchaniu tym nie mo&e by' obecny funkcjonariusz organu,
który prowadzi post!powanie przygotowawcze, chyba &e zachodzi niebezpiecze%stwo autoagresji lub
ucieczki podejrzanego, a tak&e konieczno$' zapewnienia bezpiecze%stwa prokuratorowi.
2. Obecno$' przy przes#uchaniu funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna równie&
wtedy gdy przemawia za tym wzgl"d na dobro post!powania przygotowawczego chyba, &e mog#oby to
spowodowa' ograniczenie lub wy#"czenie swobody wypowiedzi osoby przes#uchiwanej lub sprzeciwia si!
temu inny wa&ny interes prawny osoby przes#uchiwanej.

Rozdzia# 6

)rodki zapobiegawcze

§ 154. Wniosek Policji lub innego organu o zastosowanie $rodka zapobiegawczego powinien mie'
form! pisemn" i zawiera' uzasadnienie niezb!dno$ci tego $rodka.

§ 155. Je&eli zachodz" w"tpliwo$ci co do podstawy faktycznej zastosowania $rodka


zapobiegawczego, okre$lonej w art. 249 § 1 kpk, prokurator zleca Policji dokonanie niezb!dnych
czynno$ci dowodowych b"d( dokonuje ich sam.

§ 156. 1. Wniosek prokuratora do s"du o zastosowanie tymczasowego aresztowania powinien mie'


form! pisemn" i zawiera' uzasadnienie.
2. Z chwil" skierowania wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz zarz"dzenia doprowadzenia
podejrzanego do s"du, podejrzany przechodzi do dyspozycji s"du i pozostaje w niej do czasu
rozpoznania wniosku.

§ 157. 1. Je&eli podejrzany powo#uje si! na z#y stan zdrowia lub doznane obra&enia cia#a, prokurator
zarz"dza zbadanie go przez lekarza, a wyniki badania do#"cza do wniosku o zastosowanie tymczasowego
aresztowania.
2. Je&eli s"d stosuj"c tymczasowe aresztowanie umie$ci# podejrzanego w odpowiednim zak#adzie
leczniczym, prokurator po otrzymaniu $wiadectwa lekarskiego ocenia zasadno$' utrzymania
tymczasowego aresztowania i przekazania tymczasowo aresztowanego do aresztu $ledczego lub
wykonywania tymczasowego aresztowania poza aresztem $ledczym we wskazanym zak#adzie leczniczym
okre$laj"c jednocze$nie warunki umieszczenia w nim tymczasowo aresztowanego.
3. W przypadku otrzymania w toku $ledztwa informacji o z#ym stanie zdrowia tymczasowo
aresztowanego prokurator zarz"dza zbadanie go przez lekarza w zak#adzie karnym lub areszcie
$ledczym.
4. Po wydaniu przez s"d postanowienia o tymczasowym aresztowaniu prokurator przesy#a do
aresztu $ledczego, je&eli wynika to z akt $ledztwa lub dochodzenia, informacje o podejrzanym maj"ce na
celu zabezpieczenie prawid#owego toku post!powania karnego lub zapewnienie bezpiecze%stwa w
areszcie. W przypadku gdy zachodzi konieczno$' izolowania podejrzanego od innych tymczasowo
aresztowanych, informacja powinna zawiera' w szczególno$ci ich dane osobowe. Prokurator powiadamia
równie& areszt $ledczy o odst"pieniu od dalszego izolowania podejrzanego od innych tymczasowo
aresztowanych.

§ 158. Decyzj! co do uchylenia tymczasowego aresztowania ze wzgl!dów wskazanych w art. 259


kpk podejmuje si! niezw#ocznie po ich sprawdzeniu.

§ 159. Je&eli istniej" podstawy, o których mowa w art. 258 § 1 kpk, wniosek o zastosowanie
tymczasowego aresztowania mo&na skierowa' do s"du tak&e wtedy, gdy podejrzany jest pozbawiony
wolno$ci w innej sprawie.

29
§ 160. 1. W przypadku stosowania tymczasowego aresztowania z powodu obawy ukrywania si!
podejrzanego lub obawy matactwa, prokurator we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania
powinien wskaza' dane, na których opiera swoje stanowisko.
2. Je&eli istnieje kilka podstaw tymczasowego aresztowania, nale&y je wymieni' we wniosku.

§ 161. O uchyleniu tymczasowego aresztowania prokurator niezw#ocznie zawiadamia s"d, który


wyda# postanowienie o tymczasowym aresztowaniu; odpis postanowienia o uchyleniu tymczasowego
aresztowania wraz z nakazem zwolnienia niezw#ocznie przekazuje do administracji zak#adu karnego lub
aresztu $ledczego, w którym tymczasowo aresztowany przebywa.

§ 162. 1. Tymczasowo aresztowany w post!powaniu przygotowawczym pozostaje do dyspozycji


prokuratora, na którego wniosek $rodek ten zosta# zastosowany.
2. Je&eli s"d lub inny uprawniony organ zwraca si! o wydanie z aresztu $ledczego tymczasowo
aresztowanego w celu uczestniczenia w czynno$ciach procesowych w innej sprawie lub o udzielenie
zgody na przeprowadzenie czynno$ci procesowych z udzia#em podejrzanego na terenie aresztu
$ledczego, a dobro post!powania nie stoi temu na przeszkodzie, prokurator udziela zgody na
doprowadzenie lub na udzia# w czynno$ciach na terenie aresztu $ledczego.
3. O udzieleniu zgody zawiadamia si! pisemnie na 7 dni przed maj"cym nast"pi' wydaniem lub
przeprowadzeniem czynno$ci, administracj! aresztu $ledczego w którym podejrzany przebywa. W
przypadku nieudzielenia zgody powiadamia si! o tym organ &"daj"cy, ze wskazaniem, kiedy
doprowadzenie lub przeprowadzenie czynno$ci b!dzie mog#o nast"pi'.

§ 163. 1. W przypadku konieczno$ci przetransportowania tymczasowo aresztowanego do zak#adu


karnego lub aresztu $ledczego w#a$ciwego ze wzgl!du na miejsce przeprowadzenia czynno$ci, prokurator
wydaje zarz"dzenie o:
1) wys#aniu do w#a$ciwej jednostki Policji nakazu doprowadzenia wraz z pisemnym poleceniem
przetransportowania tymczasowo aresztowanego do zak#adu karnego lub aresztu $ledczego;
2) wys#aniu nakazu wydania do administracji zak#adu karnego lub aresztu $ledczego, z którego
podejrzany b!dzie doprowadzony do miejsca przeprowadzenia czynno$ci, z podaniem informacji o
maj"cym nast"pi' przetransportowaniu.
2. Zarz"dzenie, o którym mowa w ust. 1, prokurator wydaje równie& wtedy gdy zachodzi konieczno$'
dokonania czynno$ci poza zak#adem karnym z udzia#em odbywaj"cego prawomocnie orzeczon" kar!
pozbawienia wolno$ci. O wyznaczonym terminie wykonania czynno$ci z udzia#em skazanego na terenie
zak#adu karnego prokurator pisemnie zawiadamia administracj! zak#adu karnego, w którym skazany
odbywa kar!.
3. O zako%czeniu czynno$ci z udzia#em podejrzanego nale&y niezw#ocznie zawiadomi' administracj!
zak#adu karnego lub aresztu $ledczego, a nast!pnie wyda' polecenie przetransportowania tymczasowo
aresztowanego do aresztu $ledczego, w którym poprzednio przebywa#, chyba &e prokurator
przeprowadzaj"cy czynno$ci postanowi inaczej.
4. W przypadku konieczno$ci wykonania czynno$ci procesowych z tymczasowo aresztowanym
pozostaj"cym do dyspozycji innego organu, prokurator pisemnie zwraca si! do tego organu o udzielenie
zgody na dokonanie czynno$ci w okre$lonym czasie na terenie zak#adu karnego lub aresztu $ledczego, a
w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia czynno$ci poza jednostk" penitencjarn", w której
tymczasowo aresztowany przebywa, wyst!puje równie& o udzielenie zgody na przetransportowanie go do
wskazanego aresztu $ledczego lub innego miejsca przeprowadzania czynno$ci. Je&eli tymczasowo
aresztowany pozostaje w dyspozycji innego prokuratora, zarz"dzenie o którym mowa w ust. 1, wydaje ten
prokurator.
5. Je&eli tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów uprawnionych,
przetransportowanie uzgadnia si! ze wszystkimi uprawnionymi organami.
6. Je&eli nie sprzeciwia si! temu dobro post!powania przygotowawczego, niektóre czynno$ci
procesowe z udzia#em osób pozbawionych wolno$ci, w tym zw#aszcza ko%cowe zaznajomienie z
materia#ami post!powania, nale&y, w miar! mo&liwo$ci, dokonywa' na terenie aresztu $ledczego (zak#adu
karnego).

§ 164. 1. Prokurator udziela zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym w drodze zarz"dzenia.


O odmowie udzielenia zezwolenia na widzenie zawiadamia si! osob! ubiegaj"c" si! o widzenie.

30
2. Zarz"dzenie o zgodzie na widzenie, poza danymi okre$lonymi w art. 94 kpk, powinno zawiera':
1) imi! i nazwisko oraz adres osoby odwiedzaj"cej;
2) numer dokumentu to&samo$ci;
3) termin jego wa&no$ci;
4) wskazanie stopnia pokrewie%stwa z tymczasowo aresztowanym;
5) okre$lenie sposobu kontaktu z tymczasowo aresztowanym w trakcie widzenia;
6) podpis prokuratora.
3. Orygina# zarz"dzenia o zgodzie na widzenie dor!cza si! osobie odwiedzaj"cej natomiast jego
kopi! pozostawia w aktach podr!cznych.
4. Cenzurowania korespondencji podejrzanych tymczasowo aresztowanych innej ni& wymieniona w
art. 8 § 3, art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.
U. Nr 90, poz. 557, z pó(n. zm.10)) dokonuje prokurator, który prowadzi b"d( nadzoruje post!powanie.
Ocenzurowana korespondencja podlega oznakowaniu piecz!ci" o tre$ci: "Ocenzurowano, data ... podpis
...". Piecz!' przystawia si! na korespondencji.
5. Je&eli korespondencja aresztowanego zawiera wiadomo$ci mog"ce utrudni' post!powanie
przygotowawcze, prokurator zarz"dza za#"czenie jej do akt sprawy, o czym zawiadamia nadawc!; nie
dotyczy to korespondencji, któr" mo&na dor!czy' adresatowi po usuni!ciu z niej takich wiadomo$ci.
6. Korespondencj! tymczasowo aresztowanych z organami powo#anymi na podstawie
ratyfikowanych przez Rzeczpospolit" Polsk" umów mi!dzynarodowych dotycz"cych ochrony praw
cz#owieka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, organami pa%stwowymi i samorz"dowymi, obro%c" lub
pe#nomocnikiem b!d"cym adwokatem lub radc" prawnym przesy#a si! niezw#ocznie do adresata bez jej
cenzurowania, umieszczaj"c na kopercie adnotacj! "Bez cenzury" opatrzon" dat" i podpisem.

§ 165. 1. W przypadku istnienia przes#anek do poszukiwania podejrzanego listem go%czym,


prokurator wyst!puje do s"du o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 14 dni od dnia
zatrzymania podejrzanego.
2. Do listu go%czego do#"cza si! odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oraz nakaz
przyj!cia podejrzanego do najbli&szego, wed#ug miejsca jego zatrzymania, aresztu $ledczego.
3. Po doprowadzeniu podejrzanego prokurator przes#uchuje go i w razie potrzeby wyst!puje do s"du
z wnioskiem o przed#u&enie tymczasowego aresztowania. Je&eli prokurator z takim wnioskiem nie
wyst"pi, to niezw#ocznie uchyla uprzednio wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oraz
odwo#uje list go%czy.
4. Odpisy postanowie%, o których mowa w ust. 1 i 3, przesy#a si! Komendzie G#ównej Stra&y
Granicznej.(Komendzie G#ównej Policji)

§ 166. 1. W przypadku zwrotu sprawy przez s"d do uzupe#nienia post!powania przygotowawczego


przeciwko osobie uprzednio tymczasowo aresztowanej, czas trwania tymczasowego aresztowania w
post!powaniu przygotowawczym liczy si! od daty wp#ywu akt do prokuratury po uprawomocnieniu si!
postanowienia o zwrocie sprawy, przy czym okresy tymczasowego aresztowania w post!powaniu
przygotowawczym sumuje si!.
2. Je&eli spraw! przeciwko osobie tymczasowo aresztowanej przekazano do dalszego prowadzenia
innej jednostce, o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji tej jednostki powiadamia si!
administracj! zak#adu karnego lub aresztu $ledczego, w którym podejrzany przebywa.

§ 167. Z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania w post!powaniu przygotowawczym


wobec podejrzanego pozostaj"cego na wolno$ci, który w tej samej sprawie by# przedtem aresztowany,
prokurator wyst!puje do s"du w#a$ciwego do dalszego stosowania lub przed#u&enia tego $rodka.

§ 168. 1. Je&eli s"d wyda postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi na podstawie art. 345 § 1
kpk, a w sprawie tej nadal istniej" podstawy do utrzymania tymczasowego aresztowania, w#a$ciwy
prokurator niezw#ocznie po uprawomocnieniu si! tego postanowienia, a jeszcze przed zwrotem sprawy do
prokuratury, wyst!puje do s"du, przed którym toczy si! post!powanie, z wnioskiem o przed#u&enie
stosowania tego $rodka nieprzekraczaj"cego okresu, o którym mowa w art. 263 § 3 kpk.
2. Je&eli oczekiwanie na uprawomocnienie si! postanowienia o zwrocie sprawy powodowa#oby
zagro&enie up#ywu oznaczonego terminu tymczasowego aresztowania b"d( niezachowanie terminu
okre$lonego w art. 263 § 6 kpk, prokurator uczestnicz"cy w rozprawie lub posiedzeniu, na którym zapad#a

31
decyzja o zwrocie sprawy, wnosi o przed#u&enie tymczasowego aresztowania przez s"d, przed którym
toczy si! post!powanie, b"d( te& o wyst"pienie przez ten s"d z wnioskiem o jego przed#u&enie na
podstawie art. 263 § 4 kpk.

§ 169. O ka&dym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczy# 9


miesi!cy, prokurator okr!gowy zawiadamia prokuratora apelacyjnego, podaj"c jednocze$nie
przewidywany termin zako%czenia post!powania przygotowawczego.

§ 170. O ka&dym przypadku przed#u&enia tymczasowego aresztowania na okres powy&ej roku


prokurator apelacyjny zawiadamia Prokuratora Generalnego.

§ 171. 1. Odpis postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania wraz z nakazem zwolnienia


przesy#a si! do zak#adu karnego lub aresztu $ledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany,
odpowiednio wcze$nie, tak aby jednostka ta otrzyma#a go najpó(niej na 3 dni przed up#ywem terminu, do
którego aresztowanie mia#o trwa'. W razie stwierdzenia, &e administracja zak#adu karnego lub aresztu
$ledczego nie otrzyma#a dokumentu w tym terminie prokurator powoduje niezw#oczne dor!czenie odpisu
postanowienia i innych niezb!dnych dokumentów administracji zak#adu karnego lub aresztu $ledczego.
2. Przepis ust. 1 stosuje si! odpowiednio do zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo
aresztowanego do dyspozycji innego organu.
3. Administracj! zak#adu karnego lub aresztu $ledczego nale&y równie& zawiadomi' najpó(niej na 3
dni przed up#ywem terminu, do którego aresztowanie ma trwa', &e prokurator nie b!dzie wyst!powa# o
jego przed#u&enie. Zawiadomienie powinno mie' form! pisemn".
4. O uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec osób podlegaj"cych obowi"zkowi s#u&by
wojskowej powiadamia si! odpowiednio w#a$ciw" wojskow" komend! uzupe#nie% b"d( wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta).

§ 172. 1. Je&eli zakaz opuszczania przez oskar&onego kraju jest po#"czony z zatrzymaniem
paszportu lub innego dokumentu uprawniaj"cego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania
takiego dokumentu, odpis postanowienia w tym przedmiocie przesy#a si! organowi, który wyda# paszport
lub inny dokument, b"d( jest uprawniony do ich wydania.
2. Zatrzymany paszport lub inny dokument przekazuje si! organowi, który wyda# ten dokument.
3. Odpis postanowienia dotycz"cego cudzoziemców przesy#a si! wraz z zatrzymanym dokumentem
urz!dowi konsularnemu pa%stwa obcego, którego obywatelem jest cudzoziemiec.
4. Odpisy postanowie%, o których mowa w ust. 1 i 3, przesy#a si! Komendzie G#ównej Stra&y
Granicznej. (Komendzie G#ównej Policji)
5. Odpisy postanowie% o uchyleniu $rodka zapobiegawczego, o którym mowa w ust. 1, b"d( jego
zmianie przesy#a si! organom wymienionym w ust. 1, 3 i 4.

§ 173. W przypadku zastosowania $rodka zapobiegawczego okre$lonego w art. 276 kpk, odpis
postanowienia o zawieszeniu podejrzanego w czynno$ciach s#u&bowych lub w wykonywaniu zawodu albo
zawieraj"cego nakaz powstrzymania si! od okre$lonej dzia#alno$ci dor!cza si! pracodawcy lub
w#a$ciwemu organowi samorz"du zawodowego albo instytucji, a odpis postanowienia o nakazaniu
powstrzymania si! od prowadzenia okre$lonego rodzaju pojazdów Komendzie G#ównej Policji.

Rozdzia# 7

Zabezpieczenie maj"tkowe

§ 174. W sprawach, o których mowa w art. 291 kpk, nale&y ju& w pocz"tkowym stadium
post!powania przygotowawczego zbiera' informacje o stanie maj"tkowym osoby podejrzanej oraz o
rzeczach i prawach maj"tkowych podlegaj"cych zabezpieczeniu, a b!d"cych we w#adaniu innych osób.

§ 175. W razie potrzeby, przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu maj"tkowym, prokurator


przes#uchuje podejrzanego i inne osoby na okoliczno$ci dotycz"ce zaj!tego mienia.

32
§ 176. 1. W postanowieniu o zabezpieczeniu maj"tkowym wymienia si! wszystkie tytu#y
zabezpieczenia maj"ce zastosowanie w sprawie.
2. Zakres zabezpieczenia na poczet gro&"cej grzywny powinien odpowiada' przewidywanemu
wymiarowi tej kary.

§ 177. 1. Prokurator po wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu maj"tkowym


wyst!puje z wnioskiem do w#a$ciwego s"du o nadanie postanowieniu klauzuli
wykonalno$ci, o ile przepis szczególny tak stanowi.
2. Odpis postanowienia o zabezpieczeniu maj"tkowym dor!cza si! podejrzanemu za zwrotnym
pokwitowaniem odbioru, które za#"cza si! do akt post!powania przygotowawczego. Podejrzanemu,
wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie, odpis postanowienia dor!cza si! podczas
przes#uchania lub za po$rednictwem administracji aresztu $ledczego, natomiast podejrzanemu
przebywaj"cemu na wolno$ci za po$rednictwem organu egzekucyjnego.
3. Przesy#aj"c organowi egzekucyjnemu postanowienie o zabezpieczeniu maj"tkowym do
wykonania, prokurator w pi$mie przewodnim wskazuje mienie podejrzanego ujawnione w toku
post!powania przygotowawczego i miejsce, w którym ono znajduje si!.
4. W sprawach, w których Policja dokona#a tymczasowego zaj!cia, jeden egzemplarz protoko#u
zaj!cia do#"cza si! do akt post!powania przygotowawczego, a drugi przesy#a wraz z postanowieniem o
zabezpieczeniu organowi egzekucyjnemu, czyni"c o tym w pi$mie przewodnim wzmiank!.

§ 178. Zaj!te ruchomo$ci, z wyj"tkiem kosztowno$ci, ksi"&eczek oszcz!dno$ciowych, kart


p#atniczych, pieni!dzy i innych papierów warto$ciowych, mo&na pozostawi' u podejrzanego lub jego
rodziny albo odda' na przechowanie osobie godnej zaufania. Dotyczy to zw#aszcza pojazdów
samochodowych, maszyn i urz"dze% technicznych wymagaj"cych niezb!dnej konserwacji.

§ 179. 1. O wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu w sprawie, w której dokonano tymczasowego


zaj!cia, zawiadamia si! za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru osob!, której oddano pod dozór zaj!te
ruchomo$ci.
2. Je&eli w sprawie, o której mowa w ust. 1, prokurator odst"pi# od wydania postanowienia o
zabezpieczeniu, o upadku tymczasowego zaj!cia nale&y zawiadomi' podejrzanego i osob!, której oddano
pod dozór zaj!te ruchomo$ci.

§ 180. O uchyleniu postanowienia o zabezpieczeniu zawiadamia si! podejrzanego i organ


egzekucyjny, któremu postanowienie przes#ano do wykonania.

§ 181. Nades#any przez organ egzekucyjny protokó# dokonanego zaj!cia mienia sk#ada si! do akt
post!powania przygotowawczego, a w odpisie - do akt podr!cznych. Je&eli akta sprawy znajduj" si! ju& w
s"dzie, jeden egzemplarz protoko#u nale&y przes#a' s"dowi w celu do#"czenia do w#a$ciwych akt.

Rozdzia# 8

Zawieszenie post!powania

§ 182. 1. Je&eli do czasu zako%czenia $ledztwa lub dochodzenia prowadzonego przeciwko kilku
podejrzanym wobec jednego z nich zachodzi przeszkoda, o której mowa w art. 22 § 1 kpk, przed
sporz"dzeniem aktu oskar&enia nale&y wy#"czy' spraw! tego podejrzanego do odr!bnego post!powania.
2. W przypadku gdy wobec podejrzanych dzia#aj"cych wspólnie odr!bne post!powanie
ograniczy#oby w sposób znaczny mo&liwo$' wszechstronnego wyja$nienia okoliczno$ci sprawy,
przeszkoda po stronie jednego z podejrzanych, mo&e by' podstaw" zawieszenia post!powania w ca#o$ci.

§ 183. 1. Przed zatwierdzeniem postanowienia o zawieszeniu post!powania prokurator bada, czy


zosta#y zebrane i zabezpieczone w sprawie wszystkie dost!pne materia#y dowodowe i czy podj!to
niezb!dne czynno$ci w celu wykrycia i uj!cia podejrzanego.
2. Je&eli prokurator uzna zawieszenie post!powania za przedwczesne, poleca uzupe#nienie
post!powania we wskazanym przez siebie kierunku.

33
§ 184. Zawieszaj"c post!powanie z powodu nieuj!cia podejrzanego, prokurator, w celu ustalenia
miejsca jego pobytu, zarz"dza poszukiwania za po$rednictwem Policji.

§ 185. Je&eli poszukiwany pope#ni# przest!pstwo wi!kszej wagi, a poszukiwania podejrzanego przez
Policj! okaza#y si! bezskuteczne, prokurator wyst!puje do s"du z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania oraz wydaje postanowienie o poszukiwaniu listem go%czym.

§ 186. Pismo zarz"dzaj"ce poszukiwania lub postanowienie o poszukiwaniu listem go%czym przesy#a
si! do jednostki organizacyjnej Policji w#a$ciwej ze wzgl!du na miejsce ostatniego zamieszkania
podejrzanego.

§ 187. W czasie zawieszenia post!powania przygotowawczego nale&y okresowo, nie rzadziej ni& raz
w ci"gu 6 miesi!cy, sprawdza', czy przyczyny zawieszenia trwaj" nadal.

§ 188. 1. Po ustaniu przyczyn zawieszenia post!powania prokurator wydaje postanowienie o jego


podj!ciu.
2. Je&eli usta#y przyczyny, które spowodowa#y zarz"dzenie poszukiwania lub wydanie postanowienia
o poszukiwaniu listem go%czym, nale&y niezw#ocznie odwo#a' poszukiwanie i zawiadomi' o tym w#a$ciw"
jednostk! organizacyjn" Policji, podaj"c powód odwo#ania.
3. W przypadku uchylenia postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, nale&y tak&e
uchyli' w stosunku do tej samej osoby postanowienie o poszukiwaniu listem go%czym oraz odwo#a' list
go%czy.

Rozdzia# 9

Zako%czenie post!powania przygotowawczego

§ 189. Umarzaj"c $ledztwo lub dochodzenie na podstawie art. 322 kpk jako przyczyn! umorzenia
mo&na dodatkowo wskaza':
1) niewykrycie sprawcy przest!pstwa;
2) okoliczno$', &e podejrzany nie pope#ni# zarzucanego mu przest!pstwa.

§ 190. 1. )ledztwo lub dochodzenie mo&e by' umorzone w ca#o$ci lub w cz!$ci. Umorzenie w cz!$ci
mo&e dotyczy' osób, zarzuconych czynów lub zdarze% obj!tych tym post!powaniem.
2. Je&eli stwierdzono, &e podejrzany nie pope#ni# zarzuconego mu przest!pstwa, a jednocze$nie nie
wykryto sprawcy, w postanowieniu wymienia si! obie przyczyny umorzenia post!powania.

§ 191. W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu $ledztwa lub dochodzenia nale&y wymieni'


osoby, przeciwko którym toczy#o si! post!powanie, oraz zarzuty albo zdarzenia b!d"ce jego
przedmiotem, zwi!(le przedstawi' czynno$ci, jakich dokonano i poczynione ustalenia, oceni' zebrane
dowody oraz wskaza' powody faktyczne i prawne, które zadecydowa#y o umorzeniu i przyj!tej podstawie
tego umorzenia.

§ 192. Je&eli w wyniku $ledztwa lub dochodzenia prowadzonego przeciwko kilku podejrzanym
zachodz" podstawy do warunkowego umorzenia post!powania w stosunku do jednego lub niektórych z
nich, a co do innych nale&y sporz"dzi' akt oskar&enia, prokurator wy#"cza postanowieniem spraw! w
odpowiedniej cz!$ci do odr!bnego prowadzenia.

Rozdzia# 10

Terminy i za&alenia

§ 193. Do okresu post!powania przygotowawczego nie wlicza si! czasu, jaki up#ywa:
1) od dnia wydania postanowienia o zamkni!ciu $ledztwa, a w dochodzeniu - od wniesienia aktu
oskar&enia, w przypadkach okre$lonych w art. 325g § 1 kpk - od dnia wydania postanowienia o

34
zamkni!ciu dochodzenia do dnia wp#ywu akt sprawy z s"du na skutek zwrotu sprawy na podstawie
art. 345 § 1 kpk;
2) od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu post!powania do dnia jego podj!cia;
3) od dnia skierowania sprawy do post!powania mediacyjnego do dnia wp#ywu sprawy po zako%czeniu
tego post!powania;
4) od dnia wydania postanowienia o umorzeniu post!powania do dnia wp#ywu akt sprawy z s"du po
uchyleniu postanowienia o umorzeniu na skutek uwzgl!dnienia za&alenia albo na podstawie art. 328
kpk, a tak&e do dnia wydania postanowienia o podj!ciu na nowo lub wznowieniu umorzonego
post!powania na podstawie art. 327 kpk.

§ 194. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do post!powania mediacyjnego prokurator okre$la


termin zako%czenia tego post!powania.

§ 195. Je&eli z tre$ci za&alenia nie wynika, jakiego postanowienia lub zarz"dzenia ono dotyczy,
prokurator wzywa wnosz"cego do uzupe#nienia za&alenia.

§ 196. Po otrzymaniu za&alenia na postanowienie w przedmiocie $rodka zapobiegawczego oraz w


przedmiocie zabezpieczenia maj"tkowego prokurator, nie dostrzegaj"c mo&liwo$ci uchylenia lub zmiany
tych postanowie%, niezw#ocznie przesy#a za&alenie wraz z aktami s"dowi, który wyda# zaskar&one
orzeczenie b"d( jest w#a$ciwy do rozpoznania za&alenia i przedstawia uzasadniony wniosek o podj!cie
stosownego rozstrzygni!cia.

§ 197. 1. Po otrzymaniu za&alenia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru


przest!pstw prokurator, nie dostrzegaj"c mo&liwo$ci przychylenia si! do tego za&alenia, niezw#ocznie
przesy#a je wraz z aktami s"dowi w#a$ciwemu do rozpoznania sprawy.

2. W wypadku przychylenia si! do za&alenia na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, prokurator


wszczyna lub wydaje polecenie wszcz!cia i przeprowadzenia post!powania przygotowawczego.

3. Po otrzymaniu za&alenia na zarz"dzenie o nieprzyj!ciu $rodka odwo#awczego z#o&onego na


postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przest!pstw, prokurator nie
dostrzegaj"c mo&liwo$ci przychylenia si! do tego za&alenia, przesy#a je wraz z aktami s"dowi
w#a$ciwemu do rozpoznania sprawy.

§ 198. 1. Uznaj"c, &e nie ma podstaw do uwzgl!dnienia za&alenia na postanowienie ko%cz"ce


post!powanie, prokurator jest obowi"zany przedstawi' je niezw#ocznie w#a$ciwemu s"dowi wraz z aktami
sprawy i wnioskiem zawieraj"cym jego stanowisko co do zasadno$ci za&alenia.
2. Przed dokonaniem czynno$ci, o których mowa w ust. 1, prokurator mo&e osobi$cie przedsi!wzi"'
lub zleci' Policji sprawdzenie nowych istotnych faktów i dowodów, na które powo#uje si! wnosz"cy
za&alenie.

Rozdzia# 11

Podj!cie na nowo i wznowienie umorzonego post!powania; podj!cie post!powania sprawdzaj"cego

§ 199. Postanowienie o podj!ciu na nowo umorzonego $ledztwa, dochodzenia lub post!powania


sprawdzaj"cego nale&y wyda' niezw#ocznie po ujawnieniu okoliczno$ci wskazuj"cej, &e umorzenie
post!powania by#o niezasadne albo &e post!powanie sprawdzaj"ce wymaga uzupe#nienia.

§ 200. 1. W uzasadnieniu postanowienia o podj!ciu na nowo lub wznowieniu umorzonego


post!powania nale&y wskaza' okoliczno$ci stanowi"ce podstaw! jego wydania.
2. O podj!ciu na nowo i o wznowieniu umorzonego post!powania oraz podj!ciu post!powania
sprawdzaj"cego zawiadamia si! pokrzywdzonego oraz instytucj! pa%stwow", samorz"dow" lub
spo#eczn", która z#o&y#a zawiadomienie o przest!pstwie, a o wznowieniu równie& podejrzanego.

35
§ 201. Po podj!ciu na nowo umorzonego post!powania albo jego wznowieniu b"d( uchyleniu
prawomocnego postanowienia o umorzeniu dochodzenia wydaje si! postanowienie o wszcz!ciu $ledztwa
lub dochodzenia, je&eli nie by#o uprzednio wydane.

§ 202. 1. Pismo zawieraj"ce &"danie wszcz!cia lub kontynuacji post!powania przygotowawczego w


sprawie, w której uprawomocni#o si! postanowienie o odmowie wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia albo
o jego umorzeniu, o ile nie uzasadnia wszcz!cia lub podj!cia na nowo post!powania, pozostawia si! w
aktach sprawy. Odpowiedzi sk#adaj"cemu pismo udziela kierownik jednostki, w której wydano lub
zatwierdzono postanowienie o odmowie wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia albo o jego umorzeniu.
Odpowied( powinna zawiera' informacj! o mo&liwo$ci pozostawienia bez biegu nast!pnych pism w tej
samej sprawie, je&eli nie zostan" przedstawione nowe okoliczno$ci uzasadniaj"ce wszcz!cie lub
kontynuacj! prawomocnie umorzonego post!powania przygotowawczego.
2. Pismo kwestionuj"ce zasadno$' prawomocnego postanowienia o umorzeniu post!powania
przygotowawczego przeciwko osobie, b!d"ce co do istoty wnioskiem o wznowienie post!powania,
przekazuje si! do rozpoznania prokuratorowi nadrz!dnemu nad prokuratorem, który wyda# lub zatwierdzi#
to postanowienie. Pismo informuj"ce o braku podstaw do wydania postanowienia w trybie art. 327 § 2 kpk
powinno zawiera' tak&e informacj! o mo&liwo$ci pozostawienia bez biegu nast!pnych pism w tej sprawie,
je&eli nie zostan" przedstawione w nich nowe okoliczno$ci uzasadniaj"ce wznowienie post!powania.
3. Je&eli pismo zawiera wniosek o wydanie postanowienia przewidzianego w art. 328 kpk lub
potrzeba taka wy#oni si! w toku badania sprawy, pismo wraz z aktami i stosownym wnioskiem prokuratora
apelacyjnego przekazuje si! Prokuraturze Generalnej. Pismo informuj"ce o braku podstaw do wydania
postanowienia na podstawie art. 328 kpk podpisuje dyrektor (zast!pca) departamentu Prokuratury
Generalnej.

Rozdzia# 12

Nadzór prokuratora nad post!powaniem przygotowawczym prowadzonym przez inne uprawnione organy

§ 203. 1. Obowi"zkiem prokuratora sprawuj"cego nadzór nad post!powaniem przygotowawczym jest


zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej oraz niniejszego regulaminu przebiegu
tego post!powania.
2. Ze szczególn" staranno$ci" prokurator nadzoruje post!powanie przygotowawcze przeciwko
osobie tymczasowo aresztowanej.

