Druk nr 600

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy Kodeks Spó!ek Handlowych i ustawy o kosztach s"dowych w sprawach cywilnych.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Maksa Kraczkowskiego.

(-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartu$; (-) Andrzej B%tkowski; (-) Antoni B!#dek; (-) Jacek Bogucki; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Jan Dziedziczak; (-) Jacek Falfus; (-) Adam Gaw%da; (-) Marian Tomasz Goli&ski; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Czes!aw Hoc; (-) Jaros!aw Jagie!!o; (-) Wies!aw Janczyk; (-) Grzegorz Janik; (-) S!awomir K!osowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Anna Paluch; (-) Piotr Polak; (-) Pawe! Poncyljusz; (-) Krzysztof Popio!ek; (-) Jan Religa; (-) Adam Rogacki; (-) Robert Telus; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) S!awomir Zawi$lak; (-) Maria Zuba.

projekt

Ustawa z dnia…………….2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spó!ek Handlowych i ustawy o kosztach s"dowych w sprawach cywilnych
Art 1. W ustawie z dnia 15 wrze$nia 2000r. Kodeks Spó!ek Handlowych (Dz. U. z 2000r. nr 94 poz. 1037 z pó'niejszymi zmianami) wprowadza si% nast%puj#ce zmiany: 1) Art 92 otrzymuje brzmienie: „Art. 92 Umowa spó!ki partnerskiej powinna by( zawarta na pi$mie pod rygorem niewa"no$ci”. 2) Art 106 otrzymuje brzmienie: „Art. 106 Umowa spó!ki komandytowej powinna by( zawarta na pi$mie pod rygorem niewa"no$ci”. 3) W art. 126 § 2. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Kapita! zak!adowy spó!ki komandytowo-akcyjnej powinien wynosi( co najmniej 10 000 z!otych” 4) Art. 131 otrzymuje brzmienie: „Art. 131. Statut spó!ki komandytowo-akcyjnej powinien by( sporz#dzony na pi$mie pod rygorem niewa"no$ci”. 5) Art. 154. § 1. otrzymuje brzmienie: „Art. 154. § 1. Kapita! zak!adowy spó!ki powinien wynosi( co najmniej 10 000 z!otych”. 6) W art. 157 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Umowa spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci# powinna by( zawarta na pi$mie pod rygorem niewa"no$ci” 7) Art. 167 § 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 167. § 1. Do zg!oszenia spó!ki nale"y do!#czy(: 1) umow% spó!ki, 2) o$wiadczenie wszystkich cz!onków zarz#du, "e wk!ady na pokrycie kapita!u zak!adowego zosta!y przez wszystkich wspólników w ca!o$ci wniesione, 3) je"eli o powo!aniu cz!onków organów spó!ki nie stanowi umowa, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem sk!adu osobowego.” 8) W art. 255 skre$la si% § 3.

9) W art. 258 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. O$wiadczenie dotychczasowego wspólnika o obj%ciu nowego udzia!u b#d' udzia!ów lub o obj%ciu podwy"szenia warto$ci istniej#cego udzia!u b#d' udzia!ów wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa"no$ci.”. 10) Art 259 otrzymuje brzmienie: „Art. 259. O$wiadczenie nowego wspólnika powinno zawiera( przyst#pienie do spó!ki oraz obj%cie udzia!u lub udzia!ów o oznaczonej warto$ci nominalnej. O$wiadczenie takie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa"no$ci.”. 11) W Art 270 pkt 2 skre$la si% s!owa: „stwierdzona protoko!em sporz#dzonym przez notariusza”.

Art 2. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s#dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 z pó'n. zm.) wprowadza si% nast%puj#ce zmiany: 1) Art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 52. 1. Op!at% sta!# w kwocie 500 z!otych pobiera si% od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsi%biorców w Krajowym Rejestrze S#dowym, chyba "e przepis szczególny stanowi inaczej. 2. Op!at% sta!# w kwocie 500 z!otych pobiera si% od wniosku o zarejestrowanie spó!ki osobowej w rejestrze przedsi%biorców w Krajowym Rejestrze S#dowym.” 2) W art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Op!at% sta!# w kwocie 500 z!otych pobiera si% od wniosku, o którym mowa w ust. 1, je"eli dotyczy on jednocze$nie wpisu do rejestru przedsi%biorców.”.

Art 3 Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Uzasadnienie Projekt ustawy zg!aszany przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo$( ma na celu u!atwienie rozpocz%cia dzia!alno$ci gospodarczej w formie spó!ki partnerskiej, komandytowej, komandytowoakcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci#. Proponowane s# nast%puj#ce zmiany: ! Zniesienie obligatoryjnej formy aktu notarialnego dla umowy spó!ki partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci# i zast#pienie jej form# pisemn#; ! Obni"enie minimalnej wielko$ci kapita!u wymaganego do za!o"enia spó!ki komandytowoakcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci# z 50.000 do 10.000 z!. ! Obni"enie op!aty od wniosku o zarejestrowanie spó!ki w Krajowym Rejestrze S#dowym.

