You are on page 1of 386

Druk nr 595

Warszawa, 29 maja 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-67-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o s!u"bie cywilnej


oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wraz z projektami aktów wykonawczych.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Prezes Rady
Ministrów.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o s!u"bie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u"bie cywilnej (Dz. U.


Nr 170, poz. 1218, z pó#n. zm. 2)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 2:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:
„Korpus s!u"by cywilnej tworz% pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach urz$dniczych w:”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stanowiska urz$dnicze w urz$dach mog% zajmowa&
tak"e osoby oddelegowane na podstawie odr$bnych
przepisów do wykonywania zada' poza jednostk%
organizacyjn%, w której s% zatrudnione.”,
c) uchyla si$ ust. 4;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:


„Art. 4. W s!u"bie cywilnej mo"e by& zatrudniona osoba,
która:
1) jest obywatelem polskim, z zastrze"eniem
art. 4a;
2) korzysta z pe!ni praw publicznych;
3) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
4) posiada kwalifikacje wymagane na dane sta-
nowisko urz$dnicze;
5) cieszy si$ nieposzlakowan% opini%.”;

3) po art. 4 dodaje si$ art. 4a w brzmieniu:


„Art. 4a. 1. Dyrektor generalny urz$du, upowszechniaj%c
informacje o wolnych stanowiskach urz$dni-
czych, wskazuje, za zgod% Szefa S!u"by Cywil-
nej, stanowiska, o które, poza obywatelami pol-
skimi, mog% ubiega& si$ obywatele Unii Euro-
pejskiej oraz obywatele innych pa'stw, którym
na podstawie umów mi$dzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przys!uguje
prawo podj$cia zatrudnienia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.
2. Osoba nieposiadaj%ca obywatelstwa polskiego
mo"e zosta& zatrudniona na stanowisku urz$d-
niczym, na którym wykonywana praca nie pole-
ga na bezpo(rednim lub po(rednim udziale
w wykonywaniu w!adzy publicznej i funkcji ma-
j%cych na celu ochron$ generalnych interesów
pa'stwa.”;

4) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Limit mianowa' urz$dników w s!u"bie cywilnej na da-
ny rok bud"etowy i (rodki finansowe na wynagrodze-
nia oraz szkolenia cz!onków korpusu s!u"by cywilnej
okre(la ustawa bud"etowa.”;

5) po art. 6 dodaje si$ art. 6a w brzmieniu:


„Art. 6a. 1. Minister w!a(ciwy do spraw finansów publicz-
nych wspó!dzia!a z Szefem S!u"by Cywilnej
w zakresie przygotowywania oraz wykonywa-
nia bud"etu pa'stwa w cz$(ci dotycz%cej wy-

2
nagrodze' i szkole' cz!onków korpusu s!u"by
cywilnej.
2. Szef S!u"by Cywilnej przedstawia Radzie Mini-
strów stanowisko odno(nie do projektu ustawy
bud"etowej, w cz$(ci dotycz%cej (rodków fi-
nansowych na wynagrodzenia i szkolenia
cz!onków korpusu s!u"by cywilnej.”;

6) art. 8 otrzymuje brzmienie:


„Art. 8. 1. Szef S!u"by Cywilnej jest centralnym organem
administracji rz%dowej w!a(ciwym w sprawach
s!u"by cywilnej.
2. Szef S!u"by Cywilnej podlega bezpo(rednio Pre-
zesowi Rady Ministrów.
3. Szefa S!u"by Cywilnej powo!uje Prezes Rady Mini-
strów, po zasi$gni$ciu opinii Rady S!u"by Cywilnej.
4. Przed przyst%pieniem do wykonywania obowi%z-
ków Szef S!u"by Cywilnej sk!ada przed Prezesem
Rady Ministrów nast$puj%ce (lubowanie:
„Obejmuj%c stanowisko Szefa S!u"by Cywilnej,
uroczy(cie (lubuj$ dochowa& wierno(ci postano-
wieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególno(ci strzec zawodowego, rzetelnego,
bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywa-
nia zada' pa'stwa w urz$dach administracji rz%-
dowej przez korpus s!u"by cywilnej, a powierzone
mi obowi%zki wype!nia& sumiennie i bezstronnie.”.
)lubowanie mo"e by& z!o"one z dodaniem s!ów
„Tak mi dopomó" Bóg”.
5. Szef S!u"by Cywilnej niezw!ocznie wyznacza,
w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, za-
st$puj%c% go osob$. O ustanowieniu zast$pstwa
Szef S!u"by Cywilnej informuje Rad$ S!u"by Cy-

3
wilnej, przedstawiaj%c uzasadnienie wyznaczenia
okre(lonej osoby.
6. Osoba zast$puj%ca Szefa S!u"by Cywilnej wykonu-
je zadania Szefa S!u"by Cywilnej podczas jego
nieobecno(ci oraz w razie nieobsadzenia stanowi-
ska Szefa S!u"by Cywilnej – do czasu jego obsa-
dzenia.”;

7) uchyla si$ art. 8a;

8) dodaje si$ art. 8b-8p w brzmieniu:


„Art. 8b. 1. Szefem S!u"by Cywilnej mo"e by& osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pe!ni praw publicznych;
3) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
4) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
5) cieszy si$ nieposzlakowan% opini%;
6) nie by!a karana zakazem zajmowania stano-
wisk kierowniczych w urz$dach organów w!a-
dzy publicznej lub pe!nienia funkcji zwi%za-
nych z dysponowaniem (rodkami publiczny-
mi;
7) posiada co najmniej pi$cioletnie do(wiadcze-
nie na stanowisku kierowniczym w admini-
stracji rz%dowej lub co najmniej siedmioletnie
do(wiadczenie na stanowisku kierowniczym
w jednostkach sektora finansów publicznych;
8) nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie by!a
cz!onkiem partii politycznej.

4
2. Osoba zast$puj%ca Szefa S!u"by Cywilnej, o któ-
rej mowa w art. 8 ust. 5, powinna spe!nia& wa-
runki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, oraz
posiada& co najmniej pi$cioletnie do(wiadczenie
na stanowisku kierowniczym w administracji rz%-
dowej.
Art. 8c. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Szefa S!u"by Cy-
wilnej z zajmowanego stanowiska w przypadku:
1) z!o"enia rezygnacji;
2) je"eli przestanie spe!nia& którykolwiek z warun-
ków okre(lonych w art. 8b pkt 1-4, 6 lub 8;
3) niewype!niania obowi%zków na skutek d!ugotrwa-
!ej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
Art. 8d. 1. Prezes Rady Ministrów mo"e odwo!a& Szefa
S!u"by Cywilnej, po zasi$gni$ciu opinii Rady
S!u"by Cywilnej, w przypadku:
1) odrzucenia sprawozdania, o którym mowa
w art. 8f ust. 7, w terminie 3 miesi$cy od dnia
jego z!o"enia;
2) sprzeniewierzenia si$ z!o"onemu (lubowaniu;
3) gdy przesta! spe!nia& warunek okre(lony
w art. 8b pkt 5.
2. Zwracaj%c si$ do Rady S!u"by Cywilnej
z pisemnym wnioskiem o zaopiniowanie, Prezes
Rady Ministrów wskazuje przyczyny uzasadnia-
j%ce odwo!anie Szefa S!u"by Cywilnej. Przyczyny
odwo!ania oraz opinia Rady S!u"by Cywilnej sta-
nowi% informacj$ publiczn%.
3. Rada S!u"by Cywilnej przedstawia opini$,
o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. Niewy-
ra"enie opinii w tym terminie nie wstrzymuje
mo"liwo(ci odwo!ania Szefa S!u"by Cywilnej.

5
Art. 8e. Obs!ug$ Szefa S!u"by Cywilnej zapewnia Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów.
Art. 8f. 1. Szef S!u"by Cywilnej realizuje zadania okre(lone
w ustawie, w szczególno(ci:
1) czuwa nad przestrzeganiem zasad s!u"by cy-
wilnej;
2) kieruje procesem zarz%dzania zasobami ludz-
kimi w s!u"bie cywilnej;
3) gromadzi informacje o korpusie s!u"by cywilnej;
4) przygotowuje projekty aktów normatywnych do-
tycz%cych s!u"by cywilnej;
5) monitoruje i nadzoruje wykorzystanie (rodków,
o których mowa w art. 6 ust. 1;
6) planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia cen-
tralne w s!u"bie cywilnej;
7) upowszechnia informacje o s!u"bie cywilnej;
8) zapewnia warunki upowszechniania informacji
o wolnych stanowiskach urz$dniczych;
9) prowadzi wspó!prac$ mi$dzynarodow%
w sprawach dotycz%cych s!u"by cywilnej.
2. Szef S!u"by Cywilnej przygotowuje projekt strategii
zarz%dzania zasobami ludzkimi w s!u"bie cywilnej,
która zawiera diagnoz$ s!u"by cywilnej, okre(lenie
celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram
finansowych.
3. Strategi$ zarz%dzania zasobami ludzkimi w s!u"bie
cywilnej przyjmuje Rada Ministrów w drodze
uchwa!y.
4. Szef S!u"by Cywilnej mo"e zwróci& si$ do Prezesa
Rady Ministrów lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli,

6
o której mowa w art. 29 pkt 1 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z pó#n. zm. 3)),
w zakresie realizacji ustawy we wskazanych urz$-
dach administracji rz%dowej.
5. Szef S!u"by Cywilnej mo"e zbiera& i wyko-
rzystywa& w celu realizacji ustawowych zada' in-
formacje, w tym dane osobowe cz!onków korpusu
s!u"by cywilnej, z wy!%czeniem danych, o których
mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó#n. zm. 4)), oraz
przetwarza& je w rozumieniu przepisów tej ustawy.
6. Szef S!u"by Cywilnej zbiera i przetwarza szczegó-
!owe dane o stanie zatrudnienia i wyna-
grodzeniach cz!onków korpusu s!u"by cywilnej.
7. Szef S!u"by Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady
Ministrów, do ko'ca marca ka"dego roku, spra-
wozdanie o stanie s!u"by cywilnej i o realizacji za-
da' tej s!u"by za rok poprzedni.
8. Szef S!u"by Cywilnej mo"e tworzy& zespo!y jako
organy opiniodawcze lub doradcze w sprawach
nale"%cych do zakresu dzia!ania Szefa S!u"by
Cywilnej.
9. Szef S!u"by Cywilnej mo"e okre(li&, w drodze za-
rz%dzenia, standardy zarz%dzania zasobami ludz-
kimi w s!u"bie cywilnej.
10. Prezes Rady Ministrów mo"e okre(li&, w drodze
zarz%dzenia, wytyczne w zakresie przestrzegania
zasad s!u"by cywilnej oraz zasady etyki korpusu
s!u"by cywilnej.

7
Art. 8g. 1. W ramach realizacji strategii zarz%dzania zaso-
bami ludzkimi w s!u"bie cywilnej oraz w celu
wdro"enia standardów, wytycznych i zasad,
o których mowa w art. 8f ust. 9 i 10, Szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa
S!u"by Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z pó#n. zm. 5)), (rodkami z rezerwy bud"etowej
na modernizacj$ s!u"by cywilnej, utworzonej
w ustawie bud"etowej.
2. Szef S!u"by Cywilnej, po uzgodnieniu z Szefem
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, okre(li,
w drodze zarz%dzenia, warunki przyznawania
urz$dom administracji rz%dowej dofinansowania
na realizacj$ strategii zarz%dzania zasobami
ludzkimi w s!u"bie cywilnej oraz w celu wdro"e-
nia standardów, wytycznych i zasad, o których
mowa w art. 8f ust. 9 i 10.
Art. 8h. 1. Szef S!u"by Cywilnej realizuje zadania okre(lone
w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych
urz$dów.
2. Szef S!u"by Cywilnej okre(li, w drodze zarz%-
dzenia, warunki i tryb wspó!dzia!ania
z dyrektorami generalnymi urz$dów w sprawach
dotycz%cych zapewnienia przez korpus s!u"by
cywilnej zawodowego, rzetelnego, bezstronnego
i politycznie neutralnego wykonywania zada'
pa'stwa oraz kierowania procesem zarz%dzania
zasobami ludzkimi w s!u"bie cywilnej.
3. Szef S!u"by Cywilnej mo"e "%da& od dyrektora
generalnego urz$du informacji, dokumentów

8
i sprawozda' okresowych w zakresie realizacji
ustawy.
Art. 8i. Minister w!a(ciwy do spraw finansów publicznych,
na wniosek Szefa S!u"by Cywilnej, zleca wykonanie
audytu wewn$trznego w zakresie zada' wynikaj%-
cych z ustawy.
Art. 8j. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów dzia!a Rada S!u"by
Cywilnej, zwana dalej „Rad%”.
2. Do zakresu dzia!ania Rady, jako organu opinio-
dawczo-doradczego, nale"y w szczególno(ci wy-
ra"anie opinii w sprawach:
1) dotycz%cych s!u"by cywilnej przedstawianych
jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa
S!u"by Cywilnej, w tym w sprawach, o których
mowa w art. 8f ust. 2 oraz ust. 9 i 10, oraz
z w!asnej inicjatywy;
2) projektu strategii zarz%dzania zasobami ludz-
kimi w s!u"bie cywilnej;
3) projektu ustawy bud"etowej w cz$(ci doty-
cz%cej s!u"by cywilnej oraz corocznego wy-
konania bud"etu pa'stwa w tym zakresie;
4) proponowanego wska#nika wzrostu wynagro-
dze' w pa'stwowej sferze bud"etowej w za-
kresie s!u"by cywilnej;
5) projektów aktów normatywnych dotycz%cych
s!u"by cywilnej;
6) planu szkole' centralnych w s!u"bie cywilnej;
7) etyki korpusu s!u"by cywilnej;
8) dotycz%cych powo!ania i odwo!ania Szefa
S!u"by Cywilnej, w zakresie okre(lonym
w ustawie;

9
9) projektu regulaminu okre(laj%cego tryb pracy
Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cy-
wilnej;
10) corocznych sprawozda' Szefa S!u"by Cywil-
nej.
3. Rada ponadto:
1) mo"e wyst%pi& do Szefa S!u"by Cywilnej
z wnioskiem o zaj$cie stanowiska w sprawach
okre(lonych przez Rad$ w zakresie stosowania
zasad s!u"by cywilnej;
2) mo"e skierowa& swojego przedstawiciela
w celu obserwacji przebiegu procesu naboru
przeprowadzanego na stanowisko dyrektora
generalnego urz$du;
3) ocenia przebieg post$powa' kwalifikacyjnych
w s!u"bie cywilnej.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawid!owo(ci
w przebiegu procesu naboru przeprowadzanego
na stanowisko dyrektora generalnego urz$du, Ra-
da mo"e zwróci& si$ do Szefa S!u"by Cywilnej
o zarz%dzenie przeprowadzenia ponownego na-
boru.
Art. 8k. 1. Rada liczy 15 cz!onków.
2. Prezes Rady Ministrów powo!uje 8 cz!onków Rady
spo(ród osób odpowiadaj%cych warunkom okre-
(lonym w art. 4 pkt 1-3 i 5, których wiedza, do-
(wiadczenie i autorytet daj% r$kojmi$ prawid!owej
realizacji zada' Rady.
3. Prezes Rady Ministrów powo!uje, na wniosek klu-
bów parlamentarnych, 7 cz!onków Rady spo(ród
osób reprezentuj%cych wszystkie kluby parlamen-
tarne lub osób nieb$d%cych parlamentarzystami,

10
odpowiadaj%cych warunkom okre(lonym w art. 4
pkt 1-3 i 5, których wiedza, do(wiadczenie i autory-
tet daj% r$kojmi$ prawid!owej realizacji zada' Ra-
dy.
4. Prezes Rady Ministrów powo!uje przewodnicz%ce-
go Rady spo(ród cz!onków Rady.
5. Rada wybiera wiceprzewodnicz%cego Rady ze
swojego grona, na wniosek przewodnicz%cego
Rady.
Art. 8l. 1. Kadencja cz!onków Rady powo!anych na podsta-
wie art. 8k ust. 2 trwa 6 lat, przy czym co 3 lata
ko'czy si$ kadencja po!owy liczby cz!onków.
2. Kadencja cz!onków Rady powo!anych na podsta-
wie art. 8k ust. 3 trwa odpowiednio do kadencji
Sejmu.
3. Cz!onkowie Rady pe!ni% swoje funkcje do czasu
powo!ania ich nast$pców.
Art. 8m. 1. Cz!onkostwo w Radzie wygasa:
1) w razie (mierci cz!onka Rady;
2) je"eli cz!onek Rady przesta! spe!nia& który-
kolwiek z warunków okre(lonych w art. 4
pkt 1-3.
2. Prezes Rady Ministrów odwo!uje cz!onka Rady,
na wniosek Rady, w razie:
1) niewykonywania obowi%zków cz!onka Rady;
2) niewype!niania obowi%zków na skutek d!ugo-
trwa!ej choroby, stwierdzonej orzeczeniem le-
karskim.
3. Prezes Rady Ministrów odwo!uje cz!onka Rady
równie" w razie z!o"enia przez niego rezygnacji.

11
4. Prezes Rady Ministrów odwo!uje cz!onka Rady,
je"eli przesta! spe!nia& warunek okre(lony
w art. 4 pkt 5, za zgod% co najmniej 2/3 sk!adu
Rady.
5. W przypadku wyga(ni$cia cz!onkostwa w Radzie
lub odwo!ania cz!onka Rady przed up!ywem ka-
dencji, Prezes Rady Ministrów powo!uje nowego
cz!onka Rady na okres do ko'ca tej kadencji.
Art. 8n. 1. Tryb pracy Rady okre(la regulamin uchwalany
przez Rad$.
2. Obs!ug$ prac Rady zapewnia Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów.
Art. 8o. 1. Cz!onkowi Rady, nieb$d%cemu pos!em lub sena-
torem, przys!uguje rycza!towe wynagrodzenie
miesi$czne.
2. Prezes Rady Ministrów okre(li, w drodze rozpo-
rz%dzenia, wysoko(& wynagrodzenia przewodni-
cz%cego, wiceprzewodnicz%cego i pozosta!ych
cz!onków Rady, kieruj%c si$ w szczególno(ci za-
daniami wykonywanymi przez cz!onków Rady,
ustalanego jako wielokrotno(& minimalnego wy-
nagrodzenia za prac$ pracowników, o którym
mowa w przepisach o minimalnym wynagrodze-
niu za prac$.
Art. 8p. 1. Stanowisko dyrektora generalnego urz$du tworzy
si$ w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
w urz$dach ministrów, przewodnicz%cych komi-
tetów wchodz%cych w sk!ad Rady Ministrów,
w urz$dach centralnych organów administracji
rz%dowej oraz w urz$dach wojewódzkich.
2. Stanowiska dyrektora generalnego urz$du nie
tworzy si$ w Komendzie G!ównej Policji, Komen-

12
dzie G!ównej Pa'stwowej Stra"y Po"arnej oraz
Komendzie G!ównej Stra"y Granicznej.
3. Dyrektor generalny urz$du podlega bezpo(rednio
kierownikowi urz$du.
4. Dyrektor generalny urz$du:
1) zapewnia funkcjonowanie i ci%g!o(& pracy
urz$du, warunki jego dzia!ania, a tak"e orga-
nizacj$ pracy, w szczególno(ci przez:
a) sprawowanie bezpo(redniego nadzoru
nad komórkami organizacyjnymi urz$du
w zakresie prawid!owego wykonywania
przez nie zada' okre(lonych przez kie-
rownika urz$du, z wyj%tkiem komórek
bezpo(rednio nadzorowanych przez niego
na podstawie ustaw,
b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu
prac nad terminowym przygotowaniem
projektu bud"etu i uk!adu wykonawczego
do bud"etu w cz$(ci dotycz%cej urz$du,
c) wyst$powanie z wnioskiem do w!a(ciwego
organu administracji rz%dowej o nadanie
regulaminu organizacyjnego urz$du,
d) ustalanie regulaminu organizacyjnego
komórek organizacyjnych oraz ustalanie
regulaminu pracy,
e) gospodarowanie mieniem urz$du, w tym
zlecanie us!ug i dokonywanie zakupów dla
urz$du oraz zapewnienie prowadzenia
ewidencji maj%tku urz$du,
f) wykonywanie kompetencji kierownika za-
mawiaj%cego w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie'

13
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655),
g) reprezentowanie Skarbu Pa'stwa w od-
niesieniu do mienia urz$du, z zastrze"e-
niem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o administracji rz%dowej w wo-
jewództwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872, z pó#n. zm. 6)),
h) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem
kontroli i audytu wewn$trznego w urz$dzie,
i) sprawowanie nadzoru nad gospodar-
stwami pomocniczymi urz$du,
j) zapewnianie przestrzegania przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej,
k) zapewnianie przestrzegania zasad techni-
ki prawodawczej;
2) dokonuje czynno(ci z zakresu prawa pracy
wobec osób zatrudnionych w urz$dzie oraz
realizuje polityk$ personaln%, w szczególno(ci
przez:
a) przygotowywanie programu zarz%dzania
zasobami ludzkimi w urz$dzie,
b) dokonywanie czynno(ci wynikaj%cych
z nawi%zania i trwania stosunku pracy
z cz!onkami korpusu s!u"by cywilnej oraz
czynno(ci zwi%zanych z ustaniem stosun-
ku pracy,
c) organizowanie naboru na wolne stanowi-
ska urz$dnicze, w tym na wy"sze stano-
wiska w s!u"bie cywilnej,
d) dysponowanie funduszem nagród, chyba
"e odr$bne przepisy stanowi% inaczej,

14
e) administrowanie (rodkami zak!adowego
funduszu (wiadcze' socjalnych w urz$-
dzie;
3) wykonuje okre(lone zadania kierownika urz$-
du, je"eli odr$bne przepisy tak stanowi%;
4) wykonuje inne zadania z upowa"nienia kie-
rownika urz$du.
5. Dyrektor generalny urz$du niezw!ocznie wyzna-
cza, w uzgodnieniu z kierownikiem urz$du, za-
st$puj%c% go osob$ kieruj%c% departamentem
(komórk% równorz$dn%), a w urz$dach woje-
wódzkich – wydzia!em (komórk% równorz$dn%).
O ustanowieniu zast$pstwa dyrektor generalny
urz$du niezw!ocznie zawiadamia Szefa S!u"by
Cywilnej.
6. Osoba zast$puj%ca dyrektora generalnego urz$-
du wykonuje zadania dyrektora generalnego
urz$du podczas jego nieobecno(ci oraz w razie
nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalne-
go urz$du, do czasu jego obsadzenia.
7. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrekto-
ra generalnego urz$du i niewyznaczenia osoby
jego zast$puj%cej, Szef S!u"by Cywilnej w poro-
zumieniu z kierownikiem urz$du wyznacza
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej zatrudnionego
w tym urz$dzie do zast$powania dyrektora ge-
neralnego urz$du, do czasu obsadzenia tego sta-
nowiska.
8. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora
generalnego urz$du w urz$dach, w których nie
tworzy si$ stanowiska dyrektora generalnego
urz$du, wykonuj% kierownicy tych urz$dów.

15
9. Dyrektor generalny urz$du albo osoba zast$pu-
j%ca dyrektora generalnego urz$du, w przypadku
nieobsadzenia tego stanowiska, mo"e wydawa&
zarz%dzenia w celu realizacji zada', o których
mowa w ust. 4.”;

9) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor generalny urz$du, z zastrze"eniem art. 18,
ma obowi%zek upowszechnia& informacje o wolnych
stanowiskach urz$dniczych przez umieszczenie
og!oszenia o naborze w miejscu powszechnie do-
st$pnym w siedzibie urz$du, w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du, zwanym dalej „Biuletynem urz$-
du”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biulety-
nem Kancelarii”.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Termin do sk!adania dokumentów, okre(lony w og!o-
szeniu o naborze, nie mo"e by& krótszy ni" 10 dni,
a dla og!oszenia o naborze w celu zast$pstwa nie-
obecnego cz!onka korpusu s!u"by cywilnej – 5 dni od
dnia opublikowania tego og!oszenia w Biuletynie Kan-
celarii.”,
c) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Og!oszenia o wolnych stanowiskach urz$dniczych
zamieszcza si$ w Biuletynie Kancelarii drog% elek-
troniczn% za pomoc% formularzy umieszczonych na
jego stronach internetowych.”;

10) art. 12 otrzymuje brzmienie:


„Art. 12. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spe!niaj%
wymagania formalne, oraz wynik naboru stano-

16
wi% informacj$ publiczn% w zakresie obj$tym
wymaganiami okre(lonymi w og!oszeniu o nabo-
rze.”;
11) uchyla si$ art. 13;

12) w art. 14 w ust. 2:


a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Protokó! zawiera:”,
b) po pkt 1 dodaje si$ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) liczb$ nades!anych ofert, w tym liczb$ ofert nie-
spe!niaj%cych wymogów formalnych;”,
c) dodaje si$ pkt 4 w brzmieniu:
„4) sk!ad komisji przeprowadzaj%cej nabór.”;

13) po art. 14 dodaje si$ art. 14a i 14b w brzmieniu:


„Art. 14a. 1. Dyrektor generalny urz$du niezw!ocznie po
przeprowadzonym naborze upowszechnia in-
formacj$ o wyniku naboru przez umieszcze-
nie jej w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie urz$du, w Biuletynie urz$du oraz
w Biuletynie Kancelarii.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska urz$dniczego;
3) imi$ i nazwisko wybranego kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Art. 14b. Cz!onek komisji, o której mowa w art. 14 ust. 2
pkt 4, ma obowi%zek zachowania w tajemnicy,
uzyskanych w trakcie naboru, informacji
o kandydatach.”;

14) art. 15 otrzymuje brzmienie:

17
„Art. 15. Je"eli w ci%gu 3 miesi$cy od dnia nawi%zania
stosunku pracy z osob% wy!onion% w drodze na-
boru zaistnieje konieczno(& ponownego obsa-
dzenia tego samego stanowiska, dyrektor gene-
ralny urz$du mo"e zatrudni& na tym samym sta-
nowisku kolejn% osob$ spo(ród najlepszych kan-
dydatów wymienionych w protokole tego naboru.
Przepis art. 14a stosuje si$ odpowiednio.”;

15) art. 16 i 17 otrzymuj% brzmienie:


„Art. 16. 1. Stosunek pracy pracownika s!u"by cywilnej
nawi%zuje si$ na podstawie umowy o prac$ na
czas nieokre(lony lub na czas okre(lony.
2. Umowa o prac$ na czas nieokre(lony mo"e by&
zawarta z osob%, która otrzyma!a pozytywn%
ocen$, o której mowa w art. 17a, albo by!a za-
trudniona w s!u"bie cywilnej na podstawie
umowy na czas nieokre(lony lub na podstawie
mianowania zgodnie z zasadami okre(lonymi
w ustawie z dnia 16 wrze(nia 1982 r.
o pracownikach urz$dów pa'stwowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z pó#n. zm. 7)).
3. W przypadku osób podejmuj%cych po raz
pierwszy prac$ w s!u"bie cywilnej umow$
o prac$ zawiera si$ na czas okre(lony
12 miesi$cy z mo"liwo(ci% wcze(niejszego
rozwi%zania stosunku pracy za dwutygodnio-
wym wypowiedzeniem.
4. W razie usprawiedliwionej nieobecno(ci
w pracy, trwaj%cej d!u"ej ni" 3 miesi%ce, dyrek-
tor generalny urz$du, na wniosek pracownika,
mo"e przed!u"y& okres trwania umowy, o której
mowa w ust. 3, o czas tej nieobecno(ci.

18
5. Przez osob$ podejmuj%c% po raz pierwszy pra-
c$ w s!u"bie cywilnej rozumie si$ osob$, która
nie by!a wcze(niej zatrudniona w s!u"bie cywil-
nej na czas nieokre(lony albo nie by!a zatrud-
niona na czas okre(lony 12 miesi$cy i nie
otrzyma!a pozytywnej oceny, o której mowa
w art. 17a.
6. Dyrektor generalny urz$du decyduje o zawarciu
z pracownikiem umowy o prac$ na czas nie-
okre(lony na podstawie pozytywnej oceny pra-
cownika, o której mowa w art. 17a.
7. Ponowne zatrudnienie osoby, która otrzyma!a
wcze(niej mianowanie w s!u"bie cywilnej, do-
konuje si$ na podstawie mianowania,
z zachowaniem dotychczasowego stopnia
s!u"bowego urz$dnika s!u"by cywilnej,
z zastrze"eniem art. 40 pkt 1, art. 41 ust. 1
pkt 1 i 3, art. 41 ust. 7 i art. 81 ust. 1 pkt 6.
Art. 17. 1. S!u"ba przygotowawcza ma na celu teoretycz-
ne lub praktyczne przygotowanie pracownika
podejmuj%cego po raz pierwszy prac$ w s!u"bie
cywilnej do nale"ytego wykonywania obowi%z-
ków s!u"bowych.
2. Decyzj$ w sprawie skierowania na s!u"b$ przy-
gotowawcz% podejmuje dyrektor generalny
urz$du, bior%c pod uwag$ poziom przygotowa-
nia pracownika do wykonywania obowi%zków
wynikaj%cych z opisu stanowiska, na podstawie
opinii osoby kieruj%cej komórk% organizacyjn%,
w której pracownik jest zatrudniony.
3. W przypadku skierowania pracownika s!u"by
cywilnej na s!u"b$ przygotowawcz% dyrektor
generalny urz$du okre(la jej zakres.

19
4. S!u"ba przygotowawcza ko'czy si$ egzami-
nem.”;

16) po art. 17 dodaje si$ art. 17a w brzmieniu:


„Art. 17a. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy
o prac$, o której mowa w art. 16 ust. 3, pod-
lega pierwszej ocenie w s!u"bie cywilnej.
Pierwszej ocenie w s!u"bie cywilnej, na zasa-
dach okre(lonych w ust. 2-5, mo"e podlega&
osoba zatrudniona w celu zast$pstwa nie-
obecnego cz!onka korpusu s!u"by cywilnej.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokony-
wana nie wcze(niej ni" po up!ywie 8 miesi$cy
od nawi%zania stosunku pracy i nie pó#niej
ni" miesi%c przed up!ywem okresu, na który
zosta!a zawarta umowa o prac$ ocenianego.
3. Bezpo(redni prze!o"ony ocenianego w poro-
zumieniu z kieruj%cym komórk% organizacyj-
n%, w której pracownik jest zatrudniony, do-
konuje pierwszej oceny w s!u"bie cywilnej,
bior%c pod uwag$:
1) postaw$ pracownika, jego zaanga"owanie
i post$py w pracy, relacje ze wspó!pra-
cownikami oraz terminowo(& wykonywa-
nia zada';
2) wynik egzaminu ze s!u"by przygotowaw-
czej, je"eli pracownik zosta! na ni% skie-
rowany;
3) sporz%dzone przez ocenianego pracowni-
ka sprawozdanie dotycz%ce zada' reali-
zowanych przez niego w trakcie przepra-
cowanego okresu.

20
4. Po dokonaniu oceny kieruj%cy komórk% orga-
nizacyjn% wnioskuje do dyrektora generalne-
go urz$du:
1) o zawarcie z ocenionym umowy o prac$
na czas nieokre(lony w przypadku przy-
znania oceny pozytywnej albo
2) w przypadku przyznania oceny negatyw-
nej – o niezawieranie z ocenionym umowy
o prac$ na czas nieokre(lony albo o roz-
wi%zanie umowy o prac$ na czas okre(lo-
ny.
5. Prezes Rady Ministrów, kieruj%c si$ potrzeb%
tworzenia profesjonalnego korpusu s!u"by
cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu do-
konywanych ocen, okre(li, w drodze rozpo-
rz%dzenia, szczegó!owe warunki i sposób do-
konywania pierwszej oceny w s!u"bie cywil-
nej, w tym:
1) sposób i tryb dokonywania pierwszej oce-
ny w s!u"bie cywilnej;
2) wzór arkusza pierwszej oceny w s!u"bie
cywilnej;
3) zakres i wzór formularza sprawozdania
dotycz%cego zada' realizowanych przez
ocenianego pracownika w trakcie przepra-
cowanego okresu;
4) warunki przyznania oceny pozytywnej lub
negatywnej.”;

17) art. 18 otrzymuje brzmienie:


„Art. 18. Prezes Rady Ministrów, zgodnie z odr$bnymi
przepisami, wskazuje absolwentom kolejnych
roczników Krajowej Szko!y Administracji Publicz-

21
nej pierwsze stanowiska pracy przedstawione
przez Szefa S!u"by Cywilnej.”;

18) w art. 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:


„3) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;”;

19) art. 20 otrzymuje brzmienie:


„Art. 20. 1. Szef S!u"by Cywilnej okre(la i publikuje
w Biuletynie Kancelarii wzór zg!oszenia do po-
st$powania kwalifikacyjnego dla pracowników
s!u"by cywilnej ubiegaj%cych si$ o mianowanie
oraz wzór wniosku o mianowanie dla absolwen-
tów Krajowej Szko!y Administracji Publicznej.
2. Szef S!u"by Cywilnej, w terminie 14 dni od
opublikowania ustawy bud"etowej, podaje do
publicznej wiadomo(ci przez og!oszenie
w Biuletynie Kancelarii maksymaln% liczb$ no-
wych mianowa' w danym roku.”;

20) w art. 21 ust. 1 i 2 otrzymuj% brzmienie:


„1. Pracownik s!u"by cywilnej kieruje do Szefa S!u"by Cy-
wilnej zg!oszenie do post$powania kwalifikacyjnego.
Zg!oszenie do post$powania kwalifikacyjnego w danym
roku kalendarzowym sk!ada si$ w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 31 maja.
2. Absolwenci Krajowej Szko!y Administracji Publicznej,
którzy spe!niaj% warunki okre(lone w art. 19 pkt 1 i 4,
sk!adaj% do Szefa S!u"by Cywilnej wniosek
o mianowanie w s!u"bie cywilnej. Wnioski o mianowanie
sk!ada si$ w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
31 maja.”;

21) art. 22 otrzymuje brzmienie:

22
„Art. 22. 1. Krajowa Szko!a Administracji Publicznej,
z zastrze"eniem art. 21 ust. 2, prowadzi post$-
powanie kwalifikacyjne dla pracowników s!u"by
cywilnej ubiegaj%cych si$ o mianowanie.
2. W celu przeprowadzenia post$powania kwalifi-
kacyjnego jest powo!ywany zespó! sprawdzaj%-
cy.
3. W toku post$powania kwalifikacyjnego prze-
prowadza si$ sprawdzian, w trakcie którego
w odr$bnych cz$(ciach sprawdza si$ wiedz$
i umiej$tno(ci niezb$dne do wype!niania zada'
s!u"by cywilnej.
4. Wyniki post$powania kwalifikacyjnego wyra"a
si$ w punktach.
5. Punkty przyznaje si$ osobno za ka"d% cz$(&
sprawdzianu.
6. Warunkiem zako'czenia sprawdzianu z wyni-
kiem pozytywnym jest uzyskanie w ka"dej cz$-
(ci sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej
mo"liwej do uzyskania w tej cz$(ci liczby punk-
tów oraz uzyskanie w ca!ym sprawdzianie co
najmniej 3/5 maksymalnej mo"liwej do uzyska-
nia w ca!ym sprawdzianie liczby punktów.
7. Zsumowane wyniki, o których mowa w ust. 6,
podlegaj% uszeregowaniu w porz%dku malej%-
cym i s% publikowane w Biuletynie Kancelarii.”;

22) art. 23 otrzymuje brzmienie:


„Art. 23. 1. Szef S!u"by Cywilnej sprawuje nadzór nad
zgodnym z przepisami prawa przebiegiem po-
st$powania kwalifikacyjnego.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawid!owo(ci
w przebiegu post$powania kwalifikacyjnego

23
Szef S!u"by Cywilnej nakazuje usuni$cie naru-
szenia prawa.”;

23) w art. 26:


a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 22
ust. 6,”,
b) cz$(& wspólna na ko'cu otrzymuje brzmienie:
„– bior%c pod uwag$ konieczno(& sprawdzenia
w post$powaniu kwalifikacyjnym wiedzy i umiej$tno(ci
wymaganych od urz$dnika s!u"by cywilnej.”;

24) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:


„2. Szef S!u"by Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospo-
litej Polskiej mianowania pracownika s!u"by cywilnej,
który uko'czy! w danym roku post$powanie kwalifika-
cyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem uprawniaj%-
cym do mianowania lub uko'czy! Krajow% Szko!$ Admi-
nistracji Publicznej.
3. Osi%gni$cie miejsca uprawniaj%cego do mianowania
oznacza uzyskanie w post$powaniu kwalifikacyjnym
wyniku pozytywnego z sum% punktów pozwalaj%c% na
mianowanie wszystkich osób, które uzyska!y t$ sum$
punktów bez konieczno(ci przekroczenia limitu,
o którym mowa w art. 6 ust. 1. Ustalenie miejsca
uprawniaj%cego do mianowania nast$puje po uwzgl$d-
nieniu liczby mianowa' absolwentów Krajowej Szko!y
Administracji Publicznej.”;

25) w art. 30 dodaje si$ ust. 3 w brzmieniu:


„3. Czynno(ci, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do
dyrektora generalnego urz$du dokonuje Szef S!u"by
Cywilnej.”;

24
26) po rozdziale 3 dodaje si$ rozdzia! 3a w brzmieniu:
„Rozdzia! 3a
Wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej
Art. 30a. Wy"szymi stanowiskami w s!u"bie cywilnej s%
stanowiska:
1) dyrektora generalnego urz$du;
2) kieruj%cych departamentami lub komórkami
równorz$dnymi w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, urz$dach ministrów, urz$dach cen-
tralnych organów administracji rz%dowej,
urz$dach obs!uguj%cych przewodnicz%cych
komitetów wchodz%cych w sk!ad Rady Mini-
strów oraz kieruj%cych wydzia!ami lub komór-
kami równorz$dnymi w urz$dach wojewódz-
kich, a tak"e zast$pców tych osób;
3) wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich za-
st$pców;
4) kieruj%cych komórkami organizacyjnymi
w G!ównym Inspektoracie Inspekcji Handlo-
wej, Urz$dzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz w Biurze Nasiennictwa Le-
(nego, a tak"e zast$pców tych osób.
Art. 30b. Wy"sze stanowisko w s!u"bie cywilnej mo"e
zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) nie by!a karana zakazem zajmowania stano-
wisk kierowniczych w urz$dach organów w!a-
dzy publicznej lub pe!nienia funkcji zwi%za-
nych z dysponowaniem (rodkami publiczny-
mi;

25
3) posiada kompetencje kierownicze;
4) posiada co najmniej sze(cioletni sta" pracy,
w tym co najmniej trzyletni sta" pracy na sta-
nowisku kierowniczym w jednostkach sektora
finansów publicznych – w przypadku ubiega-
nia si$ o stanowisko dyrektora generalnego
urz$du;
5) posiada co najmniej trzyletni sta" pracy,
w tym co najmniej rok na stanowisku kierow-
niczym lub 2 lata na stanowisku samodziel-
nym, w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych – w przypadku ubiegania si$ o sta-
nowisko, o którym mowa w art. 30a pkt 2-4;
6) spe!nia wymagania okre(lone w opisie sta-
nowiska pracy oraz w przepisach odr$bnych.
Art. 30c. 1. Obsadzenie stanowiska dyrektora generalnego
urz$du nast$puje w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru.
2. Obsadzenie wy"szego stanowiska w s!u"bie
cywilnej, o którym w mowa w art. 30a pkt 2-4,
nast$puje w drodze przeniesienia cz!onka kor-
pusu s!u"by cywilnej lub oddelegowania osoby,
o której mowa w art. 2 ust. 3, pod warunkiem
spe!niania przez nich wymaga' na to stanowi-
sko albo w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru na wy"sze stanowisko w s!u"bie cywil-
nej. Informacj$ o przeniesieniu lub oddelego-
waniu zamieszcza si$ w Biuletynie Kancelarii.
W przypadku przeniesienia cz!onka korpusu
s!u"by cywilnej zatrudnionego w innym urz$-
dzie przepis art. 30h ust. 3 stosuje si$ odpo-
wiednio.

26
3. Nabór, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeprowa-
dza si$ niezw!ocznie po zaistnieniu okoliczno(ci
uzasadniaj%cych obsadzenie stanowiska.
4. Obsadzenie wy"szego stanowiska w s!u"bie
cywilnej nie mo"e nast%pi& w drodze powierze-
nia pe!nienia obowi%zków.
Art. 30d. 1. Informacj$ o naborze na wy"sze stanowisko
w s!u"bie cywilnej, o którym mowa w art. 30c,
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
urz$du, w Biuletynie urz$du oraz w Biuletynie
Kancelarii; przepisy art. 11 ust. 3-4 stosuje si$
odpowiednio.
2. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie wy"szego stanowiska w s!u"bie
cywilnej, na które jest przeprowadzany na-
bór;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem, wy-
nikaj%ce z przepisów ustaw;
4) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem,
zgodnie z opisem danego stanowiska, ze
wskazaniem, które z nich s% niezb$dne,
a które s% po"%dane;
5) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
6) wskazanie wymaganych dokumentów;
7) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
8) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3. Og!oszenie mo"e zawiera& informacj$
o mo"liwo(ci z!o"enia referencji dotycz%cych

27
dotychczasowej dzia!alno(ci zawodowej kan-
dydata.
Art. 30e. 1. Nabór na wy"sze stanowisko w s!u"bie cywil-
nej, o którym mowa w art. 30c, przeprowadza
zespó! licz%cy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onie-
nia najlepszych kandydatów.
2. Zespó! powo!uje:
1) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
w!a(ciwy minister, przewodnicz%cy komitetu
wchodz%cego w sk!ad Rady Ministrów, kie-
rownik urz$du centralnego organu admini-
stracji rz%dowej albo wojewoda
– w przypadku naboru na stanowisko dyrek-
tora generalnego urz$du;
2) dyrektor generalny urz$du – w przypadku
naboru na stanowiska, o których mowa
w art. 30a pkt 2;
3) G!ówny Lekarz Weterynarii – w przypadku
naboru na stanowiska, o których mowa
w art. 30a pkt 3;
4) G!ówny Inspektor Inspekcji Handlowej, Pre-
zes Urz$du Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych albo dyrektor Biura Nasiennic-
twa Le(nego – w przypadku naboru na sta-
nowiska, o których mowa w art. 30a pkt 4.
3. W toku naboru na wy"sze stanowisko w s!u"bie
cywilnej ocenie podlega w szczególno(ci do-
(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedza nie-
zb$dna do wykonywania zada' na stanowisku,

28
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kom-
petencje kierownicze.
4. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych mo-
"e by& dokonana na zlecenie zespo!u przez
osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, która po-
siada odpowiednie kwalifikacje do dokonania
tej oceny.
5. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 4, maj% obowi%zek zachowania
w tajemnicy informacji dotycz%cych osób ubie-
gaj%cych si$ o wy"sze stanowisko w s!u"bie
cywilnej, uzyskanych w trakcie naboru.
6. Szef S!u"by Cywilnej:
1) kieruje swojego przedstawiciela w celu ob-
serwacji przebiegu procesu naboru prze-
prowadzanego na dyrektora generalnego
urz$du;
2) mo"e skierowa& swojego przedstawiciela
w celu obserwacji przebiegu procesu nabo-
ru przeprowadzanego na stanowiska,
o których mowa w art. 30a pkt 2-4.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawid!owo(ci
w przebiegu procesu naboru na wy"sze sta-
nowiska w s!u"bie cywilnej, Szef S!u"by Cywil-
nej niezw!ocznie nakazuje usuni$cie stwierdzo-
nych nieprawid!owo(ci lub ponowne przepro-
wadzenie naboru.
8. Wykonywanie przez cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej zada', o których mowa w ust. 1 i 6,
jest traktowane na równi z wykonywaniem
przez niego obowi%zków s!u"bowych.

29
Art. 30f. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów, których przedstawia
odpowiednio osobom, o których mowa w art. 30e
ust. 2.
Art. 30g. 1. Z przeprowadzonego naboru na wy"sze stano-
wisko w s!u"bie cywilnej zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie wy"szego stanowiska w s!u"bie
cywilnej, na które by! przeprowadzany na-
bór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
nie wi$cej ni" 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych wed!ug poziomu spe!nia-
nia przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo po-
wody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u przeprowadzaj%cego nabór.
2. Przepis art. 14a stosuje si$ odpowiednio.
Art. 30h. 1. Szef S!u"by Cywilnej, z upowa"nienia Prezesa
Rady Ministrów, na pisemny wniosek osoby,
o której mowa w art. 30e ust. 2 pkt 1, nie-
zw!ocznie przenosi na stanowisko dyrektora
generalnego urz$du cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej albo, z zastrze"eniem art. 16 ust. 7,
zawiera umow$ o prac$ na czas nieokre(lony
z osob% nieb$d%c% cz!onkiem korpusu s!u"by

30
cywilnej, wybran% spo(ród osób wy!onionych
w drodze naboru na to stanowisko.
2. Dyrektor generalny urz$du niezw!ocznie prze-
nosi na stanowisko wymienione w art. 30a pkt 2
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej zatrudnionego
w tym urz$dzie albo, z zastrze"eniem art. 16
ust. 7, zawiera umow$ o prac$ na czas nie-
okre(lony z osob% nieb$d%c% cz!onkiem korpu-
su s!u"by cywilnej, wybran% spo(ród osób wy-
!onionych w drodze naboru na to stanowisko.
3. Cz!onka korpusu s!u"by cywilnej wybranego
spo(ród osób wy!onionych w drodze naboru na
stanowisko wymienione w art. 30a pkt 2, za-
trudnionego w innym urz$dzie, niezw!ocznie
przenosi na to stanowisko dyrektor generalny
urz$du, w którym cz!onek korpusu s!u"by cy-
wilnej ma by& zatrudniony, w porozumieniu
z dyrektorem generalnym urz$du, w którym jest
on zatrudniony.
4. G!ówny Lekarz Weterynarii w porozumieniu
z w!a(ciwym wojewod% niezw!ocznie przenosi
na stanowisko wymienione w art. 30a pkt 3
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej albo, z za-
strze"eniem art. 16 ust. 7, zawiera umow$
o prac$ na czas nieokre(lony z osob% nieb$-
d%c% cz!onkiem korpusu s!u"by cywilnej, wy-
bran% spo(ród osób wy!onionych w drodze na-
boru na to stanowisko. Przepis ust. 3 stosuje
si$ odpowiednio.
5. Osoba, o której mowa w art. 30e ust. 2 pkt 4,
niezw!ocznie przenosi na stanowisko wymie-
nione w art. 30a pkt 4 cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej albo, z zastrze"eniem art. 16 ust. 7,

31
zawiera umow$ o prac$ na czas nieokre(lony
z osob% nieb$d%c% cz!onkiem korpusu s!u"by
cywilnej, wybran% spo(ród osób wy!onionych
w drodze naboru na to stanowisko. Przepis
ust. 3 stosuje si$ odpowiednio.
6. Je"eli w ci%gu 3 miesi$cy od dnia obsadzenia
wy"szego stanowiska w s!u"bie cywilnej
w drodze naboru zaistnieje konieczno(& po-
nownego obsadzenia tego stanowiska, mo"e
obj%& je osoba wy!oniona w trakcie ostatniego
naboru, o której mowa w art. 30g ust. 1 pkt 3.
Przepisy ust. 1-5 stosuje si$ odpowiednio.
Art. 30i. Pracownika s!u"by cywilnej zatrudnionego na
wy"szym stanowisku w s!u"bie cywilnej nie kie-
ruje si$ na s!u"b$ przygotowawcz%.
Art. 30j. 1. Je"eli przemawiaj% za tym uzasadnione po-
trzeby urz$du lub interes s!u"by cywilnej,
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej zajmuj%cego
wy"sze stanowisko w s!u"bie cywilnej mo"na
przenie(& w ka"dym czasie na stanowisko
urz$dnicze w tej samej miejscowo(ci co naj-
mniej równorz$dne pod wzgl$dem p!acowym
ze stanowiskiem zajmowanym przed zatrudnie-
niem na wy"szym stanowisku w s!u"bie cywil-
nej, zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowa-
niem zawodowym, a cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej, który przed zatrudnieniem na tym sta-
nowisku nie by! zatrudniony w s!u"bie cywilnej
– na inne stanowisko urz$dnicze w tej samej
miejscowo(ci, zgodne z jego kwalifikacjami
i przygotowaniem zawodowym.
2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, doko-
nuje:

32
1) Szef S!u"by Cywilnej z upowa"nienia Pre-
zesa Rady Ministrów na pisemny wniosek
osoby wymienionej w art. 30e ust. 2 pkt 1
– w stosunku do cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej zatrudnionego na stanowisku dy-
rektora generalnego urz$du;
2) dyrektor generalny urz$du – w stosunku
do cz!onka korpusu s!u"by cywilnej za-
trudnionego na stanowisku wymienionym
w art. 30a pkt 2;
3) G!ówny Lekarz Weterynarii – w stosunku
do cz!onka korpusu s!u"by cywilnej za-
trudnionego na stanowisku wymienionym
w art. 30a pkt 3;
4) osoby wymienione w art. 30e ust. 2 pkt 4
– w stosunku do cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej zatrudnionego na stanowisku
wymienionym w art. 30a pkt 4.
3. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4,
do innego urz$du dokonuje si$ w porozumieniu
z dyrektorem generalnym urz$du, do którego
ma nast%pi& przeniesienie.
4. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej przeniesiony
na zasadach okre(lonych w ust. 1 zachowuje
prawo do dotychczasowego wynagrodzenia,
je"eli jest ono wy"sze od przys!uguj%cego na
nowym stanowisku pracy, przez okres:
1) jednego miesi%ca – je"eli zajmowa! wy"-
sze stanowisko w s!u"bie cywilnej, z któ-
rego zosta! przeniesiony, przez okres nie
d!u"szy ni" 3 miesi%ce;

33
2) dwóch miesi$cy – je"eli zajmowa! wy"sze
stanowisko w s!u"bie cywilnej, z którego
zosta! przeniesiony, przez okres d!u"szy
ni" 3 miesi%ce i nie d!u"szy ni" 12 miesi$-
cy;
3) trzech miesi$cy – je"eli zajmowa! wy"sze
stanowisko w s!u"bie cywilnej, z którego
zosta! przeniesiony, przez okres d!u"szy
ni" 12 miesi$cy.”;

27) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Je"eli jest to uzasadnione potrzebami urz$du, dyrektor
generalny urz$du mo"e w ka"dym czasie przenie(&
urz$dnika s!u"by cywilnej na inne stanowisko w tym
samym urz$dzie w tej samej miejscowo(ci, uwzgl$dnia-
j%c jego przygotowanie zawodowe.”;

28) w art. 32 ust. 1 i 2 otrzymuj% brzmienie:


„1. Je"eli przemawia za tym interes s!u"by cywilnej, Szef
S!u"by Cywilnej mo"e przenie(& urz$dnika s!u"by cy-
wilnej do innego urz$du w tej samej miejscowo(ci.
2. Szef S!u"by Cywilnej, je"eli przemawia za tym szcze-
gólny interes s!u"by cywilnej, mo"e przenie(& urz$dnika
s!u"by cywilnej do innego urz$du w innej miejscowo(ci
na okres nie d!u"szy ni" 2 lata. Przeniesienie takie mo-
"e nast%pi& najwy"ej dwa razy w czasie trwania stosun-
ku pracy urz$dnika s!u"by cywilnej.”;

29) uchyla si$ art. 34;

30) art. 36 otrzymuje brzmienie:


„Art. 36. W razie likwidacji urz$du, w którym urz$dnik
s!u"by cywilnej wykonuje prac$, lub reorganizacji
tego urz$du w sposób uniemo"liwiaj%cy dalsze

34
zatrudnienie urz$dnika s!u"by cywilnej Szef
S!u"by Cywilnej przenosi go do innego urz$du
w tej samej lub innej miejscowo(ci oraz zobo-
wi%zuje dyrektora generalnego tego urz$du do
wyznaczenia urz$dnikowi s!u"by cywilnej stano-
wiska, uwzgl$dniaj%c jego przygotowanie zawo-
dowe.”;

31) w art. 40 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


„2) utraty obywatelstwa pa'stwa nale"%cego do Unii Eu-
ropejskiej lub innego pa'stwa, którego obywatelom na
podstawie umów mi$dzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego przys!uguje prawo do podj$cia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

32) w art. 41:


a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) likwidacji urz$du, je"eli nie jest mo"liwe przeniesie-
nie, o którym mowa w art. 36.”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) post$powania karnego tocz%cego si$ przeciwko
urz$dnikowi s!u"by cywilnej przez okres d!u"szy ni"
3 miesi%ce.”;

33) uchyla si$ art. 42;

34) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. W razie rozwi%zania stosunku pracy z urz$dnikiem
s!u"by cywilnej z przyczyn okre(lonych w art. 41 ust. 1
pkt 4, w okresie mi$dzy ustaniem zatrudnienia
w likwidowanym urz$dzie a podj$ciem pracy lub dzia!al-
no(ci gospodarczej urz$dnikowi temu przys!uguje
(wiadczenie pieni$"ne ze (rodków bud"etu pa'stwa,
przez okres nie d!u"szy ni" 6 miesi$cy, obliczane jak

35
ekwiwalent pieni$"ny za urlop wypoczynkowy. )wiad-
czenie to nie przys!uguje urz$dnikowi, który naby! prawo
do emerytury.”;

35) art. 45 otrzymuje brzmienie:


„Art. 45. Dyrektor generalny urz$du rozwi%zuje stosunek
pracy lub stwierdza wyga(ni$cie stosunku pracy
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej.”;

36) w art. 46 uchyla si$ ust. 2;

37) w art. 49:


a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej nie mo"e !%czy& za-
trudnienia w s!u"bie cywilnej z mandatem radnego.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej zajmuj%cy wy"sze
stanowisko w s!u"bie cywilnej nie mo"e pe!ni& funk-
cji w zwi%zkach zawodowych.”,
c) dodaje si$ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przepis ust. 5 ma zastosowanie do pracownika s!u"-
by cywilnej zajmuj%cego wy"sze stanowisko
w s!u"bie cywilnej.”;

38) art. 50 otrzymuje brzmienie:


„Art. 50. W urz$dzie nie mo"e powsta& stosunek podle-
g!o(ci s!u"bowej mi$dzy ma!"onkami oraz oso-
bami pozostaj%cymi ze sob% w stosunku pokre-
wie'stwa do drugiego stopnia w!%cznie lub powi-
nowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.”;

39) w art. 51 dodaje si$ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

36
„3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do pracowników s!u"by
cywilnej zajmuj%cych wy"sze stanowiska w s!u"bie cy-
wilnej.
4. Dyrektorowi generalnemu urz$du pisemnej zgody na
podj$cie zaj$cia zarobkowego udziela Szef S!u"by Cy-
wilnej. Dyrektor generalny urz$du, wnioskuj%c do Szefa
S!u"by Cywilnej o udzielenie zgody, za!%cza pisemn%
opini$ kierownika urz$du.”;

40) art. 52 otrzymuje brzmienie:


„Art. 52. 1. Urz$dnik s!u"by cywilnej oraz pracownik s!u"by
cywilnej zatrudniony na podstawie umowy
o prac$ na czas nieokre(lony podlega ocenie
okresowej dokonywanej przez bezpo(redniego
prze!o"onego.
2. Ocenie, o której mowa w ust. 1, podlegaj% tak-
"e osoby zatrudnione na stanowiskach,
o których mowa w art. 30a, z tym "e oceny:
1) dyrektora generalnego urz$du – dokonuje
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
w!a(ciwy minister, przewodnicz%cy komitetu
wchodz%cego w sk!ad Rady Ministrów, kie-
rownik urz$du centralnego organu admini-
stracji rz%dowej albo wojewoda, po zasi$-
gni$ciu opinii Szefa S!u"by Cywilnej;
2) osoby kieruj%cej departamentem lub komór-
k% równorz$dn% w urz$dach, o których mo-
wa w art. 30a pkt 2 – dokonuje dyrektor ge-
neralny urz$du;
3) zast$pcy osób, o których mowa w pkt 2 –
dokonuje bezpo(redni prze!o"ony tych
osób;

37
4) osób, o których mowa w art. 30a pkt 3 – do-
konuje w!a(ciwy wojewoda po zasi$gni$ciu
opinii G!ównego Lekarza Weterynarii;
5) osób, o których mowa w art. 30a pkt 4 – do-
konuje bezpo(redni prze!o"ony tych osób.
3. Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej obowi%zków
wynikaj%cych z opisu zajmowanego przez nie-
go stanowiska. Ocen$ okresow% sporz%dza si$
na pi(mie i niezw!ocznie zapoznaje z ni% oce-
nionego cz!onka korpusu s!u"by cywilnej.
4. Ocen$ okresow% cz!onka korpusu s!u"by cywil-
nej sporz%dza si$ co 24 miesi%ce.
5. Ocena okresowa cz!onka korpusu s!u"by cywil-
nej zawiera wnioski dotycz%ce indywidualnego
programu rozwoju zawodowego.
6. Ocena okresowa jest sporz%dzana w razie
zmiany stanowiska pracy, wi%"%cej si$ z istotn%
zmian% zakresu obowi%zków, je"eli od dnia
sporz%dzenia ostatniej oceny okresowej up!y-
n$!o wi$cej ni" 6 miesi$cy. W przypadku osób
ocenianych po raz pierwszy, ocen$ sporz%dza
si$, je"eli okres podlegaj%cy ocenie jest d!u"szy
ni" 6 miesi$cy.
7. W razie usprawiedliwionej nieobecno(ci oce-
nianego w pracy, trwaj%cej d!u"ej ni" miesi%c,
termin, o którym mowa w ust. 4, ulega przed!u-
"eniu o czas tej nieobecno(ci.
8. Oceniaj%cy mo"e zmieni& termin oceny,
o którym mowa w ust. 4, w przypadku:

38
1) zmiany na stanowisku oceniaj%cego
w trakcie okresu, w którym oceniany podle-
ga ocenie,
2) przewidywanej, d!u"szej, usprawiedliwionej
nieobecno(ci w pracy ocenianego, która
mo"e uniemo"liwi& przeprowadzenie oceny,
3) przewidywanej, d!u"szej, usprawiedliwionej
nieobecno(ci w pracy oceniaj%cego, która
mo"e utrudni& przeprowadzenie oceny,
4) z!o"enia przez ocenianego wniosku
o zmian$ terminu przeprowadzenia oceny
– je"eli od dnia sporz%dzenia ostatniej oceny
okresowej up!yn$!o wi$cej ni" 6 miesi$cy,
a w przypadku osób ocenianych po raz pierw-
szy, je"eli okres podlegaj%cy ocenie jest d!u"-
szy ni" 6 miesi$cy.
9. W razie uzyskania negatywnej oceny okresowej
cz!onek korpusu s!u"by cywilnej podlega po-
nownej ocenie po up!ywie 6 miesi$cy od dnia
zapoznania si$ z ocen%.”;

41) po art. 52 dodaje si$ art. 52a w brzmieniu:


„Art. 52a. Prezes Rady Ministrów, kieruj%c si$ potrzeb%
sta!ego doskonalenia jako(ci wykonywania
obowi%zków przez cz!onków korpusu s!u"by
cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu doko-
nywanych ocen okresowych, okre(li, w drodze
rozporz%dzenia, warunki i sposób przeprowa-
dzania ocen okresowych cz!onków korpusu
s!u"by cywilnej, w tym:
1) kryteria, wzór arkusza, skal$ ocen i tryb
sporz%dzanej przez bezpo(redniego prze!o-
"onego oceny okresowej;

39
2) kryteria, wzór arkusza, skal$ ocen i tryb
sporz%dzania oceny okresowej dyrektora
generalnego urz$du i wojewódzkiego leka-
rza weterynarii.”;

42) art. 53 otrzymuje brzmienie:


„Art. 53. 1. Od oceny okresowej s!u"y, w terminie 7 dni od
dnia zapoznania z ocen%, sprzeciw do dyrekto-
ra generalnego urz$du.
2. Osoby, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1, 2
i 4, wnosz% sprzeciw do osoby, która dokona!a
oceny okresowej, a osoby, o których mowa
w art. 52 ust. 2 pkt 5, wnosz% sprzeciw do osób
wykonuj%cych zadania dyrektora generalnego
urz$du w jednostkach wymienionych w art. 30a
pkt 4.
3. Sprzeciw rozpatruje si$ w terminie 14 dni od
dnia wniesienia.
4. W razie uwzgl$dnienia sprzeciwu ocen$ okre-
sow% zmienia si$ albo sporz%dza po raz drugi.
Od oceny okresowej sporz%dzonej po raz drugi
przys!uguje sprzeciw na zasadach okre(lonych
w ust. 1-3.
5. W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie
albo nieuwzgl$dnienia sprzeciwu od oceny
okresowej, cz!onek korpusu s!u"by cywilnej
mo"e, w terminie 14 dni od dnia dor$czenia de-
cyzji albo od dnia up!ywu terminu, o którym
mowa w ust. 3, odwo!a& si$ do s%du pracy.”;

43) art. 59 otrzymuje brzmienie:


„Art. 59. 1. Urz$dnik s!u"by cywilnej mo"e otrzyma& kolej-
ny stopie' s!u"bowy po uzyskaniu pozytywnej

40
oceny, o której mowa w art. 52, je"eli zawiera
ona umotywowany wniosek bezpo(redniego
prze!o"onego o przyznanie urz$dnikowi s!u"by
cywilnej kolejnego stopnia s!u"bowego.
2. Urz$dnik s!u"by cywilnej, który od otrzymania
ostatniego stopnia s!u"bowego uzyska! dwie
kolejne nast$puj%ce po sobie pozytywne oceny
okresowe na jednym z dwóch najwy"szych po-
ziomów przewidzianych w skali ocen, otrzymuje
kolejny stopie' s!u"bowy w terminie 30 dni od
dnia zapoznania urz$dnika s!u"by cywilnej
z ocen% okresow%.”;

44) art. 65 otrzymuje brzmienie:


„Art. 65. 1. Cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej delegowa-
nemu s!u"bowo do zaj$& poza siedzib% urz$du,
w którym wykonuje prac$, przys!uguj% nale"no-
(ci na zasadach okre(lonych w przepisach
w sprawie zasad ustalania oraz wysoko(ci na-
le"no(ci przys!uguj%cych pracownikom z tytu!u
podró"y s!u"bowej, wydanych na podstawie
Kodeksu pracy.
2. Urz$dnikowi s!u"by cywilnej przeniesionemu do
innego urz$du w innej miejscowo(ci na pod-
stawie art. 32 ust. 2 przys!uguje mieszkanie
udost$pnione przez urz%d, do którego urz$dnik
s!u"by cywilnej zosta! przeniesiony, albo mie-
si$czne (wiadczenie na pokrycie kosztów naj-
mu lokalu mieszkalnego, wyp!acane w okresie
przeniesienia, je"eli:
1) urz$dnik s!u"by cywilnej albo jego wspó!-
ma!"onek nie posiadaj% mieszkania lub bu-

41
dynku mieszkalnego w miejscowo(ci, do
której nast$puje przeniesienie;
2) przeniesienie nast$puje do miejscowo(ci
znacznie oddalonej od dotychczasowego
miejsca zamieszkania urz$dnika.
3. Urz$dnikowi s!u"by cywilnej przeniesionemu do
innego urz$du w innej miejscowo(ci przys!ugu-
je tak"e:
1) jednorazowe (wiadczenie z tytu!u przenie-
sienia w wysoko(ci trzymiesi$cznego wyna-
grodzenia;
2) zwrot kosztów przejazdu urz$dnika
i cz!onków jego rodziny, zwi%zanego
z przeniesieniem, a tak"e zwrot kosztów
przewozu mienia;
3) urlop z tytu!u przeniesienia w !%cznym wy-
miarze 4 dni.
4. )wiadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, s%
pokrywane ze (rodków rezerwy bud"etowej na
funkcjonowanie s!u"by cywilnej.
5. Prezes Rady Ministrów okre(li, w drodze rozpo-
rz%dzenia:
1) odleg!o(& mi$dzy dotychczasowym miej-
scem zamieszkania urz$dnika s!u"by cywil-
nej a miejscowo(ci%, do której jest przeno-
szony, warunkuj%c% udost$pnienie miesz-
kania albo zwrot kosztów najmu lokalu
mieszkalnego, ustalon% z uwzgl$dnieniem
mo"liwo(ci komunikacyjnych w zakresie do-
jazdu do pracy;
2) powierzchni$ mieszkania udost$pnianego
urz$dnikowi s!u"by cywilnej albo sposób

42
ustalania maksymalnej wysoko(ci zwrotu
kosztów najmu lokalu mieszkalnego,
z uwzgl$dnieniem sytuacji rodzinnej urz$d-
nika s!u"by cywilnej oraz maj%c na wzgl$-
dzie przeci$tne ceny wynajmu mieszka'
w miejscowo(ci, do której nast$puje prze-
niesienie, oraz wymóg racjonalnego gospo-
darowania (rodkami bud"etowymi;
3) maksymaln% wysoko(& zwrotu kosztów
przejazdu i przewozu mienia, zwi%zanych
z przeniesieniem, oraz sposób ustalania
wysoko(ci (wiadcze', o których mowa
w ust. 3 pkt 1 i 2, bior%c pod uwag$ ko-
nieczno(& zrekompensowania kosztów
zwi%zanych z przeniesieniem do innej miej-
scowo(ci;
4) tryb przyznawania oraz wyp!aty (wiadcze',
o których mowa w ust. 2 i 3.”;

45) w art. 67:


a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Pracownikowi s!u"by cywilnej za prac$ wykonywan%
na polecenie prze!o"onego w godzinach nadliczbo-
wych przys!uguje czas wolny w tym samym wymia-
rze.”,
b) po ust. 8 dodaje si$ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Na wniosek cz!onka korpusu s!u"by cywilnej czas
wolny, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz dzie' wol-
ny, o którym mowa w ust. 8, mo"e by& udzielony
w okresie bezpo(rednio poprzedzaj%cym urlop
wypoczynkowy lub po jego zako'czeniu.”;

46) w art. 69 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

43
„1) wykaz stanowisk urz$dniczych, z podzia!em na grupy
stanowisk;”;

47) po art. 69 dodaje si$ art. 69a w brzmieniu:


„Art. 69a. Prezes Rady Ministrów mo"e okre(li&, w drodze
zarz%dzenia, sposób uwzgl$dniania wyników
warto(ciowania stanowisk pracy przy ustalaniu
wynagrodzenia zasadniczego cz!onków korpusu
s!u"by cywilnej w urz$dach.”;

48) po art. 70 dodaje si$ art. 70a w brzmieniu:


„Art. 70a. W rozporz%dzeniu, o którym mowa w art. 70,
Prezes Rady Ministrów mo"e okre(li& tak"e in-
ne (wiadczenia i dodatki oraz warunki i tryb ich
przyznawania, kieruj%c si$ potrzeb% zwi$ksze-
nia efektywno(ci wykonywanych zada' przez
cz!onków korpusu s!u"by cywilnej.”;

49) po art. 72 dodaje si$ art. 72a w brzmieniu:


„Art. 72a. 1. Urz$dnikowi s!u"by cywilnej przys!uguje co-
rocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy
w wymiarze wynosz%cym po 5 latach zatrud-
nienia w s!u"bie cywilnej 1 dzie'. Urlop ten
wzrasta z ka"dym rokiem pracy o 1 dzie' a"
do osi%gni$cia 12 dni.
2. Do okresu zatrudnienia uprawniaj%cego do
dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza
si$ okres zatrudnienia w administracji pu-
blicznej.”;

50) w art. 73 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„1) szkolenia centralne – planowane, organizowane
i nadzorowane przez Szefa S!u"by Cywilnej;”;

44
51) w art. 74:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szef S!u"by Cywilnej ustala corocznie plan szkole'
centralnych w s!u"bie cywilnej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy ustalaniu programów szkole' Szef S!u"by Cy-
wilnej wspó!dzia!a w szczególno(ci z Krajow% Szko!%
Administracji Publicznej.”;

52) art. 75 otrzymuje brzmienie:


„Art. 75. 1. Bezpo(redni prze!o"ony ustala, odr$bnie dla
ka"dego cz!onka korpusu s!u"by cywilnej,
z wyj%tkiem dyrektora generalnego urz$du,
indywidualny program rozwoju zawodowego,
stanowi%cy podstaw$ do kierowania cz!onka
korpusu s!u"by cywilnej na szkolenia, bior%c
pod uwag$ w szczególno(ci:
1) wnioski zawarte w ocenie okresowej
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej;
2) planowan% (cie"k$ awansu stanowisko-
wego i finansowego cz!onka korpusu s!u"-
by cywilnej;
3) plany i mo"liwo(ci rozwoju zawodowego
cz!onka korpusu s!u"by cywilnej;
4) potrzeby i mo"liwo(ci urz$du w zakresie
zatrudnienia.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest akcep-
towany przez osob$ kieruj%c% komórk% organi-
zacyjn% i zatwierdzany przez dyrektora gene-
ralnego urz$du.
3. Prezes Rady Ministrów mo"e okre(li&,
w drodze zarz%dzenia, szczegó!owy sposób

45
ustalania indywidualnego programu rozwoju
zawodowego cz!onka korpusu s!u"by cywilnej.”;

53) w art. 80 ust. 5 otrzymuje brzmienie:


„5. Karalno(& przewinienia dyscyplinarnego ustaje, je"eli
od czasu jego pope!nienia up!yn$!y 4 lata.”;

54) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Za mniejszej wagi naruszenie obowi%zków cz!onka
korpusu s!u"by cywilnej dyrektor generalny urz$du
mo"e ukara& cz!onka korpusu s!u"by cywilnej upo-
mnieniem na pi(mie. Ukaranie mo"e by& poprzedzone
post$powaniem maj%cym na celu wyja(nienie okolicz-
no(ci sprawy.”;

55) art. 83 otrzymuje brzmienie:


„Art. 83. 1. Sprawy dyscyplinarne cz!onków korpusu s!u"by
cywilnej rozpoznaj% komisje dyscyplinarne:
1) w I instancji – komisja dyscyplinarna;
2) w II instancji – Wy"sza Komisja Dyscypli-
narna S!u"by Cywilnej, zwana dalej „Wy"-
sz% Komisj% Dyscyplinarn%”.
2. Sprawy dyscyplinarne osób zajmuj%cych sta-
nowiska dyrektorów generalnych urz$du rozpo-
znaje w I i II instancji Wy"sza Komisja Dyscy-
plinarna.
3. Sprawy dyscyplinarne osób zajmuj%cych sta-
nowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich
zast$pców rozpatruje w I instancji komisja dys-
cyplinarna dzia!aj%ca w urz$dzie obs!uguj%cym
G!ównego Lekarza Weterynarii.”;

46
56) art. 84 otrzymuje brzmienie:
„Art. 84. 1. Komisj$ dyscyplinarn% urz$du powo!uje dyrek-
tor generalny urz$du spo(ród cz!onków korpu-
su s!u"by cywilnej zatrudnionych w urz$dzie.
2. Dyrektorzy generalni urz$dów mog% w drodze
porozumienia powo!a& wspóln% komisj$ dyscy-
plinarn% dla kierowanych przez nich urz$dów.
3. O powo!aniu komisji dyscyplinarnej zawiadamia
si$ niezw!ocznie Szefa S!u"by Cywilnej.
4. Komisj$ dyscyplinarn%, w liczbie co najmniej
10 cz!onków, powo!uje si$ na okres 4 lat.
5. Komisja dyscyplinarna powo!uje ze swojego
grona przewodnicz%cego komisji i jego 2 za-
st$pców.
6. Tryb pracy komisji dyscyplinarnej okre(la regu-
lamin uchwalony przez komisj$ dyscyplinarn%
i zatwierdzony przez dyrektora generalnego
urz$du.”;

57) w art. 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. W sk!ad Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej wchodzi
15 cz!onków powo!ywanych przez Prezesa Rady Mini-
strów na okres 6 lat, w tym 12 cz!onków powo!ywa-
nych na wniosek Szefa S!u"by Cywilnej spo(ród
urz$dników s!u"by cywilnej oraz 3 cz!onków powo!y-
wanych na wniosek dyrektora generalnego s!u"by za-
granicznej spo(ród cz!onków personelu dyplomatycz-
no-konsularnego. Cz!onkowie Wy"szej Komisji Dyscy-
plinarnej pe!ni% swoje funkcje do czasu powo!ania ich
nast$pców.”;

58) art. 86 i 87 otrzymuj% brzmienie:

47
„Art. 86. Wykonywanie zada' w komisji dyscyplinarnej
przez jej cz!onków jest traktowane na równi
z wykonywaniem obowi%zków pracowniczych.
Art. 87. Prezes Rady Ministrów okre(li, w drodze rozpo-
rz%dzenia, wynagrodzenie cz!onków Wy"szej
Komisji Dyscyplinarnej, komisji dyscyplinarnych
oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zast$pców,
przyjmuj%c minimalne wynagrodzenie przewi-
dziane w przepisach o minimalnym wynagrodze-
niu za prac$ za podstaw$ ustalania wysoko(ci
wynagrodzenia przewodnicz%cego, zast$pców
przewodnicz%cego i pozosta!ych cz!onków tych
komisji oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich za-
st$pców.”;

59) w art. 90:


a) uchyla si$ ust. 3,
b) dodaje si$ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku rozpatrywania spraw dyscyplinarnych,
o których mowa w art. 83 ust. 2, do sk!adu orzeka-
j%cego w II instancji wyznacza si$ cz!onków komisji,
którzy nie brali udzia!u w rozpoznawaniu sprawy
w I instancji.”;

60) art. 91 otrzymuje brzmienie:


„Art. 91. 1. Rzecznika dyscyplinarnego urz$du powo!uje
dyrektor generalny urz$du spo(ród podleg!ych
mu cz!onków korpusu s!u"by cywilnej.
2. Rzecznika dyscyplinarnego dla spraw dyscypli-
narnych osób zajmuj%cych stanowiska dyrekto-
rów generalnych urz$dów powo!uje Szef S!u"by
Cywilnej, spo(ród cz!onków korpusu s!u"by cy-
wilnej.

48
3. Rzecznika dyscyplinarnego dla spraw dyscypli-
narnych osób zajmuj%cych stanowiska woje-
wódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców
powo!uje G!ówny Lekarz Weterynarii, spo(ród
podleg!ych mu cz!onków korpusu s!u"by cywil-
nej.
4. W uzasadnionych przypadkach mo"na powo!a&
zast$pc$ rzecznika dyscyplinarnego. Przepisy
art. 91 i art. 91a stosuje si$ odpowiednio.
5. W przypadku powo!ania komisji dyscyplinarnej
w trybie okre(lonym w art. 84 ust. 2, porozu-
mienie mo"e przewidywa& powo!anie wspólne-
go rzecznika dyscyplinarnego.”;

61) po art. 91 dodaje si$ art. 91a w brzmieniu:


„Art. 91a. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post$po-
wanie wyja(niaj%ce na polecenie osób, o któ-
rych mowa w art. 91 ust. 1-3, i informuje je
o dokonanych ustaleniach. O wszcz$ciu po-
st$powania rzecznik zawiadamia osob$, któ-
rej ono dotyczy.
2. Rzecznik dyscyplinarny postanawia o przeka-
zaniu komisji dyscyplinarnej wniosku
o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego
albo, za zgod% osób, o których mowa
w art. 91 ust. 1-3, o umorzeniu post$powa-
nia wyja(niaj%cego.
3. Do wykonywania zada' przez rzecznika dys-
cyplinarnego i jego zast$pc$ stosuje si$ prze-
pisy art. 86.”;

62) w art. 92 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

49
„7. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej strony mog% od-
wo!a& si$, za po(rednictwem komisji dyscyplinarnej I in-
stancji, do Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej w ci%gu
14 dni od dnia dor$czenia orzeczenia. Komisja dyscy-
plinarna I instancji przekazuje odwo!anie wraz z aktami
sprawy Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej w terminie
14 dni od dnia otrzymania odwo!ania.”;

63) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Od orzecze' Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej stronom
oraz Szefowi S!u"by Cywilnej przys!uguje odwo!anie do
s%du apelacyjnego – s%du pracy i ubezpiecze' spo-
!ecznych w!a(ciwego ze wzgl$du na miejsce zamiesz-
kania obwinionego. Odwo!anie wnosi si$ za po(rednic-
twem Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej.”;

64) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Odpis prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej
o ukaraniu do!%cza si$ do akt osobowych cz!onka kor-
pusu s!u"by cywilnej.”;

65) w art. 95:


a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku kary dyscyplinarnej okre(lonej
w art. 81 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 zatarcie kary
oraz zniszczenie odpisu orzeczenia nast$puje po
up!ywie 3 lat od dnia up!ywu okresu, o którym mowa
w art. 81 ust. 4.”,
b) dodaje si$ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Kara upomnienia na pi(mie, o której mowa w art. 82
ust. 1, ulega zatarciu po up!ywie roku od dnia upra-
womocnienia.”;
66) art. 96 otrzymuje brzmienie:

50
„Art. 96. Prezes Rady Ministrów, kieruj%c si$ potrzeb%
rzetelnego i sprawnego prowadzenia post$po-
wania wyja(niaj%cego i dyscyplinarnego, okre(li,
w drodze rozporz%dzenia, sposób prowadzenia
tych post$powa', w tym:
1) warunki powo!ywania i odwo!ywania cz!onka
komisji dyscyplinarnej, rzecznika dyscyplinar-
nego i jego zast$pcy;
2) sposób dokonywania zmian w sk!adzie komi-
sji dyscyplinarnej;
3) zakres czynno(ci rzecznika dyscyplinarnego
i jego zast$pcy, s!u"%cych wyja(nieniu spra-
wy;
4) organizacj$ i funkcjonowanie komisji dyscy-
plinarnych oraz tryb prowadzenia post$powa-
nia dyscyplinarnego;
5) warunki i sposób ustalania nale"no(ci przy-
s!uguj%cych cz!onkom komisji dyscyplinar-
nych, rzecznikom dyscyplinarnym i ich za-
st$pcom, (wiadkom, obro'com i bieg!ym.”;

67) w art. 97:


a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty obro'cy z wyboru ponosi obwiniony.”,
b) dodaje si$ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku komisji dyscyplinarnych powo!anych
w trybie okre(lonym w art. 84 ust. 2, koszty,
o których mowa w ust. 2, ponosi urz%d, w którym
w dniu wszcz$cia post$powania dyscyplinarnego by!
zatrudniony obwiniony, o ile porozumienie, o którym
mowa w art. 84 ust. 2, nie stanowi inaczej.”.

51
Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmu-
j%cych kierownicze stanowiska pa'stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z pó#n.
zm. 8)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Marsza!ka Sejmu, Marsza!ka Senatu, Prezesa Rady Mini-
strów, wicemarsza!ka Sejmu, wicemarsza!ka Senatu, wice-
prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwy"szej Izby Kontroli,
Prezesa Trybuna!u Konstytucyjnego, ministra, Prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pami$ci
Narodowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Przewodnicz%cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa'-
stwa, wiceprezesa Trybuna!u Konstytucyjnego, wicepreze-
sa Najwy"szej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa
Kancelarii Senatu, zast$pcy Szefa Kancelarii Sejmu, za-
st$pcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Szefa S!u"by Cywilnej, G!ównego Inspek-
tora Pracy, zast$pcy G!ównego Inspektora Pracy, Kierow-
nika Krajowego Biura Wyborczego,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 pa#dziernika 1982 r. o wychowaniu


w trze#wo(ci i przeciwdzia!aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473,
z pó#n. zm. 9)) w art. 3:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:


„5. Agencj% kieruje dyrektor powo!ywany przez ministra w!a-
(ciwego do spraw zdrowia, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.”;

2) po ust. 5 dodaje si$ ust. 5a-5j w brzmieniu:


„5a. Stanowisko dyrektora Agencji mo"e zajmowa& osoba,
która:

52
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub umy(l-
ne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co naj-
mniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw na-
le"%cych do w!a(ciwo(ci Agencji.
5b. Informacj$ o naborze na stanowisko dyrektora Agencji,
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie Agencji oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 wrze(nia 2001 r. o dost$pie do in-
formacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó#n.
zm. 10)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
5c. Termin, o którym mowa w ust. 5b pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

53
5d. Nabór na stanowisko dyrektora Agencji przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw
zdrowia, licz%cy co najmniej 3 osoby, których wiedza
i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykony-
wania zada' na stanowisku, na które jest przeprowa-
dzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
5e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 5d, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oce-
ny.
5f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 5e,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji do-
tycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyska-
nych w trakcie naboru.
5g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandyda-
tów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw zdrowia.
5h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza protokó!
zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug pozio-
mu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i technikach
naboru;

54
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody nie-
wy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
5i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej,
o których mowa w ust. 5b. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onieniu
kandydata.
5j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archi-


walnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z pó#n. zm. 11)) wprowa-
dza si$ nast$puj%ce zmiany:
1) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Centralnym organem administracji rz%dowej
w sprawach pa'stwowego zasobu archiwal-
nego jest Naczelny Dyrektor Archiwów Pa'-
stwowych.
2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa'stwowych
powo!uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra w!a(ciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, spo(ród osób wy!o-
nionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru.

55
3. Prezes Rady Ministrów odwo!uje naczelnego
Dyrektora Archiwów Pa'stwowych.
4. Zast$pców Naczelnego Dyrektora Archiwów
Pa'stwowych powo!uje, spo(ród osób wy!onio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, minister w!a(ciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa'stwowych.
Minister w!a(ciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego odwo!uje, na wniosek
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa'stwowych,
jego zast$pców.
5. Nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów
Pa'stwowych sprawuje minister w!a(ciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go.”;

2) po art. 18 dodaje si$ art. 18a-18e w brzmieniu:


„Art. 18a. 1. Stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów
Pa'stwowych mo"e zajmowa& osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pe!ni praw publicznych;
3) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
4) posiada kompetencje kierownicze.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, powinna po-
nadto posiada&:
1) tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny
i co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na
stanowiskach kierowniczych w Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Pa'stwowych lub ar-
chiwach pa'stwowych lub

56
2) stopie' naukowy doktora habilitowanego
w zakresie nauk zwi%zanych z dzia!alno-
(ci% archiwów, lub
3) tytu! naukowy w zakresie nauk zwi%zanych
z dzia!alno(ci% archiwów.
Art.18b. 1. Informacj$ o naborze na stanowisko Naczelne-
go Dyrektora Archiwów Pa'stwowych, og!asza
si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du
obs!uguj%cego Naczelnego Dyrektora Archiwów
Pa'stwowych oraz Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!o-
szenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wy-
nikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie mo-
"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania
og!oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Art. 18c. 1. Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora
Archiwów Pa'stwowych przeprowadza zespó!,
powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, li-
cz%cy co najmniej 3 osoby, których wiedza

57
i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia naj-
lepszych kandydatów.
2. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie za-
wodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wy-
konywania zada' na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kie-
rownicze.
3. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 2, mo"e by& dokonana
na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
4. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3, maj% obowi%zek zachowania
w tajemnicy informacji dotycz%cych osób ubie-
gaj%cych si$ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
5. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w!a(ciwemu do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego.
Art. 18d. 1. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%-
dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowa-
nych wed!ug poziomu spe!niania przez
nich wymaga' okre(lonych w og!oszeniu
o naborze;

58
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
2. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informa-
cji Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
3. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywil-
nego albo informacj$ o niewy!onieniu kan-
dydata.
4. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego na-
boru jest bezp!atne.
Art. 18e. 1. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowi-
ska, o których mowa w art. 18 ust. 4, powo!u-
je Naczelny Dyrektor Archiwów Pa'stwo-
wych.
2. Do sposobu przeprowadzania naboru na sta-
nowiskach, o których mowa w art. 18 ust. 4,
stosuje si$ odpowiednio przepisy art. 18a-
-18d.”.

59
Art. 5. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pa'stwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z pó#n. zm. 12)) w art. 8:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. G!ównego Inspektora Sanitarnego powo!uje Prezes Ra-
dy Ministrów, spo(ród osób wy!onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek mini-
stra w!a(ciwego do spraw zdrowia.”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zast$pców G!ównego Inspektora Sanitarnego w liczbie
2 powo!uje, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, minister w!a(ciwy do
spraw zdrowia, na wniosek G!ównego Inspektora Sani-
tarnego. Minister w!a(ciwy do spraw zdrowia, na wnio-
sek G!ównego Inspektora Sanitarnego, odwo!uje jego
zast$pców.”;
3) dodaje si$ ust. 6-18:
„6. Stanowisko G!ównego Inspektora Sanitarnego mo"e
zajmowa& osoba, która:
1) jest lekarzem i uzyska!a, w trybie przewidzianym w
odr$bnych przepisach, specjalizacj$ w dziedzinie
medycyny maj%cej zastosowanie w realizacji zada'
Pa'stwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a skazana prawomocnym wyrokiem za pope!-
nienie umy(lnego przest$pstwa lub umy(lnego
przest$pstwa skarbowego;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;

60
7) posiada wiedz$ z zakresu spraw nale"%cych do w!a-
(ciwo(ci Pa'stwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. Minister w!a(ciwy do spraw zdrowia okre(li, w drodze
rozporz%dzenia, wykaz specjalizacji w dziedzinach me-
dycyny maj%cych zastosowanie w realizacji zada' Pa'-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, maj%c na wzgl$dzie jej
zadania.
8. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ównego Inspek-
tora Sanitarnego og!asza si$ przez umieszczenie og!o-
szenia w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
urz$du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
10. Nabór na stanowisko G!ównego Inspektora Sanitar-
nego przeprowadza zespó!, powo!any przez ministra
w!a(ciwego do spraw zdrowia, licz%cy co najmniej 3
osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$
wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wie-
dz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku,

61
na które jest przeprowadzany nabór, w szczególno(ci
wiedz$ z dziedziny medycyny lub ochrony zdrowia
maj%cych zastosowanie w realizacji zada' Pa'stwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, oraz kompetencje kierowni-
cze.
11. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 10, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
12. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 11,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
13. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw zdrowia.
14. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.

62
15. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
16. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
17. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska, o któ-
rych mowa w ust. 4, powo!uje G!ówny Inspektor Sani-
tarny.
18. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska,
o których mowa w ust. 4, stosuje si$ odpowiednio ust.
6-16, z tym "e co najmniej jeden z zast$pców G!ów-
nego Inspektora Sanitarnego powinien by& lekarzem,
który uzyska!, w trybie przewidzianym w odr$bnych
przepisach, specjalizacj$ w dziedzinie medycyny ma-
j%cej zastosowanie w realizacji zada' Pa'stwowej In-
spekcji Sanitarnej lub posiada wy"sze wykszta!cenie i
uzyska! specjalizacj$ w dziedzinie medycyny lub
ochrony zdrowia maj%cych zastosowanie w realizacji
zada' Pa'stwowej Inspekcji Sanitarnej.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pó#n. zm. 13)) w art. 18:

1) ust. 3 i 4 otrzymuj% brzmienie:

63
„3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
powo!uje Prezes Rady Ministrów, spo(ród osób wy!o-
nionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
na wniosek ministra w!a(ciwego do spraw transportu.
Prezes Rady Ministrów odwo!uje Generalnego Dyrekto-
ra Dróg Krajowych i Autostrad.
4. Minister w!a(ciwy do spraw transportu na wniosek Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powo-
!uje zast$pców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do
spraw transportu odwo!uje zast$pców Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad.”;

2) dodaje si$ ust. 5-16 w brzmieniu:


„5. Stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub umy(l-
ne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw na-
le"%cych do w!a(ciwo(ci Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad.
6. Informacj$ o naborze na stanowisko Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad og!asza si$ przez
umieszczenie og!oszenia w miejscu powszechnie do-

64
st$pnym w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno
zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
8. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad przeprowadza zespó!, powo!any
przez ministra w!a(ciwego do spraw transportu, licz%cy
co najmniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie
daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada'
na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 8, mo"e by& dokonana na zlecenie zespo-
!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, która po-
siada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
10. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 9,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji do-

65
tycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyska-
nych w trakcie naboru.
11. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandyda-
tów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw transportu.
12. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza protokó!
zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug pozio-
mu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i technikach
naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody nie-
wy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
13. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru za-
wiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onieniu
kandydata.

66
14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
15. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska, o któ-
rych mowa w ust. 4, powo!uje Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad.
16. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska,
o których mowa w ust. 4, stosuje si$ odpowiednio
ust. 5-14.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne


i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z pó#n. zm. 14)) art. 6b
otrzymuje brzmienie:
„Art. 6b. 1. G!ównego Geodet$ Kraju powo!uje, spo(ród osób
wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyjne-
go naboru, Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra w!a(ciwego do spraw administracji pu-
blicznej. Prezes Rady Ministrów odwo!uje G!ówne-
go Geodet$ Kraju.
2. Minister w!a(ciwy do spraw administracji publicz-
nej, na wniosek G!ównego Geodety Kraju, powo!u-
je jego zast$pców, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Minister w!a(ciwy do spraw administracji publicznej
odwo!uje, na wniosek G!ównego Geodety Kraju,
jego zast$pców.
3. Stanowisko G!ównego Geodety Kraju mo"e zaj-
mowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;

67
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci G!ównego
Geodety Kraju.
4. Informacj$ o naborze na stanowisko og!asza si$
przez umieszczenie og!oszenia w miejscu po-
wszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko G!ównego Geodety Kraju
przeprowadza zespó!, powo!any przez ministra
w!a(ciwego do spraw administracji publicznej, li-
cz%cy co najmniej 3 osoby, których wiedza

68
i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlep-
szych kandydatów. W toku naboru ocenia si$ do-
(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$ nie-
zb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór, oraz kompeten-
cje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!on-
kiem zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifi-
kacje do dokonania tej oceny.
8. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 7, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy
informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ci-
wemu do spraw administracji publicznej.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.

69
11. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
13. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 2, powo!uje G!ówny Geode-
ta Kraju.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 2, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 3-12.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz%-


dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z pó#n. zm. 15)) wprowadza si$ na-
st$puj%ce zmiany:

1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Mianowanego pracownika samorz%dowego mo"na, na
jego wniosek lub za jego zgod%, przenie(& do pracy
u innego pracodawcy samorz%dowego w tej samej lub
innej miejscowo(ci. Przeniesienia dokonuje pracodawca

70
samorz%dowy w porozumieniu z pracodawc% samorz%-
dowym dotychczas zatrudniaj%cym pracownika.”;

2) art. 7a otrzymuje brzmienie:


„Art. 7a. 1. Pracownika samorz%dowego, o którym mowa
w art. 2 pkt 4, mo"na, na jego wniosek lub za
jego zgod%, przenie(& do pracy u innego pra-
codawcy samorz%dowego w ka"dym czasie, je-
"eli nie narusza to wa"nego interesu praco-
dawcy samorz%dowego, który dotychczas za-
trudnia! pracownika.
2. Przeniesienia dokonuje pracodawca samorz%-
dowy w porozumieniu z pracodawc% samorz%-
dowym dotychczas zatrudniaj%cym pracowni-
ka.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo!ecz-


nym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pó#n. zm. 16)) art. 59 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 59. 1. Prezesa Kasy powo!uje Prezes Rady Ministrów,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
w!a(ciwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady
Ministrów odwo!uje Prezesa Kasy.
2. Prezes Kasy mo"e mie& jednego zast$pc$ albo
dwóch zast$pców. Zast$pc$ Prezesa Kasy powo-
!uje minister w!a(ciwy do spraw rozwoju wsi, spo-
(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa,
z!o"ony po zasi$gni$ciu opinii Rady Rolników. Mi-
nister w!a(ciwy do spraw rozwoju wsi odwo!uje za-
st$pc$ Prezesa Kasy.

71
3. Prezes kieruje Kas% oraz wykonuje zadania prze-
widziane w ustawie i zadania wynikaj%ce
z odr$bnych przepisów.
4. Stanowisko Prezesa Kasy mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa Ka-
sy.
5. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Kasy
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
urz$du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze(nia
2001 r. o dost$pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z pó#n. zm.10)), i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Kasy;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;

72
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa Kasy przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do
spraw rozwoju wsi, licz%cy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy-
!onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 7, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!on-
kiem zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifi-
kacje do dokonania tej oceny.
9. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 8, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy
informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w!a-
(ciwemu do spraw rozwoju wsi.
11. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Kasy;

73
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
12. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji
Publicznej, o których mowa w ust. 5. Informacja o
wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Kasy;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
14. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 2, powo!uje Prezes Kasy.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
sko, o którym mowa w ust. 2, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 4-13.”.

74
Art. 10. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach b$d%cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z pó#n. zm. 17)) w art. 7:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:


„3. Urz$dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych kieruje kierownik tego urz$du powo!ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w!a(ciwego do spraw zabezpieczenia
spo!ecznego. Prezes Rady Ministrów odwo!uje kierow-
nika urz$du.”;

2) dodaje si$ ust. 5-14 w brzmieniu:


„5. Stanowisko kierownika Urz$du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych mo"e zajmowa& osoba, któ-
ra:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub umy(l-
ne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw na-
le"%cych do w!a(ciwo(ci Urz$du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.
6. Informacj$ o naborze na stanowisko kierownika Urz$du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du oraz

75
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
8. Nabór na stanowisko kierownika Urz$du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw
zabezpieczenia spo!ecznego, licz%cy co najmniej
3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$
wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kie-
rownicze.
9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 8, mo"e by& dokonana na zlecenie zespo-
!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, która po-
siada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
10. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 9,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji do-
tycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyska-
nych w trakcie naboru.

76
11. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandyda-
tów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw zabezpieczenia spo!ecznego.
12. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza protokó!
zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug pozio-
mu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i technikach
naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody nie-
wy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
13. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru za-
wiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onieniu
kandydata.
14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”.

77
Art. 11. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodo-
wiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z pó#n. zm. 18)) w art. 4:

1) ust. 3 i 4 otrzymuj% brzmienie:


„3. G!ównego Inspektora Ochrony )rodowiska powo!uje
Prezes Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w!a(ciwego do spraw (rodowiska.
Prezes Rady Ministrów odwo!uje G!ównego Inspektora
Ochrony )rodowiska.
4. Zast$pc$ G!ównego Inspektora Ochrony )rodowiska
powo!uje minister w!a(ciwy do spraw (rodowiska, spo-
(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek G!ównego In-
spektora Ochrony )rodowiska. Minister w!a(ciwy do
spraw (rodowiska odwo!uje Zast$pc$ G!ównego Inspek-
tora Ochrony )rodowiska.”;

2) po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a-4l:


„4a. Stanowisko G!ównego Inspektora Ochrony )rodowi-
ska mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci G!ównego Inspektora
Ochrony )rodowiska.

78
4b. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ównego In-
spektora Ochrony )rodowiska og!asza si$ przez
umieszczenie og!oszenia w miejscu powszechnie do-
st$pnym w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!osze-
nie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
4c. Termin, o którym mowa w ust. 4d pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
4d. Nabór na stanowisko G!ównego Inspektora Ochrony
)rodowiska przeprowadza zespó!, powo!any przez
ministra w!a(ciwego do spraw (rodowiska, licz%cy co
najmniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie da-
j% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada'
na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
4e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 4d, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-

79
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
4f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 4e,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
4g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw (rodowiska.
4h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
4i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;

80
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
4j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
4k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowisko,
o którym mowa w ust. 4, powo!uje G!ówny Inspektor
Ochrony )rodowiska.
4l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko,
o którym mowa w ust. 4, stosuje si$ odpowiednio
ust. 4a-4j.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 28 wrze(nia 1991 r. o kontroli skarbowej


(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 165, z pó#n. zm. 19)) w art. 36k dodaje si$ ust. 3
w brzmieniu:
„3. Do obsady stanowisk kieruj%cych komórkami organizacyj-
nymi w!a(ciwymi w sprawach wywiadu skarbowego przepi-
sów rozdzia!u 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u"-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z pó#n. zm. 2) ) nie
stosuje si$.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 19 pa#dziernika 1991 r. o gospodarowaniu


nieruchomo(ciami rolnymi Skarbu Pa'stwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700)
art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Prezesa Agencji powo!uje Prezes Rady Ministrów,
na wniosek ministra w!a(ciwego do spraw rozwoju
wsi, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów
odwo!uje Prezesa Agencji.

81
2. Agencj% kieruje Prezes i reprezentuje j% na ze-
wn%trz.
3. Wiceprezesa Agencji powo!uje minister w!a(ciwy do
spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do
spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agencji od-
wo!uje Wiceprezesa Agencji.
4. Stanowisko Prezesa Agencji mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$d-
ny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierow-
niczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa Agencji.
5. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Agen-
cji og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Agencji, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze(nia
2001 r. o dost$pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr. 112, poz. 1198, z pó#n. zm.10)), i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Agencji;

82
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%-
ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do
spraw rozwoju wsi, licz%cy co najmniej 3 osoby, któ-
rych wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onie-
nia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku,
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 7, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
9. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 8,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwe-
mu do spraw rozwoju wsi.

83
11. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lo-
nych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
12. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!o-
nieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
14. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowisko,
o którym mowa w ust. 3, powo!uje Prezes Agencji.

84
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
sko, o którym mowa w ust. 3, stosuje si$ odpowied-
nio ust. 4-13.
16. Minister w!a(ciwy do spraw rozwoju wsi sk!ada Sej-
mowi Rzeczypospolitej Polskiej roczny raport
z dzia!alno(ci Agencji.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Re-


strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z pó#n.
zm. 20)) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Organem Agencji jest Prezes powo!ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w!a(ciwego do spraw rozwoju wsi
oraz ministra w!a(ciwego do spraw finansów pu-
blicznych. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa
Agencji.
2. Agencj% kieruje Prezes i reprezentuje j% na ze-
wn%trz.
3. Stanowisko Prezesa mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$d-
ny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierow-
niczym;

85
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Agencji.
4. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa og!a-
sza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie Centrali Agencji
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym
mowa w ustawie z dnia 6 wrze(nia 2001 r. o dost$-
pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.
1198, z pó#n. zm.10)), i Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie
powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%-
ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespó!,
powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw roz-
woju wsi oraz ministra w!a(ciwego do spraw finan-
sów publicznych, licz%cy co najmniej 3 osoby, któ-
rych wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onie-
nia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku,

86
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
8. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 7,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwe-
mu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi w!a(ciwe-
mu do spraw finansów publicznych.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lo-
nych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
11. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w biuletynach informacji

87
publicznej, o których mowa w ust. 4. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!o-
nieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
13. Prezes Agencji sk!ada roczne sprawozdanie
z dzia!alno(ci Agencji do dnia 15 maja ka"dego roku
Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi w!a(ciwemu
do spraw rozwoju wsi, ministrowi w!a(ciwemu do
spraw finansów publicznych.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne


i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó#n. zm. 21)) w art. 107:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Prezesa Wy"szego Urz$du Górniczego powo!uje Pre-
zes Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w!a(ciwego do spraw (rodowiska.
Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa Wy"szego
Urz$du Górniczego.”;

2) po ust. 2 dodaje si$ ust. 2a-2j w brzmieniu:


„2a. Stanowisko Prezesa Wy"szego Urz$du Górniczego
mo"e zajmowa& osoba, która:

88
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa Wy"szego
Urz$du Górniczego.
2b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Wy"-
szego Urz$du Górniczego og!asza si$ przez umiesz-
czenie og!oszenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno
zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
2c. Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

89
2d. Nabór na stanowisko Prezesa Wy"szego Urz$du Gór-
niczego przeprowadza zespó!, powo!any przez mini-
stra w!a(ciwego do spraw (rodowiska, licz%cy co naj-
mniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj%
r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandyda-
ta, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
2e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 2d, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
2f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 2e,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
2g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw (rodowiska.
2h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

90
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
2i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
2j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”;

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:


„7. Wiceprezesów Wy"szego Urz$du Górniczego powo!uje
minister w!a(ciwy do spraw (rodowiska, spo(ród osób
wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego na-
boru, na wniosek Prezesa Wy"szego Urz$du Górnicze-
go. Minister w!a(ciwy do spraw (rodowiska odwo!uje
wiceprezesów Wy"szego Urz$du Górniczego.”;

4) po ust. 7 dodaje si$ ust. 7a i 7b w brzmieniu:


„7a. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 7, powo!uje Prezes Wy"szego
Urz$du Górniczego.

91
7b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska,
o których mowa w ust. 7, stosuje si$ odpowiednio
ust. 2a-2j.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.


z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó#n. zm. 22)) w art. 88:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:


„3. G!ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powo!y-
wany przez Prezesa Rady Ministrów, spo(ród osób wy-
!onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego nabo-
ru, na wniosek ministra w!a(ciwego do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes
Rady Ministrów odwo!uje G!ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.”;

2) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3j w brzmieniu:


„3a. Stanowisko G!ównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) ma co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co naj-
mniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci G!ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

92
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego og!asza si$ przez
umieszczenie og!oszenia w miejscu powszechnie do-
st$pnym w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!osze-
nie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko G!ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego przeprowadza zespó!, powo!any przez
ministra w!a(ciwego do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej, licz%cy co naj-
mniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj%
r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandyda-
ta, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 3d, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-

93
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 3e,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;

94
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”;

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:


„9. Zast$pcy G!ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
s% powo!ywani przez ministra w!a(ciwego do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego i konku-
rencyjnego naboru, na wniosek G!ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Minister w!a(ciwy do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
odwo!uje zast$pców G!ównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego.”;

4) dodaje si$ ust. 10 i 11 w brzmieniu:


„10. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 9, powo!uje G!ówny Inspektor
Nadzoru Budowlanego.
11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska,
o których mowa w ust. 9, stosuje si$ odpowiednio ust.
3a-3j.”.

Art.17. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy"szej Izbie Kon-


troli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 68a uchyla si$ ust. 3;

2) uchyla si$ art. 77a.

95
Art. 18. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si!
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z pó#n.
zm. 23)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencj% kieruje Prezes powo!ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Ministra Obrony Narodowej z!o"ony
w porozumieniu z ministrem w!a(ciwym do spraw
Skarbu Pa'stwa. Prezes Rady Ministrów odwo!uje
Prezesa Agencji.”,
b) dodaje si$ ust. 3-12 w brzmieniu:
„3. Stanowisko Prezesa Agencji mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$d-
ny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierow-
niczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Agencji.
4. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Agen-
cji og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

96
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze(nia 2001 r.
o dost$pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z pó#n. zm.10)), i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!o-
szenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%-
ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza
zespó!, powo!any przez Ministra Obrony Narodowej
w porozumieniu z ministrem w!a(ciwym do spraw
Skarbu Pa'stwa, licz%cy co najmniej 3 osoby, któ-
rych wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onie-
nia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku,
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.

97
8. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 7,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia Ministrowi Obrony Na-
rodowej.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lo-
nych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
11. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji
Publicznej, o których mowa w ust. 4. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!o-
nieniu kandydata.

98
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o nabo-
rze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”;

2) w art. 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zast$pców Prezesa Agencji powo!uje Minister
Obrony Narodowej, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Prezesa Agencji. Minister Obrony Naro-
dowej odwo!uje zast$pców Prezesa Agencji.”,
b) po ust. 2 dodaje si$ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 2, powo!uje Prezes Agencji.
2b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 2, stosuje si$ odpo-
wiednio przepisy art. 12 ust. 3-12.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej


(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pó#n. zm. 24)) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Prezesa G!ównego Urz$du Statystycznego powo-
!uje Prezes Rady Ministrów spo(ród osób wy!onio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego nabo-
ru. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego.
2. Stanowisko Prezesa G!ównego Urz$du Staty-
stycznego mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe!ni praw publicznych,

99
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe,
5) posiada kompetencje kierownicze,
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym,
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego.
3. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego og!asza si$
przez umieszczenie og!oszenia w miejscu po-
wszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du i Biule-
tynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska,
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa,
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów,
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa G!ównego Urz$du
Statystycznego przeprowadza zespó!, powo!any
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

100
z upowa"nienia Prezesa Rady Ministrów, licz%cy
co najmniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadcze-
nie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandyda-
tów. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie za-
wodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wyko-
nywania zada' na stanowisku, na które jest prze-
prowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!on-
kiem zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifi-
kacje do dokonania tej oceny.
7. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 6, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy
informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze,
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata,

101
6) sk!ad zespo!u.
10. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór,
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o
naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
12. Prezes G!ównego Urz$du Statystycznego pe!ni
swoje obowi%zki przy pomocy wiceprezesów, po-
wo!ywanych przez Prezesa Rady Ministrów, spo-
(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego. Prezes Rady
Ministrów odwo!uje wiceprezesów.
13. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 12, powo!uje Prezes G!ów-
nego Urz$du Statystycznego.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 12, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 2-11.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach pa'stwowych


(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594) w art. 10:

102
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Agencj% kieruje Prezes powo!ywany przez Prezesa Ra-
dy Ministrów, spo(ród osób wy!onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek mini-
stra w!a(ciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Mi-
nistrów odwo!uje Prezesa Agencji.”;

2) dodaje si$ ust. 6-15 w brzmieniu:


„6. Stanowisko Prezesa Agencji mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub umy(l-
ne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co naj-
mniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw na-
le"%cych do w!a(ciwo(ci Agencji.
7. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Agencji
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie Agencji oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 wrze(nia 2001 r. o dost$pie do in-
formacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó#n.
zm.10)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;

103
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
9. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw
gospodarki, licz%cy co najmniej 3 osoby, których wiedza
i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykony-
wania zada' na stanowisku, na które jest przeprowa-
dzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
10. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 9, mo"e by& dokonana na zlecenie zespo-
!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, która po-
siada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
11. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 10,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji do-
tycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyska-
nych w trakcie naboru.
12. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ci-
wemu do spraw gospodarki.
13. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza protokó!
zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór, oraz liczb$ kandydatów;

104
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug pozio-
mu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i technikach
naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody nie-
wy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
14. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru za-
wiera:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony na-
bór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onieniu
kandydata.
15. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektóry-


mi sk!adnikami mienia Skarbu Pa'stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z pó#n. zm. 25)) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Prezesa Agencji powo!uje Prezes Rady Ministrów,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Ministra
Obrony Narodowej, z!o"ony w porozumieniu

105
z ministrem w!a(ciwym do spraw Skarbu Pa'stwa.
Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa Agencji.
2. Stanowisko Prezesa Agencji mo"e zajmowa& oso-
ba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Agencji.
3. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
Agencji og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
Biura Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze(nia
2001 r. o dost$pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z pó#n. zm.10)), i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;

106
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o sposobach oceny kandydatów.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowa-
dza zespó!, powo!any przez Ministra Obrony Naro-
dowej w porozumieniu z ministrem w!a(ciwym do
spraw Skarbu Pa'stwa, licz%cy co najmniej 3 oso-
by, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$
wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku nabo-
ru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandyda-
ta, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!on-
kiem zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifi-
kacje do dokonania tej oceny.
7. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust.
6, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy infor-
macji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia Ministrowi Obrony
Narodowej.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;

107
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
10. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
12. Zast$pców Prezesa Agencji w liczbie do trzech,
powo!uje Minister Obrony Narodowej, spo(ród
osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa
Agencji, z tym "e jeden z zast$pców jest powo!y-

108
wany w porozumieniu z ministrem w!a(ciwym do
spraw wewn$trznych. Minister Obrony Narodowej
odwo!uje zast$pców Prezesa Agencji.
13. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 12, powo!uje Prezes Agen-
cji.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 12, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 2-11.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.


z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z pó#n. zm.3)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 14e:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezesa Centrum powo!uje Prezes Rady Mini-
strów, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Mini-
strów odwo!uje Prezesa Centrum.”,
b) po ust. 2 dodaje si$ ust. 2a-2j w brzmieniu:
„2a. Stanowisko Prezesa Centrum mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) uko'czy!a wy"sze studia prawnicze
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska!a tytu!
magistra;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

109
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym;
7) posiada wiedz$ z zakresu spraw nale"%cych do
w!a(ciwo(ci Centrum.
2b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Cen-
trum og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w
miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie Cen-
trum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Cen-
trum i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno za-
wiera&:
1) nazw$ i adres Centrum;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o sposobach oceny kandydatów.
2c. Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
2d. Nabór na stanowisko Prezesa Centrum przepro-
wadza zespó!, powo!any przez Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów z upowa"nienia Prezesa
Rady Ministrów, licz%cy co najmniej 3 osoby, któ-
rych wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!o-
nienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-

110
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
2e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 2d, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!on-
kiem zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifi-
kacje do dokonania tej oceny.
2f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust.
2e, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy in-
formacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów.
2h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Centrum;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
2i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej

111
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Centrum;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
2j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o na-
borze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wiceprezesów Centrum powo!uje Prezes Rady
Ministrów, spo(ród osób wy!onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
Prezesa Centrum. Prezes Rady Ministrów odwo!u-
je wiceprezesów Centrum.”,
d) dodaje si$ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 4, powo!uje Prezes Centrum.
6. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 4, stosuje si$ odpowied-
nio ust. 2a-2j.”;

2) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekreta-
rza i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego mini-
stra oraz dyrektora generalnego urz$du.”;
3) w art. 39 po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dyrektor generalny urz$du odpowiada za sprawne
funkcjonowanie urz$du oraz gotowo(& urz$du do wy-

112
konywania zada' w przypadku okre(lonym
w art. 38.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie


Spraw Mi$dzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z pó#n. zm. 26)) art. 5 otrzy-
muje brzmienie:
„Art. 5. 1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje
go na zewn%trz.
2. Dyrektora Instytutu powo!uje i odwo!uje Prezes Rady
Ministrów, po zasi$gni$ciu opinii ministra w!a(ciwe-
go do spraw zagranicznych.
3. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa 5 lat.
4. Powo!anie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawi%-
zanie stosunku pracy na podstawie powo!ania w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu wy-
!ania si$ w drodze konkursu przeprowadzanego
przez ministra w!a(ciwego do spraw zagranicznych.
6. Minister w!a(ciwy do spraw zagranicznych okre(li,
w drodze rozporz%dzenia:
1) kwalifikacje osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko
Dyrektora Instytutu, maj%c na wzgl$dzie zapew-
nienie prawid!owej pracy tej jednostki,
2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na sta-
nowisko Dyrektora Instytutu, w szczególno(ci
sposób og!aszania konkursu, sk!ad i zadania
komisji konkursowej oraz sposób wy!aniania
kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu,
maj%c na wzgl$dzie prawid!owe przeprowadzenie
konkursu.”.

113
Art. 24. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó#n. zm. 27)) w art. 21:

1) ust. 2a otrzymuje brzmienie:


„2a. Prezesa URE powo!uje Prezes Rady Ministrów, spo-
(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w!a-
(ciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów
odwo!uje Prezesa URE.”;

2) po ust. 2a dodaje si$ ust. 2b-2k w brzmieniu:


„2b. Stanowisko Prezesa URE mo"e zajmowa& osoba, któ-
ra:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa URE.
2c. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa URE
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;

114
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
2d. Termin, o którym mowa w ust. 2c pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
2e. Nabór na stanowisko Prezesa URE przeprowadza ze-
spó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw
gospodarki, licz%cy co najmniej 3 osoby, których wie-
dza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlep-
szych kandydatów. W toku naboru ocenia si$ do-
(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn%
do wykonywania zada' na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierowni-
cze.
2f. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 2e, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
2g. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 2f,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
2h. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw gospodarki.

115
2i. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
2j. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
2k. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

116
„5. Wiceprezesa URE powo!uje minister w!a(ciwy do spraw
gospodarki, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa
URE. Minister w!a(ciwy do spraw gospodarki odwo!uje
wiceprezesa URE.”;
4) po ust. 5 dodaje si$ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowisko,
o którym mowa w ust. 5, powo!uje Prezes URE.
5b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko,
o którym mowa w ust. 5, stosuje si$ odpowiednio
ust. 2b-2k.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej


i spo!ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe!nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 51:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sk!ad Zarz%du Funduszu wchodz% Prezes Za-
rz%du Funduszu, zwany dalej „Prezesem”, i dwaj
jego zast$pcy. Prezesa powo!uje Prezes Rady Mi-
nistrów, spo(ród osób wy!onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra w!a(ciwego do spraw zabezpieczenia spo-
!ecznego. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Preze-
sa.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zast$pców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopi-
niowany przez Rad$ Nadzorcz%, powo!uje minister
w!a(ciwy do spraw zabezpieczenia spo!ecznego,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do

117
spraw zabezpieczenia spo!ecznego odwo!uje za-
st$pców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopinio-
wany przez Rad$ Nadzorcz%.”;

2) po art. 51 dodaje si$ art. 51a w brzmieniu:


„Art. 51a. 1. Stanowisko Prezesa mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Fundu-
szu.
2. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzi-
bie Funduszu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrze(nia 2001 r. o dost$pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó#n.
zm.10)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie
powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska;

118
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach nabo-
ru.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opubli-
kowania og!oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
4. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego
do spraw zabezpieczenia spo!ecznego, licz%-
cy co najmniej 3 osoby, których wiedza i do-
(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlep-
szych kandydatów. W toku naboru ocenia si$
do(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stano-
wisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 4, mo"e by& dokonana
na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpowied-
nie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
6. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 5, maj% obowi%zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz%cych osób ubiega-

119
j%cych si$ o stanowisko, uzyskanych w trak-
cie naboru.
7. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w!a(ciwemu do spraw zabezpieczenia spo-
!ecznego.
8. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%-
dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowa-
nych wed!ug poziomu spe!niania przez
nich wymaga' okre(lonych w og!oszeniu
o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
9. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w biuletynach infor-
macji publicznej, o których mowa w ust. 2. In-
formacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego al-
bo informacj$ o niewy!onieniu kandydata.

120
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego na-
boru jest bezp!atne.
11. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska
zast$pców Prezesa powo!uje Prezes.
12. Do sposobu przeprowadzania naboru na sta-
nowisko zast$pcy Prezesa stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 1-10.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 13 pa#dziernika 1998 r. o systemie ubezpie-


cze' spo!ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z pó#n. zm. 28)) wprowadza
si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Prezesa Zak!adu powo!uje Prezes Rady Ministrów spo-
(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów od-
wo!uje Prezesa Zak!adu.”;

2) po art. 73 dodaje si$ art. 73a w brzmieniu:


„Art. 73a. 1. Stanowisko Prezesa Zak!adu mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

121
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Zak!a-
du.
2. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
Zak!adu og!asza si$ przez umieszczenie
og!oszenia w miejscu powszechnie dost$p-
nym w siedzibie Zak!adu oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrze(nia 2001 r. o dost$pie do in-
formacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,
z pó#n. zm.10)), i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Zak!adu;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach nabo-
ru.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opubli-
kowania og!oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.

122
4. Nabór na stanowisko Prezesa Zak!adu prze-
prowadza zespó!, powo!any przez Szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów z upowa"nie-
nia Prezesa Rady Ministrów, licz%cy co naj-
mniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadcze-
nie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si$ do-
(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stano-
wisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 4, mo"e by& dokonana
na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpowied-
nie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
6. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 5, maj% obowi%zek zachowania
w tajemnicy informacji dotycz%cych osób
ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
7. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia Szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
8. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%-
dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Zak!adu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowa-
nych wed!ug poziomu spe!niania przez

123
nich wymaga' okre(lonych w og!oszeniu o
naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
9. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w biuletynach infor-
macji publicznej, o których mowa w ust. 2. In-
formacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Zak!adu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego albo in-
formacj$ o niewy!onieniu kandydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego na-
boru jest bezp!atne.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Tu-


rystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z pó#n. zm. 29)) wprowadza si$ nast$puj%ce
zmiany:
1) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej powo!uje
minister w!a(ciwy do spraw turystyki, spo(ród osób
wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego

124
naboru, po zasi$gni$ciu opinii Rady Polskiej Organi-
zacji Turystycznej. Minister w!a(ciwy do spraw tury-
styki odwo!uje Prezesa Polskiej Organizacji Tury-
stycznej.”,
b) dodaje si$ ust. 3-12 w brzmieniu:
„3. Stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycz-
nej mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$d-
ny,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe!ni praw publicznych,
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe,
5) posiada kompetencje kierownicze,
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierow-
niczym,
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Polskiej Organizacji
Turystycznej.
4. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Pol-
skiej Organizacji Turystycznej og!asza si$ przez
umieszczenie og!oszenia w miejscu powszechnie
dost$pnym w siedzibie Polskiej Organizacji Tury-
stycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Pol-
skiej Organizacji Turystycznej i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Polskiej Organizacji Turystycznej,
2) okre(lenie stanowiska,

125
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%-
ce z przepisów prawa,
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów,
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej przeprowadza zespó!, powo!any przez
ministra w!a(ciwego do spraw turystyki, licz%cy co
najmniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie
daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania za-
da' na stanowisku, na które jest przeprowadzany
nabór, oraz kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
8. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 7,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwe-
mu do spraw turystyki.

126
10. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Polskiej Organizacji Turystycznej,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lo-
nych w og!oszeniu o naborze,
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata,
6) sk!ad zespo!u.
11. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Polskiej Organizacji Turystycznej i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Polskiej Organizacji Turystycznej,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór,
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy-
!onieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.”;

2) w art. 10:

127
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej
w liczbie od 1 do 3 powo!uje Prezes Polskiej Organi-
zacji Turystycznej, spo(ród osób wy!onionych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasi$-
gni$ciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycz-
nej. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej odwo-
!uje wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej,
po zasi$gni$ciu opinii Rady Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej.”,
b) dodaje si$ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 1, powo!uje Prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 1, stosuje si$ odpowied-
nio przepisy art. 9 ust. 3-12.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta!towaniu wyna-


grodze' w pa'stwowej sferze bud"etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pó#n. zm. 30)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:


„Art. 1. Ustawa okre(la zasady i tryb kszta!towania wy-
nagrodze' w pa'stwowej sferze bud"etowej.”;

2) w art. 2 uchyla si$ pkt 5;

3) w art. 5 w pkt 1 uchyla si$ lit. aa;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:


„Art. 6. Podstaw$ do okre(lenia wynagrodze' w roku
bud"etowym dla pracowników, o których mowa
w art. 5, stanowi% wynagrodzenia z roku po-

128
przedniego, bez zwi$ksze', które mog% wynika&
z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 3
pkt 1-4, zwaloryzowane (redniorocznym wska#-
nikiem wzrostu wynagrodze', ustalonym
w ustawie bud"etowej oraz dodatkowe wynagro-
dzenie roczne, wyp!acane na podstawie odr$b-
nych przepisów.”;

5) w art. 9:
a) w ust. 1 uchyla si$ pkt 1,
b) uchyla si$ ust. 2;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:


„Art. 10. W bud"ecie pa'stwa mog% by& tworzone re-
zerwy celowe przeznaczone dla pa'stwowych
jednostek bud"etowych na:
1) zwi$kszenie wynagrodze', wynikaj%ce ze
zmian organizacyjnych i nowych zada',
2) zwi$kszenie wynagrodze' przeznaczonych
na wyp!aty wynagrodze' dla osób odwo-
!anych z kierowniczych stanowisk pa'stwo-
wych, a tak"e nagród jubileuszowych, od-
praw emerytalnych i odpraw w zwi%zku
z przej(ciem na rent$ z tytu!u niezdolno(ci
do pracy oraz ekwiwalentów za niewyko-
rzystany urlop wypoczynkowy dla osób zaj-
muj%cych kierownicze stanowiska pa'-
stwowe, dla pracowników jednostek organi-
zacyjnych stanowi%cych wyodr$bnion%
cz$(& bud"etow%, w których (rednioroczne
zatrudnienie w roku poprzednim nie prze-
kracza 50 osób.”.

129
Art. 29. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w!asno(ci
przemys!owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pó#n. zm. 31)) w art. 263:

1) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:


„2. Prezes Urz$du Patentowego jest powo!ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w!a(ciwego do spraw gospodarki.
Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa Urz$du
Patentowego.
3. Zast$pców Prezesa Urz$du Patentowego powo!uje
Prezes Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Prezesa Urz$du Patentowego. Prezes Rady
Ministrów, na wniosek Prezesa Urz$du Paten-
towego, odwo!uje jego zast$pców.”;

2) dodaje si$ ust. 4-15 w brzmieniu:


„4. Stanowisko Prezesa Urz$du Patentowego mo"e zaj-
mowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierow-
niczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Urz$du Patentowego.

130
5. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Urz$du
Patentowego og!asza si$ przez umieszczenie og!o-
szenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie po-
winno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%-
ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa Urz$du Patentowego
przeprowadza zespó!, powo!any przez ministra w!a-
(ciwego do spraw gospodarki, licz%cy co najmniej
3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$koj-
mi$ wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku na-
boru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandyda-
ta, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 7, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem

131
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
9. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 8,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ci-
wemu do spraw gospodarki.
11. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lo-
nych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
12. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o
wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;

132
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy-
!onieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
14. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, powo!uje Prezes Urz$du
Patentowego.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpowied-
nio ust. 4-13.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej


Agencji Rozwoju Przedsi$biorczo(ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) wprowa-
dza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 9:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w!a(ciwy do spraw gospodarki, na wnio-
sek Prezesa, powo!uje zast$pców Prezesa
w liczbie do 5 osób, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Minister w!a(ciwy do spraw gospodarki odwo!uje
zast$pców Prezesa.”,
b) po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 4, powo!uje Prezes.
4b. Do sposobu przeprowadzania naboru na sta-
nowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje si$
odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2-11.”;

133
2) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Prezesa powo!uje minister w!a(ciwy do spraw
gospodarki, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego na-
boru, po zasi$gni$ciu opinii ministra w!a(ci-
wego do spraw rozwoju regionalnego. Mini-
ster w!a(ciwy do spraw gospodarki odwo!uje
Prezesa.
2. Stanowisko Prezesa mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Agencji.
3. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzi-
bie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrze(nia 2001 r. o dost$pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó#n.
zm.10)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie
powinno zawiera&:

134
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stano-
wisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach nabo-
ru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opubli-
kowania og!oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego
do spraw gospodarki, po zasi$gni$ciu opinii
ministra w!a(ciwego do spraw rozwoju regio-
nalnego, licz%cy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!o-
nienia najlepszych kandydatów. W toku nabo-
ru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kan-
dydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania
zada' na stanowisku, na które jest przepro-
wadzany nabór, oraz kompetencje kierowni-
cze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5, mo"e by& dokonana
na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpo-
wiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

135
7. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 6, maj% obowi%zek zachowania
w tajemnicy informacji dotycz%cych osób
ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministro-
wi w!a(ciwemu do spraw gospodarki.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%-
dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszerego-
wanych wed!ug poziomu spe!niania przez
nich wymaga' okre(lonych w og!oszeniu
o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
10. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w biuletynach infor-
macji publicznej, o których mowa w ust. 3. In-
formacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozu-

136
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo
informacj$ o niewy!onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego na-
boru jest bezp!atne.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe


(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) w art. 109:

1) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:


„2. Prezesa Agencji powo!uje Prezes Rady Ministrów,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w!a-
(ciwego do spraw (rodowiska. Prezes Rady Ministrów
odwo!uje Prezesa Agencji.
3. Minister w!a(ciwy do spraw (rodowiska, na wniosek
Prezesa Agencji, powo!uje wiceprezesów Agencji,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego i kon-
kurencyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do spraw (ro-
dowiska odwo!uje, na wniosek Prezesa Agencji, wice-
prezesów Agencji.”;

2) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3l w brzmieniu:


„3a. Stanowisko Prezesa Agencji mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

137
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa Agencji.
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Agencji
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie Agencji oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacje o metodach i technikach naboru.
3c. Termin nie mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opu-
blikowania og!oszenia w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw
(rodowiska, licz%cy co najmniej 3 osoby, których wie-
dza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlep-
szych kandydatów. W toku naboru ocenia si$ do-
(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn%
do wykonywania zada' na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierowni-
cze.