§ 204. 1. Powierzaj"c Policji lub innym organom przeprowadzenie $ledztwa w ca#o$ci lub okre$lonym
zakresie, prokurator udziela wytycznych oraz okre$la termin do przedstawienia planu $ledztwa, je&eli
zachodzi potrzeba jego sporz"dzenia, albo planu czynno$ci $ledczych. Plan ten podlega kontroli
prokuratora, który w razie potrzeby dokonuje w nim zmian i uzupe#nie% oraz wskazuje czynno$ci
procesowe, których dokona sam lub w których chce uczestniczy'.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy nie zachodz" przes#anki z art. 315 § 2 kpk,
prokurator mo&e zastrzec, &e dopuszczenie stron do udzia#u w czynno$ciach $ledczych wymaga jego
zgody.

§ 205. Prokurator sprawuj"c nadzór w sprawach, w których organ dochodzeniowy wszcz"#


dochodzenie z w#asnej inicjatywy, ocenia prawid#owo$' przebiegu post!powania przy rozpoznawaniu
wniosków o przed#u&enie czasu trwania dochodzenia.

§ 206. 1. Je&eli zachodzi potrzeba przed#u&enia czasu trwania dochodzenia, prokurator powinien
spowodowa' przed#o&enie mu wniosku o przed#u&enie czasu trwania dochodzenia, wraz z aktami sprawy,
nie pó(niej ni& na 7 dni przed up#ywem terminu dochodzenia.
2. Je&eli zachodzi potrzeba przed#u&enia tymczasowego aresztowania, wniosek organu
prowadz"cego post!powanie przygotowawcze wraz z aktami sprawy powinien wp#yn"' do prokuratora nie
pó(niej ni& na 14 dni przed up#ywem terminu tymczasowego aresztowania.

§ 207. Zapoznaj"c si! z aktami sprawy i oceniaj"c przebieg post!powania, prokurator zwraca uwag!
na realizacj! celów i zada% post!powania przygotowawczego, w szczególno$ci na:

36
1) prawid#ow" realizacj! kierunku post!powania;
2) prawid#owo$' przeprowadzenia i udokumentowania dowodów;
3) szybko$' post!powania, a zw#aszcza koncentracj! czynno$ci;
4) prawid#owo$' przeprowadzenia czynno$ci zwi"zanych z przedstawieniem zarzutów;
5) procesow", potrzeb! stosowania $rodków zapobiegawczych i zabezpieczenia maj"tkowego;
6) zakres przedmiotowy i podmiotowy post!powania;
7) nale&yte wyja$nienie okoliczno$ci sprawy;
8) realizacj! uprawnie% procesowych uczestników post!powania;
9) sprawdzenie wyja$nie% podejrzanych;
10) ujawnienie okoliczno$ci sprzyjaj"cych pope#nieniu przest!pstwa;
11) dostosowanie do potrzeb konkretnej sprawy ilo$ciowego zgromadzenia dowodów, przeprowadzenie
ich w odpowiednim momencie i w odpowiedniej kolejno$ci;
12) techniczn" stron! akt sprawy, a w szczególno$ci przejrzysto$' u#o&enia materia#ów, numeracj! kart i
szat! graficzn".

§ 208. 1. W razie potrzeby prokurator nadzoruj"cy zastrzega swój udzia# w czynno$ciach


procesowych, osobiste ich przeprowadzenie b"d( przej!cie sprawy do swego prowadzenia.
2. Je&eli dobro $ledztwa lub dochodzenia wymaga zmiany prowadz"cego post!powanie
przygotowawcze, prokurator zwraca si! o to do jego prze#o&onego s#u&bowego.
3. W przypadku uznania, &e dany organ nie daje gwarancji prawid#owego przeprowadzenia
post!powania, prokurator przejmuje $ledztwo lub dochodzenie do swego prowadzenia.

§ 209. W razie potrzeby uzupe#nienia zamkni!tego $ledztwa lub dochodzenia, prokurator wydaje
postanowienie o uchyleniu postanowienia o zamkni!ciu $ledztwa lub dochodzenia i okre$la czynno$ci
wymagaj"ce dokonania.

§ 210. Zatwierdzenie postanowienia o odmowie wszcz!cia oraz o zawieszeniu $ledztwa lub


dochodzenia b"d( o jego umorzeniu, a tak&e aktu oskar&enia sporz"dzonego przez Policj! w
dochodzeniu nast!puje na oryginale i odpisie dokumentu, ze wskazaniem imienia, nazwiska i stanowiska
s#u&bowego prokuratora oraz daty. Odpis zatwierdzonego dokumentu za#"cza si! do akt podr!cznych.

§ 211. Je&eli postanowienie o odmowie wszcz!cia albo o umorzeniu $ledztwa lub dochodzenia
wymaga zmian i poprawek, prokurator zwraca je organowi prowadz"cemu post!powanie w celu ich
dokonania lub sam sporz"dza postanowienie.

§ 212. Je&eli akt oskar&enia sporz"dzony przez Policj! w dochodzeniu nie odpowiada wymaganiom
ustawowym, prokurator poleca poprawi' go lub sam go sporz"dza albo wydaje postanowienie, o którym
mowa w art. 331 § 1 kpk.

§ 213. W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 326 § 1 kpk, prokurator sprawdza w szczególno$ci:
1) szybko$' i trafno$' podejmowania pierwszych czynno$ci po otrzymaniu zawiadomienia o
przest!pstwie;
2) sposób dokumentowania ustnych zawiadomie% o przest!pstwie oraz zasadno$' wszczynania
dochodze%;
3) prawid#owo$' decyzji o zatrzymaniu osób podejrzanych oraz zawiadomienia prokuratora o tych
decyzjach;
4) przestrzeganie terminów $ledztw i dochodze% oraz post!powa% sprawdzaj"cych.

§ 214. Spostrze&enia i uwagi dotycz"ce pracy dochodzeniowo-$ledczej, wynikaj"ce z nadzoru,


prokurator przekazuje kierownikowi w#a$ciwej jednostki organizacyjnej Policji, a w ra&"cych przypadkach
niewykonania polecenia prokuratora w post!powaniu przygotowawczym, wyst!puje do prze#o&onego
funkcjonariusza z &"daniem wszcz!cia przeciwko niemu post!powania s#u&bowego lub dyscyplinarnego.

§ 215. Zasady sprawowania nadzoru nad prac" dochodzeniow" Policji maj" odpowiednie
zastosowanie do nadzoru prokuratora nad prac" innych organów uprawnionych do prowadzenia
dochodze%.

37
§ 216. Prokurator rejonowy lub prokurator przez niego wyznaczony co najmniej raz w roku dokonuje
kontroli dochodze% prowadzonych przez organy pa%stwowe posiadaj"ce uprawnienia oskar&ycieli
publicznych i w razie potrzeby udziela tym organom niezb!dnego instrukta&u w zakresie czynno$ci w
post!powaniu przygotowawczym.

Rozdzia# 13

Akt oskar&enia

§ 217. W akcie oskar&enia, oprócz tytu#u i daty pisma oraz danych wymienionych w art. 119 § 1 i art.
332 § 1 i 2 kpk, nale&y:
1) w nag#ówku poda' imi! i nazwisko osoby obj!tej oskar&eniem, ze wskazaniem kwalifikacji prawnej
zarzucanego jej czynu, z uwzgl!dnieniem wymogów okre$lonych w art. 11 kk;
2) poda' dane dotycz"ce zatrzymania, zastosowania tymczasowego aresztowania albo innego $rodka
zapobiegawczego;
3) w przypadku obj!cia oskar&eniem kilku osób, wymieni' w kolejno$ci sprawców, pod&egaczy,
pomocników i inne osoby, których przest!pstwo pozostaje w $cis#ym zwi"zku z przest!pstwem
sprawcy, zamieszczaj"c po danych o osobie ka&dego z nich stawiane im zarzuty w zasadzie w
porz"dku chronologicznym, z tym jednak aby czyny zagro&one oczywi$cie surowszymi karami
poprzedza#y inne zarzuty;
4) w przypadku sporz"dzenia osobnych konkluzji w odniesieniu do poszczególnych oskar&onych
wymieni' w ka&dej z nich imiona i nazwiska wszystkich wspó#sprawców obj!tych aktem oskar&enia;
je&eli jednak przeciwko wspó#sprawcy toczy si! odr!bne post!powanie, jego nazwiska nie
zamieszcza si! w konkluzji, podaj"c je tylko w uzasadnieniu.

§ 218. 1. Wskazanie s"du w#a$ciwego do rozpoznania sprawy nast!puje przez wymienienie nazwy
s"du i jego siedziby oraz powo#anie przepisów uzasadniaj"cych w#a$ciwo$' rzeczow" i miejscow".
2. W sprawach o przest!pstwa skarbowe w akcie oskar&enia nale&y wskaza' organ finansowy
uprawniony do dzia#ania, obok prokuratora, w charakterze oskar&yciela publicznego.

§ 219. 1. W uzasadnieniu aktu oskar&enia nale&y wskaza', co do których oskar&onych wydano


postanowienie o zabezpieczeniu maj"tkowym oraz w jakiej cz!$ci wy#"czono materia#y do odr!bnego
post!powania lub post!powanie umorzono.
2. Na marginesie uzasadnienia, a tak&e listy, wykazu i wniosku, wymienionych w art. 333 kpk, nale&y
poda' w#a$ciwe numery kart akt sprawy dotycz"ce powo#anego dowodu lub osoby.

§ 220. 1. Akt oskar&enia przesy#a do s"du prokurator apelacyjny, prokurator okr!gowy lub rejonowy.
2. W pi$mie do s"du nale&y zamie$ci':
1) wzmiank! o wys#aniu zawiadomie%, o których mowa w art. 334 § 2 kpk, z podaniem ich daty;
2) wzmiank! o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji s"du;
3) informacj! o miejscu przechowywania i o przekazaniu do dyspozycji s"du dowodów rzeczowych,
których nie do#"czono do akt sprawy, oraz o dokonanym zabezpieczeniu maj"tkowym;
4) wniosek o rozpoznanie wytoczonego równocze$nie powództwa cywilnego lub wzmiank! o zg#oszeniu
powództwa w toku post!powania przygotowawczego albo wyst"pieniu z wnioskiem, o którym mowa
w art. 49a kpk.
3. Do akt sprawy nale&y do#"czy' po jednym odpisie aktu oskar&enia dla ka&dego z oskar&onych, a
je&eli oskar&ony pozbawiony wolno$ci ma obro%c!, równie& dla obro%cy.
4. Zwrotne pokwitowanie odbioru zawiadomie%, o których mowa w art. 334 § 2 kpk, przesy#a si!
niezw#ocznie po ich otrzymaniu do s"du w $lad za aktem oskar&enia.
5. W przypadku umieszczenia w akcie oskar&enia wniosku o skazanie bez przeprowadzenia
rozprawy, dokonane uprzednio przez prokuratora z oskar&onym uzgodnienie co do orzeczenia kary lub
$rodka karnego powinno by' zawarte w protokole jego wyja$nie% b"d( wyra&one w odr!bnym
dokumencie.

38
§ 221. Z aktem oskar&enia przesy#a si! do wiadomo$ci s"du, oprócz listy ujawnionych
pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, wykaz adresów innych osób wzywanych do s"du; nie dotyczy
to adresu oskar&onego.

§ 222. 1. Przekazanie tymczasowo aresztowanego do dyspozycji s"du nast!puje równocze$nie z


przes#aniem aktu oskar&enia. O przes#aniu aktu oskar&enia i przekazaniu tymczasowo aresztowanego do
dyspozycji s"du powiadamia si! dyrektora zak#adu karnego lub aresztu $ledczego, w którym tymczasowo
aresztowany przebywa.
2. W przypadku zastosowania w post!powaniu przygotowawczym por!czenia lub dozoru Policji, o
przes#aniu do s"du aktu oskar&enia nale&y zawiadomi' por!czaj"cego lub jednostk! organizacyjn" Policji
sprawuj"c" dozór nad podejrzanym.

§ 223. 1. Prokurator mo&e jednocze$nie z wniesieniem aktu oskar&enia wytoczy' powództwo


cywilne, je&eli wed#ug jego oceny wymaga tego interes spo#eczny, a dowody zebrane w post!powaniu
przygotowawczym s" wystarczaj"ce do uwzgl!dnienia powództwa; w przypadku wytoczenia powództwa,
do akt sprawy nale&y do#"czy' wymagan" liczb! odpisów pozwu.
2. Na wniosek pokrzywdzonej osoby fizycznej lub po uzyskaniu jej zgody prokurator powinien
wytoczy' powództwo cywilne, zw#aszcza je&eli pokrzywdzony na skutek u#omno$ci, niezaradno$ci lub z
innej przyczyny ma ograniczon" mo&liwo$' samodzielnego dochodzenia przys#uguj"cych mu roszcze% lub
przemawia za tym wzgl"d na zasady wspó#&ycia spo#ecznego i wychowawcz" rol! post!powania karnego.

Rozdzia# 14

Post!powanie przyspieszone

§ 224. W post!powaniu przyspieszonym prokurator przes#uchuje podejrzanego lub osob! podejrzan"


w charakterze podejrzanego i zatwierdza wniosek o rozpoznanie sprawy w post!powaniu
przyspieszonym, kieruj"c go wraz z materia#ami sprawy i dowodami rzeczowymi do s"du lub odmawia
jego zatwierdzenia.

§ 225. Prokurator podejmuj"c decyzj! o zatwierdzeniu wniosku o rozpoznanie sprawy w


post!powaniu przyspieszonym, rozstrzyga o dowodach rzeczowych, w razie konieczno$ci wydaje
postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia maj"tkowego, oraz wykonuje inne czynno$ci niezb!dne do
skierowania do s"du wniosku o rozpoznanie sprawy w tym post!powaniu.

§ 226. Je&eli brak jest podstaw do zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy w post!powaniu
przyspieszonym lub w przypadku przekazania sprawy przez s"d celem przeprowadzenia post!powania
przygotowawczego, prokurator podejmuje decyzj! co do dalszego biegu sprawy.

Rozdzia# 15

Post!powanie w sprawach z oskar&enia prywatnego

§ 227. 1. Je&eli zawiadomienie o przest!pstwie $ciganym z oskar&enia prywatnego nie daje podstaw
do wszcz!cia post!powania z urz!du, prokurator przekazuje doniesienie w#a$ciwemu s"dowi,
powiadamiaj"c o tym pokrzywdzonego.
2. W sprawie, w której dokonywano czynno$ci przewidziane w art. 307 kpk, prokurator, nie znajduj"c
podstaw do wszcz!cia post!powania z urz!du, wydaje postanowienie o odmowie wszcz!cia
post!powania. Pokrzywdzonego poucza si! o prawie do z#o&enia aktu oskar&enia, ze wzmiank", &e w
przypadku wniesienia przez niego prywatnego aktu oskar&enia materia#y sprawy zostan" na jego &"danie
przes#ane s"dowi.

§ 228. Je&eli dowody zebrane w toku post!powania przygotowawczego nie potwierdzaj" oceny, o
której mowa w art. 60 § 1 kpk, prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu post!powania z uwagi na
brak interesu spo#ecznego w kontynuowaniu $cigania z urz!du. Przepis § 218 ust. 2 zdanie drugie stosuje
si! odpowiednio.

39
§ 229. Je&eli w toku post!powania przygotowawczego wszcz!tego o przest!pstwo $cigane z
oskar&enia publicznego oka&e si!, &e czyn b!d"cy przedmiotem post!powania jest przest!pstwem
$ciganym z oskar&enia prywatnego, a interes spo#eczny nie wymaga obj!cia oskar&enia, prokurator
wydaje postanowienie o umorzeniu post!powania. W uzasadnieniu postanowienia nale&y wykaza' brak w
czynie znamion przest!pstwa $ciganego z oskar&enia publicznego oraz brak interesu spo#ecznego w
kontynuowaniu $cigania z urz!du. Przepis § 218 ust. 2 zdanie drugie stosuje si! odpowiednio.

Dzia# IV

Post!powanie karne w stosunkach mi!dzynarodowych

Rozdzia# 1

Pomoc prawna

§ 230. Wniosek o udzielenie pomocy w sprawie karnej sporz"dza si! wtedy, gdy zachodzi
konieczno$' dokonania za granic" czynno$ci procesowych lub uzyskania niezb!dnego materia#u
dowodowego.

§ 231. 1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej w sprawie karnej powinien by' sporz"dzony w
j!zyku polskim, podpisany przez prokuratora apelacyjnego lub prokuratora okr!gowego oraz opatrzony
piecz!ci" urz!dow" prokuratury.
2. We wniosku nale&y przytoczy' w miar! mo&liwo$ci dane personalne oraz adresy osoby
podejrzanej i $wiadków, okre$li' zwi!(le stan faktyczny sprawy, ze wskazaniem kwalifikacji prawnej czynu
zarzucanego podejrzanemu, wskaza' czynno$ci, które maj" by' przeprowadzone, a w miar! potrzeby
do#"czy' materia#y pozwalaj"ce na zidentyfikowanie osób, których czynno$ci maj" dotyczy'.

§ 232. 1. Je&eli umowa o obrocie prawnym nie przewiduje bezpo$redniej wymiany wniosków o
pomoc prawn" pomi!dzy w#a$ciwymi prokuratorami, wnioski te przesy#a si! w dwóch egzemplarzach bez
wskazania adresata do Prokuratury Generalnej, która przesy#a je do w#a$ciwego organu obcego pa%stwa.
2. Wniosek kierowany za granic! bezpo$rednio przez w#a$ciwego prokuratora powinien powo#ywa'
si! na postanowienia umowy o obrocie prawnym.

§ 233. Wniosek o przes#uchanie obywatela polskiego przebywaj"cego za granic" przez urz"d


konsularny Rzeczypospolitej Polskiej prokurator apelacyjny lub prokurator okr!gowy przesy#a
bezpo$rednio do w#a$ciwego urz!du konsularnego.

§ 234. Wyjazd prokuratora w celu wzi!cia udzia#u w czynno$ciach przeprowadzanych za granic"


wymaga zgody Prokuratury Generalnej.

§ 235. Czynno$ci w ramach pomocy prawnej powinny by' dokonane przez prokuratora w#a$ciwej
prokuratury apelacyjnej, prokuratora w#a$ciwej prokuratury okr!gowej albo prokuratora w#a$ciwej
prokuratury rejonowej pod nadzorem s#u&bowym prokuratury apelacyjnej lub okr!gowej. Protoko#y i inne
dokumenty opatruje si! piecz!ci" urz!dow", a ich odpisy pozostawia si! w aktach podr!cznych.

§ 236. 1. Obywateli pa%stw obcych, wyst!puj"cych w post!powaniu karnym w charakterze stron,


poucza si! o obowi"zku wynikaj"cym z art. 138 kpk.
2. Poza przypadkami okre$lonymi w art. 586 § 1 i art. 613 § 1 kpk oraz gdy nie nast"pi#o pouczenie o
tre$ci art. 138 kpk, dor!czenie pisma stronie i osobie sk#adaj"cej por!czenie maj"tkowe, a przebywaj"cej
w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawar#a umow! o obrocie prawnym, odbywa si! w trybie
przewidzianym w tej umowie; osobie przebywaj"cej w innym kraju dor!cza si! pismo wraz z
t#umaczeniem drog" pocztow" za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

§ 237. 1. Wniosek o powo#anie zespo#u polskiego, o którym mowa w art. 589c kpk, prokurator
apelacyjny lub prokurator okr!gowy kieruje, drog" s#u&bow", do Prokuratora Generalnego.

40
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien okre$la' przes#anki uzasadniaj"ce powo#anie zespo#u
polskiego, przewidziane w art. 589c § 1 kpk, a tak&e okoliczno$ci, które powinno zawiera' porozumienie o
powo#aniu takiego zespo#u, zawarte w art. 589b § 3 kpk, wraz z ich uzasadnieniem.

§ 238. 1. Tryb okre$lony w § 228 ust. 1 stosuje si! tak&e w przypadku delegowania prokuratora do
zespo#u, o którym mowa w art. 589d § 1 kpk, chyba &e wniosek o delegowanie w#a$ciwy organ pa%stwa
wspó#pracuj"cego skieruje bezpo$rednio do Prokuratora Generalnego.
2. W przypadku wyst"pienia okoliczno$ci, o których mowa w art. 589e § 1 kpk, prokurator
uczestnicz"cy w pracach zespo#u przedstawia niezw#ocznie prokuratorowi prze#o&onemu informacj! na
pi$mie.

Rozdzia# 2

Wydawanie osób $ciganych (ekstradycja)

§ 239. Do wniosku o wydanie przez pa%stwo obce osoby $ciganej, kierowanego do Prokuratury
Generalnej, nale&y za#"czy' akta sprawy wraz z odpisami podstawowych materia#ów dowodowych oraz w
miar! mo&liwo$ci rysopisy i inne materia#y identyfikacyjne.

§ 240. 1. Czynno$ci zastrze&one dla prokuratora powinny by' wykonywane przez prokuratora
w#a$ciwej prokuratury apelacyjnej lub prokuratora w#a$ciwej prokuratury okr!gowej. W toku tych czynno$ci
nale&y przede wszystkim ustali', czy zarzucony czyn jest przest!pstwem ekstradycyjnym oraz czy
sprawca jest osob" podlegaj"c" wydaniu, w my$l ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim
(Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z pó(n. zm.11)).
2. O wyja$nienie w"tpliwo$ci w przedmiocie obywatelstwa osoby obj!tej wnioskiem pa%stwa obcego
o ekstradycj! nale&y zwraca' si! do w#a$ciwego urz!du, a w przypadku stwierdzenia, &e uzyskanie
dowodów obywatelstwa polskiego nast"pi#o z naruszeniem prawa, nale&y wyst"pi' o uniewa&nienie
odno$nych dokumentów.
3. Je&eli w toku czynno$ci zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych od organu
wyst!puj"cego o ekstradycj!, nale&y zebrane materia#y wraz z odpowiednim wnioskiem przedstawi'
Prokuraturze Krajowej.

§ 241. Po ustaleniu, &e osoba wskazana we wniosku pa%stwa obcego podlega ekstradycji, prokurator
przes#uchuje t! osob! w charakterze podejrzanego, przes#uchuje $wiadków i w miar! potrzeby dokonuje
innych czynno$ci, po czym wnosi spraw! do w#a$ciwego miejscowo s"du okr!gowego.

§ 242. Prokurator bierze udzia# w posiedzeniu s"du, dotycz"cym wydania opinii w przedmiocie
ekstradycji.

§ 243. 1. Przy wyst!powaniu do s"du z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na


wniosek organu pa%stwa obcego obowi"zuj" ogólne przepisy o dopuszczalno$ci stosowania $rodków
zapobiegawczych.
2. Zawiadamiaj"c bezpo$rednio organ $cigaj"cy pa%stwa obcego i Prokuratur! Generaln" o
zastosowaniu przez s"d tymczasowego aresztowania cudzoziemca, nale&y poda' dat! zatrzymania.

Rozdzia# 3

Przekazywanie osób $ciganych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

§ 244. 1. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, zwanego dalej "nakazem", kieruje
do s"du okr!gowego w#a$ciwy miejscowo prokurator apelacyjny lub prokurator okr!gowy.
2. Na podstawie informacji otrzymanej z w#a$ciwego s"du w#a$ciwy prokurator apelacyjny lub
prokurator okr!gowy wyst!puje do s"du okr!gowego z wnioskiem o wydanie nakazu tak&e w sprawach
zawis#ych w post!powaniu jurysdykcyjnym i wykonawczym.
3. Je&eli miejsce pobytu osoby $ciganej jest znane, prokurator jednocze$nie wnosi do s"du
okr!gowego o przekazanie nakazu w#a$ciwemu organowi s"dowemu pa%stwa wykonania nakazu. Je&eli

41
miejsce pobytu osoby $ciganej nie jest znane, odpis nakazu przekazuje si! Prokuraturze Generalnej z
wnioskiem o wdro&enie poszukiwa% mi!dzynarodowych.
4. Przej!cia osoby $ciganej, przekazywanej do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie nakazu,
dokonuje w#a$ciwa prokuratura apelacyjna lub prokuratura okr!gowa po bezpo$rednich uzgodnieniach z
organem s"dowym pa%stwa wykonania nakazu albo za po$rednictwem punktów kontaktowych
Europejskiej Sieci S"downiczej lub Prokuratury Generalnej. W celu wydania tymczasowo aresztowanego
z aresztu $ledczego, nale&y przes#a' administracji aresztu $ledczego nakaz wydania wraz z odpisem
postanowienia s"du okr!gowego o przekazaniu osoby $ciganej.

§ 245. 1. Organami uprawnionymi do przyjmowania europejskich nakazów aresztowania, zwanych


dalej "nakazami europejskimi", wydanych przez organy innych pa%stw cz#onkowskich Unii Europejskiej
(bezpo$rednio od tych organów, Interpolu lub Prokuratury Generalnej) s" w#a$ciwe miejscowo prokuratury
apelacyjne lub prokuratury okr!gowe.
2. Po dokonaniu czynno$ci, o których mowa w art. 607k § 2-4 kpk, prokurator apelacyjny lub
prokurator okr!gowy kieruje spraw! do w#a$ciwego miejscowo s"du okr!gowego z wnioskiem o wydanie
postanowienia o przekazaniu osoby $ciganej lub wydanie postanowienia o odmowie przekazania osoby
$ciganej. Kieruj"c wniosek o wydanie postanowienia o przekazaniu osoby $ciganej, prokurator wnosi
jednocze$nie o zastosowanie wobec tej osoby tymczasowego aresztowania lub, je&eli szczególne
wzgl!dy przemawiaj" za odst"pieniem od stosowania tego $rodka, innego $rodka zapobiegawczego.

§ 246. Udzia# prokuratora w czynno$ciach s"du okr!gowego zwi"zanych z wydaniem i wykonaniem


europejskiego nakazu aresztowania jest obowi"zkowy.

§ 247. O ka&dym przypadku wyst"pienia do s"du okr!gowego o wydanie nakazu oraz o przyj!ciu
nakazu europejskiego od organu pa%stwa cz#onkowskiego Unii Europejskiej, a tak&e o decyzji s"du w tym
zakresie prokurator apelacyjny lub prokurator okr!gowy niezw#ocznie informuje Prokuratur! Generaln".
Prokuratur! Generaln" nale&y równie& informowa' o niedotrzymaniu terminów wydania postanowienia w
przedmiocie przekazania osoby $ciganej, okre$lonych w art. 607m § 1 i 2 kpk, oraz o wyst"pieniu
przeszkód w jej przekazaniu, o których mowa w art. 607n § 2 kpk.

Rozdzia# 4

Przej!cie i przekazanie $cigania karnego

§ 248. 1. W sprawie, w której przej!te post!powanie karne zawiera wniosek pokrzywdzonego o


naprawienie szkody, nale&y, kieruj"c do s"du akt oskar&enia, wnosi' i popiera' powództwo cywilne.
2. Do akt sprawy przekazywanego post!powania karnego nale&y do#"czy' udokumentowany
wniosek pokrzywdzonego o naprawienie szkody wyrz"dzonej przest!pstwem.

§ 249. 1. Do bezpo$redniego porozumiewania si! w sprawach karnych z urz!dami konsularnymi


pa%stw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnieni s" prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okr!gowi
lub upowa&nieni przez nich prokuratorzy.
2. Do urz!dów, o których mowa w ust. 1, nale&":
1) konsulaty generalne, konsulaty, wicekonsulaty i agencje konsularne dzia#aj"ce w ramach swej
w#a$ciwo$ci terytorialnej;
2) wydzia#y konsularne przedstawicielstw dyplomatycznych obejmuj"ce zakresem swej dzia#alno$ci ca#e
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je&eli dane pa%stwo nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej
konsulatów, lub obejmuj"ce terytorium niewchodz"ce w zakres w#a$ciwo$ci konsulatów.

§ 250. W przypadku w"tpliwo$ci, czy pracownik przedstawicielstwa dyplomatycznego albo urz!du


konsularnego korzysta z immunitetu jurysdykcyjnego przewidzianego w art. 578 i 579 kpk lub na mocy
postanowie% Konwencji wiede%skiej o stosunkach dyplomatycznych, sporz"dzonej w Wiedniu dnia 18
kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232) b"d( poszczególnych umów konsularnych - nale&y si!
zwraca' z odpowiednim zapytaniem do Protoko#u Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
za po$rednictwem Prokuratury Generalnej.

42
§ 251. 1. Dor!czenie odpisu decyzji merytorycznej w sprawie przeciwko pracownikowi
przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz!du konsularnego dokonuje Protokó# Dyplomatyczny
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na wniosek Prokuratury Generalnej.
2. Przepis ust. 1 stosuje si! odpowiednio w sprawie, w której pokrzywdzonym jest pracownik lub
jednostka organizacyjna przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz!du konsularnego.
3. O wszcz!ciu i zako%czeniu post!powania w sprawach dotycz"cych osób wymienionych w ust. 1 i
2 zawiadamia si! Prokuratur! Generaln".

Rozdzia# 5

Stosowanie $rodków zapobiegawczych wobec cudzoziemców

§ 252. 1. O zastosowaniu przez s"d i uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec obywatela


pa%stwa obcego prokurator apelacyjny lub prokurator okr!gowy bezzw#ocznie powiadamia Prokuratora
Generalnego oraz wysy#a pisemne zawiadomienie bezpo$rednio do w#a$ciwego terytorialnie urz!du
konsularnego lub do w#a$ciwego przedstawicielstwa dyplomatycznego. W odniesieniu do obywateli
pa%stw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych, oraz osób
korzystaj"cych z prawa azylu zawiadomienie kieruje si! do Departamentu Konsularnego i Polonii
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a jego kopi! przesy#a si! do Prokuratury Generalnej.
2. Zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawiera', poza danymi osobowymi, okre$leniem obywatelstwa i miejsca zamieszkania, oznaczenie
dokumentu to&samo$ci, tre$' przedstawionego zarzutu wraz z kwalifikacj" prawn" czynu i podstaw"
prawn" tymczasowego aresztowania, dat! tymczasowego aresztowania i miejsca osadzenia.
3. Dokument to&samo$ci cudzoziemca, wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie,
deponuje si! w areszcie $ledczym.
4. O udzieleniu zezwolenia w#a$ciwemu przedstawicielowi dyplomatycznemu lub konsularnemu na
widzenie z tymczasowo aresztowanym cudzoziemcem decyduje prokurator apelacyjny, prokurator
okr!gowy lub wyznaczony przez niego prokurator, maj"c na uwadze zasady i terminy okre$lone w
konwencji konsularnej, je&eli zawarta zosta#a z pa%stwem, którego obywatelem jest tymczasowo
aresztowany.

§ 253. Dokumenty przeznaczone do wys#ania za granic! powinny by' sporz"dzone pismem


maszynowym na odpowiednim papierze (nie na formularzach u&ywanych w post!powaniu, z wyj"tkiem
protoko#ów przes#uchania) oraz opatrzone piecz!ci" urz!dow" prokuratury; w tre$ci nie u&ywa si!
skrótów.

Dzia# V

Udzia# prokuratora w post!powaniu s"dowym w sprawach karnych

Rozdzia# 1

Przepisy wst!pne

§ 254. W post!powaniu przed s"dem prokurator podejmuje czynno$ci zmierzaj"ce do prawid#owego i


jednolitego stosowania prawa. W tym celu:
1) bierze udzia# w rozprawach i posiedzeniach;
2) sk#ada wnioski co do wymiaru kary i innych rozstrzygni!';
3) zaskar&a orzeczenia, które uznaje za nies#uszne.

§ 255. Prokurator w toku post!powania s"dowego d"&y do wyja$nienia okoliczno$ci sprawy


mog"cych mie' wp#yw na tre$' orzeczenia. Dzia#ania podejmowane przez prokuratora powinny
uwzgl!dnia' wychowawcz" rol! procesu karnego oraz przyczynia' si! do umacniania autorytetu s"du i
powagi jego orzecze%.

Rozdzia# 2

43
Udzia# prokuratora w post!powaniu przed s"dem I instancji

§ 256. 1. Prokurator uczestniczy w posiedzeniach s"du, gdy ustawa tak stanowi, oraz gdy s"d
rozpoznaje wniosek prokuratora albo rozstrzyga za&alenie na jego decyzj!.
2. W posiedzeniu s"du rozpoznaj"cego za&alenie na zatrzymanie udzia# prokuratora jest
obowi"zkowy, gdy zatrzymanie nast"pi#o na jego zarz"dzenie lub gdy w trybie nadzoru prokurator
stwierdzi# uchybienia.
3. Prokurator powinien uczestniczy' tak&e w innych posiedzeniach, gdy wymaga tego interes
post!powania.

§ 257. 1. Do udzia#u w rozprawie (posiedzeniu) powinien by' wyznaczony prokurator, który w danej
sprawie prowadzi# lub nadzorowa# post!powanie przygotowawcze albo sporz"dzi# akt oskar&enia.
2. Odst!pstwa od zasady, okre$lonej w ust. 1, s" dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, a w
post!powaniu przed s"dem okr!gowym tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

§ 258. Na rozprawie (posiedzeniu) prokurator sk#ada wnioski we wszystkich kwestiach


wymagaj"cych rozstrzygni!cia przez s"d i wypowiada si! co do wniosków zg#aszanych przez uczestników
post!powania. Wypowiedzi prokuratora powinny zawiera' nale&ycie sprecyzowane stanowisko.

§ 259. Prokurator w przemówieniu ko%cowym, po przedstawieniu istotnych okoliczno$ci sprawy,


omówieniu i ocenie dowodów, wskazuje na prawne i spo#eczne aspekty sprawy, uzasadniaj"c kwalifikacj!
prawn" czynu, rodzaj i wymiar wnioskowanej kary i $rodków karnych oraz innych rozstrzygni!'.