Obligatoryjna forma aktu notarialnego nie ma uzasadnienia z dziedziny pewno$ci i bezpiecze&stwa obrotu gospodarczego, gdy" umowy te s# weryfikowane z urz%du przez s#d rejestrowy pod k#tem ich zgodno$ci z kodeksem spó!ek handlowych. Forma aktu wi#"e si% natomiast z konieczno$ci# ponoszenia kosztów taksy notarialnej, która stanowi barier% dla przedsi%biorców. Form% aktu notarialnego pozostawia si% dla statutu spó!ki akcyjnej, która z natury rzeczy jest przedsi%biorstwem o wi%kszych rozmiarach, o rozbudowanej strukturze korporacyjnej i koniecznym wi%kszym stopniu sformalizowania wi%zi pomi%dzy akcjonariuszami i organami spó!ki. Minimalna wysoko$( kapita!u spó!ki utrudnia skorzystanie z formy spó!ki komandytowo-akcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci# przez przedsi%biorców posiadaj#cych dobry biznes-plan, lecz wzgl%dnie niewielki kapita!. Wiele krajów obni"y!o te wymagania w ostatnich latach, a niektóre ca!kowicie odchodz# od koncepcji minimalnego kapita!u. Przyk!adowo, we Francji obni"ono wymogi kapita!owe dla odpowiednika spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci# (societe a responsabilite limite) do 1 Euro. Poprawka zmierza do obni"enia minimalnego kapita!u z 50 tys do 10 tys z!. Proponuje si% tak"e obni"enie i ujednolicenie op!at od wpisu przedsi%biorców do Krajowego Rejestru S#dowego. Wynosz# one obecnie od 1000 do 750 z!, w zale"no$ci od formy prawnej przedsi%biorcy. Proponuje si% jednolit# stawk% 500 z!. )#cznie koszty rozpocz%cia dzia!alno$ci spadn# o co najmniej 1,5 tys z! w przypadku spó!ki jawnej do 41,5 tys z! w przypadku spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci#. Dost%pne dane mi%dzynarodowe i rankingi atrakcyjno$ci krajów wskazuj#, "e !atwo$( rozpoczynania dzia!alno$ci gospodarczej sprzyja rozwojowi przedsi%biorczo$ci, a tym samym wzrostowi gospodarczemu.

Nast#pi spadek wp!ywów z op!at s#dowych, zjawisko to jest trudne do oszacowania, gdy" nie istniej# dane obrazuj#ce ogólne wp!ywy z tych op!at w rozbiciu na tytu!y z jakich s# pobierane. Nie przewiduje si% wp!ywu regulacji na dochody jednostek samorz#du terytorialnego. Ustawa nie spowoduje zwi%kszenia wydatków publicznych. Przedmiotowy projekt b%dzie mia! korzystny wp!yw na konkurencyjno$( gospodarki i

przedsi%biorczo$(. Ponadto wywo!a pozytywne skutki spo!eczne. Obni"one zostan# bariery utrudniaj#ce zak!adanie spó!ek, a tym samym zwi%kszy si% dost%pno$( tych form dzia!alno$ci. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 8 maja 2008 r. BAS-WAEM-1202/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodno#ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó!ek handlowych i ustawy o kosztach s"dowych w sprawach cywilnych (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Maks Kraczkowski)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz#dza si% nast%puj#c# opini%:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. – Kodeks spó!ek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami; dalej: ksh) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s#dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, ze zmianami; dalej: ustawa o kosztach s#dowych). Projekt ustawy wprowadza dwie znacz#ce zmiany do ksh. Po pierwsze, zak!ada zniesienie obligatoryjnej formy aktu notarialnego i zast#pienie jej form# pisemn# dla zawarcia umowy spó!ki partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci#. Po drugie, zak!ada obni"enie minimalnej op!aty wielko$ci kapita!u wymaganego do za!o"enia spó!ki komandytowo-akcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci# z 50.000 z! do 10.000 z!. W ustawie o kosztach s#dowych projekt ustawy zak!ada obni"enie op!aty od wniosku o zarejestrowanie spó!ki w Krajowym Rejestrze s#dowym do 500 z!. Zgodnie z art. 3 projektu ustawy, ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj$tej projektem Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod k"tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt nie reguluje kwestii obj%tych zakresem prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzje Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó!ek handlowych i ustawy o kosztach s#dowych w sprawach cywilnych nie jest obj%ty zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, kodeks spó!ek handlowych, koszty

Warszawa, 8 maja 2008 r. BAS-WAEM-1203/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó!ek handlowych i ustawy o kosztach s"dowych w sprawach cywilnych (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Maks Kraczkowski) jest projektem ustawy wykonuj"cej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. – Kodeks spó!ek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami; dalej: ksh) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s#dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, ze zmianami; dalej: ustawa o kosztach s#dowych). Projekt ustawy wprowadza dwie znacz#ce zmiany do ksh. Po pierwsze, zak!ada zniesienie obligatoryjnej formy aktu notarialnego i zast#pienie jej form# pisemn# dla zawarcia umowy spó!ki partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci#. Po drugie, zak!ada obni"enie minimalnej op!aty wielko$ci kapita!u wymaganego do za!o"enia spó!ki komandytowo-akcyjnej i spó!ki z ograniczon# odpowiedzialno$ci# z 50.000 z! do 10.000 z!. W ustawie o kosztach s#dowych projekt ustawy zak!ada obni"enie op!aty od wniosku o zarejestrowanie spó!ki w Krajowym Rejestrze s#dowym do 500 z!. Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, , kodeks spó!ek handlowych, koszty