138
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 3d, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 3e,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzy-
skanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw (rodowiska.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lo-
nych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;

139
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
3k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska, o któ-
rych mowa w ust. 3, powo!uje Prezes Agencji.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpowiednio
ust. 3a-3j.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym


(Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z pó#n. zm. 32)) w art. 38:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Organem UDT jest Prezes, powo!ywany przez mi-
nistra w!a(ciwego do spraw gospodarki, spo(ród
osób wy!onionych w drodze otwartego i konkuren-
cyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do spraw go-
spodarki odwo!uje Prezesa.”;

2) po ust. 1 dodaje si$ ust. 1a-1j w brzmieniu:


„1a. Stanowisko Prezesa mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe!ni praw publicznych,

140
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe,
5) posiada kompetencje kierownicze,
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym
co najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku
kierowniczym,
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Urz$du Do-
zoru Technicznego.
1b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa og!a-
sza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du i Biule-
tynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska,
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wyni-
kaj%ce z przepisów prawa,
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów,
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
1c. Termin, o którym mowa w ust. 1b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
1d. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza ze-
spó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do
spraw gospodarki, licz%cy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy-

141
!onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
1e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 1d, mo"e by& dokonana na zle-
cenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
1f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 1e, maj% obowi%zek zachowania w tajem-
nicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
1g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ci-
wemu do spraw gospodarki.
1h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór, oraz liczb$ kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze,
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powo-
dy niewy!onienia kandydata,
6) sk!ad zespo!u.

142
1i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór,
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
1j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:


„4. Wiceprezesa UDT powo!uje, na wniosek Prezesa,
minister w!a(ciwy do spraw gospodarki, spo(ród
osób wy!onionych w drodze otwartego i konkuren-
cyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do spraw go-
spodarki odwo!uje wiceprezesa UDT.”;

4) dodaje si$ ust. 5 i 6 w brzmieniu:


„5. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowisko,
o którym mowa w ust. 4, powo!uje Prezes.
6. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
sko, o którym mowa w ust. 4, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 1a-1j.”.

143
Art. 33. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako(ci handlowej ar-
tyku!ów rolno-spo"ywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z pó#n. zm. 33))
w art. 19:

1) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:


„2. G!ównego Inspektora powo!uje Prezes Rady Mini-
strów, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
w!a(ciwego do spraw rynków rolnych. Prezes Rady
Ministrów odwo!uje G!ównego Inspektora.
3. Zast$pców G!ównego Inspektora, w liczbie do 3,
powo!uje minister w!a(ciwy do spraw rynków rol-
nych, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwarte-
go i konkurencyjnego naboru, na wniosek G!ówne-
go Inspektora. Minister w!a(ciwy do spraw rynków
rolnych odwo!uje, na wniosek G!ównego Inspektora,
jego zast$pców.”;

2) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3l w brzmieniu:


„3a. Stanowisko G!ównego Inspektora mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym
co najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku
kierowniczym;

144
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci G!ównego
Inspektora.
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ównego In-
spektora og!asza si$ przez umieszczenie og!osze-
nia w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
urz$du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno za-
wiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wyni-
kaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko G!ównego Inspektora prze-
prowadza zespó!, powo!any przez ministra w!a(ci-
wego do spraw rynków rolnych, licz%cy co najmniej
3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$-
kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kan-
dydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada'
na stanowisku, na które jest przeprowadzany na-
bór, oraz kompetencje kierownicze.

145
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 3d, mo"e by& dokonana na zle-
cenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust.
3e, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy in-
formacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o sta-
nowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w!a-
(ciwemu do spraw rynków rolnych.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powo-
dy niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;

146
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
3k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, powo!uje G!ówny Inspek-
tor.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 3a-3j.”.

Art. 34 W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i prepa-


ratach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z pó#n. zm. 34)) wprowadza si$ na-
st$puj%ce zmiany:

1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Inspektor podlega ministrowi w!a(ciwemu do spraw
zdrowia, który go powo!uje spo(ród osób wy!onio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego nabo-
ru, po zasi$gni$ciu opinii ministrów w!a(ciwych do
spraw gospodarki i do spraw (rodowiska. Minister
w!a(ciwy do spraw zdrowia odwo!uje Inspektora,
po zasi$gni$ciu opinii ministrów w!a(ciwych do
spraw gospodarki i do spraw (rodowiska.”;

2) po art. 9 dodaje si$ art. 9a-9d w brzmieniu:

147
„Art. 9a. Stanowisko Inspektora mo"e zajmowa& osoba
fizyczna, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub
równorz$dny,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe!ni praw publicznych,
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe,
5) posiada kompetencje kierownicze,
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym,
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Inspek-
tora.
Art. 9b. 1. Informacj$ o naborze na stanowisko Inspek-
tora og!asza si$ przez umieszczenie og!o-
szenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej urz$du i Biuletynie Infor-
macji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska,
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa,
4) zakres zada' wykonywanych na sta-
nowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk!adania dokumen-
tów,

148
7) informacj$ o metodach i technikach
naboru.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opubli-
kowania og!oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
Art. 9c. 1. Nabór na stanowisko Inspektora przepro-
wadza zespó!, powo!any przez ministra w!a-
(ciwego do spraw zdrowia, licz%cy co naj-
mniej 3 osoby, których wiedza i do(wiad-
czenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych
kandydatów.
2. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do
wykonywania zada' na stanowisku, na któ-
re jest przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze.
3. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 2, mo"e by& dokona-
na na zlecenie zespo!u przez osob$ fizycz-
n% nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, która po-
siada odpowiednie kwalifikacje do dokona-
nia tej oceny.
4. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3, maj% obowi%zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz%cych osób ubie-
gaj%cych si$ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
5. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia mini-
strowi w!a(ciwemu do spraw zdrowia.

149
Art. 9d. 1. Z przeprowadzonego naboru zespó! spo-
rz%dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór, oraz liczb$ kandyda-
tów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszerego-
wanych wed!ug poziomu spe!niania
przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze,
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy!onienia kandydata,
6) sk!ad zespo!u.
2. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urz$du i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru za-
wiera:
1) nazw$ i adres urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór,
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego al-
bo informacj$ o niewy!onieniu kandyda-
ta.
3. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

150
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego
naboru jest bezp!atne.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony (ro-


dowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w art. 415:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„1) w Narodowym Funduszu:
a) Prezes powo!ywany przez ministra w!a(ciwego
do spraw (rodowiska, spo(ród osób wy!onio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego na-
boru, oraz odwo!ywany przez ministra w!a(ci-
wego do spraw (rodowiska – na wniosek Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu,
b) zast$pcy Prezesa powo!ywani przez ministra
w!a(ciwego do spraw (rodowiska, spo(ród osób
wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyj-
nego naboru, oraz odwo!ywani przez ministra
w!a(ciwego do spraw (rodowiska – na wniosek
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu,”;

2) po ust. 1b dodaje si$ ust. 1c-1m w brzmieniu:


„1c. Stanowisko Prezesa mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

151
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym
co najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Narodowe-
go Funduszu.
1d. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa og!a-
sza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie Narodowego
Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze(nia
2001 r. o dost$pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z pó#n. zm.10)), i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Narodowego Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
1e. Termin, o którym mowa w ust. 1d pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
1f. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza Rada
Nadzorcza Narodowego Funduszu. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-

152
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
1g. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 1f, mo"e by& dokonana na zle-
cenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem Rady Nadzor-
czej Narodowego Funduszu, która posiada odpo-
wiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
1h. Cz!onek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
oraz osoba, o której mowa w ust. 1g, maj% obowi%-
zek zachowania w tajemnicy informacji dotycz%-
cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyska-
nych w trakcie naboru.
1i. W toku naboru Rada Nadzorcza Narodowego Fun-
duszu wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandydatów, któ-
rych przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do spraw
(rodowiska.
1j. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza Na-
rodowego Funduszu sporz%dza protokó! zawiera-
j%cy:
1) nazw$ i adres Narodowego Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;

153
1k. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Narodowego Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
1l. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
1m. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje si$
odpowiednio ust. 1c-1l.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U.


z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z pó#n. zm. 35)) w art. 12:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Prezes jest powo!ywany przez Prezesa Rady Mini-
strów, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwarte-
go i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
w!a(ciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Mi-
nistrów odwo!uje Prezesa.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wiceprezesów Urz$du powo!uje minister w!a(ciwy
do spraw gospodarki, spo(ród osób wy!onionych

154
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Prezesa. Minister w!a(ciwy do spraw go-
spodarki, na wniosek Prezesa, odwo!uje wicepreze-
sów Urz$du.”;
3) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3l w brzmieniu:
„3a. Stanowisko Prezesa mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa.
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa og!a-
sza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie Urz$du oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz$du i Biule-
tynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wyni-
kaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;

155
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza ze-
spó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do
spraw gospodarki, licz%cy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy-
!onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 3d, mo"e by& dokonana na zle-
cenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, maj% obowi%zek zachowania w tajem-
nicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ci-
wemu do spraw gospodarki.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór, oraz liczb$ kandydatów;

156
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powo-
dy niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu cywilnego albo informacj$
o niewy!onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
3k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, powo!uje Prezes.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 3a-3j.”.

157
Art. 37. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó#n. zm. 36)) w art. 89:

1) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:


„2. Prezes Krajowego Zarz%du jest powo!ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w!a(ciwego do spraw gospodarki
wodnej. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa
Krajowego Zarz%du.
3. Zast$pcy Prezesa Krajowego Zarz%du s% powo!y-
wani przez ministra w!a(ciwego do spraw gospodar-
ki wodnej, spo(ród osób wy!onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
Prezesa Krajowego Zarz%du. Minister w!a(ciwy do
spraw gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Kra-
jowego Zarz%du, odwo!uje jego zast$pców.”;

2) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3l w brzmieniu:


„3a. Stanowisko Prezesa Krajowego Zarz%du mo"e zaj-
mowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym
co najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku
kierowniczym;

158
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa
Krajowego Zarz%du.
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Kra-
jowego Zarz%du og!asza si$ przez umieszczenie
og!oszenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie Krajowego Zarz%du oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Krajowego Zarz%du i Biulety-
nie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Krajowego Zarz%du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wyni-
kaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Krajowego Zarz%du
przeprowadza zespó!, powo!any przez ministra
w!a(ciwego do spraw gospodarki wodnej, licz%cy
co najmniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadcze-
nie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandyda-
tów. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie za-
wodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wyko-
nywania zada' na stanowisku, na które jest prze-
prowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

159
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 3d, mo"e by& dokonana na zle-
cenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, maj% obowi%zek zachowania w tajem-
nicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w!a-
(ciwemu do spraw gospodarki wodnej.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Krajowego Zarz%du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powo-
dy niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Krajowego Zarz%du i Biuletynie Infor-
macji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Krajowego Zarz%du;

160
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu cywilnego albo informacj$
o niewy!onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
3k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, powo!uje Prezes Krajo-
wego Zarz%du.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 3a-3j.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Urz$dzie Rejestracji Pro-


duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
Nr 126, poz. 1379, z pó#n. zm. 37)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na czele Urz$du stoi Prezes Urz$du powo!ywa-
ny przez ministra w!a(ciwego do spraw zdrowia,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do
spraw zdrowia odwo!uje Prezesa.”,
b) dodaje si$ ust. 3-11 w brzmieniu:
„3. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
Urz$du og!asza si$ przez umieszczenie og!o-
szenia w miejscu powszechnie dost$pnym

161
w siedzibie Urz$du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Urz$du,
2) okre(lenie stanowiska,
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wy-
nikaj%ce z przepisów prawa,
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów,
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania
og!oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa Urz$du przepro-
wadza zespó!, powo!any przez ministra w!a(ci-
wego do spraw zdrowia, licz%cy co najmniej 3
osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$-
kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawo-
dowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykony-
wania zada' na stanowisku, na które jest prze-
prowadzany nabór, oraz kompetencje kierowni-
cze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!on-
kiem zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifi-
kacje do dokonania tej oceny.

162
7. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 6, maj% obowi%zek zachowania w tajemni-
cy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w!a(ciwemu do spraw zdrowia.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór, oraz liczb$ kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed!ug poziomu spe!niania przez nich wyma-
ga' okre(lonych w og!oszeniu o naborze,
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo po-
wody niewy!onienia kandydata,
6) sk!ad zespo!u.
10. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informa-
cja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Urz$du,
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór,
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu prze-

163
pisów Kodeksu cywilnego albo informacj$
o niewy!onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bez-
p!atne.”;

2) w art. 3 dodaje si$ pkt 5 w brzmieniu:


„5) korzysta z pe!ni praw publicznych.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:


„Art. 5. 1. Wiceprezesów Urz$du, w liczbie nieprzekra-
czaj%cej 3, powo!uje minister w!a(ciwy do spraw
zdrowia, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Preze-
sa Urz$du. Minister w!a(ciwy do spraw zdrowia od-
wo!uje wiceprezesów Urz$du, na wniosek Prezesa
Urz$du.
2. Wiceprezesem Urz$du mo"e zosta& osoba, która
uko'czy!a wy"sze studia i uzyska!a tytu! magistra
lub równorz$dny oraz spe!nia wymagania okre(lone
w art. 3 pkt 1, 2, 4 i 5.
3. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 1, powo!uje Prezes Urz$du.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 1, stosuje si$ odpowied-
nio przepisy art. 2 ust. 3-11.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s!u"bie zagranicznej


(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z pó#n. zm. 38)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

164
„2. Dyrektor generalny s!u"by zagranicznej jest dyrekto-
rem generalnym urz$du w rozumieniu przepisów
ustawy o s!u"bie cywilnej, wykonuj%cym tak"e zada-
nia okre(lone w ustawie.”;

2) w art. 27 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„1) stanowiska w s!u"bie zagranicznej, w tym stanowi-
ska kierownicze w s!u"bie zagranicznej, z uwzgl$d-
nieniem porównywalno(ci stanowisk pracy persone-
lu dyplomatyczno-konsularnego ze stanowiskami
w s!u"bie cywilnej oraz stanowiska personelu po-
mocniczego i personelu obs!ugi – z uwzgl$dnieniem
specyfiki zada' wykonywanych na tych stanowi-
skach;

3) po art. 28 dodaje si$ art. 28a-28c w brzmieniu:


„Art. 28a. O kierownicze stanowisko w urz$dzie obs!u-
guj%cym ministra w!a(ciwego do spraw za-
granicznych, b$d%ce wy"szym stanowiskiem
w s!u"bie cywilnej, mo"e ubiega& si$ cz!onek
personelu dyplomatyczno-konsularnego lub
inna osoba spe!niaj%ca wymagania okre(lone
w art. 12 ust. 1 pkt 2-5, którzy spe!niaj% do-
datkowo wymagania okre(lone w art. 30b
ustawy o s!u"bie cywilnej.
Art. 28b. Obsadzanie kierowniczych stanowisk w pla-
cówkach zagranicznych nast$puje w trybie
okre(lonym w art. 18 ust. 1 albo w art. 24.
Art. 28c. W przypadku osób podejmuj%cych po raz
pierwszy prac$ w s!u"bie cywilnej w placówce
zagranicznej, umow$ o prac$ zawiera si$ na
czas okre(lony, nie d!u"szy ni" 5 lat, z mo"li-
wo(ci% wcze(niejszego rozwi%zania stosunku

165
pracy za dwutygodniowym wypowiedze-
niem.”;

4) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Program aplikacji dyplomatyczno-konsularnej przy-
gotowuje dyrektor generalny s!u"by zagranicznej po
zasi$gni$ciu opinii Szefa S!u"by Cywilnej.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 6 wrze(nia 2001 r. o transporcie drogowym


(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z pó#n. zm. 39)) w art. 53:
1) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:
„2. G!ówny Inspektor jest powo!ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wnio-
sek ministra w!a(ciwego do spraw transportu. Pre-
zes Rady Ministrów odwo!uje G!ównego Inspektora.
3. Zast$pc$ G!ównego Inspektora powo!uje minister
w!a(ciwy do spraw transportu, spo(ród osób wy!o-
nionych w drodze otwartego i konkurencyjnego na-
boru, na wniosek G!ównego Inspektora. Minister
w!a(ciwy do spraw transportu odwo!uje, na wniosek
G!ównego Inspektora, jego zast$pc$.”;

2) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3l w brzmieniu:


„3a. Stanowisko G!ównego Inspektora mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;

166
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym
co najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Inspekcji
Transportu Drogowego.
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ównego
Inspektora og!asza si$ przez umieszczenie og!o-
szenia w miejscu powszechnie dost$pnym w sie-
dzibie urz$du oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie
powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wyni-
kaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania
og!oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko G!ównego Inspektora prze-
prowadza zespó!, powo!any przez ministra w!a-
(ciwego do spraw transportu, licz%cy co najmniej
3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$-
kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów. W to-
ku naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe

167
kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania
zada' na stanowisku, na które jest przeprowa-
dzany nabór,oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 3d, mo"e by& dokonana na zle-
cenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje
do dokonania tej oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, maj% obowi%zek zachowania w tajem-
nicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych
si$ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w!a(ciwemu do spraw transportu.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed!ug poziomu spe!niania przez nich wyma-
ga' okre(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo po-
wody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicz-

168
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informa-
cja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informa-
cj$ o niewy!onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bez-
p!atne.
3k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowisko,
o którym mowa w ust. 3, powo!uje G!ówny In-
spektor.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
sko, o którym mowa w ust. 3, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 3a-3j.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 6 wrze(nia 2001 r. – Prawo farmaceutycz-


ne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) art. 111 otrzymuje brzmienie:
„Art. 111. 1. G!ówny Inspektor Farmaceutyczny jest powo-
!ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spo(ród
osób wy!onionych w drodze otwartego i konku-
rencyjnego naboru, na wniosek ministra w!a-
(ciwego do spraw zdrowia. Prezes Rady Mini-
strów odwo!uje G!ównego Inspektora Farma-
ceutycznego.
2. Zast$pc$ G!ównego Inspektora Farmaceutycz-
nego powo!uje minister w!a(ciwy do spraw
zdrowia, spo(ród osób wy!onionych w drodze

169
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wnio-
sek G!ównego Inspektora Farmaceutycznego.
Minister w!a(ciwy do spraw zdrowia odwo!uje,
na wniosek G!ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego, jego zast$pc$.
3. Stanowisko G!ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra farmacji;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedz$ z zakresu spraw nale"%-
cych do w!a(ciwo(ci G!ównego Inspektora
Farmaceutycznego.
4. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ównego
Inspektora Farmaceutycznego og!asza si$
przez umieszczenie og!oszenia w miejscu po-
wszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du i Biu-
letynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa;

170
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach nabo-
ru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie mo-
"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania
og!oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko G!ównego Inspektora Far-
maceutycznego przeprowadza zespó!, powo!a-
ny przez ministra w!a(ciwego do spraw zdro-
wia, licz%cy co najmniej 3 osoby, których wie-
dza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wie-
dz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo"e by& dokona-
na na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 7, maj% obowi%zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%-
cych si$ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.

171
9. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w!a(ciwemu do spraw zdrowia.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowa-
nych wed!ug poziomu spe!niania przez nich
wymaga' okre(lonych w og!oszeniu
o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
11. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. In-
formacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego albo in-
formacj$ o niewy!onieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!o-

172
szenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp!atne.
13. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowisko,
o którym mowa w ust. 2, powo!uje G!ówny In-
spektor Farmaceutyczny.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na sta-
nowisko, o którym mowa w ust. 2, stosuje si$
odpowiednio ust. 3-12.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U.


z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z pó#n. zm. 40)) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Centralnym organem administracji rz%dowej
w!a(ciwym w sprawach lotnictwa cywilnego jest
Prezes Urz$du.
2. Prezes Urz$du jest powo!ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
na wniosek ministra w!a(ciwego do spraw
transportu. Prezes Rady Ministrów odwo!uje
Prezesa Urz$du.
3. Minister w!a(ciwy do spraw transportu, na wnio-
sek Prezesa Urz$du, powo!uje nie wi$cej ni"
3 wiceprezesów Urz$du, spo(ród osób wy!o-
nionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru. Minister w!a(ciwy do spraw transportu,
na wniosek Prezesa Urz$du, odwo!uje wicepre-
zesów Urz$du.
4. Stanowisko Prezesa Urz$du mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny;
2) jest obywatelem polskim;

173
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa
Urz$du.
5. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
Urz$du og!asza si$ przez umieszczenie og!o-
szenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wy-
nikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie mo-
"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania
og!oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Urz$du.

174
7. Nabór na stanowisko Prezesa Urz$du przepro-
wadza zespó!, powo!any przez ministra w!a(ci-
wego do spraw transportu, licz%cy co najmniej
3 osoby których wiedza i do(wiadczenie daj%
r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie za-
wodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wy-
konywania zada' na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kie-
rownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 7, mo"e by& dokona-
na na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
9. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 8, maj% obowi%zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%-
cych si$ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
10. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w!a(ciwemu do spraw transportu.
11. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed!ug poziomu spe!niania przez nich wy-

175
maga' okre(lonych w og!oszeniu o nabo-
rze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo po-
wody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
12. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. In-
formacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informa-
cj$ o niewy!onieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!o-
szenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp!atne.
14. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, powo!uje Prezes
Urz$du.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na sta-
nowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si$
odpowiednio ust. 4-13.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-


no(ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z pó#n. zm. 41)) w art. 27:

176
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora Centrum powo!uje minister w!a(ciwy do
spraw gospodarki, spo(ród osób wy!onionych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego naboru.”;

2) dodaje si$ ust. 7-16 w brzmieniu:


„7. Stanowisko Dyrektora Centrum mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$d-
ny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 5-letni sta" pracy na stano-
wisku kierowniczym;
7) posiada do(wiadczenie zawodowe w wykonywa-
niu pracy zwi%zanej z dokonywaniem oceny
zgodno(ci.
8. Informacj$ o naborze na stanowisko Dyrektora Cen-
trum og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
Centrum Akredytacji oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Centrum Akredytacji i Biuletynie Informa-
cji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Centrum Akredytacji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%-
ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;

177
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
10. Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum przepro-
wadza zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego
do spraw gospodarki, licz%cy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!o-
nienia najlepszych kandydatów. W toku naboru oce-
nia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku,
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze.
11. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 10, mo"e by& dokonana na zlece-
nie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem ze-
spo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
12. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 11, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy
informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o sta-
nowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
13. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwe-
mu do spraw gospodarki.
14. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Centrum Akredytacji;

178
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
15. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Centrum Akredytacji i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. In-
formacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Centrum Akredytacji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy-
!onieniu kandydata.
16. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o na-
borze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 12 wrze(nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U.


Nr 169, poz. 1386, z pó#n. zm. 42)) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Prezes Rady Ministrów powo!uje Prezesa spo-
(ród osób wy!onionych w drodze otwartego

179
i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Mini-
strów odwo!uje Prezesa.
2. Prezes Rady Ministrów powo!uje 2 zast$pców
Prezesa, spo(ród osób wy!onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wnio-
sek Prezesa. Prezes Rady Ministrów odwo!uje
zast$pców Prezesa.
3. Stanowisko Prezesa mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci PKN.
4. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie
PKN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze(nia
2001 r. o dost$pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó#n. zm.10)), i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno za-
wiera&:
1) nazw$ i adres PKN;

180
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wy-
nikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach nabo-
ru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie mo-
"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania
og!oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza
zespó!, powo!any przez Szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów z upowa"nienia Prezesa
Rady Ministrów, licz%cy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$
wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania
zada' na stanowisku, na które jest przeprowa-
dzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo"e by& dokona-
na na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 7, maj% obowi%zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%-

181
cych si$ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
9. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia Szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres PKN;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed!ug poziomu spe!niania przez nich wy-
maga' okre(lonych w og!oszeniu o nabo-
rze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo po-
wody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
11. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w biuletynach informa-
cji publicznej, o których mowa w ust. 4. Infor-
macja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres PKN;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego albo in-
formacj$ o niewy!onieniu kandydata.

182
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!o-
szenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp!atne.
13. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 2, powo!uje Prezes.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na sta-
nowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje si$
odpowiednio ust. 3-12.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym


(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z pó#n. zm. 43)) w art. 11:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Urz%d Transportu Kolejowego jest powo!y-
wany przez Prezesa Rady Ministrów, spo(ród osób
wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek ministra w!a(ciwego do spraw
transportu. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Preze-
sa UTK.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w!a(ciwy do spraw transportu, na wniosek
Prezesa UTK, powo!uje 2 wiceprezesów Urz$du
Transportu Kolejowego, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Mini-
ster w!a(ciwy do spraw transportu odwo!uje wice-
prezesów Urz$du Transportu Kolejowego, na wnio-
sek Prezesa UTK.”;
3) dodaje si$ ust. 4-15 w brzmieniu:
„4. Stanowisko Prezesa UTK mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;

183
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa UTK.
5. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa UTK
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miej-
scu powszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du i Biu-
letynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa UTK przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do
spraw transportu, licz%cy co najmniej 3 osoby, któ-

184
rych wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onie-
nia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz$
niezb$dn% do wykonywania zada' na stanowisku,
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 7, mo"e by& dokonana na
zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
9. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust.
8, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy infor-
macji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowi-
sko, uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwe-
mu do spraw transportu.
11. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.

185
12. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
14. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, powo!uje Prezes UTK.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpowied-
nio ust. 4-13.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach


(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z pó#n. zm. 44)) w art. 142:

1) ust. 1 i 2 otrzymuj% brzmienie:


„1. Szef Urz$du jest powo!ywany przez Prezesa Rady
Ministrów, spo(ród osób wy!onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra w!a(ciwego do spraw wewn$trznych. Pre-
zes Rady Ministrów odwo!uje Szefa Urz$du.

186
2. Minister w!a(ciwy do spraw wewn$trznych, na wnio-
sek Szefa Urz$du, powo!uje zast$pców Szefa Urz$-
du, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Minister w!a(ciwy do
spraw wewn$trznych odwo!uje, na wniosek Szefa
Urz$du, jego zast$pców.”;

2) po ust. 2 dodaje si$ ust. 2a-2l w brzmieniu:


„2a. Stanowisko Szefa Urz$du mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym
co najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Szefa Urz$-
du.
2b. Informacj$ o naborze na stanowisko Szefa Urz$du
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miej-
scu powszechnie dost$pnym w siedzibie Urz$du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz$du
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;

187
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wyni-
kaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
2c. Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
2d. Nabór na stanowisko Szefa Urz$du przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do
spraw wewn$trznych, licz%cy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy-
!onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
2e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 2d, mo"e by& dokonana na zle-
cenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
2f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 2e, maj% obowi%zek zachowania w tajem-
nicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w!a-
(ciwemu do spraw wewn$trznych.

188
2h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powo-
dy niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
2i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu cywilnego albo informacj$
o niewy!onieniu kandydata.
2j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
2k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 2, powo!uje Szef Urz$du.

189
2l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 2, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 2a-2j.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro(lin (Dz. U.


z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z pó#n. zm. 45)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 83:
a) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:
„2. G!ówny Inspektor jest powo!ywany przez Preze-
sa Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
na wniosek ministra w!a(ciwego do spraw rolnic-
twa. Prezes Rady Ministrów odwo!uje G!ównego
Inspektora.
3. Zast$pców G!ównego Inspektora powo!uje mini-
ster w!a(ciwy do spraw rolnictwa, spo(ród osób
wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyj-
nego naboru, na wniosek G!ównego Inspektora.
Minister w!a(ciwy do spraw rolnictwa odwo!uje,
na wniosek G!ównego Inspektora, jego zast$p-
ców.”,
b) uchyla si$ ust. 3a i 3b;
2) dodaje si$ ust. 3c-3n w brzmieniu:
„3c. Stanowisko G!ównego Inspektora mo"e zajmo-
wa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równo-
rz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;

190
4) nie by!a karana za umy(lne przest$p-
stwo lub umy(lne przest$pstwo skar-
bowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z za-
kresu spraw nale"%cych do w!a(ciwo-
(ci G!ównego Inspektora.
3d. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ów-
nego Inspektora og!asza si$ przez umiesz-
czenie og!oszenia w miejscu powszechnie
dost$pnym w siedzibie urz$du oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej urz$du i Biule-
tynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno
zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na sta-
nowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumen-
tów;
7) informacj$ o metodach i technikach
naboru.
3e. Termin, o którym mowa w ust. 3d pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opu-
blikowania og!oszenia w Biuletynie Infor-

191
macji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
3f. Nabór na stanowisko G!ównego Inspektora
przeprowadza zespó!, powo!any przez mi-
nistra w!a(ciwego do spraw rolnictwa, li-
cz%cy co najmniej 3 osoby, których wiedza
i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kan-
dydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywa-
nia zada' na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
3g. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3f, mo"e by& doko-
nana na zlecenie zespo!u przez osob$ nie-
b$d%c% cz!onkiem zespo!u, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
3h. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mo-
wa w ust. 3g, maj% obowi%zek zachowania
w tajemnicy informacji dotycz%cych osób
ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyska-
nych w trakcie naboru.
3i. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej
ni" 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w!a(ciwemu do spraw rolnictwa.
3j. Z przeprowadzonego naboru zespó! spo-
rz%dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;

192
2) okre(lenie stanowiska, na które by!
prowadzony nabór, oraz liczb$ kan-
dydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej
ni" 3 najlepszych kandydatów usze-
regowanych wed!ug poziomu spe!nia-
nia przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych meto-
dach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru al-
bo powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3k. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urz$du i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by!
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandyda-
tów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
3l. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego
naboru jest bezp!atne.

193
3m. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na sta-
nowiska, o których mowa w ust. 3, powo-
!uje G!ówny Inspektor.
3n. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 3, sto-
suje si$ odpowiednio ust. 3c-3l.”;

3) w art. 90 uchyla si$ ust. 1.

Art. 48. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie' pu-


blicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wprowadza si$ nast$puj%ce
zmiany:
1) art. 153 otrzymuje brzmienie:
„Art. 153. 1. Prezes Urz$du jest powo!ywany przez Pre-
zesa Rady Ministrów spo(ród osób wy!o-
nionych w drodze otwartego i konkurencyj-
nego naboru. Prezes Rady Ministrów od-
wo!uje Prezesa Urz$du.
2. Stanowisko Prezesa Urz$du mo"e zajmo-
wa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub
równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$p-
stwo lub umy(lne przest$pstwo skar-
bowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy
na stanowisku kierowniczym;

194
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z za-
kresu spraw nale"%cych do w!a(ciwo-
(ci Prezesa Urz$du.
3. Informacj$ o naborze na stanowisko Pre-
zesa Urz$du og!asza si$ przez umieszcze-
nie og!oszenia w miejscu powszechnie do-
st$pnym w siedzibie Urz$du oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urz$du i Biule-
tynie Informacji Publicznej Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno
zawiera&:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na sta-
nowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumen-
tów;
7) informacj$ o metodach i technikach
naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opu-
blikowania og!oszenia w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa Urz$du
przeprowadza zespó!, powo!any przez
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z upowa"nienia Prezesa Rady Ministrów,
licz%cy co najmniej 3 osoby, których wie-

195
dza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!o-
nienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodo-
we kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wyko-
nywania zada' na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompe-
tencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5, mo"e by& doko-
nana na zlecenie zespo!u przez osob$ nie-
b$d%c% cz!onkiem zespo!u, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
7. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mo-
wa w ust. 6, maj% obowi%zek zachowania
w tajemnicy informacji dotycz%cych osób
ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej
ni" 3 kandydatów, których przedstawia
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó! spo-
rz%dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by!
prowadzony nabór, oraz liczb$ kandy-
datów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej
ni" 3 najlepszych kandydatów uszere-
gowanych wed!ug poziomu spe!niania

196
przez nich wymaga' okre(lonych w
og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru al-
bo powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
10. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urz$du i Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by!
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandyda-
tów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego
naboru jest bezp!atne.”;

2) art. 155 otrzymuje brzmienie:


„Art. 155. 1. Prezes Urz$du wykonuje zadania wynika-
j%ce z ustawy przy pomocy nie wi$cej ni"
2 wiceprezesów Urz$du.
2. Wiceprezesów Urz$du powo!uje Prezes
Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych

197
w drodze otwartego i konkurencyjnego na-
boru, na wniosek Prezesa Urz$du. Prezes
Rady Ministrów odwo!uje wiceprezesów
Urz$du na wniosek Prezesa Urz$du.
3. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stano-
wiska, o których mowa w ust. 2, powo!uje
Prezes Urz$du.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 2, sto-
suje si$ odpowiednio przepisy art. 153
ust. 2-11.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryj-


nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842) w art. 6:

1) ust. 3 i 4 otrzymuj% brzmienie:


„3. G!ówny Lekarz Weterynarii jest powo!ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w!a(ciwego do spraw rolnictwa. Pre-
zes Rady Ministrów odwo!uje G!ównego Lekarza We-
terynarii.
4. Zast$pców G!ównego Lekarza Weterynarii, w liczbie
2, powo!uje minister w!a(ciwy do spraw rolnictwa,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek G!ównego Le-
karza Weterynarii. Minister w!a(ciwy do spraw rolnic-
twa odwo!uje, na wniosek G!ównego Lekarza Wetery-
narii, jego zast$pców.”;

2) uchyla si$ ust. 5;

3) dodaje si$ ust. 5a-5l w brzmieniu:

198
„5a. Stanowisko G!ównego Lekarza Weterynarii mo"e
zajmowa& osoba, która:
1) jest lekarzem weterynarii posiadaj%cym prawo
wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada 7-letni sta" pracy w administracji pu-
blicznej w zakresie realizacji zada' zwi%zanych
z weterynari%;
7) posiada tytu! specjalisty z epizootiologii i admi-
nistracji weterynaryjnej lub higieny zwierz%t
rze#nych i "ywno(ci pochodzenia zwierz$cego.
5b. Informacj$ o naborze na stanowisko G!ównego Le-
karza Weterynarii og!asza si$ przez umieszczenie
og!oszenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie po-
winno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.

199
5c. Termin, o którym mowa w ust. 5b pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
5d. Nabór na stanowisko G!ównego Lekarza Weterynarii
przeprowadza zespó!, powo!any przez ministra w!a-
(ciwego do spraw rolnictwa, licz%cy co najmniej
3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$-
kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandy-
data, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
5e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 5d, mo"e by& dokonana na zlece-
nie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem ze-
spo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
5f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust.
5e, maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy infor-
macji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowi-
sko, uzyskanych w trakcie naboru.
5g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kan-
dydatów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwe-
mu do spraw rolnictwa.
5h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza pro-
tokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug

200
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
5i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy-
!onieniu kandydata.
5j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o na-
borze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
5k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 4, powo!uje G!ówny Lekarz
Weterynarii.
5l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 4, stosuje si$ odpowied-
nio ust. 5a-5j.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego


i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)
w art. 6:

201
1) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:
„2. Prezes Agencji jest powo!ywany przez Prezesa Rady
Ministrów, spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
w!a(ciwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu
z ministrem w!a(ciwym do spraw finansów publicz-
nych. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa Agen-
cji.
3. Prezes Agencji kieruje dzia!alno(ci% Agencji przy po-
mocy zast$pców Prezesa Agencji oraz dyrektorów od-
dzia!ów terenowych. Zast$pców Prezesa Agencji
w liczbie od 2 do 4 powo!uje, spo(ród osób wy!onio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
minister w!a(ciwy do spraw rynków rolnych. Minister
w!a(ciwy do spraw rynków rolnych odwo!uje zast$p-
ców Prezesa Agencji.”;

2) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3l w brzmieniu:


„3a. Stanowisko Prezesa Agencji mo"e zajmowa& osoba,
która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Agencji.

202
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Agencji
og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia w miejscu
powszechnie dost$pnym w siedzibie Agencji oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 wrze(nia 2001 r. o dost$pie do in-
formacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó#n.
zm.10)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawie-
ra&:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza
zespó!, powo!any przez ministra w!a(ciwego do spraw
rynków rolnych w porozumieniu z ministrem w!a(ci-
wym do spraw finansów publicznych, licz%cy co naj-
mniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj%
r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kandyda-
ta, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na sta-
nowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.

203
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 3d, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 3e,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzy-
skanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw rynków rolnych.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Agencji;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug pozio-
mu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych w
og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i technikach
naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej,
o których mowa w ust. 3b. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw$ i adres Agencji;

204
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.
3k. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska, o któ-
rych mowa w ust. 3, powo!uje Prezes Agencji.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpowiednio
ust. 3a-3j.”.

Art. 51. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne


(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pó#n. zm. 46)) w art. 190:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:


„8. Minister w!a(ciwy do spraw !%czno(ci, na wniosek Pre-
zesa UKE, powo!uje zast$pc$ Prezesa UKE, spo(ród
osób wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyjne-
go naboru. Minister w!a(ciwy do spraw !%czno(ci odwo-
!uje zast$pc$ Prezesa UKE, na wniosek Prezesa UKE.”;

2) po ust. 8 dodaje si$ ust. 8a-8j w brzmieniu:


„8a. Stanowisko zast$pcy Prezesa UKE mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub równorz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;

205
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo lub
umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kierowni-
czym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu spraw
nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa UKE.
8b. Informacj$ o naborze na stanowisko zast$pcy Preze-
sa UKE og!asza si$ przez umieszczenie og!oszenia
w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie urz$-
du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz$du
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynikaj%ce
z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
8c. Termin, o którym mowa w ust. 8b pkt 6, nie mo"e by&
krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
8d. Nabór na stanowisko zast$pcy Prezesa UKE prze-
prowadza zespó!, powo!any przez Prezesa UKE, li-
cz%cy co najmniej 3 osoby, których wiedza i do(wiad-
czenie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandyda-
tów. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie zawo-

206
dowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywania
zada' na stanowisku, na które jest przeprowadzany
nabór, oraz kompetencje kierownicze.
8e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
mowa w ust. 8d, mo"e by& dokonana na zlecenie ze-
spo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
8f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa w ust. 8e,
maj% obowi%zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzy-
skanych w trakcie naboru.
8g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni" 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi w!a(ciwemu do
spraw !%czno(ci.
8h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza proto-
kó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 najlep-
szych kandydatów uszeregowanych wed!ug po-
ziomu spe!niania przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
8i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez umiesz-
czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

207
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wy-
niku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego albo informacj$ o niewy!onieniu
kandydata.
8j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp!atne.”.

Art. 52. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o (wiadczeniach opieki


zdrowotnej finansowanych ze (rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135,
z pó#n. zm. 47)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 102 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Prezesa Funduszu powo!uje Prezes Rady Ministrów,
spo(ród osób wy!onionych w drodze otwartego i kon-
kurencyjnego naboru, na wniosek ministra w!a(ciwe-
go do spraw zdrowia, po zasi$gni$ciu opinii Rady
Funduszu. Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa
Funduszu na wniosek ministra w!a(ciwego do spraw
zdrowia, po zasi$gni$ciu opinii Rady Funduszu.";

2) po art. 102 dodaje si$ art. 102a w brzmieniu:


„Art. 102a. 1. Stanowisko Prezesa Funduszu mo"e zaj-
mowa& osoba, która:
1) posiada wykszta!cenie wy"sze magi-
sterskie lub równorz$dne w zakresie
prawa, ekonomii, medycyny, organi-

208
zacji ochrony zdrowia lub zarz%dza-
nia;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$p-
stwo lub umy(lne przest$pstwo skar-
bowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy
na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedz$ z zakresu spraw na-
le"%cych do w!a(ciwo(ci Funduszu.
2. Informacj$ o naborze na stanowisko Pre-
zesa Funduszu og!asza si$ przez umiesz-
czenie og!oszenia w miejscu powszechnie
dost$pnym w siedzibie Funduszu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Fundu-
szu i Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Og!osze-
nie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowi-
skiem wynikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na sta-
nowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumen-
tów;

209
7) informacj$ o metodach i technikach
naboru.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opu-
blikowania og!oszenia w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
4. Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu
przeprowadza zespó!, powo!any przez mi-
nistra w!a(ciwego do spraw zdrowia, li-
cz%cy co najmniej 3 osoby, których wiedza
i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si$ do(wiadczenie zawodowe kan-
dydata, wiedz$ niezb$dn% do wykonywa-
nia zada' na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowni-
czych, o których mowa w ust. 4, mo"e by&
dokonana na zlecenie zespo!u przez oso-
b$ nieb$d%c% cz!onkiem zespo!u, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do do-
konania tej oceny.
6. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mo-
wa w ust. 5, maj% obowi%zek zachowania
w tajemnicy informacji dotycz%cych osób
ubiegaj%cych si$ o stanowisko, uzyska-
nych w trakcie naboru.
7. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej
ni" 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w!a(ciwemu do spraw zdrowia.

210
8. Z przeprowadzonego naboru zespó! spo-
rz%dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by!
prowadzony nabór, oraz liczb$ kan-
dydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej
ni" 3 najlepszych kandydatów usze-
regowanych wed!ug poziomu spe!nia-
nia przez nich wymaga' okre(lonych
w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych meto-
dach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru al-
bo powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
9. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie
przez umieszczenie informacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej urz$du i Biulety-
nie Informacji Publicznej Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. Informacja o wyniku
naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Funduszu;
2) okre(lenie stanowiska, na które by!
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandyda-
tów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego albo informacj$ o niewy!onie-
niu kandydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-

211
strów og!oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp!atne.”;
3) w art. 103:
a) ust. 2 i 3 otrzymuj% brzmienie:
„2. Minister w!a(ciwy do spraw zdrowia, na wniosek
Prezesa Funduszu, po zasi$gni$ciu opinii Rady
Funduszu, powo!uje, spo(ród osób wy!onionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, za-
st$pców Prezesa. Minister w!a(ciwy do spraw
zdrowia odwo!uje zast$pców Prezesa na wniosek
Prezesa Funduszu, po zasi$gni$ciu opinii Rady
Funduszu.
3. Zast$pc$ Prezesa do spraw s!u"b mundurowych
powo!uje, spo(ród osób w drodze otwartego i kon-
kurencyjnego naboru, minister w!a(ciwy do spraw
zdrowia, na wspólny wniosek Prezesa Funduszu,
Ministra Obrony Narodowej, ministra w!a(ciwego
do spraw wewn$trznych oraz Ministra Sprawiedli-
wo(ci, po zasi$gni$ciu opinii Rady Funduszu. Mi-
nister w!a(ciwy do spraw zdrowia odwo!uje zast$p-
c$ Prezesa do spraw s!u"b mundurowych na
wspólny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra
Obrony Narodowej, ministra w!a(ciwego do spraw
wewn$trznych oraz Ministra Sprawiedliwo(ci, po
zasi$gni$ciu opinii Rady Funduszu.”,
b) uchyla si$ ust. 5;
4) po art. 103 dodaje si$ art. 103a w brzmieniu:
„Art. 103a. 1. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na sta-
nowiska, o których mowa w art. 103 ust. 2
i 3, powo!uje Prezes Funduszu.
2. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w art. 103

212
ust. 2 i 3 stosuje si$ odpowiednio przepisy
art. 102a.”.
Art. 53. W ustawie z dnia 22 pa#dziernika 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z pó#n. zm. 48)) wprowadza si$
nast$puj%ce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ministra w!a(ciwego do spraw rozwoju wsi, spo(ród
osób wy!onionych w drodze otwartego i konkurencyj-
nego naboru – w przypadku dyrektora Centrum Do-
radztwa;”;
2) po art. 6 dodaje si$ art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa
mo"e zajmowa& osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Cen-
trum Doradztwa.
2. Informacj$ o naborze na stanowisko dyrekto-
ra Centrum Doradztwa og!asza si$ przez
umieszczenie og!oszenia w miejscu po-
wszechnie dost$pnym w siedzibie Centrum
Doradztwa oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Centrum Doradztwa i Biuletynie In-

213
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Centrum Doradztwa;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem
wynikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach nabo-
ru.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opubli-
kowania og!oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
4. Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Do-
radztwa przeprowadza zespó!, powo!any
przez ministra w!a(ciwego do spraw rozwoju
wsi, licz%cy co najmniej 3 osoby, których wie-
dza i do(wiadczenie daj% r$kojmi$ wy!onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru oce-
nia si$ do(wiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz$ niezb$dn% do wykonywania zada' na
stanowisku, na które jest przeprowadzany
nabór, oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 4, mo"e by& dokona-
na na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%-
c% cz!onkiem zespo!u, która posiada odpo-
wiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

214
6. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 5, maj% obowi%zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz%cych osób ubiega-
j%cych si$ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
7. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia mini-
strowi w!a(ciwemu do spraw rozwoju wsi.
8. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%-
dza protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Centrum Doradztwa;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowa-
nych wed!ug poziomu spe!niania przez
nich wymaga' okre(lonych w og!oszeniu
o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
9. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Centrum Doradztwa i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawie-
ra:
1) nazw$ i adres Centrum Doradztwa;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! pro-
wadzony nabór;

215
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego al-
bo informacj$ o niewy!onieniu kandydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og!oszenia o naborze oraz o wyniku tego na-
boru jest bezp!atne.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych


(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó#n. zm.5)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany:

1) w art. 99 w ust. 1 w pkt 2 uchyla si$ lit. b;

2) w art. 125 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„1) jednostkom podleg!ym – o kwotach dochodów i wy-
datków, w tym wynagrodze';”;

3) w art. 128 ust. 3 otrzymuje brzmienie:


„3. Dysponenci cz$(ci bud"etowych w terminie, o którym
mowa w ust. 1, przekazuj% jednostkom podleg!ym in-
formacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wy-
nagrodze'.”;

4) w art. 133 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Podzia!u rezerwy celowej na zwi$kszenie wynagro-
dze', wynikaj%ce ze zmian organizacyjnych i nowych
zada' w pa'stwowych jednostkach bud"etowych,
dokonuje Rada Ministrów.”;

5) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Prezes Rady Ministrów w rozporz%dzeniu, o którym
mowa w ust. 1, mo"e okre(li& dla utworzonego lub

216
przekszta!conego ministerstwa kwoty wynagrodze'
w podziale na cz$(ci i dzia!y bud"etu pa'stwa.”.

Art. 55. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej


Skarbu Pa'stwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z pó#n. zm. 49)) w art. 20:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Prezesa Prokuratorii Generalnej powo!uje Prezes
Rady Ministrów, spo(ród osób wy!onionych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wnio-
sek ministra w!a(ciwego do spraw Skarbu Pa'stwa.
Prezes Rady Ministrów odwo!uje Prezesa Prokurato-
rii Generalnej.”;

2) ust. 3 i 4 otrzymuj% brzmienie:


„3. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w liczbie nie-
przekraczaj%cej 2, powo!uje minister w!a(ciwy do
spraw Skarbu Pa'stwa, spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej. Minister
w!a(ciwy do spraw Skarbu Pa'stwa odwo!uje, na
wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej, wicepre-
zesów Prokuratorii Generalnej.
4. Stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej mo"e
zajmowa& osoba, która:
1) posiada kompetencje kierownicze;
2) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta" pracy na stanowisku kie-
rowniczym;
3) spe!nia wymagania do zajmowania stanowiska
radcy Prokuratorii Generalnej.”;

217
3) po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a-4k w brzmieniu:
„4a. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa Pro-
kuratorii Generalnej og!asza si$ przez umieszcze-
nie og!oszenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie urz$du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og!oszenie
powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wynika-
j%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
4b. Termin, o którym mowa w ust. 4a pkt 6, nie mo"e
by& krótszy ni" 10 dni od dnia opublikowania og!o-
szenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
4c. Nabór na stanowisko Prezesa Prokuratorii Gene-
ralnej przeprowadza zespó!, powo!any przez mini-
stra w!a(ciwego do spraw Skarbu Pa'stwa, licz%cy
co najmniej 3 osoby, których wiedza i do(wiadcze-
nie daj% r$kojmi$ wy!onienia najlepszych kandyda-
tów. W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie za-
wodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wyko-
nywania zada' na stanowisku, na które jest prze-
prowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
4d. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o któ-
rych mowa w ust. 4c, mo"e by& dokonana na zle-
cenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c% cz!onkiem

218
zespo!u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
4e. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 4d, maj% obowi%zek zachowania w tajem-
nicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%cych si$
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
4f. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w!a(ciwemu do spraw Skarbu Pa'stwa.
4g. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzo-
ny nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni" 3 naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug
poziomu spe!niania przez nich wymaga' okre-
(lonych w og!oszeniu o naborze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach i tech-
nikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powo-
dy niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
4h. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz$du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowadzony
nabór;

219
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informacj$ o nie-
wy!onieniu kandydata.
4i. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!oszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp!at-
ne.
4j. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stanowiska,
o których mowa w ust. 3, powo!uje Prezes Proku-
ratorii Generalnej.
4k. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowi-
ska, o których mowa w ust. 3, stosuje si$ odpo-
wiednio ust. 4 i ust. 4a-4i.”;

4) dodaje si$ ust. 7 w brzmieniu:


„7. Przepisy rozdzia!ów 3 i 5 stosuje si$ odpowiednio do
Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej.”.

Art. 56. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji


i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó#n. zm. 50)) wprowadza si$ nast$-
puj%ce zmiany:

1) w art. 29:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes Rady Ministrów powo!uje Prezesa Urz$-
du spo(ród osób wy!onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru.”,
b) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a-3j w brzmieniu:
„3a. Stanowisko Prezesa Urz$du mo"e zajmowa&
osoba, która:
1) posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny;

220
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe!ni praw publicznych;
4) nie by!a karana za umy(lne przest$pstwo
lub umy(lne przest$pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta" pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta" pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta!cenie i wiedz$ z zakresu
spraw nale"%cych do w!a(ciwo(ci Prezesa
Urz$du.
3b. Informacj$ o naborze na stanowisko Prezesa
Urz$du og!asza si$ przez umieszczenie og!o-
szenia w miejscu powszechnie dost$pnym
w siedzibie Urz$du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og!oszenie powinno zawiera&:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska;
3) wymagania zwi%zane ze stanowiskiem wy-
nikaj%ce z przepisów prawa;
4) zakres zada' wykonywanych na stanowi-
sku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk!adania dokumentów;
7) informacj$ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo"e by& krótszy ni" 10 dni od dnia opubliko-
wania og!oszenia w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

221
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Urz$du przepro-
wadza zespó!, powo!any przez Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów z upowa"nienia Pre-
zesa Rady Ministrów, licz%cy co najmniej 3
osoby, których wiedza i do(wiadczenie daj% r$-
kojmi$ wy!onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si$ do(wiadczenie za-
wodowe kandydata, wiedz$ niezb$dn% do wy-
konywania zada' na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kie-
rownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo"e by& dokona-
na na zlecenie zespo!u przez osob$ nieb$d%c%
cz!onkiem zespo!u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Cz!onek zespo!u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, maj% obowi%zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz%cych osób ubiegaj%-
cych si$ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
3g. W toku naboru zespó! wy!ania nie wi$cej ni"
3 kandydatów, których przedstawia Szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó! sporz%dza
protokó! zawieraj%cy:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór, oraz liczb$ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi$cej ni"
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed!ug poziomu spe!niania przez nich wy-

222
maga' okre(lonych w og!oszeniu o nabo-
rze;
4) informacj$ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo po-
wody niewy!onienia kandydata;
6) sk!ad zespo!u.
3i. Wynik naboru og!asza si$ niezw!ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz$du i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. In-
formacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw$ i adres Urz$du;
2) okre(lenie stanowiska, na które by! prowa-
dzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego albo in-
formacj$ o niewy!onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og!o-
szenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp!atne.”;

2) art. 30 otrzymuje brzmienie:


„Art. 30. 1. Prezes Rady Ministrów powo!uje wicepre-
zesów Urz$du spo(ród osób wy!onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego na-
boru. Prezes Rady Ministrów odwo!uje wi-
ceprezesów Urz$du na wniosek Prezesa
Urz$du.

223
2. Zespó! przeprowadzaj%cy nabór na stano-
wiska, o których mowa w ust. 1, powo!uje
Prezes Urz$du.
3. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 1, stosu-
je si$ odpowiednio przepisy art. 29 ust. 3a-
3j.”.

Art. 57. 1. Do umów o prac$ zawartych na czas okre(lony z osobami,


które podj$!y po raz pierwszy prac$ w s!u"bie cywilnej, trwaj%cych w dniu wej-
(cia w "ycie ustawy, stosuje si$ przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku gdy do zako'czenia okresu, na który zosta!a
zawarta umowa, pozosta! co najmniej rok, pracownik s!u"by cywilnej mo"e wy-
razi& zgod$ na zastosowanie wobec niego zasad dokonywania pierwszej oceny
w s!u"bie cywilnej, przewidzianych w art. 17a ustawy zmienianej w art. 1.
3. Do post$powa' dotycz%cych naboru do s!u"by cywilnej
wszcz$tych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezako'czonych do
dnia wej(cia w "ycie ustawy stosuje si$ przepisy dotychczasowe.
4. Do s!u"by przygotowawczej rozpocz$tej i niezako'czonej
do dnia wej(cia w "ycie ustawy stosuje si$ przepisy dotychczasowe.
5. Do ocen okresowych urz$dników s!u"by cywilnej niezako'-
czonych przed dniem wej(cia w "ycie ustawy stosuje si$ przepisy dotychcza-
sowe.

Art. 58. 1. W terminie 30 dni od dnia wej(cia w "ycie ustawy,


cz!onka korpusu s!u"by cywilnej, który jest zatrudniony w tym samym urz$dzie,
w którym zajmuje w dniu wej(cia w "ycie ustawy wysokie stanowisko pa'stwo-
we, staj%ce si$ wy"szym stanowiskiem w s!u"bie cywilnej na podstawie ustawy
zmienianej w art. 1, przenosi si$ – za jego zgod% – na wy"sze stanowisko
w s!u"bie cywilnej odpowiadaj%ce zajmowanemu wysokiemu stanowisku pa'-
stwowemu.

224
2. Przeniesienia cz!onka korpusu s!u"by cywilnej, o którym
mowa w ust. 1, dokonuje:

1) Szef S!u"by Cywilnej z upowa"nienia Prezesa Rady


Ministrów – na stanowisko dyrektora generalnego
urz$du;
2) dyrektor generalny urz$du – na stanowisko wymienio-
ne w art. 30a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1;
3) G!ówny Lekarz Weterynarii – na stanowiska wymienio-
ne w art. 30a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1;
4) Prezes Urz$du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – na
stanowiska kieruj%cych komórkami organizacyjnymi
w tym urz$dzie i ich zast$pców.
3. Z dniem przeniesienia cz!onka korpusu s!u"by cywilnej,
o którym mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo!ania na wysokim
stanowisku pa'stwowym wygasa, a urlop bezp!atny udzielony na czas powo!a-
nia na to stanowisko ulega zako'czeniu.
4. W razie niewyra"enia przez cz!onka korpusu s!u"by cywil-
nej zgody na przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, z up!ywem 30 dni od dnia
wej(cia w "ycie ustawy, stosunek pracy na podstawie powo!ania na wysokim
stanowisku pa'stwowym wygasa, a urlop bezp!atny udzielony na czas powo!a-
nia na to stanowisko ulega zako'czeniu. Z dniem zako'czenia urlopu bezp!at-
nego dyrektor generalny urz$du wyznacza cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej
stanowisko pracy, co najmniej równorz$dne pod wzgl$dem p!acowym ze sta-
nowiskiem zajmowanym przed powo!aniem na wysokie stanowisko pa'stwowe
oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

Art. 59. 1. W terminie 30 dni od dnia wej(cia w "ycie ustawy, cz!onka


korpusu s!u"by cywilnej, który jest zatrudniony w innym urz$dzie ni" urz%d,
w którym zajmuje w dniu wej(cia w "ycie ustawy wysokie stanowisko pa'-
stwowe, staj%ce si$ wy"szym stanowiskiem w s!u"bie cywilnej na podstawie
ustawy zmienianej w art. 1, przenosi si$ – za jego zgod% – do tego urz$du i wy-

225
znacza mu si$ wy"sze stanowisko w s!u"bie cywilnej odpowiadaj%ce zajmowa-
nemu wysokiemu stanowisku pa'stwowemu.
2. Przeniesienia i wyznaczenia stanowiska cz!onkowi korpusu
s!u"by cywilnej, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:

1) Szef S!u"by Cywilnej z upowa"nienia Prezesa Rady


Ministrów – na stanowisko dyrektora generalnego
urz$du;
2) dyrektor generalny urz$du, w którym cz!onek korpusu
s!u"by cywilnej ma by& zatrudniony – na stanowisko
wymienione w art. 30a pkt 2 ustawy zmienianej
w art. 1;
3) G!ówny Lekarz Weterynarii – na stanowiska wymienio-
ne w art. 30a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1;
4) Prezes Urz$du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – na
stanowiska kieruj%cych komórkami organizacyjnymi
w Urz$dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ich za-
st$pców.
3. Z dniem przeniesienia cz!onka korpusu s!u"by cywilnej,
o którym mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo!ania na wysokim
stanowisku pa'stwowym wygasa, a urlop bezp!atny udzielony na czas powo!a-
nia na to stanowisko ulega zako'czeniu. Przepis art. 46 ust. 1 ustawy zmienia-
nej w art. 1, stosuje si$ odpowiednio.
4. W razie niewyra"enia przez cz!onka korpusu s!u"by cywil-
nej zgody na przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, z up!ywem 30 dni od dnia
wej(cia w "ycie ustawy stosunek pracy na podstawie powo!ania na wysokim
stanowisku pa'stwowym wygasa, a urlop bezp!atny udzielony na czas powo!a-
nia na to stanowisko ulega zako'czeniu. Z dniem zako'czenia urlopu bezp!at-
nego dyrektor generalny urz$du wyznacza cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej
stanowisko pracy, co najmniej równorz$dne pod wzgl$dem p!acowym ze sta-

226
nowiskiem zajmowanym przed powo!aniem na wysokie stanowisko pa'stwowe
oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

Art. 60. 1. W terminie 30 dni od dnia wej(cia w "ycie ustawy, osoba


nieb$d%ca cz!onkiem korpusu s!u"by cywilnej, zajmuj%ca w dniu wej(cia w "ycie
ustawy wysokie stanowisko pa'stwowe, staj%ce si$ wy"szym stanowiskiem
w s!u"bie cywilnej na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, otrzymuje propo-
zycj$ zatrudnienia na odpowiadaj%cym temu stanowisku wy"szym stanowisku
w s!u"bie cywilnej, a w przypadku jej nieprzyj$cia – na innym stanowisku
w tym samym urz$dzie, zgodnym z jej kwalifikacjami i przygotowaniem zawo-
dowym.
2. Propozycj$ zatrudnienia w s!u"bie cywilnej osoby, o której
mowa w ust. 1, przedstawia:
1) Szef S!u"by Cywilnej z upowa"nienia Prezesa Rady Mi-
nistrów – osobie zajmuj%cej stanowisko wymienione
w art. 30a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;
2) dyrektor generalny urz$du – osobie zajmuj%cej stano-
wisko wymienione w art. 30a pkt 2 ustawy zmienianej
w art. 1;
3) G!ówny Lekarz Weterynarii – osobie zajmuj%cej stano-
wisko wymienione w art. 30a pkt 3 ustawy zmienianej
w art. 1;
4) Prezes Urz$du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – oso-
bie zajmuj%cej stanowisko kieruj%cego albo zast$pcy
kieruj%cego komórk% organizacyjn% w tym urz$dzie.
3. W razie przyj$cia propozycji, o których mowa w ust. 1, sto-
sunek pracy na podstawie powo!ania przekszta!ca si$ w stosunek pracy na pod-
stawie umowy o prac$ na czas nieokre(lony, z zastrze"eniem art. 16 ust. 7
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz% ustaw%.

227
4. W razie nieprzyj$cia propozycji, o których mowa w ust. 1,
stosunek pracy na podstawie powo!ania wygasa z up!ywem 30 dni od dnia wej-
(cia w "ycie ustawy.

Art. 61. 1. W terminie 30 dni od dnia wej(cia ustawy w "ycie osob$


zatrudnion% w placówce zagranicznej na wysokim stanowisku pa'stwowym,
o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 77, przenosi si$ na od-
powiadaj%ce temu stanowisku kierownicze stanowisko w placówce zagranicz-
nej.
2. Z zastrze"eniem ust. 3, z dniem przeniesienia, o którym
mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo!ania przekszta!ca si$ odpo-
wiednio w:
1) stosunek pracy na podstawie umowy o prac$ na czas
nieokre(lony, je"eli przed powo!aniem na wysokie sta-
nowisko pa'stwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11
ustawy uchylanej w art. 77, osoba by!a zatrudniona na
podstawie umowy o prac$ na stanowisku w s!u"bie
cywilnej w urz$dzie obs!uguj%cym ministra w!a(ciwe-
go do spraw zagranicznych;
2) stosunek pracy na podstawie umowy o prac$ na czas
okre(lony – do dnia odwo!ania z placówki zagranicz-
nej, je"eli przed powo!aniem na wysokie stanowisko
pa'stwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy
uchylanej w art. 77, osoba nie by!a zatrudniona na
stanowisku w s!u"bie cywilnej w urz$dzie obs!uguj%-
cym ministra w!a(ciwego do spraw zagranicznych;
3) stosunek pracy na podstawie mianowania, je"eli
przed powo!aniem na wysokie stanowisko pa'stwo-
we, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej
w art. 77, osoba by!a zatrudniona na podstawie mia-
nowania na stanowisku w s!u"bie cywilnej w urz$dzie
obs!uguj%cym ministra w!a(ciwego do spraw zagra-
nicznych.

228
3. Stosunek pracy na podstawie powo!ania:
1) osób, które przed powo!aniem na wysokie stanowisko
pa'stwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy
uchylanej w art. 77, by!y zatrudnione na podstawie po-
wo!ania przez dyrektora generalnego s!u"by zagra-
nicznej dokonanego na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o s!u"bie zagranicznej,
2) osób, które zosta!y powo!ane na stanowisko kierownika
przedstawicielstwa dyplomatycznego na podstawie
przepisów ustawy uchylanej w art. 77, a przed powo!a-
niem na to stanowisko nie by!y zatrudnione w urz$dzie
obs!uguj%cym ministra w!a(ciwego do spraw zagra-
nicznych
– pozostaje w mocy, przy czym stosuje si$ do niego
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s!u"bie zagra-
nicznej.

Art. 62. Urz$dnikowi s!u"by cywilnej przeniesionemu na podstawie


art. 58 ust. 1 albo art. 59 ust. 1, a tak"e urz$dnikowi s!u"by cywilnej, któremu
wyznaczono stanowisko pracy na podstawie art. 58 ust. 4 albo art. 59 ust. 4
przyznaje si$ kolejny stopie' s!u"bowy, je"eli jego bezpo(redni prze!o"ony spo-
rz%dzi! umotywowany wniosek o jego przyznanie.