§ 260. W sprawach, w których funkcje oskar&ycielskie przed s"dami rejonowymi wykonuj"


przedstawiciele innych organów, prokurator zapoznaje si! z tre$ci" orzecze% i w miar! potrzeby zaskar&a
je. Organom tym prokurator udziela wskazówek i zalece% w wype#nianiu funkcji oskar&ycielskiej.

§ 261. 1. Z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) prokurator sk#ada niezw#ocznie


sprawozdanie wraz z w#asn" ocen" orzeczenia (zarz"dzenia) prze#o&onemu, który swoim podpisem pod
adnotacj" w aktach podr!cznych stwierdza przyj!cie sprawozdania. W szczególno$ci prokurator informuje
prze#o&onego o zastosowaniu przez s"d przepisu art. 387 i 397 kpk, czyni"c o tym adnotacj! w aktach
podr!cznych. W sprawach rozpoznawanych bez udzia#u prokuratora zasadno$' orzeczenia bada i sk#ada
sprawozdanie wyznaczony prokurator.
2. Prze#o&ony, niezale&nie od oceny prokuratora, mo&e poleci' z#o&enie wniosku o sporz"dzenie na
pi$mie uzasadnienia orzeczenia. Wniosek o sporz"dzenie na pi$mie uzasadnienia orzeczenia, które
wydano w sprawie obejmuj"cej wi!cej ni& jednego oskar&onego, powinien wskazywa', którego z
oskar&onych dotyczy.

Rozdzia# 3

)rodki odwo#awcze

§ 262. 1. )rodek odwo#awczy od orzeczenia s"du I instancji przesy#a do s"du prokurator, który
skierowa# akt oskar&enia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si! odpowiednio do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia $rodka
odwo#awczego.

§ 263. 1. Przy powo#ywaniu si! na dowód nale&y w uzasadnieniu $rodka odwo#awczego wskaza'
numer karty akt sprawy, a tak&e postanowienia o ujawnieniu dowodu.
2. Je&eli w $rodku odwo#awczym powo#uje si! dowody obj!te wnioskiem o sprostowanie protoko#u
rozprawy, a w kwestii tej nie nast"pi#o jeszcze rozstrzygni!cie, tre$' dowodów mo&na tak&e poda' w
brzmieniu okre$lonym we wniosku o sprostowanie protoko#u rozprawy.

§ 264. 1. Równocze$nie z przes#aniem do s"du $rodka odwo#awczego nale&y przekaza'


prokuratorowi, który b!dzie wyst!powa# przed s"dem II instancji, akta podr!czne wraz z odpisem
zaskar&onego orzeczenia i dodatkowym odpisem $rodka odwo#awczego.

44
2. Przepis ust. 1 stosuje si! odpowiednio po otrzymaniu z s"du zawiadomienia o przyj!ciu $rodka
odwo#awczego wniesionego przez oskar&onego, z tym &e z aktami podr!cznymi przesy#a si! w miar!
mo&liwo$ci odpis wyroku i tego $rodka.

Rozdzia# 4

Udzia# prokuratora w post!powaniu przed s"dem odwo#awczym

§ 265. Do udzia#u w rozprawach i posiedzeniach s"du odwo#awczego wyznacza prokuratora


naczelnik w#a$ciwego wydzia#u, który decyduje tak&e o potrzebie z#o&enia pisemnego wniosku. Przepis §
257 stosuje si! odpowiednio.

§ 266. O cofni!ciu $rodka odwo#awczego nale&y zawiadomi' prokuratora, który zaskar&y# orzeczenie,
podaj"c mu motywy tej decyzji.

§ 267. 1. W post!powaniu przed s"dem odwo#awczym przepis § 258 stosuje si! odpowiednio.
2. W razie potrzeby, wynikaj"cej z charakteru sprawy lub wagi rozstrzyganych problemów, sporz"dza
si! wniosek na pi$mie.
3. We wniosku nale&y omówi' uchybienia post!powania s"dowego wymagaj"ce zwrócenia na nie
uwagi s"dowi ni&szej instancji.

§ 268. Akta podr!czne zwraca si! w#a$ciwej prokuraturze, podaj"c w miar! potrzeby g#ówne motywy
stanowiska s"du odwo#awczego oraz ocen! tego stanowiska.

§ 269. Zwracaj"c akta podr!czne prokuratorowi okr!gowemu (rejonowemu), powiadamia si! go o


dostrze&onych w post!powaniu odwo#awczym uchybieniach post!powania przygotowawczego lub
s"dowego, a w miar! potrzeby podejmuje si! odpowiednie $rodki oddzia#ywania s#u&bowego.

Rozdzia# 5

Zaskar&anie prawomocnych orzecze%

§ 270. 1. W razie stwierdzenia w orzeczeniu s"du odwo#awczego uchybie% wymienionych w art. 439
kpk lub innego ra&"cego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk, wniosek o dor!czenie
orzeczenia kieruje do s"du odwo#awczego odpowiednio naczelnik w#a$ciwego wydzia#u prokuratury
apelacyjnej lub okr!gowej. W przypadku, o którym mowa w art. 457 § 2 kpk, przy kierowaniu wniosku o
dor!czenie orzeczenia z uzasadnieniem, stosuje si! odpowiednio § 252 ust. 2 zdanie drugie.
2. Kasacj! od orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wnosi do S"du Najwy&szego za po$rednictwem
s"du odwo#awczego odpowiednio prokurator apelacyjny lub prokurator okr!gowy.
3. Pisemn" odpowied( na kasacj! sk#ada odpowiednio prokurator prokuratury apelacyjnej lub
okr!gowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kasacji innej strony. Uznaj"c kasacj! za oczywi$cie
bezzasadn", prokurator zarz"dza przes#anie odpowiedzi podmiotom wymienionym w art. 530 § 5 kpk, o
czym informuje s"d, a po nadej$ciu zwrotnych po$wiadcze% jej odbioru przesy#a je do s"du w $lad za
odpowiedzi" na kasacj!.
4. W przypadku niesporz"dzenia przez s"d odwo#awczy uzasadnienia orzeczenia w czasie
powoduj"cym zagro&enie up#ywu terminu, o którym mowa w art. 524 § 3 kpk, prokurator apelacyjny lub
prokurator okr!gowy, na miesi"c przed up#ywem tego terminu, powinien zawiadomi' o tym prezesa s"du
odwo#awczego.

§ 271. 1. Uznaj"c potrzeb! wznowienia post!powania s"dowego z urz!du lub na skutek podania
uprawnionej osoby, prokurator rejonowy przedstawia prokuratorowi okr!gowemu stosowny wniosek wraz
z aktami sprawy.
2. W razie uznania podania za niezasadne, pozostawia si! je bez biegu i powiadamia o tym
zainteresowanego, podaj"c motywy odmowy.

45
3. W sprawie, w której akt oskar&enia wniós# prokurator okr!gowy, wniosek o skierowanie do s"du
wniosku o wznowienie post!powania z urz!du lub zas#uguj"ce na uwzgl!dnienie podanie uprawnionej
osoby o wznowienie post!powania przesy#a si! prokuratorowi apelacyjnemu.
4. W sprawie, w której akt oskar&enia wniós# prokurator apelacyjny, zas#uguj"ce na uwzgl!dnienie
podanie osoby uprawnionej o wznowienie post!powania przesy#a si! Dyrektorowi Departamentu do
Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.
5. Wniosek o wznowienie post!powania przesy#a do w#a$ciwego s"du odpowiednio Dyrektor
Departamentu do Spraw Przest!pczo$ci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej, prokurator
apelacyjny lub prokurator okr!gowy.

Dzia# VI

Udzia# prokuratora w post!powaniu wykonawczym

§ 272. 1. W przypadku ujawnienia okoliczno$ci daj"cych podstaw! do odwo#ania odroczenia, przerwy


w wykonaniu kary pozbawienia wolno$ci lub warunkowego przedterminowego zwolnienia albo do podj!cia
zawieszonego post!powania wykonawczego, prokurator bezzw#ocznie wyst!puje do s"du ze stosownym
wnioskiem.
2. Przepis ust. 1 stosuje si! odpowiednio do warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia
wolno$ci i warunkowego umorzenia post!powania.

§ 273. Prokurator powinien bra' udzia# w posiedzeniach s"du, gdy s"d I lub II instancji rozstrzyga:
1) pro$b! o u#askawienie;
2) w"tpliwo$ci co do wykonania orzeczenia lub zarzuty co do obliczenia kary;
3) o zamianie kary pozbawienia wolno$ci na grzywn! wobec cudzoziemca;
4) w przedmiocie umorzenia lub zawieszenia post!powania;
5) o zamianie kary grzywny lub kary ograniczenia wolno$ci na zast!pcz" kar! pozbawienia wolno$ci;
6) w przedmiocie wykonania kary pozbawienia wolno$ci po zwolnieniu skazanego ze szpitala
psychiatrycznego lub z zak#adu leczenia odwykowego;
7) w przedmiocie zarz"dzenia wykonania kary pozbawienia wolno$ci warunkowo zawieszonej oraz
odwo#ania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

§ 274. Prokurator powinien rozwa&y' potrzeb! wzi!cia udzia#u w posiedzeniu s"du równie& w innych
sprawach, zw#aszcza zawi#ych lub poruszaj"cych opini! spo#eczn", a tak&e w sprawach, o których mowa
w art. 92 § 3 ustawy z dnia 26 pa(dziernika 1982 r. o post!powaniu w sprawach nieletnich.

§ 275. Bior"c udzia# w posiedzeniu s"du, prokurator powinien ustosunkowa' si! do rozpatrywanych
wniosków i kwestii z nimi zwi"zanych, a nast!pnie do oceny zasadno$ci orzeczenia s"du oraz, w razie
potrzeby, do jego zaskar&enia, je&eli uzna je za wadliwe lub nies#uszne.

Dzia# VII

Post!powanie o u#askawienie

§ 276. 1. Je&eli z tre$ci otrzymanego pisma wynika, &e zawiera ono pro$b! o u#askawienie,
prokurator przesy#a je do w#a$ciwego s"du pierwszej instancji.
2. Bior"c udzia# w posiedzeniu s"du rozpoznaj"cego pro$b! o u#askawienie, prokurator powinien
zwraca' uwag! na to, czy okoliczno$ci, o których mowa w art. 563 kpk, s" nale&ycie wyja$nione i poparte
dowodami. Prokurator zwraca w szczególno$ci uwag!, czy:
1) wskazane w pro$bie, a powsta#e po wydaniu wyroku, zdarzenia s" nale&ycie udokumentowane;
2) zebrano dokumenty dotycz"ce zachowania si! skazanego po wydaniu wyroku, a zw#aszcza:
a) aktualny wywiad $rodowiskowy,
b) opinie z miejsca pracy,
c) aktualne dane o karalno$ci,
d) opinie o zachowaniu si! w zak#adzie karnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolno$ci,
e) dowody dotycz"ce zap#aty orzeczonej grzywny, nawi"zki, op#at i kosztów s"dowych,

46
f) dane o naprawieniu szkody lub zado$'uczynieniu.
3. Przychylaj"c si! do pro$by na posiedzeniu s"du, prokurator zajmuje równocze$nie stanowisko co
do udzielenia przerwy w wykonaniu kary lub wstrzymaniu jej wykonania.
4. Niedopuszczalne jest sk#adanie przez prokuratora na posiedzeniu wniosku o pozostawienie
sprawy bez dalszego biegu, je&eli o wydanie opinii zwróci# si! Prokurator Generalny na podstawie art. 567
§ 1 i 2 kpk.

§ 277. 1. Uznaj"c potrzeb! wszcz!cia post!powania o u#askawienie z urz!du, prokurator


przedstawia prokuratorowi nadrz!dnemu umotywowany wniosek wraz z aktami sprawy i odpowiednimi
dokumentami.
2. W przypadku przewidzianym w art. 568 kpk prokurator wyst!puje równocze$nie z wnioskiem o
wstrzymanie przez Prokuratora Generalnego wykonania kary lub zarz"dzenia przerwy w jej wykonaniu.

Dzia# VIII

Sposób realizacji zada% zwi"zanych z udzia#em prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych,


opieku%czych oraz ze stosunku pracy

§ 278. 1. Prokurator, podejmuj"c czynno$ci w granicach zakre$lonych przepisami ustawy z dnia 17


listopada 1964 r. - Kodeks post!powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó(n. zm.12)), zwanego
dalej "kpc" i innych ustaw, nie mo&e narusza' zasady swobody kszta#towania stosunku cywilnoprawnego,
je&eli tre$' lub cel tego stosunku nie sprzeciwia si! jego istocie, ustawie ani zasadom wspó#&ycia
spo#ecznego.
2. Prokurator ocenia samodzielnie przes#anki okre$lone w art. 7 kpc uzasadniaj"ce inicjowanie przez
niego post!powania cywilnego lub zg#oszenie w nim udzia#u. Je&eli w post!powaniu przed s"dem strony
maj" zapewnion" ochron! prawn", udzia# prokuratora w post!powaniu mog" uzasadnia' wyj"tkowe
okoliczno$ci.

§ 279. 1. Sprawy cywilne nale&" do zakresu dzia#ania prokuratury, która jest miejscowo w#a$ciwa ze
wzgl!du na siedzib! s"du w#a$ciwego do rozpoznania sprawy cywilnej.
2. Prokurator rejonowy jest uprawniony do podj!cia czynno$ci przed s"dem okr!gowym jako s"dem I
instancji, je&eli wyniki post!powania prowadzonego w podleg#ej mu prokuraturze uzasadniaj" podj!cie
takich czynno$ci, chyba &e udzia# przed s"dem okr!gowym prokuratora prokuratury okr!gowej przyczyni
si! do usprawnienia post!powania. W takim przypadku przekazuje si! akta sprawy lub inne materia#y
prokuratorowi okr!gowemu, z wnioskiem o podj!cie czynno$ci.
3. Przepis ust. 2 stosuje si! odpowiednio, gdy zachodzi potrzeba udzia#u prokuratora w
post!powaniu odwo#awczym w sprawie, w której prokurator rejonowy lub okr!gowy uczestniczy# przed
s"dem I instancji.

§ 280. Przed wytoczeniem powództwa na rzecz oznaczonej osoby, z#o&eniem &"dania


zabezpieczenia powództwa lub wniosku o wszcz!cie post!powania egzekucyjnego prokurator
porozumiewa si! z osob" zainteresowan", pouczaj"c j" o przys#uguj"cych jej prawach. Je&eli osoba ta
nie zamierza dochodzi' przys#uguj"cych jej roszcze%, podj!cie przez prokuratora czynno$ci mog"
uzasadnia' tylko szczególne okoliczno$ci.

§ 281. Powództwo na rzecz Skarbu Pa%stwa o orzeczenie na podstawie art. 412 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó(n. zm.13)), zwanego dalej "kc", przepadku
przedmiotu $wiadczenia lub jego warto$ci prokurator wytacza w ka&dej sprawie, w której zebrany w
post!powaniu karnym materia# dowodowy to uzasadnia. Wytoczenie takiego powództwa przez
reprezentanta Skarbu Pa%stwa prokurator mo&e inicjowa' tylko w wyj"tkowych przypadkach.

§ 282. W sprawach o roszczenia maj"tkowe prokurator przed wytoczeniem powództwa powinien


zwróci' si! na pi$mie do osoby obowi"zanej o dobrowolne spe#nienie $wiadczenia w okre$lonym terminie.

47
§ 283. Powództwo okre$lone w art. 57 kpc powinno by' wytoczone zw#aszcza wtedy, gdy zachodzi
potrzeba ustalenia na podstawie art. 58 kc niewa&no$ci umów sprzecznych z prawem albo zawartych w
celu obej$cia prawa.

§ 284. Sk#adaj"c wniosek o wszcz!cie post!powania nieprocesowego, prokurator wskazuje osoby


zainteresowane w sprawie w rozumieniu art. 510 § 1 kpc w celu umo&liwienia im uczestnictwa w
post!powaniu.

§ 285. Z#o&enie przez prokuratora wniosku o ubezw#asnowolnienie mo&e nast"pi' po stwierdzeniu,


&e brak jest innych osób uprawnionych do jego zg#oszenia z mocy art. 545 § 1 kpc albo &e osoby
uprawnione od tego si! uchylaj", s" nieporadne, upo$ledzone umys#owo lub z innych przyczyn nie mo&na
uzyska' ich stanowiska w sprawie z#o&enia wniosku.

§ 286. 1. Zg#oszenie udzia#u prokuratora w tocz"cym si! post!powaniu jest wskazane w


szczególno$ci w sprawach:
1) je&eli okoliczno$ci sprawy wskazuj" na to, &e przedmiot post!powania s"dowego ma charakter
fikcyjny lub strony d"&" do obej$cia prawa;
2) przeciwko Skarbowi Pa%stwa o naprawienie szkody wyrz"dzonej przez funkcjonariusza
pa%stwowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynno$ci;
3) o stwierdzenie niewa&no$ci czynno$ci prawnej zbycia nieruchomo$ci (art. 58 kc w zwi"zku z art. 189
kpc);
4) zwi"zanych z ochron" dóbr kultury i ochron" praw autorskich;
5) o zwolnienie od egzekucji przedmiotów maj"tkowych zaj!tych w post!powaniu karnym, o ile
prokurator nie jest jednym z pozwanych;
6) zwi"zanych z ochron" rodziny;
7) przeciwko sprawcom szkód na osobie lub mieniu, wywo#anych szczególnie drastycznym dzia#aniem
sprawców;
8) o roszczenia zwi"zane z ochron" $rodowiska naturalnego.
2. Prokurator zg#asza tak&e udzia# w sprawie, w której s"d zawiadomi# go, w trybie art. 59 kpc, o
uznaniu jego udzia#u za potrzebny; niezg#oszenie udzia#u w takiej sprawie mo&e nast"pi' tylko w
wyj"tkowych przypadkach.
3. W sprawach, w których post!powanie s"dowe toczy si! z inicjatywy prokuratora oraz w których
wst"pi# on do tocz"cego si! ju& post!powania jego udzia# w rozprawach s"dowych jest obowi"zkowy.

§ 287. O niewst"pieniu do sprawy, w której prokurator otrzyma# zawiadomienie z s"du, nale&y s"d
zawiadomi'. Prokurator niezw#ocznie zawiadamia s"d równie& o odst"pieniu od udzia#u w sprawie.

§ 288. 1. Prokurator mo&e w ka&dym stadium post!powania zmieni' uprzednie stanowisko, cofn"'
lub zmieni' zg#oszone wnioski procesowe, je&eli jest to uzasadnione okoliczno$ciami sprawy.
2. Prokurator mo&e cofn"' pozew bez zgody osoby, na której rzecz wytoczy# powództwo, chyba &e
osoba ta wst"pi#a do sprawy w charakterze powoda.
3. Prokurator nie jest uprawniony do samodzielnego rozporz"dzania przedmiotem sporu, a w
szczególno$ci nie mo&e zrzec si! roszczenia, jak równie& zawrze' ugody s"dowej zawieraj"cej
rozporz"dzenie przedmiotem sporu.

§ 289. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego prokurator wytacza powództwo zw#aszcza wtedy,
gdy osoba uprawniona na skutek nieporadno$ci lub z innych wa&nych wzgl!dów nie jest w stanie
dochodzi' swoich roszcze% b"d( te& uchyla si! od ich dochodzenia ze szkod" dla interesu spo#ecznego.

§ 290. Udzia# prokuratora w post!powaniu z zakresu prawa rodzinnego i opieku%czego jest


wskazany w szczególno$ci w sprawach:
1) o uniewa&nienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia ma#&e%stwa;
2) o zaprzeczenie ojcostwa i macierzy%stwa, o uniewa&nienie uznania dziecka i ustalenie niewa&no$ci
uznania dziecka;
3) o orzeczenie przysposobienia przez cudzoziemców lub obywateli polskich zamieszka#ych za granic";
4) o rozwi"zanie przysposobienia;

48
5) o odebranie osoby podlegaj"cej w#adzy rodzicielskiej lub pozostaj"cej pod opiek".

§ 291. W sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy lub z zakresu ubezpieczenia


spo#ecznego wyst"pienie prokuratora z wnioskiem do s"du pracy lub przyst"pienie do tocz"cego si!
post!powania jest wskazane w szczególno$ci, gdy:
1) wskutek ra&"cego naruszenia prawa zosta# nara&ony interes pracownika lub grupy pracowników albo
sprawa wywo#a#a poruszenie opinii publicznej lub ma charakter precedensowy;
2) pracownik na skutek bezradno$ci lub wyj"tkowej sytuacji &yciowej nie jest w stanie dochodzi' swoich
praw;
3) rozwi"zanie stosunku pracy nast"pi#o w zwi"zku z ujawnieniem przez pracownika przest!pstwa w
zak#adzie pracy albo z powodu wyra&onej przez niego spo#ecznie uzasadnionej krytyki zak#adu pracy
lub osób pe#ni"cych w zak#adzie funkcje kierownicze lub zwi"zkowe;
4) wskutek ra&"cych zaniedba% zak#adu pracy pracownik poniós# szkod! z powodu nieotrzymania
$wiadczenia nale&nego z ubezpieczenia spo#ecznego lub nie otrzyma# $wiadcze% pieni!&nych
przys#uguj"cych mu z tytu#u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

§ 292. W post!powaniu odwo#awczym prokurator bierze udzia# w sprawach, które toczy#y si! przed
s"dem I instancji z jego udzia#em, chyba &e udzia# ten jest niecelowy.

§ 293. Kasacj! od orzeczenia s"du drugiej instancji sporz"dza i wnosi w#a$ciwy prokurator okr!gowy
lub apelacyjny, przedstawiaj"c bezzw#ocznie akta sprawy Prokuraturze Generalnej.

Dzia# IX

Udzia# prokuratora w post!powaniu administracyjnym i w post!powaniu przed s"dami administracyjnymi

§ 294. 1. Prokurator bierze udzia# w post!powaniu administracyjnym lub w innych post!powaniach, w


których ustawa przewiduje jego udzia#, je&eli wymaga tego ochrona praworz"dno$ci, w szczególno$ci gdy
naruszenie prawa lub bezczynno$' organu narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prokurator mo&e odmówi' stronie post!powania administracyjnego podj!cia czynno$ci, je&eli
s#u&" jej $rodki odwo#awcze lub skarga do s"du administracyjnego albo wniosek o wznowienie
post!powania b"d( o stwierdzenie niewa&no$ci decyzji.
3. Przepis ust. 2 stosuje si! odpowiednio, gdy w#a$ciwy organ nadzoru podj"# z urz!du czynno$ci w
celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
4. W przypadku gdy w sprawie mo&na skierowa' zarówno skarg! do wojewódzkiego s"du
administracyjnego, jak i sprzeciw, prokurator dokonuje wyboru $rodka prawnego na podstawie oceny
ca#okszta#tu sprawy, maj"c zw#aszcza na uwadze szybkie i skuteczne jej za#atwienie.

§ 295. Sprawy, o których mowa w § 285 ust. 1, nale&" do w#a$ciwo$ci prokuratora rejonowego lub
okr!gowego, w którego okr!gu dzia#ania wszcz!to lub powinno by' wszcz!te post!powanie, je&eli
przepisy szczególne nie stanowi" inaczej.

§ 296. 1. Prokurator kieruje drog" s#u&bow" do Prokuratora Generalnego wnioski z uzasadnieniem


wraz z aktami sprawy, gdy zachodzi potrzeba:
1) wniesienia przez Prokuratora Generalnego sprzeciwu od decyzji naczelnego organu administracji
publicznej;
2) wyst"pienia Prokuratora Generalnego do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporz"dzenia
wojewody;
3) wyst"pienia Prokuratora Generalnego do Naczelnego S"du Administracyjnego z wnioskiem o
podj!cie uchwa#y maj"cej na celu wyja$nienie przepisów prawnych, których stosowanie wywo#a#o
rozbie&no$ci w orzecznictwie s"dów administracyjnych.
2. Prokurator kieruje drog" s#u&bow", za po$rednictwem Prokuratury Generalnej sprzeciw do ministra
jako organu wy&szego stopnia w stosunku do organu, który wyda# zaskar&on" sprzeciwem decyzj!, oraz
skarg! do wojewódzkiego s"du administracyjnego na decyzj! ministra, a ponadto przedstawia t" drog"
Prokuraturze Generalnej kopi! skargi kasacyjnej do Naczelnego S"du Administracyjnego od orzeczenia

49
wojewódzkiego s"du administracyjnego w sprawie ze skargi na decyzj! naczelnego organu administracji
publicznej.

§ 297. 1. Prokurator apelacyjny lub okr!gowy w mie$cie stanowi"cym siedzib! wojewódzkiego s"du
administracyjnego zapewnia udzia# prokuratora w posiedzeniach tego s"du w sprawach, w których
prokurator bra# udzia# w post!powaniu administracyjnym, wniós# skarg! albo zg#osi# udzia# w post!powaniu
przed tym s"dem.
2. Prokurator, który wniós# skarg! do wojewódzkiego s"du administracyjnego lub zg#osi# udzia# w
post!powaniu przed tym s"dem, przekazuje niezw#ocznie drog" s#u&bow" akta podr!czne prokuratorowi
apelacyjnemu lub okr!gowemu w#a$ciwemu do zapewnienia udzia#u prokuratora w posiedzeniu s"du,
chyba &e zamierza sam wzi"' udzia# w tym posiedzeniu.

§ 298. 1. Udzia# prokuratora w posiedzeniu Naczelnego S"du Administracyjnego, z zastrze&eniem


ust. 3 i art. 265 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post!powaniu przed s"dami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z pó(n. zm.14)), zapewnia prokurator apelacyjny w#a$ciwy ze wzgl!du na
siedzib! wojewódzkiego s"du administracyjnego, który wyda# zaskar&one orzeczenie, je&eli prokurator
bra# udzia# w post!powaniu przed s"dem pierwszej instancji lub wniós# skarg! kasacyjn" albo uzna# swój
udzia# za potrzebny. W uzasadnionych przypadkach prokurator apelacyjny mo&e zwróci' si! do
Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie o zapewnienie udzia#u prokuratora w posiedzeniu Naczelnego
S"du Administracyjnego w konkretnej sprawie.
2. Departament Post!powania S"dowego Prokuratury Generalnej zapewnia udzia# prokuratora w
posiedzeniu Naczelnego S"du Administracyjnego w sk#adzie siedmiu s!dziów, a tak&e w sprawie, w której
skarg! kasacyjn" wniós# prokurator wykonuj"cy czynno$ci s#u&bowe w Prokuraturze Generalnej.
3. Prokurator apelacyjny mo&e wyst"pi' do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o zapewnienie
udzia#u prokuratora w posiedzeniu Naczelnego S"du Administracyjnego w konkretnej sprawie, ze wzgl!du
na jej szczególn" zawi#o$'.

§ 299. Czynno$ci dowodowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, prokurator przeprowadza tylko
wtedy, gdy dowody zebrane w toku post!powania administracyjnego lub zawarte w aktach post!powania
karnego s" niewystarczaj"ce do oceny naruszenia prawa przez organ administracji.

§ 300. Przewidzian" w ustawach szczególnych zgod! na dokonanie czynno$ci kontrolnych


prokurator wydaje w formie postanowienia. Przepis § 130 (134) stosuje si! odpowiednio.

Dzia# X

Tryb dzia#a% podejmowanych przez prokuratora w celu zapobie&enia naruszeniom prawa

§ 301. )rodki zapobiegaj"ce pope#nianiu przest!pstw prokurator podejmuje bezpo$rednio po


ustaleniu okoliczno$ci uzasadniaj"cych ich stosowanie, niezale&nie od stopnia zaawansowania
post!powania przygotowawczego.

§ 302. 1. Przekazanie na podstawie art. 18 § 2 kpk w#a$ciwemu organowi sprawy, w której


odmówiono wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia albo post!powanie umorzono, powinno nast"pi' w
szczególno$ci, gdy zachodzi potrzeba podj!cia przez obowi"zane organy przewidzianych prawem
$rodków zmierzaj"cych mi!dzy innymi do:
1) ochrony $rodowiska naturalnego;
2) wyci"gni!cia konsekwencji w stosunku do pracownika naruszaj"cego obowi"zki s#u&bowe;
3) poci"gni!cia pracownika winnego powstania szkody do odpowiedzialno$ci materialnej;
4) przeciwdzia#ania demoralizacji nieletniego;
5) zobowi"zania osoby uzale&nionej do poddania si! leczeniu odwykowemu.
2. Je&eli ustawa uzale&nia wszcz!cie przez w#a$ciwy organ post!powania, o którym mowa w ust. 1,
od z#o&enia wniosku, prokurator przekazuj"c spraw! sk#ada wniosek lub zwraca si! do uprawnionego
organu o jego z#o&enie, wnosz"c jednocze$nie o poinformowanie go o sposobie za#atwienia sprawy.

50
§ 303. W ramach wspó#dzia#ania w zapobieganiu przest!pczo$ci i innym naruszeniom prawa z
organami pa%stwowymi, pa%stwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorz"du terytorialnego i
organizacjami spo#ecznymi, prokurator:
1) z w#asnej inicjatywy sk#ada organom samorz"dowym informacj! o stanie przest!pczo$ci i stanie
przestrzeganie prawa, a w razie potrzeby przedstawia wnioski o wydanie przepisów porz"dkowych:
na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz"dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z pó(n. zm.15));
2) uczestniczy w pracach komisji bezpiecze%stwa i porz"dku na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz"dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pó(n. zm.16));
3) kieruje z w#asnej inicjatywy do innych organów pa%stwowych i organizacji spo#ecznych informacje o
stanie zagro&enia przest!pczo$ci" i innymi naruszeniami prawa wraz z odpowiednimi wnioskami;
4) podejmuje inne dzia#ania zmierzaj"ce do tworzenia prawnych i organizacyjnych warunków
przeciwdzia#ania naruszeniom prawa.

Dzia# XI

Skargi i wnioski

§ 304. Wp#ywaj"ce do prokuratury skargi i wnioski, o których mowa w art. 227 i 241 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks post!powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó(n.
zm.17)) podlegaj" za#atwieniu zgodnie z przepisami dzia#u VIII tego kodeksu oraz rozporz"dzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46).

§ 305. Skarg! na czynno$ci lub zachowanie prokuratora lub innego pracownika prokuratury
rozpatruje jego prze#o&ony.

§ 306. Pisma o charakterze procesowym dotycz"ce zakresu dzia#ania prokuratora w post!powaniu


karnym w konkretnej sprawie za#atwia si! w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach tego
post!powania; pism tych nie nale&y traktowa' jako skarg.

§ 307. Je&eli pismo lub zg#oszenie ustne, podlegaj"ce rozpoznaniu w trybie okre$lonego
post!powania, zawiera tak&e zarzuty dotycz"ce niedope#nienia obowi"zków, przekroczenia uprawnie% lub
uchybienia godno$ci urz!du przez prokuratora lub innego pracownika prokuratury, w tej cz!$ci nale&y
traktowa' je jako skarg!, do której za#atwienia jest w#a$ciwy prokurator prze#o&ony.

§ 308. Skarg! na dzia#alno$' prokuratury, zawieraj"c" tak&e zarzuty odnosz"ce si! do dzia#alno$ci
innych organów, prokurator rozpoznaje w zakresie swojej w#a$ciwo$ci i niezw#ocznie przekazuje odpis
skargi w#a$ciwemu organowi.

§ 309. Z#o&on" ustnie skarg! na dzia#alno$' prokuratury przyjmuje si! do protoko#u. Skarg! na inne
organy przyjmuje si! do protoko#u tylko wtedy, gdy okoliczno$ci sprawy uzasadniaj" podj!cie przez
prokuratora czynno$ci w okre$lonym trybie. W pozosta#ych przypadkach informuje si! skar&"cego, jaki
organ jest w#a$ciwy do rozpatrzenia skargi lub o przys#uguj"cych mu $rodkach prawnych.

§ 310. Wielokrotnie ponawiane skargi w sprawach ju& wyja$nionych w ca#o$ci, niezawieraj"ce


nowych okoliczno$ci, mog" by' pozostawione bez biegu; nale&y o tym powiadomi' skar&"cego
informuj"c, &e podtrzymuje si! zaj!te uprzednio stanowisko i &e niewykazanie w kolejnych skargach
nowych okoliczno$ci spowoduje pozostawienie ich bez biegu.

Dzia# XII

Przepisy ko%cowe

51
§ 311. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 27 sierpnia 2007 r. - Regulamin
wewn!trznego urz!dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz.
1189).

§ 312. Rozporz"dzenie wchodzi w &ycie z dniem og#oszenia.

Minister Sprawiedliwo$ci

______
1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr
240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z
2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50,
poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz.
2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181,
Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz.
118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz.
1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr
89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz.
2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r.
Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z
2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz.
1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.
1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
8)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64,
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz.
1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz.
2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz.
1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648 oraz z
2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850 i Nr 124, poz. 859.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542,
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz.
1600 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.
10)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz.
1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz.
889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 123,
poz. 849.
11)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475,
z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz.
1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818.

52
12)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27,
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz.
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr
34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz.
92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz.
270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr
133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr
123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr
74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr
219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr
109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228,
poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891,
Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr
210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr
86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr
267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379,
Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz.
794, Nr 121, poz. 831 i Nr 123, poz. 849.
13)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz.
464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz.
646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz.
1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz.
271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz.
733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr
96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr
157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr
80, poz. 538 i Nr 82, poz. 557.
14)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94,
poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr
208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221,
poz.1650.
15)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.
16)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i Nr 173, poz. 1218.
17)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524.