Art. 63. 1. Stosunek pracy na podstawie powo!ania osoby zajmuj%cej


w dniu wej(cia w "ycie ustawy stanowisko:
1) kierownika centralnego urz$du administracji rz%dowej
i jego zast$pcy,
2) prezesa agencji pa'stwowej i jego zast$pcy,
3) prezesa zarz%du pa'stwowego funduszu celowego
i jego zast$pcy,
4) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego za-
st$pcy,

229
5) kierownika pa'stwowej jednostki organizacyjnej pod-
leg!ej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Mini-
strów lub w!a(ciwego ministra i jego zast$pcy
– obj$te przepisami ustawy uchylanej w art. 77, nie ule-
ga zmianie.
2. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej zajmuj%cy w dniu wej(cia
w "ycie ustawy stanowisko, o którym mowa w ust. 1, mo"e korzysta& z urlopu
bezp!atnego udzielonego na czas powo!ania na to stanowisko, do dnia ustania
stosunku pracy na tym stanowisku. Z dniem zako'czenia urlopu bezp!atnego
dyrektor generalny urz$du wyznacza cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej stano-
wisko pracy, co najmniej równorz$dne pod wzgl$dem p!acowym ze stanowi-
skiem zajmowanym przed powo!aniem na wysokie stanowisko pa'stwowe oraz
zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

Art. 64. 1. Stosunek pracy osoby zajmuj%cej w dniu wej(cia w "ycie


ustawy stanowisko dyrektora departamentu (kierownika komórki równorz$dnej)
w pa'stwowej jednostce organizacyjnej podleg!ej lub nadzorowanej przez Pre-
zesa Rady Ministrów lub w!a(ciwego ministra oraz jego zast$pcy, obj$te przepi-
sami ustawy uchylanej w art. 77, przekszta!ca si$ z dniem wej(cia w "ycie
ustawy w stosunek pracy na podstawie umowy o prac$ na czas nieokre(lony,
chyba "e odr$bne przepisy przewiduj% nawi%zanie stosunku pracy na podsta-
wie powo!ania.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$ do osoby pe!ni%cej w dniu
wej(cia w "ycie ustawy funkcj$ dyrektora departamentu (kierownika komórki
równorz$dnej) oraz jego zast$pcy, obj$tej przepisami ustawy uchylanej
w art. 77, mianowanej na podstawie odr$bnych przepisów.
3. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej zajmuj%cy w dniu wej(cia
w "ycie ustawy stanowisko, o którym mowa w ust. 1, mo"e korzysta& z urlopu
bezp!atnego udzielonego na czas powo!ania na to stanowisko, do dnia ustania
stosunku pracy na tym stanowisku. Z dniem zako'czenia urlopu bezp!atnego
dyrektor generalny urz$du wyznacza cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej stano-
wisko pracy, co najmniej równorz$dne pod wzgl$dem p!acowym ze stanowi-

230
skiem zajmowanym przed powo!aniem na wysokie stanowisko pa'stwowe oraz
zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

Art. 65. Cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej, o którym mowa w art. 58


ust. 4, art. 59 ust. 4, oraz osobie, o której mowa w art. 60 ust. 3, przys!uguje
prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysoko(ci, je"eli by!oby ono wy"-
sze od przys!uguj%cego na nowym stanowisku, przez okres:
1) jednego miesi%ca – je"eli na stanowisku, zajmowanym
w dniu wej(cia w "ycie ustawy, byli zatrudnieni nie d!u"ej
ni" 3 miesi%ce;
2) dwóch miesi$cy – je"eli na stanowisku, zajmowanym
w dniu wej(cia w "ycie ustawy, byli zatrudnieni d!u"ej ni"
3 miesi%ce i nie d!u"ej ni" 12 miesi$cy;
3) trzech miesi$cy – je"eli na stanowisku, zajmowanym
w dniu wej(cia w "ycie ustawy, byli zatrudnieni d!u"ej ni"
12 miesi$cy.

Art. 66. W okresie 10 lat od dnia wej(cia w "ycie ustawy warunek po-
siadania kompetencji kierowniczych na stanowiskach, o których mowa w art.
30a ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 3-53, 55 i 56, uwa"a si$ za spe!niony
przez osoby, które:
1) uzyska!y (wiadectwo potwierdzaj%ce kwalifikacje do pracy
na wysokim stanowisku pa'stwowym, wydane na podsta-
wie art. 7 ust. 5 lub art. 8 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 77;
2) w wyniku post$powania kwalifikacyjnego dla pracowników
s!u"by cywilnej ubiegaj%cych si$ o mianowanie w s!u"bie
cywilnej, przeprowadzonego przed dniem wej(cia w "ycie
ustawy, osi%gn$!y miejsce uprawniaj%ce do mianowania
na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu obowi%zuj%cym przed dniem wej(cia w "ycie
ustawy.

231
Art. 67. W okresie 1 roku od dnia wej(cia w "ycie ustawy, przy prze-
prowadzaniu naboru na wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej, do osób, o któ-
rych mowa w art. 66, nie stosuje si$ warunków okre(lonych w art. 30b pkt 4 i 5
ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 68. 1. Do dnia 31 grudnia 2008 r. wynagrodzenie miesi$czne


cz!onka korpusu s!u"by cywilnej zatrudnionego na wy"szym stanowisku w s!u"-
bie cywilnej sk!ada si$ z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego
i dodatku za wieloletni% prac$ w s!u"bie cywilnej.
2. Do ustalania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funk-
cyjnego osób, o których mowa w ust. 1, stosuje si$ przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 77.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$ do osób zajmuj%cych stano-
wiska kierownicze w s!u"bie zagranicznej.

Art. 69. 1. Do dnia 31 grudnia 2008 r. wynagrodzenie osoby zatrud-


nionej na stanowisku kierownika pa'stwowej jednostki organizacyjnej podleg!ej
lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub w!a(ciwego ministra oraz
jego zast$pcy, a tak"e dyrektora departamentu (kierownika komórki równorz$d-
nej) w pa'stwowej jednostce organizacyjnej podleg!ej lub nadzorowanej przez
Prezesa Rady Ministrów lub w!a(ciwego ministra oraz jego zast$pcy sk!ada si$
z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wieloletni%
prac$.
2. Do dnia 31 grudnia 2008 r. do osoby, o której mowa
w ust. 1, stosuje si$ odpowiednio przepisy art. 61, art. 63 ust. 1 oraz art. 64
i 65 ustawy zmienianej w art. 1.
3. Do ustalania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funk-
cyjnego osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje si$ przepisy wykonawcze wyda-
ne na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 77.
4. Do ustalania dodatku za wieloletni% prac$ osoby, o której
mowa w ust. 1, stosuje si$ odpowiednio przepisy art. 60 ustawy zmienianej
w art. 1 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 ustawy zmie-
nianej w art. 1.

232
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje si$, je"eli warunki wynagra-
dzania za prac$ i przyznawania innych (wiadcze' zwi%zanych z prac% osób
wymienionych w ust. 1 okre(laj% odr$bne przepisy.

Art. 70. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 ustawy


zmienianej w art. 1 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17
ust. 5 ustawy uchylanej w art. 77 zachowuj% moc do dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26, art. 52
ust. 5, art. 65 ust. 4, art. 87 i art. 96 ustawy zmienianej w art. 1 zachowuj% moc
do czasu wej(cia w "ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 26, art. 52a, art. 65 ust. 5, art. 87 i art. 96 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz% ustaw%.

Art. 71. Znosi si$ Rad$ S!u"by Publicznej, powo!an% na podstawie


przepisów ustawy uchylanej w art. 77.

Art. 72. Z dniem wej(cia w "ycie ustawy:


1) stosunek pracy osoby powo!anej na stanowisko Sekretarza
Rady Ministrów wygasa;
2) osoba zajmuj%ca stanowisko Sekretarza Rady Ministrów
obejmuje funkcj$ Sekretarza Rady Ministrów.

Art. 73. 1. Do pierwszego sk!adu Rady S!u"by Cywilnej Prezes Rady


Ministrów powo!uje 4 cz!onków Rady, o których mowa w art. 8k ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1 – na 3 lata, a pozosta!ych 4 cz!onków – na 6 lat.
2. Do pierwszego sk!adu Rady S!u"by Cywilnej Prezes Rady
Ministrów powo!uje cz!onków Rady, o których mowa w art. 8k ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, na okres pozosta!y do czasu zako'czenia kadencji Sejmu
wybranego w dniu 21 pa#dziernika 2007 r.

Art. 74. Do czasu powo!ania Szefa S!u"by Cywilnej, jednak nie d!u"ej
ni" przez 3 miesi%ce od dnia wej(cia w "ycie ustawy, zadania Szefa S!u"by
Cywilnej wykonuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

233
Art. 75. 1. Komisje dyscyplinarne utworzone przed dniem wej(cia
w "ycie ustawy ulegaj% likwidacji z up!ywem 3 miesi$cy od dnia jej wej(cia
w "ycie, z wyj%tkiem Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej, która
dzia!a do ko'ca kadencji.
2. Po up!ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, sprawy
wszcz$te i niezako'czone prowadz% komisje dyscyplinarne w!a(ciwe dla urz$-
dów, w których byli zatrudnieni obwinieni w dniu wszcz$cia post$powania dys-
cyplinarnego.

Art. 76. 1. Do spraw wszcz$tych i niezako'czonych przed dniem wej-


(cia w "ycie ustawy stosuje si$ art. 80 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejsz% ustaw%, chyba "e przepisy dotychczasowe s%
korzystniejsze dla obwinionego.
2. Do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wej(cia
w "ycie ustawy stosuje si$ dotychczasowe przepisy o zatarciu kary i zniszcze-
niu odpisu orzeczenia.

Art. 77. Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pa'stwowym


zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa'stwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217, z pó#n. zm. 51)).

Art. 78. Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 3 miesi$cy od dnia og!o-


szenia.

1)
Niniejsz% ustaw% zmienia si$ ustawy: ustaw$ z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
zajmuj%cych kierownicze stanowiska pa'stwowe, ustaw$ z dnia 26 pa#dziernika 1982 r.
o wychowaniu w trze#wo(ci i przeciwdzia!aniu alkoholizmowi, ustaw$ z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw$ z dnia 14 marca 1985 r.
o Pa'stwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw$ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
ustaw$ z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw$ z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorz%dowych, ustaw$ z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo!ecznym rolników, ustaw$ z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach b$d%cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
ustaw$ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodowiska, ustaw$ z dnia 28 wrze(nia
1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw$ z dnia 19 pa#dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nie-
ruchomo(ciami rolnymi Skarbu Pa'stwa, ustaw$ z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustaw$ z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo

234
geologiczne i górnicze, ustaw$ z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustaw$ z dnia 23
grudnia 1994 r. o Najwy"szej Izbie Kontroli, ustaw$ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwatero-
waniu Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw$ z dnia 29 czerwca 1995 r. o statysty-
ce publicznej, ustaw$ z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach pa'stwowych, ustaw$ z dnia 30
maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk!adnikami mienia Skarbu Pa'stwa oraz o
Agencji Mienia Wojskowego, ustaw$ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustaw$ z
dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Mi$dzynarodowych, ustaw$ z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustaw$ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo!ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe!nosprawnych, ustaw$ z dnia
13 pa#dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze' spo!ecznych, ustaw$ z dnia 25 czerwca
1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustaw$ z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta!towaniu wynagrodze' w pa'stwowej sferze bud"etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, ustaw$ z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w!asno(ci przemys!owej, ustaw$ z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi$biorczo(ci, ustaw$
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustaw$ z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym, ustaw$ z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako(ci handlowej artyku!ów rolno-
spo"ywczych, ustaw$ z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych,
ustaw$ z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony (rodowiska, ustaw$ z dnia 11 maja
2001 r. – Prawo o miarach, ustaw$ z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustaw$ z dnia
27 lipca 2001 r. o Urz$dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, ustaw$ z dnia 27 lipca 2001 r. o s!u"bie zagranicznej, ustaw$ z
dnia 6 wrze(nia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw$ z dnia 6 wrze(nia 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne, ustaw$ z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustaw$ z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodno(ci, ustaw$ z dnia 12 wrze(nia 2002 r. o normalizacji,
ustaw$ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw$ z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach, ustaw$ z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro(lin, ustaw$ z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówie' publicznych, ustaw$ z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej, ustaw$ z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organi-
zacji niektórych rynków rolnych, ustaw$ z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
ustaw$ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o (wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
(rodków publicznych, ustaw$ z dnia 22 pa#dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolni-
czego, ustaw$ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustaw$ z dnia 8 lipca
2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa'stwa oraz ustaw$ z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz
z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr
140, poz. 984.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128,
poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804
i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452,
z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175,
poz. 1462.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271
i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169,
poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

235
8)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r.
Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178,
z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, Nr 142,
poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647,
z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160,
poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2952, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135
i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. Nr 115, poz. 793
i Nr 176, poz. 1238.
10)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
11)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.
12)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
13)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23,
poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326.
14)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
15)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020
oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.
16)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416.
17)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 515, z 2004
r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r.
Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172.
18)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859.
19)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124,
poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207.
20)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132,
poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92,
poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1281, Nr 208, poz. 1541
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.
21)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 33,
poz. 462, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 53, poz. 574 i 575, Nr 133,
poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 42, poz. 485 i 486 i Nr 82, poz. 556.
22)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844.
23)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132,
poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.
24)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

236
25)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz
z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832.
26)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 oraz z
2006 r. Nr 170, poz. 1217.
27)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62,
poz. 552, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 62, poz. 552, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
28)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791,792 i 793 i Nr 176, poz. 1243
oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394 i Nr 67, poz. 411.
29)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r.
Nr 22, poz. 249, oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.
30)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1784 i 1799 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147,
poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242.
31)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33,
poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.
32)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.
33)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
34)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085,
Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179,
poz. 1485, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
35)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007
r. Nr 176, poz. 1238.
36)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267,
poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125,
Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,
Nr 181, poz. 1289 i Nr 231, poz. 1704.
37)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004
r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 492.
38)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 492.
39)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.
40)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.
41)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249,
poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.
42)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.
43)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374.

237
44)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416
45)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.
46)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz
z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.
47)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132,
poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485,
z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217,
Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433,
Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.
48)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847.
49)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2205 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592.
50)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 660 i Nr 171,
poz. 1206.
51)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176,
poz. 1242.

05/09dg

238
UZASADNIENIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o s!u"bie cywilnej oraz o zmianie niektórych


innych ustaw jest realizacj% uchwa!y Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie doko'czenia reformy administracji publicznej oraz zasad
prowadzenia prac w tym zakresie. Uchwa!a zak!ada odtworzenie s!u"by
cywilnej oraz wprowadzenie zmian zapewniaj%cych stabilizacj$ personaln% kadr
administracyjnych.

Projekt ustawy zak!ada wi$c przede wszystkim uchylenie ustawy o pa'stwo-


wym zasobie kadrowym oraz w!%czenie stanowisk dyrektorów generalnych
urz$dów i dyrektorów komórek organizacyjnych do korpusu s!u"by cywilnej.
U"ycie w art. 153 Konstytucji RP poj$cia „korpus” wskazuje bowiem na jego
organizacyjne wyodr$bnienie i wewn$trzn% kategoryzacj$ poszczególnych grup
pracowników, co z kolei implikuje konieczno(& istnienia stanowisk kie-
rowniczych ró"nego stopnia i stanowisk wykonawczych. Jest to tym bardziej
istotne, "e najwi$ksza rola w merytorycznym okre(laniu i wykonywaniu zada'
pa'stwa jest przypisana stanowiskom kierowniczym i na nich spoczywa realna
odpowiedzialno(& za realizacj$ tych zada'. Z tych te" wzgl$dów jest konieczne
ponowne w!%czenie stanowisk kierowniczych w system s!u"by cywilnej.
Nowelizacja ustawy zak!ada tworzenie spójnego systemu zarz%dzania
zasobami ludzkimi w s!u"bie cywilnej. B$dzie to podstawowy kierunek zmian
w systemie s!u"by cywilnej oraz w ca!ej administracji publicznej.

Ponadto nowelizacja ustawy o s!u"bie cywilnej jest odpowiedzi% na zmiany


zachodz%ce na rynku pracy, zwi%zane z wdra"aniem nowych, efektywnych
metod w procesie rekrutacyjnym czy w dziedzinie zarz%dzania zasobami
ludzkimi i prób% zaadaptowania instytucji oraz procedur istniej%cych w s!u"bie
publicznej w taki sposób, aby uczyni& j% konkurencyjn% w stosunku do sektora
prywatnego. Projekt stanowi tak"e reakcj$ na g!osy przedstawicieli korpusu
s!u"by cywilnej, którzy – posiadaj%c blisko pó!toraroczne do(wiadczenie
w stosowaniu przepisów obecnej ustawy o s!u"bie cywilnej – wskazywali na
potrzeb$ dokonania istotnych zmian co do zasad organizacji s!u"by cywilnej.
2

Proponowane zmiany uwzgl$dniaj% tak"e postulaty ekspertów zwi%zanych


z administracj% publiczn% wskazuj%ce na konieczno(& przywrócenia korpusowi
s!u"by cywilnej kszta!tu odpowiadaj%cego standardom konstytucyjnym.

Warto podkre(li&, "e proponowane w nowelizacji wzmocnienie systemu s!u"by


cywilnej oraz wprowadzenie skutecznych mechanizmów zarz%dzania jej
kadrami stanowi priorytet programowy koalicji rz%dowej Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podstaw$ proponowanych zmian stanowi% nast$puj%ce za!o"enia:

1) uporz%dkowanie obecnych zapisów, ze szczególnym uwzgl$dnieniem ich


zgodno(ci z Konstytucj%,

2) budowanie jednolitego i spójnego systemu zarz%dzania zasobami ludzkimi


w administracji rz%dowej,

3) wprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru jako powszechnego


sposobu wy!aniania kandydatów do pracy w administracji publicznej,

4) ponowne w!%czenie wy"szych stanowisk do s!u"by cywilnej,

5) wzmocnienie roli dyrektorów generalnych urz$dów jako gwarantów ci%g!o(ci


i jako(ci pracy urz$dów,

6) konieczno(& standaryzacji rozwi%za' w administracji publicznej,

7) uchylenie ustawy o pa'stwowym zasobie kadrowym i wysokich stano-


wiskach pa'stwowych przy jednoczesnym podj$ciu próby jednolitego
uregulowania statusu i zasad obsadzania i wynagradzania obecnych
wysokich stanowisk pa'stwowych,

8) wyodr$bnienie organu w!a(ciwego do spraw s!u"by cywilnej.

Ze wzgl$du na szeroki zakres planowanych zmian w systemie s!u"by cywilnej


wykonanie ca!o(ci prac zosta!o podzielone na dwa etapy. Przedk!adana
nowelizacja uwzgl$dnia zmiany przewidziane do realizacji w pierwszym etapie,
z których najwa"niejsze to:
3

1) ustanowienie Szefa S!u"by Cywilnej b$d%cego centralnym organem


administracji rz%dowej w!a(ciwym w sprawach s!u"by cywilnej w zakresie
okre(lonym ustaw%,

2) likwidacja pa'stwowego zasobu kadrowego,

3) w!%czenie do s!u"by cywilnej stanowisk dyrektorów generalnych urz$dów,


dyrektorów departamentów (komórek równorz$dnych) i zast$pców
dyrektorów departamentów (komórek równorz$dnych),

4) wprowadzenie nowych regulacji dotycz%cych pierwszego zatrudnienia


w s!u"bie cywilnej – sta!y 12-miesi$czny okres umowy o prac$, s!u"ba
przygotowawcza o zindywidualizowanym charakterze i pierwsza ocena
w s!u"bie cywilnej,

5) stworzenie mo"liwo(ci obejmowania wy"szych stanowisk – z wyj%tkiem


stanowiska dyrektora generalnego urz$du – w drodze awansu wew-
n$trznego (bez zachowania procedury naboru) przez cz!onków korpusu
s!u"by cywilnej posiadaj%cych odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie
zawodowe,

6) obj$cie wszystkich cz!onków korpusu s!u"by cywilnej ocen% okresow%


i indywidualnym programem rozwoju zawodowego (wyj%tek w zakresie IPRZ
uczyniono jedynie dla dyrektorów generalnych).

Projektowana nowelizacja ustawy wprowadza nast$puj%ce najistotniejsze


zmiany.

W cz$(ci dotycz%cej ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania s!u"by


cywilnej:

1. Rezygnacja z mo"liwo(ci przenoszenia na stanowiska w s!u"bie cywilnej


pracowników w rozumieniu ustawy o pracownikach samorz%dowych, ustawy
o pracownikach urz$dów pa'stwowych i ustawy o NIK. W opinii ekspertów
mo"liwo(& przenoszenia na stanowiska w s!u"bie cywilnej pracowników
niespe!niaj%cych warunków zatrudnienia wyra"onych w ustawie o s!u"bie
cywilnej z 2006 r., nie ma charakteru otwartego, co czyni j% niezgodn%
z wyra"on% w art. 153 § 1 Konstytucji RP zasad% zawodowego i rzetelnego
4

wykonywania zada' pa'stwa przez s!u"b$ cywiln%, jak równie" zasad%


równo(ci obywateli (art. 32 Konstytucji) oraz zasad% równego dost$pu
obywateli do s!u"by publicznej (art. 60 Konstytucji). W zwi%zku ze
stanowiskiem NIK, przeniesienie cz!onka korpusu s!u"by cywilnej nie b$dzie
mog!o nast%pi& do NIK, na podstawie art. 68a ustawy o Najwy"szej Izbie
Kontroli.

2. Dopuszczenie mo"liwo(ci zatrudniania w s!u"bie cywilnej osób nieposia-


daj%cych obywatelstwa polskiego. Dyrektor generalny urz$du, upow-
szechniaj%c informacje o wolnych stanowiskach pracy w s!u"bie cywilnej,
b$dzie móg! wskaza& – za zgod% Szefa S!u"by Cywilnej – te stanowiska, na
których nie jest wymagane obywatelstwo polskie, ale jest wymagane
obywatelstwo pa'stwa nale"%cego do Unii Europejskiej (lub innego
pa'stwa, którego obywatelom przys!uguje prawo do podj$cia zatrudnienia
na terytorium RP na podstawie umów mi$dzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego). Zgodnie z propozycj%, osoba nieposiadaj%ca
obywatelstwa polskiego mo"e zosta& zatrudniona na stanowisku urz$d-
niczym, na którym wykonywana praca nie polega na bezpo(rednim lub
po(rednim udziale w wykonywaniu w!adzy publicznej i funkcji maj%cych na
celu ochron$ generalnych interesów pa'stwa. Propozycja ta uwzgl$dnia
orzecznictwo ETS dotycz%ce art. 39 ust. 4 TWE w zakresie wyj%tków od
zasady swobodnego przep!ywu pracowników na terenie Wspólnoty.

W projekcie zrezygnowano z formu!owania wymaga' dotycz%cych for-


malnego potwierdzania znajomo(ci j$zyka polskiego. Jako "e j$zyk polski
jest w Rzeczypospolitej Polskiej j$zykiem urz$dowym, w którym s%
dokonywane wszelkie czynno(ci urz$dowe (vide art. 4 i 5 ustawy z dnia
7 pa#dziernika 1999 r. o j$zyku polskim Dz. U. Nr 90, poz. 999, z pó#n. zm.),
umiej$tno(& pos!ugiwania si$ przez kandydata – niezale"nie od jego
obywatelstwa - poprawn% polszczyzn% jest niezb$dna do wykonywania
pracy w s!u"bie cywilnej i b$dzie sprawdzana w toku procedury naboru, jako
element kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku urz$dniczym.

3. Ustanowienie Szefa S!u"by Cywilnej. Centralny organ w!a(ciwy w sprawach


s!u"by cywilnej powinien – z jednej strony – by& gwarantem przestrzegania
5

konstytucyjnych zasad s!u"by cywilnej, z drugiej za( – powinien realizowa&


polityk$ Rz%du w ramach okre(lonych przepisami prawa. Bior%c pod uwag$
obie te funkcje proponuje si$, aby centralnym organem administracji
rz%dowej w!a(ciwym w sprawach s!u"by cywilnej by! Szef S!u"by Cywilnej,
który podlega!by Prezesowi Rady Ministrów jako konstytucyjnemu
zwierzchnikowi s!u"by cywilnej. Zgodnie z propozycj% przewidziane
w ustawie zadania Szef S!u"by Cywilnej realizuje przy pomocy dyrektorów
generalnych urz$dów. Obs!ug$ Szefa S!u"by Cywilnej zapewnia!aby
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

4. Wymagania stawiane kandydatowi na Szefa S!u"by Cywilnej. Bior%c pod


uwag$ przepisy Konstytucji RP, osoba powo!ana przez Prezesa Rady
Ministrów na Szefa S!u"by Cywilnej powinna gwarantowa& wykonywanie
zada' pa'stwa w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie
neutralny. Z kolei Prezes Rady Ministrów ponosi odpowiedzialno(&
za zapewnienie, aby zadania pa'stwa by!y wype!niane w sposób wskazany
w Konstytucji RP. Proponowane rozwi%zania przewiduj% zatem, "e Prezes
Rady Ministrów powo!uje na Szefa S!u"by Cywilnej osob$, która spe!nia
(ci(le okre(lone wymagania. W(ród tych wymaga' znalaz! si$ m.in. zakaz
bycia cz!onkiem partii politycznej, który ma gwarantowa& neutralno(&
polityczn% organu w!a(ciwego w sprawach s!u"by cywilnej. Ponadto, aby
zapewni& zawodowe wykonywanie zada' przez organ, uzasadnione wydaje
si$, aby osoba pe!ni%ca funkcj$ organu posiada!a wiedz$ w zakresie
organizacji i funkcjonowania administracji publicznej popart% do(wiad-
czeniem na stanowiskach kierowniczych. W proponowanym rozwi%zaniu
nie ograniczono wymaga' jedynie do zatrudnienia w administracji rz%dowej
proponuj%c szersz% formu!$, a mianowicie zatrudnienie i do(wiadczenie
zdobyte w jednostkach sektora finansów publicznych.

5. Odwo!anie Szefa S!u"by Cywilnej. Zgodnie z propozycj%, Prezes Rady


Ministrów b$dzie zobowi%zany do odwo!ania Szefa S!u"by Cywilnej
z zajmowanego stanowiska w przypadkach enumeratywnie wymienionych
w ustawie, np. w przypadku z!o"enia przez niego rezygnacji; czy
niewype!nienia obowi%zków na skutek d!ugotrwa!ej choroby stwierdzonej
6

orzeczeniem lekarskim. Ponadto Prezes Rady Ministrów b$dzie móg!


odwo!a& Szefa S!u"by Cywilnej – po zasi$gni$ciu opinii Rady S!u"by
Cywilnej – w 3 przypadkach: odrzucenia sprawozdania, sprzeniewierzenia
si$ z!o"onemu (lubowaniu czy w przypadku utraty nieposzlakowanej opinii.
Prezes Rady Ministrów b$dzie zobowi%zany do wskazania przyczyn
odwo!ania Szefa S!u"by Cywilnej w momencie zwrócenia si$ do Rady
S!u"by Cywilnej o zaopiniowanie. Proponuje si$, aby zarówno przyczyny
odwo!ania jak i opinia Rady S!u"by Cywilnej stanowi!y informacj$ publiczn%.

6. Utworzenie Rady S!u"by Cywilnej. Wprowadzono sztywno okre(lon% liczb$


cz!onków Rady S!u"by Cywilnej – 15. Prezes Rady Ministrów b$dzie
powo!ywa! 8 cz!onków Rady spo(ród osób spe!niaj%cych wymagania
okre(lone w ustawie. Ponadto zmieniono sposób powo!ywania cz!onków
reprezentuj%cych wszystkie kluby parlamentarne. Proponuje si$, aby na
wniosek klubów parlamentarnych Prezes Rady Ministrów powo!ywa!
7 cz!onków spo(ród osób reprezentuj%cych wszystkie kluby parlamentarne
lub osób nieb$d%cych parlamentarzystami (ekspertów), których wiedza,
do(wiadczenie i autorytet daj% r$kojmi$ prawid!owej realizacji zada' Rady.
Rozwi%zanie to ma na celu profesjonalizacj$ dzia!a' Rady S!u"by Cywilnej.

W cz$(ci dotycz%cej naboru do s!u"by cywilnej i nawi%zywania stosunku


pracy w s!u"bie cywilnej:

7. Wprowadzenie zasady niezw!ocznej publikacji og!osze' o wolnym


stanowisku pracy. Celem proponowanej zmiany jest zdecydowane skrócenie
czasu potrzebnego na obsadzenie wolnych stanowisk pracy w celu
zachowania ci%g!o(ci pracy na okre(lonym stanowisku. Zgodnie z pro-
jektem, og!oszenie o wolnym stanowisku pracy b$dzie zamieszczane
zarówno w BIP KPRM, jak i w!a(ciwego urz$du.

8. Rezygnacja z obowi%zku upowszechniania listy osób spe!niaj%cych


wymagania formalne. Odst%pienie od obowi%zku na!o"onego na dyrektora
generalnego urz$du publikacji w Biuletynie listy kandydatów, którzy
spe!niaj% wymagania formalne okre(lone w og!oszeniu o naborze, ma na
celu uproszczenie procesu naboru oraz rezygnacj$ z czynno(ci, która nie
ma wymiernego wp!ywu na przebieg procesu selekcyjnego i mo"e stanowi&
7

barier$ dla zainteresowanych prac% w s!u"bie cywilnej. Jednocze(nie,


zgodnie z proponowanymi zmianami, imiona i nazwiska osób, które
spe!niaj% wymagania formalne, stanowi%, obok informacji o wyniku naboru,
informacj$ publiczn%.

9. W zwi%zku z dopuszczeniem do zajmowania niektórych stanowisk w s!u"bie


cywilnej przez osoby nieposiadaj%ce obywatelstwa polskiego, nale"y
podkre(li&, "e w toku procedury naboru, w(ród kwalifikacji, jakie posiada&
musi kandydat na dane stanowisko urz$dnicze, sprawdzana b$dzie
– niezale"nie od obywatelstwa kandydata – równie" umiej$tno(& pos!u-
giwania si$ poprawn% polszczyzn%.

10. Rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych w protokole z prze-


prowadzonego naboru o liczb$ nades!anych ofert oraz sk!ad komisji prze-
prowadzaj%cej nabór. Zmiany dotycz%ce sposobu sporz%dzania protoko!u
z przeprowadzenia naboru polegaj% na uzupe!nieniu o informacj$ na temat
liczby nades!anych ofert, w tym liczb$ ofert niespe!niaj%cych wymogów
formalnych, oraz sk!adu komisji przeprowadzaj%cej nabór. Ich celem jest
doprecyzowanie istotnych elementów dokumentu stanowi%cego formalny
dowód przebiegu prac zespo!u prowadz%cego nabór. Zmiany te przyczyni%
si$ do zwi$kszenia przejrzysto(ci procesu naboru.

11. Wprowadzenie obowi%zku upowszechniania informacji o wyniku naboru.


Zmiana ta zobowi%zuje dyrektora generalnego urz$du do niezw!ocznego,
po przeprowadzonym naborze, upowszechnienia informacji o wyniku
naboru, w miejscu powszechnie dost$pnym w siedzibie urz$du oraz
opublikowanie jej w BIP KPRM oraz BIP w!a(ciwego urz$du. Informacja
powy"sza stanowi kluczowe znaczenie w procesie otwartego i konku-
rencyjnego naboru i powinna zosta& podana do publicznej wiadomo(ci.
Ponadto zosta! okre(lony zakres informacji o wyniku naboru.

12. Doprecyzowanie zasad zawierania umów o prac$ na czas okre(lony i na


czas nieokre(lony. Stosunek pracy w s!u"bie cywilnej zawiera si$ na
podstawie umowy o prac$ na czas okre(lony lub na czas nieokre(lony.
Zrezygnowano z okre(lenia maksymalnego trzyletniego czasu trwania umów
na czas okre(lony. Warunkiem zawarcia z pracownikiem umowy o prac$ na
8

czas nieokre(lony jest uzyskanie pozytywnej pierwszej oceny w s!u"bie


cywilnej. Dyrektor generalny urz$du podejmuje decyzj$ w tym zakresie.
Umow$ na czas nieokre(lony b$dzie mo"na zawrze& tak"e z osob%, która
by!a ju" zatrudniona w s!u"bie cywilnej na podstawie umowy na czas
nieokre(lony lub na podstawie mianowania na zasadach okre(lonych
w ustawie z dnia 16 wrze(nia 1982 r. o pracownikach urz$dów
pa'stwowych. W przypadku osób podejmuj%cych po raz pierwszy prac$
w s!u"bie cywilnej wprowadzono 12-miesi$czny czas trwania umów o prac$
z zachowaniem mo"liwo(ci wcze(niejszego rozwi%zania stosunku pracy
za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W celu doprecyzowania grupy osób,
których dotyczy ten rodzaj umowy, oraz unikni$cia w%tpliwo(ci inter-
pretacyjnych zdefiniowano poj$cie „osoby podejmuj%cej po raz pierwszy
prac$ w s!u"bie cywilnej”. Jednocze(nie d%"%c do uelastycznienia pro-
ponowanych rozwi%za', przewidziano mo"liwo(& przed!u"enia przez
dyrektora generalnego urz$du czasu trwania tej umowy o okres uspra-
wiedliwionej nieobecno(ci w pracy pracownika trwaj%cej d!u"ej ni" trzy
miesi%ce. Pozwoli to pracownikowi spe!ni& warunki stawiane przed nim
w trakcie pierwszego zatrudnienia w s!u"bie cywilnej (pierwsza ocena
w s!u"bie cywilnej) w przypadku zaistnienia niezale"nej od niego sytuacji
losowej.

13. Doprecyzowanie zasad odbywania i organizacji s!u"by przygotowawczej.


Istotn% rol$ w skierowaniu pracownika na s!u"b$ przygotowawcz%
przypisano kieruj%cemu komórk% organizacyjn%, w której jest zatrudniony
ten pracownik, jako osobie posiadaj%cej najpe!niejsz% wiedz$ na temat jego
kwalifikacji. Przes%dzono ponadto o sposobie zako'czenia s!u"by przy-
gotowawczej – w formie egzaminu – jako integralnym i obligatoryjnym jej
elemencie. Zrezygnowano z regulacji okre(laj%cej czas trwania s!u"by
przygotowawczej. Wynika to z faktu, "e czas trwania s!u"by przygo-
towawczej powinien mie& charakter indywidualny i by& uzale"niony
od umiej$tno(ci i predyspozycji danej osoby, a w konsekwencji
od potrzebnego do realizacji programu szkole'. Decyzj$ o skierowaniu
na s!u"b$ przygotowawcz% oraz o jej zakresie podejmie dyrektor generalny
9

urz$du na podstawie opinii osoby kieruj%cej komórk% organizacyjn%, w której


jest zatrudniony pracownik.

14. Wprowadzenie pierwszej oceny w s!u"bie cywilnej. Ustanowienie pierwszej


oceny w s!u"bie cywilnej ma na celu przede wszystkim zapewnienie, "e
z prac% w s!u"bie cywilnej b$d% zwi%zane najlepsze osoby, tworz%ce jej
profesjonalne kadry. Ocena b$dzie dokonana przez bezpo(redniego
prze!o"onego pracownika, który podj%! po raz pierwszy prac$ w s!u"bie
cywilnej, w porozumieniu z kieruj%cym komórk% organizacyjn%, w której jest
zatrudniony pracownik. Pozytywny wynik tej oceny b$dzie podstaw%
do podj$cia przez dyrektora generalnego urz$du decyzji o zatrudnieniu
na podstawie umowy na czas nieokre(lony. Szczegó!owe zasady i sposób
dokonywania pierwszej oceny w s!u"bie cywilnej okre(li w drodze
rozporz%dzenia Prezes Rady Ministrów.

W cz$(ci dotycz%cej uzyskania mianowania w s!u"bie cywilnej oraz


stosunku pracy urz$dników s!u"by cywilnej:

15. Rezygnacja ze sprawdzania predyspozycji kierowniczych w trakcie


post$powania kwalifikacyjnego oraz wprowadzenie nowego sposobu
ustalania wyników post$powania kwalifikacyjnego. W przeciwie'stwie do
aktualnych oraz wcze(niejszych regulacji, w proponowanym systemie
uzyskanie statusu urz$dnika s!u"by cywilnej nie wi%"e si$ bezpo(rednio
z mo"liwo(ci% zajmowania wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej. Zgodnie
z projektem, w trakcie naboru na wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej b$d%
sprawdzane kompetencje kierownicze kandydatów. Dlatego te" jest
zasadnym odst%pienie od badania predyspozycji kierowniczych w trakcie
sprawdzianu organizowanego w ramach post$powania kwalifikacyjnego.
W odniesieniu do wyników post$powania proponowane zmiany maj% na
celu uproszczenie i wyeliminowanie w%tpliwo(ci dotycz%cych sposobu ich
ustalania. Dlatego proponuje si$ wprowadzenie wyra#nego podzia!u
sprawdzianu dla uczestników post$powania kwalifikacyjnego na 2 cz$(ci, w
trakcie których sprawdza si$ wiedz$ i umiej$tno(ci niezb$dne do
wype!niania zada' s!u"by cywilnej. Uzyskanie wyniku pozytywnego wymaga
zdobycia z ka"dej z tych cz$(ci co najmniej 1/3 maksymalnej mo"liwej do
10

uzyskania liczby punktów oraz uzyskanie w sumie z dwóch cz$(ci


sprawdzianu co najmniej 3/5 maksymalnej mo"liwej do uzyskania liczby
punktów.

16. Wprowadzenie terminu przyznania urz$dnikowi kolejnego stopnia


s!u"bowego w razie uzyskania przez niego dwóch kolejnych nast$puj%cych
po sobie pozytywnych ocen na jednym z dwóch najwy"szych poziomów
przewidzianych w skali ocen. Przepisy wprowadzone ustaw% z dnia
24 sierpnia 2006 r. o s!u"bie cywilnej dotycz%ce obligatoryjnego
przyznawania urz$dnikowi s!u"by cywilnej kolejnego stopnia s!u"bowego
w razie uzyskania dwóch kolejnych ocen okresowych na najwy"szym
przewidzianym poziomie, nie regulowa!y terminu dokonania tej czynno(ci.
Zgodnie z proponowan% zmian% dyrektor generalny urz$du przyznaje
kolejny stopie' w terminie 30 dni od zapoznania urz$dnika s!u"by cywilnej
z ocen% okresow%.

17. Ponowne zatrudnienie osoby, która utraci!a mianowanie w s!u"bie cywilnej.


Wprowadzona zmiana zak!ada uwzgl$dnianie uprawnie' nabytych
w zwi%zku z mianowaniem w s!u"bie cywilnej w sytuacji ponownego
podejmowania zatrudnienia w s!u"bie cywilnej przez by!ych urz$dników
s!u"by cywilnej. W tej sytuacji nast$puje nawi%zanie stosunku pracy na
podstawie mianowania z zachowaniem dotychczasowego stopnia s!u"bo-
wego. Z regulacji tej nie skorzystaj% jednak osoby, z którymi ustanie
stosunku pracy nast%pi!o m.in. w zwi%zku z odmow% z!o"enia (lubowania,
dwukrotn% negatywn% ocen% pracy, utrat% nieposzlakowanej opinii,
orzeczeniem kary dyscyplinarnej o wydaleniu ze s!u"by cywilnej.

18. Zamiana przepisów w art. 41 – przepis ust. 1 pkt 4 z przepisem ust. 2 pkt 3.
Wprowadzenie obligatoryjno(ci rozwi%zania stosunku pracy w sytuacji,
w której nie jest mo"liwe dokonanie przez Szefa S!u"by Cywilnej
przeniesienia urz$dnika z likwidowanego urz$du ma na celu usuni$cie
niekonsekwencji wynikaj%cej z obowi%zuj%cego obecnie przepisu art. 41
ust. 2 pkt 3. Przepis ten przewiduje mo"liwo(& dokonania takiego
rozwi%zania, podczas gdy w tej sytuacji musi nast%pi& rozwi%zanie stosunku
pracy. Z kolei wprowadzenie fakultatywno(ci rozwi%zania stosunku pracy
11

z urz$dnikiem, przeciwko któremu toczy si$ post$powanie karne przez okres


d!u"szy ni" trzy miesi%ce wynika z faktu, "e bardzo ró"ne mog% by&
przyczyny wszcz$tego post$powania, a tak"e uwzgl$dnienia realiów
funkcjonowania polskiego s%downictwa. Zmiana umo"liwi dyrektorowi
generalnemu urz$du analiz$ danego przypadku i podj$cie decyzji o roz-
wi%zaniu lub nie stosunku pracy.

W cz$(ci dotycz%cej wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej:

19. Przywrócenie wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej. Projekt nowelizacji


ustawy stanowi powtórzenie zakresu podmiotowego wy"szych stanowisk
w s!u"bie cywilnej okre(lonego w ustawie o s!u"bie cywilnej z 1998 r.
Ró"nica dotyczy stanowiska G!ównego Inspektora Audytu Wewn$trznego,
które nie jest przewidziane w projekcie poniewa" z dniem 29 grudnia
2006 r. zosta!o zlikwidowane moc% ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 249, poz. 1832).

Projekt ustawy zak!ada w!%czenie do korpusu s!u"by cywilnej stanowisk:


dyrektora generalnego, kieruj%cego departamentem (komórk% równorz$dn%)
i jego zast$pcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urz$dach ministrów,
urz$dach przewodnicz%cych komitetów wchodz%cych w sk!ad Rady
Ministrów, w urz$dach centralnych organów administracji rz%dowej oraz
w urz$dach wojewódzkich, a tak"e w G!ównym Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, Urz$dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, w Biurze Nasiennictwa Le(nego
oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców i zaliczenie ich do
wspólnej kategorii – wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej. W ten sposób
s!u"ba cywilna odzyska w!a(ciw% rol$ w administrowaniu pa'stwem,
os!abion% wprowadzeniem przepisów o pa'stwowym zasobie kadrowym.

20. Dyrektor generalny urz$du. Projekt zak!ada, "e stanowisko dyrektora


generalnego urz$du tworzy si$ w tych urz$dach, w których by!o
to przewidziane na mocy ustawy o pa'stwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach pa'stwowych (co tak"e odpowiada kr$gowi
12

urz$dów, w których stanowisko to istnia!o na gruncie ustawy o s!u"bie


cywilnej z 1998 r.). Pewne novum stanowi natomiast wyra#ne wskazanie
w ustawie urz$dów centralnych, w których nie tworzy si$ tego stanowiska.
Proponuje si$, aby urz$dami tymi by!y: Komenda G!ówna Policji, Komenda
G!ówna Stra"y Granicznej i Komenda G!ówna Pa'stwowej Stra"y Po"arnej.
Znajduje to uzasadnienie w specyfice tych urz$dów, w których wi$kszo(&
pracowników stanowi% funkcjonariusze.

Projekt zak!ada, "e dyrektor generalny urz$du podlega bezpo(rednio


kierownikowi urz$du. Przewiduje tak"e dodanie dyrektorowi generalnemu
urz$du nowych kompetencji, m.in.: szeroko postulowanego zapisu, "e
wykonuje on zadania kierownika zamawiaj%cego wynikaj%ce z prawa
zamówie' publicznych oraz przygotowywania programu zarz%dzania
zasobami ludzkimi, co przyczynia si$ do budowania spójnego systemu
zarz%dzania zasobami ludzkimi w ramach ca!ej administracji rz%dowej.

Zostaje utrzymany obowi%zek dyrektora generalnego urz$du niezw!ocznego


wyznaczenia zast$puj%cej go osoby kieruj%cej departamentem, czego
dokonuje w uzgodnieniu z kierownikiem urz$du informuj%c o tym fakcie
Szefa S!u"by Cywilnej. Wychodz%c naprzeciw sytuacjom nadzwyczajnym
(np. powstanie nowego urz$du) projekt wprowadza mechanizm wyzna-
czania cz!onka korpusu s!u"by cywilnej zatrudnionego w danym urz$dzie do
zast$powania dyrektora generalnego urz$du w przypadku nieobsadzenia
tego stanowiska i niewyznaczenia osoby zast$puj%cej w normalnym trybie.

Wyrazem wzmocnienia roli dyrektora generalnego urz$du jako gwaranta


ci%g!o(ci i jako(ci pracy urz$dów jest wprowadzenie zapisu w ustawie
o Radzie Ministrów, okre(laj%cego dyrektora generalnego jako podmiot,
przy pomocy którego minister wykonuje swoje zadania oraz jako osoby
odpowiedzialnej za sprawne funkcjonowanie urz$du w przypadku dymisji
Rz%du. Umieszczenie tego przepisu w akcie prawnym zasadniczo po-
(wi$conym konstytucyjnemu organowi, jakim jest Rada Ministrów wyra#nie
podnosi rang$ dyrektora generalnego, mimo formalnoprawnej równo(ci
zapisów ustawowych.
13

21. Nabór na wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej. Projekt przewiduje


wy!anianie kandydatów do zatrudnienia na wy"szych stanowiskach
w s!u"bie cywilnej w drodze zdecentralizowanego otwartego i konku-
rencyjnego naboru z uwzgl$dnieniem jego jawno(ci w zakresie
przewidzianym dla naboru na pozosta!e stanowiska w s!u"bie cywilnej.
W ten sposób zostanie zrealizowana norma konstytucyjna wyra"ona
w art. 60 Konstytucji RP gwarantuj%ca równo(& dost$pu do s!u"by
publicznej obywatelom polskim korzystaj%cym z pe!ni praw publicznych.
Standardy, jakim sprosta& musz% kandydaci na wy"sze stanowiska
sformu!owane s% w sposób bardziej wymagaj%cy. Oprócz bowiem ogólnych
wymaga', jakie stawiane s% wszystkim cz!onkom korpusu s!u"by cywilnej,
w stosunku do osób, które mog% zajmowa& wy"sze stanowiska w s!u"bie
cywilnej sformu!owano wymóg posiadania kompetencji kierowniczych oraz
legitymowania si$ odpowiednim ogólnym sta"em pracy oraz pewnym
sta"em na stanowisku kierowniczym (lub samodzielnym – w przypadku
wy"szych stanowisk innych ni" stanowisko dyrektora generalnego urz$du)
w jednostkach sektora finansów publicznych. W szczególno(ci te elementy
maj% podlega& sprawdzeniu przez zespó! powo!any do przeprowadzenia
naboru przez podmiot uprawniony do obsadzenia wy"szego stanowiska
w s!u"bie cywilnej.

Na gruncie nowelizacji zasad% jest, "e obsadzanie stanowiska dyrektora


generalnego urz$du ka"dorazowo odbywa si$ w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Taki zapis ma s!u"y& zagwarantowaniu
obsadzenia tego stanowiska przez najlepszego dost$pnego kandydata.
W stosunku do pozosta!ych wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej projekt
przewiduje mo"liwo(& obsadzania tych stanowiska w drodze tzw. awansu
wewn$trznego pod warunkiem, "e osoby ubiegaj%ce si$ o to stanowisko
spe!niaj% wymagania okre(lone dla zajmowania tego stanowiska. Daje to
szans$ na promowanie cz!onków korpusu s!u"by cywilnej zatrudnionych na
stanowiskach koordynuj%cych i (redniego szczebla zarz%dzania oraz na ich
dalszy rozwój zawodowy.
14

Przepisy nowelizacji przydaj% Szefowi S!u"by Cywilnej realne kompetencje


nadzorcze nad procesem naboru na wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej.
Organ ten b$dzie kierowa! swojego przedstawiciela w celu obserwacji
przebiegu procesu naboru na stanowisko dyrektora generalnego urz$du
oraz b$dzie móg! kierowa& takiego przedstawiciela do obserwacji procesu
naboru na inne wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej. Urealnieniem tych
kompetencji jest wyposa"enie Szefa S!u"by Cywilnej w bardzo dolegliwe
narz$dzia nadzoru takie, jak nakazanie usuni$cia stwierdzonych nie-
prawid!owo(ci lub nakazanie ponownego przeprowadzenia naboru.

Osob$ wybran% spo(ród kandydatów wskazanych przez zespó! spra-


wdzaj%cy niezw!ocznie przenosi si$ na wy"sze stanowisko w s!u"bie
cywilnej – w przypadku cz!onka korpusu s!u"by cywilnej albo nawi%zuje
stosunek pracy na podstawie umowy na czas nieokre(lony – w przypadku
osoby nieb$d%cej cz!onkiem korpusu s!u"by cywilnej (chyba, "e otrzyma!a
ona ju" mianowanie w s!u"bie cywilnej – wówczas zatrudnienie nast$puje na
podstawie mianowania z zachowaniem dotychczasowego stopnia s!u"bo-
wego). Proponuje si$ ponadto wprowadzenie mechanizmu umo"liwiaj%cego
zatrudnienie osoby, która znalaz!a si$ na li(cie kandydatów wy!onionych
w drodze naboru w przypadku, gdy w ci%gu 3 miesi$cy od dnia obsadzenia
wy"szego stanowiska zaistnieje konieczno(& ponownego jego obsadzenia.
Takie rozwi%zanie ma na celu stworzenie mo"liwo(ci szybkiego ponownego
obsadzenia stanowiska, bez konieczno(ci ponownego przeprowadzania
naboru.

W celu zapobiegania omijaniu procedur obsadzania wy"szych stanowisk


w s!u"bie cywilnej w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, projekt
zak!ada z jednej strony niezw!oczne przeprowadzenie naboru po zaistnieniu
okoliczno(ci uzasadniaj%cych ten nabór, z drugiej za( strony zakazuje
powierzania pe!nienia obowi%zków na tych stanowiskach.

W projekcie przewiduje si$ zastosowanie dziesi$cioletniego okresu


przej(ciowego w odniesieniu do uznawalno(ci spe!niania warunku po-
siadania kompetencji kierowniczych wymaganych do zajmowania wy"szych
stanowisk w s!u"bie cywilnej przez osoby, które uzyska!y (wiadectwo
15

potwierdzaj%ce kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku pa'stwowym


oraz osób, które w wyniku post$powania kwalifikacyjnego w s!u"bie cywilnej
(w ramach którego sprawdzeniu podlega!y m.in. kompetencje kierownicze)
osi%gn$!y miejsce uprawniaj%ce do mianowania na podstawie zmienianej
ustawy o s!u"bie cywilnej. Proponuje si$ tak"e, aby w stosunku do ww. osób
przez rok od dnia wej(cia w "ycie ustawy, w toku naboru nie dokonywano
sprawdzenia posiadania sta"u pracy wymaganego do zajmowania
wy"szego stanowiska w s!u"bie cywilnej. Proponowane rozwi%zanie jest
uzasadniane tym, "e kompetencje kierownicze tych osób zosta!y
sprawdzone i ocenione wg. przyj$tych standardów, jednolitych w ramach
obu grup.

22. Przeniesienia osób zajmuj%cych wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej.


Projekt zak!ada mo"liwo(& przenoszenia w ka"dym czasie cz!onka korpusu
s!u"by cywilnej zajmuj%cego wy"sze stanowisko w s!u"bie cywilnej, je"eli
przemawiaj% za tym uzasadnione potrzeby urz$du lub interes s!u"by
cywilnej. Zastosowanie tych dwóch klauzul generalnych powoduje, "e
przeniesienie b$dzie wymaga& ka"dorazowo uzasadnienia z powo!aniem
si$ na te przes!anki. To z kolei ograniczy swobodne przenoszenie z tych
stanowisk i przyczyni si$ do zwi$kszenia stabilizacji na wy"szych
stanowiskach w s!u"bie cywilnej. Przejawem troski o przenoszonego
pracownika jest wprowadzenie warunku, "e przeniesienie mo"e mie&
miejsce tylko w ramach tej samej miejscowo(ci i tylko na stanowisko
co najmniej równorz$dne pod wzgl$dem p!acowym ze stanowiskiem
zajmowanym przed zatrudnieniem na wy"szym stanowisku w s!u"bie
cywilnej albo na stanowisko zgodne z kwalifikacjami i przygotowaniem
zawodowym – w przypadku cz!onka korpusu s!u"by cywilnej, który przed
zatrudnieniem na wy"szym stanowisku w s!u"bie cywilnej nie by! cz!onkiem
korpusu s!u"by cywilnej.

Przewiduje si$ ponadto wprowadzenie ograniczonego czasowo prawa do


pobierania dotychczasowego wynagrodzenia, je"eli by!o ono wy"sze od
przys!uguj%cego na nowym stanowisku.
16

23. Obowi%zki osób zajmuj%cych wy"sze stanowiska w s!u"bie cywilnej.


Wyrazem pe!nego w!%czenia wy"szych stanowisk w system s!u"by cywilnej
jest obj$cie tych stanowisk regulacjami dotycz%cymi szeroko rozumianej
apolityczno(ci. Proponuje si$, aby podobnie jak pozostali cz!onkowie
korpusu s!u"by cywilnej, osoby zajmuj%ce wy"sze stanowiska w s!u"bie
cywilnej przy wykonywaniu obowi%zków s!u"bowych nie mog!y kierowa& si$
swoimi pogl%dami politycznymi ani interesem jednostkowym lub grupowym.
Nie b$dzie im wolno publicznie manifestowa& swoich pogl%dów
politycznych. Nie b$d% mogli !%czy& pracy w s!u"bie cywilnej z mandatem
radnego, nie b$dzie przys!ugiwa& im prawo do strajku. Szczególny nacisk
k!adzie si$ na neutralno(& polityczn% osób zajmuj%cych wy"sze stanowiska
w s!u"bie cywilnej. Proponuje si$ obj$cie tak"e pracowników s!u"by cywilnej
zajmuj%cych wy"sze stanowiska zakazami tworzenia partii politycznych
oraz uczestnictwa w nich, a tak"e pe!nienia funkcji w zwi%zkach za-
wodowych.

24. Przepisy przej(ciowe dotycz%ce osób zajmuj%cych wy"sze stanowiska


w s!u"bie cywilnej. Nowelizacja zak!ada, "e w terminie 30 dni osob$
zajmuj%c% w dniu wej(cia w "ycie ustawy wysokie stanowisko pa'stwowe
staj%ce si$ wy"szym stanowiskiem w s!u"bie cywilnej przenosi si$ (albo
przenosi si$ i wyznacza – w przypadku przeniesienia mi$dzy urz$dami, albo
osoba taka otrzymuje propozycje zatrudnienia na odpowiednim wy"szym
stanowisku w s!u"bie cywilnej, je"eli wcze(niej nie by!a zatrudniona
w s!u"bie cywilnej) za jej zgod% na odpowiadaj%ce temu stanowisku wy"sze
stanowisko w s!u"bie cywilnej. Oznacza to, "e osoba przenoszona nie musi
spe!nia& wymogów stawianych osobom zajmuj%cym dane stanowisko,
okre(lonych w przepisach dotycz%cych naboru na to stanowisko, a jedynym
warunkiem przeniesienia jest zgoda przenoszonego. W przypadku jej braku,
z up!ywem wskazanego wy"ej terminu stosunek pracy na podstawie
powo!ania cz!onka korpusu s!u"by cywilnej wygasa, urlop bezp!atny ulega
zako'czeniu i zostaje jej wyznaczone odpowiednie stanowisko w s!u"bie
cywilnej. Natomiast osoba nieb$d%ca cz!onkiem korpusu otrzymuje w takim
przypadku propozycje zatrudnienia w s!u"bie cywilnej na innym stanowisku
17

w tym urz$dzie. W razie odrzucenia i tej propozycji stosunek pracy tej osoby
wygasa w ci%gu 30 dni od dnia wej(cia w "ycie ustawy.

Dla ochrony wynagrodzenia osób przenoszonych projekt zak!ada przyznanie


im ograniczonego czasowo prawa do zachowania dotychczasowego
wynagrodzenia, je"eli jest ono wy"sze od przys!uguj%cego na nowym
stanowisku.

Zaproponowane rozwi%zania maj% na celu zminimalizowanie zak!óce'


w pracy administracji rz%dowej spowodowanych wprowadzeniem nowych
regulacji, których zasadnicza cz$(& dotyka ustrojowych kwestii funkcjo-
nowania s!u"by cywilnej przez p!ynne w!%czenie cz$(ci wysokich stanowisk
pa'stwowych do s!u"by cywilnej wraz z osobami je zajmuj%cymi, jako
gwarantami ci%g!o(ci pracy na tych stanowiskach.

W cz$(ci dotycz%cej wynagrodze' cz!onków korpusu s!u"by cywilnej:

25. Projekt ustawy wprowadza likwidacj$ obowi%zku planowania (rodków na


wynagrodzenia w s!u"bie cywilnej w rozbiciu na sk!adniki wynagrodzenia.
Zmiana u!atwi proces planowania (rodków bud"etowych oraz uelastyczni
zarz%dzanie (rodkami na wynagrodzenia w ramach poszczególnych
urz$dów.

26. Projekt ustawy zak!ada rozwi%zania umo"liwiaj%ce okre(lenie uprawnie'


szczególnych, innych ni" te, które by!y przewidziane w przepisach
obowi%zuj%cych w dniu wej(cia w "ycie ustawy – je"eli jest to konieczne ze
wzgl$du na potrzeb$ zwi$kszenia efektywno(ci zada' wykonywanych przez
cz!onków korpusu s!u"by cywilnej (art. 70a). Umo"liwi to dostosowanie tych
dodatków i (wiadcze' do nowych warunków lub zwi$kszenie ich
efektywno(ci. Wprowadzenie przepisu umo"liwiaj%cego modernizacj$
dotychczas funkcjonuj%cych uprawnie' szczególnych, jest odpowiedzi% na
zg!aszane kilkukrotnie postulaty Ministerstwa Finansów w tym zakresie
(w odniesieniu do planów reformy wynagrodze' prowizyjnych egzekutorów
skarbowych).

27. Projekt ustawy przewiduje rezygnacj$ z okre(lania limitów zatrudnienia


w s!u"bie cywilnej. Limity zatrudnienia s% wielko(ciami, których nie mo"na
18

osi%gn%& w trakcie realizacji bud"etu. Wynika to g!ównie z konieczno(ci


przeznaczania cz$(ci funduszu wynagrodze' na sfinansowanie jedno-
razowych wyp!at (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne)
oraz zwi$kszonych dodatków za wys!ug$ lat, a tak"e sfinansowanie
wy"szych p!ac dla wysokich specjalistów. Taki stan rzeczy „wymusza”
utrzymywanie tzw. wakatów bez pokrycia finansowego, na których nie mog%
by& zatrudnieni pracownicy. Powszechna jest bowiem praktyka pe!nego
wykorzystywania funduszu wynagrodze', przy niewykorzystanym limicie
zatrudnienia. Limitowanie zatrudnienia, w odniesieniu do cz!onków korpusu
s!u"by cywilnej utrwala równie" ukszta!towane dotychczas – a nie zawsze
s!uszne – zró"nicowanie wynagrodze' mi$dzy poszczególnymi jednostkami
organizacyjnymi. Poza tym utrzymywanie dwóch limitów, tj. wielko(ci
zatrudnienia i (rodków na wynagrodzenia znacznie utrudnia, a nawet
uniemo"liwia zarówno racjonalizacj$, jak i uelastycznienie polityki
zatrudnieniowo-p!acowej. W (wietle powy"szego dalsze utrzymanie
kategorii „limitowanie zatrudnienia” nie znajduje merytorycznego uza-
sadnienia. Zniesienie limitu zatrudnienia stworzy!oby warunki do elastycz-
nego kszta!towania wielko(ci i struktury zatrudnienia oraz poziomu
wynagrodze', w pe!ni adekwatnego do realizowanych zada', posiadanych
kwalifikacji, efektów pracy itp. Nale"y te" zauwa"y&, "e aktualnie w sektorze
finansów publicznych nie stosuje si$ limitów zatrudnienia do osób
nieobj$tych mno"nikowymi systemami wynagrodze' i nie powoduje to
"adnych ujemnych nast$pstw. Zniesienie limitów zatrudnienia nie spowoduje
te" wzrostu wydatków bud"etu pa'stwa na wynagrodzenia w pa'stwowej
sferze bud"etowej.

W cz$(ci dotycz%cej zarz%dzania zasobami ludzkimi w s!u"bie cywilnej:

28. Strategia zarz%dzania zasobami ludzkimi w s!u"bie cywilnej. W(ród


wymienionych w projekcie zada' Szefa S!u"by Cywilnej podkre(li& nale"y
zupe!nie nowe – opracowanie projektu strategii zarz%dzania zasobami
ludzkimi w s!u"bie cywilnej, zawieraj%cej diagnoz$ s!u"by cywilnej,
okre(lenie celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram finansowych.
Strategia ta, przyjmowana przez Rad$ Ministrów w drodze uchwa!y, b$dzie
19

dokumentem wi%"%cym dla osób odpowiedzialnych za zarz%dzanie


zasobami ludzkimi w s!u"bie cywilnej. Realizacj$ strategii, a tak"e wdro"enie
standardów, zasad i wytycznych, które mog% zosta& okre(lone w drodze
zarz%dzenia, umo"liwi% specjalnie wyodr$bnione w tym celu (rodki.
)rodkami tymi dysponowa! b$dzie Szef KPRM na wniosek Szefa S!u"by
Cywilnej.

29. Obj$cie systemem ocen okresowych wszystkich cz!onków korpusu s!u"by


cywilnej. Obecnie system ocen okresowych obejmuje wy!%cznie urz$dników
s!u"by cywilnej. Projektowane zmiany polegaj% przede wszystkim na obj$ciu
ocen% okresow% wszystkich cz!onków korpusu s!u"by cywilnej, w tym
dyrektorów generalnych urz$dów, dyrektorów komórek organizacyjnych
i osób ich zast$puj%cych. Ocena okresowa na poziomie indywidualnym ma
na celu nie tylko rozliczanie z wykonywanych obowi%zków, ale równie"
wyznaczanie kierunków rozwoju, motywowanie i mobilizowanie pracow-
ników do dalszego doskonalenia. Projekt zak!ada sta!y – 24-miesi$czny
– cykl oceny. Przewidziano równie" mo"liwo(& przed!u"enia terminów
sporz%dzenia oceny okresowej w przypadku usprawiedliwionej nieobecno(ci
ocenianego w pracy, trwaj%cej d!u"ej ni" 1 miesi%c w celu doko'czenia
oceny okresowej z dochowaniem ustawowych terminów. Ze wzgl$du na
specyfik$ wykonywania zada' na stanowisku dyrektora generalnego urz$du,
jako osob$ w!a(ciw% do sporz%dzenia oceny wskazuje si$ Szefa KPRM,
ministra, kierownika urz$du centralnego albo wojewod$, po zasi$gni$ciu
opinii Szefa S!u"by Cywilnej. Udzia! organu ds. s!u"by cywilnej w procesie
oceny okresowej dyrektora generalnego urz$du jest uzasadniony
proponowanymi w ustawie kompetencjami dyrektora generalnego, z których
wiele dotyczy realizacji zada' z zakresu s!u"by cywilnej (m.in. zarz%dzanie
kadrami w urz$dzie, w tym nabór, s!u"ba przygotowawcza, szkolenia,
ocena, odpowiedzialno(& dyscyplinarna, nawi%zanie i rozwi%zanie stosunku
pracy).

30. Wprowadzenie obowi%zku ustalania indywidualnego programu rozwoju


zawodowego dla wszystkich cz!onków korpusu s!u"by cywilnej (z wyj%tkiem
dyrektorów generalnych) oraz doprecyzowanie zasad. Zaproponowane
20

zmiany maj% na celu dookre(lenie warunków b$d%cych podstaw%


do ustalania (cie"ki kariery zawodowej cz!onka korpusu s!u"by cywilnej.
Osob% odpowiedzialn% za przygotowanie programu jest, w (wietle
propozycji, bezpo(redni prze!o"ony pracownika lub urz$dnika s!u"by
cywilnej. Tak przygotowany program jest akceptowany przez osob$
kieruj%c% komórk% organizacyjn% i zatwierdzany przez dyrektora
generalnego urz$du. Przewidziano tak"e fakultatywne upowa"nienie
do wydania aktu normatywnego o charakterze wewn$trznym, okre(laj%cego
szczegó!owy sposób ustalania indywidualnego programu rozwoju
zawodowego urz$dnika s!u"by cywilnej.

31. Wyposa"enie Szefa S!u"by Cywilnej w prawo przetwarzania informacji,


w tym danych osobowych oraz danych o stanie zatrudnienia i wyna-
grodzeniach cz!onków korpusu s!u"by cywilnej. Zmiana ma na celu
uproszczenie realizacji zada' ustawowych wi%"%cych si$ z przetwarzaniem
danych osobowych cz!onków korpusu s!u"by cywilnej – np. osób upraw-
nionych do mianowania w s!u"bie cywilnej, osób mianowanych w s!u"bie
cywilnej, a tak"e zapewnienie Szefowi S!u"by Cywilnej informacji niezb$d-
nych do w!a(ciwego zarz%dzania m.in. w zakresie polityki zatrudnienia
i wynagrodze' w s!u"bie cywilnej.

W cz$(ci dotycz%cej post$powania dyscyplinarnego:

32. Decentralizacja procesu tworzenia komisji dyscyplinarnych urz$dów.


Proponuje si$ wyposa"enie dyrektorów generalnych (kierowników) urz$dów
w prawo do powo!ywania komisji dyscyplinarnych w swoich urz$dach lub
w drodze porozumienia, wspólnej komisji dyscyplinarnej. Obecne regulacje
nak!adaj% na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowi%zek tworzenia
komisji dyscyplinarnych dla co najmniej 3 urz$dów. W praktyce rodzi to
wiele technicznych problemów zwi%zanych z doborem urz$dów
zainteresowanych utworzeniem wspólnej komisji. Ponadto proponuje si$
wyd!u"enie kadencji komisji dyscyplinarnych z trzech do czterech lat.
W zwi%zku ze zmian% zasad tworzenia komisji dyscyplinarnych proponuje
si$ wprowadzenie przepisu przej(ciowego, zgodnie z którym wszystkie
21

funkcjonuj%ce komisje dyscyplinarne ulegn% likwidacji z up!ywem 3 miesi$cy


od dnia wej(cia ustawy w "ycie.

33. Zachowanie prawa do wynagrodzenia cz!onków komisji zwolnionych od


pracy zawodowej na czas wykonywania zada' w komisji. Obecnie przepisy
przewiduj% jedynie prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, co powoduje
wiele technicznych problemów dotycz%cych ustalania wynagrodzenia
w macierzystych urz$dach cz!onków komisji, a tak"e ró"n% praktyk$
urz$dów w tym zakresie. Proponowana zmiana – zrównuj%ca wykonywanie
zada' w komisji dyscyplinarnej przez jej cz!onków z wykonywaniem
obowi%zków pracowniczych – rozstrzyga istniej%ce w%tpliwo(ci.

34. Rezygnacja z obowi%zku powo!ywania w sk!ad komisji urz$dnika s!u"by


cywilnej posiadaj%cego wykszta!cenie prawnicze. Obowi%zuj%ce przepisy
powoduj% liczne trudno(ci w tworzeniu komisji dyscyplinarnych, wynikaj%ce
z braku w korpusie s!u"by cywilnej wystarczaj%cej liczby prawników
b$d%cych jednocze(nie urz$dnikami s!u"by cywilnej. Problemy tego typu
by!y sygnalizowane przez wielu dyrektorów generalnych i kierowników
urz$dów. Poza tym brak jest merytorycznego uzasadnienia dla obecnie
obowi%zuj%cego rozwi%zania, zgodnie z którym, w sprawie dotycz%cej
urz$dników s!u"by cywilnej przewodnicz%cym sk!adu orzekaj%cego musi by&
urz$dnik s!u"by cywilnej.

35. Wprowadzenie mo"liwo(ci powo!ywania w urz$dzie zast$pcy rzecznika


dyscyplinarnego. Mo"liwo(& ustanowienia jednego rzecznika w!a(ciwego dla
kilku urz$dów. Proponowane rozwi%zanie ma na celu usprawnienie
przeprowadzania post$powa' wyja(niaj%cych. Dotrzymanie trzymiesi$cz-
nego okresu przewidzianego na wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego
mo"e stanowi& problem w sytuacji liczniejszych post$powa' wyja(niaj%cych
tocz%cych si$ w tym samym czasie w danym urz$dzie. Mo"liwo(& powo!ania
w urz$dzie zast$pcy rzecznika dyscyplinarnego umo"liwi rzetelniejsze
i sprawniejsze prowadzenie post$powa' wyja(niaj%cych, wi%"%cych si$
m.in. z konieczno(ci% zgromadzenia materia!u dowodowego. Propozycja
przewiduje tak"e mo"liwo(& powo!ania jednego rzecznika dyscyplinarnego
dla kilku urz$dów w drodze porozumienia zawieranego mi$dzy urz$dami
22

(mo"liwo(& taka b$dzie istnia!a jedynie w sytuacji powo!ania wspólnej


komisji dyscyplinarnej). Rozwi%zanie to ma szczególne znaczenie dla
ma!ych urz$dów, zatrudniaj%cych niewielu cz!onków korpusu s!u"by
cywilnej, w których wyst$puj% problemy z wyznaczeniem rzecznika
dyscyplinarnego, a tak"e faktycznych mo"liwo(ci prowadzenia post$powa',
w których z mocy przepisów nast$puje konieczno(& wy!%czenia rzecznika
dyscyplinarnego. Proponuje si$ ponadto wprowadzenie wynagrodzenia dla
rzecznika dyscyplinarnego i jego zast$pcy.

36. Odpowiedzialno(& dyscyplinarna osób zajmuj%cych wy"sze stanowiska


w s!u"bie cywilnej. W zwi%zku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego
ustawy uregulowano kwestie dotycz%ce rzeczników dyscyplinarnych
i komisji dyscyplinarnych w!a(ciwych w sprawach dyrektorów generalnych
urz$dów oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców. Proponuje
si$, aby cz!onek korpusu s!u"by cywilnej zajmuj%cy wy"sze stanowisko
w s!u"bie cywilnej podlega! odpowiedzialno(ci dyscyplinarnej na ogólnych
zasadach okre(lonych w niniejszym projekcie. Nieco odmienne uregu-
lowania odnosz% si$ do stanowisk dyrektora generalnego urz$du oraz
wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców. W przypadku dyrektora
generalnego sprawy dyscyplinarne, zarówno w I, jak i w II instancji,
rozpatruje Wy"sza Komisja Dyscyplinarna. Zaproponowano, aby rzecznika
dyscyplinarnego dla spraw dyscyplinarnych dyrektorów generalnych
powo!ywa! Szef S!u"by Cywilnej. W przypadku wojewódzkich lekarzy
weterynarii i ich zast$pców proponuje si$, aby w I instancji w!a(ciwa by!a
komisja dyscyplinarna dzia!aj%ca w urz$dzie obs!uguj%cym G!ównego
Lekarza Weterynarii, oraz analogicznie – rzecznik dyscyplinarny powo!any
przez G!ównego Lekarza Weterynarii w obs!uguj%cym go urz$dzie.

37. Proponuje si$ ponadto zmian$ przepisu art. 80 ust. 5 przez wskazanie, "e
karalno(& przewinienia dyscyplinarnego ustaje, je"eli od czasu jego
pope!nienia up!yn$!y 4 lata. Zmiana ma na celu okre(lenie ww. kwestii
w sposób niebudz%cy w%tpliwo(ci. Ponadto proponuje si$ dodanie przepisu
dotycz%cego zatarcia kary upomnienia na pi(mie, o której mowa w art. 82
ust. 1. Bior%c pod uwag$, "e stosuje si$ j% za mniejszej wagi naruszenie
23

obowi%zków pracowniczych uzasadnione by!o uregulowanie, "e kara ta


ulega zatarciu po up!ywie roku od dnia uprawomocnienia. Wprowadzono
równie" zapis okre(laj%cy, "e do akt osobowych cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej do!%cza si$ jedynie odpis prawomocnego orzeczenia komisji
dyscyplinarnej o ukaraniu.

Przepisy zmieniaj%ce

W odniesieniu do stanowisk, do których mia!y zastosowanie przepisy ustawy


o pa'stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa'stwowych,
a które nie s% w!%czane do grupy wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej,
proponuje si$ dokonanie stosownych zmian w przepisach, w których s% one
umocowane. Przedmiotowe przepisy dotycz% w szczególno(ci sposobu ich
obsady, w tym minimalnych wymaga' stawianych kandydatom, sposobu
przeprowadzania naboru oraz publikacji og!oszenia o naborze i jego wyniku
w sposób zasadniczy upodabniaj% proces rekrutacji na te stanowiska do
procedur przyj$tych w stosunku do wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej.

Przedstawione powy"ej propozycje s% elementem szerokiego planu dokonania


w bie"%cym roku zmian w trzech ustawach reguluj%cych funkcjonowanie
administracji publicznej w Polsce, tj.: w ustawie o s!u"bie cywilnej, o pra-
cownikach samorz%dowych oraz w ustawie o pracownikach urz$dów
pa'stwowych. Efektem tych dzia!a' ma by& stworzenie spójnego systemu
zarz%dzania kadrami w administracji publicznej poprzez wdro"enie nowych
technik zarz%dzania zasobami ludzkimi. Jest to tak"e wyraz d%"enia do
pe!niejszego dostosowania s!u"by publicznej w Polsce do standardów
obowi%zuj%cych w innych krajach europejskich, które zosta!y sformu!owane
w rekomendacji Komitetu Rady Europy nr R/2000/6 przyj$tej dnia 24 lutego
2000 r. Do najwa"niejszych z nich nale"% zalecenia dotycz%ce jawno(ci
procedur rekrutacyjnych i zwi%zana z tym zasada równego dost$pu do
stanowisk publicznych, dopuszczalno(ci wprowadzenia pewnych ogranicze'
praw i wolno(ci obywatelskich uzasadnionych pe!nieniem funkcji publicznych
czy mo"liwo(ci dokonywania zró"nicowania w(ród pracowników publicznych
wy!%cznie ze wzgl$du na wykonywane funkcje i zakres odpowiedzialno(ci.
24

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które b$dzie oddzia!ywa! projekt ustawy

Projekt ustawy dotyczy zmian wewn$trznych zasad funkcjonowania s!u"by


cywilnej, tzn. dost$pu do s!u"by cywilnej, zasad jej organizacji, funkcjo-
nowania i rozwoju.

Ustawa oddzia!uje w szczególno(ci na nast$puj%ce podmioty:

– urz$dy zatrudniaj%ce cz!onków korpusu s!u"by cywilnej, z uwagi na


konieczno(& wprowadzenia zmian przewidzianych w projekcie,

– cz!onków korpusu s!u"by cywilnej, których zmiany obejm%,

– osoby zatrudnione na wysokich stanowisk pa'stwowych nieb$d%cych


kierowniczymi stanowiskami pa'stwowymi, gdy" zostan% one w!%czone
do s!u"by cywilnej1),

– pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 16 wrze(nia


1982 r. o pracownikach urz$dów pa'stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z pó#n. zm.),

– pracowników samorz%dowych w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca


1990 r. o pracownikach samorz%dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593, z pó#n. zm.),

– pracowników Najwy"szej Izby Kontroli w rozumieniu ustawy z dnia 23


grudnia 1994 r. o Najwy"szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1701),

– obywateli polskich oraz osoby nieposiadaj%ce polskiego obywatelstwa,


którzy chc% podj%& prac$ w s!u"bie cywilnej.

Ponadto projekt ustawy wprowadza likwidacj$ pa'stwowego zasobu


kadrowego.
25

2. Konsultacje spo!eczne

Projekt nowelizacji ustawy o s!u"bie cywilnej by! przedmiotem szerokich


konsultacji spo!ecznych i eksperckich. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o s!u"bie cywilnej, stosownie do postanowie' art. 19 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwi!zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó#n.
zm.) zosta! skierowany do w!adz statutowych zwi%zków zawodowych,
tj. NSZZ „Solidarno(&”, OPZZ i Forum Zwi%zków Zawodowych. Uwagi do
projektu zg!osi!y: OPZZ, Forum Zwi%zków Zawodowych oraz NSZZ
„Solidarno(&” (Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych). Ponadto
projekt nowelizacji na podstawie art. 16 ustawy o organizacjach praco-
dawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235, z pó#n. zm.) by! rozes!any w celu
wyra"enia opinii do reprezentatywnych organizacji pracodawców. Uwagi
zg!osi!o jedynie Business Center Club. Nale"y podkre(li&, "e OPZZ oraz
BCC pozytywnie okre(li!o kierunek zmian legislacyjnych zawartych
w projekcie, natomiast uwagi FZZ mia!y zdecydowanie redakcyjny i po-
rz%dkuj%cy charakter. Projekt by! tak"e prezentowany pos!om i ekspertom
na Radzie S!u"by Publicznej oraz cz!onkom Rady Krajowej Szko!y
Administracji Publicznej. Ponadto projekt by! dyskutowany na zespole do
spraw administracji publicznej Komisji Wspólnej Rz%du i Samorz%du,
a nast$pnie zaopiniowany na plenum Komisji. Jakkolwiek nie wynika to
z obowi%zku prawnego, projekt by! przedmiotem 3 debat, jakie mia!y
miejsce na posiedzeniach w KPRM, z 9 zwi%zkami zawodowymi
dzia!aj%cymi w s!u"bie cywilnej oraz by! przedmiotem panelu dyskusyjnego
z udzia!em ekspertów, znawców z dziedziny prawa administracyjnego
i urz$dniczego, wykazuj%cych zainteresowanie tematyk% s!u"by cywilnej.
Wi$kszo(& ekspertów, którymi byli profesorowie: A. Kami'ski, G. Rydlewski,
H. Izdebski, S. Fundowicz, A. Far-Nowak, K. Dzia!ocha, M. Stec oraz
doktorzy: S. Mazur, J. P!oskonka, J. Itrich-Drabek, K. Szczerski,
M. Sakowicz, S. P!a"ek, pozytywnie oceni!a kierunek projektowanych zmian
prawnych, maj%cych na celu dostosowanie ustawy o s!u"bie cywilnej do
wymogów Konstytucji. Prowadzone by!y tak"e robocze konsultacje
(w ramach uzgodnie' mi$dzyresortowych) z dyrektorami generalnymi
26

urz$dów. Projektodawca ustosunkowa! si$ do zg!oszonych uwag i sugestii,


cz$(ciowo je uwzgl$dniaj%c.

Maj%c na uwadze art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o pa'stwowym zasobie


kadrowym oraz o wysokich stanowiskach pa'stwowych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217, z pó#n. zm.), a tak"e Regulamin Rady S!u"by Publicznej
z dnia 23 sierpnia 2007 r. w dniu 20 lutego 2008 r. przewodnicz%cemu Rady
S!u"by Publicznej panu prof. Krzysztofowi Kici'skiemu zosta! przekazany
projekt ustawy o zmianie ustawy o s!u"bie cywilnej. W dniu 28 lutego 2008 r.
odby!o si$ posiedzenie Rady na którym przedstawiciele KPRM za-
prezentowali projekt ustawy o zmianie ustawy o s!u"bie cywilnej.
Na posiedzeniu tym mia!a miejsce dyskusja cz!onków Rady nad ww. pro-
jektem, ponadto cz!onkowie RSP przed!o"yli swoje opinie dotycz%ce
nowelizacji. Okre(laj%c dalszy tryb prac nad projektem ustawy, ustalono, "e
Rada zbierze si$ na kolejne posiedzenia. W dniach 18 marca 2008 r. oraz
15 kwietnia 2008 r. Rada S!u"by Publicznej by!a zwo!ana, jednak"e
z powodu braku kworum nie by!a w stanie wyda& opinii. W trakcie ww.
posiedze' Rady przed!o"ono przyby!ym cz!onkom RSP informacj$ na temat
stanu prac nad projektem ustawy oraz zmian projektu po uzgodnieniach
mi$dzyresortowych. Bior%c pod uwag$ harmonogram prac Rady Ministrów
wynikaj%cy z uchwa!y nr 13 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r.
w KPRM podj$to decyzj$, "e wykorzystane zostan% indywidualnie
zg!oszone na pi(mie opinie cz!onków Rady, a tak"e uwagi zasygnalizowane
na posiedzeniach Rady w dniach: 28 lutego 2008 r., 18 marca 2008 r. oraz
15 kwietnia 2008 r.

Znaczna cz$(& tych opinii, maj%cych charakter merytoryczny i systemowy,


zosta!a uwzgl$dniona w przedk!adanym projekcie ustawy.

Uwagi cz!onków RSP dotyczy!y:

1) potrzeby wydania nowej ustawy,

2) statusu prawnego osób oddelegowanych do s!u"by cywilnej,


27

3) mo"liwo(ci dopuszczenia zatrudnienia w s!u"bie cywilnej osób nie posia-


daj%cych obywatelstwa polskiego,

4) utworzenia oddzielnego urz$du do obs!ugi Szefa S!u"by Cywilnej,

5) w!%czenia wysokich stanowisk do s!u"by cywilnej,

6) okre(lenia Szefa S!u"by Cywilnej jako centralnego organu administracji


rz%dowej,

7) zgodno(ci proponowanych regulacji z Konstytucj%,

8) arbitralno(ci decyzji ministra/kierownika urz$du centralnego w zakresie


decyzji dotycz%cej zatrudnienia kandydata wy!onionego przez zespó!
w drodze naboru,

9) zbyt w%sko uj$tego zakresu przedmiotowego projektu, to jest nieroz-


szerzenia obowi%zywania ustawy o s!u"bie cywilnej na istotne z punktu
widzenia funkcjonowania administracji rz%dowej jednostki, np. RCL,

10) wzmocnienia instrumentów przypisanych Szefowi S!u"by Cywilnej


w zakresie kierowana procesem zarz%dzania zasobami ludzkimi
w s!u"bie cywilnej,

11) wzmocnienia kompetencji i pozycji Szefa S!u"by Cywilnej,

12) obj$cia postanowieniami nowelizacji wojewodów i wicewojewodów,

13) podporz%dkowania s!u"by cywilnej ministrowi w!a(ciwemu do spraw


wewn$trznych.

Uwzgl$dniono lub cz$(ciowo uwzgl$dniono uwagi, które dotyczy!y:

1) statusu prawnego osób oddelegowanych do s!u"by cywilnej,

2) mo"liwo(ci dopuszczenia zatrudnienia w s!u"bie cywilnej osób


nieposiadaj%cych obywatelstwa polskiego,

3) w!%czenia wysokich stanowisk do s!u"by cywilnej,

4) okre(lenia Szefa S!u"by Cywilnej jako centralnego organu administracji


rz%dowej,
28

5) wzmocnienia instrumentów przypisanych Szefowi S!u"by Cywilnej


w zakresie kierowania procesem zarz%dzania zasobami ludzkimi w s!u"-
bie cywilnej,

6) wzmocnienia kompetencji i pozycji Szefa S!u"by Cywilnej,

Nie uwzgl$dniono:

1) potrzeby wydania nowej ustawy, zamiast nowelizacji,

2) kwestionowania zgodno(ci proponowanych regulacji z Konstytucj%,

3) arbitralno(ci decyzji ministra/kierownika urz$du centralnego w zakresie


decyzji dotycz%cej zatrudnienia kandydata wy!onionego przez zespó!
w drodze naboru,

4) zbyt w%sko uj$tego zakresu przedmiotowego projektu, to jest


nierozszerzenia obowi%zywania ustawy o s!u"bie cywilnej na istotne
z punktu widzenia funkcjonowania administracji rz%dowej jednostki,
np. RCL,

5) obj$cia postanowieniami nowelizacji wojewodów i wicewojewodów,

6) utworzenia oddzielnego urz$du do obs!ugi Szefa S!u"by Cywilnej,

7) podporz%dkowania s!u"by cywilnej ministrowi w!a(ciwemu do spraw


wewn$trznych i administracji.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa'stwa

Projekt ustawy przewiduje powstanie nowego organu s!u"by cywilnej


– Szefa S!u"by Cywilnej. Utworzenie nowego kierowniczego stanowiska
pa'stwowego poci%ga za sob% konieczno(& przewidzenia w bud"ecie
pa'stwa (rodków na wynagrodzenie osoby powo!anej na to stanowisko.
)rodki na ten cel w wysoko(ci 207 606, 70 z! rocznie, w pierwszym roku
b$d% pochodzi!y z rezerwy celowej bud"etu pa'stwa na zmiany orga-
nizacyjne i nowe zadania, a w kolejnych latach b$d% planowane w bud"ecie
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z uwagi na istotne rozszerzenie kompetencji Szefa S!u"by Cywilnej,


zwi%zane ze stworzeniem przez projekt nowelizacji jako(ciowo nowego
29

systemu zarz%dzania2) w s!u"bie cywilnej (nowe rozwi%zania


niewyst$puj%ce w ustawach z 1998 r. oraz 2006 r.), jest konieczne
wzmocnienie kadrowe urz$du odpowiedzialnego za obs!ug$ Szefa S!u"by
Cywilnej. )rodki finansowe na ten cel w pierwszym roku obowi%zywania
projektu ustawy b$d% pochodzi!y z rezerwy celowej bud"etu pa'stwa na
zmiany organizacyjne i nowe zadania, a w kolejnych latach zostan%
zaplanowane w bud"ecie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgodnie
z procedur% planowania bud"etu pa'stwa.

Wprowadzenie oceny okresowej oraz tworzenie indywidualnych programów


rozwoju zawodowego dla wszystkich cz!onków korpusu s!u"by cywilnej
oznacza obci%"enie dla komórek kadrowych w urz$dach zatrudniaj%cych
cz!onków korpusu s!u"by cywilnej. Zapewnienie ci%g!ej i terminowej pracy
wymaga przeznaczenia dodatkowych (rodków na zwi$kszenie zatrudnienia
dodatkowych osób wykonuj%cych te czynno(ci. Z uwagi na fakt, "e pierwsze
oceny dokonywane zgodnie z nowymi zasadami b$d% mia!y miejsce 2 lata
po wej(ciu w "ycie projektu ustawy, przewiduje si$, "e (rodki na ten cel
zostan% zaplanowane w bud"etach urz$dów na 2010 r. w ramach procedury
planowania bud"etu pa'stwa.

Jednocze(nie wej(cie w "ycie projektu ustawy wprowadzi zaw$"enie


zakresu post$powania kwalifikacyjnego dla pracowników s!u"by cywilnej
ubiegaj%cych si$ o mianowanie (obecnie art. 22 ust. 3 ustawy o s!u"bie
cywilnej) – nie b$d% sprawdzane predyspozycje kierownicze. W efekcie
spowoduje to zmniejszenie kosztów przeprowadzenia post$powania
kwalifikacyjnego i umo"liwi ograniczenie wydatków bud"etowych na ten cel.

Oprócz wy"ej wymienionych kwestii, wej(cie w "ycie projektu ustawy nie


wp!ynie w sposób bezpo(redni na wzrost wydatków bud"etowych w 2008 r.
ani w latach kolejnych. Wprowadzane zmiany stanowi% modyfikacj$
rozwi%za' istniej%cych obecnie i mog% by& finansowane z tych samych
#róde!, tj. w ramach bud"etów poszczególnych urz$dów administracji
rz%dowej. Nale"y zw!aszcza zwróci& uwag$, "e:

– sztywne okre(lenie liczby cz!onków Rady S!u"by Cywilnej3) oraz zmiana


sposobu ich powo!ywania nie spowoduje wzrostu wydatków bud"etu
30

pa'stwa, gdy" obecnie od 10 do 16 cz!onków mo"e pobiera&


wynagrodzenie, natomiast projekt ustawy przewiduje 15 cz!onków, którzy
b$d% ewentualnie4) uprawnieni do pobierania wynagrodzenia. Zatem
bud"et na wynagrodzenia cz!onków Rady S!u"by Cywilnej nie ulegnie
zwi$kszeniu5).

– wprowadzenie obowi%zku dokonywania pierwszej oceny w przypadku


osób podejmuj%cych po raz pierwszy prac$ w s!u"bie cywilnej (dodany
art. 17a projektu ustawy) nie wp!ywa na zwi$kszenie wydatków
z bud"etu pa'stwa. Osoby w!a(ciwe do przeprowadzenia ww. oceny
b$d% finansowane z bud"etów poszczególnych urz$dów.

4. Wp!yw regulacji na rynek pracy

Wej(cie w "ycie projektu ustawy wprowadzi mo"liwo(& zatrudniania


w administracji rz%dowej osób nieposiadaj%cych polskiego obywatelstwa.
Otworzenie administracji rz%dowej na pracowników zagranicznych b$dzie
mia!o wp!yw na nast$puj%ce kwestie:

– u!atwi urz$dom pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników,


gdy" jest potencjalnie wi$cej osób, które spe!niaj% podstawowe kryterium
pozwalaj%ce na zatrudnienie w s!u"bie cywilnej,

– pracownicy zagraniczni mog% przyczyni& si$ do wzrostu konkurencji na


rynku pracy.

Poza tym wej(cie w "ycie projektu ustawy nie b$dzie mia!o bezpo(redniego
wp!ywu na rynek pracy i nie b$dzie si$ wi%za& z powstaniem lub utrat%
miejsc pracy.

5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno(& gospodarki i przedsi$biorczo(&, w tym


na funkcjonowanie przedsi$biorstw

Projektowana ustawa nie b$dzie mia!a wp!ywu na konkurencyjno(&


zewn$trzn% i wewn$trzn% gospodarki.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny


31

Projektowana ustawa nie b$dzie mia!a wp!ywu na sytuacj$ i rozwój


regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno(ci lobbingowej


w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt zosta!
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie wp!yn$!y zg!oszenia
podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem ustawy.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.


o pa'stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa'stwowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1217) projekt zosta! skierowany do Rady S!u"by
Publicznej w celu uzyskania opinii na temat projektowanej ustawy.

Ponadto projekt zosta! skierowany do Najwy"szej Izby Kontroli – instytucji


zatrudniaj%cej osoby, na które b$dzie oddzia!ywa! projekt ustawy.

Projekt zosta! przedstawiony do konsultacji tak"e: Trójstronnej Komisji do


spraw Spo!eczno-Gospodarczych, Radzie Dzia!alno(ci Po"ytku Publicznego
oraz Komisji Wspólnej Rz%du i Samorz%du Terytorialnego – trzem insty-
tucjom, których przedstawiciele w pocz%tkowej fazie prac mieli wchodzi&
w sk!ad Rady S!u"by Cywilnej.

8. Zgodno(& regulacji z prawem Unii Europejskiej

Projekt ustawy zosta! dostosowany do prawodawstwa europejskiego,


uwzgl$dnia orzecznictwo Europejskiego Trybuna!u Sprawiedliwo(ci oraz
stosowny komunikat Komisji Europejskiej w zakresie swobody przep!ywu
osób (pracowników) na terenie Unii Europejskiej.

W pozosta!ym zakresie projektowana ustawa nie jest obj$ta prawem Unii


Europejskiej.

________________
1)
W!%czenie do s!u"by cywilnej (art. 30a projektu) nast$puj%cych stanowisk pracy:
1) dyrektora generalnego urz$du,
32

2) kieruj%cych departamentami lub komórkami równorz$dnymi w Kancelarii Prezesa Rady


Ministrów, urz$dach ministrów, urz$dach centralnych organów administracji rz%dowej,
urz$dach obs!uguj%cych przewodnicz%cych komitetów wchodz%cych w sk!ad Rady
Ministrów oraz kieruj%cych wydzia!ami lub komórkami równorz$dnymi w urz$dach
wojewódzkich, a tak"e zast$pców tych osób,
3) wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców,
4) kieruj%cych komórkami organizacyjnymi w G!ównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
Urz$dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz w Biurze Nasiennictwa Le(nego, a tak"e zast$pców tych osób.
2)
W projekcie ustawy przewidziano 15 nowych zada' w stosunku do obecnie obowi%zuj%cych
przepisów, m.in. przygotowywanie strategii zarz%dzania zasobami ludzkimi w s!u"bie cywilnej,
wypracowywanie standardów oraz wytycznych, uprawnienia kontrolne, kierowanie swojego
przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu naboru.
3)
Zamiast liczby cz!onków zespo!u kszta!tuj%cych si$ mi$dzy 15 a 24 cz!onków (obecnie art. 25
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pa"stwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach pa"stwowych), w projekcie ustalono, "e Rada S!u"by Cywilnej liczy 15 cz!on-
ków (art. 8k ust. 1 projektu ustawy).
4)
Liczba cz!onków Rady S!u"by Cywilnej, którym przys!uguje wynagrodzenie b$dzie si$ waha!a
mi$dzy 8 a 15, w zale"no(ci od tego czy kluby parlamentarne wska"% na cz!onków Rady
parlamentarzystów, czy osoby nieb$d%ce parlamentarzystami. Zgodnie z art. 8n ust. 1 tylko
cz!onkowi Rady, nieb$d%cemu pos!em lub senatorem, przys!uguje rycza!towe wynagrodzenie
miesi$czne.
5)
Obecny sk!ad Rady S!u"by Publicznej to 21 cz!onków, z których 14 pobiera wynagrodzenie.

5-16-iw
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia …………………….

w sprawie wynagrodzenia cz!onków Rady S!u#by Cywilnej

Na podstawie art. 8o ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U. Nr
170, poz. 1218, z pó'n. zm. 1)) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Cz!onkom Rady S!u#by Cywilnej przys!uguje wynagrodzenie miesi$czne, którego


wysoko%( ustala si$ z zastosowaniem nast$puj"cych mno#ników minimalnego wynagrodzenia
przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za prac$:
1) dla przewodnicz"cego Rady – 2,9;
2) dla wiceprzewodnicz"cego Rady – 2,1;
3) dla pozosta!ych cz!onków Rady – 1,3.

§ 2. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

1
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z
2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr , poz. .
Uzasadnienie

W zwi"zku z uchyleniem ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pa)stwowym zasobie kadrowym


i wysokich stanowiskach pa)stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z pó'n. zm.) traci moc
rozporz"dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia
cz!onków Rady S!u#by Publicznej (Dz. U. Nr 7, poz. 52). Ponadto na mocy art. 71 projektu
ustawy o zmianie ustawy o s!u#bie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, znosi si$
Rad$ S!u#by Publicznej. Jednocze%nie art. 8j tego projektu tworzy nowy organ opiniodawczo-
doradczy dzia!aj"cy przy Prezesie Rady Ministrów – Rad$ S!u#by Cywilnej. Koniecznym jest
zatem okre%lenie wysoko%ci mno#ników, przy pomocy których ustalane b$dzie
wynagrodzenie przewodnicz"cego, wiceprzewodnicz"cego i pozosta!ych cz!onków Rady
S!u#by Cywilnej. Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w delegacji ustawowej do wydania
rozporz"dzenia, wynagrodzenie cz!onków Rady ustalone zosta!o w odniesieniu do wysoko%ci
minimalnego wynagrodzenia za prac$ przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 10
pa'dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac$ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z
pó'n. zm.), co nie stanowi zasadniczej zmiany w dotychczasowym sposobie ustalania
wynagrodzenia. Wysoko%ci mno#ników przyporz"dkowanych przewodnicz"cemu,
wiceprzewodnicz"cemu oraz cz!onkom Rady, zosta!y ustalone na poziomie odpowiadaj"cym
wynagrodzeniu cz!onków Rady S!u#by Publicznej, a to za spraw" zbli#onego charakteru tych
cia! i podobnego zakresu dzia!ania. Ograniczenie liczby cz!onków Rady S!u#by Cywilnej do
15, istotnie ograniczy wydatki zwi"zane z jej funkcjonowaniem.

2
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
do projektu rozporz#dzenia w sprawie w sprawie wynagrodzenia
cz!onków Rady S!u"by Cywilnej

1. Podmioty, na które b$dzie oddzia!ywa! projekt rozporz#dzenia.

Projekt rozporz"dzenia wp!ynie jedynie na cz!onków Rady S!u#by Cywilnej, gdy#


rozporz"dzenie dotyczy ich wynagrodzenia.

2. Konsultacje spo!eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie) mi$dzyresortowych.

Projekt rozporz"dzenia stosowanie do postanowie) art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1991 r. o


zwi"zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó'n. zm.) zostanie skierowany
do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje zwi"zków zawodowych. Projekt
zostanie przekazany do zaopiniowania przez Rad$ S!u#by Cywilnej.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa%stwa.

Projekt rozporz"dzenia przewiduje kszta!towanie wynagrodze) dla cz!onków Rady S!u#by


Cywilnej na zasadach przewidzianych dla cz!onków Rady S!u#by Publicznej. Sztywne
okre%lenie liczby cz!onków Rady S!u#by Publicznej1) raz zmiana sposobu ich powo!ywania
nie spowoduje obni#enie wydatków bud#etu pa)stwa, gdy# obecnie od 10 do 16 cz!onków
mo#e pobiera( wynagrodzenie, natomiast projekt ustawy o s!u#bie cywilnej przewiduje
15 cz!onków, którzy b$d" ewentualnie2) uprawnieni do pobierania wynagrodzenia. W
rezultacie %rodki na wynagrodzenia cz!onków Rady S!u#by Cywilnej b$dzie mo#na
zaplanowa( w wysoko%ci o 17 565,60 z! ni#szej ni# w przypadku Rady S!u#by Publicznej.

4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

______________
1
Zamiast liczby cz!onków zespo!u kszta!tuj"cych si$ pomi$dzy 15 a 24 cz!onków (obecnie art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pa!stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa!stwowych), w projekcie
ustalono, #e Rada S!u#by Cywilnej liczy 15 cz!onków (art. 8k. ust. 1 projektu ustawy).
2
Liczba cz!onków Rady S!u#by Cywilnej, którym przys!uguje wynagrodzenie b$dzie si$ waha!a pomi$dzy 8 a
15, w zale#no%ci od tego czy kluby parlamentarne wska#" na cz!onków Rady parlamentarzystów, czy osoby
nieb$d"ce parlamentarzystami. Zgodnie z art. 8 n ust. 1 tylko cz!onkowi Rady, nieb$d"cemu pos!em lub
senatorem, przys!uguje rycza!towe wynagrodzenie miesi$czne.

3
5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi$biorczo&', w tym na
funkcjonowanie przedsi$biorstw.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%( zewn$trzn"


i wewn$trzn" gospodarki.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz#dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwil" skierowania projektu rozporz"dzenia
do uzgodnie) mi$dzyresortowych zostanie ono opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Zgodno&' regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz"dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

5-33-iw

4
Projekt

ROZPORZ(DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ……………….....................

w sprawie szczegó!owych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w s!u"bie


cywilnej

Na podstawie art. 17a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U.
Nr 170, poz. 1218, z pó'n. zm. 1) ) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) sposób i tryb dokonywania pierwszej oceny w s!u#bie cywilnej;
2) wzór arkusza pierwszej oceny w s!u#bie cywilnej;
3) zakres i wzór formularza sprawozdania dotycz"cego zada) realizowanych
przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu;
4) warunki przyznania oceny pozytywnej lub negatywnej.

§ 2. Pierwsza ocena w s!u#bie cywilnej, zwana dalej „pierwsz" ocen"”, dokonywana jest
na arkuszu pierwszej oceny w s!u#bie cywilnej, zwanym dalej „arkuszem”, którego wzór
stanowi za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia.

§ 3. 1. Bezpo%redni prze!o#ony pracownika podlegaj"cego pierwszej ocenie, zwanego


dalej „ocenianym”, w trakcie rozmowy zapoznaje ocenianego z zasadami dokonywania
pierwszej oceny uregulowanymi w art. 17a ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie
cywilnej oraz w niniejszym rozporz"dzeniu.
2. Podczas rozmowy, o której mowa w ust. 1, bezpo%redni prze!o#ony zapoznaje
ocenianego z formularzem sprawozdania dotycz"cego zada) realizowanych przez pracownika
w trakcie przepracowanego okresu, którego wzór stanowi za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia.
3. Rozmowa, o której mowa w ust. 1 odbywa si$ w ci"gu 14 dni od nawi"zania stosunku
pracy z ocenianym.
4. Informacj$ o odbyciu rozmowy, o której mowa w ust. 1, bezpo%redni prze!o#ony
ocenianego zamieszcza w odpowiednim miejscu arkusza. Informacj$ t$ oceniany potwierdza
podpisem.
5. Po dokonaniu czynno%ci, o których mowa w ust. 3, orygina! arkusza niezw!ocznie
w!"cza si$ do akt osobowych ocenianego.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z
2008 r. Nr ……, poz. …..
§ 4. 1. Przed up!ywem o%miu miesi$cy od nawi"zania stosunku pracy z ocenianym,
bezpo%redni prze!o#ony ocenianego w porozumieniu z kieruj"cym komórk" organizacyjn",
w której zatrudniony jest oceniany, zwany dalej „kieruj"cym komórk"”, ustalaj":
1) termin przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 2, bior"c pod uwag$,
#e oceniany powinien mie( co najmniej 14 dni na sporz"dzenie sprawozdania;
2) termin dokonania oceny.
2. Informacje o ustalonych terminach, bezpo%redni prze!o#ony wpisuje do arkusza
i niezw!ocznie przekazuje ocenianemu. Oceniany potwierdza w arkuszu, fakt poinformowania
o terminach, o których mowa w ust. 1.
3. Po dokonaniu czynno%ci, o których mowa w ust. 2, orygina! arkusza niezw!ocznie
w!"cza si$ do akt osobowych ocenianego. Kopi$ arkusza oceniaj"cy przekazuje ocenianemu.
4. W razie przed!u#enia czasu trwania umowy o prac$, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z
dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej, terminy, o których mowa w ust. 1 ulegaj" zmianie
tak, aby ocen$ dokona( nie pó'niej ni# miesi"c przez zako)czeniem umowy o prac$.
Informacje o nowych terminach dor$cza si$ ocenianemu na pi%mie, a kopi$ pisma do!"cza si$
do arkusza.

§ 7. 1. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 3 ust. 2, oceniany opisuje w szczególno%ci:


1) g!ówne zadania realizowane w trakcie przepracowanego okresu,
2) problemy z którymi spotka! si$ przy wykonywaniu otrzymanych zada),
3) stopie) samodzielno%ci wykazany przy wykonywaniu pracy,
4) zdobyte nowe umiej$tno%ci i wiedz$,
5) wnioski p!yn"ce z wykonanych zada) dotycz"ce usprawnienia pracy
w przysz!o%ci.
2. Odnosz"c si$ do realizowanych zada) oceniany zamieszcza w sprawozdaniu
samoocen$ oraz wymienia swoje mocne i s!abe strony.
3. Sprawozdanie oceniane jest pod wzgl$dem logiczno%ci, zwi$z!o%ci, jasno%ci
i poprawno%ci j$zykowej oraz pod wzgl$dem trafno%ci proponowanych rozwi"za) lub
trafno%ci dokonania wyboru istotnych informacji.

§ 8.1. Bezpo%redni prze!o#ony ocenianego i kieruj"cy komórk" przyznaj"


w odpowiednim miejscu arkusza oceny cz"stkowe – pozytywne albo negatywne dotycz"ce:
1) postawy ocenianego,
2) zaanga#owania i post$pów ocenianego w pracy,
3) relacji ocenianego ze wspó!pracownikami,
4) terminowo%ci wykonywanych przez ocenianego zada);
5) sporz"dzonego przez ocenianego pracownika sprawozdania dotycz"cego zada)
realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu.
2. W arkuszu zamieszcza si$ tak#e krótkie uzasadnienie przyznanych ocen cz"stkowych,
o których mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Warunkiem przyznania ocenianemu oceny pozytywnej jest zaliczenie egzaminu


ko)cz"cego s!u#b$ przygotowawcz", je#eli oceniany zosta! skierowany do jej odbycia,
i uzyskanie co najmniej trzech pozytywnych ocen cz"stkowych, o których mowa w § 8 ust. 1.
2. Bezpo%redni prze!o#ony i kieruj"cy komórk" potwierdzaj" podpisem przyznan" ocen$.

2
§ 10. Bezpo%redni prze!o#ony niezw!ocznie umo#liwia ocenianemu zapoznanie si$
z dokonan" ocen". Oceniany potwierdza podpisem zapoznanie si$ z ocen".

§ 11. Niezw!ocznie po dokonaniu czynno%ci, o których mowa w § 10, orygina! arkusza


w!"cza si$ do akt osobowych ocenianego. Kopie arkusza dor$cza si$ ocenianemu oraz do!"cza
si$ do wniosku, o którym mowa w art. 17a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie
cywilnej.

§ 12. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

3
Za!%cznik nr 1
WZÓR
ARKUSZ PIERWSZEJ OCENY W S!U"BIE CYWILNEJ

Cz#$% I (wype#nia komórka kadrowa)


Nazwa urz#du

DANE OCENIANEGO CZ!ONKA KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ


Imi# Nazwisko

Komórka organizacyjna Stanowisko Data nawi&zania


stosunku pracy
dd - mm – rrrr

DANE BEZPO'REDNIEGO PRZE!O"ONEGO


Imi# Nazwisko

Stanowisko Komórka
organizacyjna

DANE KIERUJ(CEGO KOMÓRK( ORGANIZACYJN(


Imi# Nazwisko

Stanowisko Komórka
organizacyjna

……………………………… ..……………………………..…. ………….. ………………………………………


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) piecz!tka i podpis osoby wype#niaj!cej

Cz#$% II (wype#nia bezpo$redni prze#o&ony)


Rozmowa dotycz&ca zapoznania ocenianego pracownika z zasadami pierwszej oceny
(bezpo$redni prze#o&ony pracownika podlegaj!cego pierwszej ocenie w trakcie rozmowy zapoznaje
ocenianego z zasadami pierwszej oceny)
Data przeprowadzenia rozmowy
………………………….
data (dd – mm – rrrr)
Zapozna!am/em si$ z zasadami dokonywania pierwszej oceny w s!u"bie cywilnej

................................................... …................................... ..............................................


miejscowo(& data (dd – mm – rrrr) podpis ocenianego

Cz#$% III (wype#nia bezpo$redni prze#o&ony w porozumieniu z kieruj!cym komórk! organizacyjn!)


Termin przekazania sprawozdania Termin dokonania oceny
(oceniany powinien mie% co najmniej 14 dni na (powinien by% wyznaczony nie wcze$niej ni& po up#ywie
sporz!dzenie sprawozdania) o$miu miesi'cy od nawi!zania stosunku pracy i nie
pó(niej ni& miesi!c przed up#ywem okresu, na który
zosta#a zawarta umowa o prac' ocenianego)
dd - mm – rrrr dd - mm – rrrr

Zapozna!am/em si$ z terminem przekazania sprawozdania oraz terminem dokonania oceny

................................................... …................................... ...........................................


miejscowo(& data (dd – mm – rrrr) podpis ocenianego

4
Cz#$% IV (wype#nia bezpo$redni prze#o&ony w porozumieniu z kieruj!cym komórk! organizacyjn!)
Ocena
Nr Kryteria Uzasadnienie przyznanych ocen cz%stkowych
cz&stkowa

1. Postawa

pozytywna

negatywna

2. Zaanga"owanie
i post$py w
pracy pozytywna

negatywna

3. Relacje ze
wspó!pracownik
ami pozytywna

negatywna

4. Terminowo(&
wykonywanych
zada' pozytywna

negatywna

5. Sprawozdanie

pozytywna

negatywna

Oceniany zaliczy) egzamin ko*cz&cy s)u+b# przygotowawcz&:

tak nie nie dotyczy (pracownik nie zosta# skierowany na s#u&b' przygotowawcz!)

Przyznanie pierwszej oceny w s)u+bie cywilnej (wstawi% krzy&yk w odpowiednie pole)

POZYTYWNA NEGATYWNA

.................................................. .................................. .............................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis bezpo$redniego prze#o&onego
.................................................. .................................. .............................................................
miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis kieruj!cego komórka organizacyjn!

Zapozna!am/em si$ z pierwsz% ocen% w s!u"bie cywilnej

................................................... …................................... ...........................................


miejscowo(& data (dd – mm – rrrr) podpis ocenianego
5
Za!%cznik nr 2
WZÓR
FORMULARZ SPRAWOZDANIA DOTYCZ(CEGO ZADA, REALIZOWANYCH PRZEZ OSOB-,
KTÓRA PODJ-!A PO RAZ PIERWSZY PRAC- W S!U"BIE CYWILNEJ
Cz#$% I
Nazwa urz#du

DANE OCENIANEGO CZ!ONKA KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ


Imi# Nazwisko

Komórka organizacyjna Stanowisko Data rozpocz#cia pracy


dd-mm – rrrr

Cz#$% II
G!ÓWNE ZADANIA REALIZOWANE W TRAKCIE PRZEPRACOWANEGO OKRESU
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Cz#$% III
OPIS REALIZOWANYCH ZADA,
(nale&y opisa% w jaki sposób by#y realizowane powierzone zadania, problemy z ich wykonaniem,
stopie" samodzielno$ci, zdobyte nowe umiej'tno$ci i wiedz', wnioski p#yn!ce z wykonanych zada"
dotycz!ce usprawnienia pracy w przysz#o$ci)
…………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................

6
OPIS REALIZOWANYCH ZADA,
……………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................

7
Cz#$% IV
SAMOOCENA
(nale&y oceni% swoj! prac')
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
MOCNE I S!ABE STRONY
(nale&y wskaza% na podstawie realizowanych zada")
MOCNE STRONY S!ABE STRONY
……………………………………………………….... ………………………………………………………....
.………………………………………………………... .………………………………………………………...
..……………………………………………………….. .………………………………………………………...
..……………………………………………………….. ..………………………………………………………..
...………………………………………………………. ...……………………………………………………….
....……………………………………………………… ...……………………………………………………….
....……………………………………………………… ....………………………………………………………
.....……………………………………………………... .....……………………………………………………..
.….....………………………………………………….. ….....…………………………………………………...
.…….....……………………………………………….. .…….....………………………………………………..
.……….....…………………………………………….. .……….....……………………………………………..
.………….....………………………………………….. .………….....…………………………………………..
.…………….....……………………………………….. .…………….....……………………………………….
.……………….....…………………………………….. ………………....………………………………………
…………………....…………………………………… .……………….....…………………………………….
…………………....…………………………………… ………………….....………………………………....

……………………………… ..……………………………..…. ………………………………………


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis pracownika

8
UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz.
1832, z 2007 r. Nr 25, poz.162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz.1242 oraz z 2008 r. Nr , poz. ) w art. 17a ust.
5 zawiera delegacj$ do uregulowania przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporz"dzenia szczegó!owych
zasad i sposobu dokonywania pierwszej oceny w s!u#bie cywilnej.
Pierwsza ocena w s!u#bie cywilnej jest nowym rozwi"zaniem w s!u#bie cywilnej, jednak proponowane
rozwi"zania nie dotycz" ca!kiem nowej materii, ale obszaru zwi"zanego z ocen" pracy, który w nieco innej
formie, w zakresie obejmuj"cym tylko urz$dników s!u#by cywilnej, funkcjonuje od kilku lat. Niniejszy projekt
zawiera propozycje przepisów, które bazuj"c na do%wiadczeniach lat poprzednich i jednocze%nie uwzgl$dniaj"c
nowe wyzwania stoj"ce przed s!u#b" cywiln", maj" na celu obj$cie systemem ocen wszystkich cz!onków
korpusu s!u#by cywilnej, w tym osoby podejmuj"ce po raz pierwszy prac$ w s!u#bie cywilnej, a ponadto
dostosowanie go, tak by sta! si$ jeszcze skutecznym narz$dziem zarz"dzania kadrami s!u#by cywilnej.
Wprowadzenie pierwszej oceny w s!u#bie cywilnej ma na celu przede wszystkim zapewnienie, #e z prac" w
s!u#bie cywilnej zwi"zane b$d" najlepsze osoby, tworz"ce jej profesjonalne kadry. Ocena dokonana b$dzie przez
bezpo%redniego prze!o#onego pracownika, który podj"! po raz pierwszy prac$ w s!u#bie cywilnej, w
porozumieniu z kieruj"cym komórk" organizacyjn", w której zatrudniony jest pracownik. Pozytywny wynik tej
oceny b$dzie podstaw" do podj$cia przez dyrektora generalnego urz$du decyzji o zatrudnieniu na podstawie
umowy na czas nieokre%lony.
Pierwsza ocena okresowa w s!u#bie cywilnej oprócz rozliczania z wykonywanych obowi"zków ma na celu
przede wszystkim mobilizowanie nowych pracowników do wdra#ania si$ do pracy w administracji rz"dowej. Z
punktu widzenia organizacji system ocen powinien wp!yn"( na popraw$ efektywno%ci i jako%ci jej dzia!ania.
Projekt rozporz"dzenia zak!ada przeprowadzanie pierwszej oceny w s!u#bie cywilnej na podstawie okre%lonych
kryteriów: postawy ocenianego, zaanga#owania i post$pów w pracy, relacji ocenianego ze wspó!pracownikami
oraz terminowo%ci wykonywanych przez niego zada). Ponadto projekt rozporz"dzenia nak!ada na osob$, która
podejmuje po raz pierwszy prac$ w s!u#bie cywilnej obowi"zek sporz"dzenia sprawozdania dotycz"cego zada)
przez ni" realizowanych w trakcie przepracowanego okresu. Wymienione kryteria oraz sprawozdanie podlegaj"
ocenie bezpo%redniego prze!o#onego – oceny cz"stkowe. W celu stworzenia prostego i przejrzystego systemu
pierwszej oceny oraz z uwagi, i# bezpo%redni prze!o#ony ma za zadanie oceni( osob$ zupe!nie now" w
organizacji, nie przewidziano rozbudowanej skali dla ocen cz"stkowych ani oceny ko)cowej. Wprowadzono
rozró#nienie na ocen$ pozytywn" i negatywn". Warunkiem przyznania pozytywnej pierwszej oceny w s!u#bie
cywilnej jest oprócz uzyskania co najmniej trzech pozytywnych ocen cz"stkowych, zaliczenie egzaminu
ko)cz"cego s!u#b$ przygotowawcz", w sytuacji gdy oceniany zosta! skierowany do jej odbycia przez dyrektora
generalnego urz$du.
Rozporz"dzenie nak!ada na bezpo%redniego prze!o#onego obowi"zek zapoznania podleg!ego mu pracownika
podejmuj"cego po raz pierwszy zatrudnienie w s!u#bie cywilnej, w terminie 14 dni od daty nawi"zania stosunku
pracy, z zasadami dokonywania pierwszej oceny.
Wprowadzenie pierwszej oceny jest elementem profesjonalizacji zarz"dzania kadrami
w s!u#bie cywilnej.
Przedmiot regulacji nie jest obj$ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

9
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
do projektu rozporz#dzenia w sprawie w sprawie szczegó!owych zasad i sposobu dokonywania pierwszej
oceny w s!u"bie cywilnej

1. Podmioty, na które b$dzie oddzia!ywa! projekt rozporz#dzenia.

Projekt rozporz"dzenia dotyczy zmian wewn$trznych zasad funkcjonowania s!u#by cywilnej i wp!ywa jedynie
na osoby podejmuj"ce po raz pierwszy prac$ w s!u#bie cywilnej.

2. Konsultacje spo!eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie) mi$dzyresortowych. Projekt rozporz"dzenia stosowanie do


postanowie) art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1991 r. o zwi"zkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z
pó'n. zm.) zostanie skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje zwi"zków zawodowych.
Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez Rad$ S!u#by Cywilnej. Projekt zostanie umieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa%stwa.

Wej%cie w #ycie rozporz"dzenia nie powoduje dodatkowych obci"#e) dla bud#etu pa)stwa.

4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi$biorczo&', w tym na funkcjonowanie


przedsi$biorstw.

Wprowadzenie obowi"zku dokonywania pierwszej oceny w przypadku osób podejmuj"cych po raz pierwszy
prac$ w s!u#bie cywilnej (dodany art. 17a projektu ustawy) nie wp!ywa na zwi$kszenie wydatków z bud#etu
pa)stwa. Pierwsza ocena b$dzie dokonywana przez bezpo%redniego prze!o#onego w porozumieniu z kieruj"cym
komórk" organizacyjn", w której pracownik jest zatrudniony. Proces zostanie sfinansowany z bud#etów
w!asnych urz$dów.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz#dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
Nr 169, poz. 1414), z chwil" skierowania projektu rozporz"dzenia do uzgodnie) mi$dzyresortowych zostanie
ono opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Zgodno&' regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz"dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

5/31/iw
10
Projekt

ROZPORZ(DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ……………................

w sprawie sposobu przeprowadzania post$powania kwalifikacyjnego w s!u"bie cywilnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U. z 2006 r. Nr
218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz.
1242 oraz z 2008 r. Nr , poz. ) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) zakres tematyczny post$powania kwalifikacyjnego dla pracowników s!u#by cywilnej
ubiegaj"cych si$ o mianowanie w s!u#bie cywilnej, zwanego dalej "post$powaniem
kwalifikacyjnym";
2) organizacj$ i sposób prowadzenia post$powania kwalifikacyjnego oraz szczegó!owe
zasady przyznawania punktów, o których mowa w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o s!u#bie cywilnej, zwanej dalej "ustaw"";
3) minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy;
4) rodzaje dokumentów potwierdzaj"cych spe!nianie warunku okre%lonego w art. 19 pkt 4
ustawy;
5) wysoko%( i sposób wnoszenia op!aty, o której mowa w art. 24 ustawy.

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia w danym roku post$powania kwalifikacyjnego Dyrektor


Krajowej Szko!y Administracji Publicznej, zwanej dalej "KSAP", powo!uje zespó!
sprawdzaj"cy licz"cy co najmniej 8 cz!onków.
2. Dyrektor KSAP wyznacza spo%ród cz!onków zespo!u sprawdzaj"cego przewodnicz"cego
i sekretarzy zespo!u sprawdzaj"cego, a na wniosek przewodnicz"cego mo#e wyznaczy(
wiceprzewodnicz"cego zespo!u sprawdzaj"cego.
§ 3. Zespó! sprawdzaj"cy:
1) sprawdza prawid!owo%( i kompletno%( zg!osze) do post$powania kwalifikacyjnego,
zwanych dalej "zg!oszeniami";
2) sprawdza wiedz$ i umiej$tno%ci pracowników s!u#by cywilnej ubiegaj"cych si$
o mianowanie;
3) ustala wyniki post$powania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy;
4) ustala list$ osób, które zako)czy!y sprawdzian z wynikiem pozytywnym,
5) dokonuje uszeregowania zsumowanych wyników post$powania kwalifikacyjnego,
o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy.

§ 4. 1. Zespó! sprawdzaj"cy obraduje na posiedzeniach.


2. Przewodnicz"cy zespo!u sprawdzaj"cego kieruje pracami zespo!u oraz organizuje te prace
przy pomocy sekretarzy zespo!u sprawdzaj"cego.
3. Z posiedzenia zespo!u sprawdzaj"cego sporz"dza si$ protokó!. Protokó! podpisuj"
cz!onkowie zespo!u obecni na posiedzeniu.
4. Zespó! sprawdzaj"cy podejmuje rozstrzygni$cia w drodze uchwa!y wi$kszo%ci" g!osów,
przy obecno%ci co najmniej 2/3 sk!adu zespo!u. W przypadku równej liczby g!osów decyduje
g!os przewodnicz"cego zespo!u sprawdzaj"cego.
5. Dyrektor KSAP zapewnia obs!ug$ prac zespo!u sprawdzaj"cego i prawid!owo%(
przeprowadzenia post$powania kwalifikacyjnego.

§ 5. Osoby bior"ce udzia! w przygotowaniu i przeprowadzeniu post$powania


kwalifikacyjnego nie mog" przyst"pi( do tego post$powania.

§ 6. 1. Osoba przyst$puj"ca do post$powania kwalifikacyjnego kieruje zg!oszenie do Szefa


S!u#by Cywilnej w trybie okre%lonym w ust. 2.
2. Zg!oszenie sk!ada si$ bezpo%rednio w siedzibie KSAP albo drog" pocztow" pod adresem
KSAP z dopiskiem "zg!oszenie do post$powania kwalifikacyjnego". W razie z!o#enia
zg!oszenia drog" pocztow" za dat$ z!o#enia zg!oszenia uwa#a si$ dat$ nadania zg!oszenia
w placówce pocztowej.
3. Niekompletne lub wadliwie wype!nione zg!oszenie zespó! sprawdzaj"cy zwraca osobie
przyst$puj"cej do post$powania kwalifikacyjnego za pokwitowaniem odbioru, w celu
uzupe!nienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie. Termin uwa#a si$ za zachowany,
je#eli przed jego up!ywem zg!oszenie zosta!o uzupe!nione lub poprawione.

2
4. Je#eli osoba przyst$puj"ca do post$powania kwalifikacyjnego wezwana do uzupe!nienia
lub poprawienia zg!oszenia nie dokona tych czynno%ci w terminie, o którym mowa w ust. 3,
albo uzupe!nione lub poprawione zg!oszenie nie potwierdzi spe!nienia przez t$ osob$
warunków przyst"pienia do post$powania kwalifikacyjnego, zespó! sprawdzaj"cy zawiadamia
o tym t$ osob$, za pokwitowaniem odbioru.

§ 7. 1. Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku post$powania


kwalifikacyjnego, zwanego dalej "sprawdzianem", ustala Dyrektor KSAP w porozumieniu
z Szefem S!u#by Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem.
2. Informacj$ o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu Dyrektor KSAP udost$pnia
w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP, co najmniej na 14 dni przed tym terminem.
Informacj$ udost$pnia si$ równie# w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

§ 8. 1. Sprawdzian ma form$ pisemn" i sk!ada si$ z odr$bnych cz$%ci, podczas których


sprawdzane s" wiedza i umiej$tno%ci.
2. Dyrektor KSAP przekazuje przewodnicz"cemu zespo!u sprawdzaj"cego materia!y s!u#"ce
przeprowadzeniu sprawdzianu, zawieraj"ce w szczególno%ci testy i zadania oraz arkusze
odpowiedzi i klucze ich oceny.
3. Zespó! sprawdzaj"cy prowadzi post$powanie kwalifikacyjne przy u#yciu materia!ów,
o których mowa w ust. 2.

§ 9. 1. Zakres tematyczny cz$%ci sprawdzianu sprawdzaj"cej wiedz$ obejmuje wybrane


zagadnienia z zakresu: prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki
zagranicznej i organizacji mi$dzynarodowych, organizacji i zarz"dzania oraz zagadnie)
spo!ecznych i ekonomicznych.
2. Wykaz zagadnie) do cz$%ci sprawdzianu sprawdzaj"cej wiedz$ jest okre%lony w za!"czniku
nr 1 do rozporz"dzenia.
3. Cz$%( sprawdzianu sprawdzaj"ca wiedz$ ma form$ testu wyboru i sk!ada si$ z 90 pyta). Za
prawid!ow" odpowied' na dane pytanie przyznaje si$ 1 punkt, za brak odpowiedzi lub za
odpowied' nieprawid!ow" - 0 punktów.
4. Cz$%( sprawdzianu sprawdzaj"ca wiedz$ trwa odpowiednio do zastosowanego testu, jednak
nie krócej ni# 60 minut.

3
§ 10. 1. Zakres tematyczny cz$%ci sprawdzianu sprawdzaj"cej umiej$tno%ci obejmuje
sprawdzenie: umiej$tno%ci rozwi"zywania problemów, umiej$tno%ci uczenia si$, umiej$tno%ci
analizy i wykorzystania informacji, umiej$tno%ci planowania i organizacji, umiej$tno%ci
podejmowania decyzji oraz umiej$tno%ci interpersonalnych.
2. Cz$%( sprawdzianu sprawdzaj"ca umiej$tno%ci jest oceniana odpowiednio do
zastosowanego testu lub zadania w skali od 0 do 60 punktów.
3. Cz$%( sprawdzianu sprawdzaj"ca umiej$tno%ci trwa odpowiednio do zastosowanego testu
lub zadania, jednak nie d!u#ej ni# 120 minut.

§ 11. Minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy, wynosz":
1) 30 punktów z cz$%ci sprawdzianu sprawdzaj"cej wiedz$;
2) 20 punktów z cz$%ci sprawdzianu sprawdzaj"cej umiej$tno%ci;
3) 90 punktów w sumie z dwóch cz$%ci sprawdzianu.