53
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo%ci jest wykonaniem delegacji


zawartej w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z
2008 r. Nr 7, poz. 39).
Projekt rozporz"dzenia ma na celu dostosowanie tre%ci Regulaminu
wewn$trznego urz$dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
zwanego dalej „Regulaminem”, do zmian wprowadzanych w ustawie o
prokuraturze oraz w Kodeksie post$powania karnego.
Regulamin z dnia 27 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1189) nie
spe!nia za!o#e& wynikaj"cych z dokonania modelowych zmian w ustroju
prokuratury. Przewodnim motywem tych zmian oraz najwa#niejszym celem tego#
projektu jest rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwo%ci i Prokuratora
Generalnego (zmiana art. 1 ust. 2 ustawy o prokuraturze) oraz wprowadzenie zmian
ustrojowych w prokuraturze.
Odnosz"c si$ generalnie do zakresu projektowanego rozporz"dzenia
wskaza' nale#y, #e dokonane zmiany, zw!aszcza te o charakterze ustrojowym,
wymaga!y zamieszczenia w Regulaminie przepisów dotycz"cych struktury i
zakresu kompetencji poszczególnych departamentów Prokuratury Generalnej, a
tak#e zmian dotycz"cych struktury i zakresu zada& podleg!ych jej jednostek
organizacyjnych szczebla apelacyjnego, okr$gowego i rejonowego.
Projekt przedmiotowego rozporz"dzenia ma charakter adaptacyjny i
okre%la na nowo m. in.:
- wewn$trzn" struktur$ i zadania Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych
oraz pozosta!ych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
- organizacj$ pracy i sposób kierowania prac",
- formy i tryb sprawowania nadzoru s!u#bowego, w tym poprzez wizytacje i
lustracje,
- tryb za!atwiania spraw osobowych,
- organizacj$ pracy organów kolegialnych,
- szczegó!owy porz"dek wykonywania przez prokuratora czynno%ci w sprawach
karnych.
Nowela do ustawy o prokuraturze dostosowuje bowiem upowa#nienia
zawarte w art. 18 tej ustawy, do wymaga& ustawy zasadniczej.

54
Przepisy rozdzia!u 1 „Wewn$trzna organizacja powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury”, zamieszczone w Dziale II „Organizacja
prokuratury”, okre%laj" wewn$trzn" struktur$ powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury wszystkich szczebli.
Przyj$ta dotychczas struktura Biura do Spraw Przest$pczo%ci
Zorganizowanej Prokuratury Krajowej (11 wydzia!ów zamiejscowych i 3 zespo!y
w Prokuraturze Krajowej) rzutuj"ca na struktur$ prokuratury apelacyjnej (i
zniesienie Wydzia!u do Spraw Przest$pczo%ci Zorganizowanej i Wydzia!u Nadzoru
nad Post$powaniem Przygotowawczym) oraz prokuratury okr$gowej (zniesienie
Wydzia!u do Spraw Przest$pczo%ci Zorganizowanej i Wydzia!u Post$powania
Przygotowawczego oraz mo#liwo%' utworzenia Wydzia!u do Spraw Przest$pczo%ci
Gospodarczej) musia!a ulec modyfikacji.
St"d te# projekt zak!ada zmian$ organizacji funkcjonowania struktur do
spraw przest$pczo%ci zorganizowanej. W my%l § 23 pkt 5 Regulaminu w
prokuraturach apelacyjnych tworzy si$ Wydzia!y do Spraw Przest$pczo%ci
Zorganizowanej i Korupcji. Dla wzmocnienia i podkre%lenia roli szczebla apelacji
przywraca si$ tak#e Wydzia!y Nadzoru nad Post$powaniem Przygotowawczym.
Ponadto do struktury prokuratury okr$gowej powraca Wydzia! Post$powania
Przygotowawczego (projektowany § 30). Podstawowe zadania wymienionych
wydzia!ów okre%laj" przepisy § 25, § 28, § 32 projektu. Mi$dzy innymi do takich
zada& w prokuraturze apelacyjnej b$dzie ponownie nale#a!o kszta!towania praktyki
prokuratorskiej w zakresie post$powania przygotowawczego i s"dowego.
Istotna, z punktu widzenia prawid!owej organizacji pracy, jest regulacja
projektowana w § 37. Mianowicie, w prokuraturach okr$gowych, w których nie
utworzono Wydzia!u V (ledczego lub Wydzia!u VI do Spraw Przest$pczo%ci
Gospodarczej, zadania w zakresie prowadzenia %ledztw i wyst$powania w tych
sprawach przed s"dem I instancji, realizuje si$ w Wydziale II Post$powania
Przygotowawczego.
Równocze%nie, zachowuj"c zasad$ samodzielno%ci prokuratora przy
wykonywaniu czynno%ci s!u#bowych, w rozdziale 2 „Organizacja pracy i sposób
kierowania prac"” w § 50 Regulaminu normuje si$ sposób post$powania w razie
zmiany lub uchylenia przez prokuratora bezpo%rednio prze!o#onego decyzji
prokuratora podleg!ego w tym kierunku, #e wówczas prokurator podleg!y
przygotowuje projekt nowej decyzji zgodnie z pisemnymi wytycznymi prokuratora
bezpo%rednio prze!o#onego.
Natomiast w § 64 Regulaminu podkre%la si$, i# w celu realizacji zada&
s!u#bowych kierownicy jednostek mog" wydawa' zarz"dzenia, wytyczne i
polecenia s!u#bowe.
Formy i tryb sprawowania nadzoru s!u#bowego ulega modyfikacji w celu
zapewnienia zw!aszcza nale#ytego nadzoru nad czynno%ciami asesora. Aprobacie

55
podlega' b$d" postanowienia o zawieszeniu post$powania, postanowienia
ko&cz"ce post$powanie przygotowawcze, akty oskar#enia oraz %rodki odwo!awcze
sporz"dzone przez asesora (projektowany § 72).
Mi$dzy innymi wzmocnieniu pozycji szczebla apelacji s!u#" korekty
wprowadzone w oddziale 4 „Wizytacja i lustracja”. Maj" one jednak na celu
dok!adne okre%lenie sposobu przeprowadzania kontroli wraz ze wskazaniem zada&
osób przeprowadzaj"cych czynno%ci kontrolne i uporz"dkowanie sytuacji zespo!ów
wizytacyjnych (projektowany § 82).
Powy#szemu za!o#eniu towarzyszy zmiana dokonana w § 84 Regulaminu,
która polega na tym, #e w wypadku stwierdzenia oczywi%cie ra#"cych uchybie&, a
tak#e uzyskania niezadowalaj"cej oceny pracy jednostki przeprowadza si$, po
up!ywie wyznaczonego terminu, sprawdzenie prawid!owo%ci wykonania zalece&
powizytacyjnych.
Sens zmian w oddziale 5 „Sprawy osobowe” sprowadza si$ do nowego
uj$cia § 93 ust. 2 Regulaminu polegaj"cego na tym, #e to prokurator apelacyjny
powo!uje prokuratorów do pe!nienia funkcji w prokuraturach apelacyjnych,
okr$gowych i rejonowych na podstawie odr$bnych przepisów.
Zmiany w rozdziale 3 „Organizacja pracy organów kolegialnych”
podyktowane s" konieczno%ci" dostosowania istniej"cych rozwi"za& w tym
zakresie do ustawy o prokuraturze
Projekt Regulaminu w Dziale III „Post$powanie przygotowawcze” - w
stosunku do obowi"zuj"cego - skorelowany jest równie# z wymogami obecnego
Kodeksu post$powania karnego.
Pewn" istot$ tych zmian oddaje zmieniony § 120 Regulaminu, zgodnie z
którym prokurator powinien zapewni' niezw!oczne uzyskiwanie bie#"cych
informacji od Policji o najpowa#niejszych zdarzeniach, z którymi jest zwi"zane
uzasadnione podejrzenie zaistnienia przest$pstwa, z uwagi na ich rodzaj, charakter,
skutki i spo!eczne oddzia!ywanie.
W ten sposób przepis ten bezpo%rednio nawi"zuje do tre%ci § 75
stanowi"cego, #e o wszcz$ciu %ledztwa oraz istotnych dla biegu post$powania
czynno%ciach i zdarzeniach w toku %ledztwa, w sprawach szczególnej wagi, ze
wzgl$du na ich rodzaj, charakter, skutki lub spo!eczne oddzia!ywanie, prokurator
jest obowi"zany bezzw!ocznie informowa' prokuratora nadrz$dnego. Natomiast z
w!asnej inicjatywy prokurator powinien informowa' prokuratora nadrz$dnego w
sprawach zawi!ych, zw!aszcza gdy sprawa wymaga konsultacji.
Z kolei w § 197 Regulaminu reguluje si$ precyzyjnie problematyk$
zwi"zan" z tzw. umorzeniem rejestrowym. Mianowicie, po otrzymaniu za#alenia o
umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przest$pstw prokurator, nie
dostrzegaj"c mo#liwo%ci przychylenia si$ do tego za#alenia, niezw!ocznie przesy!a
je wraz z aktami s"dowi w!a%ciwemu do rozpoznania sprawy. W wypadku

56
przychylenia si$ do za#alenia na przedmiotowe postanowienie prokurator wszczyna
lub wydaje polecenie wszcz$cia i przeprowadzenia post$powania
przygotowawczego. Natomiast po otrzymaniu za#alenia na zarz"dzenie o
nieprzyj$ciu %rodka odwo!awczego z!o#onego na postanowienie o umorzeniu
dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przest$pstw, prokurator nie dostrzegaj"c
mo#liwo%ci przychylenia si$ do tego za#alenia, przesy!a je wraz z aktami s"dowi
w!a%ciwemu do rozpoznania sprawy.
Korekty dokonano tak#e w § 270, poprzez uchylenie dotychczasowego ust.
3. Obowi"zuj"cy § 261 ust. 3 zdanie pierwsze jest bowiem sprzeczny z art. 530 § 2
i 3 k.p.k. oraz art. 93 § 2 k.p.k., albowiem o dopuszczalno%ci kasacji decyduje
prezes s"du, a nie s"d.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Projektowane rozporz"dzenie b$dzie oddzia!ywa!o na jednostki


prokuratury, które b$d" musia!y dostosowa' swoje funkcjonowanie do wymogów
zmienionych regulacji w ustawie o prokuraturze i w Kodeksie post$powania
karnego.

Wej%cie w #ycie rozporz"dzenia nie spowoduje negatywnych skutków dla


bud#etu Pa&stwa oraz nie wp!ynie na bud#et samorz"dów terytorialnych, na rynek
pracy, na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', funkcjonowanie
przedsi$biorstw oraz sytuacj$ i rozwój regionalny.
Materia projektowanego rozporz"dzenia le#y poza zakresem spraw
regulowanych przez prawo Unii Europejskiej.

4/06/em

57
Projekt

ZARZ!DZENIE MINISTRA
SPRAWIEDLIWO"CI

z dnia .......................

w sprawie organizacji i zakresu dzia$ania sekretariatów oraz innych dzia$ów administracji


wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poy. 39 i Nr ...., poz. ....) zarz"dza si!, co nast!puje:

CZ,)- I

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA+ANIA SEKRETARIATÓW

Rozdzia# 1 Przepisy ogólne

§ 1. 1. W ka&dej wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury dzia#a sekretariat do wykonywania


prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach za#atwianych przez prokuratorów w ramach ich
ustawowych kompetencji.
2. Sekretariat w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynno$ci formalno-prawne i
czynno$ci administracyjne przewidziane w ustawach, je&eli do ich wykonania nie jest uprawniony
wy#"cznie prokurator.

§ 2. Czynno$ci przewidziane w § 1 wykonuj" wyznaczeni pracownicy sekretariatu, b"d( zajmuj"cy


samodzielne stanowiska pracy zwani dalej pracownikami.

§ 3. Kontrol! biurowo$ci w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, w wojskowych prokuraturach


okr!gowych i wojskowych prokuraturach garnizonowych wykonuj" kierownicy sekretariatów tych
prokuratur.

§ 4. Organizacj! ochrony informacji niejawnych oraz organizacj! i funkcjonowanie kancelarii tajnych


reguluj" przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity z
2005 r. Nr 196, poz. 1631 z pó(n. zm.), a tak&e wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
2

Rozdzia$ 2

Organizacja sekretariatów

§ 5. W Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, wojskowych prokuraturach okr!gowych i w wojskowych


prokuraturach garnizonowych mog" by' tworzone sekretariaty w oddzia#ach, wydzia#ach lub w dzia#ach,
je&eli do wykonywania w nich czynno$ci kancelaryjno-biurowych i pomocniczych uzasadnione jest
zatrudnienie nie mniej ni& dwóch pracowników sekretariatu.

§ 6. W sk#ad sekretariatów, o jakich mowa w § 1 wchodz": archiwum zak#adowe oraz biblioteka, a


ponadto mog" wchodzi': biuro podawcze, hala maszyn.

§ 7. 1. Kierownik sekretariatu Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz pozostali pracownicy


sekretariatu w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej podlegaj" Szefowi Oddzia#u Prezydialnego, a w
wojskowej prokuraturze okr!gowej i wojskowej prokuraturze garnizonowej kierownicy sekretariatów i
pozostali pracownicy podlegaj" odpowiednio wojskowemu prokuratorowi okr!gowemu i wojskowemu
prokuratorowi garnizonowemu.
2. Je&eli utworzono sekretariaty w oddzia#ach, wydzia#ach lub samodzielnych dzia#ach, podlegaj"
one - w zakresie obs#ugi administracyjnej spraw prowadzonych w wydziale lub dziale - naczelnikom
wydzia#ów lub kierownikom dzia#ów, a w pozosta#ym zakresie podlegaj" osobom okre$lonym w ust. 1.

§8. 1. Kierownik sekretariatu odpowiada przed swoim prze#o&onym za sprawn" organizacj! pracy
podleg#ych mu pracowników.
2. Kierownik sekretariatu kieruje ca#o$ci" prac sekretariatu prokuratury, sprawuje nadzór nad
prawid#owo$ci" i terminowo$ci" ich wykonywania, jest zwierzchnikiem zatrudnionych w nim pracowników
i zgodnie z zarz"dzeniem o podziale czynno$ci przys#uguj" mu uprawnienia prze#o&onego.

Rozdzia$ 3

Zakres dzia$ania

sekretariatów

§ 9. 1. Zadaniem sekretariatu jest wykonywanie czynno$ci biurowych i pomocniczych zgodnie z


przepisami ustaw oraz innymi przepisami prawa, a tak&e zarz"dzeniami i poleceniami Prokuratora
Generalnego oraz Naczelnego Prokuratora Wojskowego i prokuratorów prze#o&onych.
2. Pracownicy sekretariatu zobowi"zani s" do wykonywania powierzonych im zada% terminowo,
sumiennie i starannie, wykazywania &yczliwo$ci i bezstronno$ci wobec obywateli, przestrzegania
tajemnicy pa%stwowej i s#u&bowej, a tak&e dba#o$ci o kultur! urz!dowania.

§ 10. W szczególno$ci do zada% sekretariatu nale&y:


1) zapewnienie sprawnego obiegu wp#ywaj"cych i sporz"dzanych w prokuraturze dokumentów
procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
2) prowadzenie repertoriów, rejestrów, wykazów kontrolnych i innych niezb!dnych urz"dze%
ewidencyjnych oraz wpisywanie w nich aktualnych danych dotycz"cych biegu spraw i sposobu ich
merytorycznego zako%czenia,
3) prowadzenie korespondencji, sporz"dzanie projektów pism i dokumentów z zakresu administracji
kierownika jednostki,
4) prowadzenie terminarzy zapewniaj"cych podejmowanie przez prokuratorów decyzji procesowych lub
innych czynno$ci w terminach przewidzianych prawem lub wskazanych przez prokuratorów,
5) informowanie stron procesowych i ich pe#nomocników o biegu spraw zawis#ych w prokuraturze w
zakresie przewidzianym przepisami prawa lub wskazanym przez prokuratorów,
6) protoko#owanie czynno$ci procesowych wykonywanych przez prokuratorów,
7) wykonywanie czynno$ci biurowych i technicznych w toku opracowywania dokumentów,
8) udost!pnianie akt spraw, umo&liwianie sporz"dzenia z nich odpisów i kserokopii oraz sporz"dzanie i
wydawanie - za zgod" prokuratora prowadz"cego post!powanie przygotowawcze - odp#atnie
uwierzytelnionych odpisów dokumentów lub kserokopii,
3

9) porz"dkowanie materia#u aktowego, zszywanie akt g#ównych i nadzoru zako%czonych post!powa%, z


uwzgl!dnieniem wymogów w zakresie za#"czania materia#ów do w#a$ciwych akt, ich numerowanie i
umieszczanie odpowiednich adnotacji na aktach,
10) prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych, przyjmowanie ich i przechowywanie w prokuraturze
oraz przekazywanie, zgodnie z decyzj" prokuratora, do dyspozycji w#a$ciwych organów i
uprawnionych osób,
11) wykonywanie czynno$ci zwi"zanych z zadaniami wynikaj"cymi z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie
Informatycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 z pó(n. zm.),
12) wykonywanie zada% zwi"zanych z przekazywaniem i uzyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru
Karnego, w tym informacji o osobie i o podmiocie zbiorowym,
13) wykonywanie czynno$ci zwi"zanych z wdro&eniem i obs#ug" systemu informatycznego Naczelnej
Prokuratury Wojskowej ProkStat.,
14) przygotowywanie okresowych sprawozda% statystycznych oraz w oparciu o wynikaj"ce z nich dane -
projektów innych informacji o wynikach dzia#alno$ci prokuratury,
15) wype#nianie formularzy sprawozdawczych dla potrzeb statystyki oraz innych formularzy
przeznaczonych do przekazywania informacji (ród#owych dla systemów informatycznych w formie
elektronicznej,
16) wykonywanie czynno$ci zwi"zanych z archiwizowaniem akt, prowadzenie archiwum zak#adowego,
sporz"dzanie dokumentacji zwi"zanej z przekazywaniem akt do archiwum wojskowego oraz
przygotowywanie wniosków o zezwolenie na zniszczenie akt i materia#ów niearchiwalnych po
up#ywie okresu ich przechowywania w prokuraturze,
17) wykonywanie czynno$ci zwi"zanych z zapewnieniem niezb!dnych w pracy prokuratury materia#ów
pi$miennych, druków, repertoriów, rejestrów i formularzy urz!dowych oraz sprawdzanie, czy s" one
zgodne z obowi"zuj"cymi wykazami i wzorami,
18) wykonywanie innych czynno$ci na polecenie kierownika jednostki lub uprawnionego prokuratora.

§ 11. 1. Pracownicy wykonuj" zadania zgodnie z podzia#em czynno$ci, okre$lonym w rozkazie


organizacyjnym kierownika jednostki. Projekt tego rozkazu sporz"dza kierownik sekretariatu prokuratury
i przedstawia kierownikowi jednostki.
2. W rozkazie organizacyjnym wymienia si! uprawnienia poszczególnych pracowników sekretariatu
do podpisywania korespondencji wychodz"cej z prokuratury oraz zakres udzielania przez nich informacji
stronom procesowym o sprawach zawis#ych w prokuraturze.
3. Na pracownikach spoczywa obowi"zek niezw#ocznego wykonywania zarz"dze% i polece%
prokuratora wydanych na pi$mie oraz umieszczania pod tekstem takiej decyzji zapisu "wykonano",
opatrzonego imienn" piecz"tk" lub czytelnym podpisem pracownika i dat".

Rozdzia$ 4

Czynno%ci sekretariatu w sprawach karnych i o wykroczenia

§12. 1. Przegl"danie akt sprawy w toku post!powania przygotowawczego, sporz"dzanie z nich


odpisów i kserokopii przez osoby uprawnione (art. 156 § 5 Kodeksu post!powania karnego zwanego
dalej k.p.k.) odbywa si! w sekretariatach, za zgod" prokuratora, pod kontrol" wyznaczonego
pracownika, przy czym informacj! o skorzystaniu z wymienionych w tym przepisie uprawnie%, w
okre$lonym czasie i przez wskazane osoby, pracownik ten odnotowuje w aktach nadzoru.
2. Przed udost!pnieniem akt sprawy do wgl"du nale&y sprawdzi' to&samo$' osoby uprawnionej.
3. Przepisy ust.1 i 2 stosuje si! odpowiednio w odniesieniu do przegl"dania akt spraw o
wykroczenia.

§ 13. 1. Po wydaniu przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub przes#uchaniu


podejrzanego sekretariat - wykonuj"c zarz"dzenie prokuratora - zwraca si! niezw#ocznie z zapytaniem
do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o podejrzanym.
2. Zapytanie, o którym mowa w ust. 1, sekretariat kieruje równie& wówczas, gdy w zako%czonym
$ledztwie lub dochodzeniu oraz w post!powaniu w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez
*andarmeri! Wojskow" Policj! lub inny organ uprawniony do prowadzenia post!powania, brak jest
danych dotycz"cych karalno$ci podejrzanego, a z przekazanych prokuratorowi akt sprawy nie wynika, &e
takich danych za&"dano.
4

§14. 1. Przed skierowaniem sprawy do s"du z aktem oskar&enia, z wnioskiem o warunkowe


umorzenie post!powania karnego lub umorzenie post!powania i zastosowanie $rodka
zabezpieczaj"cego, b"d( przed skierowaniem wniosku o ukaranie w sprawach o wykroczenia lub
wniosku o wymierzenie kary w post!powaniu dyscyplinarnym, sporz"dza si! zestawienie op#at i innych
wydatków poniesionych w post!powaniu, którego orygina# za#"cza si! do akt g#ównych, a jego
kserokopi! do akt nadzoru, sprawdzaj"c przy tym, czy do akt g#ównych do#"czone zosta#y wszystkie
dokumenty dotycz"ce kosztów.
2. Dokumenty dotycz"ce op#at i wydatków otrzymane po skierowaniu akt sprawy do s"du przesy#a
si! s"dowi w $lad za spraw" po zatwierdzeniu wynikaj"cych z nich nale&no$ci przez prokuratora i po
uregulowaniu tych nale&no$ci.

§ 15. Wysy#aj"c do s"du akta sprawy, w wypadkach okre$lonych w § 14 ust. 1, sekretariat wykonuje
czynno$ci polegaj"ce na ustaleniu, czy:
1) sporz"dzono odpowiedni" liczb! odpisów aktu oskar&enia wraz ze sk#adanymi z nim wnioskami,
odpisów wniosku o warunkowe umorzenie post!powania karnego oraz wniosku o umorzenie
post!powania i zastosowanie $rodka zabezpieczaj"cego, wniosku o ukaranie w sprawach o
wykroczenia i wniosku o wymierzenie kary w post!powaniu dyscyplinarnym,
2) wys#ano zawiadomienie o skierowaniu aktu oskar&enia i o tre$ci art. 335 i art. 387 k.p.k. oraz
wniosków wymienionych w pkt 1 do oskar&onego ( obwinionego) i jego obro%cy oraz ujawnionego w
toku post!powania pokrzywdzonego i jego pe#nomocnika wraz z pouczeniem, o którym mowa w art.
334 § 2 k.p.k. a tak&e w art. 26 § 1 kodeksu post!powania w sprawach o wykroczenia zwanego dalej
k.p.s.w., a nadto do osoby lub instytucji, która z#o&y#a zawiadomienie o przest!pstwie, a tak&e do
osoby, której mowa w art. 54 § 2 k.p.s.w. oraz w sytuacji okre$lonej w art.56a k.p.s.w.
3) prokurator wyda# postanowienie w odniesieniu do wszystkich dowodów rzeczowych w sprawie,
4) zawiadomiono o uko%czeniu post!powania przygotowawczego tocz"cego si! z urz!du przeciwko
osobom, o których mowa w art. 21 § 1 k.p.k. - prze#o&onych tych osób.

§ 16. W sprawach, w których prokurator kieruje spraw! do instytucji lub osoby godnej zaufania w
celu przeprowadzenia post!powania mediacyjnego, sekretariat:
1) wpisuje spraw! do wykazu kontrolnego "Pm" - dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej
zaufania w celu przeprowadzenia takiego post!powania,
2) odnotowuje dat! wydania przez prokuratora postanowienia o skierowaniu sprawy do instytucji lub
osoby, o których mowa w pkt 1, oraz termin zakre$lony przez prokuratora,
3) przekazuje - zgodnie z zarz"dzeniem prokuratora - akta sprawy lub materia#y tej instytucji lub osobie
godnej zaufania - za pokwitowaniem,
4) po zako%czeniu post!powania mediacyjnego odnotowuje dat! zwrotu akt sprawy lub materia#ów wraz
ze sprawozdaniem i za#"cza do akt zestawienie wydatków zwi"zanych z jego przeprowadzeniem oraz
dor!czeniem wezwa% i pism w tym post!powaniu.

§17. 1. W sprawach, w których $ledztwo lub dochodzenie zawieszono z uwagi na d#ugotrwa#"


przeszkod! uniemo&liwiaj"c" jego prowadzenie (art. 22 § 1 k.p.k.), sekretariat sprawdza, nie rzadziej ni&
raz na 6 miesi!cy, czy przyczyny zawieszenia nadal trwaj" w szczególno$ci - wykonuj"c zarz"dzenie
prokuratora - kieruje zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego i pismo do Centralnego Biura
Adresowego, a je&eli zarz"dzono poszukiwania podejrzanego, ustala, jaki jest stan tych poszukiwa%. W
sprawach tego wymagaj"cych zapytanie kieruje równie& do Stra&y Granicznej i innych odpowiednich
organów.
2. W sprawach, w których post!powanie zawieszono na podstawie art. 11 § 2 k.p.k., sekretariat -
wykonuj"c zarz"dzenie prokuratora - ustala dat! wydania orzeczenia i jego uprawomocnienia si! w
sprawie o inne przest!pstwo, o którym mowa w art. 11 § 1 k.p.k., a nast!pnie przedk#ada akta
zawieszonego post!powania prokuratorowi w czasie umo&liwiaj"cym podj!cie decyzji przed up#ywem 3
miesi!cy od daty uprawomocnienia si! wymienionego orzeczenia.
3. W sprawach, w których post!powanie umorzono na podstawie art. 11 § 1 k.p.k., sekretariat -
wykonuj"c zarz"dzenie prokuratora - ustala dat! uchylenia lub zmiany tre$ci prawomocnego wyroku,
orzeczonego w sprawie o inne przest!pstwo, o którym mowa w tym przepisie, a nast!pnie przedk#ada
akta umorzonego post!powania prokuratorowi celem podj!cia przez niego decyzji o nadaniu biegu
sprawie zgodnie z brzmieniem art. 11 § 3 k.p.k.
4. W post!powaniach, które zawieszono na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o
$wiadku koronnym (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 323), sekretariat - wykonuj"c zarz"dzenie prokuratora -
ustala dat! uprawomocnienia si! orzeczenia ko%cz"cego post!powanie przeciwko pozosta#ym
sprawcom i niezw#ocznie przedk#ada akta zawieszonego post!powania prokuratorowi.
5

5. W przypadku zawieszenia post!powania na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdzia#aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), sekretariat ustala dat! zako%czenia
leczenia, wykonuj"c nast!pnie czynno$ci wskazane w ust. 4.

Rozdzia$ 5

Czynno%ci sekretariatu w zwi&zku ze stosowaniem %rodków zapobiegawczych

§ 18. W przypadku zastosowania lub uchylenia przez prokuratora $rodka zapobiegawczego innego
ni& tymczasowe aresztowanie sekretariat - wykonuj"c jego zarz"dzenie - zawiadamia o tym osoby
wskazane w postanowieniu, a tak&e w#a$ciwy organ uprawniony do wykonywania tego $rodka lub
zobowi"zany do podejmowania dzia#a% w zwi"zku z jego stosowaniem.

§19. 1. W przypadku uchylenia przez prokuratora tymczasowego aresztowania lub zmiany tego
$rodka zapobiegawczego na inny sekretariat zawiadamia podmioty wskazane w art. 253 § 3 k.p.k.,
chyba &e pokrzywdzony zrezygnowa# z takiego uprawnienia.
2. O uchyleniu tymczasowego aresztowania sekretariat zawiadamia ponadto Krajowy Rejestr Karny.
3. Czynno$ci okre$lone w ust. 1 i 2 sekretariat realizuje zgodnie z zarz"dzeniem prokuratora.

§20. 1. Po sporz"dzeniu aktu oskar&enia sekretariat przesy#a niezw#ocznie dyrektorowi aresztu


$ledczego (zak#adu karnego) zawiadomienie o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji
s"du.
2. W przypadku gdy stosowano inny $rodek zapobiegawczy, po sporz"dzeniu aktu oskar&enia
sekretariat przesy#a niezw#ocznie zawiadomienia w#a$ciwym organom okre$lonym w § 18.

§21. Kopie zawiadomie% wymienionych w niniejszym rozdziale za#"cza si! do akt g#ównych i akt
nadzoru sprawy.

§ 22. Czynno$ci w sprawach, w których s"d zastosowa# tymczasowe aresztowanie, nale&y


wykonywa' w pierwszej kolejno$ci i niezw#ocznie.

CZ'"( II

BIUROWO"( W SPRAWACH

PROKURATORSKICH Rozdzia$ 1

Zasady ogólne

§ 23. Na pismach wp#ywaj"cych, sporz"dzanych w prokuraturze oraz wysy#anych do innych


organów i osób umieszcza si! sygnatur! akt sprawy, której one dotycz".

§ 24. Przekazywanie korespondencji mi!dzy komórkami organizacyjnymi tej samej prokuratury


odbywa si! na podstawie dekretacji przekazuj"cego, bez pism przewodnich.

§ 25. W pismach kierowanych do jednostek wojskowych nale&y oznaczy' adresata przez podanie
numeru jednostki wojskowej, albo jej jawnej nazwy i miejsca jej postoju.
§26. 1. Pisma w sprawach osób tymczasowo aresztowanych kierowane do s"dów, organów
prowadz"cych post!powanie przygotowawcze i Krajowego Rejestru Karnego oznacza si! napisem
"Areszt".
6

2. Pisma w sprawach nie cierpi"cych zw#oki oznacza si! napisem "Pilne", a w sprawach
terminowych - "Terminowe".

§ 27. 1. W pi$mie wysy#anym przez prokuratur! podaje si! nazw! prokuratury, sygnatur! akt
sprawy, dat! podpisania pisma, stanowisko s#u&bowe stopie% oraz imi! i nazwisko podpisuj"cego, je&eli
stanowi tak ustawa lub inny akt normatywny.
2. W nag#ówku pisma podaje si! - w miar! potrzeby - okre$lenie przedmiotu sprawy.
3. W odpowiedzi na otrzymane pismo powo#uje si! dat! i sygnatur! pisma, którego odpowied(
dotyczy.
4. Je&eli sprawa, której dotyczy pismo, pozostaje w ewidencji innego organu uprawnionego do
prowadzenia post!powa% nale&y równie& wskaza' numer sprawy w tej ewidencji.
5. Pod tekstem pisma, z lewej strony nale&y poda' liczb! za#"czników, je&eli si! je za#"cza. Na
oryginale i na kopii pisma nale&y ponadto umie$ci' inicja#y autora pisma oraz osoby sporz"dzaj"cej
maszynopis.

§ 28. 1. Piecz!' urz!dow" - okr"g#" - odciska si! mi!dzy innymi:


1) na postanowieniach prokuratora: o zastosowaniu $rodka zapobiegawczego, o uchyleniu
tymczasowego aresztowania i innych $rodków zapobiegawczych, o poszukiwaniu podejrzanego
listem go%czym i odwo#aniu listu go%czego, o zabezpieczeniu maj"tkowym, zatrzymaniu rzeczy i o
przeszukaniu, przyznaniu nale&no$ci $wiadkowi, bieg#ym itp.
2) na zarz"dzeniach prokuratora o wyra&eniu zgody na jednorazowe widzenie z osob" tymczasowo
aresztowan" nakazach doprowadzenia, wydania i zwolnienia osoby tymczasowo aresztowanej oraz
pi$mie dotycz"cym przekazania tymczasowo aresztowanych do dyspozycji s"du, przekazania
$cigania za granic! i na wniosku o zagraniczn" pomoc prawn" oraz na uwierzytelnionym dokumencie
wydawanym stronom procesowym i na pe#nomocnictwie udzielanym do wyst!powania przed s"dami
w sprawach w post!powaniu cywilnym i administracyjnym,
3) w sprawach osobowych - na legitymacji s#u&bowej, $wiadectwie pracy oraz innym dokumencie
dotycz"cym stosunku pracy.

2. O potrzebie odci$ni!cia piecz!ci urz!dowej okr"g#ej na innych dokumentach decyduje kierownik


jednostki.
3. W przypadku wydawania uwierzytelnionego odpisu dokumentu piecz!' urz!dow" okr"g#"
odciska' nale&y na ka&dej stronie uwierzytelnianego odpisu i po$wiadcza' zgodno$' tej strony z
orygina#em.
4. Odcisk piecz!ci urz!dowej okr"g#ej umieszcza si! na pi$mie uprzednio podpisanym przez osob!
upowa&nion" po lewej stronie podpisu.

§ 29. Pisma o cz!sto powtarzaj"cej si! tre$ci mog" by' sporz"dzane na formularzach w jednym
egzemplarzu. O wys#aniu takiego pisma czyni si! wzmiank! w aktach sprawy lub w pami!ci urz"dzenia
ewidencyjnego, w którym zarejestrowano spraw!.