§ 12. 1. Sprawdzian przeprowadza si$ w sali egzaminacyjnej, w warunkach umo#liwiaj"cych


samodzieln" prac$, pod nadzorem co najmniej jednego cz!onka zespo!u sprawdzaj"cego.
2. Cz!onek zespo!u sprawdzaj"cego nadzoruj"cy przebieg sprawdzianu sporz"dza protokó!
cz"stkowy przebiegu sprawdzianu.
3. Do dokonania okre%lonych czynno%ci techniczno-obs!ugowych w trakcie sprawdzianu
przewodnicz"cy zespo!u sprawdzaj"cego mo#e upowa#ni( osoby nieb$d"ce cz!onkami
zespo!u sprawdzaj"cego.
4. Przed rozpocz$ciem sprawdzianu sprawdza si$ to#samo%( osoby przyst$puj"cej do
post$powania kwalifikacyjnego. To#samo%( osoby przyst$puj"cej do post$powania
kwalifikacyjnego mo#e by( tak#e sprawdzana w trakcie trwania sprawdzianu.
5. Przed rozpocz$ciem sprawdzianu lub jego cz$%ci cz!onek zespo!u sprawdzaj"cego
informuje osoby przyst$puj"ce do post$powania kwalifikacyjnego o warunkach
organizacyjnych przeprowadzania sprawdzianu oraz o zasadach dokonywania oceny
udzielonych odpowiedzi.
6. Osoba przyst$puj"ca do post$powania kwalifikacyjnego otrzymuje materia!y i arkusze
odpowiedzi opatrzone piecz$ci" KSAP. Uwzgl$dnia si$ wy!"cznie odpowiedzi udzielone na
arkuszach opatrzonych piecz$ci" KSAP.
7. W czasie sprawdzianu nie mo#na korzysta( z materia!ów innych ni# dostarczone przez
zespó! sprawdzaj"cy oraz porozumiewa( si$ z innymi osobami.

4
8. Cz!onek zespo!u sprawdzaj"cego wyklucza z udzia!u w sprawdzianie osob$, która podczas
sprawdzianu pos!ugiwa!a si$ materia!ami innymi ni# dostarczone przez zespó! sprawdzaj"cy,
porozumiewa!a si$ z innymi osobami lub zak!óca!a przebieg sprawdzianu.
9. W czasie sprawdzianu cz!onek zespo!u sprawdzaj"cego mo#e, w wyj"tkowych
przypadkach, wyrazi( zgod$ na opuszczenie sali egzaminacyjnej przez osob$ przyst$puj"c"
do post$powania kwalifikacyjnego. Na czas nieobecno%ci osoba ta przekazuje cz!onkowi
zespo!u sprawdzaj"cego otrzymane materia!y i arkusze odpowiedzi.
10. Opuszczenie sali egzaminacyjnej w sytuacji innej ni# okre%lona w ust. 9 stanowi
zako)czenie udzia!u w post$powaniu kwalifikacyjnym.

§ 13. 1. Niezw!ocznie po zako)czeniu przez osob$ przyst$puj"c" do post$powania


kwalifikacyjnego danej cz$%ci sprawdzianu jej prac$ oznacza si$ kodem.
2. Rozkodowania prac dokonuje si$ po sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi.
3. Do rozkodowania prac przewodnicz"cy zespo!u sprawdzaj"cego wyznacza co najmniej
dwóch cz!onków zespo!u sprawdzaj"cego, którzy nie sprawdzali odpowiedzi.
4. Z rozkodowania prac sporz"dza si$ protokó! podpisywany przez cz!onków zespo!u, którzy
dokonali rozkodowania.

§ 14. Rodzaje dokumentów potwierdzaj"cych znajomo%( j$zyka obcego spo%ród j$zyków


roboczych Unii Europejskiej s" okre%lone w za!"czniku nr 2 do rozporz"dzenia.

§ 15. 1. W pracach zespo!u sprawdzaj"cego mo#e uczestniczy( w charakterze obserwatora


przedstawiciel lub przedstawiciele Szefa S!u#by Cywilnej.
2. W pracach zespo!u sprawdzaj"cego mo#e uczestniczy( w charakterze obserwatora
przedstawiciel lub przedstawiciele Rady S!u#by Cywilnej.

§ 16. 1. Przewodnicz"cy zespo!u sprawdzaj"cego sporz"dza, w terminie 14 dni od dnia


zako)czenia prac zespo!u sprawdzaj"cego, sprawozdanie z przebiegu post$powania
kwalifikacyjnego i przekazuje je Dyrektorowi KSAP. Do sprawozdania do!"cza si$ uchwa!y
zespo!u sprawdzaj"cego, zg!oszenia do post$powania kwalifikacyjnego kandydatów, którzy w
toku post$powania kwalifikacyjnego uzyskali wynik pozytywny, protoko!y posiedze) zespo!u
sprawdzaj"cego, protoko!y cz"stkowe oraz protokó! rozkodowania arkuszy odpowiedzi.
2. Dyrektor KSAP zatwierdza sprawozdanie z przebiegu post$powania kwalifikacyjnego
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5
3. Niezw!ocznie po zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu post$powania kwalifikacyjnego
Dyrektor KSAP przekazuje sprawozdanie Szefowi S!u#by Cywilnej.

§ 17. 1. Wysoko%( op!aty za przyst"pienie do post$powania kwalifikacyjnego w danym roku,


o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wynosi 35 % minimalnego wynagrodzenia za prac$
przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za prac$.
2. Op!at$ w wymaganej wysoko%ci wnosi si$ na rachunek bankowy KSAP.
3. Dowód wniesienia op!aty do!"cza si$ do zg!oszenia. Zg!oszenie z!o#one bez dowodu
wniesienia op!aty uwa#a si$ za niekompletne.

§ 18. Traci moc rozporz"dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania post$powania kwalifikacyjnego w s!u#bie cywilnej (Dz. U. Nr 13,
poz. 82 i Nr 249, poz. 1857).

§ 19. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

6
ZA*&CZNIKI

ZA)(CZNIK Nr 1

WYKAZ ZAGADNIE* DO CZ+,CI SPRAWDZIANU SPRAWDZAJ(CEJ WIEDZ+

1. Prawo: 'ród!a prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo administracyjne,


s"downictwo (w tym administracyjne), dost$p do informacji publicznej, ochrona danych
osobowych, ochrona informacji niejawnych, s!u#ba cywilna, prawo mi$dzynarodowe
publiczne, prawo Unii Europejskiej.
2. Administracja publiczna: funkcje i struktura organów w!adzy publicznej, instytucje
polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej.
3. Finanse publiczne: prawo finansów publicznych, bud#et pa)stwa, bud#ety jednostek
samorz"du terytorialnego, procedury bud#etowe, polityka bud#etowa, kontrola finansowa,
fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, d!ug
publiczny, zamówienia publiczne.
4. Polityka zagraniczna: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach
mi$dzynarodowych, stosunki mi$dzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Organizacja i zarz"dzanie: zasady, metody, %rodki organizacji i zarz"dzania, zarz"dzanie
strategiczne, zarz"dzanie zasobami ludzkimi, wspó!dzia!anie w zarz"dzaniu, dialog spo!eczny
i negocjacje.
6. Zagadnienia spo!eczne i ekonomiczne: pomiar zjawisk i procesów spo!eczno-
ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, znajomo%( podstawowych
zagadnie) spo!ecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zale#no%ci w gospodarce i
polityce spo!ecznej Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na %wiecie,
czynniki rozwoju spo!ecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja
gospodarstw domowych, zatrudnienie, wspó!czesne problemy polityki spo!ecznej i
gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zwi"zku z procesami integracji i globalizacji
gospodarki, problemy spo!eczne Rzeczypospolitej Polskiej, metody i %rodki rozwi"zywania
problemów spo!ecznych, dostosowanie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki spo!ecznej
do standardów europejskich.

7
ZA)(CZNIK Nr 2

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ(CYCH ZNAJOMO,- J+ZYKA


OBCEGO SPO,RÓD J+ZYKÓW ROBOCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ

1. Dyplomy uko)czenia:
1) studiów na kierunku filologia w zakresie j$zyków obcych lub lingwistyki stosowanej;
2) nauczycielskiego kolegium j$zyków obcych;
3) KSAP.
2. Wydany za granic" dokument potwierdzaj"cy uzyskanie stopnia lub tytu!u naukowego -
uznaje si$ j$zyk wyk!adowy instytucji prowadz"cej kszta!cenie.
3. Dokument potwierdzaj"cy uko)czenie studiów wy#szych lub podyplomowych
prowadzonych za granic" lub w Rzeczypospolitej Polskiej we wspó!pracy z uczelni"
prowadz"c" kszta!cenie za granic" - uznaje si$ j$zyk wyk!adowy, je#eli j$zykiem
wyk!adowym by! wy!"cznie j$zyk obcy.
4. Wydany za granic" dokument uznany za równowa#ny %wiadectwu dojrza!o%ci - uznaje si$
j$zyk wyk!adowy.
5. Dyplom Matury Mi$dzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).
6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
7. Za%wiadczenie o zdanym egzaminie resortowym:
1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2) w ministerstwie obs!uguj"cym ministra w!a%ciwego do spraw gospodarki, Ministerstwie
Wspó!pracy Gospodarczej z Zagranic", Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz
Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;
3) w Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 wed!ug STANAG
6001.
8. Certyfikat potwierdzaj"cy znajomo%( j$zyka obcego, wydany przez KSAP w wyniku
lingwistycznego post$powania sprawdzaj"cego.
9. Dokument potwierdzaj"cy wpis na list$ t!umaczy przysi$g!ych.

J$zyk angielski:

10. First certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of
Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass,
Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business
and Trade (CEIBT) - certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local
Examinations Syndicate oraz przez University of Cambridge ESOL Examinations.
11. International English Language Testing System IELTS - powy#ej 6 pkt - za%wiadczenia
wydawane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, the British Council
i Education Australia.
12. Certificate in English Language Skills (CELS) - poziomy "Vantage" (B2) i "Higher"
(C1).
13. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt z testu (w
systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE -
wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA.
14. English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate
Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level - wydawane przez City & Guilds Pitman
Qualifications (Pitman Qualifications Institute).

8
15. International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom
"Communicator", poziom "Expert", poziom "Mastery" - wydawane przez City & Guilds (City
& Guilds Pitman Qualifications).
16. City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)
Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International
(reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in
ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 - wydawane
przez City & Guilds.
17. Spoken English Test (SET) for Business - Stage B poziom "Communicator", Stage C
poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery" - wydawane przez City & Guilds (City & Guilds
Pitman Qualifications).
18. English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3 - wydawane przez City
& Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).
19. English for Office Skills (EOS) - Level 2 - wydawane przez City & Guilds (City &
Guilds Pitman Qualifications).
20. Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt z testu -
wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA.
21. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2,
English for Business Level 3, English for Business Level 4 - certyfikaty wydawane przez
London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board.
22. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation Certificate for
Teachers of Business English (FTBE) - certyfikat wydawany przez London Chamber of
Commerce and Industry Examinations Board.
23. B2 Certificate in English - advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes -
advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2) – egzaminy TELC (The
European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme
GmbH lub telc GmbH; telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical,
telc English C1 - wydawane przez telc GmbH.
24. London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International);
London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International);
London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International) -
wydawane przez Edexcel; administrowane przez Pearson Language Assessments lub Pearson
Language Tests.

J$zyk francuski:

25. Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) B2, Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF) C1, C2 - wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji
(Narodow" Komisj$ ds. Egzaminów DELF i DALF).
26. Certificat d'accès au DALF wydawany przez Instytut Francuski.
27. Diplôme de Français des Affairs 1er degré (DFA 1), Diplôme de Français des Affairs
2éme degré (DFA 2) - dyplomy wydawane przez Parysk" Izb$ Handlow" i Przemys!ow"
CCIP, egzaminy organizowane przez Instytut Francuski.
28. Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises
(DSLCF), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS - C1), Diplôme des Hautes
Etudes Françaises (DHEF - C2) - wydawane przez Alliance Française.
29. Certificat Supérieur de Français (B2) - egzaminy TELC (The European Language
Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH lub telc GmbH;
telc Français B2 - wydawany przez telc GmbH.
30. Test de Connaissance du Français (TCF - poziomy 4, 5, 6).

9
31. Test de Français International (TFI) - wynik od 605 pkt.

J$zyk niemiecki:

32. Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale
Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP),
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung)
(ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom
(GDS) (C2) - egzaminy organizowane przez Goethe-Institut.
33. Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1) - egzaminy organizowane przez
Goethe-Institut, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren
(CDC).
34. Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF).
35. Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - Mittelstufe,
Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) - egzaminy organizowane przez Instytut
Austriacki.
36. Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2) – egzaminy
TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-
Testsysteme GmbH lub telc GmbH; telc Deutsch B2, telc Deutsch C1 - wydawane przez telc
GmbH.
37. Deutsches Sprachdiplom II (DSD) - egzaminy organizowane przez
Kultusministerkonferenz.
38. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber.

J$zyk hiszpa%ski:

39. Diploma Intermedio de Español, Diploma Superior de Español - wydawany przez


Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii.
40. Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2) - egzaminy TELC (The
European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme
GmbH lub telc GmbH; telc Español B2 – wydawany przez telc GmbH.
41. Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) - Nivel Intermedio i Nivel
Superior - wydawane przez Instytut Cervantesa i Uniwersytet Salamanca.

J$zyk w!oski:

42. Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera (CILS 2 Due), Certificazione d'Italiano
come Lingua Straniera (CILS 3 Tre), Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera (CILS 4
Quattro), Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI 3), Certificazione di
Conoscenza della Lingua Italiana (CELI 4), Certificazione di Conoscenza della Lingua
Italiana (CELI 5) - wydawane przez uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i
Rzymie.
43. Certificato Superiore d'Italiano (B2) - egzaminy TELC (The European Language
Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH lub telc GmbH;
telc Italiano B2 - wydawany przez telc GmbH.

J$zyk w$gierski:

44. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) -
egzamin z j$zyka w$gierskiego organizowany przez W$gierski Instytut Kultury.

10
J$zyk portugalski:

45. Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado
de Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua
Estrangeira (DUPLE) (C2).

J$zyk szwedzki:

46. Test in Swedish for University Studies (TISUS) - poziom Pass.

J$zyk fi%ski:

47. Suomen kieli, keskitaso 4-5, Ylin taso 5 (B2), Suomen kieli, Ylin taso 6 (C1), Suomen
kieli, Ylin taso 7-8 (C2) - wydawane przez Fi)skie Ministerstwo Edukacji i Uniwersytet w
Jyväskylä.

J$zyk niderlandzki:

48. Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Examen I (NT2-I); (CITO) (B2),
Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Examen II (NT2-II); (CITO) (C1).
49. Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT); (CNaVT) (B2), Profiel Academische
Taalvaardigheid (PAT); (CNaVT) (C1).
50. Certificaat Nederlands als Vreemde Tall (CNaVT) (B2).

J$zyk grecki:

51. Elinomathias Epipedo Eparkias (B2) - wydawany przez Uniwersytet w Atenach.

J$zyk du%ski:

52. Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1) - wydane przez Danish Language Testing
Consortium.

J$zyk esto%ski:

53. Eesti keele kesktaseme test (B2), Eesti keele kõrgtaseme test (C1) - wydawane przez
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

J$zyk s!owe%ski:

54. Intermediate Slovene Language Exam (B2), Advanced Slovene Language Exam (C1) -
wydawane przez Examination Centre of the Centre for Slovene as a Second/Foreign
Language, University of Ljubljana.

J$zyk litewski:

55. Test of Lithuanian as a state language Category III (B2) - wydawany przez Department of
Lithuanian Studies, Vilnius University.

11
J$zyk czeski:

56. Czech Language Certificate Exam - CCE (B2) - wydawany przez Univerzita Karlova v
Praze.

12
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzenia


post$powania kwalifikacyjnego w s!u#bie cywilnej stanowi wykonanie upowa#nienia z art. 26
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z pó'n. zm.).
Projekt bazuje na dotychczasowych regulacjach zawartych w rozporz"dzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania post$powania
kwalifikacyjnego w s!u#bie cywilnej (Dz. U. Nr 13, poz. 82 z pó'n. zm.). Proponowane
zmiany wynikaj" z rezygnacji ze sprawdzania w toku post$powania kwalifikacyjnego
predyspozycji kierowniczych, które b$d" sprawdzane przy naborze na wy#sze stanowiska
w s!u#bie cywilnej oraz innego sposobu ustalania wyników post$powania.
Przepisy ustawy przes"dzaj", #e post$powanie kwalifikacyjne dla pracowników ubiegaj"cych
si$ o mianowanie prowadzi Krajowa Szko!a Administracji Publicznej, w której powo!ywany
jest w tym celu zespó! sprawdzaj"cy. Ustawa okre%li!a równie#, #e w toku post$powania
kwalifikacyjnego badane i punktowane s" osobno wiedza i umiej$tno%ci kandydatów.
Zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy, aby uzyska( wynik pozytywny nale#y uzyska( z ka#dej cz$%ci
sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej mo#liwej do uzyskania liczby punktów oraz
uzyska( w sumie z dwóch cz$%ci sprawdzianu co najmniej 3/5 maksymalnej mo#liwej
do uzyskania liczby punktów.
Projektowane rozporz"dzenie w § 9 - § 10, zgodnie z delegacj" ustawow" zawart" w art. 26
pkt 1 ustawy, ustala zakres tematyczny ka#dej z dwóch cz$%ci sprawdzianu przewidzianego
w toku post$powania kwalifikacyjnego uwzgl$dniaj"c potrzeb$ rzetelnego sprawdzenia
zarówno wiedzy, jak i umiej$tno%ci kandydatów, wymaganych od urz$dnika s!u#by cywilnej.
Wykaz szczegó!owych zagadnie) do sprawdzianu wiedzy zosta! okre%lony w za!"czniku nr 1
do rozporz"dzenia. W projekcie rozporz"dzenia okre%lone zosta!y maksymalne liczby
punktów przyznawanych za poszczególne cz$%ci sprawdzianu w toku post$powania
kwalifikacyjnego.
W § 11 projekt reguluje tak#e minimalne liczby punktów, których uzyskanie warunkuje
zako)czenie post$powania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

Zgodnie z dyspozycj" zawart" w art. 26 pkt 2 ustawy o s!u#bie cywilnej, rozporz"dzenie


okre%li!o organizacj$ i sposób przeprowadzenia post$powania kwalifikacyjnego ustalaj"c
sposób powo!ywania zespo!u sprawdzaj"cego, jego szczegó!owe zadania, sposób pracy
zespo!u, oraz zasady jej dokumentowania. Zespó! sprawdzaj"cy powo!ywany jest przez

13
Dyrektora KSAP. Przejrzysto%ci i jawno%ci prac zespo!u sprawdzaj"cego s!u#y( ma równie#
instytucja obserwatorów wyznaczonych przez Szefa S!u#by Cywilnej przewidziana w § 15
rozporz"dzenia oraz obserwatorów, których mo#e kierowa( Rada S!u#by Cywilnej. Ponadto
Dyrektor KSAP, który zatwierdza sprawozdanie z przebiegu post$powania kwalifikacyjnego,
zobowi"zany jest do jego niezw!ocznego przekazania Szefowi S!u#by Cywilnej, razem
z dokumentacj" zgromadzon" w toku post$powania (§ 16 rozporz"dzenia). Przyj$te
rozwi"zania sprzyjaj" realizacji przez Szefa S!u#by Cywilnej zadania okre%lonego w art. 23
ustawy o s!u#bie cywilnej, którym jest nadzór nad post$powaniem kwalifikacyjnym.
Samo post$powanie przeprowadzane b$dzie w sposób zapewniaj"cy kandydatom
samodzieln" prac$ (§ 12 rozporz"dzenia) oraz bezstronn", rzeteln" jej ocen$ (§ 13
rozporz"dzenia).
Potwierdzeniem spe!niania przez kandydatów warunku okre%lonego w art. 19 pkt. 4 ustawy –
a wi$c znajomo%ci jednego j$zyka obcego spo%ród j$zyków roboczych Unii Europejskiej –
maj" by( odpowiednie certyfikaty j$zykowe, których wykaz zawiera za!"cznik nr 2 do
rozporz"dzenia. Przyj$to, #e od kandydatów wymagana jest znajomo%( j$zyka obcego na
poziomie B2 wed!ug skali Europejskiego Systemu Opisu Kszta!cenia J$zykowego Rady
Europy (poziom %rednio-zaawansowany).
Zgodnie z art. 26 pkt 5 ustawy o s!u#bie cywilnej, projekt rozporz"dzenia okre%la w § 17
wysoko%( i sposób wnoszenia op!aty za przyst"pienie do post$powania kwalifikacyjnego.
Wysoko%( op!aty ustalono na poziomie 35 % minimalnego wynagrodzenia za prac$. Op!ata
ma by( wnoszona na rachunek bankowy KSAP, a dowód jej wniesienia do!"czany do
zg!oszenia. Proponowana wysoko%( op!aty nie powinna stanowi( bariery uniemo#liwiaj"cej
przyst"pienie do post$powania osobom zainteresowanym.

Materia uregulowana w rozporz"dzeniu nie jest obj$ta prawem Unii Europejskiej. Nie
zachodzi konieczno%( przedstawiania projektu rozporz"dzenia w!a%ciwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej.

14
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które b$dzie oddzia!ywa! projekt rozporz#dzenia.

Przedmiotowy projekt rozporz"dzenia dotyczy wy!"cznie wewn$trznych zasad


funkcjonowania s!u#by cywilnej i b$dzie oddzia!ywa! na cz!onków korpusu s!u#by cywilnej.

2. Konsultacje spo!eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie) mi$dzyresortowych oraz stosownie do przepisów


art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1991 r. o zwi"zkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.
854, z pó'n. zm.) zostanie skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje
zwi"zków zawodowych. Ponadto projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez
Krajow" Szko!$ Administracji Publicznej oraz Rad$ S!u#by Cywilnej.

Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady


Ministrów.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa%stwa.

Wej%cie w #ycie projektu rozporz"dzenia nie wp!ynie na zmian$ w wydatkach bud#etowych.

4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi$biorczo&', w tym na


funkcjonowanie przedsi$biorstw.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%( zewn$trzn"


i wewn$trzn" gospodarki.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz#dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwil" skierowania projektu rozporz"dzenia

15
do uzgodnie) mi$dzyresortowych zostanie ono opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Zgodno&' regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz"dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

5-23-iw

16
Projekt

ROZPORZ(DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia ………………..............................

w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen cz!onków korpusu s!u"by


cywilnej

Na podstawie art. 52a ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U.
Nr 170, poz. 1218, z pó'n. zm. 1)) zarz"dza si$, co nast$puje:
§ 1. Ocena okresowa cz!onka korpusu s!u#by cywilnej, zwana dalej "ocen"", jest
sporz"dzana na podstawie kryteriów oceny i dotyczy wykonywania obowi"zków przez
cz!onka korpusu s!u#by cywilnej, zwanego dalej „ocenianym”.
2. Wykaz kryteriów oceny stanowi za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia.
§ 2. Oceniaj"cym w rozumieniu niniejszego rozporz"dzenia jest:
1) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w!a%ciwy minister, przewodnicz"cy
komitetu wchodz"cego w sk!ad Rady Ministrów, kierownik urz$du centralnego organu
administracji rz"dowej albo w!a%ciwy wojewoda – w stosunku do dyrektora
generalnego urz$du,
2) w!a%ciwy wojewoda – w stosunku do wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego
zast$pców,
3) w!a%ciwy dyrektor generalny urz$du – w stosunku do osób kieruj"cych
departamentem lub komórk" równorz$dn" w urz$dach, o których mowa w art. 30a pkt
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej,
4) bezpo%redni prze!o#ony – w stosunku do pozosta!ych cz!onków korpusu s!u#by
cywilnej.
§ 3. 1. Ocen$ sporz"dza si$ na arkuszu oceny okresowej, zwanym dalej „arkuszem”,
odpowiednim dla zajmowanego przez ocenianego stanowiska.
2. Ocen$ dla cz!onków korpusu s!u#by cywilnej, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4,
sporz"dza si$ na arkuszu A, stanowi"cym za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z
2008 r. Nr ……, poz. …..
3. Ocen$ dla cz!onka korpusu s!u#by cywilnej, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2,
sporz"dza si$ na arkuszu B, stanowi"cym za!"cznik nr 3 do rozporz"dzenia.
§ 4. 1. Ocen$ cz!onków korpusu s!u#by cywilnej, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4
sporz"dza si$ wybieraj"c z wykazu nie mniej ni# 3 i nie wi$cej ni# 5 kryteriów oceny,
najistotniejszych dla prawid!owego wykonywania obowi"zków na stanowisku pracy
zajmowanym przez ocenianego.
2. Oceniaj"cy, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 wybiera kryteria oceny po uprzednim
omówieniu z ocenianym g!ównych obowi"zków wynikaj"cych z opisu jego stanowiska pracy,
wykonywanych w okresie podlegaj"cym ocenie, a tak#e celów do osi"gni$cia w tym okresie
oraz sposobu ich realizacji.
3. Wybrane kryteria oceny oceniaj"cy wpisuje do arkusza A.
§ 5. Ocen$ cz!onka korpusu s!u#by cywilnej, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2 sporz"dza
si$ na podstawie kryteriów wymienionych w arkuszu B.
§ 6. 1. Oceniaj"cy wpisuje do arkusza termin sporz"dzenia oceny na pi%mie, okre%laj"c
miesi"c i rok. Przy wyznaczeniu terminu oceny bierze si$ pod uwag$, #e ocena powinna by(
sporz"dzona w terminie 30 dni po up!ywie 24 miesi$cy od dnia sporz"dzenia ostatniej oceny
na pi%mie lub zatrudnienia na czas nieokre%lony.
2. Oceniany potwierdza podpisem zapoznanie si$ z kryteriami i terminem
sporz"dzenia oceny na pi%mie.
3. Po dokonaniu czynno%ci, o których mowa w § 6 ust. 2, orygina! arkusza
niezw!ocznie w!"cza si$ do akt osobowych ocenianego. Kopi$ arkusza oceniaj"cy przekazuje
ocenianemu.
§ 7. 1. Czynno%ci, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 oraz § 6, oceniaj"cy dokonuje nie
pó'niej ni# w ci"gu 30 dni od dnia sporz"dzenia na pi%mie poprzedniej oceny lub 60 dni od
dnia zatrudnienia na czas nieokre%lony.
2. W przypadku zmiany stanowiska pracy przez ocenianego, wi"#"cej si$ z istotn"
zmian" zakresu obowi"zków, je#eli od dnia ostatniej oceny up!yn$!o nie wi$cej ni# 6
miesi$cy, oceniaj"cy dokonuje ponownie czynno%ci, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz § 6 ust.
2, w ci"gu 30 dni od dnia zmiany stanowiska pracy.
§ 8. W przypadku zmiany na stanowisku oceniaj"cego w trakcie okresu, w którym
oceniany podlega ocenie, ocena sporz"dzana jest na podstawie wybranych wcze%niej
kryteriów.
§ 9. Oceniaj"cy, przed sporz"dzeniem oceny na pi%mie, przeprowadza z ocenianym
rozmow$, podczas której omawia z nim:
1) g!ówne obowi"zki wykonywane przez ocenianego w okresie podlegaj"cym ocenie
oraz sposób ich realizacji, z uwzgl$dnieniem spe!niania przez ocenianego ustalonych
kryteriów oceny;
2) trudno%ci napotykane przez ocenianego w trakcie realizacji zada);
3) kierunki dalszego rozwoju i potrzeby szkoleniowe ocenianego.

2
§ 10. 1. Oceniaj"cy, o którym mowa w § 2 pkt 1 przed przeprowadzeniem rozmowy, o
której mowa w § 9, zwraca si$ do Szefa S!u#by Cywilnej o przekazanie opinii dotycz"cej
oceny pracy dyrektora generalnego urz$du, okre%laj"c co najmniej 14 dniowy termin na
przekazanie opinii.
2. Oceniaj"cy, o którym mowa w § 2 pkt 2, przed przeprowadzeniem rozmowy, o
której mowa w § 9, zwraca si$ do G!ównego Lekarza Weterynarii o przekazanie opinii
dotycz"cej oceny pracy wojewódzkiego lekarza weterynarii lub zast$pcy wojewódzkiego
lekarza weterynarii, okre%laj"c co najmniej 14 dniowy termin na przekazanie opinii.
3. Opini$, o której mowa w ust. 1, do!"cza si$ do arkusza B.
4. Szef S!u#by Cywilnej lub G!ówny Lekarz Weterynarii sporz"dza opini$, o której
mowa w ust. 1, na podstawie kryteriów oceny wymienionych w arkuszu B.
5. Oceniaj"cy, o którym mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza rozmow$, o której mowa w §
9, po otrzymaniu opinii. Rozmow$ przeprowadza si$ tak#e w przypadku nieotrzymania opinii
w ustalonym terminie.

§ 11. 1. Sporz"dzenie oceny na pi%mie polega na:


1) wpisaniu do arkusza opinii dotycz"cej sposobu wykonywania obowi"zków przez
ocenianego w okresie, w którym podlega! on ocenie, uwzgl$dniaj"cej w szczególno%ci
wnioski z rozmowy, o której mowa w § 9;
2) okre%leniu poziomu wykonywania obowi"zków przez ocenianego (celuj"cy, bardzo
dobry, dobry, zadowalaj"cy lub niezadowalaj"cy);
3) przyznaniu oceny pozytywnej w przypadku celuj"cego, bardzo dobrego, dobrego
lub zadowalaj"cego poziomu wykonywania obowi"zków przez ocenianego, albo przyznaniu
oceny negatywnej;
4) wpisaniu do arkusza wniosków dotycz"cych indywidualnego programu rozwoju
zawodowego ocenianego, na podstawie przeprowadzonej oceny i z uwzgl$dnieniem jego
przysz!ych obowi"zków.
2. W przypadku przyznania urz$dnikowi s!u#by cywilnej oceny pozytywnej
oceniaj"cy mo#e zamie%ci( w wyznaczonym miejscu arkusza umotywowany wniosek o
przyznanie ocenianemu kolejnego stopnia s!u#bowego.

§ 12. 1. Oceniaj"cy niezw!ocznie umo#liwia ocenianemu zapoznanie si$ z ocen"


sporz"dzon" na pi%mie i poucza go o przys!uguj"cym mu prawie z!o#enia sprzeciwu do
dyrektora generalnego urz$du w ci"gu 7 dni od dor$czenia oceny.
2. Niezw!ocznie po dokonaniu czynno%ci, o których mowa w ust. 1, orygina! arkusza
w!"cza si$ do akt osobowych ocenianego. Kopi$ arkusza oceniaj"cy dor$cza ocenianemu.

3
§ 13. Traci moc rozporz"dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w
sprawie szczegó!owych zasad przeprowadzania ocen urz$dników s!u#by cywilnej (Dz. U. Nr
69, poz. 453).

§ 14. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

PREZES RADY MINISTROW

Donald Tusk

4
Za!%czniki do rozporz%dzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia ………… (poz. ………)

Za!"cznik nr 1
WYKAZ KRYTERIÓW OBOWI(ZKOWYCH I KRYTERIÓW DO WYBORU

KRYTERIA OBOWI*ZKOWE

Kryterium Opis kryterium


1. Rzetelno(& i terminowo(& Dba#o$% o przedstawianie wiarygodnych danych, faktów i informacji, po
wnikliwym rozpoznaniu sytuacji z wykorzystaniem dost'pnych (róde#.
Dba#o$% o przestrzeganie terminów okre$lonych przepisami dotycz!cych
wykonywanych zada". Wywi!zywanie si' z zada" w wyznaczonym przez
prze#o&onego terminie i bez zb'dnej zw#oki.

2. Wiedza specjalistyczna Posiadanie wiedzy z konkretnej dziedziny, warunkuj!cej odpowiedni


i umiej$tno(& jej poziom merytoryczny realizowanych zada". Umiej'tno$% zastosowania
wykorzystania posiadanych informacji w praktyce, przy wykonywaniu obowi!zków.
Umiej'tno$% doboru odpowiednich narz'dzi i technologii w celu wykonania
zadania. Znajomo$% przepisów niezb'dnych do w#a$ciwej realizacji
obowi!zków. Umiej'tno$% wyszukania i zastosowania w#a$ciwych
przepisów w zale&no$ci od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które
wymagaj! wspó#dzia#ania ze specjalistami z innych dziedzin.

3. Zorientowanie Planowanie dzia#a" i organizowanie pracy w celu wykonania zada".


na osi%ganie celów Umiej'tno$% identyfikacji celów, okre$lania ram czasowych dzia#ania,
przyjmowanie odpowiedzialno$ci w trakcie realizacji zada" i wywi!zywanie
si' ze zobowi!za". Ustalanie priorytetów dzia#ania, efektywne
wykorzystywanie czasu. Opracowywanie szczegó#owych i mo&liwych do
realizacji planów. Planowanie sposobu osi!gni'cia celów, sprawdzanie
realizacji dzia#a" z planem. Dostosowanie planów i organizacji pracy do
zmieniaj!cych si' okoliczno$ci. Wykazywanie zaanga&owania w realizacj'
celów.

4. Doskonalenie zawodowe Nastawienie na w#asny rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Zdolno$%


i sk#onno$% do uczenia si', uzupe#niania wiedzy oraz podnoszenia
kwalifikacji tak, aby zawsze posiada% aktualn! wiedz' i odpowiednie
umiej'tno$ci. Wykazywanie zainteresowania rozwijaniem swoich
kompetencji w szczególno$ci poprzez samodoskonalenie, szkolenia,
uczenie si' od innych czy rozwi!zywanie problemów.

5. Postawa etyczna Wykonywanie obowi%zków w uczciwy sposób, nie budz%cy podejrze'


o stronniczo(& i interesowno(&. Dba!o(& o nieposzlakowan% opini$.
Post$powanie zgodne z etyk% zawodow%.

5
KRYTERIA DO WYBORU

Kryterium Opis kryterium


1. Umiej$tno(& obs!ugi Odpowiedni stopie' wiedzy i umiej$tno(ci niezb$dny do korzystania ze
urz%dze' technicznych sprz$tu komputerowego, urz%dze' biurowych oraz innego sprz$tu
specjalistycznego.

2. Znajomo(& j$zyka obcego Znajomo$% j'zyka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych


zada", pozwalaj!ca na:
! czytanie i rozumienie dokumentów,
! pisanie dokumentów,
! rozumienie ze s!uchu,
! mówienie w j'zyku obcym.

3. Skuteczna komunikacja Komunikacja werbalna:

Formu!owanie wypowiedzi w sposób gwarantuj%cy ich zrozumienie,


przez:

! wypowiadanie si$ w sposób zwi$z!y, jasny i precyzyjny,


! dobieranie stylu, j$zyka i tre(ci wypowiedzi odpowiednio do s!uchaczy,
! udzielanie wyczerpuj%cych i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne
pytania, krytyk$ lub zaskakuj%ce argumenty,
! wyra"anie pogl%dów w sposób przekonywuj%cy,
! pos#ugiwanie si' poj'ciami w#a$ciwymi dla rodzaju wykonywanych
spraw/wykonywanej pracy,
! umiej'tno$% zainteresowania innych w#asnymi opiniami.
Komunikacja pisemna:

Formu#owanie wypowiedzi w sposób gwarantuj!cy zrozumienie, przez:


! stosowanie przyj$tych form prowadzenia korespondencji,
! przedstawianie zagadnie' w sposób jasny i zwi$z!y,
! dobieranie odpowiedniego stylu, j$zyka i tre(ci pism, budowanie zda'
poprawnych ortograficznie, gramatycznie i logicznie.

4. Umiej$tno(& wspó!pracy Umiej'tno$% pracy w grupie, budowania kontaktu z inn! osob!, przez
okazywanie poszanowania drugiej stronie, prób' aktywnego zrozumienia jej
racji, okazanie zainteresowania jej opiniami.

Realizacja zada" w zespole, przez:


! pomoc i doradzanie wspó!pracownikom w razie potrzeby,
! dostrzeganie i docenianie wk!adu pracy innych,
! przekazywanie posiadanych informacji, które mog% wp!ywa& na
planowanie lub proces podejmowania decyzji osobom, dla których
informacje te b$d% stanowi!y istotn% pomoc w realizowanych przez nie
zadaniach,
! zrozumienie celu i korzy(ci wynikaj%cych ze wspólnego realizowania
zada',
! wspó!prac$ a nie rywalizacj$ z pozosta!ymi cz!onkami zespo!u,
! zg!aszanie konstruktywnych wniosków usprawniaj%cych prac$ zespo!u,
! aktywne s#uchanie innych, budowanie zaufania,
! uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których maj! one
istotne znaczenie.

6
5. Pozytywne podej(cie do Zrozumienie funkcji us!ugowej swojego stanowiska pracy, okazywanie szacunku,
obywatela s!u#enie pomoc", w!a%ciwa i sprawna obs!uga klienta wewn$trznego i zewn$trznego,
przejrzyste dzia!anie, tworzenie przyjaznej atmosfery.

6. Umiej$tno(& negocjowania
Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych,
dzi!ki:
! d%"eniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,
! przygotowaniu i prezentowaniu ró"norodnych argumentów w celu
wsparcia swojego stanowiska,
! przekonywaniu innych do weryfikacji w!asnych s%dów lub zmiany
stanowiska,
! rozpoznawaniu najlepszych propozycji,
! stymulowaniu otwartych dyskusji na temat #róde! konfliktów,
! u!atwianiu rozwi%zywania problemu, kwestii spornej,
! tworzeniu i proponowaniu nowych rozwi%za'.
7. Zarz%dzanie zasobami
Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów
poprzez:
! okre$lanie i pozyskiwanie zasobów,
! alokacj' i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod wzgl'dem
czasu, kosztów i jako$ci,
! kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego
dzia#ania.

Nadzorowanie prowadzonych dzia#a" w celu uzyskiwania po&!danych


efektów, w szczególno$ci przez:
! tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli dzia#ania,
sprawdzanie jako$ci i post'pu w realizacji dzia#a",
! modyfikowanie planów w razie konieczno$ci.

Umiej'tne zarz!dzanie zmian! poprzez:


! okre$lanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,
! wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,
! skupianie si' na sprawach kluczowych zwi!zanych z wprowadzanymi
zmianami,
! wprowadzanie zmian w sposób pozwalaj!cy osi!gn!% pozytywne
rezultaty,
! monitorowanie i analizowanie rezultatów wprowadzanych zmian.

7
8. Zarz%dzanie personelem
Motywowanie pracowników do osi"gania wy#szej skuteczno$ci i
jako$ci pracy, przez:
! zrozumia!e t!umaczenie zada', okre(lanie odpowiedzialno(ci za ich
realizacj$, ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz okre(lenie
oczekiwanego efektu dzia!ania,
! komunikowanie pracownikom oczekiwa' dotycz%cych jako(ci ich pracy,
! dostrzeganie ró"nicy zda' i pogl%dów, skuteczne rozwi%zywanie
konfliktów w zespole,
! szacunek dla prywatno(ci pracowników i zachowywanie dyskrecji
odno(nie ich osobistych spraw,
! zachowywanie opanowania i spokoju w sytuacji stresu, ochrona
pracowników przed niedopuszczalnymi naciskami,
! traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, z szacunkiem,
zach$canie ich do wyra"ania w!asnych opinii oraz w!%czanie ich
w proces podejmowania decyzji,
! traktowanie pracowników indywidualnie i niedyskryminowanie nikogo,
! rozpoznawanie mocnych i s!abych stron pracowników, wspieranie ich
rozwoju w celu poprawy jako(ci pracy,
! stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
okre(lanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych oraz dopasowanie
indywidualnych oczekiwa' pracowników dotycz%cych w!asnego rozwoju
do potrzeb urz$du,
! bezstronn% ocen$ osi%gni$& pracowników,
! wykorzystywanie mo&liwo$ci wynikaj!cych z systemu wynagrodze" oraz
motywuj!cej roli awansu w celu zach'cenia pracowników do
uzyskiwania jak najlepszych wyników,
! inspirowanie i zdobywanie zaanga"owania pracowników w realizacj$
celów.
Umiej$tno(& podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny
9. Podejmowanie decyzji
w szczególno(ci poprzez rozpoznawanie istoty problemu oraz okre(lenie
i odpowiedzialno(&
jego przyczyn.
Podejmowanie decyzji:
! na podstawie i w granicach przepisów prawa,
! na podstawie sprawdzonych informacji,
! po rozwa"eniu krótko i d!ugoterminowych skutków,
! w odpowiednim czasie.
Nieunikanie podejmowania decyzji w z!o"onych lub obarczonych pewnym
ryzykiem sprawach. Podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka
po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat. Przyjmowanie
odpowiedzialno(ci za skutki podj$tych decyzji. Gotowo(& do ponownego
przeanalizowania decyzji i umiej$tno(& przyznania si$ do b!$du.
10. Radzenie sobie
Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwi!zywanie
w sytuacjach kryzysowych
skomplikowanych problemów, przez:
! wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,
! szybkie dzia!anie maj%ce na celu rozwi%zanie kryzysu,
! dostosowywanie dzia!ania do zmieniaj%cych si$ warunków,
! wcze(niejsze rozwa"anie potencjalnych problemów i zapobieganie ich
skutkom,
! informowanie wszystkich, na których b$dzie oddzia!ywa& sytuacja
kryzysowa,
! wyci!ganie wniosków (nauki) z sytuacji kryzysowych tak, &eby mo&na
by#o w przysz#o$ci unikn!% podobnych sytuacji,
! skuteczne dzia!anie (tak"e) w okresach przej(ciowych lub wprowadzania
zmian.

8
11. Samodzielno(& i inicjatywa
Zdolno$% do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji,
formu#owania wniosków i proponowania rozwi!za" w celu wykonania
zleconego zadania. Umiej'tno$% i wola poszukiwania obszarów
wymagaj!cych zmian i informowanie o nich. Inicjowanie dzia#a"
i podejmowanie odpowiedzialno$ci za nie. Mówienie o wyst'puj!cych
problemach, badanie (róde# ich powstania.
Wykorzystywanie umiej'tno$ci i wyobra(ni do tworzenia nowych
12. Kreatywno(&
rozwi!za" ulepszaj!cych proces pracy, przez:
! rozpoznawanie oraz identyfikowanie powi%za' mi$dzy sytuacjami,
! wykorzystywanie ró"nych istniej%cych rozwi%za' w celu tworzenia
nowych,
! otwarto(& na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji
i metod,
! inicjowanie lub wynajdywanie nowych mo"liwo(ci lub sposobów
dzia!ania,
! badanie ró"nych #róde! informacji, wykorzystywanie dost$pnego
wyposa"enia technicznego,
! zach'canie innych do proponowania, wdra&ania i doskonalenia nowych
rozwi!za".
13. Planowanie i my(lenie
Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o
strategiczne
posiadane informacje, przez:
! umiej$tno(& identyfikacji priorytetów,
! zauwa"anie trendów i powi%za' mi$dzy ró"nymi informacjami,
! identyfikowanie fundamentalnych dla urz$du potrzeb i kierunków
dzia!ania,
! przewidywanie konsekwencji w d!u"szym okresie czasu,
! przewidywanie d!ugoterminowych skutków podj$tych dzia!a' i decyzji,
! planowanie rozwi%zywania problemów i pokonywania przeszkód,
! ocenianie ryzyka i korzy(ci ró"nych kierunków dzia!ania,
! analizowanie okoliczno$ci i zagro&e".
Umiej'tne stawianie hipotez, wyci!ganie wniosków przez analizowanie
14. Umiej$tno(ci analityczne
i interpretowanie danych, w tym:
! rozró"nianie informacji istotnych od nieistotnych,
! dokonywanie systematycznych porówna' ró"nych aspektów,
! interpretowanie danych pochodz%cych z dokumentów, opracowa'
i raportów,
! samodzielne wyszukiwanie potrzebnych informacji,
! dostrzeganie, na jakim etapie wymagane jest wsparcie,
! przyj$cie logicznego podej(cia do analizy poprzez rozbicie problemu na
cz$(ci, którymi mo"na zarz%dza&,
! zauwa"anie relacji i powi%za' mi$dzy informacjami, umiej$tne
wyci%ganie wniosków z posiadanych informacji,
! stosowanie procedur prowadzenia bada' i zbierania danych
odpowiadaj%cych stawianym problemom,
! prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków
z przeprowadzonej analizy,
! dobieranie odpowiednich narz'dzi i technologii (w#!cznie z aplikacjami
komputerowymi) w celu rozwi!zania problemu /zadania.

9
Za!%cznik nr 2

ARKUSZ A

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ CZ!ONKA KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ

Cz#$% I (wype#nia komórka kadrowa)


Nazwa urz#du

DANE OCENIANEGO CZ!ONKA KORPUSU S!UZBY CYWILNEJ


Imi# Nazwisko

Komórka organizacyjna Stanowisko Data zatrudnienia na czas Data rozpocz#cia pracy


nieokre$lony w urz#dzie na obecnym stanowisku
mm –rrrr mm –rrrr

Data mianowania Stopie* s)u+bowy Data przyznania stopnia


urz#dnika s)u+by urz#dnika s)u+by s#u&bowego (dd-mm-rrrr)
cywilnej cywilnej
DANE DOTYCZ(CE POPRZEDNIEJ OCENY
Ocena/poziom Data sporz&dzenia dd –mm - rrrr

Wnioski dotycz&ce indywidualnego programu rozwoju zawodowego

.........................................................., ................................... .............................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) piecz!tka i podpis osoby wype#niaj!cej

Cz#$% II (wype#nia oceniaj!cy)


DANE OCENIAJ(CEGO
Imi# Nazwisko

Stanowisko Data rozpocz#cia pracy mm-rrrr


na obecnym stanowisku
KRYTERIA OCENY I TERMIN SPORZ(DZENIA OCENY NA PI'MIE
Nr Kryteria obowi&zkowe Kryteria wybrane przez oceniaj&cego
Nr
1. Rzetelno(& i terminowo(&
2. Wiedza specjalistyczna i umiej$tno(& jej
wykorzystania
3. Zorientowanie na osi%ganie celów

10
4. Doskonalenie zawodowe
5. Postawa etyczna
mm - rrrr
Termin sporz%dzenia oceny (miesi%c – rok)

..............….............................., .................................. ....................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis oceniaj!cego

Zapozna!am/em si$ z kryteriami oceny oraz terminem sporz%dzenia oceny na pi(mie

......................................................., ................................... ......................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis ocenianego

11
Cz#$% III (wype#nia oceniaj!cy)

DANE OCENIANEGO CZ!ONKA KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ


Imi# Nazwisko

Stanowisko

Data rozmowy z ocenianym, przeprowadzonej przed


sporz&dzeniem oceny na pi$mie
(dd –- mm –- rrrr)

OPINIA DOTYCZ(CA WYKONYWANIA OBOWI(ZKÓW PRZEZ


OCENIANEGO
Nale&y opisa% w jaki sposób oceniany wykonywa# obowi!zki w okresie, w którym podlega# ocenie, czy spe#nia#
ustalone kryteria oceny. W opinii nale&y poda% przyk#ady realizowanych zada", na podstawie których
dokonywana jest ocena poziomu spe#niania przez ocenianego kryteriów oceny. Je&eli urz'dnik wykonywa# w
okresie, w którym podlega# ocenie dodatkowe zadania, które nie wynikaj! z opisu zajmowanego przez niego
stanowiska, nale&y je opisa%.

DANE OCENIAJ(CEGO
Imi# Nazwisko

Stanowisko Data rozpocz#cia pracy mm-rrrr


na obecnym
stanowisku

............................................................., .............................................. ................................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis oceniaj!cego

12
Cz#$% IV (wype#nia oceniaj!cy)

DANE OCENIANEGO CZ!ONKA KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ


Imi# Nazwisko

OKRE'LENIE POZIOMU WYKONYWANIA OBOWI(ZKÓW I PRZYZNANIE OCENY OKRESOWEJ


od (data zapoznania ocenianego z do (mm – rrrr)
Okres podlegaj%cy ocenie kryteriami; mm –rrrr)

Poziom wykonywania obowi&zków przez ocenianego (wstawi% krzy&yk w odpowiednie pole)


Wykonywa# wszystkie obowi!zki wynikaj!ce z opisu stanowiska pracy w sposób
przewy&szaj!cy oczekiwania. Wykazywa# inicjatyw' i podejmowa# si' zada"
celuj&cy
dodatkowych, z których wywi!zywa# si' wzorowo. W trakcie wykonywania obowi!zków
stale spe#nia# wszystkie kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza w najwy&szym
stopniu.
Wykonywa# wszystkie obowi!zki wynikaj!ce z opisu stanowiska pracy cz'sto
przewy&szaj!c oczekiwania. W razie konieczno$ci podejmowa# si' zada" dodatkowych i
bardzo dobry
wykonywa# je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowi!zków
stale spe#nia# wszystkie kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza.

dobry Wykonywa# wszystkie obowi!zki wynikaj!ce z opisu stanowiska pracy w sposób


odpowiadaj!cy oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowi!zków spe#nia# wi'kszo$%
kryteriów oceny wymienionych w cz'$ci II arkusza.

zadowalaj&cy Wi'kszo$% obowi!zków wynikaj!cych z opisu stanowiska pracy wykonywa# w sposób


odpowiadaj!cy oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowi!zków spe#nia# niektóre
kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza.

niezadowalaj&cy Wi'kszo$% obowi!zków wynikaj!cych z opisu stanowiska pracy wykonywa# w sposób


nieodpowiadaj!cy oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowi!zków nie spe#nia# wcale
b!d( rzadko spe#nia# kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza.

Przyznanie oceny okresowej (wstawi% krzy&yk w odpowiednie pole: pozytywna - je&eli zaznaczony zosta#
poziom celuj!cy, bardzo dobry, dobry lub zadowalaj!cy, negatywna - je&eli poziom niezadowalaj!cy)

POZYTYWNA NEGATYWNA

WNIOSKI DOTYCZ(CE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ROZWOJU ZAWODOWEGO (nale&y


okre$li% kierunki rozwoju cz#onka korpusu s#u&by cywilnej, uwzgl'dniaj!c sporz!dzon! ocen', przysz#e zadania
oraz jego oczekiwania. Okre$li% optymalne metody rozwoju, np. szkolenia grupowe, seminaria)

............................................................., ................................... .............................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis oceniaj!cego

Zapozna!am/em si$ z ocen% sporz%dzon% na pi(mie

13
......................................................., ................................... ......................................................
miejscowo$% data (dd – mm - rrrr) podpis ocenianego
Cz#$% V

WNIOSEK O PRZYZNANIE URZ-DNIKOWI S!U"BY CYWILNEJ KOLEJNEGO STOPNIA


S!U"BOWEGO (wype#nia oceniaj!cy)
W zwi%zku z uzyskaniem przez Pani% / Pana
........................................................................................................................................

pozytywnej oceny okresowej, wnioskuj$ na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s!u"bie cywilnej ) o przyznanie ....................... stopnia s!u"bowego.

Umotywowanie wniosku:

......................................................., ................................... .......................................................


miejscowo"# data (dd –mm –rrrr) podpis oceniaj$cego

14
Za!%cznik nr 3

ARKUSZ B

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

dyrektora generalnego urz#du oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zast#pcy

Cz#$% I (wype#nia komórka kadrowa)


Nazwa urz#du

DANE OCENIANEGO
Imi# Nazwisko

Komórka organizacyjna Stanowisko Data rozpocz#cia pracy na


obecnym stanowisku
mm –rrrr

Data mianowania Stopie* s)u+bowy Data przyznania stopnia


urz#dnika s)u+by urz#dnika s)u+by s#u&bowego (dd-mm-rrrr)
cywilnej cywilnej
DANE DOTYCZ(CE POPRZEDNIEJ OCENY
Ocena/poziom Data sporz&dzenia dd –mm - rrrr

Wnioski dotycz&ce indywidualnego programu rozwoju zawodowego

.........................................................., ................................... .............................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) piecz!tka i podpis osoby wype#niaj!cej

Cz#$% II (wype#nia oceniaj!cy)


DANE OCENIAJ(CEGO
Imi# Nazwisko

Stanowisko Data rozpocz#cia pracy mm-rrrr


na obecnym stanowisku

..............….............................., .................................. ....................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis oceniaj!cego

15
Cz#$% III
KRYTERIA OCENY I TERMIN SPORZ(DZENIA OCENY NA PI'MIE
1. Rzetelno(& i terminowo(& 6. Skuteczna komunikacja
2. Zarz%dzanie zasobami 7. Zorientowanie na osi%ganie celów
3. Zarz%dzanie personelem 8. Umiej$tno(& negocjowania
4. Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno(& 9. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
5. Planowanie i my(lenie strategiczne 10. Postawa etyczna
mm - rrrr
Termin sporz%dzenia oceny (miesi%c – rok)

Zapozna!am/em
Cz#$% IV (wype#niasi$ z kryteriami oceny oraz terminem sporz%dzenia oceny na pi(mie
oceniaj!cy)
DANE OCENIANEGO CZ!ONKA KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ
......................................................., ...................................
Imi# Nazwisko ......................................................
miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis ocenianego

Stanowisko

Data rozmowy z ocenianym, przeprowadzonej przed


sporz&dzeniem oceny na pi$mie
(dd –- mm –- rrrr)

OPINIA DOTYCZ(CA WYKONYWANIA OBOWI(ZKÓW PRZEZ


OCENIANEGO
Nale&y opisa% w jaki sposób oceniany wykonywa# obowi!zki w okresie, w którym podlega# ocenie, czy spe#nia#
ustalone kryteria oceny. W opinii nale&y poda% przyk#ady realizowanych zada", na podstawie których
dokonywana jest ocena poziomu spe#niania przez ocenianego kryteriów oceny. Je&eli urz'dnik wykonywa# w
okresie, w którym podlega# ocenie dodatkowe zadania, które nie wynikaj! z opisu zajmowanego przez niego
stanowiska, nale&y je opisa%.

DANE OCENIAJ(CEGO
Imi# Nazwisko

Stanowisko Data rozpocz#cia pracy mm-rrrr


na obecnym
stanowisku

............................................................., .............................................. ................................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis oceniaj!cego

16
Cz#$% V (wype#nia oceniaj!cy)

DANE OCENIANEGO CZ!ONKA KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ


Imi# Nazwisko

OKRE'LENIE POZIOMU WYKONYWANIA OBOWI(ZKÓW I PRZYZNANIE OCENY OKRESOWEJ


od (data zapoznania ocenianego z do (mm – rrrr)
Okres podlegaj%cy ocenie kryteriami; mm –rrrr)

Poziom wykonywania obowi&zków przez ocenianego (wstawi% krzy&yk w odpowiednie pole)


Wykonywa# wszystkie obowi!zki wynikaj!ce z opisu stanowiska pracy w sposób
przewy&szaj!cy oczekiwania. Wykazywa# inicjatyw' i podejmowa# si' zada"
celuj&cy
dodatkowych, z których wywi!zywa# si' wzorowo. W trakcie wykonywania obowi!zków
stale spe#nia# wszystkie kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza w najwy&szym
stopniu.
Wykonywa# wszystkie obowi!zki wynikaj!ce z opisu stanowiska pracy cz'sto
przewy&szaj!c oczekiwania. W razie konieczno$ci podejmowa# si' zada" dodatkowych i
bardzo dobry
wykonywa# je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowi!zków
stale spe#nia# wszystkie kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza.

dobry Wykonywa# wszystkie obowi!zki wynikaj!ce z opisu stanowiska pracy w sposób


odpowiadaj!cy oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowi!zków spe#nia# wi'kszo$%
kryteriów oceny wymienionych w cz'$ci II arkusza.

zadowalaj&cy Wi'kszo$% obowi!zków wynikaj!cych z opisu stanowiska pracy wykonywa# w sposób


odpowiadaj!cy oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowi!zków spe#nia# niektóre
kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza.

niezadowalaj&cy Wi'kszo$% obowi!zków wynikaj!cych z opisu stanowiska pracy wykonywa# w sposób


nieodpowiadaj!cy oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowi!zków nie spe#nia# wcale
b!d( rzadko spe#nia# kryteria oceny wymienione w cz'$ci II arkusza.

Przyznanie oceny okresowej (wstawi% krzy&yk w odpowiednie pole: pozytywna - je&eli zaznaczony zosta#
poziom celuj!cy, bardzo dobry, dobry lub zadowalaj!cy, negatywna - je&eli poziom niezadowalaj!cy)

POZYTYWNA NEGATYWNA

WNIOSKI DOTYCZ(CE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ROZWOJU ZAWODOWEGO (nale&y


okre$li% kierunki rozwoju cz#onka korpusu s#u&by cywilnej, uwzgl'dniaj!c sporz!dzon! ocen', przysz#e zadania
oraz jego oczekiwania. Okre$li% optymalne metody rozwoju, np. szkolenia grupowe, seminaria)

............................................................., ................................... .............................................................


miejscowo$% data (dd – mm – rrrr) podpis oceniaj!cego

Zapozna!am/em si$ z ocen% sporz%dzon% na pi(mie

17
......................................................., ................................... ......................................................
miejscowo$% data (dd – mm - rrrr) podpis ocenianego
Cz#$% VI

WNIOSEK O PRZYZNANIE URZ-DNIKOWI S!U"BY CYWILNEJ KOLEJNEGO STOPNIA


S!U"BOWEGO (wype#nia oceniaj!cy)
W zwi%zku z uzyskaniem przez Pani% / Pana
........................................................................................................................................

pozytywnej oceny okresowej, wnioskuj$ na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s!u"bie cywilnej o przyznanie ....................... stopnia s!u"bowego.

Umotywowanie wniosku:

......................................................., ................................... .......................................................


miejscowo"# data (dd –mm –rrrr) podpis oceniaj$cego

18
UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr
218, poz.1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz.
1242 oraz z 2008 r. Nr , poz. ) w art. 52a zawiera delegacj$ do uregulowania przez
Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporz#dzenia warunków i sposobu przeprowadzania
ocen cz!onków korpusu s!u"by cywilnej.
System ocen okresowych urz$dników s!u#by cywilnej wprowadzi!a ustawa z dnia 18
grudnia 1998 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z pó'n. zm.). Obecnie
kwesti$ ocen okresowych reguluje rozporz"dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia
2007 r. w sprawie szczegó!owych zasad przeprowadzenia ocen urz$dników s!u#by cywilnej
(Dz. U. Nr 69, poz. 453). Wcze%niej obowi"zywa!o rozporz"dzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 6 maja 2002 r. w sprawie szczegó!owych zasad przeprowadzenia ocen urz$dników
s!u#by cywilnej (Dz. U. Nr 69, poz. 633). Zatem proponowane regulacje nie dotycz" ca!kiem
nowej materii, lecz obszaru, który od kilku lat funkcjonuje. W zwi"zku z tym projekt
rozporz"dzenia bazuje na rozwi"zaniach przyj$tych w ww. rozporz"dzeniach i w du#ej cz$%ci
zawiera powtórzenia ich przepisów. Jednak#e ustawa o zmianie ustawy o s!u#bie cywilnej
oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadzi!a kilka zasadniczych zmian w systemie
ocen okresowych w s!u#bie cywilnej:
! ocen" okresow" zostali obj$ci wszyscy cz!onkowie korpusu s!u#by cywilnej, w tym
pracownicy s!u#by cywilnej oraz osoby zajmuj"ce wy#sze stanowiska w s!u#bie
cywilnej,
! zosta! wprowadzony sta!y – 24 miesi$czny – okres sporz"dzania ocen okresowych,
! w razie usprawiedliwionej nieobecno%ci ocenianego w pracy, trwaj"cej d!u#ej ni#
jeden miesi"c, termin sporz"dzenia oceny ulega przed!u#eniu o czas tej nieobecno%ci.
Wprowadzone powy#sze zmiany systemowe w przeprowadzaniu ocen okresowych zosta!y
uwzgl$dnione w tre%ci przepisów projektu rozporz"dzenia.
W zwi"zku z obj$ciem ocen" okresow" osób zajmuj"cych wy#sze stanowiska w s!u#bie cywilnej
wprowadzono, ze wzgl$du na charakter tych stanowisk, odr$bny tryb oceny osób zatrudnionych na
stanowiskach dyrektora generalnego urz$du, wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zast$pców.
Wykonywanie obowi"zków przez te osoby oceniane b$dzie na podstawie sta!ych 10 kryteriów –
wymienionych w za!"czniku nr 3 (arkusz B). W%ród tych kryteriów znalaz!y si$ 3 kryteria spo%ród 5
kryteriów obowi"zkowych dla cz!onków korpusu s!u#by cywilnej ocenianych zgodnie z arkuszem A
(za!"cznik nr 2). Kolejne 7 kryteriów dla tej grupy osób wybrano spo%ród kryteriów do wyboru z
za!"cznika nr 1, które w najwi$kszym stopniu dotycz" kluczowych umiej$tno%ci dla osób zajmuj"cych
wy#sze stanowiska w s!u#bie cywilnej.

Ze wzgl$du na ró#nice w trybie sporz"dzania oceny okresowej dyrektora generalnego


urz$du oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zast$pców, a pozosta!ych cz!onków
korpusu s!u#by cywilnej, opracowane zosta!y wzory dwóch arkuszy – arkusza A i arkusza B.
Arkusz B, którego wzór stanowi za!"cznik nr 3 do rozporz"dzenia przeznaczony jest dla
cz!onków korpusu s!u#by cywilnej zajmuj"cych wy#ej wymienione wy#sze stanowiska w
s!u#bie cywilnej. Z kolei arkusz A, którego wzór stanowi za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia
dotyczy pozosta!ych cz!onków korpusu s!u#by cywilnej.

19
W przypadku oceny dyrektora generalnego urz$du oraz wojewódzkiego lekarza
weterynarii i jego zast$pców sporz"dzenie oceny na pi%mie przez oceniaj"cego poprzedza
zasi$gni$cie opinii, odpowiednio Szefa S!u#by Cywilnej i G!ównego Lekarza Weterynarii, na
temat pracy ocenianego. Udzia! organu ds. s!u#by cywilnej w procesie oceny okresowej
dyrektora generalnego urz$du uzasadniony jest przede wszystkim proponowanymi w ustawie
kompetencjami dyrektora generalnego, z których wiele dotyczy realizacji zada) z zakresu
s!u#by cywilnej (m.in. zarz"dzanie kadrami w urz$dzie, w tym nabór, s!u#ba
przygotowawcza, szkolenia, ocena, odpowiedzialno%( dyscyplinarna, nawi"zanie i
rozwi"zanie stosunku pracy).
W celu ujednolicenia i uproszczenia zasad przeprowadzania ocen okresowych
wprowadzono jednolity i sta!y okres ich sporz"dzania. Pozwoli to równie# na unikni$cie
sytuacji, kiedy oceny sporz"dzane s" w ró#nych terminach bez szczególnego uzasadnienia
tego zró#nicowania, zarówno w tym samym urz$dzie, jak i mi$dzy urz$dami. Oceny
okresowe wszystkich cz!onków korpusu s!u#by cywilnej sporz"dza si$ co 24 miesi"ce.
Ustawa przewiduje konieczno%( sporz"dzenia okresowej oceny w innym terminie w razie
zmiany stanowiska pracy, wi"#"cej si$ z istotn" zmian" zakresu obowi"zków, je#eli od dnia
sporz"dzenia ostatniej oceny up!yn$!o wi$cej ni# sze%( miesi$cy. Umo#liwia to zamkni$cie
ocen" pewnego etapu zawodowego pracownika. Ponadto zmiana obowi"zków na danym
stanowisku lub obj$cie nowego stanowiska pracy powoduje konieczno%( doboru kryteriów
oceny w oparciu o zaktualizowany opis lub opis nowego stanowiska pracy. Przepisy ustawy o
s!u#bie cywilnej okre%laj" równie# mo#liwo%( zmiany terminu sporz"dzenia oceny w
przypadkach okre%lonych w art. 52 ust. 8 ustawy, je#eli okres podlegaj"cy ocenie jest d!u#szy
ni# 6 miesi$cy. Natomiast w razie usprawiedliwionej nieobecno%ci ocenianego w pracy,
trwaj"cej d!u#ej ni# jeden miesi"c, termin sporz"dzenia oceny ulega przed!u#eniu o czas tej
nieobecno%ci. Rozwi"zania te umo#liwiaj" sporz"dzenie oceny w uzasadnionych sytuacjach,
kiedy nie jest mo#liwe jej przeprowadzenie zgodnie z ustawowo okre%lonym sta!ym
terminem.
W rozporz"dzeniu okre%lono równie# bieg 24 miesi$cznego terminu – od dnia
sporz"dzenia ostatniej oceny na pi%mie lub od dnia zatrudnienia cz!onka korpusu s!u#by
cywilnej na czas nieokre%lony oraz wskazano okres 30 dni na sporz"dzenie tej oceny na
pi%mie.
W celu zachowania ci"g!o%ci, spójno%ci i przejrzysto%ci w systemie ocen okresowych
– w pewnym okresie oceny b$d" sporz"dzane na podstawie 2 ró#nych rozporz"dze) – nie
zmieniono w niniejszym projekcie obecnie obowi"zuj"cego zestawu kryteriów oceny oraz
skali ocen.
Reasumuj"c projekt rozporz"dzenia zawiera propozycje przepisów bazuj"cych na
do%wiadczeniach lat poprzednich z jednoczesnym uwzgl$dnieniem wyzwa) stoj"cych przed
s!u#ba cywiln". Projekt przede wszystkim uzupe!nia i dostosowuje obecnie obowi"zuj"ce
przepisy do nowych przepisów ustawy o s!u#bie cywilnej. Zaproponowano jednak równie#
rozwi"zania maj"ce na celu usprawnienie systemu ocen okresowych, tak by sta! si$ bardziej
efektywnym narz$dziem zarz"dzania kadrami s!u#by cywilnej. Ocena okresowa na poziomie
indywidualnym ma na celu nie tylko rozliczanie z wykonywanych obowi"zków, ale równie#
wyznaczanie kierunków rozwoju, motywowanie i mobilizowanie pracowników do dalszego
doskonalenia. Z punktu widzenia organizacji system ocen powinien wp!yn"( na popraw$
efektywno%ci i jako%ci jej dzia!ania. Prezentowany w niniejszym projekcie proces oceniania
prowadzony jest w sposób umo#liwiaj"cy ocen$ wykonywania obowi"zków wynikaj"cych z
opisu stanowiska pracy ocenianego cz!onka korpusu s!u#by cywilnej oraz sformu!owanie

20
wniosków dotycz"cych jego indywidualnego programu rozwoju zawodowego. Projektowane
rozwi"zania uwzgl$dniaj" równie# kierunki rozwoju teorii i praktyki zarz"dzania, w
szczególno%ci odwo!uj" si$ do funkcjonuj"cych systemów kompetencji.

21
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które b$dzie oddzia!ywa! projekt rozporz#dzenia.

Przedmiotowy projekt rozporz"dzenia dotyczy wy!"cznie wewn$trznych zasad


funkcjonowania s!u#by cywilnej i b$dzie oddzia!ywa! na cz!onków korpusu s!u#by cywilnej
zatrudnionych na czas nieokre%lony.

2. Konsultacje spo!eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie) mi$dzyresortowych. Projekt rozporz"dzenia


stosowanie do postanowie) art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1991 r. o zwi"zkach zawodowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó'n. zm.) zostanie skierowany do zaopiniowania przez
reprezentatywne organizacje zwi"zków zawodowych. Projekt zostanie przekazany do
zaopiniowania przez Rad$ S!u#by Cywilnej. Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa%stwa.

Wej%cie w #ycie projektu rozporz"dzenia nie wp!ynie na zmian$ w wydatkach bud#etowych.

4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi$biorczo&', w tym na


funkcjonowanie przedsi$biorstw.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%( zewn$trzn" i


wewn$trzn" gospodarki.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz#dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwil" skierowania projektu rozporz"dzenia
do uzgodnie) mi$dzyresortowych zostanie ono opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Zgodno&' regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz"dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

5-20-iw

22
Projekt

Rozporz&dzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia .......................................

w sprawie $wiadcze* przys)uguj&cych urz#dnikowi s)u+by cywilnej


przeniesionemu do pracy w innej miejscowo$ci

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u"bie cywilnej


(Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z pó#n. zm. 1)) zarz%dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz%dzenie okre(la tryb przyznawania oraz wyp!aty urz$dnikowi s!u"by


cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowo(ci nast$puj%cych (wiadcze':
1) mieszkania albo miesi$cznego (wiadczenia na pokrycie kosztów najmu lokalu
mieszkalnego;
2) jednorazowego (wiadczenia z tytu!u przeniesienia;
3) zwrotu kosztów przeniesienia, obejmuj%cych koszty przejazdu i przewozu
mienia;
4) urlopu z tytu!u przeniesienia.

§ 2. 1. Urz$dnikowi udost$pnia si$ mieszkanie, je"eli dyrektor generalny urz$du, do


którego nast$puje przeniesienie, zwany dalej „dyrektorem generalnym urz$du”,
dysponuje lokalami mieszkalnymi znajduj%cymi si$ w budynku oddanym w trwa!y
zarz%d urz$du.
2. Urz$dnikowi przyznaje si$ miesi$czne (wiadczenie na pokrycie kosztów najmu
lokalu mieszkalnego, je"eli nie udost$pniono mu mieszkania, albo na jego wniosek
z!o"ony równocze(nie z rezygnacj% z mieszkania, o którym mowa w ust. 1.
3. )wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przyznaje si$ o ile granice
administracyjne miejscowo(ci, do której nast$puje przeniesienie znajduj% si$ w linii

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176,
poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr…., poz…...
prostej w odleg!o(ci wi$kszej ni" 50 km od granic administracyjnych miejscowo(ci, w
której urz$dnik ma miejsce zamieszkania.

§ 3.1. Powierzchnia u"ytkowa mieszkania udost$pnianego urz$dnikowi jest


uzale"niona od liczby cz!onków rodziny przenosz%cych si$ z urz$dnikiem, z
uwzgl$dnieniem urz$dnika, i wynosi:

1) dla 1 osoby - od 25 m2 do 40 m2,

2) dla 2 osób - od 35 m2 do 50 m2,

3) dla 3 osób - od 45 m2 do 60 m2,

4) dla 4 osób - od 55 m2 do 70 m2,

5) dla 5 osób - od 65 m2 do 80 m2,

- a w razie przenoszenia si$ wi$kszej liczby osób dla ka"dej kolejnej osoby zwi$ksza
si$ doln% i górn% granic$ przedzia!u przys!uguj%cej powierzchni u"ytkowej
mieszkania o 10 m2.

2. Je"eli cz!onkiem rodziny przenosz%cym si$ z urz$dnikiem jest osoba


niepe!nosprawna lub osoba powy"ej 75 roku "ycia wymagaj%ca sta!ej opieki, doln% i
górn% granic$ przedzia!u przys!uguj%cej powierzchni u"ytkowej mieszkania
2
powi$ksza si$ o 10 m .

§ 4. Przy ustalaniu powierzchni u"ytkowej mieszkania udost$pnianego urz$dnikowi


jako cz!onków rodziny urz$dnika uwzgl$dnia si$ nast$puj%ce osoby:

1) wspó!ma!"onka;

2) dzieci w!asne i wspó!ma!"onka, przysposobione lub przyj$te na wychowanie w


ramach rodziny zast$pczej, pozostaj%ce na jego utrzymaniu do czasu
uko'czenia 18 roku "ycia, a w razie ucz$szczania do szko!y lub odbywania
studiów w szkole wy"szej – do czasu uko'czenia nauki, nie d!u"ej jednak ni"
do uko'czenia przez nie 25 roku "ycia, chyba "e przed osi%gni$ciem takiego
wieku orzeczono o ich ca!kowitej niezdolno(ci do pracy;

3) rodziców urz$dnika i jego wspó!ma!"onka b$d%cych na jego wy!%cznym


utrzymaniu lub którzy uko'czyli 75 rok "ycia albo ze wzgl$du na ca!kowit% lub
cz$(ciow% niezdolno(& do pracy s% niezdolni do podj$cia zatrudnienia; za
rodziców uwa"a si$ równie" ojczyma i macoch$ oraz osoby przysposabiaj%ce.

2
§ 5. Urz$dnik, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu,
przedstawia dyrektorowi generalnemu urz$du o(wiadczenie o liczbie cz!onków
rodziny wymienionych w § 4 przenosz%cych si$ wraz z nim, w tym o osobach, o
których mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. W przypadku niez!o"enia przez urz$dnika w terminie o(wiadczenia o liczbie


cz!onków rodziny przenosz%cych si$ wraz z nim, urz$dnikowi udost$pnia si$
mieszkanie o powierzchni u"ytkowej okre(lonej w § 3 ust. 1 pkt 1.

§ 7. Dyrektor generalny urz$du udost$pnia urz$dnikowi mieszkanie z dniem


przeniesienia.

§ 8. Dyrektor generalny urz$du na pisemny wniosek urz$dnika udost$pnia


urz$dnikowi mieszkanie o powierzchni u"ytkowej przekraczaj%cej górn% granic$
powierzchni ustalonej zgodnie z § 3.

§ 9. W przypadku istotnych zmian sytuacji rodzinnej urz$dnika, które nast%pi!y po


udost$pnieniu mieszkania, maj%cych wp!yw na realizacj$ prawa do udost$pnianego
mieszkania, urz$dnik niezw!ocznie informuje o tych zmianach dyrektora generalnego
urz$du. Przepisy § 3 - § 5 stosuje si$ odpowiednio.

§ 10. Miesi$czne (wiadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego


przyznaje si$ po przekazaniu dyrektorowi generalnemu urz$du egzemplarza umowy
najmu lub po(wiadczonego notarialnie jej odpisu, wraz z dokumentem
potwierdzaj%cym zameldowanie urz$dnika i cz!onków jego rodziny w mieszkaniu.

§ 11. 1. )wiadczenie, o którym mowa w § 10, przyznaje si$ w wysoko(ci


nieprzekraczaj%cej kwoty (rodków na sfinansowanie miesi$cznych kosztów najmu
mieszkania dla poszczególnych przedzia!ów przys!uguj%cej powierzchni, ustalonych
z uwzgl$dnieniem § 3 i 4 oraz w zale"no(ci od miejscowo(ci, do której nast%pi!o
przeniesienie, okre(lonych w tabeli stanowi%cej za!%cznik do rozporz%dzenia, zwanej
dalej „tabel%”.

2. Wysoko(& kwot, o których mowa w ust. 1, jest corocznie waloryzowana


prognozowanym (redniorocznym wska#nikiem cen towarów i us!ug konsumpcyjnych
ogó!em, okre(lonym w ustawie bud"etowej na dany rok.

3. W przypadku gdy:

3
1) koszt najmu mieszkania przekracza kwot$ okre(lon% w tabeli dla powierzchni
przys!uguj%cej urz$dnikowi, okre(lonej zgodnie z § 3 - ró"nic$ pokrywa urz$dnik;

2) koszt najmu mieszkania nie przekracza kwoty okre(lonej w tabeli dla powierzchni
przys!uguj%cej urz$dnikowi, okre(lonej zgodnie z § 3, ale na jego wniosek
udost$pniono mu mieszkanie przekraczaj%ce górn% granic$ tej powierzchni –
urz$dnik ponosi cz$(& kosztu najmu mieszkania odpowiadaj%c% udzia!owi
powierzchni przekraczaj%cej górn% granic$ powierzchni przys!uguj%cej urz$dnikowi,
okre(lon% zgodnie z § 3, w !%cznej powierzchni u"ytkowej mieszkania.

3) urz$dnikowi udost$pniono, na jego wniosek, mieszkanie przekraczaj%ce górn%


granic$ przys!uguj%cej mu powierzchni, okre(lonej zgodnie z § 3 i koszt najmu
mieszkania przekracza okre(lon% w tabeli kwot$ dla powierzchni przys!uguj%cej
urz$dnikowi, okre(lonej zgodnie z § 3 – ponosi on cz$(& kosztu najmu stanowi%c%
sum$ kosztów obci%"aj%cych urz$dnika, ustalonych zgodnie z pkt 1 i 2.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si$ odpowiednio w przypadku zawarcia umowy najmu
mieszkania b$d%cego w trwa!ym zarz%dzie urz$du, do którego urz$dnik zosta!
przeniesiony.

§ 12. 1. W zwi%zku z przeniesieniem urz$dnikowi przys!uguje zwrot kosztów


przejazdu urz$dnika i cz!onków rodziny przenosz%cych si$ wraz z nim, o których
mowa w § 4, z miejsca zamieszkania do miejscowo(ci, do której nast$puje
przeniesienie, i z powrotem oraz zwrot kosztów przewozu mienia w ka"d% stron$.

2. Zwrot kosztów przejazdu urz$dnika i cz!onków jego rodziny nast$puje na


zasadach okre(lonych w przepisach w sprawie wysoko(ci oraz warunków ustalania
nale"no(ci przys!uguj%cych pracownikowi zatrudnionemu w pa'stwowej lub
samorz%dowej jednostce sfery bud"etowej z tytu!u podró"y s!u"bowej na obszarze
kraju.

3. Koszty przewozu mienia w obydwie strony zwraca si$ w wysoko(ci


udokumentowanej rachunkami, jednak nie wy"szej ogó!em ni" dwukrotno(& kwoty
bazowej b$d%cej podstaw% ustalenia wynagrodze' cz!onków korpusu s!u"by
cywilnej, okre(lonej w ustawie bud"etowej na rok bud"etowy, w którym nast%pi!o
przeniesienie.

§ 13. Miesi$czne (wiadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego oraz


zwrot kosztów przeniesienia s% wyp!acane urz$dnikowi w kasie urz$du, do którego

4
zosta! przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
urz$dnika, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia dokumentów potwierdzaj%cych
odpowiednio wynaj$cie mieszkania albo wysoko(& poniesionych kosztów zwi%zanych
z przeniesieniem.

§ 14. 1. Jednorazowe (wiadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, przys!uguje w


wysoko(ci trzymiesi$cznego wynagrodzenia otrzymywanego przed przeniesieniem, i
jest obliczane wed!ug zasad obowi%zuj%cych przy ustalaniu ekwiwalentu pieni$"nego
za urlop wypoczynkowy.

2. Jednorazowe (wiadczenie wyp!aca si$ w kasie urz$du, do którego urz$dnik zosta!


przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez urz$dnika, w
terminie 7 dni od dnia podj$cia przez urz$dnika pracy w urz$dzie, do którego zosta!
przeniesiony.

§ 15. 1. Urlop z tytu!u przeniesienia, w !%cznym wymiarze 4 dni, przyznaje


urz$dnikowi, na jego wniosek, dyrektor generalny urz$du.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, mo"e by& przyznany w cz$(ciach, oddzielnie na


przejazd do miejscowo(ci, do której nast$puje przeniesienie, oraz z powrotem.

§ 16. W przypadku przeniesienia obojga ma!"onków b$d%cych urz$dnikami s!u"by


cywilnej, którzy w zwi%zku z przeniesieniem przesiedlaj% si$ do tej samej
miejscowo(ci, (wiadczenia wymienione w § 1 pkt 1 i 3 przys!uguj% im wspólnie.

§ 17. Rozporz%dzenie wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

5
Za!%cznik
do rozporz%dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia (poz. )

Tabela maksymalnych kwot $rodków na sfinansowanie miesi#cznych


kosztów najmu mieszkania

Powierzchnia Kwota $rodków


I. Miasta: Gda*sk, Gdynia, Katowice, Kraków, Pozna*, Szczecin,
Warszawa, Wroc)aw.
1.od 25 m2 do 40 m2 1 600
2.od 35 m2 do 50 m2 1 800
3.od 45 m2 do 60 m2 2 200
4.od 55 m2 do 70 m2 2 500
5.od 65 m2 do 80 m2 3 000
6.powy"ej 80 m2 3 300

II. Pozosta)e miejscowo$ci


1.od 25 m2 do 40 m2 1200
2.od 35 m2 do 50 m2 1400
3.od 45 m2 do 60 m2 1 600
4.od 55 m2 do 70 m2 1 800
5.od 65 m2 do 80 m2 2 000
6.powy"ej od 80 m2 2 200

6
UZASADNIENIE

Projekt rozporz%dzenia stanowi wykonanie upowa"nienia zawartego w art. 65 ust. 5


ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u"bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, ze zm.),
które przewiduje, "e Prezes Rady Ministrów ureguluje szczegó!owe zasady
przyznawania (wiadcze' przys!uguj%cych urz$dnikowi s!u"by cywilnej przeniesionemu
do pracy w innej miejscowo(ci na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy. Przeniesienie takie
mo"e nast%pi&, je"eli przemawia za tym szczególny interes s!u"by cywilnej, na okres nie
d!u"szy ni" 2 lata, do innego urz$du w innej miejscowo(ci.

Zakres i rodzaj (wiadcze' przys!uguj%cych przeniesionemu urz$dnikowi okre(la art. 65


ust. 2 i 3 ustawy. S% to:

! mieszkanie albo miesi$czne (wiadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu


mieszkalnego,

! jednorazowe (wiadczenie z tytu!u przeniesienia,

! zwrot kosztów przeniesienia,

! urlop z tytu!u przeniesienia.

Z art. 32 ust. 2 ustawy o s!u"bie cywilnej wynika, "e obowi%zek zapewnienia mieszkania
przenoszonemu urz$dnikowi s!u"by cywilnej ci%"y na Szefie S!u"by Cywilnej. Z uwagi
jednak na to, "e nie dysponuje on "adnymi zasobami mieszkaniowymi, projekt
rozporz%dzenia przewiduje w!%czenie dyrektorów generalnych urz$dów, do których
urz$dnicy b$d% przenoszeni, w realizacj$ ustawowego obowi%zku zapewnienia
urz$dnikowi odpowiednich warunków mieszkaniowych. Uzasadnieniem dla ich
anga"owania w realizacj$ tego obowi%zku przepis stanowi%cy, i" przy wykonywaniu
zada' z zakresu s!u"by cywilnej Szef S!u"by Cywilnej wspó!dzia!a z dyrektorami
generalnymi urz$dów (art. 8h ustawy o s!u"bie cywilnej). Zaanga"owanie dyrektorów
generalnych urz$dów jest uzasadnione równie" ze wzgl$du na aspekt praktyczny: !atwiej
jest znale#& mieszkanie b$d%c stale obecnym w miejscowo(ci, w której si$ go poszukuje
i znaj%c realia lokalnego rynku nieruchomo(ci.

Projekt rozporz%dzenia zak!ada, "e udost$pnienie mieszkania b$dzie mia!o miejsce, o ile
w dyspozycji dyrektora generalnego b$d% mieszkania znajduj%ce si$ w budynkach
oddanych w trwa!y zarz%d urz$du. W przeciwnym wypadku urz$dnikowi b$dzie
wyp!acane miesi$czne (wiadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Jednocze(nie, prawo do jednego z wymienionych (wiadcze' b$dzie przys!ugiwa!o, o ile:

7
1) urz$dnik lub jego ma!"onek nie b$d% posiadali mieszkania lub budynku
mieszkalnego w miejscowo(ci, do której nast$puje przeniesienie (projektowany art. 65
ust. 2 pkt 1 ustawy o s!u"bie cywilnej);

2) odleg!o(& do miejscowo(ci przeniesienia b$dzie wi$ksza ni" 50 km w linii prostej


od dotychczasowego miejsca zamieszkania urz$dnika.

W my(l wytycznych do projektowanego rozporz%dzenia (art. 65 ust. 5 pkt 2 ustawy


o s!u"bie cywilnej) przeniesionemu urz$dnikowi s!u"by cywilnej udost$pnia si$
mieszkanie odpowiednie do jego sytuacji rodzinnej; analogicznie, jego stan rodzinny
b$dzie mia! wp!yw na wysoko(& miesi$cznego (wiadczenia na pokrycie kosztów najmu
mieszkania. Dlatego projektowane rozporz%dzenie okre(la powierzchni$ u"ytkow%
udost$pnianego mieszkania - w zale"no(ci od liczby osób (cz!onków rodziny)
przenosz%cych si$ wraz z urz$dnikiem.

W tym zakresie projekt rozporz%dzenia nak!ada na przenoszonego urz$dnika obowi%zek


pisemnego poinformowania dyrektora generalnego urz$du - w terminie 7 dni od daty
otrzymania decyzji o przeniesieniu - o jego sytuacji rodzinnej. Informacja powinna
zawiera& w szczególno(ci dane dotycz%ce liczby cz!onków rodziny, którzy w zwi%zku
z przeniesieniem urz$dnika do innej miejscowo(ci, b$d% przenosi& si$ wraz z nim.
W przypadku niez!o"enia takiego o(wiadczenia we wskazanym terminie - urz$dnikowi
b$dzie przys!ugiwa!o mieszkanie o powierzchni u"ytkowej przewidzianej dla jednej
osoby, tj. od 25 m2 do 40 m2.

W rezultacie, podstaw% ustalenia powierzchni mieszkania przys!uguj%cego


przenoszonemu urz$dnikowi b$d% informacje przedstawione przez tego urz$dnika
dotycz%ce jego sytuacji rodzinnej, jak równie" normy powierzchniowe przewidziane
w projekcie rozporz%dzenia.

W projekcie rozporz%dzenia przewiduje si$ ponadto mo"liwo(& udost$pnienia, na


pisemny wniosek przenoszonego urz$dnika, mieszkania o powierzchni u"ytkowej
przekraczaj%cej przys!uguj%c% mu powierzchni$. Zasady finansowania kosztów
zwi%zanych z tak% mo"liwo(ci% zosta!y uregulowane w § 11 ust. 3 pkt 2 i 3. Ze wzgl$dów
racjonalno(ci gospodarowania (rodkami bud"etowymi przewiduje si$ równie", "e
w przypadku gdy koszt najmu mieszkania przewy"szy okre(lony w rozporz%dzeniu limit
kwotowy, cho&by przys!uguj%cy urz$dnikowi metra" by! zachowany – ró"nic$ w ca!o(ci
b$dzie pokrywa! urz$dnik (§ 11 ust. 3 pkt 1).

W celu zapewnienia gospodarno(ci w dysponowaniu (rodkami bud"etowymi


przeznaczonymi na udost$pnienie (wynajem) mieszkania, w projektowanym
rozporz%dzeniu, w za!%czniku, okre(lono maksymalne kwoty (rodków przeznaczonych
na sfinansowanie miesi$cznych kosztów najmu mieszkania – dla poszczególnych

8
przedzia!ów przys!uguj%cej powierzchni, w zale"no(ci od miejscowo(ci, do której
nast%pi!o przeniesienie. Przyj$cie proponowanych wielko(ci pozwoli na wynaj$cie
mieszkania o przyzwoitym standardzie. Kwoty okre(lone w za!%czniku zosta!y
oszacowane na podstawie dost$pnych informacji o cenach rynkowych wynajmu
mieszka' w Polsce, które s% zró"nicowane i z regu!y wy"sze w niektórych wi$kszych
miastach.

Zgodnie z art. 65 ust. 3 pkt 2 projektowanej zmiany ustawy o s!u"bie cywilnej,


przenoszonemu urz$dnikowi przys!uguje zwrot kosztów przeniesienia. Do tych kosztów
zalicza si$:

! koszty przejazdu urz$dnika i przenosz%cych si$ wraz z nim cz!onków jego rodziny,
! koszty przewozu mienia.

W my(l przepisów projektu zwrot kosztów przejazdu nast$powa! b$dzie na zasadach


okre(lonych w przepisach w sprawie wysoko(ci oraz warunków ustalania nale"no(ci
przys!uguj%cych pracownikowi zatrudnionemu w pa'stwowej lub samorz%dowej
jednostce sfery bud"etowej z tytu!u podró"y s!u"bowej na obszarze kraju – aktualnie jest
to rozporz%dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo!ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r., wydane
na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Koszty przewozu mienia w ka"d% stron$ (obejmuj%ce koszty opakowania, prac


za!adunkowych i wy!adunkowych oraz transportu) zwracane b$d% w wysoko(ci
udokumentowanej rachunkami, jednak nie wy"szej ni" dwukrotno(& kwoty bazowej
s!u"%cej do ustalania wynagrodze' cz!onków korpusu s!u"by cywilnej, okre(lonej
w ustawie bud"etowej na rok bud"etowy, w którym nast%pi!o przeniesienie (w 2008 r.
kwota ta wynosi 1 837,10 z!).

Proponowana regulacja w zakresie okre(laj%cym maksymaln% kwot$ kosztów przewozu


mienia podlegaj%c% zwrotowi jest wynikiem ograniczonych (rodków bud"etowych
planowanych w rezerwie celowej, a tak"e stosowania zasad jakie obowi%zuj% przy
wydatkowaniu (rodków publicznych. Okre(lony limit przewidziany na sfinansowanie
kosztów przewozu mienia zosta! oszacowany na poziomie pozwalaj%cym na pokrycie
kosztów zwi%zanych z t% us!ug%.

Przeniesionemu urz$dnikowi przys!uguje ponadto jednorazowe (wiadczenie


w wysoko(ci trzymiesi$cznego wynagrodzenia - jako swoista rekompensata za
uci%"liwo(& przeniesienia W projektowanym rozporz%dzeniu przyj$to, "e (wiadczenie to
b$dzie obliczane zgodnie z zasadami ustalania ekwiwalentu pieni$"nego za urlop
wypoczynkowy, na podstawie wynagrodzenia otrzymywanego przed przeniesieniem.

9
Dodatkowo, przenoszony urz$dnik ma prawo do urlopu z tytu!u przeniesienia w !%cznym
wymiarze 4 dni, który b$dzie móg! by& przyznawany w cz$(ciach (§ 15 projektu).

)wiadczenia przys!uguj%ce urz$dnikowi z tytu!u przeniesienia wyp!acane b$d% przez


dyrektora generalnego urz$du, do którego urz$dnik zosta! przeniesiony. Proponuje si$,
"e miesi$czne (wiadczenie na pokrycie kosztów najmu mieszkania oraz zwrot kosztów
przeniesienia b$dzie nast$powa! w terminie 30 dni od dnia przedstawienia dyrektorowi
generalnemu dokumentów potwierdzaj%cych odpowiednio wynaj$cie mieszkania albo
wysoko(& poniesionych kosztów (umowa najmu, rachunki z tytu!u poniesionych kosztów
przewozu mienia, bilety na przejazd odpowiednim (rodkiem transportu komunikacji
publicznej), natomiast jednorazowe (wiadczenie w wysoko(ci trzymiesi$cznego
wynagrodzenia wyp!acane b$dzie w terminie 7 dni od dnia podj$cia przez urz$dnika
pracy w urz$dzie, do którego zosta! przeniesiony. Nale"no(ci wynikaj%ce z ww.
(wiadcze' wyp!acane b$d% w kasie urz$du lub przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez urz$dnika.

10
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które b#dzie oddzia)ywa) projekt rozporz&dzenia.

Projekt rozporz%dzenia dotyczy urz$dników s!u"by cywilnej przenoszonych do pracy w innej


miejscowo(ci.

2. Konsultacje spo)eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie' mi$dzyresortowych oraz zgodnie z art. 19 ustawy


z dnia 19 maja 1991 r. o zwi%zkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó#n.
zm.) zostanie skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje zwi%zków
zawodowych. Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez Rad$ S!u"by Cywilnej.
Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

3. Wp)yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud+et pa*stwa.

W 2008 r. (rodki na finansowanie kosztów z zwi%zanych z przeniesieniem urz$dnika s!u"by


cywilnej do pracy w innej miejscowo(ci zosta!y zaplanowane w ustawie bud"etowej na
2008 r. w cz$(ci 83 – Rezerwy celowe, poz. 27 „)rodki na szkolenia i wynagrodzenia na
nowe mianowania dla 1 000 urz$dników s!u"by cywilnej i skutki przechodz%ce z 2007 r. oraz
przeniesienia urz$dników s!u"by cywilnej do pracy w innej miejscowo(ci”. Skutki finansowe
uzale"nione b$d% od liczby decyzji Szefa S!u"by Cywilnej wydanych na podstawie art. 32
ust. 2 ustawy o s!u"bie cywilnej.

W kolejnych latach zak!ada si$, "e Szef S!u"by Cywilnej b$dzie dokonywa! przeniesienia nie
wi$cej ni" 20 urz$dników s!u"by cywilnej rocznie (5 urz$dników w kwartale). Liczba ta
stanowi ok. 0,36 % liczby urz$dników s!u"by cywilnej.

Szacuj%c wysoko(& (rodków koniecznych do zabezpieczenia w bud"ecie pa'stwa na 2009 r.


przyj$to nast$puj%ce sk!adowe:

a) jednorazowe (wiadczenie w wysoko(ci trzymiesi$cznego wynagrodzenia – 14 715,18 z!;


jako podstaw$ ustalenia tego (wiadczenia przyj$to:

- wynagrodzenie zasadnicze wyliczane na podstawie mno"nika kwoty bazowej


obowi%zuj%cej - 2 (kwota bazowa obowi%zuj%ca w 2008 r. – 1 837,10 z!) – tak
ustalone wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3 674,20 z!;

11
- dodatek s!u"by cywilnej w wysoko(ci przewidzianej dla I-go stopnia s!u"bowego
wynosz%cy 863,44 z!;

- przeci$tnie 10% dodatku sta"owego naliczanego od ww. wynagrodzenia


zasadniczego – 367,42 z!, tj. w sumie wynagrodzenie miesi$czne wyniesie 4 905, 06
z!.

b) maksymalny miesi$czny koszt najmu mieszkania (do 70 m2) – przyj$to 2 500,00 z!;

c) zwrot kosztów przejazdu oraz przewozu mienia urz$dnika i cz!onków jego rodziny
(4 osoby) – przyj$to koszt 3 600 z! (przejazd – 300 z!, przewóz – 3 300 z!).

Skutki finansowe rozporz%dzenia uwzgl$dniaj% kwot$ sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne


z tytu!u wyp!aty jednorazowego (wiadczenia, naliczone zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 14
rozporz%dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegó!owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk!adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106) w zwi%zku z art. 21 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176,
z pó#n. zm.).
Ponadto nale"y równie" przewidzie& (rodki na sfinansowanie kosztów przeniesienia
przechodz%cych (np. najmu mieszkania) na kolejny rok bud"etowy. Przyjmuj%c powy"sze
za!o"enie szacuje si$, "e wej(cie w "ycie rozporz%dzenia spowoduje skutki finansowe dla
bud"etu pa'stwa w 2009 r. w wysoko(ci ok. 1 255 tys. z!. Kwota ta mo"e ulec zwi$kszeniu
w przypadku zmiany kwoty bazowej s!u"%cej do ustalenia wynagrodzenia cz!onków korpusu
s!u"by cywilnej (do wylicze' przyj$to warto(& kwoty bazowej w 2008 r.) oraz po
uwzgl$dnieniu (redniorocznego wska#nika cen towarów i us!ug konsumpcyjnych ogó!em,
okre(lanego w ustawie bud"etowej na dany rok, którym corocznie waloryzowane b$d%
maksymalne wysoko(ci miesi$cznych kosztów najmu mieszkania. W zwi%zku z art. 133
ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie
z którym podzia! rezerw celowych nast$puje nie pó#niej ni" do dnia 15 pa#dziernika, zak!ada
si$, "e skutki przeniesie' dokonanych po tym terminie b$d% finansowane w ramach rezerwy
celowej na kolejny rok bud"etowy, jako skutki przechodz%ce przeniesie' z roku ubieg!ego.

4. Wp)yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp)yw regulacji na konkurencyjno$% gospodarki i przedsi#biorczo$%, w tym na


funkcjonowanie przedsi#biorstw.

12
Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno(& zewn$trzn%
i wewn$trzn% gospodarki.

6. Wp)yw regulacji na sytuacj# i rozwój regionalny.

Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz&dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno(ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwil% skierowania projektu rozporz%dzenia
do uzgodnie' mi$dzyresortowych zostanie ono opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Zgodno$% regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz%dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

5-32-iw

13
Projekt

ROZPORZ(DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia….....................................…….

w sprawie okre$lenia stanowisk w s)u+bie cywilnej, wymaganych kwalifikacji


zawodowych, stopni s)u+bowych urz#dników s)u+by cywilnej, mno+ników do ustalania
wynagrodzenia oraz szczegó)owych zasad ustalania i wyp)acania innych $wiadcze*
przys)uguj&cych cz)onkom korpusu s)u+by cywilnej

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u"bie cywilnej (Dz. U. Nr 170,
poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847
i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr ….., poz. …) zarz%dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz%dzenie okre(la:
1) wykaz stanowisk urz$dniczych, w podziale na grupy stanowisk;
2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach
urz$dniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych;
3) mno"niki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego cz!onków korpusu s!u"by cywilnej;
4) stopnie s!u"bowe urz$dników s!u"by cywilnej i mno"nik dodatku s!u"by cywilnej dla
ka"dego stopnia s!u"bowego;
5) warunki przyznawania i wyp!acania dodatku, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u"bie cywilnej, zwanej dalej "ustaw%";
6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wyp!acania.

§ 2. Ustala si$ tabele grup stanowisk urz$dniczych, wykazów stanowisk


w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania
pracy na stanowiskach urz$dniczych - stanowi%ce za!%cznik nr 1 do rozporz%dzenia.

§ 3. 1. Ustala si$ mno"niki kwoty bazowej s!u"%ce do ustalenia wysoko(ci


wynagrodzenia zasadniczego cz!onków korpusu s!u"by cywilnej zatrudnionych w urz$dach,
o których mowa w art. 2 ustawy - w tabeli stanowi%cej za!%cznik nr 2 do rozporz%dzenia.
2. Mno"niki, o których mowa w ust. 1, ustala si$ dla poszczególnych grup stanowisk w
s!u"bie cywilnej.
3. Ustala si$ tabel$ stopni s!u"bowych urz$dników s!u"by cywilnej i odpowiadaj%cych im
mno"ników kwoty bazowej s!u"%cych do ustalenia wysoko(ci dodatku s!u"by cywilnej -
stanowi%c% za!%cznik nr 3 do rozporz%dzenia.
4. Godzinow% stawk$ przys!uguj%cego cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej
wynagrodzenia zasadniczego okre(lonego stawk% miesi$czn% oblicza si$, dziel%c
miesi$czn% stawk$ wynagrodzenia przez liczb$ godzin pracy przypadaj%cych do
przepracowania w danym miesi%cu.

§ 4. 1. Cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletni%


prac$ w s!u"bie cywilnej, zwanego dalej "dodatkiem za wys!ug$ lat", dodatek ten wyp!aca si$
w terminie wyp!aty wynagrodzenia:
1) pocz%wszy od pierwszego dnia miesi%ca kalendarzowego nast$puj%cego po miesi%cu,
w którym cz!onek korpusu s!u"by cywilnej naby! prawo do dodatku lub wy"szej stawki
dodatku, je"eli nabycie prawa nast%pi!o w ci%gu miesi%ca;
2) za dany miesi%c, je"eli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wy"szej stawki dodatku
nast%pi!o pierwszego dnia miesi%ca.
2. Dodatek za wys!ug$ lat przys!uguje cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecno(ci w pracy z powodu niezdolno(ci do pracy
wskutek choroby b%d# konieczno(ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym cz!onkiem rodziny, za które cz!onek korpusu s!u"by cywilnej otrzymuje z tego tytu!u
zasi!ek z ubezpieczenia spo!ecznego.
3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wys!ug$ lat przys!uguj%cego cz!onkowi korpusu
s!u"by cywilnej, który by! zatrudniony równocze(nie w ramach wi$cej ni" jednego
zako'czonego stosunku pracy, do okresu uprawniaj%cego do dodatku za wys!ug$ lat wlicza
si$ jeden z tych okresów zatrudnienia.
4. Cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej, który wykonuje prac$ w urz$dzie w czasie urlopu
bezp!atnego udzielonego przez pracodawc$ w celu wykonywania tej pracy, okres
zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzaj%cy dzie' rozpocz$cia urlopu bezp!atnego wlicza
si$ do okresu pracy uprawniaj%cego do dodatku za wys!ug$ lat.

§ 5. 1. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu


up!ywu okresu uprawniaj%cego do tej nagrody b%d# w dniu wej(cia w "ycie przepisów
wprowadzaj%cych nagrody jubileuszowe.
2. Je"eli cz!onek korpusu s!u"by cywilnej by! zatrudniony równocze(nie w ramach wi$cej
ni" jednego zako'czonego stosunku pracy, do okresu uprawniaj%cego do nagrody
jubileuszowej wlicza si$ jeden z tych okresów zatrudnienia.

2
3. Cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej, który wykonuje prac$ w urz$dzie w czasie urlopu
bezp!atnego udzielonego przez pracodawc$ w celu wykonywania tej pracy, okres
zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzaj%cy dzie' rozpocz$cia urlopu bezp!atnego wlicza
si$ do okresu uprawniaj%cego do nagrody jubileuszowej.
4. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej jest obowi%zany udokumentowa& swoje prawo do
nagrody jubileuszowej, je"eli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5. Nagrod$ jubileuszow% wyp!aca si$ niezw!ocznie po nabyciu przez cz!onka korpusu
s!u"by cywilnej prawa do tej nagrody.

§ 6. 1. Podstaw$ obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie


przys!uguj%ce cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a je"eli
dla cz!onka korpusu s!u"by cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przys!uguj%ce
w dniu jej wyp!aty.
2. Je"eli cz!onek korpusu s!u"by cywilnej naby! prawo do nagrody jubileuszowej, b$d%c
zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy ni" w dniu jej wyp!aty, podstaw$ obliczenia tej
nagrody stanowi wynagrodzenie przys!uguj%ce cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej w dniu
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
3. Nagrod$ jubileuszow% oblicza si$ wed!ug zasad obowi%zuj%cych przy ustalaniu
ekwiwalentu pieni$"nego za urlop wypoczynkowy.
4. W razie ustania stosunku pracy w zwi%zku z przej(ciem na rent$ z tytu!u niezdolno(ci
do pracy lub emerytur$, cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej, któremu do nabycia prawa do
nagrody jubileuszowej brakuje mniej ni" 12 miesi$cy, licz%c od dnia rozwi%zania stosunku
pracy, nagrod$ t$ wyp!aca si$ w dniu rozwi%zania stosunku pracy.
5. Je"eli w dniu wej(cia w "ycie przepisów wprowadzaj%cych zaliczalno(& do okresów
uprawniaj%cych do (wiadcze' pracowniczych okresów niepodlegaj%cych dotychczas
wliczeniu cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej up!ywa okres uprawniaj%cy go do dwóch lub
wi$cej nagród jubileuszowych, wyp!aca si$ tylko jedn% nagrod$ - najwy"sz%.
6. Cz!onkowi korpusu s!u"by cywilnej, który w dniu wej(cia w "ycie przepisów, o których
mowa w ust. 5, ma okres d!u"szy ni" wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia,
a w ci%gu 12 miesi$cy od tego dnia up!ynie okres uprawniaj%cy go do nabycia nagrody
wy"szego stopnia, nagrod$ ni"sz% wyp!aca si$ w pe!nej wysoko(ci, a w dniu nabycia prawa
do nagrody wy"szej - ró"nic$ mi$dzy kwot% nagrody wy"szej a kwot% nagrody ni"szej.
7. Przepisy ust. 5 i 6 maj% odpowiednio zastosowanie, je"eli w dniu, w którym pracownik
udokumentowa! swoje prawo do nagrody, by! uprawniony do nagrody wy"szego stopnia oraz
w razie gdy pracownik prawo to nab$dzie w ci%gu 12 miesi$cy od tego dnia.

3
§ 7. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej, który nie spe!nia wymaga' kwalifikacyjnych
przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wej(cia w "ycie
rozporz%dzenia, mo"e by& nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 8. Cz!onek korpusu s!u"by cywilnej zatrudniony w urz$dzie administracji rz%dowej


w dniu wej(cia w "ycie rozporz%dzenia, który przed tym dniem naby! prawo do dodatku za
wys!ug$ lat lub nagrody jubileuszowej z uwzgl$dnieniem okresów zatrudnienia wymienionych
w art. 60 ust. 3 i art. 61 ust. 3 ustawy, nabywa prawo do tych (wiadcze' na zasadach
okre(lonych w § 4-6, niezale"nie od wcze(niejszego nabycia do nich prawa za dany okres
pracy.

§ 9. Traci moc rozporz%dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r.


w sprawie okre(lenia stanowisk urz$dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni
s!u"bowych urz$dników s!u"by cywilnej, mno"ników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegó!owych zasad ustalania i wyp!acania (wiadcze' przys!uguj%cych cz!onkom korpusu
s!u"by cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79).

§ 10. Rozporz%dzenie wchodzi w "ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

4
ZA!(CZNIKI

ZA!(CZNIK Nr 1

I. TABELA GRUP STANOWISK W S+U,BIE CYWILNEJ, WYKAZÓW STANOWISK W


POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO
WYKONYWANIA PRACY NA TYCH STANOWISKACH W URZ-DACH MINISTRÓW I
PRZEWODNICZ*CYCH KOMITETÓW WCHODZ*CYCH W SK+AD RADY MINISTRÓW, W
URZ-DACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZ*DOWEJ ORAZ W KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje

1 2 3

I. Wszystkie urz!dy ministrów i przewodnicz"cych komitetów wchodz"cych w sk#ad


Rady Ministrów, urz!dy centralnych organów administracji rz"dowej oraz Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów
Wy!sze stanowiska w dyrektor generalny urz#du, wykszta"cenie wy!sze
s"u!bie cywilnej dyrektor departamentu (komórki równorz#dnej),
zast#pca dyrektora departamentu (komórki
równorz#dnej)

Stanowiska $redniego g"ówny ksi#gowy resortu wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania przepisów
w s"u!bie cywilnej

g"ówny specjalista do spraw legislacji wykszta"cenie wy!sze


prawnicze i aplikacja
legislacyjna albo
wykszta"cenie wy!sze
prawnicze i 4 lata pracy
zwi%zanej z
opracowywaniem aktów
prawnych

Stanowiska naczelnik wydzia"u wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

pe"nomocnik do spraw ochrony informacji wed"ug odr#bnych


niejawnych, przepisów
zast#pca pe"nomocnika do spraw ochrony
informacji niejawnych

Stanowiska radca generalny, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w radca: ministra (innego cz"onka Rady
s"u!bie cywilnej Ministrów), kierownika urz#du centralnego,
g"ówny specjalista

g"ówny ksi#gowy, wed"ug odr#bnych


audytor wewn#trzny, przepisów
radca prawny,
g"ówny wizytator

kierownik kancelarii tajnej wykszta"cenie $rednie

Stanowiska starszy specjalista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy projektant,
s"u!bie cywilnej starszy programista

starszy wizytator wed"ug odr#bnych


przepisów

specjalista, wykszta"cenie wy!sze


projektant,
programista

specjalista do spraw legislacji wykszta"cenie wy!sze


prawnicze i aplikacja
legislacyjna albo
wykszta"cenie wy!sze

5
prawnicze i 2 lata pracy
zwi%zanej z
opracowywaniem aktów
prawnych

wizytator wed"ug odr#bnych


przepisów

starszy inspektor, wykszta"cenie wy!sze


starszy statystyk,
referendarz

referent prawny wykszta"cenie wy!sze


prawnicze

Stanowiska inspektor, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w statystyk,
s"u!bie cywilnej podreferendarz,
starszy ksi#gowy,
starszy referent,
ksi#gowy,
referent,
sekretarz: ministra (innego cz"onka Rady
Ministrów), sekretarza stanu,
podsekretarza stanu, kierownika
urz#du centralnego i jego zast#pcy,
dyrektora generalnego urz#du,
dyrektora departamentu (komórki
równorz#dnej)

II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Stanowiska radca Prezesa Rady Ministrów, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w radca wiceprezesa Rady Ministrów,
s"u!bie cywilnej radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

g"ówny legislator, wykszta"cenie wy!sze


starszy legislator prawnicze

Stanowiska legislator wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w prawnicze
s"u!bie cywilnej

asystent: Prezesa Rady Ministrów, wykszta"cenie wy!sze


wiceprezesa Rady Ministrów,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów

m"odszy legislator wykszta"cenie wy!sze


prawnicze

Stanowiska sekretarz: Prezesa Rady Ministrów, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w wiceprezesa Rady Ministrów,
s"u!bie cywilnej ministra,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów

III. Ministerstwo Finansów

Stanowiska $redniego g"ówny ksi#gowy bud!etu pa&stwa, wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania g"ówny ksi#gowy obs"ugi d"ugu krajowego, przepisów
w s"u!bie cywilnej g"ówny ksi#gowy obs"ugi subwencji ogólnej i
wp"at jednostek samorz%du terytorialnego,
g"ówny ksi#gowy obs"ugi $rodków w"asnych Unii
Europejskiej

Stanowiska inspektor kontroli skarbowej I stopnia wykszta"cenie wy!sze i


samodzielne w 2 lata pracy na
s"u!bie cywilnej stanowisku inspektora II
stopnia

inspektor kontroli skarbowej II stopnia wykszta"cenie wy!sze i


2 lata pracy na
stanowisku inspektora
III stopnia

6
inspektor kontroli skarbowej III stopnia wykszta"cenie wy!sze i
2 lata pracy na
stanowisku inspektora IV
stopnia

inspektor kontroli skarbowej IV stopnia wykszta"cenie wy!sze i


5 lat pracy w organach
administracji podatkowej
albo wykszta"cenie
wy!sze i 3-letnia
praktyka w jednostkach
organizacyjnych kontroli
skarbowej

Stanowiska starszy komisarz skarbowy, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w komisarz skarbowy
s"u!bie cywilnej

IV. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowiska starszy radca ministra wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy ekspert, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w ekspert
s"u!bie cywilnej

V. Ministerstwo Obrony Narodowej

Stanowiska kierownik zespo"u (grupy), wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w szef oddzia"u,
s"u!bie cywilnej zast#pca szefa oddzia"u,
szef wydzia"u

Stanowiska starszy inspektor kontroli wojskowej, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w inspektor kontroli wojskowej
s"u!bie cywilnej

VI. Komenda G#ówna Policji

Stanowiska koordynator do spraw banków danych, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w zast#pca naczelnika wydzia"u
s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik sk"adnicy, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w zast#pca kierownika sk"adnicy,
s"u!bie cywilnej kierownik sekcji,
kierownik referatu

Stanowiska psycholog wed"ug odr#bnych


specjalistyczne w przepisów
s"u!bie cywilnej

starszy informatyk, wykszta"cenie wy!sze


starszy archiwista

starszy asystent laboratoryjny, wykszta"cenie wy!sze


asystent laboratoryjny

Stanowiska informatyk, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w archiwista
s"u!bie cywilnej

starszy laborant, wykszta"cenie $rednie


laborant

VII. Komenda G#ówna Stra$y Granicznej

Stanowiska zast#pca naczelnika wydzia"u, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w kierownik samodzielnej sekcji
s"u!bie cywilnej

VIII. G#ówny Urz"d Miar

7
Stanowiska $redniego kierownik samodzielnego laboratorium, wykszta"cenie wy!sze
szczebla zarz%dzania zast#pca kierownika samodzielnego
w s"u!bie cywilnej laboratorium,
kierownik zespo"u

Stanowiska g"ówny metrolog, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w kierownik laboratorium,
s"u!bie cywilnej kierownik pracowni

Stanowiska starszy metrolog, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy konstruktor,
s"u!bie cywilnej starszy technolog,
metrolog,
konstruktor,
technolog

Stanowiska starszy technik, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w technik
s"u!bie cywilnej

IX. G#ówny Urz"d Statystyczny

Stanowiska konsultant wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy analityk wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w
s"u!bie cywilnej

X. G#ówny Urz"d Nadzoru Budowlanego

Stanowiska naczelnik wydzia"u w komórce realizuj%cej wykszta"cenie wy!sze i


koordynuj%ce w zadania inspekcyjne lub kontrolne uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze& lub
wykszta"cenie wy!sze
prawnicze

Stanowiska ekspert nadzoru budowlanego wykszta"cenie wy!sze i


samodzielne w uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze&

Stanowiska starszy inspektor nadzoru budowlanego wykszta"cenie wy!sze i


specjalistyczne w uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze&

Stanowiska inspektor nadzoru budowlanego wykszta"cenie $rednie i


wspomagaj%ce w uprawnienia budowlane w
s"u!bie cywilnej ograniczonym zakresie

XI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Stanowiska $redniego zast#pca dyrektora oddzia"u terenowego wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska koordynator programów, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w kierownik projektu (koordynator realizacji
s"u!bie cywilnej kontraktów),
kierownik rejonu,
zast#pca kierownika rejonu,
zast#pca naczelnika wydzia"u

Stanowiska g"ówny inspektor drogowy, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w g"ówny inspektor mostowy
s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik zespo"u wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w
s"u!bie cywilnej

kierownik s"u!by liniowej, wykszta"cenie $rednie


kierownik zespo"u nadzoru,
oddzia"owy inspektor mostowy,

8
oddzia"owy inspektor drogowy,
terenowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor mostowy,
inspektor nadzoru

Stanowiska starszy technik ds. drogownictwa, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w technik ds. drogownictwa,
s"u!bie cywilnej asystent inspektora nadzoru,
drogomistrz

XII. Urz"d Transportu Kolejowego

Stanowiska $redniego dyrektor oddzia"u terenowego wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska zast#pca dyrektora oddzia"u terenowego wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

starszy inspektor bezpiecze&stwa ruchu wykszta"cenie wy!sze


kolejowego, techniczne
starszy inspektor nadzoru technicznego i
eksploatacji linii kolejowych,
starszy inspektor nadzoru technicznego i
eksploatacji pojazdów kolejowych,
starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych

starszy inspektor bezpiecze&stwa przewozu wykszta"cenie wy!sze


towarów niebezpiecznych kolej%

Stanowiska inspektor bezpiecze&stwa ruchu kolejowego, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji techniczne
s"u!bie cywilnej linii kolejowych,
inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji
pojazdów kolejowych,
inspektor kontroli wyrobów kolejowych

inspektor bezpiecze&stwa przewozu towarów wykszta"cenie wy!sze


niebezpiecznych kolej%

Stanowiska starszy technik, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w technik
s"u!bie cywilnej

XIII. G#ówny Inspektorat Inspekcji Ochrony Ro%lin i Nasiennictwa

Stanowiska $redniego kierownik Centralnego Laboratorium wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania
w s"u!bie cywilnej

XIV. G#ówny Inspektorat Jako%ci Handlowej Artyku#ów Rolno-Spo$ywczych

Stanowiska $redniego kierownik Centralnego Laboratorium wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska zast#pca kierownika Centralnego wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w Laboratorium,
s"u!bie cywilnej kierownik laboratorium
specjalistycznego,
kierownik pracowni

Stanowiska starszy asystent laboratoryjny, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w asystent laboratoryjny
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy laborant, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w laborant
s"u!bie cywilnej

XV. Urz"d Komunikacji Elektronicznej

Stanowiska $redniego dyrektor delegatury, wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania zast#pca dyrektora delegatury

9
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik stacji kontroli, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w kierownik laboratorium,
s"u!bie cywilnej zast#pca kierownika stacji kontroli,
zast#pca kierownika laboratorium,
konsultant

Stanowiska starszy kontroler, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy informatyk,
s"u!bie cywilnej kontroler

Stanowiska starszy laborant, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w laborant,
s"u!bie cywilnej m"odszy kontroler,
informatyk

XVI. Urz"d Lotnictwa Cywilnego

Stanowiska $redniego Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, wykszta"cenie lekarskie


szczebla zarz%dzania Zast#pca Naczelnego Lekarza Lotnictwa ze specjalizacj% z
w s"u!bie cywilnej Cywilnego zakresu medycyny
lotniczej

naczelnik inspektoratu, wykszta"cenie wy!sze


naczelnik delegatury

Stanowiska starszy inspektor lotniczy, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w inspektor lotniczy
s"u!bie cywilnej

II. TABELA GRUP STANOWISK W S+U,BIE CYWILNEJ, WYKAZÓW STANOWISK W


POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO
WYKONYWANIA PRACY NA TYCH STANOWISKACH W URZ-DACH WOJEWÓDZKICH

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje

1 2 3

Wy!sze stanowiska w dyrektor generalny urz#du, wykszta"cenie wy!sze


s"u!bie cywilnej dyrektor wydzia"u (komórki równorz#dnej),
zast#pca dyrektora wydzia"u (komórki
równorz#dnej)
Stanowiska $redniego g"ówny ksi#gowy bud!etu wojewody wed"ug odr#bnych
szczebla zarz%dzania przepisów
w s"u!bie cywilnej

wojewódzki konserwator przyrody, wykszta"cenie wy!sze


architekt wojewódzki,
informatyk wojewódzki

Stanowiska naczelnik (kierownik) wydzia"u, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w starszy inspektor wojewódzki
s"u!bie cywilnej

Stanowiska radca generalny, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w radca wojewody,
s"u!bie cywilnej zast#pca g"ównego ksi#gowego,
kierownik oddzia"u w urz#dzie wojewódzkim

g"ówny ksi#gowy, wed"ug odr#bnych


audytor wewn#trzny, przepisów
radca prawny,
pe"nomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych

kierownik oddzia"u (jednostki równorz#dnej), wykszta"cenie wy!sze


kierownik pracowni,
g"ówny specjalista,
inspektor wojewódzki,
zast#pca naczelnika (kierownika) wydzia"u,
zast#pca kierownika oddzia"u (jednostki
równorz#dnej)

10
kierownik kancelarii tajnej wykszta"cenie $rednie

Stanowiska starszy specjalista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy informatyk
s"u!bie

cywilnej referent prawny, wykszta"cenie wy!sze


referent prawno-administracyjny prawnicze lub
administracyjne

Stanowiska specjalista, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w informatyk,
s"u!bie cywilnej starszy inspektor,
inspektor,
starszy ksi#gowy,
starszy referent,
ksi#gowy,
referent

III. TABELA GRUP STANOWISK W S+U,BIE CYWILNEJ, WYKAZÓW STANOWISK W


POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO
WYKONYWANIA PRACY NA TYCH STANOWISKACH W URZ-DACH PODLEG+YCH MINISTROM
LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZ*DOWEJ

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje

1 2 3

I. Wszystkie urz!dy

Stanowiska $redniego dyrektor (kierownik) urz#du podleg"ego wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania centralnemu organowi administracji rz%dowej,
w s"u!bie cywilnej zast#pca dyrektora (kierownika), wicedyrektor
urz#du podleg"ego centralnemu organowi
administracji rz%dowej

Stanowiska naczelnik (kierownik) wydzia"u, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w zast#pca naczelnika wydzia"u,
s"u!bie cywilnej kierownik samodzielnego oddzia"u podleg"ego
centralnemu organowi administracji rz%dowej

pe"nomocnik do spraw ochrony informacji wed"ug odr#bnych


niejawnych przepisów

Stanowiska g"ówny ksi#gowy, wed"ug odr#bnych


samodzielne w audytor wewn#trzny, przepisów
s"u!bie cywilnej radca prawny

g"ówny specjalista, wykszta"cenie wy!sze


g"ówny programista,
zast#pca g"ównego ksi#gowego,
kierownik zespo"u (oddzia"u, dzia"u,
samodzielnego referatu),
kierownik laboratorium,
kierownik pracowni,
kierownik sekcji,
kierownik referatu

kierownik kancelarii tajnej wykszta"cenie $rednie

Stanowiska starszy specjalista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy projektant,
s"u!bie cywilnej starszy programista,
starszy informatyk,
specjalista,
projektant,
programista,
informatyk

referent prawny, wykszta"cenie wy!sze


referent prawno-administracyjny prawnicze lub
administracyjne

11
starszy inspektor, wykszta"cenie $rednie
starszy rewident,
starszy statystyk,
starszy asystent,
samodzielny ksi#gowy

Stanowiska inspektor, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w rewident,
s"u!bie cywilnej analityk,
statystyk,
starszy ksi#gowy,
starszy redaktor,
starszy laborant,
asystent

Stanowiska m"odszy ksi#gowy, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w m"odszy informatyk,
s"u!bie cywilnej samodzielny referent,
starszy referent,
ksi#gowy,
laborant,
referent,
sekretarz kierownika urz#du (stanowiska
równorz#dnego)

II. G#ówny Inspektorat Inspekcji Handlowej

Stanowiska $redniego dyrektor biura (komórki równorz#dnej), wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania kierownik laboratorium kontrolno-
w s"u!bie cywilnej analitycznego

III. Urz!dy morskie

Stanowiska $redniego kapitan portu: Gda&sk, Gdynia, Szczecin, wykszta"cenie wy!sze i


szczebla zarz%dzania 'winouj$cie, Ko"obrzeg, Elbl%g, dyplom kapitana !eglugi
w s"u!bie cywilnej zast#pca kapitana portu: Gda&sk, Gdynia, wielkiej
Szczecin, 'winouj$cie, Ko"obrzeg, Elbl%g

Stanowiska kapitan portu innego ni! Gda&sk, Gdynia, wykszta"cenie wy!sze i


koordynuj%ce w Szczecin, 'winouj$cie, Ko"obrzeg, Elbl%g dyplom starszego oficera
s"u!bie cywilnej pok"adowego

naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego wykszta"cenie wy!sze

Stanowiska g"ówny operator systemu VTMS wykszta"cenie wy!sze i


samodzielne w dyplom kapitana !eglugi
s"u!bie cywilnej wielkiej

zast#pca g"ównego inspektora wykszta"cenie wy!sze i


dyplom odpowiedniej
specjalno$ci

starszy oficer portu wykszta"cenie wy!sze i


dyplom starszego oficera
pok"adowego

starszy operator systemu VTMS wykszta"cenie wy!sze i


dyplom starszego oficera
pok"adowego oraz kurs
odpowiedniej
specjalno$ci

starszy pilot wed"ug odr#bnych


przepisów

Stanowiska starszy inspektor realizuj%cy funkcje wykszta"cenie wy!sze i


specjalistyczne w publicznoprawne dyplom odpowiedniej
s"u!bie cywilnej specjalno$ci

oficer portu wykszta"cenie wy!sze i


dyplom oficera
pok"adowego II klasy

operator systemu VTMS wykszta"cenie wy!sze i

12
dyplom oficera
wachtowego albo
wykszta"cenie wy!sze i
kurs odpowiedniej
specjalno$ci, albo
wykszta"cenie wy!sze o
specjalno$ci in!ynieria
ruchu morskiego

pilot wed"ug odr#bnych


przepisów

kierownik obwodu ochrony wybrze!a, wykszta"cenie $rednie i


kierownik oddzia"u terenowego, dyplom odpowiedniej
kierownik grupy pomiarowej, specjalno$ci
kierownik grupy oznakowania nawigacyjnego,
inspektor realizuj%cy funkcje
publicznoprawne,
m"odszy oficer portu

Stanowiska starszy nadzorca ochrony wybrze!a, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w hydrograf,
s"u!bie cywilnej samodzielny kartograf,
starszy geodeta,
nadzorca ochrony wybrze!a,
geodeta,
starszy radiotelegrafista,
starszy bosman portu,
starszy obserwator,
starszy kartograf,
kartograf,
radiotelegrafista,
bosman portu,
obserwator

IV. Urz!dy $eglugi %ródl"dowej

Stanowiska starszy inspektor nadzoru nad !eglug% wykszta"cenie wy!sze i


samodzielne w patent oficera !eglugi
s"u!bie cywilnej $ródl%dowej

Stanowiska inspektor nadzoru nad !eglug% wykszta"cenie wy!sze i


specjalistyczne w patent oficera !eglugi
s"u!bie cywilnej $ródl%dowej

Stanowiska m"odszy inspektor nadzoru nad !eglug% wykszta"cenie $rednie i


wspomagaj%ce w patent oficera !eglugi
s"u!bie cywilnej $ródl%dowej

V. Archiwa pa&stwowe

Stanowiska kierownik oddzia"u zamiejscowego wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy kustosz, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w kustosz
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy archiwista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy konserwator archiwalny
s"u!bie

cywilnej kierownik ekspozytury archiwum wykszta"cenie $rednie

archiwista, wykszta"cenie $rednie i


konserwator archiwalny, policealne
dokumentalista

Stanowiska starszy fotograf, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w starszy laborant,
s"u!bie cywilnej m"odszy archiwista,
m"odszy konserwator archiwalny,
m"odszy dokumentalista,
fotograf,

13
laborant

VI. Izby skarbowe

Stanowiska $redniego dyrektor wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania przepisów

w s"u!bie cywilnej wicedyrektor wykszta"cenie wy!sze

Stanowiska naczelnik wydzia"u wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik samodzielnego oddzia"u, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w kierownik oddzia"u,
s"u!bie cywilnej kierownik samodzielnego referatu,
kierownik referatu

g"ówny ksi#gowy, wed"ug odr#bnych


radca prawny przepisów

Stanowiska starszy komisarz skarbowy, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy specjalista,
s"u!bie cywilnej starszy informatyk,
komisarz skarbowy

specjalista, wykszta"cenie $rednie


informatyk,
starszy inspektor,
starszy kontroler rozlicze&,
inspektor,
kontroler rozlicze&

Stanowiska starszy referent, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w starszy ksi#gowy,
s"u!bie cywilnej ksi#gowy,
referent