Rozdzia$ 2

Przyjmowanie i wysy$anie korespondencji

§30. 1. Pracownicy otwieraj" wp#ywaj"ce do prokuratury przesy#ki urz!dowe, z wyj"tkiem przesy#ek


oznaczonych klauzul": ")ci$le tajne", "Tajne", "Poufne" i "Zastrze&one", a tak&e przesy#ek adresowanych
imiennie oraz z napisem "do r"k w#asnych".
2. O otwarciu przesy#ki urz!dowej adresowanej imiennie lub "do r"k w#asnych", przeznaczonej dla
osoby nieobecnej w pracy, decyduje kierownik jednostki.
3. Zasady post!powania z przesy#kami urz!dowymi oznaczonymi klauzul": ")ci$le tajne", "Tajne",
"Poufne" i "Zastrze&one" reguluj" przepisy okre$lone w § 4.
§31.1. Na ka&dym pi$mie wp#ywaj"cym do prokuratury umieszcza si! adnotacj! (prezentat!)
zawieraj"c" nazw! prokuratury, dat! otrzymania pisma i liczb! za#"czników.
2. Je&eli otwarcie przesy#ki jest wy#"czone z kompetencji sekretariatu, adnotacj!, o której mowa w
ust. 1, umieszcza si! na adresowanej stronie opakowania, nie naruszaj"c stempla pocztowego.
7

3. W przypadku korespondencji oznaczonej klauzul" tajno$ci adnotacj! (prezentat!) umieszcza si!


na zewn!trznej kopercie.
4. Na &"danie osoby sk#adaj"cej pismo pracownik sekretariatu wydaje pokwitowanie lub potwierdza
na kopii odbiór pisma, podaj"c dat! przyj!cia oraz odciska stempel z nazw" prokuratury i sk#ada czytelny
podpis.

§ 32. 1. Akta g#ówne i nadzoru spraw zarejestrowanych w repertoriach oraz akta s"dowe wpisuje si!
do ksi"&ki podr!cznej i dor!cza za pokwitowaniem w tym wykazie w#a$ciwym pracownikom.
2. Pisma i przesy#ki powinny by' dor!czone adresatowi w dniu ich wp#ywu, a najpó(n iej w
godzinach rannych dnia nast!pnego.

§33. 1. Przy pismach wp#ywaj"cych za po$rednictwem poczty koperty pozostawia si! tylko dla
udokumentowania zachowania terminu. Je&eli w kopercie przes#ano kilka pism (akt), kopert! do#"cza si!
do jednego z tych pism zaznaczaj"c na pozosta#ych pismach, gdzie znajduje si! ta koperta.
2. Prokurator prowadz"cy spraw! decyduje, czy koperta stanowi dowód maj"cy znaczenie dla
tocz"cego si! post!powania przygotowawczego i podlega w#"czeniu do akt sprawy.

§ 34. 1. Akta spraw, akty oskar&enia, wnioski o warunkowe umorzenie post!powania karnego lub o
umorzenie post!powania i zastosowanie $rodka zabezpieczaj"cego, wnioski o ukaranie w sprawach o
wykroczenia i wnioski o ukaranie w post!powaniu dyscyplinarnym oraz zarz"dzenia, wytyczne,
polecenia
0 charakterze ogólnym, kasacje, apelacje, za&alenia, sprzeciwy, skargi do s"du administracyjnego,
wyst"pienia, dokumenty osobiste i inne pisma wskazane przez ich autora jako wa&ne, je&eli nie s"
dor!czane przez pracownika prokuratury przesy#a si! listami poleconymi, a postanowienia podlegaj"ce
zaskar&eniu i odpisy postanowie% o uchyleniu tymczasowego aresztowania - listami poleconymi za
zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
2. Nakazy zwolnienia dor!cza si! aresztowi $ledczemu w dniu ich wydania przez uprawnionego
pracownika. W sytuacji, w której areszt $ledczy znajduje si! poza miejscowo$ci" b!d"c" siedzib"
prokuratury, o nakazie zwolnienia zawiadamia si! dyrektora aresztu w stosownym czasie i w ustalonej z
nim formie, a nast!pnie niezw#ocznie przesy#a si! mu nakaz zwolnienia tymczasowo aresztowanego.
3. Akta spraw kierowanych z aktami oskar&enia lub wnioskami, o których mowa w ust. 1, do
miejscowego s"du dor!cza si! za pokwitowaniem na odpisach pism przewodnich.
4. Dowody rzeczowe warto$ciowe oraz przedmioty, substancje i materia#y wymienione w art. 232a §
1 k.p.k., a tak&e przedmioty stanowi"ce por!czenie maj"tkowe, przekazuje si! przez uprawnionego
pracownika i przy zapewnieniu niezb!dnych $rodków ostro&no$ci. Inne dowody rzeczowe przekazuje si!
przez pracownika lub przesy#a za po$rednictwem poczty, przesy#k" polecon" za zwrotnym
pokwitowaniem odbioru.
5. Wezwania, zawiadomienia i odpisy postanowie% innych ni& wymienione w ust. 1 przesy#a si! jako
przesy#ki polecone za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, a pozosta#e pisma dor!czane przez poczt! -
jako przesy#ki listowe polecone, na zasadach okre$lonych przepisami rozporz"dzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó#owych zasad i trybu dor!czania pism
s"dowych w post!powaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1022).
6. Wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wraz z aktami sprawy przesy#a
si! do s"du za po$rednictwem pracownika prokuratury.
7. W sposób wskazany w ust. 6 nale&y przekazywa' do s"du wnioski prokuratora o wydanie
europejskich nakazów aresztowania na podstawie art. 607a k.p.k. oraz europejskie nakazy aresztowania
wystawione przez organy innych pa%stw cz#onkowskich Unii Europejskiej wraz ze stosownymi
materia#ami w tych sprawach.

§ 35. Przekazywanie akt i dokumentów pomi!dzy oddzia#ami, wydzia#ami i samodzielnymi dzia#ami


maj"cymi odr!bne sekretariaty oraz innymi wydzielonymi komórkami organizacyjnymi - odpowiednio w
Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, wojskowych prokuraturach okr!gowych i wojskowych prokuraturach
garnizonowych odbywa si! za pokwitowaniem w ksi"&ce podr!cznej.
8

Rozdzia$ 3

Zak$adanie i prowadzenie akt

§36. Pisma dotycz"ce tej samej sprawy #"czy si! w akta w porz"dku chronologicznym, chyba &e
skomplikowany charakter sprawy, w tym wielo$' zdarze% obj!tych jednym post!powaniem
przygotowawczym i liczba podejrzanych, uzasadniaj" inny ni& chronologiczny uk#ad akt. Decyzj! w tym
przedmiocie podejmuje prokurator.

§37. 1. Akta g#ówne oraz akta nadzoru $ledztw, dochodze%, wykrocze%, post!powania
dyscyplinarnego, apelacji, nadzoru, odszkodowawcze i uniewa&nieniowe zarejestrowane w
odpowiednich repertoriach, a tak&e akta nadzoru i materia#y spraw przekazanych wed#ug w#a$ciwo$ci
umieszcza si! w oddzielnej ok#adce (obwolucie) oznaczonej sygnatur".
2. Materia#y dotycz"ce europejskich nakazów aresztowania, wydawanych na podstawie art. 607a
k.p.k., gromadzone s" w aktach g#ównych i aktach nadzoru spraw rejestrowanych w repertoriach, z
adnotacj" "ENA-P" na ok#adkach akt nadzoru tych spraw. Natomiast materia#y dotycz"ce europejskich
nakazów aresztowania, wystawionych przez organy innych pa%stw cz#onkowskich Unii Europejskiej,
gromadzone s" w aktach za#o&onych w tym celu w sprawach zarejestrowanych w rejestrze "Oz", z
adnotacj" "ENA-UE" na ok#adkach tych akt.
3. Na ok#adce akt (obwolucie) umieszcza si! stempel z nazw" prokuratury.
4. Materia#y w sprawach wpisanych do rejestrów "Oz" i "ENA-UE" po za#atwieniu umieszcza si! w
teczkach zbiorczych dla ka&dego z tych rejestrów, zak#adanych oddzielnie na ka&dy rok kalendarzowy
chyba, &e liczba zgromadzonych dokumentów uzasadnia przechowywanie w oddzielnych obwolutach
oznaczonych sygnatur"

§ 38. Sygnatura akt prokuratora ( akta g#ówne i akta nadzoru) sk#ada si! z oznaczenia literowego
repertorium lub rejestru, do którego sprawa zosta#a wpisana, oznaczenia kolejnego numeru sprawy oraz
dwóch ostatnich cyfr roku, w którym akta zosta#y za#o&one (np. Po. )l. 5/07, Pg. D. 4/07).

§ 39. 1, Na ok#adkach akt g#ównych i nadzoru, poza oznaczeniem sprawy, umieszcza si! w sposób
trwa#y, tuszem koloru czerwonego, napisy:
1) "Areszt" - je&eli chocia& jeden z podejrzanych w sprawie jest tymczasowo aresztowany, wskazuj"c
liczb! osób tymczasowo aresztowanych w sprawie,
2) "ENA-P" - je&eli wobec podejrzanego w sprawie zosta# wydany na podstawie art. 607a k.p.k.
europejski nakaz aresztowania,
3) dotycz"ce innych $rodków zapobiegawczych zastosowanych w sprawie, np. "Dozór Policji", „Dozór
prze#o&onego wojskowego", Por!czenie maj"tkowe", "Por!czenie osobiste",
4) "Zabezpieczenie maj"tkowe" - gdy wydano w sprawie postanowienie o zabezpieczeniu maj"tkowym,
5) "Post!powanie zawieszono (art. 22 § 1 k.p.k.)" - gdy wydano postanowienie o zawieszeniu
post!powania przygotowawczego z uwagi na d#ugotrwa#" przeszkod! uniemo&liwiaj"c" jego
prowadzenie,
6) "Post!powanie zawieszono (art. 11 § 2 k.p.k.)" - gdy wydano postanowienie o zawieszeniu
post!powania przygotowawczego do czasu uprawomocnienia si! orzeczenia w innej sprawie,
7) "Post!powanie zawieszono (art. 7 ustawy o $wiadku koronnym)" - gdy wydano postanowienie o
zawieszeniu post!powania przygotowawczego na tej podstawie,
8) "Post!powanie zawieszono (art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdzia#aniu narkomanii)" - gdy post!powanie
zawieszono na mocy przepisów tej ustawy,
9) "Post!powanie mediacyjne" - gdy spraw! skierowano do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu
przeprowadzenia post!powania mediacyjnego,

10) "Materia#y wy#"czono" - gdy z akt wy#"czono materia#y do odr!bnego prowadzenia post!powania
przygotowawczego,
11) "Drz" - gdy zabezpieczone w sprawie przedmioty wpisano do rejestru dowodów rzeczowych,
12) "Drz/p" - gdy zabezpieczono przedmioty stanowi"ce por!czenie maj"tkowe oraz dokumenty
uprawniaj"ce do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymano paszporty lub inne dokumenty
uprawniaj"ce do przekroczenia granicy,
13) "Kks" - gdy post!powanie toczy si! w sprawie karnej skarbowej,
14) ewentualnie inne, je&eli przyczyni" si! do sprawniejszego obiegu akt.
2. Napisy na ok#adkach akt sprawy nale&y uaktualnia' w miar! zachodz"cych zmian w tocz"cym si!
post!powaniu.
9

§40. Karty w aktach sprawy powinny by' ponumerowane, wpisane do karty przegl"dowej i zszyte,
zw#aszcza po zako%czeniu post!powania w sprawie lub, gdy wysy#a si! akta z prokuratury. Pod ostatnim
wpisem, na karcie przegl"dowej, pracownik sekretariatu odnotowuje liczb! kart w aktach, sk#adaj"c swój
czytelny podpis i wskazuj"c dat! dokonania czynno$ci.

§41. Dokumenty, pisma lub przedmioty, o których wiadomo, &e po zako%czeniu post!powania nie
pozostan" w aktach sprawy - umieszcza si! w kopercie wszytej do akt, je&eli ich warto$' lub znaczenie
nie przemawiaj" za przechowywaniem w inny sposób. Na kopercie oznacza si! dok#adnie jej zawarto$'.
W razie potrzeby kopert! t! zabezpiecza si! poprzez opiecz!towanie miejsca sklejenia piecz!ci" „do
pakietów" i na#o&enie ta$my samoklej"cej, albo - poprzez przeszycie i na#o&enie piecz!ci lakowych, lub w
inny sposób uniemo&liwiaj"cy otwarcie koperty.

§ 42. 1.0 wydaniu z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, wypisów, za$wiadcze% i
innych pism pracownik sekretariatu sporz"dza wzmiank! w odr!bnych notatkach urz!dowych,
za#"czonych do akt nadzoru, podaj"c imi! i nazwisko oraz seri! i numer dowodu to&samo$ci osoby
odbieraj"cej lub nazw! i numer innego dokumentu okazanego przez tak" osob!, a tak&e dat! ich
odbioru.
2. Osoba otrzymuj"ca uwierzytelniony odpis dokumentu lub innego pisma potwierdza ich odbiór
swoim czytelnym podpisem umieszczonym w notatce urz!dowej pod adnotacj" pracownika sekretariatu
o ich wydaniu.

§ 43. Je&eli akta g#ówne zawieraj" 200 kart i przewiduje si!, &e obj!to$' dalszych materia#ów
post!powania przekroczy 50 kart - zak#ada si! drugi tom. Odnosi si! to do ka&dego kolejnego tomu akt.
Tomy akt numeruje si! cyframi rzymskimi na pierwszych stronach ok#adek, na których zamieszcza si!
jednakowe sygnatury i napisy. Zachowuje si! ci"g#o$' numeracji kart w kolejnych tomach. Jeden z nich
mo&e by' przeznaczony wy#"cznie na dowody rzeczowe, co równie& oznacza si! na ok#adce.

§44. 1. Dla spraw zarejestrowanych w repertoriach )l., D., WR. pracownik zak#ada akta g#ówne i
akta nadzoru.
2. W aktach g#ównych spraw zarejestrowanych w repertoriach )l., D., WR. pracownik zak#ada kart!
przegl"dow" zawieraj"c" spis zawartych w nich dokumentów. Je&eli akta zawieraj" wi!cej tomów, kart!
przegl"dow" zak#ada si! dla ka&dego z nich.
3. W aktach nadzoru spraw, o których mowa w ust. 2, zamieszcza si! wykaz stron procesowych i
innych uczestników post!powania, z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów i adresata dla dor!cze%
w kraju, a tak&e ze wskazaniem tomu i numerów kart w aktach g#ównych sprawy, na których znajduj" si!
te dane.
4. W aktach nadzoru pracownik zamieszcza wykaz podejrzanych, wobec których zastosowano
$rodki zapobiegawcze, z podaniem rodzaju zastosowanego $rodka i okresu, na jaki zosta# zastosowany.
5. Akta nadzoru wykorzystywane s" przez prokuratora w toku nadzoru nad $ledztwem lub
dochodzeniem i wykroczeniem oraz w post!powaniu s"dowym, a tak&e dla celów kontrolnych.

§45. 1. Do akt g#ównych spraw zarejestrowanych w repertoriach )l,. D. i WR. poza dokumentami
sporz"dzonymi w toku post!powania, b"d( przed ich wszcz!ciem, pracownik za#"cza odpisy
skierowanych zawiadomie%, adnotacje urz!dowe, zwrotne pokwitowania odbioru pism, stanowi"ce
dowód przestrzegania przepisów procesowych przewidzianych w odpowiednich regulacjach
proceduralnych dotycz"cych tych post!powa%, a tak&e - w zale&no$ci od decyzji prokuratora - pisma
nadsy#ane w sprawie przez strony procesowe i innych uczestników post!powania.
2. Do akt g#ównych wskazanych w ust. 1 za#"cza pracownik zestawienie op#at i innych wydatków
poniesionych w post!powaniu, a tak&e kopie rachunków oraz pozosta#e dokumenty dotycz"ce op#at i
wydatków poniesionych w tym post!powaniu.

§46. 1. Akta nadzoru spraw zarejestrowanych w repertoriach )l. D. powinny zawiera' odpisy:
postanowie% wydanych w toku $ledztwa lub dochodzenia, b"d( przed ich wszcz!ciem, protoko#ów
zaj!cia mienia na poczet roszcze% odszkodowawczych i kar maj"tkowych, pism o charakterze
profilaktycznym, aktu oskar&enia oraz do#"czonych do niego wniosków, a tak&e wniosków o warunkowe
umorzenie post!powania karnego oraz o umorzenie post!powania i zastosowanie $rodka
zabezpieczaj"cego, $rodków odwo#awczych, dokumentów dotycz"cych dowodów rzeczowych i pism
skierowanych do s"du.
2. Do akt nadzoru za#"cza si! równie& pisma *andarmerii Wojskowej zwanej dalej *W, Policji i
innych organów uprawnionych do prowadzenia post!powania, kierowane do prokuratora, aprobowane
przez prze#o&onego r!kopisy oraz kopie pism procesowych, kopie decyzji instancyjnych podejmowanych
przez s"d i prokuratora nadrz!dnego, a tak&e pisma prokuratora nadzoruj"cego.
10

3. Akta nadzoru winny tak&e zawiera' kserokopi! zestawienia op#at i innych wydatków w
post!powaniu.
4. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje si! odpowiednio w odniesieniu do akt nadzoru spraw zarejestrowanych
w repertorium WR. z uwzgl!dnieniem terminologii zawartej w przepisach proceduralnych dotycz"cych
post!powania w sprawach o wykroczenia.

§ 47. 1. Akta g#ówne spraw, w których prokurator umorzy# wobec niewykrycia sprawcy przest!pstwa
wszcz!te przez siebie b"d( przej!te do prowadzenia $ledztwo lub dochodzenie, przechowuje si! w
jednostce prokuratury, po uprzednim zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej kategorii archiwalnej oraz
wskazaniu okresu ich przechowywania w archiwum zak#adowym.
2. Akta g#ówne spraw, w których prokurator zatwierdzi# postanowienie o umorzeniu $ledztwa lub
dochodzenia prowadzonego przez *W, Policj! b"d( inny organ uprawniony do jego prowadzenia z
powodu niewykrycia sprawcy, przechowuje si! w jednostce prokuratury, po ich zakwalifikowaniu, o
którym mowa w ust. 1, chyba &e w nast!pstwie uzgodnie% z jednostk" prowadz"c" wymienione
post!powanie zachodzi potrzeba przekazania ich tej jednostce w celu wykonywania dalszych czynno$ci
dowodowych lub wykrywczych.
3. Akta g#ówne spraw, w których prokurator zatwierdzi# postanowienie o umorzeniu dochodzenia i
wpisaniu sprawy do rejestru przest!pstw (art. 325f k.p.k.), pozostaj" w prokuraturze, zgodnie z tre$ci"
okre$lon" w ust 2. Akta te - po uprawomocnieniu si! postanowienia - przekazuje si! do w#a$ciwej
jednostki *W albo Policji lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia, je&eli taka potrzeba wy#oni si!
w konkretnej sprawie.
4. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 i 3 w archiwum zak#adowym przechowuje si! - zgodnie z
przyj!t" kwalifikacj" archiwaln" - akta nadzoru, do których do#"cza si! akta g#ówne po ich zwrocie z
wymienionej jednostki.
5. Dalszy sposób ewidencjonowania spraw, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz zakwalifikowanie
ich do odpowiedniej kategorii archiwalnej i ustalenie okresu ich przechowywania w archiwum
zak#adowym uzale&nione s" od wyników czynno$ci przeprowadzonych po prawomocnym umorzeniu
post!powania i podj!tej w zwi"zku z nimi decyzji prokuratora.

§ 48. 1. Prowadzenie akt spraw obejmuj"cych materia#y zawieraj"ce informacje niejawne,


gromadzenie w nich dokumentów, miejsce przechowywania tych akt b"d( ich cz!$ci lub poszczególnych
dokumentów zawieraj"cych takie informacje, a tak&e sposób udost!pniania ich osobom do tego
uprawnionym okre$laj" odr!bne przepisy, o których mowa w § 4.
2. Informacje o pozycji wpisu i miejscu przechowywania materia#ów zawieraj"cych informacje
niejawne uwidacznia si! w repertoriach, a tak&e w aktach nadzoru.

§49. 1. Akta znajduj"ce si! w prokuraturze powinny by' posegregowane przez pracownika wed#ug
rodzaju spraw, stadiów post!powania i u#o&one kolejno wed#ug numerów ich sygnatur.
2. Wokandy rozpraw i posiedze% s"dowych gromadzi si! w teczkach zak#adanych na ka&dy rok
kalendarzowy.
3. W miar! potrzeby mog" by' zak#adane i prowadzone teczki dla innych dokumentów dotycz"cych
tego samego przedmiotu.

§ 50. 1. W sekretariacie przechowuje si! zbiór aktualnie obowi"zuj"cych w prokuraturze zarz"dze%,


wytycznych, polece%, decyzji, instrukcji itp.
2. Je&eli dokumenty, o których mowa w ust.1 zosta#y ca#kowicie lub cz!$ciowo uchylone albo
zmienione, pracownik dokonuje w tych dokumentach odpowiednich adnotacji, podaj"c dat! i numer
decyzji wprowadzaj"cej zmian! oraz czytelnie podpisuje si! pod adnotacj".
11

Rozdzia$ 4

Prowadzenie urz&dze) ewidencyjnych

§51. 1. W prokuraturach prowadzi si!:


1) repertorium $ledztw - dochodze% ()l - D),
2) repertorium wykrocze% (WR),
3) repertorium pomocy prawnej (Cp),
4) wykaz aresztowanych,
5) wykaz listów go%czych,
6) ksi"&k! przechowywanych przedmiotów,
7) ksi!g! depozytów rzeczowych,
8) ksi!g! ewidencji czynno$ci z zakresu kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki, skarg, pró$b,
wniosków i za&ale% (PK),
9) ksi!g! ewidencji wizytacji i lustracji przeprowadzonych przez prokuratury nadrz!dne,
10) rejestr niejawnych akt spraw karnych,
11) skorowidze,
12) ksi"&ki podr!czne,
13) ksi"&k! uwag i za&ale% na czynno$ci *W, Policji i innych organów prowadz"cych post!powanie,
14) dziennik korespondencji ogólnej(Og.),
15) rejestr dokumentacji,
2. W wojskowej prokuraturze okr!gowej prowadzi si! równie&:
1) repertorium spraw nadzorowanych (Nadz.),
2) repertorium apelacyjne (Apl.),
3) repertorium spraw o odszkodowanie i uniewa&nienie orzecze% (*o./Un.).
3. W Naczelnej Prokuraturze Wojskowej prowadzi si! równie&:
1) repertorium spraw nadzorowanych (Nadz.),
2) repertorium apelacyjne (Apl.),
3) repertorium spraw prowadzonych przez Oddzia# ds. Przest!pczo$ci Zorganizowanej zwany dalej PZ,
4) repertorium kasacyjne (Kas.),
5) repertorium spraw o u#askawienie (U),
6) repertorium spraw o odszkodowanie i uniewa&nienie orzecze% (*o./Un.),
7) repertorium badania prawomocnych wyroków (BW),
8) rejestr wniosków o wyja$nienie zagadnie% prawnych (ZP),
4. W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury mo&na ponadto prowadza' równie& - w
zale&no$ci od potrzeb - nast!puj"ce ksi"&ki i wykazy:
- Oz - dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranic",
- A - dia osób tymczasowo aresztowanych w toku $ledztwa lub dochodzenia
- ENA-P - dla osób, wobec których skierowano do s"du wniosek na podstawie art. 607a k.p.k. o
wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
- ENA-UE - dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawi#y i skierowa#y do
Polski w#a$ciwe organy innych pa%stwa cz#onkowskich UE.

5. W odpowiednich komórkach organizacyjnych prokuratury prowadzi si! wykazy kontrolne:


- Pm - dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia,
- Wz - dla spraw, w których post!powanie zawieszono.

6. Ponadto w prokuraturach prowadzi si!:


- ewidencj! formularzy zwi"zanych z obs#ug" Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
- wykaz kart rejestracyjnych i zapyta% do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
- ewidencj! wniosków o zaj!cie przez prokuratora stanowiska co do zamiaru pobrania komórek,
tkanek, narz"dów ze zw#ok osób, których zgon móg# by' nast!pstwem czynu zabronionego,
- wykaz bieg#ych, t#umaczy i specjalistów,
- ewidencj! wystawionych legitymacji s#u&bowych,
- wykaz post!powa% dyscyplinarnych,
- wykaz post!powa% powypadkowych,
- wykaz zastosowanych innych $rodków zapobiegawczych a tak&e zastosowanych przez s"d
$rodków zabezpieczaj"cych,
- terminarz zastosowanych $rodków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.
12

7. Niezale&nie od wykazów i ewidencji wskazanych w ust. 4, w prokuraturach mog" by'


prowadzone ewidencje aresztów ekstradycyjnych i wniosków o wydanie europejskich nakazów
aresztowania.
8. Kierownicy jednostek mog" zarz"dzi' sta#e lub okresowe prowadzenie innych wykazów i
ewidencji ni& wymienione w ust. 4, 5 i 6, je&eli przyczyni si! to do usprawnienia kierowania prokuratur".
9. Dla u#atwienia opracowania sprawozda% statystycznych sekretariaty prowadz" pomocnicze
wykazy statystyczne.

§ 52. Dla spraw rejestrowanych w repertoriach wskazanych w § 51 prowadzi si! skorowidze. Dla
spraw rejestrowanych w innych repertoriach i rejestrach mo&e by' prowadzony skorowidz.

§ 53. 1. Repertoria i rejestry zak#ada si! dla ka&dego roku kalendarzowego, zachowuj"c w ci"gu
roku kolejno$' wpisów. Niewykorzystane karty repertoriów i rejestrów nale&y wykorzystywa' w roku
nast!pnym.
2. Karty repertoriów i rejestrów powinny by' przed rozpocz!ciem wpisów ponumerowane, a liczba
kart odnotowana na ostatniej stronie urz"dzenia ewidencyjnego, z podaniem daty tej czynno$ci i
czytelnym podpisem osoby j" wykonuj"cej.
3. Na pierwszej stronie urz"dzenia ewidencyjnego zak#adanego na rok nast!pny wypisuje si!
numery spraw niezako%czonych w latach ubieg#ych.
4. Sprawy wpisuje si! do odpowiedniego repertorium lub rejestru z dat" i w kolejno$ci, w jakiej
wp#ywaj" pisma stanowi"ce podstaw! wpisu.
5. Z uwagi na wymogi okre$lone w cz!$ci III zarz"dzenia dotycz"ce materia#ów archiwalnych
zaliczanych do kategorii "A", repertoria i rejestry prowadzi si! do zakre$lenia ostatniego wpisu.
6. Zamkni!cie repertorium lub rejestru nast!puje poprzez podkre$lenie ostatniej pozycji wpisu i
odnotowanie danych dotycz"cych liczby pozycji w wymienionym urz"dzeniu ewidencyjnym oraz
opatrzenie tej adnotacji dat" i czytelnym podpisem sporz"dzaj"cego j" pracownika.
7. W sytuacjach tego wymagaj"cych, np. zmiany zakresu i sposobu zapisów w repertoriach i
rejestrach, prowadzi si! je tylko do ko%ca roku kalendarzowego, niezale&nie od liczby zarejestrowanych
w nich spraw.
8. Ksi!gi nale&y ponumerowa', przesznurowa' i opiecz!towa'. Adnotacje o ilo$ci kart w ksi!dze
podpisuje kierownik sekretariatu. Obok podpisu umieszcza si! odcisk piecz!ci urz!dowej.
9. Ksi!gi ewidencjonowane s" w „Rejestrze dokumentacji".

§ 54. 1. Sprawy merytorycznie zako%czone nale&y zakre$li' w repertorium lub rejestrze obok
numeru sprawy znakiem "L".
2. Wpis omy#kowy nale&y przekre$li' tuszem koloru czerwonego, zachowuj"c tekst zakre$lony, z
adnotacj" o dacie tej czynno$ci oraz podpisem osoby dokonuj"cej skre$lenia.

§ 55. 1. Wpisu spraw do repertorium $ledztw - dochodze% ()l-D) dokonuje si! na pisemne polecenie
prokuratora w formie dekretacji umieszczonej na dokumencie stanowi"cym podstaw! wpisu.
Dokumentem tym mo&e by' w szczególno$ci:
1) zawiadomienie o przest!pstwie $ciganym z urz!du,
2) wniosek lub skarga pokrzywdzonego o $ciganie sprawcy przest!pstwa,
3) wniosek dowódcy jednostki wojskowej o wszcz!cie post!powania karnego w sprawie o przest!pstwa
z art. 338 § 2, art. 341 § 2, art. 343 § 1 i 3, art. 347 § 1, art. 350 § 1, art. 356 § 1, art. 357 § 1 oraz
art. 363 § 1 kk,
4) postanowienie o wszcz!ciu $ledztwa lub dochodzenia,
5) postanowienie innego prokuratora o przekazaniu sprawy wed#ug w#a$ciwo$ci.

2. Sprawy, w których zwrócono si! o uzupe#nienie danych zawartych w zawiadomieniu o


przest!pstwie lub zlecono organom przeprowadzenie dochodzenia - rejestruje si! niezw#ocznie w
repertorium, o ile nie uczyniono tego wcze$niej, zgodnie z ust. 1.
3. Zawiadomienia, skargi i wnioski, co do których przewiduje si! wydanie postanowienia o odmowie
wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia, nale&y rejestrowa' równie& w repertorium $ledztw-dochodze%.
§ 56. Do repertorium $ledztw-dochodze% wpisuje si! w szczególno$ci:
1) dane podejrzanego po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutu,
2) informacje o pokrzywdzonym, poprzedzone podkre$lonym wyrazem „Pokrzywdzony" (dane te
zamieszcza si! pod danymi o podejrzanym, w pobli&u poziomej linii oddzielaj"cej dalsze wpisy); je&eli
w sprawie wyst!puje kilku podejrzanych, dane o pokrzywdzonym podaje si! pod wpisem dotycz"cym
13

pierwszego z podejrzanych. Wpisy dotycz"ce kilku pokrzywdzonych oznacza si! kolejnymi ma#ymi
literami alfabetu,
3) kwalifikacj! prawn" czynu(ów) przyj!t" w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, numeruj"c
kolejno poszczególne czyny (w sprawach bezosobowych zamieszcza si! krótkie s#owne okre$lenie
zdarzenia),
4) dat! przedstawienia zarzutu(ów) (np.: zarzut 15/5),
5) dat! rzeczywistego pozbawienia wolno$ci (zatrzymania), równie& w sprawach przeka&" nych wed#ug
w#a$ciwo$ci przez inne prokuratury,
6) dat! zwolnienia tymczasowo aresztowanego w toku post!powania przygotowawczego lub w zwi"zku z
umorzeniem tego post!powania,

§ 57. 1. Je&eli post!powanie przygotowawcze o kilka czynów pope#nionych przez jedn" osob!
zako%czono w ró&ny sposób, w repertorium wykazuje si! zako%czenie post!powania tylko jeden raz (o
najpowa&niejszy czyn), a o pozosta#ych decyzjach czyni si! wzmiank! w rubryce „uwagi".
2. Pod dat" wniesienia aktu oskar&enia lub skierowania wniosku o warunkowe umorzenie podaje si!
w skrócie nazw! s"du (np. WSG Szczecin), a ni&ej kwalifikacj! prawn" czynu(ów).

§ 58. 1. Spraw! zwrócon" przez s"d do uzupe#nienia post!powania prowadzi si! pod t" sam" liczb"
porz"dkow", a sposób ponownego jej za#atwienia wykazuje si! po przekre$leniu poprzednich wpisów o
za#atwieniu.
2. Kwalifikacj! prawn" przyj!t" w akcie oskar&enia wpisuje si! tylko wówczas, je&eli jest ona inna ni&
poprzednio.

§ 59. 1. Kwalifikacj! prawn" czynów przyj!t" w orzeczeniu s"du I instancji wpisuje si!, gdy jest inna
ni& w akcie oskar&enia.
2. Poza dat" i okre$leniem wnosz"cego $rodek odwo#awczy - podaje si! rodzaj tego $rodka oraz
wpisuje si! wszystkie istotne dane z sentencji orzeczenia s"du II instancji, wydanego równie& w
nast!pstwie kasacji; dane o kwalifikacji prawnej czynów zamieszcza si! tylko wtedy, gdy jest ona inna od
przyj!tej w orzeczeniu s"du I instancji.
4. Informacje o tre$ci orzecze% zapad#ych w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy wpisuje si! pod
przekre$lonymi pierwotnymi wpisami.

§ 60. 1. Wpisu spraw do repertorium wykrocze% (WR) dokonuje si! na pisemne polecenie
prokuratora w formie dekretacji umieszczonej na dokumencie stanowi"cym podstaw! wpisu.
2. Zasady okre$lone w § 56-59 stosuje si! odpowiednio z uwzgl!dnieniem terminologii zawartej w
przepisach proceduralnych post!powania w sprawach o wykroczeniach

§ 61. 1. Do repertorium pomocy prawnej (Cp) wpisuje si! sprawy, w których prokurator dokonuje w
drodze pomocy prawnej czynno$ci post!powania karnego.
2. Je&eli w sprawie okre$lonej w ust. 1 s"d zastosowa# tymczasowe aresztowanie, nale&y to
uwidoczni' w „uwagach".