VII. Urz!dy skarbowe

Stanowiska $redniego naczelnik wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania przepisów

w s"u!bie cywilnej zast#pca naczelnika wykszta"cenie wy!sze

Stanowiska kierownik dzia"u, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w kierownik samodzielnego referatu
s"u!bie cywilnej

Stanowiska komornik skarbowy wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w
s"u!bie

cywilnej g"ówny ksi#gowy, wed"ug odr#bnych


radca prawny przepisów

oskar!yciel skarbowy wykszta"cenie wy!sze


prawnicze

kierownik referatu, wykszta"cenie wy!sze


inspektor kontroli podatkowej

Stanowiska starszy specjalista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy informatyk
s"u!bie

cywilnej starszy komisarz skarbowy, wykszta"cenie $rednie


komisarz skarbowy,
starszy inspektor,
starszy kontroler rozlicze&,
specjalista,
informatyk,
inspektor,
kontroler rozlicze&

14
Stanowiska starszy referent, wykszta"cenie $rednie
wspomagaj%ce w starszy ksi#gowy,
s"u!bie cywilnej starszy poborca skarbowy,
ksi#gowy,
referent,
likwidator,
poborca skarbowy

VIII. Urz!dy kontroli skarbowej

Stanowiska $redniego dyrektor, wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania wicedyrektor przepisów
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska naczelnik wydzia"u wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska g"ówny ksi#gowy, wed"ug odr#bnych


samodzielne w radca prawny przepisów
s"u!bie cywilnej

kierownik oddzia"u, wykszta"cenie wy!sze


kierownik referatu

inspektor kontroli skarbowej I stopnia wykszta"cenie wy!sze i


2 lata pracy na
stanowisku inspektora II
stopnia

inspektor kontroli skarbowej II stopnia wykszta"cenie wy!sze i


2 lata pracy na
stanowisku inspektora
III stopnia

inspektor kontroli skarbowej III stopnia wykszta"cenie wy!sze i


2 lata pracy na
stanowisku inspektora IV
stopnia

inspektor kontroli skarbowej IV stopnia wykszta"cenie wy!sze i


5 lat pracy w organach
administracji podatkowej
albo wykszta"cenie
wy!sze i 3-letnia
praktyka w jednostkach
organizacyjnych kontroli
skarbowej

Stanowiska starszy specjalista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy informatyk
s"u!bie

cywilnej starszy komisarz skarbowy, wykszta"cenie $rednie


komisarz skarbowy,
informatyk,
starszy referendarz,
specjalista,
referendarz

Stanowiska starszy referent, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w starszy ksi#gowy,
s"u!bie cywilnej ksi#gowy,
referent

IX. Urz!dy statystyczne

Stanowiska informatyk urz#du, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w konsultant
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy statystyk informatyk, wykszta"cenie $rednie


specjalistyczne w administrator systemu,
s"u!bie cywilnej administrator sieci,
referendarz statystyk,

15
statystyk informatyk

Stanowiska m"odszy statystyk wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w
s"u!bie cywilnej

X. Okr!gowe urz!dy górnicze, Urz"d Górniczy do Bada& Kontrolnych Urz"dze& Energomechanicznych

Stanowiska nadinspektor zak"adów górniczych wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy inspektor zak"adów górniczych, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w inspektor zak"adów górniczych,
s"u!bie cywilnej m"odszy inspektor zak"adów górniczych

XI. Okr!gowe i obwodowe urz!dy miar oraz okr!gowe i obwodowe urz!dy probiercze

Stanowiska kierownik laboratorium, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w kierownik pracowni
s"u!bie cywilnej

zast#pca naczelnika obwodowego urz#du wykszta"cenie $rednie

Stanowiska kierownik punktu legalizacyjnego wykszta"cenie $rednie


samodzielne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy probierz, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w probierz,
s"u!bie cywilnej starszy legalizator,
legalizator

XII. Zak#ad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewn!trznych i Administracji

Stanowiska starszy aprobant, wykszta"cenie $rednie


specjalistyczne w aprobant
s"u!bie cywilnej

XIII. Urz!dy stanowi"ce aparat pomocniczy terenowych organów administracji rz"dowej podleg#e
Ministrowi Obrony Narodowej

Stanowiska szef oddzia"u, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w zast#pca szefa oddzia"u
s"u!bie cywilnej

Stanowiska szef wydzia"u wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w
s"u!bie cywilnej

piel#gniarka okr#gowa wed"ug odr#bnych


przepisów

Stanowiska starszy inspektor kontroli wojskowej, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy metrolog,
s"u!bie cywilnej metrolog,
inspektor kontroli wojskowej

Stanowiska starszy instruktor, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w instruktor,
s"u!bie cywilnej redaktor,
sekretarz dowódcy (szefa instytucji),
technik informatyczny,
operator EMC

XIV. Okr!gowe inspektoraty rybo#ówstwa morskiego

Stanowiska starszy inspektor rybo"ówstwa morskiego, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w inspektor rybo"ówstwa morskiego
s"u!bie cywilnej

Stanowiska radiotelegrafista, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w obserwator po"owów
s"u!bie cywilnej

16
XV. Izby celne i urz!dy celne

Stanowiska starszy inspektor kontroli akcyzowej, wykszta"cenie wy!sze i


samodzielne w inspektor kontroli akcyzowej 5 lat pracy w organach
s"u!bie cywilnej kontroli skarbowej lub
podatkowej

m"odszy inspektor kontroli akcyzowej wykszta"cenie $rednie i


3 lata pracy w organach
kontroli skarbowej lub
podatkowej

Stanowiska starszy komisarz akcyzowy, wykszta"cenie $rednie


specjalistyczne w komisarz akcyzowy,
s"u!bie cywilnej starszy inspektor akcyzowy,
inspektor akcyzowy

XVI. Powiatowe inspektoraty weterynarii

Stanowiska $redniego powiatowy lekarz weterynarii, wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania zast#pca powiatowego lekarza weterynarii przepisów
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy inspektor weterynaryjny wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w weterynaryjne
s"u!bie cywilnej

Stanowiska inspektor weterynaryjny wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w weterynaryjne
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy kontroler weterynaryjny, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w kontroler weterynaryjny,
s"u!bie cywilnej dezynfektor

XVII. Graniczne inspektoraty weterynarii

Stanowiska $redniego graniczny lekarz weterynarii, wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania zast#pca granicznego lekarza weterynarii przepisów
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy inspektor weterynaryjny wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w weterynaryjne
s"u!bie cywilnej

Stanowiska inspektor weterynaryjny wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w weterynaryjne
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy kontroler weterynaryjny, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w kontroler weterynaryjny,
s"u!bie cywilnej dezynfektor

XVIII. Urz"d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Stanowiska $redniego g"ówny ksi#gowy wed"ug odr#bnych


szczebla zarz%dzania przepisów
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska zast#pca g"ównego ksi#gowego, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w kierownik dzia"u,
s"u!bie cywilnej kierownik zespo"u

Stanowiska doradca Prezesa: ds. produktów wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w leczniczych,
s"u!bie cywilnej ds. wyrobów medycznych,
ds. produktów
biobójczych

starszy ekspert: ds. produktów wykszta"cenie wy!sze


leczniczych,
ds. wyrobów medycznych,
ds. produktów
biobójczych

17
Stanowiska ekspert: ds. produktów leczniczych, wykszta"cenie wy!sze
specjalistyczne w ds. wyrobów medycznych,
s"u!bie cywilnej ds. produktów biobójczych

m"odszy ekspert: ds. produktów wykszta"cenie wy!sze


leczniczych,
ds. wyrobów medycznych,
ds. produktów
biobójczych

m"odszy specjalista wykszta"cenie wy!sze

Stanowiska starszy technik, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w technik
s"u!bie cywilnej

IV. TABELA GRUP STANOWISK W S+U,BIE CYWILNEJ, WYKAZÓW STANOWISK W


POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO
WYKONYWANIA PRACY NA TYCH STANOWISKACH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I
INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWI*CYCH APARAT POMOCNICZY
KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH S+U,B, INSPEKCJI I STRA,Y WOJEWÓDZKICH ORAZ
KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH S+U,B, INSPEKCJI I STRA,Y

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje

1 2 3

I. Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowi"ce aparat pomocniczy


kierowników zespolonych s#u$b, inspekcji i stra$y wojewódzkich oraz kierowników powiatowych
s#u$b, inspekcji i stra$y

Stanowiska naczelnik (kierownik) wydzia"u, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w zast#pca naczelnika (kierownika) wydzia"u
s"u!bie cywilnej

Stanowiska g"ówny ksi#gowy, wed"ug odr#bnych


samodzielne w audytor wewn#trzny, przepisów
s"u!bie cywilnej radca prawny,
pe"nomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych

zast#pca g"ównego ksi#gowego, wykszta"cenie wy!sze


kierownik oddzia"u (jednostki równorz#dnej),
zast#pca kierownika oddzia"u (jednostki
równorz#dnej),
kierownik pracowni,
g"ówny specjalista

kierownik kancelarii tajnej wykszta"cenie $rednie

Stanowiska starszy specjalista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w starszy informatyk
s"u!bie

cywilnej referent prawny, wykszta"cenie wy!sze


referent prawno-administracyjny prawnicze lub
administracyjne

specjalista, wykszta"cenie $rednie


informatyk,
starszy inspektor

Stanowiska inspektor, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w starszy ksi#gowy,
s"u!bie cywilnej starszy referent,
ksi#gowy,
referent,
sekretarz kierownika jednostki

II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

Stanowiska starszy inspektor transportu drogowego wykszta"cenie wy!sze

18
samodzielne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska inspektor transportu drogowego, wykszta"cenie $rednie


specjalistyczne w m"odszy inspektor transportu drogowego
s"u!bie cywilnej

III. Wojewódzkie inspektoraty ochrony %rodowiska

Stanowiska dyrektor wojewódzkiego inspektoratu, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w kierownik delegatury
s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik laboratorium, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w kierownik pracowni,
s"u!bie cywilnej kierownik dzia"u

Stanowiska starszy inspektor ochrony $rodowiska wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska inspektor ochrony $rodowiska, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w analityk,
s"u!bie cywilnej starszy laborant,
laborant

IV. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej

Stanowiska dyrektor delegatury wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik zespo"u w delegaturze wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska sekretarz polubownego s%du konsumenckiego wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w
s"u!bie cywilnej

V. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Ochrony Ro%lin i Nasiennictwa

Stanowiska kierownik delegatury zamiejscowej, wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w kierownik laboratorium wojewódzkiego
s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik dzia"u, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w kierownik oddzia"u,
s"u!bie cywilnej kierownik stacji oceny nasion

Stanowiska starszy asystent w laboratorium wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska asystent w laboratorium, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w starszy laborant,
s"u!bie cywilnej laborant

VI. Wojewódzkie inspektoraty jako%ci handlowej artyku#ów rolno-spo$ywczych

Stanowiska kierownik laboratorium wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy asystent w laboratorium wykszta"cenie $rednie


specjalistyczne w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska asystent w laboratorium, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w starszy laborant,
s"u!bie cywilnej laborant

VII. Wojewódzkie urz!dy ochrony zabytków

Stanowiska kierownik delegatury wykszta"cenie wy!sze

19
koordynuj%ce w
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy inspektor ochrony zabytków, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w inspektor ochrony zabytków
s"u!bie cywilnej

VIII. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Stanowiska kierownik oddzia"u wed"ug odr#bnych


koordynuj%ce w przepisów
s"u!bie cywilnej

IX. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Wy!sze stanowiska w wojewódzki lekarz weterynarii, zast#pca wed"ug odr#bnych


s"u!bie cywilnej wojewódzkiego lekarza weterynarii przepisów

Stanowiska kierownik zak"adu higieny weterynaryjnej, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w wojewódzki inspektor weterynaryjny weterynaryjne
s"u!bie cywilnej

kierownik mi#dzywojewódzkiej pracowni wykszta"cenie wy!sze


specjalistycznej, weterynaryjne lub
kierownik oddzia"u terenowego zak"adu higieny specjalistyczne
weterynaryjnej,
konsultant w zak"adzie higieny
weterynaryjnej,
starszy inspektor weterynaryjny,
kierownik pracowni w zak"adzie higieny
weterynaryjnej

Stanowiska starszy asystent w zak"adzie higieny wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w weterynaryjnej lub w inspektoracie, weterynaryjne lub
s"u!bie cywilnej inspektor weterynaryjny, specjalistyczne
asystent w zak"adzie higieny weterynaryjnej
lub w inspektoracie,
m"odszy asystent w zak"adzie higieny
weterynaryjnej lub w inspektoracie

Stanowiska starszy laborant w zak"adzie higieny wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w weterynaryjnej, zawodowe
s"u!bie cywilnej starszy weterynaryjny kontroler sanitarny,
laborant w zak"adzie higieny weterynaryjnej,
weterynaryjny kontroler sanitarny

X. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej

Stanowiska kierownik delegatury, o$rodka lub oddzia"u wykszta"cenie wy!sze


koordynuj%ce w zamiejscowego farmaceutyczne
s"u!bie cywilnej

Stanowiska kierownik dzia"u wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w farmaceutyczne
s"u!bie cywilnej

kierownik laboratorium wykszta"cenie wy!sze


maj%ce zastosowanie do
pracy w laboratorium

starszy inspektor farmaceutyczny, wykszta"cenie wy!sze


kierownik sekcji farmaceutyczne

zast#pca kierownika laboratorium, wykszta"cenie wy!sze


kierownik pracowni maj%ce zastosowanie do
pracy w laboratorium

Stanowiska inspektor farmaceutyczny wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w farmaceutyczne lub
s"u!bie cywilnej maj%ce zastosowanie do
pracy w inspektoracie
lub w laboratorium

starszy asystent laboratorium wykszta"cenie wy!sze


maj%ce zastosowanie do

20
pracy w laboratorium

Stanowiska asystent wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w zawodowe
s"u!bie cywilnej

XI. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

Stanowiska naczelnik wydzia"u wykszta"cenie wy!sze i


koordynuj%ce w uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze& lub
wy!sze prawnicze

Stanowiska zast#pca wojewódzkiego inspektora nadzoru wykszta"cenie wy!sze i


samodzielne w budowlanego uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze& lub
wy!sze prawnicze

Stanowiska ekspert nadzoru budowlanego wykszta"cenie wy!sze i


specjalistyczne w uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze&

starszy inspektor nadzoru budowlanego wykszta"cenie wy!sze i


uprawnienia budowlane w
ograniczonym zakresie

Stanowiska inspektor nadzoru budowlanego wykszta"cenie $rednie i


wspomagaj%ce w uprawnienia budowlane w
s"u!bie cywilnej ograniczonym zakresie

XII. Kuratoria o%wiaty

Stanowiska dyrektor wydzia"u, wed"ug odr#bnych


koordynuj%ce w zast#pca dyrektora wydzia"u, przepisów
s"u!bie cywilnej dyrektor delegatury,
zast#pca dyrektora delegatury

Stanowiska kierownik oddzia"u wed"ug odr#bnych


samodzielne w przepisów
s"u!bie cywilnej

Stanowiska starszy wizytator, wed"ug odr#bnych


specjalistyczne w wizytator przepisów
s"u!bie cywilnej

XIII. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji

Stanowiska $redniego zast#pca komendanta wojewódzkiego Policji, wykszta"cenie wy!sze


szczebla zarz%dzania zast#pca Komendanta Sto"ecznego Policji
w s"u!bie cywilnej

Stanowiska g"ówny programista, wykszta"cenie wy!sze


samodzielne w kierownik laboratorium,
s"u!bie cywilnej kierownik sekcji,
kierownik referatu

Stanowiska starszy programista, wykszta"cenie wy!sze


specjalistyczne w programista
s"u!bie

cywilnej starszy asystent laboratoryjny, wykszta"cenie wy!sze


asystent laboratoryjny

psycholog wed"ug odr#bnych


przepisów

starszy archiwista wykszta"cenie wy!sze

starszy rewident, wykszta"cenie $rednie


starszy asystent

Stanowiska rewident, wykszta"cenie $rednie


wspomagaj%ce w archiwista,
s"u!bie cywilnej starszy laborant,
laborant,

21
m"odszy laborant,
sekretarz kierownika urz#du (stanowiska
równorz#dnego)

XIV. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Stanowiska zast#pca powiatowego inspektora nadzoru wykszta"cenie wy!sze i


samodzielne w budowlanego uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze& lub
wy!sze prawnicze

Stanowiska ekspert nadzoru budowlanego wykszta"cenie wy!sze i


specjalistyczne w uprawnienia budowlane
s"u!bie cywilnej bez ogranicze&

starszy inspektor nadzoru budowlanego wykszta"cenie wy!sze i


uprawnienia budowlane w
ograniczonym zakresie

Stanowiska inspektor nadzoru budowlanego, wykszta"cenie $rednie i


wspomagaj%ce w m"odszy inspektor nadzoru budowlanego uprawnienia budowlane w
s"u!bie cywilnej ograniczonym zakresie

ZA!(CZNIK Nr 2

TABELA MNO"NIKÓW KWOTY BAZOWEJ S!U"(CYCH DO USTALENIA WYSOKO'CI


WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZ!ONKÓW KORPUSU S!U"BY CYWILNEJ

Grupa stanowisk Mno!nik

1 2

Wy!sze stanowiska w s"u!bie cywilnej od 1,500 do 10,000


Stanowiska $redniego szczebla zarz%dzania w s"u!bie od 0,604 do 9,630
cywilnej

Stanowiska koordynuj%ce w s"u!bie cywilnej od 0,540 do 7,154

Stanowiska samodzielne w s"u!bie cywilnej

Stanowiska specjalistyczne w s"u!bie cywilnej od 0,522 do 4,340

Stanowiska wspomagaj%ce w s"u!bie cywilnej od 0,522 do 2,713

ZA!(CZNIK Nr 3

TABELA STOPNI S!U"BOWYCH URZ-DNIKÓW S!U"BY CYWILNEJ I ODPOWIADAJ(CYCH IM


MNO"NIKÓW KWOTY BAZOWEJ S!U"(CYCH DO USTALENIA WYSOKO'CI DODATKU
S!U"BY CYWILNEJ

Stopie& s"u!bowy Mno!nik kwoty bazowej

I 0,47

II 0,65

III 0,85

IV 1,05

22
V 1,25

VI 1,55

VII 1,85

VIII 2,25

IX 2,65

23
Uzasadnienie

W nowelizacji ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o s!u"bie cywilnej, wprowadzonej


ustaw% z dnia (Dz. U. z 2008 r. Nr , poz. ), w!%czono do korpusu s!u"by cywilnej
stanowiska:
" dyrektorów generalnych urz$dów,
" dyrektorów i zast$pców dyrektorów departamentów lub komórek równorz$dnych
w ministerstwach, urz$dach centralnych organów administracji rz%dowej, urz$dach
obs!uguj%cych przewodnicz%cych komitetów wchodz%cych w sk!ad Rady Ministrów oraz
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
" dyrektorów i zast$pców dyrektorów wydzia!ów w urz$dach wojewódzkich,
" wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców,
nazywaj%c je wy"szymi stanowiskami w s!u"bie cywilnej.

W zwi%zku z tym zosta!o zmienione upowa"nienie do wydania aktu wykonawczego,


zawarte w art. 69 ustawy. Projekt rozporz%dzenia wydawanego na podstawie art. 69 ustawy
rozszerza dotychczasowy wykaz stanowisk w s!u"bie cywilnej, uwzgl$dniaj%c w nim grup$
wy"szych stanowisk w s!u"bie cywilnej, natomiast w pozosta!ym zakresie stanowi
powtórzenie dotychczasowych regulacji, zawartych w uchylanym rozporz%dzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie okre(lenia stanowisk urz$dniczych,
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s!u"bowych urz$dników s!u"by cywilnej,
mno"ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó!owych zasad ustalania i wyp!acania
(wiadcze' przys!uguj%cych cz!onkom korpusu s!u"by cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79).

Stanowiska dyrektorów generalnych urz$dów, dyrektorów i zast$pców dyrektorów


departamentów lub komórek równorz$dnych w ministerstwach, urz$dach centralnych
organów administracji rz%dowej, urz$dach obs!uguj%cych przewodnicz%cych komitetów
wchodz%cych w sk!ad Rady Ministrów oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zosta!y
uj$te w tabeli I za!%cznika nr 1 do projektu rozporz%dzenia.

Stanowiska dyrektorów generalnych urz$dów, dyrektorów wydzia!ów (komórek


równorz$dnych), zast$pców dyrektorów wydzia!ów (komórek równorz$dnych) w urz$dach
wojewódzkich zosta!y umieszczone w tabeli II za!%cznika nr 1 do projektu rozporz%dzenia.

Stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców zosta!y uj$te w tabeli IV


(IX. wojewódzkie inspektoraty weterynarii) za!%cznika nr 1 do projektu rozporz%dzenia.

Wy"szym stanowiskom w s!u"bie cywilnej (w tabeli mno"ników kwoty bazowej s!u"%cych do


ustalenia wysoko(ci wynagrodzenia zasadniczego cz!onków korpusu s!u"by cywilnej

24
stanowi%cej za!%cznik nr 2 do projektu rozporz%dzenia) zaproponowano mno"niki na
poziomie od 1,500 do 10,000.
Rozporz%dzenie powinno wej(& w "ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

25
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które b#dzie oddzia)ywa) projekt rozporz&dzenia.

Projekt rozporz%dzenia dotyczy wewn$trznych zasad funkcjonowania s!u"by cywilnej


i dotyczy cz!onków korpusu s!u"by cywilnej.

2. Konsultacje spo)eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie' mi$dzyresortowych. Projekt rozporz%dzenia


stosownie do postanowie' art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1991 r. o zwi%zkach zawodowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó#n. zm.) zostanie skierowany do zaopiniowania przez
reprezentatywne organizacje zwi%zków zawodowych. Projekt zostanie przekazany do
zaopiniowania przez Rad$ S!u"by Cywilnej. Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Wp)yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud+et pa*stwa.

Wej(cie w "ycie projektu rozporz%dzenia nie wp!ynie na wzrost wydatków bud"etowych


w 2008 r. ani w kolejnych latach, gdy" mno"niki kwot bazowych dla poszczególnych grup
stanowisk pozostawiono bez zmian. Okre(lone w projekcie wide!ki mno"nika kwoty bazowej
dla w!%czonych do korpusu s!u"by cywilnej cz$(ci wysokich stanowisk pa'stwowych
nieb$d%cych kierowniczymi stanowiskami pa'stwowymi (grupa wy"szych stanowisk
w s!u"bie cywilnej) nie wywo!aj% skutków dla bud"etu pa'stwa. Zmiana zasad
wynagradzania osób zajmuj%cych ww. stanowiska pracy wejdzie w "ycie od 1 stycznia
2009 r. i b$dzie wymaga!a technicznego przeliczenia wynagrodzenia cz!onka korpusu s!u"by
cywilnej w ramach zaplanowanych na 2009 r. bud"etów urz$dów na wynagrodzenia.

4. Wp)yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp)yw regulacji na konkurencyjno$% gospodarki i przedsi#biorczo$%, w tym na


funkcjonowanie przedsi#biorstw.

Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno(& zewn$trzn%


i wewn$trzn% gospodarki.

6. Wp)yw regulacji na sytuacj# i rozwój regionalny.

26
Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz&dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno(ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwil% skierowania projektu rozporz%dzenia
do uzgodnie' mi$dzyresortowych zostanie on umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Zgodno$% regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz%dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.


Projekt nie wymaga notyfikacji.

5-27-iw

27
Projekt
ROZPORZ(DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ………. ……………...…..........

w sprawie wynagrodzenia cz)onków Wy+szej Komisji Dyscyplinarnej S)u+by


Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich
zast#pców

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u"bie cywilnej (Dz. U.


Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 123, poz. 847, Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr ……, poz. ….) zarz%dza si$, co
nast$puje:

§ 1. 1. Cz!onkowi Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej przys!uguje


wynagrodzenie miesi$czne w wysoko(ci:
1) przewodnicz%cemu – 100% minimalnego wynagrodzenia za prac$ pracowników
okre(lonego na podstawie odr$bnych przepisów, zwanego dalej "minimalnym
wynagrodzeniem";
2) zast$pcy przewodnicz%cego – 75% minimalnego wynagrodzenia;
3) cz!onkowi – 50% minimalnego wynagrodzenia.
2. Cz!onkowi Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej przys!uguje
wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, zako'czonej wydaniem
orzeczenia, w wysoko(ci:
1) przewodnicz%cemu sk!adu orzekaj%cego – 30% minimalnego wynagrodzenia;
2) cz!onkowi sk!adu orzekaj%cego – 25% minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Cz!onkowi komisji dyscyplinarnej przys!uguje wynagrodzenie za rozpoznanie


sprawy dyscyplinarnej, zako'czonej wydaniem orzeczenia, w wysoko(ci:
1) przewodnicz%cemu sk!adu orzekaj%cego – 25% minimalnego wynagrodzenia;
2) cz!onkowi sk!adu orzekaj%cego – 20% minimalnego wynagrodzenia.

§ 3. 1. Rzecznikowi dyscyplinarnemu dla spraw osób zajmuj%cych stanowiska


dyrektorów generalnych urz$dów przys!uguje:
1) wynagrodzenie miesi$czne w wysoko(ci 75% minimalnego wynagrodzenia;
2) wynagrodzenie za przeprowadzenie post$powania wyja(niaj%cego w wysoko(ci 30%
minimalnego wynagrodzenia.
2. Rzecznikowi dyscyplinarnemu dla spraw osób zajmuj%cych stanowiska
wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast$pców przys!uguje:
1) wynagrodzenie miesi$czne w wysoko(ci 75% minimalnego wynagrodzenia;
2) wynagrodzenie za przeprowadzenie post$powania wyja(niaj%cego w wysoko(ci 30%
minimalnego wynagrodzenia.
3. Zast$pcom rzeczników dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1 i 2,
przys!uguje:
1) wynagrodzenie miesi$czne w wysoko(ci 50% minimalnego wynagrodzenia;
2) wynagrodzenie za przeprowadzenie post$powania wyja(niaj%cego w wysoko(ci 30%
minimalnego wynagrodzenia.

§ 4. Rzecznikowi dyscyplinarnemu i jego zast$pcy przys!uguje wynagrodzenie za


przeprowadzenie post$powania wyja(niaj%cego w wysoko(ci 25% minimalnego
wynagrodzenia.

§ 5. Traci moc rozporz%dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w


sprawie wynagrodzenia cz!onków Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej oraz
komisji dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 246, poz. 1797).

§ 6. Rozporz%dzenie wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

2
UZASADNIENIE

W rozporz%dzeniu okre(lono wysoko(& wynagrodzenia cz!onków Wy"szej Komisji


Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników
dyscyplinarnych i ich zast$pców.
Cz!onkowie Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej otrzymywa& b$d%
wynagrodzenie miesi$czne oraz wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej,
zako'czonej wydaniem orzeczenia, cz!onkowie komisji dyscyplinarnych wy!%cznie za
rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, zako'czonej wydaniem orzeczenia. Z uwagi na
znaczne skomplikowanie spraw rozpatrywanych przez Wy"sz% Komisj$ Dyscyplinarn%
S!u"by Cywilnej przyj$to dla jej cz!onków wynagrodzenie na poziomie 30% minimalnego
wynagrodzenia, za( cz!onkowie komisji dyscyplinarnych otrzymywa& b$d%
wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy na poziomie 25 % minimalnego wynagrodzenia.
Zgodnie z upowa"nieniem ustawowym zró"nicowano wysoko(& wynagrodzenia
przys!uguj%cego przewodnicz%cemu, zast$pcom i cz!onkom komisji, kszta!tuj%c je na
poziomie okre(lonym w dotychczas obowi%zuj%cym rozporz%dzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia cz!onków Wy"szej Komisji
Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych (Dz.U. Nr 246, poz. 1797).
W rozporz%dzeniu okre(lono równie" wysoko(& wynagrodzenia przys!uguj%cego
rzecznikowi dyscyplinarnemu dla spraw dyscyplinarnych osób zajmuj%cych stanowiska
dyrektorów generalnych urz$dów powo!ywanego przez Szefa S!u"by Cywilnej oraz
wysoko(& wynagrodzenia przys!uguj%cego rzecznikom dyscyplinarnym i ich zast$pcom.
Rzecznik dyscyplinarny dla spraw osób zajmuj%cych stanowiska dyrektorów
generalnych urz$dów otrzymywa! b$dzie wynagrodzenie miesi$czne (w wysoko(ci 75%
minimalnego wynagrodzenia) oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie (ka"dego)
post$powania wyja(niaj%cego (w wysoko(ci 30% minimalnego wynagrodzenia).
Rzecznicy dyscyplinarni i ich zast$pcy otrzymywa& b$d% wynagrodzenie za
przeprowadzenie post$powania wyja(niaj%cego w wysoko(ci 25% minimalnego
wynagrodzenia.
Przys!uguj%ce wynagrodzenie uzale"niono – w celu zachowania obiektywizmu
rzecznika dyscyplinarnego w trakcie post$powania wyja(niaj%cego - od

3
przeprowadzonych post$powa' wyja(niaj%cych, a nie od tocz%cych si$ spraw
dyscyplinarnych.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


do projektu rozporz&dzenia w sprawie w sprawie wynagrodzenia cz)onków
Wy+szej Komisji Dyscyplinarnej S)u+by Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz
rzeczników dyscyplinarnych i ich zast#pców

1. Podmioty, na które b#dzie oddzia)ywa) projekt rozporz&dzenia.

Projekt rozporz%dzenia dotyczy wy!%cznie wewn$trznych zasad funkcjonowania s!u"by


cywilnej i b$dzie oddzia!ywa! jedynie na cz!onków korpusu s!u"by cywilnej.
Rozporz%dzenie oddzia!uje w szczególno(ci na nast$puj%ce podmioty:
- cz!onków Wy"szej Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej;
- cz!onków komisji dyscyplinarnych;
- rzeczników dyscyplinarnych i ich zast$pców.

2. Konsultacje spo)eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie' mi$dzyresortowych. Projekt rozporz%dzenia


stosowanie do postanowie' art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1991 r. o zwi%zkach
zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó#n. zm.) zostanie skierowany do
zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje zwi%zków zawodowych. Projekt
zostanie przekazany do zaopiniowania przez Rad$ S!u"by Cywilnej. Projekt zostanie
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Wp)yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud+et pa*stwa.

Wej(cie w "ycie rozporz%dzenia w cz$(ci dotycz%cej wynagrodzenia cz!onków Wy"szej


Komisji Dyscyplinarnej S!u"by Cywilnej i komisji dyscyplinarnych nie spowoduje wzrostu
wydatków bud"etowych – wynagrodzenia cz!onków komisji dyscyplinarnych pozostan%
na niezmienionym poziomie wzgl$dem wcze(niej obowi%zuj%cego aktu reguluj%cego t$
kwesti$.

4
Wzrost wydatków bud"etowych b$dzie wynika! z wprowadzenia nast$puj%cych
rozwi%za':
- Przyznania wynagrodzenia rzecznikom dyscyplinarnym i ich zast$pcom za
przeprowadzenie post$powania wyja(niaj%cego (§ 4 projektu rozporz%dzenia).
)rodki finansowe na wynagrodzenia dla rzeczników dyscyplinarnych i ich
zast$pców b$d% pochodzi!y z bud"etów poszczególnych urz$dów administracji
rz%dowej.
- Utworzenia funkcji rzecznika dyscyplinarnego dla spraw dyscyplinarnych osób
zajmuj%cych stanowiska dyrektorów generalnych urz$dów, którego powo!uje Szef
S!u"by Cywilnej. Koszty zwi%zane z wynagrodzeniem tego rzecznika
dyscyplinarnego wynios% 10 134 z! rocznie 1 . Ponadto b$dzie mu przys!ugiwa!o
wynagrodzenie za przeprowadzenie post$powania wyja(niaj%cego. W pierwszym
roku obowi%zywania rozporz%dzenia (rodki na wynagrodzenie dla ww. rzecznika
dyscyplinarnego b$d% pochodzi!y z rezerwy celowej bud"etu pa'stwa na zmiany
organizacyjne i nowe zadania, a w kolejnych latach zostan% zaplanowane
w bud"ecie KPRM zgodnie z procedur% planowania bud"etu pa'stwa.

4. Wp)yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp)yw regulacji na konkurencyjno$% gospodarki i przedsi#biorczo$%, w tym na


funkcjonowanie przedsi#biorstw.

Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno(& zewn$trzn%


i wewn$trzn% gospodarki.

6. Wp)yw regulacji na sytuacj# i rozwój regionalny.

Projektowane rozporz%dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

1
Obliczenia na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia podanej w rozporz%dzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 wrze(nia 2007 r. w sprawie wysoko(ci minimalnego wynagrodzenia za prac$ w 2008 r.
(Dz.U.07.171.1209).

5
7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz&dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno(ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwil% skierowania projektu
rozporz%dzenia do uzgodnie' mi$dzyresortowych zostanie ono opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Zgodno$% regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz%dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

5-34-iw

6
Projekt

ROZPORZ(DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ......................................................

w sprawie post$powania wyja&niaj#cego i post$powania dyscyplinarnego w s!u"bie


cywilnej

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej (Dz. U.


z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr …, poz……) zarz"dza si$, co
nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la sposób prowadzenia post$powania wyja%niaj"cego


i post$powania dyscyplinarnego w s!u#bie cywilnej, w tym:
1) warunki powo!ywania i odwo!ywania cz!onka komisji dyscyplinarnej, rzecznika
dyscyplinarnego i jego zast$pcy;
2) sposób dokonywania zmian w sk!adzie komisji dyscyplinarnej;
3) zakres czynno%ci rzecznika dyscyplinarnego i jego zast$pcy, s!u#"cych wyja%nieniu
sprawy;
4) organizacj$ i funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych oraz tryb prowadzenia
post$powania dyscyplinarnego;
5) warunki i sposób ustalania nale#no%ci przys!uguj"cych cz!onkom komisji
dyscyplinarnych, rzecznikom dyscyplinarnym i ich zast$pcom, %wiadkom, obro)com i
bieg!ym.

§ 2. 1. Dyrektor generalny urz$du powo!uje w sk!ad komisji dyscyplinarnej cz!onków


korpusu s!u#by cywilnej posiadaj"cych:
1) wy#sze wykszta!cenie;
2) wiedz$ i do%wiadczenie zawodowe niezb$dne dla w!a%ciwego wykonywania
obowi"zków cz!onka komisji.
2. W sk!ad komisji dyscyplinarnej mo#e by( powo!any cz!onek korpusu s!u#by
cywilnej, który wyrazi! pisemn" zgod$ na wykonywanie zada) w komisji.
3. W sk!ad komisji dyscyplinarnej powinny wchodzi( co najmniej dwie osoby
posiadaj"ce wy#sze wykszta!cenie prawnicze.

§ 3. 1. Dyrektor generalny urz$du odwo!uje cz!onka komisji dyscyplinarnej w razie:


1) z!o#enia rezygnacji;
2) ustania stosunku pracy;
3) wszcz$cia wobec niego post$powania karnego lub post$powania karnego skarbowego;
4) wszcz$cia wobec niego post$powania dyscyplinarnego;
5) powierzenia funkcji rzecznika dyscyplinarnego lub jego zast$pcy;
6) powo!ania w sk!ad innej komisji dyscyplinarnej lub Wy#szej Komisji Dyscyplinarnej
S!u#by Cywilnej.
2. Dyrektor generalny urz$du mo#e odwo!a( cz!onka komisji dyscyplinarnej w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w razie:
1) niewykonywania przez niego obowi"zków cz!onka komisji dyscyplinarnej;
2) niedba!ego wykonywania obowi"zków cz!onka komisji dyscyplinarnej;
3) zachowania uchybiaj"cego godno%ci cz!onka komisji dyscyplinarnej.
3. Cz!onkostwo w komisji dyscyplinarnej wygasa w razie %mierci cz!onka komisji
dyscyplinarnej.

§ 4. 1. W razie odwo!ania cz!onka komisji dyscyplinarnej lub w przypadku wyga%ni$cia


cz!onkostwa w komisji dyscyplinarnej przed up!ywem kadencji, dyrektor generalny urz$du
powo!uje w sk!ad komisji dyscyplinarnej, na wniosek przewodnicz"cego komisji, osob$
spe!niaj"c" warunki okre%lone w § 2.
2. Cz!onek komisji dyscyplinarnej powo!any w sk!ad komisji dyscyplinarnej
w przypadku, o którym mowa w ust. 1, pe!ni swoj" funkcj$ do ko)ca kadencji komisji
dyscyplinarnej.

§ 5. W przypadku powo!ania wspólnej komisji dyscyplinarnej do dokonywania


czynno%ci, o których mowa w § 2 - 4 w!a%ciwi s" dyrektorzy generalni urz$dów, którzy w
drodze porozumienia powo!ali wspóln" komisj$ dyscyplinarn".
§ 6. 1. Rzecznikiem dyscyplinarnym lub jego zast$pc" mo#e by( cz!onek korpusu
s!u#by cywilnej, który posiada:

2
1) wy#sze wykszta!cenie;
2) wiedz$ i do%wiadczenie zawodowe niezb$dne dla w!a%ciwego wykonywania
obowi"zków rzecznika dyscyplinarnego lub jego zast$pcy.
2. Funkcj$ rzecznika dyscyplinarnego i jego zast$pcy mo#na powierzy( cz!onkowi
korpusu s!u#by cywilnej, który wyrazi! pisemn" zgod$ na pe!nienie tej funkcji.

§ 7. 1. Dyrektor generalny urz$du mo#e odwo!a( rzecznika dyscyplinarnego lub jego


zast$pc$ w ka#dym czasie. Dyrektor generalny urz$du odwo!uje rzecznika dyscyplinarnego
lub jego zast$pc$ w razie:
1) z!o#enia rezygnacji;
2) ustania stosunku pracy;
3) wszcz$cia wobec niego post$powania karnego lub post$powania karnego skarbowego;
4) powo!ania w sk!ad komisji dyscyplinarnej lub Wy#szej Komisji Dyscyplinarnej S!u#by
Cywilnej;
5) wyst"pienia przes!anek uzasadniaj"cych wy!"czenie od udzia!u w sprawie.
2. Rzecznik dyscyplinarny lub jego zast$pca podlega wy!"czeniu od udzia!u w sprawie,
je#eli:
1) sprawa dotyczy go bezpo%rednio, jego ma!#onka, krewnego lub powinowatego w linii
prostej albo osoby pozostaj"cej z nim w stosunku przysposobienia;
2) mi$dzy nim, a osob" wobec której jest prowadzone post$powanie wyja%niaj"ce lub jej
obro)c", zachodzi stosunek tego rodzaju, #e mo#e budzi( w"tpliwo%ci co do jego
bezstronno%ci.
3. O powo!aniu i odwo!aniu rzecznika dyscyplinarnego i jego zast$pcy dyrektor
generalny urz$du informuje w!a%ciw" komisj$ dyscyplinarn".

§ 8. W przypadku powo!ania wspólnego rzecznika dyscyplinarnego lub jego zast$pcy do


dokonywania czynno%ci o których mowa w § 7 w!a%ciwi s" dyrektorzy generalni urz$dów,
którzy w drodze porozumienia powo!ali wspólnego rzecznika dyscyplinarnego.
§ 9. Nie mo#na by( cz!onkiem wi$cej ni# jednej komisji dyscyplinarnej, ani nie mo#na
!"czy( wykonywania zada) w komisji dyscyplinarnej z wykonywaniem zada) w Wy#szej
Komisji Dyscyplinarnej lub z pe!nieniem funkcji rzecznika dyscyplinarnego lub jego
zast$pcy.

3
§ 10. 1. W zawiadomieniu o wszcz$ciu post$powania wyja%niaj"cego rzecznik
dyscyplinarny lub jego zast$pca informuje osob$, wobec której jest prowadzone
post$powanie, o stawianych jej zarzutach oraz o przys!uguj"cych jej uprawnieniach.
2. W toku post$powania wyja%niaj"cego rzecznik dyscyplinarny lub jego zast$pca
powinien d"#y( do szczegó!owego wyja%nienia sprawy i ustalenia, czy zosta! pope!niony czyn
stanowi"cy naruszenie obowi"zków cz!onka korpusu s!u#by cywilnej. W tym celu mo#e on
przes!uchiwa( osob$, której dotyczy post$powanie, %wiadków i bieg!ych, bada( dokumenty,
#"da( z!o#enia wyja%nie), a tak#e przeprowadza(, zabezpiecza( i utrwala( dowody.
3. Z czynno%ci dowodowych przeprowadzanych w toku post$powania wyja%niaj"cego
sporz"dza si$ protokó! lub notatk$.
4. W przypadku nieobecno%ci osoby, której dotyczy post$powanie wyja%niaj"ce,
post$powanie to ulega zawieszeniu do czasu umo#liwienia tej osobie z!o#enia wyja%nie).
5. Odmowa z!o#enia wyja%nie) przez osob$, której dotyczy post$powanie wyja%niaj"ce,
nie wstrzymuje biegu post$powania.

§ 11. W trakcie post$powania wyja%niaj"cego osoba, której dotyczy post$powanie,


mo#e:
1) zg!asza( rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zast$pcy wnioski dowodowe;
2) przegl"da( akta sprawy;
3) ustanowi( obro)c$ z wyboru.

§ 12. Po zako)czeniu post$powania wyja%niaj"cego rzecznik dyscyplinarny lub jego


zast$pca niezw!ocznie:
1) informuje dyrektora generalnego urz$du o dokonanych ustaleniach;
2) powiadamia osob$, której dotyczy post$powanie wyja%niaj"ce, o zako)czeniu
post$powania, udost$pnia jej zebrane dowody oraz umo#liwia z!o#enie dodatkowych
wyja%nie).

§ 13. 1. Je#eli w wyniku post$powania wyja%niaj"cego zostanie potwierdzona zasadno%(


zarzutów stawianych osobie, której dotyczy post$powanie, rzecznik dyscyplinarny lub jego
zast$pca sporz"dza wniosek o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego i niezw!ocznie
kieruje go do komisji dyscyplinarnej.
2. Wniosek o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego zawiera:

4
1) imi$ i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, dat$ i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania osoby, której dotyczy!o post$powanie wyja%niaj"ce, jej miejsce pracy
i zajmowane stanowisko s!u#bowe;
2) dok!adne okre%lenie czynu stanowi"cego naruszenie obowi"zków cz!onka korpusu
s!u#by cywilnej, czasu, miejsca, sposobu i okoliczno%ci jego pope!nienia oraz skutków z
niego wynikaj"cych;
3) proponowan" kar$ dyscyplinarn";
4) imiona i nazwiska oraz adresy %wiadków, którzy powinni by( wezwani na rozpraw$, jak
równie# wskazanie innych dowodów;
5) uzasadnienie.

§ 14. Rzecznik dyscyplinarny lub jego zast$pca niezw!ocznie przekazuje komisji


dyscyplinarnej wniosek o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego, sporz"dzony w dwóch
egzemplarzach.

§ 15. 1. Je#eli w wyniku post$powania wyja%niaj"cego nie zostanie potwierdzona


zasadno%( zarzutów stawianych osobie, której dotyczy post$powanie, rzecznik dyscyplinarny
lub jego zast$pca wydaje, za zgod" dyrektora generalnego urz$du, postanowienie o umorzeniu
post$powania wyja%niaj"cego.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny lub jego zast$pca
dor$cza osobie, wobec której by!o prowadzone post$powanie wyja%niaj"ce.

§ 16. Przewodnicz"cy komisji dyscyplinarnej kieruje prac" komisji dyscyplinarnej oraz


czuwa nad sprawnym przebiegiem post$powania dyscyplinarnego i w tym celu mo#e
wydawa( zarz"dzenia.

§ 17. 1. Po otrzymaniu wniosku o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego


przewodnicz"cy komisji dyscyplinarnej wyznacza sk!ad orzekaj"cy i kieruje spraw$ do
rozpoznania na rozprawie.
2. Je#eli zachodz" przes!anki umorzenia post$powania albo przekazania sprawy
rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zast$pcy do uzupe!nienia post$powania
wyja%niaj"cego, przewodnicz"cy komisji dyscyplinarnej mo#e skierowa( spraw$ do
rozpatrzenia na posiedzeniu sk!adu orzekaj"cego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, postanowienie o:

5
1) umorzeniu post$powania;
2) przekazaniu sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zast$pcy w celu
uzupe!nienia braków w post$powaniu wyja%niaj"cym albo
3) skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie,
- dor$cza si$ obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zast$pcy, zwanym dalej
„stronami”.
4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, stronom przys!uguje za#alenie do
Wy#szej Komisji Dyscyplinarnej S!u#by Cywilnej.
5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, powinno wskazywa( braki
w post$powaniu wyja%niaj"cym oraz okre%la( termin ich uzupe!nienia, nie d!u#szy ni# 10 dni
od dnia dor$czenia postanowienia.

§ 18. Je#eli spraw$ skierowano do rozpoznania na rozprawie, przewodnicz"cy komisji


dyscyplinarnej zarz"dza dor$czenie obwinionemu egzemplarza wniosku rzecznika
dyscyplinarnego lub jego zast$pcy o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego.

§ 19. 1. Cz!onek komisji dyscyplinarnej podlega wy!"czeniu od udzia!u


w rozpoznawaniu sprawy, je#eli:
1) sprawa dotyczy go bezpo%rednio, jego ma!#onka, krewnego lub powinowatego w linii
prostej albo osoby pozostaj"cej z nim w stosunku przysposobienia;
2) wyst$powa! w sprawie w charakterze %wiadka, bieg!ego, rzecznika dyscyplinarnego lub
jego zast$pcy.
2. Wy!"czenie cz!onka komisji dyscyplinarnej od udzia!u w rozpoznawaniu sprawy
nast$puje równie# na jego wniosek oraz na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub jego
zast$pcy, obwinionego lub jego obro)cy, je#eli mi$dzy nim a rzecznikiem dyscyplinarnym
lub jego zast$pc", obwinionym lub jego obro)c", zachodzi stosunek tego rodzaju, #e mo#e
budzi( w"tpliwo%ci co do jego bezstronno%ci.
3. Wy!"czenie cz!onka komisji dyscyplinarnej od udzia!u w rozpoznawaniu sprawy
z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, stwierdza przewodnicz"cy komisji dyscyplinarnej.

§ 20. 1. Na rozpraw$ wzywa si$ strony oraz zawiadamia o jej terminie obro)c$, o ile
zosta! ustanowiony.
2. W wezwaniu oznacza si$ komisj$ dyscyplinarn", wymienia sk!ad orzekaj"cy oraz
podaje si$ w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma si$ stawi( adresat i

6
wskazuje czy jego stawiennictwo jest obowi"zkowe, a tak#e uprzedza o skutkach
niestawiennictwa.
3. Dor$czenie wezwania obwinionemu powinno nast"pi( co najmniej 7 dni przed
terminem rozprawy.
4. Wezwania i inne pisma dor$cza si$ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 21. Przewodnicz"cy sk!adu orzekaj"cego zarz"dza wezwanie %wiadków i bieg!ych


oraz przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku o wszcz$cie post$powania
dyscyplinarnego, a tak#e w innych wnioskach zg!oszonych przez strony przed rozpocz$ciem
rozprawy.

§ 22. Przewodnicz"cy sk!adu orzekaj"cego kieruje rozpraw" i czuwa nad jej


prawid!owym przebiegiem.

§ 23. 1. Rozpraw$ rozpoczyna odczytanie przez rzecznika dyscyplinarnego lub jego


zast$pc$ wniosku o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego, po czym przewodnicz"cy
sk!adu orzekaj"cego zwraca si$ do obwinionego z pytaniem, czy przyznaje si$ do
zarzucanego mu czynu, oraz wzywa go do z!o#enia wyja%nie). Nast$pnie komisja
dyscyplinarna przeprowadza post$powanie dowodowe.
2. Wnioski i o%wiadczenia stron sk!ada si$ na pi%mie lub ustnie, do protoko!u.
3. Komisja dyscyplinarna mo#e, z wa#nych powodów, zarz"dzi( przerw$ w rozprawie
na okres nie d!u#szy ni# 24 godziny.

§ 24. 1. Komisja dyscyplinarna mo#e wzywa( i przes!uchiwa( %wiadków i bieg!ych.


2. Je#eli %wiadek nie mo#e stawi( si$ z powodu przeszkody zbyt trudnej do usuni$cia,
komisja dyscyplinarna mo#e zleci( jego przes!uchanie cz!onkowi sk!adu orzekaj"cego. Strony
mog" bra( udzia! w przes!uchaniu.

§ 25. 1. Komisja dyscyplinarna powinna wyczerpuj"co zebra( i wszechstronnie


rozpatrzy( materia! dowodowy.
2. Przedmiotem dowodu s" fakty maj"ce istotne znaczenie dla rozstrzygni$cia sprawy.
3. Fakty powszechnie znane nie wymagaj" dowodu. To samo dotyczy faktów znanych
komisji dyscyplinarnej z urz$du, nale#y jednak zwróci( na nie uwag$ stron.

7
§ 26. 1. We wniosku dowodowym podaje si$ oznaczenie dowodu oraz okre%la
okoliczno%ci, które maj" by( udowodnione, a tak#e mo#na okre%li( proponowany sposób
przeprowadzenia dowodu.
2. Wniosek dowodowy mo#e zosta( oddalony, je#eli:
1) okoliczno%(, która ma zosta( udowodniona, nie ma znaczenia dla sprawy;
2) okoliczno%(, której dotyczy wniosek dowodowy, zosta!a ju# udowodniona zgodnie
z twierdzeniem wnioskodawcy;
3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczno%ci;
4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przed!u#enia post$powania;
5) dowodu nie da si$ przeprowadzi(.
3. Podstaw" oddalenia wniosku dowodowego nie mo#e by( okoliczno%(, #e dotychczas
przeprowadzone dowody wskazuj" fakty odmienne od tych, które wnioskodawca zamierza
udowodni(.
4. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie pó'niejszemu
dopuszczeniu dowodu, nawet je#eli nie ujawni!y si$ nowe okoliczno%ci.

§ 27. 1. Komisja dyscyplinarna odracza rozpraw$ w przypadku:


1) niestawiennictwa rzecznika dyscyplinarnego lub jego zast$pcy;
2) usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego;
3) niestawiennictwa obwinionego, któremu wezwanie nie zosta!o prawid!owo dor$czone;
4) zmiany sk!adu orzekaj"cego lub rzecznika dyscyplinarnego.
2. Komisja dyscyplinarna mo#e odroczy( rozpraw$ w przypadku niestawiennictwa
%wiadka lub bieg!ego albo z innej wa#nej przyczyny.
3. Je#eli sk!ad orzekaj"cy uleg! zmianie, rozpraw$ odroczon" prowadzi si$ od pocz"tku,
chyba #e przewodnicz"cy sk!adu orzekaj"cego, za zgod" stron, zarz"dzi jej kontynuowanie.
4. Komisja dyscyplinarna mo#e odroczy( rozpraw$ na okres nie d!u#szy ni# 14 dni.

§ 28. Komisja dyscyplinarna umarza post$powanie dyscyplinarne, je#eli:


1) usta! stosunek pracy obwinionego;
2) nast"pi!o przedawnienie karalno%ci;
3) w sprawie o ten sam czyn zosta!o wydane prawomocne postanowienie lub orzeczenie
komisji dyscyplinarnej, albo w tej samej sprawie i przeciwko temu samemu
obwinionemu toczy si$ przed komisj" dyscyplinarn" wcze%niej wszcz$te post$powanie;
4) zachodz" okoliczno%ci wykluczaj"ce, z mocy ustawy, orzekanie w sprawie.

8
§ 29. 1. Je#eli na podstawie okoliczno%ci, które zosta!y ujawnione dopiero w toku
rozprawy, rzecznik dyscyplinarny lub jego zast$pca zarzuci! obwinionemu inny czyn oprócz
obj$tego wnioskiem o wszcz$cie post$powania dyscyplinarnego, komisja dyscyplinarna
zawiesza post$powanie, chyba #e, za zgod" stron, rozpozna spraw$ na tej samej rozprawie, w
zakresie rozszerzonym o nowe zarzuty.
2. W przypadku zawieszenia post$powania z przyczyny okre%lonej w ust. 1 rzecznik
dyscyplinarny lub jego zast$pca w ci"gu 10 dni uzupe!nia wniosek o wszcz$cie post$powania
dyscyplinarnego; § 10 ust. 1 stosuje si$ odpowiednio.

§ 30. Rozpraw$ ko)cz" przemówienia stron i obro)cy, przy czym ostatni g!os
przys!uguje obwinionemu. Przewodnicz"cy sk!adu orzekaj"cego zamyka rozpraw$.

§ 31. 1. Niezw!ocznie po zamkni$ciu rozprawy rozpoczyna si$ narada, w której


uczestnicz" tylko cz!onkowie sk!adu orzekaj"cego.
2. Przebieg narady i g!osowania nad orzeczeniem nie podlegaj" ujawnieniu.

§ 32. 1. Komisja dyscyplinarna orzeka na podstawie materia!u dowodowego


ujawnionego w toku rozprawy.
2. Komisja dyscyplinarna wymierza kar$ bior"c pod uwag$ stopie) winy i rodzaj czynu
stanowi"cego naruszenie obowi"zków cz!onka korpusu s!u#by cywilnej, jego skutki oraz
zachowanie si$ obwinionego przed pope!nieniem czynu stanowi"cego naruszenie
obowi"zków cz!onka korpusu s!u#by cywilnej i po jego pope!nieniu.
3. Komisja dyscyplinarna orzeka wi$kszo%ci" g!osów; w przypadku zg!oszenia zdania
odr$bnego do!"cza si$ je do akt sprawy.

§ 33. 1. Po zamkni$ciu rozprawy i odbyciu narady przewodnicz"cy sk!adu orzekaj"cego


og!asza orzeczenie, przytaczaj"c ustnie najwa#niejsze motywy uzasadnienia.
2. W sprawach szczególnie zawi!ych og!oszenie orzeczenia mo#e by( odroczone na czas
nieprzekraczaj"cy 7 dni od dnia zamkni$cia rozprawy.

§ 34. Komisja dyscyplinarna orzeka o:


1) uniewinnieniu obwinionego od zarzucanego mu czynu stanowi"cego naruszenie
obowi"zków cz!onka korpusu s!u#by cywilnej;

9
2) uznaniu obwinionego za winnego pope!nienia czynu stanowi"cego naruszenie
obowi"zków cz!onka korpusu s!u#by cywilnej i wymierzeniu jednej z kar
dyscyplinarnych;
3) umorzeniu post$powania dyscyplinarnego.
2. W sprawach wszcz$tych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s!u#bie cywilnej, komisja dyscyplinarna orzeka o:
1) utrzymaniu w mocy kary upomnienia na pi%mie;
2) uniewinnieniu obwinionego od zarzucanego mu czynu stanowi"cego naruszenie
obowi"zków cz!onka korpusu s!u#by cywilnej.

§ 35. 1. Orzeczenie zawiera:


1) oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która je wyda!a oraz nazwiska cz!onków sk!adu
orzekaj"cego, rzecznika dyscyplinarnego lub jego zast$pcy i protokolanta;
2) dat$ oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
3) imi$ i nazwisko obwinionego, jego miejsce pracy i zajmowane stanowisko s!u#bowe;
4) opis czynu stanowi"cego naruszenie obowi"zków cz!onka korpusu s!u#by cywilnej;
5) orzeczenie o winie i rozstrzygni$cie co do kary wraz z podaniem kwalifikacji prawnej
albo uznanie za niewinnego;
2. Do orzeczenia do!"cza si$ uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisuj" wszyscy cz!onkowie sk!adu orzekaj"cego.
4. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej uprawomocnia si$, je#eli w terminie
przewidzianym w art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s!u#bie cywilnej, nie zosta!
z!o#ony %rodek odwo!awczy.

§ 36. 1. Z przebiegu rozprawy sporz"dza si$ protokó!, który podpisuje przewodnicz"cy


sk!adu orzekaj"cego.
2. Przewodnicz"cy sk!adu orzekaj"cego mo#e zarz"dzi( utrwalenie przebiegu rozprawy
za pomoc" urz"dzenia rejestruj"cego d'wi$k, niezale#nie od sporz"dzania protoko!u, o czym
uprzedza uczestników rozprawy. Do protoko!u mo#na do!"czy( stenogram z przebiegu
rozprawy.

10
§ 37. Obs!ug$ organizacyjno-biurow" komisji dyscyplinarnej, rzecznika
dyscyplinarnego i jego zast$pcy zapewnia urz"d, w którym jest zatrudniony obwiniony.

§ 38. W post$powaniu przed Wy#sz" Komisj" Dyscyplinarn" S!u#by Cywilnej


rozpatruj"c" sprawy w I instancji stosuje si$ przepisy o post$powaniu przed komisj"
dyscyplinarn".

§ 39. 1. Wy#sza Komisja Dyscyplinarna S!u#by Cywilnej rozpatruje odwo!ania od


orzecze) komisji dyscyplinarnych, w granicach zarzutów podniesionych w odwo!aniu.
2. Je#eli pozwala na to materia! dowodowy zgromadzony przez komisj$ dyscyplinarn",
Wy#sza Komisja Dyscyplinarna S!u#by Cywilnej orzeka o:
1) utrzymaniu w mocy orzeczenia komisji dyscyplinarnej;
2) zmianie orzeczenia komisji dyscyplinarnej w ca!o%ci lub w cz$%ci, albo
3) uchyleniu orzeczenia komisji dyscyplinarnej w ca!o%ci lub w cz$%ci.
3. Je#eli materia! dowodowy zgromadzony przez komisj$ dyscyplinarn" nie pozwala na
wydanie jednego z orzecze), o których mowa w ust. 2, Wy#sza Komisja Dyscyplinarna
S!u#by Cywilnej orzeka o uchyleniu orzeczenia komisji dyscyplinarnej i przekazaniu sprawy
do ponownego rozpoznania przez t$ komisj$.
4. Do post$powania przed Wy#sz" Komisj" Dyscyplinarn" S!u#by Cywilnej stosuje
si$ odpowiednio przepisy § 16, § 17 ust. 1, § 19-28, § 30-33, § 35 ust. 1-3 i § 36.

§ 40. Cz!onkom sk!adu orzekaj"cego komisji dyscyplinarnej, rzecznikowi


dyscyplinarnemu lub jego zast$pcy, którzy stawili si$ na rozpraw$, przys!uguje:
1) dieta,
2) zwrot kosztów przejazdu
- obliczone zgodnie z przepisami o nale#no%ciach przys!uguj"cych pracownikom
zatrudnionym w pa)stwowej lub samorz"dowej jednostce sfery bud#etowej z tytu!u podró#y
s!u#bowej na obszarze kraju.

§ 41. +wiadkom, obro)com z urz$du i bieg!ym, którzy wzi$li udzia! w rozprawie,


przys!uguje zwrot kosztów przejazdu, obliczonych zgodnie z przepisami, o których mowa
w § 40.

11
§ 42. Traci moc rozporz"dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie post$powania wyja%niaj"cego i post$powania dyscyplinarnego w s!u#bie cywilnej
(Dz. U. Nr 246, poz. 1798).

§ 43. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

12
UZASADNIENIE

W rozporz"dzeniu okre%lono:

! warunki powo!ywania i odwo!ywania cz!onka komisji dyscyplinarnej, rzecznika


dyscyplinarnego i jego zast$pcy, w szczególno%ci kwestie wymaga), jakie powinny
spe!nia( osoby powo!ywane do pe!nienia funkcji cz!onka komisji dyscyplinarnej lub
rzecznika dyscyplinarnego oraz przes!anki odwo!ania tych osób,

! sposób dokonywania zmian w sk!adzie komisji dyscyplinarnej,

! zakres czynno%ci rzecznika dyscyplinarnego i jego zast$pcy, w szczególno%ci sposób


przeprowadzania czynno%ci post$powania wyja%niaj"cego,

! organizacj$ i funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych oraz sposób prowadzenia


post$powania dyscyplinarnego, w szczególno%ci przebieg rozprawy, przes!anki
odraczania rozprawy lub umarzania post$powania, dowody, udzia! %wiadków
i bieg!ych, wydanie orzeczenia oraz kwestie protoko!ów i dor$cze),

! warunki i sposób ustalania nale#no%ci przys!uguj"cych cz!onkom komisji


dyscyplinarnych, rzecznikom dyscyplinarnym i ich zast$pcom, %wiadkom, obro)com
i bieg!ym.

Nale#y podkre%li(, #e projekt rozporz"dzenia bazuje na rozwi"zaniach przyj$tych


w rozporz"dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie post$powania
wyja%niaj"cego i post$powania dyscyplinarnego w s!u#bie cywilnej (Dz.U. Nr 246, poz.
1798) i w wi$kszo%ci zawiera powtórzenie jego przepisów. Bior"c pod uwag$, #e ustawa o
zmianie ustawy o s!u#bie cywilnej oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadzi!a
zmiany dotycz"ce zasad tworzenia komisji dyscyplinarnych, mo#liwo%( powo!ywania w
urz$dzie zast$pcy rzecznika dyscyplinarnego oraz przywróci!a do s!u#by cywilnej wy#sze
stanowiska nale#a!o dokona( stosownych zmian w rozporz"dzeniu.

13
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które b$dzie oddzia!ywa! projekt rozporz#dzenia.

Projekt rozporz"dzenia dotyczy wewn$trznych zasad funkcjonowania s!u#by cywilnej i


dotyczy cz!onków korpusu s!u#by cywilnej.

2. Konsultacje spo!eczne.

Projekt zostanie przekazany do uzgodnie) mi$dzyresortowych. Projekt rozporz"dzenia


stosowanie do postanowie) art. 19 ustawy z dnia 19 maja 1991 r. o zwi"zkach zawodowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pó'n. zm.) zostanie skierowany do zaopiniowania przez
reprezentatywne organizacje zwi"zków zawodowych. Projekt zostanie przekazany do
zaopiniowania przez Rad$ S!u#by Cywilnej. Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa%stwa.

Wej%cie w #ycie rozporz"dzenia nie spowoduje wzrostu wydatków bud#etowych.

4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi$biorczo&', w tym na


funkcjonowanie przedsi$biorstw.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%( zewn$trzn"


i wewn$trzn" gospodarki.

6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionalny.

Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

7. Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporz#dzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwil" skierowania projektu rozporz"dzenia
do uzgodnie) mi$dzyresortowych zostanie ono opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

14
8. Zgodno&' regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektowanego rozporz"dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

5-24-iw

15