§ 62. 1. W wykazie aresztowanych ewidencjonuje si! wszystkich tymczasowo aresztowanych,


pozostaj"cych do dyspozycji prokuratury w sprawach zarejestrowanych w repertoriach $ledztw-
dochodze% i pomocy prawnej. Dotyczy to równie& tymczasowo aresztowanych w sprawach przej!tych do
prowadzenia z innej prokuratury oraz w sprawach zwróconych przez s"d do uzupe#nienia lub
rozszerzenia post!powania (ponowny wpis).
2. W rubryce, „uwagi" wpisuje si! dat! up#ywu podanego w postanowieniu okresu tymczasowego
aresztowania. Na 15 dni przed t" dat" pracownik informuje prokuratora, który prowadzi lub nadzoruje
post!powanie przygotowawcze.
3. Wpis przekre$la si! w razie zwolnienia, ucieczki lub $mierci tymczasowo aresztowanego, albo
przekazania go do dyspozycji innego prokuratora lub s"du.
4. Na pocz"tku ka&dego roku do wykazu przenosi si! wpisy nie wykre$lone w wykazie za poprzedni
rok.
§ 63. 1. Do wykazu listów go%czych wpisuje si! dane dotycz"ce wszystkich wys#anych przez
prokuratur! listów go%czych oraz aktualnych listów go%czych w sprawach przekazanych przez inn"
prokuratur! lub s"d.
2. Na pocz"tku wykazu zamieszcza si! wpisy nie wykre$lone w poprzednim roku.
3. Wpis przekre$la si! w razie odwo#ania listu go%czego lub przekazania sprawy innemu
prokuratorowi do dalszego prowadzenia. Odpowiedni" adnotacj! zamieszcza si! w „uwagach".
14

§ 64. 1. Do ksi"&ki przechowywanych przedmiotów - na zarz"dzenie prokuratora - wpisuje si!


b!d"ce w dyspozycji prokuratury:
1) dowody rzeczowe - niezale&nie od ich rodzaju, warto$ci i miejsca przechowywania,
2) krajowe i zagraniczne $rodki p#atnicze oraz przedmioty ruchome (papiery warto$ciowe) stanowi"ce
por!czenie maj"tkowe,
3) inne przedmioty (np. nale&"ce do podejrzanego) - do czasu przekazania wskazanej osobie.
2. W opisie przedmiotów nale&y mi!dzy innymi okre$li' cechy charakteryzuj"ce ka&dy przedmiot, w
sposób umo&liwiaj"cy identyfikacj!.

§ 65. Ksi!g! depozytów rzeczowych prowadzi si! wed#ug wzoru okre$lonego w przepisach
okre$laj"cych o post!powanie z depozytami rzeczowymi.

§ 66. 1. Ksi!ga ewidencji czynno$ci z zakresu kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki (PK)
spe#nia funkcj! rejestracyjno-dokumentacyjn" wszystkich czynno$ci wykonywanych na podstawie
przepisów okre$laj"cych szczegó#owy tryb post!powania prokuratorów wojskowych przy wnoszeniu
sprzeciwów i wyst"pie% oraz przeprowadzaniu kontroli przestrzegania prawa.
2. Wpisów do ksi!gi dokonuje wyznaczony pracownik na polecenie prokuratora wykonuj"cego dan"
czynno$' (bezpo$rednio po jej wykonaniu),
3. Ksi!ga, o której mowa w ust. 1 dzieli si! na cztery dzia#y:
- Kontrola przestrzegania prawa.
- Profilaktyka.
- Nauczanie i popularyzacja prawa.
- Skargi, pro$by, za&alenia.

§ 67. 1. Ksi!g! ewidencji wizytacji i lustracji przechowuje kierownik sekretariatu.


2. Wpisów do ksi!gi, o której mowa w ust. 1 dokonuje uprawniony prokurator

§ 68. Rejestr niejawnych akt spraw karnych s#u&y do ewidencjonowania spraw o charakterze
niejawnym, przechowywanych w kancelarii tajnej prokuratury.

§ 69. W repertorium spraw nadzorowanych (Nadz.) ewidencjonuje si! - w wykonaniu stosownego


pisemnego polecenia (dekretacji) prokuratora - sprawy karne obj!te nadzorem prokuratury nadrz!dnej.
W repertorium tym rejestruje si! ponadto sprawy, w których prokuratorzy i strony wnie$li za&alenia na
orzeczenia s"dów nie ko%cz"ce post!powania.

§ 70. 1. Do repertorium apelacyjnego (Apl.) wpisuje si! sprawy wp#ywaj"ce, w których wniesiono
$rodki odwo#awcze od nieprawomocnych orzecze% s"dów ko%cz"cych post!powanie s"dowe, a w
wojskowych prokuraturach okr!gowych ponadto wnioski o wznowienie post!powania zako%czonego
prawomocnym orzeczeniem wojskowego s"du garnizonowego.

§ 71. Do repertorium kasacyjnego (Kas.) wpisuje si! sprawy, w których wniesiono do S"du
Najwy&szego Izby Wojskowej:
1) kasacje od wyroków s"dów odwo#awczych oraz kasacje na podstawie art. 521 k.p.k. od
prawomocnych orzecze% ko%cz"cych post!powanie s"dowe,
2) wnioski o wznowienie post!powania zako%czonego prawomocnym orzeczeniem wojskowego s"du
okr!gowego lub S"du Najwy&szego Izby Wojskowej
3) wnioski o stwierdzenie niewa&no$ci orzeczenia z mocy samego prawa, w sprawach zako%czonych
orzeczeniem wojskowego s"du okr!gowego lub S"du Najwy&szego Izby Wojskowej.

§ 72. W repertorium spraw o odszkodowanie i uniewa&nienie orzecze% (*o./Un.) ewidencjonuje si!


dane o sprawach w zwi"zku z wniesionymi do wojskowych s"dów okr!gowych &"daniami
odszkodowania za nies#uszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie, a tak&e wnioskami o
stwierdzenie niewa&no$ci orzecze% na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa&ne
orzecze% wydanych wobec osób represjonowanych za dzia#alno$' na rzecz niepodleg#ego bytu Pa%stwa
Polskiego (D>z.U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28 poz. 143 oraz z 1998 r. Nr
97 poz. 604).

§ 73. W repertorium spraw o u#askawienie (U) ewidencjonuje si! sprawy, w których Naczelny
Prokurator Wojskowy zajmuje stanowisko w kwestii u#askawienia.

§ 74. W repertorium badania prawomocnych wyroków (BW) rejestruje si! zako%czone orzeczeniami
s"dów sprawy, których zbadanie zarz"dzono z urz!du lub w zwi"zku z wniesionymi pro$bami. W razie
15

z#o&enia w tych sprawach kasacji, wniosku o wznowienie post!powania lub wniosku o u#askawienie
rejestruje si! je w odpowiednim repertorium odwo#awczym, o czym czyni si! wzmiank! w repertorium
(BW).

§ 75. W rejestrze wniosków o wyja$nienie zagadnie% prawnych (ZP) obok tre$ci tych wniosków
zamieszcza si! tre$' uchwa#y S"du Najwy&szego zawieraj"cej wyja$nienia przepisów prawnych, które
budz" w"tpliwo$ci, albo których stosowanie wywo#a#o rozbie&no$ci w orzecznictwie.

§ 76. Dziennik korespondencji ogólnej (Og) przeznaczony jest do rejestrowania wp#ywaj"cych i


wysy#anych pism ( korespondencji) jawnych, które nie posiadaj" charakteru procesowego.

§ 77. 1. Skorowidze prowadzi si! oddzielnie dla ka&dego repertorium. W razie potrzeby mo&na
prowadzi' skorowidze do innych ksi"g. Na ok#adce skorowidza podaje si! nazw! i rocznik ksi!gi, której
dotyczy.
2. Do skorowidza wpisuje si! nazwiska, imiona podejrzanych oraz pokrzywdzonych ( dodaj"c w
nawiasie wyraz „pokrzywdzony") oraz liczb! porz"dkow" ksi!gi. W razie braku danych o podejrzanym i
pokrzywdzonym - pod liter" „Y" wpisuje si! krótkie okre$lenie zdarzenia, na przyk#ad: „ zabór broni
s#u&bowej w JW. 1976".

§78. 1. Do rejestru "ENA-P" wpisuje si! informacje dotycz"ce wniosków o wydanie przez s"d na
podstawie art. 607a k.p.k. europejskich nakazów aresztowania oraz dane dotycz"ce ich realizacji.
2. Do rejestru "ENA-UE" wpisuje si! informacje dotycz"ce europejskich nakazów aresztowania
wystawionych i skierowanych do Polski przez w#a$ciwe organy innych pa%stw cz#onkowskich Unii
Europejskiej oraz dane o sposobie ich rozpoznania i wykonania w Polsce.

§ 79. 1. Odr!bnej rejestracji - w urz"dzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej prokuratury -


podlegaj":
1) pisma uprawnionych organów skierowane do Naczelnego Prokuratora Wojskowego i do wojskowych
prokuratorów okr!gowych w celu uzyskania pisemnej zgody na wyst"pienie z wnioskiem do s"du o
zarz"dzenie kontroli operacyjnej,
2) przekazane prokuratorowi przez *W, Policj! i inne uprawnione organy materia#y zgromadzone
podczas stosowania kontroli operacyjnej z wnioskiem o wszcz!cie post!powania.
2. Rejestracja materia#ów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w repertorium i innych urz"dzeniach
ewidencyjnych odbywa si! na podstawie pisemnej decyzji kierownika jednostki lub prokuratora
prowadz"cego post!powanie. Przy ich wpisie nale&y umie$ci' adnotacj! o miejscu przechowywania
materia#ów w sprawie zawieraj"cych informacje niejawne.

§ 80. 1. Je&eli po#"czono dwie lub wi!cej spraw prowadzonych w formie $ledztwa lub dochodzenia,
wpisanych do repertorium, nale&y je prowadzi' dalej pod sygnatur" sprawy najwcze$niej
zarejestrowanej, wpisuj"c w rubryce "uwagi" sygnatury akt tych spraw. Do#"czone do niej sprawy nale&y
zakre$li', dokonuj"c w rubryce "za#atwiono w inny sposób" wzmianki o w#"czeniu ich do innej sprawy, z
podaniem sygnatury.
2. Niezale&nie od kryteriów przyj!tych w ust. 1, materia#y dochodzenia do#"cza si! do akt $ledztwa,
a materia#y dotycz"ce innych post!powa% - do akt $ledztwa wszcz!tego przez prokuratora.
3. Je&eli po#"czeniu podlega sprawa, w której zastosowano tymczasowe aresztowanie, nale&y
do#"czy' do niej wszystkie inne sprawy, bez wzgl!du na daty ich wpisu do repertorium.
4. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje si!, je&eli wzgl!dy procesowe przemawiaj" za odmiennym
sposobem zarejestrowania sprawy.
5. Przy #"czeniu spraw wpisanych do innych repertoriów i rejestrów stosuje si! odpowiednio zasady
okre$lone w ust. 1.

§ 81. 1. Do spraw nowych, poza wp#ywaj"cymi po raz pierwszy, zalicza si!:


1) sprawy wy#"czone ze spraw wcze$niej zarejestrowanych,
2) sprawy, które uprzednio by#y zako%czone, a nast!pnie z jakichkolwiek powodów powinny by'
ponownie prowadzone,
3) przej!te z dochodzenia do $ledztwa,
4) w których podj!to post!powanie zawieszone w ubieg#ym roku lub wcze$niej,
5) zako%czone umorzeniem post!powania, w których w roku nast!pnym lub pó(niej Naczelny Prokurator
Wojskowy uchyli# postanowienie o umorzeniu post!powania karnego (art. 328 kpk), albo podj!to lub
wznowiono post!powanie na podstawie art. 327 § 1 i 2 kpk.
16

2. Nie wpisuje si! jako nowe, w danej prokuraturze wojskowej, spraw wy#"czonych,
przekazywanych wed#ug w#a$ciwo$ci innym jednostkom lub innym organom oraz spraw ponownie
podj!tych, które podlegaj" po#"czeniu z innymi, zarejestrowanymi uprzednio sprawami b!d"cymi w toku.
3. Ponowne zarejestrowanie sprawy powinno by' odnotowane w rubryce "uwagi", z uwzgl!dnieniem
dotychczasowej i nowej pozycji repertorium lub rejestru.

§ 82. 1. Jako zako%czone zakre$la si! w repertorium lub rejestrze sprawy, w których:
1) skierowano do s"du: akt oskar&enia, wniosek o warunkowe umorzenie post!powania karnego,
wniosek o umorzenie post!powania i zastosowanie $rodków zabezpieczaj"cych, wniosek o
zastosowanie amnestii, wniosek lub inny $rodek prawny o rozstrzygni!cie sprawy w post!powaniu
s"dowym, albo przekazano spraw! w#a$ciwemu dowódcy z wnioskiem o wymierzenie kary
przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych,
2) skierowano do s"du wniosek o poci"gni!cie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialno$ci za czyny
zabronione pod gro(b" kary,
3) przekazano s"dowi materia#y z czynno$ci zleconych w trybie art. 397 § 1 k.p.k.,
4) umorzono $ledztwo lub dochodzenie, w tym umorzono dochodzenie i wpisano spraw! do rejestru
przest!pstw (art. 325f k.p.k.), albo poinformowano zainteresowane strony o braku podstaw do
wniesienia do w#a$ciwego s"du wniosku o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
5) umorzono post!powanie na podstawie art. 11 § 1 k.p.k.,
6) wydano postanowienie o zawieszeniu post!powania na podstawie art. 11 § 2 k.p.k. lub art. 22 § 1
k.p.k., a tak&e art. 7 ustawy o $wiadku koronnym i art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdzia#aniu
narkomanii,
7) odmówiono wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia,
8) s"d odmówi# wydania europejskiego nakazu aresztowania lub uzyskano informacj! o jego realizacji
przez pa%stwo wezwane ("ENA-P"), uzyskano informacj! o przekazaniu osoby obj!tej europejskim
nakazem aresztowania pa%stwa obcego albo o innym wykonaniu tego nakazu ("ENA-UE"),

2. Zakre$lenie sprawy w repertorium lub rejestrze jako zako%czonej, skierowanej do s"du z aktem
oskar&enia, wnioskiem o warunkowe umorzenie post!powania karnego, wnioskiem o umorzenie
post!powania i zastosowanie $rodków zabezpieczaj"cych, przekazanej w#a$ciwemu dowódcy z
wnioskiem o wymierzenie kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych, wnioskiem o
zastosowanie amnestii lub innym $rodkiem prawnym o rozstrzygni!cie sprawy w post!powaniu
s"dowym, nast!puje z dat" pokwitowania przez s"d przyj!cia takiej sprawy lub dat" nadania jej w
urz!dzie pocztowym.
3. Zakre$lenie sprawy w repertorium lub rejestrze jako zako%czonej, przekazanej innej prokuraturze
celem dalszego prowadzenia post!powania, nast!puje z dat" zawiadomienia o przyj!ciu jej przez t!
prokuratur! lub z dat" rozstrzygni!cia sporu kompetencyjnego przez prokuratora nadrz!dnego.
4. Zakre$lenie sprawy jako zako%czonej, innej ni& wymienione w ust. 2 i 3, nast!puje z dat"
podpisania przez prokuratora decyzji ko%cz"cej post!powanie w formie wymaganej dla dor!cze%
stronom procesowym.
5. Wykonanie wszystkich czynno$ci kancelaryjnych zwi"zanych z decyzj" o której rnowa w ust. 4, w
tym zawiadomienie stron procesowych i innych osób uprawnionych o jej wydaniu (art. 305 § 4 k.p.k.), a
tak&e przes#anie odpisu tej decyzji stronom, ich obro%com i pe#nomocnikom oraz innym osobom
uprawnionym do jej otrzymania, wskazanym w zarz"dzeniu prokuratora o dor!czeniu, powinno nast"pi'
niezw#ocznie, nie pó(niej jednak ni& w ci"gu siedmiu dni od daty podpisania tej decyzji.
6. Zakre$lenie w repertorium lub rejestrze pozosta#ych spraw, o których mowa w ust. 1, nast!puje
na podstawie pisemnego zarz"dzenia prokuratora.

§ 83. W celu zapewnienia terminowego wykonywania czynno$ci pracownicy odnotowuj" daty


zaplanowanych czynno$ci w terminarzach b"d( uk#adaj" chronologicznie akta wed#ug terminów. O
czynno$ciach, których nie podj!to w okre$lonym terminie, zawiadamia si! niezw#ocznie prze#o&onego lub
zwierzchnika.

§ 84. Poza systemem rejestracji spraw okre$lonym w §51 i §52 w prokuraturze mo&e by'
prowadzony elektroniczny system rejestracji spraw i przetwarzania danych o prowadzonych
post!powaniach oraz o innych podejmowanych czynno$ciach dla celów sprawozdawczo$ci, statystyki,
analizy kryminalistycznej i kryminologicznej lub kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki.

Rozdzia$ 5

Dowody rzeczowe oraz przedmioty por#czenia maj&tkowego i innych %rodków zapobiegawczych


17

lub zabezpieczaj&cych

§85.1. W post!powaniu z dowodami rzeczowymi, przedmiotami stanowi"cymi por!czenie


maj"tkowe i innymi przechowywanymi przedmiotami, poza przepisami o biurowo$ci, stosuje si! równie&
odpowiednio przepisy o post!powaniu z depozytami rzeczowymi, o likwidacji nie podj!tych i nie
odebranych rzeczy, oraz o orzekaniu o przej$ciu depozytów na w#asno$' pa%stwa.

2. Dowody rzeczowe w sprawach umorzonych wobec niewykrycia sprawcy przest!pstwa oraz w


sprawach, w których post!powanie zawieszono nale&y przechowywa' do czasu przedawnienia
karalno$ci.

§ 86. Czynno$ci zwi"zane z post!powaniem, o jakim mowa w § 85 ust.1 wykonuje pracownik na


pisemne polecenie prokuratora.

§ 87. Obowi"zek prowadzenia ksi"&ki przechowywanych przedmiotów, ksi!gi depozytów


rzeczowych oraz odpowiedzialno$' za przechowywanie przedmiotów pozostaj"cych w prokuraturze
(poza aktami) powierza si! kierownikowi sekretariatu lub wyznaczonemu pracownikowi. Przyj!cie i
przekazanie obowi"zków w tym zakresie nast!puje na podstawie protoko#u zdawczo-odbiorczego.

§ 88. 1. Przyj!cie przedmiotów na przechowanie potwierdza si! wydaniem kwitu depozytowego:

- w czterech egzemplarzach (dla dor!czaj"cego, do akt g#ównych, do akt nadzoru, do


opakowania przedmiotów), je&eli dotyczy przedmiotów zaliczonych do warto$ciowych lub
stanowi"cych dokument w tocz"cym si! post!powaniu; kwit czytelnie podpisuje równie&
dor!czaj"cy (przekazuj"cy) przedmioty,

- w trzech egzemplarzach (dla dor!czaj"cego, do akt g#ównych, do akt nadzoru) w


odniesieniu do innych przedmiotów.

2. W odniesieniu do przedmiotów warto$ciowych i stanowi"cych dokument w tocz"cym si!


post!powaniu szczegó#owy opis przedmiotów w kwicie depozytowym powinien by' zgodny z zapisem w
ksi"&ce przechowywanych przedmiotów, a tak&e w ksi!dze depozytów rzeczowych.

3. Przyj!te przedmioty oznacza si! na ich opakowaniu nazw" prokuratury, sygnatur" akt sprawy i
pozycj" ksi"&ki przechowywanych przedmiotów (ksi!gi depozytów rzeczowych).
4. Wydanie przedmiotów z miejsca przechowywania i przekazanie ich mi!dzy pracownikami
prokuratury mo&e nast"pi' tylko po pisemnym potwierdzeniu odbioru tych przedmiotów.

5. Przedmioty uznane za dowody rzeczowe przekazuje si! i wydaje odpowiednim organom lub
uprawnionym osobom tylko na podstawie postanowienia prokuratora i we wskazanym przez niego
terminie.

§ 89. 1. Przedmioty warto$ciowe i stanowi"ce dokument w tocz"cym si! post!powaniu, a tak&e


krajowe $rodki p#atnicze, które powinny by' zachowane w konkretnych egzemplarzach, nale&y
przechowywa' w depozycie banku, jako depozyt zamkni!ty.

2. Przedmioty okre$lone w ust. 1 podlegaj" dodatkowemu ewidencjonowaniu w ksi!dze


depozytów rzeczowych.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si!, je&eli przewiduje si! krótkotrwa#e (do 15 dni)
przechowywanie w prokuraturze przedmiotów o niewielkiej warto$ci.

4. Opakowywanie i otwieranie opakowania przedmiotów warto$ciowych, sk#adanych i


podejmowanych z banku, odbywa si! komisyjnie z udzia#em pracownika sekretariatu i kierownika
jednostki lub wyznaczonego prokuratora.

5. Pracownik odpowiedzialny za dowody rzeczowe wydaje je innym upowa&nionym pracownikom


lub prokuratorowi za pokwitowaniem. Do jego obowi"zków nale&y przestrzeganie terminowego zwrotu
dowodów rzeczowych wydanych do wykorzystania w toku czynno$ci procesowych.
18

6. Po wykorzystaniu w toku post!powania dowodu rzeczowego podj!tego z banku pracownik


odpowiedzialny za dowody rzeczowe ponownie sk#ada go do banku.

§ 90. W razie przewo&enia lub przenoszenia poza siedzib! prokuratury przedmiotów


warto$ciowych lub dowodów rzeczowych o wyj"tkowym charakterze i znaczeniu dla sprawy - nale&y im
zapewni' nale&yt" ochron!, a w razie potrzeby wyst"pi' o wyznaczenie odpowiedniego konwoju *W lub
innego uprawnionego organu.

§ 91. 1. Krajowe $rodki p#atnicze, które nie musz" by' zachowane w konkretnych egzemplarzach,
przekazuje si! do kasy najbli&szego wojskowego organu finansowego z zaleceniem zatrzymania kwoty
do dyspozycji prokuratury.

2. Bro%, amunicj!, materia#y wybuchowe lub #atwopalne, materia#y radioaktywne, substancje


truj"ce, dusz"ce lub parz"ce, $rodki odurzaj"ce, substancje psychotropowe lub prekursory -
przechowuje si! w sposób i miejscu okre$lonym w przepisach w sprawie szczegó#owych zasad i miejsca
przechowywania tych przedmiotów, substancji, materia#ów i prekursorów oraz warunków oraz sposobu
ich zniszczenia, wydanych na podstawie art. 232a § 4 k.p.k.

3. Prawo jazdy nale&y niezw#ocznie, nie oczekuj"c na decyzj! ko%cz"c" post!powanie w sprawie,
przekaza' do w#a$ciwego wydzia#u komunikacji, chyba &e stanowi dowód w sprawie.

4. O wydaniu postanowienia w przedmiocie dowodu rzeczowego, przyj!ciu por!czenia, a tak&e o


wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu maj"tkowym w odniesieniu do ksi"&eczki oszcz!dno$ciowej
b"d( innego dokumentu uprawniaj"cego do dysponowania kontami lub depozytami bankowymi,
zawiadamia si! niezw#ocznie w#a$ciwy oddzia# banku,

§ 92. 1. Przedmioty stanowi"ce dowody rzeczowe mog" by' przechowywane w aktach sprawy we
wszytej do akt kopercie, je&eli ich rodzaj, rozmiar i warto$' oraz znaczenie dla sprawy na to pozwalaj".

2. Przy przesy#aniu akt do innej prokuratury lub do innego organu przedmioty wymienione w ust.1
mog" by', na podstawie zarz"dzenia prokuratora, wy#"czone z akt sprawy, a nast!pnie za#"czone do akt
po ich zwróceniu.
3. Przedmioty nie do#"czone do akt sprawy i nie przekazane do innego organu, przechowuje si! w
prokuraturze (w metalowej szafie) w odpowiednio zabezpieczonym miejscu lub pomieszczeniu.

4. Przepis ust. 1 - 3 przepisy poprzednie stosuje si! odpowiednio w razie przechowywania


no$ników informacji, na których utrwalono obraz lub d(wi!k z przebiegu czynno$ci procesowych
(stanowi"ce za#"czniki do odpowiednich protoko#ów).

§ 93. 1. Niezale&nie od obowi"zków kierownika sekretariatu, pracownik prowadz"cy ksi!gi


powiadamia o przechowywaniu w prokuraturze lub w innym miejscu przedmiotów odnosz"cych si! do
spraw, w których zako%czono ju& post!powanie, a zw#aszcza o braku w orzeczeniu rozstrzygni!cia co do
dowodów rzeczowych lub innego przechowywanego przedmiotu.

2. Prawid#owo$' ewidencji, jej zgodno$' z rzeczywistym stanem przechowywanych przedmiotów


oraz warunki przechowywania podlegaj" zbadaniu podczas ka&dej wewn!trznej kontroli sekretariatu,
wizytacji lub lustracji.
19

Rozdzia$ 6

Czynno%ci zwi&zane z doprowadzaniem podejrzanych do prokuratury

§ 94. W skierowanym do organów *W, Policji albo innych organów uprawnionych zleceniu
konwojowania podaje si! powód zatrzymania osoby, której nie przedstawiono zarzutu pope#nienia
przest!pstwa lub kwalifikacj! prawn" czynu jej zarzucanego i ogóln" charakterystyk! tego czynu, a
tak&e szczegó#owe wskazówki dotycz"ce konwojowania (post!powania z konwojowanym) i termin
wykonania zlecenia.

§ 95. Zlecenie konwojowania dostarcza si! w#a$ciwemu organowi *W, Policji albo innym organom
uprawnionym, najpó(niej na dwa dni przed terminem konwojowania. Zlecenie bezzw#ocznego
konwojowania mo&e dotyczy' tylko wypadków, których nie mo&na by#o wcze$niej przewidzie'.
Konwojowanie nast!puje po porozumieniu si! prokuratora z w#a$ciwym komendantem *W, Policji albo
innego organu uprawnionego.

§ 96. Prokurator lub kierownik sekretariatu odnotowuje w nakazie konwojowania dat! i godzin!
przybycia i odej$cia konwoju. Dla doprowadzonych do prokuratury nale&y przeznaczy' odpowiednie,
oddzielne pomieszczenie, a w razie braku takiej mo&liwo$ci, wydzieli' najmniej ruchliwe miejsce w
korytarzu lub innej cz!$ci budynku prokuratury.

§ 97. Przy realizacji postanowie% niniejszego rozdzia#u stosuje si! przepisy dotycz"ce organizacji i
zasad dzia#ania konwojów.

Rozdzia$ 7

Czynno%ci sekretariatu w sprawie op$at i innych wydatków poniesionych w post#powaniu

§ 98. W sprawach zarejestrowanych w repertorium sporz"dza si! zestawienie op#at i innych


wydatków poniesionych w post!powaniu, którego orygina# za#"cza si! do akt g#ównych, a jego
kserokopi! do akt nadzoru.

§ 99. Op#aty i inne wydatki poniesione w toku post!powania i w zwi"zku z jego prowadzeniem
nanosi si! na formularzu zestawienia wskazanego w §98 sukcesywnie, wraz z wp#ywem rachunków oraz
innych dokumentów b!d"cych podstaw" naliczania kosztów tego post!powania i po zatwierdzeniu przez
prokuratora wynikaj"cych z nich nale&no$ci do wyp#aty.
§100. 1. W zestawieniu, o którym mowa w §98, dolicza si! ponadto wydatki wynikaj"ce z
dokumentów wp#ywaj"cych do prokuratury po zako%czeniu post!powania, a tak&e rycza#t z tytu#u
dor!czenia odpisów ko%cowej decyzji merytorycznej i innych pism podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania.
2. W sytuacji, w której zestawienie op#at i innych wydatków w post!powaniu, sporz"dzone przez
*W, Policj! lub inny organ uprawniony do prowadzenia post!powania, nie nasuwa uwag merytorycznych
i formalnych, a koszty tego post!powania w prokuraturze ograniczaj" si! tylko do dor!czenia odpisów
decyzji merytorycznej ko%cz"cej post!powanie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, mo&na
poprzesta' na za#"czeniu do akt g#ównych i nadzoru wymienionego zestawienia, z dodaniem jednak&e
kosztów poniesionych przez prokuratur!.

§ 101. 1. Akta g#ówne sprawy zawieraj" wszystkie dokumenty b!d"ce podstaw" naliczenia op#at i
innych wydatków poniesionych w post!powaniu.
2. Zasady i sposób do#"czenia do akt g#ównych dokumentów, o których mowa w usM oraz
przesy#ania ich w $lad za spraw" reguluj" przepisy cz!$ci I - rozdzia#u 4.

§102. 1. W sprawach zako%czonych aktem oskar&enia, wnioskiem o warunkowe umorzenie


post!powania karnego, wnioskiem o umorzenie post!powania i zastosowanie $rodka zabezpieczaj"cego
lub inn" ko%cow" decyzj" merytoryczn" kierowan" do s"du sporz"dza si! zestawienie op#at i innych
20

wydatków poniesionych w post!powaniu, z podaniem #"cznej ich sumy oraz wskazaniem, na podstawie
posiadanych dokumentów, wysoko$ci wydatków poniesionych przez s"d w tym post!powaniu.
2. W sytuacji, w której rachunki i inne dokumenty nie mog#y by' uwzgl!dnione w zestawieniu op#at i
innych wydatków przes#anych wraz z aktami sprawy do s"du, nale&y je wykaza' w uzupe#niaj"cym
zestawieniu, przekazanym z wymienionymi dokumentami w $lad za aktami sprawy.

§ 103. 1. W sprawach zako%czonych inn" decyzj" ni& wymieniona w § 102 ust. 1 sporz"dza si!
zestawienie op#at i innych wydatków poniesionych w post!powaniu, bez sumowania #"cznych kosztów
tego post!powania.
2. W przypadku dokonania w sprawach wymienionych w ust. 1 dalszych czynno$ci procesowych
b"d( podj!cia na nowo lub wznowienia post!powania, w sporz"dzonym uprzednio zestawieniu op#at i
innych wydatków poniesionych w tym post!powaniu nanosi si! pozosta#e koszty wynikaj"ce z dokonania
okre$lonych wy&ej czynno$ci.

§ 104. W zestawieniu, o którym mowa w § 98 nanosi si! odr!bnie op#aty i wydatki poniesione w nim
przez prokuratur!, a zatwierdzane przez prokuratora do wyp#aty, oraz op#aty i wydatki poniesione przez
*W, Policj! lub inny organ prowadz"cy post!powanie, wraz z adnotacj" o numerach kart w aktach
sprawy, na których znajduj" si! rachunki i inne dokumenty potwierdzaj"ce poniesione koszty
post!powania w tej sprawie.

§105.1. Nale&no$ci z tytu#u powo#ania bieg#ych, kosztów czynno$ci zwi"zanych z podejrzeniem


przest!pczego spowodowania $mierci, wydatki z tytu#u wykonania postanowienia o zabezpieczeniu
maj"tkowym, nale&no$ci $wiadków, wynagrodzenia t#umaczy oraz op#aty za parkingi i holowanie
zabezpieczonych pojazdów ponoszone przez prokuratur! wykazuje si! wy#"cznie na podstawie
przedstawionych rachunków i faktur, zatwierdzonych do wyp#aty przez prokuratora.
2. Nale&no$ci, o których mowa w ust. 1, ponoszone przez *W, Policj! i inne organy uprawnione do
prowadzenia post!powa% wykazuje si! na podstawie zestawie% sporz"dzonych przez te organy oraz
za#"czonej do akt sprawy dokumentacji.

§ 106. Koszty przechowywania zaj!tych i zabezpieczonych przedmiotów wykazuje si! w


zestawieniu w wysoko$ciach uzale&nionych od miejsca przechowywania takich przedmiotów - jako
rycza#t w przypadku przechowywania ich w sk#adnicy organu prowadz"cego post!powanie, który
uwzgl!dnia si! przy zas"dzeniu kosztów procesu (art. 626 k.p.k.) lub wed#ug rachunku - w przypadku
przechowywania ich poza sk#adnic" organu prowadz"cego takie post!powanie.
§107. Koszty konwojowania osób wykazuje si! w zestawieniu w wysoko$ciach uzale&nionych od
liczby osób konwojowanych i warunków dokonywania takiej czynno$ci - jako rycza#t w przypadku
konwojowania jednej osoby w granicach jednej miejscowo$ci lub jako wydatki obliczane wed#ug wzoru
wynikaj"cego z § 2 rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 18 czerwca 200 3 r. w sprawie
wysoko$ci i sposobu obliczania wydatków Skarbu Pa%stwa w post!powaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz.
1026 z pó(n. zm.) w zwi"zku z konwojowaniem wzmocnionym lub do innej miejscowo$ci.

§108. W przypadku kosztów post!powania mediacyjnego uwzgl!dnia si! zarówno rycza#t za


dor!czenie wezwa% i pism w tym post!powaniu, jak i rycza#t za jego przeprowadzenie, w wysoko$ci
wynikaj"cej z § 4 ust. 2 rozporz"dzenia wymienionego w § 107.

§109. Op#aty za uzyskanie informacji o osobie wykazuje si! w wysoko$ci wynikaj"cej z § 1


rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie okre$lenia wysoko$ci op#at
za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1468).

§ 110. W zestawieniu, o którym mowa w § 98, wykazuje si! równie& rycza#t za dor!czenie wezwa% i
pism w post!powaniu w sposób i w wysoko$ciach okre$lonych w § 1 rozporz"dzenia wymienionego w §
107 oraz pozosta#e koszty poniesione w zwi"zku z jego prowadzeniem.

§ 111. 1. Za wydanie na wniosek osób uprawnionych oraz za zgod" prokuratora uwierzytelnionych


odpisów, za$wiadcze% oraz innych dokumentów sporz"dzonych na podstawie akt sprawy sekretariat
pobiera op#aty kancelaryjne na zasadach okre$lonych przepisami rozporz"dzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysoko$ci op#aty za wydanie kserokopii
dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz. U. Nr 107, poz. 1006).
2. Za wydanie na wniosek osób uprawnionych oraz za zgod" prokuratora kserokopii dokumentów z
akt sprawy pobiera si! op#aty kancelaryjne w wysoko$ci okre$lonej przepisami rozporz"dzenia, o którym
mowa w ust. 1.
21

3. Op#aty kancelaryjnej nie pobiera si! od osoby, której nale&y z urz!du dor!czy' odpis
postanowienia lub zarz"dzenia (art. 100 § 2 w zw. z art. 16 k.p.k.) oraz od podejrzanego, któremu na
jego &"danie wydano odpis postanowienia (art. 157 § 1 k.p.k.).
4. O wydaniu dokumentów, uwierzytelnionych ich odpisów lub kserokopii z akt sprawy oraz o
wysoko$ci pobranych op#at sporz"dza si! adnotacj! w aktach nadzoru lub notatk! urz!dow" któr"
za#"cza si! do tych akt.

§112. 1. W poszczególnych prokuraturach prowadzi si! wykaz kontrolny dotycz"cy ponoszonych


przez jednostk! kosztów post!powa% przygotowawczych.
2. W wykazie wskazanym w ust. 1 sumuje si! w systemie pó#rocznym i rocznym poszczególne
koszty takich post!powa% ponoszone przez prokuratur!.
3. W przypadku kosztów dor!czenia wezwa% i innych pism w wykazie kontrolnym odnotowuje si! w
odr!bnych kolumnach zarówno naliczon" sum! rycza#tu w poszczególnych sprawach, jak i koszty z
tytu#u dor!czenia pism tej prokuratury naliczane przez poczt!.

Rozdzia$ 8

Sprawozdawczo%* i statystyka

§113.1. W prokuraturach sporz"dza si! w systemie pó#rocznym i rocznym sprawozdania z


dzia#alno$ci tych jednostek uj!te w formularzach MS-P1Kwojsk.

2. Niezale&nie od sprawozda%, o jakich mowa w ust.1, prokuratury sporz"dzaj" informacje i


zestawienia statystyczne dla potrzeb kierownictwa Si# Zbrojnych RP oraz dowódców obs#ugiwanych
jednostek wojskowych w oparciu o dane statystyczne uj!te w formularzach statystycznych systemu
informatycznego Naczelnej Prokuratury Wojskowej - ProkStat.
§ 114.1. Sprawozdanie MS-P1Kwojsk. z dzia#alno$ci prokuratury dotycz"ce ewidencji spraw i
czynno$ci procesowych prokuratora w sprawach karnych wype#niaj" odr!bnie w zakresie swojej
w#a$ciwo$ci rzeczowej:
- wojskowe prokuratury garnizonowe,
- wojskowe prokuratury okr!gowe,
- Oddzia# ds. Przest!pczo$ci Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

2. Formularze statystyczne systemu informatycznego Naczelnej Prokuratury Wojskowej -


Prostat,
wype#niaj" odr!bnie w zakresie swej w#a$ciwo$ci rzeczowej:

- wojskowe prokuratury garnizonowe,


- wojskowe prokuratury okr!gowe,
- Oddzia# ds. Przest!pczo$ci Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

3. Informacje i zestawienia statystyczne, o jakich mowa w §113 ust.2, w zakresie w#a$ciwo$ci


rzeczowej Oddzia#u ds. Przest!pczo$ci Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej sporz"dza si!
w tym Oddziale.

§115. Sposób, tryb i termin wype#nienia formularzy sprawozdawczych, o których mowa w § 113
ust.1, jest okre$lany zgodnie z wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z pó(n. zm.) rozporz"dzeniu Rady Ministrów w sprawie
programu bada% statystyki publicznej na okre$lony rok.

§ 116. Sposób, tryb i termin wype#niania formularzy sprawozdawczych, o których mowa w § 113
ust.2 jest okre$lony zgodnie z Tymczasow" Instrukcj" o prowadzeniu ewidencji przest!pczo$ci i
wykrocze% oraz wyników post!powania karnego w prokuraturach na bazie systemu ProkStat,
wprowadzonej do u&ytku rozkazem Naczelnego Prokuratora Wojskowego Nr 4 z dnia 24 stycznia 2003
roku.

§ 117. W zale&no$ci od potrzeb kierownictwa prokuratury i kierownictwa Si# Zbrojnych RP oraz


dowódców obs#ugiwanych jednostek wojskowych, na polecenie Naczelnego Prokuratora Wojskowego
22

lub jego Zast!pcy, mog" by' sporz"dzane inne, ni& wskazane powy&ej, tematyczne informacje i
zestawienia statystyczne.

Rozdzia$ 9

Biblioteki

§118. Przy prowadzeniu bibliotek maj" zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z pó(n. zm.) i wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i ewidencji
materia#ów bibliotecznych, a tak&e przepisy rozporz"dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie zasad organizacji obs#ugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz zasad wspó#dzia#ania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obs#ugi (Dz.U. nr
35, poz 297).

§ 119. W prokuraturach wojskowych prowadzi si! biblioteki podr!czne.

§ 120. 1. Ksi!gozbiory bibliotek podr!cznych powinny by' uj!te w odpowiedniej ksi!dze


inwentarzowej biblioteki Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okr!gowych i
wojskowych prokuratur garnizonowych.
2. Ksi"&ki i czasopisma oznacza si! kolejnymi numerami ksi!gi inwentarzowej.

§ 121. Biblioteki podr!czne wypo&yczaj" ksi"&ki i czasopisma za pokwitowaniem.

CZ'"( III

ARCHIWIZACJA

Rozdzia$ 1

Ogólne zasady archiwizacji

§ 122. 1. Sprawy z zakresu archiwizacji w prokuraturach prowadzone s" na podstawie jednolitych


rzeczowych wykazów akt, ustalonych w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, okre$laj" s#ownie i cyfrowo has#a klasyfikacyjne wszystkich
rodzajów spraw prowadzonych w prokuraturach oraz ich kwalifikacje do kategorii materia#ów
archiwalnych
lub dokumentacji niearchiwalnej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2006r.,Dz. U. Nr 97, poz. 673 z pó(n. zm.) oraz wydanych na
jej
podstawie zarz"dze% Ministra Obrony Narodowej.
3. Rzeczowe wykazy akt ustala z dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego:
- Naczelny Prokurator Wojskowy - w odniesieniu do akt naczelnej prokuratury wojskowej,
- wojskowy prokurator okr!gowy - w odniesieniu do akt wojskowej prokuratury okr!gowej i
podleg#ych mu wojskowych prokuratur garnizonowych.

Rozdzia$ 2

Akta i teczki

aktowe

§ 123. 1. Materia#y spraw ostatecznie za#atwionych, obj!tych wspólnym has#em klasyfikacyjnym,


zgodnie z rzeczowym wykazem akt, przechowuje si! w "teczce aktowej", oznaczonej na zewn!trznej
stronie ok#adki s#ownie i cyfrowo has#em klasyfikacyjnym przyj!tym dla danego rodzaju spraw.
23

2. Teczki aktowe przechowuje si! w sekretariatach odpowiednich prokuratur przez okres dwóch lat,
licz"c od roku nast!pnego po roku, w którym teczk! za#o&ono, a nast!pnie przekazuje si! je do
archiwum zak#adowego na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

§ 124. 1. W wypadku, gdy po dwuletnim okresie od za#o&enia teczki aktowej nie zosta#y za#atwione
wszystkie sprawy w niej zawarte, przed przekazaniem teczki do archiwum zak#adowego sprawy
nieza#atwione przekazuje si! do za#o&onej na rok bie&"cy teczki aktowej.

§ 125. 1. Teczki aktowe przechowywane s" w sekretariatach (komórkach) prokuratury przez okres 2
lat, po czym przekazywane s" do archiwum zak#adowego.
2. +"czny okres przechowywania teczek aktowych w prokuraturach, w tym po ich przekazaniu do
archiwów zak#adowych, wynosi 5 lat.

Rozdzia$ 3

Organizacja archiwów

zak$adowych

§ 126. Dokumentacj! powstaj"c" w wyniku dzia#alno$ci prokuratur przechowuje si! po jej


wykorzystaniu w archiwach zak#adowych.

§ 127. Do zakresu dzia#ania archiwum zak#adowego, kierowanego przez wyznaczonego


pracownika, nale&y w szczególno$ci:
1) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratury,
2) przechowywanie i zabezpieczenie przej!tej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
3) udost!pnianie przechowywanej dokumentacji osobom upowa&nionym,
4) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowi"cej materia#y archiwalne zaliczane do
kategorii "A" do w#a$ciwego archiwum wojskowego,
5) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kategorii "B" i udzia# w jej
komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materia#ów (w stanie
uniemo&liwiaj"cym ich odtworzenie) na makulatur!,
6) utrzymywanie sta#ych kontaktów z Centralnym Archiwum Wojskowym.

Rozdzia$ 4

Podzia$ zasobu archiwum zak$adowego

§ 128. Dokumentacja podlegaj"ca przechowaniu w archiwum zak#adowym dzieli si# na kategorie


oznaczone symbolami A i B. Dokumentacj! niearchiwaln" ze wzgl!du na okresy przechowywania,
oznacza si!:
1) symbolem B z dodatkiem cyfry arabskiej okre$laj"cej liczb! lat przechowywania podlegaj"c" po
up#ywie okresu przechowywania, ekspertyzie kwalifikacji i brakowaniu;
2) symbolem BE z dodatkiem cyfry arabskiej okre$laj"cej liczb! lat przechowywania podlegaj"c" po
up#ywie okresu przechowywania, ponownej kwalifikacji po przeprowadzeniu ekspertyzy archiwalnej;
3) symbolem Bc oznacza dokumentacj! maj"c" wy#"cznie przydatno$' praktyczn" podlegaj"c"
ekspertyzie kwalifikacji po ustaniu jej przydatno$ci.

§ 129. 1. Podzia# dokumentacji na kategorie okre$lony jest:


1) w cz!$ci IV niniejszego zarz"dzenia w odniesieniu do akt prokuratora i urz"dze% ewidencyjnych tych
akt,
2) w rzeczowych wykazach akt, o których mowa w § 122, w odniesieniu do akt z zakresu administracji
Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz wojskowego prokuratora okr!gowego i wojskowego
prokuratora garnizonowego.
24

2. Naczelny Prokurator Wojskowy i wojskowy prokurator okr!gowy, w porozumieniu z dyrektorem


Centralnego Archiwum Wojskowego mo&e uzupe#ni' - stosownie do zmieniaj"cych si! potrzeb - jednolity
rzeczowy wykaz akt, oznaczaj"c dla poszczególnych akt kategorie i okresy przechowywania, zaliczy'
cz!$' dokumentacji kategorii "B" do kategorii "A" lub zmieni' okresy przechowywania dokumentacji
kategorii "B".

§130. 1. Materia#y archiwalne zaliczane do kategorii "A", okre$lone w rzeczowych wykazach akt,
przechowywane s" w archiwum zak#adowym przez 25 lat. Okresy przechowywania innych materia#ów
archiwalnych okre$la § 156.
2. Po up#ywie okresów przechowywania, o których mowa w ust. 1, materia#y archiwalne przekazuje
si! do Centralnego Archiwum Wojskowego.
3. Okresy przechowywania dokumentacji kategorii "B" s" oznaczone cyframi arabskimi
umieszczonymi obok symbolu "B", np.: "B-5". Po up#ywie tych okresów akta podlegaj" brakowaniu.

Rozdzia$ 5

Przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej

§ 131. 1. Archiwum zak#adowe przyjmuje dokumentacj! zgromadzon" w teczkach aktowych,


zak#adanych odr!bnie dla kategorii "A" oraz dla akt kategorii "B" z jednakowym okresem
przechowywania.
2. Je&eli zachodzi potrzeba #"czenia w jednej teczce akt kategorii "A" z aktami kategorii "B", ca#"
zawarto$' teczki zalicza si! do kategorii "A". W przypadku po#"czenia akt w jednej teczce kategorii "B" o
ró&nych okresach przechowywania - ca#" zawarto$' teczki zalicza si! do najd#u&szego z ustalonych
okresów przechowywania.
§ 132. 1. Dokumentacja przejmowana przez archiwum zak#adowe powinna by' uporz"dkowana przez
przekazuj"ce komórki organizacyjne prokuratury. 2. Uporz"dkowanie dokumentacji polega na:
- u#o&eniu pism w poszczególnych aktach spraw zgodnie z przepisami o biurowo$ci oraz u#o&eniu
akt w teczkach, w kolejno$ci zgodnej z numeracj" zapisów we w#a$ciwym urz"dzeniu
ewidencyjnym (repertorium, rejestrze itp),
- opisaniu teczek na tytu#owej stronie,
- zszyciu lub trwa#ym z#"czeniu w inny sposób pism znajduj"cych si! w teczkach akt kategorii "A" i
ponumerowaniu zapisanych stron w tych aktach,
- usuni!ciu z akt cz!$ci metalowych (zszywki, spinacze, z#"cza skoroszytowe),
- zagi!ciu arkuszy o wymiarach wi!kszych od formatu "A~4", równolegle do brzegów pozosta#ych
kart.

§ 133. Klauzul! o zakwalifikowaniu akt znajduj"cych si! w teczce do odpowiedniej kategorii w


odniesieniu do dokumentacji okre$lonej rzeczowym wykazem akt, podpisuje kierownik jednostki lub
komórki organizacyjnej, w której akta powsta#y. Podpisywanie klauzul na aktach prokuratora reguluj"
przepisy cz!$ci IV niniejszego zarz"dzenia.

§ 134. Prokuratury i ich komórki organizacyjne przekazuj" uporz"dkowane akta na podstawie spisu
zdawczo-odbiorczego. Spisy zdawczo-odbiorcze sporz"dza si! osobno dla ka&dej kategorii akt.

§ 135. 1. Po sprawdzeniu prawid#owo$ci uporz"dkowania akt i sporz"dzenia spisu zdawczo-


odbiorczego wyznaczony pracownik sekretariatu archiwum potwierdza swoim podpisem odbiór akt, po
czym rejestruje spis w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych w kolejno$ci wp#ywu i nadaje im numery
bie&"ce wykazu.

§ 136. 1. Materia#y archiwalne zaliczone do kategorii "A" przechowuje si! na oddzielnych rega#ach.
2. Uk#ad teczek (akt) i ich segregacja na poszczególnych pó#kach powinny zapewni' sprawne
wyszukiwanie akt i sukcesywne ich brakowanie.
3. W razie potrzeby dokumentacj! poddaje si! zabiegom konserwacyjnym.
4. Pomieszczenia archiwum zak#adowego powinny odpowiada' kryteriom zapewniaj"cym warunki
w#a$ciwego przechowywania dokumentacji i jej zabezpieczenia przed dost!pem osób nieuprawnionych.

§ 137. 1. Dokumentacja przechowywana w archiwum zak#adowym obj!ta jest prowadzon" na


bie&"co ewidencj".
2. Ewidencj! zasobu archiwum zak#adowego stanowi":
25

1) spisy zdawczo-odbiorcze materia#ów przekazanych do archiwum,


2) wykazy spisów zdawczo-odbiorczych,
3) kartoteka udost!pnienia akt,
4) spisy zdawczo-odbiorcze materia#ów archiwalnych przekazanych do Centralnego Archiwum
Wojskowego,
5) spisy akt wybrakowanych i przekazanych do zniszczenia wraz z protoko#ami brakowania akt kategorii
"B" i wydanymi przez Centralne Archiwum Wojskowe zezwoleniami na zniszczenie akt.

3. Karty udost!pnienia akt przechowywane s" w archiwum przez okres dwóch lat, pozosta#e
urz"dzenia ewidencyjne wymienione w ust. 2 stanowi" dokumentacj! kategorii "A" i przechowywane s"
w
archiwum.

§ 138. Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przyj!tej na przechowanie prowadzi si! w


oddzielnych teczkach dla kategorii "A" i kategorii "B" w dwóch zbiorach.

Rozdzia$ 6

Udost#pnianie dokumentacji archiwalnej

§139. 1 Dokumentacja dla celów s#u&bowych i naukowo-badawczych mo&e by' udost!pniana w


zasadzie w pomieszczeniach archiwum zak#adowego, a poza to archiwum mo&e by' wypo&yczona tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Materia#y archiwalne dla celów innych ni& s#u&bowe i naukowo-badawcze udost!pnia si! -
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(tekst jednolity z 2006r.,Dz. U. Nr 97, poz. 673 z pó(n. zm.) - po up#ywie 30 lat od ich wytworzenia, je&eli
nie narusza to prawnie chronionych interesów pa%stwa i obywateli.
3. Warunki wcze$niejszego udost!pnienia materia#ów archiwalnych (przed up#ywem 30 lat od ich
wytworzenia) reguluj" przepisy rozporz"dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13
grudnia 2000 r. w sprawie okre$lenia szczególnych wypadków i trybu wcze$niejszego udost!pnienia
materia#ów archiwalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 116 z pó(n.zm.).
4. Osoby ubiegaj"ce si! o udost!pnienie materia#ów archiwalnych w wypadkach wskazanych w ust.
1, 2 i 3 winny z#o&y' we w#a$ciwej wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury wniosek z podaniem
swego imienia i nazwiska oraz wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegaj"cej si! o
udost!pnienie dokumentacji archiwalnej, a tak&e typu materia#u archiwalnego b"d( tematu, którego on
dotyczy oraz celu i przewidywanego sposobu wykorzystania tego materia#u.
5. Zarz"dzenie w przedmiocie udost!pnienia materia#ów archiwalnych w wypadkach wskazanych w
ust. 1, 2 i 3 wydaje kierownik jednostki, w której przechowywane s" wymienione materia#y. Zarz"dzenie
powinno okre$la' rodzaj i zakres materia#ów archiwalnych, które maj" by' udost!pnione, oraz sposób
ich udost!pnienia osobie wskazanej w ust. 4.
6. Zarz"dzenie o odmowie udost!pnienia materia#ów archiwalnych wymaga uzasadnienia i
pouczenia osoby wskazanej we wniosku o mo&liwo$ci, trybie i terminie jego zaskar&enia. )rodki
zaskar&enia na odmow! udost!pnienia materia#ów archiwalnych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2
wnosi si! na zasadach ogólnych, a w wypadku odmowy wcze$niejszego udost!pnienia materia#ów
archiwalnych - w trybie wskazanym w § 6 ust. 2 rozporz"dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wymienionego w ust. 3.
7. Udost!pnienie materia#ów archiwalnych odnotowuje si! w kartach udost!pnienia, sporz"dzanych
przez wyznaczonego pracownika sekretariatu prowadz"cego archiwum zak#adowe.

§140. W przypadku zagubienia, stwierdzenia braków lub uszkodzenia materia#ów archiwalnych,


wypo&yczonych poza archiwum zak#adowe, sporz"dza si! protokó# w trzech egzemplarzach, który
podpisuj": wypo&yczaj"cy materia#y, jego bezpo$redni prze#o&ony i pracownik odpowiedzialny za
archiwum zak#adowe.

§141. W odpowiednim miesi"cu ka&dego roku wyznaczony pracownik sekretariatu odpowiedzialny


za archiwum zak#adowe przedstawia kierownikowi jednostki wykaz wypo&yczonych materia#ów
archiwalnych, niezwróconych w ci"gu ostatnich trzech miesi!cy, z przygotowanymi ponagleniami o zwrot
wypo&yczonych materia#ów.
26

Rozdzia$ 7

Brakowanie akt oraz przekazywanie akt do archiwum pa)stwowego

§ 142. 1. Brakowanie akt odbywa si! komisyjnie. W sk#ad komisji wchodz": bezpo$redni prze#o&ony
wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za archiwum zak#adowe lub wyznaczony przez niego
prokurator, przedstawiciel komórki organizacyjnej prokuratury, której akta poddawane s" brakowaniu
oraz pracownik odpowiedzialny za archiwum zak#adowe.
2. Do zada% komisji nale&y:
1) zakwalifikowanie do zniszczenia wydzielonych akt kategorii "B", w przypadku których min"# okres ich
przechowywania,
2) sporz"dzenie protoko#u brakowania akt oraz spisu tych akt.

§143. Komisja do spraw brakowania akt w uzasadnionych przypadkach mo&e dokona' zmiany
kwalifikacji akt z kategorii "B" na kategori! "A" lub przed#u&y' pierwotnie ustalony okres przechowywania
akt kategorii "B".
§ 144. 1. Po uzyskaniu zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej nale&y:
1) wy#"czy' z akt przeznaczonych do zniszczenia orygina#y dokumentów osobistych (metryki,
$wiadectwa, umowy, akty notarialne itp.),
2) doprowadzi' akta do stanu uniemo&liwiaj"cego ich odtworzenie,
3) przekaza' uzyskan" w ten sposób makulatur! do odpowiedniej sk#adnicy surowców wtórnych wraz z
jednym egzemplarzem zezwolenia archiwum wojskowego na zniszczenie akt.
2. Wy#"czone z akt dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechowuje si! w archiwum
zak#adowym i zwraca za pokwitowaniem na &"danie uprawnionych osób do ich odbioru.

§ 145. Materia#y archiwalne w postaci akt zaliczonych do kategorii "A", po up#ywie okresu ich
przechowywania w archiwum zak#adowym, przekazuje si! do Centralnego Archiwum Wojskowego, lub
innego archiwum wojskowego wskazanego przez Centralne Archiwum Wojskowe, w uzgodnionym z tym
archiwum terminie. Materia#y archiwalne przekazuje si! do archiwum wojskowego na podstawie spisu
zdawczo-odbiorczego.

§ 146. Szczegó#owe zasady post!powania przy przekazywaniu akt i brakowaniu akt okre$la,
odpowiednio, rozdzia# 3 i rozdzia# 4 zarz"dzenia nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego
2005r. w sprawie zasad i trybu post!powania z materia#ami archiwalnymi i inna dokumentacj" w resorcie
obrony narodowej.

CZ'"( IV

OKRESY PRZECHOWYWANIA, WARUNKI NISZCZENIA I PRZEKAZYWANIA DO ARCHIWUM AKT


SPRAW

§147. 1. Akta spraw i urz"dzenia ewidencyjne dzieli si! na materia#y archiwalne zaliczane do
kategorii "A" i dokumentacj! niearchiwaln" zaliczan" do kategorii "B" oraz ustala okres ich
przechowywania, z uwzgl!dnieniem wymogów procesowych i wynikaj"cych z zasad organizacyjnych
prokuratury.
2. Po up#ywie okresów przechowywania w prokuraturze akta kategorii "A" przekazuje si! do
Centralnego Archiwum Wojskowego lub innego archiwum wojskowego wskazanego przez Centralne
Archiwum Wojskowe, a akta kategorii "B" - do zniszczenia.

§ 148. Okres przechowywania akt w prokuraturze liczy si! od pocz"tku roku kalendarzowego
nast!puj"cego po roku, w którym uko%czono czynno$ci procesowe lub zwi"zane z:
1) wykonaniem postanowienia lub zarz"dzenia ko%cz"cego post!powanie, a gdy nie zachodzi potrzeba
wykonania, okres ten liczy si! od uprawomocnienia si! postanowienia lub zarz"dzenia,
2) uprawomocnieniem si! orzeczenia s"dowego w sprawach skierowanych przez prokuratora do s"du
lub w sprawach, w których prokurator zg#osi# swój udzia# w post!powaniu przed s"dem,
3) rozpatrzeniem przez uprawnione organy sprzeciwu lub innego $rodka prawnego wniesionego przez
prokuratora,
27

4) odmow" wniesienia nadzwyczajnego $rodka prawnego, wniosku o u#askawienie lub wniosku o


wznowienie post!powania,
5) za#atwieniem sprawy w inny sposób.

§ 149. 1. Prokurator wykonuj"cy ko%cowe czynno$ci w sprawie zalicza akta do odpowiedniej


kategorii i ustala okresy ich przechowywania w archiwum zak#adowym.
2. Kategorie i okres przechowywania urz"dze% ewidencyjnych i innych urz"dze% biurowych okre$la
wyznaczony prokurator w porozumieniu z kierownikiem sekretariatu prokuratury.

§ 150. 1. Zarz"dzenia o przekazaniu akt do archiwum wojskowego lub przekazaniu ich do


zniszczenia wydaj" kierownik w#a$ciwej wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
2. Komisji powo#anej do brakowania akt przewodniczy wyznaczony prokurator. W sk#ad komisji
wchodz": kierownik sekretariatu oraz dwóch pracowników sekretariatu przez niego wyznaczonych.
Komisja mo&e dokona' zmiany kwalifikacji akt kategorii "B" na kategori! "A" lub przed#u&y' okres
przechowywania akt kategorii "B".
§151. Nie mog" by' przekazane do Centralnego Archiwum Wojskowego lub do zniszczenia akta
spraw, w których nie uko%czono wszystkich czynno$ci zwi"zanych z wykonaniem orzeczenia
(zarz"dzenia), a w przypadku umorzonych spraw karnych - przed up#ywem okresu przedawnienia
karalno$ci.

§ 152. W sprawach karnych do kategorii "A" zalicza si!:


1) akta umorzonych $ledztw lub dochodze% w sprawach:
a) o zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzko$ci oraz zbrodnie wojenne,
b) o przest!pstwa wymienione w rozdziale XVII, XXIV i XXXI oraz w art. 253, 256-258 i 265 k.k.,
c) o przest!pstwa wymienione w Dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23
wrze$nia 1944r. Kodeks Karny Wojska Polskiego ( Dz.U. z 1944r., Nr 6, poz.27 z pó(n.zm.) oraz
w Dekrecie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946r. o przest!pstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy Pa%stwa ( Dz.U. z 1946r., Nr 30, poz.192 z pó(n.zm.),
d) o przest!pstwa wymienione w art. 46 ust. 1-6, art. 47 ust 1, art. 48 ust. 1-4 dekretu z dnia 12
grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 154 z pó(n. zm),
e) o wyj"tkowym znaczeniu ze wzgl!du na zebrany materia# w $ledztwie lub dochodzeniu b"d(
wyst!puj"ce w sprawie osoby,

2) akta nadzoru:
a) nad wykonaniem kary w sprawach o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzko$ci oraz w
sprawach, w których na podstawie obowi"zuj"cych uprzednio przepisów prawomocnie orzeczono
kar! $mierci, a obecnie kar! do&ywotniego pozbawienia wolno$ci,
b) w sprawach, w których Prokurator Generalny:

- wyst"pi# do organów pa%stw obcych o $ciganie zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko
ludzko$ci pope#nionych na szkod! Narodu Polskiego albo o wydanie sprawców takich
przest!pstw, przeciwko którym prowadzi si! post!powanie w Polsce,
- wniós# rewizj! nadzwyczajn" lub kasacj!, &"daj"c rehabilitacji osób nies#usznie skazanych za
przest!pstwa pope#nione z pobudek politycznych.

§ 153. Do kategorii "A" zalicza si! równie&:


1) urz"dzenia ewidencyjne (repertoria i rejestry) przeznaczone do ewidencjonowania akt spraw,
2) akta spraw, w których Prokurator Generalny wyst"pi# do Prezesa Rady Ministrów lub ministrów z
wnioskiem o usuni!cie stwierdzonych uchybie% lub usprawnienie dzia#alno$ci administracji lub
gospodarki.

§ 154. Akta spraw niewymienione w §152 i §153 zalicza si! do kategorii "B".

§ 155. Ustala si! nast!puj"ce okresy przechowywania akt spraw zaliczanych do kategorii "B":
1) dla akt $ledztw umorzonych z innych przyczyn ni& okre$lone w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k.:
- w sprawach o zbrodnie zabójstwa - 40 lat,
- w sprawach o inne zbrodnie - 30 lat,

2) dla akt spraw umorzonych, gdy czyn stanowi wyst!pek zagro&ony kar" pozbawienia wolno$ci
powy&ej 5 lat - 25 lat,
28

3) dla akt spraw umorzonych, gdy czyn stanowi wyst!pek zagro&ony kar" pozbawienia wolno$ci
powy&ej 3 lat - 20 lat,
4) dla akt spraw umorzonych o pozosta#e wyst!pki, a tak&e akt nadzoru oraz wykazów kart
rejestracyjnych i zapyta% do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych -10 lat,
5) 10 lat dla:

a) akt $ledztw i dochodze% umorzonych warunkowo przed 1 wrze$nia 1998 r. oraz umorzonych na
podstawie art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. w sprawach o zdarzenia ze skutkiem $miertelnym, akt
zako%czonych odmow" wszcz!cia post!powania o zdarzenia ze skutkiem $miertelnym, w których
prokurator przekaza# informacj! o pobraniu ze zw#ok komórek, tkanek i narz"dów,
b) akt nadzoru w sprawach, w których prokurator:

- kierowa# skarg! do ministra oraz skarg! do wojewódzkiego s"du administracyjnego lub


Naczelnego S"du Administracyjnego,
- podejmowa# czynno$ci w ochronie praworz"dno$ci na wniosek Sejmu, Senatu i ich organów,
Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów,
c) akt g#ównych i nadzorów spraw, w których prokurator podejmowa# czynno$ci lub skierowa#
wniosek do s"du o poci"gni!cie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialno$ci za czyny
zabronione pod gro(b" kary,

6) 5 lat dla:
a) akt $ledztw i dochodze% umorzonych na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k., z wy#"czeniem
spraw o zdarzenia ze skutkiem $miertelnym,
b) akt $ledztw i dochodze% umorzonych na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.,
c) akt spraw zako%czonych odmow" wszcz!cia $ledztwa lub dochodzenia, z wyj"tkiem spraw o
zdarzenia ze skutkiem $miertelnym, o których mowa w § 5a,
d) akt nadzoru $ledztw i dochodze%, z wy#"czeniem spraw umorzonych z powodu niewykrycia
sprawców, które przechowuje si! w okresach przewidzianych w § 47,
e) akt nadzoru prokuratora nadrz!dnego nad prowadzonymi w podleg#ych prokuraturach
post!powaniami w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz w sprawach zwi"zanych
z wykonaniem wyroków,
f) akt dotycz"cych:

- rozpatrzonych wniosków o kasacje (rewizj! nadzwyczajn") oraz udzia#u prokuratora w


post!powaniu kasacyjnym,
- udzia#u prokuratora w post!powaniu apelacyjnym (rewizyjnym),
- rozpatrzonych wniosków o wydanie przez prokuratora postanowienia o wyznaczeniu
cudzoziemcowi miejsca przymusowego pobytu,
- zastosowaniu przez s"d tymczasowego aresztowania w celu wydalenia,
- post!powania u#askawieniowego,
- akt nadzoru w sprawach, w których prokurator podejmowa# czynno$ci w celu ochrony
praworz"dno$ci, z wy#"czeniem spraw wymienionych w pkt 3,
g) spraw wpisanych w rejestrze "Oz"
7) 2 lata dla akt spraw nie wymienionych w §154, §155, §156 pkt 2 oraz w pkt 1-4 niniejszego przepisu
oraz pomocniczych urz"dze% ewidencyjnych.

§156. Zaliczane do kategorii "A" repertoria i rejestry, po zako%czeniu w nich wpisów zgodnie z
wymogami wynikaj"cymi z cz!$ci III zarz"dzenia, nie wcze$niej ni& po up#ywie 5 lat od daty dokonania
ostatniego z nich, przekazuje si! do archiwum zak#adowego, w którym przechowuje si! je przez okres 50
lat, a akta spraw - przez 30 lat. Po tych okresach wymienione urz"dzenia ewidencyjne i akta
przekazywane s" do w#a$ciwego archiwum wojskowego.
29

CZ'"( V

WARUNKI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH O PROWADZONYCH POST'POWANIACH W


SYSTEMIE INFORMATYCZNYM PROKURATURY

§ 157. 1. W prokuraturach mo&e zosta' wdro&ony System Informatyczny Prokuratury, polegaj"cy na


rejestrowaniu spraw w urz"dzeniach ewidencyjnych, wskazanych w cz!$ci II zarz"dzenia oraz
gromadzeniu danych dla potrzeb analitycznych, sprawozdawczo$ci, statystyki oraz statystyki kontroli
przestrzegania prawa i profilaktyki, w formie zapisu elektronicznego.
2. Wdro&enie systemu informatycznego w okre$lonych prokuraturach zarz"dza Naczelny Prokurator
Wojskowy. Wdro&enie tego systemu mo&e równie& nast"pi' na wniosek w#a$ciwego wojskowego
prokuratora okr!gowego, je&eli w tych prokuraturach zosta#y spe#nione #"cznie nast!puj"ce warunki:
1) wprowadzenie danych do systemu informatycznego nast!puje na stanowiskach w#"czonych do sieci
komputerowej,
2) serwer bazy danych oraz sie' informatyczna spe#niaj" wymagania techniczne zapewniaj"ce
prawid#ow" ich eksploatacj! oraz bezpiecze%stwo danych,
3) prokuratura zatrudnia co najmniej jednego pracownika posiadaj"cego odpowiednie umiej!tno$ci w
zakresie informatyki, wykonuj"cego obowi"zki administratora systemu informatycznego,
4) u&ytkownicy systemu informatycznego zostali przeszkoleni w zakresie obs#ugi oprogramowania i
zapoznani z instrukcj" jego u&ytkowania oraz zasadami pracy w systemie,
5) u&ytkownicy systemu informatycznego zostali przeszkoleni w zakresie zasad bezpiecze%stwa
teleinformatycznego.
3. Naczelny Prokurator Wojskowy mo&e ograniczy' wdro&enie systemu informatycznego do
wybranych wydzia#ów lub dzia#ów danej prokuratury albo do wybranych repertoriów, rejestrów lub
wykazów kontrolnych.
4. Kierownik jednostki, w której wdro&ono system informatyczny, mo&e zarz"dzi' dodatkowe
prowadzenie, przez czas oznaczony, urz"dze% ewidencyjnych zgodnie z zasadami okre$lonymi w cz!$ci
II zarz"dzenia.

§158. 1. Po up#ywie 6 miesi!cy od dnia przyst"pienia do wdro&enia systemu informatycznego


w#a$ciwy wojskowy prokurator okr!gowy przesy#a Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu
sprawozdanie dotycz"ce oceny prowadzenia urz"dze% ewidencyjnych w formie zapisu elektronicznego,
uwzgl!dniaj"c w szczególno$ci:
1) prawid#owo$' prowadzenia urz"dze% ewidencyjnych w zakresie poprawno$ci i terminowo$ci
wprowadzania danych do systemu,
2) przestrzeganie zasad bezpiecze%stwa pracy w systemie,
3) efektywno$' przyj!tej organizacji pracy.
2. Naczelny Prokurator Wojskowy po zapoznaniu si! ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1,
zleca wojskowemu prokuratorowi okr!gowemu podj!cie stosownych czynno$ci maj"cych na celu
usuni!cie stwierdzonych nieprawid#owo$ci.

§ 159. Szczegó#owe zasady prowadzenia urz"dze% ewidencyjnych w formie zapisu elektronicznego


zostan" uregulowane w odr!bnych przepisach.

§160. Do czasu wdro&enia systemu informatycznego we wszystkich prokuraturach mog" by'


stosowane dotychczasowe zasady i techniki rejestracji danych oraz techniki informatyczne
wykorzystuj"ce oprogramowanie umo&liwiaj"ce prowadzenie odpowiednich repertoriów, rejestrów i
wykazów okre$lonych w zarz"dzeniu.

§161. Naczelny Prokurator Wojskowy mo&e zarz"dzi' przeprowadzenie pilota&owego wdro&enia


systemu informatycznego w okre$lonych prokuraturach na czas niezb!dny do ich przygotowania do
wdro&enia tego systemu.
30

CZ'"( VI

PRZEPISY PRZEJ"CIOWE I KO+COWE

§ 162. 1. Akta spraw zako%czonych przed dniem wej$cia w &ycie zarz"dzenia kwalifikuje si! wed#ug
dotychczasowych przepisów, z wyj"tkiem spraw, w których bieg przedawnienia okre$la § 155 pkt 1 — 4.

2. Do czasu ustalenia przez dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, w porozumieniu z


w#a$ciwym prokuratorem, wykazów rzeczowych akt obowi"zuj" dotychczasowe wykazy, nie d#u&ej
jednak ni& 6 miesi!cy.

§ 163. Z dniem wej$cia w &ycie niniejszego zarz"dzenia trac" moc dotychczas obowi"zuj"ce
przepisy wewn!trzne sprzeczne z tre$ci" tego zarz"dzenia.

§ 164. Zarz"dzenie wchodzi w &ycie po up#ywie trzech miesi!cy od daty jego og#oszenia.

Minister Sprawiedliwo$ci
31

UZASADNIENIE

Projekt zarz"dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 20
czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39), zwanej dalej ustaw".

Projektowany akt normatywny reguluje zakres dzia#ania sekretariatów i innych dzia#ów


administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym biurowo$' w sprawach
prowadzonych przez te jednostki, archiwizacj! dokumentacji oraz warunki i zasady przetwarzania
danych w systemie informatycznym. Dotychczas zagadnienia te by#y regulowane by#y cz!$ciowo w
drodze decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 50/MON z dnia 29 marca 2000 r., wprowadzaj"cej do
u&ytku
w prokuraturach wojskowych „Przepisów o biurowo$ci prokuratur wojskowych
w sprawach karnych” – Spr. 59/2000, cz!$ciowo za$ w decyzjach wewn!trznych Naczelnego
Prokuratora Wojskowego.

Celem wydania niniejszego zarz"dzenia jest wprowadzenie do systemu prawnego, w drodze


zarz"dzenia, omawianej wy&ej regulacji dotycz"cej wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Z za#o&enia omawiane przepisy zmierzaj" do ujednolicenia zakresu dzia#ania sekretariatów i innych
dzia#ów administracji wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury z powszechnymi jednostkami
organizacyjnymi prokuratury, do których zastosowanie maj" przepisy zarz"dzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 7 wrze$nia 2007 r. w sprawie zakresu dzia#ania sekretariatów i innych dzia#ów
administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS Nr 7, poz. 33).

Niektóre z regulacji zawarte w projektowanym zarz"dzeniu s" $ci$le zwi"zane z dzia#alno$ci"


wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, które zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wchodz" w
sk#ad Si# Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowy projekt sk#ada si! z sze$' cz!$ci podzielonych na rozdzia#y.

Cz!$' I dotyczy organizacji i zakresu dzia#ania sekretariatów. W przepisach ogólnych stanowi si!
mi!dzy innymi, &e w ka&dej prokuraturze wojskowej dzia#a sekretariat. Kontrol! biurowo$ci we
wszystkich prokuraturach wojskowych wykonuj" kierownicy sekretariatów. W zakresie organizacji
sekretariatów ustala si!, &e sekretariaty mog" by' tworzone w oddzia#ach, wydzia#ach lub dzia#ach. W
sk#ad sekretariatu b!d" wchodzi': archiwum zak#adowe, biblioteka oraz mo&e wchodzi' biuro podawcze i
hala maszyn. W odniesieniu do zakresu dzia#ania sekretariatów ustala si!, &e podstawowym zadaniem
sekretariatu jest wykonywanie czynno$ci biurowych i pomocniczych, na podstawie ustaw oraz aktów
wykonawczych. Przepisy zarz"dzenia precyzyjnie ustalaj" wymienione wy&ej zadania.

Kolejne rozdzia#y normuj" czynno$ci sekretariatu w sprawach karnych


i o wykroczenia oraz post!powanie w sprawach zwi"zanych z zastosowaniem $rodków
zapobiegawczych.

W cz!$ci II okre$lone zosta#y zasady prowadzenia biurowo$ci w sprawach prokuratorskich.


Zasady ogólne reguluj" ogólny sposób post!powania z wp#ywaj"c" do prokuratury oraz sporz"dzan" w
niej korespondencj", w tym sposób pos#ugiwania si! piecz!ciami urz!dowymi. Przepisy kolejnego
32

rozdzia#u zawieraj" wskazania dla pracowników sekretariatu w trakcie wykonywania czynno$ci


zwi"zanych
z przyjmowaniem i wysy#aniem korespondencji. Nast!pny rozdzia# po$wi!cony jest zak#adaniu i
prowadzeniu akt. Ustala si! rodzaje napisów u&ywanych na aktach g#ównych i nadzoru oraz sposób
prowadzenia tych akt. Osobny rozdzia# po$wi!cony jest prowadzeniu urz"dze% ewidencyjnych w postaci
repertoriów, wykazów, ksi"g, ksi"&ek, rejestrów, dzienników i skorowidzów. W szczególno$ci ka&demu
repertorium nadane jest odr!bne oznaczenie literowe. Przepisy omawianego rozdzia#u dok#adnie
reguluj" sposób prowadzenia ka&dego repertorium oraz innych urz"dze% ewidencyjnych.

Nast!pny rozdzia# dotyczy dowodów rzeczowych oraz przedmiotów por!czenia maj"tkowego i


innych $rodków zapobiegawczych lub zabezpieczaj"cych – w aspekcie czynno$ci sekretariatu. W
rozdziale tym mi!dzy innymi precyzyjnie okre$la si! sposób post!powania z ró&nego rodzaju dowodami
rzeczowymi, w tym broni" paln" i amunicj".

Bardzo wa&ne z punktu widzenia dzia#alno$ci prokuratury wojskowej s" równie& czynno$ci
zwi"zane z doprowadzaniem podejrzanych do prokuratury oraz post!powanie sekretariatu w sprawie
op#at i innych wydatków poniesionych w post!powaniu. Zarz"dzenie reguluje mi!dzy innymi zasady
sporz"dzania zestawienia op#at kancelaryjnych i innych wydatków poniesionych w post!powaniu.

Jeden z rozdzia#ów traktuje o sprawozdawczo$ci i statystyce sporz"dzanych


w systemie pó#rocznym i rocznym. Ka&da wojskowa jednostka organizacyjna prokuratury sporz"dza
odr!bne sprawozdania w zakresie swojej w#a$ciwo$ci. Podobne zasady dotycz" sporz"dzania
formularzy statystycznych systemu informatycznego Naczelnej Prokuratury Wojskowej ProkStat. Na
koniec omawianej cz!$ci kilka przepisów dotyczy zasad prowadzenia biblioteki.

Cz!$' III zatytu#owana jest „Archiwizacja”. W my$l zasad ogólnych sprawy


z zakresu archiwizacji prowadzone s" na podstawie jednolitych rzeczowych wykazów akt, ustalonych w
uzgodnieniu z dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego. Dalsze przepisy po$wi!cone s"
sporz"dzaniu i przechowywaniu akt i teczek aktowych, a tak&e organizacji archiwów zak#adowych,
podzia#owi zasobu archiwum zak#adowego, przyjmowaniu i ewidencjonowaniu dokumentacji archiwalnej,
udost!pnianiu dokumentacji archiwalnej, brakowaniu akt oraz ich przekazywaniu do archiwum
pa%stwowego.

Przepisy zarz"dzenia bardzo dok#adnie ustalaj" okresy przechowywania oraz warunki niszczenia
i przekazywania do archiwum akt sprawy. Omawianym zagadnieniom po$wi!cona jest cz!$' IV projektu
zarz"dzenia.

Natomiast w cz!$ci V stanowi si! o warunkach i zasadach przetwarzania danych o


prowadzonych post!powaniach w systemie informatycznym prokuratury. Omawiany system
informatyczny prokuratury stanowi innowacj! dzia#alno$ci prokuratur wojskowych i w pocz"tkowym
okresie stosowania u&ytkowany b!dzie równolegle z tradycyjnymi sposobami prowadzenia urz"dze%
ewidencyjnych.

W my$l przepisów ko%cowych zarz"dzenie powinno wej$' po up#ywie


3 miesi!cy od dnia og#oszenia.
33

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Cel wprowadzenia zarz&dzenia

Projekt zarz"dzenia wprowadza do systemu prawnego przepisy traktuj"ce


o sekretariatach prokuratur wojskowych i prowadzonej w nich biurowo$ci
w sprawach karnych. Tym samym nale&y si! spodziewa' uporz"dkowania systemu (róde# prawa
wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury.

2. Podmioty, na które oddzia$uje projekt aktu normatywnego

Zarz"dzenie dotyczy przede wszystkim dzia#alno$ci wojskowych jednostek organizacyjnych


prokuratury (prokuratorów, asesorów, aplikantów, urz!dników oraz innych pracowników) z punktu
widzenia czynno$ci sekretariatów, w szczególno$ci za$ stosowania przepisów o biurowo$ci prokuratur
wojskowych w sprawach karnych.

3. Konsultacje

Zakres przedmiotowy zarz"dzenia nie uzasadnia konieczno$ci przekazania projektu do


konsultacji spo#ecznej.

4. Wp$yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud,et pa)stwa i bud,ety jednostek
samorz&du terytorialnego
Wej$cie w &ycie przedmiotowego zarz"dzenia, w zakresie bie&"cej dzia#alno$ci prokuratur
wojskowych, nie spowoduje zwi!kszenia wydatków z bud&etu resortu obrony narodowej, albowiem
dotychczasowa dzia#alno$' tych jednostek organizacyjnych de facto nie zostaje poszerzona o czynno$ci,
które wymaga#yby dodatkowych nak#adów finansowych.
5. Wp$yw regulacji na rynek pracy:

Wej$cie w &ycie zarz"dzenia nie b!dzie mia#o wp#ywu na rynek pracy.

6. Wp$yw regulacji na konkurencyjno%* gospodarki i przedsi#biorczo%*,


w tym na funkcjonowanie przedsi#biorstw:
Wej$cie w &ycie zarz"dzenia nie b!dzie mia#o wp#ywu na konkurencyjno$' gospodarki i
przedsi!biorczo$', w tym na funkcjonowanie przedsi!biorstw.

7. Wp$yw regulacji na sytuacj# i rozwój regionów:

Wej$cie w &ycie zarz"dzenia nie b!dzie mia#o wp#ywu na sytuacj! i rozwój regionów.

8. Zgodno%* regulacji w prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj!ty prawem Unii Europejskiej.

Projektowana regulacja zosta#a zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa


Sprawiedliwo$ci, zgodnie z ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia#alno$ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

5/06/em
Projekt

ROZPORZ!DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO"CI

z dnia 2008 r.

w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwo%ci


i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr S&dów Powszechnych i Prokuratury oraz %wiadcze)
przys$uguj&cych prokuratorom delegowanym poza sta$e miejsce pe$nienia s$u,by

Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39 i Nr ...., poz. ....) zarz"dza si!, co nast!puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre$la:
1) tryb i szczegó#owe warunki delegowania prokuratorów do pe#nienia obowi"zków w Prokuraturze
Generalnej lub Ministerstwie Sprawiedliwo$ci, a tak&e pe#nienia czynno$ci administracyjnych lub
prowadzenia zaj!' szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i
Prokuratury, zwanym dalej "Krajowym Centrum";
2) tryb i szczegó#owe warunki realizacji prawa do nieodp#atnego zakwaterowania i zwrotu kosztów
zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymaln" wysoko$' zwrotu kosztów faktycznie
poniesionych oraz wysoko$' miesi!cznego rycza#tu;
3) tryb, szczegó#owe warunki i zakres innych $wiadcze%, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2-6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, zwanej dalej "ustaw"".

§ 2. 1. Prokurator Generalny deleguje prokuratora do Prokuratury Generalnej na wniosek


dyrektora w#a$ciwego departamentu lub biura Prokuratury Generalnej, a do Krajowego Centrum - na
wniosek Dyrektora Krajowego Centrum.

2. Prokurator Generalny, na wniosek Ministra Sprawiedliwo%ci, deleguje prokuratora do


Ministerstwa Sprawiedliwo%ci lub innej jednostki organizacyjnej jemu podleg$ej.
3. W odniesieniu do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
delegowanie nast!puje po zasi!gni!ciu opinii w#a$ciwego prokuratora apelacyjnego i okr!gowego - w
wypadku delegowania prokuratora prokuratury okr!gowej, b"d( prokuratora prokuratury rejonowej, a
w#a$ciwego prokuratora apelacyjnego - w wypadku delegowania prokuratora prokuratury apelacyjnej.
4. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie
nast!puje po zasi!gni!ciu opinii Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

§ 3. 1. Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwo$ci albo


Krajowego Centrum mo&e sprawowa' funkcj! oskar&yciela publicznego przed s"dami, w wymiarze
okre$lonym przez Prokuratora Generalnego, po zasi!gni!ciu opinii dyrektora w#a$ciwego departamentu
lub biura Prokuratury Generalnej, Ministra Sprawiedliwo%ci albo Dyrektora Krajowego Centrum.
2. Prokuratorowi delegowanemu do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwo%ci
nie powierza si! czynno$ci w odniesieniu do spraw, w których prowadzi# lub nadzorowa# post!powanie
przygotowawcze.

§ 4. 1. Prokurator delegowany do innej miejscowo$ci ni& miejscowo$', w której znajduje si! miejsce
pe#nienia s#u&by prokuratora, nieb!d"cej miejscem jego sta#ego zamieszkania, sk#ada do kierownika
jednostki b!d"cej miejscem delegowania, zwanego dalej "kierownikiem jednostki", pisemny wniosek o
nieodp#atne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w jednej z form
okre$lonych w art. 50 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2. Je&eli nie istnieje mo&liwo$' nieodp#atnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych
pozostaj"cych w dyspozycji jednostki organizacyjnej prokuratury b!d"cej miejscem delegowania,
kierownik jednostki zawiadamia o tym niezw#ocznie prokuratora, który dokonuje wyboru formy zwrotu
kosztów zamieszkania w miejscu delegowania.

§ 5. 1. Nieodp#atne zakwaterowanie nast!puje na podstawie:


1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w wypadku zakwaterowania na okres
nieprzekraczaj"cy miesi"ca;
2) umowy zawartej pomi!dzy prokuratorem a kierownikiem jednostki - w wypadku zakwaterowania na
okres powy&ej miesi"ca.
2. Prokurator delegowany na czas nieokre$lony lub czas okre$lony powy&ej sze$ciu miesi!cy mo&e
z#o&y' wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostaj"cych w dyspozycji jednostki
b!d"cej miejscem delegowania prokuratora, wraz z cz#onkami rodziny. Kierownik jednostki uwzgl!dnia
wniosek w przypadkach uzasadnionych, je&eli istnieje mo&liwo$' takiego zakwaterowania, okre$laj"c
warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 6. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysoko$ci okre$lonej w fakturze nie


mo&e przekracza':
1) 200 % kwoty bazowej b!d"cej podstaw" ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy
miejscem delegowania jest miasto sto#eczne Warszawa;
2) 150 % kwoty bazowej b!d"cej podstaw" ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy
miejscem delegowania jest miasto b!d"ce siedzib" wojewody;
3) 100 % kwoty bazowej b!d"cej podstaw" ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w
wypadku delegowania do innej miejscowo$ci.
2. Wyp#ata podlegaj"cej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania nast!puje w
terminie tygodniowym od dnia przedstawienia faktury kierownikowi jednostki.

§ 7. 1. Wysoko$' miesi!cznego rycza#tu, o którym mowa w art. 50 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:
1) 150 % kwoty bazowej b!d"cej podstaw" ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy
miejscem delegowania jest miasto sto#eczne Warszawa;
2) 100 % kwoty bazowej b!d"cej podstaw" ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy
miejscem delegowania jest miasto b!d"ce siedzib" wojewody;
3) 80 % kwoty bazowej b!d"cej podstaw" ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w
wypadku delegowania do innej miejscowo$ci.
2. Wyp#ata miesi!cznego rycza#tu nast!puje z do#u, do 5. dnia nast!pnego miesi"ca.

§ 8. 1. Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2 i 6 ustawy,
nast!puje raz w miesi"cu z do#u, w terminie tygodniowym od dnia z#o&enia kierownikowi jednostki wykazu
odbytych przejazdów i dojazdów oraz o$wiadczenia o wysoko$ci poniesionych kosztów, z zastrze&eniem
ust. 2.
2. W wypadku gdy okres delegowania jest d#u&szy ni& miesi"c, zwrot kosztów, o których mowa w art.
50 ust. 5 pkt 6 ustawy, nie mo&e przekracza' równowarto$ci biletu miesi!cznego na dojazdy $rodkami
komunikacji publicznej.

§ 9. Wyp#ata rycza#tu, o którym mowa w art. 50 ust. 5 pkt 3 ustawy, nast!puje w terminie
tygodniowym od dnia z#o&enia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesi"cu.

§ 10. 1. Wyp#ata diet, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 4 ustawy, nast!puje raz w miesi"cu z do#u,
w terminie tygodniowym od dnia z#o&enia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu
delegowania w danym miesi"cu.
2. Diety nie przys#uguj" w wypadku:
1) zapewnienia prokuratorowi delegowanemu nieodp#atnego ca#odziennego wy&ywienia;
2) nieusprawiedliwionej nieobecno$ci w pracy;
3) zwolnie% od pracy bez prawa do wynagrodzenia;
4) urlopu wypoczynkowego, urlopu bezp#atnego b"d( p#atnego urlopu dla poratowania zdrowia;
5) podró&y s#u&bowej, z tytu#u której prokurator otrzyma# diety w pe#nej wysoko$ci;
6) pobytu w szpitalu.

2
§ 11. 1. Na wniosek prokuratora delegowanego kierownik jednostki przyznaje prokuratorowi zwrot
kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 5 ustawy.
2. Zwrot kosztów nast!puje na podstawie umowy o u&ywanie pojazdu do celów s#u&bowych, zawartej
pomi!dzy prokuratorem delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach okre$lonych w przepisach
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u&ywania do celów
s#u&bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb!d"cych w#asno$ci" pracodawcy.

§ 12. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury


uprawnienia i obowi"zki kierownika jednostki przewidziane w § 4, § 5, § 6 ust. 2, § 8 ust. 1, § 9, § 10 ust. 1
i § 11 przys#uguj" odpowiednio w#a$ciwemu kierownikowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

§ 13. Rozporz"dzenie wchodzi w &ycie z dniem og#oszenia.

Minister Sprawiedliwo$ci

3
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo$ci jest wykonaniem delegacji


zawartej w art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z
2008 r. Nr 7, poz. 39).

Projekt okre$la tryb i szczegó#owe warunki delegowania prokuratorów do


pe#nienia obowi"zków w Prokuraturze Generalnej lub Ministerstwie Sprawiedliwo$ci, a
tak&e pe#nienia czynno$ci administracyjnych lub prowadzenia zaj!' szkoleniowych w
Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury oraz tryb i
szczegó#owe warunki realizacji prawa do nieodp#atnego zakwaterowania i zwrotu
kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymaln" wysoko$' zwrotu
kosztów faktycznie poniesionych oraz wysoko$' miesi!cznego rycza#tu, przy
uwzgl!dnieniu mo&liwo$ci zró&nicowania jego wysoko$ci w zale&no$ci od miejscowo$ci
delegowania, a tak&e tryb, szczegó#owe warunki i zakres innych $wiadcze%, maj"c na
wzgl!dzie zakres $wiadcze% przys#uguj"cych pracownikom odbywaj"cym podró&e
s#u&bowe i czasowo przenoszonym oraz konieczno$' zapewnienia warunków do
prawid#owego wykonywania obowi"zków i powierzonej prokuratorowi funkcji.

Projekt rozporz"dzenia ma na celu dostosowanie tre$ci tego aktu prawnego do


zmian wprowadzanych w ustawie o prokuraturze.
W szczególno$ci w projekcie okre$la si! zasady delegowania prokuratora do
pe#nienia czynno$ci s#u&bowych tak&e w Prokuraturze Generalnej – na dotychczas
okre$lonych zasadach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci. Co istotne,
prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej mo&e sprawowa' funkcj!
oskar&yciela publicznego przed s"dami, w wymiarze okre$lonym przez Prokuratora
Generalnego.

4
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Projektowane rozporz"dzenie b!dzie oddzia#ywa#o na jednostki prokuratury,


które b!d" musia#y dostosowa' swoje funkcjonowanie do wymogów zmienionych
regulacji w przedmiotowym zakresie w ustawie o prokuraturze.
Wej$cie w &ycie rozporz"dzenia nie spowoduje negatywnych skutków dla
bud&etu Pa%stwa oraz nie wp#ynie na bud&et samorz"dów terytorialnych, na rynek
pracy, na konkurencyjno$' gospodarki i przedsi!biorczo$', funkcjonowanie
przedsi!biorstw oraz sytuacj! i rozwój regionalny.
Materia projektowanego rozporz"dzenia le&y poza zakresem spraw
regulowanych przez prawo Unii Europejskiej.

7/06/em

5
Projekt

ROZPORZ!DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO"CI

z dnia 2008 r.

w sprawie szczegó$owych warunków delegowania urz#dników s&dów do wykonywania


obowi&zków s$u,bowych w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci, wysoko%ci dodatku funkcyjnego z
tytu$u delegowania oraz szczegó$owych warunków i zakresu %wiadcze) dodatkowych zwi&zanych
z delegowaniem urz#dników s&dów poza sta$e miejsce pracy

Na podstawie art. 11a ust. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s"dów i prokuratury
(Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z pó(n. zm.1)) zarz"dza si!, co nast!puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre$la szczegó#owe warunki delegowania urz!dników s"dów, zwanych dalej


"urz!dnikami", do wykonywania obowi"zków s#u&bowych w Ministerstwie Sprawiedliwo$ci, wysoko$'
dodatku funkcyjnego z tytu#u delegowania oraz szczegó#owe zasady i zakres $wiadcze% dodatkowych
zwi"zanych z delegowaniem urz!dników poza sta#e miejsce pracy.

§ 2. 1. Do wykonywania obowi"zków s#u&bowych w Ministerstwie Sprawiedliwo$ci deleguje si!


urz!dnika wyró&niaj"cego si! wysokim poziomem wiedzy w zakresie wewn!trznej organizacji i zakresu
dzia#ania sekretariatów i innych dzia#ów administracji s"dowej oraz organizacji i funkcjonowania s"dów, a
tak&e posiadaj"cego odpowiednie do$wiadczenie zawodowe.
2. W okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci urz!dnikowi przys#uguje dodatek
funkcyjny w wysoko$ci do 35 % najni&szego wynagrodzenia zasadniczego urz!dnika s"dów.

§ 3. 1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje:


1) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca sta#ego zamieszkania do miejscowo$ci delegowania;
2) zwrot kosztów przejazdu odbywanego nie cz!$ciej ni& raz w tygodniu, z miejscowo$ci delegowania
do miejsca sta#ego zamieszkania i z powrotem.
2. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, przys#uguje urz!dnikowi w przypadku, gdy
delegowanie trwa d#u&ej ni& 14 dni i urz!dnik delegowany zamieszka# w miejscowo$ci delegowania, która
nie jest miejscem jego sta#ego zamieszkania.
3. Zwrot kosztów przejazdu nast!puje w wysoko$ci faktycznie poniesionej kwoty, nie wi!kszej ni&
równowarto$' ceny przejazdu liniami Polskich Kolei Pa%stwowych, w wagonie II klasy poci"gu InterCity, z
uwzgl!dnieniem przys#uguj"cej urz!dnikowi delegowanemu ulgi na dany $rodek transportu, bez wzgl!du
na to, z jakiego tytu#u ulga ta przys#uguje.
4. Na uzasadniony wniosek urz!dnika delegowanego, Dyrektor Generalny Ministerstwa
Sprawiedliwo$ci - w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci, a w pozosta#ych
przypadkach delegowania - organ powo#any do kierowania jednostk", do której delegowanie nast!puje,
mo&e wyrazi' zgod! na przyznanie urz!dnikowi delegowanemu zwrotu kosztów przejazdu w kwocie
stanowi"cej równowarto$' ceny przejazdu w wagonie I klasy poci"gu InterCity, z uwzgl!dnieniem
przys#uguj"cej urz!dnikowi delegowanemu ulgi na dany $rodek transportu, bez wzgl!du na to, z jakiego
tytu#u ulga ta przys#uguje.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek urz!dnika delegowanego, Dyrektor
Generalny Ministerstwa Sprawiedliwo$ci - w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwo$ci, a w
pozosta#ych przypadkach delegowania - organ powo#any do kierowania jednostk", do której delegowanie
nast!puje, mo&e wyrazi' zgod! na przyznanie urz!dnikowi delegowanemu zwrotu kosztów przejazdu
samochodem lub innym pojazdem mechanicznym, w wysoko$ci stanowi"cej iloczyn przejechanych

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z
2005 r. Nr 10, poz. 71, z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959 oraz z 2008 r. Nr ...., poz. .... .
kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalaj"c t! stawk! w wysoko$ci nie wy&szej ni&
okre$lona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381).
6. Je&eli urz!dnik delegowany nie stawi# si! do pracy w ustalonym terminie bez uzasadnionej
przyczyny, zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie przys#uguje.

§ 4. 1. Diety przys#uguj" za ka&dy dzie% delegowania, je&eli urz!dnik delegowany zamieszka# w


miejscowo$ci delegowania, która nie jest siedzib" s"du, w której urz!dnik jest zatrudniony, lub miejscem
jego sta#ego zamieszkania.
2. Nale&no$' z tytu#u diet oblicza si! przy odpowiednim zastosowaniu § 4 rozporz"dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo#ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko$ci oraz warunków ustalania
nale&no$ci przys#uguj"cych pracownikowi zatrudnionemu w pa%stwowej lub samorz"dowej jednostce
sfery bud&etowej z tytu#u podró&y s#u&bowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr
271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
3. Diety nie przys#uguj" w przypadku:
1) zapewnienia urz!dnikowi nieodp#atnego ca#odziennego wy&ywienia;
2) nieusprawiedliwionej nieobecno$ci w pracy;
3) zwolnie% od pracy bez prawa do wynagrodzenia;
4) urlopu wypoczynkowego lub bezp#atnego;
5) podró&y s#u&bowej, z tytu#u której urz!dnik otrzyma# diety w pe#nej wysoko$ci;
6) pobytu w miejscu sta#ego zamieszkania;
7) pobytu w szpitalu.

§ 5. 1. Zwrot kosztów noclegu albo rycza#t za nocleg przys#uguje urz!dnikowi delegowanemu,


rozpoczynaj"cemu wykonywanie obowi"zków w miejscu delegowania, je&eli urz!dnik delegowany
zamieszka# w miejscowo$ci delegowania, która nie jest miejscem jego sta#ego zamieszkania, w zakresie
nieprzekraczaj"cym 14 noclegów, chyba &e urz!dnik delegowany ma zapewnion" mo&liwo$' bezp#atnego
zakwaterowania.
2. Zwrot kosztów noclegu lub rycza#t za nocleg nie przys#uguje za czas przejazdu.
3. Zwrot kosztów noclegu przys#uguje w wysoko$ci stwierdzonej rachunkiem.
4. Je&eli urz!dnik delegowany uprawniony do zwrotu kosztów noclegu nie przed#o&y# rachunku,
przys#uguje mu rycza#t za ka&dy nocleg w wysoko$ci 150 % diety.
5. Rycza#t za nocleg przys#uguje wówczas, gdy nocleg trwa# co najmniej 6 godzin pomi!dzy
godzinami 2100 i 700.

§ 6. 1. Jednorazowy rycza#t z tytu#u przeniesienia oraz zwrot kosztów przewozu urz"dzenia


domowego przys#uguj" delegowanemu urz!dnikowi, który przeprowadzi# si! do miejscowo$ci delegowania
z zamiarem sta#ego pobytu, w przypadku delegowania na czas nieokre$lony.
2. Rycza#t z tytu#u przeniesienia wyp#aca si! delegowanemu urz!dnikowi przeprowadzaj"cemu si!
bez rodziny w wysoko$ci 50 %, a urz!dnikowi przeprowadzaj"cemu si! wraz z rodzin" w wysoko$ci 100
% jednomiesi!cznego wynagrodzenia przys#uguj"cego za miesi"c, w którym przeprowadzenie si!
nast"pi#o, obliczonego jak ekwiwalent pieni!&ny za urlop wypoczynkowy.
3. Koszty jednorazowego przewozu urz"dzenia domowego (opakowania, prac za#adunkowych i
wy#adunkowych, transportu) zwraca si! na podstawie przedstawionych rachunków.

§ 7. Przepisy rozporz"dzenia maj" zastosowanie do $wiadcze% dodatkowych zwi"zanych z


delegowaniem, nale&nych urz!dnikom od dnia 1 pa(dziernika 2007 r.

§ 8. Rozporz"dzenie wchodzi w &ycie po up#ywie 14 dni od dnia og#oszenia.

Minister Sprawiedliwo$ci

2
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia Ministra Sprawiedliwo$ci jest wykonaniem delegacji


zawartej w art. 11a ust. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s"dów
i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z pó(n. zm.).

Projekt rozporz"dzenia ma na celu dostosowanie tre$ci tego aktu prawnego do


zmian wprowadzanych w ustawie o pracownikach s"dów i prokuratury oraz w ustawie z
dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39).

Tak&e zmiana w zakresie delegacji ustawowej w art. 11a i 11b ustawy o


pracownikach s"dów i prokuratury spowodowa#a konieczno$' wydania projektowanego
aktu prawnego dotycz"cego pracowników s"dów.

Projekt okre$la szczegó#owe warunki delegowania urz!dników do wykonywania


obowi"zków s#u&bowych w Ministerstwie Sprawiedliwo$ci, wysoko$' dodatku
funkcyjnego z tytu#u delegowania oraz szczegó#owe warunki i zakres $wiadcze%
dodatkowych zwi"zanych z delegowaniem urz!dników poza sta#e miejsce pracy, maj"c
na wzgl!dzie poziom $wiadcze% przys#uguj"cych pracownikom pa%stwowych jednostek
sfery bud&etowej odbywaj"cym podró&e s#u&bowe oraz czasowo przenoszonym.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Projektowane rozporz"dzenie b!dzie oddzia#ywa#o na jednostki s"dów, które


b!d" musia#y dostosowa' swoje funkcjonowanie do wymogów zmienionych regulacji w
przedmiotowym zakresie w ustawie o pracownikach s"dów i prokuratury.
Wej$cie w &ycie rozporz"dzenia nie spowoduje negatywnych skutków dla
bud&etu Pa%stwa oraz nie wp#ynie na bud&et samorz"dów terytorialnych, na rynek
pracy, na konkurencyjno$' gospodarki i przedsi!biorczo$', funkcjonowanie
przedsi!biorstw oraz sytuacj! i rozwój regionalny.
Materia projektowanego rozporz"dzenia le&y poza zakresem spraw
regulowanych przez prawo Unii Europejskiej.